TOIMINTAKERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla niiden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Tavoitetila eli Visio 2008 Rauman seutu on Suomen viidentoista menestyneimmän seudun joukossa kilpailukykymittarein (esim. bkt.) mitattuna ja seudun imago on hyvä. Nykyinen väestömäärä säilyy. Alueen hyvinvointi perustuu seudun yritysten ja kuntien kilpailukykyyn, toimintaedellytyksiin ja imagoon. Rauman kauppakamari on aktiivinen ja arvostettu elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä. Kauppakamarin jäsenpohja on kattava. Rauman seudun Strategiset päämäärät Yritysten osaavan työvoiman saatavuus on hyvä. Koulutus- ja tutkimusrakenne vastaavat yritysten tarpeita ja ovat laadullisesti korkeatasoisia. Yritysten sukupolvenvaihdokset hallitaan. 2. Rauman seudulla on elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja aloitteellisuutta tukeva toimintaympäristö sekä toimiva yritysten ja julkisen hallinnon yhteistyö. 3. Tärkeimmät liikenne- ja muut toimintaympäristön parantamisinvestoinnit ovat toteutuneet. 4. Elinkeinoelämän strategiset yritysverkostot, yritysyhteistyö yleensä ja pk -yrityskanta ovat voimistuneet ja toimivia. RAUMAN KAUPPAKAMARIN TOIMINNALISET PÄÄMÄÄRÄT 1. Kauppakamari on alueensa elinkeinoelämän arvostettu ja aktiivinen edunvalvoja ja toimintaympäristön kehittäjä. 2. Kauppakamari on organisaationa asiantunteva ja alueen elinkeinoelämää tukeva ja yhdistävä järjestö. Kauppakamari toimii lähellä yrityksiä. 3 Kauppakamarin jäsenpalvelut ovat elinkeinoelämää hyödyttäviä ja korkeatasoisia. 4. Kauppakamarin jäsentiheys on korkea ja alueen elinkeinorakennetta hyvin edustava ja kattava. 2

5 VUOSITUHAT VAIHTUU KAUPPAKAMARIVUOSI 1999 KAUPPAKAMARIVUOSI 2004 Rauman kauppakamarin tehtävänä on edistää alueensa ja sen elinkeinoelämän etua ja tukea elinkeinoelämän menestymistä ja edesauttaa alueensa toimintaympäristön kehittämistä. Toimintaajatuksen toteuttaminen vaatii jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa ja alueen yritysten tarpeiden tunnistamista. Tavoitteen toteuttamisessa tarvitaan myös kaikkien osapuolten aktiivista otetta alueen elinkeinoelämän kasvuedellytysten luonnissa. Kauppakamarin rooli onkin toimia aloitteentekijänä ja keskustelun käynnistäjänä eri osapuolten kesken. Kauppakamari pyrkii vaikuttamaan omalla toiminnallaan siihen, että alueen kehittämisestä vastuulliset ottavat päätöksissään huomioon elinkeinoelämän tarpeet. Kehittyvä elinkeinoelämä luo edellytykset myös muulle kehittämiselle. Rauman seudulla jouduttiin viime vuonna jälleen kirjaamaan muuttotappiota. Tällä hetkellä pitäisi olla edellytyksiä pysäyttää tämä kehitys, mutta sekin vaatii aktiivisia toimia päättäjiltä. Olkiluodon projekti tuo toivottavasti seudulle uusia asukkaita. Viime vuonnahan jouduttiin havaitsemaan, että asunnoista on pulaa ja vuokrat korkeita. Asuntorakentaminen on tosin lähtenyt voimakkaasti liikkeelle. Lisäksi on käynyt selvästi ilmi, että Rauman palvelutarjonta ei kaikilta osin tyydytä alueelle muuttoa harkitsevia. Tässäkin suhteessa Rauman kilpailee naapurikaupunkiensa kanssa. Hyvä elinkeinostrategia ennakoi tulevaa kehitystä ja sen perusteella voidaan tehdä myös hyviä päätöksiä. Nyt olemme ajautuneet ainakin tässä suhteessa tulipalosammutuksiin ja se ei ole tarkoituksenmukaista. Satakuntalaiset ja suomalaiset yritykset ovat pärjänneet hyvin Olkiluodon urakkakilpailuissa. Telakka sai uusia tilauksia, jotka turvaavat täystyöllisyyden lähitulevaisuudessa. Viime vuonna Tampereen Tekninen yliopisto käynnisti Hydrauliikan tutkimusyksikön perustamisen Raumalle. Tämä hanke on konkretisoitunut mm. rakenteilla olevan hydrauliikkalaboratorion sekä lupaavana tutkimustoimintana. Nämä ovat hyviä lähtökohtia koko alueemme myönteiselle kehitykselle. Vuonna 2002 käynnistetty Kauppakamarit 2003 osalta keskuskauppakamari perusti työryhmä, jossa allekirjoittanut oli mukana. Työryhmän raportti luo hyvät puitteet kauppakamaritoiminnan kehittämiseen. Raportissa suositellaan kauppakamarien välisen yhteistyön kehittämistä. Raumalla kauppakamari on tässä suhteessa ollut edelläkävijä. Raportissa esitetään myös laatumittareiden käyttöönottoa ja mittareiden kehittäminen onkin kirjattu ensi vuoden toimintasuunnitelmaamme. Yhteistyö Satakunnan kauppakamarin kanssa on ollut tiivistä ja tuloksellista. Erittäin positiivisena ja hyvänä esimerkkinä tästä on loppuvuonna valmistunut esite West Coast ja käynnistyvä Palveluvision 2010 laadinta koko Satakunnan alueelle. Minulla on tuntuma, että kauppakamari täytti tehtävänsä alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja sen edistämisessä. Esimerkiksi monet tiehankkeet näyttävät menevän myönteisessä hengessä eteenpäin ja mm. satamatien toteutus on lähivuosien ohjelmassa. Haluan kiittää kauppakamarin henkilöstöä hyvästä kauppakamarin toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävästä työstä ja tasapainoisesta talouden hallinnasta. Hyvän yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välille on kauppakamarin perustehtävä, jossa mielestäni on jälleen onnistuttu hyvin. Osaltani haluan vielä kiittää kaikkia kauppakamarin jäseniä rakentavasta ja asioita eteenpäin vievästä yhteistyöstä puheenjohtajakautenani. Jorma Sieviläinen 3

6 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2004 Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman kauppakamarin toimintavuotta 2004 leimasi valmistautuminen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.ydinvoimainvestointi tulee mahdollistamaan seudun yritystoiminnalle aivan uuden kasvusykäyksen sekä lukuisia uusia mahdollisuuksia. Rauman ja Satakunnan kauppakamarit käynnistivät jo vuonna 2003 yhdessä Prizztech Oy:n kanssa kaksi 3-vuotista projektia edistämään satakuntalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua projektiin. Projektiin liittyviin seminaareihin otti osaa satoja henkilöitä ja muutenkin ensikokemukset alueen yritysten kilpailukyvystä OL3 -hankkeissa vastasivat odotuksia. Merkittävä asia oli myös alueen palveluyritysten kehittämiseksi luodun Palveluvisio 2010:n käynnistyminen loppuvuodesta. Palveluvisiosta tulee teollisuusvision rinnalle merkittävä kauppakamarin kehittämistoiminnan kulmakivi. Palveluvisiota tehdään yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa. Työtä tekemään nimettiin viisi yritysjohdon työryhmää. Tärkeänä asiana on pidettävä kasvavaa yhteistoimintaa lähikauppakamarien kesken paremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Erityisesti Satakunnan kauppakamarin kanssa yhteistyö edelleen tiivistyi, mutta hallitustason tapaamisia oli vuoden aikana myös Turun ja Tampereen kauppakamarien kanssa. Kauppakamarille vuosi 2004 oli muutenkin tuloksekas ja vilkas. Tärkeänä kuntien yhteistoimintaan liittyvänä asiana on pidettävä kuntien yhteisen elinkeinoyhtiön Rauma Seudun Kehitys Oy:n käynnistymistä. RSK on kauppakamarille tärkeä yhteistyökumppani. Rauman seudun korkeakoulutasoinen tutkimustoiminta vahvistui kun kauppakamarin aloitteesta käyntiin saatettu Tampereen Teknillisen Yliopiston Hydrauliikan laitos sai toiminnalleen hyvän alun Raumalla. Tämä on hyvä jatko saman organisaation Elektroniikan laitoksen toiminnalle. West Coast -julkaisu toteutettiin jälleen ja se toimi hyvänä alueemme yritystoiminnan kansainvälisenä käyntikorttina. Julkaisun painosmäärä oli kpl. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 323, missä oli kasvua 2%. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Alueen yritysten liikevaihdosta kauppakamarin jäsenyritysten osuus on yli 93% ja osuus kaikkien seudun yritysten henkilöstömäärästä yli 70%. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 9 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. -tapahtumat Ajankohtaiskoulutus oli tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Rauman kauppakamari on kauppakamarien koulutuspoolin jäsen tavoitteena koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin22 koulutustilaisuutta. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet osiossa. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet. Vuoden aikana täydennettiin myös omia www-sivuja uusilla osioilla. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 1597 kappaletta. Ata Carnet - asiakirjojen laadinta on siirretty Turun kauppakamarille, koska niiden käyttö mm. EU:n laajenemisen johdosta on vähentynyt merkittävästi. Projekteista merkittävimmät ovat ydinvoimaprojektiin liittyvät hankkeet, Palveluvisio 2010 sekä Uudet markkina-alueet tutuksi seudun pk-yrityksille. Uudet markkina-alueet projekti tarjosi tietoa ja pk-yrityksille apua EU:n uusien jäsenmaiden ja Venäjän markkinoista. Ydinvoimaprojekti rakensi kauppakamarin uusituille www-sivulle OL3 -hankeen markkinointi- ja informaatiosivut. Sivujen käyttö on ollut merkittävää. 4

7 Katsaus kauppakamarin tulevaisuudensuunnitelmiin Rauman kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan syyskokous vuonna 2003 on hyväksynyt kauppakamarin strategian vuodelle Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa keskeisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja sillä on toimivat yhteiskunnalliset suhteet ympäristöönsä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Keskuskauppakamarin Kauppakamarit raportin ehdotukset vaikuttavat jossain määrin kauppakamarin tehtäviin. Tavoitteena on asettaa toimintaa kuvaavia laatutavoitteita kauppakamareille. Julkisista tehtävistä harkittavaksi tulee mm. tilintarkastusauktorisoinnin ja valvonnan tarve ja tulevaisuus Raumalla. Kauppakamarien yhteistoiminta lisääntyy jatkossakin. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauma seudun talouden kehitys on ollut muutamasta taantumavuodesta sekä väestökehityksestä huolimatta myönteistä. Palvelujen rakenteeseen vaikuttaa jatkossa myös kuluvana vuonna tehty Rauman keskustan ns. Lampolan alueen asemakaavapäätös. Liikenteellistä asemaa parantaa valtion investointiohjelmiin saatu satamatie. Uuden ydinvoimalan rakentamisen arvioidaan vaikuttavan merkittävän positiivisesti lähivuosina mm. kauppakamarialueen palvelujen kehitykseen. Ydinvoimarakentamisen konkreettiset vaikutukset ovat näkyneet jo mm. asuntorakentamisen vilkastumisena. Telakkateollisuuden tilauskanta on nyt vahva. Kilpailuasemaan vaikuttaa myös suomalaisten telakoiden yhdistyminen. Pyhäjärviseudun elintarviketeollisuuden vahvistumisen uhkana on EU:n ja WTO:n sokerilinjaukset. Hallinto ja talous Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja Jorma Sieviläinen toimi kolmatta vuottaan kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2004 ajan. Varapuheenjohtajina toimivat Oras Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi ja Pintos Oy:n toimitusjohtaja Jorma Pere. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen vuoden 2004 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2004 alla. Sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin ja Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja, professori Markku Wilenius. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2004 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski, Uudet markkina-alueet tutuksi projektipäällikkönä Maria Perrakoski ja toimistosihteerinä Satu Ruokonen. Laskutus ja reskontra siirrettiin elokuussa Rauman Tilikeskuksen hoidettavaksi. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,80 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2004 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2004 alla. Jaakko Hirvonsalo 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös TULOS Varsinainen toiminta Tuotot , ,99 Kulut Henkilöstökulut , ,54 Poistot , ,53 Muut kulut , ,23 Tuotto-/Kulujäämä , ,31 Varainhankinta Tuotot , ,00 Kulut , ,31 Tuotto-/Kulujäämä , ,38 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,06 Kulut , ,04 Tuotto-/Kulujäämä , ,40 Omakatteiset rahastot Tuotot 1 177, ,33 Kulut -903, ,90 Siirto sidottuihin rahastoihin -273,84-55,43 Tilikauden tulos , ,40 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,40 6

9 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,60 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,60 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 4 656, ,74 Sijoitukset yhteensä 4 656, ,74 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,34 OMAKATTEISET RAHASTOT Stipendirahasto , ,11 Omakatteiset rahastot yhteensä , ,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,12 Siirtosaamiset , ,67 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,79 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,47 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,47 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,49 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,75 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,20 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Stipendirahasto , ,11 Sidotut rahastot yhteensä , ,11 Toimintapääoma , ,41 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,40 Oma pääoma yhteensä , ,92 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,87 Muut velat 2 834, ,50 Siirtovelat , ,91 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,28 Vieras pääoma yhteensä , ,28 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,20 7

10 8

11 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rauman kauppakamarin kevätkokoukselle Olemme tarkastaneet Rauman kauppakamarin kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ,80 euron ylijäämää, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot kauppakamarin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen jättämisestä tulostilille on säännösten mukainen. Raumalla 24. päivänä maaliskuuta 2005 Jouko Tukkiniemi KHT Tapani Kulmala KHT 9

12 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 105 Tukkuliikkeet 6 Vähittäisliikkeet 38 Agentuuriliikkeet 5 Rakennusliikkeet 17 Liikenne- ja kuljetusyritykset 9 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 6 Pankit ja vakuutuslaitokset 17 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 7 Muut palveluyritykset 99 Yritysjäsenet yhteensä 309 Järjestöt 6 Kunnat Henkilöjäsenet 19 10

13 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2004 Puheenjohtajisto VALTUUSKUNTA Puheenjohtaja Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula 1. varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Oy 2. varapuheenjohtaja Pere, Jorma, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Akkanen, Veli-Pekka, toimitusjohtaja, Suomen Superlon Oy Ala-Siuru, Seppo, kunnanjohtaja, Lapin kunta Aro-Heinilä, Asko, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Kehitys Oy Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja, Tunamari Oy Heinimaa Jyrki, talous- ja rahoitusjohtaja, Aker Finnyards Oy Juusela, Tapio, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Kariniemi, Pekka, toimitusjohtaja, Biolan Oy Komaro, Raimo, toimitusjohtaja, Pistora Oy Kujamäki, Tapani, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Finland Oy Kyrklund, Kid, toimitusjohtaja, Rauma Stevedoring Ltd Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Laine, Muisto, toimitusjohtaja, Lai-Mu Oy Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Mäkelä, Pertti, toimitusjohtaja, Ahlström Kauttua Oy Mäki, Esa, toimitusjohtaja, Broilertalo Oy Niinimäki, Juhani, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Olkinuora, Yrjö, tehtaanjohtaja, UPM-Kymmene Oyj Oras, Outi, toimitusjohtaja, Oras Liikenne Oy Pitkänen, Hannu, toimitusjohtaja, Mykora Oy Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Oyj Rantala, Jari, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Rasilainen, Juhani, toimitusjohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto E. Ruusunen Oy Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Pankki Oyj Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy Välimaa, Kari, paikallisjohtaja, Rolls-Royce Oy 11

14 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula 1. varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Oy 2. varapuheenjohtaja Pere, Jorma, toimitusjohtaja, Pintos Oy Jäsenet Hartikainen, Sirkku, apteekkari, Rauman Keskus-Apteekki Kauppi, Simo, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Osuuspankki Koivu, Pentti, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Lepistö, Erkki, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Satatuote Oy Mikola, Tapani, toimitusjohtaja, Lännen Puhelin Oy Paavola, Mauno, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oy Pehu-Lehtonen, Kaija, tehtaanjohtaja, Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma Salo, Risto, toimitusjohtaja, Hollming Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva RAUMAN KAUPPAKAMARIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2004 Ammattikoulutusvaliokunta Vahtola, Jouko (pj.) Henkilöstöjohtaja Aker Finnyards Oy Autio, Pekka Yksikönjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Heinonen, Tapani Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Justen, Minna Henkilöstöpäällikkö Oy Metsä Botnia Ab Kaatranen, Seppo Toimitusjohtaja Varamiespalvelu Kuuselo, Juha Rehtori Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Kari, Juha K. Toimitusjohtaja Air-IX Tuotantotekniikka Oy Malmsten, Sirkka Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Nurmi, Jouko Hallituksen puheenjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työvoimatoimisto Rantanen, Pekka Toimitusjohtaja Raumatrade Oy Saarenpää, Tapio Johtaja Teolisuuden Voima Oy Seppänen, Liisa PI-Rauma Oy Tillander, Unto Rehtori Rauman ammattiopisto Toivonen, Sakari Henkilöstöjohtaja UPM-Kymmene Oyj Tuominen, Kari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu 12

15 Kauppavaliokunta Hartikainen, Sirkku (pj.) Apteekkari Rauman Keskusapteekki Anto, Jaakko Tavaratalonjohtaja Tradeka/Valintatalo Fere, Esat Toimitusjohtaja Fere Oy Frimodig, Timo Pankinjohtaja Rauman Seudun Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Ignatius, Juhani Hotellinjohtaja Hotelli Kalliohovi Kekki, Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Mäntysalo, Petri Tavaratalonjohtaja Citymarket Närvä, Johanna Yrittäjä Sisustustalo Kodinonni Palmu, Olli Kultaseppä Kultasepänliike O. Palmu Palmu, Pekka Optikko Silmäoptikot Ky Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja RV-Tools Oy Sieviläinen, Jorma Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Suominen, Pasi Kauppias Elintarvikeliike Suominen Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman kaupunki Auramaa, Pekka Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Jalonen, Matti Toimitusjohtaja Rauman Kuorma-autoasema Oy Kari, Hanna DI Tiehallinto Majamäki, Erkki Ostopäällikkö Ahlström Kauttua Oy Multanen, Timo Logistiikkapäällikkö Oras Oy Oras, Outi Toimitusjohtaja Oras Liikenne Oy Peltonen, Harri Liikennepäällikkö Satakunnan Liikenne Oy Roiha, Timo Logistiikkapäällikkö Satatuote Oy Salmi, Ari Toimitusjohtaja Contu Trans Oy Tommila, Jari Toimitusjohtaja Tie-Tiimi Oy Valkoja, Pekka Osastopäällikkö Rauma Stevedoring Oy Ltd Valla, Heikki Asemapäällikkö VR Cargo Oy Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj.) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aro-Heinilä, Asko Toimitusjohtaja Rauma Seudun Kehitys Oy Helamaa, Markku Toimitusjohtaja Länsitekniikka Oy Juusela, Tapio Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy Komminaho, Alpo Sosiaalijohtaja Rauman kaupunki Lammi, Antti Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Manner, Juha Asianajaja Asianajotoimisto Brander&Manner Oy Mattila, Jukka Osastopäällikkö Lännen Puhelin Oy Nevanpää, Maritta Toimitusjohtaja Klapsakka Ky Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Puntari, Mikko Toimitusjohtaja Apteekki Minerva Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Rantanen, Pekka Toimitusjohtaja Raumatade Oy Sandholm, Tomi Johtaja Nordea Pankki Oyj 13

16 Suominen, Jukka Toimitusjohtaja Friski Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy Teollisuusvaliokunta Pehu-Lehtonen, Kaija (pj.) Tehtaanjohtaja Oy Metsä-Botnia Ab Akkanen, Veli-Pekka Toimitusjohtaja Superlon Oy Asunmaa, Pertti Tehtaanjohtaja UPM-Kymmene Oyj Fredriksson, Martti Toimitusjohtaja Forchem Oy Hanhiala, Jorma Toimiston esimies Elinkeinoelämän Keskusliitto Heinimaa, Jyrki Talous- ja rahoitusjohtaja Aker Finnyards Oy Hytönen, Reino Toimitusjohtaja BMH Wood Technology Oy Ivars, Christian Toimitusjohtaja Jujo Thermal Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Kujamäki, Tapani Toimitusjohtaja Amcor Flexibles Finland Oy Kuusisto, Juha Toimitusjohtaja Kuusiston Saha Laine, Muisto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lehtinen, Pasi Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Malmelin, Rainer Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Marva, Iiro Toimitusjohtaja Oy West Point Mattila, Matti Toimitusjohtaja PI-Rauma Oy Mokka, Rauno Johtaja Teollisuuden Voima Oy Mäkelä, Pertti Toimitusjohtaja Ahlstrom Kauttua Oy Pere, Tuomas Varatoimitusjohtaja Pintos Oy Pitkänen, Hannu Toimitusjohtaja Mykora Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Saarisalo, Risto Teknologiajohtaja Oras Oy Sainio, Sami Tehtaanjohtaja Ahltronix Oy Suvanto, Tomi Apul.kaup.johtaja Rauman kaupunki Välimaa, Kari Varatoimitusjohtaja Rolls Royce Oy Tietotekniikkavaliokunta Aarinen, Reino (pj.) Osastopäällikkö Hollming Oy Kalsi, Jouko Osastopäällikkö Lännen Puhelin Oy Lähdemäki, Heimo Toimitusjohtaja Comprog Oy Metsälä, Timo Tietohallintojohtaja Lännen Tehtaat Oyj Montonen, Marko Aluepäällikkö Sentera Oyj Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oy Stenback, Kari Automaatiopäällikkö Oy Metsä-Botnia Ab Sunila, Arto Tuotekehitysjohtaja Oras Oy Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Oy Vuorento, Eino-Pekka Projektipäällikkö SAMK 14

17 Tilintarkastajavaliokunta Tukkiniemi, Jouko (pj.) Toimitusjohtaja, KTM, KHT Junitra Oy Saarela, Pirjo (varapj.) Superlon Oy Jäsenet: Nolppari, Pekka HTM Tilitoimisto Nolppari Ky Suominen, Hannu HTM, pankinjohtaja Nordea Pankki Oyj Kekola, Sirpa Talousjohtaja UPM Kymmene Oyj Kuokka, Hannu Talousjohtaja Biolan Oy Kulmala, Eila KTM; lehtori SAMK Kelhä, Sinikka Varatuomari Asianajotsto Sinikka Kelhä Varajäsenet: Stenback, Kristiina KTM, HTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Kulmala, Tapani KTM, KHT Ernst&Young Oy Bergström, Lasse Controller Teollisuuden Voima Oy Ravi, Jorma Viestintäjohtaja Oy Rauma Stevedoring Ltd Manner, Juha Varatuomari Asianajotoimisto Brander&Manner Salo, Juhani Varatuomari Asianajotoimisto Juhani Salo Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Jaskari, Ilkka (pj.) Johtaja Lännen Tehtaat Oyj Aalto-Setälä, Hannu Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Auramaa, Pekka Kuljetusinsinööri Kuljetusliike Auramaa Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Henriksson, Seppo Toimitusjohtaja Viihdelaitteet Ky Jantunen, Antti Kunnanjohtaja Kiukaisten kunta Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Koskinen, Kari Toimitusjohtaja Å&R Carton Oy Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Mäkelä, Pertti Toimitusjohtaja Ahlströn Kauttua Oy Mäki, Esa Toimitusjohtaja Broilertalo Oy Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Pere, Jorma Toimitusjohtaja Pintos Oy Perttuli, Markku Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Rantala, Jari Kunnanjohtaja Säkylän kunta Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Vakuutus Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Toimela, Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Pankki Oyj 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2004 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM, Ernst&Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja, Ernst&Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM, Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj Nolppari, Pekka, yo-merkonomi Tilitoimisto Nolppari Ky Valonen, Sivi, tradenomi Ernst&Young Oy Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Vuorio, Jaakko, KTM Kauppakamarin kevätkokouksessa Lännen Tehtailla esitelmöi maatalousministeri Juha Korkeaoja. 16

19 KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Lännen Tehtaat Oyj, Säkylä - kokousesitelmöitsijä: maatalousministeri Juha Korkeaoja Syyskokous Oras Oy, Rauma - kokousesitelmöitsijä: johtaja Markku Wilenius, Tulevaisuuden Tutkimuskeskus Valtuuskunnan kokoukset Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Tammikuun 21. päivänä pidetty Ydinvoiman alihankintaseminaari Eurajoella keräsi runsaasti kuulijoita Satakunnasta. Seminaarissa ydinvoimaprojektin toteuttajayhtiöiden Teollisuuden Voima Oy:n, Framatome ANP:n sekä Siemens PG:n edustajat kertoivat hankkeen toteuttamistavoista sekä alihankkijoille asetettavista vaatimuksista. Kuvassa vasemmalla Framatome ANP:n työmaapäällikkö Bernardt Leger. Taempana keskellä Hartela Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hartela. Hartela Oy saikin myöhemmin merkittävän urakan projektista. 17

20 Hallitus Avaintyöpaikkarengas Rauman ja Satakunnan kauppakamarien alueelle Graafisen linjan perustaminen Rauman ammattioppilaitokseen Kaupppakamarin tulostavoitteet 2004 Kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2004 EU:n laajentumisen vaikutukset yritystoimintaan Stuk:n toiminnan alueellistaminen Rauman seudulle Edustajat TE-keskuksen neuvottelukuntaan Kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2003 Kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2003 Liikenneministeriön infratyöryhmän raportti West Coast -julkaisu Hallituksen kokoonpanon täydentäminen Kauppakamarit 2006 työryhmän esitykset Palveluvisio 2010 Keskuskauppakamarin työryhmä kauppakamarien kehittämiseksi Uudet markkina-alueet projektin katsaus Ydinvoimaprojekti ja paikalliset palvelut Lampolan alueen asemakaava Lausunto Keskuskauppakamarille kauppakamarit raportista Sokeriteollisuuden tilanne ja EU:n linjaukset Rauman seudun kilpailukyky -raportti 2004 Vaalitoimikunnan valinta Palveluvision käytännön toteutus Vanhan toimitilan myynti Kansanedustajatilaisuus Tampereen kauppakamarin kutsu hallitukselle Graafisen linjan suunnittelun tilanne Jäsenmaksuperusteet vuodelle 2005 Budjetti 2005 Toimintasuunnitelma 2005 Henkilövalinnat vuodelle 2005 Energia-alan koulutustarveselvitys West Coast -lehti Helikopteriyhteyden tilanne Rauma Seudun Kehityksen hallituksen jäsenet Kauppakamariplaketit 18

21 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2004 Keskuskauppakamarin hallitus Paasikivi, Jari, Oras Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Oras, Outi, Oras Liikenne Oy Paasikivi, Jari, Oras Oy Pere, Jorma, Pintos Oy Pörsti, Lauri, FB Ketjutekniikka Oy Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula Keskuskauppakamarin PKY-valiokunta Pere, Jorma, Pintos Oy Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta Helamaa, Markku, Länsitekniikka Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Rauman Seudun Kehitys Oy, hallitus Suominen Pertti, Euraprint Oy Hirvonsalo Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-Keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto: Satakunta yhteiseksi työmarkkina-alueeksi Pörsti, Lauri, FB-Ketjutekniikka Oy Satakunnan Ammattikorkeakoulu Eklund, Ari, Nokia Oyj Sallinen, Kari, Motoseal Components Oy 19

22 VALIOKUNTATYÖSKENTELY Ammattikoulutusvaliokunta TTY:n hydrauliikkayksikkö Raumalle Energia-alan koulutusselvitys Teollisuuden suhdannebarometri helmikuu 2004 Teollisuuden nuoriso-ohjelma Satakunnassa Rauma-Pori yhteistyö Oppisopimustoiminta Rauman seudulla Aker Finnyardsin ikäohjelma Toisen asteen ammatillinen koulutus Satakunnassa Metalliammattien vetovoima Kaupan valiokunta Lampolan alueen kaava ja vaikutukset kaupan rakenteeseen Rauman torisuunnitelma Rauman keskustan uudet pysäköintisuunnitelmat Liikennevaliokunta Liikenneministeriön infratyöryhmän ja liikenteen ydinverkko Liikennevaliokunnan teemat v Rauma Stevedoring Oy tänään Katsaus Rauman seudun infrainvestointien tilanteeseen Rauman talousalueen kilpailukykytekijät raportti Vierailu Turun Tiepiirissä Palvelualojen valiokunta Rauman Seudun Kehitys Oy:n esittely Palveluvisio 2010 Rauman seudun kilpailukyky raportti Julkisten palvelujen yksityistämismahdollisuudet Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Ydinvoimaprojektin merkitys Rauman seudulle Rauman Seudun Kehitys Oy:n esittely Sokerikiintiöt Suomessa ja uudet haasteet Teollisuusvaliokunta Rauman Seudun Kehitys Oy:n esittely Teollisuuden nuoriso-ohjelma Satakunnassa TT: teollisuuden ajankohtaiskatsaukset Metsä-Botnian Rauman tehtaiden esittely Kaivopuiston alueen asemakaava Oras Oy:n esittely Visio 2010:n toteuttaminen Metallin kehitysprojektit Amcor Flexibles Finland Oy:n esittely Ajankohtaiskatsaus Elinkeinoelämän Keskusliiton perustamistilanteeseen TUPO -ratkaisu Rauman seudun kilpailukykyraportti Jujo Thermal Oy:n ja Ahlström Kauttua Oy:n esittely Tietotekniikkavaliokunta Tietotekniikkayritysten ja tilaajien yhteistyö Elektroniikkaklinikan tilanne Rauman seudun kilpailukyky raportti TTY:n Rauman yksikkö Tilintarkastusvaliokunta HTM tilintarkastajien ammattitaidon valvonta Hakijoiden hyväksyminen HTM - tutkintoon 20

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 74. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA 5. TIEDOTUSTOIMINTA 6. ULKOMAANKAUPAN

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS KAUPPAKAMARIVUOSI 2014... 1 PUHEENJOHTAJAN 2013 2014 KATSAUS: HAIKEIN, MUTTA KIITOLLISIN MIELIN... 1 PUHEENJOHTAJAN 2015 KATSAUS: OSALLISTU, VAIKUTA JA HYÖDY!... 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot

ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET

ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 6/2011 > 12.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Hallitus, johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13 SLY 2009 korjattu 3 10.2.2010, 13:01 3 4 SLY 2009 korjattu 4 10.2.2010, 13:01 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys...6 Toimintakertomus vuodelta 2009...8 Helmikuu... 8 Maaliskuu...10 Huhtikuu...11

Lisätiedot

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15 VUOSIKIRJA 2014 VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2014... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Syyskuu...12 Vuoden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamari kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/syksy 2012...3-5 JÄSENTIEDOTE 6/2012 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT 2014 LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT Yritysten yhteistyökumppanina Nordea on vahva toimija Ilmoitus NORDEA ON ELINKEINOELÄMÄN yhteistyökumppanina

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2010... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Ydinvoimaluvat

Lisätiedot

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010 93. toimintavuosi Tähän KERTOMUKSEEN on koottu keskeisiä asioita MTK-Pohjois-Suomen toiminnasta vuodelta 2010. MTK-Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2010 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 HALLITUS 1 (9) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 oli Raahen kauppakamariosaston 56. toimintavuosi ja se oli vuoden 2009 finanssikriisistä toipumisen aikaa. Osaston toiminta oli näkyvää

Lisätiedot

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva.

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomus 2007 Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomuksen taidekuvat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymän taidekokoelmaan kuuluvista teoksista. 90-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Osuuskunta

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen.

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. 2013 VUOSIKERTOMUS 2 Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. Tradekan toiminta-ajatus 1. Tradeka on Osuuskunta

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TPO kävi läpi historiansa suurimman rakennemuutoksen muuttuessaan julkiseksi osakeyhtiöksi 18.11.1997. Nyt TPO on valmis vastaamaan nopeasti kehittyvän tietoliikennealan

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot