FSD2251. Nuorten rahapelaaminen Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2251 Nuorten rahapelaaminen 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :50: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2251. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Nuorten rahapelaaminen 2006 [elektroninen aineisto]. FSD2251, versio 1.0 ( ). Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö [tuottaja]. Helsinki: Taloustutkimus [aineistonkeruu], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorten rahapelaaminen 2006 Aineiston nimi englanniksi: Youth Gambling Survey 2006 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Sosiaali- ja terveysministeriö Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaali- ja terveysministeriö 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat häviäminen; läheiset; nuoret; ongelmat; pelaaminen; rahankäyttö; rahapelit; syyllisyys; velat Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; nuorisotutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: nuoret; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten nuorten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin niistä vastaaja on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kysyttiin myös, osallistuuko vastaaja veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä ja miten usein vastaajalla on tapana pelata/osallistua lueteltuihin peleihin. Lisäksi tiedusteltiin, missä vastaaja on pelannut pelejä ja kenen kanssa, onko pelipaikan henkilökunta kysynyt vastaajan ikää tai kieltänyt häntä pelaamasta ja mihin vastaaja on jättänyt pelitositteen pelatessaan rahapelejä. Mikäli vastaaja sanoi pelaavansa pelejä enemmän kuin kaksi kertaa kuukaudessa, häntä pyydettiin arvioimaan keskimääräinen rahapeleihin käytetty summa viikossa ja suurin rahamäärä, jonka hän on käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, palaako hän jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa häviämänsä rahat takaisin, onko vastaaja koskaan väittänyt muille voittaneensa vaikka on todellisuudessa hävinnyt, onko vastaaja koskaan pelannut enemmän kuin on aikonut ja ovatko ihmiset koskaan arvostelleet hänen pelaamistaan tai väittäneet hänellä olevan pelaamisongelma. Tiedusteltiin myös, onko vastaaja koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessaan, onko hän halunnut lopettaa rahapelien pelaamisen mutta ei ole pystynyt siihen, onko vastaaja koskaan salaillut pelaamistaan perheenjäseniltään ja onko vastaaja koskaan kiistellyt läheistensä kanssa pelaamiseen kuluvasta rahasta. Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja koskaan lainannut rahaa pelaamiseen, mutta ei ole maksanut lainaa takaisin, onko vastaaja koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta pelatakseen rahapelejä ja onko hän lainannut tai varastanut rahaa maksaakseen pelivelkoja ja jos on, niin mistä/keneltä vastaaja sai rahat. Lopuksi tiedusteltiin, onko vastaajan kaveripiirissä henkilö, joka pelaa rahapelejä 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu ongelmallisen paljon, ovatko opettajat, muu koulun henkilöstö tai vanhemmat puhuneet rahapelien pelaamisesta, pelaavatko vastaajan vanhemmat ja kuinka usein he pelaavat vastaajan läsnä ollessa. Taustamuuttujina kyselyssä oli vastaajan sukupuoli, ikä, maakunta, koulutus, käytettävissä olevat varat kuukaudessa, talouden koko ja asuinpaikkakunnan asukasmäärä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat suomalaiset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Taloustutkimus Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysministeriö Keruumenetelmä: ATK-avusteinen puhelinhaastattelu (CATI) Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2006 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 89 muuttujaa ja 5000 havaintoa. Otantamenetelmä: Otos muodostettiin satunnaisotoksena väestötietojärjestelmästä 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu postinumero-muuttuja (bv4). Julkaisut Aho, Pauliina & Ilkas, Hannu (2006). Nuorten rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö/ Taloustutkimus. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Liittyvät aineistot FSD2252 Nuorten rahapelaaminen 2006: koeostot FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Aho, Pauliina & Ilkas, Hannu (2006). Nuorten rahapelaaminen Sosiaali- ja terveysministeriö/taloustutkimus Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5000 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5000 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5000 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5000 minimi 0.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana osallistunut Veikkauksen peleihin, vedonlyöntiin, Fintoton ravipeleihin, pelannut RAY:n rahapeliautomaatteja tai pelannut joitakin muita rahapelejä? Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana osallistunut Veikkauksen peleihin, kuten Lottoon, Jokeriin, Vakioveikkaukseen, vedonlyöntiin, Fintoton ravipeleihin, pelannut RAY:n (Rahaautomaattiyhdistyksen) rahapeliautomaatteja tai pelannut joitakin muita rahapelejä? Kyllä En Kysymyksen jälkiteksti Jos vastaus "Ei", siirry kysymykseen q27 [Q2_1] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Lotto, Vikinglotto tai Jokeri Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Lotto, Vikinglotto tai Jokeri 7

14 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2_2] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Ei mainittu Mainittu [Q2_3] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat Ei mainittu Mainittu

15 Q2_6 [Q2_4] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Vakioveikkaus Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Vakioveikkaus Ei mainittu Mainittu [Q2_5] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Ei mainittu Mainittu [Q2_6] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen raviveto kuten V5, V75 Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? 9

16 2. Muuttujat Veikkauksen raviveto kuten V5, V75 Ei mainittu Mainittu [Q2_7] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) Ei mainittu Mainittu [Q2_8] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers 10

17 Ei mainittu Mainittu Q2_10 [Q2_9] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Pelannut Suomessa kasinolla Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Pelannut Suomessa kasinolla Ei mainittu Mainittu [Q2_10] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Rahapeliautomaatteja kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Rahapeliautomaatteja kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q2_11] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla Ei mainittu Mainittu [Q2_12] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Fintoton (Hippos) totopelit raveissa Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Fintoton (Hippos) totopelit raveissa Ei mainittu Mainittu [Q2_13] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? 12

19 Q2_15 Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin Ei mainittu Mainittu [Q2_14] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Television tekstiviestein pelattavat pelit Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Television tekstiviestein pelattavat pelit Ei mainittu Mainittu [Q2_15] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Nettipokeria Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Nettipokeria 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2_16] Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä?: Ei osaa sanoa Oletko itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q3] Osallistutko veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä? Osallistutko veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä? Asiamies Internet tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q4_2 [Q4_1] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Lotto, Vikinglotto tai Jokeri Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Lotto, Vikinglotto tai Jokeri Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_3] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_4] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vakioveikkaus Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Vakioveikkaus 16

23 Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) Q4_6 [Q4_5] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_6] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen raviveto kuten V5, V75 Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Veikkauksen raviveto kuten V5, V75 17

24 2. Muuttujat Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_7] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_8] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? 18

25 Q4_9 Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_9] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Pelannut Suomessa kasinolla Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Pelannut Suomessa kasinolla Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS)

26 2. Muuttujat [Q4_10] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Rahapeliautomaatteja kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Rahapeliautomaatteja kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_11] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q4_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_12] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Fintoton (Hippos) totopelit raveissa Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Fintoton (Hippos) totopelit raveissa Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_13] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin 21

28 2. Muuttujat Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_14] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Television tekstiviestein pelattavat pelit Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Television tekstiviestein pelattavat pelit Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_15] Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Nettipokeria Miten usein sinulla on tapana pelata/osallistua seuraaviin? 22

29 Q6_1 Nettipokeria Ei osaa sanoa Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Missä pelasit viimeks RAY:n rahapeliautomaatilla? Missä pelasit viimeks RAY:n rahapeliautomaatilla? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2369 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6_1] Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla?: Yksin Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla? Yksin 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla?: Kaverin/kavereiden kanssa Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla? Kaverin/kavereiden kanssa Ei mainittu Mainittu [Q6_3] Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla?: Vanhempien kanssa Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla? Vanhempien kanssa Ei mainittu Mainittu

31 Q6_6 [Q6_4] Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla?: Sukulaisten kanssa Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla? Sukulaisten kanssa Ei mainittu Mainittu [Q6_5] Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla?: Tuntemattomien nuorten kanssa Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla? Tuntemattomien nuorten kanssa Ei mainittu Mainittu [Q6_6] Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla?: Tuntemattomien aikuisten kanssa Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla? 25

32 2. Muuttujat Tuntemattomien aikuisten kanssa Ei mainittu Mainittu [Q6_7] Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla?: Ei osaa sanoa Kenen tai keiden kanssa pelasit viimeksi RAY:n rahapeliautomaatilla? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q7] Onko pelipaikan henkilökunta kysynyt sinulta ikääsi tai kieltänyt/estänyt pelaamasta raha-automaattipelejä, kun olet mennyt pelaamaan kavereiden kanssa tai yksin? Onko pelipaikan henkilökunta kysynyt sinulta ikääsi tai kieltänyt/estänyt pelaamasta rahaautomaattipelejä, kun olet mennyt pelaamaan kavereiden kanssa tai yksin? 26

33 Q9 Usein Muutaman kerran Yhden kerran Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Minne jätit viimeksi pelitositteen, kun pelasit Veikkauksen peliä, kuten Lottoa, Vakioveikkausta, Jokeria, Kenoa tai ostit Veikkauksen rahaarvan kuten Casino-arpa, Ässä-arpa? Minne jätit viimeksi pelitositteen, kun pelasit Veikkauksen peliä, kuten Lottoa, Vakioveikkausta, Jokeria, Kenoa tai ostit Veikkauksen raha-arvan kuten Casino-arpa, Ässä-arpa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1552 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q9] Onko henkilökunta kysynyt sinulta ikääsi tai kieltänyt/estänyt pelaamasta Veikkauksen pelejä? Onko henkilökunta kysynyt sinulta ikääsi tai kieltänyt/estänyt pelaamasta Veikkauksen pelejä? Usein Muutaman kerran Yhden kerran Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q10] Minne jätit viimeksi pelitositteen, kun pelasit Fintoton ravipeliä Minne jätit viimeksi pelitositteen, kun pelasit Fintoton ravipeliä? Ei osaa sanoa Veikkauksen pelipiste Huoltoasema - ABC Huoltoasema - Esso Huoltoasema - Neste Huoltoasema - SEO Huoltoasema - Shell Huoltoasema - St Huoltoasema - Teboil Huoltoasema - Ysi Kioski - R-kioski Kioski - Kymppikioski Kauppa - Alepa Kauppa - Anttila Kauppa - Cassa Kauppa - Euromarket Kauppa - Eurospar Kauppa - K-Citymarket Kauppa - K-Extra Kauppa - K-Market Kauppa - K-Supermarket Kauppa - K-pikkolo Kauppa - Lidl Kauppa - M-itsenäiset kauppiaat Kauppa - Prisma Kauppa - Ruokavarasto Kauppa - S-market Kauppa - Sale Kauppa - Sesto Kauppa - Sesto etujätti Kauppa - Siwa Kauppa - Sokos Kauppa - Spar Kauppa - Stockmann Kauppa - Tarmo lähikauppias Kauppa - Valintatalo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hotelli - Best Western Hotelli - Crown Plaza Hotelli - Cumulus Hotelli - Hilton Hotelli - Holiday Club Hotelli - Next Hotelli - Radisson SAS Hotelli - Ramada Hotelli - Rantasipi Hotelli - Scandic Hotelli - Sokos hotels Pub Ravintola Kahvila Ravirata Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Onko henkilökunta kysynyt sinulta ikääsi tai kieltänyt/estänyt pelaamasta Fintoton ravipelejä? Onko henkilökunta kysynyt sinulta ikääsi tai kieltänyt/estänyt pelaamasta Fintoton ravipelejä? Usein Muutaman kerran Yhden kerran Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Arvioi, kuinka paljon käytät rahaa rahapeleihin keskimäärin yhden viikon aikana? Kysymyksen esiteksti Kysytään, jos pelaa jotakin rahapeliä vähintään kaksi kertaa kuukaudessa tai pelaa vähintään kahta rahapeliä kerran kuussa 29

36 2. Muuttujat Arvioi, kuinka paljon käytät rahaa rahapeleihin keskimäärin yhden viikon aikana? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1827 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 5.49 keskihajonta 9.73 [Q13] Mikä on suurin rahamäärä, jonka olet käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana? Mikä on suurin rahamäärä, jonka olet käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1827 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q14] Miten usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet palannut toisena päivänä pelaamaan voittaaksesi häviämäsi summan takaisin? Miten usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet palannut toisena päivänä pelaamaan voittaaksesi häviämäsi summan takaisin? Aina (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q16 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melkein aina Silloin tällöin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Oletko koskaan viimeisten 12 kuukauden aikana sanonut, että olet voittanut rahaa pelissä, vaikka oikeasti oletkin hävinnyt? Oletko koskaan viimeisten 12 kuukauden aikana sanonut, että olet voittanut rahaa pelissä, vaikka oikeasti oletkin hävinnyt? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Onko pelaamisesi viimeisten 12 kuukauden aikana aiheuttanut riitaa kotona tai ongelmia töissä tai koulussa? Onko pelaamisesi viimeisten 12 kuukauden aikana aiheuttanut riitaa kotona tai ongelmia töissä tai koulussa? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2285 Rahapelitutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Vuosiraportti 2008 Peluuri Vuosiraportti 2008 Tiivistelmä Peluuri on valtakunnallinen auttava palvelu, joka tarjoaa peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja hoitoalan ammattilaisille

Lisätiedot

Suomalaisten rahapelaaminen 2011

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos Jenni-Emilia Ronkainen Suomalaisten rahapelaaminen RAPORTTI 14 2012 RAPORTTI 14/2012 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Liikaa pelissä? PELUURI auttava puhelin peliongelmassa. Raportti kokeilujaksosta

Tapio Jaakkola. Liikaa pelissä? PELUURI auttava puhelin peliongelmassa. Raportti kokeilujaksosta Tapio Jaakkola Liikaa pelissä? PELUURI auttava puhelin peliongelmassa Raportti kokeilujaksosta 1.9.2004-30.4.2005 PELUURI 13.06.05 2 SISÄLLYS Johdanto 4 1 Peluuri hankkeen toteutus 5 1.1 Tavoite 5 1.2

Lisätiedot

Gambling problems in Finland

Gambling problems in Finland Gambling problems in Finland The Finnish gambling survey 2007 Tuukka Tammi Senior Reseacher, STAKES tuukka.tammi@stakes.fi Gambling behaviourin Finland 2007 Themes: participation in gambling, expenditure

Lisätiedot

Juomatapatutkimus 2008:

Juomatapatutkimus 2008: Juomatapatutkimus 008: AVAUKSIA AVAUKSIA Petri Huhtanen, Päivi Hokka, Pia Mäkelä Petri Huhtanen Päivi Hokka Pia Mäkelä Petri Huhtanen Päivi Hokka Pia Mäkelä Juomatapatutkimus 008: Aineistokuvaus Aineistokuvaus

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Vuosiraportti 2006

Tapio Jaakkola. Peluuri Vuosiraportti 2006 Tapio Jaakkola Peluuri Vuosiraportti 2006 Sisällys Johdanto 3 Peluurin toiminta 4 Palvelut 4 Palvelun tuottaminen ja hallinto 4 Viestintä 4 Koulutus, luennot ja esitelmät 5 Kansainvälinen yhteistyö 6 Peluurin

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005

Tapio Jaakkola. PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005 Tapio Jaakkola PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005 2/30 SISÄLLYS Johdanto - Peluurin ensimmäinen toimintavuosi 3 1. Peluurin toiminta 4 Tavoite 4 Toimintamalli 4 Kokeiluvaihe 1.9.2004-31.5.2005

Lisätiedot

Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta

Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta OHJEISTUS DIASARJAAN 1 Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta Diojen sisällysluettelo: 1. Kansidia: Tiesitkö, että kaiken rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta? 2. Miksi tarvitaan uusi ikäraja? 3. Mitä

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 Peluurin puolivuosiraportti 2012 Tapio Jaakkola Antti Murto Mari Pajula 1 Peliklinikka-hanke ja kirjoittajat Ulkoasu: Vinjetti Ky Antti Tapola 2 Tiivistelmä Peliklinikan

Lisätiedot

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä Milla Anttonen Pro gradu tutkielma Syksy 2011 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia

Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia Vuoden 2007 ESPAD-koululaiskyselyn tulosten tarkastelua Johanna Järvinen-Tassopoulos & Leena Metso Johdanto Rahapelaamisesta on tullut suomalaisille

Lisätiedot

Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu)

Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu) Liite 3 Kyselylomake Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu) A2 Onko paikka jossa vastaaja asuu: [VOIT TÄYTTÄÄ

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

EU Kids Online II (31/3/2010) 11-16 VUOTIAAT

EU Kids Online II (31/3/2010) 11-16 VUOTIAAT KOPIOI ID NUMEROT YHTEYDENOTTO- LOMKKEEN YHTEENVETO- OSST M- KOODI NÄYTTEEN PISTE- NUMERO OSOITENUMERO HSTTTELIJN NIMI J NUMERO OSOITE: POSTINUMERO PUHELINNUMERO EU Kids Online II (31/3/2010) 11-16 VUOTIT

Lisätiedot

Väestötutkimukset väittävät peliongelmaisten määrän laskeneen Suomessa. Silti monilla peliriippuvaisilla menee entistä huonommin.

Väestötutkimukset väittävät peliongelmaisten määrän laskeneen Suomessa. Silti monilla peliriippuvaisilla menee entistä huonommin. Pakko pelata enemmän Väestötutkimukset väittävät peliongelmaisten määrän laskeneen Suomessa. Silti monilla peliriippuvaisilla menee entistä huonommin. Teksti Janne Arola Jos ei ole itse koskaan pelannut,

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Katsaus Tapio Jaakkola Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa. Riippuvuuden seuraukset voivat olla

Lisätiedot

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma.

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma. Matkalla muutokseen Jos pelaaminen haittaa elämääsi ja harkitset muutosta tämä opas voi olla sinua varten. Tämän oppaan avulla voit oppia ymmärtämään pelaamistasi, selvittää muutosmotivaatiotasi, ja tutkia

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

EU KIDS ONLINE II Vanhempien kyselylomake 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Vanhempien kyselylomake 31/03/2010 KOPIOI ID NUMEROT YHTEYSTIETOLOMAK KEELTA MAAKOOD I OSOITTEEN NUMERO HAASTATTELIJAN NIMI & NUMERO ei tarvita on yhteyslomakkeella OSOITE: POSTINUMERO PUHELINNUMERO HAASTATTELIJA KOODAA KOHDELAPSEN IÄN

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Hyvä opiskelija Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi sekä terveyspalvelujen kehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

EU KIDS ONLINE II Lasten kyselylomake uusi versio 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Lasten kyselylomake uusi versio 31/03/2010 KOPIOI ID NUMEROT YHTEYSTIETOLO- MAKKEELTA MAA- KOODI NÄYTEPIS- TEEN NUMERO OSOITE NUMERO HAASTATTELIJAN NIMI & NUMERO OSOITE: POSTINUMERO PUHELINNUMERO HAASTATTELIJA KOODAA KOHDELAPSEN IÄN JA SUKUPUOLEN

Lisätiedot