KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginhallituksen vastaus/kangas-annala -tie- ja 101 siltahanketta koskeva kirjallinen kysymys 41 Valtuustoaloitteet vv Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan 110 Vuokra-asunnot Oy:n lainoille 43 Takauksen myöntäminen Lappavesi Oy:n lainalle Kouluverkkoselvitys Koppalan alueen kunnallistekniikan rakentaminen / 124 lisämäärärahan myöntäminen 46 Muut asiat / Kv

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mäkinen Jouko 19:00-21:35 valtuuston pja Liinamaa Tapio 19:00-21:35 valtuuston I varapja Kankaanpää Kari 19:00-21:35 valtuuston II varapja Hietamäki Olli-Pekka 19:00-21:35 valtuuston III varapja Hakala Heikki 19:00-21:35 jäsen Hakomäki Heikki 19:00-21:35 jäsen Haukkala Juhani 19:00-21:35 jäsen est. 42 Heikkilä Paavo 19:00-21:35 jäsen Hietamäki Petri 19:00-21:35 jäsen Hirvelä Kari 19:00-21:35 jäsen Kangas Marketta 19:00-21:35 jäsen est. 42 Kankaanpää Markku 19:00-21:35 jäsen Kankaansyrjä Mika 19:00-21:35 jäsen est. 42 Korkealaakso Heikki 19:00-21:35 jäsen Kurki Kimmo 19:00-21:35 jäsen Lammi Jorma 19:00-21:35 jäsen Luoma Arja K. 19:00-21:35 jäsen Luoma Mikko 19:00-21:35 jäsen Mäkipernaa Hermanni 19:00-21:35 jäsen Niemistö Jaakko 19:00-21:35 jäsen Ojanperä Harri 19:00-21:35 jäsen est. 42 Paavola Eero 19:00-21:35 jäsen Pahkajärvi Jussi 19:00-21:35 jäsen Peltoluhta Sami 19:00-21:35 jäsen Pihlgren Antti 19:00-21:35 jäsen est. 42 Puro-Aho Alpo 19:00-21:35 jäsen est. 43 Puronvarsi Martti 19:00-21:35 jäsen Ruotsala Heimo 19:00-21:35 jäsen Salo Aulikki 19:00-21:35 jäsen Salo Petri 19:00-21:35 jäsen Salonpää Hannu 19:00-21:35 jäsen Seppä-Lassila Marjatta 19:00-21:35 jäsen Syrjälä Sinikka 19:00-21:35 jäsen Takamaa Seppo 19:00-21:35 jäsen Tuhkasaari Timo 19:00-21:35 jäsen Virrankoski Ville 19:00-21:35 jäsen Ylinen Keijo 19:00-21:35 jäsen Kuoppala Matti 19:00-21:35 varajäsen Kari Mauno 19:00-21:35 varajäsen Karjalainen Harri 19:00-21:35 varajäsen Kuoppala Helena 19:00-21:35 varajäsen Lammi Sirpa 19:00-21:35 varajäsen Rantala Leena 19:00-21:35 varajäsen Mattila Harri 19:00-21:35 kaupunginjohtaja Lehtiniemi Tuomo 19:00-21:35 hallintojohtaja,sihteeri Luhtala Hannele 19:00-21:35 henkilöstöjohtaja Salo Liisa 19:00-21:35 talousjohtaja Karhu Eija 19:00-21:35 sivistysjohtaja POISSA Kari Jorma jäsen Keltto Pekka jäsen Korpimäki Marja-Leena jäsen Kurvinen Antti jäsen Ruotsala Aki jäsen Övermark Niina jäsen

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Markku Kan kaanpää ja Kari Kankaanpää ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Jouko Mäkinen Tuomo Lehtiniemi PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla klo 9.00 TARKASTUS Markku Kankaanpää Kari Kankaanpää PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo 9-15 SESTI NÄHTÄVILLÄ Tuomo Lehtiniemi, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 38 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kulle kin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoi tustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotet tava ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päät tänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen ilmoitustauluille ylei sesti näh tä vil le ja julkaistu Komiat-leh dessä ja Jär viseu dun Sanomissa Ko kous kutsu ja esitys lista on toimitettu val tuu te tuille Lisäksi ko kous kutsu on luet tavissa kau pungin kotisivuilla. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Mika Kankaansyrjä esitti Sinikka Syrjälän kannattamana, että kohtien 7 ja 8 käsittelyjärjestys vaihdetaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 39 Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyk sessä. Vuorossa ovat val tuu te tut Marketta Kangas ja Kari Kankaanpää. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virka huoneessa keskiviik kona klo Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kankaanpää ja Kari Kankaanpää. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen vastaus/kangas-annala -tie- ja siltahanketta koskeva kirjallinen kysymys 38/ /2009 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan "Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjalli sen ky sy myksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Kaupun gin hal li tuk sen on vastattava kysymyk seen vii meis tään siinä val tuuston ko kouk sessa, joka ensik si pi detään neljän vii kon kulut tua ky sy myksen te kemi sestä. Jos kysy mys tä käsitel täessä teh dään eh dotus ti lapäisen va lio kunnan aset tamis ta tutkimaan kysy myk sessä tar koitettua asiaa, val tuuston on pää tettävä tästä. Muuta päätös tä ei kysy myksen johdosta saa tehdä. Valtuuston työjärjestyksen kuudenteen pykälään viitaten 13 kaupunginvaltuuston jäsentä on tehnyt kaupunginhallitukselle seuraa van ky sy myksen: Hallituksen on tehtävä selonteko valtuustolle Kangas-Annala tiehankkeen jatkoedellytyksistä nykyiseltä pohjalta ottaen huomioon muuttu neet olosuhteet kuntaliitossopimuksen hyväksymisen jälkeen, kuten - hankkeen jättäminen yksinomaan kaupungin rahoittamaksi ottaen huo mioon lisäksi, että kustannushyötylaskelmat puuttuvat - haasteelliset luonnonolosuhteet ja viljelykseen koituvat haitat sekä samanaikainen alueen ympäristöarvojen ja vetovoimaisuusteki jöi den kehit tä minen - kuntaliitossopimusta tehtäessä ei tiekunnalta ole haettu perusteita hankkeen ajankohtaisuudesta eikä tiehankkeen hakijana olevaa tiekuntaa ole kuultu. Koska kysymys on jätetty maanantaina , on siihen annettava vastaus valtuuston kokouksessa 14.6., jolloin on kulunut tasan neljä viikon kysymyksen esittämisestä. Kaupunginjohtaja on päätöksellään pyytänyt asiasta Kangas-Annala siltahankkeen rakennustoimi kun nan lausuntoa kaupun ginhallitukselle koskien tehtyä kysymystä. Teknisen johtaja Esa Rengon mukaan rakennustoimikunta kokoontuu käsittelemään asiaa päivällä , jolloin rakennustoimikunnan kannanotto on käytettävissä.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esa Renko on valmistellut virkamiestyönä seuraavan luonnoksen rakennus toi mi kun nan lau sun noksi asiassa: Kauhavan kaupunginhallitukselle osoitetussa kysymyksessä vedotaan siihen, että olosuhteet ovat kuntaliitossopimuksen hyväksymisen jälkeen muuttuneet. Kuntaliitossopimus on allekirjoitettu Allekirjoittamisen jälkeen, noin kahden ja puolen vuoden aikana, olosuhteissa ei ole tapahtunet oleellista muutosta. Päätöksenteon näkökulmasta tilanne on pysynyt entisellään. Ensimmäisenä esimerkkinä muuttuneista olosuhteista kysymyksessä viitataan hankkeen jäämistä yksinomaan kaupungin rahoittamaksi. Kuntaliitossopimuksen mukaan Yhdistämisavustusten käytöstä sovitaan lisäksi että Ylihärmän Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan kylän välinen tie- ja siltayhteys rakennetaan viimeistään vuonna Suunnittelu tulee aloittaa viimeistään 2009 ja nettorahoitus hoidetaan Kauhavan ja Ylihärmän osuudesta yhdistymisavustuksesta kuntien asukasluvun ( ) mukaisessa suhteessa, kuitenkin enintään 50 % kyseisille kunnille tulevista yhdistymisavustuksista. Loppuosa tie- ja siltahankkeen kuntarahaosuudesta rahoitetaan uuden kunnan investointivaroista. Hankkeelle haetaan myös valtionrahoitusta. Näin ollen, kuntaliitossopimusta tehtäessä päättäjät ovat varautuneet siihen, että Ylihärmän Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan kylän välinen tie- ja siltayhteys rahoitetaan Kauhavan ja Ylihärmän yhdistymisavustuksista ja tarvittaessa uuden kunnan investointivaroista. Valtion rahoitusta hankkeelle ei ole vielä haettu, mutta epävirallisen ennakkotiedon mukaan hanke ei tulisi saamaan valtionapua. Toisena esimerkkinä muuttuneista olosuhteista kysymyksessä todetaan haasteelliset luonnonolosuhteet ja viljelykseen koituvat haitat sekä saman aikainen alueen ympäristöarvojen ja vetovoimaisuustekijöiden kehittäminen. Luonnonolosuhteet eivät ole alueella kuntaliitoksen hyväksymisen jälkeen muuttuneet. Hankkeen sisältö ei ole myöskään muuttunut, eikä ole odotettavissa, viljelyksille aiheutuisi haittaa enemmän kuin mitä kuntaliitoksen yhteydessä on ollut odotettavissa. Tarve kehittää alueen ympäristöarvoja ja vetovoimaisuustekijöitä ei ole muuttunut ja tarve on ollut tiedossa jo kuntaliitossopimusta tehtäessä. Kolmantena esimerkkinä muuttuneista olosuhteista kysymyksessä todetaan, että kuntaliitossopimusta tehtäessä ei tiekunnalta ole haettu perusteita hankkeen ajankohtaisuudesta eikä tiehankkeen hakijana olevaa tiekuntaa ole kuultu. Kyseessä ei sinänsä ole kysymys muuttuneista olosuhteista, vaan toteamus mitä kuntaliitoksen yhteydessä ei ole tehty. Rakennustoi mikunnan jäsenet ovat valmistelun aikana keskustelleet tiekunnan osak kaiden kanssa hankkeen toteutuksesta ja sisällöstä. Lisäksi voidaan muistuttaa, että hankkeella on lainvoiman saanut tietoimitus. Lopuksi todettakoon, että kuntaliitossopimus on Kauhavaa sitova sopi-

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mus ja se on saanut lainvoiman. Ylihärmän Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan kylän välinen tie- ja siltayhteys on yksi kuntaliitossopimuksessa sovituista asioista, eikä päätöstä tule kumota ilman erityisiä syitä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle valtuutettujen tekemään, Kangas-Annala tie- ja siltahanketta koskevaan kirjalliseen ky symykseen tekninen joh ta ja Esa Rengon lausuntoluonnoksen mukai sen vastauksen täydennettynä rakennustoimikunnan kokouksessaan siihen mahdollisesti tekemillä muutoksilla. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 40 Päätös: Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan puheenjohtaja Petri Salo ilmoitti, että toimikunta oli kokouksessaan yhtynyt tekninen johtaja Esa Rengon laatimaan lausuntoon. Keskustelun aikana valtuutettu Martti Puronvarsi teki esityksen val tuuston työjärjestyksen 6 :n mukaisen ti la päi sen va lio kun nan asetta mi sesta Kangas-Annala -tie- ja siltahank keen jat kon selvittämiseksi. Esitykses sä on 13 valtuutetun nimi ja sitä kan natti puheenvuorossaan mm. val tuutettu Eero Paavola. Esitys on pöytäkirjan liitteenä, liite n:o 1. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitystä kannatti 32 valtuutettua ja Puronvarren esitystä 11 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen äänin

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteet vv / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2009 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu, miten asia on valmisteltava. Kaupunginhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähete tyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpi teisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on kä sitelty loppuun. Alla on lueteltu jätetyt valtuustoaloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä aloitteen käsittelyvaihe tällä hetkellä. Kv : Valtuutettu Heikki Korkealaakso jätti Keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen poliisin palvelupisteen säilyttämiseksi Kauhavalla. Toimielimissä on asiaa käsitelty monta kertaa ja kirjelmiä asian

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto puolesta Etelä-Pohjanmaan poliisipäällikölle ja sisäministerille tehty. Aloite ei johtanut toivottuun lopputulokseen Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : Valtuutettu Petri Hietamäki jätti valtuustoaloitteen, joka koskee jätevesimaksujen yhtenäistämistä uuden Kauhavan alueella. Tekninen lautakunta on / 50 hyväksynyt vesihuol lon maksut. Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : Valtuutettu Antti Kurvinen jätti Keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen, jo ka koski uuden Kauhavan maapoliittisen ohjelman teke mistä. Kaupunginhallitus on / 364 maankäyttötoimi kunnan esityk sen mukaisesti päättänyt, että Kauhavan kaupunkiin laaditaan maapoliit tinen ohjelma rinnan alueidenkäytön strategian kanssa. Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : Valtuutettu Seppo Takamaa jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen Kauhavan kaupungin eri toimielimien esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemiseksi kaupungin kotisivuilla Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Kauhavan kotisivuilla Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : 1. Valtuutettu Kimmo Kurki teki Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puo lesta valtuustoaloitteen, joka koski Kauhavalla asuvien rintatunnuksen omaavien sotaveteraanien, sotainvalidien ja lottien kuntoutusta ja palve luja. Selvitys on annettu valtuustolle tiedoksi , mutta val tuusto pa lautti aloitteen jatkokäsittelyyn. Lähetetty jat ko käsitte lyyn Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle. Aloitteen käsittely jatkuu. 2. Valtuutettu Jussi Pahkajärvi teki valtuustoaloitteen, joka koskien kaupungissa olevien vapaiden tonttien markkinointikampanjaa. Tähän asti on pidetty tonttipäiviä ja oltu mukana Pytinki-messuilla. Aloite on loppuunkäsitelty. 3. Valtuutettu Petri Hietamäki teki valtuustoaloitteen, joka koski Ylihär-

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto män lääkäritilannetta Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi Aloite on loppuunkäsitelty. 4. Valtuutettu Mauno Kari teki valtuustoaloitteen, joka koski Järviseudun Sanomat ja Komiat-lehtien tilaamista kaupungin kustannukselle valtuutetuille perusteena sisäisen tuntemuksen lisääntyminen Kaupungilla ole määrärahoja varattuna tähän tarkoitukseen, joten lehtiä ei voida tilata. Aloite on loppuunkäsitelty. 5. Valtuutettu Mika Kankaansyrjä teki Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen, joka koski Iltakellon ja Kotirannan remontin vuoksi siirrettyjen asukkaiden omaisille järjestettäviä vierailukuljetuksia Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi / kyyditystä ei voida järjestää. Aloite on loppuunkäsitelty. 6. Valtuutettu Eero Paavola teki valtuustoaloitteen, joka koski kaupungin ja Suomen Yrittäjäopiston uudisrakennuksessa omistavan ampumaradan kuntoa ja hoitoa On sovittu, että ampumaradan siisteydestä huolehtivat sen käyttäjät. Kuntosalin osalta tilanne on sellainen, että tila on käytän nössä ilman käyttöä ja sen ottamista muuhun käyttöön harkitaan. Selvittely jatkuu. Kv : 1. Valtuutettu Marketta Kangas jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän allekir joit ta man valtuustoaloitteen, jossa esitetään kouluverkkoselvittelyn yhtey des sä johtamisjärjestelyjen ottamista samanaikaisesti käsittelyyn tavoittee na saada hallinnollisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen koulu. Sivistyslautakunta on lausunut aloitteen johdosta mm., että sivistyslautakunta ottaa yhtenäiskoulujärjestelmän toteutta misen huomi oon kouluverkkoselvityksessä myös Ylihärmän ja van han Kauhavan alu eella siltä osin kun se on mahdollista toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu opetustyölle ja koulujen hallinnolle toimin nallista haittaa. Aloite on loppuunkäsitelty. 2. Harri Ojanperä jätti Keskustan ryhmän allekirjoittaman valtuustoaloitteen, koskien vanhusten kuljetuksen järjestämistä kerran viikossa asioil-

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto leen taajamiin. Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi Hyväksyttiin lisäksi Harri Ojanperän pöytäkirjaan jättämä ponsi: "Esi tän, että Kunta yhtymä Kaksineuvoinen jouduttaa van husten kuljetussel vi tystä ja kaupunginhallitus vaatii asian pikaisem paa selvitys tä." Kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen on ilmoittanut, että kuntayhty mä saanee jäsenkunnilta sitovat päätökset kyytita kuu-/palveluliiken neasiassa. Tämän jälkeen kuntayhtymä tekee lo pullisen valtion osuusha kemuksen ja ryhtyy valmistelemaan tarjous pyyntöjä. Näillä nä kymin lii kenne voisi alkaa Kauhavan kaupunginvaltuuston päätös on jo saatu eli kaupungin osalta asia on hoidettu. Aloite on loppuunkäsitelty. 3. Aki Ruotsala jätti Kristillisten valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen koskien kehityskeskustelujen ja koulutussuunnitelman toteutumaa säännöllisin aikavälein Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : 1. Harri Ojanperä jätti valtuustoaloitteen koskien liikuntavastaavien opetta jien toimintaa Sivistysjohtaja Eija Karhu on teettänyt kouluilla kyselyn niiden asioiden pohjalta, mitä aloitteessa kysyttiin. Kau pungin 23 kou lusta 20 koulua vastasi ky se lyyn. Ala kou luista neljäl lä on ni met ty lii kunta vastaava. Yläkou luista Ala härmän ylä koululla on lii kunta vastaava. Liikunta vastaava on ni met ty myös Härmän lu kiolle. Ala kouluista kahdella, yläkou luista kol mella ja molemmilla lu kioilla on yhteis työtä paikalli sen ur heilu seu ran kans sa. Koululii kuntalii ton kilpailui hin osal lis tu taan opetta jien toimesta kahdeksalla alakoululla ja yh dellä ylä kou lulla. Lu kioista ei osallistu ta KLL:n kil pailuihin. KLL:n kil pailuihin osal lis tu taan, vaikka kouluil le ei olisi kaan nimetty liikun tavas taa vaa. 19 opet ta jaa vas ta si, et tä oma lii kun ta vas taa va tar vi taan ja yk si oli si tä miel tä, että yk si yh tei nen riittää. Kyselyyn viitaten sivistyslautakunta toteuttaa mahdollisimman kattavan liikunta vastaavaperiaatteen koulujen liikunnanopetuksessa. Aloite on loppuunkäsitelty. 2. Martti Puronvarsi jätti valtuustoaloitteen koskien kaupungin ylläpitämien ns. venevalkamien erilaisten rekisteri- ja maksutariffikäytäntöjen yh denmukaistamisesta Tekninen toimi on lausuntonaan todennut, että valtuusto aloite on kanna tettava ja Hallinnon ja palvelujen järjestämissopi muksen mu-

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kainen. Hal linnon ja palvelujen järjestämissopimuksen kohdassa 6. Kunnalliset säännöt ja taksat todetaan, että uudelle kunnalle laaditaan uudet kun nalliset säännöt ja kuntien maksut ja taksat yhtenäistetään. Maksujen ja taksojen tulee mahdollisuuk sien mukaan kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset silloin, kun se lainsäädännön puolesta on mahdollista.. Vapaa-aikatoimi ei ole lausunut aloitteesta. Aloite on loppuunkäsitelty. 3. Markku Kankaanpää jätti SDP:n valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen koskien loppuvaa asiointiliikennettä. Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi Hyväksyttiin lisäksi Harri Ojanperän pöytäkirjaan jättämä ponsi: "Esi tän, että Kuntayhtymä Kaksineuvoinen jouduttaa van husten kuljetussel vi tystä ja kaupunginhallitus vaatii asian pikaisempaa selvitystä." (Kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalaisen antama selvitys/katso /H Ojanperän aloite) Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : 1. Valtuutettu Eero Paavolan kirjallinen kysymys Kirkkosillan rakentamisesta koskien pitkäksi venyvää rakentamisaikataulua. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Aaro Härmänmaalta saadun tiedon mu kaan urakkasopimuksen mukainen Kirkkosillan valmistu mispäivämäärä on Kysymys on selvitetty. 2. Valtuutettu Ville Virrankoski jätti 18 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien kaupungin tiedottamisen kehittämistä ja parantamista. Asiaan on kehotettu kiinnittämään huomiota eri sektoreilla. Harkittavaksi esim. erillisen tiedottajan palkkaaminen vuoden 2011 talousarvion yhteydessä. Aloitteen käsittely jatkuu. Kv : Valtuutettu Petri Hietamäki teki valtuustoaloitteen koskien katuvalojen palamista klo asti. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Aaro Härmänmaa on lausu nut aloitteen johdosta seuraavaa: Valaistuksen palamisajat on koko Kauha van kau pungin alueella to teutettu siten, että hämäräkytkin sytyttää va lot il lalla ja kello sammuttaa ne. Aamulla kello sytyttää valot ja hä märä kytkin sammuttaa ne. Koska vuoden 2009 säästöohjelmas sa ja edelleen vuoden 2010 budjetissa kaupunginhallitus on

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto edel lyttä nyt valais tuksen osalta euron säästöä vuosittain, on hämä rä kytkimet säädetty syttymään ja sammu maan niin pimeällä kuin se hämärä kytkimellä on mahdollista. Petri Hie tamäen valtuus to aloit teessa esittämät palamisajat on teknisesti mahdol lista toteut taa yk sin omaan kello-ohjauksella. Huomattavia lisä kustannuk sia syntyy, kun kelloa joudutaan säätämään käsin lähes viikoittain, kos ka päi vän pituus vaihtuu koko ajan syksyn, talven ja kevään aikana. Kuluvan vuoden talousarviossa katuvalojen ohjauksen nykyaikaistamiseen on va rattu Aloite on loppuunkäsitelty. Kaupunginjohtajan esitys: Annetaan kaupunginvaltuustolle yllä olevat selvitykset valtuustoaloitteiden käsitte lystä. Samalla kaupunginvaltuustolle esitetään, että ne aloitteet, jotka on merkitty loppuun käsitellyksi, ovat kä sitel ty ja rat kaistu niin, ettei vät aloit teet edel lytä enää kaupungin päättä viltä vi ran omai silta toimenpiteitä. Muiden aloitteiden käsittely jatkuu. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 41 Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n lainoille Kaupunginvaltuusto 42 Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Liisa Salo Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt hakea Kauhavan kaupunginvaltuustolta omavelkaista takausta Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoamille euron kertalyhenteisel le ja eu ron ta sa ly hen tei sel le lainalle (2 eri lainaa). Luotonantaja on valittu edullisimman tarjouksen perusteella. Uusilla lainoilla tullaan konvertoimaan (maksamaan pois) vanhoja lainoja, joten yhtiön kokonaislainamäärä ei lisäänny. Lainajärjestelyllä pyritään muokkaamaan yhtiön lainojen lyhennysohjelma suunnitelman mukaisten pois to jen mukaiseksi. Näin ollen lainojen konvertointi tasapainottaa yh tiön taloutta ja maksuvalmiutta. Takausta haetaan seuraaville lainoille: Lainamäärä: Laina-aika: Lyhennykset: Korko: Koron maksu: euroa 5 vuotta kertalyhenteinen laina-ajan päättyessä 6 kk:n euribor + 0,55 % p.a. puolivuosittain Lainamäärä: Laina-aika: Lyhennykset: Korko Koron maksu: euroa 15 vuotta tasalyhenteinen, lyhennykset puolivuosittain 6 kk:n euribor + 0,55 % p.a. puolivuosittain Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kauhavan kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä ottamille, pääomiltaan euron ja euron lainoille edellä selostettujen lainaehtojen mukaises ti. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Juhani Haukkala, Harri Ojanperä, Marketta Kangas, Mika Kankaansyrjä

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto ja Jouko Mäki nen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsit telyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviydet. Lisätietoja: Talousjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto Päätös: Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutetut Mika Kankaansyrjä, Harri Ojanperä, Antti Pihlgren, Marketta Kangas ja Juhani Haukkala poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävejä). Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen Lappavesi Oy:n lainalle 301/ /2010 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappavesi Oy on jättänyt Kauhavan kaupungille seuraavan takausanomuksen: "Lappavesi Oy pyytää kohteliaimmin, että Kauhavan kaupunginvaltuusto myöntäisi omavelkaisen takauksen Nordean tarjoamalle euron lainalle siten, että Seinäjoki takaa lainasta euroa ja Kauhavan kaupunki euroa. Laina-aika on 10 vuotta, mutta maksuohjelma laaditaan 15 vuoden lyhennysohjelmalla, jolloin 10 lainavuoden jälkeen jäljellä oleva pääoma maksetaan joko kerralla pois tai maksuohjelmaa jatketaan samoilla perusteilla loput viisi vuotta. Korko euribor 6 kk + 0,65 p.a. Pankilla on oikeus tarkistaa velasta perittävää marginaalia viiden vuoden välein. Kulut Nordean palveluhinnaston mukaiset. Luotonantaja on valittu edullisimman tarjouksen perusteella. Laina tullaan käyttämään rakenteilla olevan hankkeen ns. Saukonkylä II-raakaverijohdon rakentamiseen, joka toteutetaan Ete lä-pohjanmaan Ely-keskuksen avustamana. Takausvastuu yhtiön lainoista jakautuu osakaskunnille osakepääoman (omistuksen) suhteessa. Kuntien takausosuudet tämän lainan noston jälkeen: Lapua 37,37 %, Kauhava 29,15 %, Seinäjoki 22,38 % ja Kuortane 11,1 % (Osakepääoma samassa järjestyksessä 45 %, 28 %, 20 %, 7 %)." Viimeksi Lappaveden lainan takauksen on antanut Lapuan kaupunki. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se antaa ta kauk sen Lappavesi Oy:n Nordeasta nostamalle euron lainalle edellä tar kemmin esitetyin lainaehdoin. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 43

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Täsmennyksenä lainan takaukseen todetaan, että Kauhavan kaupunki antaa takauksen euron lainan euron osuudelle ja Seinä joen kau punki euron osuudelle. Päätös: Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Alpo Puro-Aho poistui ko koukses ta esteellisenä (yhteisöjäävi). Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kouluverkkoselvitys 694/ /2009 Sivistyslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Vuonna 2007 laaditussa Kauhavan kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelmassa edellytetään kouluverkon sopeuttamista väheneviin oppilasmääriin ja palvelutarpeen pienenemiseen. Sopeutus tehdään ensisijaisesti kouluverkkoa supistamalla ja hyödyntämällä opetushenkilöstön eläköityminen. Kauhavan opetuspalveluiden selvityksen mukaan hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman edellyttämään 1,5 miljoonan euron säästötavoitteeseen ei ole mahdollista päästä ilman rakenteellisia ratkaisuja. Selvityksen mukaan esi - ja perusopetuksen oppilaiden määrä vähenee vuoteen 2014 mennessä yhteensä 202 oppilaalla. Laskennallisesti oppilasmäärään perustuva valtionosuus laskee euroa. Ensimmäinen kouluverkkoselvitys valmistui huhtikuussa 2008.Selvityksessä esitettiin taloudellisesti tehokas kouluverkon kehittämismalli. Selvitys sisälsi yhdistelmän perusopetuksen kouluverkon karsinnalla saatavista säästöistä. Kortesjärven kunnanhallitus on päättänyt , että Kortesjärven yläasteen peruskorjauksen yhteydessä huomioidaan yhtenäiskoulumahdollisuus. Kortesjärven yläasteen oppilasmäärä laskee vuoteen 2015 mennessä niin, että yhtenäiskouluun voidaan sijoittaa 0-9 -luokilla olevat oppilaat kouluverkon kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Järjestelytoimikunta päätti , että kouluverkon saneeraamiseen ei ryhdytä. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päätti, että opetuksen järjestämistä tulee tarkastella oppilasrajaan perustuen. Tarkoituksenmukaiseksi oppilasrajaksi koulun säilymisen, toiminnan tehokkuuden ja talouden kannalta määriteltiin 30 oppilasta, ilman esioppilaita. Pyrkimykseksi asetettiin pääsääntöisesti 3-opettajaiset koulut, joissa oppilai ta olisi vähintään 50 oppilasta. Keväällä 2009 osana 4.5. valtuustossa hyväksyttyä säästöohjelmaa edellytettiin kouluverkkoselvityksen laadintaa seuraavasti: Sivistyslautakunta laatii mennessä yksityiskohtaisen suunnitelman optimikouluverkosta, jossa on otettu erityisesti huomioon kouluverkoston saneeraamisen tehostaminen varsinkin vanhan Kauhavan osalta. Kaupunginhallitus nimesi kouluverkkoselvitystä tekevän työryhmän

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto , 238. Tarkoituksena oli jatkaa selvityksen tekoa aiemman verkkoselvityksen pohjalta ottaen huomioon samalla koulukiinteistöjen kunnosta saatavat tiedot, arviot taloudellisen tilanteen tiukentumisesta ja eri alueiden tasapuolinen kohtelu yhtenäiskoulujärjestelmän puitteissa. Selvityksen edellytettiin ottavan kantaa erityisesti siihen, voidaanko Keskustan koulun korjaamatta jättämisellä ja siirtämällä toiminta muihin kouluihin saavuttaa kustannusten ja toiminnan kannalta kokonaisedullinen ratkaisu. Saneerauskohteiksi määriteltiin Pelkola, Vesiluoma sekä Keskusta/Kosola. Kosolan koulun tuhouduttua tulipalossa kouluverkkoselvitystä tekevän työryhmän oli selvitettävä ensisijaisesti Kosolan kouluun liittyvät rakentamisvaihtoehdot kustannuksineen. Kaupunginhallitus päätti täydentää työryhmää sivistyslautakunnan pyynnöstä teknisen toimen edustajilla ja antoi li säaikaa selvityksen tekemiselle maaliskuun 2010 loppuun saakka. Säästövelvoite 1,5 milj. euroa vuoteen 2015 mennessä todettiin edel leen olevan voimassa. Kaupunginhallitus päätti , 421 kokouksessaan, että kouluverkkoselvitystä tekemään palkataan ulkopuolinen asiantuntija työryhmän toimiessa ohjausryhmänä. Selvityksen tekemiselle annettiin aikaa maaliskuun loppuun saakka. Kaupunginhallitus päätti, että asiantun tijan va lin nan tekee kaupungin johtoryhmä. Johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan FCG Finnish Con sulting Group Oy:n tarjouksen, jos sa sel vi tyk sen laadinnasta vastasi joh tava kon sultti Raila Oksa nen ja kiin teis tö jen osalta johtava konsultti Heikki Salon saari. Kouluverkkoselvitys luovutettiin kouluverkkoselvityksen ohjausryhmälle Konsultin esittämä palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen käytiin läpi kouluverkkoselvityksen ohjausryhmässä Palveluverkkosuun nitelma sisälsi oppilaaksi ottoalueiden tarkistamista ja valtuuston teke män päätök sen tarkentamista 30 oppilaan rajasta koulun säilymisen kannalta. Oh jausryhmän muistio liitteessä. Ohjausryhmä kartoitti opettajien mielipiteitä suuren koulun ( oppilasta) eduista ja haitoista. Erityisesti vanhan Kauhavan opettajilta tuli kannanottoja. Opettajien erityis osaa mi sen hyödyntämisen paremmat mahdollisuudet nähtiin suuren koulun etuna. Myös uusien ajanmukaisten opetustilojen saaminen koettiin myönteisenä sekä se, että suuressa koulussa ei olisi yhdysluokkia. Etuna pidettiin myös sitä, että oppilailla on paljon kavereita. Suuren koulun haittana mainittiin mahdolliset koulukuljetukset, jotka pidentävät päivää. Liikuntatilojen epäiltiin myös ruuhkaantuvan ja muutama maininta oli siitä. että suuressa koulussa kiusaaminen lisääntyisi. Suuresta koulusta oli enemmän myönteisiä kuin kielteisiä mielipiteitä.

Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010

Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010 1/6 Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010 Läsnä: Petri Salo, puheenjohtaja Tapio Liinamaa Arja Luoma Markku Kankaanpää Harri Mattila Terho Ojanperä Aulikki

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 09.09.2010 AIKA 09.09.2010 klo 14:00-15:35 PAIKKA Tekniikkakeskus, Päämajantie 6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion 3

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE Kunnanhallitus 107 23.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 16 26.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 18 02.09.2008 KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille

Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille Sivistyslautakunta 52 01.10.2013 Sivistyslautakunta 66 03.12.2013 Kunnanhallitus 288 16.12.2013 Valtuusto 11 17.02.2014 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely 2004-2010 syntyneiden lasten vanhemmille

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 30.05.2011 Sivistyslautakunta 31 22.06.2011 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Sivltk 21 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Opetushallitus on

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot