SISÄLLYS / CONTENTS 1. JOHDANTO / INTRODUCTION TIEDOTTAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄT KÄSITTEITÄ JA OHJEITA OPISKELUA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS / CONTENTS 1. JOHDANTO / INTRODUCTION. 2 2. TIEDOTTAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄT. 6 3. KÄSITTEITÄ JA OHJEITA OPISKELUA VARTEN. 8 4. 12 5."

Transkriptio

1 1 SISÄLLYS / CONTENTS 1. JOHDANTO / INTRODUCTION TIEDOTTAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄT KÄSITTEITÄ JA OHJEITA OPISKELUA VARTEN OPISKELUOHJELMAN LAATIMINEN LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT JA LOMAT LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA OPPITUNTIKAAVIO KURSSIT OPPIAINEITTAIN KURSSIT, OPETTAJAT JA OPETUSTILAT OPETUSTILOJEN SIJAINTI PÄÄKOULULLA OPETTAJAT OPINTO-OHJAUS OPISKELIJAHUOLTO KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO KANSALLISEN LUKIO-OHJELMAN OPISKELIJA-ARVIOINTI KERHOMUOTOISET KURSSIT JA OPPIMISEN TUKI ELUKIO JA OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPINTOSOSIAALISET EDUT OULUN LYSEON MONIMUOTOLUKIO INTERNATIONAL BACCALAUREATE SECTION OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT... 45

2 2 Lux borealis Hyvä lyseolainen! / Dear Lyseo student! TÄMÄ OPAS ON LAADITTU AVUKSI SINULLE, LYSEOLAINEN. TUTUSTU SIIHEN HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ OPAS KOKO LUKUVUODEN AJAN! ANNA SE MYÖS HUOLTAJILLESI TUTUSTUMISTA VARTEN. This is a study guide for the Lyseo academic year Please read it carefully and keep the guide with you throughout the school year. The text is mostly in Finnish. Request, if necessary, translation from your friends or teachers. Separate IB study guide is available in English for IB students. ******************************************************************************************************************************************* 1. JOHDANTO / INTRODUCTION Oulun Lyseon lukio eli lyhyesti Oulun Lyseo on antanut lukio-opetusta pohjoisen Suomen nuorille vuodesta 1874 alkaen. Yleissivistävänä kouluna lukion tehtävä on antaa opiskelijalle jatko-opintokelpoisuus ja työelämässä tarvittavat perustiedot ja taidot. Lisäksi lukio pyrkii vahvistamaan opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä tukee opiskelijan kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Opiskelijalla on lukion päättäessään käsitys siitä, mitkä ovat kansalaisen perusvelvollisuudet ja oikeudet Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopan unionissa. Hän tuntee myös globaalin vastuunsa ihmiskunnan jäsenenä ja kestävän kehityksen turvaamisessa. Lukio-opetuksen arvoperusta pohjautuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen kulttuuriperintöön sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistukseen. Keskeisiä arvoja ovat elämän ja toisen ihmisen kunnioittaminen ja pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS Oulun Lyseon lukion kasvatustyössä korostetaan vapautta ja vastuuta. Koulun toiminnassa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomioon ottamista. Opetuksessa pyritään edistämään erilaisten ihmisten ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kykyä ymmärtää toinen toisiaan. Tavoitteena on laaja-alaista sivistystä arvostava, kriittisesti ajatteleva ihminen. YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että lukion päättäessään opiskelijalla on hyvät tavat ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja kyky ottaa aikuisen ihmisen vastuu omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista, edellytykset tunnistaa julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja ja pohtia kriittisesti kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia, asenteelliset valmiudet elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamiseen kansainvälistyvässä maailmassa, valmiudet toimia ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon edistämiseksi.

3 3 OULUN LYSEON EETTISET PERIAATTEET Lyseolainen toimii eettisesti ja vastuullisesti. Lyseolainen kunnioittaa ihmisarvoa ja toisen ihmisen koskemattomuutta. Kouluyhteisö Oulun Lyseon kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työntekijät eli kaikki lyseolaiset. Ihmisarvon kunnioittaminen Ihmisarvon kunnioittaminen ilmenee ystävällisenä ja tahdikkaana käyttäytymisenä toista kouluyhteisön jäsentä kohtaan. Kouluyhteisössä arvostetaan jokaisen ihmisen persoonallista ainutkertaisuutta ja tuetaan myönteistä minäkäsitystä. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi eikä ketään saa kiusata eikä syrjiä. Eettinen vastuullisuus opiskelussa ja työnteossa Opiskelussa ja työnteossa edellytetään ahkeruutta ja rehellisyyttä. Yhteisistä sopimuksista pidetään kiinni. Jokainen lyseolainen on vastuussa kouluyhteisön työskentelyilmapiiristä. Kouluyhteisössä ei loukata toisia sanoilla eikä kenestäkään puhuta pahaa. Palautetta annetaan totuudenmukaisesti, mutta kannustavasti. Jokaisella on oikeus onnistua ja epäonnistua. Luonnon ja eri kulttuurien arvostus Kouluyhteisössä arvostetaan oman kulttuurin rinnalla myös muita kulttuureja. Koulun toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

4 OULUN LYSEON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 4 Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Säännöt koskevat soveltuvin osin kaikkia kouluyhteisön jäseniä sekä koulussa vierailevia henkilöitä. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain 26 :n mukaisesti. Yleistä 1. Kaikessa koulutyöskentelyssä tulee noudattaa hyviä tapoja, siisteyttä ja järjestystä. Kun jokainen odottaa omaa vuoroaan, siivoaa jälkensä ja huolehtii tavarat paikoilleen, koulun tilat pysyvät viihtyisänä ja turvallisena työskentely-ympäristönä. 2. Ruokailussa noudatetaan kohteliaisuutta ja siisteyttä. Ruokaa otetaan vain sen verran kuin jaksetaan syödä. Astiat ja tarjottimet palautetaan puhdistettuina oikeille paikoilleen palautusvaunuun. 3. Työskenneltäessä erikoisluokissa (esimerkiksi musiikki- tai kuvataideluokassa tai kemian laboratoriossa) tai varsinaisen luokkahuoneen ulkopuolella noudatetaan erikseen sovittuja ohjeita. 4. Kirjasto on keskittynyttä opiskelutyötä varten. Äänekkäät keskustelut, musiikin kuuntelu tai muu häiritsevä toiminta ei kuulu kirjastoon. 5. Koulun tiloja ja välineitä on lupa käyttää myös kouluajan ulkopuolella, kun toiminta liittyy opiskeluun tai koulun harrastustoimintaan. Käyttäjä on vastuussa tilojen ja välineiden kunnosta ja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. 6. Tupakointi, huumeiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleskelu koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. 7. Kulkuvälineet on säilytettävä niille tarkoitetuilla paikoilla. Autojen pysäköinti piha-alueella on sallittua koulupäivän aikana vain rehtorin myöntämän pysäköintiluvan haltijoille. Pysäköinninvalvojat suorittavat aika ajoin tarkastuksia koulun pihalla. Opiskelua koskevat säännöt 8. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Oppitunneille on saavuttava ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee muiden opiskelua. 9. Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat välineet. Opiskelua häiritseviä laitteita ei pidä käyttää oppitunnin aikana. 10. Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan allekirjoittama selvitys. 11. Jokaiseen jaksotodistukseen on pyydettävä huoltajan allekirjoitus, minkä jälkeen todistus on esitettävä ryhmänohjaajalle viikon kuluessa todistusten jakamisesta. POISSAOLOT Lukiolain 25 :n mukaan lukiolaisen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppitunneilla siis käydään ja opetukseen osallistutaan, ellei opiskelija ole jotain muuta opettajan kanssa kurssin alussa sopinut. Oppitunneilta voi olla pois vain, jos siihen on hyväksyttävä syy. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi lääkärissä käyminen, osallistumiset erilaisiin kilpailuihin, oppilaskunnan ja lukiolaisten kokouksiin, sairastumiset, elämän yllättävät kriisitilanteet yms. Sen sijaan esimerkiksi autokoulu, kampaamossa käyminen tai kevätkenkien ostaminen ei ole hyväksyttävä syy olla pois oppitunneilta. Pääsääntöisesti lupa poissaoloon pyydetään etukäteen. Yli viiden päivän poissaoloon pyydetään lupa rehtorilta täyttämällä kirjallinen lupa-anomus, jonka saa kansliasta. Viiden päivän tai sitä lyhyempiin poissaoloihin lupa pyydetään ryhmänohjaajalta.

5 5 Ennakoimattomat poissaolot selvitetään jälkikäteen. Tarvittaessa opiskelijan tulee myös todistaa, että poissaololle on ollut hyväksyttävä syy (esimerkiksi lääkärintodistuksella). Mikäli poissaoloon ei ole haettu lupaa hyvissä ajoin etukäteen, opettajat merkitsevät poissaolot Wilmaan. Alle 18-vuotiaan huoltajat voivat omilla tunnuksillaan tarkistaa Wilmasta opiskelijansa poissaolot sekä antaa selvityksen poissaolosta. Selvityksen voi myös esittää kirjallisena (todistuksineen) ensisijaisesti kunkin kurssin opettajalle tai vaihtoehtoisesti omalle ryhmänohjaajalle. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat antaa huoltajilleen luvan käyttää Wilmatunnuksiaan, jolloin huoltajat voivat tarkistaa ja selvittää opiskelijan poissaoloja koko lukion ajan. Vaihtoehtoisesti täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät poissaolonsa kirjallisesti ja allekirjoittavat selvityksensä. Jos opiskelija on pois oppitunneilta, tulee hänen selvittää (ystävältä tai opettajalta), millaisia asioita tunnilla on tehty ja mitä on annettu kotitehtäväksi ja tehdä ne itsenäisesti. Poissaolot eivät ole syy sanoa, että ei ole tehnyt, koska ei ollut edellisellä tunnilla. Opettaja voi vaatia näytön jokaisen poissaolokerran jälkeen (esim. vihkoon lasketut kotitehtävät). Näyttö/näytöt on annettava oma-aloitteisesti kurssin aikana, välittömästi poissaolon jälkeen ja ehdottomasti ennen koetta. Arviointiviikon poissaoloihin (valmisteleva tunti ja koetunti) suhtaudutaan erityisen kriittisesti. Kokeesta poissaolon syy on ilmoitettava opettajalle koepäivänä (tekstiviestillä/sähköpostilla/wilma-viestillä) ja allekirjoitettu poissaoloselvitys on tuotava viikon kuluessa kokeesta. Uusintakokeeseen on oikeutettu tulemaan vain, mikäli poissaolon syy on selvitetty ja syy on erityisen pätevä. Mikäli opettaja katsoo, että opiskelija ei ole toistuvien poissaolojen vuoksi saavuttanut niitä tietoja ja taitoja, jotka kurssiin kuuluvat, hän voi katsoa kurssin keskeytetyksi (K-merkintä todistuksessa). Tällöin opiskelija suorittaa kurssin kokonaisuudessaan myöhemmin. Jos opiskelija on ollut pois todistetusti hyväksyttävästä syystä, poissaolot voidaan opettajan harkinnan mukaan korvata ylimääräisillä suorituksilla (esimerkiksi kotiessee, laajempi koe, suullinen kuulustelu) tai suorittamalla kurssi osittain uudelleen. Poissaolotilanteissa opiskelijan velvollisuus on: - pyytää aina kun mahdollista lupa poissaoloon etukäteen - ilmoittaa aineenopettajalle, mikäli aikoo keskeyttää kurssin - jakson alussa poistaa Wilmasta sellaiset ilmoittautumiset, joihin ei aio osallistua - selvittää ja todistaa poissaolot - huolehtia, että opiskelee poissaolotuntien asiat - toimia kaikin tavoin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti omien poissaolojensa selvittämisessä ja korvaamisessa. VILPPI JA PLAGIOINTI KOKEISSA JA OPISKELUTEHTÄVISSÄ Lyseolaisen eettiset periaatteet edellyttävät rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä. Epärehellisyyttä eli vilppiä on tietysti lunttaaminen kokeissa, mutta myös plagioiminen eli tekstien kopioiminen (esimerkiksi verkosta) omaan aineeseen tai tutkielmaan ilman, että lähdettä mainitaan. Tällöin plagioija esittää toisen tekemän työn omanaan. Plagiointia on myös se, kun lainataan lauseen puolikas useammasta eri työstä ja yhdistetään lainatut osuudet kokonaisuudeksi (eikä lähdettä mainita). Vilpin ja plagioinnin seuraamukset ovat: 1) rehtorin puhuttelu 2) kyseisen kurssin hylkääminen ja 3) asiaa koskeva kirje opiskelijan vanhemmille. On hyvä muistaa myös, että kaikkein suurimman vahingon vilppiin tai plagiointiin syyllistynyt tekee (vaikkei jäisi kiinnikään) henkisesti ja moraalisesti itselleen. Vilppi tai plagiointi ei missään tapauksessa kuulu lyseolaisen toimintatapoihin. On parempi epäonnistua rehellisesti kuin onnistua vilpin avulla.

6 6 2. TIEDOTTAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄT TIEDOTTAMINEN LYSEOSSA Opiskeluun ja koulun tapahtumiin liittyvä tiedottaminen hoidetaan pääosin Wilmassa ja ryhmänohjaustapaamisissa. Lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan koulun verkkosivuilla, infotauluilla ja kuulutuksin. On ensisijaisen tärkeää, että opiskelijat seuraavat Wilmaa päivittäin. Lisäksi on osallistuttava ryhmänohjaustapahtumiin ja seurattava verkkosivujen uutispalstaa ja kalenteria. Kouluympäristön siisteyden ja viihtyisyyden säilyttämiseksi paperi-ilmoituksia saa kiinnittää vain ilmoitustauluille, ei oviin tai seinille. Jos huomaat ilmoitustaululla vanhentuneen ilmoituksen, ole hyvä ja poista se. Mikäli sinulla tai ryhmälläsi on tärkeää tiedotettavaa koko kouluyhteisölle esim. verkkosivujen tai infotaulujen välityksellä, ota yhteys ryhmänohjaajaan, rehtoriin tai opinto-ohjaajaan. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET Lyseolaisilla on päivittäisen koulutyön kannalta välttämättömiä sähköisten palveluiden käyttäjätunnuksia,. Näitä ovat 1. Wilma-tunnus 2. Eduouka-toimialueen tunnus (käytetään myös Kursseille ilmoittautuminen ja opintojen etenemisen seuranta tapahtuu Wilmassa, jonka avulla myös hoidetaan opiskeluun liittyvä tiedottaminen pääosin. Wilman käyttäjätunnukset jaetaan opiskelijoille heidän ensimmäisenä opintovuotenaan kouluun hyväksymisen yhteydessä. Myös vanhemmat voivat käyttää Wilmaa omilla tunnuksillaan mm. selvittääkseen lastensa poissaolot. Wilma löytyy osoitteesta https://wilmalukio.ouka.fi. Opiskelijakäytössä olevat Windows-tietokoneet ovat eduouka-toimialueella, ja niihin kirjaudutaan eduouka-käyttäjänimellä ja salasanalla. Tunnukset luodaan automaattisesti kaikille opiskelijoille, ja ne ovat muotoa etsu0123 (etunimi, sukunimi, 4-numeroinen tunnus). Samalla käyttäjänimellä kirjaudutaan jolloin tunnus kirjoitetaan muodossa Tämä on myös opiskelijan sähköpostiosoite. Kirjautuminen tapahtuu esim. osoitteessa tai suoraan sähköpostiin Salasanan vaihtaminen tapahtuu kirjautumalla ensin Windows-tietokoneelle ja painamalla sitten näppäimet Ctrl, Alt ja Delete pohjaan samanaikaisesti, minkä jälkeen esiintulevasta valikosta voi vaihtaa salasanan. Lyseon ATK-luokan koneet ovat Linux-koneita. Linux-koneissa on käytössä vierailijatunnus, joten niihin ei tarvita omaa erillistä käyttäjätunnusta. Lyseolaiset saavat halutessaan oman tunnuksen Linux-koneille koneita ja palvelimia hoitavalta oppilasylläpidolta. Ylläpitoryhmään ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Erityistietoja ei tarvita: perusasiat opitaan ylläpitokurssilla, minkä jälkeen tehtävän vaatimia taitoja oppii ylläpidossa toimiessaan vanhemmilta ylläpitäjiltä. Katso lisätietoja Lyseon kotisivuilta (Opiskelijoille>ATKjärjestelmä).

7 OULUN LYSEON TIETOKONEVERKON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 7 1 Sitoudun käyttämään vain minulle annettua käyttäjätunnusta. Tiedostan että minulle annettu käyttäjätunnus on vain omaa käyttöäni varten. 2 Koulun Windows-koneita ja verkkoa ylläpitää OTT (Oulun Tietotekniikka) ja koulun ATK-luokan Linux-tietokoneita ja palvelimia ylläpitää ja huoltaa ylläpitoryhmä, johon kuuluu opiskelijoita sekä henkilökunnan jäseniä. Sitoudun noudattamaan OTT:n ja ylläpitoryhmän ohjeita kaikissa tietokoneiden ja verkon käyttöön liittyvissä asioissa. 3 Sitoudun omalta osaltani työrauhan säilyttämiseen sekä asiallisuuden ja hyvien tapojen sekä Suomen lain ja ylläpidon ohjeiden noudattamiseen. En pyri aiheuttamaan haittaa järjestelmälle, verkolle tai muille käyttäjille. 4 Sitoudun järjestelmän käytön hyötypriorisointiin. Koulun tietokoneet ja verkko ovat ensisijaisesti tarkoitetut koulutöiden tekemistä ja opiskelumateriaalin tutkimista varten. Kaikenlainen muu käyttö on toissijaista. Sitoudun pyydettäessä luovuttamaan toissijaisessa käytössä olevan tietokoneeni sitä koulutöihin tai opiskelumateriaalin tutkimiseen tarvitsevalle käyttäjälle. 5 Olen henkilökohtaisesti vastuussa koulun tietokoneille tallentamieni tiedostojen sisällöstä ja varmistamisesta. Koulu ei vastaa teknisten häiriöiden tai asennustöiden mahdollisesta aiheuttamasta tietojen tai tiedostojen katoamisesta. 6 Sitoudun välttämään järjestelmän ja verkon tarpeetonta kuormitusta. Ylläpidolla on tarvittaessa oikeus ehkäistä ylikuormitus esimerkiksi poistamalla käyttäjän tallentamia ylisuuria tiedostoja tai rajoittamalla muutoin käyttäjän toimintaa. 7 Ylläpito on oikeutettu rehtorin luvalla tarkastamaan sellaisia käyttäjien tiedostoja, joiden voidaan perustellusta syystä epäillä olevan järjestelmälle haitallisia tai sisällöltään epäasiallisia. Oulun Lyseon lukio pidättää oikeudet sääntöjen muuttamiseen. Samoin OTT:llä on oikeus oman toimivaltansa ja sopimusten puitteissa. Sääntöjen ajantasainen versio on nähtävissä koulun www-sivuilla. Tietokoneverkon käyttösääntöjen rikkominen johtaa käyttäjätunnuksen menetykseen määräajaksi tai pysyvästi sekä aiheutuneiden vahinkojen korvausvelvollisuuteen.

8 8 3. KÄSITTEITÄ JA OHJEITA OPISKELUA VARTEN Jakso Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7 viikon pituiseen opintojaksoon. Jokaiselle jaksolle opiskelija valitsee kurssitarjonnasta ne kurssit, joita hän opiskelee. Kurssi Kussakin oppiaineessa kurssi on noin 38 tunnin työtä vastaava opiskelukokonaisuus, joka opiskellaan yhden jakson aikana. Kurssiin kuuluu viikoittain kolme 75 minuutin oppituntia sekä niihin liittyvät kotitehtävät. Kurssi arvostellaan arvosanalla (4 10) tai suoritusmerkinnällä (S). Arvostelu perustuu kurssin lopussa pidettävään kokeeseen, kurssitöihin ja oppitunneilla osoitettuun aktiivisuuteen. Kurssitarjotin Kurssitarjotin on taulukko, josta löydät kurssien järjestämisajankohdat, opettajatiedot ja luokkatilat. Kurssitarjottimet löydät opinto-oppaan sivuilta Pakollinen kurssi Eri oppiaineiden kaikki pakolliset kurssit on suoritettava ennen kuin voi saada lukion päättötodistuksen tai saada oikeuden osallistua kyseisen oppiaineen ylioppilastutkintoon. Syventävä kurssi Syventävä kurssi on oppiaineen pakollisiin kursseihin välittömästi liittyvä opiskelijalle valinnainen kurssi. Opiskelija valitsee ne syventävät kurssit, jotka häntä kiinnostavat tai joita hän pitää tulevaisuutensa kannalta tärkeinä. Ylioppilastutkinnon tehtävät, lukuun ottamatta reaalikokeen jokeritehtäviä, laaditaan oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöjen perusteella. Opiskelijan on suoritettava lukio-opintojensa aikana vähintään 10 syventävää kurssia saadakseen lukion päättötodistuksen. Soveltava kurssi Valinnainen kurssi, joka voi sisältää aineksia eri oppiaineista. On usein koulukohtainen menetelmäkurssi tai toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi. Soveltavaa kurssia voidaan pitää lisänäyttönä oppiaineen päättöarvosanaa määrättäessä. Toteutuvat kurssit vaihtelevat vuosittain. Arviointiviikko Arviointiviikko järjestetään opintojakson lopussa (jakson 7 viimeistä työpäivää) ja sen aikataulu poikkeaa jakson tavanomaisesta tuntikierrost. Arviointiviikon ensimmäisenä päivänä aamupäivällä klo (8) 9 12 on 1. koodin koe tai esimerkiksi kurssin lopputöiden esittely ja iltapäivällä klo koodin oppitunti. Arviointiviikon toisena päivänä klo 9 12 on puolestaan 2. koodin viimeiset oppitunnit ja iltapäivällä klo koodin oppitunti. Arviointiviikon viimeisenä päivänä on 7. koodin oppitunti klo koodin kurssien osalta arviointiviikolla pidettävistä tunneista sovitaan kurssin opettajan kanssa ennen kurssin työsuunnitelmaa laadittaessa (tunteja voi olla esimerkiksi arviointiviikon viimeisenä päivänä klo alkaen). Kokeenpalautus Kokeet palautetaan noin kaksi viikkoa koeviikon päättymisen jälkeen, tavallisesti maanantaina. Palautuspäivä on merkitty symbolilla KP lukuvuoden työjärjestykseen. Kunkin kurssin koe palautetaan samassa opetustilassa, jossa kurssikin pidettiin, ja palautukseen käytetään aikaa 15 minuuttia. Palautus alkaa koodeittain seuraavasti: - 1-koodi koodi koodi koodi koodi koodi koodi koodi 14.30

9 9 Mikäli opiskelija ei pääse kokeenpalautukseen, hänen tulee valtuuttaa joku opiskelijatoverinsa ottamaan koepaperi haltuunsa palautustilaisuudessa. Jaksotodistukset Ryhmänohjaaja jakaa jaksotodistukset pääsääntöisesti kokeen palautuksen jälkeisenä perjantaina klo ryhmänohjausluokissa. Todistusten jakopäivän symboli on TJ lukuvuoden työjärjestyksessä. Uusintakuulustelut Opiskelija, joka saa hylätyn arvosanan tai on esimerkiksi sairauden vuoksi estynyt osallistumaan kurssikokeeseen, voi suorittaa kurssin uusintakuulustelussa. Hylätyn uusintaa voi yrittää kerran ja opiskelija voi itse valita suoritusajankohdan. Uusintakuulustelupäivät on merkitty symbolilla U lukuvuoden työjärjestykseen. Koeaika on yleensä 180 minuuttia. Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilmassa. Uusintakuulustelujen tenttipäiväkirjat avautuvat ilmoittautumista varten kokeenpalautuksen jälkeen ja sulkeutuvat noin viikkoa ennen uusintakuulustelupäivää. Hyväksytyn kurssin uusiminen Hyväksytty kurssi suoritetaan pääsääntöisesti uudelleen kurssille osallistumalla. Opiskelijalle on kuitenkin mahdollisuus suorittaa hyväksytty kurssi korotuskuulustelussa opetukseen osallistumatta, jos hänellä on siihen riittävät perusteet. Korotuskuulustelut on merkitty symbolilla KK lukuvuoden työjärjestykseen. Pelkällä uusintakuulustelulla tai kurssikokeella suoritettavasta hyväksytyn kurssin uusinnasta on siis aina keskusteltava kyseisen aineenopettajan kanssa. Korotuskuulustelu Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa yksittäisen kurssin arvosanaa erillisissä korotuskuulusteluissa. Korotuskuulusteluja järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja ne on merkitty työjärjestykseen symbolilla KK. Lisäksi lukio-opintojaan päättävällä opiskelijalla on mahdollisuus osallistua koko oppiaineen arvosanan korotuskuulusteluun (tenttiin) ennen päättötodistuksen antamista. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Kuulusteluun voi kuulua suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, voidaan arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelut ajoitetaan helmimaaliskuulle, jolloin ne hyödyttävät myös kevään ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin valmistautumisessa. Kurssin suorittaminen itsenäisesti Opiskelija voi suorittaa kurssin myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäisestä suorittamisesta eli niin sanotusta tenttimisestä on sovittava opettajan kanssa. Normaalisti tenttimiseen kuuluu kurssikokeiden lisäksi myös muita suorituksia. Koe voidaan korvata myös laajahkolla esseellä. Hylättyä itsenäistä suoritusta (arvosana 4) ei voi korottaa uusintakuulustelussa eikä siitä tule kurssisuoritusta. Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen Mikäli opiskelija kykenee suorittamaan samalla koodilla olevaa kahta kurssia samanaikaisesti, tulee siitä sopia (läsnäoloista, kurssikokeesta jne.) molempien kurssien opettajien kanssa. Toisessa oppilaitoksessa suoritettujen kurssien hyväksyminen ja osaamisen tunnustaminen Kaikissa Oulun lukiossa ja muissa lukioissa suoritetut kurssit hyväksytään automaattisesti myös Lyseon kurssisuorituksiksi. Myös ammatilliselle vaihtojaksolle osallistuvien ammatilliset kurssit hyväksytään automaattisesti lukion kursseiksi (muualla suoritettuihin opintoihin). Myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä, mikäli kurssit ovat lukion tavoitteiden mukaisia. Tällöin opiskelijan on haettava osaamisen tunnustamista rehtorilta ja tarvittaessa asianomaisen oppiaineen opettajalta. Hakiessaan osaamisen tunnustamista opiskelijan on annettava kirjallinen selvitys siitä, millaista lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavaa osaamista hänellä on ja

10 10 mitä oppimäärään sisältyviä opintoja hän haluaa osaamisellaan korvata. Kirjallinen selvitys voi olla muun muassa oppilaitoksen suoritetuista kursseista antama todistus, jossa kuvataan myös kurssien sisällöt ja tavoitteet sekä opintojen laajuus tai oppimispäiväkirja tai muu lopputyö/-tuotos, jossa opiskelija kuvaa ajankäyttöään sekä lukion opetussuunnitelman mukaisten tietojensa ja taitojensa kehittymistä toiminnan aikana. Poissaolot Opettaja on velvollinen seuraamaan opiskelijoiden poissaoloja ja opiskelija on velvollinen tekemään kurssin opettajalle ja ryhmänohjaajalleen selvityksen kaikista poissaoloistaan. Poissaolot kirjataan myös Wilmaan. Hälyttävissä tapauksissa ryhmänohjaaja ottaa yhteyden opiskelijan huoltajiin (tarvittaessa myös opiskelijahuoltoryhmään). Jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja, opettaja voi harkintansa mukaan evätä opiskelijan oikeuden osallistua kurssikokeeseen. Poissaoloista enemmän sivulla 4. Opiskelijavakuutus Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki opiskelijat koulussa ja koulumatkoilla sekä opetusohjelman mukaisilla matkoilla tapahtuvien tapaturmien varalta. Kouluruokailu Koulun ruokala on avoinna klo Opiskelijan ruokailuaika on klo: tai tai sen mukaan, milloin hänellä on työjärjestyksessään vähintään 30 minuutin tauko. Ruokailu on opiskelijoille maksuton. Käytetyt astiat on ruokailun jälkeen tuotava palautusvaunuun. Lautaset ja tarjottimet puhdistetaan huolellisesti ruoanjätteistä ja roskista ja pinotaan hyvään järjestykseen palautusvaunun osastoihin. Ruokailun päätteeksi tuolit kootaan siisteiksi pinoiksi ruokalaan. Mikäli opiskelijalla on ruokaaineallergia, tulee hänen ilmoittaa siitä kansliaan heti lukuvuoden alussa. Päivänavaus Päivänavaus pidetään koulupäivinä (koeviikkoja ja yo-koepäiviä lukuun ottamatta) keskusradion välityksellä ensimmäisen oppitunnin lopussa klo paitsi jaksojen 4-5 perjantaipäivinä, jolloin päivänavaus on toisen oppitunnin alussa klo Päivänavauksen pitäjinä ovat opettajat, opiskelijat ja kutsutut vieraat. Autojen paikoitus Autojen pysäköinti koulun pihalla on koulupäivän aikana sallittua vain pysyvällä tai tilapäisellä pysäköintiluvalla. Pysyvää lupaa anotaan kirjallisesti rehtorilta. Tilapäisen luvan (yhdeksi päiväksi) voi antaa rehtori, koulusihteeri tai vahtimestari. Pysäköintilupia myönnetään opiskelijoille vain terveydellisistä syistä (esim. invaliditeetin vuoksi). Autoilevia opiskelijoita pyydetään käyttämään lähellä (mm. Raatin alueella) sijaitsevia ilmaisia parkkialueita.

11 11 Tupakointi Tupakkalaki (2010/ ) kieltää tupakoinnin koulussa ja koulualueella sekä sen välittömässä läheisyydessä (esim. koulurakennusta sivuavilla katuosuuksilla). Kielto koskee myös purutupakkaa eli nuuskaa. Tupakoija altistuu vakaville ja tuskallisille hengityselimistön vaurioille (mm. keuhkosyöpä ja keuhkojen ahtaumatauti) ja vaarantaa myös muiden terveyden. Tupakoinnin jätökset pilaavat ja rumentavat ympäristöämme. Vanhempien, koulun ja oppilaskunnan yhteisenä tavoitteena on tupakoinnin lopettaminen ja se voi onnistua vain yksilöllisellä päätöksellä ja yhteisön tuella. Lyseo is a non-smoking and drug-free school. Henkilötietolaki Opiskelijoita koskevia henkilötietoja kerätään opiskelijarekisteriin. Jos opiskelija haluaa tarkastaa itseään koskevia tietoja tai vaatia tietojen korjaamista henkilötietolain nojalla, tästä tulee esittää pyyntö koulusihteerille. Kurinpito (lukiolaki 26) Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muutoin epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Koulun kirjasto Koulumme kirjasto kuuluu Oulun kaupungin koulukirjastoverkkoon. Lainaaminen kirjastosta on mahdollista omalla koulukirjastokortilla, joka tehdään kaikille aloittaville opiskelijoille 1.jakson opiskelutaitojen kurssilla. Lainausautomaatti pyritään pitämään avoinna joka päivä. Jos lainauksessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä kirjastoa hoitavaan opettajaan! Laina-aika on kuukausi, mutta kirja olisi hyvä palauttaa heti kun sitä ei tarvitse. Kirjaston lehdet, sanakirjat ja isot hakuteokset eivät ole lainattavaa materiaalia. Koulun kirjasto on rauhallinen työtila ja siellä olevat tietokoneet ovat pääasiassa koulutyöskentelyä varten. Ethän puhu puhelimessa, juttele äänekkäästi, kuuntele musiikkia ilman korvakuulokkeita tai muuten häiritse työrauhaa kirjastossa. Tulostamisesta kirjastossa: Tulostin on opiskelijoiden käytössä ja vain koulutöitä varten! Vältä turhaa tulostamista. Paperia voit hakea tarvitsemasi määrän vahtimestarilta. Kirjastosta vastaa Tiina Pilto p ). Oppilaskunta Koulumme kaikki opiskelijat kuuluvat oppilaskuntaan. Vuosittain oppilaskunta valitsee keskuudestaan syksyllä yleiskokouksen yhteydessä äänestyksellä hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Äänestykseen voivat asettua ehdokkaaksi kaikkien vuosikurssien opiskelijat ja hallituskausi kestää koko opiskelijan lukioajan. Hallitus toimii lukiossa oppilaskunnan hyväksi ja tärkeimpänä tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta ja toimia koulun yhteishengen kohottajana. Lisäksi toimikuvaan kuuluu erilaisten tapahtumien järjestäminen, kouluympäristön viihtyvyyden parantaminen ja osallistuminen koulun sisäiseen päätöksentekoon. Hallitus kehittää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä.

12 12 4. OPISKELUOHJELMAN LAATIMINEN Lukion opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Sen suorittamiseen voi kuitenkin käyttää enintään neljä vuotta, mutta opintojen tarpeetonta venyttämistä tulee välttää. Kolmen lukuvuoden opiskelusuunnitelma edellyttää kursseja suoritettavaksi vähintään seuraavasti: 1. opiskeluvuosi 30 kurssia 2. opiskeluvuosi 30 kurssia 3. opiskeluvuosi 15 kurssia Kolmantena opiskeluvuonna ei ehdi suorittaa kuin noin 15 kurssia, koska helmikuussa alkavat ylioppilaskirjoitukset kuuntelukokein ja maaliskuussa varsinaiset kirjalliset kokeet. Jos haluaa käyttää aikaa lukion suorittamiseen enemmän tai vähemmän kuin kolme vuotta, tulee kurssimäärä sovittaa opiskelijan omaan aikatauluun. Lukio ja ylioppilastutkinto tulevat suoritetuksi kolmessa vuodessa, kun opiskelija pitää yllä säännöllistä opiskelutahtia: vähintään 6 kurssia per jakso. Luokattomuuteen perustuvilla opetusjärjestelyillä mahdollistetaan se, että opiskelija pystyy maksimoimaan omien kykyjensä ja lahjojensa kehittymisen. Humanistisen tradition mukaisesti yksilöllisyys arvotetaan hyvin korkealle, jolloin opiskelijaa kannustetaan henkilökohtaisten ja muista poikkeavien opiskeluohjelmien tekemiseen ja siten löytämään ja voimistamaan omia vahvuuksiaan. Tällöin myös erilainen oppiminen, esimerkiksi tenttiminen ja tutkielmien kirjoittaminen, arvotetaan aikaisempaa korkeammalle. Näistä syistä johtuen opiskelija itse on ainoa oikea henkilö suunnittelemaan opiskelu-ohjelmansa. Suunnittelussa avustavat opinto-ohjaaja, aineenopettaja, ryhmänohjaaja ja rehtori. Opinto-ohjelmasi pohjana toimii suunnitelma ylioppilastutkintoon osallistumisesta porrastetusti. Lähes kaikissa oppiaineissa voit laatia itsellesi aikataulun, jossa kaikki oppiaineen kurssit on opiskeltu toisen opiskeluvuoden kevääseen, kolmannen opiskeluvuoden syksyyn tai kolmannen opiskeluvuoden kevääseen mennessä. Suunnittelussa onkin järkevää ottaa lähtökohdaksi hajautetusti suoritettava ylioppilastutkinto. Tutkinto tulee suorittaa loppuun kolmella perättäisellä suorituskerralla, esimerkiksi kevät 2013, syksy 2013 ja kevät Kaikki suorituskerrat kannattaa käyttää hyväkseen ja siksi kurssit on valittava siten, että mahdollisuuksien mukaan oppiaineen kaikki kurssit tulevat suoritetuksi ennen kyseisen aineen ylioppilaskirjoituksiin osallistumista. Vähintään oppiaineen pakolliset kurssit täytyy olla suoritettuna ennen osallistumista ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin. Lukiota aloittavien tulisi keskittyä pakollisten kurssien suorittamiseen, mutta silti ohjelmaan on järkevää valita myös syventäviä ja soveltavia kursseja, jos ne sopivat hyvin viikoittaiseen työjärjestykseen. Valitse kurssitarjonnasta kullekin jaksolle opiskeluohjelmaasi sopivat kurssit. Varaudu kuitenkin muutoksiin. Keskustele opinto-ohjaajan ja opettajasi kanssa eri vaihtoehdoista. Huomioi myös kuvataide, musiikki ja liikunta. Ilmoittaudu kurssille Wilmassa. (ks. Kursseille ilmoittautuminen). Päätä jo 1. vuoden aikana, milloin osallistut kunkin oppiaineen ylioppilastutkintokokeeseen ja laadi opiskeluohjelmasi siten, että saat kyseisen aineen syventävätkin kurssit suoritetuksi ennen koetta. Ole valmis joustavasti muuntamaan suunnitelmaasi, sillä kurssi, jolle olet aikonut osallistua, saattaa peruuntua tai tulla suuresta osallistujamäärästä täyteen; useinkaan kursseja ei voida tila- tai opettaja puutteen vuoksi jakaa useammiksi ryhmiksi. Oppikirjaluettelo löytyy Lyseon sivuilta (Opiskelijoille > Opetus > Oppikirjat) Opiskelu kysyy ammattitaitoa eli opiskelutekniikkaa. Siihen kuuluvat ainakin seuraavat seikat: työrauhan ja viihtyisän työympäristön arvostaminen määrätietoisuus, omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus älyllinen uteliaisuus, halu tietää ja osata Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä on paljon, samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Kurssit ovat tiiviitä, joten opetuksessa ja opiskelussa on edettävä ripeästi.

13 13 Lukion käyminen voi ajoittain tuntua hyvin raskaalta. Tulee tunne, ettei ehdi tehdä kaikkea kunnolla. Arvosanat kokeissa eivät osoita opiskelijan todellisia kykyjä opiskelija pystyisi parempaan, jos aika riittäisi ja jaksaisi enemmän. Ennakoi tilanne! Ryhdy auttamaan itseäsi! Ohjeita jaksamiseen ja tehokkaaseen työntekoon: Vältä myöhästymisiä ja aiheettomia poissaoloja Käytä oppitunnit tehokkaasti hyödyksesi: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, väitä vastaan, kysy. Oppikirja on vain opiskelusi runko. Käytä muitakin tietolähteitä. Tee kotitehtävät joka päivä. Vältä ulkolukua, pyri ymmärtämään lukemasi. Suunnittele kotityöskentely: tee harrastuksille ja muille tehtävillesi aikataulu. Noudata sitä! Osallistu tarvittaessa tukiopetukseen. Huolehdi kunnostasi ja terveydestäsi, niin jaksat keskittyä ja opiskella tehokkaasti. Luokattomassa lukiossa voit laatia itse itsellesi oman opinto-ohjelmasi, mikä antaa sinulle mahdollisuuden opiskella joustavasti ja laajasti, kiinnostustesi mukaisesti. Vaikeuksien ja epäselvyyksien ilmaantuessa ota yhteys opinto-ohjaajaan, opettajaan tai rehtoriin! He auttavat ja opastavat sinua mielellään. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion päättötodistus annetaan vain lukion koko oppimäärän suorittaneille. Tätä varten opiskelijan on suoritettava: kaikki pakolliset kurssit (47 tai 51 kurssia riippuen matematiikan laajuudesta) yhteensä kolme kuvataiteen ja musiikin pakollista kurssia vähintään kymmenen syventävää kurssia ja yhteensä vähintään 75 kurssia (ylärajaa ei ole). Hyväksytty oppiaineen oppimäärän arvosana edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään 2/3 opiskeluohjelmaansa kuuluvista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti (arvosana vähintään 5). Erityisesti abiturienttien tulee huolehtia siitä, että kaikki pakolliset kurssit ovat suoritettuina ja että kokonaiskurssimäärä täyttyy, syksyllä lokakuun loppuun ja keväällä huhtikuun loppuun mennessä. Jos opiskelijalta tällöin puuttuu kurssisuorituksia tai niiden osia, ei hän voi saada ylioppilastutkinto-todistusta, vaikka itse tutkinto olisikin läpäisty. Tutkintotodistus jää tällöin ylioppilastutkintolautakuntaan odottamaan koulun ilmoitusta lukion oppimäärän täyttymisestä. KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-palvelussa. Ilmoittautumisen voi tehdä millä tahansa Internet-yhteydellä varustetulla tietokoneella koululla tai muualla. Wilma-palvelua varten jokaisella opiskelijalla on oma käyttäjätunnus ja salasana. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija näkee kurssille jo aiemmin ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän. Samoin opiskelija voi tarkistaa, mille kursseille hän on itse jo ilmoittautunut. Opiskelija näkee myös kurssit, jotka hän on jo suorittanut. Opiskelija voi tulostaa Wilmasta oman lukujärjestyksensä, josta näkee myös kunkin kurssin luokkatilan. Opiskelija pääsee katsomaan Wilmasta myös jaksotodistuksensa ja poissaolonsa. Järjestelmä antaa mahdollisuuden ilmoittautua kullakin koodilla vain yhdelle kurssille. Jos opiskelija haluaa suorittaa toisen samalla koodilla olevan kurssin, on hänen neuvoteltava asiasta kurssien opettajien kanssa.

14 14 Ilmoittautuminen lukuvuoden kursseille suljetaan kunkin jakson osalta viikon kuluttua jakson alkamisesta. Opiskelijoita kehotetaan ilmoittautumaan sellaisiin ryhmiin, joissa on runsaammin tilaa jäljellä. Ylisuurien ryhmien välttämiseksi on kursseille asetettu ilmoittautumiskatto (pääsääntöisesti 36). Poikkeustapauksissa voidaan kurssille ottaa opettajan suostumuksella yli 36 opiskelijaa. Taloudellisista syistä kurssit, joille on ilmoittautunut vähemmän kuin 10 opiskelijaa joudutaan yleensä peruuttamaan. Poikkeuksista on sovittava rehtorin kanssa. Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa opiskelijaa kehotetaan kääntymään kurssin opettajan, opintoohjaajan, ryhmänohjaajan, apulaisrehtorin tai rehtorin puoleen. WANHOJENPÄIVÄN TANSSIHARJOITUKSET Harjoitukset ovat kansallisen ohjelman opiskelijoille 3. jaksossa (katso kurssitarjotin, liikunnan kurssi 6). IB-opiskelijoiden harjoitukset sovitaan erikseen. Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu Wilman lisäksi kaikille pakollisessa infotilaisuudessa elokuussa. Lisätietoja liikunnan opettajilta. MUUTA HUOMIOONOTETTAVAA Kurssitarjottimen tunnuksella en merkittyjen kurssien opetuskieli on englanti. Ne vastaavat sisällöltään normaaleja kansallisen lukion kursseja lukuun ottamatta historiaa, englantia ja ruotsia. Nämä kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti IB-ohjelmaan jatkaville. Englanninkielisille kursseille voivat kuitenkin osallistua muutkin lyseolaiset, jotka haluavat tällä tavoin parantaa kielitaitoaan. Kurssitarjottimen tunnuksella osyk merkittyjen kurssien opetuspaikka on Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Näille kursseille ilmoittaudutaan Wilmassa (oikea palkki > Kurssitarjotin) avaamalla OSYK:n kurssitarjotin ja valitsemalla kurssit sieltä.

15 SUOSITUS ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN KURSSIVALINNOIKSI JAKSOILLE 1 JA 2 Suositus 1.vuosikurssin opiskelijoiden kurssivalinnoiksi ensimmäiselle jaksolle. Huomioithan, että kuusi kurssia/jakso riittää 3. vuoden lukio-ohjelmaan! 15 AAL MKP PPI LPE KAL EJY ARO 1 englanti 1 (L2) pitkä mat. 1 (L26) kemia 1 (L29) musiikki 1 (L11) äidinkieli 1 (L23) ruotsi 1en (CK) historia 1en (CH) (EMH) (KSO) (HKI) (SPI) (MKJ) (AKA) (MJO) 2 biologia 1 (L15) (SJK) historia 1 (L21) (TSI) englanti 1 (L12) (PPI) lyhyt mat. 1 (L1) (VKI) pitkä mat. 1 (L26) (KAL) xxx englanti 2en (CM) (UVU) 3 opiskelutaitojen kurssi kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille 4 xxx englanti 1 (L12) (EMH) psykologia 1 (L11) (MBE) uskonto 1 (L14) (LPE) liikunta 1 (SHM/TLO) pitkä mat. 1en (CJ) (VKI) pitkä mat. 1en (CJ) (VKI) 5 ruotsi 1 (L13) (AAL) äidinkieli 1 (L29) (TJU) xxx englanti 1 (L12) (PPI) historia 1 (L21) (ANS) xxx fysiikka 1en (CE) (KKO) 6 äidinkieli 1 (L23) ruotsi 1 (L13) kuvataide 1 (L28) pitkä mat. 1 (L26) englanti 1 (L12) fysiikka 1en (CE) xxx (MKJ) (MKP) (MSI) (MSÄ) (MPK) (KKO) 7 psykologia 1 (L14) (MBE) xxx pitkä mat. 1 (L26) (KSO) ruotsi 1 (L13) (AAL) xxx äidinkieli 1 (CK) (MJU) psykologia 1en (CJ) (PJÄ) 8 pitkä mat. 1 (L26) (KSO) kuvataide 1 (L28) (MSI) fysiikka 1 (L1) (RPA) biologia 1 (L15) (SJK) yh.oppi 1 (L11) (ANS) englanti 3en (CM) (EJY) äidinkieli 1 (CK) (ARO) Huomioi: 2.koodilla voi valita myös musiikin 1.kurssin (L11). 4.koodilla voi valita myös liikunnan 1.kurssin ja A-saksan 1.kurssin (L22). 5.koodilla voi valita myös elämänkatsomustiedon 1.kurssin (L27). Kerhokoodilla on valittavissa erilaisia kieli- ja kulttuurikursseja. Suositus 1.vuosikurssin opiskelijoiden kurssivalinnoiksi toiselle jaksolle. Huomioithan, että kuusi kurssia/jakso riittää 3. vuoden lukio-ohjelmaan! AAL MKP PPI LPE KAL EJY ARO 1 kuvataide 1 (L28) (MSI) ruotsi 2 (L13) (MKP) äidinkieli 1 (L23) (MKJ) psykologia 1 (L20) (TPR) xxx musiikki 1en (L11) (SPI) max. 30 opiskelijaa musiikki 1en (L11) (SPI) max. 30 opiskelijaa 2 kemia 1 (L29) (PPR) musiikki 1 (L11) (SPI) xxx äidinkieli 1 (L23) (ARO) pitkä mat. 2 (L26) (KAL) pitkä mat. 2en (CK) (VKI) lyhyt mat. 1en (CL) (HKI) 3 pitkä mat. 2 (L26) uskonto 1 (L14) biologia 1 (L15) lyhyt mat. 1 (L1) kemia 1 (L29) psykologia 1en (CJ) xxx (KSO) (MBE) (SJK) (KKO) (HKI) (PJÄ) 4 xxx maantiede 1 (L27) (SAM) pitkä mat. 2 (L26) (KSO) xxx ruotsi 1 (L13) (SJO) äidinkieli 2 (CJ) (MJU) kemia 1en (L29) (PPR) 5 äidinkieli 2 (L23) (MKJ) xxx ruotsi 1 (L13) (AAL) pitkä mat. 2 (L26) (MSÄ) maantiede 1 (L27) (SAM) 6 ruotsi 2 (L13) (AAL) 7 liikunta 1/tytöt (SHM) 8 historia 1 (L21) (TSI) pitkä mat. 2 (L26) (MSÄ) liikunta 1/tytöt (SHM) biologia 1 (L15) (TVE) yh.oppi 1 (L21) (TSI) englanti 2 (L12) (PPI) terveystieto 1 (L27) (SHM) englanti 2 (L12) (MPK) filosofia 1 (L27) (LPE) fysiikka 1 (L1) (MSÄ) filosofia 1 (L14) (LPE) fysiikka 1 (L1) (KAL) englanti 2 (L12) (MPK) biologia 1 en (CA) (ARÖ) max. 30 opiskelijaa xxx yh.oppi 1en (CK) (MJO) yh.oppi 8en (CG) (TBE) max. 16 opiskelijaa biologia 1 en (CA) (ARÖ) max. 30 opiskelijaa ruotsi 1en (CN) (AKA) äidinkieli 2 (CJ) (ARO) yh.oppi 8en (CG) (TBE) max. 16 opiskelijaa Huomioi: 1.koodilla voi valita myös B3-espanjan 1.kurssin (L25) (HUOM! LUKIOSSA ALKAVA ESPANJAN KIELI ON ALOITETTAVA 2. JAKSOSSA) TAI A-saksan 2.kurssin (L22). 2.koodilla voi valita myös B3-saksan 1. kurssin (L24) (HUOM! LUKIOSSA ALKAVA SAKSAN KIELI ON ALOITETTAVA 2. JAKSOSSA). 3.koodilla voi valita myös B3-venäjän 1. kurssin (L24). 4.koodilla voi valita myös B3-espanjan 1.kurssin (L2) tai B3-ranskan 1.kurssin (L25) (HUOM! LUKIOSSA ALKAVA ESPANJAN TAI RANSKAN KIELI ON ALOITETTAVA 2. JAKSOSSA). 5. koodilla voi valita myös A-ranskan 1. kurssin (L25). 6.koodilla voi valita myös B3-latinan 1.kurssin (L25) (HUOM! LUKIOSSA ALKAVA LATINAN KIELI ON ALOITETTAVA 2. JAKSOSSA). 7.koodilla voi valita myös englannin 14-kurssin (ns. 0-kurssi) (L2) tai liikunnan 1.kurssin (tytöt). Kerhokoodilla on valittavissa erilaisia kieli- ja kulttuurikursseja.

16 16 5. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT JA LOMAT vko SL ma ti ke to pe la vko KL ma ti ke to pe la A A U/KK - 30/ OPK(S) KK HYPE K1/ A-kieli Ru/A,b B/C 13 Äi/t OPK(S) K2 K3 K4 K5 - ue,et,yh, 4J A-kieli 18 ke, ge,te 20 Ru/A,b K6 K7 KEKE 7 Äi/t Ai/e K1 K2/ ps, fi, hi,fy,bi K5/ B/C K6 K7 K3 K4/ Ma Ru/A,b A-kieli B/C PE WA - 2J KEKE OPK(A)/ TJ - OPK(A)/ TJ T A L V I L O M A - ps, fi, Ai/e 12 hi,fy,bi 14 A-kieli KP KP S Y Y S L O M A Ru/A,b 19 Ma U B/C U ue,et,yh, ke, ge,te - K1/ OPK(S) K2 PP PS K3 K4 K5 K6-5J K K7 YRITÄ! K2/ OPK(S) K3 K4 K5 K K7 3J YRITÄ! 5 Its. VP KP OPK(A)/ TJ Vappu 2 U - OPK(A)/ KP TJ P HT 10 - J O U L U L O M A K1 K2 K3 - K7/ K4 K5 K6 OPK(A) KP P A = lukukauden alkamispäivä Huom! P = lukukauden päättymispäivä 1. jakso jakso syysloma (vko 43) 3. jakso joululoma jakso talviloma , pääsiäinen jakso helatorstai = vapaapäivä = yo-koepäivä (ks. tarkempi aikataulu yo-infossa) K = Koepäivä Koe klo (8.00) (siinä luokassa, missä opetuskin tapahtui) Kertaus klo (siinä luokassa, missä opetuskin tapahtui) KP = Kokeidenpalautus (siinä luokassa, missä opetuskin tapahtui)

17 1-koodi klo: koodi klo: koodi klo: koodi klo: koodi klo: koodi klo: koodi klo: (8-koodi klo: 15.00) Huom! Poikkeusjärjestely aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. OPK (S) = Opettajainkokous/Suunnittelu klo: OPK (A) = Opettajainkokous/Arviointi klo: 8.15 klo: Ikäryhmäpalaverit klo: Koko opettajakunnan yhteinen kokous TJ = Todistustenjako ryhmänohjausluokissa klo: U = Uusintakuulustelu klo: (pääsääntöisesti juhlasalissa) 5. jakson uusintakuulustelu pidetään ma klo: 9.00 KK = Korotuskuulustelu klo:13.15 (pääsääntöisesti juhlasalissa) = Ryhmänohjaus pääsääntöisesti klo: ja klo: HYPE = Lyseon hyvinvointipäivä KEKE = Kestävä kehitys YRITÄ! = Uskalla yrittää-hanke! PE = Penkkarit (ohjelma vahvistuu myöhemmin) WA = Wanhojentanssit (ohjelma vahvistuu myöhemmin) 17 Psyykkaripysäkki klo: Muita tapahtumia: Syksyllä 2012 aloittavien opiskelijoiden vanhempainilta klo: Innolukion lukukauden avaus "Big Bang" klo 10:15-11: Studentum Roadshow klo: Eteenpäin-messut, Ouluhalli Abipäivät, Oulun yliopisto vsk:n opiskelijoiden vanhempainilta klo: Lakkiaisjuhla klo: Työ elämään tapahtuma Kaupunginteatterilla vsk:n opiskelijoiden vanhempainilta klo: Lakkiaisjuhla klo: 10 Lukuvuoden kilpailupäivät Lukion matematiikkakilpailu Lukion fysiikkakilpailu Lukion kemiakilpailu Suomen Akatemian tiedekilpailu, Viksu kilpailutöiden palautus viimeistään klo LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA

18 18 OULUN LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA nimi ja ohjausryhmä: lukuvuosi: KURSSIEN NUMEROT: vahvennettu = pakollinen kurssi kursiivi = valtakunnallinen syventävä kurssi kursiivi = Lyseon oma syventävä kurssi sl = soveltava kurssi (toteutus vaihtelee lukuvuosittain) äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli (perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut yhteinen, vieras kieli) A-kieli (perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut vapaaehtoinen, vieras kieli) B-kieli (perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut yhteinen kieli) B-kieli (perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut valinnainen, vieras kieli sa, ra ja ve) B-kieli (lukiossa alkava vieras kieli, sa, ra ja ve) B-kieli (la ja es) B-kieli (jap, vi, ar) 1 2 lyhyt matematiikka sl pitkä matematiikka biologia maantiede fysiikka sl sl sl sl sl sl kemia uskonto/elämänkatsomustieto filosofia psykologia sl historia sl yhteiskuntaoppi kuvataide painotteinen kuvataide musiikki sl terveystieto liikunta sl sl sl sl opinto-ohjaus 1 2 sl sl sl pakolliset kurssit (pitkä matematiikka) pakolliset kurssit (lyhyt matematiikka) syventäviä kursseja valittava vähintään 51kpl 47kpl 10 kpl OMA KURSSIMÄÄRÄNI: pakolliset: syventävät: soveltavat: Kuvataidetta ja musiikkia on suoritettava yhteensä 3 pakollista kurssia! Lukion kurssimäärän tulee olla vähintään 75 kurssia

19 7. OPPITUNTIKAAVIO 19 I jakso Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai R R x x x x x ei opetusta kerho kerho kerho kerho ei opetusta II jakso Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai R R x x x x x ei opetusta kerho kerho kerho kerho ei opetusta III jakso Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai R R x x x x x ei opetusta kerho kerho kerho kerho ei opetusta IV jakso Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai R R x x x x x ei opetusta kerho kerho kerho kerho ei opetusta V jakso Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai R R x x x x x ei opetusta kerho kerho kerho kerho ei opetusta x = ryhmänohjaus, tuutorointi, tukiopetus, tietoiskut jne. R1 = : luokkahuoneet 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, juhlasali (kolmas oppitunti ) R2 = : luokkahuoneet 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, ke (kolmas oppitunti )

20 8. KURSSIT OPPIAINEITTAIN / en/ /12 9.mm en/7 1/6 1. jakso 2 1 1/2.en/9 6.mm 1 4 1/ / osyk 5/9.mm 6 10/ / / po/1.ty 1.en/10/11.mm/5 8.mm 1 5/ en/7/ ty&po osyk 1/ / /9 4.osyk 1.en po/2.ty 1/5 7 7.osyk /6.mm ty 1/ en/ / en/ ty&po 1/ /4 aineet/ koodi BI EAA EAB ENA ET FI FY GE HI KE KP KU LAB LI MAA MAB MU OP PS RAA RAB RUA RUB SAA SAB TE UE VEB YH ÄI /20.mm 1.en / /8 2. jakso po/6.ty 2.en/2/7 1.en 1 6 4/7.mm osyk en / en 1 2.po/2.ty /8.mm 5 1.en / mm 2/ po/2.ty 12/ en/2 1 5/ / ty 13/20/ osyk en/ /7 1 8.en 4/7 aineet/ koodi BI EAA EAB ENA ET FI FY GE HI KE KP KU LAB LI MAA MAB MU OP PS RAA RAB RUA RUB SAA SAB TE UE VEB YH ÄI po/6.ty osyk 2.en/2/ /9 3. jakso osyk 2/ /8 2.en 2 5.osyk mm en 38.osyk 2/ /8.mm po/6.ty 14.mm/3.en/8 1 8.osyk 2/ en 4 14/ / / / po/6.ty 14/14/ / /5 5.osyk po/6.ty 11/ en 3/8 2/4/9 8 2.en/3.en/ ty&po 11/19/8 1 2/ /3 aineet/ koodi BI EAA EAB ENA ET FI FY GE HI KE KP KU LAB LI MAA MAB MU OP PS RAA RAB RUA RUB SAA SAB TE UE VEB YH ÄI en 1 1 3/ /5 3/5 4. jakso en /6 3/ en 2.osyk /6 3/ en 3 1.po/1.ty 3/ en 2 2 3/ po/2.ty 4.en 3.en po /6 3.en aineet/ koodi BI EAA EAB ENA ET FI FY GE HI KE KP KU LAB LI MAA MAB MU OP PS RAA RAB RUA RUB SAA SAB TE UE VEB YH ÄI /8 4.osyk en 5.en /5 3/5 5. jakso en 5 4/ en / /4 3 4.en po/1.ty 4/ /6 4/ /5 1.en ty 4/ / en/ po/1.ty /9 8/9 7 1.en/ po /6 11/6 aineet/ koodi biologia a-espanja b-espanja a-englanti elämänkatsomustieto filosofia fysiikka maantiede historia kemia kuvataide (pain.) kuvataide b-latina liikunta pitkä matematiikka lyhyt matematiikka musiikki opinto-ohjaus psykologia a-ranska b-ranska a-ruotsi b-ruotsi a-saksa b-saksa terveystieto uskonto b-venäjä yhteiskuntaoppi äidinkieli Oulun Lyseo, lukuvuosi osyk = opetus Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla (ilm. OSYK:n tarjottimelle),.en = opetus englannin kielellä,.ty = tyttöjen likkunta,.po = poikien liikunta, B3-kielten kurssien numerointi 31, 32 jne.

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 Yhteystiedot etunimi.sukunimi@edu.hel.fi Lukuvuosiopas 2016-2017 Kalenteri Koulun palvelut Jaksotus YO-aikataulut Koulun käytännöt Seurantalomakkeet Erillissopimukset

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin.

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. 1. JAKSO 12.8. 3.10.2016 ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE 12.8. Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. Viikko 33 MA 15.8. Opiskeluhuoltoryhmä käy esittäytymässä 1. ryhmissä. TI 16.8. KE

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011. Kuva: Niina Teräslahti 15.6.2010 Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011 Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo 15.6.2010 Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet...

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17 KANNETTAVA TIETOKONE (1.vuoden opiskelijat, tiedote tulossa Wilmaan ja verkkosivuille) UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT Aine Kurssi Kirjan

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

KURSSIVASTAAVUUDET. Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa

KURSSIVASTAAVUUDET. Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa KURSSIVASTAAVUUDET Jos kurssilla ei ole vastaavuutta uudessa OPSissa, on sen suorittamisesta neuvoteltava aina erikseen aineenopettajan kanssa. Ikäluokka tarkoittaa sitä, millä ikäluokalla kurssi on suositeltavinta

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet... 3 Rotokollan osapuolet...

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2016 2017 1. jakso 22.8 6.10 Ti 16.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 18.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot