MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen ilmakehän ja ilmastonmuutoksen tutkimus- ja kehittämistoimintojen ja infrastruktuurin vahvistaminen osana valtakunnallista ilmakehätutkimuskeskusta / Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Kansallisen Ilmakehätutkimuskeskuksen tärkein tavoite on saada Suomeen kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä ilmakehä- ja geotieteiden alalle. Keskus tuo yhteen Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen huipputason tutkimusryhmät. Huippuosaamisen yhteen kokoamisen tavoitteena on lisätä suomalaisen ko. alan osaamisen näkyvyyttä ja kilpailukykyä sekä kansallisesti että erityisesti kansainvälisesti. Projekti mahdollistaa, että Itä-Suomessa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta on merkittävässä roolissa osana kansallista Ilmakehäntutkimuskeskusta. Tämän projektin keskeinen toimenpide on IN counter laitteen hankinta, jolla mitataan jääpilvien muodostumista. Tieto parantaa pohjoisten alueiden ilmastomuutoksen ennustamisen tarkkuutta. Pohjoisten alueiden mahdollisesti voimakkaasti lämpenevä ilmasto ja sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen sekä lumipeitteisten talvien keston selkeä lyheneminen voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia liikenteelle, energiantuotannon tarpeelle ja matkailulle, joilla on välillisiä vaikutuksia alueen elinkeinoelämän kehittymiselle. Laitehankinta vahvistaa alueen toimijoiden erityisosaamista ja lisää erityisesti Ilmatieteenlaitoksen Kuopion yksikön kilpailukykyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, joka mahdollistaa yksikön pääsemisen aiempaa paremmin mm. kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.. TL 2 Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori / MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (60 %) ja kokonaiskustannukset

2 Projektin tavoitteena on tuottaa innovatiivinen ravinteiden huuhtoutumisen ja erilaisten talviolosuhteiden vaikutusten simulointilaitteisto, jonka avulla voidaan kehittää ja testata erilaisia karjatalouden vesiensuojelukeinoja kustannustehokkaasti. Tehtävä tutkimus merkittävästi nopeutuu, kun vuodenkierto voidaan simuloida tapahtuvan parin kuukauden välein. Projekti auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, erityisesti vesistöihin kulkeutuvan maatalouden ravinnekuormituksen osalta Kehitettävää laitteistoa voidaan käyttää myös muiden ympäristövaikutusten arvioimiseen ja demonstroimiseen. Simulointilaitteistoa on mahdollista hyödyntää myös opetusympäristönä ja käyttää demoympäristönä siirrettäessä uusinta tietoa suoraan tutkimuksesta opetukseen ja maatalousyrittäjien käyttöön. Projektin osatoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, joka osallistuu laitteiston suunnitteluun, hankintojen toteutukseen sekä kokoonpanoon ja käyttöönottoon. Projekti tiivistää MTT:n ja Savonian strategista kumppanuutta konkreettisen tekemisen tasolla. MTT ja Savonia ovat kehittäneet vesiosaamista tahoillaan: MTT hankkinut osaamista erityisesti pinta- ja pohjavesien kuormituksen vähentämiseen ja Savonia yhdyskuntien vesihuoltoon liittyen. Tällä projektilla pyritään myös vahvistamaan ja yhdistämään Pohjois-Savossa jo olemassa olevaa vesiosaamisen keskittymää, ja erityisesti kehittää sen kyvykkyyttä ratkaista maatalouden vesisuojeluun liittyviä ongelmia. Uudella pintavaluntasimulaattorilla tehtävä tutkimus nopeutuu ja kustannukset alenevat olennaisesti. Projekti parantaa alueellisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vesiosaamisen kilpailukykyä kansallisesti ja osaamista voidaan tuotteistaa ravinteiden huuhtoutumisen ja erilaisten talviolosuhteiden simuloimiseksi maatiloilla. Simuloinnilla saatu tieto voidaan hyödyntää lannoituksen optimoimiseksi tilan viljelyksillä, jolloin on mahdollista saada lannoituskustannussäästöjä sekä välttää ylimääräistä lannoittamista. 2. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Toimiva monikulttuurinen työpaikka / Työterveyslaitos Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke koostuu kolmesta keskeisestä toimenpiteestä: I Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiuden ja tieto- ja osaamistarpeiden selvittäminen II Arviointivälineitä monikulttuurisille työpaikoille III Monikulttuurinen työpaikka -verkkotilan toteuttaminen Hanke tukee työvoiman riittävyys ja osaaminen -tavoitetta tukemalla maakunnassa jo olevia ulkomaisia osaajien kotoutumista ja integroitumista työmarkkinoille ja edistetään samalla työperäistä maahanmuuttoa. Hanke tukee myös tavoitetta nostaa maahanmuuttajien työllisyysastetta ja työttömyyden puolittamista. Lisäksi hanke tukee Itä-Suomen maahanmuuttostrategian tavoitetta edistää maahanmuuttajien työllistyminen ja yrittäjyyttä ja hyödyntää heidän osaamistaan elinkeinoelämässä. Hanke tuottaa pk-sektorille maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvää työelämätietoutta ja käytännön toimintaa tukevia välineitä monikulttuuristen työpaikkojen, maahanmuuttajatyöntekijöiden ja maahanmuuttajayrittäjien tarpeisiin.

3 3 TL 1 Lähiruuasta bisnekseksi toimijaverkoston kehittäminen / Navitas Kehitys Oy Toteutusalue: Pohjois-Savo ja Etelä-Savo Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (75 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on äkillisen rakennemuutoksen hanke. Projektin tavoitteena on luoda yhteistyömalli Varkauden alueella toimivien elintarvikeyritysten toiminnan kehittämiseksi. Projektissa kehitetään yhteistyöverkosto ja luodaan verkottumisen mahdollisuuksia, parannetaan lähiruoan tunnettavuutta ja saatavuutta, luodaan yhteinen jatkojalostus- ja markkinointitila, parannetaan toimijoiden tuotekehitys-, liiketoiminta-, laatu- ja markkinointiosaamista ja luodaan toimiva jakeluketju. Projektin kehittämistehtävinä ovat yhteistyöverkoston rakentuminen ja organisoituminen, verkottuminen muihin alueellisiin ja kansallisiin toimijoihin, tehdä lähiruoka tutuksi ja helposti saatavaksi paikallisille ja seudullisille, yhteinen jatkojalostus- ja markkinointitila, tuotekehityksen lisääntyminen, osallistuvien yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantuminen ja pienyritysten tukeminen liiketoimintaosaamisessa ja muissa yrityskohtaisissa kehittämistarpeissa. TL 1 Yrityskummitoiminnan käynnistäminen Pohjois-Savossa / Savon Yrittäjät ry Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (9kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 88,5 %. Hankkeen päätavoitteena on yrityskummitoiminnan käynnistäminen. Hankkeen päättyessä on käytössä pohjoissavolainen toimintamalli, jonka puitteissa: yrityskummitoiminnalle on kaikkien uusien yritysten käytössä oleva kotipesä ja rakenne Pohjois- Savossa yrityskummeja n. 150; eri toimialoilta, eri puolilta maakuntaa, erikokoisista yrityksistä, erilaisilta työurilta, mutta kokeneita ammatti-ihmisiä säännöllisesti toimiva yrityskummien koulutusjärjestelmä (2 koulutusjaksoa / vuosi), jaksoilla käsitellään ajankohtaisia asioita esimerkiksi rahoituksesta jne. kummitoiminnalla on omat www-sivut joiden ylläpito on koordinoitu myös hankkeen jälkeen yrityskummitoiminta on tiedossa kaikilla yritysten perustamisen ja tukemisen sekä omistajanvaihdosten kanssa tekemisissä olevilla tahoilla. yrityskummit ja järjestelmä saadaan tietoon lähes kaikille uusille yrityksille

4 Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Yrityksiä, joissa yrityskummi kävi oli 84 kpl ja näihin yrityksiin yhteydenottoja kertyi 331 kertaa; Kummien käyttämä aika ko. yritysten hyväksi 779 tuntia. Projektin toiminnalla syntyy pysyvä toimintamalli yrityskummitoiminnalle. Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään Uusyrityskeskukset, kehittämisyhtiöt, tilitoimistot, yrityspalveluhenkilöstö, elinkeinoelämän järjestöt, oppilaitokset, Finnvera, ELY-keskus. 4 TL 1 Taimikonhoidolla tuottavuutta ja tehoa metsätalouteen / Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki (73,4 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä (VMI, Metlan ja metsäkeskuksen Pohjois-Savossa tekemät selvitykset) on käynyt ilmi, että varttuneiden taimikoiden ja nuorten metsien tila on heikentynyt tuntuvasti. Tämä on seurausta taimikonhoidon, erityisesti varhaishoidon, laiminlyönneistä. Lisäksi taimikonhoidon hehtaarikustannukset ovat kasvaneet nopeasti, kun esimerkiksi istutus- ja puunkorjuukustannukset ovat pysyneet samalla tasolla. Kustannusten nousu on seurausta siitä, ettei taimikonhoitotöitä tehdä ajallaan, sillä hehtaarikustannukset kasvavat nopeasti viivästymisen suhteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä taimikonhoidon kustannustehokkuutta. Taimikonhoidolla ja sen oikealla ajoituksella voidaan oleellisesti vaikuttaa tulevan metsän puulajisuhteisiin ja metsästä saatavaan taloustulokseen. Koulutus- ja kehittämishankkeella levitetään tutkimustietoon pohjaavia hyviä taimikonhoidon käytäntöjä metsäammattilaisille, koneyrittäjille ja metsänomistajille. Hankkeelle on olemassa selkeä tarve, se on konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen. Hanke vahvistaa Metlan Itä-Suomen alueyksikön asemaa edesauttamalla taimikonhoidon tutkimuksen keskittymistä Suonenjoelle. TL 1 Luonto liikuttamaan / Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Osatoteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Toteutusalue: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala Teema: hyvinvointi Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (74,6 %) ja kokonaiskustannukset Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan tukiosuudet ovat / maakunta. Kyseessä on flat rate hanke. Luonto liikuttamaan -hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa luontokohteiden hyödyntämistä hyvinvoinnin edistämisessä parantamalla palvelujen tarjontaa, saavutettavuutta ja laatua. Tämä tehdään kehittämällä luontokohteisiin tukeutuvia terveyden edistämisen tuotepaketteja, joita hyvinvointipalvelujen tuottajat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat 1) alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston luominen 2) tiedon ja osaamisen lisääminen koulutuksin ja työpajoin 3) systemaattisiin selvityksiin perustuvien uusien toimintamallien ja palvelutuotteiden kehittäminen 4) uusien palvelutuotteiden pilotointi ja tuotteistaminen sekä 5) hankkeen hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja käytäntöjen monistaminen.

5 5 Projektin kohdealueina toimivat Puijon virkistys- ja luonnonsuojelualue, Tiilikkajärven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto sekä Ruunaan retkeilyalue. Hankkeessa on mukana kohdealueilla vaikuttavia yrityksiä ja organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. TL 2 Pohjois-Savon nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma / Pohjois-Savon ELY-keskus Teema: Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (100 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä o lump-sum hanke. Hallitusohjelman mukainen nuorisotakuu astui voimaa TEM:n raportissa (2012); Nuorten yhteiskuntatakuu 2013; korostetaan, että pääpainon nuorisotakuun toteuttamisessa tulee olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja palvelujen tulee näyttäytyä nuorelle selkeänä ja yhtenäisenä kokonaisuutena. Nuorisotakuun onnistumisen kannalta on mm. tärkeää, että nuorten kanssa työskentelevät eri tahot tuntevat toistensa toiminnan ja mikä on kunkin tahon panos nuorisotakuun toteutumiseksi. Projektin tavoitteena on tuottaa nuorten palvelujen tilannekuvaus Pohjois-Savossa ja laatia toimenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelma sisältää: eri toimijoiden palvelut nuorille, kunkin tahon panoksen nuorisotakuun toteutumiseksi ja kuinka suunniteltujen toimien toteutumista seurataan. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan palvelujärjestelmän pullonkaulat ja pohdintaa niiden korjaamiseksi. Hanke on tärkeä kokonaistilanteen hahmottamiseksi ja jatkotoimien suunnitelmien pohjaksi. TL 2 Työvoimapoliittisten toimien hallinnointihanke, Pohjois-Savo / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (14 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Hankkeella toteutetaan työllisyyshankkeiden työvoimapoliittisten toiminen hallinnointi. Tavoitteena on yksinkertaistaa työvoimapoliittisten toiminen hallinnointia ja luoda tehokas toimintamalli. Tämä mahdollistui kun TEM (6/09) myönsi luvan yhdistää työvoimapoliittisten toimien hallinnointiin. Hankkeeseen liitettiin kesällä 2011 Varkauden osahanke, joka toteutetaan Varkauden seudulla. Osahanke täydensi Äkkimuutos hankkeen ja myöhemmin Navitas-Rekry-hankkeen tavoitetta; rakennemuutoksen jälkeen vapaana olevan työvoiman ja seudun kasvuyritysten työvoimatarpeen kohtaamista. Hankkeen jatkoaika ja lisärahoitus on perusteltua, sillä hanke mahdollistaa työllistymistä edistäviä ESRhankkeiden toteutusta, joihin liittyy työvoimapoliittisia toimia (palkkatuki/työvoimakoulutus).lisäksi päähankkeisiin liittyvät työvoimapoliittiset toimet hankkeita jatkuu aina 12/2014 saakka, joten hallinnointihankkeelle on tarvetta.

6 6 TL 2 Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (3 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Hankkeella edistetään työelämän ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteensopivuutta kehittämällä ja yksilöllistämällä työssäoppimiskäytäntöjä sekä oppilaiden kehittämistarpeiden tunnistamista huomioimalla samalla työnantajien tarpeet Lisäksi työnantajien kanssa luodaan uusia yhteistyökäytäntöjä kanssa eri koulutusalojen työvoiman osaamisen kehittämiseksi. Korkeakoulutetuille kokeillaan tarkoituksenmukaisia koulutusmalleja työllistymisen tukemiseksi. Kehittämistoiminnalla halutaan saada aikaiseksi uusia koulutusmalleja; työnantajien ja oppilaitosten yhteishankkeella saadaan aikaan kehittämiskumppanuutta Hankkeen organisoimia koulutuksia on lisätty (maanrakennusalan koulutuksia) ja jatkoajalla maanrakennusalan ja ns. keko-koulutuksen kehittämistoimet saadaan vietyä päätökseen. Lisäksi jatkoajalla, juurrutetaan sidosryhmien kanssa kehitettyjä toimintatapoja sekä tiedotetaan ja levitetään hyviä käytäntöjä yhteistyön kautta. Lisärahoitus suunnataan palkkakuluihin sekä ostopalveluihin. Koulutuskonepajan suunnitteluprojekti / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Osatoteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: teknologiateollisuus Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projektin keskeisenä toimenpiteenä on saada aikaiseksi toimintamalli ja perusratkaisu uuden-tyyppisestä koulutuskonepajasta. Tämän lisäksi projektissa suunnitellaan ja pilotoidaan optimaalista ratkaisua toimitilasta, joka palvelee toisen asteen, AMK:n ja yritysten tarpeita. Tämä toteutetaan mm. hyödyntäen business model canvas -työskentelyä yhdessä kohderyhmän toimijoiden kanssa, liiketoimintasuunnitelman, yhteisten toimintaprosessien, tilojen sekä laitteiden määrittelyt ja pilotticaset toimintamallin testaamiseksi.

7 Hanke tukee maakunnallisia painotuksia erityisesti teknologiateollisuuden uusien tuotantomenetelmien ja energia- ja ympäristöteknologioiden suhteen. Hanke on elinkeinoelämälähtöinen hanke, tosin suora konkreettinen hyöty näkyy vasta hankkeen jälkeen, sitten kun koulutuskonepaja on toiminnassa muutaman vuoden aikajänteellä. Hankeidea on syntynyt pitkällä aikavälillä mm. LEKA-hankkeen myötävaikutuksella. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima LeKa-hanke on jatkoa aiemmin toteutetulle Tekno-teemalle sekä Metallialan Oppimistehdatehdas- ja Teollisen pintakäsittelyn koulutustehdas-hankkeille. Em. hankkeissa on rakennettu pysyvää osaamista ja verkostoja, joiden avulla teknologia-alan yritykset voivat pärjätä paremmin globaalissa kilpailussa. Samalla on yrityksissä ja koulutusorganisaatioissa on syntynyt vahva näkemys siitä kuinka Pohjois-Savon teknologia-alaa on kehitettävä jatkossa. Osaamista ja kokemuksia sen kehittämisestä voidaan suoraan hyödyntää koulutuskonepajan suunnittelussa. 7 ELO Pohjois-Savossa / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (100 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Hankkeen tavoitteena on aloittaa selvitystyö, jonka tuloksena saadaan aikaan koordinaatiomalli ja strategiset linjaukset elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi ja laadukkaiden ohjauspalveluiden tuottamiseksi. Projektissa kehitettävät tuotteet: 1.raportti elinikäisen ohjauksen nykytilasta; 2. Elinikäisen ohjauksen koordinaatiomalli: 3. Elinikäisen ohjauksen laadunvarmennustyökalu; 4. Pysyvän toimijaverkoston malli Hanke tukee ELYn strategista tavoitetta turvata toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuus kehittämällä ohjauspalveluja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Tavoitteena on varmistaa koulutusten parempi osuvuus, tukea työurien jatkamista ja madaltaa työllistymisen esteitä. Kansainvälistymis- ja innovaatiopalvelujen toimintamalli / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (6 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Projektissa kehitetään innovaatio- ja kansainvälistymispalvelujen toimintamalli ja toimintakonsepti ja saatetaan ne käytännön toteutukseen IKV-vastuualueella tehtyjen perusselvitysten mukaisesti. Projektin alkuvaiheessa rakennetaan käytännön toteutuksen organisointi, jota toimintaa arvioidaan projektin kuluessa mm. vuosittain järjestettävien foorumi-tapahtumien yhteydessä sekä projektin loppuvaiheessa tehtävän ulkopuolisen arvioinnin avulla.

8 Projektin tuloksena syntyviä toimintamalleja hyödyntävät alueen elinkeinojen kehittämisorganisaatiot (ELY, maakunnan liitto, oppilaitokset, kehittämisyhtiöt, teknologiakeskus jne.) ja elinkeinojen edistämisorganisaatioiden toiminnan kautta myös alueen yritykset. Projektissa kehitettävä toimintamalli on tarkoitus juurruttaa jatkossa osaksi alueellista elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden normaalia toimintaa. Jatkoaikana toteutetaan toinen pilotointivaihe, kustannusarviota tarkistetaan ja rahoitusta lisätään. 8 Advisory Board / Kuopion kauppakamari Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (83,3 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Projektin aikana luodaan Advisory Board palvelumalli, jota käytetään kun yritysjohto suunnittelee yrityksen tuotteen/palvelun kansainvälistämistä, mutta yritysjohto ei koe omaavansa riittävästi kokemusta/osaamista tuotteen/palvelun kansainvälistämisestä. Advisory Board koostuu yrityksen tarpeen mukaan kootuista yrityselämän ammattilaisista, jotka sparraavat yritystä tämän kansainvälistymisen haasteessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kuopion kauppakamari kehittää Advisory Board palvelusta uuden tuotteen. Hankkeen toisen vaiheen toteutuksessa osallistuvien yritysten kv-strategia terävöityy ja sparrauksen ansiosta nämä voivat välttää kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten tyypillisimpiä virheitä. Yritysten kansainvälistyminen voi näin ollen nopeutua ja tehostua. Palvelu tulee olemaan Kuopion kauppakamarin keskeinen panos maakunnan kv-palveluiden tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Palvelun tuloksia arvioidaan mukana olevien yritysten ja Advisory Boardin jäsenten antaman palautteen kautta. Projektin toimenpiteet tukevat pohjoissavolaisten pk-yritysten kilpailu- ja uusiutumiskykyä sekä kansainvälistymistä parantamalla yrityksille suunnattavaa kansainvälistymispalvelua. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen edellyttää toimivia neuvonta- ja palvelujärjestelmiä ja toimijoiden keskinäistä verkostomaista yhteistyötä. SELKO Pelastusopiston harjoitusalueen toimintojen selvitystyö / Pelastusopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (73 %) ja kokonaiskustannukset Pelastusopistolla on ainutlaatuinen harjoitusalue, jossa voidaan harjoitella laaja-alaisesti erilaisia pelastustoiminnan tehtäviä. Harjoitusaluetta käyttävät opiston lisäksi mm. poliisi ja muut viranomaiset sekä useat vapaaehtoissektorin toimijat. Harjoitusalueella nähdään selkeää alueellista vaikuttavuutta, ja sen ainutlaatuinen ympäristö voisi toimia nykyistä laajemman koulutusyhteistyön ekosysteeminä samalla kun harjoitusalueen kohteiden tuotteistamisella voidaan luoda uutta pohjoissavolaista liiketoimintaa. Harjoituskohteita voidaan käyttää uusien innovaatioiden ideointi-, kehitys ja testausympäristöinä. Harjoitusalueen systemaattinen kehittäminen ja sen täysimittainen hyödyntäminen vaatii alueen toimintojen yksityiskohtaista inventoimista ja inventoinnin dokumentointia. Ilman dokumentointia alueen mahdollisuuksia on lähes mahdoton esitellä yhteistyötahoille. Dokumentoinnin ohella on tarve laatia menettelyohjeet myytävien harjoitusten toteuttamiseen.

9 Alueen hallittu ja suunnitelmallinen kehittäminen ilman kattavaa näkemystä jo olemassa olevista toiminnoista on mahdotonta. Alueelle on suunnitteilla uusia harjoituskokonaisuuksia, kuten tämän projektin osaprojektina selvitettävä MYRTSI (Myrskyvauriosimulaattori). Muita suunnitteilla olevia kohteita ovat Finavian kanssa yhteistyössä toteutettava lentokonesimulaattori lentokenttien pelastustoiminnan tarpeisiin sekä tunnelipalosimulaattori, joka on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. 9 XRPD-analyysipalvelun alueellisen vaikuttavuuden lisääminen (Multi-XRPD II) / Itä-Suomen yliopisto Teema: mittaus- ja sensoritekniikka Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (74 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen tavoitteena on parantaa Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitokselle hankitun jauheröntgendiffraktiolaitteiston mahdollistamien tutkimusmenetelmien tuntemusta ja hyödyntämismahdollisuuksia yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa kehittämällä ko. osaamiseen pohjautuva tutkimus- ja palvelukonsepti. Yliopistolla on ko. tutkimusmenetelmään liittyen alueellisesti ainutlaatuista osaamista, jonka tuotteistamista kehitetään hankkeen avulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, jolle analyysiasiantuntemusta siirretään nimenomaan heidän sovellusalueisiinsa (metallit ja metallipinnoitteet) liittyen. Hankkeessa yhdistetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun laaja-alainen osaaminen tutkimus- ja opetuspalvelutuotteeksi, joka on yritysten helposti saavutettavissa joko yliopiston tai ammattikorkeakoulun kautta. Yliopisto liittää röntgendiffraktiolaitteiston osaksi SIB-labs -infrayksikön laitetakantaa, jonka www-sivuille tulee laaja laitteiston esittely. Hanke tukee materiaalitutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä Itä-Suomen yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja geologisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä edistäen röntgendifraktiotutkimuksen monialaista hyödyntämistä alueen yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Tutkimuslaitosten tarjoamat yhteiset tutkimus ja koulutuspalvelut edistävät korkeatasoisten ja laajojen asiantuntijapalvelujen saantia yritysten tuotekehityksen tueksi. Hanke tukee mittaus- ja sensoritekniikan osaamisen vahvistamista ja luo edellytyksiä tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyölle. Hanke vahvistaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä erityisesti pinnoitusosaamisessa. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä. Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Tutkimustietoa kansainvälistyvien yritysten tarpeista / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (82 %) ja kokonaiskustannukset

10 Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon liiton rahoittamassa YKO-hankkeessa kerättyä aineistoa hyödyntäen löytää tutkimuksen keinoin yleisiä kansainvälistymisen haasteita tai palvelutarpeita, ja tätä kautta keinoja, joilla yritysten kansainvälistymistä voitaisiin tukea ja helpottaa. Tutkimuksen pohjalta järjestetään tiedotustyöpajat, joissa yhdessä mietitään tutkimustulosten pohjalta toimenpidesuosituksia alueen kansainvälistymispalveluiden kehittämiseksi. Pohjois-Savon liiton rahoittama YKO-hanke jatkaa toimintaansa kesäkuun 2013 loppuun saakka, ja hanke-suunnitelmassa kuvatut selvitykset tulisi ensisijaisesti tehdä YKO-hankkeessa. Hankkeen toimenpiteet eivät eivät tuo riittävää lisäarvoa alueen kansainvälistymispalveluiden kehittämiseen. 10 MYR:n sihteeristö ei esitä hanketta rahoitettavaksi.

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Luonto liikuttamaan -hanke

Luonto liikuttamaan -hanke Luonto liikuttamaan -hanke Luontoliikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Itä-Suomessa Liikettä ja hyvinvointia Luonnosta, Oulu 19.3.2014 Kati Vähäsarja, projektipäällikkö, Metsähallitus Terveyttä

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet Cleantech Finland Bioenergy

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KANSAINVÄLISTYMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLIN JULKISTAMINEN. Savosta maailmalle tapahtuma 26.5.2011

POHJOIS-SAVON KANSAINVÄLISTYMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLIN JULKISTAMINEN. Savosta maailmalle tapahtuma 26.5.2011 POHJOIS-SAVON KANSAINVÄLISTYMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLIN JULKISTAMINEN Savosta maailmalle tapahtuma 26.5.2011 Pohjois-Savon ELY-keskus, Silja Huhtiniemi, Innovaatiot ja yritysrahoitus yksikkö 7.6.2011

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot