Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti"

Transkriptio

1 2012 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

2 2

3 2012 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

4 2

5 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 Johdanto 4 1 Ohjelman tavoitteet ja liittymistilanne Ohjelman tavoitteet Ohjelman liittymistilanne 5 2 Ohjelman markkinointi Ohjelman markkinointitoimet Ohjelman näkyvyys mediassa 7 3 Energiasuunnitelmat ja energiasuunnittelijat Energiasuunnitelmat Energiasuunnitelmien laadunvarmistus Energiasuunnittelijakoulutukset ja suunnittelijoiden työkalut 10 4 Muut ohjelman tarjoamat palvelut Tilojen tietopaketti Maatilojen energiakatselmukset Energiatehokkuussopimukset.fi -nettipalvelu 11 5 Seuranta Seurannan merkitys Seuranta tietojärjestelmällä Seurantakysely tilallisille 13 6 Muuta asiaan liittyvää 15 7 Yhteenveto 16 Liite 1 Maatilojen energiaohjelman seurantaportti - tiivistelmä liittyneille tiloille tehdyn kyselyn tuloksista 17 1

6 Alkusanat Energian taloudellinen käyttö on erityisesti kasvihuoneyrittäjien elinehto. Energiaa tuhlaavat yritykset ovat jo poistuneet markkinoilta, sillä energian pitkän aikavälin hintakehitys ei salli energian hukkaamista. Viljelyssä mukana olevat noin 1400 yritystä voivat vielä tehdä paljon energiankäyttönsä tehostamiseksi. Sillä on merkitystä, sillä kasvihuonetuotanto käyttää vuosittain energiaa noin 1,8 terawattituntia. Maatilojen energiaohjelman tavoitteet ovat kaikilta osin sellaisia, joihin kasvihuoneyrittäjienkin on helppo yhtyä. Jokainen säästetty kilowattitunti tuntuu sekä yrityksen tuloksessa että luonnossa. Tästä huolimatta yrittäjien liittyminen vapaaehtoiseen sopimukseen on ollut liian laimeaa. Tämä tosin koskee koko maataloutta. Samanaikaisesti energiaohjelman kanssa kasvihuoneala on selvittänyt oman toimialansa hiilijalanjäljen. Viljelijöille luotiin laskuri, jolla kuka tahansa viljelijä voi selvittää, mitkä eri tekijät vaikuttavat hiilijälkeen ja kuinka sitä voidaan alentaa. Samalla voidaan vähentää energiankin käyttöä. Erityisen hyvin laskuri ohjaa ympäristöystävällisen energiankäytön suuntaan. Jokaisessa puutarha- ja maatalousyrityksessä voidaan vielä tehdä paljon energiatehokkuuden eteen. Energiasuunnittelijan käynnin kustannukset saadaan aivan varmasti takaisin vuodessa, parissa, joissain tapauksissa jopa muutamassa kuukaudessa. Kokenut energia-asiantuntija kun huomaa helposti sellaista, mille viljelijä itse on ehkä jo sokeutunut. Säästetty energia on parasta energiaa, mutta ihan oikeaakin energiaa tarvitaan. Yritykset tekevät kaiken aikaa parhaansa säästääkseen (energia)kustannuksiaan, mutta lisäeväitä tehostamiseen tarvitaan. Maatilojen energiaohjelmaan on investoitu paljon, mutta työsarka jatkuu. Suomalaisia kun olemme, niin periksi ei anneta. Helsingissä, kesäkuussa 2013 Toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen Kauppapuutarhaliitto ry Elina Ojala Copyright Motiva Oy 2

7 Tiivistelmä Vuosiraportti liittyy maa- ja metsätalousministeriön (MMM) sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) r.y.:n, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) r.f.:n, Kauppapuutarhaliito r.y.:n ja Puutarhaliitto r.y.:n allekirjoittamaan sopimukseen energiatehokkuuden edistämiseksi maataloudessa. Vuosiraportissa kuvataan sopimuksen tuloksia ohjelman kolmannelta sopimusvuodelta Vuosiraportti on laadittu MMM:n, Maaseutuviraston (Mavi) ja Motiva Oy:n yhteistyönä. Motiva Oy toimii ohjelman operaattorina sekä Sopimukseen liittyneet tilat sitoutuvat liittyessään toimittamaan hallinnolle ja operaattorille tiedot toteutuneista säästötoimista. Raportissa esitetyt maatilojen tiedot perustuvat osittain Motiva Oy:n 2012 maatiloille lähettämään seurantakyselyyn. Ohjelman kolmantena toimintavuotena seurantakyselyssä painotettiin tilojen ohjelman liittymisen jälkeen tehtyjä toimenpiteitä. Vuoden 2012 aikana ohjelmaan liittyi 83 maatilaa ja yksi maatila erosi ohjelmasta. Liittyneitä maatiloja oli kaiken kaikkiaan vuoden 2012 loppuun mennessä 303 kpl. Vuoden 2012 aikana Motivaan palautettiin 56 energiasuunnitelmaa, joista 43 oli tehty vuoden 2012 puolella. Osassa palautetuista suunnitelmista tilakäynti oli tehty jo vuoden 2011 aikana. Eniten liittyneitä tiloja on lypsykarjatalouden puolelta, mutta prosentuaalisesti eniten energiasuunnitelmia ovat teettäneet lihanautojen kasvattajat. Uusien liittyneiden tilojen ja suunnitelmien määrä vähentyi hieman edellisvuosien määristä. 3

8 Johdanto Maatilojen energiaohjelma käynnistyi , minkä jälkeen tilat ovat voineet liittyä siihen. Energiaohjelma käynnistettiin, jotta päästökaupan ulkopuolisille sektoreille asetetut energiansäästötavoitteet saavutettaisiin myös maataloudessa. Maatilojen energiatehokkuutta edistetään muun muassa energianeuvonnalla sekä tilakohtaisilla energiasuunnitelmilla ja tulevaisuudessa myös energiakatselmuksilla. Ohjelman operaattori Motiva Oy vastasi vuosina ja vastaa monelta osin ohjelman käytännön toteuttamisesta. Motiva järjestää koulutusta energiasuunnittelijoille, laatii ja postittaa aineistoja ohjelmaan liittyneille tiloille ja energiasuunnittelijoille, avustaa Maaseutuvirastoa energiasuunnitelmien laadunvalvonnassa, osallistuu ohjelman markkinointiin sekä toimii yhteystahona eri sidosryhmien välillä. Valtio tukee energiaohjelmaan liittyneitä maatiloja energiasuunnitelman tekemisessä. Tuesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa maatilan energiasuunnitelmatuesta (1000/2009). Asetuksessa säädetään maatilojen energiaohjelmaan kuuluvan maatilan energiasuunnitelman laatimiseen myönnettävästä tuesta, jolla toteutetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston energiapalveludirektiivin 2006/32/EY mukaisten energiasäästötoimien toteuttamista maatiloilla. Tavoitteena on ollut käynnistää myös valtion tukema maatilan energiakatselmuspalvelu, mutta näillä näkymin tämän palvelun käynnistyminen siirtyy myöhemmäksi. Ohjelman toiminnallinen tavoite on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja uusiutuvan energian tuotanto sekä käytön edistäminen osaksi maatilan toimintaa tai käytössä olevia tai käyttöön otettavia toimintajärjestelmiä. Maatilojen energiaohjelmalla on liittymä laajempaan energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jolla on olennainen rooli kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa (2008). Strategia vastaa Suomelle asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen torjumisessa. Vapaaehtoisuuteen perustuvat energiatehokkuussopimukset ovat voimassa vuoteen 2016 asti kattaen maatalouden lisäksi seuraavat toimialat: elinkeinoelämä (teollisuus, energia-ala, palveluala) kiinteistöala kunta-ala öljyala sekä tavara- ja joukkoliikenne. 4

9 1 Ohjelman tavoitteet ja liittymistilanne 1.1 Ohjelman tavoitteet Vuoden 2013 helmikuussa julkaistun MMM:n tietopalvelukeskuksen Tiken Maatilojen rakenne tilaston mukaan maatiloja oli Suomessa vuonna 2012 kaiken kaikkiaan noin kpl. Tike on selvittänyt myös Suomen maatilojen vuosittaisen energiankäytön Maatalouslaskenta tilastotutkimuksessa. Tilastotutkimuksen mukaan maatilojen energiankäyttö on noin 10 TWh vuodessa. Tämä on noin 2,6 prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Yksityiskohtaista maatalouden energiankäytön tilastoseurantaa on aikaisemmin tehty ainoastaan kasvihuonesektorille, joten tarkempi maatalouslaskenta selkeyttää ohjelman alkutilannetta sekä energiansäästön määrällisiä tavoitteita. Ohjelman tavoitteena on, että liittyvät tilat edustaisivat yhteensä vähintään 80 prosenttia maatilatalouden energiankäytöstä. Toimialan ohjeellinen energiankäytön tehostamistavoite on yhdeksän prosenttia liittyneiden maatilojen energiankäytöstä vuonna 2005 vuoteen Jotta tämä yhdeksän prosentin tavoite saavutetaan, tulee maataloussektorilla toteuttaa energiaohjelman lisäksi myös muitakin toimenpiteitä. 1.2 Ohjelman liittymistilanne Ohjelman kohderyhmänä ovat alkutuotantoa harjoittavat suomalaiset maatilat. Ohjelmaan liittyneitä tiloja oli mennessä 303. Tilat jakautuvat tuotantosuunnittain alla olevan taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1 Tilajakauma tuotantosuunnittain vuosina 2010, 2011 ja Tuotantosuunta Tilamäärä 2010, n Tilamäärä 2011, n Tilamäärä 2012, n Yhteensä, n Lypsykarjatalous Lihanautojen kasvatus Viljanviljely (myös viljan siemenviljely) Erikoiskasvituotanto (mm.mallasohra,herne,peruna) Lihasikojen kasvatus Muu kasvituotanto (mm. heinä ja viherheinä) Muu sikatalous mm. yhdistelmätuotanto Muu nautakarjatalous Porsastuotanto Siipikarjanlihan tuotanto Kasvihuoneviljely Hevostalous Lammastalous Muu siipikarjatalous mm. siitosmunien tuotanto Puutarhakasvien viljely avomaalla Kananmunien tuotanto Muu tuotanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu) Yhteensä

10 Eniten liittyneitä tiloja tuotantosuunnan mukaan tarkasteltaessa on koko ohjelman toiminnan aikana ollut lypsykarjatalouden puolelta. Vuoden 2012 tietojen mukaan Suomen lypsykarjatalouksien määrä (9 800 kpl) oli toiseksi suurin viljanviljelytilojen ( kpl) jälkeen 1. Tämä näkyy liittyneissä maatiloissa siten, että juuri näitä energiankulutukseltaan suuria lypsykarjatalouksia on paljon. Vaikka viljanviljelytiloja on maatilataloustilastossa eniten, niiden energiankulutus ei ole suurimpien joukossa. Liittyneitä viljanviljelytiloja on kuitenkin useita. Liittyneet tilat ovat jakautuneet Suomen maakuntiin alla olevan taulukon 2 mukaisesti. Eniten liittyneitä maatiloja on Pohjois-Karjalan ja Lapin maakunnista. Taulukko 2 Tilajakauma maakunnittain vuosina 2010,2011 ja Maakunta Tilamäärä 2010, n Tilamäärä 2011, n Tilamäärä 2012, n Yhteensä, n Pohjois-Karjala Lappi Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Päijät-Häme Uusimaa Satakunta Etelä-Savo Pohjois-Savo Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Keski-Suomi Pohjanmaa Kymenlaakso Itä-Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kainuu Etelä-Karjala Yhteensä Tike Maatilojen rakenne Maatilarekisteri, Maatilojen rakenne

11 2 Ohjelman markkinointi 2.1 Ohjelman markkinointitoimet Maatilojen energiaohjelman eri toimijat ovat markkinoineet ohjelmaa vuoden aikana eri tavoin omien kanaviensa (esimerkiksi lehdet, uutiskirjeet), tapahtumien, koulutustilaisuuksien (muun muassa erilaisten tukihaku-, tilacase- ja energiasuunnittelijakoulutusten) sekä suomen- ja ruotsinkielisten maatalouskalentereiden kautta. Myös lehdistötiedottaminen on ollut aktiivista. Markkinointitoimista yhtenä hyvänä esimerkkinä voisi nostaa MTK:lla käynnissä olevan liittojen välisen kilpailun siitä, missä liittyneitä on eniten. Operaattorin internet-tiedotus tapahtuu energiatehokkuussopimusten sivuilla (www.energiatehokkuussopimukset.fi. Lyhytosoite ohjaa suoraan maatilojen energiaohjelman tietoihin) sekä myös MMM:n, Mavin ja eri toimijoiden internet-sivuilla. 2.2 Ohjelman näkyvyys mediassa Motiva kerää tietoa lehdistöosumista. Energiaohjelma on pääasiassa ollut esillä paikallislehdissä sekä alan julkaisuissa (taulukko 3). Lehdistöosumissa on tällä kertaa mukana Motivan poimitut lehdistöosumat sekä lisäksi lehdistöosumat ProAgrialta ja MTK:lta. Taulukko 3 Maatilojen energiaohjelman mediaosumat Lehti Numero Levikki Otsikko Vakka-Suomen Sanomat Maatila voi säästää energiassa tuhansia euroja ProAgria Itä-Suomi Liikenne biokaasua energiatiloilta - hankkeessa etsitään 4/ uusia taloudellisia ratkaisuja Itua, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 3/ Oljesta energiaksi ProAgria Keski-Pohjanmaa 3/ Energiasuunnitelma säästää euroja Itua, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 2/ Tuulivoima kannattaa maaseutuyrityksen sähköntuottajana Mainio, MTK jäsenlehti 2/ ProAgria Itä-Suomi 2/ Biokaasutraktori tulee ProAgria Keski-Pohjanmaa 2/ Energiasuunnitelma säästää euroja Satakunnan Kansa Sikalämpö säästää tuhansia euroja Itua, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 1/ Itua-Energialehti, 16 s. Itua, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 1/ Kaasuautoilusta lisätuloja maatilalle ProAgria Itä-Suomi 1/ Liikenne biokaasua energiatiloilta -hankkeessa tapahtuu ProAgria Itä-Suomi 1/ Biokaasulaitosten lopputuotteet sopivat kasviravinteeksi ProAgria Itä-Suomi 1/ Näin säästämme miljoonan - uusiutuvalla energialla ProAgria Itä-Suomi 1/ Energiaa pitää säästää - mutta miten? ProAgria Itä-Suomi 1/ Biokaasulaitoksen energiatasetta voidaan parantaa ProAgria Keski-Pohjanmaa 1/ Teetä maatilallesi energiasuunnitelma Käytännön Maamies Pohjoismaissa erilaisia strategioita - Paljon erilaisia energian 1/ säästö- ja tuotantomahdollisuuksia 7

12 3 Energiasuunnitelmat ja energiasuunnittelijat Maatilojen energiaohjelman liittyneille tiloille on kehitetty kolme energianhallintamallia ja -palvelua: omavalvontasuunnitelma, energiasuunnitelma ja energiakatselmus. Näistä omavalvontasuunnitelma ja energiasuunnitelma on mahdollista toteuttaa tällä hetkellä. Tavoitteena on ollut käynnistää myös valtion tukema maatilan energiakatselmuspalvelu, mutta näillä näkymin tämän palvelu käynnistyminen siirtyy myöhemmäksi. Tila voi vapaasti valita, mitä energianhallintamallia haluaa toteuttaa. 3.1 Energiasuunnitelmat Energiasuunnittelijan tulee palauttaa kaikki laatimansa energiasuunnitelmat Motivaan laadunvarmistusta ja tilastointia varten. Vuoden 2012 aikana tukea myönnettiin yhteensä 82 tilan energiasuunnitelmaan. Myöntöpäätöksiä oli eniten Hämeen, Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Savon, Pohjanmaan ja Pohjois- Pohjanmaan alueilla. Vuoden 2012 aikana suunnitelmia toimitettiin Motivaan tasaisesti, mutta kuitenkin hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina. Kaiken kaikkiaan seurantavuoden aikana toimitettiin 56 suunnitelmaa 12 eri suunnittelijalta. Näistä 43 suunnitelmaa oli kirjattu vuodelle 2012 ja 13 suunnitelmaa vuodelle 2011 (tilanne tammikuu 2013). Suunnitelmatuen myöntämisen jälkeen suunnittelijoilla on vuoden 2012 muutoksen mukaan yhdeksän kuukautta aikaa tehdä suunnitelma valmiiksi. Osa vuoden 2012 puolella aloitetuista suunnitelmista kirjautuu vasta vuodelle Samoin vuoden 2012 ja 2011 suunnitelmissa on myös edellisvuoden puolella aloitettuja suunnitelmia. Lisäksi palautettiin seitsemän suunnitelmaa, jotka oli tehty Ahvenmaalla sijaitseville tiloille. Toimitetut energiasuunnitelmat jakautuvat tuotantosuunnittain alla olevan taulukon 4 mukaisesti. 8

13 Taulukko 4 Energiasuunnitelmien jakautuminen tuotantosuunnittain vuosina 2010, 2011 ja Tuotantosuunta Suunnitelmien määrä 2010, n Suunnitelmien määrä 2011, n Suunnitelmien määrä 2012, n Yhteensä, n Lypsykarjatalous Lihanautojen kasvatus Viljanviljely (myös viljan siemenviljely) Lihasikojen kasvatus Erikoiskasvituotanto (mm.mallasohra,herne,peruna) Lammastalous Muu kasvituotanto (mm. heinä ja viherheinä) Muu siipikarjatalous mm. siitosmunien tuotanto Muu sikatalous mm. yhdistelmätuotanto Kasvihuoneviljely Muu nautakarjatalous Muu tuotanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu) Porsastuotanto Siipikarjanlihan tuotanto Hevostalous Kananmunien tuotanto Puutarhakasvien viljely avomaalla Yhteensä Määrällisesti eniten energiasuunnitelmia liittyneistä tiloista ovat teettäneet lypsykarjataloudet (41 prosenttia). Ohjelmaan liittyneistä tietyn tuotantosuunnan tiloista prosentuaalisesti eniten energiasuunnitelmia ovat teettäneet lihanautojen kasvattajat, joista 61 prosenttia on teettänyt energiasuunnitelman. Kaikista ohjelmakauden aikana suunnitelmista kerätyistä tiedoista kävi ilmi, että 89 prosentissa suunnitelmista oli ehdotettu erilaisia yleisiä toimenpiteitä, 96 prosentissa suunnitelmista erilaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, 83 prosentissa erilaisia toimenpiteitä liittyen uusiutuvaan energiaan ja 55 prosentissa suunnitelmista muita toimenpiteitä maatiloille. 3.2 Energiasuunnitelmien laadunvarmistus Energiasuunnitelmien laadunvarmistusta tehdään tasaisesti ympäri vuoden. Motiva käy raportit läpi noudattaen Mavin ja MMM:n kanssa laadittua seurantalomaketta ja raportoi tulokset Maville sekä suunnittelijalle. Ohjelman ensimmäisten toimintavuosien aikana tarkastettiin jokainen suunnitelma. Nyt käytäntönä on, että jokaisen uuden suunnittelijan ensimmäinen suunnitelma tarkastetaan. Lisäksi raportteja on tarkastettu satunnaisotannalla. Vuoden 2012 aikana tarkastettiin yhteensä 19 raporttia. Motiva ja Mavi ovat kehittäneet laadunvarmistusta vuoden 2012 aikana. Jatkossa raportit valitaan Mavin toimesta riskiotannalla. 9

14 3.3 Energiasuunnittelijakoulutukset ja suunnittelijoiden työkalut Vuoden 2012 loppuun mennessä oli järjestetty viisi energiasuunnittelijakoulutusta, joista yksi oli ruotsinkielinen. Ensimmäinen koulutuksista järjestettiin vuonna Vuoden 2012 aikana ei järjestetty koulutusta. (Vuoden 2013 koulutus järjestettiin toukokuussa.) Vuoden 2012 loppuun mennessä koulutuksiin on yhteensä osallistunut noin 170 suunnittelijaksi pyrkivää, joista Maaseutuviraston hyväksymiä suunnittelijoita oli vuoden 2012 loppuessa 64. Suunnittelijan työstä kiinnostuneiden lisäksi koulutuksiin on osallistunut esimerkiksi hallinnon edustajia, joten kaiken kaikkiaan koulutettujen määrä on noin kaksisataa. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi hakea pätevyyttä Mavista. Pätevyys on voimassa ensimmäisellä kerralla kaksi vuotta, jonka jälkeen pätevyyttä haetaan uudestaan seuraavaksi viideksi vuodeksi. Ensimmäisten suunnittelijoiden pätevyydet umpeutuivat vuoden 2012 alussa ja suunnittelijapätevyyden jatkoa on voinut hakea Mavista. Suunnittelijoiden avuksi on tehty kaksi esimerkkiraporttia. Esimerkkiraporttien aineisto on otettu todellisista energiasuunnitelmakohteista. Kohteet on muokattu tunnistamattomiksi. Esimerkkiraportit ovat ladattavissa osoitteessa: elma/maatilojen_energiasuunnittelijoille/ 10

15 4 Muut ohjelman tarjoamat palvelut 4.1 Tilojen tietopaketti Tiloille on koostettu tietopaketti, joka toimitetaan tilan yhteyshenkilölle sen jälkeen, kun maaseutuviranomainen on lähettänyt tiedon tilan ohjelmaan liittymisestä Motivaan. Materiaali on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Tietopaketti sisältää ohjeet omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja energiasuunnitelman tilaamiseen sekä muita ohjeita energiatehokkuuden edistämiseksi. Vuoden 2012 aikana tietopakettiin tuli lisäyksenä suomenkielinen Traktorin taloudellinen ajotapa -esite. Alkuperäisen oppaan ovat kirjoittaneet Fredrik Ek ja Anna Snellman SLF:sta. Motiva on toimittanut suomenkielisen esitteen osana Maatilojen energiaohjelmaa. 4.2 Maatilojen energiakatselmukset Maatilojen energiakatselmuspalvelun valmistelu on raportin kirjoittamisen aikaan vielä kesken (kevät 2013). Työ on käynnistetty vuonna 2010 ja asetuksen sekä ohjeistusten luonnostelu on valmis. Valmistelun pohjana on käytetty soveltuvin osin maatilan energiasuunnitelman ohjeistusta ja osin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiakatselmusmenettelyn malleja. MMM ja Mavi vastaavat ensisijassa hallinnollisten ohjeiden laadinnasta ja Motiva katselmuksen toteutus- ja raportointiohjeen suunnittelusta. Työtä on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja asetus oli lausunnolla eri toimijoilla kesällä Tukea koskeva asetus ja ohjeistus ovat olleet valmisteilla vuoden 2012 aikana. Katselmustoiminta on ollut esillä maatilojen energiaohjelman ajankohtaisseminaarissa marraskuussa 2012 Tampereella. 4.3 Energiatehokkuussopimukset.fi -nettipalvelu Maatilojen energiaohjelma on esillä energiatehokkuussopimusten nettisivustolla (www.energiatehokkuussopimukset.fi). Sieltä löytyy lisätietoa muun muassa energiaohjelmasta, energiaohjelmaan liittymisestä, materiaalia suunnittelijoille sekä kysymyksiä ja vastauksia -palsta. Tietoa on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivustolla on myös Extranet-osio, johon liittyneet maatilat sekä suunnittelijat voivat kirjautua lisämateriaalia varten. Maatilojen energiaohjelman suomenkielisillä sivuilla vieraili vuoden 2012 aikana eri kävijää, jotka latasivat sivuja yhteensä kertaa. Ruotsinkielisessä osiossa vieraili yhteensä 116 eri kävijää, jotka latasivat sivuja yhteensä 186 kertaa. Tietoa päivitetään aktiivisesti sivustolle ja se toimii operaattorin pääasiallisena ulkoisena viestintäkanavana. 11

16 5 Seuranta 5.1 Seurannan merkitys Seuranta ja raportointi ovat energiatehokkuussopimusten ja -ohjelmien keskeisinä tavoitteina ohjelmien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamiseen avuksi. Lisäksi seuranta mahdollistaa korjaavien tai lisätoimenpiteiden toteuttamisen mahdollisimman reaaliaikaisesti. Maatiloja on paljon, joten niiden kustannusten säästämiseksi ainakin energiasuunnitelmia ja omavalvontaa toteuttavien piirissä lähtökohtana ovat otantaan perustuva seuranta sekä apuna lisäksi sähköiset seurantatyökalut. Katselmustoiminnan alkaessa pohdittavaksi tulee mahdollinen yksityiskohtaisempi seuranta. 5.2 Seuranta tietojärjestelmällä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) kirjaavat maatilojen tukisovellukseen tiedon tilojen liittymisestä ohjelmaan. Motiva saa Tiken (maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) järjestelmästä tiedot liittyneistä tiloista (yhteystiedot, tuotantosuunta, kieli). Nämä tiedot siirretään Motivalla käytössä olevaan osoite- ja seurantatietokantaan. Energiasuunnittelijat lähettävät kopion valmiista tilan energiasuunnitelmasta Motivaan. Se tallennetaan Motivassa tietokantaan ja suunnitelmasta kerätään tietoja. Tällä hetkellä suunnitelmista kerättävistä tiedoista voidaan laskea liittyneiden tilojen keskimääräiset lämpö- ja polttoaineiden kulutukset, sähkön kulutukset sekä energian kulutukset yhteensä. Tiedot löytyvät alla olevasta taulukosta 5. 12

17 Taulukko 5 Seurantatiedot energiasuunnitelman kunakin seurantavuonna teettäneistä tiloista, MWh/v. Suunnitelmien määrä, n Vuosi Lämmön- ja polttoaineiden kulutus, MWh/v Sähkön kulutus, MWh/v Energian kulutus yhteensä, MWh/v Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Vuoden 2011 aikana Motivaan palautettiin eniten suunnitelmia muihin seurantavuosiin verrattuna, mutta tilat olivat energiankulutukseltaan huomattavasti pienempiä. Tietoihin saattaa vaikuttaa vuosittainen vaihtelu esimerkiksi säässä, mutta keskiarvot kertovat suurin piirtein, minkä kokoluokan tilat ovat suunnitelmia teettäneet aina kyseisen seurantavuoden aikana. Vuoden 2010 ja 2011 seurantatiedoissa on muutoksia edellisiin seurantaraportteihin verrattuna, sillä muutaman palautetun energiasuunnitelman energiakulutustietoja on korjattu jälkikäteen ja muutokset ovat täten vaikuttaneet tuloksiin. 5.3 Seurantakysely tilallisille Motiva lähetti seurantakyselyn 237 tilalliselle, jotka olivat liittyneet maatilojen energiaohjelmaan mennessä ja antaneet liittymisen yhteydessä sähköpostiosoitteensa. Kyselyyn pyydettiin raportoimaan ainoastaan ne toimenpiteet, jotka on tehty jälkeen. Jos tila oli liittynyt Energiaohjelmaan myöhemmin kuin , pyydettiin raportoimaan vain ne toimenpiteet, jotka on tehty liittymisen jälkeen. Kysely toteutettiin vuonna 2011 tehdyllä kysymyspatterilla, joka suunniteltiin yhdessä insinööritoimisto Olof Granlundin ja ProAgrian kanssa. Vastausaikaa oli sähköisessä Webropol-kyselyssä asti. Vastauksia saatiin 83, joten vastausprosentiksi muodostui 35 %. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. Vastaajista 8 prosenttia oli ruotsinkielisiä. Seurannan tarkoituksena oli selvittää Maatilojen energiaohjelman vaikuttavuutta. Kyselylomakkeella kartoitettiin ohjelmaan liittyneiden tilojen tehtyjä toimia energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Lisäksi kysyttiin palautetta Maatilojen energiaohjelmasta ja itse kyselystä. 13

18 Taulukko 6 Karkea arvio kokonaissäästöstä kaikki liittyneet tilat, MWh/v. Arvioitu säästö MWh Vastanneet tilat, n Liittyneet tilat, n Arvioitu kokonaissäästö MWh Nautakarjatalous Sikatalous Siipikarjalihantuotanto, kananmunien tuotanto ja muu siipikarjatalous Viljanviljely Erikoiskasvintuotanto Muu kasvintuotanto Kasvihuoneviljely Hevostalous Lammastalous Puutarhakasvienviljely Muu tuotanto tai toiminta Yhteensä Kyselyyn vastanneiden tilojen säästöksi arvioitiin yhteensä MWh. Kyselyyn vastannutta tilaa kohden säästö on 33 MWh vuodessa. Kumulatiiviseksi säästöksi vastanneiden joukossa vuosina saadaan MWh/v. Tulee huomata, että kyseessä on matala arvio ohjelman tuomista säästöistä, sillä myös ne, jotka eivät vastanneet kyselyyn, ovat todennäköisesti toteuttaneet jonkin verran toimenpiteitä. Eniten säästettiin polttoaineissa, yhteensä MWh. Suurin osa polttoaineen säästöistä syntyi peltoihin ja koneisiin sekä nautakarjatalouden rehunjakoon kohdistuvista toimenpiteistä. Edellä mainittuihin toimintoihin kohdistuvia toimenpiteitä voidaan pitää helposti toteutettavina, mutta niiden toteutumisen ja säästövaikutuksen pysyvyyden arviointi on vaikeampaa, kuin esimerkiksi lisäeristämisen. Tyypillisiä toimenpiteitä molempina seurantavuosina peltoja ja koneita sekä nautakarjatalouden rehunjakoa koskien olivat traktorin sammuttaminen työn keskeytyessä, kaukana olevien lohkojen logistiikan parantaminen tai konetyön järkeistäminen, siirtyminen isosta traktorista pienempään keveissä töissä sekä apevaunun terien kunnon parantaminen. Tällä hetkellä säästölaskelmat perustuvat vielä karkeisiin arvioihin. Jos laskelmia halutaan tarkentaa, tulisi mahdollisuuksien mukaan tiloilta saada jatkossa tarkempia tietoja toimenpiteistä ja rakennuksista tai toiminnoista, joihin ne kohdistuvat. Tämä auttaisi säästöjen tarkempaa arviointia tulevaisuudessa. 14

19 6 Muuta asiaan liittyvää Motiva järjesti ajankohtaisseminaarin maatilojen energiasuunnittelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille Tampereella Seminaarissa oli tarjolla ajankohtaista tietoa muun muassa maatilojen katselmuksista, energiasuunnitelmien laadunvarmistuksesta, ohjelman nykytilanteesta sekä lisäksi tulevaisuuden suunnitelmia ratkottiin työpajoissa. Osallistujilla oli mahdollisuus myös verkostoitua sekä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Seminaarissa oli noin 30 osallistujaa. 15

20 7 Yhteenveto Maatilojen energiaohjelman kolmantena toimintavuotena tiloja liittyi noin 80 kappaletta. Liittyneitä tiloja on edelleen varsin vähän ohjelman tavoitteisiin verrattuna. Markkinointitoimet tarvitsevat edelleen ponnistuksia tuottajajärjestöiltä, jotta liittyneiden tilojen määrä saadaan kasvuun. Ohjelman merkittävänä tavoitteena on tilojen motivoiminen ja kannustaminen jatkuvaan parantamiseen sekä seurantaan, joten on myös tärkeää, että jo liittyneitä tiloja tuetaan ja heille viestitään uusista mahdollisuuksista ja työkaluista. Hieman yli puolet ohjelmaan liittyneistä tiloista ovat teettäneet energiasuunnitelman, mutta tavoitteena on kasvattaa suunnitelman teettävien tilojen määrää ja saada myös katselmukset käyntiin erityisesti isoimpia tiloja varten. Tehtyjen energiasuunnitelmien määrässä ei ole ollut huomattavaa kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Tämän vuoksi esimerkiksi saavutetut säästöt ovat vielä pieniä. 16

21 Liite 1 Maatilojen energiaohjelman seurantaportti - tiivistelmä liittyneille tiloille tehdyn kyselyn tuloksista 17

22 2012 Maatilojen energiaohjelma - seuranta ja vaikutusten arviointi

23 2

24 Sisällysluettelo 1 Johdanto Saadut vastaukset Arviointimenetelmät 3 2 Maatilojen energiaohjelman seurantakysely Vastausten jakautuminen tuotantosuunnittain Energiansäästö ja uusiutuvan energian käytön lisääntyminen yhteensä Tuotantosuuntakohtaisia tuloksia Kaikille yhteisten toimenpiteiden tuloksia 8 3 Palaute 11 4 Muut seurantatiedot 12 5 Yhteenveto ja johtopäätökset 13 Liite 1: Kyselylomake 14 1

25 1 Johdanto 1.1 Saadut vastaukset Motiva lähetti seurantakyselyn 237 tilalliselle, jotka olivat liittyneet maatilojen energiaohjelmaan mennessä ja antaneet liittymisen yhteydessä sähköpostiosoitteensa. Kyselyyn pyydettiin raportoimaan ainoastaan ne toimenpiteet, jotka on tehty jälkeen. Jos tila oli liittynyt Energiaohjelmaan myöhemmin kuin , pyydettiin raportoimaan vain ne toimenpiteet, jotka on tehty liittymisen jälkeen. Kysely toteutettiin samalla kysymyspatterilla kuin vuonna 2011, joka on suunniteltu yhdessä insinööritoimisto Olof Granlundin ja ProAgrian kanssa. Vastausaikaa oli sähköisessä Webropol-kyselyssä asti. Vastauksia saatiin 83, joten vastausprosentiksi muodostui 35 %. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. Vastaajista 8 prosenttia oli ruotsinkielisiä. Seurannan tarkoituksena oli selvittää Maatilojen energiaohjelman vaikuttavuutta. Kyselylomakkeella kartoitettiin ohjelmaan liittyneiden tilojen tehtyjä toimia energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Lisäksi kysyttiin palautetta Maatilojen energiaohjelmasta ja itse kyselystä. Yksittäisen vastaajan tietoja ei julkaista. Kysely on esitetty liitteessä Arviointimenetelmät Energiansäästöt arvioi Motiva Oy. Säästöt arvioitiin ProAgrian ja insinööritoimisto Olof Granlundin arvioimien niin sanottujen tyyppisäästöjen perusteella. Tyyppisäästöillä tarkoitetaan tässä sitä, että jokaiselle energiatehokkuustoimenpiteelle on arvioitu tyypillinen energiansäästöarvio tietynkokoisella ja tyyppisellä tilalla. Tämä tyyppisäästö suhteutettiin laskennassa kunkin toimenpiteen toteuttaneen tilan kokoon. Alueellinen tarkastelu olisi ollut toteutuksen kannalta työlästä, joten säästölaskennassa kaikkien tilojen oletettiin sijaitsevan Jyväskylässä, joten lämmityskauden pituus oletettiin 240 vrk:ksi ja vuoden keskiarvolämpötila on -1,2 C. Kun öljy on korvattu uusiutuvilla energialähteillä, vaikutukset hiilidioksidipäästöihin laskettiin käyttäen päästökerrointa 267 kgco 2 /MWh. Uusiutuvan energian energiasisältö on laskettu polttopuulle arvoilla 280 kg/irto-m 3 ja 3,9 kwh/kg sekä hakkeelle 300 kg/irto-m 3 ja 2,5 kwh/kg. 3

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti Maatilojen energiaohjelman valmistelu Loppuraportti 17.1.2005 Ilari Aho Lea Gynther Juha Rautanen Kari Vikström 1 (50) Alkusanat Tässä raportissa kuvataan vuoden 2005 aikana tehty maatilojen energianohjelman

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot