RAKENNUSTAPAOHJE TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA PUOLANGAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTAPAOHJE TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA PUOLANGAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 14.06.2010"

Transkriptio

1 RAKENNUSTAPAOHJE TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA

2 Yleiset ohjeet Alueelle muodostetaan tiivis Paljakan ydinkeskusta, mikä sisältää pääasiassa majoitus- ja matkailupalveluita ja sekä niihin liittyviä kaupallisia palveluita. Alueen rakentamisen tulisi olla ilmeeltään viihtyisää ja modernia, taajamaympäristöön verrattavaa rakentamista. Yksittäisiä lomamökkejä ei tulisi rakentaa, vaan majoitushuoneistojen ja palvelujen tulee olla tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Puun käyttö rakennusmateriaalina ja hyvin jäsennelty rakennusten sijoittelu tekevät rakennetusta ympäristöstä viihtyisän ja kutsuvan. Suunnittelualue on tärkeää pohjavesialuetta. Alueella ei saa tehdä mitään pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Maanpinnan vedenläpäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaikki rakennukset tulee liittää viemäriin. Asemakaavamääräykset: Rakennusmateriaalit on valittava siten, ettei niistä liukene haitallisia aineita pohjavesikerrokseen. Pohjaveden muodostuminen on turvattava niin, että alueella muodostuvat puhtaat hulevedet (talojen kattovedet, kevytliikenteen väylät, puistoalueet) johdetaan maaperään muodostumisalueen sisäpuolella. Alueen rakennukset on liitettävä jätevesiverkkoon. Uusiin rakennuksiin tulee rakentaa lämmitysjärjestelmä, joka on myöhemmin liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Alueelle ei saa rakentaa maalämpöjärjestelmiä. Yhdyskuntien viemäriverkostot tulee rakentaa ja ylläpitää niin, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu. Rakennusten sijoittaminen, muoto ja mittasuhteet Rakennusten pohjakerrosten lattiatasojen tulisi olla vähintään 30cm maanpintaa korkeammalla, mieluummin 75 cm korkealla rossilattialla varustettuja. Asemakaavamääräykset: Rakennukset on suunniteltava kunkin rakennuksen kohdalla olevan rinnekaltevuuden mukaisena rinneratkaisuna. Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä maaston poikkileikkaus sekä rakennuksen sovittaminen rinteeseen siten, että vältetään isoja näkyviin jääviä leikkauksia ja pengerryksiä. Sokkelin näkyviin jäävän osan korkeus saa olla enintään yksi metri lopullisesta maanpinnasta ylöspäin. Asuinhuoneen ikkunan on oltava vähintään yhden metrin korkeudella lopullisesta maanpinnasta. Kortteleissa rakennukset on rakennettava rinteen mukaisesti porrastettuna siten, että rakennukseen tai sen osan virkistysalueelle suuntautuvan julkisivun yhtenäinen korkeus saa olla enintään ½k II kerrosta. Rakennusten sijainnit tonteilla Rakennusten pohjakerrosten lattiatasojen tulisi olla vähintään 30cm maanpintaa korkeammalla. Jyrkkien harjurinteiden kohdalla tulee pyrkiä siihen, että rakennettava maa-ala mahdollisimman pieni ja kerroksia useita, jolloin maastoa ja puustoa säästyy tontilla. Jyrkänpartaalla katuvarsilla rakentaminen tulee jaksottua pistemäisesti siten, että ylärinteiden puolelta avautuu selkeitä näkymäakseleita alarinteiden suuntaan ja päinvastoin. 1

3 Rakennusten väliin tulee jättää myös tilaa veden valumiselle ja lumien kasaamiseen tai vyöryttämiseen rinteeseen. Sadevedet ja hulevedet tulisi ohjata isoihin maanalaisiin säiliöihin, josta niitä voidaan käyttää pihan kasteluun tai johtaa ylivuotoputkia pitkin maastoon tai puroihin. Keskustakortteli 109 Kortteli muodostaa Paljakan ydinkeskustan palvelujen ytimen. Torin reunalla rakentaminen on kolmekerroksista ja rinteen yläpuolella kaksikerroksista (ks. leikkaus). Torin länsilaidalle rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat liike- ja ravintolatilat. Rakennuksen on tarkoitus muodostaa vastapari Paljakkatalolle. Liiketilojen yläpuoliset kerrokset ja muut korttelin rakennukset ovat katutilaa rajaavia majoitusrakennuksia. Paikoitus jää piiloon korttelin keskelle ja osa autopaikoista on sijoitettu torin toisella puolella sijaitsevalle yleiselle pysäköintialueelle. 2

4 Hotelli Korttelissa 101 tontilla 2 sijaitsevan hotellin rakennettua maapinta-alaa ei tulisi kasvattaa, vaan mahdollinen lisärakentaminen tulisi osoittaa kolmanteen kerrokseen ylöspäin. Jyrkänpartaan rinneratkaisut Rakennukset tulisi rakentaa jyrkän rinteen vuoksi mahdollisimman lähelle tietä. Koska katualueesta muodostuu paikoin hyvin tiivis, on kadunpuolen julkisivuilla suuri merkitys viihtyvyyden ja katunäkymien kannalta. Julkisivujen tulee olla huoliteltuja niin kadunpuolella kuin alarinteen kulkureiteiltä tarkasteltuna. Katualueen ilmeen vuoksi autopaikkoja ei tule upottaa rakennusmassan sisään katutasoon. Tiiviissä ympäristössä pimeät syvennykset hallitsisivat liiallisesti näkymiä. Rakentaminen tulee toteuttaa terassoimalla huoneistot 2-3 tasoon. Kadunpuolella tulisi suosia kaksikerroksisia rakennusmassoja, joiden toisessa kerroksessa voi olla pieniä rakennusalarajan ylittäviä ja katutilaa elävöittäviä parvekkeita. Huoneistojen sisätilat ja ikkunanäkymät tulisi avata pääasiassa alarinteiden puolelle. Huoneistojen terassoimista rinteeseen voidaan limittää rinnekaltevuuksien mukaan siten, että alempi huoneisto sijoittuu osittain ylemmän alle. Huoneistot ovat kooltaan noin k-m2. Kuva: Rakennusmassat kahdessa ja kolmessa tasossa vasten rinnettä. 3

5 Kadunpuolen huoneistojen sisäänkäynnit järjestyvät kadulta. Alarinteen ja yläkerran huoneistoihin voidaan järjestää oma sisäänkäynti ulkokautta tai sisältä porrashuoneesta. Rakennuksissa tulee välttää kadunsuuntaisia luhtikäytävä- ja porrasratkaisuja. Sisäänkäynneille johtavat ulkoportaikot tulisi toteuttaa kohtisuorassa suunnassa katuun ja rinteeseen nähden. Toisen kerroksen huoneistoihin tulee järjestää kulku porrashuoneesta tai ulkoporras rakennuksen päätyyn. Kuva: Rinneratkaisun vaihtoehtoja Jyrkänpartaan kortteleihin. Kattomuodot ja -kaltevuudet Kattomuotoina suositellan harjakattoa ja pulpettikattoa. Kattokaltevuuden tulisi olla väliltä 1:3-1:6 (pulpettikatot) ja 1:2 1:3 (harjakatot). Keskustakortteleissa 100, 101, 108 ja 109 tulisi rakennusten päämassoissa olla harjakatto tai porrastettu pulpettikatto, ja katon lappeet molempiin suuntiin. Kattomuodon ja kaltevuuden tulee olla kortteleittain tai katuvarsittain yhtenäinen. Kuva: Jyrkänpartaan lomahuoneiston mahdollisia kattomuotoja ja vastaavat periaatepiirrokset kadunpuoleisista julkisivuista. Materiaalit ja rakenteet Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää puuta. Erityisen suositeltavaa olisi hyödyntää modernia hirsirakentamista, jossa ei käytetä ulkonevia ristinurkkia. Myös muiden paikallisten materiaalien käyttöä tulee suosia. Näitä ovat puun lisäksi eri kivilaadut kuten vuolukivi, jota voidaan käyttää sokkelipinnoissa ja rakennusten sisätiloissa. Rakentamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää ekologisen rakentamisen periaatteita. Rakentamistavalla tulee pyrkiä passiivienergia- tai nollaenergiatasoon. Rakennusmassojen tulisi olla mahdollisimman kompakteja ja niissä tulisi hyödyntää lämpövyöhykeajattelua. 4

6 EKOLOGISEN RAKENTAMISEN PERIAATTEITA: Käytetään kestäviä, perinteisiä rakennusmateriaaleja ja yksinkertaista (yksiaineista) ja selkeää rakennustapaa. Yksiaineisuus = esim. puutuotteet: hirsi, lauta, paperi, selluvilla, (heinä, turve) ja kivituotteet: tiili, harkko, luonnonkivi, hiekka, lecasora, kivilaatat, (lasi) Taloudellisuutta kuutiomaisella rakennusmassalla ja tehokkaalla tilankäytöllä. Pienet ikkuna-aukot ja niiden sijoittelu ilmansuuntia hyödyntäen säästää energiaa. Rakentamisessa käytetään mahdollisimman paljon paikallisia tai lähiseudun materiaaleja. Energian / lämmönlähteenä paikallista energiaa: maalämpö, aurinkolämpö ja - sähkö, tuulivoima, puu Lomarakennus voidaan jättää kylmilleen (vesipistettä lukuun ottamatta). Tilat on suositeltavaa jakaa energiataloudellisiin lämpövyöhykkeisiin. Väritys Ohjeellinen värikartta: Vasemmalla päävärin sävyjä, keskellä listoituksen sävyjä ja oikealla tehostevärien sävyjä. 5

7 Rakennuksessa tulee olla yksi selkeä pääväri. Rakennusten päävärejä koko kaava-alueella ovat punamullan eri sävyt. Rakennusten julkisivuissa voidaan käyttää myös lämpimän sävyiseksi kuultomaalattua puuta sekä tervamaalia. Listoitus on pääväriin sopiva sävy valkoisesta tumman harmaaseen. Yhden korttelin eri rakennuksissa voi olla päävärin eri vivahteita (lähivärit) elävöittämässä yleisilmettä. Liike- ja toimistorakennusten korttelin K-1 pääväritys tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen paljakkatalon punasävyn kanssa. Tehosteväreiksi lämpimille pääväreille sopivat raikkaat sinisen sävyt. Kattojen värin tulee olla tumman harmaa tai musta koko alueella. Reitit, tori ja pysäköintialueet Asemakaavamääräykset: Ajotiet ja pysäköintialueet sekä hiihtoreitit on sovitettava maastoon siten, että vältetään isoja leikkauksia ja pengerryksiä. Lähivirkistysalueelle saa rakentaa ulkoilua ja virkistystä palvelevia keveitä rakennelmia, laitureita ja ulkoilureittejä. Rakennusmateriaalit on valittava siten, ettei niistä liukene haitallisia aineita pohjavesikerrokseen. Pohjaveden muodostuminen on turvattava niin, että alueella muodostuvat puhtaat hulevedet (talojen kattovedet, kevytliikenteen väylät, puistoalueet) johdetaan maaperään muodostumisalueen sisäpuolella. Kaikkien pintamateriaalien käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota vedenläpäisyyn ja pohjavesiasioihin. Pääajoväylät ja yleinen pysäköintialue tulee kuitenkin kestopäällystää ja hulevedet viemäröidä suodattimen kautta maastoon. Ajoväylillä Jyrkänpartaalla, joilla tapahtuu myös jalankulkua ja kevyen liikenteen ylityksiä, tulisi käyttää ajohidasteita. Pääkaduilla erillinen jalankulkureitti erotetaan ajotiestä reunakiveyksellä ja korotuksella tai istutetulla viherkaistalla. Rinnetien varteen ja torin sekä yleisen pysäköintialueen ympärille istutettavat puukujat luovat alueelle kulttuuriympäristön ilmettä. Alueen istutuksissa tulee käyttää yhtä puulajia, esim. laaksoon rauduskoivua tai jos halutaan kulttuuri-ilmettä esim. hopeapajuja tai salavia. Harjulle Rinnetielle ja Jyrkänpartaalle sopivat paremmin kuivuutta kestävät männyt / sembramännyt tai runkopihlajat. Torin alue on tarkoitettu vain jalankulkijoille ja se on luonteeltaan pihakatumainen. Lähteen kohdalle tulee rakentaa kaivo, joka on torin keskeinen elementti. Kaivon tulee olla ilmeeltään edustava ja sen rakenteissa voidaan suosia paikallisia materiaaleja. Torikiveyksen tulee olla sellainen, että vesi imeytyy saumoista maaperään. Kiveyksissä olisi hyvä suosia paikallisia luonnonkivilaatuja. Lähteen säilymisen takia maaperän kaivamista tulee välttää toria perustettaessa. Toripinnan taso voi olla pari-kolme askelmaa eli cm ylempänä kuin viereinen pysäköintialue. Yleisellä pysäköintialueella (LP) torinpuoleiset pysäköintipaikat voivat olla kivettyjä. Muuten tulisi suosia vettä paremmin läpäiseviä pinnoitteita kuten soraa. Pohjavesialueella pysäköintialueiden suojarakenteet tulee rakentaa yleisten määräysten mukaisesti. 6

8 Jyrkänpartaan kadunvarsipysäköinnin alueet toteutetaan katusuunnittelun kuivatusratkaisusta riippuen joko betonireikäkivestä tai asfalttipintaisena. Joka viidennen pysäköintiruudun kohdalle eli 10 metrin välein tulisi istuttaa puu. Puusto pehmentää katunäkymää varsinkin silloin, kun alueella ei ole hiljainen kausi ja autoja vähän alueen tyhjyys ei korostu liikaa. Moottorikelkkareitit ja hiihtoreitit tulee toteuttaa erillisinä väylinä. Rinnakkain kulkevat reitit tulee erottaa esim. reittien väliin rakennettavilla pollareilla. Pääulkoilureitit tulee valaista kaavaalueella. Myös reittejä erottavat pollarit olisi hyvä toimia valonlähteinä. Valaistus tulee suunnitella niin, ettei se häikäise liikkujia tai ympäristön asukkaita. Moottorikelkkareitit toimivat kesällä mönkijäreitteinä ja hiihtoreitit ulkoilureitteinä. Kuva: Kaava-alueen pääreitit. 7

9 Periaateleikkaus Jyrkänpartaan katualueen mitoituksesta. Katu on tarkoitettu yksisuuntaiseksi, jolloin 5m ajoväylän leveys on riittävä. Tontin puolelle sijoittuvat 5m pysäköintiruudut rakennetaan katuun kiinni ja tarvittava 7m peruutustila on pääosin katualueen puolella. Tarkempi mitoitus ja kuivatuksen suunnittelu vaatii katusuunnittelua. Pihat, virkistysalueet ja istutukset Asemakaavamääräys: Lähivirkistysalueelle saa rakentaa ulkoilua ja virkistystä palvelevia keveitä rakennelmia, laitureita ja ulkoilureittejä. Rakennusmateriaalit on valittava siten, ettei niistä liukene haitallisia aineita pohjavesikerrokseen. Korttelialueiden ulkopuolella maan kaivamiseen ja puiden kaatamiseen jyrkiltä rinteiltä tarvitaan MRL 128 :n mukainen maisematyölupa. Tonttien aitaaminen on kielletty. Ydinkeskustassa torin ympäristö tulee rakentaa korkeatasoiseksi jalankulkuympäristöksi. Valaistuksen ja kadunkalusteiden tulee olla yhtenäiset koko keskusta-alueella. Toriin liittyvät jalankulkureitit kadunkalusteineen, istuskelupaikkoineen ja viherympäristöineen tulee olla vaihtelevia ja ihmisen mittakaavaan sopivia. Torin kylkeen jyrkkään rinteeseen sijoittuvaa puistoa tulee kehittää näköala- ja kuntoilupaikkana. 15 metriä korkeaan rinteeseen tulisi rakentaa kuntoiluportaat ylös näköalakorkeuteen. Rinteeseen voidaan rakentaa erilaisia tasoeroihin perustuvia lihaskuntoharjoittelu- ja temppuiluvälineitä. Kaava-alueella tulee sälyttää luonnonpuustoa mahdollisuuksien mukaan. Etenkin rakennettavien harjurinteiden kohdalla puuston säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Keskustan rakennetussa jalankulkuympäristössä vehreys perustuu enemmän huoliteltuun viherrakentamiseen kuin luonnonympäristöön. 8

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE TSOALMEVARRI 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE selostus 19.1.2009 Sepänkatu 9A7 90100 OULU puh. 0102414600 riitta.yrjanheikki@airix.fi

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA Lohjan asuinalueiden typologiatarkastelu on tehty osana taajamaosayleiskaavan laadintaprosessia kesällä 2007. Typologiatyön on tehnyt Lohjan kaupunkisuunnittelukeskukselle

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet 3 MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet SISÄLLYS RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS...

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

Kangasalan rakennusjärjestys 2015

Kangasalan rakennusjärjestys 2015 Kangasalan rakennusjärjestys 2015 1 KANGASALAN RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimipaikka ja osoite Kunnanvirasto II, Urheilutie 13, PL 50, 36201 Kangasala, www.kangasala. /asuminen_ja_ymparisto/rakennusvalvonta

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008/29.12.2008 Kankaanpään kaupunki päivitys 8.3.2012 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 päivitys 8.3.2012 Kankaanpään

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A O H J E

R A K E N N U S T A P A O H J E MUNSAARI SIKOSAARI KOIVUNIEMI R A K E N N U S T A P A O H J E LIITTYY ASEMAKAAVAAN Nro. 0909 Kotkan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitus, 2011 LUONNOS 3.2.2012! RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET Tämä

Lisätiedot