SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EROANOMUS SIIVOOJAN TOIMESTA SIMON KUNNAN KAATOPAIKAN JATKOKÄYTTÖ SIMON VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEIDEN 216 MUUTOS 129 TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVIEN JÄRJESTELY KIRJASTON KIRJASTOSALIN VALAISTUKSEN 219 UUSIMINEN 131 VANHAN OSUUSKAUPAN PURKU-URAKKA MAKSNIEMEN KOULUN ALUEEN KIINTEISTÖJEN 221 LÄMMÖNTUOTTOJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN UUSIUTUVAAN ENERGIAAN 133 MAKSNIEMEN ULKOILUREITIN JA VALAISTUKSEN 223 PERUSKORJAUKSEN LOPPUSELVITYS MAKSNIEMEN KOULUN MUUTOSTÖIDEN 228 LOPPUSELVITYS VUODELTA KARSIKON KALASATAMAN LAITURIN 232 LOPPUSELVITYS VUODELTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 236

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Marttila Tuomo 13:00-16:20 varapuheenjohtaja Böök Tuomo 13:00-16:20 jäsen Kuusela Taina 13:00-15:05 jäsen Tihinen Maiju 13:00-16:20 jäsen Lämsä Seppo 13:00-16:20 kunnanhall. edustaja Rimali Markku 13:00-16:20 esittelijä Tiiro Mika 13:00-16:20 esittelijä Moilanen Paula 13:00-16:20 sihteeri Särkiaho Pirjo 13:00-16:20 sihteeri POISSA Halttu Eero puheenjohtaja Hamari Helvi varajäsen Niskala Lauri kunnanhall. pja Tavia Esko kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Tuomo Marttila Puheenjohtaja Paula Moilanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Simo / 2014 Maiju Tihinen Tuomo Böök PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen osasto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA toimistosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknltk Koska kokous on kutsuttu koolle teknisen lautakunnan hyväksymällä ta val la ja riit tä vä mää rä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti kool le kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta päätti, että Kempeleen Jätehuolto Oy:n edustajat esit tele vät toimintaansa kokouksen alussa 127 /Simon kunnan kaa topai kan jatkokäyttöön liittyen. Lautakunta päätti Taina Kuuselan esityksestä muuttaa kokouksen käsittely jär jes tys tä niin, että esityslistan lisälistalla olevat asiat: Simon Ve si huol to Oy:n toiminta-alueiden muutos, Teknisen toimen teh tä vien järjestely, Kirjaston kirjastosalin valaistuksen uusiminen sekä Van han osuuskaupan purku-urakka käsitellään 127 jälkeen.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Teknltk Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maiju Tihinen ja Tuomo Böök.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta EROANOMUS SIIVOOJAN TOIMESTA 352/ /2014 Teknltk Siivooja Ireene Margit Haapaniemi pyytää eroa siivoojan toimesta alkaen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi. ehdotus rt: Hyväksytään Ireene Margit Haapaniemelle ero siivoojan toimesta alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta SIMON KUNNAN KAATOPAIKAN JATKOKÄYTTÖ Teknltk Simon kunnan kaatopaikan ympäristölupa on voimassa ta van omaisen jätteen loppusijoittamisen osalta saakka. Simon kun nan on tehtävä kaatopaikan sulkemissuunnitelma ja suljettava kaa to paik ka tai haettava kaatopaikan ympäristöluvalle jatkolupa. Simon kunnalla on tarkoitus selvittää kaatopaikan jatkokäytön mahdol li suuk sia sulkemisen sijaan. Kempeleen jätehuolto Oy on ollut kiinnostunut käynnistämään koetoi min taa kaatopaikalla, jossa yhtenä tärkeänä asiana on nykyisen jä te täy tön (sekajätteen) hyödyntäminen. Kempeleen jätehuolto esittää, että Simon kuntaan perustetaan Meri-La pin hyötyjätekeskus, joka vuoden mittaisen koetoiminnan ai kana selvittää, onko kaatopaikan jatkokäytölle edellytyksiä. Lisätietoaineisto: sopimusluonnos ehdotus rt: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta hakee ennakkopäätöksen verottajalta jäteveron palautuksesta ja laittaa vireille ympäristölupahakemuksen Aluehallintovirastolle koe toi minnan käynnistämiseksi ja selvittämiseksi, onko kaatopaikan jatkokäytölle edellytyksiä. Sopimusta koetoiminnan käynnistämiseksi valmistellaan. Kempeleen Jätehuolto Oy:n Janne Huovinen ja Tapio Kivioja ker toivat lautakunnalle toiminnastaan ja esittelivät suunnitelmia. ehdotus hyväksyttiin.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta SIMON VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEIDEN MUUTOS 368/11.04/2014 Teknltk Simon Vesihuolto Oy esittää Simon kunnalle hyväksyttäväksi Maksnie men ja Karsikkoniemen sekä Simoniemen ja Asemanseudun vesi huol to ver kos ton tarkistetut toiminta-aluesuunnitelmat. Muutokset toiminta-alueisiin: Hamarin ja Karisuvannon alueet jäävät viemäriverkoston toi minta-alu een ulkopuolelle. Samoin viemäriverkoston ulkopuolelle jää Vian tie joen länsipuolella oleva alue, joka rajoittuu etelässä 4-tiehen ja pohjoisessa Palonhovintiehen. ehdotus rt Tekninen lautakunta päättää pyytää toiminta-aluesuunnitelmista lausun not Lapin ELY-keskukselta, Meri-Lapin ym pä ris tö ter veys jaos tolta, Simon ympäristölautakunnalta sekä Maksniemen ve si osuus kunnal ta. Lautakunta päättää vesihuoltolain 8 :n mukaisesti antaa kiin teis töjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi ja asettaa Simon Vesihuolto Oy:n toiminta-aluesuunnitelmat julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Lou nais-lap pi-leh des sä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan in ternet-sivuilla. ehdotus hyväksyttiin.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVIEN JÄRJESTELY 374/ /2014 Teknltk Simon kunnan tekninen toimihenkilöstö vaihtuu kokonaisuudessaan. Si mon kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Markku Rimalille kunnan in si nöö rin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen joh dosta. Simon kunnan rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Mika Tiiro on va lit tu Kemin kaupungin uudeksi rakennustarkastajaksi alkaen. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa vuonna 2013 päätettiin vah vis taa kuntien rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta sekä yh te näis tää toimintatapaa kokoamalla rakennusvalvontoja nykyistä isom mik si ylikunnallisiksi yksiköiksi. Päätöksen taustalla ovat suuret kuntakohtaiset erot ra ken nus val vonta toi min nas sa, sen resursoinnissa ja osaamisessa sekä säädösten tul kin nois sa. Myös rakentamisen haasteet tulevat lä hi tu le vai suu dessa vaatimaan rakennusvalvontatoimelta uutta osaamista ja eri kois tumis ta. Lähtökohtana on, että riittävää ja monipuolista asiantuntemusta ja eri tyis osaa mis ta voidaan tarjota suurempien ra ken nus val von ta yk siköi den avulla. Samalla riittävä rakentamisen määrä mahdollistaa, että uusimuotoinen toiminta voidaan kattaa lupamaksuilla ja näin saavut taa myös säästöjä kuntien menoihin. Työ jakaantuu kolmeen vaiheeseen: organisointivaihtoehtojen määrit te lyn, lainvalmistelu- sekä toimeenpanovaiheen. Uudistusta valmis te lee työryhmä, joka arvioi eri vaihtoehtoja ja ohjaa varsinaista lain val mis te lu työ tä. Varsinainen uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana. Vuonna rakennus/toimenpidelupamäärä oli reilusti yli sata. Tämän vuoden lupamäärä on kaikkinensa n. 60 kpl, joka on todel la vähän. Ympäristönsuojelun tehtävien määrää on vähän vaikea ar vioi da suuren vaihtelumäärän vuoksi. Arvio ra ken nus tar kas tajan/ym päristösihteerin tämänhetkisestä työmäärästä on noin 1,5-2 päi vää viikossa. ehdotus rt: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kun nan in si nöörin virka julistetaan haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Kun nan in si nöö rin tehtäviin sisällytetään Simon Vuokratalojen toi mitus joh ta jan tehtävät. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun teh tä vien hoitamisesta ostopalveluna käynnistetään neuvottelut Kemin kaupungin kanssa. Kokouksessa täydennetty päätösehdotus:

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le, että kun nan in si nöö rin virka julistetaan haettavaksi ja täy tet täväk si alkaen. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Taina Kuusela jätti rakennusvalvonnan ja ym pä ristön suo je lun tehtävien hoitamisen osalta eriävän mielipiteen.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta KIRJASTON KIRJASTOSALIN VALAISTUKSEN UUSIMINEN 371/ /2014 Teknltk Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Simon kunnan kirjaston kirjas to sa lin valaistuksen uusimiseksi. Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Mää rä aikaan mennessä saapui kaksi tarjouspyynnön mukaista tarjousta: Sähköasennus P. Huttu 7536,00 alv 0 % Lem-Kem Oy 9114,00 alv 0 % Tarjousten vertailuperusteina ovat: valaistussuunnitelman ja va lai simien laatu, energiataloudellisuus ja valaisimien polttoikä 60 % sekä ko ko nais hin ta 40 %. Lisätietoaineisto: tarjouspyyntö, tarjoukset, tarjousvertailu ehdotus rt: Tarjousvertailu tehdään kokouksessa. ehdotus annetaan kokouk ses sa. Kokouksessa annettu päätösehdotus rt: Lautakunta esittää kirjaston kirjastosalin valaistuksen uusimiseen Lem-Kem Oy:tä hintaan 9114,00. Perusteluina, että valaistuksen ener gia ku lu tus ja valotehon määrä ovat selvästi parempia. Ver tai lupe rus teis sa tämä tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisempi. Lautakunnan jäsen Tuomo Böök teki vastaehdotuksen, että ura koitsi jak si valitaan Sähköasennus P. Huttu hintaan 7536,00. Pe rus telui na, että valaisimien laatuerosta emme voi olla varmoja ja hintaero on sen verran suuri että tämä tarjous on kokonaistaloudellisesti edul li sem pi. Taina Kuusela kannatti rakennustarkastajan ehdotusta ja Maiju Tihinen sekä Tuomo Marttila kannattivat Tuomo Böökin ehdotusta. Lautakunta valitsi urakoitsijaksi Sähköasennus P. Hutun.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta VANHAN OSUUSKAUPAN PURKU-URAKKA Teknltk Simon kunta on purattanut vuonna 2012 liitteenä olevassa tar jouspyyn nös sä mainitun kiinteistön tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Tar jous pyyn tö asia kir jo jen mukaan purkujätteet olisi tullut kuljettaa Si mon kunnan kaatopaikalle. Kiinteistössä on ollut kellari, joka olisi tul lut tarjouspyynnön ja saadun tarjouksen mukaan tyhjentää ja purkaa seiniä ja pohjalaattaa lukuun ottamatta, sekä täyttää kellari moree nil la. Uuden rakennusprojektin käynnistyttyä kyseiselle alueelle, löytyi kella ri ti las ta purkujätettä, sekä polttoaineputket, jotka johtivat maan alaisel le polttoainesäiliölle, jossa oli n l kevytpolttoainetta. Öl jy säiliön rikkoutuessa tai vuotaessa ajan saatossa olisi siitä aiheutunut huo mat ta va öljyvahinko. ehdotus rt: Simon kunnan tekninen lautakunta pyytää purku-urakoitsijalta kir jallis ta selvitystä siitä, miksi purku-urakkaa ei ollut suoritettu annetun tar jouk sen mukaisesti, sekä siitä minkä vuoksi kellarista lähteviä polt to ai ne put kia ei tutkittu tarkemmin. Selvitys tulee antaa vii meistään mennessä. Simon kunnan tekninen lautakunta harkitsee sen jälkeen, että onko täs sä aihetta pyytää poliisia suorittamaan esitutkinnan sen sel vit tämi sek si, onko urakoitsija syyllistynyt ympäristönsuojelulain (YSL 116 ) tai rikoslainsäädännön (RL 48 luku) tunnusmerkistön täyttävään toi min taan. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Taina Kuusela poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAKSNIEMEN KOULUN ALUEEN KIINTEISTÖJEN LÄMMÖNTUOTTOJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN UUSIUTUVAAN ENERGIAAN 319/ /2014 Teknltk Maksniemen koulun alueen kiinteistöillä on käytössä öl jy läm mi tysjär jes tel mä. Tarkoituksena on korvata nykyinen järjestelmä uu si tuval la energialla. Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Maks niemen koulun alueen kiinteistöjen muuttamisesta maa läm pö jär jes telmään tai muuhun uusiutuvaan energiaan. 1)Tarjoukset uusiutuvalla energialla: hake tai pelletti Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Määräaikaan men nes sä saapuneita tarjouksia oli yhteensä seitsemän: Perusmaksu/vuosi Energiamaksu/Mwh - ProPellet Oy ,00 (alv 0 %) 46,30 (alv 0 %) Investointituen määrällä ei ole vaikutusta perus- tai energiamaksun suuruuteen. - Simon hakeosuuskunta 5 000,00 (alv 0 %) 77,50 (alv 0 %) Investointituen vaikutus perusmaksuun 30 %. - BioTermo Oy ,00 (alv 0 %) 67,85 (alv 0 %) Investointituen vaikutus perusmaksuun 30 % 2)Tarjoukset maalämpöjärjestelmällä: Kokonaisurakkahinta Säästötakuu Mwh/a - Tec Heat Oy ,00 (alv 0 %) 320 Mwh/a - Suomen Maalämpö Oy ,00 (alv 0 %) 400 Mwh/a - Nordic Ekolämpö Oy ,00 (alv 0 %) 305 Mwh/a - Senera Oy ,00 (alv 0 %) 364 Mwh/a Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri esittelee tarjousten yh teen veto tau lu kon ja lämmitysvaihtoehtojen vertailutaulukon. Lisätietoaineisto: yhteenveto- ja vertailutaulukot ehdotus rt: Lautakunta päättää toteuttaa Maksniemen koulun alueen kiin teis töjen läm mön tuot ta mi sen maalämmöllä ja päättää hyväksyä ko ko naista lou del li ses ti edullisimman Senera Oy:n tarjouksen. ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk Tekninen osasto on pitänyt urakkaneuvottelun Senera Oy:n kanssa. Urak ka neu vot te lus sa ja työmaakierroksen aikana todettiin, että olisi jär ke vin tä tuottaa lisäenergia sähköllä ja jättää öljylämmitys va raener giak si kriisitilanteiden varalle. Senera on jättänyt kaksi vaihtoehtoista lisä/muutostyötarjousta. Toises sa lisäenergia tuo tet tai siin 90 kw:n sähkökattilalla ja toisessa raken ne taan päiväkotiin oma maalämpöjärjestelmä ja kou lu kiin teis töjen lisäenergia tuo tet tai siin 60 kw:n sähkökattilalla. ehdotus rt: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lisä/muutostyötarjouksen, jos sa lisäenergia tuotetaan 90 kw:n sähkökattilalla ja jätetään öl jyläm mi tys varaenergiaksi kriisitilanteiden varalle hintaan 8015,32 alv 0 %. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään tiedoksi, että Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle avustusta ,00.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAKSNIEMEN ULKOILUREITIN JA VALAISTUKSEN PERUSKORJAUKSEN LOPPUSELVITYS / /2013 Teknltk Maksniemen kuntoreitti jatkettiin v Kirnuvaarasta Kemin kaupun gin rajalle. Maanmittauslaitos suoritti reittitoimituksen, joka oli edel ly tys ELY:n avustuksen myöntämiselle. Reittitoimituksella vahvis tet tiin kuntoreitin pysyminen siinä ja merkityllä paikalla. Vanha kuntoreitti maantien varresta Kirnuvaaraan on rakennettu mää rä ai kai sil la sopimuksilla. Vanhalle osalle 2932 m tulisi tehdä ulkoi lu reit ti toi mi tus. Maanmittaus merkitsee paikan ja leveyden maastoon ja samalla maanomistajille määritetään korvaus met sän tuo ton menettämisestä. Kuntoreitti tulisi levittää samaan leveyteen ( 6 m) kuin uusi jatko-osuus. Lapin Yhdyskuntatekniikan suunnitelmat esitellään kokouk ses sa. ehdotus kins: Teknltk Lautakunta päättää hakea maanmittauslaitokselta reittitoimitusta van hal le Maksniemen kuntoreitille Pl Lautakunta asettaa suunnitelmat nähtäville 14 päivän ajaksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maksniemi-Kirnuvaara kuntoreittisuunnitelmat ovat olleet ulkoilulain ( /606) 4 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kuulutus nähtävänä olosta on julkaistu Lounais-Lappi -leh dessä ja maanomistajille on ilmoitettu myös kirjeellä. Määräaikaan mennessä on jätetty kaksi muistutusta, jotka li sä tie toai neis to na. Vastine tilan Tuomikumpu RN:o 3:57/Esko Virtalan muistutukseen: Esko Virtala esittää ulkoilureittitoimituksesta poistettavaksi hänen maal laan kiertävän n. 750 m pituisen lenkin. Lenkki voidaan jättää pois toimituksesta. Lenkki jää sopimuksella edelleen kuntoreitiksi ja si tä voidaan kunnostaa ja käyttää voimassa olevalla sopimuksella. Ym py rä len kil lä ei ole kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä. Vastine tilan Kuusikumpu 3:117/Pesosten, Nurmeloiden ja Vilmin muistutukseen: Kirjallisella sopimuksella kuntoreitti on 4 m leveä. Ul koi lu reit ti toi mi-

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tuk sel la reitti levenee 1 m:n eli viiteen metriin muistuttajien puolelle ja pylväslinjan Eero Virtalan puolelle 1 m:n. Käytännössä kuntoreitti on jo nyt tarpeeksi leveästi raivattu. Puun kar si mis ta ja poistamista on vähän, lähinnä Kirnuvaaran nousussa. Ra si te tulee muodostaa ulkoilureitin tarvitsemalle ja suunnitelmassa osoi te tul le paikalle. Korvauskysymykset käsitellään ul koi lu reit ti toi mituk ses sa. Yksi muistutus on saapunut määräaikaan mennessä, mutta esityslistan teon jälkeen, muistutus esiteltiin lautakunnalle kokouksessa; Vastine tilan Ruikkala 1:147/Aili Salmelan muistutukseen: Aili Salmela on aikanaan luvannut, että kuntoreitti saadaan rakentaa palstan läpi, jos se rakennetaan palstan etelärajalle. Reitti on kuitenkin rakennettu entisen kotipihan poikki asuinrakennuksen ja navetan välistä. Kuntoreitti pirstoo kotipalstan ja haittaa merkittävästi sille ehkä tapahtuvaa rakentamista. Muistutuksessaan Aili Salmela ei suostu siihen, että kuntoreitti pirstoo kotipalstan. Kuntoreitti tulee rakentaa joko aivan palstan etelä- tai pohjoisrajalle tai mieluimmin kokonaan palstan ulkopuolelle. Ehdotus kins Lautakunta jättää Esko Virtalan maalla kiertävän ympyrälenkin (n. 750 m) pois ulkoilureittitoimituksesta. Pesosten, Nurmeloiden ja Vilmin muistutukseen lautakunta toteaa, et tä rasite tulee tehdä ulkoilureittisuunnitelman mukaisesti kun to reitin tarvitsemalle nykyiselle paikalle eikä hyväksy muistuttajien esi tystä rasitteen muodostamisesta keskelle rajaa. Kokouksessa täydennetty päätösehdotus: Aili Salmelan muistutukseen lautakunta toteaa, että ulkoilureitti voidaan siirtää tilan etelärajalle ja sähkölinjan suuntaisesti. Muistuttajan esitys huomioidaan reittitoimituksessa. Lautakunta päättää hakea ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista Lapin ELY-keskukselta.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Teknltk Simon kunta on hakenut Lapin aluehallintovirastolta avustusta Maks nie men ul koi lu rei tin peruskorjaukseen välille Maks nie mi-kir nuvaa ra, PL Lapin Ely-keskus on vahvistanut ul koi lu reit ti suunni tel man Ulkoilureittitoimituksen reitin raivaamisen ja maa töi den li säk si hankkeeseen kuuluu kuntoradan valaistuksen sanee raus. Suo men Sähkörakennus Oy on tehnyt reitin va lais tus suunni telmat. Suunnitelmat esitellään kokouksessa. ehdotus kins: Tekninen lautakunta hyväksyy Maksniemen latuvalojen sa nee raussuun ni tel mat ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat sekä pyytää urak ka tarjouk set. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet HILMA:ssa klo saak ka. Saapuneet tarjoukset esitellään kokouksessa. Ulkoilureittitoimitus on suoritettu Reitin raivaamisesta ja suun ni tel mien mukaisista maatöistä voidaan pyy tää urak ka tar jouk set. Tek ni nen osasto on laatinut urak ka-asia kirjat. Tar jous pyyn nöt laitetaan HILMA:aan. Urakka-asiakirjat esitellään kokouksessa. ehdotus kins: Lautakunta hyväksyy edullisimman valaistustarjouksen tehneen urakoit si jan valaistusurakan toteuttajaksi. Lautakunta hyväksyy myös maa töi den urakka-asiakirjat ja pyytää urakkatarjoukset. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous. Tekninen osasto on tehnyt avauspöytäkirjan. Lautakunta va litsee Maksniemen kuntoradan/hiihtoladun valaistuksen uusimiseen Suo men Sähkörakennus Oy:n hinnalla ,00 alv 0%. Lautakunta hyväksyy maatöiden urakka-asiakirjat. Tarjouspyyntö laitetaan myös Simon kunnan sivuille. Teknltk Ulkoilureittitoimitus on merkitty Maanmittauslaitoksen kiin teis tö re kiste riin Maanomistajille on maksettu Maanmittauslaitoksen mää rää mä korvaus maapohjasta.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kuntoreitin raivaus puista 6 metriä leveäksi valmistui Urakka tar jouk sen jättivät seuraavat urakoitsijat: - Kumatra Oy - Maansiirto Mykkälä Oy - Maanrakennus Juha Veikanmaa Oy - Tmi Esko Hepola - PT PohjanTeko Oy - Kuljetuspolar Oy Lisätietoaineisto: avauspöytäkirja ehdotus kins: Lautakunta valitsee Maksniemen kuntoradan urakoitsijaksi hal vimman tarjouksen tehneen Kumatra Oy:n tarjouksen mukaisella ko konais hin nal la ,00 alv 0 %. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Merkitään, että teknisen lautakunnan kokouksessa hy väk syt tiin Suomen Sähkörakennus Oy:n tarjous 4 500,00 alv 0 % huonokuntoisen ilmajohdon AMKA 3 x uusimiseksi Maksnie men kuntoradalle pylväsvälille Masniemen ulkoilureitin 4-tie-Kirnuvaara peruskunnostus ja va laistuk sen peruskorjaus ovat valmistuneet. Hankkeiden kustannukset muodostuivat seuraaviksi: Ulkoilureitti peruskunnostus: Suunnittelu 701,10 Kopiokustannukset 428,06 Rakennustekniset työt ,00 Lisätyöt 7 509,60 Muut kustannukset 4 975,50 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,26 Ulkoilureitti valaistuksen peruskorjaus: Suunnittelu 2 105,00 Valaistuksen peruskorjaus ,00 Lisätyöt 4 500,00 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,00

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAKSNIEMEN ULKOILUREITIN JA VALAISTUKSEN PE RUS KOR- JAUS KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,26 AVUSTUS ALUEHALLINTOVIRASTO ,00 YHTEENSÄ ,26 Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa ,00 lii kun ta-aluei den perusparannukseen. ehdotus kins: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le liikunta-alueiden perusparannuksen kokonaiskustannukset ,26 hy väksyttäviksi, josta kunnan osuus on ,26. ehdotus hyväksyttiin.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAKSNIEMEN KOULUN MUUTOSTÖIDEN LOPPUSELVITYS VUODELTA / /2014 Sivltk Maksniemen koulunjohtaja Matti Poikela on lähettänyt si vis tys lau takun nal le seuraavan esityksen: "Esitän, että tekninen toimi käynnistää välittömästi selvityksen ja suun nit te lun uuden opetustilan (7. luokkahuone) saamiseksi Maksnie men koululle. Alustavien pohdintojen perusteella tila olisi edul lises ti järjestettävissä koulun olemassa olevia tiloja saneeraamalla. Muu tos työ olisi tehtävä kesän 2013 aikana. Suuret yli 25 oppilaan ryh mät Maksniemen koululla vaikeuttavat laadukkaanopetuksen jär jes tä mis tä muutaman vuoden välein. Ongelman korjaamiseksi kunta on anonut (ja saanut) ja anonee jatkossakin ylimääräistä val tion osuut ta, joka tulee kohdentaa opetusryhmien pienentämiseen. Saa tua valtionosuutta ei ole aiemmin voitu kohdentaa Maksniemen kou lul le, koska luokkatiloja ei ole riittävästi. Lukuvuonna Maks nie men koulussa aloittaa 25 oppilaan luokka (1. lk). Ryh mä ko ko on aivan liian suuri alkuopetukseen ja luokka tulisikin voida jakaa kah teen ryhmään. On hyvä muistaa, että ensimmäiset kouluvuodet ovat kaikkein tärkeimmät lapsen tasapainoisen kehityksen ja on nis tu neen opintien varmistamisessa." ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle, että Maksniemen koulun uuden opetustilan selvitys- ja suunnittelutyö aloitetaan niin, että muutostyö voidaan tehdä kesän 2013 aikana. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Tekninen toimi on teettänyt selvitys- ja suunnittelutyön Ark ki teh ti toimis to Rauno Ruonansuu Oy:llä. Lisätietoaineistona: Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu Oy:n suunni tel ma Sähkö- ja LVI-suunnitelmiin tarvittavat muutokset tekee Kuukasjärvi Oy Insinööritoimisto ja Rajaplan Oy. ehdotus kins: Lautakunta hyväksyy suunnitelmat ja pyytää ko ko nais hin ta tar jouk-

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta sen hankkeesta. Kokouksessa täydennetty päätösehdotus: Lautakunta esittää varattavaksi vuoden 2014 investointiohjelmaan hankkeen toteuttamista varten ,00 määrärahan sekä pyytää hankkeen tueksi sivistystoimelta selvityksen tilan pitkäaikaisesta tarpeesta sekä erityisopetustilojen tarpeesta. teknltk: ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 investointiohjelmaan ,00 määrärahaa Maksniemen koulun luokkatilojen muu tostöi hin. Tekninen osasto on pyytänyt hankkeesta tarjoukset ja tehnyt mää räai kaan mennessä jätetyistä tarjouksista avaus pöy tä kir jan. Lisätietoaineisto: Avauspöytäkirja Urakkaneuvottelun jälkeen tarjoukset esitellään kokouksessa. ehdotus kins: Esittelyn jälkeen lautakunta tekee päätöksen Maksniemen koulun ura kas ta. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset: Timpurit Jäärni Oy ,00 alv 0 % Rakennusliike Ylisuvanto Oy ,00 alv 0 % IP-Heikkilä Oy ,00 alv 0 % Rakennus ja Saneeraus Tuomo Böök Ky ,00 alv 0 % Tilaajan pyynnöstä urakkaneuvottelun jälkeen kaksi halvinta tar jousta tehnyttä urakoitsijaa antoi lisätarjouksen ilman kalusteita, mattoja maalaustöitä. Tilaaja teettää matto- ja maalaustöitä erikseen so vitus sa laajuudessa annetuilla neliöhinnoilla. Lisätajous 2: Timpurit Jäärni Oy ,00 alv 0 % Rakennusliike Ylisuvanto Oy ,00 alv 0 % Tuomo Böök poistui kokouksesta pykälän käsittelyn päätöksen teon ajak si.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lautakunta päättää anoa hankkeeseen valtuustolta lisämäärärahaa ,00 ja valitsee Maksniemen koulun muutostöihin Timpurit Jäärni Oy:n hintaan ,00 alv 0 %. Urakka toteutuu, mikäli valtuusto hyväksyy hankkeeseen li sä määrärahan. Khall ehdotus kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää tekniselle lau takun nal le lisämäärärahaa Maksniemen koulun muu tostöihin. Kunnanhallitus päätti, ettei se esitä lisämäärärahaa Maksniemen koulun muutostöihin. Teknltk Lisäluokan rakentamiseen tarvittava lisämääräraha, enimmillään ,00, voidaan siirtää muista investointimäärärahoista. ehdotus kins: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kun nan omien kiinteistöjen peruskorjausmäärärahasta voidaan käyttää lisäluokan rakentamiseen ,00. Kokouksessa muutettu päätösehdotus kins: Hanke toteutetaan määrärahojen puitteissa. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Maksniemen koulun luokkatilojen muutostyöt ovat valmistuneet. Peruskorjaustyön kustannukset muodostuivat seuraaviksi: Suunnittelu 2005,55 Kopiot 639,66 Rakennustekniset työt ,00 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,21 Talousarvion investointiosassa hankkeeseen on varattu määrärahaa ,00. ehdotus kins: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le Maksniemen koulun muutostöiden kustannukset ,21 hy väk syt tä viksi.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ehdotus hyväksyttiin.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KARSIKON KALASATAMAN LAITURIN LOPPUSELVITYS VUODELTA / /2014 Teknltk Investointiohjelmassa on varattu määräraha Karsikon kalasataman lai tu rin suunnitteluun. ehdotus kins: Lautakunta päättää teettää kalasataman lastauslaiturin kartoituksen ja pohjatutkimuksen Geobotnia Oy:lle kumppanuussopimuksen hinnoil la. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Teknltk Goebotnia Oy on tehnyt maaperätutkimukset ja maastokartoitukset hei nä-/elo kuus sa Karsikon kalasatamassa. Lastauslaiturin uusimisesta tehdyt suunnitelmat esitellään ko koukses sa. ehdotus kins: Lautakunta tutustuu suunnitelmiin ja hyväksyy suunnitelmat sekä ha kee Lapin Ely-keskukselta EKTR-rahaa hankkeen to teut ta miseen. Päätöehdotus hyväksyttiin. Teknltk Insinööritoimisto Ponvia Oy on laatinut Karsikon kalasataman lastaus lai tu rin rakennesuunnitelmat Geobotnia Oy:n tekemiin poh ja tutki muk siin perustuen. Tarjouspyyntöasiakirjat: tarjouspyyntö, rakennussuunnitelmat ja urakkaohjelma eritellään ko kouk ses sa. ehdotus kins: Lautakunta hyväksyy suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat. Lau takun ta pyytää hankkeesta urakkahinnat laittamalla tarjouspyynnön HIL MAAN ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Tekninen osasto on avannut määräaikaan mennessä saapuneet tarjouk set ja tehnyt avauspöytäkirjan. Lisätietoaineisto: Avauspöytäkirja

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot