Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Petri Salmio PILVIPALVELUT

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu sivua Esko Vainikka Petri Salmio PILVIPALVELUT Pilvipalvelut ovat internetin kautta käytettäviä IT-palveluita yrityksille sekä yksityisille käyttäjille. Työssä tutkitaan, mitä käsite pilvipalvelut tarkoittaa ja mitä se sisältää. Pilvipalvelut on käsitteenä vasta muutamia vuosia vanha ja monille vielä todella outo. Kaikkia internetin välityksellä tarjottavia palveluita voi nimittää pilvipalveluiksi, mutta tämä määritelmä on erittäin huono. Pilvipalvelut jaetaan SaaS-, PaaS-, sekä IaaS-palveluihin eli internetin kautta käytettäviin sovelluksiin, sovelluskehitysalustoihin sekä infrastruktuuripalveluihin. Pilvipalveluiden perusajatuksena on tarjota IT-ratkaisuja, joiden käyttämiseksi käyttäjät tarvitsevat ainoastaan toimivan verkkoyhteyden sekä verkkoselaimen. Työssä kerrotaan pilvipalveluiden yleisistä ja keskeisistä ominaisuuksista sekä eri pilvimalleista. Yleisiä pilvipalveluiden ominaisuuksia ovat esimerkiksi skaalautuvuus ja virtualisointi. Pilvipalveluiden tietoturva on myös tärkeä osa työtä. Työssä esitellään esimerkiksi pilvipalveluiden edut ja riskit sekä suurimmat tietoturvauhat. Työssä esitellään myös tunnetuimmat pilvipalvelujen tarjoajat, kotimaiset palveluntarjoajat sekä suosituimmat pilvipalvelut. Tunnetuimpia pilvipalvelun tarjoajia ovat Amazon, Google, IBM, Microsoft sekä Salesforce. Suosituimpia pilvipalveluja ovat esimerkiksi Google Apps sekä Amazon S3. Yksi työn päätarkoituksista on toimia pilvipalveluiden turvallisen käytön oppaana kaikille yrityksille sekä yksityisille käyttäjille, jotka jo käyttävät pilvipalveluita tai harkitsevat alkavansa käyttää niitä. ASIASANAT: Pilvipalvelut, pilvilaskenta

3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Business Information Technology Data Communications April pages Esko Vainikka Petri Salmio CLOUD SERVICES Cloud services are IT solutions which are accessible via the Internet and designed for businesses and private users. This thesis presents what the term cloud services means and includes. The term itself is only a couple of years old and still very unfamiliar to many people. All services that are accessible via the Internet could be called cloud services, but this definition is incorrect. Cloud services are divided into SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) and IaaS (Infrastructure as a Service). The Basic idea of cloud services is to offer IT solutions that only need a network connection and a web browser to work. This thesis presents different cloud models and common and essential characteristics of cloud services. Examples of common characteristics are scalability and virtualization. The security of cloud services is also an important part of this thesis. This thesis focuses on benefits, risks and major security threats of cloud services. The best-known cloud service providers, Finnish service providers as well as the most popular cloud services are also presented. The best-known cloud service providers include Amazon, Google, IBM, Microsoft and Salesforce. Some of the most popular cloud services are Google Apps and Amazon S3. One of the main purposes of this thesis is to work as a guide for businesses and private users about the secure use of cloud services. KEYWORDS: Cloud services, cloud computing

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 PILVIPALVELUIDEN HISTORIA Pilvitoimintamalli Pilvipalvelut käsitteenä Pilvipalvelut käytännössä Palveluiden kehitys 9 3 NIST ELI NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY NIST:n historia NIST:n määritelmä pilvitoimintamallista 11 4 PALVELUMALLIT Ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) Alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service) Palvelumallien arkkitehtuuri 15 5 PILVIMALLIT Yksityispilvi Yhteisöpilvi Julkinen pilvi Hybridipilvi 18 6 PILVIPALVELUIDEN EDUT JA RISKIT Pilvipalveluiden edut Pilvipalveluiden riskit Edut vastaan riskit Yleisimmät huolenaiheet 21 7 PILVIPALVELUIDEN TIETOTURVA Pilvipalveluiden tietoturva yleisesti Cloud Security Alliance (CSA) Vinkkejä pilvipalveluita käyttäville ja käyttöä harkitseville yrityksille 26 8 PILVIPALVELUITA TARJOAVAT YRITYKSET Suurimmat ja tunnetuimmat palveluntarjoajat Amazon Google IBM 31

5 8.5 Microsoft Salesforce Suosituimmat pilvipalvelut 34 9 KOTIMAISET PILVIPALVELUT DataCenter Finland Nebula Planeetta Internet POHDINTA 39 LÄHTEET 41 KUVIOT Kuvio 1. NIST:n pilvitoimintamalli 13 Kuvio 2. Palvelumallien arkkitehtuuri 16

6 6 1 Johdanto Opinnäytetyöni aihe on pilvipalvelut. Pilvipalvelut ovat yksinkertaisesti määriteltyinä verkon yli käytettäviä IT-palveluja yrityksille sekä yksityisille käyttäjille. Pilvipalvelut on sopiva aihe opinnäytetyöksi, koska aihe on erittäin ajankohtainen ja monet yritykset ovat jo siirtyneet käyttämään pilvipalveluja tai ainakin harkitsevat siirtyvänsä. Pilvipalveluiden käyttö on yleistynyt myös yksityisten käyttäjien keskuudessa. Tähän on vaikuttanut osaltaan esimerkiksi älypuhelinten yleistyminen. Älypuhelinten kautta käytetään useasti esimerkiksi Gmail-sähköpostisovellusta, joka on pilvipalvelu. Tarkoituksenani on selvittää, mitä käsite pilvipalvelut oikeastaan tarkoittaa ja mitä se sisältää. Pilvipalvelut jaetaan karkeasti SaaS-, PaaS-, ja IaaSpalveluihin eli toisin sanoen internetin välityksellä käytettäviin sovelluksiin, sovelluskehitysalustoihin sekä infrastruktuuripalveluihin. Pilvipalveluiden perusajatuksena onkin tarjota IT-ratkaisuja, joiden käyttöön tarvitaan ainoastaan toimiva verkkoyhteys ja verkkoselain. Tulen käsittelemään pilvipalveluiden yleiset sekä keskeiset ominaisuudet, jotka NIST (National Institute of Standards and Technology) on määritellyt. Tyypillisesti pilvipalvelut ovat esimerkiksi skaalautuvia sekä edullisia ratkaisuja, koska palveluista maksetaan useasti ainoastaan käytön mukaan. Pilvipalveluista ei kuitenkaan aina ole pelkkää hyötyä. Eniten käyttäjiä askarruttaa pilvipalveluiden tietoturva. Tämä johtuu siitä, että palveluiden käyttäminen pilvessä sisältää monia riskejä, joista kaikkia on melkein mahdoton ottaa huomioon. Tulen myös käsittelemään pilvipalveluiden edut, riskit ja tietoturvauhat sekä selvittämään, kuinka näitä riskejä ja tietoturvauhkia voisi mahdollisimman tehokkaasti välttää. Tarkoituksena on myös listata vinkkejä pilvipalveluita käyttäville yrityksille ja yrityksille, jotka harkitsevat pilvipalveluiden käyttämistä.

7 7 Maailmassa on jo monia pilvipalveluita tarjoavia yrityksiä, joista suurimmat ovat Amazon, Google, IBM, Microsoft ja Salesforce. Tulen kertomaan näiden kansainvälisten yritysten pilvipalveluiden lisäksi myös kotimaisista pilvipalveluista. Suomalaisia pilvipalveluiden tarjoajia ovat muun muassa DataCenter Finland sekä Nebula. Lähteinä tulen käyttämään esimerkiksi NIST:n, Cloud Security Alliancen ja muiden alan yritysten julkaisuja sekä monia luotettavia verkkosivustoja. Tavoitteenani on kirjoittaa pilvipalveluista laaja tietoisku, joka toivottavasti selventää, mistä pilvipalveluissa on kysymys. Toinen tavoitteeni on antaa yrityksille vinkkejä siitä, mitä tulee ottaa huomioon pilvipalveluiden käyttöönottosekä käyttövaiheessa. Pilvipalvelut on monille käsitteenä outo, väärinymmärretty tai kokonaan tuntematon. Tietääkseni pilvipalveluista ei ole täysin virallista määritelmää toistaiseksi edes olemassa. Toivottavasti opinnäytteeni pystyy vastaamaan suurimpaan osaan pilvipalveluita koskevista kysymyksistä.

8 8 2 Pilvipalveluiden historia 2.1 Pilvitoimintamalli Pilvitoimintamalli eli Cloud Computing on käsitteenä vasta muutamia vuosia vanha, mutta pilvipalveluja on todellisuudessa ollut saatavilla jo pidemmän aikaa. Käsite Cloud Computing on alkujaan kuvannut puhelin- ja tietoliikenneverkkojen dokumentointitapaa. (Pilvipalvelut - johdanto pilvitoimintamalliin.) Cloud Computing käännetään useasti pilvilaskennaksi. Pilvilaskenta on käsitteenä kuitenkin hivenen harhaanjohtava, koska tässä yhteydessä sana computing tarkoittaa tietojenkäsittelyä eikä perinteistä laskentaa. Cloud eli pilvi taas on metafora internetistä. (Rousku 2009, 49.) 2.2 Pilvipalvelut käsitteenä Pilvipalveluihin sisällytetään useasti esimerkiksi perinteiset hosting-palvelut, joissa palveluntarjoajat tarjoavat asiakkaille verkon yli käytettäväksi palvelintilaa vaikkapa kotisivuja varten. Itse en kuitenkaan kutsuisi hosting-palveluita varsinaisiksi pilvipalveluiksi. Melkein kaikki verkon yli käytettävät palvelut voisi mieltää pilvipalveluiksi, mutta tällöin pilvipalveluilla ja esimerkiksi ASP (Application Service Provider) -palveluilla ei olisi mitään käytännön eroja. ASPpalveluilla tarkoitetaan perinteisiä palveluntarjoajilta asiakkaille verkon yli käytettäviksi tarkoitettuja palveluita, kuten sähköpostipalvelut. ASP-palvelut on käsitteenä huomattavasti pilvipalveluita vanhempi. Palveluiden tulisi mielestäni sisältää pilvipalveluille tyypillisiä ominaisuuksia, jotta ne voisi määritellä pilvipalveluiksi. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi virtualisointi ja käytön mukaan maksaminen. Seuraavassa pääluvussa tulen käsittelemään pilvitoimintamallin yleiset ja keskeiset ominaisuudet sekä pilvi- ja palvelumallit.

9 9 2.3 Pilvipalvelut käytännössä Yksinkertaisia esimerkkejä pilvipalveluista ovat ohjelmistopalvelut, joita tarjotaan käytettäväksi verkon yli. Erinomainen yksinkertainen esimerkki on Googlen tarjoama Google Apps -työvälineohjelmisto. Google Apps sisältää esimerkiksi sähköpostin, kalenterin, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelman. (Rousku ) Pääperiaatteena on, että yritykset sekä yksityiset asiakkaat saisivat käyttöönsä sovelluksia, joiden käyttämiseen riittäisi pelkästään nettiselain. Omille työasemille ei tällöin tarvitsisi asentaa nettiselaimen lisäksi mitään muuta ja ohjelmiin pääsisi helposti käsiksi mistä tahansa. Sovelluksilla tehtävät tiedostot tallennettaisiin palveluntarjoajan palvelimille ja ohjelmistoista voitaisiin mahdollisesti maksaa käytön mukaan. Tämä taas toisi huomattavia kustannussäästöjä verrattuna perinteiseen ohjelmistolisenssien ostamiseen sekä omien palvelinten hankintaan ja niistä aiheutuviin sähkölaskuihin. Monet potentiaaliset käyttäjät suhtautuvat pilvipalveluihin kuitenkin vielä erittäin suurella varauksella. Pilvipalvelut on käsitteenä vielä erittäin nuori ja tämän vuoksi jopa hivenen pelottava. Erityisesti yrityksiä askarruttaa pilvipalveluiden tietoturva. Tästä hyvänä esimerkkinä on se tosiasia, että monissa tapauksissa pilvipalveluihin pääsee käsiksi periaatteessa mistä tahansa. 2.4 Palveluiden kehitys Vaikka pilvipalvelut on käsitteenä vasta muutaman vuoden ikäinen, on kyse huomattavasti vanhemmasta keksinnöstä. Amazon esimerkiksi kehitti jo vajaa kymmenen vuotta sitten suuria palvelinparkkeja, joiden virtuaalipalvelut sisälsivät ylimääräistä kapasiteettia. Kapasiteettia alettiin myöhemmin myydä yrityksille palvelinresurssien, tietokantojen sekä sovellusten muodossa ja näin syntyivät kaupalliset pilvipalvelut. (Mepco 2010.)

10 10 Monia palveluja kaupataan nykyisin pilvipalveluina, vaikka todellisuudessa myytäisiinkin vain vanhoja tuttuja palveluja. Monissa tapauksissa voi kuitenkin olla vaikeaa kiistää, etteikö esimerkiksi vanhoja ASP-palveluja voisi nimittää pilvipalveluiksi. ASP-palvelut ovat tavallaan pilvipalveluihin lukeutuvien Software as a Service (SaaS) -palveluiden alkukantaisempi muoto. Tällä hetkellä suurimmat pilvipalveluita tarjoavat yritykset ovat Amazon, Google, Microsoft, Salesforce sekä IBM.

11 11 3 NIST eli National Institute of Standards and Technology 3.1 NIST:n historia NIST (National Institute of Standards and Technology) eli Standardien ja teknologian kansallinen instituutti on vuonna 1901 Yhdysvalloissa perustettu Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen virasto. NIST tunnettiin alunperin nimellä NBS (National Bureau of Standards) eli Standardien kansallinen virasto vuoteen 1988 asti. NIST:n tarkoitus on parantaa ja kehittää mittaustiedettä, standardeja sekä teknologiaa. (NIST 2010.) NIST toimii Marylandin Gaitherburgissa sekä Coloradon Boulderissa. Päämaja sijaitsee Marylandissa. NIST työllistää arviolta noin 2900 henkilöä. NIST:n henkilöstöön kuuluu muun muassa tieteilijöitä, insinöörejä sekä teknikkoja. (NIST 2010.) NIST ansaitsee oman päälukunsa, koska NIST on tiettävästi ensimmäisenä maailmassa määritellyt pilvitoimintamallin, sen ominaisuudet, palvelumallit sekä pilvimallit. Monet käyttämistäni lähteistä pohjautuvatkin tavalla tai toisella juuri NIST:n määritelmiin. Täysin virallista määritelmää pilvitoimintamallista ei tietääkseni ole olemassa. 3.2 NIST:n määritelmä pilvitoimintamallista NIST määrittelee pilvitoimintamallin koostuvan kahdeksasta yleisestä ominaisuudesta, viidestä keskeisestä ominaisuudesta, kolmesta palvelumallista sekä neljästä pilvimallista.

12 12 Yleiset ominaisuudet ovat seuraavat: skaalautuvuus yhtenäisyys virtualisointi joustava tietojenkäsittely halvat ohjelmistot maantieteellinen jaettavuus palvelusuuntautuneisuus kehittyneet turvateknologiat. (Mell & Grance 2009, 14.) Keskeiset ominaisuudet ovat seuraavat: maksu käytön mukaan saatavuus resurssien poolaus joustavuus mitattava palvelu. (Mell & Grance 2009, 10.) Palvelumallit ovat seuraavat: ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service). (Mell & Grance 2009, 11.) Pilvimallit ovat seuraavat: yksityispilvi yhteisöpilvi julkinen pilvi hybridipilvi. (Mell & Grance 2009, 13.)

13 13 Kuviossa 1 on NIST:n pilvitoimintamalli kokonaisuudessaan. Kuvio 1. NIST:n pilvitoimintamalli (Mell & Grance 2009, 15).

14 14 4 Palvelumallit 4.1 Ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) SaaS-palvelumallin periaatteena on palvelut, joissa asiakkaat käyttävät palveluntarjoajien sovelluksia verkon yli. Sovellukset sijaitsevat palveluntarjoajien palvelimilla, joten käyttäjien ei erikseen tarvitse asentaa käytettäviä sovelluksia työasemilleen. Käyttäjät tarvitsevat ainoastaan toimivan verkkoyhteyden sekä selaimen käyttääkseen SaaS-palveluita. Palveluntarjoajat huolehtivat palveluiden ylläpidosta, päivityksistä, käyttäjätuesta sekä tietoturvasta. SaaS-palvelut tuovat lukuisia etuja käyttäjille. Yksi suurimmista eduista on, että palveluihin pääsee helposti käsiksi mistä tahansa. Useasti palveluista maksetaan ainoastaan käytön mukaan, joten SaaS on myös erittäin kustannustehokas sekä joustava ratkaisu. Aiemmin jo mainitsin, että SaaS on tavallaan ASP:n kehittyneempi versio. Voisikin ajatella, että SaaS on käsitteenä korvannut ASP:n verkon yli käytettävien ohjelmistopalvelujen kehityksen sekä esimerkiksi virtualisoinnin yleistymisen myötä. Eräs tunnetuimmista SaaS-palveluista on Googlen Google Apps, joka sisältää muun muassa Gmail-sähköpostin. 4.2 Alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) PaaS-palvelumallissa käytetään verkon yli sovelluskehitysalustoja ja kehitystyökaluja. Käyttäjien tarvitsee käytännössä vain kirjoittaa koodia, ladata se sovelluskehitysalustaan ja ajaa koodi. Palveluntarjoaja tarjoaa tehokkaan kehitys- ja testiympäristön sekä huolehtii ylläpidosta. Käyttäjä tarvitsee jälleen käytännössä vain verkkoyhteyden sekä selaimen.

15 15 Suurin osa palveluntarjoajista rajoittaa kehitysalustojaan toimimaan ainoastaan tietyillä ohjelmointikielillä. Tällaisia ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi Java sekä Python. Yksi tunnetuimmista PaaS-palveluista on Googlen Google App Engine (GAE), joka tukee Java-, Python- sekä Googlen omaa Go-ohjelmointikieltä (Google App Engine 2012). 4.3 Infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service) Kolmas palvelumalli IaaS tarjoaa käyttäjilleen virtualisoituja laitteistoja sekä esimerkiksi tallennustilaa. Käyttäjät voivat asentaa virtuaalisiin laitteistoihin haluamansa käyttöjärjestelmät ja sovellukset sekä kontrolloida niitä, mutta itse pilvi-infrastruktuuria kontrolloi ainoastaan palveluntarjoaja. (Mell & Grance 2009, 11.) IaaS on erittäin kustannustehokas ja järkevä ratkaisu esimerkiksi juuri perustetuille yrityksille. Infrastruktuurin siirtäminen pilveen tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin hankkia omat tehotyöasemat ja palvelimet. Virtuaalilaitteistoissa on myös se hyvä puoli, että niitä voi vaivattomasti skaalata tehokkaammiksi koska tahansa. Varastointipalveluista maksetaan yleensä käytettyjen gigatavujen mukaan, joten käyttäjät eivät maksa turhasta tilasta. IaaS:n edut ja ominaisuudet ovat varsin yhtäläiset muiden pilvipalvelumallien kanssa. IaaS-palveluita tarjoavat muun muassa Amazon, IBM sekä Microsoft. Suosittuja IaaS-palveluita ovat esimerkiksi Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) sekä Amazon Simple Storage Service (S3). 4.4 Palvelumallien arkkitehtuuri Palvelumallien voisi ajatella rakentuvan toistensa päälle kerroksittain. Alimmaisena on IaaS, koska se tarjoaa laitteiston, joka on edellytys seuraaville kerroksille. Keskimmäisenä on PaaS, joka tarjoaa kehitysalustan seuraavan kerroksen sovelluksille ja ylimpänä on SaaS. Voisi myös ajatella, että ennen palvelumalleja täytyy tietysti olla palveluntarjoaja ja palvelin, jossa palvelut toimivat sekä ylimpänä palvelumallien päällä itse käyttäjä.

16 16 Kuviossa 2 on palvelumallien arkkitehtuuri. Kuvio 2. Palvelumallien arkkitehtuuri (Mell & Grance 2009, 12).

17 17 5 Pilvimallit 5.1 Yksityispilvi Pilvipalvelut voidaan jakaa erillisiin pilvimalleihin sen perusteella, ketkä palveluja kontrolloivat ja käyttävät. NIST on määritellyt neljä eri pilvimallia, joista ensimmäinen on yksityispilvi. Yksityispilvi tunnetaan myös sisäisenä pilvenä tai yrityksen pilvenä. Yksityispilvi on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat itse kontrolloida ja valvoa pilvipalvelujaan enemmän kuin normaalisti olisi mahdollista. (Mell & Grance 2009, 13.) Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi Amazonin Elastic Compute Cloud (EC2) ja Simple Storage Service (S3). (SearchCloudComputing 2008.) 5.2 Yhteisöpilvi Yhteisöpilvessä pilvi-infrastruktuuri on jaettu useiden yritysten kesken, joilla on esimerkiksi yhteisiä tehtäviä. Yritykset voivat itse kontrolloida palvelujaan mikäli näin haluavat. (Mell & Grance 2009, 13.) Esimerkiksi Google Apps for Government on yhteisöpilvessä toimimaan suunniteltu palvelu (Towns 2009). 5.3 Julkinen pilvi Julkisessa pilvessä pilvi-infrastruktuuri on kaikkien saatavilla. Julkisia pilvipalveluita voi käyttää niin yritys kuin yksityiset henkilötkin. Julkisia pilvipalveluita kontrolloi vain ja ainoastaan palveluntarjoaja itse. (Mell & Grance 2009, 13.) Esimerkiksi Google Apps -työvälineet ovat julkisia pilvipalveluita.

18 Hybridipilvi NIST määrittelee hybridipilven kahden tai useamman pilvimallin yhdistelmäksi yhdistellen edellä mainittuja pilvimalleja (Mell & Grance 2009, 13). Tätä määritelmää on kuitenkin kritisoitu harhaanjohtavana, koska kaksi pilvimallia yhdistämällä ei saada yhtä uutta toimivaa pilveä, vaan pilviä on edelleen kaksi (Bias 2010). Toisessa hybridipilven määritelmässä yhdistyvät yksi pilvimalli sekä pilven ulkopuolinen ratkaisu. Jos yritys esimerkiksi käyttää Amazonin julkista Simple Storage Servicea (Amazon S3) tiedon arkistointiin, mutta pitää senhetkisten asiakkaidensa tietoja varastoituna talon sisälle, on yrityksellä tällöin yksi toimiva järjestelmä (SearchCloudComputing 2009).

19 19 6 Pilvipalveluiden edut ja riskit 6.1 Pilvipalveluiden edut Pilvipalveluiden käyttämisessä on luonnollisesti omat hyötynsä ja haittansa. Tämän pääluvun tarkoitus on tuoda esiin yleisimmät hyvät sekä huonot puolet ja lopuksi asettaa ne vastakkain. Pilvipalveluissa on lukuisia etuja sekä käyttäjille että palveluntarjoajille. Esimerkiksi NIST:n määrittelemät pilvipalveluiden yleiset ja keskeiset ominaisuudet ovat kaikki hyviä esimerkkejä pilvipalveluiden eduista. Yksi suurimmista eduista on palveluiden skaalautuvuus. Skaalautuvuus tarkoittaa käytännössä, että palvelujen ominaisuuksia voidaan joustavasti ja helposti muuttaa käyttäjien toiveiden mukaisesti. Toinen suuri etu on palveluiden kustannustehokkuus. Palveluista maksetaan yleensä käytön mukaan ja tämä tulee käyttäjille huomattavasti halvemmaksi kuin esimerkiksi kalliiden ohjelmistolisenssien hankinta. Palveluista pääsee myös vaivattomasti eroon tarpeen vaatiessa. Käytettävät sovellukset ja muut palvelut sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimilla, joten käyttäjät eivät tarvitse omaa kallista palvelinympäristöä. Suuri etu on myös palveluihin käsiksipääsy paikasta riippumatta, mutta se saattaa olla myös suuri riski. Palveluntarjoajan kannalta suurin etu on, että sovellukset ovat mutkattomasti päivitettävissä. Tämä on tietysti suuri etu myös käyttäjille. Sovellukset päivitetään pilvijärjestelmissä aina, kun siihen on tarvetta ja se takaa parhaan mahdollisen toimivuuden sovelluksille. Myös muut ylläpitoon liittyvät asiat ovat käytännössä aina palveluntarjoajan vastuulla. Palveluiden tietoturva on myös palveluntarjoajan vastuulla, joten palvelujen voisi olettaa olevan keskivertoa paremmin suojattuja. (Norman 2009.)

20 Pilvipalveluiden riskit Pilvipalveluiden käyttöönotto sisältää monia riskejä. Monet näistä riskeistä sisältyvät samoihin ominaisuuksiin, jotka voidaan alunperin mieltää positiivina. Suurin riski on se, että sovellukset sekä tallennettu tieto sijaisevat kolmannen osapuolen palvelimilla. Palveluntarjoajan hallitessa palvelimia ja ylläpitäessä sovelluksia ei koskaan voi olla täysin varma, ovatko käyttäjien mahdollisesti salaiset tiedot todella turvassa. Koskaan ei voi olla täysin varma, ovatko salaiset tiedot muidenkin kuin vain käyttäjien nähtävissä. (Norman 2009.) Seurauksia tietojen urkkimisesta ja hallitsemisesta voisi olla esimerkiksi tärkeiden tietojen vääristyminen ja tietojen mahdollinen myynti eteenpäin vaikkapa kilpailijoille. Käyttäjien tulisi myös tietää mitä tapahtuu, jos palveluntarjoaja menee konkurssiin tai toinen yritys ostaa palveluntarjoajan yrityksen. (Norman 2009.) Pääasiassa pilvipalveluiden riskit liittyvät tietoturvaan. Moni asia tuntuu varmasti käyttäjistä epävarmalta, kun esimerkiksi käytettävien palvelinten maantieteellistä sijaintia ei edes useasti tiedetä. Myös eri maiden lakisäädökset voivat osoittautua ongelmallisiksi, jos käytettävät palvelimet sijaitsevat esimerkiksi toisella puolella maapalloa kuin käyttäjät itse. Tärkeintä on tehdä palveluntajoajan kanssa niin aukoton sopimus kuin vain mahdollista. Seuraavassa pääluvussa kerron tarkemmin pilvipalveluiden tietoturvauhista sekä siitä, mitä yritysten tulee ottaa huomioon pilvipalvelujen käyttöönottovaiheessa. 6.3 Edut vastaan riskit Pilvipalvelut tuovat lukuisia etuja käyttäjille, mutta myös riskejä on paljon. Omasta mielestäni pilvipalveluiden edut menevät riskien edelle, mutta vain siinä tapauksessa, että riskit minimoidaan mahdollisimman pieniksi. Suurin ongelma on ehkä juuri siinä, että läheskään kaikkia riskejä ei käyttöönottovaiheessa ymmärretä huomioida. Tiettyjä riskejä on aina olemassa ja silloin pitäisikin aina miettiä, onko palveluista enemmän haittaa kuin hyötyä.

21 21 Pilvipalveluiden käyttö sopii mielestäni yksityisille käyttäjille sekä pienille yrityksille paremmin kuin todella suurille yrityksille. Pilvipalveluiden käyttämä teknologia on vielä osin uutta ja tästä syystä monet yritykset pelkäävät siirtyä käyttämään pilvipalveluja. Palveluiden käyttäminen on kuitenkin erittäin helppoa aloittaa, kustannustehokasta ja monien palveluiden kohdalla myös erittäin turvallista. Pilvipalveluiden käyttö tulee varmasti kasvamaan lähitulevaisuudessa. 6.4 Yleisimmät huolenaiheet Maailman johtaviin tietotekniikkaa tutkiviin yrityksiin lukeutuva Gartner on tehnyt vuoden 2010 alussa tutkimuksen tietohallintajohdon yleisimmistä huolenaiheista koskien pilvipalveluiden käyttöönottoa. Tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti suurin huolenaihe on palvelujen turvallisuus. Seuraavaksi suurin on huoli siitä, missä tallennettu data todellisuudessa sijaitsee, pääseekö siihen varmasti aina käsiksi ja onko tieto varmasti salassa. Kolmantena huolenaiheena on kontrollin puute, koska useissa tapauksissa ainoastaan palveluntarjoaja ylläpitää ja hallitsee palveluja. Muita huolenaiheita ovat esimerkiksi kustannusten mahdolliset vaihtelut ja voiko palveluntarjoajiin luottaa. (Spink 2010, 16.)

22 22 7 Pilvipalveluiden tietoturva 7.1 Pilvipalveluiden tietoturva yleisesti Tietoturva on ehdottomasti suurin huolenaihe siirryttäessä käyttämään pilvipalveluita. Suurin osa pilvipalveluiden riskeistä liittyvät tavalla tai toisella nimenomaan tietoturvaan. Yksi suurimmista syistä tähän on pilvipalveluiden nopea kehitys verrattuna tietoturvaan. Perinteinen oma palomuuri ei enää riitä palveluiden tullessa pilvestä. Tarkoitukseni on kertoa pilvipalveluiden suurimmista tietoturvauhista, sekä siitä, miten ne voitaisiin minimoida. Ensisijaisen tärkeää on tehdä mahdollisimman yksityiskohtainen ja aukoton sopimus palveluntarjoajan kanssa. Tämä on todella haastavaa, koska kaikkia riskejä on lähes mahdotonta ottaa huomioon. Osasyynä tähän on se, että monet riskit ovat vielä mahdollisesti tuntemattomia ja palveluiden kehittyessä syntyy myös uusia riskejä. 7.2 Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Security Alliance (CSA) on yritys, joka on erikoistunut pilvipalveluiden tietoturvaan. CSA:n tarkoitus on tarjota yrityksille informaatiota sekä pilvipalveluista yleisesti että turvallisesta siirtymisestä pilvipalveluiden käyttöön. (Cloud Security Alliance 2012.) CSA on listannut 7 suurinta pilvipalveluiden tietoturvauhkaa sekä suosituksia kyseisten uhkien välttämiseen.

23 23 CSA:n määrittelemät uhat ovat seuraavat: palvelujen rikollinen ja luvaton käyttö suojaamattomat rajapinnat ja API:t (Application programming interface) epäluotettava sisäpiiri jaetun teknologian ongelmat datan häviäminen ja vuotaminen käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen tunnistamattomat riskit. (Cloud Security Alliance 2010, 3.) Palvelujen rikollinen ja luvaton käyttö IaaS-palvelujentarjoajat tarjoavat asiakkailleen lähes rajatonta tallennuskapasiteettia sekä virtualisoituja laitteistoja. Rekisteröintiprosessi vaatii asiakkaalta monesti ainoastaan voimassa olevan luottokortin. Rekisteröitymisen jälkeen palvelut ovat välittömättömästi käytettävissä. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Yksinkertainen ja tavallaan jopa anonyymi rekisteröityminen sekä palvelujen helppokäyttöisyys ovat keskeisimpiä syitä palvelujen rikolliseen ja luvattomaan käyttöön. Rikollista toimintaa harjoittavat esimerkiksi roskapostien lähettäjät, hakkerit sekä muut rikolliset. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) PaaS-palvelujentarjoajat ovat kärsineet palvelujen rikollisesta ja luvattomasta käytöstä perinteisesti eniten, mutta uudet tutkimukset osoittavat, että rikollisten kohteina ovat vahvasti myös IaaS-palvelujentarjoajat. Suurimpia tulevaisuuden huolenaiheita ovat esimerkiksi salasanojen ja avainten murtaminen sekä DDoS (Distributed Denial of Service) eli hajautetut palvelunestohyökkäykset. (Cloud Security Alliance 2010, 8.)

24 24 Toimenpiteitä pilvipalvelujen rikollisen ja luvattoman käytön estämiseksi ovat esimerkiksi seuraavat: tiukennetut rekisteröinti- ja validointiprosessit parannettu luottokorttipetoksien seuranta asiakkaan verkkoliikenteen tarkka seuraaminen julkiset mustat listat haitallisista verkko-osotteista. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Rikolliset jatkavat uusien teknologioiden hyödyntämistä välttääkseen kiinnijäämistä ja parantaakseen toimintansa tehokkuutta. Pilvipalvelujen tarjoajat ovat otollisia kohteita, koska kiinnijäämisen mahdollisuus on kohtalaisen pieni ja rekisteröinti- sekä validointiprosessit ovat usein heikosti suojattuja. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Suojaamattomat rajapinnat ja API:t Rajapintojen sekä ohjelmointirajapintojen turvallisuus on ensisijaisen tärkeää pilvipalveluiden tarjoajille sekä käyttäjille. Tarjottavien palveluiden turvallisuus ja saatavuus riippuu suureksi osaksi juuri rajapintojen turvallisuudesta, joten palveluntarjoajan tulee suunnitella rajapintojen autentikointi, pääsynvalvonta, salaus sekä monitorointi huolella. Käyttäjien palvelut tarvitsevat rajapintoja toimiakseen, joten käyttäjien tulisi aina ottaa tarkasti selvää rajapintojen tietoturvatasoista ja ymmärtää palveluiden olevan riippuvaisia rajapinnoista. (Cloud Security Alliance 2010, 9.) Epäluotettava sisäpiiri Palveluntarjoajien epäluotettavat työntekijät ovat suuri uhka niin palvelujen käyttäjille kuin palveluntarjoajille itselleenkin. Käyttäjien olisi hyvä tietää, millä perusteella palveluntarjoajat palkkaavat henkilöstöä ja yleisesti palveluntarjoajien toimintatavoista sekä tietoturvatasosta. (Cloud Security Alliance 2010, 10.)

25 25 Tärkeää olisi myös tietää, kenellä kaikilla on oikeus hallinnoida palveluntarjoajan rajapintoja ja palveluita. Pahantahtoisten työntekijöiden liian laajat käyttäjäoikeudet saattaisivat aiheuttaa esimerkiksi käyttäjien luottamuksellisten tietojen vuotamista sekä suuria taloudellisia tappioita. (Cloud Security Alliance 2010, 10.) Jaetun teknologian ongelmat IaaS-palveluntarjoajat jakavat palvelimensa monien eri asiakkaiden kesken. Palvelinten infrastruktuuri ei kuitenkaan välttämättä ole suunniteltu jaettavaksi monille eri käyttäjille, joiden käyttöjärjestelmien ja sovellusten tulisi kuitenkin olla täydellisesti eristettyjä toisistaan. Tämä saattaa antaa mahdollisuuden pahantahtoisille käyttäjille päästä käsiksi muiden käyttäjien tietoihin. (Cloud Security Alliance 2010, 11.) Datan häviäminen ja vuotaminen Monille on varmasti tuttu tilanne, jossa tärkeät tiedostot syystä tai toisesta tuhoutuvat, mutta niistä on unohdettu tehdä varmuuskopiot. Tämä on tyypillinen esimerkki datan häviämisestä. Pilvessä käytettävät palvelut lisäävät datan häviämisen sekä vuotamisen riskiä huomattavasti. (Cloud Security Alliance 2010, 12.) Käyttäjät eivät voi koskaan olla täysin varmoja datansa turvallisuudesta datan ollessa varastoituna pilveen. Käyttäjien tulisi aina ottaa tarkasti selvää palveluntarjoajiensa datan säilytys- sekä varmuuskopiointistrategioista. (Cloud Security Alliance 2010, 12.) Käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen Käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen on tuttu uhka jo monien vuosien takaa. Hyökkäysmetodit kuten tietojen kalastelu (Phishing), erilaiset petokset ja ohjelmien heikkouksien hyödyntäminen tuottavat edelleen tulosta. Käyttäjätilien kaappausta edesauttavat esimerkiksi uudelleenkäytettävät salasanat. (Cloud Security Alliance 2010, 13.)

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä)

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Johdatus tutkimustyöhön Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Päivän To-do -lista Esittele oma työsi ryhmässä Valitse kenen työn haluat opponoida Heidi kierrättää listaa, merkitse siihen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow Mobiililaitteiden hallinta Andrei Kolmakow andrei@ilonait.fi Esittäjä: Andrei Kolmakow Technical Manager Ilona IT Oy Kokemus mobiililaitteiden hallinnasta vuodesta 2011 Ensimmäinen tekninen koulutus 09/2011

Lisätiedot

Pilvipalvelut. Kalle Micklin. Kaupan ja kulttuurin toimialan opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tradenomi

Pilvipalvelut. Kalle Micklin. Kaupan ja kulttuurin toimialan opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tradenomi Pilvipalvelut Kalle Micklin Kaupan ja kulttuurin toimialan opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tradenomi TORNIO 2013 TIIVISTELMÄ 2 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Tietojenkäsittely Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen 50x tallennukseen IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Tallennustilan hinta laskee noin 25% vuodessa, mutta datamäärä kasvaa samaan

Lisätiedot

EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ

EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ EDC Työmaajärjestelmä on uusinta mobiiliteknologiaa hyödyntävä monipuolinen järjestelmä, joka tehostaa työmaiden päivittäisiä toimintoja ja rutiineja. East Dataconst Oy Puh. +358

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus mikko.kaariainen@opisto.hel.fi 4.10.2016 Lataa luennon materiaali, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Haittaohjelmat (malware) Virukset,

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Tech Conference Office 365 tietoturvan heikoin #TechConfFI

Tech Conference Office 365 tietoturvan heikoin #TechConfFI Tech Conference 28.-29.5.2015 Office 365 tietoturvan heikoin lenkki? @NestoriSyynimaa #TechConfFI Puhujasta Senior-konsultti Nestori Syynimaa, PhD MCT, MCSA (Office 365) www.linkedin.com/in/nestori Luennon

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN PÄÄTTÄJÄN TULISI TIETÄÄ PILVESTÄ

MITÄ JOKAISEN PÄÄTTÄJÄN TULISI TIETÄÄ PILVESTÄ MITÄ JOKAISEN PÄÄTTÄJÄN TULISI TIETÄÄ PILVESTÄ VOIMAA VERKOSTA VAI VIRRASTA - TARINA MENNEESTÄ MAAILMASTA Suomen teollistumisen alkuaikoina teollisuutta - esimerkiksi paperitehtaita - syntyi suurten jokien

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Voiko se oikeasti olla totta

Voiko se oikeasti olla totta Voiko se oikeasti olla totta 1960 rakennetaan ensimmäiset laskenta-aikaa jakavat sovellukset 1969 Internetin esi-isä, ARPANET, näkee päivänvalon 1990 mainframe teknologia tekee vahvasti tuloaan 1999 Salesforce.com

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

PILVI-OFFICET GOOGLE APPS EVERNOTE. TEKSTI: JUKKA LEHTINEN Neljä toimistoa pilvessä

PILVI-OFFICET GOOGLE APPS EVERNOTE. TEKSTI: JUKKA LEHTINEN Neljä toimistoa pilvessä PILVI-OFFICET GOOGLE APPS EVERNOTE TEKSTI: JUKKA LEHTINEN Neljä toimistoa pilvessä 48 MPC 1/2014 OFFICE 365 ICLOUD Toimisto-ohjelmien käyttö pilvipalveluna on varteenotettava vaihtoehto, jos työtä tekee

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä HELIA TiKo-05 1 (10) Johdanto Tiedon varastointi?... 2 Tieto?... 2 Varasto?... 3 Tietovarasto?... 4 Miksi tietovarastoja?... 5 Tietojen käsittely... 6 Tietovarastot ja tietojärjestelmät... 7 Tietovarasto

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Puhujasta Yritysarkkitehti, Big data kehityspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto, tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc., Mountain

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU lyhyt käyttöopastus (9 sivua) helmikuu 2016, Android 5.0. tai uudempi 1 Sovelluksen lataaminen Seligson & Co Taskusalkku Android-puhelimille ladataan Googlen

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot