SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN 193 ESITYSLUONNOKSESTA 142 LAUSUNTO AJOKSEN MERITUULIVOIMAPUISTON 195 OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN EHDOTUKSESTA 143 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN 196 KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 145 KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI 199 JULISTAMINEN 146 OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN TYÖLLISYYSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN MAA-ALUEEN OSTOTARJOUS / KURTTI MIKKO AVUSTUSHAKEMUS TANSSIPAVILJONGIN LATTIAN 203 UUSIMISEEN 150 LAINAN TAKAUS/SIMON VESIHUOLTO OY KUNTALISÄHAKEMUS KUTSU POHJOIS-SUOMEN SOTE-UUDISTUSTA 206 VALMISTELEVAAN KOKOUKSEEN 153 VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SAAPUNEET KIRJEET KUNTAYHTYMIEN JA KUNTIEN YHTEISTOIMINNAN 210 ASIAKIRJAT 157 HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAT ALOITE SIMON MAISEMANHOITOALUEEN 212 PERUSTAMISEKSI 159 TONTINOSTOANOMUS/VUOKRAUS KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 216

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Niskala Lauri 15:00-18:10 Puheenjohtaja Hamari Helena 15:00-18:10 Varapuheenjohtaj a Kuusela Tapani 15:00-18:10 Jäsen Leskinen Tarja 15:00-18:10 Jäsen Simoska Minna 15:00-18:10 Jäsen Korpikoski Terho 15:00-18:10 Jäsen Lämsä Seppo 15:00-18:10 Jäsen Tervonen Markku 15:00-18:10 II valtuuston varapja Tavia Esko 15:00-18:10 Kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 15:00-18:10 Hallintojohtaja,pöy täkirjanpit POISSA Martimo Sauli Valtuuston pja Vakkala Lauri I valtuuston varapja ALLEKIRJOITUKSET Lauri Niskala Helena Hamari Keijo Ylitalo Puheenjohtaja Varapja 150 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tarja Leskinen Minna Simoska Seppo Lämsä 150 Keskustoimisto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 139 ehdotus kj Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanhallituksen hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 140 ehdotus kj Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Tarja Leskinen ja Minna Simoska.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA 277/00.00/2014 Khall 141 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toi min ta ym päris tös tä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tarpeet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edel leen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koske va yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään eri tyis lain säädän nön tarvetta. Valtiovarainministeriö asetti heinäkuussa 2012 kuntalain ko ko naisuu dis tuk sen valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän, työ va lio kun nan ja neljä valmistelujaostoa: toimielimet ja johtaminen-, de mo kra tia-, talous- sekä kunnat ja markkinat -jaostot. Työ va lio kunta on vastannut lainvalmistelusta ja koordinoinut valmistelujaostojen työ tä. Jaostot ovat kartoittaneet syksyllä 2013 sähköisellä kyselyllä kun tien näkemyksiä ja kannanottoja valmisteltavasta kuntalaista. Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa kun ta la ki luon nok ses ta. Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista kysymyksistä: - kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) - kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista koskevista ehdotuksista (7-9 ) - kuntatalousohjelmasta (12 ) - kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muuttamisesta (15 ) - valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 ) - osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vaikuttamistoimielimiä kuten nuorisovaltuustoa koskevista ehdotuksista (5 luku); - kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista organisointitavoista (31, 34 ja 38 ) - alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (37 ) - kuntastrategiasta (39 ) - kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä (40 ja 41 ) - johtajasopimuksesta (43 ) - omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista ehdotuksista (6, ) - kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku) - luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muutoksista, erityisesti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hallituksen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista ehdotuksista (74 1 ja 4 mom.) - päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luottamushenkilön oikeutta saada vapaata työstään koskevista

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ehdotuksista (81 ja 82 ) - sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 ) - kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista ehdotuksista (19 2 mom. ja 83 3 mom.) - otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) - toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista ehdotuksista ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa koskevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tietoverkossa (109 ja 110, 141 ) - alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kattamisvelvollisuuden ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) - erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyistä (119 ja 120 ) - tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) - tilintarkastuksesta (123 ) - tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta (125 ) - kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kunnan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajoittamisesta, kunnan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun velvoitteesta (15 luku) sekä - lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään mennessä sähköpostitse osoitteeseen Lausunnoissa toivotaan käytettävän em. otsikointia tai erittelemään esitetyt huomiot luku- tai pykäläkohtaisesti. Lausunnot pyydetään toimittamaan myös word-tiedostona lausuntoyhteenvedon laatimista varten. Lausuntoa antavien kuntien toivotaan sisällyttävän omiin lausuntoihinsa kunnassa toimivien nuorisovaltuustojen tai muiden nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää annettavasta lausunnosta. Simon kunnalla ei ole huomautettavaa kuntalakiluonnoksesta.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO AJOKSEN MERITUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN EHDOTUKSESTA 177/ /2013 Khall 142 PVO-Innopower Oy (nyk. Innopower Oy) on anonut yleiskaavan muu tos ta, jotta yhtiö voisi laajentaa Ajoksen nykyistä tuu li voi ma puistoa merelle päin. Osayleiskaavamuutoksen kaavaluonnos on pidetty näh tä vä nä Osayleiskaavaa voi käyttää MRL 77a :n perusteella rakennusluvan myön tä mi seen. Kaavoitettava alue sijaitsee Kemin Ajoksen edustan merialueella. Suun nit te lu alu een pohjoisosa rajautuu Ajoksen lounaiskärjessä sijait se vaan Ajoksen syväsataman satama-alueeseen ja Kemin öl jy sata man energiahuollon alueeseen, joka on sijoitettu Ajoksen sataman yh tey teen. Suunnittelualue käsittää lännessä Kuukanplakin ja Hebenmatalan ym pä ris töt ja rajautuu etelässä Veitsiluodon 8/7 m syvyiseen lai va väy lään. Tuulivoimalat sijoittuvat noin 1,5-5 kilometrin päähän Ajok sen rantaviivasta 5-15 metriä syvyiselle merialueelle. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan vesialuetta. Seututie 920 (Ajok sen tie) johtaa alueen pohjoispuolelle Ajoksen syväsatamaan. Alue on kooltaan noin 2400 ha. Alueelta on noin 7 kilometrin etäisyys Kemin keskustaan. Koillisosaltaan suunnittelualue rajautuu Ajoksen nykyiseen ran nik koalu eel le rakennettuun tuulivoima-alueeseen. Tuulivoimalat sijaitsevat lähimmillään n. 3,5 kilometrin etäisyydellä Si mon kunnan rajasta. Kemin kaupunginhallitus on päättänyt asettaa kaa va ehdo tuk sen MRA 19 :n mukaisesti nähtäville väliseksi ajak si ja pyytää Simon kunnan lausuntoa osa yleis kaa va eh do tuk sesta. Ehdotus kj Simon kunta esittää lausuntonaan, että vettä samentavia töitä saa tehdä ainoastaan loka-huhtikuulla. Simon kunnalla ei ole huomautettavaa Ajoksen merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksesta, mutta kunnanhallitus esittää, että vettä samentavia töitä saisi tehdä ainoastaan loka-huhtikuussa.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA / /2014 Khall 143 Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen val tion osuudes ta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta har kinnan va rai ses ti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poik keuk sel lis ten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset eri tyis olo suh teet. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enin tään euroa. Valtionvarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen eh to na on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta annetun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän eh dotuk sen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten tur vaa mi seksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 a :n mukainen arviointiryhmä. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kun ta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liitty viin ongelmiin. Ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytöl le seuraavat ehdot hyväksytyn talouden ta sa pai no tus suun ni telman lisäksi. 1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan oman talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä va rau tua avustuksesta riippumatta. 2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden ter veh dyt tämis tar pei siin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman ke hi tyk sen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen ve lan hoi tokus tan nuk siin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tu lo pe rustei den jo tapahtuneisiin muutoksiin. Valtionvarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä. Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien ko ro tuk ses ta päättää valtionvarainministeriön esityksestä val tio neuvos to. Lisätietoaineisto: Valtionvarainministeriö / kirje VM / 1042 / / 2014 ehdotus kj Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti, ettei kunta tänä vuonna hae harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 144 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokuntien tehtävänä on valmistella taloussuunnitelma vuosille Kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää pidättyvyyttä käyttömenoissa. Nykyisen taloussuunnitelman ( ) mukaan käyttömenoissa tulisi saada euron säästöt. Lisätietoaineisto: Talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet vuosille ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa lisätietoaineistona olevat talousarvion laadintaohjeet hallintokunnille. ehdotus hyväksyttiin.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 284/ /2014 Khall 145 ehdotus kh pj Valtuuston myönnettyä kunnanjohtaja Esko Tavialle eron kunnanjohtajan virasta alkaen kunnanjohtajan virka tulee julkisesti haettavaksi. Viranhakuilmoitusluonnos lisätietoaineistona. Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran julkisesti haettavaksi klo mennessä. Viranhakuilmoitus laitetaan Kuntalehteen, Kalevaan ja Pohjolan Sanomiin. ehdotus hyväksyttiin muutoksella, että virka julistetaan haettavaksi klo mennessä.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN 675/ /2012 Khall 146 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry ja sen joukkoliikennetyöryhmä ovat käyn nis tä neet hankkeen, joka on jatkoa joulukuussa 2012 val mis tuneel le Kemi-Tornio alueen joukkoliikenteen organisointiselvitykselle. Tuos sa selvityksessä työtä ohjannut työryhmä päätyi esittämään seu dul li sen toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen perustamista seu dul le. Lapin ELY-keskus myönsi jatkohankeelle valtionavustuksen huh tikuus sa Jatkohankkeen tehtävänä on täydentää aikaisempaa or ga ni soin ti sel vi tys tä erityisesti kustannusten osalta sekä valmistella vi ran omai sen toimintaa koskeva yhteistoimintasopimus kunnille päätök sen te koa varten. Yhteistoimintasopimuksen tavoitteena on seudullisen vi ran omaistyön käynnistäminen aikaisintaan vuoden 2016 alusta alkaen. Edellä mainittujen tarkennusten ja yhteistoimintasopimusluonnoksen poh jal ta seudullisen viranomaisen perustamisasia voidaan viedä kun tien päätettäväksi. Konsulttisuunnitelmana toteutettavan työn laatii Ramboll Oy. Työn ko ko nais hin ta on euroa + alv 24 %. Hankkeen rahoittajina toi mi vat Meri-Lapin kehittämiskeskus ry ja Lapin ELY-keskus. Meri-Lapin kehittämiskeskus kutsuu kunnan hankkeen työryhmään ja pyytää nimeämään edustajan mennessä. Lisätietoaineisto: Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kirje ehdotus kj Kunnanhallitus hyväksyy työryhmään nimettäväksi hallintojohtaja Keijo Ylitalon. ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TYÖLLISYYSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 302/ /2014 Khall 147 Kuntaan ollaan palkkaamassa työnsuunnittelijaa, jonka tehtäviin kuuluu kunnan työllistämissuunnitelman laadinta, työttömien ja nuorten auttaminen työllistymisessä sekä sijoittumisessa työmarkkinoille. Hän voi auttaa myös yrittäjiä tiedon saamisessa työllistämisen tukimuodoista. Valtio on siirtämässä tulevaisuudessa entistä enemmän vastuuta työllisyyden hoidosta kunnille. Se tulee nostamaan myös kunnan kustannuksia. Laadittava kunnan työllistämissuunnitelma määrittelee kunnan työllistämisen tavoitteet, keinot ja resurssit. ehdotus kj Kunnanhallitus nimeää työllisyystoimikunnan, joka ohjaa työllistämissuunnitelman laadintaa. Toimikuntaan tulisi edustajat kunnanhallituksesta ja eri hallintokunnista sekä Oulunkaarelta. Kunnanhallitus nimesi työllisyystoimikuntaan kunnanhallituksen jäsenet kunnanjohtaja Esko Tavia hallintojohtaja Keijo Ylitalo rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mika Tiiro koulutoimenjohtaja Kyösti Rajanen vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala Oulunkaaren kuntayhtymän edustaja

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus MAA-ALUEEN OSTOTARJOUS / KURTTI MIKKO 653/ /2012 Khall Mikko Kurtti on tehnyt Simon kunnalle maanostotarjouksen tilasta Ori niit ty RN:o 1:67 Simon kunnan Jokikylässä. Tarjouksen kohteena ole va määräala rajoittuu Kurtin omistamaan kiinteistöön. Alueella on voi mas sa oleva Simojoen yleiskaava ja kunta tulee laatimaan alueel le myöhemmin myös asemakaavan. Kaavoituksen ohjausryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esit tää kunnanhallitukselle, että alueelta ei myydä määräalaa ennen alu een asemakaavoitusta. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää, ettei se myy Oriniitty-tilasta määräalaa ennen alueen asemakaavoitusta. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Sauli Martimo ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Khall 148 Mikko Kurtti on uudistanut Simon kunnalle maanostotarjouksen tilasta Oriniitty RN:o 1:67. Kaavoituksen ohajausryhmä on esittänyt, ettei kunta myisi alueelta määräaloja ennen alueen asemakaavoitusta. Asiantila ei ole muuttunut. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää, ettei se myy Oriniitty-tilasta määräalaa ennen alueen asemakaavoitusta. Muutettu päätösehdotus kj Kunnanhallitus päättää, että se myy määräalan Oriniitty-tilasta Mikko Kurtille. Kunnanhallitus päätti, ettei se myy määräalaa Oriniitty-tilasta.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS TANSSIPAVILJONGIN LATTIAN UUSIMISEEN 299/ /2014 Khall 149 Raisa Junes Ravintola Pappilan Pehtoorista anoo kunnalta avus tusta tanssipaviljongin lattian kunnostamiseen. Tanssipaviljongin lattia on lahonnut käyttökelvottomaksi ja se on jouduttu purkamaan pois. Lisätietoaineisto: Avustusanomus ehdotus kj Kunnanhallitus keskustelee anomuksesta. Kunnanhallitus maksaa materiaalikuluista euroa.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAINAN TAKAUS/SIMON VESIHUOLTO OY 308/ /2014 Khall 150 Simon Vesihuolto Oy pyytää kirjeellään Simon kunnalta oma vel kais ta takausta yhtiön Kuntarahoitus Oy :ltä ottamalleen euron lainalle. Laina-aika on 5 vuotta ja korko kiinteä 1,570 %. Laina käytetään yhtiön investointien rahoittamiseen. Lisätietoaineisto: Takausanomus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Simon kunta antaa oma vel kai sen takauksen Simon Vesihuolto Oy :n Kuntarahoitus Oy :ltä ottamalle euron lainalle. Laina-aika on 5 vuotta ja korko kiin teä 1,570 %. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Lauri Niskala, Minna Simoska ja Markku Tervonen ilmoit ti vat olevansa esteellisiä asiaa käsittelemään ja he poistuivat ko kouk ses ta. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana toimi va ra pu heenjoh ta ja Helena Hamari ja pöytäkirjantarkastajaksi Minna Simoskan ti lal le valittiin Seppo Lämsä.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTALISÄHAKEMUS 291/ /2014 Khall 151 ehdotus kj Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry hakee kuntalisää pit kä ai kaistyöt tö män työllistämiseen ajalle Kunnanhallitus päättää maksaa kuntalisää Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:lle ajalla ehdotus hyväksyttiin.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUTSU POHJOIS-SUOMEN SOTE-UUDISTUSTA VALMISTELEVAAN KOKOUKSEEN Khall 152 Hallituspuolueet sopivat yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sosiaali-ja terveyspalveluiden uudistuksesta. Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Uudistuksella tulee olemaan hyvin merkittäviä vaikutuksia kunnille ja sairaanhoitopiireille. Järjestämislakiesityksen tultua julki on Pohjois-Suomen kuntien, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja maakuntaliittojen edustajien perusteltua kokoontua keskustelemaan tilanteesta ja jatkovalmistelusta. Pohjois-Suomen neuvottelukunta, joka koostuu neljän maakunnan Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliittojen luottamushenkilöjohdosta ja maakuntajohtajista on päättänyt yhdessä maakuntien keskuskaupunkien kanssa kutsua alueen kuntien, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja maakuntaliittojen edustajat koolle klo alkaen Ouluun. Tilojen rajallisuuden vuoksi jokainen taho voi lähettää tilaisuuteen 3-5 edustajaa. Lisätietoaineisto: Kutsu ehdotus kj Kunnanhallitus nimeää edustajat tilaisuuteen. Kunnanhallitus nimesi edustajiksi tilaisuuteen kunnanhallituksen jäsenet Lauri Niskala, Tapani Kuusela, Tarja Leskinen (varalla Helena Hamari), valtuuston puheenjohtaja Sauli Martimo ja kunnanjohtaja Esko Tavia.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 153 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n 1 momentin mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valtuusto on kokouksessaan käsitellyt seuraavat asiat: 16 Kuntajakoselvityksen käynnistäminen 17 Kuntakonsernin sisäinen laina 18 Ylitysoikeus lukiokoulutuksen v talousarvioon 19 Ylitysoikeus muun keskiasteen koulutuksen v talousarvioon 20 Ylitysoikeusanomus aikuisopetuksen v talousarvioon ehdotus kj Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa tekemät päätökset laillisiksi ja hyväksyy päätökset täytäntöönpantaviksi. Hyväksyttiin.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 154 Kuntalain 51 :n mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja myös johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitus menettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi men asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöillä kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle delegoidun pää tösvallan perusteella tehdyt päätökset. Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomai sille henkilökohtaisesti. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Tehdyt päätökset merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Päätöksiin ei käytetä otto-oikeutta.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJEET Khall 155 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet ja päätökset: Suomen Kuntaliitto Yleiskirje /80/2014; Laki hallintolain muuttamisesta Simon Palvelukotiyhdistys ry Hyve-toiminnan seurantaraportti , lisätietoaineistona ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN JA KUNTIEN YHTEISTOIMINNAN ASIAKIRJAT Khall 156 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat eri kuntayhtymien asiakirjat: Koulutuskuntayhtymä Lappia Yhtymävaltuuston pöytäkirja Yhtymähallituksen pöytäkirja Yhtymähallituksen pöytäkirja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Valtuuston esityslista kokoukseen Oulunkaaren kuntayhtymä Yhtymävaltuuston esityslista kokoukseen Lapin liitto Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta Pöytäkirja ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAT Khall 157 Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat kunnan eri hallintokuntien asiakirjat: Teknisen lautakunnan pöytäkirja ehdotus kj Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, etteivät pöytäkirjoihin sisältyvät päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisiin ottotoimenpiteisiin. ehdotus hyväksyttiin.

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ALOITE SIMON MAISEMANHOITOALUEEN PERUSTAMISEKSI 311/ /2014 Khall 158 Simonkylän kyläyhdistys ry ja Simoniemi-Viantien kylätoimikunta ry esit tä vät kirjeillään luonnonsuojelulain 32 :n mukaisen mai se manhoi to alu een perustamista Simonkylän ja Simoniemen maa seu tu kylien, Simojoen suiston ja sen lähisaarten alueelle. Alueelle on laa dittu maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Lisätietoaineisto: Aloitteet Simon maisemanhoitoalueen pe rus ta misek si. ehdotus kj Kunnanhallitus puoltaa kyläyhdistysten esityksiä ja esittää Lapin ELY-kes kuk sel le, että se laatii esityksen Ympäristöministeriölle maise ma hoi toalueen perustamisesta. ehdotus hyväksyttiin.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TONTINOSTOANOMUS/VUOKRAUS 312/ /2014 Khall 159 Kullervo Hekkanen haluaa ostaa kunnalta Putkipaja 11:78 tilan Aseman teollisuusalueelta. Tontille on tarkoitus rakantaa teollisuushalli/linja-autohalli. Aluksi hän vuokraisi alueen kunnalta. Lisätietoaineisto: Vuokrasopimus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä Simon kunnan ja Kullervo Hekkasen välisen vuokrasopimuksen Putkipaja RN:o 11:78 tilasta. ehdotus hyväksyttiin.

26 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 160 ehdotus kh pja Kunnanjohtaja Esko Tavia anoo vuosilomaa ajalle Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Esko Tavialle vuosilomaa ajalle ehdotus hyväksyttiin. Kunnanjohtaja Tavia poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

27 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 161 ehdotus kj Tämän kokouksen pykälät, jotka on päätetty päätösehdotuksen mukaisesti, tarkastetaan välittömästi kokoukses sa. Hyväksyttiin.

28 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Khall 162 Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi kello Pöytäkirjan liitteenä seuraa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

29 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 141, 142, 144, 145, 150, 153, 154 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 143, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Simon kunnanhallitus Ratatie Simo fax Pykälät: 143, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4 OULU Postiosoite: PL OULU Sähköposti: fax Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hallintovalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät Valitusaika ja postiosoite, sähköposti,telefax päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on jo ku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on il moitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asia kirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakir jat toimite taan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas tuulla. Tä mä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Pos tiin asiakir jat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa ( ,00 euroa). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle valitusviranomaiselle.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Miehikkälän kunnanhallitus 117 11.08.2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot