MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen ilmakehän ja ilmastonmuutoksen tutkimus- ja kehittämistoimintojen ja infrastruktuurin vahvistaminen osana valtakunnallista ilmakehätutkimuskeskusta / Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Kansallisen Ilmakehätutkimuskeskuksen tärkein tavoite on saada Suomeen kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä ilmakehä- ja geotieteiden alalle. Keskus tuo yhteen Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen huipputason tutkimusryhmät. Huippuosaamisen yhteen kokoamisen tavoitteena on lisätä suomalaisen ko. alan osaamisen näkyvyyttä ja kilpailukykyä sekä kansallisesti että erityisesti kansainvälisesti. Projekti mahdollistaa, että Itä-Suomessa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta on merkittävässä roolissa osana kansallista Ilmakehäntutkimuskeskusta. Tämän projektin keskeinen toimenpide on IN counter laitteen hankinta, jolla mitataan jääpilvien muodostumista. Tieto parantaa pohjoisten alueiden ilmastomuutoksen ennustamisen tarkkuutta. Pohjoisten alueiden mahdollisesti voimakkaasti lämpenevä ilmasto ja sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen sekä lumipeitteisten talvien keston selkeä lyheneminen voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia liikenteelle, energiantuotannon tarpeelle ja matkailulle, joilla on välillisiä vaikutuksia alueen elinkeinoelämän kehittymiselle. Laitehankinta vahvistaa alueen toimijoiden erityisosaamista ja lisää erityisesti Ilmatieteenlaitoksen Kuopion yksikön kilpailukykyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, joka mahdollistaa yksikön pääsemisen aiempaa paremmin mm. kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.. TL 2 Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori / MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (60 %) ja kokonaiskustannukset

2 Projektin tavoitteena on tuottaa innovatiivinen ravinteiden huuhtoutumisen ja erilaisten talviolosuhteiden vaikutusten simulointilaitteisto, jonka avulla voidaan kehittää ja testata erilaisia karjatalouden vesiensuojelukeinoja kustannustehokkaasti. Tehtävä tutkimus merkittävästi nopeutuu, kun vuodenkierto voidaan simuloida tapahtuvan parin kuukauden välein. Projekti auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, erityisesti vesistöihin kulkeutuvan maatalouden ravinnekuormituksen osalta Kehitettävää laitteistoa voidaan käyttää myös muiden ympäristövaikutusten arvioimiseen ja demonstroimiseen. Simulointilaitteistoa on mahdollista hyödyntää myös opetusympäristönä ja käyttää demoympäristönä siirrettäessä uusinta tietoa suoraan tutkimuksesta opetukseen ja maatalousyrittäjien käyttöön. Projektin osatoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, joka osallistuu laitteiston suunnitteluun, hankintojen toteutukseen sekä kokoonpanoon ja käyttöönottoon. Projekti tiivistää MTT:n ja Savonian strategista kumppanuutta konkreettisen tekemisen tasolla. MTT ja Savonia ovat kehittäneet vesiosaamista tahoillaan: MTT hankkinut osaamista erityisesti pinta- ja pohjavesien kuormituksen vähentämiseen ja Savonia yhdyskuntien vesihuoltoon liittyen. Tällä projektilla pyritään myös vahvistamaan ja yhdistämään Pohjois-Savossa jo olemassa olevaa vesiosaamisen keskittymää, ja erityisesti kehittää sen kyvykkyyttä ratkaista maatalouden vesisuojeluun liittyviä ongelmia. Uudella pintavaluntasimulaattorilla tehtävä tutkimus nopeutuu ja kustannukset alenevat olennaisesti. Projekti parantaa alueellisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vesiosaamisen kilpailukykyä kansallisesti ja osaamista voidaan tuotteistaa ravinteiden huuhtoutumisen ja erilaisten talviolosuhteiden simuloimiseksi maatiloilla. Simuloinnilla saatu tieto voidaan hyödyntää lannoituksen optimoimiseksi tilan viljelyksillä, jolloin on mahdollista saada lannoituskustannussäästöjä sekä välttää ylimääräistä lannoittamista. 2. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Toimiva monikulttuurinen työpaikka / Työterveyslaitos Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke koostuu kolmesta keskeisestä toimenpiteestä: I Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiuden ja tieto- ja osaamistarpeiden selvittäminen II Arviointivälineitä monikulttuurisille työpaikoille III Monikulttuurinen työpaikka -verkkotilan toteuttaminen Hanke tukee työvoiman riittävyys ja osaaminen -tavoitetta tukemalla maakunnassa jo olevia ulkomaisia osaajien kotoutumista ja integroitumista työmarkkinoille ja edistetään samalla työperäistä maahanmuuttoa. Hanke tukee myös tavoitetta nostaa maahanmuuttajien työllisyysastetta ja työttömyyden puolittamista. Lisäksi hanke tukee Itä-Suomen maahanmuuttostrategian tavoitetta edistää maahanmuuttajien työllistyminen ja yrittäjyyttä ja hyödyntää heidän osaamistaan elinkeinoelämässä. Hanke tuottaa pk-sektorille maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvää työelämätietoutta ja käytännön toimintaa tukevia välineitä monikulttuuristen työpaikkojen, maahanmuuttajatyöntekijöiden ja maahanmuuttajayrittäjien tarpeisiin.

3 3 TL 1 Lähiruuasta bisnekseksi toimijaverkoston kehittäminen / Navitas Kehitys Oy Toteutusalue: Pohjois-Savo ja Etelä-Savo Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (75 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on äkillisen rakennemuutoksen hanke. Projektin tavoitteena on luoda yhteistyömalli Varkauden alueella toimivien elintarvikeyritysten toiminnan kehittämiseksi. Projektissa kehitetään yhteistyöverkosto ja luodaan verkottumisen mahdollisuuksia, parannetaan lähiruoan tunnettavuutta ja saatavuutta, luodaan yhteinen jatkojalostus- ja markkinointitila, parannetaan toimijoiden tuotekehitys-, liiketoiminta-, laatu- ja markkinointiosaamista ja luodaan toimiva jakeluketju. Projektin kehittämistehtävinä ovat yhteistyöverkoston rakentuminen ja organisoituminen, verkottuminen muihin alueellisiin ja kansallisiin toimijoihin, tehdä lähiruoka tutuksi ja helposti saatavaksi paikallisille ja seudullisille, yhteinen jatkojalostus- ja markkinointitila, tuotekehityksen lisääntyminen, osallistuvien yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantuminen ja pienyritysten tukeminen liiketoimintaosaamisessa ja muissa yrityskohtaisissa kehittämistarpeissa. TL 1 Yrityskummitoiminnan käynnistäminen Pohjois-Savossa / Savon Yrittäjät ry Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (9kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 88,5 %. Hankkeen päätavoitteena on yrityskummitoiminnan käynnistäminen. Hankkeen päättyessä on käytössä pohjoissavolainen toimintamalli, jonka puitteissa: yrityskummitoiminnalle on kaikkien uusien yritysten käytössä oleva kotipesä ja rakenne Pohjois- Savossa yrityskummeja n. 150; eri toimialoilta, eri puolilta maakuntaa, erikokoisista yrityksistä, erilaisilta työurilta, mutta kokeneita ammatti-ihmisiä säännöllisesti toimiva yrityskummien koulutusjärjestelmä (2 koulutusjaksoa / vuosi), jaksoilla käsitellään ajankohtaisia asioita esimerkiksi rahoituksesta jne. kummitoiminnalla on omat www-sivut joiden ylläpito on koordinoitu myös hankkeen jälkeen yrityskummitoiminta on tiedossa kaikilla yritysten perustamisen ja tukemisen sekä omistajanvaihdosten kanssa tekemisissä olevilla tahoilla. yrityskummit ja järjestelmä saadaan tietoon lähes kaikille uusille yrityksille

4 Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Yrityksiä, joissa yrityskummi kävi oli 84 kpl ja näihin yrityksiin yhteydenottoja kertyi 331 kertaa; Kummien käyttämä aika ko. yritysten hyväksi 779 tuntia. Projektin toiminnalla syntyy pysyvä toimintamalli yrityskummitoiminnalle. Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään Uusyrityskeskukset, kehittämisyhtiöt, tilitoimistot, yrityspalveluhenkilöstö, elinkeinoelämän järjestöt, oppilaitokset, Finnvera, ELY-keskus. 4 TL 1 Taimikonhoidolla tuottavuutta ja tehoa metsätalouteen / Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki (73,4 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä (VMI, Metlan ja metsäkeskuksen Pohjois-Savossa tekemät selvitykset) on käynyt ilmi, että varttuneiden taimikoiden ja nuorten metsien tila on heikentynyt tuntuvasti. Tämä on seurausta taimikonhoidon, erityisesti varhaishoidon, laiminlyönneistä. Lisäksi taimikonhoidon hehtaarikustannukset ovat kasvaneet nopeasti, kun esimerkiksi istutus- ja puunkorjuukustannukset ovat pysyneet samalla tasolla. Kustannusten nousu on seurausta siitä, ettei taimikonhoitotöitä tehdä ajallaan, sillä hehtaarikustannukset kasvavat nopeasti viivästymisen suhteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä taimikonhoidon kustannustehokkuutta. Taimikonhoidolla ja sen oikealla ajoituksella voidaan oleellisesti vaikuttaa tulevan metsän puulajisuhteisiin ja metsästä saatavaan taloustulokseen. Koulutus- ja kehittämishankkeella levitetään tutkimustietoon pohjaavia hyviä taimikonhoidon käytäntöjä metsäammattilaisille, koneyrittäjille ja metsänomistajille. Hankkeelle on olemassa selkeä tarve, se on konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen. Hanke vahvistaa Metlan Itä-Suomen alueyksikön asemaa edesauttamalla taimikonhoidon tutkimuksen keskittymistä Suonenjoelle. TL 1 Luonto liikuttamaan / Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Osatoteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Toteutusalue: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala Teema: hyvinvointi Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (74,6 %) ja kokonaiskustannukset Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan tukiosuudet ovat / maakunta. Kyseessä on flat rate hanke. Luonto liikuttamaan -hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa luontokohteiden hyödyntämistä hyvinvoinnin edistämisessä parantamalla palvelujen tarjontaa, saavutettavuutta ja laatua. Tämä tehdään kehittämällä luontokohteisiin tukeutuvia terveyden edistämisen tuotepaketteja, joita hyvinvointipalvelujen tuottajat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat 1) alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston luominen 2) tiedon ja osaamisen lisääminen koulutuksin ja työpajoin 3) systemaattisiin selvityksiin perustuvien uusien toimintamallien ja palvelutuotteiden kehittäminen 4) uusien palvelutuotteiden pilotointi ja tuotteistaminen sekä 5) hankkeen hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja käytäntöjen monistaminen.

5 5 Projektin kohdealueina toimivat Puijon virkistys- ja luonnonsuojelualue, Tiilikkajärven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto sekä Ruunaan retkeilyalue. Hankkeessa on mukana kohdealueilla vaikuttavia yrityksiä ja organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. TL 2 Pohjois-Savon nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma / Pohjois-Savon ELY-keskus Teema: Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (100 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä o lump-sum hanke. Hallitusohjelman mukainen nuorisotakuu astui voimaa TEM:n raportissa (2012); Nuorten yhteiskuntatakuu 2013; korostetaan, että pääpainon nuorisotakuun toteuttamisessa tulee olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja palvelujen tulee näyttäytyä nuorelle selkeänä ja yhtenäisenä kokonaisuutena. Nuorisotakuun onnistumisen kannalta on mm. tärkeää, että nuorten kanssa työskentelevät eri tahot tuntevat toistensa toiminnan ja mikä on kunkin tahon panos nuorisotakuun toteutumiseksi. Projektin tavoitteena on tuottaa nuorten palvelujen tilannekuvaus Pohjois-Savossa ja laatia toimenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelma sisältää: eri toimijoiden palvelut nuorille, kunkin tahon panoksen nuorisotakuun toteutumiseksi ja kuinka suunniteltujen toimien toteutumista seurataan. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan palvelujärjestelmän pullonkaulat ja pohdintaa niiden korjaamiseksi. Hanke on tärkeä kokonaistilanteen hahmottamiseksi ja jatkotoimien suunnitelmien pohjaksi. TL 2 Työvoimapoliittisten toimien hallinnointihanke, Pohjois-Savo / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (14 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Hankkeella toteutetaan työllisyyshankkeiden työvoimapoliittisten toiminen hallinnointi. Tavoitteena on yksinkertaistaa työvoimapoliittisten toiminen hallinnointia ja luoda tehokas toimintamalli. Tämä mahdollistui kun TEM (6/09) myönsi luvan yhdistää työvoimapoliittisten toimien hallinnointiin. Hankkeeseen liitettiin kesällä 2011 Varkauden osahanke, joka toteutetaan Varkauden seudulla. Osahanke täydensi Äkkimuutos hankkeen ja myöhemmin Navitas-Rekry-hankkeen tavoitetta; rakennemuutoksen jälkeen vapaana olevan työvoiman ja seudun kasvuyritysten työvoimatarpeen kohtaamista. Hankkeen jatkoaika ja lisärahoitus on perusteltua, sillä hanke mahdollistaa työllistymistä edistäviä ESRhankkeiden toteutusta, joihin liittyy työvoimapoliittisia toimia (palkkatuki/työvoimakoulutus).lisäksi päähankkeisiin liittyvät työvoimapoliittiset toimet hankkeita jatkuu aina 12/2014 saakka, joten hallinnointihankkeelle on tarvetta.

6 6 TL 2 Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (3 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Hankkeella edistetään työelämän ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteensopivuutta kehittämällä ja yksilöllistämällä työssäoppimiskäytäntöjä sekä oppilaiden kehittämistarpeiden tunnistamista huomioimalla samalla työnantajien tarpeet Lisäksi työnantajien kanssa luodaan uusia yhteistyökäytäntöjä kanssa eri koulutusalojen työvoiman osaamisen kehittämiseksi. Korkeakoulutetuille kokeillaan tarkoituksenmukaisia koulutusmalleja työllistymisen tukemiseksi. Kehittämistoiminnalla halutaan saada aikaiseksi uusia koulutusmalleja; työnantajien ja oppilaitosten yhteishankkeella saadaan aikaan kehittämiskumppanuutta Hankkeen organisoimia koulutuksia on lisätty (maanrakennusalan koulutuksia) ja jatkoajalla maanrakennusalan ja ns. keko-koulutuksen kehittämistoimet saadaan vietyä päätökseen. Lisäksi jatkoajalla, juurrutetaan sidosryhmien kanssa kehitettyjä toimintatapoja sekä tiedotetaan ja levitetään hyviä käytäntöjä yhteistyön kautta. Lisärahoitus suunnataan palkkakuluihin sekä ostopalveluihin. Koulutuskonepajan suunnitteluprojekti / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Osatoteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: teknologiateollisuus Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projektin keskeisenä toimenpiteenä on saada aikaiseksi toimintamalli ja perusratkaisu uuden-tyyppisestä koulutuskonepajasta. Tämän lisäksi projektissa suunnitellaan ja pilotoidaan optimaalista ratkaisua toimitilasta, joka palvelee toisen asteen, AMK:n ja yritysten tarpeita. Tämä toteutetaan mm. hyödyntäen business model canvas -työskentelyä yhdessä kohderyhmän toimijoiden kanssa, liiketoimintasuunnitelman, yhteisten toimintaprosessien, tilojen sekä laitteiden määrittelyt ja pilotticaset toimintamallin testaamiseksi.

7 Hanke tukee maakunnallisia painotuksia erityisesti teknologiateollisuuden uusien tuotantomenetelmien ja energia- ja ympäristöteknologioiden suhteen. Hanke on elinkeinoelämälähtöinen hanke, tosin suora konkreettinen hyöty näkyy vasta hankkeen jälkeen, sitten kun koulutuskonepaja on toiminnassa muutaman vuoden aikajänteellä. Hankeidea on syntynyt pitkällä aikavälillä mm. LEKA-hankkeen myötävaikutuksella. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima LeKa-hanke on jatkoa aiemmin toteutetulle Tekno-teemalle sekä Metallialan Oppimistehdatehdas- ja Teollisen pintakäsittelyn koulutustehdas-hankkeille. Em. hankkeissa on rakennettu pysyvää osaamista ja verkostoja, joiden avulla teknologia-alan yritykset voivat pärjätä paremmin globaalissa kilpailussa. Samalla on yrityksissä ja koulutusorganisaatioissa on syntynyt vahva näkemys siitä kuinka Pohjois-Savon teknologia-alaa on kehitettävä jatkossa. Osaamista ja kokemuksia sen kehittämisestä voidaan suoraan hyödyntää koulutuskonepajan suunnittelussa. 7 ELO Pohjois-Savossa / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (100 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Hankkeen tavoitteena on aloittaa selvitystyö, jonka tuloksena saadaan aikaan koordinaatiomalli ja strategiset linjaukset elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi ja laadukkaiden ohjauspalveluiden tuottamiseksi. Projektissa kehitettävät tuotteet: 1.raportti elinikäisen ohjauksen nykytilasta; 2. Elinikäisen ohjauksen koordinaatiomalli: 3. Elinikäisen ohjauksen laadunvarmennustyökalu; 4. Pysyvän toimijaverkoston malli Hanke tukee ELYn strategista tavoitetta turvata toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuus kehittämällä ohjauspalveluja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Tavoitteena on varmistaa koulutusten parempi osuvuus, tukea työurien jatkamista ja madaltaa työllistymisen esteitä. Kansainvälistymis- ja innovaatiopalvelujen toimintamalli / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (6 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Projektissa kehitetään innovaatio- ja kansainvälistymispalvelujen toimintamalli ja toimintakonsepti ja saatetaan ne käytännön toteutukseen IKV-vastuualueella tehtyjen perusselvitysten mukaisesti. Projektin alkuvaiheessa rakennetaan käytännön toteutuksen organisointi, jota toimintaa arvioidaan projektin kuluessa mm. vuosittain järjestettävien foorumi-tapahtumien yhteydessä sekä projektin loppuvaiheessa tehtävän ulkopuolisen arvioinnin avulla.

8 Projektin tuloksena syntyviä toimintamalleja hyödyntävät alueen elinkeinojen kehittämisorganisaatiot (ELY, maakunnan liitto, oppilaitokset, kehittämisyhtiöt, teknologiakeskus jne.) ja elinkeinojen edistämisorganisaatioiden toiminnan kautta myös alueen yritykset. Projektissa kehitettävä toimintamalli on tarkoitus juurruttaa jatkossa osaksi alueellista elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden normaalia toimintaa. Jatkoaikana toteutetaan toinen pilotointivaihe, kustannusarviota tarkistetaan ja rahoitusta lisätään. 8 Advisory Board / Kuopion kauppakamari Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (83,3 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Projektin aikana luodaan Advisory Board palvelumalli, jota käytetään kun yritysjohto suunnittelee yrityksen tuotteen/palvelun kansainvälistämistä, mutta yritysjohto ei koe omaavansa riittävästi kokemusta/osaamista tuotteen/palvelun kansainvälistämisestä. Advisory Board koostuu yrityksen tarpeen mukaan kootuista yrityselämän ammattilaisista, jotka sparraavat yritystä tämän kansainvälistymisen haasteessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kuopion kauppakamari kehittää Advisory Board palvelusta uuden tuotteen. Hankkeen toisen vaiheen toteutuksessa osallistuvien yritysten kv-strategia terävöityy ja sparrauksen ansiosta nämä voivat välttää kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten tyypillisimpiä virheitä. Yritysten kansainvälistyminen voi näin ollen nopeutua ja tehostua. Palvelu tulee olemaan Kuopion kauppakamarin keskeinen panos maakunnan kv-palveluiden tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Palvelun tuloksia arvioidaan mukana olevien yritysten ja Advisory Boardin jäsenten antaman palautteen kautta. Projektin toimenpiteet tukevat pohjoissavolaisten pk-yritysten kilpailu- ja uusiutumiskykyä sekä kansainvälistymistä parantamalla yrityksille suunnattavaa kansainvälistymispalvelua. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen edellyttää toimivia neuvonta- ja palvelujärjestelmiä ja toimijoiden keskinäistä verkostomaista yhteistyötä. SELKO Pelastusopiston harjoitusalueen toimintojen selvitystyö / Pelastusopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (73 %) ja kokonaiskustannukset Pelastusopistolla on ainutlaatuinen harjoitusalue, jossa voidaan harjoitella laaja-alaisesti erilaisia pelastustoiminnan tehtäviä. Harjoitusaluetta käyttävät opiston lisäksi mm. poliisi ja muut viranomaiset sekä useat vapaaehtoissektorin toimijat. Harjoitusalueella nähdään selkeää alueellista vaikuttavuutta, ja sen ainutlaatuinen ympäristö voisi toimia nykyistä laajemman koulutusyhteistyön ekosysteeminä samalla kun harjoitusalueen kohteiden tuotteistamisella voidaan luoda uutta pohjoissavolaista liiketoimintaa. Harjoituskohteita voidaan käyttää uusien innovaatioiden ideointi-, kehitys ja testausympäristöinä. Harjoitusalueen systemaattinen kehittäminen ja sen täysimittainen hyödyntäminen vaatii alueen toimintojen yksityiskohtaista inventoimista ja inventoinnin dokumentointia. Ilman dokumentointia alueen mahdollisuuksia on lähes mahdoton esitellä yhteistyötahoille. Dokumentoinnin ohella on tarve laatia menettelyohjeet myytävien harjoitusten toteuttamiseen.

9 Alueen hallittu ja suunnitelmallinen kehittäminen ilman kattavaa näkemystä jo olemassa olevista toiminnoista on mahdotonta. Alueelle on suunnitteilla uusia harjoituskokonaisuuksia, kuten tämän projektin osaprojektina selvitettävä MYRTSI (Myrskyvauriosimulaattori). Muita suunnitteilla olevia kohteita ovat Finavian kanssa yhteistyössä toteutettava lentokonesimulaattori lentokenttien pelastustoiminnan tarpeisiin sekä tunnelipalosimulaattori, joka on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. 9 XRPD-analyysipalvelun alueellisen vaikuttavuuden lisääminen (Multi-XRPD II) / Itä-Suomen yliopisto Teema: mittaus- ja sensoritekniikka Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (74 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen tavoitteena on parantaa Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitokselle hankitun jauheröntgendiffraktiolaitteiston mahdollistamien tutkimusmenetelmien tuntemusta ja hyödyntämismahdollisuuksia yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa kehittämällä ko. osaamiseen pohjautuva tutkimus- ja palvelukonsepti. Yliopistolla on ko. tutkimusmenetelmään liittyen alueellisesti ainutlaatuista osaamista, jonka tuotteistamista kehitetään hankkeen avulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, jolle analyysiasiantuntemusta siirretään nimenomaan heidän sovellusalueisiinsa (metallit ja metallipinnoitteet) liittyen. Hankkeessa yhdistetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun laaja-alainen osaaminen tutkimus- ja opetuspalvelutuotteeksi, joka on yritysten helposti saavutettavissa joko yliopiston tai ammattikorkeakoulun kautta. Yliopisto liittää röntgendiffraktiolaitteiston osaksi SIB-labs -infrayksikön laitetakantaa, jonka www-sivuille tulee laaja laitteiston esittely. Hanke tukee materiaalitutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä Itä-Suomen yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja geologisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä edistäen röntgendifraktiotutkimuksen monialaista hyödyntämistä alueen yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Tutkimuslaitosten tarjoamat yhteiset tutkimus ja koulutuspalvelut edistävät korkeatasoisten ja laajojen asiantuntijapalvelujen saantia yritysten tuotekehityksen tueksi. Hanke tukee mittaus- ja sensoritekniikan osaamisen vahvistamista ja luo edellytyksiä tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyölle. Hanke vahvistaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä erityisesti pinnoitusosaamisessa. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä. Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Tutkimustietoa kansainvälistyvien yritysten tarpeista / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (82 %) ja kokonaiskustannukset

10 Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon liiton rahoittamassa YKO-hankkeessa kerättyä aineistoa hyödyntäen löytää tutkimuksen keinoin yleisiä kansainvälistymisen haasteita tai palvelutarpeita, ja tätä kautta keinoja, joilla yritysten kansainvälistymistä voitaisiin tukea ja helpottaa. Tutkimuksen pohjalta järjestetään tiedotustyöpajat, joissa yhdessä mietitään tutkimustulosten pohjalta toimenpidesuosituksia alueen kansainvälistymispalveluiden kehittämiseksi. Pohjois-Savon liiton rahoittama YKO-hanke jatkaa toimintaansa kesäkuun 2013 loppuun saakka, ja hanke-suunnitelmassa kuvatut selvitykset tulisi ensisijaisesti tehdä YKO-hankkeessa. Hankkeen toimenpiteet eivät eivät tuo riittävää lisäarvoa alueen kansainvälistymispalveluiden kehittämiseen. 10 MYR:n sihteeristö ei esitä hanketta rahoitettavaksi.

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ESR toimintaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf EU, OECD 2012: A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities alustava käännös ja sovellus Metropolia ammattikorkeakoulun tarpeisiin Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014 http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec-

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa Terva ryhmä Leila Helaakoski 2.12.2014 Terva -ryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot