KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginhallituksen vastaus/kangas-annala -tie- ja 101 siltahanketta koskeva kirjallinen kysymys 41 Valtuustoaloitteet vv Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan 110 Vuokra-asunnot Oy:n lainoille 43 Takauksen myöntäminen Lappavesi Oy:n lainalle Kouluverkkoselvitys Koppalan alueen kunnallistekniikan rakentaminen / 124 lisämäärärahan myöntäminen 46 Muut asiat / Kv

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mäkinen Jouko 19:00-21:35 valtuuston pja Liinamaa Tapio 19:00-21:35 valtuuston I varapja Kankaanpää Kari 19:00-21:35 valtuuston II varapja Hietamäki Olli-Pekka 19:00-21:35 valtuuston III varapja Hakala Heikki 19:00-21:35 jäsen Hakomäki Heikki 19:00-21:35 jäsen Haukkala Juhani 19:00-21:35 jäsen est. 42 Heikkilä Paavo 19:00-21:35 jäsen Hietamäki Petri 19:00-21:35 jäsen Hirvelä Kari 19:00-21:35 jäsen Kangas Marketta 19:00-21:35 jäsen est. 42 Kankaanpää Markku 19:00-21:35 jäsen Kankaansyrjä Mika 19:00-21:35 jäsen est. 42 Korkealaakso Heikki 19:00-21:35 jäsen Kurki Kimmo 19:00-21:35 jäsen Lammi Jorma 19:00-21:35 jäsen Luoma Arja K. 19:00-21:35 jäsen Luoma Mikko 19:00-21:35 jäsen Mäkipernaa Hermanni 19:00-21:35 jäsen Niemistö Jaakko 19:00-21:35 jäsen Ojanperä Harri 19:00-21:35 jäsen est. 42 Paavola Eero 19:00-21:35 jäsen Pahkajärvi Jussi 19:00-21:35 jäsen Peltoluhta Sami 19:00-21:35 jäsen Pihlgren Antti 19:00-21:35 jäsen est. 42 Puro-Aho Alpo 19:00-21:35 jäsen est. 43 Puronvarsi Martti 19:00-21:35 jäsen Ruotsala Heimo 19:00-21:35 jäsen Salo Aulikki 19:00-21:35 jäsen Salo Petri 19:00-21:35 jäsen Salonpää Hannu 19:00-21:35 jäsen Seppä-Lassila Marjatta 19:00-21:35 jäsen Syrjälä Sinikka 19:00-21:35 jäsen Takamaa Seppo 19:00-21:35 jäsen Tuhkasaari Timo 19:00-21:35 jäsen Virrankoski Ville 19:00-21:35 jäsen Ylinen Keijo 19:00-21:35 jäsen Kuoppala Matti 19:00-21:35 varajäsen Kari Mauno 19:00-21:35 varajäsen Karjalainen Harri 19:00-21:35 varajäsen Kuoppala Helena 19:00-21:35 varajäsen Lammi Sirpa 19:00-21:35 varajäsen Rantala Leena 19:00-21:35 varajäsen Mattila Harri 19:00-21:35 kaupunginjohtaja Lehtiniemi Tuomo 19:00-21:35 hallintojohtaja,sihteeri Luhtala Hannele 19:00-21:35 henkilöstöjohtaja Salo Liisa 19:00-21:35 talousjohtaja Karhu Eija 19:00-21:35 sivistysjohtaja POISSA Kari Jorma jäsen Keltto Pekka jäsen Korpimäki Marja-Leena jäsen Kurvinen Antti jäsen Ruotsala Aki jäsen Övermark Niina jäsen

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Markku Kan kaanpää ja Kari Kankaanpää ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Jouko Mäkinen Tuomo Lehtiniemi PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla klo 9.00 TARKASTUS Markku Kankaanpää Kari Kankaanpää PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo 9-15 SESTI NÄHTÄVILLÄ Tuomo Lehtiniemi, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 38 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kulle kin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoi tustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotet tava ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päät tänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen ilmoitustauluille ylei sesti näh tä vil le ja julkaistu Komiat-leh dessä ja Jär viseu dun Sanomissa Ko kous kutsu ja esitys lista on toimitettu val tuu te tuille Lisäksi ko kous kutsu on luet tavissa kau pungin kotisivuilla. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Mika Kankaansyrjä esitti Sinikka Syrjälän kannattamana, että kohtien 7 ja 8 käsittelyjärjestys vaihdetaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 39 Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyk sessä. Vuorossa ovat val tuu te tut Marketta Kangas ja Kari Kankaanpää. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virka huoneessa keskiviik kona klo Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kankaanpää ja Kari Kankaanpää. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen vastaus/kangas-annala -tie- ja siltahanketta koskeva kirjallinen kysymys 38/ /2009 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan "Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjalli sen ky sy myksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Kaupun gin hal li tuk sen on vastattava kysymyk seen vii meis tään siinä val tuuston ko kouk sessa, joka ensik si pi detään neljän vii kon kulut tua ky sy myksen te kemi sestä. Jos kysy mys tä käsitel täessä teh dään eh dotus ti lapäisen va lio kunnan aset tamis ta tutkimaan kysy myk sessä tar koitettua asiaa, val tuuston on pää tettävä tästä. Muuta päätös tä ei kysy myksen johdosta saa tehdä. Valtuuston työjärjestyksen kuudenteen pykälään viitaten 13 kaupunginvaltuuston jäsentä on tehnyt kaupunginhallitukselle seuraa van ky sy myksen: Hallituksen on tehtävä selonteko valtuustolle Kangas-Annala tiehankkeen jatkoedellytyksistä nykyiseltä pohjalta ottaen huomioon muuttu neet olosuhteet kuntaliitossopimuksen hyväksymisen jälkeen, kuten - hankkeen jättäminen yksinomaan kaupungin rahoittamaksi ottaen huo mioon lisäksi, että kustannushyötylaskelmat puuttuvat - haasteelliset luonnonolosuhteet ja viljelykseen koituvat haitat sekä samanaikainen alueen ympäristöarvojen ja vetovoimaisuusteki jöi den kehit tä minen - kuntaliitossopimusta tehtäessä ei tiekunnalta ole haettu perusteita hankkeen ajankohtaisuudesta eikä tiehankkeen hakijana olevaa tiekuntaa ole kuultu. Koska kysymys on jätetty maanantaina , on siihen annettava vastaus valtuuston kokouksessa 14.6., jolloin on kulunut tasan neljä viikon kysymyksen esittämisestä. Kaupunginjohtaja on päätöksellään pyytänyt asiasta Kangas-Annala siltahankkeen rakennustoimi kun nan lausuntoa kaupun ginhallitukselle koskien tehtyä kysymystä. Teknisen johtaja Esa Rengon mukaan rakennustoimikunta kokoontuu käsittelemään asiaa päivällä , jolloin rakennustoimikunnan kannanotto on käytettävissä.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esa Renko on valmistellut virkamiestyönä seuraavan luonnoksen rakennus toi mi kun nan lau sun noksi asiassa: Kauhavan kaupunginhallitukselle osoitetussa kysymyksessä vedotaan siihen, että olosuhteet ovat kuntaliitossopimuksen hyväksymisen jälkeen muuttuneet. Kuntaliitossopimus on allekirjoitettu Allekirjoittamisen jälkeen, noin kahden ja puolen vuoden aikana, olosuhteissa ei ole tapahtunet oleellista muutosta. Päätöksenteon näkökulmasta tilanne on pysynyt entisellään. Ensimmäisenä esimerkkinä muuttuneista olosuhteista kysymyksessä viitataan hankkeen jäämistä yksinomaan kaupungin rahoittamaksi. Kuntaliitossopimuksen mukaan Yhdistämisavustusten käytöstä sovitaan lisäksi että Ylihärmän Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan kylän välinen tie- ja siltayhteys rakennetaan viimeistään vuonna Suunnittelu tulee aloittaa viimeistään 2009 ja nettorahoitus hoidetaan Kauhavan ja Ylihärmän osuudesta yhdistymisavustuksesta kuntien asukasluvun ( ) mukaisessa suhteessa, kuitenkin enintään 50 % kyseisille kunnille tulevista yhdistymisavustuksista. Loppuosa tie- ja siltahankkeen kuntarahaosuudesta rahoitetaan uuden kunnan investointivaroista. Hankkeelle haetaan myös valtionrahoitusta. Näin ollen, kuntaliitossopimusta tehtäessä päättäjät ovat varautuneet siihen, että Ylihärmän Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan kylän välinen tie- ja siltayhteys rahoitetaan Kauhavan ja Ylihärmän yhdistymisavustuksista ja tarvittaessa uuden kunnan investointivaroista. Valtion rahoitusta hankkeelle ei ole vielä haettu, mutta epävirallisen ennakkotiedon mukaan hanke ei tulisi saamaan valtionapua. Toisena esimerkkinä muuttuneista olosuhteista kysymyksessä todetaan haasteelliset luonnonolosuhteet ja viljelykseen koituvat haitat sekä saman aikainen alueen ympäristöarvojen ja vetovoimaisuustekijöiden kehittäminen. Luonnonolosuhteet eivät ole alueella kuntaliitoksen hyväksymisen jälkeen muuttuneet. Hankkeen sisältö ei ole myöskään muuttunut, eikä ole odotettavissa, viljelyksille aiheutuisi haittaa enemmän kuin mitä kuntaliitoksen yhteydessä on ollut odotettavissa. Tarve kehittää alueen ympäristöarvoja ja vetovoimaisuustekijöitä ei ole muuttunut ja tarve on ollut tiedossa jo kuntaliitossopimusta tehtäessä. Kolmantena esimerkkinä muuttuneista olosuhteista kysymyksessä todetaan, että kuntaliitossopimusta tehtäessä ei tiekunnalta ole haettu perusteita hankkeen ajankohtaisuudesta eikä tiehankkeen hakijana olevaa tiekuntaa ole kuultu. Kyseessä ei sinänsä ole kysymys muuttuneista olosuhteista, vaan toteamus mitä kuntaliitoksen yhteydessä ei ole tehty. Rakennustoi mikunnan jäsenet ovat valmistelun aikana keskustelleet tiekunnan osak kaiden kanssa hankkeen toteutuksesta ja sisällöstä. Lisäksi voidaan muistuttaa, että hankkeella on lainvoiman saanut tietoimitus. Lopuksi todettakoon, että kuntaliitossopimus on Kauhavaa sitova sopi-

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mus ja se on saanut lainvoiman. Ylihärmän Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan kylän välinen tie- ja siltayhteys on yksi kuntaliitossopimuksessa sovituista asioista, eikä päätöstä tule kumota ilman erityisiä syitä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle valtuutettujen tekemään, Kangas-Annala tie- ja siltahanketta koskevaan kirjalliseen ky symykseen tekninen joh ta ja Esa Rengon lausuntoluonnoksen mukai sen vastauksen täydennettynä rakennustoimikunnan kokouksessaan siihen mahdollisesti tekemillä muutoksilla. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 40 Päätös: Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan puheenjohtaja Petri Salo ilmoitti, että toimikunta oli kokouksessaan yhtynyt tekninen johtaja Esa Rengon laatimaan lausuntoon. Keskustelun aikana valtuutettu Martti Puronvarsi teki esityksen val tuuston työjärjestyksen 6 :n mukaisen ti la päi sen va lio kun nan asetta mi sesta Kangas-Annala -tie- ja siltahank keen jat kon selvittämiseksi. Esitykses sä on 13 valtuutetun nimi ja sitä kan natti puheenvuorossaan mm. val tuutettu Eero Paavola. Esitys on pöytäkirjan liitteenä, liite n:o 1. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitystä kannatti 32 valtuutettua ja Puronvarren esitystä 11 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen äänin

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteet vv / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2009 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu, miten asia on valmisteltava. Kaupunginhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähete tyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpi teisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on kä sitelty loppuun. Alla on lueteltu jätetyt valtuustoaloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä aloitteen käsittelyvaihe tällä hetkellä. Kv : Valtuutettu Heikki Korkealaakso jätti Keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen poliisin palvelupisteen säilyttämiseksi Kauhavalla. Toimielimissä on asiaa käsitelty monta kertaa ja kirjelmiä asian

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto puolesta Etelä-Pohjanmaan poliisipäällikölle ja sisäministerille tehty. Aloite ei johtanut toivottuun lopputulokseen Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : Valtuutettu Petri Hietamäki jätti valtuustoaloitteen, joka koskee jätevesimaksujen yhtenäistämistä uuden Kauhavan alueella. Tekninen lautakunta on / 50 hyväksynyt vesihuol lon maksut. Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : Valtuutettu Antti Kurvinen jätti Keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen, jo ka koski uuden Kauhavan maapoliittisen ohjelman teke mistä. Kaupunginhallitus on / 364 maankäyttötoimi kunnan esityk sen mukaisesti päättänyt, että Kauhavan kaupunkiin laaditaan maapoliit tinen ohjelma rinnan alueidenkäytön strategian kanssa. Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : Valtuutettu Seppo Takamaa jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen Kauhavan kaupungin eri toimielimien esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemiseksi kaupungin kotisivuilla Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Kauhavan kotisivuilla Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : 1. Valtuutettu Kimmo Kurki teki Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puo lesta valtuustoaloitteen, joka koski Kauhavalla asuvien rintatunnuksen omaavien sotaveteraanien, sotainvalidien ja lottien kuntoutusta ja palve luja. Selvitys on annettu valtuustolle tiedoksi , mutta val tuusto pa lautti aloitteen jatkokäsittelyyn. Lähetetty jat ko käsitte lyyn Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle. Aloitteen käsittely jatkuu. 2. Valtuutettu Jussi Pahkajärvi teki valtuustoaloitteen, joka koskien kaupungissa olevien vapaiden tonttien markkinointikampanjaa. Tähän asti on pidetty tonttipäiviä ja oltu mukana Pytinki-messuilla. Aloite on loppuunkäsitelty. 3. Valtuutettu Petri Hietamäki teki valtuustoaloitteen, joka koski Ylihär-

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto män lääkäritilannetta Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi Aloite on loppuunkäsitelty. 4. Valtuutettu Mauno Kari teki valtuustoaloitteen, joka koski Järviseudun Sanomat ja Komiat-lehtien tilaamista kaupungin kustannukselle valtuutetuille perusteena sisäisen tuntemuksen lisääntyminen Kaupungilla ole määrärahoja varattuna tähän tarkoitukseen, joten lehtiä ei voida tilata. Aloite on loppuunkäsitelty. 5. Valtuutettu Mika Kankaansyrjä teki Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen, joka koski Iltakellon ja Kotirannan remontin vuoksi siirrettyjen asukkaiden omaisille järjestettäviä vierailukuljetuksia Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi / kyyditystä ei voida järjestää. Aloite on loppuunkäsitelty. 6. Valtuutettu Eero Paavola teki valtuustoaloitteen, joka koski kaupungin ja Suomen Yrittäjäopiston uudisrakennuksessa omistavan ampumaradan kuntoa ja hoitoa On sovittu, että ampumaradan siisteydestä huolehtivat sen käyttäjät. Kuntosalin osalta tilanne on sellainen, että tila on käytän nössä ilman käyttöä ja sen ottamista muuhun käyttöön harkitaan. Selvittely jatkuu. Kv : 1. Valtuutettu Marketta Kangas jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän allekir joit ta man valtuustoaloitteen, jossa esitetään kouluverkkoselvittelyn yhtey des sä johtamisjärjestelyjen ottamista samanaikaisesti käsittelyyn tavoittee na saada hallinnollisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen koulu. Sivistyslautakunta on lausunut aloitteen johdosta mm., että sivistyslautakunta ottaa yhtenäiskoulujärjestelmän toteutta misen huomi oon kouluverkkoselvityksessä myös Ylihärmän ja van han Kauhavan alu eella siltä osin kun se on mahdollista toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu opetustyölle ja koulujen hallinnolle toimin nallista haittaa. Aloite on loppuunkäsitelty. 2. Harri Ojanperä jätti Keskustan ryhmän allekirjoittaman valtuustoaloitteen, koskien vanhusten kuljetuksen järjestämistä kerran viikossa asioil-

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto leen taajamiin. Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi Hyväksyttiin lisäksi Harri Ojanperän pöytäkirjaan jättämä ponsi: "Esi tän, että Kunta yhtymä Kaksineuvoinen jouduttaa van husten kuljetussel vi tystä ja kaupunginhallitus vaatii asian pikaisem paa selvitys tä." Kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen on ilmoittanut, että kuntayhty mä saanee jäsenkunnilta sitovat päätökset kyytita kuu-/palveluliiken neasiassa. Tämän jälkeen kuntayhtymä tekee lo pullisen valtion osuusha kemuksen ja ryhtyy valmistelemaan tarjous pyyntöjä. Näillä nä kymin lii kenne voisi alkaa Kauhavan kaupunginvaltuuston päätös on jo saatu eli kaupungin osalta asia on hoidettu. Aloite on loppuunkäsitelty. 3. Aki Ruotsala jätti Kristillisten valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen koskien kehityskeskustelujen ja koulutussuunnitelman toteutumaa säännöllisin aikavälein Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : 1. Harri Ojanperä jätti valtuustoaloitteen koskien liikuntavastaavien opetta jien toimintaa Sivistysjohtaja Eija Karhu on teettänyt kouluilla kyselyn niiden asioiden pohjalta, mitä aloitteessa kysyttiin. Kau pungin 23 kou lusta 20 koulua vastasi ky se lyyn. Ala kou luista neljäl lä on ni met ty lii kunta vastaava. Yläkou luista Ala härmän ylä koululla on lii kunta vastaava. Liikunta vastaava on ni met ty myös Härmän lu kiolle. Ala kouluista kahdella, yläkou luista kol mella ja molemmilla lu kioilla on yhteis työtä paikalli sen ur heilu seu ran kans sa. Koululii kuntalii ton kilpailui hin osal lis tu taan opetta jien toimesta kahdeksalla alakoululla ja yh dellä ylä kou lulla. Lu kioista ei osallistu ta KLL:n kil pailuihin. KLL:n kil pailuihin osal lis tu taan, vaikka kouluil le ei olisi kaan nimetty liikun tavas taa vaa. 19 opet ta jaa vas ta si, et tä oma lii kun ta vas taa va tar vi taan ja yk si oli si tä miel tä, että yk si yh tei nen riittää. Kyselyyn viitaten sivistyslautakunta toteuttaa mahdollisimman kattavan liikunta vastaavaperiaatteen koulujen liikunnanopetuksessa. Aloite on loppuunkäsitelty. 2. Martti Puronvarsi jätti valtuustoaloitteen koskien kaupungin ylläpitämien ns. venevalkamien erilaisten rekisteri- ja maksutariffikäytäntöjen yh denmukaistamisesta Tekninen toimi on lausuntonaan todennut, että valtuusto aloite on kanna tettava ja Hallinnon ja palvelujen järjestämissopi muksen mu-

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kainen. Hal linnon ja palvelujen järjestämissopimuksen kohdassa 6. Kunnalliset säännöt ja taksat todetaan, että uudelle kunnalle laaditaan uudet kun nalliset säännöt ja kuntien maksut ja taksat yhtenäistetään. Maksujen ja taksojen tulee mahdollisuuk sien mukaan kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset silloin, kun se lainsäädännön puolesta on mahdollista.. Vapaa-aikatoimi ei ole lausunut aloitteesta. Aloite on loppuunkäsitelty. 3. Markku Kankaanpää jätti SDP:n valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen koskien loppuvaa asiointiliikennettä. Selvitys on tuotu valtuustolle tiedoksi Hyväksyttiin lisäksi Harri Ojanperän pöytäkirjaan jättämä ponsi: "Esi tän, että Kuntayhtymä Kaksineuvoinen jouduttaa van husten kuljetussel vi tystä ja kaupunginhallitus vaatii asian pikaisempaa selvitystä." (Kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalaisen antama selvitys/katso /H Ojanperän aloite) Aloite on loppuunkäsitelty. Kv : 1. Valtuutettu Eero Paavolan kirjallinen kysymys Kirkkosillan rakentamisesta koskien pitkäksi venyvää rakentamisaikataulua. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Aaro Härmänmaalta saadun tiedon mu kaan urakkasopimuksen mukainen Kirkkosillan valmistu mispäivämäärä on Kysymys on selvitetty. 2. Valtuutettu Ville Virrankoski jätti 18 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien kaupungin tiedottamisen kehittämistä ja parantamista. Asiaan on kehotettu kiinnittämään huomiota eri sektoreilla. Harkittavaksi esim. erillisen tiedottajan palkkaaminen vuoden 2011 talousarvion yhteydessä. Aloitteen käsittely jatkuu. Kv : Valtuutettu Petri Hietamäki teki valtuustoaloitteen koskien katuvalojen palamista klo asti. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Aaro Härmänmaa on lausu nut aloitteen johdosta seuraavaa: Valaistuksen palamisajat on koko Kauha van kau pungin alueella to teutettu siten, että hämäräkytkin sytyttää va lot il lalla ja kello sammuttaa ne. Aamulla kello sytyttää valot ja hä märä kytkin sammuttaa ne. Koska vuoden 2009 säästöohjelmas sa ja edelleen vuoden 2010 budjetissa kaupunginhallitus on

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto edel lyttä nyt valais tuksen osalta euron säästöä vuosittain, on hämä rä kytkimet säädetty syttymään ja sammu maan niin pimeällä kuin se hämärä kytkimellä on mahdollista. Petri Hie tamäen valtuus to aloit teessa esittämät palamisajat on teknisesti mahdol lista toteut taa yk sin omaan kello-ohjauksella. Huomattavia lisä kustannuk sia syntyy, kun kelloa joudutaan säätämään käsin lähes viikoittain, kos ka päi vän pituus vaihtuu koko ajan syksyn, talven ja kevään aikana. Kuluvan vuoden talousarviossa katuvalojen ohjauksen nykyaikaistamiseen on va rattu Aloite on loppuunkäsitelty. Kaupunginjohtajan esitys: Annetaan kaupunginvaltuustolle yllä olevat selvitykset valtuustoaloitteiden käsitte lystä. Samalla kaupunginvaltuustolle esitetään, että ne aloitteet, jotka on merkitty loppuun käsitellyksi, ovat kä sitel ty ja rat kaistu niin, ettei vät aloit teet edel lytä enää kaupungin päättä viltä vi ran omai silta toimenpiteitä. Muiden aloitteiden käsittely jatkuu. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 41 Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n lainoille Kaupunginvaltuusto 42 Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Liisa Salo Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt hakea Kauhavan kaupunginvaltuustolta omavelkaista takausta Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoamille euron kertalyhenteisel le ja eu ron ta sa ly hen tei sel le lainalle (2 eri lainaa). Luotonantaja on valittu edullisimman tarjouksen perusteella. Uusilla lainoilla tullaan konvertoimaan (maksamaan pois) vanhoja lainoja, joten yhtiön kokonaislainamäärä ei lisäänny. Lainajärjestelyllä pyritään muokkaamaan yhtiön lainojen lyhennysohjelma suunnitelman mukaisten pois to jen mukaiseksi. Näin ollen lainojen konvertointi tasapainottaa yh tiön taloutta ja maksuvalmiutta. Takausta haetaan seuraaville lainoille: Lainamäärä: Laina-aika: Lyhennykset: Korko: Koron maksu: euroa 5 vuotta kertalyhenteinen laina-ajan päättyessä 6 kk:n euribor + 0,55 % p.a. puolivuosittain Lainamäärä: Laina-aika: Lyhennykset: Korko Koron maksu: euroa 15 vuotta tasalyhenteinen, lyhennykset puolivuosittain 6 kk:n euribor + 0,55 % p.a. puolivuosittain Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kauhavan kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä ottamille, pääomiltaan euron ja euron lainoille edellä selostettujen lainaehtojen mukaises ti. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Juhani Haukkala, Harri Ojanperä, Marketta Kangas, Mika Kankaansyrjä

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto ja Jouko Mäki nen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsit telyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviydet. Lisätietoja: Talousjohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto Päätös: Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutetut Mika Kankaansyrjä, Harri Ojanperä, Antti Pihlgren, Marketta Kangas ja Juhani Haukkala poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävejä). Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen Lappavesi Oy:n lainalle 301/ /2010 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappavesi Oy on jättänyt Kauhavan kaupungille seuraavan takausanomuksen: "Lappavesi Oy pyytää kohteliaimmin, että Kauhavan kaupunginvaltuusto myöntäisi omavelkaisen takauksen Nordean tarjoamalle euron lainalle siten, että Seinäjoki takaa lainasta euroa ja Kauhavan kaupunki euroa. Laina-aika on 10 vuotta, mutta maksuohjelma laaditaan 15 vuoden lyhennysohjelmalla, jolloin 10 lainavuoden jälkeen jäljellä oleva pääoma maksetaan joko kerralla pois tai maksuohjelmaa jatketaan samoilla perusteilla loput viisi vuotta. Korko euribor 6 kk + 0,65 p.a. Pankilla on oikeus tarkistaa velasta perittävää marginaalia viiden vuoden välein. Kulut Nordean palveluhinnaston mukaiset. Luotonantaja on valittu edullisimman tarjouksen perusteella. Laina tullaan käyttämään rakenteilla olevan hankkeen ns. Saukonkylä II-raakaverijohdon rakentamiseen, joka toteutetaan Ete lä-pohjanmaan Ely-keskuksen avustamana. Takausvastuu yhtiön lainoista jakautuu osakaskunnille osakepääoman (omistuksen) suhteessa. Kuntien takausosuudet tämän lainan noston jälkeen: Lapua 37,37 %, Kauhava 29,15 %, Seinäjoki 22,38 % ja Kuortane 11,1 % (Osakepääoma samassa järjestyksessä 45 %, 28 %, 20 %, 7 %)." Viimeksi Lappaveden lainan takauksen on antanut Lapuan kaupunki. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se antaa ta kauk sen Lappavesi Oy:n Nordeasta nostamalle euron lainalle edellä tar kemmin esitetyin lainaehdoin. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 43

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Täsmennyksenä lainan takaukseen todetaan, että Kauhavan kaupunki antaa takauksen euron lainan euron osuudelle ja Seinä joen kau punki euron osuudelle. Päätös: Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Alpo Puro-Aho poistui ko koukses ta esteellisenä (yhteisöjäävi). Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kouluverkkoselvitys 694/ /2009 Sivistyslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Vuonna 2007 laaditussa Kauhavan kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelmassa edellytetään kouluverkon sopeuttamista väheneviin oppilasmääriin ja palvelutarpeen pienenemiseen. Sopeutus tehdään ensisijaisesti kouluverkkoa supistamalla ja hyödyntämällä opetushenkilöstön eläköityminen. Kauhavan opetuspalveluiden selvityksen mukaan hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman edellyttämään 1,5 miljoonan euron säästötavoitteeseen ei ole mahdollista päästä ilman rakenteellisia ratkaisuja. Selvityksen mukaan esi - ja perusopetuksen oppilaiden määrä vähenee vuoteen 2014 mennessä yhteensä 202 oppilaalla. Laskennallisesti oppilasmäärään perustuva valtionosuus laskee euroa. Ensimmäinen kouluverkkoselvitys valmistui huhtikuussa 2008.Selvityksessä esitettiin taloudellisesti tehokas kouluverkon kehittämismalli. Selvitys sisälsi yhdistelmän perusopetuksen kouluverkon karsinnalla saatavista säästöistä. Kortesjärven kunnanhallitus on päättänyt , että Kortesjärven yläasteen peruskorjauksen yhteydessä huomioidaan yhtenäiskoulumahdollisuus. Kortesjärven yläasteen oppilasmäärä laskee vuoteen 2015 mennessä niin, että yhtenäiskouluun voidaan sijoittaa 0-9 -luokilla olevat oppilaat kouluverkon kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Järjestelytoimikunta päätti , että kouluverkon saneeraamiseen ei ryhdytä. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päätti, että opetuksen järjestämistä tulee tarkastella oppilasrajaan perustuen. Tarkoituksenmukaiseksi oppilasrajaksi koulun säilymisen, toiminnan tehokkuuden ja talouden kannalta määriteltiin 30 oppilasta, ilman esioppilaita. Pyrkimykseksi asetettiin pääsääntöisesti 3-opettajaiset koulut, joissa oppilai ta olisi vähintään 50 oppilasta. Keväällä 2009 osana 4.5. valtuustossa hyväksyttyä säästöohjelmaa edellytettiin kouluverkkoselvityksen laadintaa seuraavasti: Sivistyslautakunta laatii mennessä yksityiskohtaisen suunnitelman optimikouluverkosta, jossa on otettu erityisesti huomioon kouluverkoston saneeraamisen tehostaminen varsinkin vanhan Kauhavan osalta. Kaupunginhallitus nimesi kouluverkkoselvitystä tekevän työryhmän

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto , 238. Tarkoituksena oli jatkaa selvityksen tekoa aiemman verkkoselvityksen pohjalta ottaen huomioon samalla koulukiinteistöjen kunnosta saatavat tiedot, arviot taloudellisen tilanteen tiukentumisesta ja eri alueiden tasapuolinen kohtelu yhtenäiskoulujärjestelmän puitteissa. Selvityksen edellytettiin ottavan kantaa erityisesti siihen, voidaanko Keskustan koulun korjaamatta jättämisellä ja siirtämällä toiminta muihin kouluihin saavuttaa kustannusten ja toiminnan kannalta kokonaisedullinen ratkaisu. Saneerauskohteiksi määriteltiin Pelkola, Vesiluoma sekä Keskusta/Kosola. Kosolan koulun tuhouduttua tulipalossa kouluverkkoselvitystä tekevän työryhmän oli selvitettävä ensisijaisesti Kosolan kouluun liittyvät rakentamisvaihtoehdot kustannuksineen. Kaupunginhallitus päätti täydentää työryhmää sivistyslautakunnan pyynnöstä teknisen toimen edustajilla ja antoi li säaikaa selvityksen tekemiselle maaliskuun 2010 loppuun saakka. Säästövelvoite 1,5 milj. euroa vuoteen 2015 mennessä todettiin edel leen olevan voimassa. Kaupunginhallitus päätti , 421 kokouksessaan, että kouluverkkoselvitystä tekemään palkataan ulkopuolinen asiantuntija työryhmän toimiessa ohjausryhmänä. Selvityksen tekemiselle annettiin aikaa maaliskuun loppuun saakka. Kaupunginhallitus päätti, että asiantun tijan va lin nan tekee kaupungin johtoryhmä. Johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan FCG Finnish Con sulting Group Oy:n tarjouksen, jos sa sel vi tyk sen laadinnasta vastasi joh tava kon sultti Raila Oksa nen ja kiin teis tö jen osalta johtava konsultti Heikki Salon saari. Kouluverkkoselvitys luovutettiin kouluverkkoselvityksen ohjausryhmälle Konsultin esittämä palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen käytiin läpi kouluverkkoselvityksen ohjausryhmässä Palveluverkkosuun nitelma sisälsi oppilaaksi ottoalueiden tarkistamista ja valtuuston teke män päätök sen tarkentamista 30 oppilaan rajasta koulun säilymisen kannalta. Oh jausryhmän muistio liitteessä. Ohjausryhmä kartoitti opettajien mielipiteitä suuren koulun ( oppilasta) eduista ja haitoista. Erityisesti vanhan Kauhavan opettajilta tuli kannanottoja. Opettajien erityis osaa mi sen hyödyntämisen paremmat mahdollisuudet nähtiin suuren koulun etuna. Myös uusien ajanmukaisten opetustilojen saaminen koettiin myönteisenä sekä se, että suuressa koulussa ei olisi yhdysluokkia. Etuna pidettiin myös sitä, että oppilailla on paljon kavereita. Suuren koulun haittana mainittiin mahdolliset koulukuljetukset, jotka pidentävät päivää. Liikuntatilojen epäiltiin myös ruuhkaantuvan ja muutama maininta oli siitä. että suuressa koulussa kiusaaminen lisääntyisi. Suuresta koulusta oli enemmän myönteisiä kuin kielteisiä mielipiteitä.

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot