LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS Annettu Rovaniemellä 30 päivänä lokakuuta 2009 Lapin yliopiston rehtori, kuultuaan yliopiston yhteistyöneuvostoa, on 5 päivänä lokakuuta 2009 annetun Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 19 :n nojalla päättänyt antaa seuraavan Lapin yliopiston hallintoyksikön työjärjestyksen: 1. LUKU. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Tässä työjärjestyksessä määrätään hallintoyksikön organisaatiosta ja johtamisesta, johtajien tehtävistä, toimintokokonaisuuksien vastuualueista, asioiden valmistelusta sekä ratkaisu- ja esittelyvastuusta. Budjetoinnista, maksuliikenteestä, kirjanpidosta, menojen hyväksymisestä sekä sisäisestä valvonnasta määrätään erillisissä taloushallinnon antamissa ohjeissa. 2 Hallintoyksikön yleiset tehtävät Hallintojohtosäännön 19 :n mukaan hallintoyksikön tehtävänä on: 1) toimia yliopiston strategisena suunnitteluelimenä; 2) valmistella yliopiston suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmän kehittämiseen ja toimintaan liittyvät asiat; 3) valmistella talousarvio ja tilinpäätös; 4) valmistella ja toimeenpanna yliopiston toimielinten päätökset, jollei se kuulu jollekin toiselle toimielimelle; 5) koordinoida yliopiston toimintaa työnantajana; 6) valmistella yliopiston sisäisiä määräyksiä ja ohjeita; 7) valvoa säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista; 8) huolehtia yliopiston tietohallinnosta; 9) huolehtia yliopiston sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä; 10) valmistella yliopiston hankintoihin ja omaisuuden luovuttamiseen liittyvät päätökset; 11) huolehtia yliopiston rakennus- ja tilahankkeiden suunnittelusta ja toimeenpanosta; 12) hankkia, välittää ja tuottaa hallinto- ja tukipalveluja ja koordinoida yliopiston sisäisiä palveluprosesseja; 13) koordinoida yliopiston palveluiden tuotantoa Lapin korkeakoulukonsernissa. 1

2 Hallintoyksikkö hoitaa myös hallituksen ja rehtorin sille osoittamat muut tehtävät. 3 Hallintoyksikön johto Hallintoyksikköä johtaa rehtori apunaan kolme vararehtoria, rehtoraatti ja hallintoyksikön johtoryhmä. Ensimmäinen vararehtori toimii rehtorin sijaisena ja hoitaa rehtorin tehtäviä hänen ollessaan estyneenä. Lapin yliopiston rehtori on hallintojohtosäännön 12 :n nojalla delegoinut 5 päivänä lokakuuta 2009 tekemällään päätöksellä toimivaltaansa vararehtoreille seuraavasti: Rehtori vastaa yliopiston strategisesta johtamisesta ja suunnittelusta, toiminnan ohjauksesta ja rahoituksesta, laadunvarmistuksesta, kansainvälisistä asioista, ulkosuhteista ja viestinnästä sekä yliopiston hallituksen käsittelemien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Ensimmäinen vararehtori vastaa työnantaja-asioista ja muista kuin liitteessä 1 rehtorin toimivaltaan määritellyistä henkilöstöasioista, kiinteistöyhtiö- ja tila-asioista, tietohallinnosta sekä Lapin korkeakoulukonsernin kirjastosta yliopiston osalta. Lisäksi ensimmäinen vararehtori johtaa yliopistoneuvostoa. Opetusvararehtorille kuuluu vastuu opetuksesta ja opiskelusta, opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä, opiskelijapalautteesta, avoimesta yliopistosta ja virtuaaliopetuksesta. Tiedevararehtorille kuuluu vastuu tiede- ja tutkimusasioista, yliopiston yhteisestä tutkijakoulusta sekä monitieteisten tutkimuskokonaisuuksien rakentamisesta. Lisäksi hän koordinoi yliopiston kansainvälisiä tutkimushankkeita sekä Suomen Akatemia ja TEKES-hankkeita. Rehtori Ensimmäinen vararehtori Tiedevararehtori Opetusvararehtori Tiede- ja tutkimusasiat Yliopiston tutkijakoulu Monitieteiset tutkimuskokonaisuudet Kansainvälisten tutkimushankkeiden koordinointi Suomen Akatemia -hankkeet TEKES -hankkeet Yleishallintoasiat Strateginen johtaminen ja suunnittelu Toiminnan ohjaus ja rahoitus Liitteen 1 mukaiset henkilöstöasiat Laadunvarmistus Kansainväliset asiat Ulkosuhteet ja viestintä Hallitusasioiden valmistelu ja esittely Työnantaja-asiat Muut henkilöstöasiat Kiinteistöyhtiöasiat Tila-asiat Tietohallintoasiat Lapin korkeakoulukonsernin kirjasto Yliopistoneuvoston johto Opetus- ja opiskeluasiat Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen Avoin yliopisto Opiskelijapalaute Virtuaaliopetus Kaavio 1. Rehtorien välinen työnjako 2

3 Rehtorien työnjako määrittää osaltaan myös hallintoyksikön sisäiset vastuualueet. Hallintojohtosäännön 12 :n nojalla rehtori ja ensimmäinen vararehtori voivat ottaa delegoimansa asian yksittäistapauksessa ratkaistavakseen. 4 Rehtoraatti Hallintoyksikön toiminnan yleisen linjaamisen, rehtorin ja vararehtorien välisen työnjaon ja Lapin yliopiston hallituksen vahvistamien strategioiden täytäntöönpanon koordinoinnin sekä yliopiston operatiivisen toiminnan kannalta merkittävät kysymykset käsitellään rehtoraatissa. Rehtoraatti muodostuu rehtorista, ensimmäisestä vararehtorista sekä 5 :ssä tarkoitetusta hallintoyksikön johtoryhmästä. Opetusvararehtori ja tiedevararehtori osallistuvat rehtoraatin työhön silloin, kun siinä käsitellään heidän vastuualueilleen kuuluvia kysymyksiä. Rehtoraatti kokoontuu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisin väliajoin. Rehtori toimii rehtoraatin puheenjohtajana ja kutsuu tarvittaessa asioiden käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaiset ulkopuoliset asiantuntijat. 5 Hallintoyksikön johtoryhmä Hallintoyksikön johtamisen tukena toimii hallintoyksikön johtoryhmä, jonka muodostavat sisäisten vastuualueiden johtajat. Johtoryhmä toimii rehtoraatin työvaliokuntana. Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia hallintoyksikössä valmisteltavien asioiden koordinoinnista ja riittävästä tiedonkulusta eri vastuualueiden kesken. Johtoryhmä vastaa hallintoyksikön talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelusta rehtorille. Johtoryhmä ratkaisee epäselvissä tapauksissa, minkä vastuualueen valmisteltavaksi asia kuuluu. Johtoryhmän tehtävänä on myös tehdä esitykset perustettavista ja lakkautettavista työsuhteista hallintoyksikössä sekä työsuhteiden täyttämisestä. Johtoryhmän tulee kokoontua niin usein kuin asioiden sujuva hoitaminen vaatii. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhteisöjohtaja. Rehtorilla ja ensimmäisellä vararehtorilla on oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin ja he voivat antaa määräyksiä asioiden valmistelusta sisäisistä vastuualueista poikkeavasti. 6 Yhteistoiminta Hallintoyksikön vastuualueelle kuuluvat asiat valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Esimiesten ja esittelijöiden tulee huolehtia, että yhteistoiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä yhteistoimintasopimusta noudatetaan asioiden valmistelussa. 7 Yhteistyö yksikköhallinnon kanssa Vastuualueiden johtajat huolehtivat informaationvälityksestä ja yhteistyöstä yksiköiden johtajien ja hallintopäälliköiden kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetusvararehtori ja yhteisöjohtaja sekä opintoasiainpäällikkö huolehtivat informaationvälityksestä ja yhteistyöstä yksiköiden opintopäälliköiden kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tiedevararehtori sekä suunnittelu- ja rahoitusjohtaja huolehtivat informaationvälityksestä ja yhteistyöstä yksiköiden kehittämispäälliköiden kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla. 3

4 2 LUKU. HALLINTOYKSIKÖN ORGANISAATIO 8 Sisäiset vastuualueet Hallintoyksikkö jakautuu kolmeen sisäiseen vastuualueeseen. Vastuualueet ovat 1) esikuntatoimintojen vastuualue, jota johtaa suunnittelu- ja rahoitusjohtaja; 2) henkilöstöhallinnon toimintojen vastuualue, jota johtaa henkilöstöjohtaja; sekä 3) hallinnon ja teknisten toimintojen vastuualue, jota johtaa yhteisöjohtaja. Vastuualue voi jakautua erillisiin toimintokokonaisuuksiin. Vastuualueen johtaja vastaa vastuualueelleen kuuluvien asioiden valmistelusta rehtorin esiteltäväksi hallitukselle ja esittelystä edellä 3 :ssä todetun työnjaon mukaisesti rehtorin tai vararehtorien päätettäväksi. Vastuualueen johtaja päättää vastuualueen sisäisestä rahankäytöstä vahvistetun talousarvion puitteissa ja vastaa vastuualueen taloushallinnasta. Vastuualueen johtaja voi delegoida toimivaltaansa alaisilleen toimintokokonaisuuksien päälliköille. Vastuualueen johtaja voi ottaa delegoimansa asian yksittäistapauksessa ratkaistavakseen. Yhteisöjohtajan sijaisena toimii ensisijaisesti henkilöstöjohtaja ja toissijaisesti suunnittelu- ja rahoitusjohtaja. Henkilöstöjohtajan sijaisena toimii ensisijaisesti yhteisöjohtaja ja toissijaisesti suunnittelu- ja rahoitusjohtaja. Suunnittelu- ja rahoitusjohtajan sijaisena toimii ensisijaisesti yhteisöjohtaja ja toissijaisesti henkilöstöjohtaja. Tiedevarareht. (oto) HALLINTOYKSIKÖN TOIMINTAORGANISAATIO Lapin yliopiston rehtoraatti Rehtori Ensimmäinen vararehtori Opetusvarareht. (oto) Esikuntatoiminnot Suunnittelu- ja rahoitusjohtaja Suunnittelutoiminnot Talouspalvelut Kansainvälisten asioiden palvelut Viestintä- ja ulkosuhteet Laadunhallinta Henkilöstöhallinnon toiminnot Henkilöstöjohtaja Palvelussuhdeasiat Palkkahallinto Työhyvinvointi Henkilöstön kehittäminen Hallinto- ja tekniset toiminnot Yhteisöjohtaja Yleishallinnon palvelut Tekniset erityispalvelut Tietohallintoja IT-palvelut Kiinteistö- ja hankintapalvelut Kehittämispalvelut Opiskelupalvelut Kaavio 2: Hallintoyksikön toimintaorganisaatio 9 Esikuntatoimintojen vastuualue 4

5 Esikuntatoimintojen vastuualue muodostuu suunnittelun ja rahoituksen, taloushallintopalvelujen, kansainvälisten asioiden palvelujen, Uarctic-verkoston, laadunhallinnan, viestintä- ja ulkosuhteiden sekä kehittämispalvelujen toimintokokonaisuuksista. Vastuualuetta johtaa suunnittelu- ja rahoitusjohtaja. Vastuualueeseen kuuluvien erillisten toimintokokonaisuuksien henkilöstön hallinnollisena esimiehenä toimii toimintokokonaisuuden päällikkö, joka vastaa annettujen ohjeiden mukaisesti myös toimintokokonaisuuksiin kuuluvien asioiden valmistelusta suunnittelu- ja rahoitusjohtajalle. Toimintokokonaisuuden päällikkö vastaa toimintokokonaisuutta koskevan talousarvion valmistelusta ja toimintokokonaisuuden taloushallinnasta. Suunnittelu- ja rahoitusjohtaja voi määrätä toimintokokonaisuuden päällikön valmistelemaan myös muita kuin omaan toimintokokonaisuuteensa kuuluvia asioita. Esikuntatoimintojen toimintojen vastuualue koostuu seuraavista toimintokokonaisuuksista ja tehtävistä: 1) suunnittelun ja rahoituksen toimintokokonaisuus vastaa yliopiston ja opetusministeriön välisiin sopimusneuvottelutteluihin liittyvistä tehtävistä, yliopiston suunnittelujärjestelmän toiminnasta ja kehittämisestä, yliopiston ohjausjärjestelmän toiminnasta ja kehittämisestä, yliopiston seurantajärjestelmän toiminnasta ja kehittämisestä, täydentävän rahoituksen hankintaan liittyvistä tehtävistä, ulkoisia rahoitus- ja finanssipalveluja koskevista asioista, taloudellisesta riskienhallinnasta sekä Lapin korkeakoulukonserniyhteistyön kehittämisestä Lapin yliopiston toimintojen osalta. Suunnittelun- ja rahoituksen toimintakokonaisuuden henkilöstön hallinnollisena esimiehenä toimii suunnittelu- ja rahoitusjohtaja; 2) taloushallintopalvelujen toimintokokonaisuus vastaa kassanhallinnasta, maksuliikenteestä, kirjanpidosta, matkahallinnasta, täydentävän rahoituksen taloushallinnosta, talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta sekä hallituksen edellyttämän talousraportoinnin valmistelusta. Toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii talouspäällikkö, joka raportoi suunnittelu- ja rahoitusjohtajalle; 3) kansainvälisten asioiden palvelujen toimintokokonaisuus vastaa kansainvälisistä sopimuksista ja kansainvälisestä henkilövaihdosta sekä kansainvälisen opetuksen koordinoinnista ja Finnbarentsyhteistyöstä. Toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii kansainvälisten asiainpäällikkö, joka raportoi suunnittelu- ja rahoitusjohtajalle; 4) Uarctic-verkoston toimintokokonaisuus vastaa verkoston toiminnasta ja kehittämisestä sekä toiminnan koordinoinnista. Toimintokokonaisuuden päällikkönä on verkoston pääsihteeri, joka raportoi suunnittelu- ja rahoitusjohtajalle; 5) laadunhallinnan toimintokokonaisuus vastaa laadunhallinnan kehittämisestä ja ylläpidosta, sekä laatuasioiden koordinoinnista. Toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii laatujohtaja, joka raportoi suunnittelu- ja rahoitusjohtajalle; 6) viestintä- ja ulkosuhteiden toimintokokonaisuus vastaa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä tiedottamisesta, verkkosivujen ylläpidosta, markkinointiviestinnästä, kongressipalveluista sekä visuaaliseen ilmeeseen liittyvistä kysymyksistä. Toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii viestintäpäällikkö, joka raportoi suunnittelu- ja rahoitusjohtajalle; sekä 7) kehittämispalvelujen toimintokokonaisuus vastaa yksiköiden kansainvälisen hanketoiminnan tuesta. Toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii kehitysjohtaja, joka raportoi suunnittelu- ja rahoitusjohtajalle. 5

6 10 Henkilöstöhallinnon toimintojen vastuualue Henkilöstöhallinnon toimintojen vastuualue muodostuu henkilöstöhallinnon toimintojen toimintokokonaisuudesta. Vastuualuetta johtaa henkilöstöjohtaja, joka toimii myös vastuualueen henkilöstön hallinnollisena esimiehenä. Henkilöstöhallinnon toimintojen toimintokokonaisuus vastaa seuraavista tehtävistä: 1) yliopiston henkilöstöpolitiikan edellyttämä keskitetty ohjeistus, yhteydenpito työnantaja- ja työntekijäjärjestöihin sekä henkilökunnan ottamiseen liittyvät tehtävät oheisen liitteen 1 mukaisesti; 2) työsopimuslain ja palvelussuhteen ehtojen soveltamisen ohjaaminen ja ohjeistaminen, työsopimusten esitteleminen ja laadinta hallintoyksikön osalta, työehtosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvien työvapautuksien myöntäminen koko yliopiston osalta, henkilöstön määrän ja rakenteen kehityksen seuranta, vuosilomaan oikeuttavan palvelussuhdeajan laskeminen ja vuosilomaseuranta sekä lomansiirtotodistusten laatiminen, henkilöstötilastojen laatiminen henkilöstökertomusta, henkilöstötilinpäätöstä sekä työnantajantoiminnan ja palkkausjärjestelmän edellyttämää tilastointia varten (palvelussuhdeasiat); 3) henkilökunnan palkka- ja palvelussuhdetietojen ylläpitäminen henkilötieto- ja palkanlaskentajärjestelmässä, palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus sekä apurahojen maksaminen, henkilötieto- ja palkanmaksujärjestelmän ylläpito, kehittäminen, käyttäjätuki ja käyttäjähallinta, Kansaneläkelaitoksen päivärahahakemukset ja siltä saatavien palautusten tiliöinti, ammattiyhdistysjäsenmaksuperintä valtakirjojen perusteella, palvelusaika- ja palkkatodistusten laatiminen, eläkeneuvonta ja palvelussuhteisiin liittyvien eläketietojen selvittäminen ja ilmoittaminen eläkkeenmaksajalle, henkilöstön ja opiskelijoiden tapaturma-asioiden hoitaminen sekä yliopiston ulkopuolisille sidosryhmille toimitettavan palkkoja koskevan aineiston tuottaminen (palkkahallinto); 4) henkilökunnan rekrytointiin liittyvä ohjaus ja ohjeistus, hakuilmoitusten valmistelu ja julkaiseminen (henkilöstön rekrytointi); 5) työterveyshuoltopalveluluiden järjestäminen ja kehittäminen, työilmapiirikartoitusten suunnittelu ja järjestäminen, työterveyshuollon laskutuksen hoitaminen ja Kela-korvauksen hakeminen työterveyskustannuksista, työhyvinvointihankkeiden koordinointi, työyhteisöongelmiin liittyvä neuvonta ja ohjaus, päihdeongelmien hoitoon liittyvä neuvonta ja ohjaus, kuntoutus ja uudelleensijoittaminen, terveysriskien arviointi koko yliopiston tasolla sekä tasa-arvon edistäminen (työhyvinvointi); sekä 6) yleisen henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä perehdyttämistoiminnan tukeminen ja ohjeistaminen (henkilöstön kehittäminen). 11 Hallinnon ja teknisten toimintojen vastuualue Hallinnon ja teknisten toimintojen vastuualue muodostuu yleishallinnon, teknisten erityispalvelujen, tietohallinnon ja IT-palvelujen, kiinteistö- ja hankintapalvelujen sekä opiskelupalvelujen toimintokokonaisuuksista. Vastuualuetta johtaa yhteisöjohtaja, joka toimii myös Lapin yliopiston hallituksen pääsihteerinä. Vastuualueeseen kuuluvien erillisten toimintokokonaisuuksien henkilöstön hallinnollisena esimiehenä toimii toimintokokonaisuuden päällikkö, joka vastaa annettujen ohjeiden mukaisesti myös toimintokokonaisuuksiin kuuluvien asioiden valmistelusta yhteisöjohtajalle. Toimintokokonaisuuden päällikkö vastaa toimintokokonaisuutta koskevan talousarvion valmistelusta ja toimintokoko- 6

7 naisuuden taloushallinnasta. Yhteisöjohtaja voi määrätä toimintokokonaisuuden päällikön valmistelemaan myös muita kuin omaan toimintokokonaisuuteensa kuuluvia asioita. Hallinnon ja teknisten toimintojen vastuualue koostuu seuraavista toimintokokonaisuuksista ja tehtävistä: 1) yleishallinnon toimintokokonaisuus vastaa lakiasiainpalvelujen koordinoinnista ja johtamisesta, yleishallintoasioiden valmistelusta, yliopistoneuvostoon tulevien asioiden valmistelusta ja esittelystä, yhteyksistä osakkuusyrityksiin, asiakirjahallinnasta ja hallinnan järjestelmistä, turvallisuudesta ja kriisinhallinnasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta, vakuutuksista, hallintoyksikön sihteeripalveluista, työsuojelukysymysten koordinoinnista, toimialan kehittämisestä sekä Lapin korkeakoulukonsernin yhteisten palvelujen organisoinnista; yleishallinnon toimintakokonaisuuden henkilöstön hallinnollisena esimiehenä toimii yhteisöjohtaja; 2) teknisten erityispalvelujen toimintokokonaisuus vastaa virastomestaripalveluista eli turvallisuusvalvonnasta, väestönsuojelusta, avainhallinnosta, kulunvalvonnasta, asiakaspalvelusta, postista, ajoneuvovarauksista ja kuljetuspalveluista sekä av- ja puhelintuesta eli av-suunnittelusta, puhelinjärjestelmäsuunnittelusta, puhelinlaitteista ja teknisestä tuesta. Lisäksi toimintokokonaisuuteen kuuluu Lapin yliopistopaino. Virastomestaripalvelujen osalta toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii ylivirastomestari, joka raportoi yhteisöjohtajalle; av- ja puhelintuen sekä yliopistopainon henkilöstön hallinnollisena esimiehenä toimii yhteisöjohtaja ( ); 3) tietohallinnon ja IT-palvelujen toimintokokonaisuus vastaa tietohallinnosta eli tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä, tietoturvallisuudesta ja johdon raportointipalveluista sekä IT-palveluista eli laitteista, teknisestä tuesta ja asiakaspalveluista; toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii tietohallintojohtaja, joka raportoi yhteisöjohtajalle; 4) kiinteistö- ja hankintapalvelujen toimintokokonaisuus vastaa hankinta-asioista ja hankintasopimusten valmistelusta, vuokrasopimusten valmistelusta, tilaratkaisuista ja -varauksista, kiinteistöasioista sekä siivousasioista; toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii kiinteistö- ja hankintapäällikkö, joka raportoi yhteisöjohtajalle; sekä 5) opiskelupalvelujen toimintokokonaisuus vastaa opiskelijapalveluista, opetuksen tuki- ja kehittämispalveluista, tiedontuotanto- ja raportointipalveluista, opintososiaalisista palveluista sekä alumnitoiminnasta; toimintokokonaisuuden päällikkönä toimii opintoasiainpäällikkö, joka raportoi yhteisöjohtajalle. 12 Toimintokokonaisuuksien sisäinen organisoituminen Kunkin vastuualueeseen kuuluvan toimintokokonaisuuden päällikkö määrittelee toimintokokonaisuuden sisäisen vastuujaon ja sijaisjärjestelyt, jotka vastuualueen johtaja hyväksyy. 3. LUKU ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 13 Esittelijät Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 :n mukaan päätökset tehdään esittelystä ja 11 :n mukaan hallituksen päätökset esittelee rehtori. Rehtorin, vararehtorien ja yliopistoneuvoston päätökset esittelee se vastuualueen johtaja, jonka vastuualueelle asian valmistelu kuuluu tai se on määrätty. 7

8 Vastuualueiden johtajien päätösvaltaan kuuluvat asiat esittelee se toimintokokonaisuuden päällikkö, jonka toimintokokonaisuuteen asia kuuluu tai se on määrätty. 14 Saapuneet asiakirjat Saapuneisiin asiakirjoihin merkitään hallintoyksikön kirjaamossa saapumisleima. Yhteisöjohtajan tutustuttua saapuneisiin asiakirjoihin hän jakaa ne tiedoksi tai toimenpiteitä varten asianomaisille henkilöille tai toimielimille, kuten rehtorille, vararehtoreille, vastuualueille, toimintokokonaisuuksiin tai yliopiston muihin yksiköihin. 15 Päätösluettelo Lapin yliopistossa muun kuin monijäsenisen toimielimen päätöksistä pidetään päätösluetteloa. 16 Matkustaminen Matkustaminen edellyttää ennen matkan tekemistä laadittavaa erillistä matkaesitystä, jossa on ilmoitettava matkasuunnitelma ja kustannusarvio. Matkamääräyksen hallituksen puheenjohtajan ulkomaanmatkoihin antaa hallituksen varapuheenjohtaja ja annetun matkamääräyksen teknisen hyväksymisen hoitaa yhteisöjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan muihin matkoihin ja muiden hallituksen jäsenten matkoihin matkamääräyksen antaa yhteisöjohtaja. Matkamääräyksen rehtorin ulkomaanmatkoihin antaa Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja annetun matkamääräyksen teknisen hyväksymisen hoitaa ensimmäinen vararehtori, joka antaa myös matkamääräyksen rehtorin kotimaanmatkoihin. Ensimmäisen vararehtorin matkamääräyksen antaa rehtori ja sen teknisen hyväksymisen hoitaa yhteisöjohtaja. Opetus- ja tiedeasioista vastaavien vararehtoreiden, tiedekuntien dekaanien ja yksikönjohtajien sekä vastuualueiden johtajien matkamääräyksen antaa ensimmäinen vararehtori tai hänen estyneenä ollessa yhteisöjohtaja. Toimintokokonaisuuksien päälliköiden ja suorien alaisten matkamääräyksen antaa sen vastuualueen johtaja, johon toimintakokonaisuus tai työntekijä kuuluu. Toimintokokonaisuuksien henkilöstön matkamääräyksen antaa toimintokokonaisuuden päällikkö. 17 Muut säännöt Tämän työjärjestyksen lisäksi on noudatettava, mitä Lapin yliopiston muissa säännöissä sekä suunnitelmissa ja ohjeissa määrätään. 4. LUKU. VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET 18 Voimaantulo Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 8

9 19 Siirtymämääräys Tämän työjärjestyksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän työjärjestyksen määräyksiä. Vireillä oleva asia valmistellaan kuitenkin sillä vastuualueella, joka on aloittanut asian valmistelun ennen tämän työjärjestyksen voimaantuloa, jollei rehtori tai työnjaon mukaisesti asiasta vastaava vararehtori toisin määrää. 20 Liitteet Tämän työjärjestyksen liitteenä 1 on ohje tehtävien täyttämiseen liittyvistä menettelytavoista sekä esittelemisestä ja päätöksenteosta, minkä liitteen mukaista menettelyä on näissä asioissa noudatettava. Rovaniemellä, 30 päivänä lokakuuta 2009 Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola Hallintojohtaja Juhani Lillberg 9

LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS

LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS Annettu Rovaniemellä 30 päivänä lokakuuta 2009 Lapin yliopiston rehtori, kuultuaan yliopiston yhteistyöneuvostoa, on 5 päivänä lokakuuta 2009 annetun Lapin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Johtosääntö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjeen nimi Vastuuhenkilö. Johtosääntö

Johtosääntö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjeen nimi Vastuuhenkilö. Johtosääntö Johtosääntö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Voimaantulo Päivitetty Päivitetty Päivitetty Johtosääntö toimitusjohtaja 1.1.2017 noudatetaan soveltuvin osin 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen

Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen Kansainvälisten palveluiden rooli ja tehtävät muutoksessa Maisteriohjelmien palvelut,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Enter näyttäytyy opiskelijalle yhtenä kokonaisuutena, jossa laadukkaan opiskelun etenemiselle

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys

Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys Päivitetty 16.12.2015 Dnro 2 (15) Sisällysluettelo 1 Säädösperusta... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 3 Organisaation tehtävät ja sisäinen organisointi... 4 3.1 Organisaatio

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta Johtosääntö 1 Voimaantulo Alajärven kvalt 25.5.2015 36 1.12.2015 Soinin kvalt 15.6.2015 27 Vimpelin kvalt 25.5.2015 26 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Helsingin kaupungin -liikelaitoksen toimintasääntö 1.7.2017 alkaen. 1 Toimiala ja organisaatio 1.1 -liikelaitos osana keskushallintoa -liikelaitos huolehtii palvelutoiminnan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö TAIDEYLIOPISTO Johtosääntö Käsittely: 1. Taideyliopiston johtosääntötoimikunta 10.8.2012 Johtosäännön lähtökohdat ja periaatteet 2. Hallituksen iltakoulu 16.8.2012 Kollegion jäsenmäärä ja valinta 3. Taideyliopiston

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Yhtymähallitus toimittaa toimitusjohtajan ja rehtorin vaalin.

Yhtymähallitus toimittaa toimitusjohtajan ja rehtorin vaalin. 2 (5) - valvoa säännösten, määräysten, päätösten, suunnitelmien sekä sopimusten noudattamista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti. - toimia työnantajan edustajana - vastata työhyvinvoinnista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus

Todennäköisyys. Vaikutus Laatit: Todennköisyys raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympristö, elinkeinoelm, rakenteelliset muutokset) Lainsdnnön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Muutettu 27.5.2014 Voimaan 27.5.2014 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunnan tehtävänä on johtaa, ohjata

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Taloushallintopalveluliikelaitoksen. toimintasääntö

Taloushallintopalveluliikelaitoksen. toimintasääntö Taloushallintopalvelu 1 / 10 Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2017 Taloushallintopalvelu 2 / 10 Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasääntö Sisällysluettelo 1. Taloushallintopalveluliikelaitoksen

Lisätiedot