Tehtaanniemen ja Itäsataman asemakaavoituksen keskustelutilaisuus klo 18:00, avoin kaikille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtaanniemen ja Itäsataman asemakaavoituksen keskustelutilaisuus klo 18:00, avoin kaikille."

Transkriptio

1 1 (6) Tehtaanniemen ja Itäsataman asemakaavoituksen keskustelutilaisuus klo 18:00, avoin kaikille. Kukka-Maaria Luukkonen avasi tilaisuuden ja esitteli lyhyesti kaavoituksen vaiheet tähän saakka. Kaavatyö on käynnistetty , luonnoslehtiö on esitetty ympäristölautakunnassa ja hankkeen kotisivut on avattu viikolla 11. Yrjö Sahlstedt kertoi asemakaavan muutoksen taustoista, miksi hankkeeseen on ryhdytty ja kuinka sitä toteutetaan. Tehtaanniemi on keskeisestä sijainnistaan huolimatta jäänyt toiminnallisesti syrjään. Kylpylä on ollut konseptina jo pitkään. Aluksi ajatuksena on ollut Eden-tyyppinen ratkaisu ja Harkimon myötä konseptiksi on muotoutunut wellness-tyyppinen spa/hotelli. Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä. 1. vaiheen kaavoitustyö toteutetaan konsulttityönä. Itäsatama ja Tehtaanniemen kaavoitus on yksi kokonaisuus, joka on jaettu teknisesti kahteen osaan. Itäsataman palvelujen sijoittumista selvitetään edelleen jatkossa; tässä tilaisuudessa käsitellään ensisijaisesti Tehtaanniemeä koskevia ratkaisuja. Konsultin edustaja Teemu Holopainen (WSP) esitteli Tehtaanniemen historiaa ja suhdetta muuhun kaupunkiin. Hän veti yhteen tausta- ja lisäselvityksistä saadut johtopäätökset. Johtopäätöksissä todettiin, että Hangolla on merkittävä maankäyttöpotentiaali kehittää satama-aluetta verrattuna Sandhamiin ja Maarianhaminaan, jotka ovat suosittuja vierasvenesatamia veneilyreitillä Helsinki-Tukholma. Mereen ja maisemaan liittyvät toiminnot ovat elintärkeitä Hangon kaupungin tulevaisuudelle. Hanko on syrjässä rannikon kaupunkien verkostosta ja teollisuuden merkitys todennäköisesti vähentyy tulevaisuudessa merkittävästi. Hangon väestön vähentymistä tulisi pyrkiä kompensoimaan, johon Tehtaanniemien ja Kuningatarvuoren hankkeet antavat hyvät edellytykset. Itä-sataman mitoitusta tulee kehittää tapahtumien tarpeiden kautta. Sataman laadukkuus määrittyy palveluiden ja tapahtumien kautta. Pysäköintitarve vaihtelee suuresti, mutta keskustan kadunvarsikapasiteetti toimii hätävarana, joka vie asiakkaita myös sisäkaupunkiin. Kuningatarvuoren myötä tarve kapasiteetin lisäämiselle konkretisoituu. Tehtaanniemen sijainti on keskeinen, mutta maisemallisesti se on kahden maisemakokonaisuuden, Itäsataman ja Regatan kortteleiden välissä. Risto Kyhälä kertoi, että jos muutoslupaa ei myönnetä elokuun 2015 mennessä, Regatta Resorts lähtee toteuttamaan hanketta voimassa olevalla luvalla. Tämä tarkoittaa pienempää kylpylää ja kuutta majoitusrakennusta.

2 2 (6) Keskustelu Alle on koottu lyhyesti illan keskustelun pääpuheenaiheet. Kaupungin, konsultin ja hankkeen toteuttajan vastaukset on esitetty kursivoinnilla. Kaavaprosessi ja ratkaisu jakaa suunnittelualue kahtia herätti keskustelua. Puheenvuoroissa nousi esille mielipiteitä, joissa korostui Itäsataman ja Tehtaanniemien olevan yhtenäinen kokonaisuus, jonka suunnittelua ei tulisi jakaa kahteen osaan. Itäsatama ja Tehtaanniemen kaavoitus on yksi kokonaisuus, joka on päädytty teknisesti jakamaan kahteen osaan, sillä toiminnallisesti (liikenne) Itäsatama ja Tehtaanniemi eivät ole toisistaan riippuvaisia. Tehtaanniemen hankkeen tulisi edistää Hangon matkailua. Tukeeko nyt esitetty hanke Hangon matkailun tavoitteita majoituksen ja kongressitilojen suhteen? Tavoitteeksi on asetettu 200 uutta majoituspaikkaa, miten tämä hanke tukee tätä tavoitetta? Nyt esitetyssä kaavassa lomahuoneistot (KL) ollaan korvaamassa yksityisillä asunnoilla (AL). AL merkintä eli asuin- ja liikehuoneistojen korttelialueet -merkinnällä mahdollistetaan monipuolista toimintaa Tehtaanniemellä. Ei ole nykyaikaa sitoa toimintoja tiukasti tietyn merkinnän alle. Huoneiston omistajalla on esimerkiksi mahdollisuus vuokrata huoneistoaan majoituskäyttöön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa suunnittelun yhdeksi tavoitteeksi asetettu k-m 2 varaaminen hotellirakennukselle. Onko tutkittu lainkaan mahdollisuutta siirtää kylpylähanketta Kuningatarvuorelle, jossa on jo kunnallistekniikka olemassa? Lähtökohtana suunnittelulle on ollut Harkimon kanssa tehty sopimus, joka on siirretty sellaisenaan Regatta Resortsille. Siirtoa ei ole tutkittu, sillä on edetty alkuperäisten sopimusten mukaan. Toteutusjärjestys on sopimuksen mukaan ensin hotelli (Regatta) sitten Tehtaanniemi ja kylpylä, viimeisenä toteutusvuorossa on Kuningatarvuoren asuminen. Sopimustekniset asiat herättivät vilkasta keskustelua pitkin iltaa. Aihe ei varsinaisesti liittynyt illan teemaan, Tehtaanniemen kaavan valmisteluvaiheeseen. Kaupungin edustajat toivat esille puheenvuoroissaan, että sopimukset ovat laillisia eikä niitä ole salailtu. Kuinka Itäsataman toiminnoista aiheutuva melu otetaan suunnittelussa huomioon? Kaupungin ympäristösuojelumääräykset antavat puitteet terassien käytölle.

3 3 (6) Mitä tapahtuu uimahuoneelle ja kuinka sinne pääsee jatkossa? Ajoyhteyttä pidettiin tärkeänä. Uimahuone huomioidaan kaavassa. Se säästetään ja huoltoajo sinne sallitaan. Aivan uimahuoneen viereen autolla ei luonnoslehtiössä esitetyn ratkaisun mukaisesti enää pääsisi. Miksi ympäristölautakunnassa on ollut erilainen luonnoslehtiö, kuin hankkeen kotisivuilla julkaistu? Lautakunnalle tuodaan käsittelyyn materiaalia, johon kokouksessa voidaan tehdä muutoksia ja tarkennuksia. Tästä johtuen kokouksen liitteenä ollut materiaali ja julkaistu materiaali voivat poiketa toisistaan. Lopetetaanko iltatorin pitäminen hankkeen myötä? Tehtaanniemen asemakaavoitus ei vaikuta iltatoriin. Mikä on ravintola Roxxin kohtalo? Roxxin sijainti ja toiminnallisuus Itäsataman kannalta tarkastellaan seuraavassa vaiheessa eli Itäsataman puolen kaavoituksessa. Nyt käsitellään Tehtaanniemen aluetta.

4 4 (6) Diskussionstillfälle om Fabriksuddens och Östra hamnens detaljplanläggning kl. 16, ett tillfälle öppet för alla Kukka-Maaria Luukkonen öppnade tillfället och presenterade kort planläggningens skeden fram till nu. Planarbetet igångsattes den , utkastshäftet presenterades i miljönämnden den och projektets hemsidor öppnades vecka 11. Yrjö Sahlstredt berättade om bakgrunden till detaljplanändringen, varför man startat projektet och hur det ska förverkligas. Fabriksudden har trots sitt centrala läge verksamhetsmässigt blivit åsidosatt. Badhotellet har som koncept funnits redan länge. I början tänkte man sig en lösning av samma typ som Eden och med Harkimo blev konceptet ett spa/hotell av wellness-typ. En styrgrupp har tillsatts för projektet. Det 1:a skedet av planarbetet verkställs som ett konsultarbete. Östra hamnen och Fabriksudden utgör en helhet, som tekniskt har delats i två delar. Placeringen av service i Östra hamnen utreds i fortsättningen, vid detta tillfälle behandlas i främsta hand lösningarna för Fabriksudden. Konsultens representant Teemu Holopainen (WSP) presenterade Fabriksuddens historia och förhållande till den övriga staden. Han sammanfattade de slutsatser man gjort i bakgrunds- och tilläggsutredningarna. I slutsatserna konstaterades att Hangö har en betydande markanvändningspotential att utveckla hamnområdet jämfört med Sandhamn och Mariehamn, som är populära gästbåtshamnar på båtrutten Helsingfors-Stockholm. Funktioner med anknytning till havet och landskapet är livsviktiga för Hangö stads framtid. Hangö ligger på sidan om nätverket av städer på kusten och industrins betydelse kommer sannolikt att minska avsevärt i framtiden. Man bör sträva efter att kompensera för Hangös minskande befolkning, vilket projekten på Fabriksudden och Drottningberg ger goda förutsättningar till. Dimensioneringen av Östra hamnen borde utvecklas utgående från evenemangens behov. Hamnens kvalitet definieras genom servicen och evenemangen. Parkeringsbehovet varierar storligen, men kapaciteten längs gatorna i centrum fungerar som nödresurs, som hämtar kunder också till innerstaden. Genom Drottningberg konkretiseras behovet av mera kapacitet. Fabriksudden ligger centralt men ur landskapets synvinkel ligger det mellan två landskapshelheter, Östra hamnen och Regatta-kvarteren. Risto Kyhälä berättade att Regatta Resorts börjar förverkliga projektet med det nu i kraft varande tillståndet, om inte ändringstillståndet beviljas före utgången av augusti Detta innebär ett mindre spa och sex inkvarteringsbyggnader.

5 5 (6) Diskussion De huvudsakliga samtalsämnena under kvällens diskussion sammanfattas kort nedan. Stadens, konsultens och projektets verkställares svar presenteras med kursiverad stil. Planprocessens och lösningens indelning av planområdet i två delar väckte diskussion. I talturerna framkom åsikter som betonade att Östra hamnen och Fabriksudden är en enhetlig helhet, vars planering inte borde delas i två delar. Östra hamnen och Fabriksudden utgör en helhet, som tekniskt har delats i två delar, eftersom Östra hamnen (trafiken) och Fabriksudden inte funktionellt är beroende av varandra. Projektet på Fabriksudden borde främja turismen i Hangö. Kommer det nu presenterade projektet att fylla målsättningarna för Hangös turism och behovet av kongressutrymmen? Målsättningen är 200 nya inkvarteringsplatser, hur stöder detta projekt den målsättningen? I den nu föreslagna planen ersätter man semesterlägenheter (KL) med privata bostäder (AL). Genom AL-beteckningen, dvs. kvartersområden för bostads- och affärsbyggnader, möjliggörs mångsidig verksamhet på Fabriksudden. Det är inte tidsenligt8906 att binda funktionerna strikt under en viss beteckning. Lägenhetens ägare har till exempel möjlighet att hyra ut sin lägenhet för inkvarteringsbruk. Ett mål för planeringen i programmet för deltagande och bedömning är att reservera vy-m2 för en hotellbyggnad. Har möjligheten att flytta spaprojektet till Drottningberg, där det redan finns kommunalteknik, över huvud taget undersökts? Det avtal som uppgjordes med Harkimo har stått som utgångspunkt för planeringen, avtalet har som sådant överförts på Regatta Resorts. Eftersom man framskridit enligt det ursprungliga avtalet har en flyttning inte utretts. Ordningen för verkställigheten är enligt avtalet först ett hotell (Regatta), sedan Fabriksudden och spaet, och till sist boendet på Drottningberg. De avtalstekniska frågorna väckte livlig diskussion under kvällens lopp. Ämnet hörde egentligen inte till kvällens tema, beredningsskedet för Fabriksuddens plan. Stadens representanter framhöll i sina talturer att avtalen är lagliga och att de inte hemlighållits.

6 6 (6) Hur beaktas det buller som funktionerna i Östra hamnen förorsakar i planeringen? Stadens miljöskyddsbestämmelser anger ramarna för användningen av terrasserna. Vad händer med simhuset och hur kommer man dit i fortsättningen? En körförbindelse uppfattades som viktig. Simhuset beaktas i planen. Det bevaras och servicetrafik till huset tillåts. Man kommer enligt skisshäftet inte längre alldeles invid simhuset med bil. Varför har i miljönämnden förekommit ett annorlunda skisshäfte än det som publicerats på projektets hemsidor? Till nämndbehandlingen hämtas material som kan ändras och preciseras under mötet. Därför kan det material som finns som bilaga till mötet och det publicerade materialet skilja sig från varandra. Kommer kvällstorgsverksamheten att upphöra genom projektet? Detaljplaneringen av Fabriksudden påverkar inte kvällstorget. Vad händer med restaurang Roxx? Roxx placering och funktionalitet i Östra hamnen granskas i det följande skedet, dvs. i planeringen av Östra hamnens område. Nu behandlas Fabriksuddens område. Hangossa / Hangö Johanna Laaksonen Maankäytönsuunnittelija / Markanvändningsplanerare Hangon kaupunki / Hangö stad

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2011 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2011 Planläggningsöversikt 2011 Kaavoista kaupungiksi! Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 5. 9. huhtikuuta 2011 Rohkeasti kohti tulevaisuuden

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 1.1 Taustaa ja hanke 1 1.2 Arviointiohjelma

Lisätiedot

-2, KH 2015-01-22 16:00

-2, KH 2015-01-22 16:00 -2, KH 2015-01-22 16:00 Kokouskutsu Torstaina 22.1.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 1 Ympäristövaikutusten ARVIOINTISELOSTUS 400 kv voimajohtohankkeessa Vantaa - Helsinki LÄNSISALMI - VUOSAARI 2007 2 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 400 kv

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts helsingfors stads

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, tra k- och miljöcentralen Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg 2010 Vaasan kaupunki Vasa stad Mustasaaren kunta

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 9-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 15.5.2013 kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Kuka ostaisi asemarakennuksen?

Kuka ostaisi asemarakennuksen? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Thomas Romantschuk Kuka ostaisi asemarakennuksen? Bruno

Lisätiedot

52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa

52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Management

Lisätiedot

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen Activity 3.5 (Port Study, Part I) Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen www.midnordictc.net SAMMANDRAG Sjötransporterna och hamnarna är av stor betydelse för

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning Kor eleiden 714-717, 728 ja 729 asemakaavan muutos joka koskee lisäksi osia katualueista Juvikin-, Ankkuri-, Linja-, Raaseporin-, Bromarvin-, Nii ykaduilla sekä Kappelisataman ellä Detaljiplaneändring

Lisätiedot

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön 2 /2014 neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen Muuttoliike merkitsee paljon Helsingille helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella

Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella Rauno Tuominen, Teuvo Leskinen, Tuomo Lapp Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella Toimenpideselvitys kehitettävistä alueista Tiehallinnon selvityksiä 37/2009 Rauno

Lisätiedot