AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JULKISEN HALLINNON SUURKEITTIÖILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JULKISEN HALLINNON SUURKEITTIÖILLE"

Transkriptio

1 AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JULKISEN HALLINNON SUURKEITTIÖILLE Sonja Aho & Virpi Manninen Opinnäytetyö Huhtikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) AHO, Sonja MANNINEN, Virpi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 55 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JULKISEN HALLINNON SUURKEITTIÖILLE Koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelma/ Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja VIITANEN, Tarja Toimeksiantaja(t) Kaarina ja Pauli Ahola Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Aitokaura-tuotteiden edellytyksiä päästä Keski- Suomen julkisen hallinnon suurkeittiöiden tuotevalikoimiin. Lisäksi työn tarkoituksena oli selvittää, mitä suurkeittiöt odottavat elintarvikeyrittäjiltä suurkeittiökaupankäynnissä. Työn avulla pyrittiin selvittämään myös suhdemarkkinoinnin merkitystä tavarantoimittajien ja suurkeittiöiden suhteissa. Tietoa hankittiin kahdella kyselyllä. Esikysely tehtiin joulukuussa 2002 Ruokapalvelut hankkeen yhteydessä. Varsinainen kysely, jonka liitteenä oli esite Aitokaura-tuotteista lähetettiin 19 Keski-Suomen ruokahuoltovastaavalle. Vastauksia saatiin seitsemän. Kyselyn tulokset osoittivat, että suurkeittiöt voivat tehdä jonkin verran hankintoja ostosopimusten ulkopuolelta. Hankintoja tehtäessä tärkeimmiksi valintakriteereiksi vastaajat ilmoittivat tuotteen toimitusvarmuuden, hinta-laatu-suhteen ja hinnan. Aitokaura tuotteet eivät olleet vastaajille tuttuja. Suurkeittiöt olivat kiinnostuneita tuotteista ja yrittäjien toivottiin ottavan yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse. Suhdemarkkinoinnin merkitys korostui pienempien kuntien keittiöiden tuotehankinnoissa. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että suurkeittiöissä ollaan kiinnostuneita Aitokauratuotteista. Potentiaalisiksi yhteistyökumppaneiksi nousivat pienempien kuntien suurkeittiöt, joilla ei ole keskitettyjä ostosopimuksia. Suurkeittiöiden tavarantoimittajaksi pääsy edellyttää yrittäjiltä kuitenkin aktiivista yhteydenottoa ja Aitokaura-tuotteiden markkinointia suoraan ruokapalveluista vastaaville. Avainsanat (asiasanat) Aitokaura, kaura, keliakia, maaseudun elintarvikeyritys, suhdemarkkinointi, suurkeittiöt Muut tiedot Muut Aitokaura- hankkeen työt: Miia Konttinen & Jonna Luukkonen: Kauravälipalojen tuotekehitys Katriina Katainen & Miia Ronkainen: Gluteenittomien kauraleivonnaisten tuotekehitys

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) AHO, Sonja Type of Publication Dissertation Pages 55 Language Finnish MANNINEN, Virpi Confidential Until Title MARKETING OF AITOKAURA PRODUCTS FOR INSTITUTIONAL KITCHENS Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication/Degree Programme in Service Management Tutor VIITANEN, Tarja Assigned by Kaarina and Pauli Ahola Abstract The purpose of the study was to look for the preconditions of Aitokaura products in order to be purchased by municipal food services in Central Finland. Another purpose was to examine the relevance of relationship marketing in the trade between small agricultural enterprises and municipal kitchens. This dissertation is based on theory on the subject and on a survey consisting of two (2) questionnaires. The first questionnaire was delivered in December 2002 through Ruokapalvelut 2000 project. The second was sent to managers of municipal food services in Central Finland with a brochure on Aitokaura products. Seven out of 19 questionnaires were returned. The questionnaire showed that the kitchens belonging to municipal food services could make some food purchases outside the purchase contracts. When making these purchases the most important criteria were the reliability of delivery, the price of the product and the relation between the price and the quality of the product. The relevance of relationship marketing was larger in the food purchases made by smaller municipalities of Central Finland. Aitokaura products were not familiar to the managers of food services, however, they were interested in them. The managers of food services hoped that the producers would contact kitchens personally in order to negotiate for possible cooperation. Keywords Aitokaura, oat, relationship marketing, institutional kitchens Miscellaneous Other Aitokaura dissertations: Miia Konttinen & Jonna Luukkonen: Research and development of oat snacks. Katriina Katainen & Miia Ronkainen: Research and development of gluten-free oat pastries.

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PUUPPOLAN TILAN LIIKEIDEA JA TOIMINTA-AJATUS Puuppolan tila Aitokaura AITOKAURA-TUOTTEIDEN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT SWOT-analyysi Kauraa keliaakikoille AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTIKANAVAT Markkinointikanavat Suurkeittiökaupankäyntiin keskittyminen Suurkeittiöiden ostotoiminta AITOKAURA-TUOTTEIDEN SUHDEMARKKINOINTI Suhdemarkkinoinnin määritelmiä Suhdemarkkinointi suhteessa markkinointimix-ajatteluun Suhdemarkkinointinäkökulma Aitokauran markkinoinnissa KYSELYTUTKIMUKSET SUURKEITTIÖIDEN EDUSTAJILLE Esikysely Ruokapalvelut 2000-hankkeessa Kysely Keski-Suomen kuntien ruokahuollosta vastaaville SUURKEITTIÖKYSELYN TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET, TULOSTEN VERTAILU JA KEHITYSEHDOTUKSET...36 LÄHTEET...41 LIITTEET...45 Liite 1. Aitokaurahiutale- paketti...45 Liite 2. Kysely Ruokapalvelut 2000 hankkeessa...46 Liite 3. Kyselyiden saatekirje...47 Liite 4. Kysely suurkeittiöille...48 Liite 5. Aitokaura- esite...50 Liite 6. Yhteenveto suurkeittiökyselyn tuloksista...51

5 2 KUVIOT 22 Kuvio 1. Suhdemarkkinointimalli 22 Kuvio 2. Siirtyminen perinteisestä markkinoinnista suhdemarkkinointiin. 25 Kuvio 3. Elintarvikealan pienyritysten ja suurkeittiöiden välinen vuorovaikutusmalli 27 Kuvio 4. Suurkeittiöiden ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät 33 TAULUKOT..9 Taulukko 1. Aitokaura-tuotteiden SWOT-analyysi 9 Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden tiedot..32

6 3 1 JOHDANTO Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä suurtaloudet odottavat raaka-aine toimittajilta. Lisäksi tutkitaan Aitokaura-tuotteiden mahdollisuuksia päästä suurkeittiöiden tuotevalikoimiin. Työssä selvitetään suhdemarkkinoinnin merkitystä suurkeittiöhankintoja tehtäessä. Selvitys kohdistettiin viljatuotehankintoihin, koska työn toimeksianto tuli Aitokauranimisten kauratuotteiden valmistajalta toukokuussa Aitokaurahiutaleita ja ryynejä valmistetaan Kaarina ja Pauli Aholan maatilalla Jyväskylän lähistöllä Puuppolassa. Aholat ottivat yhteyttä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikköön, koska he tarvitsivat apua Aitokaura-tuotteidensa markkinointiin ja tuotekehitykseen. Yhteisessä tapaamisessa selvisi, että kehitettävää ja toivomuksia työn suhteen on paljon, joten päädyttiin ainutlaatuiseen ratkaisuun: Aitokauraan liittyviä opinnäytteitä tehtäisiin kolme: kaksi tuotekehitystyötä ja yksi Aitokauran markkinointiin keskittyvä työ. Aholat viljelevät tilallaan kauraa, joka on sekä kasvustollisesti että tuotannollisesti puhdasta. Kauran puhtaus tarkoittaa sitä, ettei kaurassa ole jäänteitä muista viljoista. Kaura jalostetaan tilalla hiutaleiksi ja ryyneiksi ja myydään tuotenimellä Aitokaura. Aitokaura on myös rekisteröity tuotemerkiksi. Muista markkinoilla olevista kauratuotteista Aitokaura poikkeaa todistetussa puhtaudessaan, mikä tekee siitä soveltuvan keliaakikkojen ruokavalioon. Puhtaus tarkoittaa sitä, että muiden viljojen joutuminen kauran joukkoon on estetty sekä viljely että jalostusvaiheessa. Muista kotimaisista viljoista kauran erottaa sen erilainen proteiinikoostumus. Tapasimme Aholat toisen kerran maatilallaan Puuppolassa lokakuussa Keskustelumme pohjalta teimme Aitokaura-tuotteiden SWOT- analyysin, missä etsimme tuotteiden vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Työn perustana on käytetty kirjallisuutta sekä kahden kyselyn tuloksia sekä SWOTanalyysiä.

7 4 Kirjallisuuden perusteella olemme pohtineet markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin merkitystä Aitokaura-tuotteiden markkinoinnissa. Lisäksi olemme tutkineet eri markkinointikanavia ja niiden soveltuvuutta Aitokauratuotteiden jakeluun. SWOT - analyysissä kehityskohteeksi nousivat tuotteiden markkinointikanavat ja Aitokaura-tuotteiden kilpailukeinojen hyödyntäminen. Aitokaura-tuotteiden markkinoinnissa merkittäväksi kilpailukeinoksi nousi suhdemarkkinointi. Suhdemarkkinoinnissa yrittäjä pyrkii luomaan asiakkaisiin kestäviä suhteita kannattavuuden ja myynnin aikaansaamiseksi. Aitokaura-tuotteita on tähän asti markkinoitu vähittäiskauppojen kautta sekä suoramyynnillä suoraan asiakkaille. Toimeksiantomme mukaan rupesimme tutkimaan suurkeittiöiden käyttöä markkinointikanavana. Teoriapohjan kirjoittamisen tietoperustana käytettiin markkinoinnin kirjallisuutta. Tutkimusmenetelmänä käytimme kahta suurkeittiöille kohdistettua kyselyä, joiden laadinnassa apuna käytimme Maatalouden taloudellisen Tutkimuskeskuksen julkaisuja. Vertasimme myös kyselymme tuloksia julkaisuissa esitettyihin tutkimustuloksiin. Kyselyn perusteella haluttiin selvittää eri tekijöiden merkitystä suurkeittiöille hankintapäätöksiä tehtäessä. Kyselyistä ensimmäinen tehtiin Ruokapalvelut hankkeessa ja se toimi tietolähteenä ja suunnan näyttäjänä toiselle kyselylle. Jälkimmäinen kysely lähetettiin Keski-Suomen kuntien ruokahuoltopäälliköille ja pienempien kuntien jakelukeittiöiden esimiehille, kuitenkin niin, että kyselyjä lähetettiin yksi hankintarengasta kohti. Hankintarenkaisiin kuulumisen selvitimme etukäteen puhelinsoitoilla. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 19, kun Keski-Suomessa on 29 kuntaa. Kyselyt postitettiin tai lähetettiin sähköpostitse. Vastauksia saatiin takaisin seitsemän ja vastausprosentiksi muodostui 36,8. Työn lopussa pohditaan kyselyn tuloksia ja niiden vaikutuksia Aitokauratuotteiden markkinointiin. Lisäksi annetaan kehitysehdotuksia yrittäjille Aitokaura-tuotteiden markkinoinnin suhteen.

8 5 2 PUUPPOLAN TILAN LIIKEIDEA JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Puuppolan tila Kaarina ja Pauli Aholan omistama Puuppolan tila sijaitsee Jyväskylän maalaiskunnassa Korttajärven kylässä 12 km Jyväskylästä pohjoiseen Puuppolankoskentien varrella. Tila on ollut Aholan suvun omistuksessa vuodesta 1939 lähtien ja siirtyi nykyisille omistajille (Ahola, 2002.) Tilan päärakennus sijaitsee mäen päällä Puuppolankoskentien välittömässä läheisyydessä. Pihapiirissä on päärakennusten lisäksi entinen navettarakennus laajennuksineen. Siellä sijaitsevat jatkojalostus- ja varastotilat, konevarasto ja viljankuivaamo. Viljakuivaamoon on tehty laajennus vuoden 2002 aikana, samalla remontoitiin viljankäsittely- ja pakkaustiloja. (Emt ) Tilalla oli lypsykarjaa vuoteen 1967 saakka ja vuonna 1979 nykyiset omistajat aloittivat tilalla lihakarjan kasvatuksen. Viljan viljelyyn siirryttiin 1998 ja kolmen viimeisen vuoden aikana tilalla on viljelty ainoastaan kauraa (lat. avena sativa). Viljeltävää peltoalaa on noin 70 hehtaaria vuokramaineen, ja koko alalla viljellään kauraa. (Emt ) Tuotettu kaura jatkojalostetaan tuotantotilalla. Puuppolan tilaa voidaan siis kutsua elintarvikealan maaseutuyritykseksi. Työt hoidetaan pääasiassa omistajien voimin. 2.2 Aitokaura Aholat päätyivät erikoistumaan kauran viljelyyn monista syistä. EU-jäsenyyden mukanaan tuomat muutokset tarkoittivat joko tilakoon suurentamista tai erikoistumista. Forsmanin (2001,5) mukaan kiinnostus tiloilla tapahtuvaan jatkojalostukseen kasvoi Suomen EU-jäsenyyden aiheuttamien maataloustuotteiden tuottajahintojen laskun ja toimintaympäristöjen muutosten myötä. Jalostusasteen nostolla yrittäjät pyrkivät saamaan itse tuotetulle ja jalostetulle raaka-aineelle paremman hinnan kuin mitä se olisi, jos raaka-aine myytäisiin teollisuudelle jalostettavaksi (Emt. 5).

9 6 Tilalla oli aiemmin viljelty viljaa siemenviljaksi, joten muutos ei ollut kovin radikaali. Kaarina Aholan keliakian myötä ajatus erikoistumisesta kauran viljelyyn vahvistui. Hän oli kokeillut kauraa pieninä määrinä ja ottanut sen osaksi ruokavaliotaan. Tuolloin puhdasta kauraa ei viljelty Suomessa, vaan sitä tuotiin Ruotsista elintarvikejätti Semperin valmistamana. (Alimenta 2/2002,18-19.) Sittemmin Semperin vastaava tuote on poistunut markkinoilta, joten puhtaalle kauratuotteelle on tilaa markkinoilla. Kauran ominaisuuksia ja soveltuvuutta keliakiaa sairastavan ruokavalioon käsittelemme luvussa 3.2. Aitokaura ei sinänsä ole pelkästään keliaakikoille tarkoitettu tuote, sillä kysehän on tavallisesta kaurasta. Erona muihin kauratuotteisiin on se, että Aitokaura tuotetaan sekä puhtaasta kasvustosta että jalostetaan puhtain menetelmin. Pellot on kitketty muiden viljalajikkeiden viljelyn lopettamisen jälkeen ja kitketään yhä joka vuosi. Pellot on tarkastanut ProAgrian agrologi Vesa Laitinen. Ensimmäiseksi tarkastuksessa selvitetään siemenen alkuperä. Näin pyritään varmistamaan, että kantasiemen on hyvälaatuista ja muista viljalajeista vapaata. Myös edellisenä vuonna viljellyt kasvit selvitetään. Sillä varmistetaan, ettei peltoon ole jäänyt itämään siemeniä, jotka voisivat pilata kauraerän. (Laitinen 2002.) Itse viljelytarkastuksessa kävellään kasvuston läpi 20 metrin välein, työvälineinä ovat kiikari ja muistilehtiö. Havainnoitavia asioita ovat haitalliset viljelykasvit, tautiset yksilöt, vieraat lajikkeet, rikkakasvit ja hukkakauran esiintyminen. Haitallisia viljelykasveja ovat muut viljalajikkeet. Vierailla kauralajikkeilla ei ole merkitystä elintarvikekauran tarkastuksessa. Rikkakasvien lukumäärä vaikuttaa lähinnä kauraerän lajittelutarpeeseen ja hukkakauran esiintyminen kauran viljelyedellytyksiin. (Emt.)

10 7 Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan ns. koealatarkastuksen avulla. Koealan koko on yksi neliömetri, paitsi jos kyseessä ovat haitalliset viljelykasvit. Tällöin koeala on 10 neliömetriä. Koealoja otetaan koko kasvuston alueelta tasaisesti niin, että lopputulos edustaa koko kasvuston tilannetta mahdollisimman kattavasti. Tarkastuksessa pellon kaikki osat tulevat katsotuiksi, koska kävelytiheys on noin 20 metriä. (Emt.) Aitokauraa on saatavana hiutaleina ja ryyneinä. Myös jatkojalostus tapahtuu Puuppolan tilalla, vain pakkaukset hankitaan muualta. Jatkojalostuksessa kauraryynit kuoritaan useita kertoja, jos valmistetaan kaurahiutaleita, litistetään ja pakataan. Aitokaura-hiutaleet ja -ryynit pakataan tällä hetkellä 12,5 cm x 18,5 cm x 10,0 cm pakettiin (Liite 1). Hiutaleita paketissa on 700g. Paketin kokoa voidaan tulevaisuudessa muokata, jos se tulee aiheelliseksi. Yhden erän käsittelyn on tapahduttava samana päivänä, käsittelemään aloitettua erää ei voi jättää odottamaan seuraavaa päivää. Laitteet puhdistetaan huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkojalostuspäivät venyvät pitkiksi, sillä yhden erän käsittely vie useita tunteja. Tilan tämänhetkinen tuotantosuunta on siis kauran viljely ja jatkojalostus. Tilan kokonaistuloksesta jatkojalostuksen osuus on jo nyt huomattava, ja se tulee tulevaisuudessa kasvamaan lisää. Näin ollen tilan tuotantoa, tuotantotiloja ja työpanosta tullaan suuntaamaan ja kehittämään entistä enemmän jatkojalostuksen suuntaan. Aholat ovat rekisteröineet Aitokauran tuotemerkiksi ja sille on luotu myös www-sivut. Sivuilta löytyvät Puuppolan tilan yhteystiedot, tuotetiedot sekä reseptejä.

11 8 3 AITOKAURA-TUOTTEIDEN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT Tapasimme Aholat maatilallaan lokakuussa Keskustelimme Aitokauran historiasta ja tulevaisuudesta sekä Aholoiden toiveista työmme suhteen. Keskustelussa tuli hyvin selkeästi ilmi suurin ongelma Aitokauran suhteen. Aholat ovat kehittäneet hyvän tuotteen, mutta sen tuominen asiakkaiden saataville on vaikeaa. Tällä hetkellä Aitokaura-tuotteita on myynnissä Jyväskylässä, mm. Osuuskauppa Keskimaan suurimmissa ruokakaupoissa, Minimanissa ja Kauppahallissa. Aitokaura-tuotteita myydään myös muissa Suomen kaupungeissa. (Ahola, K. & P ) Aholoiden henkilökohtainen näkemys ja toive Aitokaura-tuotteiden suhteen on, että tuotetta markkinoitaisiin kaikille riippumatta siitä, sairastaako asiakas keliakiaa vai ei. Tämä toive saattaa aiheuttaa ongelman Aitokaura-tuotteiden markkinoinnin kohderyhmiä ja tuotteiden jakelukanavia pohdittaessa. Kohderyhmiä jaottelua eli segmentointia käsittelemme luvussa 4 markkinointikanavien yhteydessä. Aitokaura-tuotteet pitäisi siis jotenkin saada suuren yleisön tietoisuuteen, eikä vain keliakiaa sairastavien ostoslistalle. Yrityksen ja tuotteen menestyminen on työn takana. Forsmanin (2001, 6) mukaan menestymiseen voidaan vaikuttaa toimintojen systemaattisella suunnittelulla ja strategisella ajattelulla. Tässä luvussa selvitämme Aitokaura-tuotteiden nykytilan ja keskeisimmät kehityskohteet SWOT-analyysin avulla, joka toimii myös lähtökohtana markkinoinnin suunnittelulle. Lisäksi tarkastelemme kauran ominaisuuksia ja sen soveltuvuutta keliaakikoille. 3.1 SWOT-analyysi SWOT-analyysillä eli ns. nelikenttä-analyysillä voidaan selvittää kaikki yrityksen päätöksentekoon vaikuttavat tekijät (Rope & Vahvaselkä, 1995, 231). Analyysillä voidaan selvittää myös jo toiminnassa olevan yrityksen kehitysmahdollisuuksia ja se auttaa ymmärtämään yrityksen oman toimialaa ja sen kilpailutilannetta (Kupiainen ym. 2000, 52). SWOT-analyysissä kootaan samaan taulukkoon yrityksen vahvuudet (strenghts), heikkoudet (weaknessess), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats).

12 9 Mahdollisuudet ja uhat selvittävät yritysympäristön muutoksien vaikutuksia yritykseen, vahvuudet ja heikkoudet yrityksen voimavaroja suhteessa kilpailijoihin (Emt. 51). Aitokaura-tuotteiden SWOT-analyysin pohjana ovat yrittäjien omat näkemykset ympäristön uhkista ja mahdollisuuksista ja tuotteen vahvuuksista ja heikkouksista. SWOT-analyysin avulla on tarkoitus etsiä keskeisimmät kehityskohteet ja sitä on tarkoitus käyttää Aitokaura-tuotteiden markkinoinnin apuna. Kuten nelikentästä (TAULUKKO 1) näkyy, yksi tekijä voi olla sekä vahvuus että uhka, riippuen siitä, miltä kannalta asiaa tarkastellaan. TAULUKKO 1. Aitokaura-tuotteiden SWOT-analyysi VAHVUUDET Kotimaisuus & keskisuomalaisuus Ainutlaatuinen tuote Suomessa Todistettu puhtaus Tuotteelle on tilaus keliaakikkojen keskuudessa HEIKKOUDET Korkea hinta Pakkauskustannukset Tuotantotiheys Tuotteen tämänhetkiset markkinointikanavat Markkinointiviestinnän puute MAHDOLLISUUDET Todistettu puhtaus, asiantuntijat tuotteen takana Mahdollisuudet erikoistuotteena Lähiruoka- ajattelu Suhdemarkkinointi UHAT Pelko tuotteen kopioinnista & kilpailu tulevaisuudessa Elintarvikekaupan keskittyminen tukkuihin ja keskusliikkeisiin

13 10 Yrityksen vahvuudet ovat se kivijalka, jonka varaan yritystoiminta rakennetaan. Niitä tulisi myös voida entisestään kehittää ja käyttää paremmin hyödyksi. Erityisesti on huomioitava vahvuudet, jotka tarjoavat kilpailuedun ja vahvuudet, joita ei vielä ole hyödynnetty. Resurssit voidaan nähdä yrityksen vahvuuksina. Yksittäisiä resursseja voivat olla esimerkiksi yrityksen sijainti, tuotemerkki, pääoma jne. (Forsman, 2001,7.) Aitokaura-tuotteiden vahvuutena on sen todistetusti kasvustollinen ja tuotannollinen puhtaus sekä tämänhetkinen ainutlaatuisuus kotimaan markkinoilla, eli Aitokaura on tuotteena yksi vahvuus. Tuote (product) on osa markkinointimixia eli ns. 4P- ajattelua. 4P tulee englannin kielen sanoista product (tuote), price (hinta), place (saatavuus) ja promotion (viestintä). 4P-mallin mukainen markkinointi on prosessi, jota toteuttamalla saadaan aikaan kaupanvaihtoa ja tyydytetään sekä asiakkaiden että yrityksen tarpeita (Grönroos, 1994, 167). Hintaa, saatavuutta ja viestintää käsittelemme myöhemmin tässä luvussa. Aitokauran tapauksessa ydintuote on Aitokaura; tuotemerkki, pakkaus ja esimerkiksi Aitokauran herättämät mielikuvat ovat avustavia osia tuotepaketissa. Myös tuotteen laatu on osa tuotepakettia ja, koska tuotteen lopullisen laadun arvioi usein asiakas on tuotteen laadun oltava kohdallaan. Aitokauratuotteissa teknistä laatua ovat sen todistettu puhtaus ja muut tuotannolliset laatutekijät. Asiakaslaatua puolestaan ovat tuotteen asiakkaassa herättämät mielikuvat ja asiakkaan laatukokemus tuotteesta. (Lahtinen ym. 1998, 151). Keski-Suomen markkinoilla Aitokaura-tuotteiden vahvuudeksi voidaan myös laskea sijainti eli se, että kaura tuotetaan täysin Keski-Suomessa. Eli keskisuomalaisille ravitsemisalan yrityksille Aitokaura-tuotteet voisivat siis olla trendikästä lähiruokaa. Joka tapauksessa Aitokaura on suomalainen tuote. Tuotteen heikkoudet täytyy yrittää poistaa, torjua tai minimoida. Aitokauran heikkouksista päällimmäiseksi nousivat sen korkea hinta (price) muihin markkinoilla oleviin kauratuotteisiin verrattuna, tuotteen tuominen asiakkaiden saataville (place) eli saatavuus sekä markkinoinnin puute (promotion). Aitokauran hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tuotantokustannukset ja tämänhetkisen pakkauksen hinta.

14 11 Pakkaukset valmistaa toinen yhtiö ja niiden hinta muodostaa suuren osa Aitokauran tuotantokustannuksista. Tuotteen korkea hinta voi vähittäiskaupassa laskea sen menekkiä, mutta muodostaa tuotteelle samalla myös arvoa ja mielikuvaa laadusta (Rope ym. 1995, 129). Tuotteen myyntimäärät ovat taas yhteydessä tuotantoon ja yksikkökustannuksiin: mitä vähemmän myydään, sitä vähemmän tuotetaan ja tuotantokustannukset nousevat yhtä pakettia kohden. Toisaalta taas esimerkiksi suurkeittiöille raaka-aineet ja erityisesti viljatuotteista jauhot yms. tulevat useiden kilojen säkeissä. Aitokaura-tuotteiden tapauksessa tämä merkitsisi sitä, että jos se pakattaisiin esim. viiden kilon säkkeihin, jäisivät kalliit pakkaukset pois ja tuotteen hintaa voisi laskea. Samalla tuotantokustannukset laskisivat. Tämänkin takia olisi Aitokaura-tuotteille vähittäiskaupan rinnalle löydettävä muita jakelukanavia, sillä juuri jakelukanavan valinta vaikuttaa saatavuuteen. Aitokaura-tuotteiden tapauksessa hinta ja jakelukanavat ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa. Jakelukanaviin ja saatavuuteen perehdymme tarkemmin luvussa neljä. Aitokaura-tuotteiden markkinointiviestintä (promotion) on rajoittunut tuoteesittelyihin ympäri Suomea, mainoksiin ja pieniin artikkeleihin Keliakia- ja Alimenta-lehdissä sekä www-sivujen luomiseen. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on tiedottaa markkinointimixin muista osista eli tuotteesta, hinnasta ja saatavuudesta, jotta saadaan aikaan ostohalukkuutta, myyntiä ja asiakasuskollisuutta, sekä erotetaan tuote kilpailevista asiakkaan silmissä (Elintarvikeyrittäjän opas 2003). Aholoiden harjoittamien markkinointiviestinnän toimenpiteiden (henkilökohtainen myyntityö ja mainonta) lisäksi sitä voivat olla esimerkiksi menekinedistäminen ja suhdetoiminta. Suhdemarkkinoinnin merkitystä perinteisen markkinointimixin rinnalla tarkastelemme luvussa viisi. Tulevaisuuden mahdollisuutena yrittäjät pitivät Aitokaura-tuotteiden kotimaisuutta ja paikallisuutta. Suurkeittiökaupan mahdollisuuksina korostettiin juuri näitä tekijöitä, sillä varsinkin pienenpien kuntien keittiöillä on tapana ostaa tuotteita paikallisilta tuottajilta.

15 12 Paikallinen pieni yritys pystyy havaitsemaan helposti paikallisia markkinarakoja ja erityistarpeita ja kilpailemaan esimerkiksi joustavammilla tilaus- ja toimitusmahdollisuuksilla. Myös palvelun merkityksen uskottiin kasvavan edelleen, kun tukut ja kaupan ketjut joutuvat edelleen keskittyessään karsimaan palvelujaan. Eli yrityksen pienen koon voi nähdä myös mahdollisuutena henkilökohtaisempaan ja joustavampaan palveluun. Toisaalta mahdollisuutena voidaan nähdä myös asiakkaat. Erikoisruokavaliot ja allergiat lisääntyvät koko ajan, ja keittiöiden haasteet tasavertaisen palvelun tarjoamiseen kasvavat. Näin ollen vaaditaan kotimaisia tuotteita, joiden alkuperä voidaan tarvittaessa selvittää ja tiedetään, mitä tuote sisältää aina perusraaka-aineesta käytettyihin torjuntaaineisiin. Yrittäjien mukaan yksi merkittävä uhkatekijä oli Suomen elintarvikekaupan keskittyminen kaupan keskusliikkeiden ja muutamien tukkuliikkeiden käsiin. Ostotoiminta on keskittynyttä, ja ostajat käyttävät yhä harvempia tavarantoimittajia, kun yhdeltä toimittajalta on mahdollisuus saada usean tuoteryhmän tuotteita. Yrittäjät kokivat uhkana myös sen, että he eivät ole täysin tietoisia esimerkiksi suurkeittiöiden valintaperusteista, jolloin heidän mielikuvissaan hinnan merkitys oli erittäin korostunut. Myös pelko tuotteen kopioinnista oli havaittavissa. Maaseudun yritykset erikoistuvat ja yrittäjien on keksittävä uusia ideoita menestyäkseen. Aitokaura-tuotteet ovat vielä tällä hetkellä ainutlaatuisia, mutta Aholat pelkäävät, että kun he ovat tehneet esityön kilpailijoita alkaa tulla ja kaurasta aletaan valmistaa kilpailevia tuotteita. Siksi olisi nyt toimittava Aito-kauran markkinaosuuden kasvattamiseksi. 3.2 Kauraa keliaakikoille Keliakiaan sairastuminen on viime vuosiin saakka merkinnyt täydellistä luopumista kotimaisista viljoista ja gluteenittoman ruokavalion aloittamista. Gluteiini aiheuttaa keliaakikolle ohutsuolessa epiteelisolukadon, joka taas johtaa ohutsuolen nukkalisäkkeiden tuhoutumiseen (Savilahti & Tarpila, 1993, ). Gluteenittomat tuotteet ovat yleensä kalliimpia kuin vastaavat, kotimaisista viljoista valmistetut.

16 13 Gluteenittomien tuotteiden kuitupitoisuus on huomattavasti alhaisempi ja kuidunsaanti jää keliaakikoilla alle puoleen suositetusta, kun taas esimerkiksi kauranjyvän uloimmista kerroksista valmistettavissa leseissä kuitua on 17 g / 100 g (Jokinen, 2002, 14). Sydänliiton ravitsemussuosituksen mukaan kuitua tulisi saada g päivässä (Suomalaiset ravitsemussuositukset 1998). Kauran sopivuudesta keliaakikoille on keskusteltu paljon viime vuosina. Osa varsinkin aikuiskeliaakikoista käyttää kauraa säännöllisesti, osa on kokeillut, mutta saanut oireita. Nämä oireet voivat johtua siitä, ettei kaura todellakaan sovi kyseiselle henkilölle tai siitä, että runsaskuituinen kaura aiheuttaa turvotusta ja muita oireita vähäkuituiseen ravintoon tottuneen vatsassa. Kauran siis pitäisi soveltua ainakin aikuiskeliaakikoille, kunhan kokeilun aloittaa maltillisesti, pienillä määrillä. Keliakialiiton suosituksen mukaan kauraa voivat käyttää aikuisten lisäksi myös lapsi- ja ihokeliaakikot (Emt. 14). Vilja-allergisille kaura ei kuitenkaan välttämättä sovi. Vilja-allergia eroaa keliakiasta siinä, että viljaallergian aiheuttavat myös muut viljan proteiinit, ei pelkästään gluteiini. Viljaallergikko voi siis olla allerginen esimerkiksi kauralle, muttei muille kotimaisille viljoille. Vilja-allergiaa esiintyy erityisesti lapsilla ja se häviää yleensä iän myötä. (Leipätiedotus 2003.) Kauran lisääminen ruokavalioon rikastuttaa sitä usealla tavalla. Kaura on maukasta, terveellistä, antaa kylläisyyden tunteen ja tuo ruokavalioon tuttuutta, eli erityisesti lapsikeliaakikoille kauran soveltuminen olisi hieno asia. Ovathan ruoka-aineallergiat pienille potilaille usein arka asia. Joka tapauksessa kauran kokeilu tulisi aloittaa pienissä määrin, esim. leivän tai leivonnaisten joukossa, kunnes voi kerralla syödä esim. lautasillisen kaurapuuroa aamiaiseksi. Kauran lisäämisestä ruoka valioon kannattaa myös neuvotella lääkärin kanssa. Kaura eroaa esimerkiksi vehnästä proteiinikoostumuksensa takia. Kauran proteiini eli valkuaisaine muistuttaa riisin proteiinia, sisältäen vähän alkoholiliukoista proteiinia, prolamiinia (gliadiini). Vehnän prolamiinifraktio on gluteiini, joka aiheuttaa keliakian (Saastamoinen, M s ). Kaura on ravintoarvoltaan erinomainen.

17 14 Se voittaa muut viljat korkean proteiinipitoisuutensa, sen hyvän laadun, korkean öljypitoisuutensa ja ß- glukaanipitoisuutensa ansiosta (emt. s ). Suomen kaurantuotannosta menee 80 % vientiin (Maatilan Pirkka 5/2002) ja loppuosastakin 2/3 käytetään suoraan rehuksi maatiloilla (Maa- ja metsätalousministeriö 1998). Kauran käytöllä elintarvikkeeksi olisi siis kasvun varaa ja tilausta, onhan kyseessä edullinen ja ravinteikas viljalaji, jonka suhteen Suomi on enemmän kuin omavarainen. Sen, että kaura ei sovi sitä kokeilevalle keliaakikolle, voi aiheuttaa myös kauran epäpuhtaus. Suurilla kauratiloilla ja maatalousvaltaisilla alueilla tuotettu kaura ei ole välttämättä puhdasta, millä tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, ettei kauran seassa ole jäänteitä muista viljoista. Muita kotimaisia viljoja, jotka ovat ruis, vehnä ja ohra voi kulkeutua kauran sekaan jo pellolla tai sitten jatkojalostusvaiheessa jos samoilla laitteilla käsitellään muita viljoja. Hyvin pienetkin määrät gluteiinipitoista viljaa kauran seassa voi aiheuttaa reaktion keliaakikolla. Gluteenittoman ruokavalion noudattaminen taas johtaa suolivaurioiden korjaantumiseen. Keliakiapotilaille pitäisi tuottaa erityistä keliakia kauraa, jonka tuotannossa koko tuotantoketju, niin kasvatus kuin jalostus, on valvottu niin, ettei kaurasatoon joutuisi muita viljoja (Saastamoinen, M ). Kuten edellä on todettu, Aitokaura valmistetaan puhtaasta kasvustosta puhtain menetelmin ja on tällä hetkellä ainoa laatuaan kotimaan markkinoilla. 4 AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTIKANAVAT Kuten edellä on jo todettu, Aitokaura-tuotteille olisi myynnin kasvattamiseksi löydettävä toimivia markkinointikanavia vähittäiskaupan rinnalle. Tapaamisessamme Aholoiden kanssa lokakuussa 2002 kävi ilmi, että heidän henkilökohtainen toiveensa oli selvittää mahdollisuudet käyttää suurkeittiöitä markkinointikanavana ja markkinoida Aitokaura-tuotteita kaikille riippumatta siitä sairastaako keliakiaa vai ei.

18 15 Tämä voi kuitenkin muodostua ongelmaksi. Aitokaura-tuotteita on tähän asti vähittäiskaupassa markkinoitu nimenomaan niiden puhtaudella ja sillä, että ne sopivat keliaakikoille, suurkeittiömarkkinoille tähdättäessä kohderyhmäksi muodostuisivat kuitenkin kaikki asiakkaat myyntivolyymin lisäämiseksi. Ongelmana on siis markkinoida Aitokaura-tuotteita kahdelle kohderyhmälle, joilla on erilaiset tarpeet ja vaatimukset tuotteelta. Ne asiakkaat, jotka eivät sairasta keliakiaa saattavat arvostaa tuotteen kotimaisuutta ja puhtautta, mutta eivät välttämättä ole valmiita maksamaan siitä muita kauratuotteita kalliimpaa hintaa. Keliaakikoille puolestaan erikoistuotteiden korkea hinta on tosiasia ja heistä kauraa käyttävät valitsevat omaan ruokavalioonsa sopivan tuotteen hinnasta riippumatta niin kauan kunnes edullisempia vaihtoehtoja tulee markkinoille. Aitokaura-tuotteiden eri kohderyhmät tulisi ongelman ratkaisemiseksi segmentoida eli ryhmitellä jollakin perusteella (Lahtinen ym. 1998, 120). Segmentoinnin perusteena voitaisiin Aitokaura-tuotteiden tapauksessa käyttää käyttäytymiseroihin perustuvia kriteerejä, kuten ostomotiivit ja elämäntyylit. Ostomotiivi voi olla esimerkiksi asiakkaan sairauden tai eettisten syiden vuoksi noudattama erikoisruokavalio. Business-to-business- markkinoinnissa kohderyhmät lohkotaan kuten asiakasryhmät, mutta kuluttajan ominaisuuksien sijaan käytetään yritysorganisaatioiden käyttäytymis- ja ostomotiiveja (emt. 125). B-to-b- markkinoinnissa suurkeittiömarkkinat voitaisiin segmentoida esimerkiksi keittiön koon, asiakkaiden tai hankintapolitiikan mukaan. Myös suhdemarkkinoinnin merkitys korostuu business-to-business- markkinoinnissa. Jos yrittäjät kuitenkin päättävät markkinoida tuotettaan kaikille segmentoimatta asiakasryhmiä erikseen, puhutaan one-to-one- markkinoinnista. Tällöin keskitytään asiakkaihin yksilöinä ja tuotetta ja palveluita räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeisiin (emt. 130). Segmentoinnin jälkeen voidaan jokaisen kohderyhmän tavoittamiseksi päättää markkinoinnin toimenpiteet ja käytettävät markkinointikanavat.

19 16 Jakelukanavalla, eli markkinointi- tai myyntikanavalla tai jakelutiellä tarkoitetaan asiakassuhteiden ketjua, jonka kautta tuote, eli tässä tapauksessa Aitokaura-paketti, siirtyy valmistajalta asiakkaalle (Anttila ym. 1994, ). Edellä mainittuja termejä käytetään kirjallisuudessa rinnakkain. Työssämme käytämme tästä lähtien käsitettä markkinointikanava, koska se korostaa yrittäjän aktiivista markkinointiroolia enemmän kuin jakelu- tai myyntikanava tms. Markkinointikanava painottaa nimenomaan kommunikaatioyhteyden luomista yrityksen ja sen kohdemarkkinoiden välille. Käsite sopii siis myös paremmin asiakaslähtöiseen ajattelutapaan (Forsman ym. 1998, 7). Markkinointikanavan käyttö voi siis olla yksi tapa tuoda tuote asiakkaan saataville. Erilaisia markkinointikanavavaihtoehtoja voivat olla vähittäiskauppa, suoramyynti, suurkeittiöt, agentti, jälleenmyyjät, tukkuliike sekä kaupan ryhmittymät, kuten esimerkiksi Kesko (emt ). Seuraavaksi käsittelemme eri markkinointikanavien hyviä ja huonoja puolia ja käyttömahdollisuuksia Aitokaura-tuotteiden jakelussa, sekä keskitymme toimeksiantoomme eli suurkeittiökaupankäynnin mahdollisuuksiin Aitokaura-tuotteiden markkinointikanavana. 4.1 Markkinointikanavat Markkinointikanavien valinta on keskeisiä yritystoimintaan liittyviä päätöksiä. Ei riitä, että yritys valmistaa asiakaslähtöisesti kehitetyn tuotteen, vaan on myös ratkaistava, miten tuote ja sen tarjontaan liittyvä palvelu sekä asiakas kohtaisivat parhaalla mahdollisella tavalla (Forsman ym. 1998, 9). Usein yrityksissä käytetäänkin rinnakkain useita markkinointikanavia eri asiakasryhmien saavuttamiseksi. Elintarvikeala on pienelle toimittajalle vaikea toimintaympäristö. Tuotteiden tai toimintatavan erilaistamisesta huolimatta hintakilpailu on kovaa ja perinteisiin markkinointikanaviin eli esimerkiksi tukkuliikkeisiin pääsy vaikeaa. Sekä elintarviketeollisuus että kauppa ovat keskittäneet toimintojaan ja ketjuuntuneet kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

20 17 Lähtökohtana markkinointikanavan suunnittelussa ovat yritystoiminnalle asetetut tavoitteet ja yrityksen kohderyhmä eli tuotteen loppukäyttäjä. Lahtisen ym. (1998, 187) mukaan loppukäyttäjiä voivat olla kuluttajataloudet, yritykset, julkistaloudet ja järjestöt. Aitokaura-tuotteiden tapauksessa kuluttajataloudet ovat tavoitettavissa vähittäiskaupan avulla. Kuluttajien kannalta onkin helpompaa, kun maaseutuyritysten tuotteita voi ostaa vähittäiskaupan liikkeistä. Samalla maaseutuyritysten erilaiset tuotteet täydentävät ja monipuolistavat vähittäiskauppojen tuotevalikoimaa. (Forsman ym. 1998,10). Vähittäiskauppoihin rinnastettavissa oleva jakelukanava on erikoisliikkeiden ryhmä. Erikoisliikkeisiin luetaan mm. torit, kauppahallit ja yksittäiset, jonkin tuoteryhmän ympärille perustettu liike, esimerkiksi makeiskauppa. Kuten edellä on kerrottu, Aitokaura-tuotteita on Jyväskylässä myynnissä päivittäistavarakauppojen lisäksi Kauppahallissa. Forsmanin ym. (1998, 11) mukaan erikoisliikkeiden ongelmaksi muodostuu se, että niissä myytävät tuotteet vaikuttavat kuluttajan näkökulmasta usein liian kalliilta. Yhä useammat suomalaiset syövät ainakin yhden aterian päivässä jossain julkisen hallinnon ruokalassa. Nämä suomalaiset ovat koululaisia ja opiskelijoita, julkisen hallinnon työntekijöitä, yritysten ja järjestöjen työntekijöitä, joista monet noudattavat syystä tai toisesta jotakin ruokavaliota. Suurkeittiö toimii siis tavallaan sekä jakelukanavana että loppukäyttäjänä, sillä se paitsi valmistaa raaka-ainesta ruokaa myös osaltaan tuo tuotteita kuluttajien tietoisuuteen. Suurkeittiöt toimivat usein myös edelläkävijänä uusien tuotteiden käyttöön otossa; monet einekset ja puolivalmisteet ja ovat ensin tulleet käyttöön suurkeittiöille ja sitten vähittäiskauppoihin kuluttajien saataville. Keskeistä markkinointikanavien valinnassa on myös se miten kattava jakelusta halutaan. Jakelu voi olla joko intensiivistä, selektiivistä tai eksklusiivista. Intensiivisessä jakelussa pyrkimyksenä on saada tuote myyntiin mahdollisimman moneen kanavan eri portaissa toimivaan myyntipisteeseen. (Anttila ym.1994, )

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Case t:mi Kenkälaurila Emma Ahonen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Viestintä Tekijä(t) AHONEN, Emma Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Julkaisun kieli suomi

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14.06.04 Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LOUNASRAVINTOLA ROSMARIININ MUUTTAMINEN JOUTSENLIPPURAVINTOLAKSI

LOUNASRAVINTOLA ROSMARIININ MUUTTAMINEN JOUTSENLIPPURAVINTOLAKSI LOUNASRAVINTOLA ROSMARIININ MUUTTAMINEN JOUTSENLIPPURAVINTOLAKSI Heidi Kauppinen Anne Murtoniemi Opinnäytetyö Lokakuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

RAPORTTEJA 115. Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto. Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa

RAPORTTEJA 115. Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto. Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 115 TUTKIMUKSIA Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa Turun ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 115

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi

EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Liiketoimintatiedon hallinta ja tietojohtaminen 2011 Miia Lehtonen EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla?

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? Sisällysluettelo Taustaa...3 Maakunnan tulotason mahdolliset vaikutukset hevospalveluiden

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA Case: Tuottava vastuullisuus 2011 Noora Korhonen Sanna Uusi-Einola Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana Ojalammi, Joonas 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara OmaElisa-verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille

Lisätiedot