LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ Aika: klo 19:30-20:25 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 78 Kokouksen ärestäytyminen 4 79 Vuoden 2013 talouden toinen osavuosikatsaus per Sosiaali- a terveystoimen lisämääräraha-anomus 6 81 Kouluen yhteinen oppilashuoltohenkilöstö, kustannusten uudelleenako vuoden 2013 talousarviossa 82 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikelsgrändenille Kauniaisten kotouttamisohelma Rakennusvalvontataksan tarkistus Maankäytön tulosalueen rakennusvalvontatehtävien osalta ( 25) Valtuustoaloite, rautatieaseman turvallisuuden parantaminen Valtuustoaloitteita 19 Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

2 PÖYTÄKIRJA 7/ Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Lamberg-Allardt Christel Laurila Piro Limnell Patrik Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Tuohioa Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Huttunen Jarkko v Ihamuotila Panu v Nystén Tiina v Selroos Agneta v Tupamäki Olavi v Waselius Fredrik v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Poissa: Fellman Veronica Johansson Johan Kurkela Heikki Miettinen Taisto Sunabacka Ulf-Johan Vaenerberg Robert Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Christel Lamberg-Allardt Piro Laurila Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

4 PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen ärestäytyminen KV 78 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suoritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit tamisen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsi valt. Christel Lamberg-Allardtin a valt. Piro Laurilan pöytänkirantar kas ta ik si Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

5 PÖYTÄKIRJA 7/ Vuoden 2013 talouden toinen osavuosikatsaus per /331/2012 KV 79 Kaupungin taloudesta a toiminnasta laaditaan osavuosikatsaus kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen huhtikuun a toinen elokuun lopun tilanteen mukaisesti. Nyt laadittu vuoden toinen osavuosikatsaus sekä selvitys kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisesta aetaan oheismateriaalina valtuuston äsenille. Katsaus on luettavissa osoitteessa: KH: Päätös: KV päättää merkitä osavuosikatsauksen 2/2013 tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- a terveystoimen lisämääräraha-anomus 149/332/2013 KV 80 Sosiaali- a terveystoimen tammi-elokuun toteutuneen tilan teen perusteella voidaan arvioida, että sosiaali- a terveystoimen talousar vio vuodelle 2013 ylittyy euroa. Koko toimialan henkilöstökulut pysynevät talousarviossa, oskin yksittäisillä tulosalueilla on ylitystä. Talousarvion ylitykset ohtuvat palveluiden ostoista, aineiden, tarvikkeiden a tavaroiden ostoista sekä avustusten ylittymisestä. Sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut a suun terveydenhuolto ylittävät talousarvion toimintakatteen. Tämän lisäksi erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän määrärahan elokuun toteutuneen tilanteen mukaan. Talousarvion toteutuminen tulosalueittain a lisämäärärahan tarve: Sosiaali- a terveystoimen hallinto Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ei tarvetta lisämäärärahalle. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion toimintakatteen eurolla. Tämä ohtuu vammaispalveluiden, lastensuoelun a päihde huollon palveluista. Vammaispalveluiden a lastensuoelun palvelut ovat subektiivisia oikeuksia eikä niissä voida sopeutustoimin kattaa lisämäärärahan tarvetta. Päihdehuollon avokuntoutuksessa pyritään ohaamaan enenevässä määrin asiakkuuksia omalle päihde- a mielenterveystyön erikoissairaanhoitaalle. Tällä ei kuitenkaan voida kattaa tarvittavaa lisämäärärahan tarvetta. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion toimintakatteen euroa. Ylitys ohtuu asumispalveluiden, laitoshoidon a omaishoidon tuen ylityksestä. Tämän lisäksi tulosalueella on virheitä vanhuspalveluiden lääkärin palkkakustannusten a Villa Apollon vuokran budetoinnissa. Siai set pyritään hakemaan yksiköiden omista siaisringeistä sekä sisäisin är estelyin mikäli mahdollista. Mitoituksen ollessa pääosin valtakunnallisten suositusten alaraoilla, oudutaan vuokratyöntekiöitä kuitenkin loppuvuon nakin käyttämään äkillisiin sairauslomiin. Rikkoutuneiden laitteiden a hoi don apuvälineiden osalta tehdään ainoastaan välttämättömät hankinnat. Asumispalveluissa a laitoshoidossa ei ole mahdollista sopeutustoimin kat taa tarvittavaa lisämäärärahan tarvetta. Omaishoidon tuki on ns. määrära hasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuesta ei ole kuitenkaan tarkoituk senmukaista eikä strategian mukaista säästää. Terveydenhuolto Toimintatuloen ennustetaan ylittyvän noin euroa. Toimintakuluen ennustetaan alittuvan noin Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

7 PÖYTÄKIRJA 7/ Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon arvioidaan ylittävän talousarvion toimintakatteen euroa. Ylitys ohtuu suun erikoishoidon ostopalvelun a maksusitoumusmenettelyn käytöstä. Tämän lisäksi suun terveydenhuollossa tulee ottaa käyttöön vielä talousarviovuoden aikana potilastietoärestelmän uusi AvoHilmo -sovellus, ota ei ole huomioitu talousarvion määrärahassa. Suun terveydenhuollossa ei ole mahdollista sopeutustoimin kattaa tarvittavaa lisämäärärahan tarvetta. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän talousarvion toimintakatteen euroa. Ylitys ohtuu palvelusuunnitelman mukaisen käytön ylittymi ses tä sekä ns. kalliin hoidon tasauksesta. Loppuvuoden arvioidaan toteu tuvan palvelusuunnitelman mukaisesti. Sosiaali- a terveyslautakunta on esittänyt yhteensä euron lisämäärärahaa talousarviovuodelle KH: Päätös: KV myöntää sosiaali- a terveystoimelle yhteensä euron lisämää rärahan talousarviovuodel le 2013 esittelyssä mainituille tulosalueille. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

8 PÖYTÄKIRJA 7/ Kouluen yhteinen oppilashuoltohenkilöstö, kustannusten uudelleenako vuoden 2013 talousarviossa 149/332/2013 KV 81 Joulukuussa 2012 talouspäällikkö, opetuspäällikkö a rehtorit tarkastivat Kauniaisten ruotsinkielisten kouluen yhteisiin henkilöstöresursseihin liittyvien kustannusten kohdentu misen. Yhteisen oppilashuoltohenkilöstön osalta edellä mainittu ryhmä päätti, että henkilöstökustannusten kohdentumista muutetaan kiranpidos sa alkaen vastaamaan resurssien käytön nykytilannetta. Kohdentumisen muutos on toteutettu kiranpidossa alkaen. Vuoden 2013 talousarviossa muutosta ei ole toistaiseksi läpiviety, koska talousarvio vahvistettiin aikaisemmin syksyllä Henkilöstökuluen kiranpitoteknisestä uudelleen kohdentamisesta ohtuen ruotsinkielisten kouluen vuoden 2013 talousarviota esitetään muutettavaksi niin että Gymnasiet Grankulla Samskolanin talousarvion henkilöstökustannusten määrärahaa korotetaan eurolla a vastaavasti Hagelstamska skolanin a Granhultsskolanin määrärahoa alennetaan yhteensä eurolla. Määrärahoen alennukset akautuvat siten, että Hagelstamska skolanian määrärahaa alennetaan eurolla a Granhultsskolanin määrärahaa alennetaan eurolla. Kysymyksessä on kiranpitotekninen muutos olla korataan kustannusten kohdistuminen. Kouluen talouden tai henkilöstön kannalta muutoksella ei ole tosiasiallisia vaikutuksia. KH: Päätös: päättää muuttaa henkilöstöresurssien uudelleenaon ohdosta vuoden 2013 talousarviota siten, että Gymnasiet Grankulla samskolan määrärahaa korotetaan euroa a että Granhultsskolanin määrärahaa alennetaan euroa a Hagelstamska skolanin määrärahaa euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

9 PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikelsgrändenille 199/335/2013 KV 82 Takausanomus Kaupungin kokonaan omistama kiinteistötytäryhtiö Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikels gränden on toimittanut kaupungille anomuksen kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisestä yhtiön lainalle. Yhtiö on saanut lainatarouksen Kuntarahoitus Oy:ltä, oka hyväksyy lainan vakuudeksi vain kaupungin omavelkaisen takauksen. Muita sitoumuksia lainan vakuudeksi ei ole mah dollista asettaa. Yhtiön hallitus on kokouksessaan käsitellyt yhtiön silloisen toimitusohtaan laatimaa ta lousarviotutkielmaa vuosille siitä kuinka teknisen asiantuntian aiheelliseksi katsomat koraukset (koskien ikkunoita a parvekeovia, varas tokatoksia, IV-koneita sekä kaukolämmön alaakokeskusta) saadaan ra hoitettua vuokraa nostamatta. Näiden korausten kustannusarvioksi on esi tetty euroa. Yhtiön hallitus on päättänyt pyytää lainatarouksia enintään euron lainasta, onka laina-aika olisi noin viisi vuotta. Yhtiö on saanut Kuntarahoitus Oy:ltä lainatarouksen seuraavasti: - luoton määrä: ,00 euroa. - luottoaika: viisi vuotta. - korko: kaksi eri vaihtoehtoa 1) 12 kk euribor. Korko sidotaan 12 kuukauden euriborviitekorkoon lisät ty nä 0,9 % -yksikön margi naalilla. Korkoindikaatio tarouksen laadinta hetkel tä 1,444 % p.a. sisältäen marginaalin. 2) kiinteä korko koko viiden vuoden luottoaan, korkoindikaatio 1,880 % p.a. Luoton korko maksetaan puolivuosittain. - lyhennykset: tasalyhennykset puolivuosittain, ensimmäinen vuosi lyhen nysvapaa. - luoton vakuus: Kauniaisten kaupungin omavelkainen takaus. Valtuuston takauspäätöksen tulee olla lainvoimainen ennen luoton nostoa. Edellä mainitut korot ovat tarouksen laadinta-aan indikaatioi ta. Nostettavan lainan korko vahviste taan kaksi pankkipäivää ennen luoton nostamista. Yhtiön tertiäärilaina Kaupungilla on yhtiöltä lainasaatava, oka koskee ns. tertiäärilainaa. Kaupungin vuonna 1979 myöntä mien lainaehtoen mukaan laina maksetaan takaisin kahtena yhtä suurena eränä niiden kahden vuoden oulukuun 30. päivänä, otka seuraavat sitä vuotta, olloin asuntohallituksen (sittemmin Valtiokonttorin) yhtiölle myöntä mä laina on tullut kokonaan maksetuksi. Todettakoon, että lainan korko on 4,5 % vuodessa. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

10 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtiö on maksanut viimeisen erän Valtiokonttorin lainasta vuonna Yhtiö ei ole oma-aloitteisesti ruvennut lyhentämään velkaansa ,23 euroa. Lainan lyhennystä kä siteltiin yhtiön kanssa vuonna 2010 mutta silloin yhtiössä oli käynnissä mit tavat kosteusvauriokoraukset, onka vuoksi yhtiön toimitusohtaa pyysi saada maksuaikaa lainan lyhennyksille. Tietoisena tästä kaupungin raha toimisto ei tuolloin lähtenyt vaatimaan lyhennystä yhtiöltä. Nyt asiaan on palattu a yhtiön toimitusohtaa on esittänyt lainanlyhennyssuunnitelman, onka mukaan lyhennysten eräpäivät ovat a Näin yhtiö kykenee varautumaan lainalyhennyksiin omassa taloudessaan. Todettakoon, että KV on tänä vuonna o myöntänyt kaupungin omavelkaisen takauksen Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy:n enintään euron lainalle (KV ) sekä Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:n enintään euron lainalle (KV ). Jälkimmäiseen liittyen KH on myöntänyt lyhytaikai sen enintään euron lainan, oka on maksettava takaisin kaupun gille viimeistään KH: KV päättää myöntää edellä esittelytekstissä mainittuen ehtoen puitteissa kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikelsgrändenin lai nalle ( ,00 euroa). Lisäksi KV päättää, että kaupungin Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikelsgrändenille myöntämän lainan takaisinmaksuaika muutetaan siten, että laina erääntyy takaisin maksettavaksi kahtena yhtä suurena eränä a Valtuutetut Herkama a Rehn-Kivi ilmoittivat olevansa esteellisiä käsittelemään asiaa, koska ovat em. yhtiön hallituksen äseniä a poistuivat paikoiltaan tämän asian käsittelyn aaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

11 PÖYTÄKIRJA 7/ Kauniaisten kotouttamisohelma /112/2012 KV 83 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä on astunut voimaan Lain uudistamisen taustalla on maahanmuuton kasvu a monipuolistuminen. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 32 :n mukaan kunnan on laadittava kotoutumi sen edistämiseksi a monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamis ohelma, oka hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa a oka tarkistetaan vähintään kerran nelässä vuodessa. Ohelma tulee ottaa huomioon laadit taessa kunnan talousarviota a -suunnitelmaa. Kotouttamisohelmaa on valmistellut laaapohainen useiden tulosalueiden edustaista koostuva työryhmä, oka on kuullut ulkopuolisia asiantuntioita. Ohelman laadinnassa on myös hyödynnetty kaupungin maahanmuuttaa-väestölle suunnatun kyselyn tuloksia. Lisäksi valmisteltaessa on otettu huomioon kaupungin muut työskentelyä ohaavat suunnitelmat a strategiat. Edelleen ohelmatyössä on tutustuttu pääkaupunkiseudun muiden kuntien ohelmiin. Ohelman tarkoituksena on tukea kotouttamisen suunnittelua kunnassa a sovittaa yhteen eri hallintokuntien sekä muiden toimioiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ärestämistä. Kunnan on huolehdittava maahanmuuttaien kotouttamisen kehittämisestä a suunnittelusta. Kunnan tulee taata, että kunnassa on sisällöltään a laauudeltaan sellaiset palvelut kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää a että kunnan henkilöstön osaamista kehitetään. Maahanmuuttaille ärestettäviä palveluita voidaan ärestää myös seudullisesti. Kotouttamisohelman laatiminen on edellytys sille, että valtio korvaa kunnille kotouttamisen edistämiseen tarkoitettuen toimenpiteiden ärestämisestä aiheutuvat kustannukset. Kauniaisten kotouttamisohelman tavoitteena on taata maahanmuuttaa-taustaisille kuntalaisille yhdenvertainen asema muiden kuntalaisten kanssa. Ohelma pyrkii myös kaksisuuntaisen kotoutumisen kehittämiseen a kunnan henkilöstön osaamisesta huolehtimiseen maahanmuuttaia koskevissa asioissa. Kauniaisten kotouttamisohelma 2013 nostaa esiin 11 keskeistä tavoitetta kotouttamiselle. Nämä tavoitteet ovat 1. Maahanmuuttaien osuus kaupungin henkilöstös tä kasvaa a lähestyy maahanmuut taien osuutta väestöstä 2. Kauniainen tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien a muiden toimioiden kanssa kotoutumista edistävien ohaus- a neuvontapalveluiden tuottamisessa a kehittämisessä 3. Kaupunki kannustaa maahanmuuttaaperheitä osallistumaan pienlapsiperheille kohdistettuun toimin taan aiempaa aktiivisemmin 4. Maahanmuuttaataustaisten lasten a nuorten äidinkielen osaamista tuetaan varhaiskasvatuksessa a perusopetuksessa 5. Maahanmuuttaataustaisten lasten a nuorten suomen a ruotsin kielen osaamista tuetaan varhaiskas vatuksessa a perusopetuksessa 6. Maahanmuuttaataustaisen aikuisväestön suomen a ruotsin kielen taito vahvistuu Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

12 PÖYTÄKIRJA 7/ Maahanmuuttaien osuus kansalaisopiston opiskeliamäärästä kasvaa 8. Kauniainen tukee alueensa maahanmuuttaien yrittäyyttä 9. Alueen maahanmuuttaataustaiset nuoret siirtyvät toisen asteen opintoihin 10. Kauniainen taroaa kansainvälisille opiskelioille houkuttelevan a viihtyisän opiskelu- a asuinympäris tön 11. Monikulttuurisuus on luonnollinen osa kaupungin taroamia a muiden toimioiden kaupungille tuotta mia palveluita Kotouttamisohelman toteutumista, kotouttamistyön kehittä misestä a seurannasta vastaa kotouttamistyöryhmä, onka puheenohtaa na toimii sosiaalipalvelupäällikkö. Tämä ryhmä raportoi kotouttamistyön etenemisestä vuosittain luottamusmieselimille. Kotouttamisohelman hyväksymisprosessin älkeen Kauniaisten sopimus kuntaan osoittamisesta a kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa tulee uusittavaksi. Sopimuksessa tulee ottaa kantaa vastaanotettavien kiintiöpakolaisten a/tai vastaanottokeskuksissa asuvien myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakioiden määrään. Kunta saa korvauksia kotouttamisen edistämisen toimenpiteistä pääsääntöisesti kolmen vuoden aan a erityisissä tilanteissa enintään kymmenen vuoden aan (esimerkiksi henkilön vakava sairaus maahan tullessa tai lastensuoelulliset toimenpiteet) (kotoutumislain 2 :n 2 a 3 mom. a 49 ). Kauniaisissa valtio on viime vuosina maksanut korvauksia noin 20 henkilöstä vuosittain. Molemmat opetus- a varhaiskasvatuslautakunnat ovat antaneet lausuntonsa ohelmasta a lausunnot sekä saadut kommentit on huomioitu kotouttamisohelmassa Suomenkielinen lautakunta on pitänyt hyvänä asiana sitä, että kotouttamisohelma sisältää monipuolisia toimenpiteitä eri ikäryhmille maahanmuuttaien kotoutumisen edistämiseksi a että kotouttamisohelman toteuttamisessa opetus a varhaiskasvatus korostuvat kohdissa 3, 4 a 5. Lautakunta toteaa, että koulut a päiväkodit kehittävät toimintaansa kotouttamisohelman mukaisesti sisällyttäen toimenpiteet vuosittaisiin toiminta- a lukuvuosisuunnitelmiinsa. Liite 1: Kauniaisten kaupungin kotouttamisohelma Valtuuston hyväksyttyä kotouttamisohelman kaupunginhallituksen käsiteltäväksi saatetaan pakolaisten a turvapaikanhakioiden vastaanottamista koskevan sopimuksen uusiminen. KH: KV päättää hyväksyä Kauniaisten kaupungin esityslistan liitteenä olevan kotouttamisohelman.... Valt. Tuohioa kiinnitti huomiota suomenkielisen version s. 9 olevaan ilmeiseen kiroitusvirheeseen lauseessa, oka alkaa Kauniaisissa ärestetään valmistavaa opetusta esiopetusikäisille. Lisäksi valt. Tuohioa kiinnitti huomiota tavoitteissa 5 a 6 (sivuilla 9 a 10) olevaan sanamuotoon suomen a ruotsin kielen, oka yksimielisesti päätettiin korata muotoon suo- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

13 PÖYTÄKIRJA 7/ men a/tai ruotsin kielen. Valt. Sederholm kiinnitti huomiota kotouttamisohelman ruotsinkielisen version s. 9 olevaan sanaan ett, onka ehdotti poistettavaksi. Puheenohtaa totesi, että koraukset tehdään kaupunginkanslian toimesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

14 PÖYTÄKIRJA 7/ Rakennusvalvontataksan tarkistus Maankäytön tulosalueen rakennusvalvontatehtävien osalta ( 25) 159/331/2013 KV 84 Kaupungin voimassa olevaan taksaan rakennusvalvonnan tarkastus- a valvontatehtävistä sekä muis ta rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä sisältyy maksut maankäy tön tulosalueen rakennusvalvontatehtävistä (taksan 25 ). Maankäytön tulosalue tarkistaa maksua vuosittain a on esittänyt, että ko. taksoen hintoa nostetaan tuottamiskustannusten nousua vastaten noin 2,3 %:lla. Rakennuslautakun ta käsitteli asian kokouksessaan ( 45). Nykyinen taksa tarpeellisilta osin on oheismateriaalina a uusi vastaava taksaehdotus on liitteenä. KH: Päätös: KV päättää tarkistaa liitteen mukaisen taksan (rakennusvalvonnan tarkastus- a valvontatehtävistä sekä muista rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä) 25 :n osalta siten, että se tulee voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

15 PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuustoaloite, rautatieaseman turvallisuuden parantaminen 161/996/ /113/2013 KV 85 Kaupunki on vastaanottanut valtuustoaloitteen, onka valtuutettu Johan Johansson a 18 muuta aloit teentekiää ovat allekiroittaneet. Valtuustoaloite aetaan oheismateriaalina. Aloitteessa kiinnitetään huomiota siihen, että turvallisuutta rautatieaseman ympäristössä tulee paran taa a että päättäätaholla tarve on tuotu esille useaan otteeseen ilman että tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Aloitteessa muistutetaan, että traagi sia onnettomuuksia on tapahtunut a vaaditaan ratapihan turvallisuuden parantamista nopeassa aikataulussa. Kuntatekniikan kommentti Ratapihaa a rautatieaseman ympäristöä hallinnoi Liikennevirasto koskien sekä suunnittelua a raken tamista että kunnossapitoa. Kuntatekniikka on samaa mieltä aloitteentekiöiden kanssa turvallisuusongelmista a on useaan ottee seen ollut yhteydessä Liikennevirastoon a sen organisatoriseen edeltä ään a vaatinut turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Vakavin turvallisuuspuute on raiteen 1 a 2 välinen ylikulku. Tässä turvallisuus on huonontunut vuosi kymmenten aikana. Jo 1920-luvulla raiteiden yllä oli silta, oka purettiin 1965, kun Rautatiehallitus suostui rakentamaan kaupungin o 1930-luvulla vaatiman tunnelin. Tunneli ratkaisi turvallisuusongelmat maantieliikenteen osalta a tarosi myös turvallisen reitin unamatkustaille raiteelle 1 a 2 por taiden muodossa. Valitettavasti esteettömyysnäkökohtiin ei kiinnitetty tar peeksi huomiota, a perusta nykyisille turvallisuusongelmille oli muodostu nut. Pyörätuolilla tai lastenvaunuen kanssa kulkeminen portaita ylös hy väksyttävällä, turvallisella tavalla ei ole mahdollista. Lastenvaunua varten tarkoitetut kiskot eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Ratkaisuna esteettömyysongelmiin on siksi nykyään laiturien itäpäässä tasoylikäytävä raiteiden 1 a 2 välillä. Se on samalla monille matkustaille lyhyin a vaivat tomin tie raiteille. Harva liityntäpysäköiä kulkee portaita pitkin, kun tarolla on nopea a mukava vaikkakin vaarallinen tasoylikäytävä. Tasoylikäy tävä on suosittu myös niiden matkustaien keskuudessa, otka tulevat rau tatien eteläpuolella olevilta alueilta. Ylikäytävä on varustettu varoitussig naaleilla, mutta niistä ei useissa tapauksissa välitetä tai ne ymmärretään väärin. Signaalit täytyy käynnistää aoissa nopeita unia aatellen, mutta ne koetaan epäohdonmukaisiksi mm. asemalla pysähtyvien unien yhteydes sä. On tavallista nähdä matkustaien uhmaavaan signaalea. Potentiaali sesti vaarallisia tilanteita muodostuu erityisesti, kun kaksi unaa eri suun nista ohittaa ylikulun samanaikaisesti. Lisäksi laiturien on vuosikausia annettu rapistua, a ne voivat siksi olla turvallisuusriskeä mm. päällys teessä olevien kuoppien takia. Suuria puutteita on todettu myös kunnossa pidossa, lähinnä lumenpoistossa, mikä myös vaikuttaa negatiivisesti turval lisuuteen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

16 PÖYTÄKIRJA 7/ Viime vuosina kaupungin Liikennevirasto on torunut kaupungin vaatimukset turvallisuuden paranta miseksi viitaten kaupunkiradan rakentamisen mukanaan tuomiin uusiin är estelyihin. Uusi tunneli hisseineen a suoa-aitoineen ratkaisee epäilemättä turvallisuusongelmat, mutta ratkaisut viipyvät, kuten aloitteentekiät huo mauttavat. Kuntatekniikka on selvittänyt a ehdottanut mahdollisia tilapäisiä, turvallisuutta parantavia ratkaisumal lea, a neuvottelua käydään älleen Liikenneviraston kanssa. Liikennevirasto on suostunut rakentamaan aidan liityntäpysäköintialueen a ratapihan väliin. Aita, os ta kaupunki rahoittaisi 50 %, lopettaisi epäilemättä sivuraiteiden luvatto man ylityksen laitureiden a pysäköintialeen välillä, mikä on toivottavaa myös kaupungin näkökulmasta katsoen. Kulku sivuraiteiden yli, otka ehkä ovat erittäin harvoin käytössä, on kielletty, a muodollisesti aita estäisi ko konaan tämän yleisen luvattoman käytöksen, oka myös on epätoivottavaa aatellen lapsille a nuorille annettavia esimerkkeä. Aita vähentäisi myös merkittävästi kulkua pääraiteiden yli vaarallisen tasoylikäytävän kautta, muttei kuitenkaan riittävästi kuntatekniikan arvioin mukaan. Tasoylikäytävä palve lisi edelleen hyvin matkustaia Kauniaisten kaakkoisosista. Samoin kau pungin koillisosat saavutettaisiin helpommin ylikäytävän a Fasaanitunnelin kautta, kuin tunnelin portaiden kautta. Liikennevirasto on luvannut selvit tää, onko mahdollista poistaa tämä tasoristeys a pärätä laituri 1:n osalta olevalla esteettömyystasolla. Käytännössä portaiden lastenvaunukiskoilla. Kuntatekniikan lähtökohtana on, että vaarallinen tasoylikäytävä raiteiden 1 a 2 välillä tulee lakkauttaa a että esteettömyysnäkökohtaa tuskin voidaan sivuuttaa. Laiturille 1 täytyy olla hyväksyttävä esteetön tie. Tältä pohalta tarolla ei ole mitään hyviä ratkaisua ennen kuin kaupunkirata rakennetaan. Kuntatekniikka on lisäksi sitä mieltä, että on liian vaarallista odottaa kaupunkirataa, oka toteutuu ai kaisintaan usean vuoden kuluttua. Rakentamisen aikataulusta ei ole tehty mitään lopullisia päätöksiä. Turvallisuutta täytyy parantaa tässä a nyt. Erilaisista ratkaisumalleista on keskusteltu, a kaikki vaihtoehdot ovat tavalla tai toisella ongelmallisia. Tilapäinen tunneli unamatkustaille voitaisiin mahdollisesti rakentaa esimerkiksi aaltopellistä, mutta it se työn aikaiset liikenteenohausärestelyt, kuivatus ne. olisivat teknisesti vaativia a kalliita. Liikennevirasto vaatisi todennäköisesti huomattavaa ra hoitusapua kaupungilta. Kaidehissit tunnelin portaissa on toinen, periaatteessa aateltavissa oleva, mutta tuskin realistinen rat kaisu esteettömyysongelmiin. Teknisesti tämä ratkaisu ohtaisi nykyisten porraskaiteiden pieniin muutoksiin. Ratkaisu ei sinänsä olisi kovin kallis, mutta on kyseenalaista kestäisikö tällainen laitteisto väärinkäyttöä, leikkiä a vandalismia. Markkinoilla olevat mallit on tarkoitettu pyörätuoleille, a ky symys on siitä onko mahdollista rakentaa sopivia mallea myös lastenvau nuille. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

17 PÖYTÄKIRJA 7/ Kuntatekniikka on vielä yhtenä ratkaisumallina esittänyt, että turvallisuutta aatellen huomattavasti vä hemmän vaaralliset sivuraiteet 3, 4 a 5, varustettaisiin varoitussignaaleilla, niin että lastenvaunulla tai pyörätuolilla voisi raiteelta 1 kulkea liityntäpysä köintialueen kautta Helsingintielle Tunnelitielle. Tähän päivään mennes sä Liikennevirasto ei ole hyväksynyt tätä ehdotusta. Viraston mielestä muutostyöt tulisivat liian kalliiksi. Liikennevirasto on lisäksi sitä mieltä, että siinä tapauksessa kyse olisi täysin uudesta tasoylikäytävästä, mitä liiken nepoliittisesta näkökulmasta on mahdoton hyväksyä. Kuntatekniikka ei aa Liikenneviraston negatiivista kantaa mahdollisuuksista ärestää tasoylikäytävä sivuraiteiden yli. Uusia kaupunkiradan mukanaan tuomia ärestelyä odo teltaessa, osta voi tulla pitkä odotus, ehdotettu ratkaisumalli taroaisi huo mattavan parannuksen turvallisuuteen. Liityntäpysäköiät epäilemättä käyt täisivät ylikulkua ahkerasti raiteelle a raiteelta 1, mutta sivuraiteiden vähäi nen unaliikenne a unien alhainen nopeus ei liikenneturvallisuusnäkökoh dasta olisi vaikeammin hallittavissa kuin kaupunkien säätelemättömät ta soristeykset raitiovaunuille a alankulkioille. Ehdotetut ärestelyt parantai sivat kuitenkin turvallisuutta verrattuna nykytilanteeseen, myös sivuraitei den osalta. Raiteita on vuosikymmeniä ylitetty kontrolloimattomasti. Paraikaa työn alla oleva liityntäpysäköintialueen parannus voisi myös sisältää esteettömän alankul kuväylän rakentamisen raiteelta 1 Helsingintielle a/tai Tunnelitielle. Liikenneviraston kanssa käynnissä olevissa neuvotteluissa pyritään sopimaan myös laiturien paran nustöistä. Käsitellessään aloitetta yhdyskuntalautakunta kehotti kuntatekniikkaa atkamaan neuvottelua Liiken neviraston kanssa rautatieaseman ympäristön turvallisuuden parantami seksi a pyytämään Liikennevirastoa viipymättä toteuttamaan turvallisuutta lisäävät toimenpiteet, tarvittavin osin yhteistyössä kaupungin kanssa. KH kehotti puolestaan kuntatekniikkaa atkamaan neuvottelua Trafin kanssa rautatieaseman ympä ristön turvallisuuden parantamiseksi mm. tasoittamalla a asvaltoimalla lai turit a parantamalla valaistusta sekä selvittämällä mahdollisuutta asentaa automaattinen portti raiteiden ylikulun kohdalle. KH: KV päättää merkitä tiedoksi yllä olevan vastauksen valtuutettu Johan Johanssonin valtuustoaloittee seen rautatieaseman ympäristön turvallisuuden parantamisesta a toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.... Valt. Pesonen ehdotti asian palauttamista lisäselvityksiä varten. Valt. Eklund ilmoitti pitävänsä aloitteeseen annettua vastausta riittävänä. Valtuutetut Huttunen, Peltovirta a Laurila kannattivat asian palauttamista. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

18 PÖYTÄKIRJA 7/ Suoritetussa äänestyksessä palautusehdotus hävisi äänin 29 5 (Huttunen, Laurila, Peltovirta, Pesonen, Tupamäki), yhden (Se der holm) val tuu tetun pi dät täy tyes sä äänestämästä. Keskustelun päätyttyä puheenohtaa totesi pohaehdotuksen tulleen päätökseksi. Päätös: KV päätti merkitä tiedoksi yllä olevan vastauksen valtuutettu Johan Johanssonin valtuustoaloitteeseen rautatieaseman ympäristön turvallisuuden parantamisesta a totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

19 PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuustoaloitteita 263/113/ /113/ /113/2013 KV 86 Puheenohtaa ilmoitti valt. Bergin ym. a valt. Pesosen ym. ättäneen valtuustoaloitteet. Valt. Bergin ym. aloite koskee liikennesuunnittelun a -ohauksen parantamista suuvamman aamu- a iltapäiväliikenteen aikaansaamiseksi. Valt. Pesosen ym. aloite koskee Kasavuorentien eteläosaan toteutettavien pysäköintipaikkoen selvittämistä. Liitteet Päätös: KV päätti saattaa valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

20 PÖYTÄKIRJA 7/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltoen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua a täytäntöönpanoa Pykälät 78, 79, 85, 86 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät a valituskieltoen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite a postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentaantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 80, 81, 82, 83, 84 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite a postiosoite Valitusviranomai-nen a valitusaika Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentaantie 5 päivää HELSINKI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkiraan Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Ehdokkaittain äänet äänestysalueilla Sivu 1 2 Aho, Marja-Leena Suomen Keskusta 001 1. Äänestysalue 2 0,1 003 3. Äänestysalue 1 0,1 002 2. Äänestysalue 4 0,2 7 0,3 0 0,0 Äänet yhteensä 7 0,1 3 Hallikainen,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 18:00-19:00 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 25 Kokouksen järjestäytyminen 3 26 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 18/2016 1 Aika: 12.12.2016 klo 18:15-18:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 215 Kokouksen ärestäytyminen 3 216 Lautakuntien a yleishallinnon

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot