LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ Aika: klo 19:30-20:25 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 78 Kokouksen ärestäytyminen 4 79 Vuoden 2013 talouden toinen osavuosikatsaus per Sosiaali- a terveystoimen lisämääräraha-anomus 6 81 Kouluen yhteinen oppilashuoltohenkilöstö, kustannusten uudelleenako vuoden 2013 talousarviossa 82 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikelsgrändenille Kauniaisten kotouttamisohelma Rakennusvalvontataksan tarkistus Maankäytön tulosalueen rakennusvalvontatehtävien osalta ( 25) Valtuustoaloite, rautatieaseman turvallisuuden parantaminen Valtuustoaloitteita 19 Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

2 PÖYTÄKIRJA 7/ Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Lamberg-Allardt Christel Laurila Piro Limnell Patrik Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Tuohioa Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Huttunen Jarkko v Ihamuotila Panu v Nystén Tiina v Selroos Agneta v Tupamäki Olavi v Waselius Fredrik v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Poissa: Fellman Veronica Johansson Johan Kurkela Heikki Miettinen Taisto Sunabacka Ulf-Johan Vaenerberg Robert Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Christel Lamberg-Allardt Piro Laurila Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

4 PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen ärestäytyminen KV 78 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suoritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit tamisen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsi valt. Christel Lamberg-Allardtin a valt. Piro Laurilan pöytänkirantar kas ta ik si Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

5 PÖYTÄKIRJA 7/ Vuoden 2013 talouden toinen osavuosikatsaus per /331/2012 KV 79 Kaupungin taloudesta a toiminnasta laaditaan osavuosikatsaus kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen huhtikuun a toinen elokuun lopun tilanteen mukaisesti. Nyt laadittu vuoden toinen osavuosikatsaus sekä selvitys kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisesta aetaan oheismateriaalina valtuuston äsenille. Katsaus on luettavissa osoitteessa: KH: Päätös: KV päättää merkitä osavuosikatsauksen 2/2013 tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- a terveystoimen lisämääräraha-anomus 149/332/2013 KV 80 Sosiaali- a terveystoimen tammi-elokuun toteutuneen tilan teen perusteella voidaan arvioida, että sosiaali- a terveystoimen talousar vio vuodelle 2013 ylittyy euroa. Koko toimialan henkilöstökulut pysynevät talousarviossa, oskin yksittäisillä tulosalueilla on ylitystä. Talousarvion ylitykset ohtuvat palveluiden ostoista, aineiden, tarvikkeiden a tavaroiden ostoista sekä avustusten ylittymisestä. Sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut a suun terveydenhuolto ylittävät talousarvion toimintakatteen. Tämän lisäksi erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän määrärahan elokuun toteutuneen tilanteen mukaan. Talousarvion toteutuminen tulosalueittain a lisämäärärahan tarve: Sosiaali- a terveystoimen hallinto Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ei tarvetta lisämäärärahalle. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion toimintakatteen eurolla. Tämä ohtuu vammaispalveluiden, lastensuoelun a päihde huollon palveluista. Vammaispalveluiden a lastensuoelun palvelut ovat subektiivisia oikeuksia eikä niissä voida sopeutustoimin kattaa lisämäärärahan tarvetta. Päihdehuollon avokuntoutuksessa pyritään ohaamaan enenevässä määrin asiakkuuksia omalle päihde- a mielenterveystyön erikoissairaanhoitaalle. Tällä ei kuitenkaan voida kattaa tarvittavaa lisämäärärahan tarvetta. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion toimintakatteen euroa. Ylitys ohtuu asumispalveluiden, laitoshoidon a omaishoidon tuen ylityksestä. Tämän lisäksi tulosalueella on virheitä vanhuspalveluiden lääkärin palkkakustannusten a Villa Apollon vuokran budetoinnissa. Siai set pyritään hakemaan yksiköiden omista siaisringeistä sekä sisäisin är estelyin mikäli mahdollista. Mitoituksen ollessa pääosin valtakunnallisten suositusten alaraoilla, oudutaan vuokratyöntekiöitä kuitenkin loppuvuon nakin käyttämään äkillisiin sairauslomiin. Rikkoutuneiden laitteiden a hoi don apuvälineiden osalta tehdään ainoastaan välttämättömät hankinnat. Asumispalveluissa a laitoshoidossa ei ole mahdollista sopeutustoimin kat taa tarvittavaa lisämäärärahan tarvetta. Omaishoidon tuki on ns. määrära hasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuesta ei ole kuitenkaan tarkoituk senmukaista eikä strategian mukaista säästää. Terveydenhuolto Toimintatuloen ennustetaan ylittyvän noin euroa. Toimintakuluen ennustetaan alittuvan noin Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

7 PÖYTÄKIRJA 7/ Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon arvioidaan ylittävän talousarvion toimintakatteen euroa. Ylitys ohtuu suun erikoishoidon ostopalvelun a maksusitoumusmenettelyn käytöstä. Tämän lisäksi suun terveydenhuollossa tulee ottaa käyttöön vielä talousarviovuoden aikana potilastietoärestelmän uusi AvoHilmo -sovellus, ota ei ole huomioitu talousarvion määrärahassa. Suun terveydenhuollossa ei ole mahdollista sopeutustoimin kattaa tarvittavaa lisämäärärahan tarvetta. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän talousarvion toimintakatteen euroa. Ylitys ohtuu palvelusuunnitelman mukaisen käytön ylittymi ses tä sekä ns. kalliin hoidon tasauksesta. Loppuvuoden arvioidaan toteu tuvan palvelusuunnitelman mukaisesti. Sosiaali- a terveyslautakunta on esittänyt yhteensä euron lisämäärärahaa talousarviovuodelle KH: Päätös: KV myöntää sosiaali- a terveystoimelle yhteensä euron lisämää rärahan talousarviovuodel le 2013 esittelyssä mainituille tulosalueille. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

8 PÖYTÄKIRJA 7/ Kouluen yhteinen oppilashuoltohenkilöstö, kustannusten uudelleenako vuoden 2013 talousarviossa 149/332/2013 KV 81 Joulukuussa 2012 talouspäällikkö, opetuspäällikkö a rehtorit tarkastivat Kauniaisten ruotsinkielisten kouluen yhteisiin henkilöstöresursseihin liittyvien kustannusten kohdentu misen. Yhteisen oppilashuoltohenkilöstön osalta edellä mainittu ryhmä päätti, että henkilöstökustannusten kohdentumista muutetaan kiranpidos sa alkaen vastaamaan resurssien käytön nykytilannetta. Kohdentumisen muutos on toteutettu kiranpidossa alkaen. Vuoden 2013 talousarviossa muutosta ei ole toistaiseksi läpiviety, koska talousarvio vahvistettiin aikaisemmin syksyllä Henkilöstökuluen kiranpitoteknisestä uudelleen kohdentamisesta ohtuen ruotsinkielisten kouluen vuoden 2013 talousarviota esitetään muutettavaksi niin että Gymnasiet Grankulla Samskolanin talousarvion henkilöstökustannusten määrärahaa korotetaan eurolla a vastaavasti Hagelstamska skolanin a Granhultsskolanin määrärahoa alennetaan yhteensä eurolla. Määrärahoen alennukset akautuvat siten, että Hagelstamska skolanian määrärahaa alennetaan eurolla a Granhultsskolanin määrärahaa alennetaan eurolla. Kysymyksessä on kiranpitotekninen muutos olla korataan kustannusten kohdistuminen. Kouluen talouden tai henkilöstön kannalta muutoksella ei ole tosiasiallisia vaikutuksia. KH: Päätös: päättää muuttaa henkilöstöresurssien uudelleenaon ohdosta vuoden 2013 talousarviota siten, että Gymnasiet Grankulla samskolan määrärahaa korotetaan euroa a että Granhultsskolanin määrärahaa alennetaan euroa a Hagelstamska skolanin määrärahaa euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

9 PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikelsgrändenille 199/335/2013 KV 82 Takausanomus Kaupungin kokonaan omistama kiinteistötytäryhtiö Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikels gränden on toimittanut kaupungille anomuksen kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisestä yhtiön lainalle. Yhtiö on saanut lainatarouksen Kuntarahoitus Oy:ltä, oka hyväksyy lainan vakuudeksi vain kaupungin omavelkaisen takauksen. Muita sitoumuksia lainan vakuudeksi ei ole mah dollista asettaa. Yhtiön hallitus on kokouksessaan käsitellyt yhtiön silloisen toimitusohtaan laatimaa ta lousarviotutkielmaa vuosille siitä kuinka teknisen asiantuntian aiheelliseksi katsomat koraukset (koskien ikkunoita a parvekeovia, varas tokatoksia, IV-koneita sekä kaukolämmön alaakokeskusta) saadaan ra hoitettua vuokraa nostamatta. Näiden korausten kustannusarvioksi on esi tetty euroa. Yhtiön hallitus on päättänyt pyytää lainatarouksia enintään euron lainasta, onka laina-aika olisi noin viisi vuotta. Yhtiö on saanut Kuntarahoitus Oy:ltä lainatarouksen seuraavasti: - luoton määrä: ,00 euroa. - luottoaika: viisi vuotta. - korko: kaksi eri vaihtoehtoa 1) 12 kk euribor. Korko sidotaan 12 kuukauden euriborviitekorkoon lisät ty nä 0,9 % -yksikön margi naalilla. Korkoindikaatio tarouksen laadinta hetkel tä 1,444 % p.a. sisältäen marginaalin. 2) kiinteä korko koko viiden vuoden luottoaan, korkoindikaatio 1,880 % p.a. Luoton korko maksetaan puolivuosittain. - lyhennykset: tasalyhennykset puolivuosittain, ensimmäinen vuosi lyhen nysvapaa. - luoton vakuus: Kauniaisten kaupungin omavelkainen takaus. Valtuuston takauspäätöksen tulee olla lainvoimainen ennen luoton nostoa. Edellä mainitut korot ovat tarouksen laadinta-aan indikaatioi ta. Nostettavan lainan korko vahviste taan kaksi pankkipäivää ennen luoton nostamista. Yhtiön tertiäärilaina Kaupungilla on yhtiöltä lainasaatava, oka koskee ns. tertiäärilainaa. Kaupungin vuonna 1979 myöntä mien lainaehtoen mukaan laina maksetaan takaisin kahtena yhtä suurena eränä niiden kahden vuoden oulukuun 30. päivänä, otka seuraavat sitä vuotta, olloin asuntohallituksen (sittemmin Valtiokonttorin) yhtiölle myöntä mä laina on tullut kokonaan maksetuksi. Todettakoon, että lainan korko on 4,5 % vuodessa. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

10 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtiö on maksanut viimeisen erän Valtiokonttorin lainasta vuonna Yhtiö ei ole oma-aloitteisesti ruvennut lyhentämään velkaansa ,23 euroa. Lainan lyhennystä kä siteltiin yhtiön kanssa vuonna 2010 mutta silloin yhtiössä oli käynnissä mit tavat kosteusvauriokoraukset, onka vuoksi yhtiön toimitusohtaa pyysi saada maksuaikaa lainan lyhennyksille. Tietoisena tästä kaupungin raha toimisto ei tuolloin lähtenyt vaatimaan lyhennystä yhtiöltä. Nyt asiaan on palattu a yhtiön toimitusohtaa on esittänyt lainanlyhennyssuunnitelman, onka mukaan lyhennysten eräpäivät ovat a Näin yhtiö kykenee varautumaan lainalyhennyksiin omassa taloudessaan. Todettakoon, että KV on tänä vuonna o myöntänyt kaupungin omavelkaisen takauksen Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy:n enintään euron lainalle (KV ) sekä Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:n enintään euron lainalle (KV ). Jälkimmäiseen liittyen KH on myöntänyt lyhytaikai sen enintään euron lainan, oka on maksettava takaisin kaupun gille viimeistään KH: KV päättää myöntää edellä esittelytekstissä mainittuen ehtoen puitteissa kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikelsgrändenin lai nalle ( ,00 euroa). Lisäksi KV päättää, että kaupungin Kiinteistö Oy Heikelinkua - Fastighets Ab Heikelsgrändenille myöntämän lainan takaisinmaksuaika muutetaan siten, että laina erääntyy takaisin maksettavaksi kahtena yhtä suurena eränä a Valtuutetut Herkama a Rehn-Kivi ilmoittivat olevansa esteellisiä käsittelemään asiaa, koska ovat em. yhtiön hallituksen äseniä a poistuivat paikoiltaan tämän asian käsittelyn aaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

11 PÖYTÄKIRJA 7/ Kauniaisten kotouttamisohelma /112/2012 KV 83 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä on astunut voimaan Lain uudistamisen taustalla on maahanmuuton kasvu a monipuolistuminen. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 32 :n mukaan kunnan on laadittava kotoutumi sen edistämiseksi a monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamis ohelma, oka hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa a oka tarkistetaan vähintään kerran nelässä vuodessa. Ohelma tulee ottaa huomioon laadit taessa kunnan talousarviota a -suunnitelmaa. Kotouttamisohelmaa on valmistellut laaapohainen useiden tulosalueiden edustaista koostuva työryhmä, oka on kuullut ulkopuolisia asiantuntioita. Ohelman laadinnassa on myös hyödynnetty kaupungin maahanmuuttaa-väestölle suunnatun kyselyn tuloksia. Lisäksi valmisteltaessa on otettu huomioon kaupungin muut työskentelyä ohaavat suunnitelmat a strategiat. Edelleen ohelmatyössä on tutustuttu pääkaupunkiseudun muiden kuntien ohelmiin. Ohelman tarkoituksena on tukea kotouttamisen suunnittelua kunnassa a sovittaa yhteen eri hallintokuntien sekä muiden toimioiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ärestämistä. Kunnan on huolehdittava maahanmuuttaien kotouttamisen kehittämisestä a suunnittelusta. Kunnan tulee taata, että kunnassa on sisällöltään a laauudeltaan sellaiset palvelut kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää a että kunnan henkilöstön osaamista kehitetään. Maahanmuuttaille ärestettäviä palveluita voidaan ärestää myös seudullisesti. Kotouttamisohelman laatiminen on edellytys sille, että valtio korvaa kunnille kotouttamisen edistämiseen tarkoitettuen toimenpiteiden ärestämisestä aiheutuvat kustannukset. Kauniaisten kotouttamisohelman tavoitteena on taata maahanmuuttaa-taustaisille kuntalaisille yhdenvertainen asema muiden kuntalaisten kanssa. Ohelma pyrkii myös kaksisuuntaisen kotoutumisen kehittämiseen a kunnan henkilöstön osaamisesta huolehtimiseen maahanmuuttaia koskevissa asioissa. Kauniaisten kotouttamisohelma 2013 nostaa esiin 11 keskeistä tavoitetta kotouttamiselle. Nämä tavoitteet ovat 1. Maahanmuuttaien osuus kaupungin henkilöstös tä kasvaa a lähestyy maahanmuut taien osuutta väestöstä 2. Kauniainen tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien a muiden toimioiden kanssa kotoutumista edistävien ohaus- a neuvontapalveluiden tuottamisessa a kehittämisessä 3. Kaupunki kannustaa maahanmuuttaaperheitä osallistumaan pienlapsiperheille kohdistettuun toimin taan aiempaa aktiivisemmin 4. Maahanmuuttaataustaisten lasten a nuorten äidinkielen osaamista tuetaan varhaiskasvatuksessa a perusopetuksessa 5. Maahanmuuttaataustaisten lasten a nuorten suomen a ruotsin kielen osaamista tuetaan varhaiskas vatuksessa a perusopetuksessa 6. Maahanmuuttaataustaisen aikuisväestön suomen a ruotsin kielen taito vahvistuu Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

12 PÖYTÄKIRJA 7/ Maahanmuuttaien osuus kansalaisopiston opiskeliamäärästä kasvaa 8. Kauniainen tukee alueensa maahanmuuttaien yrittäyyttä 9. Alueen maahanmuuttaataustaiset nuoret siirtyvät toisen asteen opintoihin 10. Kauniainen taroaa kansainvälisille opiskelioille houkuttelevan a viihtyisän opiskelu- a asuinympäris tön 11. Monikulttuurisuus on luonnollinen osa kaupungin taroamia a muiden toimioiden kaupungille tuotta mia palveluita Kotouttamisohelman toteutumista, kotouttamistyön kehittä misestä a seurannasta vastaa kotouttamistyöryhmä, onka puheenohtaa na toimii sosiaalipalvelupäällikkö. Tämä ryhmä raportoi kotouttamistyön etenemisestä vuosittain luottamusmieselimille. Kotouttamisohelman hyväksymisprosessin älkeen Kauniaisten sopimus kuntaan osoittamisesta a kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa tulee uusittavaksi. Sopimuksessa tulee ottaa kantaa vastaanotettavien kiintiöpakolaisten a/tai vastaanottokeskuksissa asuvien myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakioiden määrään. Kunta saa korvauksia kotouttamisen edistämisen toimenpiteistä pääsääntöisesti kolmen vuoden aan a erityisissä tilanteissa enintään kymmenen vuoden aan (esimerkiksi henkilön vakava sairaus maahan tullessa tai lastensuoelulliset toimenpiteet) (kotoutumislain 2 :n 2 a 3 mom. a 49 ). Kauniaisissa valtio on viime vuosina maksanut korvauksia noin 20 henkilöstä vuosittain. Molemmat opetus- a varhaiskasvatuslautakunnat ovat antaneet lausuntonsa ohelmasta a lausunnot sekä saadut kommentit on huomioitu kotouttamisohelmassa Suomenkielinen lautakunta on pitänyt hyvänä asiana sitä, että kotouttamisohelma sisältää monipuolisia toimenpiteitä eri ikäryhmille maahanmuuttaien kotoutumisen edistämiseksi a että kotouttamisohelman toteuttamisessa opetus a varhaiskasvatus korostuvat kohdissa 3, 4 a 5. Lautakunta toteaa, että koulut a päiväkodit kehittävät toimintaansa kotouttamisohelman mukaisesti sisällyttäen toimenpiteet vuosittaisiin toiminta- a lukuvuosisuunnitelmiinsa. Liite 1: Kauniaisten kaupungin kotouttamisohelma Valtuuston hyväksyttyä kotouttamisohelman kaupunginhallituksen käsiteltäväksi saatetaan pakolaisten a turvapaikanhakioiden vastaanottamista koskevan sopimuksen uusiminen. KH: KV päättää hyväksyä Kauniaisten kaupungin esityslistan liitteenä olevan kotouttamisohelman.... Valt. Tuohioa kiinnitti huomiota suomenkielisen version s. 9 olevaan ilmeiseen kiroitusvirheeseen lauseessa, oka alkaa Kauniaisissa ärestetään valmistavaa opetusta esiopetusikäisille. Lisäksi valt. Tuohioa kiinnitti huomiota tavoitteissa 5 a 6 (sivuilla 9 a 10) olevaan sanamuotoon suomen a ruotsin kielen, oka yksimielisesti päätettiin korata muotoon suo- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

13 PÖYTÄKIRJA 7/ men a/tai ruotsin kielen. Valt. Sederholm kiinnitti huomiota kotouttamisohelman ruotsinkielisen version s. 9 olevaan sanaan ett, onka ehdotti poistettavaksi. Puheenohtaa totesi, että koraukset tehdään kaupunginkanslian toimesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

14 PÖYTÄKIRJA 7/ Rakennusvalvontataksan tarkistus Maankäytön tulosalueen rakennusvalvontatehtävien osalta ( 25) 159/331/2013 KV 84 Kaupungin voimassa olevaan taksaan rakennusvalvonnan tarkastus- a valvontatehtävistä sekä muis ta rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä sisältyy maksut maankäy tön tulosalueen rakennusvalvontatehtävistä (taksan 25 ). Maankäytön tulosalue tarkistaa maksua vuosittain a on esittänyt, että ko. taksoen hintoa nostetaan tuottamiskustannusten nousua vastaten noin 2,3 %:lla. Rakennuslautakun ta käsitteli asian kokouksessaan ( 45). Nykyinen taksa tarpeellisilta osin on oheismateriaalina a uusi vastaava taksaehdotus on liitteenä. KH: Päätös: KV päättää tarkistaa liitteen mukaisen taksan (rakennusvalvonnan tarkastus- a valvontatehtävistä sekä muista rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä) 25 :n osalta siten, että se tulee voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

15 PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuustoaloite, rautatieaseman turvallisuuden parantaminen 161/996/ /113/2013 KV 85 Kaupunki on vastaanottanut valtuustoaloitteen, onka valtuutettu Johan Johansson a 18 muuta aloit teentekiää ovat allekiroittaneet. Valtuustoaloite aetaan oheismateriaalina. Aloitteessa kiinnitetään huomiota siihen, että turvallisuutta rautatieaseman ympäristössä tulee paran taa a että päättäätaholla tarve on tuotu esille useaan otteeseen ilman että tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Aloitteessa muistutetaan, että traagi sia onnettomuuksia on tapahtunut a vaaditaan ratapihan turvallisuuden parantamista nopeassa aikataulussa. Kuntatekniikan kommentti Ratapihaa a rautatieaseman ympäristöä hallinnoi Liikennevirasto koskien sekä suunnittelua a raken tamista että kunnossapitoa. Kuntatekniikka on samaa mieltä aloitteentekiöiden kanssa turvallisuusongelmista a on useaan ottee seen ollut yhteydessä Liikennevirastoon a sen organisatoriseen edeltä ään a vaatinut turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Vakavin turvallisuuspuute on raiteen 1 a 2 välinen ylikulku. Tässä turvallisuus on huonontunut vuosi kymmenten aikana. Jo 1920-luvulla raiteiden yllä oli silta, oka purettiin 1965, kun Rautatiehallitus suostui rakentamaan kaupungin o 1930-luvulla vaatiman tunnelin. Tunneli ratkaisi turvallisuusongelmat maantieliikenteen osalta a tarosi myös turvallisen reitin unamatkustaille raiteelle 1 a 2 por taiden muodossa. Valitettavasti esteettömyysnäkökohtiin ei kiinnitetty tar peeksi huomiota, a perusta nykyisille turvallisuusongelmille oli muodostu nut. Pyörätuolilla tai lastenvaunuen kanssa kulkeminen portaita ylös hy väksyttävällä, turvallisella tavalla ei ole mahdollista. Lastenvaunua varten tarkoitetut kiskot eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Ratkaisuna esteettömyysongelmiin on siksi nykyään laiturien itäpäässä tasoylikäytävä raiteiden 1 a 2 välillä. Se on samalla monille matkustaille lyhyin a vaivat tomin tie raiteille. Harva liityntäpysäköiä kulkee portaita pitkin, kun tarolla on nopea a mukava vaikkakin vaarallinen tasoylikäytävä. Tasoylikäy tävä on suosittu myös niiden matkustaien keskuudessa, otka tulevat rau tatien eteläpuolella olevilta alueilta. Ylikäytävä on varustettu varoitussig naaleilla, mutta niistä ei useissa tapauksissa välitetä tai ne ymmärretään väärin. Signaalit täytyy käynnistää aoissa nopeita unia aatellen, mutta ne koetaan epäohdonmukaisiksi mm. asemalla pysähtyvien unien yhteydes sä. On tavallista nähdä matkustaien uhmaavaan signaalea. Potentiaali sesti vaarallisia tilanteita muodostuu erityisesti, kun kaksi unaa eri suun nista ohittaa ylikulun samanaikaisesti. Lisäksi laiturien on vuosikausia annettu rapistua, a ne voivat siksi olla turvallisuusriskeä mm. päällys teessä olevien kuoppien takia. Suuria puutteita on todettu myös kunnossa pidossa, lähinnä lumenpoistossa, mikä myös vaikuttaa negatiivisesti turval lisuuteen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

16 PÖYTÄKIRJA 7/ Viime vuosina kaupungin Liikennevirasto on torunut kaupungin vaatimukset turvallisuuden paranta miseksi viitaten kaupunkiradan rakentamisen mukanaan tuomiin uusiin är estelyihin. Uusi tunneli hisseineen a suoa-aitoineen ratkaisee epäilemättä turvallisuusongelmat, mutta ratkaisut viipyvät, kuten aloitteentekiät huo mauttavat. Kuntatekniikka on selvittänyt a ehdottanut mahdollisia tilapäisiä, turvallisuutta parantavia ratkaisumal lea, a neuvottelua käydään älleen Liikenneviraston kanssa. Liikennevirasto on suostunut rakentamaan aidan liityntäpysäköintialueen a ratapihan väliin. Aita, os ta kaupunki rahoittaisi 50 %, lopettaisi epäilemättä sivuraiteiden luvatto man ylityksen laitureiden a pysäköintialeen välillä, mikä on toivottavaa myös kaupungin näkökulmasta katsoen. Kulku sivuraiteiden yli, otka ehkä ovat erittäin harvoin käytössä, on kielletty, a muodollisesti aita estäisi ko konaan tämän yleisen luvattoman käytöksen, oka myös on epätoivottavaa aatellen lapsille a nuorille annettavia esimerkkeä. Aita vähentäisi myös merkittävästi kulkua pääraiteiden yli vaarallisen tasoylikäytävän kautta, muttei kuitenkaan riittävästi kuntatekniikan arvioin mukaan. Tasoylikäytävä palve lisi edelleen hyvin matkustaia Kauniaisten kaakkoisosista. Samoin kau pungin koillisosat saavutettaisiin helpommin ylikäytävän a Fasaanitunnelin kautta, kuin tunnelin portaiden kautta. Liikennevirasto on luvannut selvit tää, onko mahdollista poistaa tämä tasoristeys a pärätä laituri 1:n osalta olevalla esteettömyystasolla. Käytännössä portaiden lastenvaunukiskoilla. Kuntatekniikan lähtökohtana on, että vaarallinen tasoylikäytävä raiteiden 1 a 2 välillä tulee lakkauttaa a että esteettömyysnäkökohtaa tuskin voidaan sivuuttaa. Laiturille 1 täytyy olla hyväksyttävä esteetön tie. Tältä pohalta tarolla ei ole mitään hyviä ratkaisua ennen kuin kaupunkirata rakennetaan. Kuntatekniikka on lisäksi sitä mieltä, että on liian vaarallista odottaa kaupunkirataa, oka toteutuu ai kaisintaan usean vuoden kuluttua. Rakentamisen aikataulusta ei ole tehty mitään lopullisia päätöksiä. Turvallisuutta täytyy parantaa tässä a nyt. Erilaisista ratkaisumalleista on keskusteltu, a kaikki vaihtoehdot ovat tavalla tai toisella ongelmallisia. Tilapäinen tunneli unamatkustaille voitaisiin mahdollisesti rakentaa esimerkiksi aaltopellistä, mutta it se työn aikaiset liikenteenohausärestelyt, kuivatus ne. olisivat teknisesti vaativia a kalliita. Liikennevirasto vaatisi todennäköisesti huomattavaa ra hoitusapua kaupungilta. Kaidehissit tunnelin portaissa on toinen, periaatteessa aateltavissa oleva, mutta tuskin realistinen rat kaisu esteettömyysongelmiin. Teknisesti tämä ratkaisu ohtaisi nykyisten porraskaiteiden pieniin muutoksiin. Ratkaisu ei sinänsä olisi kovin kallis, mutta on kyseenalaista kestäisikö tällainen laitteisto väärinkäyttöä, leikkiä a vandalismia. Markkinoilla olevat mallit on tarkoitettu pyörätuoleille, a ky symys on siitä onko mahdollista rakentaa sopivia mallea myös lastenvau nuille. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

17 PÖYTÄKIRJA 7/ Kuntatekniikka on vielä yhtenä ratkaisumallina esittänyt, että turvallisuutta aatellen huomattavasti vä hemmän vaaralliset sivuraiteet 3, 4 a 5, varustettaisiin varoitussignaaleilla, niin että lastenvaunulla tai pyörätuolilla voisi raiteelta 1 kulkea liityntäpysä köintialueen kautta Helsingintielle Tunnelitielle. Tähän päivään mennes sä Liikennevirasto ei ole hyväksynyt tätä ehdotusta. Viraston mielestä muutostyöt tulisivat liian kalliiksi. Liikennevirasto on lisäksi sitä mieltä, että siinä tapauksessa kyse olisi täysin uudesta tasoylikäytävästä, mitä liiken nepoliittisesta näkökulmasta on mahdoton hyväksyä. Kuntatekniikka ei aa Liikenneviraston negatiivista kantaa mahdollisuuksista ärestää tasoylikäytävä sivuraiteiden yli. Uusia kaupunkiradan mukanaan tuomia ärestelyä odo teltaessa, osta voi tulla pitkä odotus, ehdotettu ratkaisumalli taroaisi huo mattavan parannuksen turvallisuuteen. Liityntäpysäköiät epäilemättä käyt täisivät ylikulkua ahkerasti raiteelle a raiteelta 1, mutta sivuraiteiden vähäi nen unaliikenne a unien alhainen nopeus ei liikenneturvallisuusnäkökoh dasta olisi vaikeammin hallittavissa kuin kaupunkien säätelemättömät ta soristeykset raitiovaunuille a alankulkioille. Ehdotetut ärestelyt parantai sivat kuitenkin turvallisuutta verrattuna nykytilanteeseen, myös sivuraitei den osalta. Raiteita on vuosikymmeniä ylitetty kontrolloimattomasti. Paraikaa työn alla oleva liityntäpysäköintialueen parannus voisi myös sisältää esteettömän alankul kuväylän rakentamisen raiteelta 1 Helsingintielle a/tai Tunnelitielle. Liikenneviraston kanssa käynnissä olevissa neuvotteluissa pyritään sopimaan myös laiturien paran nustöistä. Käsitellessään aloitetta yhdyskuntalautakunta kehotti kuntatekniikkaa atkamaan neuvottelua Liiken neviraston kanssa rautatieaseman ympäristön turvallisuuden parantami seksi a pyytämään Liikennevirastoa viipymättä toteuttamaan turvallisuutta lisäävät toimenpiteet, tarvittavin osin yhteistyössä kaupungin kanssa. KH kehotti puolestaan kuntatekniikkaa atkamaan neuvottelua Trafin kanssa rautatieaseman ympä ristön turvallisuuden parantamiseksi mm. tasoittamalla a asvaltoimalla lai turit a parantamalla valaistusta sekä selvittämällä mahdollisuutta asentaa automaattinen portti raiteiden ylikulun kohdalle. KH: KV päättää merkitä tiedoksi yllä olevan vastauksen valtuutettu Johan Johanssonin valtuustoaloittee seen rautatieaseman ympäristön turvallisuuden parantamisesta a toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.... Valt. Pesonen ehdotti asian palauttamista lisäselvityksiä varten. Valt. Eklund ilmoitti pitävänsä aloitteeseen annettua vastausta riittävänä. Valtuutetut Huttunen, Peltovirta a Laurila kannattivat asian palauttamista. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

18 PÖYTÄKIRJA 7/ Suoritetussa äänestyksessä palautusehdotus hävisi äänin 29 5 (Huttunen, Laurila, Peltovirta, Pesonen, Tupamäki), yhden (Se der holm) val tuu tetun pi dät täy tyes sä äänestämästä. Keskustelun päätyttyä puheenohtaa totesi pohaehdotuksen tulleen päätökseksi. Päätös: KV päätti merkitä tiedoksi yllä olevan vastauksen valtuutettu Johan Johanssonin valtuustoaloitteeseen rautatieaseman ympäristön turvallisuuden parantamisesta a totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

19 PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuustoaloitteita 263/113/ /113/ /113/2013 KV 86 Puheenohtaa ilmoitti valt. Bergin ym. a valt. Pesosen ym. ättäneen valtuustoaloitteet. Valt. Bergin ym. aloite koskee liikennesuunnittelun a -ohauksen parantamista suuvamman aamu- a iltapäiväliikenteen aikaansaamiseksi. Valt. Pesosen ym. aloite koskee Kasavuorentien eteläosaan toteutettavien pysäköintipaikkoen selvittämistä. Liitteet Päätös: KV päätti saattaa valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

20 PÖYTÄKIRJA 7/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltoen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua a täytäntöönpanoa Pykälät 78, 79, 85, 86 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät a valituskieltoen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite a postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentaantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 80, 81, 82, 83, 84 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite a postiosoite Valitusviranomai-nen a valitusaika Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentaantie 5 päivää HELSINKI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkiraan Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Aika: 09.12.2013 klo 19:00-19:20 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 95 Kokouksen ärestäytyminen 4 96 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 26.03.2015 klo 17:30-19:40 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen järjestäytyminen 3 14 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot