AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JULKISEN HALLINNON SUURKEITTIÖILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JULKISEN HALLINNON SUURKEITTIÖILLE"

Transkriptio

1 AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JULKISEN HALLINNON SUURKEITTIÖILLE Sonja Aho & Virpi Manninen Opinnäytetyö Huhtikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) AHO, Sonja MANNINEN, Virpi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 55 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JULKISEN HALLINNON SUURKEITTIÖILLE Koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelma/ Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja VIITANEN, Tarja Toimeksiantaja(t) Kaarina ja Pauli Ahola Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Aitokaura-tuotteiden edellytyksiä päästä Keski- Suomen julkisen hallinnon suurkeittiöiden tuotevalikoimiin. Lisäksi työn tarkoituksena oli selvittää, mitä suurkeittiöt odottavat elintarvikeyrittäjiltä suurkeittiökaupankäynnissä. Työn avulla pyrittiin selvittämään myös suhdemarkkinoinnin merkitystä tavarantoimittajien ja suurkeittiöiden suhteissa. Tietoa hankittiin kahdella kyselyllä. Esikysely tehtiin joulukuussa 2002 Ruokapalvelut hankkeen yhteydessä. Varsinainen kysely, jonka liitteenä oli esite Aitokaura-tuotteista lähetettiin 19 Keski-Suomen ruokahuoltovastaavalle. Vastauksia saatiin seitsemän. Kyselyn tulokset osoittivat, että suurkeittiöt voivat tehdä jonkin verran hankintoja ostosopimusten ulkopuolelta. Hankintoja tehtäessä tärkeimmiksi valintakriteereiksi vastaajat ilmoittivat tuotteen toimitusvarmuuden, hinta-laatu-suhteen ja hinnan. Aitokaura tuotteet eivät olleet vastaajille tuttuja. Suurkeittiöt olivat kiinnostuneita tuotteista ja yrittäjien toivottiin ottavan yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse. Suhdemarkkinoinnin merkitys korostui pienempien kuntien keittiöiden tuotehankinnoissa. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että suurkeittiöissä ollaan kiinnostuneita Aitokauratuotteista. Potentiaalisiksi yhteistyökumppaneiksi nousivat pienempien kuntien suurkeittiöt, joilla ei ole keskitettyjä ostosopimuksia. Suurkeittiöiden tavarantoimittajaksi pääsy edellyttää yrittäjiltä kuitenkin aktiivista yhteydenottoa ja Aitokaura-tuotteiden markkinointia suoraan ruokapalveluista vastaaville. Avainsanat (asiasanat) Aitokaura, kaura, keliakia, maaseudun elintarvikeyritys, suhdemarkkinointi, suurkeittiöt Muut tiedot Muut Aitokaura- hankkeen työt: Miia Konttinen & Jonna Luukkonen: Kauravälipalojen tuotekehitys Katriina Katainen & Miia Ronkainen: Gluteenittomien kauraleivonnaisten tuotekehitys

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) AHO, Sonja Type of Publication Dissertation Pages 55 Language Finnish MANNINEN, Virpi Confidential Until Title MARKETING OF AITOKAURA PRODUCTS FOR INSTITUTIONAL KITCHENS Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication/Degree Programme in Service Management Tutor VIITANEN, Tarja Assigned by Kaarina and Pauli Ahola Abstract The purpose of the study was to look for the preconditions of Aitokaura products in order to be purchased by municipal food services in Central Finland. Another purpose was to examine the relevance of relationship marketing in the trade between small agricultural enterprises and municipal kitchens. This dissertation is based on theory on the subject and on a survey consisting of two (2) questionnaires. The first questionnaire was delivered in December 2002 through Ruokapalvelut 2000 project. The second was sent to managers of municipal food services in Central Finland with a brochure on Aitokaura products. Seven out of 19 questionnaires were returned. The questionnaire showed that the kitchens belonging to municipal food services could make some food purchases outside the purchase contracts. When making these purchases the most important criteria were the reliability of delivery, the price of the product and the relation between the price and the quality of the product. The relevance of relationship marketing was larger in the food purchases made by smaller municipalities of Central Finland. Aitokaura products were not familiar to the managers of food services, however, they were interested in them. The managers of food services hoped that the producers would contact kitchens personally in order to negotiate for possible cooperation. Keywords Aitokaura, oat, relationship marketing, institutional kitchens Miscellaneous Other Aitokaura dissertations: Miia Konttinen & Jonna Luukkonen: Research and development of oat snacks. Katriina Katainen & Miia Ronkainen: Research and development of gluten-free oat pastries.

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PUUPPOLAN TILAN LIIKEIDEA JA TOIMINTA-AJATUS Puuppolan tila Aitokaura AITOKAURA-TUOTTEIDEN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT SWOT-analyysi Kauraa keliaakikoille AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTIKANAVAT Markkinointikanavat Suurkeittiökaupankäyntiin keskittyminen Suurkeittiöiden ostotoiminta AITOKAURA-TUOTTEIDEN SUHDEMARKKINOINTI Suhdemarkkinoinnin määritelmiä Suhdemarkkinointi suhteessa markkinointimix-ajatteluun Suhdemarkkinointinäkökulma Aitokauran markkinoinnissa KYSELYTUTKIMUKSET SUURKEITTIÖIDEN EDUSTAJILLE Esikysely Ruokapalvelut 2000-hankkeessa Kysely Keski-Suomen kuntien ruokahuollosta vastaaville SUURKEITTIÖKYSELYN TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET, TULOSTEN VERTAILU JA KEHITYSEHDOTUKSET...36 LÄHTEET...41 LIITTEET...45 Liite 1. Aitokaurahiutale- paketti...45 Liite 2. Kysely Ruokapalvelut 2000 hankkeessa...46 Liite 3. Kyselyiden saatekirje...47 Liite 4. Kysely suurkeittiöille...48 Liite 5. Aitokaura- esite...50 Liite 6. Yhteenveto suurkeittiökyselyn tuloksista...51

5 2 KUVIOT 22 Kuvio 1. Suhdemarkkinointimalli 22 Kuvio 2. Siirtyminen perinteisestä markkinoinnista suhdemarkkinointiin. 25 Kuvio 3. Elintarvikealan pienyritysten ja suurkeittiöiden välinen vuorovaikutusmalli 27 Kuvio 4. Suurkeittiöiden ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät 33 TAULUKOT..9 Taulukko 1. Aitokaura-tuotteiden SWOT-analyysi 9 Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden tiedot..32

6 3 1 JOHDANTO Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä suurtaloudet odottavat raaka-aine toimittajilta. Lisäksi tutkitaan Aitokaura-tuotteiden mahdollisuuksia päästä suurkeittiöiden tuotevalikoimiin. Työssä selvitetään suhdemarkkinoinnin merkitystä suurkeittiöhankintoja tehtäessä. Selvitys kohdistettiin viljatuotehankintoihin, koska työn toimeksianto tuli Aitokauranimisten kauratuotteiden valmistajalta toukokuussa Aitokaurahiutaleita ja ryynejä valmistetaan Kaarina ja Pauli Aholan maatilalla Jyväskylän lähistöllä Puuppolassa. Aholat ottivat yhteyttä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikköön, koska he tarvitsivat apua Aitokaura-tuotteidensa markkinointiin ja tuotekehitykseen. Yhteisessä tapaamisessa selvisi, että kehitettävää ja toivomuksia työn suhteen on paljon, joten päädyttiin ainutlaatuiseen ratkaisuun: Aitokauraan liittyviä opinnäytteitä tehtäisiin kolme: kaksi tuotekehitystyötä ja yksi Aitokauran markkinointiin keskittyvä työ. Aholat viljelevät tilallaan kauraa, joka on sekä kasvustollisesti että tuotannollisesti puhdasta. Kauran puhtaus tarkoittaa sitä, ettei kaurassa ole jäänteitä muista viljoista. Kaura jalostetaan tilalla hiutaleiksi ja ryyneiksi ja myydään tuotenimellä Aitokaura. Aitokaura on myös rekisteröity tuotemerkiksi. Muista markkinoilla olevista kauratuotteista Aitokaura poikkeaa todistetussa puhtaudessaan, mikä tekee siitä soveltuvan keliaakikkojen ruokavalioon. Puhtaus tarkoittaa sitä, että muiden viljojen joutuminen kauran joukkoon on estetty sekä viljely että jalostusvaiheessa. Muista kotimaisista viljoista kauran erottaa sen erilainen proteiinikoostumus. Tapasimme Aholat toisen kerran maatilallaan Puuppolassa lokakuussa Keskustelumme pohjalta teimme Aitokaura-tuotteiden SWOT- analyysin, missä etsimme tuotteiden vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Työn perustana on käytetty kirjallisuutta sekä kahden kyselyn tuloksia sekä SWOTanalyysiä.

7 4 Kirjallisuuden perusteella olemme pohtineet markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin merkitystä Aitokaura-tuotteiden markkinoinnissa. Lisäksi olemme tutkineet eri markkinointikanavia ja niiden soveltuvuutta Aitokauratuotteiden jakeluun. SWOT - analyysissä kehityskohteeksi nousivat tuotteiden markkinointikanavat ja Aitokaura-tuotteiden kilpailukeinojen hyödyntäminen. Aitokaura-tuotteiden markkinoinnissa merkittäväksi kilpailukeinoksi nousi suhdemarkkinointi. Suhdemarkkinoinnissa yrittäjä pyrkii luomaan asiakkaisiin kestäviä suhteita kannattavuuden ja myynnin aikaansaamiseksi. Aitokaura-tuotteita on tähän asti markkinoitu vähittäiskauppojen kautta sekä suoramyynnillä suoraan asiakkaille. Toimeksiantomme mukaan rupesimme tutkimaan suurkeittiöiden käyttöä markkinointikanavana. Teoriapohjan kirjoittamisen tietoperustana käytettiin markkinoinnin kirjallisuutta. Tutkimusmenetelmänä käytimme kahta suurkeittiöille kohdistettua kyselyä, joiden laadinnassa apuna käytimme Maatalouden taloudellisen Tutkimuskeskuksen julkaisuja. Vertasimme myös kyselymme tuloksia julkaisuissa esitettyihin tutkimustuloksiin. Kyselyn perusteella haluttiin selvittää eri tekijöiden merkitystä suurkeittiöille hankintapäätöksiä tehtäessä. Kyselyistä ensimmäinen tehtiin Ruokapalvelut hankkeessa ja se toimi tietolähteenä ja suunnan näyttäjänä toiselle kyselylle. Jälkimmäinen kysely lähetettiin Keski-Suomen kuntien ruokahuoltopäälliköille ja pienempien kuntien jakelukeittiöiden esimiehille, kuitenkin niin, että kyselyjä lähetettiin yksi hankintarengasta kohti. Hankintarenkaisiin kuulumisen selvitimme etukäteen puhelinsoitoilla. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 19, kun Keski-Suomessa on 29 kuntaa. Kyselyt postitettiin tai lähetettiin sähköpostitse. Vastauksia saatiin takaisin seitsemän ja vastausprosentiksi muodostui 36,8. Työn lopussa pohditaan kyselyn tuloksia ja niiden vaikutuksia Aitokauratuotteiden markkinointiin. Lisäksi annetaan kehitysehdotuksia yrittäjille Aitokaura-tuotteiden markkinoinnin suhteen.

8 5 2 PUUPPOLAN TILAN LIIKEIDEA JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Puuppolan tila Kaarina ja Pauli Aholan omistama Puuppolan tila sijaitsee Jyväskylän maalaiskunnassa Korttajärven kylässä 12 km Jyväskylästä pohjoiseen Puuppolankoskentien varrella. Tila on ollut Aholan suvun omistuksessa vuodesta 1939 lähtien ja siirtyi nykyisille omistajille (Ahola, 2002.) Tilan päärakennus sijaitsee mäen päällä Puuppolankoskentien välittömässä läheisyydessä. Pihapiirissä on päärakennusten lisäksi entinen navettarakennus laajennuksineen. Siellä sijaitsevat jatkojalostus- ja varastotilat, konevarasto ja viljankuivaamo. Viljakuivaamoon on tehty laajennus vuoden 2002 aikana, samalla remontoitiin viljankäsittely- ja pakkaustiloja. (Emt ) Tilalla oli lypsykarjaa vuoteen 1967 saakka ja vuonna 1979 nykyiset omistajat aloittivat tilalla lihakarjan kasvatuksen. Viljan viljelyyn siirryttiin 1998 ja kolmen viimeisen vuoden aikana tilalla on viljelty ainoastaan kauraa (lat. avena sativa). Viljeltävää peltoalaa on noin 70 hehtaaria vuokramaineen, ja koko alalla viljellään kauraa. (Emt ) Tuotettu kaura jatkojalostetaan tuotantotilalla. Puuppolan tilaa voidaan siis kutsua elintarvikealan maaseutuyritykseksi. Työt hoidetaan pääasiassa omistajien voimin. 2.2 Aitokaura Aholat päätyivät erikoistumaan kauran viljelyyn monista syistä. EU-jäsenyyden mukanaan tuomat muutokset tarkoittivat joko tilakoon suurentamista tai erikoistumista. Forsmanin (2001,5) mukaan kiinnostus tiloilla tapahtuvaan jatkojalostukseen kasvoi Suomen EU-jäsenyyden aiheuttamien maataloustuotteiden tuottajahintojen laskun ja toimintaympäristöjen muutosten myötä. Jalostusasteen nostolla yrittäjät pyrkivät saamaan itse tuotetulle ja jalostetulle raaka-aineelle paremman hinnan kuin mitä se olisi, jos raaka-aine myytäisiin teollisuudelle jalostettavaksi (Emt. 5).

9 6 Tilalla oli aiemmin viljelty viljaa siemenviljaksi, joten muutos ei ollut kovin radikaali. Kaarina Aholan keliakian myötä ajatus erikoistumisesta kauran viljelyyn vahvistui. Hän oli kokeillut kauraa pieninä määrinä ja ottanut sen osaksi ruokavaliotaan. Tuolloin puhdasta kauraa ei viljelty Suomessa, vaan sitä tuotiin Ruotsista elintarvikejätti Semperin valmistamana. (Alimenta 2/2002,18-19.) Sittemmin Semperin vastaava tuote on poistunut markkinoilta, joten puhtaalle kauratuotteelle on tilaa markkinoilla. Kauran ominaisuuksia ja soveltuvuutta keliakiaa sairastavan ruokavalioon käsittelemme luvussa 3.2. Aitokaura ei sinänsä ole pelkästään keliaakikoille tarkoitettu tuote, sillä kysehän on tavallisesta kaurasta. Erona muihin kauratuotteisiin on se, että Aitokaura tuotetaan sekä puhtaasta kasvustosta että jalostetaan puhtain menetelmin. Pellot on kitketty muiden viljalajikkeiden viljelyn lopettamisen jälkeen ja kitketään yhä joka vuosi. Pellot on tarkastanut ProAgrian agrologi Vesa Laitinen. Ensimmäiseksi tarkastuksessa selvitetään siemenen alkuperä. Näin pyritään varmistamaan, että kantasiemen on hyvälaatuista ja muista viljalajeista vapaata. Myös edellisenä vuonna viljellyt kasvit selvitetään. Sillä varmistetaan, ettei peltoon ole jäänyt itämään siemeniä, jotka voisivat pilata kauraerän. (Laitinen 2002.) Itse viljelytarkastuksessa kävellään kasvuston läpi 20 metrin välein, työvälineinä ovat kiikari ja muistilehtiö. Havainnoitavia asioita ovat haitalliset viljelykasvit, tautiset yksilöt, vieraat lajikkeet, rikkakasvit ja hukkakauran esiintyminen. Haitallisia viljelykasveja ovat muut viljalajikkeet. Vierailla kauralajikkeilla ei ole merkitystä elintarvikekauran tarkastuksessa. Rikkakasvien lukumäärä vaikuttaa lähinnä kauraerän lajittelutarpeeseen ja hukkakauran esiintyminen kauran viljelyedellytyksiin. (Emt.)

10 7 Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan ns. koealatarkastuksen avulla. Koealan koko on yksi neliömetri, paitsi jos kyseessä ovat haitalliset viljelykasvit. Tällöin koeala on 10 neliömetriä. Koealoja otetaan koko kasvuston alueelta tasaisesti niin, että lopputulos edustaa koko kasvuston tilannetta mahdollisimman kattavasti. Tarkastuksessa pellon kaikki osat tulevat katsotuiksi, koska kävelytiheys on noin 20 metriä. (Emt.) Aitokauraa on saatavana hiutaleina ja ryyneinä. Myös jatkojalostus tapahtuu Puuppolan tilalla, vain pakkaukset hankitaan muualta. Jatkojalostuksessa kauraryynit kuoritaan useita kertoja, jos valmistetaan kaurahiutaleita, litistetään ja pakataan. Aitokaura-hiutaleet ja -ryynit pakataan tällä hetkellä 12,5 cm x 18,5 cm x 10,0 cm pakettiin (Liite 1). Hiutaleita paketissa on 700g. Paketin kokoa voidaan tulevaisuudessa muokata, jos se tulee aiheelliseksi. Yhden erän käsittelyn on tapahduttava samana päivänä, käsittelemään aloitettua erää ei voi jättää odottamaan seuraavaa päivää. Laitteet puhdistetaan huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkojalostuspäivät venyvät pitkiksi, sillä yhden erän käsittely vie useita tunteja. Tilan tämänhetkinen tuotantosuunta on siis kauran viljely ja jatkojalostus. Tilan kokonaistuloksesta jatkojalostuksen osuus on jo nyt huomattava, ja se tulee tulevaisuudessa kasvamaan lisää. Näin ollen tilan tuotantoa, tuotantotiloja ja työpanosta tullaan suuntaamaan ja kehittämään entistä enemmän jatkojalostuksen suuntaan. Aholat ovat rekisteröineet Aitokauran tuotemerkiksi ja sille on luotu myös www-sivut. Sivuilta löytyvät Puuppolan tilan yhteystiedot, tuotetiedot sekä reseptejä.

11 8 3 AITOKAURA-TUOTTEIDEN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT Tapasimme Aholat maatilallaan lokakuussa Keskustelimme Aitokauran historiasta ja tulevaisuudesta sekä Aholoiden toiveista työmme suhteen. Keskustelussa tuli hyvin selkeästi ilmi suurin ongelma Aitokauran suhteen. Aholat ovat kehittäneet hyvän tuotteen, mutta sen tuominen asiakkaiden saataville on vaikeaa. Tällä hetkellä Aitokaura-tuotteita on myynnissä Jyväskylässä, mm. Osuuskauppa Keskimaan suurimmissa ruokakaupoissa, Minimanissa ja Kauppahallissa. Aitokaura-tuotteita myydään myös muissa Suomen kaupungeissa. (Ahola, K. & P ) Aholoiden henkilökohtainen näkemys ja toive Aitokaura-tuotteiden suhteen on, että tuotetta markkinoitaisiin kaikille riippumatta siitä, sairastaako asiakas keliakiaa vai ei. Tämä toive saattaa aiheuttaa ongelman Aitokaura-tuotteiden markkinoinnin kohderyhmiä ja tuotteiden jakelukanavia pohdittaessa. Kohderyhmiä jaottelua eli segmentointia käsittelemme luvussa 4 markkinointikanavien yhteydessä. Aitokaura-tuotteet pitäisi siis jotenkin saada suuren yleisön tietoisuuteen, eikä vain keliakiaa sairastavien ostoslistalle. Yrityksen ja tuotteen menestyminen on työn takana. Forsmanin (2001, 6) mukaan menestymiseen voidaan vaikuttaa toimintojen systemaattisella suunnittelulla ja strategisella ajattelulla. Tässä luvussa selvitämme Aitokaura-tuotteiden nykytilan ja keskeisimmät kehityskohteet SWOT-analyysin avulla, joka toimii myös lähtökohtana markkinoinnin suunnittelulle. Lisäksi tarkastelemme kauran ominaisuuksia ja sen soveltuvuutta keliaakikoille. 3.1 SWOT-analyysi SWOT-analyysillä eli ns. nelikenttä-analyysillä voidaan selvittää kaikki yrityksen päätöksentekoon vaikuttavat tekijät (Rope & Vahvaselkä, 1995, 231). Analyysillä voidaan selvittää myös jo toiminnassa olevan yrityksen kehitysmahdollisuuksia ja se auttaa ymmärtämään yrityksen oman toimialaa ja sen kilpailutilannetta (Kupiainen ym. 2000, 52). SWOT-analyysissä kootaan samaan taulukkoon yrityksen vahvuudet (strenghts), heikkoudet (weaknessess), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats).

12 9 Mahdollisuudet ja uhat selvittävät yritysympäristön muutoksien vaikutuksia yritykseen, vahvuudet ja heikkoudet yrityksen voimavaroja suhteessa kilpailijoihin (Emt. 51). Aitokaura-tuotteiden SWOT-analyysin pohjana ovat yrittäjien omat näkemykset ympäristön uhkista ja mahdollisuuksista ja tuotteen vahvuuksista ja heikkouksista. SWOT-analyysin avulla on tarkoitus etsiä keskeisimmät kehityskohteet ja sitä on tarkoitus käyttää Aitokaura-tuotteiden markkinoinnin apuna. Kuten nelikentästä (TAULUKKO 1) näkyy, yksi tekijä voi olla sekä vahvuus että uhka, riippuen siitä, miltä kannalta asiaa tarkastellaan. TAULUKKO 1. Aitokaura-tuotteiden SWOT-analyysi VAHVUUDET Kotimaisuus & keskisuomalaisuus Ainutlaatuinen tuote Suomessa Todistettu puhtaus Tuotteelle on tilaus keliaakikkojen keskuudessa HEIKKOUDET Korkea hinta Pakkauskustannukset Tuotantotiheys Tuotteen tämänhetkiset markkinointikanavat Markkinointiviestinnän puute MAHDOLLISUUDET Todistettu puhtaus, asiantuntijat tuotteen takana Mahdollisuudet erikoistuotteena Lähiruoka- ajattelu Suhdemarkkinointi UHAT Pelko tuotteen kopioinnista & kilpailu tulevaisuudessa Elintarvikekaupan keskittyminen tukkuihin ja keskusliikkeisiin

13 10 Yrityksen vahvuudet ovat se kivijalka, jonka varaan yritystoiminta rakennetaan. Niitä tulisi myös voida entisestään kehittää ja käyttää paremmin hyödyksi. Erityisesti on huomioitava vahvuudet, jotka tarjoavat kilpailuedun ja vahvuudet, joita ei vielä ole hyödynnetty. Resurssit voidaan nähdä yrityksen vahvuuksina. Yksittäisiä resursseja voivat olla esimerkiksi yrityksen sijainti, tuotemerkki, pääoma jne. (Forsman, 2001,7.) Aitokaura-tuotteiden vahvuutena on sen todistetusti kasvustollinen ja tuotannollinen puhtaus sekä tämänhetkinen ainutlaatuisuus kotimaan markkinoilla, eli Aitokaura on tuotteena yksi vahvuus. Tuote (product) on osa markkinointimixia eli ns. 4P- ajattelua. 4P tulee englannin kielen sanoista product (tuote), price (hinta), place (saatavuus) ja promotion (viestintä). 4P-mallin mukainen markkinointi on prosessi, jota toteuttamalla saadaan aikaan kaupanvaihtoa ja tyydytetään sekä asiakkaiden että yrityksen tarpeita (Grönroos, 1994, 167). Hintaa, saatavuutta ja viestintää käsittelemme myöhemmin tässä luvussa. Aitokauran tapauksessa ydintuote on Aitokaura; tuotemerkki, pakkaus ja esimerkiksi Aitokauran herättämät mielikuvat ovat avustavia osia tuotepaketissa. Myös tuotteen laatu on osa tuotepakettia ja, koska tuotteen lopullisen laadun arvioi usein asiakas on tuotteen laadun oltava kohdallaan. Aitokauratuotteissa teknistä laatua ovat sen todistettu puhtaus ja muut tuotannolliset laatutekijät. Asiakaslaatua puolestaan ovat tuotteen asiakkaassa herättämät mielikuvat ja asiakkaan laatukokemus tuotteesta. (Lahtinen ym. 1998, 151). Keski-Suomen markkinoilla Aitokaura-tuotteiden vahvuudeksi voidaan myös laskea sijainti eli se, että kaura tuotetaan täysin Keski-Suomessa. Eli keskisuomalaisille ravitsemisalan yrityksille Aitokaura-tuotteet voisivat siis olla trendikästä lähiruokaa. Joka tapauksessa Aitokaura on suomalainen tuote. Tuotteen heikkoudet täytyy yrittää poistaa, torjua tai minimoida. Aitokauran heikkouksista päällimmäiseksi nousivat sen korkea hinta (price) muihin markkinoilla oleviin kauratuotteisiin verrattuna, tuotteen tuominen asiakkaiden saataville (place) eli saatavuus sekä markkinoinnin puute (promotion). Aitokauran hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tuotantokustannukset ja tämänhetkisen pakkauksen hinta.

14 11 Pakkaukset valmistaa toinen yhtiö ja niiden hinta muodostaa suuren osa Aitokauran tuotantokustannuksista. Tuotteen korkea hinta voi vähittäiskaupassa laskea sen menekkiä, mutta muodostaa tuotteelle samalla myös arvoa ja mielikuvaa laadusta (Rope ym. 1995, 129). Tuotteen myyntimäärät ovat taas yhteydessä tuotantoon ja yksikkökustannuksiin: mitä vähemmän myydään, sitä vähemmän tuotetaan ja tuotantokustannukset nousevat yhtä pakettia kohden. Toisaalta taas esimerkiksi suurkeittiöille raaka-aineet ja erityisesti viljatuotteista jauhot yms. tulevat useiden kilojen säkeissä. Aitokaura-tuotteiden tapauksessa tämä merkitsisi sitä, että jos se pakattaisiin esim. viiden kilon säkkeihin, jäisivät kalliit pakkaukset pois ja tuotteen hintaa voisi laskea. Samalla tuotantokustannukset laskisivat. Tämänkin takia olisi Aitokaura-tuotteille vähittäiskaupan rinnalle löydettävä muita jakelukanavia, sillä juuri jakelukanavan valinta vaikuttaa saatavuuteen. Aitokaura-tuotteiden tapauksessa hinta ja jakelukanavat ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa. Jakelukanaviin ja saatavuuteen perehdymme tarkemmin luvussa neljä. Aitokaura-tuotteiden markkinointiviestintä (promotion) on rajoittunut tuoteesittelyihin ympäri Suomea, mainoksiin ja pieniin artikkeleihin Keliakia- ja Alimenta-lehdissä sekä www-sivujen luomiseen. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on tiedottaa markkinointimixin muista osista eli tuotteesta, hinnasta ja saatavuudesta, jotta saadaan aikaan ostohalukkuutta, myyntiä ja asiakasuskollisuutta, sekä erotetaan tuote kilpailevista asiakkaan silmissä (Elintarvikeyrittäjän opas 2003). Aholoiden harjoittamien markkinointiviestinnän toimenpiteiden (henkilökohtainen myyntityö ja mainonta) lisäksi sitä voivat olla esimerkiksi menekinedistäminen ja suhdetoiminta. Suhdemarkkinoinnin merkitystä perinteisen markkinointimixin rinnalla tarkastelemme luvussa viisi. Tulevaisuuden mahdollisuutena yrittäjät pitivät Aitokaura-tuotteiden kotimaisuutta ja paikallisuutta. Suurkeittiökaupan mahdollisuuksina korostettiin juuri näitä tekijöitä, sillä varsinkin pienenpien kuntien keittiöillä on tapana ostaa tuotteita paikallisilta tuottajilta.

15 12 Paikallinen pieni yritys pystyy havaitsemaan helposti paikallisia markkinarakoja ja erityistarpeita ja kilpailemaan esimerkiksi joustavammilla tilaus- ja toimitusmahdollisuuksilla. Myös palvelun merkityksen uskottiin kasvavan edelleen, kun tukut ja kaupan ketjut joutuvat edelleen keskittyessään karsimaan palvelujaan. Eli yrityksen pienen koon voi nähdä myös mahdollisuutena henkilökohtaisempaan ja joustavampaan palveluun. Toisaalta mahdollisuutena voidaan nähdä myös asiakkaat. Erikoisruokavaliot ja allergiat lisääntyvät koko ajan, ja keittiöiden haasteet tasavertaisen palvelun tarjoamiseen kasvavat. Näin ollen vaaditaan kotimaisia tuotteita, joiden alkuperä voidaan tarvittaessa selvittää ja tiedetään, mitä tuote sisältää aina perusraaka-aineesta käytettyihin torjuntaaineisiin. Yrittäjien mukaan yksi merkittävä uhkatekijä oli Suomen elintarvikekaupan keskittyminen kaupan keskusliikkeiden ja muutamien tukkuliikkeiden käsiin. Ostotoiminta on keskittynyttä, ja ostajat käyttävät yhä harvempia tavarantoimittajia, kun yhdeltä toimittajalta on mahdollisuus saada usean tuoteryhmän tuotteita. Yrittäjät kokivat uhkana myös sen, että he eivät ole täysin tietoisia esimerkiksi suurkeittiöiden valintaperusteista, jolloin heidän mielikuvissaan hinnan merkitys oli erittäin korostunut. Myös pelko tuotteen kopioinnista oli havaittavissa. Maaseudun yritykset erikoistuvat ja yrittäjien on keksittävä uusia ideoita menestyäkseen. Aitokaura-tuotteet ovat vielä tällä hetkellä ainutlaatuisia, mutta Aholat pelkäävät, että kun he ovat tehneet esityön kilpailijoita alkaa tulla ja kaurasta aletaan valmistaa kilpailevia tuotteita. Siksi olisi nyt toimittava Aito-kauran markkinaosuuden kasvattamiseksi. 3.2 Kauraa keliaakikoille Keliakiaan sairastuminen on viime vuosiin saakka merkinnyt täydellistä luopumista kotimaisista viljoista ja gluteenittoman ruokavalion aloittamista. Gluteiini aiheuttaa keliaakikolle ohutsuolessa epiteelisolukadon, joka taas johtaa ohutsuolen nukkalisäkkeiden tuhoutumiseen (Savilahti & Tarpila, 1993, ). Gluteenittomat tuotteet ovat yleensä kalliimpia kuin vastaavat, kotimaisista viljoista valmistetut.

16 13 Gluteenittomien tuotteiden kuitupitoisuus on huomattavasti alhaisempi ja kuidunsaanti jää keliaakikoilla alle puoleen suositetusta, kun taas esimerkiksi kauranjyvän uloimmista kerroksista valmistettavissa leseissä kuitua on 17 g / 100 g (Jokinen, 2002, 14). Sydänliiton ravitsemussuosituksen mukaan kuitua tulisi saada g päivässä (Suomalaiset ravitsemussuositukset 1998). Kauran sopivuudesta keliaakikoille on keskusteltu paljon viime vuosina. Osa varsinkin aikuiskeliaakikoista käyttää kauraa säännöllisesti, osa on kokeillut, mutta saanut oireita. Nämä oireet voivat johtua siitä, ettei kaura todellakaan sovi kyseiselle henkilölle tai siitä, että runsaskuituinen kaura aiheuttaa turvotusta ja muita oireita vähäkuituiseen ravintoon tottuneen vatsassa. Kauran siis pitäisi soveltua ainakin aikuiskeliaakikoille, kunhan kokeilun aloittaa maltillisesti, pienillä määrillä. Keliakialiiton suosituksen mukaan kauraa voivat käyttää aikuisten lisäksi myös lapsi- ja ihokeliaakikot (Emt. 14). Vilja-allergisille kaura ei kuitenkaan välttämättä sovi. Vilja-allergia eroaa keliakiasta siinä, että viljaallergian aiheuttavat myös muut viljan proteiinit, ei pelkästään gluteiini. Viljaallergikko voi siis olla allerginen esimerkiksi kauralle, muttei muille kotimaisille viljoille. Vilja-allergiaa esiintyy erityisesti lapsilla ja se häviää yleensä iän myötä. (Leipätiedotus 2003.) Kauran lisääminen ruokavalioon rikastuttaa sitä usealla tavalla. Kaura on maukasta, terveellistä, antaa kylläisyyden tunteen ja tuo ruokavalioon tuttuutta, eli erityisesti lapsikeliaakikoille kauran soveltuminen olisi hieno asia. Ovathan ruoka-aineallergiat pienille potilaille usein arka asia. Joka tapauksessa kauran kokeilu tulisi aloittaa pienissä määrin, esim. leivän tai leivonnaisten joukossa, kunnes voi kerralla syödä esim. lautasillisen kaurapuuroa aamiaiseksi. Kauran lisäämisestä ruoka valioon kannattaa myös neuvotella lääkärin kanssa. Kaura eroaa esimerkiksi vehnästä proteiinikoostumuksensa takia. Kauran proteiini eli valkuaisaine muistuttaa riisin proteiinia, sisältäen vähän alkoholiliukoista proteiinia, prolamiinia (gliadiini). Vehnän prolamiinifraktio on gluteiini, joka aiheuttaa keliakian (Saastamoinen, M s ). Kaura on ravintoarvoltaan erinomainen.

17 14 Se voittaa muut viljat korkean proteiinipitoisuutensa, sen hyvän laadun, korkean öljypitoisuutensa ja ß- glukaanipitoisuutensa ansiosta (emt. s ). Suomen kaurantuotannosta menee 80 % vientiin (Maatilan Pirkka 5/2002) ja loppuosastakin 2/3 käytetään suoraan rehuksi maatiloilla (Maa- ja metsätalousministeriö 1998). Kauran käytöllä elintarvikkeeksi olisi siis kasvun varaa ja tilausta, onhan kyseessä edullinen ja ravinteikas viljalaji, jonka suhteen Suomi on enemmän kuin omavarainen. Sen, että kaura ei sovi sitä kokeilevalle keliaakikolle, voi aiheuttaa myös kauran epäpuhtaus. Suurilla kauratiloilla ja maatalousvaltaisilla alueilla tuotettu kaura ei ole välttämättä puhdasta, millä tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, ettei kauran seassa ole jäänteitä muista viljoista. Muita kotimaisia viljoja, jotka ovat ruis, vehnä ja ohra voi kulkeutua kauran sekaan jo pellolla tai sitten jatkojalostusvaiheessa jos samoilla laitteilla käsitellään muita viljoja. Hyvin pienetkin määrät gluteiinipitoista viljaa kauran seassa voi aiheuttaa reaktion keliaakikolla. Gluteenittoman ruokavalion noudattaminen taas johtaa suolivaurioiden korjaantumiseen. Keliakiapotilaille pitäisi tuottaa erityistä keliakia kauraa, jonka tuotannossa koko tuotantoketju, niin kasvatus kuin jalostus, on valvottu niin, ettei kaurasatoon joutuisi muita viljoja (Saastamoinen, M ). Kuten edellä on todettu, Aitokaura valmistetaan puhtaasta kasvustosta puhtain menetelmin ja on tällä hetkellä ainoa laatuaan kotimaan markkinoilla. 4 AITOKAURA-TUOTTEIDEN MARKKINOINTIKANAVAT Kuten edellä on jo todettu, Aitokaura-tuotteille olisi myynnin kasvattamiseksi löydettävä toimivia markkinointikanavia vähittäiskaupan rinnalle. Tapaamisessamme Aholoiden kanssa lokakuussa 2002 kävi ilmi, että heidän henkilökohtainen toiveensa oli selvittää mahdollisuudet käyttää suurkeittiöitä markkinointikanavana ja markkinoida Aitokaura-tuotteita kaikille riippumatta siitä sairastaako keliakiaa vai ei.

18 15 Tämä voi kuitenkin muodostua ongelmaksi. Aitokaura-tuotteita on tähän asti vähittäiskaupassa markkinoitu nimenomaan niiden puhtaudella ja sillä, että ne sopivat keliaakikoille, suurkeittiömarkkinoille tähdättäessä kohderyhmäksi muodostuisivat kuitenkin kaikki asiakkaat myyntivolyymin lisäämiseksi. Ongelmana on siis markkinoida Aitokaura-tuotteita kahdelle kohderyhmälle, joilla on erilaiset tarpeet ja vaatimukset tuotteelta. Ne asiakkaat, jotka eivät sairasta keliakiaa saattavat arvostaa tuotteen kotimaisuutta ja puhtautta, mutta eivät välttämättä ole valmiita maksamaan siitä muita kauratuotteita kalliimpaa hintaa. Keliaakikoille puolestaan erikoistuotteiden korkea hinta on tosiasia ja heistä kauraa käyttävät valitsevat omaan ruokavalioonsa sopivan tuotteen hinnasta riippumatta niin kauan kunnes edullisempia vaihtoehtoja tulee markkinoille. Aitokaura-tuotteiden eri kohderyhmät tulisi ongelman ratkaisemiseksi segmentoida eli ryhmitellä jollakin perusteella (Lahtinen ym. 1998, 120). Segmentoinnin perusteena voitaisiin Aitokaura-tuotteiden tapauksessa käyttää käyttäytymiseroihin perustuvia kriteerejä, kuten ostomotiivit ja elämäntyylit. Ostomotiivi voi olla esimerkiksi asiakkaan sairauden tai eettisten syiden vuoksi noudattama erikoisruokavalio. Business-to-business- markkinoinnissa kohderyhmät lohkotaan kuten asiakasryhmät, mutta kuluttajan ominaisuuksien sijaan käytetään yritysorganisaatioiden käyttäytymis- ja ostomotiiveja (emt. 125). B-to-b- markkinoinnissa suurkeittiömarkkinat voitaisiin segmentoida esimerkiksi keittiön koon, asiakkaiden tai hankintapolitiikan mukaan. Myös suhdemarkkinoinnin merkitys korostuu business-to-business- markkinoinnissa. Jos yrittäjät kuitenkin päättävät markkinoida tuotettaan kaikille segmentoimatta asiakasryhmiä erikseen, puhutaan one-to-one- markkinoinnista. Tällöin keskitytään asiakkaihin yksilöinä ja tuotetta ja palveluita räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeisiin (emt. 130). Segmentoinnin jälkeen voidaan jokaisen kohderyhmän tavoittamiseksi päättää markkinoinnin toimenpiteet ja käytettävät markkinointikanavat.

19 16 Jakelukanavalla, eli markkinointi- tai myyntikanavalla tai jakelutiellä tarkoitetaan asiakassuhteiden ketjua, jonka kautta tuote, eli tässä tapauksessa Aitokaura-paketti, siirtyy valmistajalta asiakkaalle (Anttila ym. 1994, ). Edellä mainittuja termejä käytetään kirjallisuudessa rinnakkain. Työssämme käytämme tästä lähtien käsitettä markkinointikanava, koska se korostaa yrittäjän aktiivista markkinointiroolia enemmän kuin jakelu- tai myyntikanava tms. Markkinointikanava painottaa nimenomaan kommunikaatioyhteyden luomista yrityksen ja sen kohdemarkkinoiden välille. Käsite sopii siis myös paremmin asiakaslähtöiseen ajattelutapaan (Forsman ym. 1998, 7). Markkinointikanavan käyttö voi siis olla yksi tapa tuoda tuote asiakkaan saataville. Erilaisia markkinointikanavavaihtoehtoja voivat olla vähittäiskauppa, suoramyynti, suurkeittiöt, agentti, jälleenmyyjät, tukkuliike sekä kaupan ryhmittymät, kuten esimerkiksi Kesko (emt ). Seuraavaksi käsittelemme eri markkinointikanavien hyviä ja huonoja puolia ja käyttömahdollisuuksia Aitokaura-tuotteiden jakelussa, sekä keskitymme toimeksiantoomme eli suurkeittiökaupankäynnin mahdollisuuksiin Aitokaura-tuotteiden markkinointikanavana. 4.1 Markkinointikanavat Markkinointikanavien valinta on keskeisiä yritystoimintaan liittyviä päätöksiä. Ei riitä, että yritys valmistaa asiakaslähtöisesti kehitetyn tuotteen, vaan on myös ratkaistava, miten tuote ja sen tarjontaan liittyvä palvelu sekä asiakas kohtaisivat parhaalla mahdollisella tavalla (Forsman ym. 1998, 9). Usein yrityksissä käytetäänkin rinnakkain useita markkinointikanavia eri asiakasryhmien saavuttamiseksi. Elintarvikeala on pienelle toimittajalle vaikea toimintaympäristö. Tuotteiden tai toimintatavan erilaistamisesta huolimatta hintakilpailu on kovaa ja perinteisiin markkinointikanaviin eli esimerkiksi tukkuliikkeisiin pääsy vaikeaa. Sekä elintarviketeollisuus että kauppa ovat keskittäneet toimintojaan ja ketjuuntuneet kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

20 17 Lähtökohtana markkinointikanavan suunnittelussa ovat yritystoiminnalle asetetut tavoitteet ja yrityksen kohderyhmä eli tuotteen loppukäyttäjä. Lahtisen ym. (1998, 187) mukaan loppukäyttäjiä voivat olla kuluttajataloudet, yritykset, julkistaloudet ja järjestöt. Aitokaura-tuotteiden tapauksessa kuluttajataloudet ovat tavoitettavissa vähittäiskaupan avulla. Kuluttajien kannalta onkin helpompaa, kun maaseutuyritysten tuotteita voi ostaa vähittäiskaupan liikkeistä. Samalla maaseutuyritysten erilaiset tuotteet täydentävät ja monipuolistavat vähittäiskauppojen tuotevalikoimaa. (Forsman ym. 1998,10). Vähittäiskauppoihin rinnastettavissa oleva jakelukanava on erikoisliikkeiden ryhmä. Erikoisliikkeisiin luetaan mm. torit, kauppahallit ja yksittäiset, jonkin tuoteryhmän ympärille perustettu liike, esimerkiksi makeiskauppa. Kuten edellä on kerrottu, Aitokaura-tuotteita on Jyväskylässä myynnissä päivittäistavarakauppojen lisäksi Kauppahallissa. Forsmanin ym. (1998, 11) mukaan erikoisliikkeiden ongelmaksi muodostuu se, että niissä myytävät tuotteet vaikuttavat kuluttajan näkökulmasta usein liian kalliilta. Yhä useammat suomalaiset syövät ainakin yhden aterian päivässä jossain julkisen hallinnon ruokalassa. Nämä suomalaiset ovat koululaisia ja opiskelijoita, julkisen hallinnon työntekijöitä, yritysten ja järjestöjen työntekijöitä, joista monet noudattavat syystä tai toisesta jotakin ruokavaliota. Suurkeittiö toimii siis tavallaan sekä jakelukanavana että loppukäyttäjänä, sillä se paitsi valmistaa raaka-ainesta ruokaa myös osaltaan tuo tuotteita kuluttajien tietoisuuteen. Suurkeittiöt toimivat usein myös edelläkävijänä uusien tuotteiden käyttöön otossa; monet einekset ja puolivalmisteet ja ovat ensin tulleet käyttöön suurkeittiöille ja sitten vähittäiskauppoihin kuluttajien saataville. Keskeistä markkinointikanavien valinnassa on myös se miten kattava jakelusta halutaan. Jakelu voi olla joko intensiivistä, selektiivistä tai eksklusiivista. Intensiivisessä jakelussa pyrkimyksenä on saada tuote myyntiin mahdollisimman moneen kanavan eri portaissa toimivaan myyntipisteeseen. (Anttila ym.1994, )

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa

Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa ProLuomun luomukasvisarvoketjutyöryhmän kokous 12.8.2014 Sari Iivonen 24.10.2014 1 Euroopan maista opittua ja Suomessa sovellettavissa olevia näkökulmia: Kuluttajien

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin.

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin. IQF- Vesanto sijainti: Irtopakastuslaitos sijaitsee Pohjois-Savossa Vesannon taajamassa sijaitsevan kala-aseman yhteydessä. Hallinnoijana toimii kalastajien omistama Vesannon Kala Osk. Irtopakastamon naapurissa

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea & Lagerblad Foods Tuotekehitysyhteistyö Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea asiakkaan kanssa 2.4.2014 1 Arkea (Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy) Aloitti toimintansa 1.1.2012 Omistajana Turun kaupunki ja

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Lähiraaka aineiden hyödynnettävyys hankkijan, päättäjän ja tarjoajan näkökulmasta. Sirpa Korhonen FCG Efeko Oy

Lähiraaka aineiden hyödynnettävyys hankkijan, päättäjän ja tarjoajan näkökulmasta. Sirpa Korhonen FCG Efeko Oy Lähiraaka aineiden hyödynnettävyys hankkijan, päättäjän ja tarjoajan näkökulmasta Sirpa Korhonen FCG Efeko Oy Mitä lähiruokaan siirtyminen kunnalta edellyttää? Lähtökohtana yhteinen halu kehittää alueellista

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry. Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry. Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen RUOAN JA LIHAN VALINTAPERUSTEET LUOMULIHA SIIPIKARJA BROILERI JA KALKKUNA

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 Ravintoloiden ja kahviloiden sekä suurtalouksien ja leipomoiden itse valmistamien gluteenittomien leivonnaisten gluteenipitoisuudet olivat vaatimusten

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Terveellinen kaura Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013 Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Mikä on Leipätiedotus? Leipomoalan yhteinen tiedotusyksikkö Perustettu 1961 Rahoitus Perusbudjetti jäsenmaksuista

Lisätiedot

Gluteeniton kaura tuotantovaihtoehtona Miska Kuusela Helsingin Mylly

Gluteeniton kaura tuotantovaihtoehtona Miska Kuusela Helsingin Mylly Gluteeniton kaura tuotantovaihtoehtona Miska Kuusela Helsingin Mylly Etunimi Sukunimi Helsinki Mills Oats Flakes, Bran, Groats, Porridges Conventional Organic Gluten-Free Organic Gluten- Free Mueslies

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

TUOTEKORTTI. Tarkentavat tuotetiedot. Tilaus / toimitustiedot Tilaustapa, toimituserä, tilaus-toimitusrytmi jne. Tuotteen taustatiedot

TUOTEKORTTI. Tarkentavat tuotetiedot. Tilaus / toimitustiedot Tilaustapa, toimituserä, tilaus-toimitusrytmi jne. Tuotteen taustatiedot TUOTEKORTTI Tuotenimi Tuotekoodi Tuotteen paino Postitoimipaikka Myyntiyksikkö Myyntierän 1 koko Myyntierän 2 koko Pankkitiedot Tuotteen mitat (k * l * s) mm Yhteyshenkilö Myyntierän 1 mitat (k * l * s)

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla?

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Lähiruokaa räätälöimällä ammattikeittiöihin, Saarijärvi 14.11.2016 Leena Viitaharju Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö

Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö Miksi sairaanhoitopiirinkin ruoka kulki tuhansia kilometrejä? - Ruokatottumukset ovat muuttuneet - Työn tuottavuutta on nostettu keskittämällä

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta

VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta VILLE KIVINEN OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA 14.3.2012 SEUROJENTALO SEURALA, HÄMEENKOSKI 1 Osuuskauppa Hämeenmaa 2 Hämeenmaan toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja -

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja - - Lähiruokatukku ja -myymälä LähiPuoti Remes - Paikallisia Herkkuja - Yrityksen toiminta: LähiPuoti Remes Oy perustetaan ja toiminta alkaa 2012-2013 vaihteessa, Puotipuksu Kimmo Remes. Lähi- ja luomuruokaa

Lisätiedot

Luomuruoan käyttö julkisissa keittiöissä, KALLISTAKO?

Luomuruoan käyttö julkisissa keittiöissä, KALLISTAKO? Luomuruoan käyttö julkisissa keittiöissä, KALLISTAKO? Parasta pöytään Pirkanmaalta Ti 18.02.2014 Esityksen kulku - Poliittinen ohjaus - Luomu ammattikeittiöissä nyt - Onko luomu oikeasti kallista? - Portaat

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta

Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta Pohjois- Suomen Nurmipäivät 12.1.2012 Mitä kuluttajat odottavat? 2 12.1.2012 Ostopäätöksiin vaikuttavat

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun 20 / 20 -seminaari 21.3.2013, Pro Luomu ja EkoCentria Ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson Koulu- ja päiväkotipalvelut Palmia catering-palvelut aulikki.johansson@palmia.fi

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta TAVOITTEET Lisätä luomu- ja lähiruokatuotteiden tarjontaa Turun keskusta-alueen ravintoloissa Saada

Lisätiedot

Peter Westerholm, Pajuniemi Oy

Peter Westerholm, Pajuniemi Oy Peter Westerholm, Pajuniemi Oy Pro Luomu, arvoketjuryhmän kokous 2.6.2014 MTK 17.6.2014 Copyright Pajuniemi Oy 2 Pajuniemi Oy Perustettu 1976 Liikevaihto 11,7 milj. euroa vuonna 2013 Tuotannon määrä 1,5

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja 2.6.2017 Leena Erälinna leena.eralinna@utu.fi Sosiaalinen pääoma Ihmisten

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Viljakaupan markkinakatsaus

Viljakaupan markkinakatsaus Viljakaupan markkinakatsaus Hyvinkää 17.3.2011 Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Vilja- ja raaka-aineryhmä Pohjois-Amerikan sateet keväällä Venäjän helle heinäkuussa La Nina sääilmiö aiheuttanut. .tulvia

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Rehukasvien viljely ja Markkinointivaihtoehdot

Rehukasvien viljely ja Markkinointivaihtoehdot Rehukasvien viljely ja Markkinointivaihtoehdot Tuotanto kasvuun 9.11.2011 Sari Hiltunen ProAgria Pirkanmaa Esityksen sisältö Luomurehun tuotanto tiloilla Määrä ja laatu; kotimainen luomuvalkuainen säilörehunurmet

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

Kaura tulevaisuuden elintarvikkeena

Kaura tulevaisuuden elintarvikkeena Knowledge grows Kaura tulevaisuuden elintarvikkeena Fazer Mylly & Fazer Leipomot Tero Hirvi Heli Anttila Onnistuaksemme meidän tulee lähteä kuluttajan tarpeista liikkeelle Kuluttajan tarpeet edellä Tärkeää

Lisätiedot

Kaura tulevaisuuden elintarvikkeena

Kaura tulevaisuuden elintarvikkeena Knowledge grows Kaura tulevaisuuden elintarvikkeena Fazer Mylly & Fazer Leipomot Lasse Katavisto Heli Anttila Onnistuaksemme meidän tulee lähteä kuluttajan tarpeista liikkeelle Kuluttajan tarpeet edellä

Lisätiedot

Uudet kirjat raportti. Oma nimi

Uudet kirjat raportti. Oma nimi Uudet kirjat raportti Oma nimi 23.9.2014 Sisällys 1 Asiakassuhdemarkkinointi... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kohderyhmä... 1 1.3 Suoramarkkinointi... 1 1.4 Liittyminen... 1 2 Portfolioteoria... 1 2.1 Kirjakerhon

Lisätiedot

Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö

Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö Keliakia ja gluteeniton ruokavalio Keliakia Keliakia on sairaus, jossa

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa. Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa. Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013 Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013 Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy on perustettu 1.4.2010. Yhtiön

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi Luomu ammattikeittiöissä Lähiruoka-tuottajatapaaminen Polvijärvi 6.2.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Yrityksen nimi: Kahvila Kerma Ky Yrityksen osoite: Kauppakatu 48, Varkaus Internet-osoite: www.facebook.com Perustamisvuosi: 2012 Toimiala: Majoitus, ravintola,

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot