Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015"

Transkriptio

1 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A Seinäjoki

2 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry on vapaaehtoisuuden pohjalta toimiva kansalaisjärjestö, joka on Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n jäsenjärjestö. Toiminnalla edistetään psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisten ja läheisten hyvinvointia, elämänlaatua ja arjessa selviytymistä. Omaislähtöisyys ja yhteistyö ovat kaiken toiminnan perusta. Yhdistyksen muita perusarvoja ovat inhimillisyys, avoimuus, luotettavuus ja tasapuolisuus. Järjestö toimii omaistyön asiantuntijaorganisaationa Etelä-Pohjanmaalla viidellä alueella (Seinäjoen seutu, Härmänmaa, Järviseutu, Kuusiokunnat ja Suupohja). Alueen väestöpohja on noin 200 tuhatta asukasta. Teemme yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa laaja-alaista mielenterveystyötä ja osaltamme vaikutamme siihen, että kaikki perheenjäsenet tulevat huomioiduksi psyykkisen sairastamisen eri vaiheissa. 2. Asiakasnäkökulma Yhdistyksen toiminnassa omainen on ydinasiakas. Omaiset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Yhdistyksen jäseninä ovat yksittäiset henkilöt, perheet ja erilaiset yhteisöt. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää alueellista omaistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla, tällä hetkellä 19 kunnassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry toimii viidellä eri EPSHP:n alueella: 1. Seinäjoen seutu 2. Härmänmaa 3. Suupohja 4. Järviseutu 5. Kuusiokunnat Alueellista toimintaa vahvistaa yhteyshenkilöverkoston neuvottelukuntatyöskentely/kuntayhteistyö, jossa verkostossa ja työryhmätyöskentelyssä on mukana omaisedustaja alueelta, hallituksen jäsen alueelta, yhteyshenkilö alueen psykiatriselta osastolta tai psykiatrian poliklinikoilta/päivätoiminnasta, alueen asumispalveluyksiköstä, seurakunnasta, perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta sekä alueen muista mielenterveys- ja omaishoitajayhdistyksistä.

3 3 3. Prosessinäkökulma toiminta vuonna Edunvalvonta; vaikuttaminen ja tiedon jakaminen mielenterveyteen liittyvissä asioissa omaisille, yhteistyökumppaneille ja päättäjille. Tavoite: 1. Omaiset mielenterveystyön tukena E-P ry on alueellisesti toimiva ja tunnettu mielenterveystyön omaisjärjestö mielenterveystyön kentällä Etelä-Pohjanmaan alueella. 2. Yhteistyössä E-P mielenterveystoimijoiden kanssa välitetään tietoa omaisten tilanteesta, levitetään omaistyön opasta sekä kehitetään hyviä, omaiset huomioon ottavia ja omaisten osallisuutta ja voimaantumista lisääviä käytäntöjä alueellisesti. Tavoitteena on lisätä mielenterveyteen liittyvien asioiden avointa käsittelyä yhteiskunnassa sekä tuoda omaisten näkemyksiä ja kokemuksia esille eri toiminta-alueille. Kehitetään ja ylläpidetään menetelmiä, joiden avulla tuetaan omaisten hyvinvointia, jaetaan tietoa, vaikutetaan asenteisiin ja toimitaan omaisten edunvalvojina Etelä-Pohjanmaalla. Keinot: 1. Jatketaan omaisten ohjausta ja neuvontaa viikoittaisen, säännöllisen puhelinpalvelun, kotikäyntien, omaisten tapaamisten ja yhteydenpidon muodossa. Omaisten tapaamisille alueilla järjestetään mahdollisuuksia. Pyritään näillä keinoin kartoittamaan omaisen avun ja tuen tarve sekä ohjaamaan tarvittaessa myös muiden tahojen avun piiriin. 2. Järjestetään vapaaehtoisille ja vertaisryhmien vertaisohjaajille vertaistapaamisia sekä tukihenkilökoulutusta yhdistyksen toimesta sekä yhteistyössä Järjestötalon Tukihenkilövälityksen tai muiden yhteistyötahojen kanssa vuoden 2013 aikana. 3. Tehostetaan tiedottamista kotisivujen, sähköpostin ja jäsentiedotteiden avulla. Jaetaan tietoa toiminnasta laajalle yhteistyösektorille yhteistyöpalavereissa, sähköisesti, median välityksellä sekä esitteiden kautta. Yhdistyksen tunnetuksi tekemisestä on vuosisuunnitelma. Toteutetaan infokiertue maakunnassa. 4. Jatketaan yhteistyötä psykiatristen yksikköjen ja poliklinikoiden sekä perusterveydenhuollon kanssa potilaiden omaisten ja läheisten tukemisessa. Koulutettuja ja koulutuksessa olevia kokemusasiantuntijoita hyödynnetään viemällä omaisnäkökulmaa heidän kanssaan ja välityksellään eteenpäin. 5. Tehdään ja kehitetään verkostoyhteistyötä Omaishoitajuus-verkoston, Terveyden Edistämisen- verkoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa edelleen. Yhteisiä verkostotapaamisia pidetään säännöllisesti muutaman kerran vuodessa ja niissä suunnitellaan yhteisten ja toistemme asiakkaiden tukemisen muotoja kunkin yhteistyötahon toimenkuvaan kuuluvalla tavalla. Suunnitellaan ja aloitetaan alueellinen omaistoiminnan neuvottelukuntatyöskentely perustamalla viidelle seutukunnalle omaistoiminnan neuvottelukunta. 6. Järjestetään tiedottavia ja teemallisia omaisteniltoja ja tapahtumia yhteistyössä mielenterveyskeskusten ja psykiatrian poliklinikoiden kanssa ja esimerkiksi Etelä-

4 4 Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen yksiköiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 7. Toimitaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa, lähinnä opiskelijoiden eriasteisten opinnäytetöiden yhteydessä sekä opiskelijoiden käytännön harjoittelujen kenttänä. Esitellään yhdistyksen toimintaa eri opiskelijaryhmille. Arviointi: Määrällinen arviointi: Tilastot tapahtumista (jaettujen esitteiden, puhelujen, tapaamisten ja tapahtumien määrät ja osallistujat Laadullinen sisäinen ja ulkoinen arviointi: Muistiot ja raportit yhteistyöneuvotteluista Palautteet toiminnasta (kyselyt, arvioinnit ) ja niiden käsittely 3.2 Vertaistukiryhmä- ja vapaaehtoistoiminta Tavoite: Toiminnalla tuetaan omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimitaan omaisten vertaisuuden, osallisuuden ja voimaantumisen mahdollistamiseksi Keinot: 1. Yhdistyksellä on alueellisesti kattava omaistenryhmäverkosto. Perustetaan myös kohdennettuja vertaistukiryhmiä tarvittaessa. Huomioidaan eri ikäisten ja erilaiset omaisena olemisen tarpeet ja myös alueellisesti erilaiset yhteisöllisen toiminnan tarpeet. 2. Yhdistys toimii yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n Prospect-projektin kanssa vuonna Omaisille suunnattu Prospectvertaistukiryhmämalli on EUFAMIN (Eurooppalaisten omaisjärjestöjen liitto) kehittämä ryhmämalli, jonka omaisille suunnattu ryhmämalli huomioi omaisten omat, erilliset tarpeet, parantaa heidän itsetuntoaan, edesauttaa jaksamista, tukee elämänhallinnan ottamista omiin käsiin ja parantaa omaisten elämänlaatua (Lähde: Omaisten Prospectkoulutusohjelma, Eufamin tuottama ohjaajan käsikirja 2003.) Omaisjärjestöjen tavoitteena on levittää Prospect-vertaistukiryhmämalli laajalti valtakunnallisesti käytetyksi mielenterveyspotilaiden omaisten tukemisen malliksi ja yhdistys vastaa tästä työstä Etelä-Pohjanmaan alueella. Vuoden 2013 aikana perustamme uusia Prospectryhmiä eri seutukuntiin ja koulutamme uusia Prospect-ohjaajia. 3. Toteutetaan vapaaehtois- ja vertaistukiryhmätoimintaa yhteistyössä alueen psykiatristen yksiköiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Esimerkkinä Käsillä tekemisen iloa - ryhmä toteutetaan yhteistyössä E-P:n käsi-ja taideteollisuus ry:n ja Lakeuden Omaishoitajat ry:n kanssa. Myös miesten toiminnallinen omaisryhmä toteutetaan yhdessä Lakeuden Omaishoitajat ry:n kanssa. 4. Yhdistyksessä on mukana vapaaehtoisia omaisryhmien ohjaajina. Vapaaehtoisia pyritään saamaan lisää erilaisiin toimintoihin. Vapaaehtoistyön kesto, sisältö ja korvauskäytännöt sovitaan kirjallisesti vapaaehtoistyön sopimuksessa jokaisen vapaaehtoistyöntekijän kanssa.

5 5 Arviointi: Määrällinen: Tilastot omaisryhmistä ja muista vapaaehtoistoiminnoista Laadullinen: Vapaaehtoistoiminnan käsikirja Ryhmiin osallistujien palautteet vuosittain. Kehitetään edelleen arviointilomaketta vaikuttavuuden arvioinnin suuntaan. 3.3 Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille Tavoite: Toiminnalla tuetaan perheiden arjessa selviytymistä ja virkistäytymistä sekä edistetään omaisten hyvinvointia ja voimaantumista. Toteutetaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä vertaistuen avulla, joka suunnataan koko alueen omaisille. Toteutetaan osittain yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Perheiden sekä omaisten ja kuntoutujien mahdollisuutta osallistua yhdessä tuetaan järjestämällä ohjelmaa ja tapahtumia perheille sekä omaisille ja kuntoutujille yhdessä. 1. Omaisten ja kuntoutujien virkistyspäivä keväällä Kevätretket alueiden omaisille ja omaisryhmille 3. Yhteistyössä alueen omaishoitaja- järjestöjen kanssa järjestetään virkistystoimintaa omaisille ja omaishoitajille mm. Omaisten virkistysviikonloppu Lappajärven Kivitipussa Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kautta 4. Omaisten virkistysmatka kevät- ja syyskaudella Erityislasten vanhempien virkistysviikonloppu Lappajärven Kivitipussa syyskuussa 2013 yhteistyössä Järjestötalon ja alueen omaishoitajayhdistysten kanssa Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kautta 6. Vertti-leiri perheille, joissa vanhemmalla mielenterveydellisiä vaikeuksia 7. Yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa järjestetään voimavarakurssi Härmän kuntokeskuksessa syksyllä 2013 viiden vuorokauden terveyslomana 8. Psykiatristen hoito-ja kuntoutustahojen kanssa yhteistyössä virkistystapahtuma omaisille ja kuntoutujille 9. Vapaaehtoisten koulutus ja virkistystapahtumat 10. Joulujuhlat 11. Toiminnalliset tapahtumat yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa Arviointi: Tilastot tapahtumista Palautteet osallistujilta

6 6 3.4 Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projekti ( ) Tavoite: Projektissa kehitetään omaisille varhaistuen malli yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ja Etelä-Pohjanmaa ry:n sekä Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehankkeessa (Välittäjä 2009) mukana olevien yhteistyötahojen kanssa. Ajatuksena on, että Omaiset mielenterveys-työn tukena Tampere ry toimii kiinteässä yhteistyössä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveys-toimen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry tekee yhteistyötä E-P sairaanhoitopiirin sekä E-P alueen sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Projektin tuotoksena syntyy Omaistyön hyviä käytäntöjä julkisella sektorilla -julkaisu yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliiton kanssa. Keinot: Etelä-Pohjanmaan omaistyön koordinaattori toimii yhteistyössä E-P:n sairaanhoitopiirin psykiatrian avohoidon kanssa. Projekti on aloitettu Seinäjoen alueelta vuonna Vuosi 2013, projektin neljäs vuosi Hyvä käytäntö-mallin suunnittelu jatkuu. Kehitetään soveltuvaa tukimateriaalia omaisen polun eri vaiheisiin. Kootaan yhteen kehitettyjä toimintoja: kokemusasiantuntijuus, tukihenkilötoiminta, omaisneuvonta, työparitoiminta. Omaisen polkua aletaan kokeilla ja liitetään toimintaan mukaan järjestöyhteistyö. Evaluaatio jatkuu, samoin hyvien käytäntöjen kokoaminen. Arviointi: Projektin johtoryhmän ja E-P alueen ohjausryhmän muistiot Muut yhteistyöpalaverimuistiot Tilastot projektiin osallistuneista omaisista ja perheistä Arviointi arviointisuunnitelman mukaisesti Vuoden 2012 toimintakertomus RAY:lle 3.5 Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti ( ) Projektin päämäärä, tavoitteet ja konkreettisia toimenpiteitä Projektin päämäärä: Yhdistyksen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa kehittämällä mahdollistaa kohdennetumpi ja yksilöllisempi vertaistuki yhä useammalle tuen tarpeessa olevalle omaiselle kouluttamalla ja perehdyttämällä yhdistyksen voimaantuneita omaisia vertaistukirinkiin. Kehittämällä yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa tarjota omaisille tilaisuus tukea toisia omalla kokemuksellaan ja osaamisellaan tai muutoin toimia vapaaehtoisena yhdistyksessä ja saada sitä kautta onnistumisen ja voimaantumisen kokemuksia. Omaisia koulutetaan ja perehdytetään vapaaehtoistoimintaan yhteistyössä Järjestötalon Tukihenkilö-välityksen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijoita

7 7 koulutetaan yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen, Etelä-Pohjanmaa sairaanhoitopiirin ja Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa. Muina yhteistyötahoina toimivat Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyöhön projekti sekä Seinäjoen AMK. Tavoite: Koota ja kehittää uutena vertaistuen muotona yhdistyksessä vapaaehtoisten omaisten rinki (Veturi-rinki), josta olisi tarvittaessa mahdollisuus kutsua vertaistukea tarjoava, kokenut omainen uuden omaisen ensitapaamiseen, puhelinkontaktiin tai tukihenkilöiksi, ja siten helpottaa kynnystä vertaistuen saamiseen, hakemiseen ja antamiseen. Tällä pyritään innostamaan tukihenkilöiksi sopivia omaisia toisten omaisten tukijoiksi. Tällä tavoitellaan omaisten voimaantumista vuorovaikutuksen, avun saamisen ja tarjoamisen kautta. Kyseisellä toiminnalla pyritään myös takaamaan alueellinen tasavertaisuus, eli vertaistukea olisi tarjolla omaisille asuinpaikkakunnasta, julkisesta liikenteestä, työtilanteesta tms riippumatta. Vahvistaa ja lisätä yhdistyksen toiminnassa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa ja kehittää yhdistykseen vapaaehtois-toiminnan prosessi, joka jää perustoimintaan hyvänä käytäntönä ja levitetään jatkossa valtakunnallisesti omaistyön kenttään. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämisellä halutaan tarjota kohdennetumpi ja yksilöllisempi mahdollisuus toimia yhdistyksessä myös omaisille, jotka eivät halua toimia tukihenkilöinä tai vertaistukiringissä. Myös tätä kautta omaisilla on mahdollisuus saada onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Työntekijöiden rooli toiminnassa on johtaa vapaaehtoistoimintaa: luoda puitteet, kouluttaa omaisia yhteistyökumppaneiden ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa, tukea vapaaehtoisia ja koordinoida toimintaa. Konkreettisia toimenpiteitä Kehitetään yksilöllinen ja kohdennettu vertaistuki omaisille Veturi-toiminnalla, jolla taatan mm. alueellinen tasavertaisuus. Lisätään omaisten osallisuutta kouluttamalla omaisia vapaaehtoisiksi yhdistyksen toimintoihin, sekä yhteistyötahojen kanssa koulutettujen omaisten kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen vapaaehtoisten koulutuksissa. Tarjoamalla kohdennettua ja yksilöllistä vertaistukea sekä mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaa ja siten voimaantua ja saada onnistumisen kokemuksia edistetään omaisten mielenterveyttä ja samalla ennaltaehkäistään omaisten uupumista ja masennusta. Omaistyön osaamista kehitetään luomalla Veturi-malli yksilölliseen ja kohdentuvaan vertaistukeen ja levittämällä se valtakunnallisesti omaistyöhön Kehitetään vapaaehtoistoimijoiden perehdytyskansio omaisten vapaaehtoistoimintaan Yhteistyössä oppilaitosten kanssa kehitetään mittarit, seurataan ja tutkitaan projektin tuloksia ja vaikuttavuutta esim. opiskelijoiden päättötöiden kautta.

8 8 Painopistealueet projektin kolmantena vuonna 2013: 1. Veturi-toiminta valmiina. Mallia levitetään/esitellään omaisyhdistyksille valtakunnallisesti. 2. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan prosessi valmistuu, toiminnan vaikuttavuutta tutkitaan edelleen palautteilla, ja toimintaan tehdään muutoksia tarvittaessa sekä esitellään toimintaa valtakunnallisesti. 3.Toiminnat muotoutuvat osaksi yhdistyksen perustoimintaa. Seuraavina vuosina toimintaa kehitetään luomalla yhdistykselle laatujärjestelmä. Projektissa toteutettava arviointi ja tutkimus Määrällistä ja laadullista arviointia: Tilastoidaan tapahtumat ja osallistujamäärät. Projektissa suoritetaan jatkuvaa sisäistä arviointia kohderyhmien kokemuksista liittyen projektin toimintamuotoihin. Arvioinnissa pyritään myös kohderyhmien prosessien arviointiin. Arvioinnin avulla lisätään ymmärrystä projektin toimintamuotojen välittömistä tuloksista ja myös pitkän tähtäimen vaikutuksista. Projektin kuluessa arvioidaan projektin etenemistä prosessina. Ulkopuolisena tahona projektia arvioi oppilaitosyhteistyönä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat esim. lopputyön muodossa. Vioden 2010 kyselytutkimus toistetaan. Laaditaan vapaaehtoistoiminnan laatukäsikirja. 4 Henkilöstönäkökulma Tavoite: Sitoutunut, motivoitunut ja hyvin jaksava henkilöstö, jolla on ammatilliset valmiudet omaistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen toimenkuviensa mukaisesti. Yleistoiminnassa työskentelee kolme työntekijää: toiminnanjohtaja, omaisneuvoja koko vuoden ja aluetyöntekijä 1.9.lähtien. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen yleisistä rakenteista ja toiminnasta, toiminnan ja talouden vuosittaisesta sunnittelusta, henkilöstöhallinnosta sekä toimenkuvansa mukaisista muista tehtävistä, kuten yhteistyön koordinoimisesta. Omaisneuvoja vastaa omaistoiminnasta, sen suunnittelusta ja toteuttamisesta, jäsentiedottamisesta sekä jäsenrekisteristä sekä toimenkuvansa mukaisista muista tehtävistä, kuten edunvalvontatyöstä. Aluetyöntekijä vastaa aluetyöstä ja neuvottelukuntatyöskentelystä. Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektissa työskentelee omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, joka vastaa toimenkuvansa mukaisesti projektista. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä - projektissa työskentelee omaistyön koordinaattori Etelä-Pohjanmaan alueella (Tampereen alueella kaksi työntekijää), rahoitus Tampereen omaisyhdistyksen kautta. Hän vastaa projektin toteuttamisesta Etelä- Pohjanmaalla toimenkuvansa ja projektisuunnitelman mukaisesti.

9 9 Keinot: 1. Toiminnanjohtaja käy kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain. Hallituksen puheenjohtaja käy kehityskeskustelun toiminnanjohtajan kanssa. Näiden avulla suunnitellaan ja arvioidaan henkilöstön osaaminen, jaksaminen ja työhön sitoutuminen. 2. Työyhteisön toimivuutta, työryhmätyöskentelyä ja tiedonkulkua toteutetaan viikkopalavereilla ja yhteisen verkkokalenterin avulla. Työaikakirjanpito hoidetaan työaikavelhon avulla. 3. Työntekijät osallistuvat 2 x vuodessa hallituksen kanssa suunnitteluseminaariin. 4. Henkilöstölle mahdollistetaan tarpeenmukainen koulutus ja työnohjaus. Koulutus lisää työntekijöiden motivaatiota ja jaksamista. Myös työnohjaus tukee työssä jaksamista ja vahvistaa tiimityöskentelyä sekä jokaisen yksilöllisten työskentelytapojen kehittymistä ja yhteensovittamista. 5. Henkilöstölle järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa yksi pv/v tai kaksi puolipv/v. Myötätunto- ym. uupumisen riski on ilmeinen tällaisessa järjestö-/auttamistyössä, minkä johdosta henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ottamalla jaksamiseen liittyvät kysymykset esiin viikkopalavereissa, huolehtimalla työympäristön viihtyvyydestä ja huomioimaan työhyvinvointiseikat kaikessa toiminnassa. Tehdään TYKY-suunnitelma vuodelle 2013, jota noudatetaan. Hallitus: Yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta vastaa puheenjohtaja ja hallitus, jossa on 5 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jokaisesta viidestä seutukunnasta on hallituksessa kaksi edustajaa, joista vähintään toinen on omainen. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja, kokouksia on kuusi- kahdeksan vuodessa. Hallitus perustaa johtoryhmän (hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja) ja tarvittaessa muitakin työryhmiä nimetään tarpeen mukaan. Yhdistyksessä toimii jo edunvalvonta- ja viestintätyöryhmä. Vuosittain järjestetään 2 x suunnitteluseminaari, johon osallistuvat kaikki hallituksen jäsenet, työntekijät ja kutsuttuina eri yhteistyötahojen edustajia. Kevään seminaarin aiheena ovat yhdistyksen toimintaan ja sen arviointiin liittyvät asiat ja syksyn seminaarin aiheena yhdistyksen tulevaisuus ja toimintastrategiat tulevalle vuodelle. Vapaaehtoistyöntekijät: Vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat ryhmien ohjaukseen ja muuhun toimintaan erilaisissa muissa tapahtumissa. Vapaaehtoistyön sisällöstä ja kestosta sovitaan jokaisen vapaaehtoistyöntekijän kanssa erikseen. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään vuoden 2013 aikana siten, että rekrytoidaan ja koulutetaan edelleen voimaantuneita omaisia vapaaehtoisrinkiin: ryhmänohjaajiksi, kahvilaemänniksi/isänniksi, liikuntapiirin apuohjaajiksi, tukihenkilöiksi, puhelintukirenkaaseen ym vapaaehtoistehtäviin. Tämä

10 10 tapahtuu Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektin puitteissa. Arviointi: Kirjalliset palautteet ( seminaarit, kokousten ja hallitustyöskentelyn toimivuuskyselyt ) Kehityskeskustelut ( kirjalliset yhteenvedot ) Vuosittaiset henkilöstötilinpäätökset Vapaaehtoistyönsopimukset 5. Resurssit 5.1 Talous Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustuu RAY:lta omaistoiminnan alueelliseen toteuttamiseen ja kehittämiseen haettavaan 163 tuhannen euron kohdennettuun toimintaavustukseen. Omaistyö osaksi mielenterveys- ja päihdetyötä- projektin rahoitusta hakee Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry, jonka kanssa on solmittu molempien yhdistysten roolit ja työnjaot määrittelevä yhteistyösopimus. Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti rahoitetaan 66 tuhannen euron RAY-projektiavustuksella vuodelle Yhdistyksen omaa rahoitusta ovat jäsenmaksutuotot sekä esitemyynti tms. muut tuotot. Myös omaisten maksamat osanottomaksut on kirjattu tuotoiksi. Näiden lisäksi haetaan kaupunkien/kuntien avustuksia tarvittaviin hankintoihin, sponsoreita jäsentiedotteen kulujen kattamiseen sekä saadaan opiskelijoiden ohjauspalkkioita sosiaali- ja terveysalan harjoittelijoiden harjoittelujaksoilta yhdistyksessä. Yhdistyksen omaa rahoitusta hankitaan yhteensä 13 tuhatta euroa kohdennetun toiminta-avustuksen piirissä. Pyritään löytämään uusia rahoituskanavia. Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa edelleen Tilitoimisto Hautala ky ja auktorisoituna tilintarkastajana toimii Hannu Paunikallio. Toimitilat ja kalusto Yhdistyksen keskuspaikkana toimii vuokratila, joka on nimetty omaiskamariksi, keskellä Seinäjokea, osoitteessa Kauppakatu 11 A4. Seinäjoen toimitiloissa kokoontuvat Seinäjoen alueen omaisryhmät, omaisten kahvihetket, hallituksen kokoukset, henkilökuntakokoukset sekä omaisten tapaamisia, omaiskoulutuksia ja yhteistyötapaamisia. Toimitiloja voidaan tarjota myös yhteistyötahojen kokoustiloiksi pientä korvausta vastaan. Toimitilojen kalusto on luetteloitu. Peruskalusto on tällä hetkellä kunnossa. Yhteistyö Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia omaistyön linjauksia ja toimitaan yhteistyössä keskusliiton ja muiden omaisyhdistysten kanssa. Työntekijät ja myös

11 11 hallituksen jäsenet sekä vapaaehtoistyössä ja kokemusasiantuntijoina toimivat omaiset osallistuvat valtakunnallisiin kokouksiin, koulutukseen ja yhteisiin tapaamisiin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosyksikkö ja alueen kunnalliset mielenterveyskeskukset (Seinäjoen seutu ja Alavuden seutu ) ovat tärkeimmät yhteistyötahot. Myös perusterveydenhuolto sekä seurakunnat ovat tärkeitä yhteistyötahoja. Alueen muiden mielenterveysalan yhdistyksien ja yritysten sekä kuntien sosiaalitoimen kanssa tehdään ja kehitetään yhteistyötä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen palvelualan oppilaitoksen (Sedu) eri yksiköiden kanssa tehdään yhteistyötä järjestämällä koulutushankkeita, tiedottamista, opinnäytetöitä ja tutkimustöitä. Yhdistyksessä voi toimia myös terveyden ja sosiaalialan opiskelijoita käytännön työharjoittelussa tai opiskeluun liittyvissä tehtävissä. Väli-Suomen alueella on meneillään Välittäjä- hanke, johon Pohjanmaa-hanke on yhdistynyt. Omaisyhdistyksemme tekee yhteistyötä hankkeen kanssa. Hankkeen kanssa on kehitetty omaisille suunnattuja suoria tukimuotoja esim. Arjen avuksi- palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella, on laadittu yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen kanssa ja rahoittamana. Vuonna 2013 hyödynnetään opasta ja levitetään sen tietoa Etelä-Pohjanmaan alueella sekä mielenterveystyön ammattilaisten että omaisten piirissä. Ollaan mukana myös kokemusasiantuntija- koulutuksessa kouluttajina Vartu-projektin puitteissa. Lakeuden omaishoitajat ry:n uuden projektin Yhdessä Tehden 2 ja Järviseudun Omaishoitajat ry:n Vapa-hankkeen kanssa tehdään yhteistyötä yhteistyösopimusten mukaisesti. Seinäjoella toimivan omaishoitajaverkoston kanssa toteutetaan yhteistyötä omaishoidon kehittämisessä ja omaishoitajien tukemisessa. 6. Toiminnan vaikutusten arviointi Tavoite: Vuoden 2013 aikana jatketaan ja kehitetään eri toiminta-alueille luotujen tulostavoitteiden arviointia ja seurantaa omaislähtöisesti. Arvioidaan millaista vaikutusta/tuloksia yhdistyksen toiminnassa on saatu aikaan ja millä kustannuksilla. Keinot: 1. Arvioidaan, millaisia asiakastuloksia on saavutettu: määrälliset tilastot, asiakastyytyväisyys ja palvelujen laatu kyselyillä. 2. Arvioidaan ydinpalveluprosessien sujuvuutta, laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sisäisellä arvioinnilla mm. omaistoiminnan suunnittelulomakkeella, johon kirjataan myös toteutuneet osallistujamäärät, tapahtuman sisältö ja toteutuneet kulut. 3. Jatketaan henkilöstön aikaansaannoskyvyn arviointia: tehdään henkilöstötilinpäätös, arvioidaan pätevyys ja osaaminen, työkykyisyys, jaksaminen ja viihtyminen työssä ja työympäristössä. Menetelmänä käytetään kehityskeskusteluja ja niiden yhteydessä tehtyjä arviointeja. 4. Hallituksen työskentelyn arviointi (kirjalliset palautteet)

12 12 5. Jäsenrekisteritietojen analysointi osana arviointia (jäsenmäärän kasvu, osallistumisprosentti ja alueellinen jakautuvuus) 6. Yleinen vaikutusten seuranta: Vuosittain yhdistyksen hallitus ja työntekijät pitävät yhteisiä seminaareja kaksi kertaa, joissa arvioidaan perustehtävän toteutumista ja toiminnan kehittymistä suhteessa taloudellisiin ja aineellisiin resursseihin sekä yhdistyksen perustehtävään. Vuonna 2013 käytetään edelleen keskusliiton luomia omaistyön laadun arviointimenetelmiä. 7.Toiminnan painopistealueet vuosina Toiminta vuonna Yleistoiminnassa työskentelee kolme työntekijää ( toiminnanjohtaja sekä aluetyöntekijä 1.9.lähtien ja omaisneuvoja), Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektissa omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä sekä Omaistyö osaksi mielenterveys- ja päihdetyötä- projektissa omaistyön koordinaattori. 2. Jatketaan omaisneuvojan ja aluetyöntekijän koordinoimana yhdistyksen järjestämää kuntoutus ja virkistystoimintaa, koulutusta, tiedottamista ja edunvalvontaa psyykkisesti sairaiden potilaiden omaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Omaisneuvoja koordinoi vertaistukiryhmätoimintaa, uusia ja kohdennettuja ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Aluetyöntekijä vastaa Seinäjoen seudun ulkopuolisten alueiden omaistyöstä ja koko alueen neuvottelukuntatyöskentelystä. Vertaisryhmänohjaajien kanssa kehitetään vertaisryhmätoimintaa sekä Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektissa kehitetään vertais- ja vapaaehtoistoimintaa kaiken kaikkiaan. 3. Pohjanmaa-hankkeen/Välittäjä-hankkeen kanssa jatketaan yhteistyötä omaisten tilanteen tutkimisessa ja huomioimisessa. Pyritään parantamaan omaisten tietoisuutta oikeuksistaan sekä palveluverkostostaan Etelä- Pohjanmaan alueella palveluoppaan, edunvalvontatyöryhmätyöskentelyn ja omaiskokemusasiantuntijoiden toiminnan avulla. Palveluoppaan tietoa ja itse opasta levitetään ja sen sisältöä arvioidaan alueella. Opasta päivitetään tarpeen mukaan vuonna Kokemusasiantuntijakoulutuksen käyneille omaisille pyritään järjestämään tilaisuuksia kertoa kokemuksiaan psyykkisesti sairastuneen läheisenä yhdistyksen eri toiminnoissa. 4. Omaistyömuodon kehittämistä osaksi mielenterveys- ja päihdehoitotyötä jatketaan projektin Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä ( ) muodossa yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n ja Välittäjä- hankkeessa mukana olevien yhteistyötahojen kanssa.

13 Toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia vuoden 2011 tilanteeseen: Tilanne elokuussa 2011 (ennakko, lähde: Tilastokeskus) Yhdistyksen toimialue noudattelee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta, jossa on 20 kuntaa. Nämä kunnat muodostavat viisi toiminta-aluetta: 1. Järviseutu 2. Härmänmaa 3. Seinänaapurit 4. Suupohja 5. Kuusiokunnat 1. Järviseutu asukasluku elokuussa 2011 Alajärvi Evijärvi Lappajärvi Vimpeli Jäseniä elokuussa 2011alueella 55 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii yksi omaisryhmä Vimpelissä. 2. Härmänmaa asukasluku elokuussa 2011 Kauhava Lapua Jäseniä elokuussa 2011 alueella 75 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii yksi omaisryhmä Lapualla. 3. Seinänaapurit asukasluku elokuussa 2011 Ilmajoki Jalasjärvi Kurikka Seinäjoki Isokyrö Jäseniä elokuussa 2011 alueella 205 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii kolme omaisryhmää Seinäjoella. 4. Suupohja asukasluku elokuussa 2011 Isojoki Kauhajoki Karijoki Teuva Jäseniä alueella 47 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii 2 omaistenryhmää Kauhajoella ja Teuvalla. 5. Kuusiokunnat asukasluku elokuussa 2011 Alavus Kuortane Töysä Soini Ähtäri 6 453

14 Jäseniä elokuussa 2011 alueella 54 henkilöä/yhteisöä. Omaisryhmä toimii Alavudella. Vuonna 2013 väestöpohja Etelä-Pohjanmaalla n asukasta (elokuussa ). Seinäjoen seudulla Seinänaapurikuntien alueella lähes puolet asukkaista eli noin Yli asukkaan kaupunkeja / kuntia on 7. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry:n jäseniä oli henkilöä (361)/yhteisöä (97) ja omaisryhmiä yhdeksän. Toimintaympäristö n neliökilometriä Toiminta vuosina Omaisten aktiivisuus ja osallisuus on lisääntynyt vapaaehtoistoiminnassa. Omaisyhdistyksen järjestämä vertaistukitoiminta omaisille on osa alueellista mielenterveystyötä. Suunnitelmat omaistyön ottamisesta osaksi hoitotyötä ovat kehitteillä tai käytössä kaikilla seutukunnilla Etelä-Pohjanmaan alueella. 2. Omaistoiminta on vakiintunutta ja laadullista koko toiminta-alueella. 3. Yhteistyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja alueellisesti. 4. Yleistoiminnassa työskentelee kolme työntekijää, toiminnanjohtaja, aluetyöntekijä ja omaisneuvoja, Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektissa omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä vuosina sekä projektissa Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä omaistyön koordinaattori vuosina , omaistyöntekijöitä yhteensä viisi vuonna Lisäksi työssä on mukana osa-aikainen toimistotyöntekijä/omaisemäntä sekä siivooja, joita henkilöitä palkataan työllistämis- tms.tuilla.

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma Raha-automaattiyhdistys / projektiavustusanomus Ci KoVa-Projektisuunnitelma Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma helmikuu 2011-helmikuu 2014

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot