PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta

2 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) I YLEISTÄ Toimiala/Soveltamisala Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO Organisaation kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut Terveys- ja hyvinvointipalvelut Vanhuspalvelut Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Sisäiset palvelut... 8 III JOHTAMINEN Perusturvakeskuksen johtaminen Perusturvajohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät ja toimivalta Vastuualueen päällikön tehtävät ja toimivalta Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta Johtoryhmä...11 IV PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN Päätösten tekeminen ja otto-oikeus Henkilöstöasioista päättäminen Toimialakohtaiset säädökset Asiakirjojen allekirjoittaminen...14 V MUUT MÄÄRÄYKSET Hankinta ja laskujen hyväksyminen Ostopalvelut Toimintayksiköiden päätösvalta Voimaantulo...15

3 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) I YLEISTÄ Tässä toimintasäännössä kuvataan perusturvan yhteistoimintaalueen organisaatio, johtamisjärjestelmä ja viranhaltijoiden päätösvalta. Tämä toimintasääntö kumoaa Porin perusturvalautakunnan ( 95) vahvistaman Perusturvan yhteistoiminta-alueen toimintasäännön. Toimintasääntöön on koottu perusturvalautakunnan alaisilleen viranhaltijoille siirtämää päätösvaltaa koskevia sekä johtosääntöä täydentäviä määräyksiä. Perusturvajohtaja vastaa toimintasäännön ajanmukaisuudesta. Toimintasääntö luo toiminnalle hallinnolliset puitteet. Toimintasääntöä tarkistetaan tarvittaessa. Toimintasäännössä määritellyistä asioista tulee tehdä kuntalain mukainen viranhaltijapäätös ( 16). 1 Toimiala/Soveltamisala Porin perusturvan tehtävänä on taata yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusturva sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Perusturvalautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä Merikarvialla, Porissa ja Ulvilassa näiden kuntien väestölle. Lautakunta vastaa myös riita- ja rikosasioiden sovittelusta annetun lain mukaisesta sovittelutoiminnasta. Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta huolehtii lautakunnan alaisena toimiva perusturvakeskus. Perusturvakeskuksen toimintaa ohjaa Porin kaupungin hallintosääntö ja perusturvalautakunnan johtosääntö. Tämä toimintasääntö sisältää perusturvalautakunnan em. sääntöjen perusteella antamat tarkemmat määräykset toiminnan järjestämisestä, sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. 2 Toimintatavat Perusturvakeskuksen toimintaa ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia sekä perusturvalautakunnan hyväksymä toimintaohjelma. Toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa noudatetaan Porin kaupungin BSC -suunnittelumallia. Palvelujen vaikuttavuutta kehitetään laatujärjestelmäperiaatteiden mukaisesti. Toimintatapa on asiakaslähtöistä. Perusturvakeskuksen kokonaistoimintaa ohjaa yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti palvelut tuotetaan lähipalveluina ja yhteisinä palveluina. Palvelut on kuvattu erikseen laaditussa palvelusopimuksessa. Kokonaistoimintaa ohjaa vuosittain talousarvion yhteydessä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnittelua varten perustetaan palveluohjausmenettely. Pal-

4 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) velusuunnitelmassa kuvataan lähipalvelut ja yhteiset palvelut sekä toimipisteet. Lähipalvelut perustuvat aluejakoon. Kullakin lähipalvelualueella on lähipalvelukeskus ja lähipalvelupisteitä. Lähipalvelut perustuvat moniammatilliseen toimintaan. Toiminnalla pyritään sekä osaamisen laajaan jakamiseen koko organisaatiossa että tehokkaaseen käyttöön palvelujen tuottamisessa. Palvelutehtävät ja toimintatavat määritellään palvelusuunnitelmassa. Yhteiset palvelut tuotetaan joko keskitetysti yhdestä toimipisteessä tai hajautettuina palveluina lähipalvelupisteissä tai asiakkaan kotona. Palvelutoiminnan painopistettä suunnataan avohoitoon, ennalta ehkäisyyn ja kuntoutukseen, joilla tuetaan asiakkaiden selviytymis- ja toimintakykyä. II ORGANISAATIO 3 Organisaation kuvaus Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja. Perusturvakeskuksen talouspalveluiden, henkilöstö- ja kehittämispalveluiden ja hallintopalveluiden järjestämisestä vastaa sisäisten palveluiden vastuualue. Sisäisten palveluiden tehtävänä on luoda perusturvan toiminnan yleislinjaukset ja edellytykset yhtenäisille toimintakäytännöille. Perusturvakeskuksen asiakaspalvelujen palvelualueita ovat: Sosiaali- ja perhepalvelut Terveys- ja hyvinvointipalvelut Vanhuspalvelut Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Sosiaali- ja perhepalveluiden, terveys- ja hyvinvointipalveluiden sekä vanhuspalveluiden palvelualueita johtavat palvelujohtajat, jotka toimivat perusturvajohtajan alaisuudessa ja vastaavat palvelualueille osoitettujen määrärahojen riittävyydestä, toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta ja henkilöstön riittävyydestä. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden palvelualue jakautuu kolmeen vastuualueeseen, joita kutakin johtaa ylilääkäri tai johtava lääkäri. Ylilääkärit/johtavat lääkärit vastaavat vastuualueilleen osoitettujen määrärahojen riittävyydestä, toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta ja henkilöstön riittävyydestä. Sairaalapalveluiden johtava lääkäri vastaa koko kuntoutus- ja sairaalapalveluiden hallinnoista ja kehittämisestä ja toimii muiden fysiatrian ylilääkärin ja erikoissairaanhoidon johtavan lääkärin esimiehenä. Yhteistoiminta-alue on jaettu kuuteen lähipalvelualueeseen. Lähipalvelualueella toimii palvelualueiden edustajien yhteinen koordinaatioryhmä, joka koordinoi ja kehittää lähipalvelualueensa toimintaa ja vastaa alueen palvelutarpeen seurannasta ja palveluiden poikkihallinnollisesta koordinoinnista. Koordinaatioryhmien puheenjohtajina toimivat sosiaali- ja perhepalveluiden, vanhuspalveluiden sekä terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtajat. Ryhmien jäsenet nimeää perusturvajohtaja määräajaksi.

5 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Kuva 1: Perusturvakeskuksen organisaatiomalli Kuva 2: Perusturvakeskuksen organisaatio, palvelu- ja vastuualueet

6 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Palvelualueet jakautuvat toimintasäännön 4-8 :n mukaisesti edelleen vastuualueisiin, vastuuyksiköihin ja toimintayksiköihin. Vastuualuetta johtaa palvelujohtajan alaisuudessa vastuualueen päällikkö, alueylilääkäri tai vanhuspalveluiden päällikkö, joka vastaa vastuualueelle osoitettujen määrärahojen riittävyydestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, henkilöstöjohtamisesta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden palvelujohtajan tehtävät hoitaa sairaalapalveluiden johtava lääkäri, jonka alaisuudessa vastuualueiden johtajina toimivat ylilääkärit tai johtavat lääkärit. Vastuualueet muodostuvat yhdestä tai useammasta vastuuyksiköstä. Vastuuyksikköä johtaa esimies, joka vastaa yksikölle osoitettujen määrärahojen riittävyydestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuualueiden ja -yksiköiden organisointi ja esimiesten toimenkuvaukset on kuvattu liitteissä. Vastuuyksiköt voidaan jakaa sujuvan palvelujen tuotannon kannalta tarpeellisiin toimintayksiköihin. Toimintayksiköllä on oma lähiesimies. Organisaatiorakenteesta päättää perusturvalautakunta, lähiesimiehen valinta tapahtuu henkilövalintasääntöjen mukaisesti. Perusturvakeskuksen sisäisten palvelujen tuottamisesta vastaavat perusturvan talouspalvelut, henkilöstö- ja kehittämispalvelut sekä hallintopalvelut. 4 Sosiaali- ja perhepalvelut Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityössä yhteistoiminta-alueen asukkaita autetaan oman elämän hallinnassa tukemalla heitä sosiaalisessa ja taloudellisessa selviytymisessä. Lastensuojelu huolehtii lastensuojelun (avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon) palveluista, lastensuojelun maakunnallisesta kehittämisestä, perheoikeudellisista asioista (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeus), maakunnallisesta sosiaalipäivystyksestä sekä rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Perheneuvola auttaa lasten ja nuoren kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa ja kriisitilanteissa. Vammaispalvelut tarjoavat avohuollon asiakkaille ja vammaispalveluyksiköiden asiakkaille ja vammais- ja kehitysvammapalveluita ja taloudellisia tukitoimia asianmukaisten lakien mukaisesti. Sosiaali- ja perhepalveluita johtaa sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja. Hänen sijaisenaan toimii erikseen perusturvajohtajan määräajaksi nimeämä palvelupäällikkö. Aikuissosiaalityön palveluiden tuottamisesta lähipalvelualueilla vastaa johtava sosiaalityöntekijä, jonka esimiehenä toimii aikuissosiaalityön

7 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) päällikkö. Lastensuojelun avohuollon palveluista vastaa kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, jotka kumpikin vastaavat kolmesta lähipalvelualueesta. Lisäksi lastensuojelussa toimii sijaishuollosta vastaava johtava sosiaalityöntekijä sekä keskitettyjen palveluiden johtava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden esimiehenä toimii lastensuojelun päällikkö. 5 Terveys- ja hyvinvointipalvelut Toiminta-ajatus Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon tehtävänä on järjestää yhteistoiminta-alueen asukkaille kansanterveyslain mukaisia avoterveydenhuollon palveluita. Psykososiaalisten palvelujen (päihde- ja mielenterveyspalveluiden) yksikkö tuottaa palveluja mielenterveys- ja päihdeongelmaisille. Yksikkö edistää mielenterveyttä ja tavoittelee päihdehaittojen vähentämistä yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on huolehtia väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä yhteistyössä muiden kuntien, hallinnonalojen ja 3. sektorin kanssa. Terveyspalveluita johtaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtajan sijaisen nimeää määräajaksi perusturvajohtaja. Jokaisella lähipalvelualueella toimii alueylilääkäri, joka vastaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden toteuttamisesta alueella. Alueylilääkärin esimiehenä toimii terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. Kansanterveyslaissa ja päihdehuoltolaissa tarkoitettu terveyskeskuksen vastaava lääkäri on terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. 6 Vanhuspalvelut Kotihoitopalvelut järjestää asiakkaan tarpeista lähtevää riittävää ja oikein kohdennettua palvelua, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle ja hyvinvoinnille. Ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaishoidossa) järjestetään hoivaa ja hoitoa vanhuksille sekä pitkäaikaissairaille, joiden kotona asuminen käytettävissä olevien palvelujen turvin ei ole mahdollista. Vanhustenhuollon palveluita johtaa vanhuspalveluiden johtaja, jonka sijaisen nimeää määräajaksi perusturvajohtaja. Jokaisella lähipalvelualueella toimii vanhuspalveluiden päällikkö, joka vastaa vanhustenhuollon palveluiden toteuttamisesta alueella. Vanhuspalveluiden päällikön esimiehenä toimii vanhuspalveluiden johtaja.

8 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) 7 Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Toiminta-ajatus Sairaalapalvelut järjestää äkillisen sairauden vaatiman sairaalahoidon ja siihen liittyvän jatkohoidon, sekä kuntoutuksen ja polikliinisen erikoistutkimuksen. Erikoissairaanhoidon palvelut järjestää tarpeellisen pääasiassa päiväkirurgisen leikkaustoiminnan sekä leikkauksen jälkeisen tarpeellisen jatkohoidon. Kuntoutuspalvelut järjestää perusturvan asiakkaille erikoislääkärijohtoista tutkimusta, ohjausta, neuvontaa ja hoitoa sekä toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää palvelua. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden vastuualueita johtaa kutakin ylilääkäri tai johtava lääkäri. Koko palvelualueen hallinnoinnista vastaa sairaalapalveluiden johtava lääkäri. 8 Sisäiset palvelut Perusturvan sisäiset palvelut koostuvat talouspalveluiden, henkilöstöja kehittämispalveluiden sekä hallintopalveluiden vastuuyksiköistä, joita kutakin johtaa vastuuyksikön esimies. Sisäisten palveluiden tehtävänä on luoda perusturvan toiminnan yleislinjaukset ja edellytykset yhtenäisille toimintakäytännöille. Perusturvan talouspalveluiden vastuuyksikkö vastaa talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluvat sopimusasioiden valmistelu, yhteydenpito kiinteistöjen huoltoon ja vuokraukseen sekä kuljetuksiin ja palveluliikelaitokseen liittyvissä asioissa. Yksikön esimiehenä toimii perusturvan talouspäällikkö. Talouspäällikkö päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa vahingonkorvauksen myöntämisestä. Perusturvan henkilöstö- ja kehittämispalvelut vastaa koko perusturvan henkilöstö- ja koulutussuunnittelun koordinoinnista, henkilöstön kehittämisestä ja palvelussuhdeasioista sekä yhteistyöstä ammattijärjestöjen ja kaupungin henkilöstöpalveluiden edustajien kanssa henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa ja tehtävien vaativuuden arviointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi yksikkö vastaa yhteistoimintaja työhyvinvointiasioiden koordinoinnista ja oppilaitos- ja yliopistoyhteistyöstä. Vastuuyksikön esimiehenä toimii perusturvan kehittämispäällikkö. Perusturvan hallintopalvelut vastaa perusturvalautakunnan toimintaedellytyksistä, yleishallinnosta, tietojärjestelmien ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi vastuuyksikön tehtäviin kuuluvat toimintajärjestelmän kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen viestintä ja lainopilliset asiat. Vastuuyksikön esimiehenä toimii perusturvan hallintopäällikkö. Vastuuyksiköiden esimiehet toimivat perusturvajohtajan alaisuudessa. Tämä nimeää esimiehille määräajaksi sijaiset.

9 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) III JOHTAMINEN 9 Perusturvakeskuksen johtaminen Perusturvakeskusta johdetaan Porin kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisesti ja kaupungin sekä perusturvalautakunnan asettamien strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja toimii perusturvan toimialajohtajana vastaten taloudellisesti ja toiminnallisesti koko toimialasta. Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja, joka toimii perusturvakeskuksen virastopäällikkönä. Perusturvakeskuksen johtamisessa noudatetaan kaupungin kaupunkistrategian mukaista hyvää johtamistapaa. Henkilöstöasioissa esimiesten toimivalta on määritelty erillisissä esimiesten toimenkuvauksissa. 10 Toimialajohtaja Johtamisjärjestelmän uudistamisen tarkoituksena ja tavoitteena on tiivistää rinnakkain toimivien tehtäväalueiden organisaatioiden johtamista ja toiminnan kehittämistä kaupungin kokonaisedun näkökulmasta. Kaupunginhallituksen määrittelemät hallintokunnat muodostavat yhdessä toimialan, jonka toimialajohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja, joka kaupungin organisaatiossa sijoittuu kaupungin keskushallintoon suoraan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuuteen. Toimialajohtajana hän vastaa osaltaan koko toimialueen taloudesta ja toiminnasta ottaen huomioon myös mitä kuntalaissa, taloussäännössä ja johtosäännöissä on määritelty. Palvelut toimialaan kuuluvat perusturva, kasvatus- ja opetustoimi, kulttuuritoimi, työterveydenhuolto ja toimialaan liittyvät konserniyhteisön toimijat siten kuin asiasta konsernihallinnon toimintasäännössä erikseen on päätetty. Toimialaan kuuluvien hallintokuntien johtajana toimivat virastopäälliköt, jotka ovat suoraan toimialajohtajan alaisia ja raportoivat hänelle. Virastopäälliköt vastaavat hallintokuntansa operatiivisesta johtamisesta eli toimialueen palveluiden järjestämisestä, toiminnan, toimintaorganisaation ja talouden johtamisesta sekä päätettävien asioiden valmistelusta. Virastopäällikkö on hallintokuntansa päällikkö ja hallinnollinen esimies. Toimialajohtajan roolista toimivallasta ja vastuista on määrittely johtosäännössä. Toimialajohtajan tehtävänä on lautakunnan / johtokunnan kokouksessa esitellä talousarvio sekä muut taloudellisesti ja strategisesti tärkeät asiat. Hän voi ottaa esiteltäväkseen muunkin haluamansa asian. Määräys ei koske esittelyä liikelaitoksen johtokunnassa. Palvelut toimialueen yhteisen koordinaation ja kehittämisen toimielimenä on palvelut -johtoryhmä.

10 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Apulaiskaupunginjohtajien keskinäisestä sijaisuudesta kaupunginhallituksessa on määrätty erikseen. Toimialajohtajan sijaisena hänen estyneenä tai esteellisenä ollessa toimii toimialajohtajan määräajaksi määräämä virastopäällikkö. 11 Perusturvajohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta Perusturvajohtajan yleiset tehtävät on määrätty perusturvalautakunnan johtosäännössä sekä tarkennettu perusturvajohtajan toimenkuvauksessa. Perusturvajohtaja päättää tarvittaessa palvelujohtajien sijaisuuksista. 12 Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät ja toimivalta Palvelualueen johtajan yleisenä tehtävänä on - johtaa, kehittää ja valvoo palvelualueensa toimintaa - suunnitella palvelurakennetta asiakastarpeita vastaavaksi - toimia omaa palvelualuettaan koskevien asioiden valmistelijana ja asiantuntijana perusturvalaitakunnassa - huolehtia siitä, että vuosittaiseen talouden ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat valmistellaan asianmukaisesti - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta- ja henkilöstösuunnitelman toteutumista - huolehtia osaltaan tarkoituksenmukaisesta ja hyvästä yhteistyöstä muiden yksiköitten sekä viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa - vastata hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta sekä oman palvelualueensa erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kustannuksista - vastata yhteistoimintamenettelystä - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä - vastata vastuualueensa yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnasta (Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 8, Laki yksityisestä terveydenhuollosta 7 ja 13 ) - tehdä muut perusturvajohtajan antamat tehtävät. 13 Vastuualueen päällikön tehtävät ja toimivalta Vastuualueiden päälliköiden tehtävänä on palvelujohtajan alaisuudessa - johtaa, kehittää ja valvoo oman vastuualueensa toimintaa - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta-, henkilöstö- ja palvelusuunnitelman toteutumista - huolehtia osaltaan tarkoituksenmukaisesta ja hyvästä yhteistyöstä muiden yksiköitten sekä viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa - huolehtia yksikköjen yhteistä toimintaa vaativien asiakkaiden saumattomista palvelukokonaisuuksista - vastata hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta sekä oman vastuualueensa erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kustannuksista

11 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata vastuualueensa sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä - tehdä muut palvelualueen johtajan antamat tehtävät 14 Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävänä on vastuualueiden päälliköiden alaisuudessa - johtaa, kehittää ja valvoa oman yksikkönsä toimintaa - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta-, henkilöstö ja palvelusuunnitelman toteutumista - huolehtia yksikköjen yhteistä toimintaa vaativien asiakkaiden saumattomista palvelukokonaisuuksista - vastata hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta sekä oman vastuuyksikkönsä erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kustannuksista - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata vastuuyksikkönsä sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä - tehdä muut vastuualueen päällikön antamat tehtävät 15 Johtoryhmä Perusturvassa on johtoryhmä, joka toimii perusturvajohtajan apuna strategiaa, toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevien asioiden valmistelussa. Johtoryhmän muodostavat palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja, perusturvajohtaja, palvelujohtajat, talouspäällikkö sekä perusturvajohtajan määräämät tehtävänsä perusteella valittavat henkilöt. Henkilöstöjärjestöt nimeävät johtoryhmään yhden edustajan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii perusturvajohtaja. Johtoryhmä vastaa koko perusturvakeskuksen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien valmistelusta, niiden toteutuksesta ja seurannasta, keskuksen voimavarojen suuntaamisesta sekä yksiköiden välisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta. Johtoryhmä huolehtii siitä, että voimavaroja käytetään joustavasti, asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisesti ja tuloksia tuottavasti. Johtoryhmä koordinoi ja edistää perusturvakeskuksen ammatillisen asiantuntemuksen kehittämistä ja työmotivaatiota. Tavoitteena on, että henkilöstö ja esimiehet etsivät ja toteuttavat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Palvelualueilla toimivat palvelujohtajien nimeämät työryhmät, jotka kokoontuvat puheenjohtajien kutsusta ja päättävät toimintatavastaan. Kokouksissa noudatetaan yhteisesti laadittavaa vuosisuunnitelmaa ja niistä pidetään pöytäkirjaa. Henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajan palvelualueiden työryhmiin.

12 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) IV PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN 16 Päätösten tekeminen ja otto-oikeus Päätöspöytäkirjat Viranhaltija pitää päätöspöytäkirjaa kaikista päätöksistä. Päätöspöytäkirjaa tulee pitää yllä viranhaltijapäätösten tekemistä varten osoitetuissa järjestelmissä. Tässä tarkoitettujen viranhaltijoiden tulee huolehtia siitä, että lautakunnan esittelijöillä on mahdollisuus tutustua tehtyyn päätökseen neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta (hallintosääntö 17 ) ja antaa tieto esittelijälle. Päätöspöytäkirjan nähtävissä pitämisessä noudatetaan keskushallinnon antamia ohjeita. Pääsääntönä on, että viranhaltijan päätöspöytäkirjaa ei pidetä yleisesti nähtävänä. Kuitenkin henkilöstövalintaa koskevat ja muut päätökset, joista on kuntalain mukainen muutoksenhakuoikeus, tulee pitää yleisesti nähtävänä. Näiden nähtävillä pitämisestä tulee ilmoittaa kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla päivää ennen nähtäville asettamista. Muutoksenhakua varten nähtävillä pidetään viranhaltijapäätöksistä: - Henkilön valinta vakinaiseen työsuhteeseen. - Mikäli määräaikainen tehtävä tai sijaisuuden hoito on ollut virallisesti haettavana, niin tehtävään otettavasta tehty päätös on oltava julkisesti nähtävillä. Mikäli valinta on tehty ilman hakumenettelyä, päätöstä ei pidetä yleisesti nähtävillä. - Päätökset erillishankinnoista, joista on pyydetty tarjoukset (vain julkiset tiedot). Otto-oikeus Perusturvalautakunnan käsiteltäväksi voidaan ottaa lautakunnan jaoston ja lautakunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan päättämä asia (kuntalain 51 :n 1 ja 2 momentit). Perusturvalautakunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita (kuntalain 51 :n 5 momentti). Asian ottamisesta perusturvalautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijät (hallintosäännön 16 :n 2 momentti). Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (kuntalain 51 :n 4 momentti). Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan lautakunnan käsiteltäväksi. Asiaa käsitellessään lautakunnalla on sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut.

13 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) 17 Henkilöstöasioista päättäminen Henkilöstövalinnat tapahtuvat johtosäännön mukaisesti. Hallintosäännön mukaan palvelussuhteen päättämisestä vastaa sama toimielin, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Henkilöstöasioissa noudatetaan päätösvaltaa siten, että esimies päättää alaisensa osalta asioista, joissa päätösvalta on delegoitu alemmalle tasolle. Päätökset tehdään sovellettavien lakien, virka- ja työehtosopimusten sekä kaupungin määräysten ja ohjeistusten puitteissa. Esimiesten henkilöstöasioihin liittyvät vastuut ja valtuudet on määritelty tämän toimintasäännön liitteenä olevassa Esimiesliitteessä. Henkilökohtaisista vuosisidonnaisista lisistä sekä harkinnanvaraisesta sairausajan palkasta päättää keskitetysti talouspäällikkö. Perusturvajohtajaa koskevista henkilöstöasioista päättää palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja. 18 Toimialakohtaiset säädökset Päätöksentekoon liittyvät valtuudet on tarkemmin määritelty tämän toimintasäännön liitteenä olevassa Delegointisäännössä. Delegointisäännökset yksilökohtaisissa päätöksissä: Maksut Yksilöä koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupäätöksen tekee ao. vastuualueen viranhaltija lain ja perusturvalautakunnan/valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamista päättää palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Oikeus pyyntöjen tekemiseen Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 :n 2. momentin tarkoittamia pyyntöjä ovat oikeutettuja tekemään perusturvajohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan määräämät viranhaltijat. Sosiaali- ja perhepalvelut Lastensuojelulain 13 :n 2 momentin (johtava viranhaltija) mukaista päätöksentekovaltaa käyttää lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Isyyslain 13 :n mukaisesta isyyden selvittämisen keskeyttämisestä päättää lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä lastenvalvojan esityksestä. Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät tekevät toimeentulotukilain mukaiset toimeentulotukipäätökset lain ja palvelujohtajan vahvistamien ohjeiden perusteella.

14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Päihdehuoltolain 12 :n mukaisesta hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella päättää psykososiaalisten palvelujen asianomainen viranhaltija. Päihdehuoltolain 12 :n mukaisesta hoitoon määräämisestä päättää virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä. (KH ) Vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöpäätöksiä tekevät vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, johtavat ohjaajat ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä. Vammaispalveluiden päällikkö tekee päätökset erityishuoltoohjelmasta (laki kehitysvammaisten erityishuollosta). Palvelualueiden johtaja päättää toimialueensa lyhytaikaisista vuokrasopimuksista. 19 Asiakirjojen allekirjoittaminen Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Perusturvajohtaja allekirjoittaa perusturvan vastuualuetta koskevat asiakirjat. Palvelualueen johtaja allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Vastuualueen päällikkö allekirjoittaa pelkästään tehtäväaluetta koskevat asiakirjat. Lautakunnan ja jaoston päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa apulaiskaupunginjohtaja tai perusturvajohtaja ja varmentaa toimielimen sihteeri. V MUUT MÄÄRÄYKSET 20 Hankinta ja laskujen hyväksyminen Palvelualueet valmistelevat vuosittain esityksen henkilöistä, jotka perusturvalautakunnan puolesta hyväksyvät menoja. Hankintavaltuudet jaetaan kaupunginhallituksen päätöksellä kolmeen, vuosittain määriteltävään euroarvoiseen tasoon. Perusturvakeskuksessa hankintavaltuudet (Liitteenä) jakautuvat seuraavasti: 1. Perusturvajohtaja ja palvelujohtajat, talouspäällikkö; ylin eli kallein luokka 2. Vastuualueiden päälliköt; keskikallis luokka 3. Vastuuyksiköiden päälliköt, varastonhoitajat ja muut johtoryhmän määrittelemä henkilöt; alin luokka Hankinnoissa, joista on tehty kaupunkitason puitesopimus, sopimukseen perustuva tilaaminen voidaan delegoida em. esimiesten päätöksellä.

15 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk (15) Investointihankintamäärärahojen käytöstä päättää perusturvajohtaja. Investointimäärärahojen siirrosta käyttötalouteen päättää perusturvalautakunta. 21 Ostopalvelut Perusturvajohtaja vastaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujärjestelmien yhteensovittamisesta ja kumppanuuden kehittämisestä. Ostopalveluiden määrärahojen riittävyydestä vastaa perusturvajohtajan ohella asianomainen palvelujohtaja. 22 Toimintayksiköiden päätösvalta Vastuualueen päällikkö vastaa siitä, että hänen alaisensa toimintayksikön esimiesten päätösvalta määritellään tämän toimintasäännön periaatteiden mukaisesti. 23 Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE LIITE 3 1 (14) HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE 27.8.2009 LIITE 3 2 (14) Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO 3 3.1 Johtokunta 3 3.2 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot