Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/2 29.05.2012"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) 2 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet (aasia) HEL T Ksv 3261_1, karttaruudut F6 ja G6 Päätösehdotus Tiivistelmä päättänee, että Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavatyötä jatketaan maankäyttövaihtoehdon A1 ja seuraavien suunnitteluperiaatteiden pohjalta: 1. Alueesta suunnitellaan saavutettavuudeltaan hyvä, toiminnoiltaan monipuolinen, kaupunkimainen ja kerrostalovaltainen toimitila- ja asuntoalue. 2. Aku Korhosen tie ja Walentin Chorellin tie yhdistetään uudella katuosuudella. 3. Toimitilat sijoitetaan Hämeenlinnanväylän viereen ja Aku Korhosentien varrelle. Asunnot suunnitellaan alueen sisempiin osiin. 4. Virkistysreitit säilytetään tai korvataan uusilla. Osa viheralueesta rakennetaan puistoksi Keskuspuistoon johtavan viheryhteyden varrelle. Lisäksi lautakunta päättänee antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin. Pohjois-Haagan itäosaan Hämeenlinnanväylän, Aku Korhosen tien ja Walentin Chorellin tien ympäristöön valmistellaan osayleiskaavaa. Alueelle suunnitellaan toimitilaa ja asuntoja erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien ääreen. Suunnittelualueelta on kävelyetäisyys Pohjois-Haagan asemalle. Eteläreunassa kulkee bussi-jokeri ja Hämeenlinnanväylällä useita bussilinjoja. Lähellä ovat Pohjois-Haagan asemanseudun palvelut sekä Kannelmäen Prisma. Alueen täydennysrakentaminen on siten kestävää kaupunkirakentamista valmiiden palvelujen lähelle. Toimitilarakentaminen sijoittuu Hämeenlinnanväylän viereen ja asuntorakentaminen alueen sisäosiin, suojaan liikenteen melulta. Viheryhteyksien jatkuvuus turvataan ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä parannetaan.

2 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Esittelijä Alueen sijainti Lähtökohdat Osayleiskaavan tavoitteena on saada Pohjois-Haagaan lisää uusia vetovoimaisia toimitilatontteja ja työpaikkoja kävelyetäisyydelle Jokeri I:n reitiltä ja kaupunkiradan asemasta. Asuntojen täydennysrakentaminen luo edellytykset myös asuntotarjonnan monipuolistamiseen pienasuntovaltaisessa Pohjois-Haagassa. Suunnittelualueeseen kuuluu Pohjois-Haagan rakentamaton itäosa Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän risteysalueen lounaispuolella. Se on laajuudeltaan noin 22 ha. Alueeseen kuuluvat myös rakentamattomat toimitilatontit Aku Korhosen tien päässä ja Walentin Chorellin tien itäpuolella. Kaavoitustilanne ja maanomistus Osayleiskaavoitustyö käynnistettiin kaupungin aloitteesta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja Helsingin kaupungin strategiaohjelma edellyttävät kaupunkirakenteen tiivistämistä raideliikenteen asemien ympäristössä. Sponda Kiinteistöt Oy on hakenut vuonna 2011 asemakaavamuutosta toimitilarakentamiselle yleiskaavassa virkistysalueeksi merkitylle alueelle. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Ida Aalbergin puiston kautta on merkitty viheryhteystarve ja Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän varrella sijaitsee maakaasuputken ohjeellinen linjaus. Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän moottoriväylien risteykseen on merkitty eritasoliittymä. Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on osin kerrostalovaltaista asuinja toimitilarakentamisen aluetta sekä osin virkistysaluetta. Aluetta etelässä sivuava Jokeri I:n reitti on merkitty joukkoliikenteen kehämäisenä runkolinjana asemineen. Lisäksi Kehä I ja Hämeenlinnanväylä on merkitty moottorikatumerkinnällä, risteysalueella Eliel Saarisen tien kohdalla on suuntaisliittymän merkintä. Suunnittelualue on kokonaan asemakaavoitettu. Liike- ja toimistotilojen korttelialueita (KT) on Aku Korhosen tien ja Walentin Chorellin tien varsilla voimassa olevissa asemakaavoissa vuosilta 2002 ja Metsäinen viheralue on puisto- ja virkistysaluetta (VL, VP ja P), jonka asemakaavat ovat pääosin vuosilta 1955, 1976 ja Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän liikennealueet ovat kauttakulku- ja sisääntulotien

3 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Muut suunnitelmat Alueen yleiskuvaus aluetta (LT) asemakaavoissa vuosilta 1998 ja Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuonna 2011 tehty Esikaupunkien renessanssi -työhön liittyvä alueellinen kehittämissuunnitelma, jossa osayleiskaava-alue on esitetty täydennysrakentamisen tarkastelualueena. Alue on myös osa Renessanssin yleissuunnitelman (2011) Raide-Jokeri kehityskäytävää. Pohjois-Haagan viheralueiden verkosto muodostaa merkittäviä yhteyksiä kahden laajan viheraluekokonaisuuden Läntinen vihersormen ja Keskuspuiston välille. Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Haagan korkeimman kallioselänteen pohjois- ja itärinteillä. Se on asemakaavoitettua, pääosin metsäistä puisto- ja virkistysaluetta, jolla melutaso ylittää monin paikoin 55 db. Alueella on yksi kaupungin luontotietojärjestelmään kirjattu arvokas luontokohde, käärmekuusi. Alueen läpi kulkee seudullisesti merkittävä ulkoilureitti sekä latuyhteys Keskuspuistosta Talin virkistysalueelle. Alueelta on yhteys Keskuspuistoon Hämeenlinnanväylän yli kevyen liikenteen siltaa pitkin sekä alikulkutunnelin kautta Ida Aalbergin puiston kohdalta. Muinaismuistolailla suojeltuja ensimmäisen maailmansodan aikaisia Helsingin maalinnoituksen asemien varustuksia on viidessä eri kohdassa ja alueen länsipäässä on lyhyt tykkitie. Tykkitien länsipuolelta lähtee itään kivestä ja maasta tehty yli 600 metriä pitkä suojavalli, joka ulottuu lähelle Hämeenlinnanväylää. Kaukolämpötunneli kulkee suunnittelualueen halki Lassilan huippulämpökeskuksesta Pirkkolantielle. Kaukolämmön runkojohto sijaitsee Aku Korhosentiellä. Korkeapaineinen maakaasun siirtoputki sijaitsee Hämeenlinnanväylän länsipuolella ja jatkuu Aku Korhosentien kautta Lassilan huippulämpökeskukseen. Aku Korhosen tien varrella sijaitsee päävesijohto. Suunnittelualueen ympäristössä on monipuoliset palvelut. Lähistöllä sijaitsevat Kannelmäen Prisma -kauppakeskus, Pohjois-Haagan asemanseudun palvelut sekä Pohjois-Haagan ostoskeskus. Myös ympäröivät joukkoliikenneyhteydet ovat monipuoliset. Rakennettava alue rajautuu lännessä kävelyetäisyydelle Pohjois-Haagan junaasemasta ja Jokeri I:n joukkoliikennereitti sivuaa aluetta etelässä. Lisäksi Näyttelijäntiellä, Kehä I:llä ja Hämeenlinnanväylällä kulkee useita bussilinjoja.

4 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Tavoitteet Suunnittelualue rajautuu lounaassa Pohjois-Haagan 1950-luvulla rakentuneeseen puutarhakaupunkimaiseen kerrostaloalueeseen. Tällöin kaavoitettuja kolmea asemakaava-aluetta erottaa toisistaan puistometsien verkosto. Rakennuskanta on arkkitehtuuriltaan yhtenevää ja edustaa aikakaudelle ominaista laadukasta suunnittelua ja rakentamistapaa. Myöhemmin 1970-luvulla rakennettiin alueelle mm. Teuvo Pakkalan tien asuinkorttelit. Pohjois-Haagan asunnot ovat pääosin pienehköjä kerrostalohuoneistoja. Vuokra-asuntoja on keskivertoa enemmän, mutta myös omistusasuntoja on paljon. Pientaloja alueella ei ole muutamia rivitaloja lukuun ottamatta. Pohjois-Haaga on suosittua ja ympäristöltään arvostettua asuinaluetta. Täydennysrakentaminen Haagan eteläosassa on vaikuttanut väestönkehitykseen ja pitkään jatkunut asukasluvun pieneneminen on pysähtynyt. Pohjois-Haagassa asuu 9100 henkilöä ja työskentelee noin 2700 henkilöä. Suunnittelualueella ei ole asukkaita. Helsingin kaupungin strategiaohjelma ja MA-ohjelma asettavat kaupungin tavoitteeksi tuottaa vuosittain keskimäärin uutta asuntoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Uusien kaupunginosien rakentamisen lisäksi tavoitteena on saada vanhoihin kaupunginosiin täydennysrakentamisen avulla uusia asukkaita ja monipuolisempi väestörakenne turvaamaan alueiden palveluja. Sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet että Helsingin kaupungin strategiaohjelma edellyttävät uusien alueiden ja täydennysrakentamisen sijoittamista olemassa olevan ja tulevan raideverkon palvelualueelle ja näin eheyttää yhdyskuntarakennetta, mikä osaltaan edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Pohjois-Haagan itäosa on kaupunkiradan Pohjois-Haagan aseman tuntumassa ja Raide-Jokerin joukkoliikennereitin varrella. Pohjois-Haaga on rakentunut pääosin 1950-luvulla ja sen asuntokannasta suurin osa on pieniä kerrostalohuoneistoja. Vain osassa kerrostaloista on hissit. Haagan asumisväljyys on kaupungin keskiarvoa matalampi, 32,3 m2/hlö. Asumismuodoista puuttuvat pientalot, muutamia rivitaloja lukuun ottamatta. Tavoitteena on nostaa asumisväljyyttä ja asuntojen keskikokoa sekä lisätä hissillisiä asuintaloja ja jonkin verran myös uusia asumismuotoja kuten townhouse tyyppistä pientaloasumista. Monipuolinen palvelurakenne ympäröi suunnittelualuetta ja sillä on hyvät edellytykset liittyä luontevaksi osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta.

5 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Suunnitteluperiaatteet Pohjois-Haagassa on asukasmäärään suhteutettuna Helsingin keskiarvoa vähemmän työpaikkoja. Toimitiloja on jonkin verran mm. Nuijamiestentien varrella Hämeenlinnanväylään rajautuen. Merkittävin osa lähialueen työpaikoista on kuitenkin Lassilassa Kaupintien varrella. Pääosin 1980-luvulla rakentuneen alueen vajaakäyttöisiksi jääneitä toimitiloja on alettu viime vuosina muuttaa asunnoiksi. Kaupunki on asettanut tavoitteekseen myös huolehtia yritysten liiketoiminnan kasvun edellytyksistä. Pyrkimyksenä on saada Pohjois-Haagaan lisää uusia vetovoimaisia toimitilatontteja ja työpaikkoja kävelyetäisyydelle Jokeri I:n reitiltä ja kaupunkiradan asemalta. Pohjois-Haaga on luonteeltaan vehreää puutarhakaupunkimaista kerrostaloaluetta, jossa väljät ja avoimet korttelipihat liittyvät saumattomasti niitä rajaaviin puistoihin ja viheralueisiin. Viheralueet ovat pitkälti luonnonmukaisia puistometsiä, joilla kasvillisuus ja reitit on sovitettu paikallisiin olosuhteisiin, vaihteleviin maastonmuotoihin ja maaperään. Kävely- ja pyöräilyreitit ovat suosittuja yhteyksiä Keskuspuistoon, mutta suunnittelualueen kautta kulkee myös asuinalueiden välisiä arkisia yhteyksiä palveluihin. Viheralue on nyt melualueella ja puut ovat paikoin kärsineet alueelle patoutuvista hulevesistä. Kävelyetäisyydellä, Hämeenlinnanväylän itäpuolella sijaitsevat Keskuspuisto ja Pirkkolan urheilupuiston monipuoliset palvelut. Suunnittelun tavoitteena on säilyttää alueen kautta kulkevien viheryhteyksien jatkuvuus ja parantaa niillä kävelyn, pyöräilyn ja virkistyksen reittejä sekä saavutettavuutta ja vähentää alueen meluhäiriöitä. Viheralueen laatua pyritään parantamaan reittien varsilla sekä suunnittelemalla keskeiselle lakialueelle puisto vanhoihin asuinrakennuksiin ja reitteihin liittyen. 1. Alueesta suunnitellaan saavutettavuudeltaan hyvä, toiminnoiltaan monipuolinen, kaupunkimainen ja kerrostalovaltainen toimitila- ja asuntoalue. Koska Pohjois-Haagassa, Lassilassa ja Kannelmäessä on monipuolinen palvelutarjonta ja hyvät joukkoliikenneyhteydet, suunnitellaan osayleiskaava-alue kiinteäksi osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta tukeutuen lähialueen palveluihin. Suunnitteluperiaatteena on, että uudisrakentaminen sovitetaan lähistön arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Uusi rakentaminen muodostaa alueelle kuitenkin uuden kaupunkikuvaltaan omaleimaisen ja tunnistettavan kokonaisuuden. Kaupunkimainen rakentaminen liitetään Pohjois-Haagan pohjoisimpaan asuinalueeseen pääasiassa viheryhteyksiin rajautuen. Yhteydet alueella suunnitellaan olemassa

6 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) olevaa verkostoa täydentäviksi. Kävelyn ja pyöräilyn reitit seuraavat viheryhteyksiä ja uusi katu rakennetaan Aku Korhosen tien ja Walentin Chorellin tien välille. Toimitilarakentaminen jatkaa jo Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän varrelle rakentunutta toimitilavyöhykettä. Asumisen ja työpaikkojen sekoittuneen rakenteen myötä uuden kadun varrelle rakennusten kivijalkakerroksiin voisi sijoittaa myös pienimuotoisia liike- ja palvelutiloja. Kaupunkimainen rakentaminen maakaasuputken tuntumassa edellyttää putken uusimista. Tästä seuraa huomattavia kustannuksia. Periaatteena on, että suunnittelun aikana selvitetään maakaasuputken vaikutukset alueen suunnitteluratkaisuihin ja tuleviin rakentamiskustannuksiin. Uuden maakaasuputken linjaus suunnitellaan niin, että se rajoittaa mahdollisimman vähän alueen maankäyttöä. Pysäköinnin periaateratkaisut suunnitellaan niin, että asuntojen eri hallintamuodot ovat mahdollisia. Tavalla, jolla asukaspysäköinti alueella järjestetään, on paitsi suuria kaupunkikuvallisia vaikutuksia, myös suuria asuntojen hintaan kohdistuvia kustannusvaikutuksia. Suunnittelualueelle syntyy kortteleita, joilla maaperäolosuhteet ja pinnanmuodot antavat erilaisia edellytyksiä moni-ilmeiselle asuntorakentamiselle. Rinnealueilla pihoja jouduttaneen terassoimaan, mikä tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa pysäköintipaikkoja pihakansien alle. 2. Aku Korhosen tie ja Walentin Chorellin tie yhdistetään uudella katuosuudella. Katuyhteyden muodostaminen alueen läpi on tarpeen, jotta uuden maankäytön seurauksena lisääntyvä liikenne kuormittaisi mahdollisimman vähän muuta katuverkkoa kuten Näyttelijäntietä. Katu mitoitetaan joukkoliikenteelle soveltuvaksi, jolloin voidaan parantaa alueen joukkoliikennepalveluita ja saavutettavuutta. Pohjois-Haagan kautta kulkee läpiajoliikennettä. Se tulee ottaa huomioon uuden kadun suunnittelussa. 3. Toimitilat sijoitetaan Hämeenlinnanväylän viereen ja Aku Korhosentien varrelle. Asunnot suunnitellaan alueen sisempiin osiin. Toimitilaa suunnitellaan nauhamaisena vyöhykkeenä Hämeenlinnanväylän varteen. Periaatteena on jatkaa Kehä I:n varrelle rakentunutta toimitilarakentamista 6-7 kerroksisena kohti etelää. Rakennusten on tarkoitus toimia melusuojauksena asuin- ja viheralueille. Toimitilarakentaminen muodostaa Hämeenlinnanväylälle suurimittakaavaisen, kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Uuden kadun varrelle, kohti asuinalueita avautuvat osat suunnitellaan vaihteleviksi,

7 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Maankäyttövaihtoehdot suhteiltaan ihmisen mittakaavan huomioon ottaviksi. Toimitilaa alueelle suunnitellaan noin k-m2. Uuden kadun länsipuolelle suunnitellaan kaupunkimainen asuinalue, jolla rakennukset ovat pääasiassa 4-6 kerroksisia kerrostaloja, mutta niissä voi olla myös matalampia pientalomaisia osia korttelirakenteen sisällä. Korttelit suunnitellaan ottaen huomioon alueella vaihtelevat maastonmuodot, hulevesien viivyttäminen ja piha-alueiden melusuojaus. Pihat suuntautuvat hyviin ilmansuuntiin etelään ja länteen. Alueelle suunnitellaan asunnot noin 1000 uutta asukasta varten. 4. Virkistysreitit säilytetään tai korvataan uusilla. Osa viheralueesta rakennetaan puistoksi Keskuspuistoon johtavan viheryhteyden varrelle. Virkistysyhteyksien tulee toimia kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina: ne tulisi valaista ja pitää talvisin kunnossa. Alueen viheryhteydet ovat paitsi linkki laajempien viheralueiden välillä, myös arkisia reittejä asemalle, kouluun ja kauppaan. Ne on tarkoitus säilyttää suunnittelualueella likimain nykyisillä sijoillaan. Hiihtolatunakin toiminut yhteys tulee risteämään uuden kadun ylikulun kautta ja osa reiteistä siirtyy kadun varrelle. Suunnittelussa varmistetaan reittien jatkuvuus. Viheryhteydet ovat aktiivisesti käytettyjä julkisia tiloja, jotka luovat mielikuvaa myös koko kaupunginosasta. Reittien selkeys ja välitön liittyminen palveluihin sekä asemiin ja pysäkeille vahvistavat niiden houkuttelevuutta. Pohjois-Haagan asemalle ja Kannelmäkeen suuntautuvien yhteyksien laatua pyritään parantamaan mm. erottamalla hiihtoladut kävelyreiteistä ja suunnittelemalla reitit talvikunnossapidettäviksi. Keskuspuistoon johtavan viheryhteyden varrelle suunnitellaan puisto, jossa teemallisina aiheina voivat toimia muinaismuistokohteet ja maaston kallioiset lakialueet. Osayleiskaavan suunnittelun yhteydessä laaditaan myös alueellinen hulevesien hallintasuunnitelma. Suunnitteluperiaatteiden ja niistä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta on tarkasteltu kolmea maankäyttövaihtoehtoa. Vaihtoehdoilla on tutkittu tavoitteiden yhteensovittamista ja arvioitu rakentumisen vaikutuksia. Tutkitut vaihtoehdot pohjautuvat maakaasuputken ja uuden kadun sijainnin tarkasteluun. Vaihtoehdoissa A1 ja A2 maakaasuputki uusitaan ja sen linjaus muuttuu. Vaihtoehdossa B1 maakaasuputki säilyy entisellään. Uusi katu on sijoitettu joko uuden aluerakenteen sisään tai alueen itälaidalle Hämeenlinnanväylän varrelle.

8 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Vaihtoehto A1 Ensimmäisessä vaihtoehdossa maakaasuputki uusitaan ja reitti rakennetaan osan matkaa Hämeenlinnanväylän varteen. Uusi katu sijaitsee korttelirakenteen välissä niin, että toimitilakorttelit jäävät Hämeenlinnanväylän varrelle ja asuntorakentaminen rajautuu kadun länsipuolelle. Pääosin 4-6 kerroksisista kerrostaloista ja osin pientalomaisista osista koostuvalla alueella voisi asua noin 1000 asukasta ( k- m2). Toimitiloja voisi rakentaa kokoojakadun varrelle 6-7 kerroksisina noin k-m2. Vaihtoehto A2 Toisessa vaihtoehdossa maakaasuputki uusitaan ja kokoojakatu rakennetaan uusien korttelialueiden itäpuolelle Hämeenlinnanväylän varrelle. Kortteleissa toimitilarakentaminen rajautuisi uuden kadun varrelle ja asuntorakentaminen jäisi näiden länsipuolelle. Pääosin 4-6 kerroksisista kerrostaloista ja osin pientalomaisista osista koostuvalla alueella voisi asua vähän yli asukasta ( k-m2). Toimitiloja voisi rakentaa 6-7 kerroksisina noin k-m2. Vaihtoehto B Kolmannessa vaihtoehdossa maakaasuputkea ei uusita ja se kulkee alueen kautta nykyistä reittiä. Uusi katu rakennetaan korttelirakenteen väliin niin, että toimitila-alueet jäävät Hämeenlinnanväylän varrelle ja asuntorakentaminen rajautuu kadun länsipuolelle. Vanha maakaasuputki asettaa rajoituksia rakennusten enimmäiskorkeudelle. Tästä syystä rakentamistehokkuus jää alhaiseksi. Pääosin enintään 3 kerroksisista kerrostaloista koostuvalla alueella voisi asua noin 1000 asukasta ( k-m2). Toimitiloja voisi rakentaa korkeintaan 3 kerroksisina noin k-m2. Vaikutustenarvioinnin yhteenveto Vaikutustenarviointi on esitetty maankäyttövaihtoehtojen yhteydessä esityslistan liitteenä. Alueella kulkeva maakaasuputki vaikuttaa merkittävästi alueen rakentamismahdollisuuksiin riippuen siitä säilyykö vai uusitaanko se. Kaasuputken uusimisesta seuraa huomattavat kustannukset, tarkastelluissa vaihtoehdoissa A1 ja A2 noin /k-m2, mutta se mahdollistaa myös tiiviimmän kaupunkirakenteen. Maakaasuputkella

9 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) on erityisesti vaikutusta kokonaiskerrosalamäärään sekä toimitila- ja asuinrakennusten reunaehtoihin kuten rakentamisen sijaintiin ja sallittuun kerroslukumäärään. Olemassa oleva maakaasuputki vaikeuttaa mm. asuinkortteleiden melunsuojauksen toteuttamista toimitilarakentamisen avulla ja hissillisten kerrostalojen rakentamisedellytyksiä. Myös maanalainen pysäköinti tulee epätaloudelliseksi. Uuden kokoojakadun linjauksella on vaikutusta etenkin kadun luonteeseen ja tonttikatujen määrään. Vaikutuksia on myös kortteleiden toiminnallisiin ratkaisuihin ja saavutettavuuteen sekä kevyen liikenteen reitteihin ja liittymäratkaisuihin. Vaihtoehto A1:llä arvioitiin olevan parhaat mahdollisuudet saavuttaa asetetut kaupunkirakenteelliset tavoitteet. Asumisen ja toimitilan kaupunkirakenteelliset tavoitteet täyttyvät. Uusi maakaasuputki mahdollistaa alueen rakentumisen kaupunkimaisena ja toimitilarakentamisen avulla toteutettavan melusuojauksen. Uudesta kadusta muodostuu tiivis katutila, joka jakaa alueen toimisto- ja asuinkortteleihin. Walentin Chorellin tien asemakaavan mukainen linjaus säilyy, mutta sen luonne muuttuu. Rakentamisen seurauksena alueen liikenne lisääntyy ja osa uuden kadun liikennemäärästä on myös läpiajoliikennettä. Vastaavasti Näyttelijäntien liikennemäärän oletetaan laskevan. Viheryhteydet kapenevat, mutta viherverkosto säilyy 1950-luvun alueisiin rajautuen. Vaihtoehto A2 on rakentamisen osalta tehokkain, mutta toisaalta investointina kaupungille kallein ratkaisu. Asumisen ja toimitilan kaupunkirakenteelliset tavoitteet täyttyvät. Vaihtoehdossa on vahvin sekoittunut rakenne. Toimitilakortteleiden länsipuolelle muodostuu suojaisia asuntokortteleita, jotka eivät ole suoraan yhteydessä uuteen katuun. Walentin Chorellin tien linjaus muuttuu. Uusi katu jää kuitenkin korttelirakenteesta irralliseksi ja siltä puuttuu alueen sisäisen kadun luonne. Kevyen liikenteen reitti on melualueella, vailla sosiaalista valvontaa ja Hämeenlinnanväylän liikenneympäristö laajenisi entisestään. Ratkaisu on läpiajokatumaisin. Se edellyttää muita vaihtoehtoja enemmän uutta katuverkkoa korttelirakenteessa ja lisäisi mahdollisesti myös jalankulkua ja pyöräilyä vanhan korttelirakenteen läpi. Viheryhteydet kapenevat, mutta viherverkosto säilyy 1950-luvun asuntoalueisiin rajautuen. Reittien toteuttaminen edellyttää paikoin kalliita rakenneratkaisuja. Vaihtoehto B:ssä esitettyjä kaupunkirakenteellisia tavoitteita ei kyetä saavuttamaan. Kaupunkimaisen toimitilavyöhykkeen rakentumismahdollisuudet ja asuntorakentamisen toteuttamisedellytykset ovat oleellisesti heikommat. Walentin Chorellin

10 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö tien liikennemäärä kasvaa ja melusuojauksen toteuttaminen toimitilarakentamisella on vaikeampaa. Jokeri I:n vyöhykkeelle tulisi myös voida rakentaa tehokkaammin. Vastaavasti kaupungin investoinnit ovat vaihtoehdossa pienimmät. Osayleiskaavatyö tuli vireille , kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluperiaatteet asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Asukastilaisuus pidettiin Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten kannanotoista (8 kpl), mielipiteistä sekä vastineet niihin. Nähtävilläolon jälkeen suunnitteluperiaatteita on tarkennettu ja niiden pohjalta on laadittu 3 maankäyttövaihtoehtoa. Hankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu , josta on muistio liitteenä. Lisäksi on käyty erillisiä neuvotteluja rakennusviraston arkkitehtuuriosaston, kiinteistöviraston tonttiosaston, kaupungin ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon, turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä Gasum Oy:n kanssa. Viranomaiset ovat tuoneet esille seuraavia suunnittelussa huomioitavia asioita: Täydennysrakentaminen on seudullisten ja kaupungin tavoitteiden mukaisena tervetullutta. Joukkoliikenteen järjestämiselle on hyvät edellytykset. Viheralueverkoston jatkuvuus ja ekologisten käytävien toimivuus on varmistettava. Muinaismuistolain suojaamat kohteet täytyy huomioida. Muinaisjäännösten huomioonottamisen periaatteet on ratkaistava yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. Maakaasuputken uusi linjaus tulee selvittää. Melukysymykset ja ilmanlaatuun liittyvät asiat tulee selvittää ja ratkaista. Melunsuojaus on toteutettava ennen asuntojen rakentamista. On tehtävä liikenneselvitys ja ratkaistava Hämeenlinnanväylän liikennealueen tarkistustarve. Lämpökeskuksella mahdollisesti tapahtuvien tulipalojen lämpösäteilyn vaikutukset tai mahdollisten räjähdysten painevaikutukset ympäristöön tulee huomioida. Rakentamisen toteuttaminen edellyttää maakaasuputken siirtoa alueella. Kustannukset maksaa Helsingin kaupunki.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) On varmistettava sujuvat, laadukkaat ja turvalliset kävely- ja pyöräily-yhteydet Pohjois-Haagan asemalle ja joukkoliikenteen pysäkeille sekä Kannelmäkeen. Vesihuoltomuutosten kustannuksista tulee sopia hankkeen toteuttajan ja HSY:n kesken. Jatkosuunnittelua tulee tehdä yhdessä HSY:n vesihuollon kanssa. Lähtökohtana tulee olla alueen esteettömyys, terveellisyys ja turvallisuus sekä sujuva liittyminen ympäristön palveluihin ja liikenneverkostoihin. Tulee tarkastella rakentamisen vaikutukset hulevesivirtaamiin ja laatuun. Osayleiskaavan tulee mahdollistaa tarvittavien hulevesiratkaisujen toteuttaminen. Suunnitteluaikataulu Esitetyt mielipiteet Mielipiteissä nousi esille erityisesti uusi Aku Korhosen tien ja Walentin Corellin tien välinen katuyhteys. Sen pelättiin lisäävän läpiajoliikennettä. Kadun siirtämistä ehdotettiin Hämeenlinnanväylän varteen ja samalla ehdotettiin tutkittavaksi katuvaihtoehtoa, joka ei olisi läpiajettava. Asuntorakentamista pidettiin tarpeellisena, mutta toimitilarakentamista kyseenalaistettiin, koska lähialueella on tyhjiä tai vajaakäyttöisiä toimitiloja. Maakaasuputken siirrosta aiheutuvien kustannusten uskottiin lisäävän alueen tonttivuokria ja koko hankkeen tarpeellisuutta ihmeteltiin. Rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen arvioitiin useassa mielipiteessä. Rakentamista pidettiin liian tehokkaana, sitä ei haluttu liian lähelle olemassa olevia asuinkortteleita. Uuden alueen pelättiin aiheuttavan läpikulkua nykyisille pihoille. Ympäristöhäiriöiden vähenemistä epäiltiin. Kävely ja pyöräilyreittien huomioimista alueen suunnittelussa pidettiin tärkeänä. Erityisesti nostettiin esille reittien tarkoituksenmukainen suunnittelu alueen ja ympäröivien palveluiden välillä. Osayleiskaavaluonnos laaditaan kesän 2012 aikana. Tavoitteena on, että se on nähtävillä syksyllä Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta valmistellaan osayleiskaavaehdotus. Tavoitteena on, että osayleiskaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2012 lopussa. Esittelijä Lisätiedot yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen Essi Leino, arkkitehti, puhelin:

12 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Liitteet Otteet essi.leino(a)hel.fi Tapani Rauramo, arkkitehti, puhelin: tapani.rauramo(a)hel.fi Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: mikael.strom(a)hel.fi Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: pirjo.koivunen(a)hel.fi Mikko Stenius, diplomi-insinööri, puhelin: mikko.stenius(a)hel.fi Jukka Tarkkala, diplomi-insinööri, puhelin: jukka.tarkkala(a)hel.fi Eila Saarainen, maisema-arkkitehti, puhelin: eila.saarainen(a)hel.fi Heikki Hälvä, liikenneinsinööri, puhelin: heikki.halva(a)hel.fi Maija Mattila, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: maija.mattila(a)hel.fi 1 Sijaintikartta 2 Ilmakuva, kaava-alueen rajaus 3 Maankäytön tarkasteluvaihtoehdot A1, A2 ja B 4 Vuorovaikutusraportti Viranomaisten kannanotot 6 Viranomaisneuvottelun muistio Mielipidekirjeet 8 Joukkoliikenteen palvelutasotarkastelu 9 Ote meluselvityksestä 10 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtävillä olleet suunnitteluperiaatteet Ote Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu Liite 4 Päätöshistoria Toimitusjohtaja HEL T Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan osayleiskaavaa Pohjois- Haagan itäosaan. Alueelle on suunniteltu toimitilarakentamista Hämeenlinnanväylän varteen. Lisäksi suunnitteilla on uusi katuyhteys Aku Korhosen tien ja Walentin Chorellin tien välille sekä asuinrakentamista sen varrelle.

13 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan viheralueella liikenteen päivämelu on yli 55 db. Alueen läpi kulkee seudullisesti merkittävä ulkoilureitti sekä latuyhteys Keskuspuistosta Talin virkistysalueelle. Suunnittelun tavoitteena on, että toimitilarakentaminen Hämeenlinnanväylän varrella toimii melumuurina asumiselle ja viheralueille. Lisäksi tavoitteena on, että uusi asuinrakentaminen lisää ja monipuolistaa Pohjois-Haagan nykyistä asuntotarjontaa. Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty toimittamaan viimeistään Lausuntonaan terveyskeskus esittää seuraavaa: Terveyskeskuksen näkökulmasta suunnittelun lähtökohtana tulee olla alueen esteettömyys, terveellisyys ja turvallisuus sekä sujuva liittyminen ympäristön palveluihin ja liikenneverkostoihin seuraavasti: alue tulee rakentaa esteettömäksi ja asuinrakennusten palvella myös iäkästä väestöä alueelta tarvitaan selkeät esteettömät reitit joukkoliikenteen pysäkeille sekä lähivirkistysalueille ja palveluihin alueen läpi kulkeva seudullinen ulkoilureitti tulee suunnitella turvalliseksi, helposti hahmottuvaksi ja esteettömäksi. liikenteen melua tulee rajoittaa asuntojen lähiympäristössä luontoympäristöä tulee säilyttää ja rauhoittaa liikenteen melulta alueen joukkoliikenteen palveluverkkoa tulee kehittää siten, että alue soveltuu myös autottomien ikäihmisten asuinalueeksi. Alueen terveyspalvelut tuotetaan Haagan terveysasemalla, osoitteessa Huovitie 5. Asukkaat voivat käyttää myös muiden Helsingin kaupungin terveysasemien palveluja, sekä vuodesta 2014 alkaen myös muiden kuntien terveyspalveluja. Suunnitelmissa on rakentaa Kaarelan aluetta palveleva terveysasema Prisman tontin viereen 2020-luvulla. Läheinen sijainti saattaa houkutella alueen asukkaita. Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet Kehätien pohjoispuolen palveluihin ovat tarpeen. Lisätiedot Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: pirjo.sipilainen(a)hel.fi Yksikön päällikkö HEL T Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö

14 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (14) Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Hämeenlinnanväylän varteen on suunnitteilla toimitilarakentamista. Lisäksi suunnitteilla on uusi katuyhteys Aku Korhosen tien ja Walentin Chorellin tien välille sekä asuinrakentamista sen varrelle. Osa viheralueesta säilyy puistona ja nykyiset virkistysyhteydet säilyvät, mutta reittien sijainti tai luonne voi muuttua nykyisestä. Suunnittelualueen lounaisrajalla asuinkortteleita vastaan sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia Helsingin maalinnoituksen tukikohta XXIII, asemien 6-8 betonisia varustuksia viidessä eri kohdassa. Niissä on kallioon louhittua tai maahan kaivettua betonoitua yhdys- ja taisteluhautaa, betonista valettuja suojahuoneita ja tulipesäkkeitä. Osa on ollut avoimia ja toisista katot on räjäytetty pois. Alueen länsipäässä on lyhyt tykkitie. Sen länsipuolelta lähtee itään Aku Korhosen tien eteläpuolella kivestä ja maasta tehty suojavalli. Yli 600 metriä pitkä suojavalli ympäröivineen kivikasoineen ulottuu lähelle Hämeenlinnanväylää. Kyseiset muinaismuistolain suojaamat kohteet täytyy ottaa huomioon alueen suunnittelussa. Maankäytön suunnittelusta vastaavan Essi Leinon kanssa on keskusteltu kohteista ja niiden sijainneista. Niiden olemassa olo tuotiin esiin viranomaisneuvottelussa Kohteiden kunto on tarkastettu syksyllä 2011 asian tultua vireille. Suunnittelualue rajautuu Pohjois-Haagan pääosin 1950-luvun lopulla valmistuneeseen asuinkerrostaloalueeseen, joka on merkitty yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kokonaisuudeksi. Pohjois- Haagan eri asumasoluille on tyypillistä se, että puistometsien verkosto erottaa ne toisistaan. Tämä suunnitteluperiaate tulisi jatkossakin näkyä alueen täydennysrakentamisessa. Lisätiedot Heikkinen Markku, tutkija, puhelin: markku.heikkinen(a)hel.fi

POHJOIS-HAAGAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

POHJOIS-HAAGAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) POHJOIS-HAAGAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Haagan itäosassa. Aluetta rajaavat Näyttelijäntie, Aku Korhosen tie, Kehä

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus, puheenjohtaja Uudenmaan ELY-keskus, muistion laatija. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kiinteistöviraston Tilakeskus

Uudenmaan ELY-keskus, puheenjohtaja Uudenmaan ELY-keskus, muistion laatija. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kiinteistöviraston Tilakeskus MUISTIO UUDELY/1211/07.01/2011 2.12.2011 1 (5) VIRANOMAISNEUVOTTELU KOSKIEN POHJOIS-HAAGAN OSAYLEISKAAVAA Paikka Aika 2.12.2011 klo 14.00 16.00 Läsnä Tarja Laine Jarkko Kukkola Brita Dahlqvist-Solin Henrik

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) 305 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12313) Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0579_8 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0579_8 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1253-00/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0579_8 HEL 2015-007362 19.5.2016 VUOSAAREN KESKUSTA, AROMIKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 83/2015 10.02.03 40 Gräsantulli, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 321610, 22. kaupunginosa Olari Valmistelijat /

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KRUUNUVUORENRANTA: GUNILLANKALLIO, BORGSTRÖMINMÄKI, KOIRASAARENTIE JA KORTTELI 49056 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KRUUNUVUORENRANTA: GUNILLANKALLIO, BORGSTRÖMINMÄKI, KOIRASAARENTIE JA KORTTELI 49056 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2008 Oas 794-00/08 1 (5) KRUUNUVUORENRANTA: GUNILLANKALLIO, BORGSTRÖMINMÄKI, KOIRASAARENTIE JA KORTTELI 49056 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualueeseen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1244-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL 2015-002929 26.4.2016 KÖYDENPUNOJANKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (1) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 15.2.2016

Helsingin kaupunki 1 (1) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 15.2.2016 . Helsingin kaupunki 1 (1) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 15.2.2016 Arvoisa vastaanottaja Saatekirje T 10 03 03 Ksv 0578_4 Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavaluonnos on valmistunut. Liitteenä

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0785_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0785_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1223-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0785_18 HEL 2015-008157 7.10.2016 KULOSAAREN OSTOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis-

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12408 Hankenro 1541_8 HEL 2015-010121 27.9.2016 1 (4) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Tähtitorninkatu 16 18, asemakaavan muutos (nro 12408) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

Suurpelto III Asemakaava

Suurpelto III Asemakaava 1(5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Suurpelto III Asemakaava Asianumero 3708/503/2004 Aluenumero 330600 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1257-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL 2016-005915 14.6.2016 PANAMANRANTA JA SAUKONPAADEN VENESATAMA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 10.9.2004 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO 072000

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5344_3 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5344_3 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1278-00/17 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5344_3 HEL 2016-014146 19.01.2017 KYÖSTI KALLION PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

MURRON ALUE (ent. Riipiläntien varsi, länsiosa)

MURRON ALUE (ent. Riipiläntien varsi, länsiosa) MURRON ALUE (ent. Riipiläntien varsi, länsiosa) Yleissuunnitelma nro 240400, Lapinkylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3.2015 Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Esityslista 34/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Esityslista 34/2013 1 (5) 2 Jätkäsaari, Jätkäsaarenlaituri 1, tonttien 20007/15 ja 20007/16 asemakaavan muutosehdotus (nro 12246) (a-asia) HEL 2012-014322 T 10 03 03 Ksv 0846_6, karttaruudut

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU 15.5.2015, tarkistettu 10.6.2015 Sanna Jauhiainen 2 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot