Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Petri Salmio PILVIPALVELUT

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu sivua Esko Vainikka Petri Salmio PILVIPALVELUT Pilvipalvelut ovat internetin kautta käytettäviä IT-palveluita yrityksille sekä yksityisille käyttäjille. Työssä tutkitaan, mitä käsite pilvipalvelut tarkoittaa ja mitä se sisältää. Pilvipalvelut on käsitteenä vasta muutamia vuosia vanha ja monille vielä todella outo. Kaikkia internetin välityksellä tarjottavia palveluita voi nimittää pilvipalveluiksi, mutta tämä määritelmä on erittäin huono. Pilvipalvelut jaetaan SaaS-, PaaS-, sekä IaaS-palveluihin eli internetin kautta käytettäviin sovelluksiin, sovelluskehitysalustoihin sekä infrastruktuuripalveluihin. Pilvipalveluiden perusajatuksena on tarjota IT-ratkaisuja, joiden käyttämiseksi käyttäjät tarvitsevat ainoastaan toimivan verkkoyhteyden sekä verkkoselaimen. Työssä kerrotaan pilvipalveluiden yleisistä ja keskeisistä ominaisuuksista sekä eri pilvimalleista. Yleisiä pilvipalveluiden ominaisuuksia ovat esimerkiksi skaalautuvuus ja virtualisointi. Pilvipalveluiden tietoturva on myös tärkeä osa työtä. Työssä esitellään esimerkiksi pilvipalveluiden edut ja riskit sekä suurimmat tietoturvauhat. Työssä esitellään myös tunnetuimmat pilvipalvelujen tarjoajat, kotimaiset palveluntarjoajat sekä suosituimmat pilvipalvelut. Tunnetuimpia pilvipalvelun tarjoajia ovat Amazon, Google, IBM, Microsoft sekä Salesforce. Suosituimpia pilvipalveluja ovat esimerkiksi Google Apps sekä Amazon S3. Yksi työn päätarkoituksista on toimia pilvipalveluiden turvallisen käytön oppaana kaikille yrityksille sekä yksityisille käyttäjille, jotka jo käyttävät pilvipalveluita tai harkitsevat alkavansa käyttää niitä. ASIASANAT: Pilvipalvelut, pilvilaskenta

3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Business Information Technology Data Communications April pages Esko Vainikka Petri Salmio CLOUD SERVICES Cloud services are IT solutions which are accessible via the Internet and designed for businesses and private users. This thesis presents what the term cloud services means and includes. The term itself is only a couple of years old and still very unfamiliar to many people. All services that are accessible via the Internet could be called cloud services, but this definition is incorrect. Cloud services are divided into SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) and IaaS (Infrastructure as a Service). The Basic idea of cloud services is to offer IT solutions that only need a network connection and a web browser to work. This thesis presents different cloud models and common and essential characteristics of cloud services. Examples of common characteristics are scalability and virtualization. The security of cloud services is also an important part of this thesis. This thesis focuses on benefits, risks and major security threats of cloud services. The best-known cloud service providers, Finnish service providers as well as the most popular cloud services are also presented. The best-known cloud service providers include Amazon, Google, IBM, Microsoft and Salesforce. Some of the most popular cloud services are Google Apps and Amazon S3. One of the main purposes of this thesis is to work as a guide for businesses and private users about the secure use of cloud services. KEYWORDS: Cloud services, cloud computing

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 PILVIPALVELUIDEN HISTORIA Pilvitoimintamalli Pilvipalvelut käsitteenä Pilvipalvelut käytännössä Palveluiden kehitys 9 3 NIST ELI NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY NIST:n historia NIST:n määritelmä pilvitoimintamallista 11 4 PALVELUMALLIT Ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) Alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service) Palvelumallien arkkitehtuuri 15 5 PILVIMALLIT Yksityispilvi Yhteisöpilvi Julkinen pilvi Hybridipilvi 18 6 PILVIPALVELUIDEN EDUT JA RISKIT Pilvipalveluiden edut Pilvipalveluiden riskit Edut vastaan riskit Yleisimmät huolenaiheet 21 7 PILVIPALVELUIDEN TIETOTURVA Pilvipalveluiden tietoturva yleisesti Cloud Security Alliance (CSA) Vinkkejä pilvipalveluita käyttäville ja käyttöä harkitseville yrityksille 26 8 PILVIPALVELUITA TARJOAVAT YRITYKSET Suurimmat ja tunnetuimmat palveluntarjoajat Amazon Google IBM 31

5 8.5 Microsoft Salesforce Suosituimmat pilvipalvelut 34 9 KOTIMAISET PILVIPALVELUT DataCenter Finland Nebula Planeetta Internet POHDINTA 39 LÄHTEET 41 KUVIOT Kuvio 1. NIST:n pilvitoimintamalli 13 Kuvio 2. Palvelumallien arkkitehtuuri 16

6 6 1 Johdanto Opinnäytetyöni aihe on pilvipalvelut. Pilvipalvelut ovat yksinkertaisesti määriteltyinä verkon yli käytettäviä IT-palveluja yrityksille sekä yksityisille käyttäjille. Pilvipalvelut on sopiva aihe opinnäytetyöksi, koska aihe on erittäin ajankohtainen ja monet yritykset ovat jo siirtyneet käyttämään pilvipalveluja tai ainakin harkitsevat siirtyvänsä. Pilvipalveluiden käyttö on yleistynyt myös yksityisten käyttäjien keskuudessa. Tähän on vaikuttanut osaltaan esimerkiksi älypuhelinten yleistyminen. Älypuhelinten kautta käytetään useasti esimerkiksi Gmail-sähköpostisovellusta, joka on pilvipalvelu. Tarkoituksenani on selvittää, mitä käsite pilvipalvelut oikeastaan tarkoittaa ja mitä se sisältää. Pilvipalvelut jaetaan karkeasti SaaS-, PaaS-, ja IaaSpalveluihin eli toisin sanoen internetin välityksellä käytettäviin sovelluksiin, sovelluskehitysalustoihin sekä infrastruktuuripalveluihin. Pilvipalveluiden perusajatuksena onkin tarjota IT-ratkaisuja, joiden käyttöön tarvitaan ainoastaan toimiva verkkoyhteys ja verkkoselain. Tulen käsittelemään pilvipalveluiden yleiset sekä keskeiset ominaisuudet, jotka NIST (National Institute of Standards and Technology) on määritellyt. Tyypillisesti pilvipalvelut ovat esimerkiksi skaalautuvia sekä edullisia ratkaisuja, koska palveluista maksetaan useasti ainoastaan käytön mukaan. Pilvipalveluista ei kuitenkaan aina ole pelkkää hyötyä. Eniten käyttäjiä askarruttaa pilvipalveluiden tietoturva. Tämä johtuu siitä, että palveluiden käyttäminen pilvessä sisältää monia riskejä, joista kaikkia on melkein mahdoton ottaa huomioon. Tulen myös käsittelemään pilvipalveluiden edut, riskit ja tietoturvauhat sekä selvittämään, kuinka näitä riskejä ja tietoturvauhkia voisi mahdollisimman tehokkaasti välttää. Tarkoituksena on myös listata vinkkejä pilvipalveluita käyttäville yrityksille ja yrityksille, jotka harkitsevat pilvipalveluiden käyttämistä.

7 7 Maailmassa on jo monia pilvipalveluita tarjoavia yrityksiä, joista suurimmat ovat Amazon, Google, IBM, Microsoft ja Salesforce. Tulen kertomaan näiden kansainvälisten yritysten pilvipalveluiden lisäksi myös kotimaisista pilvipalveluista. Suomalaisia pilvipalveluiden tarjoajia ovat muun muassa DataCenter Finland sekä Nebula. Lähteinä tulen käyttämään esimerkiksi NIST:n, Cloud Security Alliancen ja muiden alan yritysten julkaisuja sekä monia luotettavia verkkosivustoja. Tavoitteenani on kirjoittaa pilvipalveluista laaja tietoisku, joka toivottavasti selventää, mistä pilvipalveluissa on kysymys. Toinen tavoitteeni on antaa yrityksille vinkkejä siitä, mitä tulee ottaa huomioon pilvipalveluiden käyttöönottosekä käyttövaiheessa. Pilvipalvelut on monille käsitteenä outo, väärinymmärretty tai kokonaan tuntematon. Tietääkseni pilvipalveluista ei ole täysin virallista määritelmää toistaiseksi edes olemassa. Toivottavasti opinnäytteeni pystyy vastaamaan suurimpaan osaan pilvipalveluita koskevista kysymyksistä.

8 8 2 Pilvipalveluiden historia 2.1 Pilvitoimintamalli Pilvitoimintamalli eli Cloud Computing on käsitteenä vasta muutamia vuosia vanha, mutta pilvipalveluja on todellisuudessa ollut saatavilla jo pidemmän aikaa. Käsite Cloud Computing on alkujaan kuvannut puhelin- ja tietoliikenneverkkojen dokumentointitapaa. (Pilvipalvelut - johdanto pilvitoimintamalliin.) Cloud Computing käännetään useasti pilvilaskennaksi. Pilvilaskenta on käsitteenä kuitenkin hivenen harhaanjohtava, koska tässä yhteydessä sana computing tarkoittaa tietojenkäsittelyä eikä perinteistä laskentaa. Cloud eli pilvi taas on metafora internetistä. (Rousku 2009, 49.) 2.2 Pilvipalvelut käsitteenä Pilvipalveluihin sisällytetään useasti esimerkiksi perinteiset hosting-palvelut, joissa palveluntarjoajat tarjoavat asiakkaille verkon yli käytettäväksi palvelintilaa vaikkapa kotisivuja varten. Itse en kuitenkaan kutsuisi hosting-palveluita varsinaisiksi pilvipalveluiksi. Melkein kaikki verkon yli käytettävät palvelut voisi mieltää pilvipalveluiksi, mutta tällöin pilvipalveluilla ja esimerkiksi ASP (Application Service Provider) -palveluilla ei olisi mitään käytännön eroja. ASPpalveluilla tarkoitetaan perinteisiä palveluntarjoajilta asiakkaille verkon yli käytettäviksi tarkoitettuja palveluita, kuten sähköpostipalvelut. ASP-palvelut on käsitteenä huomattavasti pilvipalveluita vanhempi. Palveluiden tulisi mielestäni sisältää pilvipalveluille tyypillisiä ominaisuuksia, jotta ne voisi määritellä pilvipalveluiksi. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi virtualisointi ja käytön mukaan maksaminen. Seuraavassa pääluvussa tulen käsittelemään pilvitoimintamallin yleiset ja keskeiset ominaisuudet sekä pilvi- ja palvelumallit.

9 9 2.3 Pilvipalvelut käytännössä Yksinkertaisia esimerkkejä pilvipalveluista ovat ohjelmistopalvelut, joita tarjotaan käytettäväksi verkon yli. Erinomainen yksinkertainen esimerkki on Googlen tarjoama Google Apps -työvälineohjelmisto. Google Apps sisältää esimerkiksi sähköpostin, kalenterin, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelman. (Rousku ) Pääperiaatteena on, että yritykset sekä yksityiset asiakkaat saisivat käyttöönsä sovelluksia, joiden käyttämiseen riittäisi pelkästään nettiselain. Omille työasemille ei tällöin tarvitsisi asentaa nettiselaimen lisäksi mitään muuta ja ohjelmiin pääsisi helposti käsiksi mistä tahansa. Sovelluksilla tehtävät tiedostot tallennettaisiin palveluntarjoajan palvelimille ja ohjelmistoista voitaisiin mahdollisesti maksaa käytön mukaan. Tämä taas toisi huomattavia kustannussäästöjä verrattuna perinteiseen ohjelmistolisenssien ostamiseen sekä omien palvelinten hankintaan ja niistä aiheutuviin sähkölaskuihin. Monet potentiaaliset käyttäjät suhtautuvat pilvipalveluihin kuitenkin vielä erittäin suurella varauksella. Pilvipalvelut on käsitteenä vielä erittäin nuori ja tämän vuoksi jopa hivenen pelottava. Erityisesti yrityksiä askarruttaa pilvipalveluiden tietoturva. Tästä hyvänä esimerkkinä on se tosiasia, että monissa tapauksissa pilvipalveluihin pääsee käsiksi periaatteessa mistä tahansa. 2.4 Palveluiden kehitys Vaikka pilvipalvelut on käsitteenä vasta muutaman vuoden ikäinen, on kyse huomattavasti vanhemmasta keksinnöstä. Amazon esimerkiksi kehitti jo vajaa kymmenen vuotta sitten suuria palvelinparkkeja, joiden virtuaalipalvelut sisälsivät ylimääräistä kapasiteettia. Kapasiteettia alettiin myöhemmin myydä yrityksille palvelinresurssien, tietokantojen sekä sovellusten muodossa ja näin syntyivät kaupalliset pilvipalvelut. (Mepco 2010.)

10 10 Monia palveluja kaupataan nykyisin pilvipalveluina, vaikka todellisuudessa myytäisiinkin vain vanhoja tuttuja palveluja. Monissa tapauksissa voi kuitenkin olla vaikeaa kiistää, etteikö esimerkiksi vanhoja ASP-palveluja voisi nimittää pilvipalveluiksi. ASP-palvelut ovat tavallaan pilvipalveluihin lukeutuvien Software as a Service (SaaS) -palveluiden alkukantaisempi muoto. Tällä hetkellä suurimmat pilvipalveluita tarjoavat yritykset ovat Amazon, Google, Microsoft, Salesforce sekä IBM.

11 11 3 NIST eli National Institute of Standards and Technology 3.1 NIST:n historia NIST (National Institute of Standards and Technology) eli Standardien ja teknologian kansallinen instituutti on vuonna 1901 Yhdysvalloissa perustettu Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen virasto. NIST tunnettiin alunperin nimellä NBS (National Bureau of Standards) eli Standardien kansallinen virasto vuoteen 1988 asti. NIST:n tarkoitus on parantaa ja kehittää mittaustiedettä, standardeja sekä teknologiaa. (NIST 2010.) NIST toimii Marylandin Gaitherburgissa sekä Coloradon Boulderissa. Päämaja sijaitsee Marylandissa. NIST työllistää arviolta noin 2900 henkilöä. NIST:n henkilöstöön kuuluu muun muassa tieteilijöitä, insinöörejä sekä teknikkoja. (NIST 2010.) NIST ansaitsee oman päälukunsa, koska NIST on tiettävästi ensimmäisenä maailmassa määritellyt pilvitoimintamallin, sen ominaisuudet, palvelumallit sekä pilvimallit. Monet käyttämistäni lähteistä pohjautuvatkin tavalla tai toisella juuri NIST:n määritelmiin. Täysin virallista määritelmää pilvitoimintamallista ei tietääkseni ole olemassa. 3.2 NIST:n määritelmä pilvitoimintamallista NIST määrittelee pilvitoimintamallin koostuvan kahdeksasta yleisestä ominaisuudesta, viidestä keskeisestä ominaisuudesta, kolmesta palvelumallista sekä neljästä pilvimallista.

12 12 Yleiset ominaisuudet ovat seuraavat: skaalautuvuus yhtenäisyys virtualisointi joustava tietojenkäsittely halvat ohjelmistot maantieteellinen jaettavuus palvelusuuntautuneisuus kehittyneet turvateknologiat. (Mell & Grance 2009, 14.) Keskeiset ominaisuudet ovat seuraavat: maksu käytön mukaan saatavuus resurssien poolaus joustavuus mitattava palvelu. (Mell & Grance 2009, 10.) Palvelumallit ovat seuraavat: ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service). (Mell & Grance 2009, 11.) Pilvimallit ovat seuraavat: yksityispilvi yhteisöpilvi julkinen pilvi hybridipilvi. (Mell & Grance 2009, 13.)

13 13 Kuviossa 1 on NIST:n pilvitoimintamalli kokonaisuudessaan. Kuvio 1. NIST:n pilvitoimintamalli (Mell & Grance 2009, 15).

14 14 4 Palvelumallit 4.1 Ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) SaaS-palvelumallin periaatteena on palvelut, joissa asiakkaat käyttävät palveluntarjoajien sovelluksia verkon yli. Sovellukset sijaitsevat palveluntarjoajien palvelimilla, joten käyttäjien ei erikseen tarvitse asentaa käytettäviä sovelluksia työasemilleen. Käyttäjät tarvitsevat ainoastaan toimivan verkkoyhteyden sekä selaimen käyttääkseen SaaS-palveluita. Palveluntarjoajat huolehtivat palveluiden ylläpidosta, päivityksistä, käyttäjätuesta sekä tietoturvasta. SaaS-palvelut tuovat lukuisia etuja käyttäjille. Yksi suurimmista eduista on, että palveluihin pääsee helposti käsiksi mistä tahansa. Useasti palveluista maksetaan ainoastaan käytön mukaan, joten SaaS on myös erittäin kustannustehokas sekä joustava ratkaisu. Aiemmin jo mainitsin, että SaaS on tavallaan ASP:n kehittyneempi versio. Voisikin ajatella, että SaaS on käsitteenä korvannut ASP:n verkon yli käytettävien ohjelmistopalvelujen kehityksen sekä esimerkiksi virtualisoinnin yleistymisen myötä. Eräs tunnetuimmista SaaS-palveluista on Googlen Google Apps, joka sisältää muun muassa Gmail-sähköpostin. 4.2 Alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) PaaS-palvelumallissa käytetään verkon yli sovelluskehitysalustoja ja kehitystyökaluja. Käyttäjien tarvitsee käytännössä vain kirjoittaa koodia, ladata se sovelluskehitysalustaan ja ajaa koodi. Palveluntarjoaja tarjoaa tehokkaan kehitys- ja testiympäristön sekä huolehtii ylläpidosta. Käyttäjä tarvitsee jälleen käytännössä vain verkkoyhteyden sekä selaimen.

15 15 Suurin osa palveluntarjoajista rajoittaa kehitysalustojaan toimimaan ainoastaan tietyillä ohjelmointikielillä. Tällaisia ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi Java sekä Python. Yksi tunnetuimmista PaaS-palveluista on Googlen Google App Engine (GAE), joka tukee Java-, Python- sekä Googlen omaa Go-ohjelmointikieltä (Google App Engine 2012). 4.3 Infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service) Kolmas palvelumalli IaaS tarjoaa käyttäjilleen virtualisoituja laitteistoja sekä esimerkiksi tallennustilaa. Käyttäjät voivat asentaa virtuaalisiin laitteistoihin haluamansa käyttöjärjestelmät ja sovellukset sekä kontrolloida niitä, mutta itse pilvi-infrastruktuuria kontrolloi ainoastaan palveluntarjoaja. (Mell & Grance 2009, 11.) IaaS on erittäin kustannustehokas ja järkevä ratkaisu esimerkiksi juuri perustetuille yrityksille. Infrastruktuurin siirtäminen pilveen tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin hankkia omat tehotyöasemat ja palvelimet. Virtuaalilaitteistoissa on myös se hyvä puoli, että niitä voi vaivattomasti skaalata tehokkaammiksi koska tahansa. Varastointipalveluista maksetaan yleensä käytettyjen gigatavujen mukaan, joten käyttäjät eivät maksa turhasta tilasta. IaaS:n edut ja ominaisuudet ovat varsin yhtäläiset muiden pilvipalvelumallien kanssa. IaaS-palveluita tarjoavat muun muassa Amazon, IBM sekä Microsoft. Suosittuja IaaS-palveluita ovat esimerkiksi Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) sekä Amazon Simple Storage Service (S3). 4.4 Palvelumallien arkkitehtuuri Palvelumallien voisi ajatella rakentuvan toistensa päälle kerroksittain. Alimmaisena on IaaS, koska se tarjoaa laitteiston, joka on edellytys seuraaville kerroksille. Keskimmäisenä on PaaS, joka tarjoaa kehitysalustan seuraavan kerroksen sovelluksille ja ylimpänä on SaaS. Voisi myös ajatella, että ennen palvelumalleja täytyy tietysti olla palveluntarjoaja ja palvelin, jossa palvelut toimivat sekä ylimpänä palvelumallien päällä itse käyttäjä.

16 16 Kuviossa 2 on palvelumallien arkkitehtuuri. Kuvio 2. Palvelumallien arkkitehtuuri (Mell & Grance 2009, 12).

17 17 5 Pilvimallit 5.1 Yksityispilvi Pilvipalvelut voidaan jakaa erillisiin pilvimalleihin sen perusteella, ketkä palveluja kontrolloivat ja käyttävät. NIST on määritellyt neljä eri pilvimallia, joista ensimmäinen on yksityispilvi. Yksityispilvi tunnetaan myös sisäisenä pilvenä tai yrityksen pilvenä. Yksityispilvi on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat itse kontrolloida ja valvoa pilvipalvelujaan enemmän kuin normaalisti olisi mahdollista. (Mell & Grance 2009, 13.) Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi Amazonin Elastic Compute Cloud (EC2) ja Simple Storage Service (S3). (SearchCloudComputing 2008.) 5.2 Yhteisöpilvi Yhteisöpilvessä pilvi-infrastruktuuri on jaettu useiden yritysten kesken, joilla on esimerkiksi yhteisiä tehtäviä. Yritykset voivat itse kontrolloida palvelujaan mikäli näin haluavat. (Mell & Grance 2009, 13.) Esimerkiksi Google Apps for Government on yhteisöpilvessä toimimaan suunniteltu palvelu (Towns 2009). 5.3 Julkinen pilvi Julkisessa pilvessä pilvi-infrastruktuuri on kaikkien saatavilla. Julkisia pilvipalveluita voi käyttää niin yritys kuin yksityiset henkilötkin. Julkisia pilvipalveluita kontrolloi vain ja ainoastaan palveluntarjoaja itse. (Mell & Grance 2009, 13.) Esimerkiksi Google Apps -työvälineet ovat julkisia pilvipalveluita.

18 Hybridipilvi NIST määrittelee hybridipilven kahden tai useamman pilvimallin yhdistelmäksi yhdistellen edellä mainittuja pilvimalleja (Mell & Grance 2009, 13). Tätä määritelmää on kuitenkin kritisoitu harhaanjohtavana, koska kaksi pilvimallia yhdistämällä ei saada yhtä uutta toimivaa pilveä, vaan pilviä on edelleen kaksi (Bias 2010). Toisessa hybridipilven määritelmässä yhdistyvät yksi pilvimalli sekä pilven ulkopuolinen ratkaisu. Jos yritys esimerkiksi käyttää Amazonin julkista Simple Storage Servicea (Amazon S3) tiedon arkistointiin, mutta pitää senhetkisten asiakkaidensa tietoja varastoituna talon sisälle, on yrityksellä tällöin yksi toimiva järjestelmä (SearchCloudComputing 2009).

19 19 6 Pilvipalveluiden edut ja riskit 6.1 Pilvipalveluiden edut Pilvipalveluiden käyttämisessä on luonnollisesti omat hyötynsä ja haittansa. Tämän pääluvun tarkoitus on tuoda esiin yleisimmät hyvät sekä huonot puolet ja lopuksi asettaa ne vastakkain. Pilvipalveluissa on lukuisia etuja sekä käyttäjille että palveluntarjoajille. Esimerkiksi NIST:n määrittelemät pilvipalveluiden yleiset ja keskeiset ominaisuudet ovat kaikki hyviä esimerkkejä pilvipalveluiden eduista. Yksi suurimmista eduista on palveluiden skaalautuvuus. Skaalautuvuus tarkoittaa käytännössä, että palvelujen ominaisuuksia voidaan joustavasti ja helposti muuttaa käyttäjien toiveiden mukaisesti. Toinen suuri etu on palveluiden kustannustehokkuus. Palveluista maksetaan yleensä käytön mukaan ja tämä tulee käyttäjille huomattavasti halvemmaksi kuin esimerkiksi kalliiden ohjelmistolisenssien hankinta. Palveluista pääsee myös vaivattomasti eroon tarpeen vaatiessa. Käytettävät sovellukset ja muut palvelut sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimilla, joten käyttäjät eivät tarvitse omaa kallista palvelinympäristöä. Suuri etu on myös palveluihin käsiksipääsy paikasta riippumatta, mutta se saattaa olla myös suuri riski. Palveluntarjoajan kannalta suurin etu on, että sovellukset ovat mutkattomasti päivitettävissä. Tämä on tietysti suuri etu myös käyttäjille. Sovellukset päivitetään pilvijärjestelmissä aina, kun siihen on tarvetta ja se takaa parhaan mahdollisen toimivuuden sovelluksille. Myös muut ylläpitoon liittyvät asiat ovat käytännössä aina palveluntarjoajan vastuulla. Palveluiden tietoturva on myös palveluntarjoajan vastuulla, joten palvelujen voisi olettaa olevan keskivertoa paremmin suojattuja. (Norman 2009.)

20 Pilvipalveluiden riskit Pilvipalveluiden käyttöönotto sisältää monia riskejä. Monet näistä riskeistä sisältyvät samoihin ominaisuuksiin, jotka voidaan alunperin mieltää positiivina. Suurin riski on se, että sovellukset sekä tallennettu tieto sijaisevat kolmannen osapuolen palvelimilla. Palveluntarjoajan hallitessa palvelimia ja ylläpitäessä sovelluksia ei koskaan voi olla täysin varma, ovatko käyttäjien mahdollisesti salaiset tiedot todella turvassa. Koskaan ei voi olla täysin varma, ovatko salaiset tiedot muidenkin kuin vain käyttäjien nähtävissä. (Norman 2009.) Seurauksia tietojen urkkimisesta ja hallitsemisesta voisi olla esimerkiksi tärkeiden tietojen vääristyminen ja tietojen mahdollinen myynti eteenpäin vaikkapa kilpailijoille. Käyttäjien tulisi myös tietää mitä tapahtuu, jos palveluntarjoaja menee konkurssiin tai toinen yritys ostaa palveluntarjoajan yrityksen. (Norman 2009.) Pääasiassa pilvipalveluiden riskit liittyvät tietoturvaan. Moni asia tuntuu varmasti käyttäjistä epävarmalta, kun esimerkiksi käytettävien palvelinten maantieteellistä sijaintia ei edes useasti tiedetä. Myös eri maiden lakisäädökset voivat osoittautua ongelmallisiksi, jos käytettävät palvelimet sijaitsevat esimerkiksi toisella puolella maapalloa kuin käyttäjät itse. Tärkeintä on tehdä palveluntajoajan kanssa niin aukoton sopimus kuin vain mahdollista. Seuraavassa pääluvussa kerron tarkemmin pilvipalveluiden tietoturvauhista sekä siitä, mitä yritysten tulee ottaa huomioon pilvipalvelujen käyttöönottovaiheessa. 6.3 Edut vastaan riskit Pilvipalvelut tuovat lukuisia etuja käyttäjille, mutta myös riskejä on paljon. Omasta mielestäni pilvipalveluiden edut menevät riskien edelle, mutta vain siinä tapauksessa, että riskit minimoidaan mahdollisimman pieniksi. Suurin ongelma on ehkä juuri siinä, että läheskään kaikkia riskejä ei käyttöönottovaiheessa ymmärretä huomioida. Tiettyjä riskejä on aina olemassa ja silloin pitäisikin aina miettiä, onko palveluista enemmän haittaa kuin hyötyä.

21 21 Pilvipalveluiden käyttö sopii mielestäni yksityisille käyttäjille sekä pienille yrityksille paremmin kuin todella suurille yrityksille. Pilvipalveluiden käyttämä teknologia on vielä osin uutta ja tästä syystä monet yritykset pelkäävät siirtyä käyttämään pilvipalveluja. Palveluiden käyttäminen on kuitenkin erittäin helppoa aloittaa, kustannustehokasta ja monien palveluiden kohdalla myös erittäin turvallista. Pilvipalveluiden käyttö tulee varmasti kasvamaan lähitulevaisuudessa. 6.4 Yleisimmät huolenaiheet Maailman johtaviin tietotekniikkaa tutkiviin yrityksiin lukeutuva Gartner on tehnyt vuoden 2010 alussa tutkimuksen tietohallintajohdon yleisimmistä huolenaiheista koskien pilvipalveluiden käyttöönottoa. Tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti suurin huolenaihe on palvelujen turvallisuus. Seuraavaksi suurin on huoli siitä, missä tallennettu data todellisuudessa sijaitsee, pääseekö siihen varmasti aina käsiksi ja onko tieto varmasti salassa. Kolmantena huolenaiheena on kontrollin puute, koska useissa tapauksissa ainoastaan palveluntarjoaja ylläpitää ja hallitsee palveluja. Muita huolenaiheita ovat esimerkiksi kustannusten mahdolliset vaihtelut ja voiko palveluntarjoajiin luottaa. (Spink 2010, 16.)

22 22 7 Pilvipalveluiden tietoturva 7.1 Pilvipalveluiden tietoturva yleisesti Tietoturva on ehdottomasti suurin huolenaihe siirryttäessä käyttämään pilvipalveluita. Suurin osa pilvipalveluiden riskeistä liittyvät tavalla tai toisella nimenomaan tietoturvaan. Yksi suurimmista syistä tähän on pilvipalveluiden nopea kehitys verrattuna tietoturvaan. Perinteinen oma palomuuri ei enää riitä palveluiden tullessa pilvestä. Tarkoitukseni on kertoa pilvipalveluiden suurimmista tietoturvauhista, sekä siitä, miten ne voitaisiin minimoida. Ensisijaisen tärkeää on tehdä mahdollisimman yksityiskohtainen ja aukoton sopimus palveluntarjoajan kanssa. Tämä on todella haastavaa, koska kaikkia riskejä on lähes mahdotonta ottaa huomioon. Osasyynä tähän on se, että monet riskit ovat vielä mahdollisesti tuntemattomia ja palveluiden kehittyessä syntyy myös uusia riskejä. 7.2 Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Security Alliance (CSA) on yritys, joka on erikoistunut pilvipalveluiden tietoturvaan. CSA:n tarkoitus on tarjota yrityksille informaatiota sekä pilvipalveluista yleisesti että turvallisesta siirtymisestä pilvipalveluiden käyttöön. (Cloud Security Alliance 2012.) CSA on listannut 7 suurinta pilvipalveluiden tietoturvauhkaa sekä suosituksia kyseisten uhkien välttämiseen.

23 23 CSA:n määrittelemät uhat ovat seuraavat: palvelujen rikollinen ja luvaton käyttö suojaamattomat rajapinnat ja API:t (Application programming interface) epäluotettava sisäpiiri jaetun teknologian ongelmat datan häviäminen ja vuotaminen käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen tunnistamattomat riskit. (Cloud Security Alliance 2010, 3.) Palvelujen rikollinen ja luvaton käyttö IaaS-palvelujentarjoajat tarjoavat asiakkailleen lähes rajatonta tallennuskapasiteettia sekä virtualisoituja laitteistoja. Rekisteröintiprosessi vaatii asiakkaalta monesti ainoastaan voimassa olevan luottokortin. Rekisteröitymisen jälkeen palvelut ovat välittömättömästi käytettävissä. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Yksinkertainen ja tavallaan jopa anonyymi rekisteröityminen sekä palvelujen helppokäyttöisyys ovat keskeisimpiä syitä palvelujen rikolliseen ja luvattomaan käyttöön. Rikollista toimintaa harjoittavat esimerkiksi roskapostien lähettäjät, hakkerit sekä muut rikolliset. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) PaaS-palvelujentarjoajat ovat kärsineet palvelujen rikollisesta ja luvattomasta käytöstä perinteisesti eniten, mutta uudet tutkimukset osoittavat, että rikollisten kohteina ovat vahvasti myös IaaS-palvelujentarjoajat. Suurimpia tulevaisuuden huolenaiheita ovat esimerkiksi salasanojen ja avainten murtaminen sekä DDoS (Distributed Denial of Service) eli hajautetut palvelunestohyökkäykset. (Cloud Security Alliance 2010, 8.)

24 24 Toimenpiteitä pilvipalvelujen rikollisen ja luvattoman käytön estämiseksi ovat esimerkiksi seuraavat: tiukennetut rekisteröinti- ja validointiprosessit parannettu luottokorttipetoksien seuranta asiakkaan verkkoliikenteen tarkka seuraaminen julkiset mustat listat haitallisista verkko-osotteista. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Rikolliset jatkavat uusien teknologioiden hyödyntämistä välttääkseen kiinnijäämistä ja parantaakseen toimintansa tehokkuutta. Pilvipalvelujen tarjoajat ovat otollisia kohteita, koska kiinnijäämisen mahdollisuus on kohtalaisen pieni ja rekisteröinti- sekä validointiprosessit ovat usein heikosti suojattuja. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Suojaamattomat rajapinnat ja API:t Rajapintojen sekä ohjelmointirajapintojen turvallisuus on ensisijaisen tärkeää pilvipalveluiden tarjoajille sekä käyttäjille. Tarjottavien palveluiden turvallisuus ja saatavuus riippuu suureksi osaksi juuri rajapintojen turvallisuudesta, joten palveluntarjoajan tulee suunnitella rajapintojen autentikointi, pääsynvalvonta, salaus sekä monitorointi huolella. Käyttäjien palvelut tarvitsevat rajapintoja toimiakseen, joten käyttäjien tulisi aina ottaa tarkasti selvää rajapintojen tietoturvatasoista ja ymmärtää palveluiden olevan riippuvaisia rajapinnoista. (Cloud Security Alliance 2010, 9.) Epäluotettava sisäpiiri Palveluntarjoajien epäluotettavat työntekijät ovat suuri uhka niin palvelujen käyttäjille kuin palveluntarjoajille itselleenkin. Käyttäjien olisi hyvä tietää, millä perusteella palveluntarjoajat palkkaavat henkilöstöä ja yleisesti palveluntarjoajien toimintatavoista sekä tietoturvatasosta. (Cloud Security Alliance 2010, 10.)

25 25 Tärkeää olisi myös tietää, kenellä kaikilla on oikeus hallinnoida palveluntarjoajan rajapintoja ja palveluita. Pahantahtoisten työntekijöiden liian laajat käyttäjäoikeudet saattaisivat aiheuttaa esimerkiksi käyttäjien luottamuksellisten tietojen vuotamista sekä suuria taloudellisia tappioita. (Cloud Security Alliance 2010, 10.) Jaetun teknologian ongelmat IaaS-palveluntarjoajat jakavat palvelimensa monien eri asiakkaiden kesken. Palvelinten infrastruktuuri ei kuitenkaan välttämättä ole suunniteltu jaettavaksi monille eri käyttäjille, joiden käyttöjärjestelmien ja sovellusten tulisi kuitenkin olla täydellisesti eristettyjä toisistaan. Tämä saattaa antaa mahdollisuuden pahantahtoisille käyttäjille päästä käsiksi muiden käyttäjien tietoihin. (Cloud Security Alliance 2010, 11.) Datan häviäminen ja vuotaminen Monille on varmasti tuttu tilanne, jossa tärkeät tiedostot syystä tai toisesta tuhoutuvat, mutta niistä on unohdettu tehdä varmuuskopiot. Tämä on tyypillinen esimerkki datan häviämisestä. Pilvessä käytettävät palvelut lisäävät datan häviämisen sekä vuotamisen riskiä huomattavasti. (Cloud Security Alliance 2010, 12.) Käyttäjät eivät voi koskaan olla täysin varmoja datansa turvallisuudesta datan ollessa varastoituna pilveen. Käyttäjien tulisi aina ottaa tarkasti selvää palveluntarjoajiensa datan säilytys- sekä varmuuskopiointistrategioista. (Cloud Security Alliance 2010, 12.) Käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen Käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen on tuttu uhka jo monien vuosien takaa. Hyökkäysmetodit kuten tietojen kalastelu (Phishing), erilaiset petokset ja ohjelmien heikkouksien hyödyntäminen tuottavat edelleen tulosta. Käyttäjätilien kaappausta edesauttavat esimerkiksi uudelleenkäytettävät salasanat. (Cloud Security Alliance 2010, 13.)

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Pilvi mitä, miksi ja miten

Pilvi mitä, miksi ja miten Pilvi mitä, miksi ja miten We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works. Douglas Adams Pekka Virtanen TTY/Ohjelmistoarkkitehtuurit 2010-10-07 Päivän menu Pilvilaskenta

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

Forrester: tietohallinnon prioriteetit

Forrester: tietohallinnon prioriteetit Forrester: tietohallinnon prioriteetit Kustannusten hallinta Tuottavuuden kasvattaminen Turvallisuuden parantaminen Forrester: tietohallinnon prioriteetit Liiketoiminnan tärkeimmät tehtävät Kustannusten

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

pilvipalvelu tarkoittaa?

pilvipalvelu tarkoittaa? Virtuaalipilvet tietotekniikassa: mitä pilvipalvelu tarkoittaa? Keijo Heljanko Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto keijo.heljanko@aalto.fi 18.1-2014 1/14 Pilvipalvelut Kun

Lisätiedot

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Technopolis Business Breakfast Oulu 9.5.2014 Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Jari P. Tuovinen, Oulu ICT Oy toimitusjohtaja 1 Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen

Lisätiedot

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille 10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille Maankattavaa ICT-palvelua Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikan toimivuudesta 24/7

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa?

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Business Breakfast 6.2.2015 Market-Visio Oy:n tutkimus: Pilvet muuttavat ICT-ostamista Mikko Kairtamo, DataCenter Finland Oy DataCenter Finland

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Linux pohjaiset pilvipalvelut Linux järjestelmät TI 11/12 TIVE Santeri Kangaskolkka TI 12 Janne Enroos TI 12 Mikä on

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Liiketoimintamallit muuttuvat radikaalisti Mikä on yksinkertaistettuna yrityksen työntekijän tarve IT:n näkökulmasta? Työntekijälle on saatava pääsy Pääsy palveluihin

Lisätiedot

Sopimusten Verkkopankki

Sopimusten Verkkopankki Sopimusten Verkkopankki & pilvipalvelun edut ja haasteet Sopima Oy Hiilikatu 3, FI-00180, Helsinki, Finland info@sopima.com, www.sopima.com 1 Sisältö Sopima Oy lyhyesti Sopimusten Verkkopankki Miksi ja

Lisätiedot

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Ohjelma 6.3.2012 Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Juha Karppinen, Microsoft Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Mika Javanainen, M-Files

Lisätiedot

Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat

Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat yritysten osto- ja käyttötottumuksia. Lisää ketteryyttä, nopeampi

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa)

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Juhani Lempiäinen Ohjelmapalvelujen tuottaja Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelma Valmistavissa yrityksissä pilvipalvelujen

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Automaatio mahdollistaa Software as a Service - arkkitehtuurin

Automaatio mahdollistaa Software as a Service - arkkitehtuurin Automaatio mahdollistaa Software as a Service - arkkitehtuurin Softatyön trendit 11.6.2015 käytännön kokemuksia kehittämistyöstä Jussi Haaja Senior Systems Specialist Twitter @jussihaaja Esityksen sisältö

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä

Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä EMC Forum 22.10.2009 Lauri Toropainen ltoropai@cisco.com 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 ICT-infrastruktuuriin

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen?

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Erkki Mustonen Tietoturva-asiantuntija Lapty Rovaniemi 3.11.2011 Suojaa korvaamattoman f-secure.fi F-Secure tietoturvan globaali toimija Perustettu

Lisätiedot

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi.

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Pilvipalvelut uhkat ja mahdollisuudet Elias Aarnio Open Source -asiantuntija Innopark Programmes Oy elias.aarnio@innopark.fi

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet. Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo

Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet. Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo Enfo lyhyesti Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

SAS & Cloud Computing. antti.hiltunen@sas.com

SAS & Cloud Computing. antti.hiltunen@sas.com SAS & Cloud Computing antti.hiltunen@sas.com Cloud is a business model, not a technology Cloud computing has been and continues to be one of the most hyped terms in the history of IT. - Gartner Hype Cycle

Lisätiedot

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Tietomäärän räjähdysmäinen kasvu Sosiaalinen media Pilvilaskenta ja pilvipalvelut Luonnolliset käyttöliittymät

Lisätiedot

WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely

WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely Janne Järvinen Director, F- Secure FAD, Cloud So7ware Program Yhteenveto TKI - näkymät Skaalautuvat pilvipalvelualustat ja sovelluskehitystä tukevat komponenbt

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajajaliiton tietoturvaohjeet Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy SISÄLTÖ Yleiskatsaus tietoturvaohjeisiin Sähköpostin käyttö Pilvipalveluiden

Lisätiedot

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Keskitymme sinun toimintoihisi HotSoft 8 on monipuolinen ja kokonaisvaltainen tilojenvarausjärjestelmä, joka sopii koko hotelli- ja ravintola-alalle retkeilymajoista

Lisätiedot

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita.

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 1 2 Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 3 4 Region vastaa palvelun fyysistä sijaintipaikkaa (AWS

Lisätiedot

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Virtualisoi viisaasti paranna palvelua Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Älykkäämpi IT Web Servers App Servers End Users App Servers App Servers App/DB Server App/DB Servers

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Digitalisaatio oppimisen maailmassa Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Oppimisen trendit ja ajurit Teknologia on muuttamassa oppimista 50Mrd Arvioitu lukumäärä verkkoon yhdistetyistä laitteista

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Tietokannan tietoturva. Heli Helskyaho 20.3.2014 Tietoturva-aamupäivä, Oracle House

Tietokannan tietoturva. Heli Helskyaho 20.3.2014 Tietoturva-aamupäivä, Oracle House Tietokannan tietoturva Heli Helskyaho 20.3.2014 Tietoturva-aamupäivä, Oracle House Lähde: IOUG:n käyttäjätutkimus IOUG tehnyt 2013 kyselytutkimuksen tietokannan tietoturvasta. Tässä esityksessä olevat

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Mikko Kulmala, IT päällikkö & Jouko Poranen, Kehitysjohtaja 3 Step IT Group Oy 22.10.2008 Sisältö 3 Step IT Group

Lisätiedot

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen ON OLEMASSA KAHDENLAISIA YRITYKSIÄ: 1. NE JOIHIN ON MURTAUDUTTU 2. NE JOTKA EIVÄT VIELÄ TIEDÄ SITÄ

Lisätiedot

Muistatko, miten asiat olivat ennen?

Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistat varmaan ajan, kun jokaisella menestyvällä yrityksellä oli vähintään yksi oma palvelin? Muistat varmaan myös, että palvelimen käyttöönottoprojekti oli lähes

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Viime viikolla.. Innofactor Oyj 18.8.2014 Luottamuksellinen 1

Viime viikolla.. Innofactor Oyj 18.8.2014 Luottamuksellinen 1 Viime viikolla.. Innofactor Oyj 18.8.2014 Luottamuksellinen 1 Ratkaisuja tuottavuushaasteisiin: tietotyö murroksessa Vesa Nopanen, johtava konsultti Innofactor Oyj 18.8.2014 Luottamuksellinen Innofactor

Lisätiedot

Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö. SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft

Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö. SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft OPPILAITOSPORTAALI Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft Sisältö Pilvilaskennan tausta Pilvilaskenta yleisesti Pilvilaskennan

Lisätiedot

Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla. Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft.

Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla. Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft. Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft.com Infrastruktuurin kehittämisen ja hallinnan haasteet kasvavat

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Koko maassa pilvistä Ciscon arkkitehtuuri virtualisointiin ja Cloud Computingiin

Koko maassa pilvistä Ciscon arkkitehtuuri virtualisointiin ja Cloud Computingiin Koko maassa pilvistä Ciscon arkkitehtuuri virtualisointiin ja Cloud Computingiin Tommi Saxelin tommi.saxelin@cisco.com 1 ICT-infrastruktuuriin tarvitaan muutosta 77% pitää valot päällä 23% kehittää uutta

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy. Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat?

Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy. Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat? Juha Karppinen juha.karppinen@microsoft.com liiketoimintajohta palvelinohjelmistot Microsoft Oy Millaisiin ratkaisuihin pilvipalvelut soveltuvat? Esityksen sisältö Minkä tyyppisiä pilvipalveluita on tarjolla

Lisätiedot

Tiedon analysoinnista pitkäaikaissäilytykseen

Tiedon analysoinnista pitkäaikaissäilytykseen Tiedon analysoinnista pitkäaikaissäilytykseen Jari Nästi, Client Technical Professional - Tivoli Software Perhosvaikutus eli perhosefekti (engl. "butterfly effect") on kaaosteoriassa käytetty kuvaus siitä,

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

HP Change Rules of Networking

HP Change Rules of Networking H Change Rules of Networking kehittyminen vaatii muutosta! Jani Vahvanen & Mikko Eerola LN&WN Executive -seminaari Finlandia Talo 15.2.2012 Miksi tietoverkkojen on muututtava? Toimintatavat IT-ympäristöissä

Lisätiedot

Ficolo Oy COLOCATION - KONESALI-PALVELUT - (PILVI)PALVELUALUSTAT

Ficolo Oy COLOCATION - KONESALI-PALVELUT - (PILVI)PALVELUALUSTAT Ficolo Oy COLOCATION - KONESALI-PALVELUT - (PILVI)PALVELUALUSTAT Internap 23.7.2013: Amazon price cuts still no match for bare-metal cloud economics and performance A true bare-metal cloud offers better

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Sessio 10: Sähköiset potilaspalvelut ja niiden kehittäminen Asiakaslähtöinen toiminta: Kansalaisen ja potilaan verkkopalvelut

Sessio 10: Sähköiset potilaspalvelut ja niiden kehittäminen Asiakaslähtöinen toiminta: Kansalaisen ja potilaan verkkopalvelut Sessio 10: Sähköiset potilaspalvelut ja niiden kehittäminen Asiakaslähtöinen toiminta: Kansalaisen ja potilaan verkkopalvelut Pirkko Kortekangas, VSSHP tietohallintoylilääkäri Esityksen tarkoitus Lähtökohta

Lisätiedot

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4. 3 x AsiakasCase Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.2017 Tietokeskus on Suomen läheisin ja nopein, teknisesti

Lisätiedot

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Sulava Ray Byman Käyttöönotto Käyttö ray.byman@sulava.com Puhelin: 040 5920960 www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen IT

Ympäristöystävällinen IT Ympäristöystävällinen IT TTL 3.4.2008 VMware - Energian säästöä palvelinten virtualisoinnilla Keijo Niemistö Myyntijohtaja VMware Finland Esityksen sisältö Mistä virtualisoinnissa on kysymys? Virtualisoinnin

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI 365 Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI Olemme asiakkaidemme «Best Companion» Tämä tarkoittaa parhaiden ratkaisujen toimittamista

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot