PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHEENJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

2 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula jatkui edelleen, eikä avoimiin virkoihin saatu tarpeeksi hakijoita. Esimerkiksi lääkärien saatavuus on ollut huono ja vakansseista vakituisesti täytettyinä oli vain 62 prosenttia. Myös sijaisten saaminen on ollut vaikeaa. Tämän seurauksena lääkärille pääsy kestää kohtuuttomasti. Odotusajat lääkärin vastaanotolle kiireettömässä hoidossa olivat peräti 5-6 viikkoa, jopa pitempiä, mikä asiakkaiden kannalta on aivan liian pitkä aika. Yhteydensaantia terveyskeskuksiin on parannettu ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, mutta se ei helpota lääkärille pääsyä. Toimeentulotukea saavien määrä on vuoden 2011 aikana kasvanut työttömyysasteen pienentymisestä huolimatta. Toimeentulotukipalvelun ongelmana ovat olleet pitkät käsittelyajat. Yhteyden saaminen sosiaalialan ammattilaiseen viimeistään lainmukaisen seitsemän arkipäivän aikana on tärkeää. Talous- ja velkaneuvonnan haasteina ovat olleet erityisesti pikavippejä ottavat nuoret henkilöt, sekä peliongelmista kärsivät asiakkaat. Vastaanotolle pääsy kestää kaksi kuukautta, mikä on liian pitkä aika. Asiointimahdollisuuksia netin kautta on kehitetty, mutta on huomioitava myös ne asiakkaat, erityisesti vanhukset, jotka eivät käytä nettipalveluja. Kaupungin organisaatiossa ja toiminnassa on tapahtunut lukuisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet henkilöstön asemaan ja tehtäviin sekä fyysisiin toimitiloihin, kun toimintoja on keskitetty suurempiin yksikköihin. Osa muutoksista on tehty kuulematta henkilöstöä. Palveluliiketoimen toimialan perustaminen vuoden 2011 alusta liittyy tilaajatuottajamallin käyttöönottoon. Suurin osa tähän liittyvistä organisaatiomuutoksista tehtiin vuoden 2011 aikana. Muutoksen yhteydessä perustettiin liikelaitoksia ja siirrettiin henkilöstöä uudelle toimialalle. Henkilöstö ei päässyt tässäkään yhteydessä riittävästi osallistumaan muutosten suunnitteluun. Myös muutoksista tiedottaminen on ollut puutteellista. Tämän seurauksena tilaaja-tuottajamallin mukainen toiminta on edelleen sekä asiakkaille että osalle henkilöstöä selkiintymätöntä. Tilaaja- ja tuottajaosapuolen välisiä sopimuksia on vielä tekemättä eivätkä sopimukset kata kaikkia aiemmin tarjottuja palveluja. Palvelujen laatu on myös kärsinyt, esimerkkejä ovat katujen talvikunnossapidon huonontuminen ja kaupunkiympäristön siisteysongelmat. Eri osapuolten vastuu palvelujen toteuttamisessa tulisikin selkeyttää. Palvelutuotannon työn valvontaa on myös parannettava. Valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden määrä oli kasvanut 128:aan. Näistä 56 jäi tarkastuslautakunnan mukaan joko toteutumatta tai tulosta ei voitu arvioida. Vain pieni osa sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen tulostavoitteista on asetettu ohjaamaan toimialojen varsinaista palvelutuotantoa. Tavoitteiden tulee olla yksiselitteisiä ja selkeitä eikä itsestään selviä, esimerkiksi että toimialan tulee pysyä budjetissa. Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota tavoitteisiin ja niille asetettuihin mittareihin. On turhaa asettaa tavoitetta, jonka saavuttamista ei voi todentaa. Ritva Erkama Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

3 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA Arvioinnin lähtökohdat Arviointikertomusraportointi Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI Talousarvion toteutumisen arviointi Peruskaupungin käyttötalouden ja investointien toteutumisen arviointi Rahastosijoitukset STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Espoo-strategia Talousarvion tulostavoitteiden asettaminen ja raportointi Tulostavoitteiden asettamisen ja toteutumisen arviointi Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Suurten kaupunkien sitovat vuositavoitteet - kyselyn tuloksia TOIMINNAN ARVIOINTI Tuottavuusohjelma Kaupungin henkilöstö Sosiaali- ja terveystoimi Päivystys- ja terveysasematoiminta Maahanmuuttajapalvelut ja monikulttuurisuusohjelma Talous- ja velkaneuvontapalvelut Toimeentulotuki Vanhusten avopalvelut Espoon sairaala ja saattohoito Kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö EKKU ja vammaisten palvelusuunnitelmat Sivistystoimi Koulukohtainen budjetointi Kaupunginkirjasto Työväenopisto Tekninen ja ympäristötoimi ARVIOINTIKERTOMUS 2011

4 4.5.1 Geotekniikka ja kaupunkimittaus -palvelualue Katu- ja viherpalvelut Investointihankeprosessi Kaupungin toimitilat Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto Palveluliiketoimi Palveluliiketoimen toimiala Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut ja Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymät PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISARVIOINTI Ilmastonmuutoksen hillintä, puhdas Itämeri ja yhtenäinen viheralueverkosto ALLEKIRJOITUKSET LIITE 1: Tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2011 LIITE 2: Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen LIITE 3: Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen jälkiseuranta 4 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

5 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 pykälän mukaisesti valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Espoon kaupungin tarkastuslautakunnan toimintaa sääntelee kuntalain lisäksi kaupungin tarkastussääntö, jonka mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu lakisääteisten tehtävien lisäksi hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelujen tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Erityisesti arvioidaan kaupungin toiminnan vaikuttavuutta kuntalaisen näkökulmasta. Valtuustokauden tarkastuslautakunnassa ovat arviointivuonna 2011 toimineet seuraavat 13 jäsentä: Jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Jaakko Mauriala, varapuheenjohtaja Rolf Aschan Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Antero Laukkanen Mika Levänen Kimmo Metsä Marjo Pihlman Terttu Savola Eila Uotila Paula Viljakainen asti/ Arja Sääksvuori Henkilökohtaiset varajäsenet Pirjo Söderström Pekka Simpura Ken Thilman Tuija Kinnunen Sirkka Lindroos Ilkka Arvola Antero Rasilainen Heidi Sipilä Tero Rantanen Kati Yli-Paavola Sabrina Norlamo Tuulia Koskinen Heikki Santti Ulkoiseen tarkastukseen kuuluvat tarkastuslautakunnan lisäksi muusta organisaatiosta ja johdosta riippumattomina kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö sekä JHTTtilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä avustaa kaupungin JHTT-tilintarkastajaa. Yksikön toimintaa ohjaa tarkastuslautakunnan arviointiohjelman ja tilintarkastajan tarkastusohjelman lisäksi vuosittain laadittava ulkoisen tarkastuksen yksikön tarkastusohjelma. Ulkoisen tarkastuksen yksikköä johtaa kaupunginreviisori, JHTT Virpi Ala-aho. Vuonna 2011 yksikössä oli lisäksi konsernitarkastajan, tarkastajan ja kahden kaupunkitarkastajan virat. 5 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

6 Espoon kaupungin tarkastuslautakunta Kuvaaja: Kimmo Brandt/Compic-Photos Oy Takana: Arja Sääksvuori, Kimmo Metsä, Antero Laukkanen ja Rolf Aschan, edessä: Mika Levänen, Eila Uotila, Sirkka-Liisa Korkala, Ritva Erkama (pj.), Jaakko Mauriala (vpj.), Tuija Kinnunen (varajäsen) ja Terttu Savola, poissa: Jussi Koskinen, Antero Krekola ja Marjo Pihlman Kaupungin tilintarkastajana toimii vuosina JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana on vuonna 2011 toiminut KHT, JHTT Aimo Hukkamäki. Espoon kaupunki ostaa JHTT -yhteisöltä sopimuksen mukaan 170 tarkastuspäivää vuodessa. 1.1 Arvioinnin lähtökohdat Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan sekä vuosittain laadittavaan arviointiohjelmaan. Valtuustokauden arviointiteemaksi on valittu kaupungin tuottavuusohjelman toteuttaminen sekä vaikutukset palveluihin ja henkilöstöresursseihin. Arviointivuoden 2011 painopistealueena ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ympäristöpalvelut. Arviointi pohjautuu kirjallisen materiaalin lisäksi lautakuntien puheenjohtajien, kaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisiin sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön laatimiin tarkastuksiin ja selvityksiin. Arviointityönsä kehittämiseksi tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuivat vuonna 2011 useisiin koulutuksiin ja seminaareihin ja tarkastuslautakunta teki opintomatkan Brysseliin ja Luxemburgiin lokakuussa ARVIOINTIKERTOMUS 2011

7 Lautakunta kokoontui vuoden 2011 arviointi- ja tarkastustyöhön liittyen 13 kertaa. Vuoden 2011 arviointia varten lautakunta piti seuraavat kokoukset: Tarkastuslautakunnan arviointikokoukset Lausunto seurantaraportti I:stä valtuustolle Vuoden 2009 arviointikertomuksesta annetut vastineet Harmaan talouden torjunta -asiantuntijaluento Sosiaali- ja terveystoimi: päivystys- ja terveyskeskustoiminta, PKS -yhteistyö Tekninen ja ympäristötoimi: Ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristöpolitiikka Lausunto lokakuun 2011 kuukausiraportista valtuustolle Tuottavuusohjelman toteuttaminen: talous- ja hankintapalvelut, tietohallinto Arviointikertomuksen valmistelu Kaupunkikonserni: HSY ja HSL Tilinpäätös- ja konsernitilinpäätös sekä Henkilöstökertomus Arviointikertomuksen valmistelu Arviointikertomuksen valmistelu Arviointikertomuksen hyväksyminen JHTT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunta on jakaantunut kahteen jaostoon, jotka ovat arvioineet kaupungin ja sen konsernin toimintaa ja taloutta lautakunnan päättämän vastuualuejaon mukaisesti. I-jaoston arviointi on kohdistunut sosiaali- ja terveystoimeen sekä sivistystoimeen opetustoimia lukuun ottamatta. II-jaosto on arvioinut teknistä ja ympäristötoimea sekä suomen- ja ruotsinkielisiä opetustoimia. Lautakunnan molemmat jaostot pitivät viisi kokousta. Vuoden 2011 arviointiin liittyen pidettiin seuraavat kokoukset: I-jaoston kokoukset Sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi: maahanmuuttajapalvelut sekä monikulttuurisuusohjelma Sosiaali- ja terveystoimi: talous- ja velkaneuvonta, toimeentulotuki Sivistystoimi: kaupunginkirjasto, työväenopisto Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten avopalvelut, Espoon sairaala, saattohoito Sosiaali- ja terveystoimi: vammaispalvelut II-jaoston kokoukset Palveluliiketoimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Tekninen ja ympäristötoimi: Geotekniikkayksikkö, Kaupunkimittausyksikkö Sivistystoimi sekä tekninen ja ympäristötoimi: kouluinvestointihankeprosessi sekä tilaajan että tuottajan näkökulmasta, koulukohtainen budjetointi Tekninen ja ympäristötoimi: esikunta, katu- ja viherpalvelut Tekninen ja ympäristötoimi: esikunta, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos 7 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

8 1.2 Arviointikertomusraportointi Tarkastuslautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, joka sisältää kyseisen arviointivuoden havainnot ja suositukset. Arviointikertomus käsitellään tilinpäätöksen kanssa samassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta on lisäksi antanut vuonna 2011 valtuustolle erilliset lausunnot kaupungin tammi-heinäkuun seurantaraportista ja lokakuun kuukausiraportista. Arviointikertomuksen rakenne Arviointikertomuksen luvussa kaksi esitellään tarkastuslautakunnan arvio kaupungin taloustilanteesta sekä vuoden 2011 talousarvion toteutumisesta. Kolmannessa luvussa esitellään arvio kaupungin ja konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Siinä tuodaan erityisesti esille havainnot tavoitteista, jotka eivät tarkastuslautakunnan arvion mukaan ole toteutuneet tai joiden toteutumista ei ole voitu arvioida. Neljännessä ja viidennessä luvussa esitetään tarkastuslautakunnan tekemät muut kaupungin toimintaa ja konsernia koskevat arvioinnit. Kuudennessa luvussa esitetään yhteenveto Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tarkastustoimien yhteisarvioinnista. Arviointikertomuksen lopussa olevissa liitteissä on esitetty yhteenveto tarkastuslautakunnan havainnoista vuodelta 2011, vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen sekä vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen jälkiseuranta. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset on esitetty arviointikertomuksessa keltaisella pohjalla. Arviointikertomuksesta tiedottaminen Arviointikertomus on luovutettu kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Arviointikertomus on julkaistu kaupungin nettisivuilla ja tiedote jaettu tiedotusvälineille arviointikertomuksen julkaisupäivänä Arviointikertomus käsitellään valtuuston kokouksessa Painetut arviointikertomukset jaetaan Espoon valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille sekä kirjastoihin ja yhteispalvelupisteisiin. 1.3 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2010 arviointikertomuksen Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja päätti velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Lisäksi valtuusto päätti antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Lautakuntien vuoden 2010 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin liittyvät selvitykset olivat kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltävinä syyskuussa 2011 seurantaraportti I:n yhteydessä. 8 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

9 Tarkastuslautakunta seuraa vuosittain aikaisempien arviointikertomushavaintojen toteuttamista. Vuosien 2009 ja 2010 jälkiseurannassa havaittiin, että useiden tarkastuslautakunnan esille nostamien epäkohtien korjaamiseksi ei ole tehty riittäviä toimenpiteitä. Vuoden 2009 arviointikertomuksessa esille tuoduista 51 havainnosta 16 havainnolle ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat kesken. Näistä keskeisimmät havainnot koskevat vanhuspalveluja, toimeentulotukea sekä terveyspalveluja. Vuoden 2010 arviointikertomuksessa esitetyistä 55 havainnosta 20 havainnolle ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat vielä kesken. Keskeisimmät havainnot koskevat toimeentulotukea ja lastensuojelupalveluja. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan tuonut vuosittain esille myös tavoitteiden ja niiden arviointikriteerien asettamiseen liittyviä havaintoja. Havainnoissa on korostettu erityisesti asetettavien tavoitteiden ja arviointikriteerien selkeyttä, mittaamiskelpoisuutta, vaikuttavuutta palvelujen saajille sekä realistisia toteuttamismahdollisuuksia. Tavoitteiden asettamista on arvioitu erikseen luvussa 3.3. Tarkastuslautakunnan aiempina vuosina esille nostamat havainnot toimeentulotuen hakemusten käsittelystä sekä terveyskeskuslääkärille pääsyn vaikeudesta on käsitelty sosiaali- ja terveystoimen arvioinnissa luvussa 4.3. Muut vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavainnot, joiden perusteella toiminnassa ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat vielä kesken, on esitetty liitteessä 3. Tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella ei ole ryhdytty kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi ja erityisesti kuntalaisten palvelujen parantamiseksi. Valtuusto on antanut kaupunginhallitukselle tehtäväksi epäkohtien korjaamisen. Kaupunginhallituksen tehtävä on seurata, että näin tapahtuu. 9 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

10 2 KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI Kaupungin taloustilanne oli vuonna 2011 tyydyttävä ja velkamäärä väheni. Vuoden 2011 vuosikate 140,6 milj. euroa ei kuitenkaan riittänyt peruskaupungin, liikelaitosten ja taseyksiköiden 197,1 milj. euron investointien rahoittamiseen. Käyttötalouden menojen kasvu oli edellisvuosia voimakkaampaa. Menokehityksen hallinta on tulevina vuosina erittäin tärkeää kaupungin huomattavan suuren investointiohjelman vuoksi. Merkittävimpiä lähivuosien investointihankkeita ovat muun muassa sairaalahanke, Länsimetro sekä muut suunnitellut liikenneinfrastruktuuria koskevat hankkeet. Lisäksi kaupungin vuosikatetta rasittavat kaupungin taseen ulkopuolisten toimitilahankkeiden aiheuttamat pitkäaikaisten vastuiden ylläpito- ja rahoituskulut. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupungin vuosikatteen suhde investointeihin vuosina Vuosikatteen tavoitetasoksi on pitkällä tähtäimellä linjattu 180 milj. euroa kaupungin korkean uusinvestointien tason ja väestönkasvun vuoksi. Vuosikatteen suhde investointeihin vuosina peruskaupunki, liikelaitokset ja taseyksiköt Lähde: mukaillen vuoden 2011 tilinpäätös Vuonna 2011 kaupunki ei nostanut pitkäaikaista lainaa eikä purkanut rahastoja. Kaupungin lainamäärä väheni 55 milj. euroa vuoden 2011 aikana. Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä oli laskenut 160 milj. euroon. Kaupungin lainakanta oli laskenut edellisen vuoden 867 eurosta 633 euroon/asukas. Verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Espoon lainamäärä on keskimääräistä pienempi. 10 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

11 Kaupungin investointien ja lainojen lyhennysten rahoitus, milj. euroa Kassavarat/lyhytaikainen rahoitus 2008/ Lainanotto Rahastojen purku 100 Vuosikate 50 0 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Inv. omahan.meno ja lainojen lyhennykset Lähde: strategia- ja talousyksikkö 2012 Kaupungin pääomavuokra- ja palvelumaksuvastuut olivat vuoden 2011 lopussa 136 milj. euroa, mikä oli 5,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Leasingvastuita oli yhteensä 17,5 milj. euroa ja vuokravastuita 17,2 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista aiheutuvia velvoitteita oli 53,1 milj. euroa, mutta ne eivät olleet vielä laskutuskelpoisia. Lisäksi kaupungilla oli muita sopimusvastuita 9,6 milj. euroa, josta pääosan muodosti valtiolle Kehä I:n rakentamiseksi myönnetty koroton laina. Kehä I - hankkeen rahoituksen valtion osuus on yhteensä 109,4 milj. euroa. Valtio maksaa lainan takaisin kaupungille kahdessa erässä vuosina 2012 ja Vuonna 2012 valtiolta laskutettu summa sisältäen arvonlisäveron on 54,8 milj. euroa. Kaupunki on myöntänyt takauksia yhtiöiden ja yhteisöjen puolesta lainoille, joiden pääoma vuoden 2011 lopussa oli 405 milj. euroa. Lisäksi kaupunki on myöntänyt 340 milj. eurolla takauksia, joista lainasitoumukset olivat vuoden 2011 lopussa vielä tekemättä, lähinnä Länsimetro Oy:lle ja KOY Espoon Toimitiloille. Kaupungin lainat ja vastuut vuosina Lähde: vuoden 2011 tilinpäätös 11 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

12 Konsernin lainakanta vuoden 2011 lopussa oli HSY:n tietojen tarkistamisen jälkeen milj. euroa. Konsernilainat asukasta kohden olivat euroa, mikä oli samaa tasoa kuin vuonna Valtuustokauden tavoitteen mukaan kaupungin lainamäärän tulee olla vuoden 2012 lopussa enintään euroa/asukas ja konsernilainojen määrä enintään euroa/asukas. Kaupungin ja konsernin lainat vuosina HSY:n osalta vuosien tiedot ovat muuttuneet tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, vuoden 2011 konsernilainat ovat 68,3 milj. euroa kaaviossa esitettyä pienemmät. Lähde: vuoden 2011 tilinpäätös Seuraavassa taulukossa on esitetty suurimpien kaupunkien konsernilainat asukasta kohti vuonna Konsernilainojen tarkastelu antaa vertailukelpoisemman kuvan kaupunkien lainamääristä, koska se eliminoi toimintojen organisoinnissa (liikelaitokset, yhtiöt) olevien erojen vaikutuksia. Suurimpien kaupunkien konsernilainat euroa/asukas vuonna 2011 (Espoon konsernilainamäärässä on merkitty HSY:n osuutta liikaa 271 euroa/asukas) Lähde: Heikki Helin, Suurten kaupunkien tilinpäätökset ARVIOINTIKERTOMUS 2011

13 2.1 Talousarvion toteutumisen arviointi Kaupungin tilikauden tulos oli 44,7 milj. euroa. Vuoden 2010 tilikauden tulos ei ole vertailukelpoinen vuoden 2011 tulokseen, koska vuoden 2010 tulokseen vaikutti merkittävästi Espoon Veden siirto HSY:lle. Vuoden 2010 tilikauden tulos ilman Espoon Veden siirtoa olisi ollut noin 102 milj. euroa. Vuoden 2011 vuosikate oli 140,6 milj. euroa, joka jäi yli 10 milj. euroa muutetusta talousarviosta, ja oli yli 42 milj. euroa vuoden 2010 tasoa heikompi. Vuosikate osoittaa investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin käytettävissä olevan tulorahoituksen. Verotulot kasvoivat 5,9 prosenttia talousarviossa ennakoitua enemmän, ja verotuloarviota korotettiin 74 milj. eurolla loppuvuonna Verotulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 47,7 milj. euroa, joka oli 4,0 prosenttia. Valtionosuuksia kertyi verotulotasauksen jälkeen 30,9 milj. euroa, joka oli 6,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna Verotuloon perustuva Espoon tasausvähennys oli 181,7 milj. euroa, mikä vastaa noin 3,3 tuloveroprosentin tuottoa. Kaupungin toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 21,3 milj. euroa ollen 245,7 milj. euroa. Maankäyttömaksutuloja kertyi 9,9 milj. euroa enemmän kuin vuonna Toimintamenot olivat yhteensä 1 438,9 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 127,6 milj. euroa. Vertailukelpoinen menojen kasvu, jossa on oikaistu valmistus omaan käyttöön -menettelyn kirjaustavan muutos, oli 5,7 prosenttia. Henkilöstökulut kääntyivät maltillisten vuosien jälkeen 5,7 prosentin kasvuun. Peruskaupungin palvelujen ostot kasvoivat 15 prosenttia edellisvuodesta, vuoden 2011 toteutuma oli 615,1 milj. euroa. Vuodesta 2010 kaupungin vertailukelpoinen toimintakate heikkeni 7 milj. euroa Peruskaupungin käyttötalouden ja investointien toteutumisen arviointi Talousarvion toteutumisvertailu on tehty valtuustoon nähden sitovalla määrärahatasolla. Peruskaupungin talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 168,7 199,6 179,0 190,5 217,3 Menot 1 337, , , , ,4 Peruskaupungin käyttötalouden tulot ylittivät muutetun talousarvion 26,8 milj. eurolla. Peruskaupungin menot ylittivät muutetun talousarvion 56,8 milj. eurolla. Kaupungin toimialojen tulot ylittivät muutetun talousarvion lukuun ottamatta yleishallinnon 0,2 milj. euron tulojen alitusta. Toimialojen menot ylittivät muutetun talousarvion lukuun ottamatta yleishallinnon 2,5 milj. euron menojen alitusta. 13 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

14 Yleishallinto Yleishallinnon talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 6,1 6,2 8,9 9,4 9,2 Menot 54,7 53,1 64,2 62,5 60,0 Yleishallinnon tulot alittivat muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla. Yleishallinnon toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 2,5 milj. eurolla. Suurimmat alitukset olivat palvelujen ostoissa, 1,3 milj. euroa, muissa kuluissa, 0,7 milj. euroa ja henkilöstökuluissa, 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 77,2 64,6 62,3 67,0 67,9 Menot 747,4 587,2 605,4 625,3 631,1 Sosiaali- ja terveystoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 0,9 milj. euroa. Menot ylittyivät 5,8 milj. euroa. Suurimmat menoylitykset aiheutuivat terveyspalveluissa 3,2 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon ylitys oli 1,2 milj. euroa. Vanhuspalveluissa ylitys oli 2,1 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen ylitys 1,3 milj. euroa. Esikunnan menojen alitus oli 0,9 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion määrärahat vähenivät suomenkielisen päivähoidon siirryttyä sivistystoimeen vuoden 2010 alussa. Sivistystoimi Sivistystoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 13,9 34,9 35,5 36,2 39,1 Menot 383,8 580,0 599,3 596,4 604,0 Sivistystoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 2,9 milj. euroa johtuen muun muassa perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen saaduista avustuksista, suomenkielisen lukio-opetuksen kertyneistä tuloista ja päivähoidon asiakasmaksuista. Sivistystoimen toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion 7,6 milj. eurolla. Toimialan henkilöstömenot alittuivat 5,4 milj. euroa, työvoimanvuokraus vastaavasti lisääntyi keväällä 2011, kun määräaikaisten koulunkäyntiavustajien hankinta Seuresta aloitettiin. Palvelujen ostot ylittyivät 5,6 milj. euroa johtuen muun muassa ostopalvelupäiväkotien lisääntyneestä käytöstä, työvoimanvuokrauksesta ja kotikuntakorvauksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät noin 3,1 milj. euroa. Sisäiset menot ylittyivät noin 4,6 milj. euroa toimitilavuokrista ja siivouksesta johtuen. Sivistystoimen talousarvion määrärahat kasvoivat suomenkielisen päivähoidon siirryttyä sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen vuoden 2010 alussa. 14 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

15 Tekninen ja ympäristötoimi Teknisen ja ympäristötoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 71,6 93,9 71,7 77,3 100,4 Menot 151,8 144,1 143,3 146,4 192,4 Teknisen ja ympäristötoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 23,1 milj. eurolla. Toimintavuoden aikana kirjattiin valmistukseen omaan käyttöön toteuman mukaisesti 22,8 milj. euroa, mistä vain 2,9 milj. euroa sisältyi talousarvioon. Valmistus omaan käyttöön -kirjaustapaa muutettiin vuonna Ulkopuolisille tehtäviin töihin budjetoitiin tuloja 9,6 milj. euroa. Toteuma oli 17 milj. euroa, jonka vaikutus menoihin oli sama. Toimialan toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion 46,0 milj. euroa. Palveluliiketoimi Vuoden 2011 alusta perustetun palveluliiketoimi muodostuu esikunnasta sekä viidestä liikelaitoksesta. Tilinpäätöksessä esikunnan tulot olivat 0,7 milj. euroa ja menot 0,8 milj. euroa. Esikunnan kuluja laskutettiin sopimuksien mukaan liikelaitoksilta. Liikelaitosten tilinpäätökset on esitetty tilinpäätöskirjassa erillisinä. Peruskaupungin investoinnit Peruskaupungin (ilman liikelaitoksia, taseyksiköitä ja rahastoja) investointien talousarvion toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 57,7 214,1 50,1 50,1 29,0 Menot 165,8 252,8 154,9 215,9 119,6 Peruskaupungin investointitulot alittivat muutetun talousarvion 21,1 milj. euroa. Investointimenot alittuivat 96,3 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat syntyivät valmistus omaan käyttöön kirjaustavan muutoksesta, joka pienensi investointimenoja ja lisäsi käyttötalousmenoja 21,3 milj. euroa. Kunnallistekniikan käynnissä olevien hankkeiden määrärahoista siirtyi valtuuston päätöksellä 18,7 milj. euroa vuodelle Lisäksi oli varauduttu Suurpellon alueella vireillä olleeseen 38,8 milj. euron maakauppaan, joka ei tehdyn valituksen vuoksi toteutunut ja määräraha jäi käyttämättä. 15 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

16 2.2 Rahastosijoitukset Kaupungilla on viisi kirjanpidossa erillisiksi taseyksiköiksi eriytettyä rahastoa. Espoon rahastosijoitukset ovat kunta-alalla suuria, minkä vuoksi kaupungin rahastosijoitusten kehitystä verrataan pääasiassa eläkerahastojen kehitykseen. Kaupungin sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto hyväksytyillä riskitasoilla. Rahastosijoituksista raportoidaan valtuustolle kaupungin seurantaraportissa sekä tilinpäätöksessä. Sijoitusinstrumentit on arvostettu tilinpäätöksessä hankintahintaansa, tai mikäli tilinpäätöspäivänä niiden markkina-arvo on hankintahintaa alhaisempi, markkina-arvoon. Rahastojen kirjanpitoarvo , sisältäen investointirahaston, oli yhteensä 552,4 milj. euroa. Kaupungin rahastojen arvo markkina-arvostettuna oli yhteensä 549,8 milj. euroa. Rahastoja ei purettu vuoden 2011 aikana. Rahastojen varainhoitajien palkkiot olivat yhteensä 1,2 milj. euroa vuonna Oheisessa taulukossa on esitetty rahastojen kirjanpitoarvojen muutokset vuonna Taulukossa on esitetty erillisten taseyksiköiden lisäksi Investointirahasto. Rahastojen kirjanpitoarvojen muutokset vuonna 2011 Rahasto Tase Tilikauden ylijäämä Velkojen muutos (kunnalta) Purku Pääom an muutokset yhteensä Tase Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahasto Peruspalvelujen kehittämisrahasto Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto Investointirahasto Vahinkorahasto Sosiaalisen luototuksen rahasto YHTEENSÄ Lähde: tilinpäätös 2011 Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusten kirjanpitoarvo oli 374,9 milj. euroa ja markkina-arvo 395,6 milj. euroa. Rahaston tuotto vuonna 2011 oli -4,3 prosenttia. Rahaston sijoitusten tuotot ovat olleet hieman eläkerahastojen tuottoja alhaisempia vuonna Rahaston tuottoja ei käytetä sinä aikana, kun käytössä on peruspalvelujen kehittämisrahaston varoja, vaan tuotot liitetään rahaston pääomaan. Lähtökohtana on ollut noin kuuden prosentin tuotto-odotus. Rahaston tuotto perustamisesta lähtien on ollut keskimäärin 1,5 prosenttia vuosittain vuoden 2011 loppuun mennessä. Peruspalvelujen kehittämisrahaston sijoitusten kirjanpitoarvo vuoden 2011 lopussa oli 106,5 milj. euroa ja markkina-arvo 112,3 milj. euroa. Rahaston tuotto vuonna 2011 oli 1,0 prosenttia. Rahaston sijoitusten tuotot ovat olleet eläkerahastojen tuottoja korkeampia. Rahaston vuosittainen tuotto perustamisesta lähtien on ollut keskimäärin 3,6 prosenttia vuoden 2011 loppuun mennessä. Rahastoa ei purettu vuonna Vuosina keskimääräinen inflaatio on ollut 1,7 prosenttia vuodessa. Rahastojen vuosittainen tuotto niiden perustamisesta lähtien on jäänyt huomattavasti tavoiteltua matalammalle tasolle. 16 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:15 Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta: Arviointikertomus 2012 Helsingin kaupunki Puhelin (09) 310 1613 Tarkastusvirasto tarkastusvirasto@hel.fi

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 13.4.2011 Kuva ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Kansi Internet Helsingin kaupungin kuvapankki ( Havis Amanda, Fred Björksten 2010) www.hel.fi/tav Helsingin kaupunki, Puhelin (09) 310 1613 tarkastusvirasto

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Kokoustiedot Aika 18.05.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot