PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta

2 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) I YLEISTÄ Toimiala/Soveltamisala Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO Organisaation kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut Terveys- ja hyvinvointipalvelut Vanhuspalvelut Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Sisäiset palvelut... 8 III JOHTAMINEN Perusturvakeskuksen johtaminen Perusturvajohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät ja toimivalta Vastuualueen päällikön tehtävät ja toimivalta Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta Johtoryhmä...11 IV PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN Päätösten tekeminen ja otto-oikeus Henkilöstöasioista päättäminen Toimialakohtaiset säädökset Asiakirjojen allekirjoittaminen...14 V MUUT MÄÄRÄYKSET Hankinta ja laskujen hyväksyminen Ostopalvelut Toimintayksiköiden päätösvalta Voimaantulo...15

3 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) I YLEISTÄ Tässä toimintasäännössä kuvataan perusturvan yhteistoimintaalueen organisaatio, johtamisjärjestelmä ja viranhaltijoiden päätösvalta. Tämä toimintasääntö kumoaa Porin perusturvalautakunnan ( 95) vahvistaman Perusturvan yhteistoiminta-alueen toimintasäännön. Toimintasääntöön on koottu perusturvalautakunnan alaisilleen viranhaltijoille siirtämää päätösvaltaa koskevia sekä johtosääntöä täydentäviä määräyksiä. Perusturvajohtaja vastaa toimintasäännön ajanmukaisuudesta. Toimintasääntö luo toiminnalle hallinnolliset puitteet. Toimintasääntöä tarkistetaan tarvittaessa. Toimintasäännössä määritellyistä asioista tulee tehdä kuntalain mukainen viranhaltijapäätös ( 16). 1 Toimiala/Soveltamisala Porin perusturvan tehtävänä on taata yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusturva sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Perusturvalautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä Merikarvialla, Porissa ja Ulvilassa näiden kuntien väestölle. Lautakunta vastaa myös riita- ja rikosasioiden sovittelusta annetun lain mukaisesta sovittelutoiminnasta. Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta huolehtii lautakunnan alaisena toimiva perusturvakeskus. Perusturvakeskuksen toimintaa ohjaa Porin kaupungin hallintosääntö ja perusturvalautakunnan johtosääntö. Tämä toimintasääntö sisältää perusturvalautakunnan em. sääntöjen perusteella antamat tarkemmat määräykset toiminnan järjestämisestä, sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. 2 Toimintatavat Perusturvakeskuksen toimintaa ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia sekä perusturvalautakunnan hyväksymä toimintaohjelma. Toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa noudatetaan Porin kaupungin BSC -suunnittelumallia. Palvelujen vaikuttavuutta kehitetään laatujärjestelmäperiaatteiden mukaisesti. Toimintatapa on asiakaslähtöistä. Perusturvakeskuksen kokonaistoimintaa ohjaa yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti palvelut tuotetaan lähipalveluina ja yhteisinä palveluina. Palvelut on kuvattu erikseen laaditussa palvelusopimuksessa. Kokonaistoimintaa ohjaa vuosittain talousarvion yhteydessä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnittelua varten perustetaan palveluohjausmenettely. Pal-

4 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) velusuunnitelmassa kuvataan lähipalvelut ja yhteiset palvelut sekä toimipisteet. Lähipalvelut perustuvat aluejakoon. Kullakin lähipalvelualueella on lähipalvelukeskus ja lähipalvelupisteitä. Lähipalvelut perustuvat moniammatilliseen toimintaan. Toiminnalla pyritään sekä osaamisen laajaan jakamiseen koko organisaatiossa että tehokkaaseen käyttöön palvelujen tuottamisessa. Palvelutehtävät ja toimintatavat määritellään palvelusuunnitelmassa. Yhteiset palvelut tuotetaan joko keskitetysti yhdestä toimipisteessä tai hajautettuina palveluina lähipalvelupisteissä tai asiakkaan kotona. Palvelutoiminnan painopistettä suunnataan avohoitoon, ennalta ehkäisyyn ja kuntoutukseen, joilla tuetaan asiakkaiden selviytymis- ja toimintakykyä. II ORGANISAATIO 3 Organisaation kuvaus Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja. Perusturvakeskuksen talouspalveluiden, henkilöstö- ja kehittämispalveluiden ja hallintopalveluiden järjestämisestä vastaa sisäisten palveluiden vastuualue. Sisäisten palveluiden tehtävänä on luoda perusturvan toiminnan yleislinjaukset ja edellytykset yhtenäisille toimintakäytännöille. Perusturvakeskuksen asiakaspalvelujen palvelualueita ovat: Sosiaali- ja perhepalvelut Terveys- ja hyvinvointipalvelut Vanhuspalvelut Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Sosiaali- ja perhepalveluiden, terveys- ja hyvinvointipalveluiden sekä vanhuspalveluiden palvelualueita johtavat palvelujohtajat, jotka toimivat perusturvajohtajan alaisuudessa ja vastaavat palvelualueille osoitettujen määrärahojen riittävyydestä, toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta ja henkilöstön riittävyydestä. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden palvelualue jakautuu kolmeen vastuualueeseen, joita kutakin johtaa ylilääkäri tai johtava lääkäri. Ylilääkärit/johtavat lääkärit vastaavat vastuualueilleen osoitettujen määrärahojen riittävyydestä, toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta ja henkilöstön riittävyydestä. Sairaalapalveluiden johtava lääkäri vastaa koko kuntoutus- ja sairaalapalveluiden hallinnoista ja kehittämisestä ja toimii muiden fysiatrian ylilääkärin ja erikoissairaanhoidon johtavan lääkärin esimiehenä. Yhteistoiminta-alue on jaettu kuuteen lähipalvelualueeseen. Lähipalvelualueella toimii palvelualueiden edustajien yhteinen koordinaatioryhmä, joka koordinoi ja kehittää lähipalvelualueensa toimintaa ja vastaa alueen palvelutarpeen seurannasta ja palveluiden poikkihallinnollisesta koordinoinnista. Koordinaatioryhmien puheenjohtajina toimivat sosiaali- ja perhepalveluiden, vanhuspalveluiden sekä terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtajat. Ryhmien jäsenet nimeää perusturvajohtaja määräajaksi.

5 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Kuva 1: Perusturvakeskuksen organisaatiomalli Kuva 2: Perusturvakeskuksen organisaatio, palvelu- ja vastuualueet

6 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Palvelualueet jakautuvat toimintasäännön 4-8 :n mukaisesti edelleen vastuualueisiin, vastuuyksiköihin ja toimintayksiköihin. Vastuualuetta johtaa palvelujohtajan alaisuudessa vastuualueen päällikkö, alueylilääkäri tai vanhuspalveluiden päällikkö, joka vastaa vastuualueelle osoitettujen määrärahojen riittävyydestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, henkilöstöjohtamisesta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden palvelujohtajan tehtävät hoitaa sairaalapalveluiden johtava lääkäri, jonka alaisuudessa vastuualueiden johtajina toimivat ylilääkärit tai johtavat lääkärit. Vastuualueet muodostuvat yhdestä tai useammasta vastuuyksiköstä. Vastuuyksikköä johtaa esimies, joka vastaa yksikölle osoitettujen määrärahojen riittävyydestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuualueiden ja -yksiköiden organisointi ja esimiesten toimenkuvaukset on kuvattu liitteissä. Vastuuyksiköt voidaan jakaa sujuvan palvelujen tuotannon kannalta tarpeellisiin toimintayksiköihin. Toimintayksiköllä on oma lähiesimies. Organisaatiorakenteesta päättää perusturvalautakunta, lähiesimiehen valinta tapahtuu henkilövalintasääntöjen mukaisesti. Perusturvakeskuksen sisäisten palvelujen tuottamisesta vastaavat perusturvan talouspalvelut, henkilöstö- ja kehittämispalvelut sekä hallintopalvelut. 4 Sosiaali- ja perhepalvelut Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityössä yhteistoiminta-alueen asukkaita autetaan oman elämän hallinnassa tukemalla heitä sosiaalisessa ja taloudellisessa selviytymisessä. Lastensuojelu huolehtii lastensuojelun (avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon) palveluista, lastensuojelun maakunnallisesta kehittämisestä, perheoikeudellisista asioista (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeus), maakunnallisesta sosiaalipäivystyksestä sekä rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Perheneuvola auttaa lasten ja nuoren kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa ja kriisitilanteissa. Vammaispalvelut tarjoavat avohuollon asiakkaille ja vammaispalveluyksiköiden asiakkaille ja vammais- ja kehitysvammapalveluita ja taloudellisia tukitoimia asianmukaisten lakien mukaisesti. Sosiaali- ja perhepalveluita johtaa sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja. Hänen sijaisenaan toimii erikseen perusturvajohtajan määräajaksi nimeämä palvelupäällikkö. Aikuissosiaalityön palveluiden tuottamisesta lähipalvelualueilla vastaa johtava sosiaalityöntekijä, jonka esimiehenä toimii aikuissosiaalityön

7 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) päällikkö. Lastensuojelun avohuollon palveluista vastaa kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, jotka kumpikin vastaavat kolmesta lähipalvelualueesta. Lisäksi lastensuojelussa toimii sijaishuollosta vastaava johtava sosiaalityöntekijä sekä keskitettyjen palveluiden johtava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden esimiehenä toimii lastensuojelun päällikkö. 5 Terveys- ja hyvinvointipalvelut Toiminta-ajatus Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon tehtävänä on järjestää yhteistoiminta-alueen asukkaille kansanterveyslain mukaisia avoterveydenhuollon palveluita. Psykososiaalisten palvelujen (päihde- ja mielenterveyspalveluiden) yksikkö tuottaa palveluja mielenterveys- ja päihdeongelmaisille. Yksikkö edistää mielenterveyttä ja tavoittelee päihdehaittojen vähentämistä yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on huolehtia väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä yhteistyössä muiden kuntien, hallinnonalojen ja 3. sektorin kanssa. Terveyspalveluita johtaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtajan sijaisen nimeää määräajaksi perusturvajohtaja. Jokaisella lähipalvelualueella toimii alueylilääkäri, joka vastaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden toteuttamisesta alueella. Alueylilääkärin esimiehenä toimii terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. Kansanterveyslaissa ja päihdehuoltolaissa tarkoitettu terveyskeskuksen vastaava lääkäri on terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. 6 Vanhuspalvelut Kotihoitopalvelut järjestää asiakkaan tarpeista lähtevää riittävää ja oikein kohdennettua palvelua, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle ja hyvinvoinnille. Ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaishoidossa) järjestetään hoivaa ja hoitoa vanhuksille sekä pitkäaikaissairaille, joiden kotona asuminen käytettävissä olevien palvelujen turvin ei ole mahdollista. Vanhustenhuollon palveluita johtaa vanhuspalveluiden johtaja, jonka sijaisen nimeää määräajaksi perusturvajohtaja. Jokaisella lähipalvelualueella toimii vanhuspalveluiden päällikkö, joka vastaa vanhustenhuollon palveluiden toteuttamisesta alueella. Vanhuspalveluiden päällikön esimiehenä toimii vanhuspalveluiden johtaja.

8 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) 7 Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Toiminta-ajatus Sairaalapalvelut järjestää äkillisen sairauden vaatiman sairaalahoidon ja siihen liittyvän jatkohoidon, sekä kuntoutuksen ja polikliinisen erikoistutkimuksen. Erikoissairaanhoidon palvelut järjestää tarpeellisen pääasiassa päiväkirurgisen leikkaustoiminnan sekä leikkauksen jälkeisen tarpeellisen jatkohoidon. Kuntoutuspalvelut järjestää perusturvan asiakkaille erikoislääkärijohtoista tutkimusta, ohjausta, neuvontaa ja hoitoa sekä toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää palvelua. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden vastuualueita johtaa kutakin ylilääkäri tai johtava lääkäri. Koko palvelualueen hallinnoinnista vastaa sairaalapalveluiden johtava lääkäri. 8 Sisäiset palvelut Perusturvan sisäiset palvelut koostuvat talouspalveluiden, henkilöstöja kehittämispalveluiden sekä hallintopalveluiden vastuuyksiköistä, joita kutakin johtaa vastuuyksikön esimies. Sisäisten palveluiden tehtävänä on luoda perusturvan toiminnan yleislinjaukset ja edellytykset yhtenäisille toimintakäytännöille. Perusturvan talouspalveluiden vastuuyksikkö vastaa talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluvat sopimusasioiden valmistelu, yhteydenpito kiinteistöjen huoltoon ja vuokraukseen sekä kuljetuksiin ja palveluliikelaitokseen liittyvissä asioissa. Yksikön esimiehenä toimii perusturvan talouspäällikkö. Talouspäällikkö päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa vahingonkorvauksen myöntämisestä. Perusturvan henkilöstö- ja kehittämispalvelut vastaa koko perusturvan henkilöstö- ja koulutussuunnittelun koordinoinnista, henkilöstön kehittämisestä ja palvelussuhdeasioista sekä yhteistyöstä ammattijärjestöjen ja kaupungin henkilöstöpalveluiden edustajien kanssa henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa ja tehtävien vaativuuden arviointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi yksikkö vastaa yhteistoimintaja työhyvinvointiasioiden koordinoinnista ja oppilaitos- ja yliopistoyhteistyöstä. Vastuuyksikön esimiehenä toimii perusturvan kehittämispäällikkö. Perusturvan hallintopalvelut vastaa perusturvalautakunnan toimintaedellytyksistä, yleishallinnosta, tietojärjestelmien ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi vastuuyksikön tehtäviin kuuluvat toimintajärjestelmän kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen viestintä ja lainopilliset asiat. Vastuuyksikön esimiehenä toimii perusturvan hallintopäällikkö. Vastuuyksiköiden esimiehet toimivat perusturvajohtajan alaisuudessa. Tämä nimeää esimiehille määräajaksi sijaiset.

9 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) III JOHTAMINEN 9 Perusturvakeskuksen johtaminen Perusturvakeskusta johdetaan Porin kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisesti ja kaupungin sekä perusturvalautakunnan asettamien strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja toimii perusturvan toimialajohtajana vastaten taloudellisesti ja toiminnallisesti koko toimialasta. Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja, joka toimii perusturvakeskuksen virastopäällikkönä. Perusturvakeskuksen johtamisessa noudatetaan kaupungin kaupunkistrategian mukaista hyvää johtamistapaa. Henkilöstöasioissa esimiesten toimivalta on määritelty erillisissä esimiesten toimenkuvauksissa. 10 Toimialajohtaja Johtamisjärjestelmän uudistamisen tarkoituksena ja tavoitteena on tiivistää rinnakkain toimivien tehtäväalueiden organisaatioiden johtamista ja toiminnan kehittämistä kaupungin kokonaisedun näkökulmasta. Kaupunginhallituksen määrittelemät hallintokunnat muodostavat yhdessä toimialan, jonka toimialajohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja, joka kaupungin organisaatiossa sijoittuu kaupungin keskushallintoon suoraan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuuteen. Toimialajohtajana hän vastaa osaltaan koko toimialueen taloudesta ja toiminnasta ottaen huomioon myös mitä kuntalaissa, taloussäännössä ja johtosäännöissä on määritelty. Palvelut toimialaan kuuluvat perusturva, kasvatus- ja opetustoimi, kulttuuritoimi, työterveydenhuolto ja toimialaan liittyvät konserniyhteisön toimijat siten kuin asiasta konsernihallinnon toimintasäännössä erikseen on päätetty. Toimialaan kuuluvien hallintokuntien johtajana toimivat virastopäälliköt, jotka ovat suoraan toimialajohtajan alaisia ja raportoivat hänelle. Virastopäälliköt vastaavat hallintokuntansa operatiivisesta johtamisesta eli toimialueen palveluiden järjestämisestä, toiminnan, toimintaorganisaation ja talouden johtamisesta sekä päätettävien asioiden valmistelusta. Virastopäällikkö on hallintokuntansa päällikkö ja hallinnollinen esimies. Toimialajohtajan roolista toimivallasta ja vastuista on määrittely johtosäännössä. Toimialajohtajan tehtävänä on lautakunnan / johtokunnan kokouksessa esitellä talousarvio sekä muut taloudellisesti ja strategisesti tärkeät asiat. Hän voi ottaa esiteltäväkseen muunkin haluamansa asian. Määräys ei koske esittelyä liikelaitoksen johtokunnassa. Palvelut toimialueen yhteisen koordinaation ja kehittämisen toimielimenä on palvelut -johtoryhmä.

10 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Apulaiskaupunginjohtajien keskinäisestä sijaisuudesta kaupunginhallituksessa on määrätty erikseen. Toimialajohtajan sijaisena hänen estyneenä tai esteellisenä ollessa toimii toimialajohtajan määräajaksi määräämä virastopäällikkö. 11 Perusturvajohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta Perusturvajohtajan yleiset tehtävät on määrätty perusturvalautakunnan johtosäännössä sekä tarkennettu perusturvajohtajan toimenkuvauksessa. Perusturvajohtaja päättää tarvittaessa palvelujohtajien sijaisuuksista. 12 Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät ja toimivalta Palvelualueen johtajan yleisenä tehtävänä on - johtaa, kehittää ja valvoo palvelualueensa toimintaa - suunnitella palvelurakennetta asiakastarpeita vastaavaksi - toimia omaa palvelualuettaan koskevien asioiden valmistelijana ja asiantuntijana perusturvalaitakunnassa - huolehtia siitä, että vuosittaiseen talouden ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat valmistellaan asianmukaisesti - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta- ja henkilöstösuunnitelman toteutumista - huolehtia osaltaan tarkoituksenmukaisesta ja hyvästä yhteistyöstä muiden yksiköitten sekä viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa - vastata hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta sekä oman palvelualueensa erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kustannuksista - vastata yhteistoimintamenettelystä - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä - vastata vastuualueensa yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnasta (Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 8, Laki yksityisestä terveydenhuollosta 7 ja 13 ) - tehdä muut perusturvajohtajan antamat tehtävät. 13 Vastuualueen päällikön tehtävät ja toimivalta Vastuualueiden päälliköiden tehtävänä on palvelujohtajan alaisuudessa - johtaa, kehittää ja valvoo oman vastuualueensa toimintaa - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta-, henkilöstö- ja palvelusuunnitelman toteutumista - huolehtia osaltaan tarkoituksenmukaisesta ja hyvästä yhteistyöstä muiden yksiköitten sekä viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa - huolehtia yksikköjen yhteistä toimintaa vaativien asiakkaiden saumattomista palvelukokonaisuuksista - vastata hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta sekä oman vastuualueensa erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kustannuksista

11 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata vastuualueensa sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä - tehdä muut palvelualueen johtajan antamat tehtävät 14 Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävänä on vastuualueiden päälliköiden alaisuudessa - johtaa, kehittää ja valvoa oman yksikkönsä toimintaa - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta-, henkilöstö ja palvelusuunnitelman toteutumista - huolehtia yksikköjen yhteistä toimintaa vaativien asiakkaiden saumattomista palvelukokonaisuuksista - vastata hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta sekä oman vastuuyksikkönsä erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kustannuksista - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata vastuuyksikkönsä sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä - tehdä muut vastuualueen päällikön antamat tehtävät 15 Johtoryhmä Perusturvassa on johtoryhmä, joka toimii perusturvajohtajan apuna strategiaa, toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevien asioiden valmistelussa. Johtoryhmän muodostavat palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja, perusturvajohtaja, palvelujohtajat, talouspäällikkö sekä perusturvajohtajan määräämät tehtävänsä perusteella valittavat henkilöt. Henkilöstöjärjestöt nimeävät johtoryhmään yhden edustajan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii perusturvajohtaja. Johtoryhmä vastaa koko perusturvakeskuksen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien valmistelusta, niiden toteutuksesta ja seurannasta, keskuksen voimavarojen suuntaamisesta sekä yksiköiden välisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta. Johtoryhmä huolehtii siitä, että voimavaroja käytetään joustavasti, asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisesti ja tuloksia tuottavasti. Johtoryhmä koordinoi ja edistää perusturvakeskuksen ammatillisen asiantuntemuksen kehittämistä ja työmotivaatiota. Tavoitteena on, että henkilöstö ja esimiehet etsivät ja toteuttavat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Palvelualueilla toimivat palvelujohtajien nimeämät työryhmät, jotka kokoontuvat puheenjohtajien kutsusta ja päättävät toimintatavastaan. Kokouksissa noudatetaan yhteisesti laadittavaa vuosisuunnitelmaa ja niistä pidetään pöytäkirjaa. Henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajan palvelualueiden työryhmiin.

12 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) IV PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN 16 Päätösten tekeminen ja otto-oikeus Päätöspöytäkirjat Viranhaltija pitää päätöspöytäkirjaa kaikista päätöksistä. Päätöspöytäkirjaa tulee pitää yllä viranhaltijapäätösten tekemistä varten osoitetuissa järjestelmissä. Tässä tarkoitettujen viranhaltijoiden tulee huolehtia siitä, että lautakunnan esittelijöillä on mahdollisuus tutustua tehtyyn päätökseen neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta (hallintosääntö 17 ) ja antaa tieto esittelijälle. Päätöspöytäkirjan nähtävissä pitämisessä noudatetaan keskushallinnon antamia ohjeita. Pääsääntönä on, että viranhaltijan päätöspöytäkirjaa ei pidetä yleisesti nähtävänä. Kuitenkin henkilöstövalintaa koskevat ja muut päätökset, joista on kuntalain mukainen muutoksenhakuoikeus, tulee pitää yleisesti nähtävänä. Näiden nähtävillä pitämisestä tulee ilmoittaa kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla päivää ennen nähtäville asettamista. Muutoksenhakua varten nähtävillä pidetään viranhaltijapäätöksistä: - Henkilön valinta vakinaiseen työsuhteeseen. - Mikäli määräaikainen tehtävä tai sijaisuuden hoito on ollut virallisesti haettavana, niin tehtävään otettavasta tehty päätös on oltava julkisesti nähtävillä. Mikäli valinta on tehty ilman hakumenettelyä, päätöstä ei pidetä yleisesti nähtävillä. - Päätökset erillishankinnoista, joista on pyydetty tarjoukset (vain julkiset tiedot). Otto-oikeus Perusturvalautakunnan käsiteltäväksi voidaan ottaa lautakunnan jaoston ja lautakunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan päättämä asia (kuntalain 51 :n 1 ja 2 momentit). Perusturvalautakunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita (kuntalain 51 :n 5 momentti). Asian ottamisesta perusturvalautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijät (hallintosäännön 16 :n 2 momentti). Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (kuntalain 51 :n 4 momentti). Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan lautakunnan käsiteltäväksi. Asiaa käsitellessään lautakunnalla on sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut.

13 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) 17 Henkilöstöasioista päättäminen Henkilöstövalinnat tapahtuvat johtosäännön mukaisesti. Hallintosäännön mukaan palvelussuhteen päättämisestä vastaa sama toimielin, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Henkilöstöasioissa noudatetaan päätösvaltaa siten, että esimies päättää alaisensa osalta asioista, joissa päätösvalta on delegoitu alemmalle tasolle. Päätökset tehdään sovellettavien lakien, virka- ja työehtosopimusten sekä kaupungin määräysten ja ohjeistusten puitteissa. Esimiesten henkilöstöasioihin liittyvät vastuut ja valtuudet on määritelty tämän toimintasäännön liitteenä olevassa Esimiesliitteessä. Henkilökohtaisista vuosisidonnaisista lisistä sekä harkinnanvaraisesta sairausajan palkasta päättää keskitetysti talouspäällikkö. Perusturvajohtajaa koskevista henkilöstöasioista päättää palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja. 18 Toimialakohtaiset säädökset Päätöksentekoon liittyvät valtuudet on tarkemmin määritelty tämän toimintasäännön liitteenä olevassa Delegointisäännössä. Delegointisäännökset yksilökohtaisissa päätöksissä: Maksut Yksilöä koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupäätöksen tekee ao. vastuualueen viranhaltija lain ja perusturvalautakunnan/valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamista päättää palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Oikeus pyyntöjen tekemiseen Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 :n 2. momentin tarkoittamia pyyntöjä ovat oikeutettuja tekemään perusturvajohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan määräämät viranhaltijat. Sosiaali- ja perhepalvelut Lastensuojelulain 13 :n 2 momentin (johtava viranhaltija) mukaista päätöksentekovaltaa käyttää lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Isyyslain 13 :n mukaisesta isyyden selvittämisen keskeyttämisestä päättää lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä lastenvalvojan esityksestä. Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät tekevät toimeentulotukilain mukaiset toimeentulotukipäätökset lain ja palvelujohtajan vahvistamien ohjeiden perusteella.

14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Päihdehuoltolain 12 :n mukaisesta hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella päättää psykososiaalisten palvelujen asianomainen viranhaltija. Päihdehuoltolain 12 :n mukaisesta hoitoon määräämisestä päättää virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä. (KH ) Vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöpäätöksiä tekevät vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, johtavat ohjaajat ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä. Vammaispalveluiden päällikkö tekee päätökset erityishuoltoohjelmasta (laki kehitysvammaisten erityishuollosta). Palvelualueiden johtaja päättää toimialueensa lyhytaikaisista vuokrasopimuksista. 19 Asiakirjojen allekirjoittaminen Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Perusturvajohtaja allekirjoittaa perusturvan vastuualuetta koskevat asiakirjat. Palvelualueen johtaja allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Vastuualueen päällikkö allekirjoittaa pelkästään tehtäväaluetta koskevat asiakirjat. Lautakunnan ja jaoston päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa apulaiskaupunginjohtaja tai perusturvajohtaja ja varmentaa toimielimen sihteeri. V MUUT MÄÄRÄYKSET 20 Hankinta ja laskujen hyväksyminen Palvelualueet valmistelevat vuosittain esityksen henkilöistä, jotka perusturvalautakunnan puolesta hyväksyvät menoja. Hankintavaltuudet jaetaan kaupunginhallituksen päätöksellä kolmeen, vuosittain määriteltävään euroarvoiseen tasoon. Perusturvakeskuksessa hankintavaltuudet (Liitteenä) jakautuvat seuraavasti: 1. Perusturvajohtaja ja palvelujohtajat, talouspäällikkö; ylin eli kallein luokka 2. Vastuualueiden päälliköt; keskikallis luokka 3. Vastuuyksiköiden päälliköt, varastonhoitajat ja muut johtoryhmän määrittelemä henkilöt; alin luokka Hankinnoissa, joista on tehty kaupunkitason puitesopimus, sopimukseen perustuva tilaaminen voidaan delegoida em. esimiesten päätöksellä.

15 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Investointihankintamäärärahojen käytöstä päättää perusturvajohtaja. Investointimäärärahojen siirrosta käyttötalouteen päättää perusturvalautakunta. 21 Ostopalvelut Perusturvajohtaja vastaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujärjestelmien yhteensovittamisesta ja kumppanuuden kehittämisestä. Ostopalveluiden määrärahojen riittävyydestä vastaa perusturvajohtajan ohella asianomainen palvelujohtaja. 22 Toimintayksiköiden päätösvalta Vastuualueen päällikkö vastaa siitä, että hänen alaisensa toimintayksikön esimiesten päätösvalta määritellään tämän toimintasäännön periaatteiden mukaisesti. 23 Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 14.4.2011 96 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk 14.4.2011 96 2(13) I YLEISTÄ... 3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ. Perusturvalautakunta

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ. Perusturvalautakunta PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 18.4.2012 95 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 180412 95 2(14) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 7.12.2010 291 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk 7.12.2010 291 2(14) I YLEISTÄ... 3 1 Toimiala/Soveltamisala...3 2 Toimintatavat... 3 II

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö Hyväksytty.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo: HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5 1. Luku Toimiala ja toiminta-ajatus 5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta Johtosääntö 1 Voimaantulo Alajärven kvalt 25.5.2015 36 1.12.2015 Soinin kvalt 15.6.2015 27 Vimpelin kvalt 25.5.2015 26 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi Toimiala 1 Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 116: muutoksia 6, 7, 9 Voimassa 1.1.2009 alkaen Muutettu

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA... 1

MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA... 1 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 27.2.2013 9 Voimaantulo: 1.3.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot