MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen ilmakehän ja ilmastonmuutoksen tutkimus- ja kehittämistoimintojen ja infrastruktuurin vahvistaminen osana valtakunnallista ilmakehätutkimuskeskusta / Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Kansallisen Ilmakehätutkimuskeskuksen tärkein tavoite on saada Suomeen kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä ilmakehä- ja geotieteiden alalle. Keskus tuo yhteen Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen huipputason tutkimusryhmät. Huippuosaamisen yhteen kokoamisen tavoitteena on lisätä suomalaisen ko. alan osaamisen näkyvyyttä ja kilpailukykyä sekä kansallisesti että erityisesti kansainvälisesti. Projekti mahdollistaa, että Itä-Suomessa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta on merkittävässä roolissa osana kansallista Ilmakehäntutkimuskeskusta. Tämän projektin keskeinen toimenpide on IN counter laitteen hankinta, jolla mitataan jääpilvien muodostumista. Tieto parantaa pohjoisten alueiden ilmastomuutoksen ennustamisen tarkkuutta. Pohjoisten alueiden mahdollisesti voimakkaasti lämpenevä ilmasto ja sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen sekä lumipeitteisten talvien keston selkeä lyheneminen voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia liikenteelle, energiantuotannon tarpeelle ja matkailulle, joilla on välillisiä vaikutuksia alueen elinkeinoelämän kehittymiselle. Laitehankinta vahvistaa alueen toimijoiden erityisosaamista ja lisää erityisesti Ilmatieteenlaitoksen Kuopion yksikön kilpailukykyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, joka mahdollistaa yksikön pääsemisen aiempaa paremmin mm. kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.. TL 2 Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori / MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (60 %) ja kokonaiskustannukset

2 Projektin tavoitteena on tuottaa innovatiivinen ravinteiden huuhtoutumisen ja erilaisten talviolosuhteiden vaikutusten simulointilaitteisto, jonka avulla voidaan kehittää ja testata erilaisia karjatalouden vesiensuojelukeinoja kustannustehokkaasti. Tehtävä tutkimus merkittävästi nopeutuu, kun vuodenkierto voidaan simuloida tapahtuvan parin kuukauden välein. Projekti auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, erityisesti vesistöihin kulkeutuvan maatalouden ravinnekuormituksen osalta Kehitettävää laitteistoa voidaan käyttää myös muiden ympäristövaikutusten arvioimiseen ja demonstroimiseen. Simulointilaitteistoa on mahdollista hyödyntää myös opetusympäristönä ja käyttää demoympäristönä siirrettäessä uusinta tietoa suoraan tutkimuksesta opetukseen ja maatalousyrittäjien käyttöön. Projektin osatoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, joka osallistuu laitteiston suunnitteluun, hankintojen toteutukseen sekä kokoonpanoon ja käyttöönottoon. Projekti tiivistää MTT:n ja Savonian strategista kumppanuutta konkreettisen tekemisen tasolla. MTT ja Savonia ovat kehittäneet vesiosaamista tahoillaan: MTT hankkinut osaamista erityisesti pinta- ja pohjavesien kuormituksen vähentämiseen ja Savonia yhdyskuntien vesihuoltoon liittyen. Tällä projektilla pyritään myös vahvistamaan ja yhdistämään Pohjois-Savossa jo olemassa olevaa vesiosaamisen keskittymää, ja erityisesti kehittää sen kyvykkyyttä ratkaista maatalouden vesisuojeluun liittyviä ongelmia. Uudella pintavaluntasimulaattorilla tehtävä tutkimus nopeutuu ja kustannukset alenevat olennaisesti. Projekti parantaa alueellisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vesiosaamisen kilpailukykyä kansallisesti ja osaamista voidaan tuotteistaa ravinteiden huuhtoutumisen ja erilaisten talviolosuhteiden simuloimiseksi maatiloilla. Simuloinnilla saatu tieto voidaan hyödyntää lannoituksen optimoimiseksi tilan viljelyksillä, jolloin on mahdollista saada lannoituskustannussäästöjä sekä välttää ylimääräistä lannoittamista. 2. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Toimiva monikulttuurinen työpaikka / Työterveyslaitos Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke koostuu kolmesta keskeisestä toimenpiteestä: I Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiuden ja tieto- ja osaamistarpeiden selvittäminen II Arviointivälineitä monikulttuurisille työpaikoille III Monikulttuurinen työpaikka -verkkotilan toteuttaminen Hanke tukee työvoiman riittävyys ja osaaminen -tavoitetta tukemalla maakunnassa jo olevia ulkomaisia osaajien kotoutumista ja integroitumista työmarkkinoille ja edistetään samalla työperäistä maahanmuuttoa. Hanke tukee myös tavoitetta nostaa maahanmuuttajien työllisyysastetta ja työttömyyden puolittamista. Lisäksi hanke tukee Itä-Suomen maahanmuuttostrategian tavoitetta edistää maahanmuuttajien työllistyminen ja yrittäjyyttä ja hyödyntää heidän osaamistaan elinkeinoelämässä. Hanke tuottaa pk-sektorille maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvää työelämätietoutta ja käytännön toimintaa tukevia välineitä monikulttuuristen työpaikkojen, maahanmuuttajatyöntekijöiden ja maahanmuuttajayrittäjien tarpeisiin.

3 3 TL 1 Lähiruuasta bisnekseksi toimijaverkoston kehittäminen / Navitas Kehitys Oy Toteutusalue: Pohjois-Savo ja Etelä-Savo Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (75 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on äkillisen rakennemuutoksen hanke. Projektin tavoitteena on luoda yhteistyömalli Varkauden alueella toimivien elintarvikeyritysten toiminnan kehittämiseksi. Projektissa kehitetään yhteistyöverkosto ja luodaan verkottumisen mahdollisuuksia, parannetaan lähiruoan tunnettavuutta ja saatavuutta, luodaan yhteinen jatkojalostus- ja markkinointitila, parannetaan toimijoiden tuotekehitys-, liiketoiminta-, laatu- ja markkinointiosaamista ja luodaan toimiva jakeluketju. Projektin kehittämistehtävinä ovat yhteistyöverkoston rakentuminen ja organisoituminen, verkottuminen muihin alueellisiin ja kansallisiin toimijoihin, tehdä lähiruoka tutuksi ja helposti saatavaksi paikallisille ja seudullisille, yhteinen jatkojalostus- ja markkinointitila, tuotekehityksen lisääntyminen, osallistuvien yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantuminen ja pienyritysten tukeminen liiketoimintaosaamisessa ja muissa yrityskohtaisissa kehittämistarpeissa. TL 1 Yrityskummitoiminnan käynnistäminen Pohjois-Savossa / Savon Yrittäjät ry Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (9kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 88,5 %. Hankkeen päätavoitteena on yrityskummitoiminnan käynnistäminen. Hankkeen päättyessä on käytössä pohjoissavolainen toimintamalli, jonka puitteissa: yrityskummitoiminnalle on kaikkien uusien yritysten käytössä oleva kotipesä ja rakenne Pohjois- Savossa yrityskummeja n. 150; eri toimialoilta, eri puolilta maakuntaa, erikokoisista yrityksistä, erilaisilta työurilta, mutta kokeneita ammatti-ihmisiä säännöllisesti toimiva yrityskummien koulutusjärjestelmä (2 koulutusjaksoa / vuosi), jaksoilla käsitellään ajankohtaisia asioita esimerkiksi rahoituksesta jne. kummitoiminnalla on omat www-sivut joiden ylläpito on koordinoitu myös hankkeen jälkeen yrityskummitoiminta on tiedossa kaikilla yritysten perustamisen ja tukemisen sekä omistajanvaihdosten kanssa tekemisissä olevilla tahoilla. yrityskummit ja järjestelmä saadaan tietoon lähes kaikille uusille yrityksille

4 Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Yrityksiä, joissa yrityskummi kävi oli 84 kpl ja näihin yrityksiin yhteydenottoja kertyi 331 kertaa; Kummien käyttämä aika ko. yritysten hyväksi 779 tuntia. Projektin toiminnalla syntyy pysyvä toimintamalli yrityskummitoiminnalle. Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään Uusyrityskeskukset, kehittämisyhtiöt, tilitoimistot, yrityspalveluhenkilöstö, elinkeinoelämän järjestöt, oppilaitokset, Finnvera, ELY-keskus. 4 TL 1 Taimikonhoidolla tuottavuutta ja tehoa metsätalouteen / Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki (73,4 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä (VMI, Metlan ja metsäkeskuksen Pohjois-Savossa tekemät selvitykset) on käynyt ilmi, että varttuneiden taimikoiden ja nuorten metsien tila on heikentynyt tuntuvasti. Tämä on seurausta taimikonhoidon, erityisesti varhaishoidon, laiminlyönneistä. Lisäksi taimikonhoidon hehtaarikustannukset ovat kasvaneet nopeasti, kun esimerkiksi istutus- ja puunkorjuukustannukset ovat pysyneet samalla tasolla. Kustannusten nousu on seurausta siitä, ettei taimikonhoitotöitä tehdä ajallaan, sillä hehtaarikustannukset kasvavat nopeasti viivästymisen suhteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä taimikonhoidon kustannustehokkuutta. Taimikonhoidolla ja sen oikealla ajoituksella voidaan oleellisesti vaikuttaa tulevan metsän puulajisuhteisiin ja metsästä saatavaan taloustulokseen. Koulutus- ja kehittämishankkeella levitetään tutkimustietoon pohjaavia hyviä taimikonhoidon käytäntöjä metsäammattilaisille, koneyrittäjille ja metsänomistajille. Hankkeelle on olemassa selkeä tarve, se on konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen. Hanke vahvistaa Metlan Itä-Suomen alueyksikön asemaa edesauttamalla taimikonhoidon tutkimuksen keskittymistä Suonenjoelle. TL 1 Luonto liikuttamaan / Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Osatoteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Toteutusalue: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala Teema: hyvinvointi Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (74,6 %) ja kokonaiskustannukset Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan tukiosuudet ovat / maakunta. Kyseessä on flat rate hanke. Luonto liikuttamaan -hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa luontokohteiden hyödyntämistä hyvinvoinnin edistämisessä parantamalla palvelujen tarjontaa, saavutettavuutta ja laatua. Tämä tehdään kehittämällä luontokohteisiin tukeutuvia terveyden edistämisen tuotepaketteja, joita hyvinvointipalvelujen tuottajat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat 1) alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston luominen 2) tiedon ja osaamisen lisääminen koulutuksin ja työpajoin 3) systemaattisiin selvityksiin perustuvien uusien toimintamallien ja palvelutuotteiden kehittäminen 4) uusien palvelutuotteiden pilotointi ja tuotteistaminen sekä 5) hankkeen hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja käytäntöjen monistaminen.

5 5 Projektin kohdealueina toimivat Puijon virkistys- ja luonnonsuojelualue, Tiilikkajärven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto sekä Ruunaan retkeilyalue. Hankkeessa on mukana kohdealueilla vaikuttavia yrityksiä ja organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. TL 2 Pohjois-Savon nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma / Pohjois-Savon ELY-keskus Teema: Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (100 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä o lump-sum hanke. Hallitusohjelman mukainen nuorisotakuu astui voimaa TEM:n raportissa (2012); Nuorten yhteiskuntatakuu 2013; korostetaan, että pääpainon nuorisotakuun toteuttamisessa tulee olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja palvelujen tulee näyttäytyä nuorelle selkeänä ja yhtenäisenä kokonaisuutena. Nuorisotakuun onnistumisen kannalta on mm. tärkeää, että nuorten kanssa työskentelevät eri tahot tuntevat toistensa toiminnan ja mikä on kunkin tahon panos nuorisotakuun toteutumiseksi. Projektin tavoitteena on tuottaa nuorten palvelujen tilannekuvaus Pohjois-Savossa ja laatia toimenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelma sisältää: eri toimijoiden palvelut nuorille, kunkin tahon panoksen nuorisotakuun toteutumiseksi ja kuinka suunniteltujen toimien toteutumista seurataan. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan palvelujärjestelmän pullonkaulat ja pohdintaa niiden korjaamiseksi. Hanke on tärkeä kokonaistilanteen hahmottamiseksi ja jatkotoimien suunnitelmien pohjaksi. TL 2 Työvoimapoliittisten toimien hallinnointihanke, Pohjois-Savo / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (14 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Hankkeella toteutetaan työllisyyshankkeiden työvoimapoliittisten toiminen hallinnointi. Tavoitteena on yksinkertaistaa työvoimapoliittisten toiminen hallinnointia ja luoda tehokas toimintamalli. Tämä mahdollistui kun TEM (6/09) myönsi luvan yhdistää työvoimapoliittisten toimien hallinnointiin. Hankkeeseen liitettiin kesällä 2011 Varkauden osahanke, joka toteutetaan Varkauden seudulla. Osahanke täydensi Äkkimuutos hankkeen ja myöhemmin Navitas-Rekry-hankkeen tavoitetta; rakennemuutoksen jälkeen vapaana olevan työvoiman ja seudun kasvuyritysten työvoimatarpeen kohtaamista. Hankkeen jatkoaika ja lisärahoitus on perusteltua, sillä hanke mahdollistaa työllistymistä edistäviä ESRhankkeiden toteutusta, joihin liittyy työvoimapoliittisia toimia (palkkatuki/työvoimakoulutus).lisäksi päähankkeisiin liittyvät työvoimapoliittiset toimet hankkeita jatkuu aina 12/2014 saakka, joten hallinnointihankkeelle on tarvetta.

6 6 TL 2 Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (3 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Hankkeella edistetään työelämän ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteensopivuutta kehittämällä ja yksilöllistämällä työssäoppimiskäytäntöjä sekä oppilaiden kehittämistarpeiden tunnistamista huomioimalla samalla työnantajien tarpeet Lisäksi työnantajien kanssa luodaan uusia yhteistyökäytäntöjä kanssa eri koulutusalojen työvoiman osaamisen kehittämiseksi. Korkeakoulutetuille kokeillaan tarkoituksenmukaisia koulutusmalleja työllistymisen tukemiseksi. Kehittämistoiminnalla halutaan saada aikaiseksi uusia koulutusmalleja; työnantajien ja oppilaitosten yhteishankkeella saadaan aikaan kehittämiskumppanuutta Hankkeen organisoimia koulutuksia on lisätty (maanrakennusalan koulutuksia) ja jatkoajalla maanrakennusalan ja ns. keko-koulutuksen kehittämistoimet saadaan vietyä päätökseen. Lisäksi jatkoajalla, juurrutetaan sidosryhmien kanssa kehitettyjä toimintatapoja sekä tiedotetaan ja levitetään hyviä käytäntöjä yhteistyön kautta. Lisärahoitus suunnataan palkkakuluihin sekä ostopalveluihin. Koulutuskonepajan suunnitteluprojekti / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Osatoteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: teknologiateollisuus Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projektin keskeisenä toimenpiteenä on saada aikaiseksi toimintamalli ja perusratkaisu uuden-tyyppisestä koulutuskonepajasta. Tämän lisäksi projektissa suunnitellaan ja pilotoidaan optimaalista ratkaisua toimitilasta, joka palvelee toisen asteen, AMK:n ja yritysten tarpeita. Tämä toteutetaan mm. hyödyntäen business model canvas -työskentelyä yhdessä kohderyhmän toimijoiden kanssa, liiketoimintasuunnitelman, yhteisten toimintaprosessien, tilojen sekä laitteiden määrittelyt ja pilotticaset toimintamallin testaamiseksi.

7 Hanke tukee maakunnallisia painotuksia erityisesti teknologiateollisuuden uusien tuotantomenetelmien ja energia- ja ympäristöteknologioiden suhteen. Hanke on elinkeinoelämälähtöinen hanke, tosin suora konkreettinen hyöty näkyy vasta hankkeen jälkeen, sitten kun koulutuskonepaja on toiminnassa muutaman vuoden aikajänteellä. Hankeidea on syntynyt pitkällä aikavälillä mm. LEKA-hankkeen myötävaikutuksella. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima LeKa-hanke on jatkoa aiemmin toteutetulle Tekno-teemalle sekä Metallialan Oppimistehdatehdas- ja Teollisen pintakäsittelyn koulutustehdas-hankkeille. Em. hankkeissa on rakennettu pysyvää osaamista ja verkostoja, joiden avulla teknologia-alan yritykset voivat pärjätä paremmin globaalissa kilpailussa. Samalla on yrityksissä ja koulutusorganisaatioissa on syntynyt vahva näkemys siitä kuinka Pohjois-Savon teknologia-alaa on kehitettävä jatkossa. Osaamista ja kokemuksia sen kehittämisestä voidaan suoraan hyödyntää koulutuskonepajan suunnittelussa. 7 ELO Pohjois-Savossa / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (100 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Hankkeen tavoitteena on aloittaa selvitystyö, jonka tuloksena saadaan aikaan koordinaatiomalli ja strategiset linjaukset elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi ja laadukkaiden ohjauspalveluiden tuottamiseksi. Projektissa kehitettävät tuotteet: 1.raportti elinikäisen ohjauksen nykytilasta; 2. Elinikäisen ohjauksen koordinaatiomalli: 3. Elinikäisen ohjauksen laadunvarmennustyökalu; 4. Pysyvän toimijaverkoston malli Hanke tukee ELYn strategista tavoitetta turvata toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuus kehittämällä ohjauspalveluja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Tavoitteena on varmistaa koulutusten parempi osuvuus, tukea työurien jatkamista ja madaltaa työllistymisen esteitä. Kansainvälistymis- ja innovaatiopalvelujen toimintamalli / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (6 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Projektissa kehitetään innovaatio- ja kansainvälistymispalvelujen toimintamalli ja toimintakonsepti ja saatetaan ne käytännön toteutukseen IKV-vastuualueella tehtyjen perusselvitysten mukaisesti. Projektin alkuvaiheessa rakennetaan käytännön toteutuksen organisointi, jota toimintaa arvioidaan projektin kuluessa mm. vuosittain järjestettävien foorumi-tapahtumien yhteydessä sekä projektin loppuvaiheessa tehtävän ulkopuolisen arvioinnin avulla.

8 Projektin tuloksena syntyviä toimintamalleja hyödyntävät alueen elinkeinojen kehittämisorganisaatiot (ELY, maakunnan liitto, oppilaitokset, kehittämisyhtiöt, teknologiakeskus jne.) ja elinkeinojen edistämisorganisaatioiden toiminnan kautta myös alueen yritykset. Projektissa kehitettävä toimintamalli on tarkoitus juurruttaa jatkossa osaksi alueellista elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden normaalia toimintaa. Jatkoaikana toteutetaan toinen pilotointivaihe, kustannusarviota tarkistetaan ja rahoitusta lisätään. 8 Advisory Board / Kuopion kauppakamari Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (83,3 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Projektin aikana luodaan Advisory Board palvelumalli, jota käytetään kun yritysjohto suunnittelee yrityksen tuotteen/palvelun kansainvälistämistä, mutta yritysjohto ei koe omaavansa riittävästi kokemusta/osaamista tuotteen/palvelun kansainvälistämisestä. Advisory Board koostuu yrityksen tarpeen mukaan kootuista yrityselämän ammattilaisista, jotka sparraavat yritystä tämän kansainvälistymisen haasteessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kuopion kauppakamari kehittää Advisory Board palvelusta uuden tuotteen. Hankkeen toisen vaiheen toteutuksessa osallistuvien yritysten kv-strategia terävöityy ja sparrauksen ansiosta nämä voivat välttää kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten tyypillisimpiä virheitä. Yritysten kansainvälistyminen voi näin ollen nopeutua ja tehostua. Palvelu tulee olemaan Kuopion kauppakamarin keskeinen panos maakunnan kv-palveluiden tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Palvelun tuloksia arvioidaan mukana olevien yritysten ja Advisory Boardin jäsenten antaman palautteen kautta. Projektin toimenpiteet tukevat pohjoissavolaisten pk-yritysten kilpailu- ja uusiutumiskykyä sekä kansainvälistymistä parantamalla yrityksille suunnattavaa kansainvälistymispalvelua. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen edellyttää toimivia neuvonta- ja palvelujärjestelmiä ja toimijoiden keskinäistä verkostomaista yhteistyötä. SELKO Pelastusopiston harjoitusalueen toimintojen selvitystyö / Pelastusopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (73 %) ja kokonaiskustannukset Pelastusopistolla on ainutlaatuinen harjoitusalue, jossa voidaan harjoitella laaja-alaisesti erilaisia pelastustoiminnan tehtäviä. Harjoitusaluetta käyttävät opiston lisäksi mm. poliisi ja muut viranomaiset sekä useat vapaaehtoissektorin toimijat. Harjoitusalueella nähdään selkeää alueellista vaikuttavuutta, ja sen ainutlaatuinen ympäristö voisi toimia nykyistä laajemman koulutusyhteistyön ekosysteeminä samalla kun harjoitusalueen kohteiden tuotteistamisella voidaan luoda uutta pohjoissavolaista liiketoimintaa. Harjoituskohteita voidaan käyttää uusien innovaatioiden ideointi-, kehitys ja testausympäristöinä. Harjoitusalueen systemaattinen kehittäminen ja sen täysimittainen hyödyntäminen vaatii alueen toimintojen yksityiskohtaista inventoimista ja inventoinnin dokumentointia. Ilman dokumentointia alueen mahdollisuuksia on lähes mahdoton esitellä yhteistyötahoille. Dokumentoinnin ohella on tarve laatia menettelyohjeet myytävien harjoitusten toteuttamiseen.

9 Alueen hallittu ja suunnitelmallinen kehittäminen ilman kattavaa näkemystä jo olemassa olevista toiminnoista on mahdotonta. Alueelle on suunnitteilla uusia harjoituskokonaisuuksia, kuten tämän projektin osaprojektina selvitettävä MYRTSI (Myrskyvauriosimulaattori). Muita suunnitteilla olevia kohteita ovat Finavian kanssa yhteistyössä toteutettava lentokonesimulaattori lentokenttien pelastustoiminnan tarpeisiin sekä tunnelipalosimulaattori, joka on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. 9 XRPD-analyysipalvelun alueellisen vaikuttavuuden lisääminen (Multi-XRPD II) / Itä-Suomen yliopisto Teema: mittaus- ja sensoritekniikka Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (74 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen tavoitteena on parantaa Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitokselle hankitun jauheröntgendiffraktiolaitteiston mahdollistamien tutkimusmenetelmien tuntemusta ja hyödyntämismahdollisuuksia yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa kehittämällä ko. osaamiseen pohjautuva tutkimus- ja palvelukonsepti. Yliopistolla on ko. tutkimusmenetelmään liittyen alueellisesti ainutlaatuista osaamista, jonka tuotteistamista kehitetään hankkeen avulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, jolle analyysiasiantuntemusta siirretään nimenomaan heidän sovellusalueisiinsa (metallit ja metallipinnoitteet) liittyen. Hankkeessa yhdistetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun laaja-alainen osaaminen tutkimus- ja opetuspalvelutuotteeksi, joka on yritysten helposti saavutettavissa joko yliopiston tai ammattikorkeakoulun kautta. Yliopisto liittää röntgendiffraktiolaitteiston osaksi SIB-labs -infrayksikön laitetakantaa, jonka www-sivuille tulee laaja laitteiston esittely. Hanke tukee materiaalitutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä Itä-Suomen yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja geologisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä edistäen röntgendifraktiotutkimuksen monialaista hyödyntämistä alueen yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Tutkimuslaitosten tarjoamat yhteiset tutkimus ja koulutuspalvelut edistävät korkeatasoisten ja laajojen asiantuntijapalvelujen saantia yritysten tuotekehityksen tueksi. Hanke tukee mittaus- ja sensoritekniikan osaamisen vahvistamista ja luo edellytyksiä tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyölle. Hanke vahvistaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä erityisesti pinnoitusosaamisessa. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä. Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Tutkimustietoa kansainvälistyvien yritysten tarpeista / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (82 %) ja kokonaiskustannukset

10 Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon liiton rahoittamassa YKO-hankkeessa kerättyä aineistoa hyödyntäen löytää tutkimuksen keinoin yleisiä kansainvälistymisen haasteita tai palvelutarpeita, ja tätä kautta keinoja, joilla yritysten kansainvälistymistä voitaisiin tukea ja helpottaa. Tutkimuksen pohjalta järjestetään tiedotustyöpajat, joissa yhdessä mietitään tutkimustulosten pohjalta toimenpidesuosituksia alueen kansainvälistymispalveluiden kehittämiseksi. Pohjois-Savon liiton rahoittama YKO-hanke jatkaa toimintaansa kesäkuun 2013 loppuun saakka, ja hanke-suunnitelmassa kuvatut selvitykset tulisi ensisijaisesti tehdä YKO-hankkeessa. Hankkeen toimenpiteet eivät eivät tuo riittävää lisäarvoa alueen kansainvälistymispalveluiden kehittämiseen. 10 MYR:n sihteeristö ei esitä hanketta rahoitettavaksi.

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet Cleantech Finland Bioenergy

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 29.03.2011 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 147 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 148 Kokouksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot