Turvallisuutta ja työhyvinvointia hoitotyössä seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuutta ja työhyvinvointia hoitotyössä seminaari 25.11.2014."

Transkriptio

1 Turvallisuutta ja työhyvinvointia hoitotyössä seminaari CASE: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Jyväskylän kaupungilla Käsitteet, tavoitteet ja toimeenpano riskienhallintapäällikkö Simo Oksanen

2 Tähän mennessä tapahtunutta.. Kuntalain muutos Velvoite sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen Kaupunginvaltuusto : Jyväskylän kaupunki-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus : Jyväskylän kaupungin ja kaupunki-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje Kaupunginvaltuusto : Hallintosäännön muutokset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut

3 Päätösten keskeinen sisältö oli että....kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa tulee olla riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Siitä vastaavat kaikki toimielimet, viranhaltijat sekä esimiehet....kaupunkikonsernin esimiesten on varmistettava, että henkilöstö on tietoinen ja sitoutunut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisiin sisältöihin..

4 Jos (kun) jotakin ikävää sattuu.. Ovatko päätökset, säännöt ja ohjeet ajan tasalla? Onko ohjeistettu ja vastuutettu? Onko perehdytetty? Onko ohjeita noudatettu? Onko toimintaa valvottu? Valtuusto KH Lautakunnat Johtokunnat Hallitukset Ylin johto Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen johto Operatiivinen johto Työnjohto Viranhaltija Työntekijä Tukipalvelut Tilivelvolliset, viranhaltijat sekä esimiehet Onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta asianmukaista ja toimivaa? Sisäinen tarkastus..kenen silmiin katsotaan? 4

5 Miksi sisäinen valvonta ja riskienhallinta? Arkihavaintoja ja johdatusta aiheeseen: Toteutuvatko toimielinten päätökset käytännössä sellaisena kuin oli tarkoitus? Mitä tapahtuu jos näin ei käy? Tehdäänkö organisaatiossa päätöksiä sen pohjalta miten asiat ovat, vai miltä ne (jonkun silmissä) näyttävät? Sitoudutaanko päätösvaltaisen toimielimen, johtavan viranhaltijan tai esimiehen päätöksiin? Mitä tapahtuu jos näin ei käy? Ovatko tilivelvolliset, viranhaltijat ja esimiehet tietoisia toimivaltaansa liittyvistä säännöistä, ohjeista ja normeista? Noudatetaanko niitä? Mitä tapahtuu jos näin ei ole? VAHVA VAI HEIKKO ORGANISAATIO?

6 Käsitteitä: Sisäinen valvonta Kaupunkikonsernin johdon omaa tai johdon lukuun tehtyä toiminnan valvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa että organisaatio toimii halutulla tavalla Johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla varmistetaan toiminnan tuloksellisuutta ja jatkuvuutta raportoinnin ja tiedon riittävyyttä ja luotettavuutta resurssien ja omaisuuden turvaamista lainsäädännön, päätösten, sääntöjen ja ohjeiden noudattamista = Toiminta perustuu hyvään hallinto- ja johtamistapaan Kaupunkikonsernin valvontavastuu kattaa palvelukokonaisuudet (emoyhteisö) sekä tytäryhteisöt Luottamushenkilöorganisaatio: Järjestämisen ja toimeenpanon ohjaus ja valvonta, riskienhallintapolitiikka Virkamiesjohto ja esimiehet : toimeenpanon toteutus, toiminnan tarkkailu ja korjaavat toimenpiteet Sisäinen tarkastus : Toiminnan laadun ja tehokkuuden arviointi, kehittämisehdotusten tekeminen

7 Käsitteitä: Riski Mahdollinen tapahtuma joka toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti kaupunkikonsernin palvelutehtävän ja tavoitteiden toteutumiseen Kaikkeen kunnan toimintaan sisältyy riskejä Riskin täydellinen poissulkeminen ei ole mahdollista (jäännösriski) Olennaista on tunnistaa perustehtävän kannalta merkittävimmät mahdolliset tapahtumat avainriskit

8 Käsitteitä: Riskienhallinta Järjestelmällinen ja ennakoiva tapa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia Riskienhallinnan käytännön toteutus: Perustehtävän määrittäminen Merkittävien perustehtävää uhkaavien riskien tunnistaminen Toimenpiteet joilla uhkatekijöitä pienennetään tai poistetaan Toimenpiteet riskin realisoituessa hallintatoimenpiteistä huolimatta Riskienhallinta kohdistuu koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin

9 Riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan suhde toisiinsa REALISOITUNUT RISKI Tunnistaa, analysoi, ennaltaehkäisee tai varautuu kantamaan perustehtävää uhkaavat riskit Valmistautuu turvaamaan toiminnan jatkumisen häiriötilanteessa: toimii silloin kun tapahtuu jotakin, jota riskienhallinnan keinoin ei ole kyetty ennalta ehkäisemään

10 Käsitteitä: Riskiluokat ja hallintakeinot Strategiset riskit Päätöksenteko ja johtaminen Toiminnalliset riskit ja compliance -riskit Käytännön johtaminen, organisaation toimintakulttuuri Hallinto ja tukipalvelut Finanssiriskit Verokertymä ja valtionosuudet Korkovaihtelut Vahinkoriskit Henkilövahingot Omaisuusvahingot Riskin poistaminen Toiminnan keskeyttäminen Päätöksen kumoaminen Välttäminen ja pienentäminen Toimintalinjan muutos Ohjeistus, varotoimet Hyväksyminen Otetaan tietoinen riski Siirtäminen Vakuuttaminen

11 OP-Pohjola Riskiluokat ja riskien toteutuminen 70 % 60 % 50 % 40 % 63 % Minkä tyyppiset riskit ovat toteutuneet, kun Helsingin pörssiin listattujen yritysten arvo on laskenut 25% tai enemmän periodilla ? 30 % 20 % 10 % 0 % 24 % 10 % 3 % Strategiset Operatiiviset Taloudelliset Finanssi Vahinko Kysynnän lasku, asiakkaiden menetykset Kiristynyt kilpailu ja hinnoittelupaineet Ongelmat yritysjärjestelyissä Lainsäädäntö Tuotekehitysviiveet Väärät tuotteet Tavoitteita ei saavutettu Kustannusten kasvu Tuotanto tai henkilöstöongelmat Projektienhallinta Ongelmat tavarantoimittajien ja toimitusketjun kanssa Kirjanpito-ongelmat Johdon tehottomuus Kansainvälisen talouden ja korkojen heilahtelu Menetykset, alaskirjaukset ja isot tappiot Pääomarakenne Raaka-aineiden hintojen nousu Suurvahingot Katastrofit Oikeusjutut Lähde: PricewaterhouseCoopers ERM Benchmarking Survey 2008

12 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpano Yhteinen ymmärrys ja sitouttaminen Koulutus ja valmennus: tilaisuutta Merkittävimmät riskit: tunnistaminen, analyysi ja raportointi Erilliset riskienhallintatoimenpiteet: päätösvalmistelu, sopimukset ja hankinnat Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja raportointi (TA, 1/3-vuosikatsaus,TP) 2015 Laatua, tuottavuutta ja hyvää hallintoa Sisäisen valvonnan laajempi kartoitus: hallinnolliset menettelyt ja johtamiskäytännöt Merkittävimpien riskien hallintatoimenpiteet palvelukokonaisuuksittain Kaupungin vakuutuspolitiikka, vakuutusten kilpailutus 2016 Osaksi toimintakulttuuria valmistautuminen muutoksiin Projektista prosessiksi: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan juurruttaminen Kohdennetut riskienhallintatoimenpiteet: tukea ja ratkaisuehdotuksia palvelun tuottamisen ongelmatilanteissa Valmistautuminen muutoksiin organisaatio- ja palvelurakenteissa

13 Riskienhallinnan riskit Koko organisaation sitoutuminen ja vastuunkanto Toimintakulttuuri muuttuu konkreettisten tekojen kautta Ongelmien ylianalysoinnin sijasta ratkaisuja joita voi itse toteuttaa Yhteisen ymmärryksen syntyminen sisäinen valvonta ja riskienhallinta synnyttää hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaista toimintaa Onnistunut muutos edellyttää tosiasioiden tunnustamista Selvitykseen kannattaa vastata huolellisesti ja rehellisesti

14 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on tuottavuus- ja laatutyötä Vahvistaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa Luo luotettavan perustan päätöksenteolle Parantaa tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä Synnyttää ennakoivaa johtamiskulttuuria Tukee lainsäädännön, normien ja sopimusten noudattamista Parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta Kehittää vahingontorjunnan ja häiriötilanteiden hallintaa

15 Selvityksen tarkoitus Vahvistaa organisaation sisäisiä toimintamalleja hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisiksi. Tukea vastuualueita ja liikelaitoksia oman toimintansa kehittämisessä, ja auttaa tunnistamaan merkittävimmät palvelun tuottamista uhkaavat riskit. Tuottaa johdolle tietoa vastuualueiden ja liikelaitosten johtamiskäytännöistä ja palveluja uhkaavista avainriskeistä strategisen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi

16 Riskienhallinta: toiminnan avainriskit 1. Perustehtävä tärkeimmät palvelutehtävät o Mitkä ovat tärkeimmät (palvelu) tehtävänne, joista teidän tulee vastata? 2. Avainriskien tunnistaminen o Mitkä asiat voisivat toteutuessaan uhata tärkeimmissä tehtävissä onnistumista? 3. Riskienhallintakeinot o Millä keinoilla pyritte varmistamaan, etteivät tunnistamanne uhkat toteudu? 4. Jatkuvuudenhallinta o Miten toimitte, jos toimenpiteistä huolimatta riski toteutuu, ja onnistuminen perustehtävässä vaarantuu? 5. Priorisointi o Mistä tehtävistänne voisitte (esimerkiksi säästösyistä) luopua perustehtävissä onnistumista vaarantamatta?

17 Sisäinen valvonta: Sääntöjen, päätösten ja ohjeiden noudattaminen Arvioi kuinka hyvin esimiehet hallitsevat toimintaanne ohjaavat säännöt, ohjeet ja lainsäädännön? Arvioi kuinka hyvin työnantajan (esimiehen) ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet tunnetaan? Minkälaisilla käytännön toimenpiteillä valvotte ja varmistatte: a. johtoryhmän tai esimiehen tekemän päätöksen toteutuvan päätetyn (esimerkiksi annetun toimintaohjeen) sisältöisenä? Miten toimitte jos toimintaohjetta tai päätöstä ei noudateta? b. sisäisten sääntöjen (esim. hallintosääntö) ja ohjeiden (esim. henkilöstöyksikön ohjeet) tai virka- ja työehtosopimusten ja lakien noudattamisen? Miten toimitte jos em. sääntöjä tai normeja on rikottu?

18 Sisäinen valvonta: Tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuuden arviointi Oletteko määritelleet vuosittain omia toimintaanne liittyviä tavoitteita tai painopisteitä? Millä toimenpiteillä varmistatte omalta osaltanne vuoden 2014 talousarvion pitävyyden (esimerkiksi henkilöstösäästöt tai toiminnan uudelleenjärjestelyt)? Mikäli vuoden 2013 talousarvionne ylittyi tai toiminnalliset tai tulokselliset tavoitteenne jäivät toteutumatta, mitä konkreettisia toimenpiteitä olette tehneet tilanteen korjaamiseksi kuluvana vuonna?

19 Sisäinen valvonta: Sopimustoiminta ja hankinnat sekä kaupungin omaisuuden hoito Mitä hankintoja teette ohi sopimusten? Mitä hankintoja teette suorahankintana eli kilpailuttamatta hankintalain mukaisesti? Millä perusteilla? Sovellatteko kaupungin pienhankintaohjetta? Millä konkreettisilla toimenpiteillä varmistatte kaupungin omaisuuden (henkilöstön käytössä olevan, kuntalaisille luovutettavan yms.) arvon ja toimintakunnon säilymisen? Millä konkreettisilla keinoilla pyritte tunnistamaan, varautumaan ja ehkäisemään vastuullanne oleviin sopimuksiin liittyviä riskejä ennen niiden vahvistamista? Millä konkreettisilla keinoilla varmistatte sopimuksen sisällön toteutuvan sisältönsä mukaisena? Onko sopimuksille määritelty sopimuskohtainen vastuuhenkilö, joka valvoo sen noudattamista?

20 Sisäinen valvonta: Kokonaisarvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Miten arvioisitte nykyisiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytäntöjänne kokonaisuutena? Voidaanko niiden avulla varmistaa tai edistää hyvän hallinnon ja johtamisen mukaista toimintakulttuuria? Mitä muita kuin aiemmin mainitsemianne kehittämiskohteita havaitsitte sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöissänne? Palautetta, kommentteja, kehitysehdotuksia

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4)

TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4) TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-) Kulttuuritoimen toimialan itsearviointi, päiväys 8.1 01 toimiala/yksikkö

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) Vuosi 2014. JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4)

TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) Vuosi 2014. JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4) TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) Vuosi 01 JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ) Nuoriso- ja liikuntatoimen toimialan itsearviointi Arvot ja toimintaperiaatteet Tavoitteet Johtamis- ja hallintotapa Toimialan/yksikön

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

1. Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta

1. Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestystä

Lisätiedot