132 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LISÄLISTA 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "132 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LISÄLISTA 6"

Transkriptio

1 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk Käsitellyt asiat Sivu 132 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LISÄLISTA VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: VANHUSASIAMIES ITÄ-UUDELLEMAALLE TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJE VUODEKSI VUODEN 2020 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA INVESTOINTIOHJELMA 138 MAKSUOSUUDEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020 / KÅRKULLA SAMKOMMUN 139 PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020 / ETEVA KUNTAYHTYMÄ PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VUODEN 2020 ASIAKASMAKSUT, TAKSAT JA PALKKIOT HENKILÖKOHTAINEN APU OSTOPALVELUNA SUOLISTOSYÖVÄN SEULONTAOHJELMAN ALOITUS PORVOOSSA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI AJANKOHTAISET ASIAT 29

2 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk. Aika klo 17:16-18:28 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Bäcklund Stig 17:16-18:28 jäsen Eskola Tapani 17:16-18:28 puheenjohtaja Fagerberg Charlotta 17:16-18:28 varajäsen Hoffrén Irmeli 17:16-18:28 jäsen Kettunen Vesa 17:16-18:28 jäsen Kohonen Eila 17:16-18:28 jäsen Mellin-Kranck Gia 17:16-18:28 jäsen Raitimo Ulla 17:16-18:28 jäsen Sorvali Marianna 17:16-18:28 jäsen POISSA Siltakorpi Pasi jäsen Sundqvist Björn varapuheenjoht. Utujije-Habiyakare Jacqueline jäsen Silvennoinen Ann-Sofie sosiaali- ja terveysjohtaja MUU Jalonen Jaakko 17:16-18:28 kaupunginhallituk sen puheenjohtaja Sveholm Pehr 17:16-18:28 kaupunginhallituk sen edustaja Andersson Maria 17:16-18:28 palvelujohtaja, lapsi-ja perhepalvelut Immonen Annika 17:16-18:28 vs. palvelujohtaja, aikuisten palvelut Oksanen Kirsi 17:16-18:28 vs. palvelujohtaja, vanhus- ja vammaispalvelut Paavilainen Salla 17:16-18:28 hallintopäällikkö, esittelijä, sihteeri Flykt Ronja 17:16-18:28 nuorisovaltuutettu Puheenjohtaja Sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

3 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2019 3

4 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SOTEL Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SOTEL Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee Eila Kohosen ja Gia Mellin-Kranckin pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi Eila Kohosen ja Gia Mellin-Kranckin pöytäkirjantarkastajiksi.

6 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk LISÄLISTA SOTEL Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti käsitellä lisälistan asiat.

7 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: VANHUSASIAMIES ITÄ-UUDELLEMAALLE 2698/22/2019 SOTEL Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Päivi Mäkimartti, puh , vanhus- ja vammaispalvelujen vs. palvelujohtaja Kirsi Ok sa nen puh , hoitotyön johtaja Katja Blomberg puh , Ryhmä Porvoon kaupunginvaltuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen koskien vanhusasiamiehen virkaa. Pahoittelemme pitkää vas taus ai kaa, aloite on jäänyt aiemmin vastaamatta sosiaali- ja terveys toi men hallinnossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Aloitteessa esitetään, että itäisen Uudenmaan kuntien (Loviisa, Lapin jär vi, Porvoo, Askola, Sipoo) tulisi perustaa alueelle van hus asiamie hen virka. Vanhusasiamiehen tehtävänä olisi kuunnella ihmisten huo lia ja pyrkiä ratkaisemaan mahdollisia ongelmatilanteita, tehdä sel vi tyk siä ja olla mukana ikäihmisten palveluiden kehittämisessä ko ko itäisellä Uudellamaalla. Aloitteessa todetaan, että van hus neuvos tot toimivat vaikuttajana ja hallinnon yhteistyökumppaneina ja anta vat lausuntoja ikäihmisten asioihin liittyen, mutta neuvoston ei ole luon te vaa esimerkiksi tehdä selvityksiä tai perehtyä yksittäisten ikäih mis ten tilanteeseen tai valvontakäyntien ja vierailujen hoitamiseen. Porvoossa vanhusasiamiehen tehtävää hoiti oman tehtävänsä ohella yksi vanhuspalveluiden toimistosihteereistä vuoden 2018 al ku puolel le asti. Hänen lopetettuaan tehtävässään arvioitiin, että uutta vanhus asia mies tä ei nimetä. Vanhusneuvoston sihteerin tehtävässä toimii edelleen yksi toimistosihteereistä. Sipoossa on nimetty oman toi men sa ohella toimiva vanhusasiamies. Muissa alueen kunnissa ei ole nimettyä vanhusasiamiestä. Aloitteessa esitetyt toimet vanhusasiamiehen rooliksi ovat tärkeitä teh tä viä, joihin alueen kunnissa on panostettu viimeisinä vuosina vah vas ti. Ikääntyneiden keskitettyjen neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tuoneet ikääntyneille ja heidän omaisilleen helpon ja suoran yhtey den ot to väy län, joka tarjoaa tietoa ja ohjausta palveluista sekä apua ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Porvoossa ikääntyneiden pal ve lu neu von ta. Ruori on toiminut vuodesta 2015 saakka ja sinne tu li 4953 yhteydenottoa vuonna Yhteydenottojen määrä tammi-lo ka kuus sa tänä vuonna oli Sosiaaliasiamies- ja potilasasiamiestoiminta on keskitetty Porvoon ja itäi sen Uudenmaan kuntien osalta Sosiaalialan osaamiskeskus Versoon. Sosiaali- ja potilasasiamies palvelee alueen kaikenikäisiä

8 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ asiak kai ta sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä ja on gel ma ti lan teis sa. Asiamies toimii neuvonantajana ja asiakkaan apu na sekä oikeuksien valvojana, jos asiakas on tyytymätön saamaan sa palveluun tai kohteluun. Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tuli vuon na 2018 koko itäiseltä Uudeltamaalta yhteensä 122 yh tey den ottoa, joista 20 koski ikääntyneiden palveluita. Sipoon kokemuksen mu kaan yhteydenotot vanhusasiamiehen roolissa toimivalle ovat mel ko vähäisiä, eikä työskentely eroa juurikaan muusta van hus palve luis sa tehtävästä asiakkaiden neuvonta- ja ohjaustyöstä. Vanhuspalveluiden valvontatyötä niin omavalvontaa kuin os to pal velui den valvontaa on kehitetty Porvoossa viimeisen vuoden aikana vah vas ti. Laadun kehittämiseen saatiin myös lisäresurssi hoitotyön joh ta jan viran myötä. Valvontakäyntejä on lisätty ja laadittu koko toimi alan valvontasuunnitelma, joka määrittää sekä oman että os to palve lui den toiminnan laadun vähimmäistason ja valvontaprosessin. Ta voit tee na on tasalaatuisuus, läpinäkyvyys ja avoimuus. Van huspal ve luis sa tehdään säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt ja li säksi kaupungin omien ja yksityisten palvelutalojen toiminnan laatua asiak kaan ja henkilökunnan näkökulmista on selvitetty tänä vuonna kat ta val la ulkopuolisen asiantuntijan tekemällä tutkimuksella. Alus tavat vastaukset on saatu käyttöön lokakuussa 2019 ja niiden pohjalta pal ve lu ta lo jen toimintaa kehitetään edelleen laatuiltapäivillä. Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa on säännöllistä ja he tuovat aktii vi ses ti esille ikääntyneiden ja palvelujen käyttäjien kokemuksia. Yh teis työ tä tiivistetään edelleen Porvoon nykyisen van hus neu vostoon nimeämän sihteerin kautta. Myös Porvoon sosiaali- ja ter veyslau ta kun ta seuraa ja perehtyy aktiivisesti ikääntyneiden palveluiden ja hoidon kehittämiseen mm. vierailemalla yksiköissä. Itäisen Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden johto on käynyt kes kus te lua aloitteen tiimoilta ja päätynyt siihen, että edellä esitetyn va los sa ei erillisen alueellisen vanhusasiamiehen tehtävän pe rus tamis ta nähdä tällä hetkellä ajankohtaiseksi. Potilas- ja so si aa li asiamie hen roolista tiedotetaan ja tarjotaan aktiivisesti palveluneuvontaa ja -ohjausta ikääntyneille. Lisäksi seurataan, miten asia mies toi mintaa valtakunnallisesti linjataan. Alueellista yhteistyötä valvontatyössä ja vanhuspalveluiden kehittämisessä sekä avointa keskustelua ikään ty nei den palveluiden laadusta jatketaan ja tiivistetään. Liite: aloite Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle et tä yllä oleva annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun ja vanhusneuvoston lausuttavaksi.

9 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ SOTEL Vanhusneuvoston lausunto jaettiin kokouksessa. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle että yllä oleva annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle että yllä oleva annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

10 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysltk TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJE VUODEKSI /13.130/2019 KH Valmistelu ja lisätiedot: rahoitusjohtaja Henrik Rainio, Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet sekä toiminnan ja tehtävien edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus antaa toimialoille vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen. Ohjeen mukaan lautakuntien tulee jakaa valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi käyttösuunnitelmissaan. Käyttösuunnitelmassa täsmennetään toimenpiteet, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan. Lautakunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa tai tulot liian alhaista toteumaa, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tällöin tarkistaa siten, että talousarvion nettomäärärahaa ei ylitetä. Käyttösuunnitelmat tulee käsitellä lautakunnassa ennen toimintavuoden alkua tai viimeistään tammikuun ensimmäisessä kokouksessa. Liite: vuoden 2020 talousarvion noudattamisohje Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen. SOTEL Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali-ja terveyslautakunta merkitsee vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen tiedoksi.

11 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Päätös: Sosiaali-ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti merkitä vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen tiedoksi.

12 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk VUODEN 2020 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA INVESTOINTIOHJELMA SOTEL Valmistelu: hallintopäällikkö Salla Paavilainen, 040? ja toimis to vas taa va Matias Melén, tai etu Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus antoi toimialoille vuoden 2019 talousarvion noudat ta mis oh jeen Ohjeen mukaisesti lautakuntien tulee käyt tö suun ni tel mis saan jakaa valtuuston hyväksymät määrärahat ja tu lo ar viot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmat tu lee käsitellä lautakunnassa ennen toimintavuoden alkua tai viimeis tään tammikuun ensimmäisessä kokouksessa. Lautakunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilan teen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mu kai sek si. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa tai tulot liian alhaista toteumaa, on välittömästi ryh dyt tävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys. Liite: Vuoden 2020 käyttösuunnitelma ja investointiohjelma Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyt tö suunni tel man ja investointiohjelman vuodelle Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan käyt tö suun ni tel man ja investointiohjelman vuodelle 2020.

13 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk MAKSUOSUUDEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020 / KÅRKULLA SAMKOMMUN SOTEL Valmistelu: vammaispalvelujen palvelupäällikkö Leila Eklöv, puh tai Kårkulla samkommun -kuntayhtymän ensisijainen tehtävä on eri tyishuol lon ja hoidon järjestäminen ke hi tys vam mai sil le henkilöille ruotsin kie lel lä. Lisäksi kuntayhtymä tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaista työtoi min taa, päih de huol toa ja työklinikkatoimintaa. Kuntayhtymässä on 33 jäsenkuntaa. Kuntayhtymä toimii Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Tu run maal la. Porvoo on kuntayhtymän neljänneksi suurin kun ta kuu del la prosentilla kuntayhtymän valtuuston äänistä. Kårkulla samkommun -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan alus ta va talousarvio ja seuraavan kalenterivuoden ta lous suun ni telma on toimitettava jäsenkunnille toukokuun loppuun mennessä. Kun ta yh ty män valtuusto hyväksyy jokaisen alkavan suun nit te lu kauden taloussuunnitelman viimeistään 15. lokakuuta edellisenä vuonna. Porvoon kaupunginhallitus on antanut lausunnon kun ta yh ty män ta lous suun ni tel mas ta vuosille Porvoon kaupungin vuoden 2020 maksuosuus olisi euroa, kun vastaava vuodelle 2019 oli euroa. Kyseessä on 5,6% kustannusnousu (vastaava vuonna oli 4,6 %). Muutokset johtuvat palvelujen käyttäjien lukumäärästä ja heidän yksi löl li sis tä tarpeistaan. Liite: Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Kårkullan taloussuunnitelma Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2020 maksu osuu deksi Kårkulla samkommun -kun tayh ty mälle euroa. Pykälä tarkastetaan heti. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2020 mak su osuu deksi Kårkulla samkommun -kun tayh ty mälle euroa. Pykälä tarkastettiin heti.

14 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020 / ETEVA KUNTAYHTYMÄ SOTEL Valmistelu: vammaispalvelujen palvelupäällikkö Leila Eklöv, puh tai Etevan perussopimuksen mukaan kunta ja kuntayhtymä sopivat vuo sit tain palvelusopimuksella, mitä palveluja kuntayhtymä tuottaa ja/tai järjestää kunnalle. Palvelusopimuksella sovitaan tuotettavien pal ve lu jen määrästä ja muista sopimusehdoista. Hinnat ovat kaikille kun nil le yhteneväiset ja kuntaa laskutetaan toteutuneen pal ve lun käy tön mukaan. Porvoo on saanut keväällä 2019 kuntayhtymältä tarjouksen vuoden 2020 palveluista, asiakasmääristä ja palvelujen kustannuksista. Tarjouk sen pohjalta on käyty neuvottelu kuntayhtymän edustajien kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 olisi n euroa. Vuodelle 2019 vastaava kustannus oli n So pimuk sen arvon korotus on n. 12,2 %. Muutos johtuu asiakkaiden yksi löl li sis tä tarpeista ja muutamasta uudesta asiakkaasta ja heidän pal ve lu tar peis taan. Sopimuksen arvon muutos vuonna 2019 oli 4,5 %. Sopimuksen arvossa ei ole huo mioi tu mm. asiantuntijapalveluja ja mui ta erityispalveluja, joita järjestetään tarpeen mukaan. Etevan antaman ennusteen mukaan porvoolaisten Etevalta han kit tujen kehitysvammahuollon palvelujen kustannukset vuonna 2019 tulee olemaan noin 5,5 milj. euroa, josta asiantuntijapalvelujen kus tannuk set ovat n euroa. Liite: Palvelusopimus 2020 Sopimusohjausneuvottelun pöytäkirja 2019 Tarjous 2020 Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Eteva kuntayhtymän pal ve lu so pi muk sen vuo del le Pykälä tarkastetaan heti. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eteva kuntayhtymän pal ve lu so pi muk sen vuo del le Pykälä tarkastettiin heti.

15 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SOTEL Valmistelu ja lisätiedot: lapsi- ja perhepalveluiden johtaja Maria Anders son puh tai vs joh tava sosiaalityöntekijä Mika Himanka, puh tai Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huo lenpi don järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan koto na. Kunta tai kuntayhtymä tekee toimeksiantosopimuksen per hehoi ta jan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yk si tyisen perhehoidon tuottajan kanssa. Lasten ja nuorten perhehoitajia kut su taan myös sijaisvanhemmiksi. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkä ai kais ta tai ammatillista perhehoitoa. Porvoon, Loviisan, Askolan ja Sipoon perhehoidon toimintaohje on hal lin nol li nen ohje siitä, miten nämä kunnat toteuttavat las ten suo jelun toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohjeen tavoitteena on, että Itä-Uudenmaan kunnilla on yhte näi nen käytäntö toteuttaa, lisätä ja kehittää perhehoitoa. Per he hoidon toimintaohje palvelee kaikkia osapuolia: asiakasta, per he hoi tajaa sekä kuntien työntekijöitä. Perhehoitoon liittyvää ja perhehoitoa määrittävää lainsäädäntöä on: - Perhehoitolaki (erit.1, 3, 7 ) - Lastensuojelulaki 49, 50 - Sosiaalihuoltolaki 28 - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - Laki ja asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta - Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä - Tapaturmavakuutuslaki - Hallintolaki Lasta tai nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lap si voi kasvaa ja asua omassa kodissa. Mikäli lapsen tilanne ei riittä väs ti korjaannu yhdessä sovittujen tukitoimien avulla, lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle. Viimesijaisena toimenpiteenä voi olla lapsen huostaanotto ja sijoitus ko din ulkopuolelle jatkuvaan perhehoitoon tai sijaishuoltoyksikköön,

16 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ ku ten lastenkotiin. Perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen lap sen sijaishuollon muoto. Laitoshoitoa järjestetään, jos lapsen sijais huol toa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävän tu ki toimien avulla perhehoidossa tai muualla. Lastensuojelulain mukaan huostaanoton ja sijaishuollon ensisijainen ta voi te on perheen jälleen yhdistäminen. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mah dol li suus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Kunnat ovat nimenneet ohjausryhmän, jonka tehtäviin kuuluu muun muas sa esityksen tekeminen perhehoidon päivittämisestä sekä perhe hoi ta jien hoitopalkkioiden ja maksukorvausten tarkistuksesta, jotka kunnat vievät edelleen lautakunnille vahvistettaviksi. Vuoden 2020 perhehoidon toimintaohjeiden keskeisemmät muu tokset liittyvät: - palkkioluokkiin, joihin on lisätty 150 % korotuksen palkkioluokka - Kelan vammaistuen maksatuskäytäntöön - tarkennuksia perhehoitajien asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin - tarkennuksia erillisten korvausten maksamiseen Liite: Perhehoidon toimintaohje Itä-Uudenmaan kunnissa vuonna 2020 Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi perhehoidon toimin ta oh jeen Itä-Uudenmaan kunnissa vuonna Esittelijä muutti esitystään: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy per he hoi don toimintaohjeen Itä-Uudenmaan kunnissa vuonna Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä per hehoi don toi min ta oh jeen Itä-Uudenmaan kunnissa vuonna 2020.

17 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk VUODEN 2020 ASIAKASMAKSUT, TAKSAT JA PALKKIOT SOTEL Valmistelu: hallintopäällikkö Salla Paavilainen puh , suun nit te li ja Matias Melén puh ja toimistosihteeri Linda Bergström puh tai Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja ase tuk seen (912/1992). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset pe riaat teet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja ter veyspal ve lut. Lisäksi kunta voi itse päättää niistä maksuista, joita ei edellä mainitussa laissa ja asetuksessa ole erikseen säädetty. Näitä ovat esi mer kik si kotihoidon tukipalvelujen maksut ja asu mis pal ve lu maksut. Lisäksi asumisessa asiakkailta perittävä vuokra perustuu asuinhuo neis ton vuokrauksesta annettuun lakiin (481/1995) ja per he hoidon maksut perhehoitolakiin. Ympäristöterveysvalvonnan ja eläin lääkin tä huol lon maksut perustuvat elintarvikelakiin (23/2006), ter veyden suo je lu la kiin (763/1994), tupakkalakiin (549/2016), lääkelakiin (395/1987), eläinlääkintähuoltolakiin (765/2009) ja julkisuuslakiin (621/1999). Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kokouksessaan So si aali- ja terveydenhuollon tuotoille oli määritelty 0,50 % nousu vuoden 2019 tasoon nähden. Hallintosäännön 13.5 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää toimialaan liittyvistä palvelumaksuista ja niiden perusteista. Uu det hinnat astuisivat voimaan Ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon maksut astuisivat voimaan Tasasuuruisten asiakasmaksujen korotukset perustuvat sosiaali- ja ter vey den huollon asiakasmaksuista annettuun asetukseen. Mak suja ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Vuoden 2020 in dek si tar kas tuk sella ei tule korotuksia asiakasmaksuihin. Seuraava indeksitarkastus teh dään vuodelle Indeksitarkistus koskee kaikkia asia kas maksu ase tuk ses sa olevia maksu- ja tulorajoja. Asiakasmaksujen lisäksi in dek sil lä tarkistetaan maksukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista mak sua ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vä him mäis käyt töva raa. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enim mäis mak susta. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enim mäis mak sujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saami sel le. Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, pal ve lun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain

18 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ mu kaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää mak su ja perimättä tai alentaa niitä. Vuodelle 2020 esitetään seuraavia muutoksia Porvoon kaupungin so si aa li- ja terveystoimen asiakasmaksuihin: - Matkailijan rokotuskäynti on nimellisesti erotettu tavallisesta hoi taja käyn nis tä, hinnaltaan käynti on saman hintainen kuin hoitajakäynti eli 12,20 euroa. - Uutena maksuna vuodelle 2020 esitetään Koivulan ateriamaksuksi 0,50 euroa aterialta ja koko päivän aterioiden hinnaksi 2,00 euroa päi väl tä. - Työllisyyspalvelujen työpajojen tuotteille ja palveluille määritellään 10 euron tuntihinta + materiaalikustannukset. Tarkennettu hinnasto on liitteenä. - Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluiden pal ve lu maksun perimiseen asiakkailta, palvelupäätöksen mukaan, on laadittu oh jeis tus asiakasmaksujen soveltamisohjeeseen. - Muistipoliklinikan lääkärikäynti on ollut asetuksen mukaisen lää kä rikäyn nin hintainen. Käynti muutetaan kuulumaan maksukattoon, sekä terveyskeskuskohtaiseen maksukattoon (3 x lääkärikäynti per vuo si). Käynti on veteraaneille maksuton. - Asiakasmaksulain ja -asetuksen ulkopuolelle jääviä kaupungin omas sa harkinnassa olevia maksuja esitetään korotettavaksi 0,50 %. - Vammaispalvelun maksua tilapäisestä palvelusta on ko ko päi vä hoito mak sun osalta laskettu. Maksua on yhtenäistetty kaupungin oman toi min nan maksujen kanssa siten, että vammaispalveluna järjestetty ti la päi nen kokovuorokautinen palvelu noudattaa samaa maksua, jota pe ri tään vanhuspalvelujen vastaavasta palvelusta (Wil hel mi na-yk sikön maksu). Osapäivähoidosta (tulo- ja lähtöpäivät) perittävä maksu vas taa n. 50 % kokopäivämaksua. Perhehoitolain 16 :n mukaisia hoitopalkkioiden vähimmäismääriä ko ro te taan indeksitarkistuksen johdosta 2,05 prosenttia 816,21 euroon. Porvoossa palkkiota korotetaan 896,94 euroon. Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitolain 19 n mukaan tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun 0,77 pro sentin mukaan. Kulukorvauksien vähimmäismääriä korotetaan näin ollen 423,31 euroon. Porvoossa kulukorvausta korotetaan 531,20 euroon. Perhehoitolain 18 :n mukaisen käynnistämiskorvauksen enim mäismää rä tulee myös tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun 0,77 pro sen tin mukaan. Porvoossa käynnistämiskorvauksen enim mäis-

19 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ mää rää korotetaan 3006,24 euroon perhehoidossa olevaa henkilöä koh ti. Soveltamisohjeet ohjaavat asiakasmaksujen määrittelyä ja avaavat tar kem min maksujen muodostumista. Soveltamisohjeet on laadittu se kä henkilökuntaa että asiakkaita varten. Vuoden 2020 ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko on liit teenä. Maksujen pohjana olevaa valvonnan keskituntikustannusta ei ole muu tet tu vuoteen 2019 verrattuna. Maksutaulukkoon ja sen so vel tamis oh jei siin on kuitenkin tehty joitakin tarkistuksia mm. tu pa kanmyyn ti lu pien, näytteenoton, terveydensuojelulain mukaisten tar kastus mak su jen sekä klinikkamaksujen osalta. Muutokset on merkitty mak su tau luk koon punaisella. Liitteet: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuonna 2020 Sosiaali- ja terveydenhuollon palkkiot vuonna 2020 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilavuokrat vuonna 2020 Terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon maksutaulukko Asiakasmaksujen soveltamisohje Vammaispalveluiden asiakasmaksujen soveltamisohje Kuntainfo 6/2019: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2020 Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat asiakas mak sut, vuokrat, taksat ja palkkiot sekä molemmat asia kas maksu jen soveltamisohjeet ja ympärivuorokautisen hoivan ja ko ti hoi don maksut alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lisäksi valtuuttaa hal lin to pääl likön tekemään soveltamisohjeeseen ja maksutaulukoihin teknisiä muu tok sia. Pykälä tarkastetaan heti. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä ole vat asia kas mak sut, vuokrat, taksat ja palkkiot sekä molemmat asia kas mak su jen soveltamisohjeet ja ympärivuorokautisen hoi van ja ko ti hoi don maksut alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti lisäksi valtuuttaa hal lin to pääl li kön tekemään soveltamisohjeeseen ja mak su tau lu koihin teknisiä muu tok sia. Ulla Raitimo esitti, että käynnit terveysasemalla ja suun ter vey denhuol los sa olisivat työttömille maksuttomia. Esitystä ei kannatettu, joten se rau ke si. Pykälä tarkastettiin heti.

20 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk HENKILÖKOHTAINEN APU OSTOPALVELUNA SOTEL Valmistelu: hankintapäällikkö Tarja Juvonen, ja vammais pal ve lu jen päällikkö Leila Eklöv, tai etu Perustelut Hankinta koskee vammaispalvelulain 8 c :n nojalla järjestettävää hen ki lö koh tais ta apua, lain 8 d :n mukaisena ostopalveluna. Hankin nan arvo on noin vuodessa. Porvoolaisia vammaispalvelulain nojalla henkilökohtaisen avun os topal ve lun piirissä olevia henkilöitä (jäljempänä asiakkaita) on 166 (tilan ne huhtikuu 2019). Uusia asiakkaita on tullut ostopalvelun piiriin 2-5 kuukaudessa. Henkilökohtaisen avun ostopalvelun tuntimäärät vaihtelevat yk si löl lises ti. Yleisimmin ostopalveluna hankittava henkilökohtainen apu on va paa-ajan avustamista 30 tuntia kuukaudessa tai kodinhoidollisissa ja muissa jokapäiväisissä toiminnoissa avustamista tuntia kuu kau des sa. Pääasiallisesti palvelua tarvitaan maanantaista sunnun tai hin klo 8-21 välisenä aikana. Tavoitteena on, että nykyiset avustaja-asiakassuhteet jatkuvat. Palve lun tuot ta jan on edistettävä toimivien avustaja-asiakassuhteiden jat ku vuut ta. Tavoitteena on, että palveluntuottaja rekrytoi ne ny kyisen palveluntuottajan palveluksessa olevat avustajat, jotka ovat valmii ta siirtymään uuden palveluntuottajan palvelukseen ja jotka tilaaja on hyväksynyt. Hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa on kuultu hen ki lö koh taisen avun ostopalvelun piirissä olevia asiakkaita. Kuuleminen jär jestet tiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin asiakas ky se ly, joka lähetettiin kaikille ko. palvelun piirissä oleville asiakkail le. Toisessa vaiheessa järjestettiin keskustelutilaisuus va paa ehtois ten asiakasraatiin osallistuvien asiakkaiden kanssa. Asia kas raadin kanssa käytiin syventävää teemakeskustelua. Kuulemisen perus teel la vahvistettiin näkemystä hankinnassa ja siihen liittyvässä pal ve lu ku vauk ses sa määriteltyihin seikkoihin. Asiakkaan nä kö kulmas ta kiinnitettiin huomiota: - palveluprosessiin - asiakkaan toiveisiin avustajan suhteen - palveluntuottajaan - palvelun yhteyshenkilöön Hankinnan ja palvelun onnistumiselle määriteltiin yhdessä asia kasraa din kanssa tavoitteeksi: Hyvä avustaja tulee kun ja siten kuin on sovittu.

21 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Asiakasnäkökulmaa vahvistavasta palvelusta käytiin mark ki na vuo ropu he lua myös palveluntuottajien kanssa. Kyselyssä, asiakasraadissa ja markkinavuoropuhelussa nousi esiin pal ve lun laatuun liittyviä näkökulmia, painotuksia ja seikkoja, joiden pe rus teel la arvioitiin, että paras hankintamenettely kyseiseen hankin taan on rajoitetun hankintamenettelyn kaltainen menettely. Hankin ta me net te lyn valinnalla katsottiin parhaiten voitavan arvioida asiak kai den toiveita ja tarpeita. Hankinta Hankinnassa on kyseessä hankintalain liitteen E mukainen sosiaalija terveyspalveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun sään nök siä ja lain 3 :n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Han kin ta toteutettiin rajoitetun menettelyn kaltaisena menettelynä, jo ka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mu kais ta kaksivaiheista menettelyä hankinnan kohteena olevien palve lui den hankkimiseen. Menettelyssä hankintayksikkö julkaisi hankin ta il moi tuk sen (osallistumispyyntö), johon kaikki halukkaat osal listu mis pyyn nös sä mainitut soveltuvuusvaatimukset täyttävät toi mit tajat saivat pyytää osallistua. Osallistumispyyntö julkaistiin HILMA-palvelussa ja Porvoon kaupungin nettisivuilla. Määräaikaan, klo 12.00, mennessä jätettiin neljä (4) osal lis tu mis ha ke mus ta (avausptk liitteenä). Osallistumispyynnössä oli ilmoitettu, että osallistumishakemuksen lä het tä neis tä ehdokkaista enintään kolme (3) valitaan toiselle kierrok sel le. Valinta tehtiin ehdokkaiden aiempien palvelutoimitusten asia kas tyy ty väi syy den (laadun) perusteella. JAG Assistans Ab:n osallistumishakemus hylättiin, koska vä himmäis vaa ti muk sek si asetettu vaatimus referenssien osalta ei täyt tynyt. Tarjouspyyntö lähetettiin hyväksyttävän osal lis tu mis hake muk sen jättäneille ehdokkaille. Määräaikaan, klo 12.00, mennessä kaikki kolme (3) ehdo kas ta jättivät tarjouksen (avausptk liitteenä). Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät tarjoajalle, tarjouksen muodolle ja tarjotulle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jos sa hinnan painoarvo oli 60 % ja laadun 40 %.

22 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Hinta max. 60 pistettä Tarjouksessa tuli esittää arvonlisäverottomat kiinteä hinta ajalle Hinta tuli ilmoittaa seuraavasti: pe rus tun ti hinta ma pe klo /tunti, alv 0 %. Muut hinnat muodostuivat auto maat ti ses ti ilmoitetun perustuntihinnan perusteella (liitteenä tau lukko hintojen muodostumisesta). Halvimman perustuntihinnan antanut tarjoaja sai vertailuun 60 pistet tä. Muiden tarjoajien hinta suhteutettiin halvimman tarjouksen hintaan (halvimman tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 60). Laatu max. 40 pistettä Palveluntuottajan on kuvattava realistinen ja luotettava toimintatapa, jol la palveluntuottaja osoittaa pystyvänsä: 1) vastaamaan luotettavasti kaikkien tilaajan asiakkaiden palvelusta 2) hoitamaan kaikki tarvittavat avustajatunnit 3) vastaamaan tilaajan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin 4) vastaamaan palvelun edetessä asiakkaiden palvelutarpeen muutok siin Palveluntuottajan on kuvattava realistinen ja luotettava toimintatapa, jolla palveluntuottaja osoittaa pystyvänsä: 1) huolehtimaan sijaisten saatavuudesta ja riittävyydestä 2) toteuttamaan sujuvan ja joustavan sijaisjärjestelyn 3) toteuttamaan toimivan tiedotuksen asiakkaalle ja/tai läheiselle 4) toteuttamaan sijaisten perehdytyksen asiakaskohtaisiin tarpeisiin Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Posti Ko ti pal velut Oy pistein 100,000. Med Group Oy sijoittui toiseksi pistein 88,955 ja kolmanneksi Kotipalvelu Mehiläinen Oy pistein 73,532 (liitteenä tar jous ten vertailutaulukko). Puitesopimuksen sopimuskaudeksi on suunniteltu Sopimus jatkuu jälkeen toistaiseksi voi mas saole va na, jollei tilaaja muuta päätä. Liitteet Asiakaskyselyn ja -raadin yhteenvetoraportti Osallistumispyyntö Palvelukuvaus Kysymykset ja vastaukset_osallistumispyyntö Vertailutaulukko osallistumispyyntö Tarjouspyyntö Kysymykset ja vastaukset_tarjouspyyntö Sopimusluonnos Vertailutaulukko_tarjouspyyntö Laatuvertailun kooste HUOM! Salassa pidettävä sisältää lii ke salai suuk sia. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja

23 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Porvoon kaupungin so siaa li- ja terveystoimen vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun os to pal ve lun toimittajaksi ajalle valitaan Posti Ko ti pal ve lut Oy. Sopimus jatkuu jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, jollei tilaaja muuta päätä. Sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi osa puo li voi irtisanoa sen noudattamalla yhdeksän (9) kuukauden irti sa no mis ai kaa. Irtisanominen voidaan ensimmäisen kerran toi mittaa, kun määräaikainen sopimuskausi on päättynyt. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Pykälä tarkastetaan heti. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupungin so si aa li- ja terveystoimen vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun os to pal ve lun toimittajaksi ajalle valitaan Posti Ko ti pal ve lut Oy. Sopimus jatkuu jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, jollei tilaaja muuta päätä. Sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi osa puo li voi irtisanoa sen noudattamalla yhdeksän (9) kuukauden irti sa no mis ai kaa. Irtisanominen voidaan ensimmäisen kerran toi mittaa, kun määräaikainen sopimuskausi on päättynyt. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Pykälä tarkastettiin heti.

24 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk SUOLISTOSYÖVÄN SEULONTAOHJELMAN ALOITUS PORVOOSSA SOTEL Valmistelu: johtava lääkäri Kati Liukko, tai EU on suosittanut suolistosyövän seulontaohjelmaa vuodesta 2003 asti. Seulonnan hyödyistä on selkeää näyttöä: se vähentää suo lis to syö vän esiintyvyyttä ja syöpäkuolleisuutta. Lisäksi syö vänhoi don kustannukset laskevat, kun syöpä löydetään var hai semmas sa vaiheessa. Jyväskylä, Muurame, Orivesi, Oulu, Paimio, Sauvo, Säkylä, Tampe re ja Ylitornio ovat käynnistäneet seulonnan vuoden 2019 ai kana. Seulonta on käynnistynyt erittäin hyvin kaikissa kunnissa. Kutsu tut ovat osallistuneet seulontaan aktiivisesti ja kuntalaiset ar vosta vat seulontaa palveluna. Suolistosyöpä on yksi Suomen yleisimmistä syövistä. Siihen sairas tuu vuosittain noin 3400 ja kuolee noin 1400 ihmistä. Syöpä on ylei nen sekä naisten että miesten joukossa. Suolistosyövän hoito on yksi kalleimmista syövän hoidoista ja suuri osa hoitokuluista syn tyy vaiheessa, jossa syöpää ei enää voida parantaa. Sen sijaan suolistosyövän seulonta on paitsi vaikuttavaa, myös edullista. Seu lon ta maksaa 12,40 euroa kutsuttavaa kohti. Seulonnassa havai tun suolistosyövän erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin viidenneksen pienemmät kuin ilman seulontaa. Var hai semmas sa vaiheessa havaitulla syövällä ja aloitetulla hoidolla on myös tär keä vaikutus sairastuneen elämänlaatuun. Seulonta kohdennetaan ensimmäisenä vuonna vuotiaille kun ta lai sil le ja laajennetaan vaiheittain kaikkiin vuotiaisiin. Seu lon ta vä li on kaksi vuotta. Hallitusohjelmassa luvataan käynnistää suolistosyövän seu lon taoh jel ma. Julkisen talouden suunnitelmassa seu lon ta ohjel man käynnistäminen on aikataulutettu vuoden 2022 alusta. Jos suolistosyövän seulonnan aloittaa nyt, pääsee etujoukoissa edis tä mään kuntalaisten terveyttä ja välttää mahdolliset käyn nistä mis kii reet, joita voi syntyä, kun kaikki kunnat aloittavat seu lonnan yhtä aikaa. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä suosittelee suolistosyövän

25 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ seu lon nan aloittamista vuoden 2020 alusta. Vuonna 2020 seu lontaan kutsutaan 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaat, yhteensä n henki löä/vuo si. Yksikkökustannukset kutsuttua kohden ovat 12,40 euroa, joten vuotuiset seulontakutsun ja testauksen kustannukset ovat noin euroa. Vastaava säästö syntyy eri kois sai raan hoidos sa kun suolistosyövät havaitaan varhaisemmassa vaiheessa. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää aloittaa suolistosyövän seulon nan yllä kuvatun ohjelman mukaisesti vuoden 2020 alusta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti aloittaa suo lis tosyö vän seu lon nan yllä kuvatun ohjelman mukaisesti vuoden 2020 alus ta.

26 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SOTEL Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätöksensä: Vs. palv.joht, vanh- ja vamm.palv.: 35, 37-19/2019. Vs. palv.pääll, varh.tuen ja korj.palv.: 24/2019. Vs. palv.pääll. hyvinv. ja terv. edist. palv.: 23-25/2019. Palv.joht, lapsi- ja perhepalv.: 22/ Palv.pääll, hyvinv. ja terv.edist.palv.: 2-3/2019. Joht.lääkäri: 5/2019. Palv.pääll, kotih.: 25-27/2019. Palv.joht.: 13/2019. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 :n mukais ta otto-oikeutta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi päätökset tiedoksi ja ilmoit taa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 :n mukais ta otto-oikeutta.

27 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SOTEL Sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen on lähettänyt seuraa van pää tök set: 149, 157/2019. Puheenjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi päätökset tiedoksi ja ilmoit taa viranhaltijalle, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeutta.

28 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk TIEDOKSI SOTEL Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet kirjelmät, päätökset ym.: 1 UNICEF:in päätöskirje: Suomen UNICEF on valinnut Porvoon kaupun gin Lapsiystävällinen kunta- yhteistyökumppaniksi vuonna Lii te. 2 Kuntainfo 6/2019: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Lii te. 3 Kuntainfo 7/2019: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Liite. 4 Kuntainfo 8/2019: Toimeentulotuen perusosa Liite 5 Kuntainfo 9/2019: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat Liite. 6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tapani Eskolan päätös koskien otto-oikeutta vi ran hal ti ja pää tök siin. Liite. 7 Vastaus kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri ry:n kannanotossa esit te tyi hin kysymyksiin ( ). Liite 8 Aluehallintoviraston kirje : Uudenmaan I&O-muu tos agentin valtionavustusselvitys. Liite Päätös: Merkittiin tiedoksi.

29 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysltk AJANKOHTAISET ASIAT SOTEL Päätös: Lautakunnan jäseniä informoitiin ajankohtaisista asioista: - Askolan selvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisesta - Uudenmaan alueen erillisselvitys - Apotin päätöksenteon aikataulu - Kuljetuspalvelun kilpailutuksen aikataulu

30 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 :n mukaan kir jallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 2 mom. tai muun lainsäädännön mu kaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja posti osoite: Sosiaali- ja terveyslautakunta Raatihuoneenkatu 5 B tai Pl Porvoo Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

31 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ VALITUSOSOITUS Viranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksel la. Oi kai su-vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali tuk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk sen. Mikäli pää tös on oikaisuvaati muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen,osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie, Helsinki sähköposti faksi Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinatuomioistuin, Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköposti: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Pykälät 142 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti al lekirjoitet ta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mai nittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitus ajan päättymis tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postit se tai lähe tin välityksellä. Pos tiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan muutoksenhaki jalta peritään oikeudenkäyn ti maksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus liitetään pöytä kir janottee-

32 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ pöytäkir jaan seen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 3 KESKUSKEITTIÖN ESITTELY 5

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 3 KESKUSKEITTIÖN ESITTELY 5 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Sivistyslautakunta 10.01.2019 Käsitellyt asiat Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 3 KESKUSKEITTIÖN ESITTELY 5 PORVOON

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja Grundtrygghetsnämndens protokoll

VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja Grundtrygghetsnämndens protokoll Sähköposti merja.ralanti@loviisa.fi https://outlook.office.com/owa/?realm=loviisa.fi&exsvurl=1&ll-cc=1035&modurl=0 Page 1 of 1 24.1.2019 VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja 17.1.2019 Grundtrygghetsnämndens

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 4.9.2018 klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Aika: 26.08.2015 klo 17:00-20:57 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 118 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2018 1 Tarkastuslautakunta 18.12.2018 Aika 18.12.2018 klo 09:00-11:06 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.03.2018 Aika 13.03.2018 klo 09:00-12:17 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta 26.03.2019 Aika 26.03.2019 klo 9:04-11:33 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 189 Kunnanhallitus 02.05.2018 AIKA 02.05.2018 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2018 Aika 13.11.2018 klo 09:10-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 (13 ) Nuorisovaltuusto 05.01.2019 AIKA 05.01.2019 klo 15:00 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2018 38 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.09.2018 klo 12:00-12:45 Kokouspaikka Kirjolan koulu, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 23 Ajankohtaisasiat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot