/1743 KHO:2011:56

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.6.2011/1743 KHO:2011:56"

Transkriptio

1 /1743 KHO:2011:56 Kirkollisasia - Uskonnonvapaus - Ihmisoikeus - Perusoikeus - Suhteellisuusperiaate - Naispappi - Nuorisotyönohjaaja - Tasa-arvo - Virkavelvollisuuksien vastainen toiminta - Irtisanominen Diaarinumero: 4002/2/09 Antopäivä: Taltio: 1743 Seurakunnan nuorisotyönohjaaja oli kieltäytynyt virkatehtävistään osallistua rippikoululaisten vanhemmille suunnattuun jumalanpalvelukseen ja hoitaa siellä esirukousosa. Hänet oli tämän johdosta irtisanottu. Hän oli jo neljästi aikaisemmin jättänyt osallistumatta jumalanpalvelukseen vastoin esimiehensä antamaa määräystä. Näistä hänelle oli annettu kirjallinen varoitus ja kirjallinen huomautus. Vaikka perustuslain 11 :ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa turvattu uskonnonvapaus on yksilöllinen oikeus, sillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan myös kollektiivinen ulottuvuus, joka paitsi suojaa uskonnollista yhteisöä viranomaisten puuttumista vastaan samalla turvaa yhteisölle oikeuden määritellä hengelliseen elämään ja yhteisön hallintoon liittyvistä asioista tavalla, johon yhteisön jäseneksi haluavan on periaatteessa mukauduttava. Nuorisotyönohjaajan viran vastaanottanut henkilö ei voinut uskonnonvapauteensa vedoten kieltäytyä virkaan kuuluvien, uskonnollisen yhdyskunnan normaaliin toimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämisestä, edellyttäen, että nämä velvollisuudet itse olivat ihmisoikeussopimuksen ja perusoikeuksien heijastamien arvojen kanssa sopusoinnussa. Sikäli kuin nuorisotyönohjaajaan kohdistettu seuraamus, jonka taustalla oli tasaarvolainsäädännön mukaisten velvollisuuksien täyttämättä jättäminen, merkitsi puuttumista hänen uskonnonvapauteensa, oli puuttumiselle ihmis- ja perusoikeuksien kannalta hyväksyttävä peruste. Vaikka irtisanominen olikin vakava seuraamus, oli se myös suhteellisuusperiaatteen mukainen ottaen huomioon, että nuorisotyönohjaaja oli häneen aikaisemmin kohdistetuista lievemmistä seuraamuksista huolimatta toistuvasti kieltäytynyt noudattamasta virkavelvollisuuksiaan. Suomen perustuslaki 11 Euroopan ihmisoikeussopimus 9 artikla Kirkkolaki 6 luku 1 1 momentti ja 8 a 2 momentti sekä 24 luku 4 2 momentti Kirkkojärjestys 6 luku 3 X:n evankelis-luterilaisen seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö 3 ja 5 1 momentti 7 kohta Ks. myös KHO T Päätös, josta valitetaan Kuopion hallinto-oikeus nro 09/0606/1 Asian aikaisempi käsittely X:n seurakunnan seurakuntaneuvosto on päätöksellään kirkkolain 6 luvun 8 a :n 2 momentin 2-4 kohdan nojalla irtisanonut nuorisotyönohjaaja A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen.

2 Seurakuntaneuvosto on perustellut päätöstään muun muassa seuraavasti: Kirkkoherra oli antanut A:lle työmääräyksen osallistua rippikoululaisten vanhemmille suunnattuun kutsukirkkoon ja hoitaa siellä esirukousosa. Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön 5 :n 1 momentin 7 kohdan mukaan nuorisotyönohjaajan tulee suorittaa esimiehen hänelle antamat tehtävät. A on kieltäytynyt messun esirukouksen hoitamisesta. A on häntä kuultaessa todennut toivovansa, että hänen virkateologista vakaumustaan kunnioitettaisiin. Virkateologisella vakaumuksellaan A on ilmoittanut tarkoittavansa, että hän ei osallistu jumalanpalveluksiin, joissa naispappi toimii saarnaajana, liturgina tai ehtoollisavustajana. Koska A on asettanut naispapin eriarvoiseen asemaan tämän sukupuolen perusteella, kyseessä ei ole hyväksyttävä peruste vaan syrjinnäksi luokiteltava syy. Seurakunta ei työnantajana voi olla hyväksymässä sukupuoleen perustuvaa syrjintää. A:lle oli aiemmin annettu huomautus sen perusteella, että hän oli kieltäytynyt osallistumasta rippikoululaisten vanhempien kutsukirkkoon, koska messua oli toimittamassa naispappi. Samasta syystä A oli aiemmin , ja jättänyt osallistumatta jumalanpalvelukseen vastoin esimiehen antamaa määräystä. Tästä menettelystä hänelle oli annettu kurinpitorangaistuksena kirjallinen varoitus, jonka korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä taltionumero 1014 pysyttänyt. Saamistaan huomautuksista ja varoituksista huolimatta A on edelleen jättänyt noudattamatta esimiehen hänelle antamaa määräystä osallistua jumalanpalveluksiin, joissa messua on toimittamassa naispappi. A on käyttänyt seurakunnan varhaisnuorisotyössä edelleen itse laatimiaan työvihkoja, vaikka seurakuntaneuvosto on vahvistanut jo aiemmin tekemänsä päätökset, joiden mukaan nuorisotyössä käytetään kirkon ikäkaudelle suunnattua opetusmateriaalia ja itse laadittu opetusmateriaali on kielletty. Tästä menettelystä kirkkoherra on antanut hänelle kirjallisen huomautuksen. A on edellä kuvatuin tavoin esimiehen antamasta huomautuksesta huolimatta toiminut jatkuvasti virkavelvollisuuksiensa vastaisesti ja laiminlyönyt niitä. A:n menettely on kirkkolain 6 luvun 8 a :n 2 momentin 2-4 kohdan mukaan irtisanomisperuste. X:n seurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt hylätä A:n oikaisuvaatimuksen ja päättää hänen virkasuhteensa irtisanomisajan jälkeen Päätöksen perustelujen mukaan A on esimiehen antamista kirjallisesta huomautuksesta ja kirjallisesta varoituksesta huolimatta edelleen virkateologiseen vakaumukseensa vedoten jättänyt noudattamatta esimiehen hänelle antamaa määräystä osallistua jumalanpalvelukseen, jossa messua toimittamassa on ollut mukana naispappi. Kyseessä ei ole hyväksyttävä peruste vaan syrjinnäksi luokiteltava syy. Lisäksi A on yhä käyttänyt seurakunnan varhaisnuorisotyössä itse laatimiaan työvihkoja, mistä esimies on jo aiemmin antanut hänelle kirjallisen huomautuksen. Yhdessä muiden perusteiden kanssa tämäkin on peruste irtisanomiselle. Valitus Kuopion hallinto-oikeudelle A on vaatinut, että seurakuntaneuvoston päätös kumotaan. Lisäksi A on vaatinut, että asiassa järjestetään suullinen käsittely. Seurakuntaneuvoston päätös perustuu virheelliseen lainsäädännön ja kirkon omien päätösten soveltamiseen. Päätöksen taustalla vaikuttaa piispainkokouksen selonteko (tiedoksianto 1/2006), joka perustuu puutteelliseen selvitykseen ja on juridisesti virheellinen. Lisäksi päätöksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden antama ratkaisu taltionumero 1014, joka perustuu myös

3 ilmeisen virheelliseen kirkkolainsäädännön ja yleisen lainsäädännön sekä kirkon omien päätösten soveltamiseen. A ei ole laiminlyönyt virkavelvollisuuttaan jättäessään osallistumatta jumalanpalveluksiin, jotka ovat olleet hänen omantuntonsa vastaisia. Tähän menettelyyn hänellä on ollut perustuslakiin perustuva oikeus. Kirkossa on lähes kaksikymmentä vuotta noudatettu käytäntöä, jonka mukaan viranhaltijoiden työvuoroja on järjestelty huomioon ottaen perinteinen virkateologinen vakaumus ja papin sukupuoli. A:n poisjääminen omantunnon vastaisesta jumalanpalveluksesta ei ole syrjintää. Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain 2 :n mukaan lakia ei sovelleta evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksiin. Perinteisen virkateologian ja papin sukupuolen huomioon ottaminen on voitu ja voidaan tehdä työvuorojärjestelyin tasa-arvolain estämättä. Vakaumuksen huomioon ottaminen jumalanpalveluksessa ei voi olla välillistäkään sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Työvuorojärjestelyjen jälkikäteinen uustulkinta piispainkokouksen selonteolla perustuu puutteelliseen ja virheelliseen juridiseen selvitykseen. Piispainkokouksella ei ole kirkkolakiin perustuvaa toimivaltaa kirkolliskokouksen päätösten muuttamiseen eikä tällaisia valtuuksia ole sille kirkolliskokouksen toimesta annettu. Viranhaltijaa ei voida suoraan irtisanoa sillä perusteella, että hän on käyttänyt itse laatimiaan työvihkoja. A:n irtisanominen on kohtuutonta. Irtisanomisen perusteena on se, että hän ei ole kahden vuoden aikana osallistunut yhteen jumalanpalvelukseen eikä hoitanut yhtä esirukoustehtävää ja hän on käyttänyt opetuksessaan itse laatimiaan työvihkoja. Osallistuminen tai avustaminen jumalanpalveluksessa ei suoranaisesti kuulu nuorisotyönohjaajan toimenkuvaan. Seurakunnassa toimivat naispuoliset pastorit eivät koe A:n menettelyä syrjivänä. Asiassa on kysymys A:n pakottamisesta joko muuttamaan vakaumustaan tai toimimaan sen vastaisesti. A on kyennyt ja kykenee suorittamaan varsinaiset virkatehtävänsä asianmukaisesti. Näennäisesti puolueettomilla ja varsinaisen viranhoidon kannalta tarpeettomilla työmääräyksillä A on tarkoitettu asettaa vakaumuksensa vuoksi epäedulliseen asemaan. Todellista erityisen painavaa syytä ei ole asiassa irtisanomisen tueksi esitetty. X:n seurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut valituksen johdosta lausunnon. Asiassa on riidatonta se, että A ei ole saamastaan työmääräyksestä huolimatta osallistunut hänen virkatehtäväkseen määrättyyn jumalanpalvelukseen, koska jumalanpalveluksessa on toiminut myös naispuolinen pastori virkatehtävissä. Kysymys on siitä, onko A:lla ollut oikeus kieltäytyä hänelle määrätystä virkatehtävästä jumalanpalveluksessa sillä perusteella, että yhtenä virkatehtävää suorittavana henkilönä samassa jumalanpalveluksessa on toiminut naispappi. Seurakuntaneuvosto katsoo, että A:lla ei ole ollut lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä hänelle määrätyistä virkatehtävistä. A on myös vastoin seurakuntaneuvoston antamaa päätöstä ja hänelle annettua huomautusta käyttänyt edelleen seurakunnan varhaisnuorisotyössä itse laatimiaan työvihkoja. A tulee velvoittaa korvaamaan seurakunnan oikeudenkäyntikulut. A on antanut vastaselityksen. Hallinto-oikeuden ratkaisu Kuopion hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt suullista käsittelyä koskevan pyynnön. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään pääasiaratkaisun osalta seuraavasti:

4 Sovellettavat säännökset Kirkkolain 6 luvun 8 a :n 2 momentin mukaan viranhaltija saadaan irtisanoa seuraavilla perusteilla: 1) asianomainen virka lakkautetaan eikä viranhaltijaa voida kohtuudella sijoittaa muuhun virkaan, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää, tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen tai tilapäiseen virkasuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tahi kouluttaa uusin tehtäviin; 2) viranhaltija ei kykene asianmukaisesti suorittamaan virkatehtäviään; 3) viranhaltija toimii esimiehen todistettavasti antamasta huomautuksesta huolimatta jatkuvasti tai olennaisesti vastoin virkavelvollisuuksiaan tahi huomautuksesta huolimatta jatkuvasti tai olennaisesti laiminlyö niitä; tai 4) viranhaltijan irtisanomiseen on muu, viranhoidollisiin näkökohtiin perustuva erityisen painava syy. Kirkkolain 24 luvun 4 :n 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 :n mukaan viranhaltijan on suoritettava virkatehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja työnvalvontamääräyksiä. Viranhaltijan on käyttäydyttävä virka-asemansa edellyttämällä tavalla. Esimies voi antaa alaiselleen viranhaltijalle huomautuksen. X:n evankelis-luterilaisen seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön 5 :n 1 momentin 7 kohdan mukaan nuorisotyönohjaajan tehtävänä on suorittaa myös esimiehen antamat muut tehtävät. Saman johtosäännön 3 :n mukaan nuorisotyönohjaajan esimiehenä on kirkkoherra ja lähimpänä esimiehenä toimii kirkkoneuvoston erikseen tekemän päätöksen nojalla se pappi tai lehtori, jonka vastuualueeseen nuorisotyö kuuluu. Asiassa saatu selvitys irtisanomisen perusteista X:n seurakunnan kirkkoherra oli antanut A:lle työmääräyksen osallistua rippikoululaisten vanhemmille suunnattuun kutsukirkkoon ja hoitaa siellä esirukousosa. A oli kieltäytynyt messun esirukouksen hoitamisesta vakaumukseensa vedoten sen vuoksi, että jumalanpalveluksessa toimi myös naispappi työtehtävissä. A:ta kohtaan käynnistettiin kuulemismenettely virkasuhteen irtisanomisen tai huomautuksen varalta hänelle tiedoksiannetulla kuulemiskirjeellä. A on antamassaan vastauksessa muun muassa todennut toivoneensa, että hänen virkateologista vakaumustaan kunnioitettaisiin. Virkateologisella vakaumuksellaan A on häntä aiemmin vastaavasti kuultaessa ilmoittanut, että hän ei osallistu jumalanpalveluksiin, joissa naispappi toimii saarnaajana, liturgina tai ehtoollisavustajana. A:lle oli jo aiemmin annettu kirjallinen huomautus sen perusteella, että hän oli kieltäytynyt osallistumasta rippikoululaisten vanhempien kutsukirkkoon, koska messua oli toimittamassa naispappi. Samasta syystä A oli jo aiemmin , ja jättänyt osallistumatta jumalanpalvelukseen vastoin esimiehen antamaa määräystä. Tästä menettelystä seurakuntaneuvosto oli päättänyt kokouksessaan antaa hänelle päätöksellään 32 kurinpitorangaistuksena edellä mainitun kirjallisen varoituksen. Samassa päätöksessään seurakuntaneuvosto on edellyttänyt, että kirkkoneuvoston antamia ohjeita X:n seurakunnan työntekijöiden kirkon virkakäskyn mukaiselle yhteistyölle noudatetaan, ei toimita vastoin virkavelvollisuuksia, ei laiminlyödä niitä eikä käyttäydytä virka-asemassa sopimattomasti sekä että tarvittaessa tilanteeseen puututaan välittömästi. Saamistaan huomautuksista ja varoituksista huolimatta A on edelleen jättänyt noudattamatta esimiehen hänelle antamaa määräystä osallistua jumalanpalvelukseen, jossa messua toimittamassa on mukana naispappi. A

5 ei ole kiistänyt asiaa vaan on perustellut jumalanpalveluksesta poisjäämistä virkateologisella vakaumuksellaan. Kirkkoherra oli antanut varhaisnuorisotyöntekijöille työmääräyksen, jossa kiellettiin käyttämästä varhaisnuorisotyössä omassa seurakunnassa valmistettuja työvihkoja. Työmääräys perustui seurakuntaneuvoston tekemään päätökseen 65, jossa kielletään käyttämästä työssä Jeesus pelastaa -työvihkoja. Seurakuntaneuvosto on päätöksellään vahvistanut, että nuorisotyössä käytetään kirkon ikäkaudelle suunnattua opetusmateriaalia ja itse laadittu opetusmateriaali on kielletty. A on käyttänyt seurakunnan varhaisnuorisotyössä edelleen itse laatimiaan työvihkoja. Tästä menettelystä kirkkoherra on antanut A:lle kirjallisen huomautuksen A:n menettely on huomautuksesta huolimatta jatkunut, mitä seikkaa hän ei ole kiistänyt. Valitusperustelut Aikaisemmin ratkaistut valitusperustelut A on vedonnut perusoikeutenaan oikeuteensa omantunnon syistä ja uskonnonvapauden salliman virkateologisen vakaumuksensa mukaisesti jättää osallistumatta jumalanpalvelukseen, jota on toimittamassa naispappi. Hän on vedonnut myös siihen, että osallistuminen tai avustaminen jumalanpalveluksessa ei suoranaisesti kuulu nuorisotyönohjaajan toimenkuvaan. A on muun ohessa näillä perusteilla katsonut, ettei työnantaja ole voinut velvoittaa häntä osallistumaan edellä tarkoitettuihin jumalanpalveluksiin, eikä hän niin ollen ole laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. Kyseisiin seikkoihin hallinto-oikeus on ottanut kantaa ja tehnyt ratkaisun hylätessään A:n valituksen hänelle määrätystä kirjallisesta varoituksesta päätöksellä numero 781/1. Korkein hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessä taltionumero 1014 ratkaisunaan lausunut, että hallinto-oikeuden ratkaisu ja sen perustelut huomioon ottaen päätöksen lopputulosta ei ole syytä muuttaa. Sanotut päätökset on liitetty asiakirjoihin. Koska A ei ole nyt käsiteltävänä olevan valitusasian yhteydessä esittänyt seikkoja, joiden johdosta asia olisi sanottujen valitusperustelujen osalta tullut uuteen valoon, ei hallinto-oikeus katso aiheelliseksi enemmälti lausua niiden osalta. Piispainkokouksen selonteko A on katsonut irtisanomispäätöksen perustuvan piispainkokouksen selontekoon erilaisten virkanäkemysten aiheuttamien työyhteisöongelmien hoitamiseksi (tiedoksianto 1/2006), jonka hän katsoo perustuvan puutteelliseen selvitykseen ja olevan juridisesti virheellinen, koska piispainkokouksella ei ole kirkkolakiin perustuvaa toimivaltaa kirkolliskokouksen päätösten muuttamiseen eikä tällaisia valtuuksia ole sille kirkolliskokouksen toimesta annettu. Asiassa ei ole ilmennyt, että sanotussa lähinnä suositusluontoiseksi katsottavassa selonteossa olisi juridisesti sitovasti määrätty esimerkiksi siitä, mikä merkitys erilaisten virkanäkemysten noudattamisella on harkittaessa virkasuhteen irtisanomisen edellytyksiä. Kun valituksenalaisesta irtisanomispäätöksestä ei myöskään ilmene, että sitä olisi perusteltu sanotussa selonteossa esitetyllä kannanotolla, ei A:n sanottua selontekoa koskevilla valitusperusteluilla ole osoitettu irtisanomispäätöstä lainvastaiseksi. Syrjintä Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki asettaa viranomaiselle ja työnantajalle velvollisuuden edistää tasa-arvoa. Sanottu laki edellyttää, että naispappia ja miespappia ei saa asettaa sukupuolensa perusteella eri asemaan. Työn johtamisen, työtehtävien jakamisen ja työolojen järjestämisen on tapahduttava siten, ettei työntekijöitä kohdella eri tavoin sukupuolensa perusteella. Työvuorojärjestelyt sukupuolen perusteella ovat jo itsessään tasa-arvolaissa kiellettyjä syrjiviä toimenpiteitä. Seurakuntaneuvosto on näin ollen voinut päätöksensä perusteluna vedota siihen, että A:n kieltäytyminen osallistumasta jumalanpalveluksiin, joita on mukana toimittamassa naispappi, johtaa kiellettyyn sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään.

6 Johtopäätökset Kirkkolaki tai kirkkojärjestys ei sisällä säännöksiä, jotka oikeuttaisivat kirkon viran vastaanottaneen viranhaltijan jättämään työmääräyksiä suorittamatta oman virkateologisen vakaumuksensa perusteella. Muistakaan valittajan viittaamista lainkohdista ja valitusperusteluista ei saa tukea sille, että viranhaltijalla olisi mahdollisuus kieltäytyä virkatehtävästä vakaumuksen perusteella. Näin ollen A:lla ei ole ollut oikeutta kieltäytyä esimiehen hänelle määräämästä asianmukaisesta ja laillisesta virkatehtävästä sillä perusteella, että yhtenä virkatehtävää suorittavana henkilönä samassa jumalanpalveluksessa on toiminut naispappi. A on lisäksi käyttänyt edelleen seurakunnan varhaisnuorisotyössä omassa seurakunnassa laadittuja työvihkoja vastoin seurakuntaneuvoston tekemää päätöstä. A:lle on annettu asiasta myös kirjallinen huomautus. A on edellä kuvatuin tavoin esimiehen antamista kirjallisista huomautuksista ja kirjallisesta varoituksesta huolimatta jatkanut toimintaa virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Näin ollen A:n irtisanomiseen on katsottava olleen kirkkolain 6 luvun 8 a :n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu syy. A:lle on aiemmin samoista asioista annettu kirjalliset huomautukset ja samalla ilmoitettu, että rikkomusten jatkuessa työnantaja voi ryhtyä toimenpiteisiin virkasuhteen päättämiseksi. Hänelle on myös annettu kirjallinen varoitus. A on ja seurakuntaneuvostolle antamissaan vastauksissa ilmoittanut, että virkateologiseen vakaumukseensa viitaten hän ei edelleenkään osallistu jumalanpalveluksiin, joissa naispappi toimii saarnaajana, liturgina tai ehtoollisen avustajana. Näin ollen hänen ei voida vastaisuudessakaan olettaa hoitavan hänelle määrättyjä kyseisiä virkatehtäviä huomautuksista ja varoituksista huolimatta. Siten hänen irtisanomistaan ei ole pidettävänä myöskään kohtuuttomana seurauksena. Seurakuntaneuvoston päätös ei valituksessa esitetyillä perusteilla ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, seurakuntaneuvosto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja Suomen perustuslaki 6 2 ja 4 momentti sekä 11 2 momentti Yhdenvertaisuuslaki 6 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4, 6 ja 7 Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa A on valituksessaan vaatinut, että Kuopion hallinto-oikeuden päätös sekä X:n seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös virkasuhteen irtisanomisesta kumotaan. Lisäksi A on pyytänyt, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valitusta on perusteltu muun muassa seuraavasti: A:lla, joka on tullut X:n seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan vuonna 1982, on perinteinen virkateologinen vakaumus. Sen vuoksi hän ei voi osallistua jumalanpalvelukseen, jossa toimii naispuolinen pastori. Seurakuntaneuvoston irtisanomispäätös perustuu virheelliseen lainsäädännön ja kirkon omien päätösten soveltamiseen. Päätöksen taustalla vaikuttaa piispainkokouksen selonteko (tiedoksianto 1/2006) ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu taltionumero 1014, jossa on katsottu mahdolliseksi

7 antaa työmääräys omantunnon vastaiseen jumalanpalvelukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen sisältyvää tulkintaa voidaan pitää kuitenkin lainopillisesti virheellisenä, sillä siinä päädytään perustuslain tasoisen säännöksen (negatiivinen uskonnonvapaus) syrjäyttämiseen lain perusteluilla. Hallinto-oikeus ei valituksenalaisessa päätöksessään huomioinut uskonnonvapauden perusoikeutta, vaikka Suomen perustuslain 11 :n 2 momentin viimeisen virkkeen mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaiseen uskonnonharjoittamiseen. Uskonnonvapaus on perusoikeus. Kansainvälisissä sopimuksissa ja yhdenvertaisuuslainsäädännössä suojataan myös uskonnollista vakaumusta ja siihen perustuvaa syrjintää. Yksipuolisesti vain toisen perusoikeuden (sukupuolten välinen tasa-arvo) huomioon ottavaa tulkintaa ei voida pitää perusoikeusmyönteisenä laintulkintana. Tässä asiassa tulisi nähdä ero syrjimisen ja väistämisen välillä. Asiassa ei ole edes väitetty, että A olisi käyttäytynyt epäasiallisesti tai moitittavasti naispuolisia pastoreita kohtaan. Oman vakaumuksen mukainen asiallinen toimiminen ei voi olla syrjintää. A ei ole laiminlyönyt virkavelvollisuuttaan, kun ei ole osallistunut jumalanpalveluksiin, jotka ovat olleet hänen omantuntonsa vastaisia. Tähän menettelyyn hänellä on ollut perustuslakiin perustuva oikeus. Hänen toimintansa on kirkkolain 1 :ssä määritellyn tunnustuksen mukaista ja linjassa lähes kaksikymmentä vuotta kirkossa noudatetun väistämiskäytännön kanssa, jonka mukaan viranhaltijoiden työvuoroja on järjestelty huomioon ottaen perinteinen virkateologinen vakaumus ja papin sukupuoli. A:lla ei ole ollut velvollisuutta noudattaa esimiehensä virkamääräystä, joka on vastoin perustuslain kieltoa ja vastoin kirkossa pitkään noudatettua kirkkolain tulkintaa jumalanpalvelusyhteistyöstä eri virkateologisten näkemyskantojen välillä. Hän ei ole virkaa vastaanottaessaan tai myöhemminkään ilmoittanut suostuvansa omantunnon vastaiseen uskonnonharjoittamiseen eikä näin ollen ole suostunut uskonnonvapauden ytimeen kuuluvan perusoikeutensa rajoittamiseen. Poisjääminen omantunnon vastaisesta jumalanpalveluksesta ei ole syrjintää. Vakaumuksen ja sukupuolen huomioon ottaminen työmääräyksissä ei ole syrjintää tai rangaistavaa syrjintää, jos erilaiselle kohtelulle on olemassa hyväksyttävä syy. Tässä tapauksessa perinteinen virkateologia on kirkon tunnustuksen mukainen eikä sitä pidetä harhaoppina. Kirkolliskokous kirkon ylimpänä lakia ehdottavana toimielimenä oli marraskuussa 1986 liittänyt pappisviran naisille avaavaan kirkkolakimuutosehdotukseen ponsipäätöksen, jossa annettiin toimintavapaus myös perinteisen virkateologisen vakaumuksen mukaan toimiville. Lähes kaksikymmentä vuotta ovat jatkuneet ja vakiintuneet vakaumuksen ja papin sukupuolen huomioon ottavat työvuorojärjestelyt. Tasa-arvolakia ei sovelleta evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksiin. Hallinto-oikeus soveltaa tasa-arvolakia uskonnonharjoittamiseen huolimatta tasa-arvolain 2 :n 1 momentin 1 kohdan rajoitussäännöksestä, jonka mukaan lain säännöksiä ei sovelleta evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan. Perinteisen virkateologian ja papin sukupuolen huomioon ottaminen on voitu ja voidaan tehdä työvuorojärjestelyin tasa-arvolain sitä estämättä. Omantunnon vastaisesta jumalanpalveluksesta pois jääminen papin sukupuolen vuoksi ei ole sukupuolisyrjintää, koska kysymys on ensisijaisesti teologinen ja koska tasa-arvolakia ei sovelleta jumalanpalveluksiin eli uskonnonharjoittamiseen. Kirkolliskokouksen tekemä kirkkolain muutosta koskeva päätös mahdollisti kirkon sisällä kaksi erilaista ja osittain toisensa poissulkevaa virkakäsitystä, joille kummallekin haluttiin säilyttää toimintavapaus. Vaikka päätös ei sisältänyt lakiin kirjattua omantunnonvapauden mahdollistavaa nimenomaista klausuulia, kirkolliskokous liitti kirkkolakimuutosta koskevaan ehdotukseen ponsipäätöksen, joka tulkittiin sellaiseksi. Tämä kirkolliskokouksen tekemä linjaus huomioitiin myös kyseisen

8 kirkkolakimuutosehdotuksen myöhemmässä lainvalmistelussa ja sen eduskuntakäsittelyssä. Ponnen siis tulkittiin tarkoittavan molempien käsityskantojen toimintavapautta. Mikäli pappeuden naisille avaava kirkkolakimuutos olisi sisältänyt toisen käsityskannan eli pakottamisen omantunnonvastaiseen uskonnon harjoittamiseen, olisi lakimuutos tullut säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä. Työvuorojärjestelyjen jälkikäteinen uustulkinta piispainkokouksen selonteolla (tiedoksianto 1/2006) perustuu puutteelliseen ja virheelliseen juridiseen selvitykseen. Toisaalta piispainkokouksella ei ole kirkkolakiin perustuvaa toimivaltaa kirkolliskokouksen päätösten muuttamiseen eikä tällaisia valtuuksia ole sille kirkolliskokouksen toimesta myöskään annettu. A on palvellut X:n seurakuntaa vuodesta 1982 lukien. Nyt hänet on irtisanottu, koska hän ei ole kahden vuoden aikana osallistunut kahteen jumalanpalvelukseen ja koska hän on käyttänyt opetuksessaan itse tehtyjä työvihkoja. Osallistuminen tai avustaminen jumalanpalveluksessa eivät suoranaisesti kuulu nuorisotyönohjaajan toimenkuvaan. Seurakunnassa toimivat naispuoliset pastorit eivät koe A:n menettelyä syrjivänä. A oli viimeksi kesäkuussa naispuolisen pastori H:n kanssa rippileirillä ja yhteistyö sujui asiallisesti. A on kyennyt ja kykenee suorittamaan varsinaiset virkatehtävänsä asianmukaisesti. Tässä tapauksessa näennäisesti puolueettomilla ja varsinaisen viranhoidon kannalta tarpeettomilla työmääräyksillä on A tarkoitettu asettaa vakaumuksensa vuoksi epäedulliseen asemaan. Tällä tavalla johdonmukaisesti, mutta todellisten työtehtävien kannalta keinotekoisesti menetellen on saatu aikaan tilanne, jossa A:n toiminta näyttää moitittavalta. Tosiasiassa hän on hyvä ja tehtäväänsä sitoutunut työntekijä, joka on itse joutunut tässä asiassa vakaumuksensa vuoksi painostuksen ja välillisen syrjinnän kohteeksi. Näyttääkin siltä, että asiassa on kysymys A:n pakottamisesta joko muuttamaan vakaumuksensa tai toimimaan sen vastaisesti. Todellista erityisen painavaa syytä irtisanomiseen ei ole. Seurakuntaneuvosto ei ole perustellut työvihkojen käyttökieltoaan. Kirkkolain mukaan opetuksen on oltava tunnustuksen mukaista. Tätä ei ole kyseenalaistettu neuvoston eikä kirkkoherran taholta. A ja hänen puolisonsa eivät ymmärrä, miksi he eivät saisi käyttää lähes 10 vuotta vaivalla valmistamiaan työvihkoja sekä hyväksi koettua ja hyvää palautetta saanutta metodia työssään. Suullisen käsittelyn vaatimuksen osalta on lausuttu, että hallinto-oikeudella on ollut virheellinen käsitys kirjallisena todisteena esitetystä päivätystä kantelukirjelmästä. Kysymyksessä ei ole A:n puolisonsa kanssa tekemä tai heidän asiassaan tehty kantelu. Kantelun on tehnyt allekirjoittanut asiamies jo ennen kuin tästä toimeksiannosta on ollut tietoa. Näin ollen tätä seikkaa ei voida käyttää perusteena suullisen käsittelyn vaatimuksen hylkäämiselle. Asiassa tulee saada esittää näyttöä työmääräyksen asianmukaisuuteen ja irtisanomiseen liittyvistä olosuhteista sekä yhteisesti sovittavien työvuorojärjestelyjen mahdollisuudesta. Lisäksi asiassa tulisi saada esittää näyttöä siitä, että kirkon korkean viranomaisen kanta ei ole ollut yksimielinen yhteisesti sovittavien työvuorojärjestelyjen suhteen. Tätä seikkaa ei voi todistaa asiakirjalla, koska piispainkokouksen pöytäkirjaa on vääristelty. Asialla on kuitenkin merkitystä irtisanomisen perusteen oikeellisuutta harkittaessa. Lisäksi syrjiminen ja väistäminen ovat kaksi eri asiaa. Väistäminen on kohteliasta, ettei tule yhteentörmäystä. Työvuorolistoja ei ole tarvinnut eikä tarvitse muuttaa A:n vuoksi. Jumalanpalvelusten toimittaminen ei kuulu hänen työtehtäviinsä. X:n seurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut lausunnon ja vaatinut, että valitus hylätään ja sen oikeudenkäyntikulut korvataan laillisine viivästyskorkoineen. A:n esiin tuomilla perusteilla, kuten omantunnonvapaudella ja tasa-arvolain soveltamisella, ei ole vaikutusta irtisanomisasiassa. Irtisanominen ei ole myöskään A:ta kohtaan kohtuuton seuraamus ottaen huomioon A:n useasti toistunut esimiehen antamien käskyjen laiminlyönti ja se, että A on toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan saamistaan huomautuksista ja varoituksista huolimatta. Suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa on ilmeisen tarpeetonta.

9 A on antanut vastaselityksen. A on vielä toimittanut lisäselvitystä, joka on annettu X:n seurakunnan seurakuntaneuvostolle tiedoksi. Suullinen käsittely Korkein hallinto-oikeus on toimittanut asiassa suullisen käsittelyn, josta laadittu pöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. Suullisessa käsittelyssä olivat läsnä A sekä hänen puolisonsa avustajanaan asianajaja Jyrki Anttinen sekä X:n seurakunnan edustajana kirkkoherra L avustajanaan varatuomari Pekka Vanninen. A:n ja hänen puolisonsa nimeäminä todistajina kuultiin naispuolista kappalainen H:ta, naispuolista seurakuntapastori N:ää sekä toiminnanjohtaja J:tä. X:n seurakunnan nimeäminä todistajina kuultiin lakimies B:tä sekä kirkkoherra M:ää. Suullisessa käsittelyssä esitettiin muun ohella seuraavaa: Vanninen X:n seurakunnan seurakuntaneuvoston asiamiehenä uudisti vaatimuksensa valituksen hylkäämisestä. Asiassa on kysymys siitä, onko A voinut vakaumukseensa vedoten kieltäytyä työtehtävien suorittamisesta jumalanpalveluksessa sillä perusteella, että jumalanpalvelukseen on osallistunut naispappi. Kirkkoherra oli antanut asianmukaisen työmääräyksen nuorisotyönohjaaja A:lle osallistua rippikoulun lasten vanhemmille suunnattuun jumalanpalvelukseen. A oli jo aiemmin kieltäytynyt osallistumasta jumalanpalvelukseen, johon oli osallistunut seurakunnan naispappi. A oli saanut menettelystään sekä kirjallisen huomautuksen että kirjallisen varoituksen, joka on saanut lainvoiman. Anttinen A:n asiamiehenä uudisti vaatimuksensa hallinto-oikeuden ja seurakuntaneuvoston päätösten kumoamisesta. Hän korosti, että kyse on teologisesta opista eikä sukupuolesta. Sen jälkeen kun hyväksyttiin, että nainen voi toimia pappina, virkateologiset kannat jakaantuivat. Työmääräyksillä pyritään horjuttamaan A:n vakaumusta. A on hoitanut tehtävänsä hyvin ja hänen vakaumustaan tulee kunnioittaa. Ratkaisua tulee etsiä muutoin kuin antamalla työmääräys ja saattamalla A tilanteeseen, josta hän on joutunut vakaumuksensa perusteella kieltäytymään. L seurakuntaneuvoston edustajana kertoi, että hän on toiminut X:n seurakunnan kirkkoherrana luvulta lähtien. Nuorisotyönohjaajan työhön kuuluu varhaisnuorisotyöhön osallistuminen, nuoriso- ja rippikoulutyö sekä kirkkoherran johtosäännön nojalla antamat tehtävät. Rippikoulutyössä on mukana kolme nuorisotyönohjaajaa, joista jokainen on mukana ainakin yhdessä tai kahdessa rippikoulussa vuosittain. Rippikouluun liittyy myös oleellisesti osallistuminen jumalanpalveluksiin. L antoi marraskuussa 2008 työpaikkakokouksessa A:lle määräyksen osallistua pidettävään rippikoululaisten vanhemmille tarkoitettuun jumalanpalvelukseen. Koko nuorisotyöryhmä, johon kuuluu kolme nuorisotyönohjaajaa sekä nuorisopastori, määrättiin mukaan, jotta rippikoululaisten vanhemmat saisivat tutustua seurakunnan nuorisotyöntekijöihin. Lisäksi L lähetti sähköpostiviestillä nuorisotyöryhmälle muistutuksen osallistumisesta. Vielä L muistutti A:ta asiasta. A epäröi, voiko olla mukana jumalanpalveluksessa, mutta hän ei kieltäytynyt tehtävästä. Hän ei kuitenkaan osallistunut jumalanpalvelukseen eikä esirukoukseen. L kertoi, että X:n seurakunnassa nuorisotyönohjaajan tehtäviin saattaa kuulua velvollisuus osallistua monenlaisiin jumalanpalveluksiin rippikouluun liittyvien jumalanpalvelusten lisäksi. Tällaisia jumalanpalveluksia ovat muun muassa syksyn aloitusmessu, virkaanasettamismessu, työkauden avausmessu ja piispantarkastusmessu.

USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ

USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ O p e t u s m i n i s t e r i ö l l e Valtioneuvosto asetti 1 päivänä lokakuuta 1998 komitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi uskonnonvapauslainsäädännöksi.

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa tieto 1/2003 SAK Lakitietoa Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa, lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittäminen ja tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Työelämä SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

20.6.2012/1710 KHO:2012:47

20.6.2012/1710 KHO:2012:47 20.6.2012/1710 KHO:2012:47 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Alaikäinen perheenjäsen - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja turvallisuus - Ennakkoratkaisun tarve Diaarinumero: 1156/1/11 Antopäivä:

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Oikotie Oy Töölönlahdenkatu 00100 Helsinki puh. 09-1221 www.oikotie.fi/tyopaikat

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 54/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Syrjinnän tunnistaminen

Syrjinnän tunnistaminen Poliisi ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot