Vuoden T946 toimintakertomuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden T946 toimintakertomuksen"

Transkriptio

1 H'<-*#r~-*>'*ri&$Jt *&,*.. Vuoden T946 toimintakertomuksen 75 käsittely jatkuu. Suh'autuminen työpaikkakokouksiin ja työnseisauksiin. A. Saarinen: Vuoden 1945 toimintakertomuksen yhteydessä asetettiin työvaliokunnan vastattavaksi kysymys, mitä se on tehnyt virkamieskunnan puhdistamiseksi. Kysymys koski lähinnä SAK:n jäsenliittojen liittotoimikuntien elokuussa 1945 tekemän päätöksen käytäntöön soveltamista. Tähän kysymyksen vastasi toveri Huunonen minun mielestäni hyvin ylimalkaisesti toteamalla, etä SAK on ollut ja on edelleenkin sitä mieltä, että kelvottomat virkamiehet on poistettava. Mielestäni kysymys-on niin vakava, että pelkät mielipideilmaisut eivät suinkaan riitä. Tarvitaan myöskin käytännöllisiä toimenpiteitä. En tahdo sitä sanoa, että SAK:n olisi välittömästi tai SAK:n jäsenis- ' tön olisi lähdettävä erottamaan virkamiehiä, mutta hiukan voimakkaampia mielipideilmaisuja sittenkin tarvittaisiin kuin pelkkä tuollainen kirjallinen julkilausuma. Jos SAK ja sen jäsenliitot esim. palkkakysymyksiin suhtautuisivat samalla tavalla esittämällä vain pelkän mielipiteensä asiassa, niin varma olen siitä, että me emme pääse palkkakysymyksessäkään kovinkaan pitkälle. Niin ollen toveri Huunosen vastaus ei tyydytä ainakaan sitä osaa maamme työväestöä, joka tässä kysymyksessä, sjis virkamieskunnan puhdistamisessa näkee hyvin vakavan ja erkoisen tärkeän kysymyksen myöskin ammattiyhdistysliikkeen kannalta kaisoen. Millä tavalla työvaliokunta on käytännössä toteuttanut liittotoimikuntien elokuussa vuonna 1945 tekemää yksimielistä päätöstä, käy ilmi hyvin surullisella tavalla siität' päätöslauselmasta, joka on nähtävissämme. Tässä työvaliokunta tuomitsee suorastaan työväestön liikehtimisen. Myönnän kernaasti, että tämä liikehtiminen olisi voitu järjestää paremmalla tavalla, kuin se tapahtui, mutta se' ei kuitenkaan minun mielestäni anna työvaliokunnalle oikeutta suhtautua niin kielteisellä tavalla tällaiseen liikehtimiseen tällaisen kysymyksen puolesta, kuin tapahtui. Ja puheenvuoroni tarkoituksena olikin "vain kiinnittää huomiota siihen jä alleviivata erikoisesti sitä seikkaa, että työvaliokunnan käytännölliset toimenpiteet ovat jyrkässä ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, jotka se on hyväksynyt. E. Huunonen: Kyllä minun täytyy olla edellisen toverin kanssa jonkun verran eri mieltä niistä ajatuksista, mitä hän täällä esitti, SAK:n Työvaliokunta on käsittänyt asian niin, että se on ammattiyhdistysliike, joka hallitsee työpaikkoja. Työvaliokunta julistusta antaessaan on lähtenyt tästä perusajatuksesta, ja ammattiyhdistysmiehenä minä henkilökohtaisesti myöskin tämän hyväksyn. Jos me kerran kunnioitamme ammattiyhdistysliikettä, jos mc pidämme välttämättömänä sen, että se vain hallitsee työmarkkinoita ja työpaikkoja eivätkä mitkään muut, niin muuta tietä ei ole. Tästä periaatteesta täytyy lähteä. s SAK:n julkilausumassa ei sensijaan puututa siihen, mitä työntekijät tekevät silloin, kun he ovat työmarkkinoiden ulkopuolella, ts. vapaa-aikoinaan, ja tämä on myöskin iryvin tärkeä peri-. aate. Me emme voi ammattiyhdistysliikkeessä vaatia sitä, että kaikki jäsenemme kuuluisivat samaan poliittiseen uskontunnustukseen. Se ei

2 76 ole millään tavoin välttämätöntäkään. Jokainen saa yksityisenä ihmisenä kuulua siihen poliittiseen ryhmään, mihinkä hänen vakaumuksensa häntä" vetää. Tästä johtuu myöskin, että ei vapaa-aikoina, silloin kun ollaan työmarkkinoiden, ulkopuolella, työpaikkojen ulkopuolella, ammattiyhdistysliikkeellä ole mitään oikeutta sanoa, mitä työntekijät tai työntekijäin poliittiset järjestöt tekevät tai mitenkä ne toimivat. Mutta siitä käsittääkseni täytyy pitää tiukasti kiinni, että työpaikkoja ja työmarkkinoita hallitsee vain ammattiyhdistysliike ja siihen kuuluvat järjestöt. Jos muulle tielle lähdetään,'silloin-ammattiyhdistysliike menettää sen merkityksensä, mikä sillä pitää ehdottomasti olla. A. Jäntti: Täytynee muutamalla sanalla kajota tähän kysymykseen. Täällä puheenjohtaja Huunonen mainitsi, että tämä on poliittisten järjestöjen järjestelyjä, nämä tällaiset kokoukset ja mielenosoitukset. Minusta kyllä myöskin ammatillisella liikkeellä on aihetta jotenkin muutenkin kytkeytyä tällaiseen kysymykseen, kuin vain sillä, että lähettää joitakin papereita ja päätöslauselmia, jotka useimmin jäävät näihin virastoihin hukkumaan, ja sen jälkeen näillä on pitkät ajat monta kertaa, ennen kuin näistä saadaan edes minkäänlaisia tietoja. Muuten, juuri SAK;n työvaliokunnan suhtautuminen esimerkiksi ns. torikokouksiin, joita työläiset järjestävät vapaa-aikoinaan, oli erikoisen kylmäkiskoista. Ja minun täytyy muistuttaa mieliin, että työläisten on aina täytynyt käyttää hakiessaan itselleen joitakin etuisuuksia, pakkokeinoja, joiksi näitä SAK:n Työvaliokunnan' taholta sekä epäparlamentaarisfesi on mainittu. Minun täytyy palautua vuosikymmeniä taaksepäin, 'ja silloin esimerkiksi kahdeksan tunnin työaikalaki ja monet muut syntyivät tällaisilla pakkokeinoilla. Mehän tiedämme, että porvaristo ei myönnä meille mitään muuten kuin voiman kautta. Ja näin ollen minä olenkin sitä mieltä, että myöskin ammatillisesti järjestäytyneitä työläisillä on oikeus ainakin omana vapaa-aikanaan osoittaa tarpeeksi näkyvästi mieltään näissä tällaisissa tärkeissä kysymyksissä. (Välihuuto: Sitähän ei työvaliokunlja kielläkään.) O. Korsi: Tämä mielestäni on erittäin tärkeä, tämä kysymys, joka tässä nyt tämän vuoden toiminnan kohdalta käsitellään, kysymyshän on nimenomaan taloudellisesta demokratiasta ^"a ehkä paremminkin olisi tähän syytä kytkeä tämä teollisuusdemokratia tässä minun puheenvuoroni merkeissä. Me, nimittäin valtion viran ja toimenhaltijat, olemme ensinnäkin kaikkeen siihen demokratiaan nähden, mikä nyt on saatu yksityisten työnantajien työpaikoilla syntymään aivan jälkeen jääneitä tälläkin hetkellä. Meillä ei millään tavoin työ- Jäisten asemaa tunnusteta, ja ennen kaikkea meilä ei ole mitään mahdollisuuksia tällä tavoin tuotantokomiteoitten välityksellä asioihin puuttua, kuin on yleensä työläisillä. Näin ollen olisikin mielestäni SAK:n työvaliokunnan tehtävänä ollut kiinnittää erinomaisesti huo-, miota juuri tähän kysymykseen, koska, niinkuin täällä aivan oikein sanottiin, suuntaviivoja vastaisuudelle pohdittaessa todetaan, että valtion työnantajana pitäisi olla esimerkkinä. Tässä me nyt kuitenkin olemme aivan päinvastaisessa. Haluaisin muutamalla sanalla myös kosketella tätä näitien työpaikkakokousten asemaa. Mielestäni tässä tov. Huunonen toi aivan sel-

3 laisen terveen käsityksen julki, jonka mukaisesti asioita pitää hoitaa, ja näin ollen mielestäni ne ovatkin hoidettu oikein. Mutta kysymys kuitenkin ydinkohdaltaan kai ei aivan tällä tavoin tullut selviteltyä, sillä toinen asia on se, että onko tehty SAK:n puolelta kaikki se, mitä olisi voitu tehdä näitten virkamiesten puhdistamiseksi. Sillä tänä päi-i vänä on todettava, että vallankin valtion laitoksissa vastuunalaisilla paikoilla ja ennen kaikkea sellaisilla paikoilla, joitten asenne suorastaan koskettelee työntekijöitä, on henkilöitä, joita ei oikeastaan niihin sopivina voitaisi pitää. Ei tarvitse palautua pitemmälle kuin sota-aikaan, jolloin jo suojeluskuntaan kuuluminen täällä rautatielaitoksessa _ merkittiin ansioluetteloon,, sen perusteella miestä nostettiin ylös ja eteenpäin.' Kaikki ne, jotka eivät siihen kuuluneet, ne hyvin monilla työpaikoilla sivuutettiin ja kärsivät vuosikausia eteenpäin pääsyssä. On tietysti'myönnettävä, että tämä oli eräänlainen moraalinen asenne silloisessa valtion palveluksessa»olevan työlaitoksen johdon taholta, johon ei hiillään tavoin SAK:lla voi olla osuutta, mutta toiselta puolen tämän epäkohdan vaikutuksen eliminoimiseksi mielestäni SAK:n voimalla olisi voitu saada parannusta aikaan. Minulla on se vakaa käsitys, että tällä hetkellä monien valtion työlaitosten johdossa olevien ulkonaiset esiintymiset ovat muuttuneet, mutta ne ovat vain muuttuneet niin pitkäksi aikaa, kuin heillä on 'pakko, kun he tietävät, että nyt on pidettävä suu nätisti. Sen jälkeen, jos tulee herpaantumisia ammatillisten järjestöjen, yleensä työväen järjestöjen ja työväenpuolueiden toiminnan, taholta, niin kyllä ne ovat samoja sortajia meihin nähden kuin ennenkin. Tässä mielessä minä uskoisin, eftä ne kokoukset ja ne mielipiteen ilmaukset, jotka nyt tässä SAK:n julistuksessa tuomitaan, ovat syntyneet, koska SAK:^ johto ei näiden mielestä kyllin selvästi ole ottanut asennetta tähän kysymykseen nähden. Minä siis, niinkuin jo sanoin, hyväksyisin tämän ohjelman, mutta kuitenkin minulla on se vakaa käsitys, että tämän kysymyksen eteen on työtä tehtävä, se ei ole millään tavoin poissa päiväjärjestyksestä. Sellaiset henkilöt, jotka selvästi toimivat ja joiden toiminta osoittau-' 1 tuu työntekijäjärjestöihin nähden kielteiseksi, kyllä on oikeus näihin nähden jotakin sanoa aktiivisesti järjestyneen työväen. U. Syrjä: Tov. Huunonen tässä puheessaan kosketteli torikokouksia ynnä esitti, että ammattiyhdistysliike sinänsä on se, joka vaikuttaa työpaikalla' ja määrää sen työpaikan suhteesta ja tvöpaikalla esiintymisestä. On tietysti paikallaan, että ammatillinen liike määrää tästä kysymykseestä, jos on kysymyksessä työläisten varsinaiset työehdot ja työpalkat. Mutta työläisillä on lisäksi useita kysymyksiä, joihin täytyy puuttua. Näin ollen ammattiyhdistysliike ei voi missään tapauksessa asennoitua kielteisesti silloin, kun on kysymyksessä työväenluokalle elintärkeät kysymykset, kuten näissäkin yleisissä torikokouksissa on ollut. Ammattiyhdistysliike, vaikka se ei sinänsä lähtisikään olemaan mukana näitä iäri estämässä; niin se ei ainakaan saa päinvastaisille, siis taantumuksellisille piireille antaa kannatustaan sillä, että se lähtee kieltämään työläisiä tällaisesta kokouksesta^. Työväenluokan jäsenillä täytyy olla oikeus lausua mielipiteensä Kaikista tärkeistä asioista, mitä sen eteen tulee. Näissä torikokouksissa, joista nyt on kysymys* niissähän on ollut esillä näitä kysymyksiä, kuten virkamiesten puhdistaminen jne. Tällainen kysymys ennen kaikkea on 77

4 ; fcttfh-" ' '. '.. taistelua fascismia vastaan, ja meidän maamme ammatillinen järjestö on antanut julkilausuman tästä kysymyksestä, ja myöskin ammattiyhdistysliikkeen meidän maassamme täytyy tämän mukaisesti työskennellä. Näin ollen on siis ollut aivan väärin, että meidän SÄK:mme on Jähtenyt vastustamaan taikka siis asettunut kielteiselle kannalle työläisiin nähden kieltäessään niitä osallistumasta tällaisiin torikokouksiin ja yhteisellä voimalla tuomaan esiin mielipiteensä elintärkeissä kysymyksissä. J. Hakulinen: On varsin ymmärrettävää, että tällaisesta asiasta täällä viritetään keskustelu, koska täällä tästä asiasta Työvaliokunnan eräät jäsenet ovat aikoinaan olleet eri mieltä. Mutta kui-/ tenkin haluaisin sanoa, että jos ajatellaan ammattiyhdistysliikettä jonain järjestettynä voimana, niin mitään muunlaista linjaa kukaan ei voi ottaa muuta kuin sen, mikä tapahtui silloin SAK:n työvaliokunnassa, kun tämä julkaistiin. Kysymyksessähän oli liikehtiminen, niin ' että tärkeitä elinkeinoalojen töitä tavallaan keskeytyi. Työaikana läh^ dettiin marssille joukkona, asia, joka ei ole enää aivan yhtä selvä,- niinkuin täällä on yritetty sanoa. Sillä kun työaikana lähdetään marssille, silloin on siitä tie systi seurauksena, että työt keskeytyvät, ja, niinkuin täällä julkilausumassa sanotaan, niin tärkeät sotakorvaukset ja monet muut, ne tietysti kaikki, vaikeutuvat. Tällaisen marssin edellytyksenä ja sen onnistumisen edellytyksenä minun mielestäni olisi se, että kaikki lähtevät marssille. Mutta kun tätä marssia silloin suunniteltiin, ei ollut ilmeisesti tarkoituskaan, lähteä sille tielle,, että kaikki työläiset vapaaehtoisesti saadaan siihen liikkeelle. Sillä minkään keskusjärjestön kanssa ei häistä asioista neuvoteltu. Minkään työväenpuolueen kanssa yhteistä linjaa ei vedetty. Eikä myöskään SAK:n työvaliokunnalta minkäänlaista lupaa pyydetty. Näin ollen oli siis kysymyksessä eräänlainen kurittomuusilmiö, josta Työvaliokunnan oli luonnollisesti sanottava sanansa. On nimittäin luettava tämä julkilausuma loppuun. Siinähän sanotaail nain: "Osallistumista työaikana 'toimeenpantuihin kokouksiin tai varsinaisiin työseisauksiin ei SAK pidä suotavana. Sen sijaan vapaa-aikana toimeenpantaviin kokouksiin tai mielenosoituksiin jokainen voi suhtautua vakaumuksensa mukaan." Ei tietenkään SAK:n työvaliokunnalla ole mitään sitä vastaan, mitenkä työajan päätyttyä menetellään. Kuka menee torikokouksiin, kuka menee tivoliin, se on meille aivan samantekevää. Mut- ' ta emme' me voi hoitaa asioita niin, että työt keskeytetään voimassa olevista työehtosopimuksista välittämättä, lähdetään tällä tavoin liikkeelle vastoin keskusjärjestön kantaa. Kyllä tässäkin asiassa pitää järjestetysti toimia. Sillä eihän tällaisella vaatimuksella ole mitään merkitystä, jos käydään niitä tuolla tavoin ajamaan, niinkuin silloin oli kysymys. Ja minä luulen, että ne, jotka näitä torikokouksia järjestivät, ovat aivan varmasti minun kanssani yksimielisiä siitä, sillä näihin kokouksiin osallistui valitettavasti hyvin vähän osanottajia tilaisuuksien järjestäjien kannalta. Tämä johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että tällaisissakaan asioissa siellä ei pääse todella tuloksiin, siinä on koottava koko voima ja järjestetyllä joukolla hoidettava, mutta sil- loin, kun mennään tällaiselle tielle, kun täällä oli asianlaita, SAK:n työvaliokunnan velvollisuutena oli lausua päättävä sanansa. E. Huunonen. Me emme luultavasti tässä kokouksessa ole ket-

5 kään niin naiveja, ettemmekö ymaiärtäisi, että voi tulla tilanteita, jolloinka meidän täytyy lähteä torille ja meidän täytyy lähteä aja-, maan asiaamme keinoilla millä tahansa. Ammattiyhdistysliike ei voi myöskään lähteä muusta kuin tästä, että näin voi joskus tapahtua. Mutta valitettavaa tässä tapauksessa on ollut se,, mistä tov. Hakulinen jo mainitsi. Minkäänlaista esitystä asian luonteesta, laadusta, vakavuudesta tai muusta semmoisesta ei SAK:n työvaliokunnalle eikä muille ammattiyhdistysliikkeen elimille esitetty. S^itä ei päästä yli eikä ympäri, että käskyn tai kehoituksen, mitä sanaa siitä nyt halutaan käyttää, on antanut joku muu ulkopuolinen elin, mikä se on ollut, sitä me emme ole voineet todeta. On ymmärrettävää, että me ammattiyhdistysliikkeessä joudumme hoitamaan hyvin monitahoista ja monivivahteista hommaa. Me olemme myöskin sopimussuhteessa kapitalistisiin työnantajiin ja olemme itse hyväksyneet sopimuksemme. Nämä sopimukset velvoittavat meitä ainakin tällaisessa tilaisuudessa siihen, «ttä me voimme ammattiyhdistysliikkeen taholta ilmoittaa, että nyt joukot lähtevät työpaikoiltaan tätä ja tätä tarkoitusta- varten. Ja työt keskeytyvät siksi aikaa. Tähän meitä vähiten sopimuspolitiikkamme velvoittaa. SAK:n taholta ia sen työvaliokunnan toimesta kyllä usein on nähty tilanteet sellaisena, että täytyy tarttua radikaalisiinkin toimenpiteisiin. Silloin, kun oli kysymyksessä kesälomakysymyksen ratkaisu viime vuonna, jolioinka valtioneuvoston torilla järjestettiin Helsingin- ammatillisen paikallisjärjestöjen toimesta kokous, joka lausui painavan sanansa asiasta, silloin ei suinkaan SAK:n työvaliokunnan toimesta enempää kuin muidenkaan toimesta suhtauduttu tähän kysymykseen kylmästi tai kielteisesti. Se oli ajankohta, jolloinka ammattiyhdistysliikkeen oli sanottava tästä kysymyksestä painava sanansa. Vaikka minä menenkin tämän vuoden puolelle, niin eräänä esimerkkinä mainitsin, että kun me linnarauhan päätyttyä esitimme, että verokysymys on saatava hoidetuksi js kun se viivästyi tavattoman pitkälle ja kun ratkaisua ei vaan tahdottu saada aikaan, niin SAK:n työvaliokunta määräsi ajan, jolloinka Helsingin työläiset olisivat mennet yleislakkoon, ellei tämä kysymys olisi sitä ennen järjestynyt, Me voimme koska hyvänsä tulla tällaisen tapauksen eteen. Ja työväestön on käytettävä koko järjestövoimaansa sille' tärkeitten elinehtojen ratkaisujen ollessa kysymyksessä. Mutta meidän täytyy toimia järjestyneesti, täytyy tietää kaikkien niitten elinten, jotka joutuvat hoitamaan näitä asioita, mistä on kysymys ja mitä tehdään. Näin ei ole > tapahtunut, hyvät.overit, näiden torikokousten aikana. SAK:n työvaliokunnalle ei edes vihjaistu, että niitä ryhdytään suunnittelemaan, vielä vähemmän, että olisi neuvoteltu niitten toimeenpanosta. O. Nyberg: Täällä vilautettiin esille kysymys, että ei ole väliä, vaikka koko kansa marssii. Täällä oli joitakin vuosia taaksepäin &ansanmarssit, missä useampi ihminen marssi itsensä kuoliaaksi. Ja tämä oli sodan lietsoi ilta sangen hieno teko sen syyn takia, koska se oli alussa jo valveilla, ja niin kansan huomio kiinnitettiin tähän ns. kansanmarssiin. "" Sitten tuosta, mikä tässä on tullut yhtenä kysymyksenä esille, voin sanoa näistä asioista muutaman sanan. Nyt otetaan esimerkki sellaisesta seikasta. Ne toverit, jotka ovat olleet työväenjärjestöissä ennen 79

6 80 vuotta 1918, muistavat työnantajan silloisen surkean pelin, miten hän menetteli järjestyneiltä työläisiä kohtaan silloin, kun oli kysymys niiden palkkakysymyksestä etupäässä. Tavanomainen vastaus oli, että asianomainen johtaja on ulkomailla. Tätä ulkomailta tulevaa johtajaa työväki odotti eri pitkiä aikoja, ja se oli tarkoituskin työnantajalla. Silloin olivat työntekijäin mielet jo menneet jonkin verran lamaannuksiin, ja seuraus oli, kun arvoisa johtaja saapui, niin oli ollut tästä asiasta valitus (viimeinen sana kuului epäselvästi).. Tulemme myöhäisempään tapaukseen. Oli kiihdytetty työläisten mieliala eräällä työmaalla jo niin korkeaan potenssiin, että ei ollut enää toimihenkilöillä voimaa hillitä tätä työläisten mielialaa sen takia, kun oli samalla tavalla vanhoja menettelytapoja käyttäen arvoisa johtaja ottanut itselleen ja oli myöskin ulkomailla. Sen jälkeen tämä henkilö, kun tuli ulkomailta, niin nyt asianomaista johtajaa ei saatu Helsingistä millään tavalla käsiin. Kaikki voimat pantiin liikkeelle, perusjärjestö, keskusjärjestö, ja puhelimet soivat, mfstäkään ei löytynyt asianomaista. Oli jossakin vilaukselta nähty, mutta ei saatu käsiin. Asianomainen henkilö tiesi taas, että hänen oli ehdottomasti saavuttava neuvottelemaan työväen kanssa, koska tiesi jo, että työläisten mielet olivat asian johdosta kiihdyksissä. Koska työväki ei tavoittanut asianomaista johtajaa, seuraus oli: työt lopetettiin tuntia ennen normaalia työajan loppumista. Ja kun tämä oli.tapahtunut, niin nopeassa tahdissa kuljetettiin arvoisa johtaja näiden henkilöiden luokse keskustelemaan, mistä oli kysymys. Sitten tästä oli seurauksena työnantajan huuto, vaikerrus: Nyt täsää menetetään työaikaa. Ja, kumma kyllä, SAK otti tämän työnantajan huudahduksen itselleen. O. M ä t i n k i: Haluan muutamalla sanalla kajota tähän kysymykseen ja antaa vähän vastausta marssiin, joka tapahtui siis Eduskuntatalolle, siitähän tässä kai ainakin pääasiassa onkin ollut keskustelua. Täällä Huunonen sanoi, että hän ei tiedä, kuka antoi käskyn tämän' marssin suoritukseen. Minä voin sen sanoa. Sen antoivat työläiset työpaikoillaan. (Suosionosoituksia, melua. Huunonen: Kukas sirlne antoi?) Pyydän saada käyttää puheenvuoron. Tämä marssi tapahtui Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön järjestämänä, ja Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö joutui tämän järjestämään syystä, että 30 Helsingin suurinta työpaikkaa lähetti ammatillisen paikallisjärjestön työvaliokunnalle kehoituksen järjestää tämmöinen marssi, ja niissä merkeissä jouduttiin tämä myöskin suorittamaan. Siis tämä oli yksinkertaisesti niin, että työläiset työpaikoillansa ahtoivat käskyn tähän marssin järjestämiseen. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Mutta se, mistä johtui, että työläiset työpaikoillansa nousivat tämmöiseen vaatimukseen, johtui käsittääkseni siitä, että ei oltu tyytyväisiä SAK:n toimenpiteisiin, katsottiin, että ne eivät olleet tarpeeksi vakavia ia tarpeksi yritetty asiassa, vaan että siihen oli puututtava voimakkaammin keinoin. S. Reunanen: Kaikilla järjestyneillä työläisillä on täysin selvä se 'kannanotto, minkä maamme porvaristo otti viime luokkasotamme jälkeen." Se osoitti sen sillä, että se asetti virkapaikkoihin kaikkein taafttumuksellisimpia henkilöitä. Samaa valintaa «e käytti myöskin opettajapaikkojen täyttämisessä, mikä tietää, että ae natsilainen propaganda, jota niissä viljeltiin,.on vielä varsin suuressa mittakaavassa havait- / s /

7 tavissa nykyäänkin. On myöskin selvää, mitä täällä tov. Huunonen mainitsi, että näissä kysymyksissä ei olla käännytty' sanan varsinai-. sessa mittakaavassa SAK:n puoleen. Mutta kuitenkin on varmaa myöskin se tosiseikka, että ja yhdyn täydellisesti siihen, mitä täällä edellinen puhuja mainitsi, todella työpaikalla työläiset näitä vaativat. Kuvaavana esimerkkinä oli myöskin Turussa se, silloin, kun paikallisjärjestö kutsui kaikkien osastojen johtokuntia yhteiseen kokoukseen, kanta, että näitä kokouksia oli pidettävä. Ja toistan vielä, että se oli yksimielistä. Samalla olisin sitä mieltä, että SAK:n olisi kiinnitettävä huomiota.juuri siihen, että se on juuri järjestyneiden joukkojen palveluksessa, ^ikä päinvastoin, vaan - että se myöskin silloin ottaisi sen kannan, minkä suurempi osa sen joukoista ottaa, koska ne ovat juuri ^neille elintärkeitä kys$nyksiä. On myöskin ollut todettavissa se tosiseikka, minkä kannan maamme porvarilehdistö ja vielä muutkin ovat ottaneet näihin kokouksiin nähden, silloin olisi myöskin syytä sanoa, eitä niitten, jotka yhtyvät tähän porvariston kannanottoon, olisi syytä tarkistaa kantansa. Br. Airola: Kyllä minusta tuntuu nyt vähän kummalliselta, että näin arvovaltaisessa seurassa täytyy lähteä käsittelemään ammattiyhdistysliikkeen periaatteita aivan sääntöjen pohjalta. Minkä tähden me olemme perustaneet ammatillisen järjeestön ja keskusjärjestön itsellemme? Sen tähden, että me olemme samalla toiminnallemme muodostaneet pelisäännöt, ja ne ovat kunkin liiton ja Suomen Ammattiyhdistyksen Keskusliiton säännöt. Jos me haluamme esiintyä paikkamme puolesta, meidän täytyy tarkastaa sääntöjä, millä tavalla me viemme ne läpi, millä tavalla esitämme keskusjärjestölle, ennenkuin vaatimukset tehdään työnantajalle. Samoin, jos me esiinnymme järjestyneenä joukkona, meidän täytyy saada asia selville, niin että meidän koko koneistomme on sen takana. Spontaaniset joukkoliikkeet kuuluvat niihin aikakausiin, jolloinka työväestöllä ei ollut järjestettyä toimintaa. Jos me nyt tahdomme spontaaniseen aikakauteen / mennä, vaikka meillä on järjestö ja järjestetty organisointi kautta maan, kyllä minusta silloin tuntuu kummalliselta. "Jos me tahdomme esiintyä sen puolesta joukkotoiminnalla, että meidän täytyy saada puhdistus virkakoneistossamme ja tahdomme saada ammatilliset'' järjestöt siitä liikkeelle aivan kokonaisena joukkona^ meidän täytyy silloin ennenkaikkea järjestöissämme käsitellä, millä tavalla tuo selitetään, minä päivänä se tehdään, ja vieläpä antaa uhkavaatimus yhteiskunnan hallintoelimille, että ellei siihen ja siihen aikaan toimenpiteisiin ryhdytä, me esiinnymme todella joukkona. Silloin me olemme oikealla tiellä. En minä milloinkaan voisi hyväksyä järjestön toiminnan piirissä spontaanisia esiintymisiä huolimatta sopimuksista, huolimatta järjestöjen päätöksistä vain sen vuoksi, että se on hyvän asian puolesta. Meidän täytyy vanhasta kokemuksesta olla jo niin paljon oppineita, että.meidän spontaaniset esiintymiset hyvänkin asian puolesta saattavat tehdä meille karhunpalveluksen. Kyllä se'on hyvä peli sillä, että jos me luomme järjestyneen voiman itsellemme suojaksi, niin me myöskin seuraamme pelisääntöjä. A. Kauhanen: Täällä tov. Airola jo ihmetteli, että kuinka tällaisia kysymyksiä joudutaan käsittelemään täällä. Niin minäkin ihmettelen, mutta silloin, kun tilanne on ollut sellainen, kuin se on ollut, 6 81 v

8 82 niin näistä asioista täytyy myöskin keskustella ja Väitellä myöskin näissä kokouksissa. Minä palaisin ensin tuohon työajan kulutukseen, minkä sanotaan vaarantavan niin. kovin paljon ja saattavan pahennusta. Muistelen lukeneeni lehdestä, en ollut tilaisuudessa seuraamaan, viime sota-aikana kaikenlaisista kongresseista ja kissanristiäisistä, joita työpaikoilla pidettiin silloin sodan hyväksi, eikä SAK:n taholta silloin huomautettu vastaan, enempää kuin muiltakaan tahoilta. Silloin ei puolella ei toisella nähty työaikaa menevän hukkaan. Nyt se on huomattu, että sitä menee. Minä en kyllä ole niitä ihmisiä, jotka puolustelevat työajan hukkaamista, mutta tarpeen vaatiessa sekin on tehtävä. Kun vuosilomalain takia lähdettiin täällä Helsingissä marssille, oli Helsingin metallityöläisten kaikkien kahdenkymmenen anpiattiosaston tai 21:n ammattiosaston johtokuntien yhteinen kokous tätilä työväentalolla. Me liittojen miehet, mm. tov. Kivi, minä ja monet muut esitimme täällä kokouksessa, että eikö pidettäisi työajan päätyttyä kokousta, niin sanottiin: "Menkää pellolle, nyt on kiire saada asioita toimeen!" Täällä on kysytty, kuka järjesti nuo jutut, Tov. Hakulinen sanoi, että hän ei tiedä, kuka on järjestänyt, ivimä luulisin, että hän ehkä ounastelee ainakin, kuka on järjestänyt Minä sanoisin, että minä en tiedä muuta kuin sen, että työläiset olivat kerta kaikkiaan työpaikoillansa vaatineet, ja koska tuollaista, ei järjestökään, esim. tov. Hakulinen ja tov. Huunonen tiedä, niin kuinka voitaisiin vaatia, että joku olisi sitten neuvotellut SAK:n työvaliokunnan kanssa niistä asioista, ja tämä täytyy sanoa vastapuolen neuvottelijoistakin. Sitten täällä on vedottu sitä paitsi siihen, että meillä on työehtosopimuksia. Ja niinhän meillä nyt on. Mutta huonossakaan sopimuksessa ei mainita, mikäli minä olen niitä nähnyt, etteivätkö työläiset saisi esiintyä sanottakoon nyt virkamiesten erottamisen puolesta. Sopimuksissa kielletään vain se liikehtiminen ja työläisten taistelutoimenpiteet, jotka koskevat tehdyn sopimuksen muuttamista. Sitten, täällä puhuttiin siitä pakosta, että on pakotettu ihmisiä mukaan. Siitä minä olen melko jäävi puhumaan, koska minä en ole työpaikalla. Mutta kun täällä esim. puhuttiin Sulkutelakan työläisistä, että siellä pakotettiin toisin ajattelevia marssiin osallistumaan, niin minä olen siellä puhellut vähän molemmat mielipidesuunnat omaavien ihmisten kanssa, ja he ovat sanoneet, että e.i o^e pakotettu. Saattaa\ olla, eitä jossakin on, mutta ovatko nuo hyväksyttäviä nuo toimenpiteet vai ei. Minulla on se vakaa käsitys viime 'päivien kokemuksistamme, että jollei SAK huolehtisi nyt tästä palkkojen korotuksista, niin me vaikka huomenna tai jonakin muuna päivänä lähdemme marssille. Ne ovat kärsimättömiä siitä, että tuota palkan korotusta ei ole maksettu, vaan otettu ja moitittu vielä siitä, että ei ole noudatettu palkkaneuvoston ja työnantajien päätöksiä (?) (kuului huonosti). Ne käsittävät, että kaikki ne lisät, jotka, on annettu tämän vuoden aikana, vaikka ne olisivatkin olleet likaisen tysn tai jonkin muun, sisältyvät tähän- 6 %:iin. Minä olen omalta kohdaltani sitä mieltä, että nuo liikehtimiset olisivat tarpeettomat noin joukkoaloitteisina tai omaaloitteisina. Mutta minä myös toivoisin, että SAK:n täytyisi kulkea yhteiskunnallisiin uudistuksiin kärjessä eikä laahautua joukkojen perässä. Minä olen vakuuttunut siitä, että jos SAK:n työvaliokunta tekee

9 pääöksensä, että milloin «lähdetään liikkeelle, niin, tuommoisia tori-, kokouksia ei synny. Mutta jos työvaliokunnan taholla suhtaudutaan kuten tähän asti vastahakoisesti näihin kaikkien työläisten vaatimuksiin ja kina vain- todetaan, että, ei se sillä mene, nuo joukkoliikehtimiset minun käsitykseni mukaan jatkuvat. A. Lievendahl: Kyllä allekirjoittaneen täytyy myöskin yhtyä niihin tovereihin, jotka ovat merkanneet vastalauseensa tähän kysymykseen. Joudun työskentelemään sellaisessa työpaikassa, missä on noin 3000 työntekijää. Ja tulee usein sellaisia tapauksia, joissa työntekijät vartoovat ohjeita ylhäältä päin. Näitä ohjeita ei kuhienkaan tule, vaikka asiat ovatkin tärkeitä ja pitäisi saada nopeasti ratkaisuun. Silloin ei mikään voi estää, etteivätkö työläiset lähde mielenosoitukseen taikka työnseisaukseen. Viime perjantaina sattui siellä työmaalla juuri tästä 6,5 mk m palkankorotuksesta, mikä valtioneuvostossa jo nyt kai on hyväksytty ja onkin hyväksytty, mutta ei kuitenkaan sovellettu. Viime perjantaina olisi Huunosen tai Hakulisen pitänyt olla siellä kokouksessa, niin minä uskon, että heillä olisi toinen kanta, kuin mitä he tässä ovat esittäneet. Mitkään sopimukset eivätkä ehdbt sido joukkoa silloin, kiin on kysymyksessä ratkaisu tärkeistä kysymyksistä. Myöskin meillä, niin tämä ainakin koskeen Crighton-Vulcanin työmaata Turussa ja tämän 6 1/2 markan palkankorotuksen takia työläiset tekivät viime lauantaina työseisauksen, koska siitä ei hullut selvyyttä. Myöskin meillä on kokemuksia sellaisista työnseisauksista, jotka on kaikkien sääntöjen mukaan tehty. Siis kaikkien sääntöjen mukaan saatu myöskin lupa liitoltamme sekä myöskin SAK:lta, ja kuitenkin, nämä lakot ovat jatkuneet viikkokausia, jopa kymmenen, viikkoa, niinkuin erään kerran Turussa viime kesänä sattui. Tällainen esimerkki kun meillä on, niin työläiset tekevät silloin ratkaisunsa, asiassa, olkoonpa se sitten sidottu sääiltoihin tai muihin pelisääntöihin, niinkuin Airola täällä tahtoi mainita^ V. Tattari: Kun allekirjoittaneen nimi on tuossa meidän toimintakertomuksessa mainittuna, että me olimme eri- mieltä, kun. tätä asiaa SAK:n.työvaliokunnassa käsiteltiin, se pitää paikkansa, se on niitä harvoja tapauksia, suuria kysymyksiä, joissa me olemme olleet eri mieltä. Paljon keskusteltiin, ja mielipi:eemme menivät ristiin. Tätä ei missään tapauksessa pidä aiatella sillä tavalla, kuin täällä käytetyistä puheenvuoroista voisi päätellä, että me SAK:n työvaliokunnassa olisimme sitä mieltä, että sopimuksia ei olisi noudatettava. Luonnollisesti niitä on noudatettava, työläiset uskollisesti noudattavat sopimuksia, mikä on luonnollista. Ja -täytyy sopimuksia tehdessä katsoa, että ei tehdä niin huonoja sopimuksia, joita ei voida noudattaa. Siis siitä ei ole kysymys. Kysymys oli siitä, tulkitaanko tällainen liikehtiminen sopimuksen rikkomiseksi, koska asia, jota ajettiin, virkamiesten puhdistaminen, on ammattiyhdistysten eri liittojen tekemässä yhteisessä päätöksessä, se on tässä ammattiyhdistysten päätöksessä selvästi määritelty, virkamiesten puhdistaminen, fasististen ainesten vaikutusvaltaisilta paikoilta pois siirtäminen on kyllä ammattiyhdistysliikkeen kysymyksiä. Täällä tov. Huunonen huomautti, että. me olemme pitäneet suuria kokouksia kesälomakysymyksessä. Ja elleivät ammatillisesti järjestäytyneet työläiset ja järjestäytymättömätkin työläiset olisi olleet nelikymmentuhantisena joukkona Suurtorilla, niin

10 84 ei sitä torikokousta olisi kesälomalakia säädettäessä niin tarkkaan otettu lukuun ja laskettu, ttä sinä ja sinä päivänä se tulee valmiiksi ja sinä ja sinä päivänä se esitetään presidentille ja silloin ja silloin se tulee voimaan. Se ei olisi mennyt sitä rataa, ellei olisi ollut tuollainen voima takaa tuuppaamassa. Samoin hallituksessa valmistauduttiin siihen, että ammattiyhdistysliike- lyö nyrkin pöytään ja pistää Helsin- ^gissä muutamaksi tunniksi pienen hiljaisuuden. Siis meillä ei tässä periaatteessa ole mitään eroa siihen kysymykseen, että ammattiyhdistyksen kysymyksiä hoidetaan eteenpäin. Ja me katsomme, että tämä kysymys on juuri ammattiyhdistyksen kysymyksiä. Toiset toverit katsovat, että se ei ole sellaisessa järjestyksessä tullut jollekin valiokunnalle, jossa se olisi otettava esille. Tästä syntyi erimielisyys siellä, ja me merkitsimme vastalauseemme ja olimme kovasti pahoillamme siitä, että ammattiyhdistysliike joutui siinä tavallaan vastustamaan ja hyvin voimakkaasti vastustamaan tuota liikehtimistä, joka sittenkin pohjaltaan oli esimerkiksi virkamiesten puhdistamiseksi tarkoitettu, joka on ammattiyhdistysliikkeen "kysymys. Tuo seikka tässä oli meidän käsityksemme mukaan joka tapauksessa erittam raskauttava, ja näin me ilmaisimme erimielisyytemme myöskin pöytäkirjoissa. Minä olen täydellisesti sitä mieltä, niinkuin edustaja Airola täällä mainitsi-, että järjestyneesti pitää asiat hoitaa. Ja tällaiset kysymykset täytyisi hoitaa niin, että aikanaan esiteltäisiin -myöskin ammattiyhdistysliikkeelle sen myötätunnon saamiseksi johonkin tärkeään kysymykseen, ja sillä tavalla saataisiin hyvä yhteistyö näissä suuremmissa kysymyksissä aikaan, ettei tulisi edes muodollistakaan syytä, vetäytyä syrjään näistä kysymyksistä, vaikka siihen halua eräissä tapauksissa voisi ollakin. Siis parempi yhteistyö, ja häissä työväenliikkeen ja myöskin ammattiyhdistysliikkeen suurissa kysymyksissä myös on tarmokkaammin ja paremmin esiinnyttävä, kuin niissä mahdollisesti ammatillisen liikkeen puolesta tähän asti on esiinnytty. Puheenj o:hta j a : Ehdottaisin, että asiasta voitaisiin rajoittaa puheenvuorot, Täällä on 12 puheenvuoroa jo käytetty "tästä asiasta, 5 puheenvuoroa on vielä jäljellä. Voitaisiinko hyväksyä, että puheenvuorot' rajoitetaan? Puheenvuorojen rajoittaminen hyväksytään. V. M a s k u 1 a : Edellinen puhuja puhui parlamentarismista. Onko se parlamentarismia, että johtajat ainoastaan määräävät joukkoja, eikö se ole parlamentarismia, että joukotkin määräävät myöskin johtajien toimintaa. Suomen ammattiyhdistysliikkeessä ovat määrätyt suunnat vuoden 1918 jälkeen yleensä suhtautuneet kielteisesti jäsenjoukkojen määrättyihin esiintymisiin.. Aina ei kuitenkaan ole ammattiyhdistyksen johto ollut tähän' syypäänä. On eräs tapaus, joka minulle tuli mieleen tov. Airolan puheenvuoron yhteydessä. Se oli 1930, kun ammattiyhdistysten ylin johto antoi määräyksen yhtenäiseen lakkoon sen vuoksi, tai puolustaakseen poliittisten vankien Tammisaaressa alkamaa syömälakkoa. Tov. Airola Turussa teki kaikkensa Turun kohdalta saadakseen epäonnistumaan tämän lakon, ja tässä ovat varmasti kaikki tarkulaiseft sen aikaiset ammattiyhdistystoverit asian todistamassa. Eikö tämä puolustaminen silloin ollut myöskin niitä "pelisääntöjen" rikkomisia, joista hän puheenvuorossaan mainitsi. V, V e r h o r Arvoisat edustajat! Koska tästä kysymykseestä on

11 käytetty jo varsin monta' pitkää puheenvuoroa, en haluakaan tässä kokouksen aikaa pitkälti hukata. Ehdottaisin vain, että tämä kokous yksimielisesti tuomitsisi työaikana SAK:n ulkopuolelta järjestetyt torikokoukset. Jotta tästä kysymyksestä voitaisiin päästä päätökseen, olisi nähdäkseni syytä \ toimittaa tämän asian johdosta äänestys, voidaanko tällainen menettely hyväksyä vai tuomitseeko tämä edustajakokous nämä SAK:n ulkopuolelta järjestetyt torikokoukset. R. L a a k s o : Kim näistä torikokouksista puhutaan, niin siinä nähdään tietysti se poliittinen väri. Minusta edustajien tällaisessa arvovaltaisessa tilaisuudessa täytyisi lähteä tosiasiain pohjalta siitä huolimatta, että ehkä toisella on toisenlainen käsitys siitä, miten näitä asioita pitäisi viedä.eteenpäin ja miten niitä viedään eteenpäin. Tuloshan, lopputuloshan, on meille kaikille varmaan meidän etujemme mukaista, se tulos, joka saavutetaan torikokouksen kautta tai jotakin muuta tietä. Mutta on tilanteita, ennenkaikkea laajojen joukkojen keskuudessa, on tilanteita, joissa se asettaa juuri kyseenalaiseksi tällaisen nk. järjestäytyneen toiminnan. Kun täällä mainittiin, että SAK ei ole saanut tietoja näistä tällaisista, että ne on jostakin muualta solutettu, niin on varmaan... (ei kuul.) SAK:n taholta, sillä käsittääkseni näistä kysymyksistä perusjärjestöt ovat tehneet päätöksiä, joita on esitetty Jätöille ja SAL:lle, valtiovallalle, eduskunnalle, mihin hyvänsä. Siitä huolimatta mitään positiivista, sellaista, jonka joukot katsovat positiiviseksi,,ei näissä ole saatu. Tämän johdosta tuntuukin siltä, ja uskonkin, että tulevan työvaliokunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä on se, että se ottaa kiinteämmän yhteyden joukkoihin, SAK:n työvaliokunta on kerta kaikkiaan irtautimut joukoista, se ei tunne sitä sykintää, mikä tapahtuu eri työpaikoilla, teollisuuslaitoksissa ja muuallakin maaseudun työväenyhdistyksissä jne., vaan s* elää sellaista byrokraattista toimistoelämää. Taloudellisissa suurissa vaikeuksissa se pitää pikkuvaikeuksina niitä eri teollisuuslaitoksien, samaten kun muidenkin. esittämiä' toivomuksia ja määriteltyjä päämääriä. Näin SAK menettää arvovallastaan suurimman osan juuri joukkojen keskuudessa sillä, että se ei-tunne joukkojen mielipiteitä, vaan se tuntee ne mielipiteet, mitkä se katsoo, että näin sen pitäisi olla kokonaisuutta silmälläpitäen; kuitenkin se voisi ottaa sen sävyn joukoista. Varmaan jokainen on tarkastanut sitä marssia, joka suoritettiin eduskuntatalolle, täällähän eräs puheenvuoronkäyttäjä selosti, kuinka se tapahtui. Tosiasia on niin, että oltiin käsitelty näitä kysymyksiä ja keskusteltu niistä ja sen jälkeen kaikkien Helsingin työpaikkojen edustajat kokoontuivat keskustelemaan tästä tilanteesta. Ja tässä tilaisuudessa annettiin HAP:lle selostus" tästä kysymyksestä, niin että se suoritetaan. Se, että menetettiin työaikaa tämmöisen kysymyksen takia se onkin juuri tämän joukkovoiman ydin. Se on kysymys, mikä herätti myöskin työnantajan ja toivottavasti myöskin SAK:n, liian myöhään. Tämä sanonta, minkä täällä tov. Kauhanen mainitsi, että SAK laahaa jäljessä, se pitää paikkansa. Eräässä yhteydessä puheenjohtaja Huunonen mainitsi, eräässä tilaisuudessa, jossa allekirjoittanutkin oli, että SAK:lla on hetkiä, jolloin se menee edellä, ja jolloin se laahaa perässä. Riippuen konjunktuureista. Voi olla, että näin on pelin säännöt. Mutta siitä huolimatta, että joukot joutuvat tällaisen tilanteen eteen, 85

12 86 minä sanoisin, että SAK toimettosuudellaan siinä suhteessa, että se ei ole joukoille kyennyt osoittamaan, kuinka voimaperäisesti se on tämän asian ajanut, se on provosoinut joukot liikkeelle. A. J u n n o : On totta, että me ammattiyhdistysväki emme aina porvarillisten teollisuuslaitosten johdon kanssa neuvotellessa tahdo malttaa puhtaasti, neuvotteluteitse odottaa tuollaista pitkää aikaa, hyvin pitkälle venytettyä asioiden kulkua. Mutta on myöskin totta, että ammattiyhdistysliike koko olemassaolonsa aikana, neljänkymmenen vuoden aikana, on johdonmukaisesti pyrkinyt saamaan työ- ja palkkasuhteet vakiintumaan sopimusteitse. Nyt me olemme tämän päämäärän tässä vaiheessa saavuttaneet. Tuntuu silloin epäjohdonmukaiselta, että' me jossakin epävarmuutemme vaiheessa lähdemme marssein ja torikokouksin horjuttamaan ja heikentämään sitä sopimussuhdetta, mikä meillä työehtosopimusten turvana on. Sen vuoksi täällä tov. Verho ehdotti kokouksen tämän käsittelyn päätöslauselmaksi, että SAK:n edustajakokous jyrkästi tuomitsee ajatuksen sellaisten kokousten ja marssien täytäntöönpanosta, jotka eivät olesak:n treeiub^buxre^ BÄHJX uepaäd iue^sajond BUIUI BC 'AflajsaLreC e^sauno} hänen tekemäänsä ehdotusta. T. Mansner: Taistelu työväen työehtosopimuksista, niinkuin täällä edellinen puhuja, aivan sattuvasti ja oikein mainitsi, on ollut ammattiyhdistysliikkeen etäilä kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä. Näissä merkeissä ammattiyhdistysliike ori vuosikymmeniä joutunut käymään erittäin sitkeätä ja monia "ponnistuksia vaativaa taistelua, jonka taistelun lopputuloksen nyt me voimme ilolla todeta, että työja palkkasuhtet on yleensä sopimuspohjaisesti saatu järjestetyiksi. Tämä merkitsee ammattiyhdistysliikkeelle epäilemättä erästä sen kaiken suurinta voittoa. Mutta samalla, kun me olemme tämän tavoitteemme saavuttaneet, se ehdottomasti edellyttää, että myöskin näin aikaansaatuja sopimuksia ryhdytään noudattamaan ja niitä kunnioittamaan. Ammattiyhdistysliike ei nähdäkseni voi lähteä sille linjalle, että se vastoin sopimusten selviä määräyksiä ryhtyy niitä itse rikkomaan ja täten horjuttaa näitten sopimusten merkitystä ja samassa suhteessa myöskin ammattiyhdistysliikkeen arvovallaa. On sen vuoksi ollut mieltä masentavaa todeta, miten edesvastuuttomasti eräissä piireissä tähän ammattiyhdistysliikkeen erääseen kaikkein tärkeimpään saavutukseen on suhtauduttu. Vastoin sopimusten selviä määräyksiä niitä on pyritty rikkomaan, marssittamaan joukkoja kaduille ja! turuille asioissa, joilla ei ole ollut mitään asiallista tekemistä ammattiyhdistysliikkeen peruspyrkimysten ja päämäärien kanssa. Tällainen menettely on tuomittavaa, ja SAK:n tämän edustajakokouksen ehdoton velvollisuus on sanoa myöskin tästä painava sanansa, tuomitseva sanansa. Voidaan tietysti ajatella niinkin, kuin täällä eräät puhujat ovat ajatelleet, että SAK:n johdon on tanssittava niin kuin joukot kentällä kulloinkin haluavat. Tämähän on jonkinlaista uusdernokratiaa, mutta se ei sovellu meidän länsimaisiin demokraattisiin käsityksiimme. SAK:n johto on valittu demokraattisa, ja jos halutaan niin sanoa, myöskin parlamenttaarisia menettelytapoja noudattaen, se nauttii sinä aikana, sen jälken kuin se on valittu, joukkojen luottamusta ja kannatusta ja sen tehtävänä on sääntöjen ja edustajakokousten päätösten /

13 puitteissa johtaa ammattiyhdistysliikettä tässä maassa. Olki nurinkurista, jos jouduttaisiin sille linjalle, että joku osasto, toimikoon sitten idässä, lännessä taikka pohjoisessa, ryhtyisi vaatimaan, että SAK:n. johdon on meneteltävä kussakin yksityistapauksessa siten, kuin tämä osasto katsoo oman käsityskykynsä ja harkintansa mukaan oikeaksi Mitä tekemistä silloin olisi sellaisella elimellä kuin SAK:n työvaliokunnalla? Totta kai juuri sen tehtävänä on harkita, tutkia ja punnita jokaista " yksityiskohtaa ja katsoa, milloinka mikin menettelytapa sopii kokonaisetuihin ja milloinka milläkin ratkaisulla parhaalla mahdollisella tavalla palvellaan palkkatyöntekijäin yhteistä etua. Näin ollen on luonnollista, että SAK:n johdon täytyy olla se elin, joka antaa viitteet, kehoitukset ja käskyt marssihe lähdöstä silloin, kun marssia tarvitaan, v Eikö meidän ammattiyhdistysliikkeessä olisi pyrittävä siihen, hyvät toverit, että tämä järjestö jo omalla painollaan olisi niin voimakas ja merkittävä tekijä meidän yhteiskunnassamme, että se, mikä sen johdon ' taholta lausutaan ammattiyhdistysliikkeen nimissä määrätyissä asioissa, merkitsee samaa kuin joukkojen yhteinen esiintyminen, ja valtiovalta on velvollinen myöskin tätä ääntä kuulemaan. Jos jokaisessa asiassa marssitetaan joukot kadulle, vieläpä semmoisissa.asioissa, joissa ei ole kysymys sittenkään loppujen lopuksi niinkään paljon ammattiyhdistysliikkeen erikoisista kysymyksistä kuin joistakin aivan muista poliittisten puolueitten tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvista kysymyksistä, menettää ammattiyhdistysliike hyvin helposti arvovaltansa, ja koko nämä torikokoukset tulevat naurunalaisiksi. Sen vuoksi minusta ne puhujat, jotka täällä ovat korostaneet sitä, että työaikana pidetyt kannatuskoköukset, mikäli SAK:n johto ei ole niihin antanut kehoitusta, on ehdottomasti ja jyrkästi tuomittava. Mei- dän täytyy lähteä siitä, että kun me asetamme SAK:n työvaliokunnan, valitsemme tälle valtavalle järjestölle johdon, se sittenkin omaa parhaat edellytykset harkita, mikä' ajankohta on sopivin yhteisille esiintymisille ja minkälaiset menettelytavat näille esiintymisille on myöskin valittava. Minä yhdyn näihin puhujiin, Verhoon ja Junnoon, jotka ovat sitä mieltä, että tämän kokouksen olisi selvästi ja täsmällisesti määrättävä tähän kysymykseen kantansa ja tuomittava nämä työläisiä ja pitkän päälle ajatellen ammattiyhdistysliikettä ehdottomasti vahingoittavat torikokoukset. Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Puheenjohtaja: Kohta voitanee hyväksyä. Sitten täällä saman asian yhteydessä edustaja Verho on ehdottanut Junnori kannattamana, että SAK:n V edustajakokous tuomitsee työaikana SAK.n ulkopuolella järjestetyt torikokoukset. Voitaisiinko tämä hyväksyä yksimieliseeti? -.- A. Saarinen: Täällä on esitetty julkilausuma jossa SAK:n edustajakokous yksimielisesti tuomitsisi ns. torikokoukset, jotka on toimeenpantu ilman SAK:n myötävaikutusta. Minä esittäisin, että asia joka lähetettäisiin menettelytapavaliokuntaan sillä evästyksellä, että mikäli päätöslauselma tehdään, siinä otettaisiin huomioon ainakin seuraavat näkökohdat: että mikäli jokin työväenjärjestö suunittelee jonkun joukkomielenosoituksen tai kokouksen järjestämistä, niin sen 87 * s^tm- - ~

14 88 olisi otettava yhteys SAK:hon, mikäli tälle kokoukselle halutaan saada myöskin ammatillisesti järjestyneiden työläisten tuki. A. Kauhanen: Minä yhdyn edellisen puheenvuoronkäyttäjän ehdotukseen, että asia lähetettäisiin menettelytapavaliokuntaan. Puheenjohtaja; Edustajakokous voinee suorittaa koeäänestyksen siitä, onko asia pantava asianomaiseen valiokuntaan. E, Huunonen: Minun mielestäni, kun täällä on tehty aivan selvä esitys, että asia lähetettäisiin menettelytapavaliokuntaan, näin voidaan' menetellä ja menettelytapaväliokunta voi tästä lausua oman käsityksensä ja tuoda asian uudelleen edustajakokoukseen. Puheenjohtaja: Ehkä voidaan hyväksyä, että asia lähetetään menettelytapavaliokuntaan. x Asia lähetetään menettelytapavaliokuntaan. Paikkakuntaluokittelu. \ L. Kontturi: Mehän tunnemme viimevuotisen palkkojen kehityksen, ja ennen kaikkea minulla on oman ammattini osalta, siis rautatieläisenä asiaa tässä antaa vähän SAK:n työvaliokunnalle meidän mielipiteitämme julki. Meillähän oli palkkaliike viime vuonna, joka oli niinkin jyrkässä sävyssä, että me pyysimme. SAK:lta lakkolupaa. Tämän kuitenkin SAK:n työvaliftkunta epäsi meiltä, johon meidänkin liittomme liittoneuvosto suostui, sillä toivomuksella tai valtiovallan lupauksella, että meidän palkkamme järjestetään tämän vuoden tammikujin 1 päivään mennessä. Tämä lupaus on kyllä nyt täytetty, mutta minun mielestäni olisi ollut asiallista, että SAK, joka epäsi meiltä tämän työtaistelun, olisi painostanut valtiovaltaa siinä mielessä, että asianomaiset elimet olisivat ryhtyneet niin ajoissa toimenpiteisiin, että meille tuo palkka olisi maksettu tammikuun; 1 päivästä lukien eikä nyt, kun jo on kohta puoli vuotta kulunut ja jolloin meillä on jo uusi hintojen vyöry tapahtunut. Täällä veturimiehet jo huomauttivat, että heitä uhattiin reservi- ja työpalveluksella. Jopa meitä uhattiin rikoslain puitteissa,' jos me. vain 'ryhdymme lakkoon, ja meidän liittomme kanta olikin se, että me noudatamme niitä sääntöjä, mihinkä ne ovat lupauksen antaneet^ mutta olisimme odottaneet SAK:n toimivan tässä meidän palkka-asiassamme tarmokkaammin ja niin, että se olisi ajallansa tullut. Nyt on tullut tavaksi se, että palkat, kun ne järjestetään, maksetaan taannehtivasti, joka ei voi olla tervettä palkkapolitiikkaa eikä missään tapauksessa kannatettavaa. Palkat on määrättävä silloin kun.niitä anotaan ja ne myöskin pidettävä sen mukaisina. Minä toivonkin, että nyt valittava työvaliokunta ottaa tämän asian huomioon. K. Kalpio : Täytyy minunkin valittaa, että kun meillä oli viime vuonna se palkkaliike käynnissä ja meillä oli lakonuhka edessä, me emme sittenkään yrittäneet saada, että olisivat asiat tulleet paremmin järjestettyä ja paljon nopeammin, kuin mitä ne ovat tulleet. Työvaliokunnan jäsenet ja erityisesti molemmat puheenjohtajat muistavat vallan hyvin, kun oltiin Vallilan työväentalolla. Siellä puoliyöhön mennessä kun tästä asiasta keskusteltiin, he lupasivat vaikuttaa niin, että ne suuret palkkakuopat, mitä rautatieläisten palkoissa on, tullaan korjaamaan sen linnarauhan aikana, mikä silloin

15 oli suunnitteilla. Samoin- myös oli samassa tilaisuudessa SAK:n työvaliokuntaan kuuluva ministeri Härmä,, joka myöskin lupasi, että hän koettaa vaikuttaa, että hallituksessa asetetaan toimikunta, joka käsittelee ne asiat ja tulee tekemään korjauksia niissä kohdissa, mitä meidän vaatimuksemme nyt edellyttivät. Millainen tämä komitea sit-' ten asetettiin! Siihen asetettiin aivan suuripalkkaisimmat virkamiehet. Nimittäin siihen tulivat Honka, Kahra, Nurmela ja sihteeriksi rautaaehallituksen kamreeri Salonen. Me arvasimme jo silloin, kun saimme tietää, keitä tähän komiteaan oli tullut jäseniksi, että alempipalkkaiset ainakin jäävät osattomiksi tästä palkkojen tasoituksesta, millä nimellä silloin lähetettiin tätä asiaa ajamaan. Silloin olisi pitänyt SAK:n työvaliokunnan esittää kova esitys, että tähän toimikuntaan x on myöskin ammatillisen työväenliikkeen saatava edustajansa, muuten ei tästä palkkojen järjestelystä tule kunnollista. Tuloksen tiedämme vallan hyvin, minkälaisen ehdotuksen tämä palkkakomitea sitten teki. Yläpäässä oli varaa ehdottaa palkkoja korotettavaksi yli , mk, ja alapäässä kävi niinkin, että senaikaiset palkat alenivat. Eikö olisi ollut silloin tarpeellista, että myöskin työväen edustajat olisivat olleet jo alkuasteella valvomassa tätä asiaa? Ja tämän komitean työtä on puolittain hyväksytty jatkuvasti, että -sillä linjalla vain pitäisi hyväksyä edelleenkin, mitä tämä komitea ehdottaa. En sano mitään, jos valtiovallalla on varaa maksaa hyvät palkat, mutta alapäässä olisi pitänyt saada sille asteelle palkat, että ne tyydyttäisivät. Ja niinkuin täällä liittomme jäsen toi esille, näitä kuoppapaikkoja ei ole vielä-» kääh toteutettu. Asia on vasta neuvotteluasteella. On luvattu neuvotella monista kuoppapaikoista, jotka ovat jääneet täyttämättä. Luvattiin, että ne tammikuun 1 päivään järjestetään, luvattiin, että ne maksetaan, mutta vasta 1/3 takamaksuista on saatu. Vastaisen varalle, kun tällaisia valtion palkkakomiteoita asetetaan viran ja toimen haltijain palkkoja järjestämään, niin kyllä silloin täytyy niinkin suuren järjestön kuin SAK saada suhteellinen edustus myöskin näihin toimikuntiin, ettei tule tällaista munausta, kuin tämä komitean asettaminen on ollut. Myöskin sen työn tulos osoittaa, että me emme voi mitenkään hyväksyä sitä menettelyä. J. Antikainen: Minun täytyy ihmetellä aikapalkkalaisten, etenkin Metsätalousammattiliiton puolesta sitä, minkä takia SAK:n työvaliokunta ei ole antanut vastausta tai tukea meidän liitolle. Johtuuko se siitä, että tämä on liian nuori liitto tai pieni? Suurille tietysti annetaan, koska kirjallisesti on pyydetty apua palkkataisteluissa. Meillä on ollut niin hirveän pienet palkat, jopa viime vuoden alkupuoliskolla, oli 5.500: kuun palkka. Elääkö perheellinen, ainakin joka joutuu meidän alalla kulkemaan maata ja perhe asuu jossakin toisessa paikassa, elääkö tämä tällä! Nyt sitten mentiin hinta- ja - palkkaneuvostoon työnantajien kanssa,' mutta* siellä ei tullut muuta kuin sopimusluontoinen lupaus siltä, että meidän palkkojamme korotetaan. Mutta sellaiset, jotka eivät ole kuuluneet työnantajaliittoon, ne eivät ollenkaan ole korottaneet näitä palkkoja vielä nytkään siihen, mitä sopimusluontoisissa palkoissa olisi pitänyt korottaa. Koska SAK:lta liiton taholta on pyydetty tukea, että nämä osastot, nämä työnantajat, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon, maksaisivat työnjohtajille saman palkan, minkä maksavat työnantajaliittoon-kuuluvat, 89»

16 90 niin pyytäisin vastausta, että minne tämä on joutunut, koska SAK ei ole antanut siihen vastausta. S. Lind: Me, elämme aikaa, jolloin maaseutu teollisoituu hyvin voimakkaasti. Maaseudulla rakennetaan uusia teollisuuslaitoksia ja tuotantolaitoksia. Tällaisia teollisuuslaitoksia rakennettaessa vuokrat kohoavat ja vaikuttavat hyvin voimakkaasti myöskin sen mukana tuotteiden hintoihin. Ei kysytä palkka- ja hintaneuvoston päätöksiä, kun paikkakunnalla kohoavat vuokrat. Minä esittäisin, että nyt valittava SAK:n työvaliokunta ja valtuusto saisivat oikeuden käsitellä ja seurata hyvin tarkasti näitä tapauksia, kun uusia teollisuuslaitoksia rakennetaan, ja että seuraavat näiden paikkakuntaluokkien vuokrien ja hintojen reaaliarvon kohoamista ja esittävät aikanaan sosiaaliministeriölle paikkakunnan kohotettavaksi seuraavaan kalleusluokkaan. E. Huunonen: Kun tässä viimeisessä puheenvuorossa kajottiin tähän seuraavaan kysymykseen "Paikkakuntaluokittelu", niin minä haluaisin sen johdosta aloittaa tämän puheenvuoroni tällä, koska minä aavistan, että tullaan keskustelemaan tästäkin asiasta. Mutta sen vaatimattoman toivomuksen minä kuitenkin ehkä saisin lausua, että jos me lähdemme tätä paikkakuntaluokittelua täällä edustajakokouksessa järjestämään yksityiskohdittain, niin me emme vielä ensi viikollakaan pääse kotiin. Sitäpaitsi meidän paikkakuntaluokituksemme kyllä itse periaatteeltaan kestää ehdottomasti vertailun. Meillä aikaisemmin paikkakuntaluokittelu virallisesti kulki 35 %:n eroin siten, että jos Helsingissä lähdettiin nollan tasosta, niin jollain syrjäseudulla maaseudulla saattoi palkkataso olla 35 % alhaisempi kuin Helsingissä, Sellaisessa maassa kuin Ruotsissa muistaakseni paikkakuntien kalleuserot ovat noin 32 34/% Tukholman palkkoihin verrattuna. Meillä sensijaan tässä kysymyksessä on menty niin lähelle, että eroa on vain 15 % halvemman ja kalliimman paikkakunnan välillä. Ja tämä on ilmeiseesti sellainen ero, jota ei enää saada vähemmäksi, sillä on eroa eri paikkakuntien välillä kalleussuhteessa, siitä ei päästä yli eikä ympäri." Mitä sitten taas tulee itse asian käytännölliseen hoitamiseen, mikä paikkakunta kuuluu ensimmäiseen, mikä toiseen, kolmanteen ja neljänteen kalleusryhmään, ne ovat aina käytännön kysymyksiä, jotka täytyy tapaus tapaukselta tutkia, ja on aivan inhimillistä, että jokainen paikkakunta katsoo olevansa juuri kallein paikkakunta, jossa pitäisi palkat senmukaisesti järjestää. Metsätalousammattiliiton edustajalle minä pyytäisin vain lyhyesti huomauttaa, että SAK:n työvaliokunnalle ei ole tältä liitolta tullut yhtään ainoata esitystä tähän mennessä, jossa olisi esitetty palkkoja hoidettavaksi sillä tavoin, kuin mitä liiton edustaja täällä esitti. Joko tämä kirjelmä on jäänyt toimitsijoiden huolimattomuuden takia lähettämättä tai se on muutoin hukkunut, mutta SAK:n työvaliokunnalle ei ole sellaista tullut. Kun me Jiyt puhumme palkkaliikkeistä ja niiden hoitamisesta, niin loukkaamatta ketään sanoisin, että kun tämmöisiä asioita lähdetään käsittelemään, niin ilmeisesti sellaisessakin paikassa kuin tässä edustajakokouksessa pitäisi pitää pieni oppitunti siitä, mikä osuus palkkaliikkeiden hoitamisessa kuuluu liitoille ja mikä keskusjärjestölle. t

17 \ SAK:ssa on 38 eri liittoa. Jos SAK:n työvaliokunnan pitäisi hoitaa kaikkien näiden liittojen palkkaliikkeet käytännössä, niin se on aivan mahdoton tehtävä. SAK:hon ei voida sijoittaa niin paljon voimaa, että tämä olisi mahdollista, eivätkä meidän sääntömme eivätkä menettelytapamme myöskään tätä edellytä. Minä olen huomannut hyvin usein, että varsinkin valtion viran- ja toimenhaltijaluttojen taholla on tässä suhteessa jonkinlaista epäselvyyttä. Asia ymmärretään usein niin, että SAK:n työvaliokunnan olisi käytännöllisesti hoidettava kaikki heitä koskevat palkkajutut. Tahdon tässä yhteydessä nimenomaan korcfetaa, että tällainen on harhakäsitys. Kyllä liiton itsensä meidän järjestömuotomme mukaan täytyy olla se, joka on liikkeellepaneva voima, joka asiantuntijana ensin hoitaa nämä kysymykset, ja vasta sitten, kun ne ovat ^kehittyneet määrätylle pisteelle ja kun mikään muu ei enää auta, silloin tullaan keskusjärjestön apua pyytämään, ja se aina saa*'' daankin. SAK:n taholta on nimenomaan valtion viran ja toimen haltijoiden palkkakysymyksiin niiden erikoisluonteen' vuoksi kiinnitetty ehkä suurempaakin huomiota, kuin muiden liittojen, nimittäin kun on kysymys yksityistapauksista. SAK:han on nimenomaan tätä tarkoitusta varten ajanut palkkapolitiikkaa siten, että nämä liitot ovat saaneet määrätyn yhteisjärjestön, jonka tehtävänä on yhteisesti hoitaa valtion viran ja toimen haltijoiden palkkakysymyksiä. Tälle järjestölle on myöskin palkattu toimitsija, joka nimenomaan hoitelee näitä kysymyksiä. SAK:n työvaliokunnan on mahdoton tietää, milloinka asetetaan komiteoita valtion toimesta,' elleivät asianomaiset liitot tuo itse tätä kysymystä SAK:n työvaliokunnalle. Minä. luulen, eitä on kohtuutonta vaatia, että SAK:n työvaliokunnan pitäisi kaikkia näitä yksityistapauksia seurata. Siitä ei kerta kaikkian tule mitään. Jos on, niinkuin onkin, valtiovallan toimesta asetettu sellaisia komiteoita/ jotka käsittelevät näitä palkka- tai työehtokysymyksiä ja niissä ei ole otettu riittävästi huomioon ammatillisten järjestöjen edustusta, niin liirtojen asia ja varsinkin tämän yhteistyöjärjestön asia on ensi kädessä tuoda asia esille, ja silloin vasta siihen SAK:n työvaliokunta voi puuttua. Mainitsen kuitenkin, että eräs tapaus sattui tässä aivan hiljattain. Er^s ministeriö asetti komitean, joka käsitteli juuri näitä kysymyksiä, eikä ottanut tässä komitean asettelussa huo-, mioon niitä näkökohtia^ mitä meidän taholtamme sen edustajamäärään nähden esitetiin. Ja kun näin tapahtui, niin SAK:n taholta ilmoitettiin asianomaisille virkamiehille, etiä ellei komitean kokoonpanoa muuteta sillä tavoin, että meidän liittomme saavat' siinä suhteellisen edustuksen sillä tavoin, kuin minkä me pidämme kohtuullisena, niin ei meiltä tule yhtään ainoata edustajaa tähän komiteaan. Seuraus tästä oli, että parin päivän kuluttua asia tarkistettiin ja nämä viran- ja toimenhaltijaliitot saivat siihen sefi edustuksen, mitä ne pitivät tähtäimessä. Näin minun- nähdäkseni aa vastaisuudessakin asiat hoidettava, mutta tämä edellyttää, että liitot itse ovat aktiivisia ja aloitteentekijöitä. Keskusjärjestön on aivan mahdoton tietää kaikkia yksityiskohtia ja puuttua niihin. 91 P u h e e n j o h t a j a : Kokouksen työaika tältä päivältä on loppu. Ensimmäinen puheenvuoro tässä asiassa huomen aamuna on Jäntillä.

18 92 Ilmoitusasia P u h e e n j o h t * j a: Vielä ilmoitusasia. Sumu: Edustajille huomautetaan, että kuten kutsukorteista käy ilmi, tänä iltana on ns. kongressipäivällinen Työväentalon ravintolan yläsalissa alkaen kello Koska tässä tilaisuudessa on tarkoitus esittää myöskin henkistä ohjelmaa yhteiseksi ratoksi ja se tapahtuu parhaiten yhteislaululla, niin pyydetään edustajia, varaamaan «sukaansa laulukirja, joka on salkuissa. '., Kokous keskeytettiin kello i Kolmas kokouspäivä. Kokous aloitettiin klo Puhetta johti Eino P a 1 a ri d e r ja sihteereinä U. Hiironen ja E. H a ka la. Aluksi laulettiin "Pohjolan 'raatajani juhlalaulu". Toimitettiin nimenhuuto:.. Puheenjohtaj a":'minä pyydän vielä huomauttaa, että jote tänne saapuu myöhemmin sellaisia, jotka eivät ole olleet nimenhuudossa, he kävisivät ilmoittautumassa sihteerille. ' Jatkamme» toimintakertomusten käsittelyä. Keskustelua jatkettiin palkkasäännöstelyn paikkakuntaluokittelun kohdalta. A. Jäntti: Lähtiessämme käsittelemään vuoden 1946 toimintakertomuksen kohtaa työpalkoista* ja SAK:n suhtautumisesta häihin kysymyksiin, täytyy ensiksikin todeta,; että SAK:lla valtion palkkasäännöstelyn voimassaollessa ei ole syinkään ollut suuria mahdollisuuksia tyydyttää työväestön tarpeita ja vaatimuksia tässä kysymyksessä. Mutta kuitenkin täytyy myöskin todeta, että ei kaikissa kysymyksissä SAK:n johdon kanta kuitenkaan ole ollut kaikkein mauikelpoisinta. Minun täytyy tässä kiinnittää huomiota erääseen kysymykseen, joka kylläkään ei ole kovin suuri, mutta joka kuitenkin mielestäni ansaitsee maminhan. Kysymys on nimittäin viime kesän aikana sattuneesta, palkkarettelöstä putki työalalla maassamme,, jossa Helsingin putkityöläiset J9utuivat ryhtymään ns. korpilakkoon, sanon ' ryhtymään sijksi, että mieliala oli näissä kysymyksissä sikäli kärjistynyt, että tätä korpilakkoa ei parhaalla tahdollakaan voitu välttää. Meillä oli kysymyksessä tällä kertaa ainoastaan palkkasäännöstelypäätösten edellyttämät vaatimukset. Kysymys oli nimittäin palkka- säännöstelypäätöksessä mainitusta ns. henkilökohtaisesta korotukses-. ta. Me kävimme tämän kysymyksen takia kaikissa mahdollisissa instans- "seissa ja lopulta palkkaneuvpsto myönsi meille oikeuden nauttia näistä henkilökohtaisista korotuksista. Nyt kuitenkin työnantajat,

19 palkkaneuvoston lupauksista huolimatta, koska palkkaneuvosto ei määrännyt sitä rajaa, mihin määrään saa tätä korotusta maksaa, suhtautuivat erittäin kylmäkiskoisesti tähän kysymykseen myöntäen tätä korotusta aivan mitättömälle työläismäärälle. Työntekijät tietysti kääntyivät ensikädessä liittonsa ja sen kautta SAK:n puoleen, mutta minun täytyy ikäväkseni todeta ja tunnustaa, että SAJK:n taholta ei tässä kysymyksessä ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. SAK ei kääntynyt työnantajien puoleen ja niin jouduimme lähtemään kaikesta huolimatta tähän korpilakkoon, joka yksinomaan käsitti Helsingin putkityöntekijät luvultaan noin työntekijää. Minä" toivoisinkin vastedes, vaikkeivät kysymykset olekaan varsin laajoja, että SAK:n johdon taholta vastaisuudessa suhtauduttaisiin toisella tavalla tällai-. siin kysymyksiin. Se, että SAK ottaa tällaisen poistyöntävän kannan, ei suinkaan - työläisjoukkoja lähennä SAK:hon, päinvastoin. Minä toivoisin siis, että nyt täällä valittava SAK:n johto vastaisuudessa harkitsee, tämänkin laajuisia asioita ja ottaa lähemmän yhteyden työntekijöiden kanssa. Tällä tavalla saavutetaan se toverillinen suhde perus- ja keskusjärjestöjen välillä. O. Korsi: Pyysin tämän puheenvuoron nimenomaan paikkakuntaluokittelukysymyksen kohdalla siinä mielessä, että tämä paikkakuntaluokittelu ei nyt tosiaan tällä hetkellä tunnu tekevän oikeutta siinä mielessä, että kaikki ne paikkakunnat, jotka tosiaan ovat samassa kalleusryhmässä, siis kalleimmassa, eivät tähän kuitenkaan kuulu. Me olemme näistä suuremmista maaseutukaupungeista monet tehneet esityksiä saadaksemme tähän korjauksen, mutta ne ovat kuitenkih menneet hukkaan, sillä tulosta siitä ei ole näkynyt Kun tällä kertaa meillä ovat kaikki hinnat säännöstellyt vuokria myöten, elintarpeet aivan kiinteästi samanhintaiset, niin näihin kaupunkipaikkoihin nähden ei mielestäni ole mitään hintaeroa olemassa, joka' tämän palkan eron olisi asiallisesti aiheuttanut. Mutta täällä toveri Huunonen myöskin eilen selvitti, että me emme täällä voi ruveta joka paikkakunnan takia kamppailemaan ja tekemään uutta luokittelua. Varsinaisesti tähän palkkakysymykseen ja sen viime vuoden aikana tapahtuneeseen hoitoon mennäkseni, mielestäni SAK on tehnyt maan talouselämäl e sellaisen suurpalveluksen, josta jo tällä kertaa mieleestäni olisi aika saada korvausta. Kun täällä eilen käydyssä keskustelussa rohkenin viitata siihen, että palkat vuonna" 1945 tehdyn_palkkasäännöstelypäätöksen aikana nousivat kohtuuttomasti, niin 'minä en nyt tälläkään kertaa voisi tästä väitteestä tinkiä, sillä tosiasiahan on se, että tätä palkkasäännöstelypäätöstä v tehdessä indeksi oli runsaat 200 pistettä ja tänä keväänä indeksi on noussut 2,5-kertaiseksi tuosta määrästä. Mikäli ohjepalkkaa silloin pidettiin kohtuullisena: 35 markkaa amfnattimiehille, niin se kai pitäisi tällä kertaa olla pyörein luvuin 90 markkaa. Totuus tässä kuitenkin on se, että me olemme edelleenkin tuossa 35 markan palkassa. Mielestäni tämä aivan selvästi todistaa, että tosiaan silloin palkat jonkin verran liikaa nousivat, koska meillä ei ollut katetta tälle rahamäärälle, jonka saimme, vaan tosiasia oli se, että kun tämä lisäostovoima hejtettiin markkinoille, se automaattisesti nosti hinnat. Seurauksena ali ainoastaan inflation nopea kehittyminen ja sillä tavoin meidän oman asemamme heikkeneminen. 93

20 94 Nyt on mielenkiintoista todeta, että SAK:n viime vuoden palkkapolitiikka on ollut niin pidättyväistä kuin se on ollut, te. siitä on johtunut, että-kaikista näistä hintojen korotuksista huolimatta meille ei palkkoja ole nostettu ja siitä yksinomaan ansio tulee SAK:n johdolle. Tällä tavoin mielestäni viime vuoden palkkakysymyksen hoito SAK:n historiassa täytyy piirtyä myöskin maan talouselämän historiaan eräänä suurtekona maan palkkatyöväestön taholta talouselämän vakaannuttamisen puolesta. Meillähän ei olisi ollut mahdollista jatkaa sitä samaa, millä v aloitimme, ja tällä tavoin viedä inflatiota loppuun saakka ja saattaa maan talouselämä sekasortoon, jonka seuraukset me Unkarista jpkainen tiedämme. Mutta kuitenkin olosuhteet meillä ovat kehittyneet siihen, että mikään ei enää voine estää sitä, että palkkojen parannus on aikaansaatava. Eilen kuulimme toveriemme esittävän päivän kysymyksistä kannan, että työnantajapiirit tällä kertaa yrittävät kaikin keinoin kiertää ja tehdä mitättömäksi tämän ns. 6 markan tuntipalkan lisän. Se johtuu juuri siitä, että he sittenkin hakevat kaiken velvollisuutensa asettaa meidän kannettavaksemme. Ja minkä takia? Siitä syystä, että he tietävät, että meidän yhtenäinen voimamme ei tällä kertaa ole niin lujaksi koottuna, että tällaiset suunnitelmat olisivat tällä kertaa mahdottomia. Minä en ryftdy tässä millään tavoin, antamaan "ohjeita, mutta ennenkaikkea minä haluaisin tämän yhtenäisyyden puolesta sanoa sanani siinä mielessä, minkä toveri Hakulinen täällä sanoi eilen, että meidän vas-, tustajamme on sittenkin tuo kapit alistiporvari. Me emme keskenämme voi tuntea aihetta siihen, että me lähdemme toinen toistamme syyttelemään, koska sen seurauksena ei ole mitään muuta kuin meidän asioittemme ja omien mahdollisuuksiemme pilaaminen. Jos minä rohkenisin tässä tehdä esityksen, mikäli se nyt muuten on mahdollista, niin mielelläni esittäisin, että niille ' työläispiireille, jotka tämän asian edestä nyt kentällä kamppailevat, tämän kokouksen puolesta lähetettäisiin tervehdys valtiovallalle ja työnantajapiireille, että tuo kysymys on järjestettävä välittömästi ja ilman mitään mutkia ja saivartelua, joita siinä nyt näyttää olevan. Puheenjohtaja: Ehdotan, että kun täällä on vielä 4 puheenvuoroa tästä samasta asiasta, että puheenvuorot asiasta rajoitettaisiin. Täällä on Antikainen, Kaipio, Rantala ja Ollanketo. Puheenvuorot päätettiin rajoittaa. J. Antikainen: Minun eilen pitämääni puheenvuoroon s SAK:n puheenjohtaja Huunonen vastasi, ettei metsätalousammattiliitolta oli? tullut mitään pyyntöä palkkajutussa. Tämä ei pidä paikkaansa, Esim. marraskuussa 1946 kävi kymmenmiehinen joukkue puheenjohtaja Huunosen suostumuksella SAK:ssa pyytämässä palkkojemme järjestelyä. Olisi mielestäni ollut oikein ja kohtuullista laatia yhdessä tämän lähetystön kanssa suunnitelma ja ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, mistä olisi ollut tuloksena se, että metsätyönjohtajien palkat olisi saatettu oikealle tolalle. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan tuloksena saatiin merkitä SAK:n kohdalta nolla. Kun tähän joukkoon oli valittu liittotoimikunnan jäseniä, niin ainakin olfsi pitänyt ryhtyä jonkinlaisiin toimenpiteisiin tai antaa näille neuvoja ja ohjeita, mikä ei kuitenkaan mielestäni. tapahtunut. Minun on pakko valittaa sitä, että olemme

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 2000 Sisältö Vastaus epävarmuuteen...................................... 3 2 On meneillään varsin vilkas työmarkkinakevät. Vahvat liitot saavat hyviä sopimuksia,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi

50mk/h minimipalkaksi Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 toukokuu 21 Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 2000 Syndika vapaa työväenlehti 1/2000 2000 2 Sisältö

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely toteutettiin 14.11. - 24.11.2013 välisenä aikana uintiharrastuksessa mukana olleiden lasten vanhemmille. Vastaajia oli

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. Pankkivaltuusmiesten johtosääntö. Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännöstä. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Sen muutoksen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot