Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Petri Salmio PILVIPALVELUT

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu sivua Esko Vainikka Petri Salmio PILVIPALVELUT Pilvipalvelut ovat internetin kautta käytettäviä IT-palveluita yrityksille sekä yksityisille käyttäjille. Työssä tutkitaan, mitä käsite pilvipalvelut tarkoittaa ja mitä se sisältää. Pilvipalvelut on käsitteenä vasta muutamia vuosia vanha ja monille vielä todella outo. Kaikkia internetin välityksellä tarjottavia palveluita voi nimittää pilvipalveluiksi, mutta tämä määritelmä on erittäin huono. Pilvipalvelut jaetaan SaaS-, PaaS-, sekä IaaS-palveluihin eli internetin kautta käytettäviin sovelluksiin, sovelluskehitysalustoihin sekä infrastruktuuripalveluihin. Pilvipalveluiden perusajatuksena on tarjota IT-ratkaisuja, joiden käyttämiseksi käyttäjät tarvitsevat ainoastaan toimivan verkkoyhteyden sekä verkkoselaimen. Työssä kerrotaan pilvipalveluiden yleisistä ja keskeisistä ominaisuuksista sekä eri pilvimalleista. Yleisiä pilvipalveluiden ominaisuuksia ovat esimerkiksi skaalautuvuus ja virtualisointi. Pilvipalveluiden tietoturva on myös tärkeä osa työtä. Työssä esitellään esimerkiksi pilvipalveluiden edut ja riskit sekä suurimmat tietoturvauhat. Työssä esitellään myös tunnetuimmat pilvipalvelujen tarjoajat, kotimaiset palveluntarjoajat sekä suosituimmat pilvipalvelut. Tunnetuimpia pilvipalvelun tarjoajia ovat Amazon, Google, IBM, Microsoft sekä Salesforce. Suosituimpia pilvipalveluja ovat esimerkiksi Google Apps sekä Amazon S3. Yksi työn päätarkoituksista on toimia pilvipalveluiden turvallisen käytön oppaana kaikille yrityksille sekä yksityisille käyttäjille, jotka jo käyttävät pilvipalveluita tai harkitsevat alkavansa käyttää niitä. ASIASANAT: Pilvipalvelut, pilvilaskenta

3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Business Information Technology Data Communications April pages Esko Vainikka Petri Salmio CLOUD SERVICES Cloud services are IT solutions which are accessible via the Internet and designed for businesses and private users. This thesis presents what the term cloud services means and includes. The term itself is only a couple of years old and still very unfamiliar to many people. All services that are accessible via the Internet could be called cloud services, but this definition is incorrect. Cloud services are divided into SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) and IaaS (Infrastructure as a Service). The Basic idea of cloud services is to offer IT solutions that only need a network connection and a web browser to work. This thesis presents different cloud models and common and essential characteristics of cloud services. Examples of common characteristics are scalability and virtualization. The security of cloud services is also an important part of this thesis. This thesis focuses on benefits, risks and major security threats of cloud services. The best-known cloud service providers, Finnish service providers as well as the most popular cloud services are also presented. The best-known cloud service providers include Amazon, Google, IBM, Microsoft and Salesforce. Some of the most popular cloud services are Google Apps and Amazon S3. One of the main purposes of this thesis is to work as a guide for businesses and private users about the secure use of cloud services. KEYWORDS: Cloud services, cloud computing

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 PILVIPALVELUIDEN HISTORIA Pilvitoimintamalli Pilvipalvelut käsitteenä Pilvipalvelut käytännössä Palveluiden kehitys 9 3 NIST ELI NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY NIST:n historia NIST:n määritelmä pilvitoimintamallista 11 4 PALVELUMALLIT Ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) Alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service) Palvelumallien arkkitehtuuri 15 5 PILVIMALLIT Yksityispilvi Yhteisöpilvi Julkinen pilvi Hybridipilvi 18 6 PILVIPALVELUIDEN EDUT JA RISKIT Pilvipalveluiden edut Pilvipalveluiden riskit Edut vastaan riskit Yleisimmät huolenaiheet 21 7 PILVIPALVELUIDEN TIETOTURVA Pilvipalveluiden tietoturva yleisesti Cloud Security Alliance (CSA) Vinkkejä pilvipalveluita käyttäville ja käyttöä harkitseville yrityksille 26 8 PILVIPALVELUITA TARJOAVAT YRITYKSET Suurimmat ja tunnetuimmat palveluntarjoajat Amazon Google IBM 31

5 8.5 Microsoft Salesforce Suosituimmat pilvipalvelut 34 9 KOTIMAISET PILVIPALVELUT DataCenter Finland Nebula Planeetta Internet POHDINTA 39 LÄHTEET 41 KUVIOT Kuvio 1. NIST:n pilvitoimintamalli 13 Kuvio 2. Palvelumallien arkkitehtuuri 16

6 6 1 Johdanto Opinnäytetyöni aihe on pilvipalvelut. Pilvipalvelut ovat yksinkertaisesti määriteltyinä verkon yli käytettäviä IT-palveluja yrityksille sekä yksityisille käyttäjille. Pilvipalvelut on sopiva aihe opinnäytetyöksi, koska aihe on erittäin ajankohtainen ja monet yritykset ovat jo siirtyneet käyttämään pilvipalveluja tai ainakin harkitsevat siirtyvänsä. Pilvipalveluiden käyttö on yleistynyt myös yksityisten käyttäjien keskuudessa. Tähän on vaikuttanut osaltaan esimerkiksi älypuhelinten yleistyminen. Älypuhelinten kautta käytetään useasti esimerkiksi Gmail-sähköpostisovellusta, joka on pilvipalvelu. Tarkoituksenani on selvittää, mitä käsite pilvipalvelut oikeastaan tarkoittaa ja mitä se sisältää. Pilvipalvelut jaetaan karkeasti SaaS-, PaaS-, ja IaaSpalveluihin eli toisin sanoen internetin välityksellä käytettäviin sovelluksiin, sovelluskehitysalustoihin sekä infrastruktuuripalveluihin. Pilvipalveluiden perusajatuksena onkin tarjota IT-ratkaisuja, joiden käyttöön tarvitaan ainoastaan toimiva verkkoyhteys ja verkkoselain. Tulen käsittelemään pilvipalveluiden yleiset sekä keskeiset ominaisuudet, jotka NIST (National Institute of Standards and Technology) on määritellyt. Tyypillisesti pilvipalvelut ovat esimerkiksi skaalautuvia sekä edullisia ratkaisuja, koska palveluista maksetaan useasti ainoastaan käytön mukaan. Pilvipalveluista ei kuitenkaan aina ole pelkkää hyötyä. Eniten käyttäjiä askarruttaa pilvipalveluiden tietoturva. Tämä johtuu siitä, että palveluiden käyttäminen pilvessä sisältää monia riskejä, joista kaikkia on melkein mahdoton ottaa huomioon. Tulen myös käsittelemään pilvipalveluiden edut, riskit ja tietoturvauhat sekä selvittämään, kuinka näitä riskejä ja tietoturvauhkia voisi mahdollisimman tehokkaasti välttää. Tarkoituksena on myös listata vinkkejä pilvipalveluita käyttäville yrityksille ja yrityksille, jotka harkitsevat pilvipalveluiden käyttämistä.

7 7 Maailmassa on jo monia pilvipalveluita tarjoavia yrityksiä, joista suurimmat ovat Amazon, Google, IBM, Microsoft ja Salesforce. Tulen kertomaan näiden kansainvälisten yritysten pilvipalveluiden lisäksi myös kotimaisista pilvipalveluista. Suomalaisia pilvipalveluiden tarjoajia ovat muun muassa DataCenter Finland sekä Nebula. Lähteinä tulen käyttämään esimerkiksi NIST:n, Cloud Security Alliancen ja muiden alan yritysten julkaisuja sekä monia luotettavia verkkosivustoja. Tavoitteenani on kirjoittaa pilvipalveluista laaja tietoisku, joka toivottavasti selventää, mistä pilvipalveluissa on kysymys. Toinen tavoitteeni on antaa yrityksille vinkkejä siitä, mitä tulee ottaa huomioon pilvipalveluiden käyttöönottosekä käyttövaiheessa. Pilvipalvelut on monille käsitteenä outo, väärinymmärretty tai kokonaan tuntematon. Tietääkseni pilvipalveluista ei ole täysin virallista määritelmää toistaiseksi edes olemassa. Toivottavasti opinnäytteeni pystyy vastaamaan suurimpaan osaan pilvipalveluita koskevista kysymyksistä.

8 8 2 Pilvipalveluiden historia 2.1 Pilvitoimintamalli Pilvitoimintamalli eli Cloud Computing on käsitteenä vasta muutamia vuosia vanha, mutta pilvipalveluja on todellisuudessa ollut saatavilla jo pidemmän aikaa. Käsite Cloud Computing on alkujaan kuvannut puhelin- ja tietoliikenneverkkojen dokumentointitapaa. (Pilvipalvelut - johdanto pilvitoimintamalliin.) Cloud Computing käännetään useasti pilvilaskennaksi. Pilvilaskenta on käsitteenä kuitenkin hivenen harhaanjohtava, koska tässä yhteydessä sana computing tarkoittaa tietojenkäsittelyä eikä perinteistä laskentaa. Cloud eli pilvi taas on metafora internetistä. (Rousku 2009, 49.) 2.2 Pilvipalvelut käsitteenä Pilvipalveluihin sisällytetään useasti esimerkiksi perinteiset hosting-palvelut, joissa palveluntarjoajat tarjoavat asiakkaille verkon yli käytettäväksi palvelintilaa vaikkapa kotisivuja varten. Itse en kuitenkaan kutsuisi hosting-palveluita varsinaisiksi pilvipalveluiksi. Melkein kaikki verkon yli käytettävät palvelut voisi mieltää pilvipalveluiksi, mutta tällöin pilvipalveluilla ja esimerkiksi ASP (Application Service Provider) -palveluilla ei olisi mitään käytännön eroja. ASPpalveluilla tarkoitetaan perinteisiä palveluntarjoajilta asiakkaille verkon yli käytettäviksi tarkoitettuja palveluita, kuten sähköpostipalvelut. ASP-palvelut on käsitteenä huomattavasti pilvipalveluita vanhempi. Palveluiden tulisi mielestäni sisältää pilvipalveluille tyypillisiä ominaisuuksia, jotta ne voisi määritellä pilvipalveluiksi. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi virtualisointi ja käytön mukaan maksaminen. Seuraavassa pääluvussa tulen käsittelemään pilvitoimintamallin yleiset ja keskeiset ominaisuudet sekä pilvi- ja palvelumallit.

9 9 2.3 Pilvipalvelut käytännössä Yksinkertaisia esimerkkejä pilvipalveluista ovat ohjelmistopalvelut, joita tarjotaan käytettäväksi verkon yli. Erinomainen yksinkertainen esimerkki on Googlen tarjoama Google Apps -työvälineohjelmisto. Google Apps sisältää esimerkiksi sähköpostin, kalenterin, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelman. (Rousku ) Pääperiaatteena on, että yritykset sekä yksityiset asiakkaat saisivat käyttöönsä sovelluksia, joiden käyttämiseen riittäisi pelkästään nettiselain. Omille työasemille ei tällöin tarvitsisi asentaa nettiselaimen lisäksi mitään muuta ja ohjelmiin pääsisi helposti käsiksi mistä tahansa. Sovelluksilla tehtävät tiedostot tallennettaisiin palveluntarjoajan palvelimille ja ohjelmistoista voitaisiin mahdollisesti maksaa käytön mukaan. Tämä taas toisi huomattavia kustannussäästöjä verrattuna perinteiseen ohjelmistolisenssien ostamiseen sekä omien palvelinten hankintaan ja niistä aiheutuviin sähkölaskuihin. Monet potentiaaliset käyttäjät suhtautuvat pilvipalveluihin kuitenkin vielä erittäin suurella varauksella. Pilvipalvelut on käsitteenä vielä erittäin nuori ja tämän vuoksi jopa hivenen pelottava. Erityisesti yrityksiä askarruttaa pilvipalveluiden tietoturva. Tästä hyvänä esimerkkinä on se tosiasia, että monissa tapauksissa pilvipalveluihin pääsee käsiksi periaatteessa mistä tahansa. 2.4 Palveluiden kehitys Vaikka pilvipalvelut on käsitteenä vasta muutaman vuoden ikäinen, on kyse huomattavasti vanhemmasta keksinnöstä. Amazon esimerkiksi kehitti jo vajaa kymmenen vuotta sitten suuria palvelinparkkeja, joiden virtuaalipalvelut sisälsivät ylimääräistä kapasiteettia. Kapasiteettia alettiin myöhemmin myydä yrityksille palvelinresurssien, tietokantojen sekä sovellusten muodossa ja näin syntyivät kaupalliset pilvipalvelut. (Mepco 2010.)

10 10 Monia palveluja kaupataan nykyisin pilvipalveluina, vaikka todellisuudessa myytäisiinkin vain vanhoja tuttuja palveluja. Monissa tapauksissa voi kuitenkin olla vaikeaa kiistää, etteikö esimerkiksi vanhoja ASP-palveluja voisi nimittää pilvipalveluiksi. ASP-palvelut ovat tavallaan pilvipalveluihin lukeutuvien Software as a Service (SaaS) -palveluiden alkukantaisempi muoto. Tällä hetkellä suurimmat pilvipalveluita tarjoavat yritykset ovat Amazon, Google, Microsoft, Salesforce sekä IBM.

11 11 3 NIST eli National Institute of Standards and Technology 3.1 NIST:n historia NIST (National Institute of Standards and Technology) eli Standardien ja teknologian kansallinen instituutti on vuonna 1901 Yhdysvalloissa perustettu Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen virasto. NIST tunnettiin alunperin nimellä NBS (National Bureau of Standards) eli Standardien kansallinen virasto vuoteen 1988 asti. NIST:n tarkoitus on parantaa ja kehittää mittaustiedettä, standardeja sekä teknologiaa. (NIST 2010.) NIST toimii Marylandin Gaitherburgissa sekä Coloradon Boulderissa. Päämaja sijaitsee Marylandissa. NIST työllistää arviolta noin 2900 henkilöä. NIST:n henkilöstöön kuuluu muun muassa tieteilijöitä, insinöörejä sekä teknikkoja. (NIST 2010.) NIST ansaitsee oman päälukunsa, koska NIST on tiettävästi ensimmäisenä maailmassa määritellyt pilvitoimintamallin, sen ominaisuudet, palvelumallit sekä pilvimallit. Monet käyttämistäni lähteistä pohjautuvatkin tavalla tai toisella juuri NIST:n määritelmiin. Täysin virallista määritelmää pilvitoimintamallista ei tietääkseni ole olemassa. 3.2 NIST:n määritelmä pilvitoimintamallista NIST määrittelee pilvitoimintamallin koostuvan kahdeksasta yleisestä ominaisuudesta, viidestä keskeisestä ominaisuudesta, kolmesta palvelumallista sekä neljästä pilvimallista.

12 12 Yleiset ominaisuudet ovat seuraavat: skaalautuvuus yhtenäisyys virtualisointi joustava tietojenkäsittely halvat ohjelmistot maantieteellinen jaettavuus palvelusuuntautuneisuus kehittyneet turvateknologiat. (Mell & Grance 2009, 14.) Keskeiset ominaisuudet ovat seuraavat: maksu käytön mukaan saatavuus resurssien poolaus joustavuus mitattava palvelu. (Mell & Grance 2009, 10.) Palvelumallit ovat seuraavat: ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service). (Mell & Grance 2009, 11.) Pilvimallit ovat seuraavat: yksityispilvi yhteisöpilvi julkinen pilvi hybridipilvi. (Mell & Grance 2009, 13.)

13 13 Kuviossa 1 on NIST:n pilvitoimintamalli kokonaisuudessaan. Kuvio 1. NIST:n pilvitoimintamalli (Mell & Grance 2009, 15).

14 14 4 Palvelumallit 4.1 Ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service) SaaS-palvelumallin periaatteena on palvelut, joissa asiakkaat käyttävät palveluntarjoajien sovelluksia verkon yli. Sovellukset sijaitsevat palveluntarjoajien palvelimilla, joten käyttäjien ei erikseen tarvitse asentaa käytettäviä sovelluksia työasemilleen. Käyttäjät tarvitsevat ainoastaan toimivan verkkoyhteyden sekä selaimen käyttääkseen SaaS-palveluita. Palveluntarjoajat huolehtivat palveluiden ylläpidosta, päivityksistä, käyttäjätuesta sekä tietoturvasta. SaaS-palvelut tuovat lukuisia etuja käyttäjille. Yksi suurimmista eduista on, että palveluihin pääsee helposti käsiksi mistä tahansa. Useasti palveluista maksetaan ainoastaan käytön mukaan, joten SaaS on myös erittäin kustannustehokas sekä joustava ratkaisu. Aiemmin jo mainitsin, että SaaS on tavallaan ASP:n kehittyneempi versio. Voisikin ajatella, että SaaS on käsitteenä korvannut ASP:n verkon yli käytettävien ohjelmistopalvelujen kehityksen sekä esimerkiksi virtualisoinnin yleistymisen myötä. Eräs tunnetuimmista SaaS-palveluista on Googlen Google Apps, joka sisältää muun muassa Gmail-sähköpostin. 4.2 Alusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) PaaS-palvelumallissa käytetään verkon yli sovelluskehitysalustoja ja kehitystyökaluja. Käyttäjien tarvitsee käytännössä vain kirjoittaa koodia, ladata se sovelluskehitysalustaan ja ajaa koodi. Palveluntarjoaja tarjoaa tehokkaan kehitys- ja testiympäristön sekä huolehtii ylläpidosta. Käyttäjä tarvitsee jälleen käytännössä vain verkkoyhteyden sekä selaimen.

15 15 Suurin osa palveluntarjoajista rajoittaa kehitysalustojaan toimimaan ainoastaan tietyillä ohjelmointikielillä. Tällaisia ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi Java sekä Python. Yksi tunnetuimmista PaaS-palveluista on Googlen Google App Engine (GAE), joka tukee Java-, Python- sekä Googlen omaa Go-ohjelmointikieltä (Google App Engine 2012). 4.3 Infrastruktuuri palveluna (IaaS, Infrastructure as a Service) Kolmas palvelumalli IaaS tarjoaa käyttäjilleen virtualisoituja laitteistoja sekä esimerkiksi tallennustilaa. Käyttäjät voivat asentaa virtuaalisiin laitteistoihin haluamansa käyttöjärjestelmät ja sovellukset sekä kontrolloida niitä, mutta itse pilvi-infrastruktuuria kontrolloi ainoastaan palveluntarjoaja. (Mell & Grance 2009, 11.) IaaS on erittäin kustannustehokas ja järkevä ratkaisu esimerkiksi juuri perustetuille yrityksille. Infrastruktuurin siirtäminen pilveen tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin hankkia omat tehotyöasemat ja palvelimet. Virtuaalilaitteistoissa on myös se hyvä puoli, että niitä voi vaivattomasti skaalata tehokkaammiksi koska tahansa. Varastointipalveluista maksetaan yleensä käytettyjen gigatavujen mukaan, joten käyttäjät eivät maksa turhasta tilasta. IaaS:n edut ja ominaisuudet ovat varsin yhtäläiset muiden pilvipalvelumallien kanssa. IaaS-palveluita tarjoavat muun muassa Amazon, IBM sekä Microsoft. Suosittuja IaaS-palveluita ovat esimerkiksi Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) sekä Amazon Simple Storage Service (S3). 4.4 Palvelumallien arkkitehtuuri Palvelumallien voisi ajatella rakentuvan toistensa päälle kerroksittain. Alimmaisena on IaaS, koska se tarjoaa laitteiston, joka on edellytys seuraaville kerroksille. Keskimmäisenä on PaaS, joka tarjoaa kehitysalustan seuraavan kerroksen sovelluksille ja ylimpänä on SaaS. Voisi myös ajatella, että ennen palvelumalleja täytyy tietysti olla palveluntarjoaja ja palvelin, jossa palvelut toimivat sekä ylimpänä palvelumallien päällä itse käyttäjä.

16 16 Kuviossa 2 on palvelumallien arkkitehtuuri. Kuvio 2. Palvelumallien arkkitehtuuri (Mell & Grance 2009, 12).

17 17 5 Pilvimallit 5.1 Yksityispilvi Pilvipalvelut voidaan jakaa erillisiin pilvimalleihin sen perusteella, ketkä palveluja kontrolloivat ja käyttävät. NIST on määritellyt neljä eri pilvimallia, joista ensimmäinen on yksityispilvi. Yksityispilvi tunnetaan myös sisäisenä pilvenä tai yrityksen pilvenä. Yksityispilvi on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat itse kontrolloida ja valvoa pilvipalvelujaan enemmän kuin normaalisti olisi mahdollista. (Mell & Grance 2009, 13.) Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi Amazonin Elastic Compute Cloud (EC2) ja Simple Storage Service (S3). (SearchCloudComputing 2008.) 5.2 Yhteisöpilvi Yhteisöpilvessä pilvi-infrastruktuuri on jaettu useiden yritysten kesken, joilla on esimerkiksi yhteisiä tehtäviä. Yritykset voivat itse kontrolloida palvelujaan mikäli näin haluavat. (Mell & Grance 2009, 13.) Esimerkiksi Google Apps for Government on yhteisöpilvessä toimimaan suunniteltu palvelu (Towns 2009). 5.3 Julkinen pilvi Julkisessa pilvessä pilvi-infrastruktuuri on kaikkien saatavilla. Julkisia pilvipalveluita voi käyttää niin yritys kuin yksityiset henkilötkin. Julkisia pilvipalveluita kontrolloi vain ja ainoastaan palveluntarjoaja itse. (Mell & Grance 2009, 13.) Esimerkiksi Google Apps -työvälineet ovat julkisia pilvipalveluita.

18 Hybridipilvi NIST määrittelee hybridipilven kahden tai useamman pilvimallin yhdistelmäksi yhdistellen edellä mainittuja pilvimalleja (Mell & Grance 2009, 13). Tätä määritelmää on kuitenkin kritisoitu harhaanjohtavana, koska kaksi pilvimallia yhdistämällä ei saada yhtä uutta toimivaa pilveä, vaan pilviä on edelleen kaksi (Bias 2010). Toisessa hybridipilven määritelmässä yhdistyvät yksi pilvimalli sekä pilven ulkopuolinen ratkaisu. Jos yritys esimerkiksi käyttää Amazonin julkista Simple Storage Servicea (Amazon S3) tiedon arkistointiin, mutta pitää senhetkisten asiakkaidensa tietoja varastoituna talon sisälle, on yrityksellä tällöin yksi toimiva järjestelmä (SearchCloudComputing 2009).

19 19 6 Pilvipalveluiden edut ja riskit 6.1 Pilvipalveluiden edut Pilvipalveluiden käyttämisessä on luonnollisesti omat hyötynsä ja haittansa. Tämän pääluvun tarkoitus on tuoda esiin yleisimmät hyvät sekä huonot puolet ja lopuksi asettaa ne vastakkain. Pilvipalveluissa on lukuisia etuja sekä käyttäjille että palveluntarjoajille. Esimerkiksi NIST:n määrittelemät pilvipalveluiden yleiset ja keskeiset ominaisuudet ovat kaikki hyviä esimerkkejä pilvipalveluiden eduista. Yksi suurimmista eduista on palveluiden skaalautuvuus. Skaalautuvuus tarkoittaa käytännössä, että palvelujen ominaisuuksia voidaan joustavasti ja helposti muuttaa käyttäjien toiveiden mukaisesti. Toinen suuri etu on palveluiden kustannustehokkuus. Palveluista maksetaan yleensä käytön mukaan ja tämä tulee käyttäjille huomattavasti halvemmaksi kuin esimerkiksi kalliiden ohjelmistolisenssien hankinta. Palveluista pääsee myös vaivattomasti eroon tarpeen vaatiessa. Käytettävät sovellukset ja muut palvelut sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimilla, joten käyttäjät eivät tarvitse omaa kallista palvelinympäristöä. Suuri etu on myös palveluihin käsiksipääsy paikasta riippumatta, mutta se saattaa olla myös suuri riski. Palveluntarjoajan kannalta suurin etu on, että sovellukset ovat mutkattomasti päivitettävissä. Tämä on tietysti suuri etu myös käyttäjille. Sovellukset päivitetään pilvijärjestelmissä aina, kun siihen on tarvetta ja se takaa parhaan mahdollisen toimivuuden sovelluksille. Myös muut ylläpitoon liittyvät asiat ovat käytännössä aina palveluntarjoajan vastuulla. Palveluiden tietoturva on myös palveluntarjoajan vastuulla, joten palvelujen voisi olettaa olevan keskivertoa paremmin suojattuja. (Norman 2009.)

20 Pilvipalveluiden riskit Pilvipalveluiden käyttöönotto sisältää monia riskejä. Monet näistä riskeistä sisältyvät samoihin ominaisuuksiin, jotka voidaan alunperin mieltää positiivina. Suurin riski on se, että sovellukset sekä tallennettu tieto sijaisevat kolmannen osapuolen palvelimilla. Palveluntarjoajan hallitessa palvelimia ja ylläpitäessä sovelluksia ei koskaan voi olla täysin varma, ovatko käyttäjien mahdollisesti salaiset tiedot todella turvassa. Koskaan ei voi olla täysin varma, ovatko salaiset tiedot muidenkin kuin vain käyttäjien nähtävissä. (Norman 2009.) Seurauksia tietojen urkkimisesta ja hallitsemisesta voisi olla esimerkiksi tärkeiden tietojen vääristyminen ja tietojen mahdollinen myynti eteenpäin vaikkapa kilpailijoille. Käyttäjien tulisi myös tietää mitä tapahtuu, jos palveluntarjoaja menee konkurssiin tai toinen yritys ostaa palveluntarjoajan yrityksen. (Norman 2009.) Pääasiassa pilvipalveluiden riskit liittyvät tietoturvaan. Moni asia tuntuu varmasti käyttäjistä epävarmalta, kun esimerkiksi käytettävien palvelinten maantieteellistä sijaintia ei edes useasti tiedetä. Myös eri maiden lakisäädökset voivat osoittautua ongelmallisiksi, jos käytettävät palvelimet sijaitsevat esimerkiksi toisella puolella maapalloa kuin käyttäjät itse. Tärkeintä on tehdä palveluntajoajan kanssa niin aukoton sopimus kuin vain mahdollista. Seuraavassa pääluvussa kerron tarkemmin pilvipalveluiden tietoturvauhista sekä siitä, mitä yritysten tulee ottaa huomioon pilvipalvelujen käyttöönottovaiheessa. 6.3 Edut vastaan riskit Pilvipalvelut tuovat lukuisia etuja käyttäjille, mutta myös riskejä on paljon. Omasta mielestäni pilvipalveluiden edut menevät riskien edelle, mutta vain siinä tapauksessa, että riskit minimoidaan mahdollisimman pieniksi. Suurin ongelma on ehkä juuri siinä, että läheskään kaikkia riskejä ei käyttöönottovaiheessa ymmärretä huomioida. Tiettyjä riskejä on aina olemassa ja silloin pitäisikin aina miettiä, onko palveluista enemmän haittaa kuin hyötyä.

21 21 Pilvipalveluiden käyttö sopii mielestäni yksityisille käyttäjille sekä pienille yrityksille paremmin kuin todella suurille yrityksille. Pilvipalveluiden käyttämä teknologia on vielä osin uutta ja tästä syystä monet yritykset pelkäävät siirtyä käyttämään pilvipalveluja. Palveluiden käyttäminen on kuitenkin erittäin helppoa aloittaa, kustannustehokasta ja monien palveluiden kohdalla myös erittäin turvallista. Pilvipalveluiden käyttö tulee varmasti kasvamaan lähitulevaisuudessa. 6.4 Yleisimmät huolenaiheet Maailman johtaviin tietotekniikkaa tutkiviin yrityksiin lukeutuva Gartner on tehnyt vuoden 2010 alussa tutkimuksen tietohallintajohdon yleisimmistä huolenaiheista koskien pilvipalveluiden käyttöönottoa. Tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti suurin huolenaihe on palvelujen turvallisuus. Seuraavaksi suurin on huoli siitä, missä tallennettu data todellisuudessa sijaitsee, pääseekö siihen varmasti aina käsiksi ja onko tieto varmasti salassa. Kolmantena huolenaiheena on kontrollin puute, koska useissa tapauksissa ainoastaan palveluntarjoaja ylläpitää ja hallitsee palveluja. Muita huolenaiheita ovat esimerkiksi kustannusten mahdolliset vaihtelut ja voiko palveluntarjoajiin luottaa. (Spink 2010, 16.)

22 22 7 Pilvipalveluiden tietoturva 7.1 Pilvipalveluiden tietoturva yleisesti Tietoturva on ehdottomasti suurin huolenaihe siirryttäessä käyttämään pilvipalveluita. Suurin osa pilvipalveluiden riskeistä liittyvät tavalla tai toisella nimenomaan tietoturvaan. Yksi suurimmista syistä tähän on pilvipalveluiden nopea kehitys verrattuna tietoturvaan. Perinteinen oma palomuuri ei enää riitä palveluiden tullessa pilvestä. Tarkoitukseni on kertoa pilvipalveluiden suurimmista tietoturvauhista, sekä siitä, miten ne voitaisiin minimoida. Ensisijaisen tärkeää on tehdä mahdollisimman yksityiskohtainen ja aukoton sopimus palveluntarjoajan kanssa. Tämä on todella haastavaa, koska kaikkia riskejä on lähes mahdotonta ottaa huomioon. Osasyynä tähän on se, että monet riskit ovat vielä mahdollisesti tuntemattomia ja palveluiden kehittyessä syntyy myös uusia riskejä. 7.2 Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Security Alliance (CSA) on yritys, joka on erikoistunut pilvipalveluiden tietoturvaan. CSA:n tarkoitus on tarjota yrityksille informaatiota sekä pilvipalveluista yleisesti että turvallisesta siirtymisestä pilvipalveluiden käyttöön. (Cloud Security Alliance 2012.) CSA on listannut 7 suurinta pilvipalveluiden tietoturvauhkaa sekä suosituksia kyseisten uhkien välttämiseen.

23 23 CSA:n määrittelemät uhat ovat seuraavat: palvelujen rikollinen ja luvaton käyttö suojaamattomat rajapinnat ja API:t (Application programming interface) epäluotettava sisäpiiri jaetun teknologian ongelmat datan häviäminen ja vuotaminen käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen tunnistamattomat riskit. (Cloud Security Alliance 2010, 3.) Palvelujen rikollinen ja luvaton käyttö IaaS-palvelujentarjoajat tarjoavat asiakkailleen lähes rajatonta tallennuskapasiteettia sekä virtualisoituja laitteistoja. Rekisteröintiprosessi vaatii asiakkaalta monesti ainoastaan voimassa olevan luottokortin. Rekisteröitymisen jälkeen palvelut ovat välittömättömästi käytettävissä. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Yksinkertainen ja tavallaan jopa anonyymi rekisteröityminen sekä palvelujen helppokäyttöisyys ovat keskeisimpiä syitä palvelujen rikolliseen ja luvattomaan käyttöön. Rikollista toimintaa harjoittavat esimerkiksi roskapostien lähettäjät, hakkerit sekä muut rikolliset. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) PaaS-palvelujentarjoajat ovat kärsineet palvelujen rikollisesta ja luvattomasta käytöstä perinteisesti eniten, mutta uudet tutkimukset osoittavat, että rikollisten kohteina ovat vahvasti myös IaaS-palvelujentarjoajat. Suurimpia tulevaisuuden huolenaiheita ovat esimerkiksi salasanojen ja avainten murtaminen sekä DDoS (Distributed Denial of Service) eli hajautetut palvelunestohyökkäykset. (Cloud Security Alliance 2010, 8.)

24 24 Toimenpiteitä pilvipalvelujen rikollisen ja luvattoman käytön estämiseksi ovat esimerkiksi seuraavat: tiukennetut rekisteröinti- ja validointiprosessit parannettu luottokorttipetoksien seuranta asiakkaan verkkoliikenteen tarkka seuraaminen julkiset mustat listat haitallisista verkko-osotteista. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Rikolliset jatkavat uusien teknologioiden hyödyntämistä välttääkseen kiinnijäämistä ja parantaakseen toimintansa tehokkuutta. Pilvipalvelujen tarjoajat ovat otollisia kohteita, koska kiinnijäämisen mahdollisuus on kohtalaisen pieni ja rekisteröinti- sekä validointiprosessit ovat usein heikosti suojattuja. (Cloud Security Alliance 2010, 8.) Suojaamattomat rajapinnat ja API:t Rajapintojen sekä ohjelmointirajapintojen turvallisuus on ensisijaisen tärkeää pilvipalveluiden tarjoajille sekä käyttäjille. Tarjottavien palveluiden turvallisuus ja saatavuus riippuu suureksi osaksi juuri rajapintojen turvallisuudesta, joten palveluntarjoajan tulee suunnitella rajapintojen autentikointi, pääsynvalvonta, salaus sekä monitorointi huolella. Käyttäjien palvelut tarvitsevat rajapintoja toimiakseen, joten käyttäjien tulisi aina ottaa tarkasti selvää rajapintojen tietoturvatasoista ja ymmärtää palveluiden olevan riippuvaisia rajapinnoista. (Cloud Security Alliance 2010, 9.) Epäluotettava sisäpiiri Palveluntarjoajien epäluotettavat työntekijät ovat suuri uhka niin palvelujen käyttäjille kuin palveluntarjoajille itselleenkin. Käyttäjien olisi hyvä tietää, millä perusteella palveluntarjoajat palkkaavat henkilöstöä ja yleisesti palveluntarjoajien toimintatavoista sekä tietoturvatasosta. (Cloud Security Alliance 2010, 10.)

25 25 Tärkeää olisi myös tietää, kenellä kaikilla on oikeus hallinnoida palveluntarjoajan rajapintoja ja palveluita. Pahantahtoisten työntekijöiden liian laajat käyttäjäoikeudet saattaisivat aiheuttaa esimerkiksi käyttäjien luottamuksellisten tietojen vuotamista sekä suuria taloudellisia tappioita. (Cloud Security Alliance 2010, 10.) Jaetun teknologian ongelmat IaaS-palveluntarjoajat jakavat palvelimensa monien eri asiakkaiden kesken. Palvelinten infrastruktuuri ei kuitenkaan välttämättä ole suunniteltu jaettavaksi monille eri käyttäjille, joiden käyttöjärjestelmien ja sovellusten tulisi kuitenkin olla täydellisesti eristettyjä toisistaan. Tämä saattaa antaa mahdollisuuden pahantahtoisille käyttäjille päästä käsiksi muiden käyttäjien tietoihin. (Cloud Security Alliance 2010, 11.) Datan häviäminen ja vuotaminen Monille on varmasti tuttu tilanne, jossa tärkeät tiedostot syystä tai toisesta tuhoutuvat, mutta niistä on unohdettu tehdä varmuuskopiot. Tämä on tyypillinen esimerkki datan häviämisestä. Pilvessä käytettävät palvelut lisäävät datan häviämisen sekä vuotamisen riskiä huomattavasti. (Cloud Security Alliance 2010, 12.) Käyttäjät eivät voi koskaan olla täysin varmoja datansa turvallisuudesta datan ollessa varastoituna pilveen. Käyttäjien tulisi aina ottaa tarkasti selvää palveluntarjoajiensa datan säilytys- sekä varmuuskopiointistrategioista. (Cloud Security Alliance 2010, 12.) Käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen Käyttäjätilien ja palveluiden kaappaaminen on tuttu uhka jo monien vuosien takaa. Hyökkäysmetodit kuten tietojen kalastelu (Phishing), erilaiset petokset ja ohjelmien heikkouksien hyödyntäminen tuottavat edelleen tulosta. Käyttäjätilien kaappausta edesauttavat esimerkiksi uudelleenkäytettävät salasanat. (Cloud Security Alliance 2010, 13.)

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL Diplomityö Tarkastaja: dosentti Ossi Nykänen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Valtteri Ylimäki PILVIPALVELUT: ASIAKKAAN HYÖDYT JA HAAS- TEET

Valtteri Ylimäki PILVIPALVELUT: ASIAKKAAN HYÖDYT JA HAAS- TEET Valtteri Ylimäki PILVIPALVELUT: ASIAKKAAN HYÖDYT JA HAAS- TEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Ylimäki, Valtteri Pilvipalvelut: Asiakkaan hyödyt ja haasteet Jyväskylä:

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Urholin, Jesse Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

KTM Päivi Nousiainen

KTM Päivi Nousiainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Simo Karhu Microsoftin pilvipalvelut pk-yrityksen päätelaite- ja tiedonhallinnassa Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea:

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: 1 Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: There was a time when every household, town, or village had its own water well. Today, shared public utilities give us access to clean water by simply

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Satu Soikkeli Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.3.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Satu

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle

CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle Annika Huusko Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t) Annika Huusko Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 Muistathan päivittää jäsenrekisteriimme yhteystietosi, kuten muuttuneen sähköpostiosoitteesi!! (ohje s. 7) Kutsu

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

Mikä on Azure, ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä?

Mikä on Azure, ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä? Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Mikä on Azure?... 3 Pilven ja pilvipalveluiden määritelmä... 3 Windows Azure... 3 Miten yrityksesi voi hyötyä Azuresta?... 5 Miksi pilveen mennään?... 5 Kompozure ja Azure...

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut Pilvipalvelut Case: WPK-verkko Tapio Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Tietotekniikan kandidaatintutkielma 20. syyskuuta 2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Petri Lamminaho Yhteystiedot: petri.lamminaho.jyu.fi

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Asiakkuudenhallinta SaaS-periaatteella

Asiakkuudenhallinta SaaS-periaatteella 13.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Asiakkuudenhallinta SaaS-periaatteella SaaS-based Customer Relationship Management Kandidaatintyö

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot