Vuoden T946 toimintakertomuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden T946 toimintakertomuksen"

Transkriptio

1 H'<-*#r~-*>'*ri&$Jt *&,*.. Vuoden T946 toimintakertomuksen 75 käsittely jatkuu. Suh'autuminen työpaikkakokouksiin ja työnseisauksiin. A. Saarinen: Vuoden 1945 toimintakertomuksen yhteydessä asetettiin työvaliokunnan vastattavaksi kysymys, mitä se on tehnyt virkamieskunnan puhdistamiseksi. Kysymys koski lähinnä SAK:n jäsenliittojen liittotoimikuntien elokuussa 1945 tekemän päätöksen käytäntöön soveltamista. Tähän kysymyksen vastasi toveri Huunonen minun mielestäni hyvin ylimalkaisesti toteamalla, etä SAK on ollut ja on edelleenkin sitä mieltä, että kelvottomat virkamiehet on poistettava. Mielestäni kysymys-on niin vakava, että pelkät mielipideilmaisut eivät suinkaan riitä. Tarvitaan myöskin käytännöllisiä toimenpiteitä. En tahdo sitä sanoa, että SAK:n olisi välittömästi tai SAK:n jäsenis- ' tön olisi lähdettävä erottamaan virkamiehiä, mutta hiukan voimakkaampia mielipideilmaisuja sittenkin tarvittaisiin kuin pelkkä tuollainen kirjallinen julkilausuma. Jos SAK ja sen jäsenliitot esim. palkkakysymyksiin suhtautuisivat samalla tavalla esittämällä vain pelkän mielipiteensä asiassa, niin varma olen siitä, että me emme pääse palkkakysymyksessäkään kovinkaan pitkälle. Niin ollen toveri Huunosen vastaus ei tyydytä ainakaan sitä osaa maamme työväestöä, joka tässä kysymyksessä, sjis virkamieskunnan puhdistamisessa näkee hyvin vakavan ja erkoisen tärkeän kysymyksen myöskin ammattiyhdistysliikkeen kannalta kaisoen. Millä tavalla työvaliokunta on käytännössä toteuttanut liittotoimikuntien elokuussa vuonna 1945 tekemää yksimielistä päätöstä, käy ilmi hyvin surullisella tavalla siität' päätöslauselmasta, joka on nähtävissämme. Tässä työvaliokunta tuomitsee suorastaan työväestön liikehtimisen. Myönnän kernaasti, että tämä liikehtiminen olisi voitu järjestää paremmalla tavalla, kuin se tapahtui, mutta se' ei kuitenkaan minun mielestäni anna työvaliokunnalle oikeutta suhtautua niin kielteisellä tavalla tällaiseen liikehtimiseen tällaisen kysymyksen puolesta, kuin tapahtui. Ja puheenvuoroni tarkoituksena olikin "vain kiinnittää huomiota siihen jä alleviivata erikoisesti sitä seikkaa, että työvaliokunnan käytännölliset toimenpiteet ovat jyrkässä ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, jotka se on hyväksynyt. E. Huunonen: Kyllä minun täytyy olla edellisen toverin kanssa jonkun verran eri mieltä niistä ajatuksista, mitä hän täällä esitti, SAK:n Työvaliokunta on käsittänyt asian niin, että se on ammattiyhdistysliike, joka hallitsee työpaikkoja. Työvaliokunta julistusta antaessaan on lähtenyt tästä perusajatuksesta, ja ammattiyhdistysmiehenä minä henkilökohtaisesti myöskin tämän hyväksyn. Jos me kerran kunnioitamme ammattiyhdistysliikettä, jos mc pidämme välttämättömänä sen, että se vain hallitsee työmarkkinoita ja työpaikkoja eivätkä mitkään muut, niin muuta tietä ei ole. Tästä periaatteesta täytyy lähteä. s SAK:n julkilausumassa ei sensijaan puututa siihen, mitä työntekijät tekevät silloin, kun he ovat työmarkkinoiden ulkopuolella, ts. vapaa-aikoinaan, ja tämä on myöskin iryvin tärkeä peri-. aate. Me emme voi ammattiyhdistysliikkeessä vaatia sitä, että kaikki jäsenemme kuuluisivat samaan poliittiseen uskontunnustukseen. Se ei

2 76 ole millään tavoin välttämätöntäkään. Jokainen saa yksityisenä ihmisenä kuulua siihen poliittiseen ryhmään, mihinkä hänen vakaumuksensa häntä" vetää. Tästä johtuu myöskin, että ei vapaa-aikoina, silloin kun ollaan työmarkkinoiden, ulkopuolella, työpaikkojen ulkopuolella, ammattiyhdistysliikkeellä ole mitään oikeutta sanoa, mitä työntekijät tai työntekijäin poliittiset järjestöt tekevät tai mitenkä ne toimivat. Mutta siitä käsittääkseni täytyy pitää tiukasti kiinni, että työpaikkoja ja työmarkkinoita hallitsee vain ammattiyhdistysliike ja siihen kuuluvat järjestöt. Jos muulle tielle lähdetään,'silloin-ammattiyhdistysliike menettää sen merkityksensä, mikä sillä pitää ehdottomasti olla. A. Jäntti: Täytynee muutamalla sanalla kajota tähän kysymykseen. Täällä puheenjohtaja Huunonen mainitsi, että tämä on poliittisten järjestöjen järjestelyjä, nämä tällaiset kokoukset ja mielenosoitukset. Minusta kyllä myöskin ammatillisella liikkeellä on aihetta jotenkin muutenkin kytkeytyä tällaiseen kysymykseen, kuin vain sillä, että lähettää joitakin papereita ja päätöslauselmia, jotka useimmin jäävät näihin virastoihin hukkumaan, ja sen jälkeen näillä on pitkät ajat monta kertaa, ennen kuin näistä saadaan edes minkäänlaisia tietoja. Muuten, juuri SAK;n työvaliokunnan suhtautuminen esimerkiksi ns. torikokouksiin, joita työläiset järjestävät vapaa-aikoinaan, oli erikoisen kylmäkiskoista. Ja minun täytyy muistuttaa mieliin, että työläisten on aina täytynyt käyttää hakiessaan itselleen joitakin etuisuuksia, pakkokeinoja, joiksi näitä SAK:n Työvaliokunnan' taholta sekä epäparlamentaarisfesi on mainittu. Minun täytyy palautua vuosikymmeniä taaksepäin, 'ja silloin esimerkiksi kahdeksan tunnin työaikalaki ja monet muut syntyivät tällaisilla pakkokeinoilla. Mehän tiedämme, että porvaristo ei myönnä meille mitään muuten kuin voiman kautta. Ja näin ollen minä olenkin sitä mieltä, että myöskin ammatillisesti järjestäytyneitä työläisillä on oikeus ainakin omana vapaa-aikanaan osoittaa tarpeeksi näkyvästi mieltään näissä tällaisissa tärkeissä kysymyksissä. (Välihuuto: Sitähän ei työvaliokunlja kielläkään.) O. Korsi: Tämä mielestäni on erittäin tärkeä, tämä kysymys, joka tässä nyt tämän vuoden toiminnan kohdalta käsitellään, kysymyshän on nimenomaan taloudellisesta demokratiasta ^"a ehkä paremminkin olisi tähän syytä kytkeä tämä teollisuusdemokratia tässä minun puheenvuoroni merkeissä. Me, nimittäin valtion viran ja toimenhaltijat, olemme ensinnäkin kaikkeen siihen demokratiaan nähden, mikä nyt on saatu yksityisten työnantajien työpaikoilla syntymään aivan jälkeen jääneitä tälläkin hetkellä. Meillä ei millään tavoin työ- Jäisten asemaa tunnusteta, ja ennen kaikkea meilä ei ole mitään mahdollisuuksia tällä tavoin tuotantokomiteoitten välityksellä asioihin puuttua, kuin on yleensä työläisillä. Näin ollen olisikin mielestäni SAK:n työvaliokunnan tehtävänä ollut kiinnittää erinomaisesti huo-, miota juuri tähän kysymykseen, koska, niinkuin täällä aivan oikein sanottiin, suuntaviivoja vastaisuudelle pohdittaessa todetaan, että valtion työnantajana pitäisi olla esimerkkinä. Tässä me nyt kuitenkin olemme aivan päinvastaisessa. Haluaisin muutamalla sanalla myös kosketella tätä näitien työpaikkakokousten asemaa. Mielestäni tässä tov. Huunonen toi aivan sel-

3 laisen terveen käsityksen julki, jonka mukaisesti asioita pitää hoitaa, ja näin ollen mielestäni ne ovatkin hoidettu oikein. Mutta kysymys kuitenkin ydinkohdaltaan kai ei aivan tällä tavoin tullut selviteltyä, sillä toinen asia on se, että onko tehty SAK:n puolelta kaikki se, mitä olisi voitu tehdä näitten virkamiesten puhdistamiseksi. Sillä tänä päi-i vänä on todettava, että vallankin valtion laitoksissa vastuunalaisilla paikoilla ja ennen kaikkea sellaisilla paikoilla, joitten asenne suorastaan koskettelee työntekijöitä, on henkilöitä, joita ei oikeastaan niihin sopivina voitaisi pitää. Ei tarvitse palautua pitemmälle kuin sota-aikaan, jolloin jo suojeluskuntaan kuuluminen täällä rautatielaitoksessa _ merkittiin ansioluetteloon,, sen perusteella miestä nostettiin ylös ja eteenpäin.' Kaikki ne, jotka eivät siihen kuuluneet, ne hyvin monilla työpaikoilla sivuutettiin ja kärsivät vuosikausia eteenpäin pääsyssä. On tietysti'myönnettävä, että tämä oli eräänlainen moraalinen asenne silloisessa valtion palveluksessa»olevan työlaitoksen johdon taholta, johon ei hiillään tavoin SAK:lla voi olla osuutta, mutta toiselta puolen tämän epäkohdan vaikutuksen eliminoimiseksi mielestäni SAK:n voimalla olisi voitu saada parannusta aikaan. Minulla on se vakaa käsitys, että tällä hetkellä monien valtion työlaitosten johdossa olevien ulkonaiset esiintymiset ovat muuttuneet, mutta ne ovat vain muuttuneet niin pitkäksi aikaa, kuin heillä on 'pakko, kun he tietävät, että nyt on pidettävä suu nätisti. Sen jälkeen, jos tulee herpaantumisia ammatillisten järjestöjen, yleensä työväen järjestöjen ja työväenpuolueiden toiminnan, taholta, niin kyllä ne ovat samoja sortajia meihin nähden kuin ennenkin. Tässä mielessä minä uskoisin, eftä ne kokoukset ja ne mielipiteen ilmaukset, jotka nyt tässä SAK:n julistuksessa tuomitaan, ovat syntyneet, koska SAK:^ johto ei näiden mielestä kyllin selvästi ole ottanut asennetta tähän kysymykseen nähden. Minä siis, niinkuin jo sanoin, hyväksyisin tämän ohjelman, mutta kuitenkin minulla on se vakaa käsitys, että tämän kysymyksen eteen on työtä tehtävä, se ei ole millään tavoin poissa päiväjärjestyksestä. Sellaiset henkilöt, jotka selvästi toimivat ja joiden toiminta osoittau-' 1 tuu työntekijäjärjestöihin nähden kielteiseksi, kyllä on oikeus näihin nähden jotakin sanoa aktiivisesti järjestyneen työväen. U. Syrjä: Tov. Huunonen tässä puheessaan kosketteli torikokouksia ynnä esitti, että ammattiyhdistysliike sinänsä on se, joka vaikuttaa työpaikalla' ja määrää sen työpaikan suhteesta ja tvöpaikalla esiintymisestä. On tietysti paikallaan, että ammatillinen liike määrää tästä kysymykseestä, jos on kysymyksessä työläisten varsinaiset työehdot ja työpalkat. Mutta työläisillä on lisäksi useita kysymyksiä, joihin täytyy puuttua. Näin ollen ammattiyhdistysliike ei voi missään tapauksessa asennoitua kielteisesti silloin, kun on kysymyksessä työväenluokalle elintärkeät kysymykset, kuten näissäkin yleisissä torikokouksissa on ollut. Ammattiyhdistysliike, vaikka se ei sinänsä lähtisikään olemaan mukana näitä iäri estämässä; niin se ei ainakaan saa päinvastaisille, siis taantumuksellisille piireille antaa kannatustaan sillä, että se lähtee kieltämään työläisiä tällaisesta kokouksesta^. Työväenluokan jäsenillä täytyy olla oikeus lausua mielipiteensä Kaikista tärkeistä asioista, mitä sen eteen tulee. Näissä torikokouksissa, joista nyt on kysymys* niissähän on ollut esillä näitä kysymyksiä, kuten virkamiesten puhdistaminen jne. Tällainen kysymys ennen kaikkea on 77

4 ; fcttfh-" ' '. '.. taistelua fascismia vastaan, ja meidän maamme ammatillinen järjestö on antanut julkilausuman tästä kysymyksestä, ja myöskin ammattiyhdistysliikkeen meidän maassamme täytyy tämän mukaisesti työskennellä. Näin ollen on siis ollut aivan väärin, että meidän SÄK:mme on Jähtenyt vastustamaan taikka siis asettunut kielteiselle kannalle työläisiin nähden kieltäessään niitä osallistumasta tällaisiin torikokouksiin ja yhteisellä voimalla tuomaan esiin mielipiteensä elintärkeissä kysymyksissä. J. Hakulinen: On varsin ymmärrettävää, että tällaisesta asiasta täällä viritetään keskustelu, koska täällä tästä asiasta Työvaliokunnan eräät jäsenet ovat aikoinaan olleet eri mieltä. Mutta kui-/ tenkin haluaisin sanoa, että jos ajatellaan ammattiyhdistysliikettä jonain järjestettynä voimana, niin mitään muunlaista linjaa kukaan ei voi ottaa muuta kuin sen, mikä tapahtui silloin SAK:n työvaliokunnassa, kun tämä julkaistiin. Kysymyksessähän oli liikehtiminen, niin ' että tärkeitä elinkeinoalojen töitä tavallaan keskeytyi. Työaikana läh^ dettiin marssille joukkona, asia, joka ei ole enää aivan yhtä selvä,- niinkuin täällä on yritetty sanoa. Sillä kun työaikana lähdetään marssille, silloin on siitä tie systi seurauksena, että työt keskeytyvät, ja, niinkuin täällä julkilausumassa sanotaan, niin tärkeät sotakorvaukset ja monet muut, ne tietysti kaikki, vaikeutuvat. Tällaisen marssin edellytyksenä ja sen onnistumisen edellytyksenä minun mielestäni olisi se, että kaikki lähtevät marssille. Mutta kun tätä marssia silloin suunniteltiin, ei ollut ilmeisesti tarkoituskaan, lähteä sille tielle,, että kaikki työläiset vapaaehtoisesti saadaan siihen liikkeelle. Sillä minkään keskusjärjestön kanssa ei häistä asioista neuvoteltu. Minkään työväenpuolueen kanssa yhteistä linjaa ei vedetty. Eikä myöskään SAK:n työvaliokunnalta minkäänlaista lupaa pyydetty. Näin ollen oli siis kysymyksessä eräänlainen kurittomuusilmiö, josta Työvaliokunnan oli luonnollisesti sanottava sanansa. On nimittäin luettava tämä julkilausuma loppuun. Siinähän sanotaail nain: "Osallistumista työaikana 'toimeenpantuihin kokouksiin tai varsinaisiin työseisauksiin ei SAK pidä suotavana. Sen sijaan vapaa-aikana toimeenpantaviin kokouksiin tai mielenosoituksiin jokainen voi suhtautua vakaumuksensa mukaan." Ei tietenkään SAK:n työvaliokunnalla ole mitään sitä vastaan, mitenkä työajan päätyttyä menetellään. Kuka menee torikokouksiin, kuka menee tivoliin, se on meille aivan samantekevää. Mut- ' ta emme' me voi hoitaa asioita niin, että työt keskeytetään voimassa olevista työehtosopimuksista välittämättä, lähdetään tällä tavoin liikkeelle vastoin keskusjärjestön kantaa. Kyllä tässäkin asiassa pitää järjestetysti toimia. Sillä eihän tällaisella vaatimuksella ole mitään merkitystä, jos käydään niitä tuolla tavoin ajamaan, niinkuin silloin oli kysymys. Ja minä luulen, että ne, jotka näitä torikokouksia järjestivät, ovat aivan varmasti minun kanssani yksimielisiä siitä, sillä näihin kokouksiin osallistui valitettavasti hyvin vähän osanottajia tilaisuuksien järjestäjien kannalta. Tämä johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että tällaisissakaan asioissa siellä ei pääse todella tuloksiin, siinä on koottava koko voima ja järjestetyllä joukolla hoidettava, mutta sil- loin, kun mennään tällaiselle tielle, kun täällä oli asianlaita, SAK:n työvaliokunnan velvollisuutena oli lausua päättävä sanansa. E. Huunonen. Me emme luultavasti tässä kokouksessa ole ket-

5 kään niin naiveja, ettemmekö ymaiärtäisi, että voi tulla tilanteita, jolloinka meidän täytyy lähteä torille ja meidän täytyy lähteä aja-, maan asiaamme keinoilla millä tahansa. Ammattiyhdistysliike ei voi myöskään lähteä muusta kuin tästä, että näin voi joskus tapahtua. Mutta valitettavaa tässä tapauksessa on ollut se,, mistä tov. Hakulinen jo mainitsi. Minkäänlaista esitystä asian luonteesta, laadusta, vakavuudesta tai muusta semmoisesta ei SAK:n työvaliokunnalle eikä muille ammattiyhdistysliikkeen elimille esitetty. S^itä ei päästä yli eikä ympäri, että käskyn tai kehoituksen, mitä sanaa siitä nyt halutaan käyttää, on antanut joku muu ulkopuolinen elin, mikä se on ollut, sitä me emme ole voineet todeta. On ymmärrettävää, että me ammattiyhdistysliikkeessä joudumme hoitamaan hyvin monitahoista ja monivivahteista hommaa. Me olemme myöskin sopimussuhteessa kapitalistisiin työnantajiin ja olemme itse hyväksyneet sopimuksemme. Nämä sopimukset velvoittavat meitä ainakin tällaisessa tilaisuudessa siihen, «ttä me voimme ammattiyhdistysliikkeen taholta ilmoittaa, että nyt joukot lähtevät työpaikoiltaan tätä ja tätä tarkoitusta- varten. Ja työt keskeytyvät siksi aikaa. Tähän meitä vähiten sopimuspolitiikkamme velvoittaa. SAK:n taholta ia sen työvaliokunnan toimesta kyllä usein on nähty tilanteet sellaisena, että täytyy tarttua radikaalisiinkin toimenpiteisiin. Silloin, kun oli kysymyksessä kesälomakysymyksen ratkaisu viime vuonna, jolioinka valtioneuvoston torilla järjestettiin Helsingin- ammatillisen paikallisjärjestöjen toimesta kokous, joka lausui painavan sanansa asiasta, silloin ei suinkaan SAK:n työvaliokunnan toimesta enempää kuin muidenkaan toimesta suhtauduttu tähän kysymykseen kylmästi tai kielteisesti. Se oli ajankohta, jolloinka ammattiyhdistysliikkeen oli sanottava tästä kysymyksestä painava sanansa. Vaikka minä menenkin tämän vuoden puolelle, niin eräänä esimerkkinä mainitsin, että kun me linnarauhan päätyttyä esitimme, että verokysymys on saatava hoidetuksi js kun se viivästyi tavattoman pitkälle ja kun ratkaisua ei vaan tahdottu saada aikaan, niin SAK:n työvaliokunta määräsi ajan, jolloinka Helsingin työläiset olisivat mennet yleislakkoon, ellei tämä kysymys olisi sitä ennen järjestynyt, Me voimme koska hyvänsä tulla tällaisen tapauksen eteen. Ja työväestön on käytettävä koko järjestövoimaansa sille' tärkeitten elinehtojen ratkaisujen ollessa kysymyksessä. Mutta meidän täytyy toimia järjestyneesti, täytyy tietää kaikkien niitten elinten, jotka joutuvat hoitamaan näitä asioita, mistä on kysymys ja mitä tehdään. Näin ei ole > tapahtunut, hyvät.overit, näiden torikokousten aikana. SAK:n työvaliokunnalle ei edes vihjaistu, että niitä ryhdytään suunnittelemaan, vielä vähemmän, että olisi neuvoteltu niitten toimeenpanosta. O. Nyberg: Täällä vilautettiin esille kysymys, että ei ole väliä, vaikka koko kansa marssii. Täällä oli joitakin vuosia taaksepäin &ansanmarssit, missä useampi ihminen marssi itsensä kuoliaaksi. Ja tämä oli sodan lietsoi ilta sangen hieno teko sen syyn takia, koska se oli alussa jo valveilla, ja niin kansan huomio kiinnitettiin tähän ns. kansanmarssiin. "" Sitten tuosta, mikä tässä on tullut yhtenä kysymyksenä esille, voin sanoa näistä asioista muutaman sanan. Nyt otetaan esimerkki sellaisesta seikasta. Ne toverit, jotka ovat olleet työväenjärjestöissä ennen 79

6 80 vuotta 1918, muistavat työnantajan silloisen surkean pelin, miten hän menetteli järjestyneiltä työläisiä kohtaan silloin, kun oli kysymys niiden palkkakysymyksestä etupäässä. Tavanomainen vastaus oli, että asianomainen johtaja on ulkomailla. Tätä ulkomailta tulevaa johtajaa työväki odotti eri pitkiä aikoja, ja se oli tarkoituskin työnantajalla. Silloin olivat työntekijäin mielet jo menneet jonkin verran lamaannuksiin, ja seuraus oli, kun arvoisa johtaja saapui, niin oli ollut tästä asiasta valitus (viimeinen sana kuului epäselvästi).. Tulemme myöhäisempään tapaukseen. Oli kiihdytetty työläisten mieliala eräällä työmaalla jo niin korkeaan potenssiin, että ei ollut enää toimihenkilöillä voimaa hillitä tätä työläisten mielialaa sen takia, kun oli samalla tavalla vanhoja menettelytapoja käyttäen arvoisa johtaja ottanut itselleen ja oli myöskin ulkomailla. Sen jälkeen tämä henkilö, kun tuli ulkomailta, niin nyt asianomaista johtajaa ei saatu Helsingistä millään tavalla käsiin. Kaikki voimat pantiin liikkeelle, perusjärjestö, keskusjärjestö, ja puhelimet soivat, mfstäkään ei löytynyt asianomaista. Oli jossakin vilaukselta nähty, mutta ei saatu käsiin. Asianomainen henkilö tiesi taas, että hänen oli ehdottomasti saavuttava neuvottelemaan työväen kanssa, koska tiesi jo, että työläisten mielet olivat asian johdosta kiihdyksissä. Koska työväki ei tavoittanut asianomaista johtajaa, seuraus oli: työt lopetettiin tuntia ennen normaalia työajan loppumista. Ja kun tämä oli.tapahtunut, niin nopeassa tahdissa kuljetettiin arvoisa johtaja näiden henkilöiden luokse keskustelemaan, mistä oli kysymys. Sitten tästä oli seurauksena työnantajan huuto, vaikerrus: Nyt täsää menetetään työaikaa. Ja, kumma kyllä, SAK otti tämän työnantajan huudahduksen itselleen. O. M ä t i n k i: Haluan muutamalla sanalla kajota tähän kysymykseen ja antaa vähän vastausta marssiin, joka tapahtui siis Eduskuntatalolle, siitähän tässä kai ainakin pääasiassa onkin ollut keskustelua. Täällä Huunonen sanoi, että hän ei tiedä, kuka antoi käskyn tämän' marssin suoritukseen. Minä voin sen sanoa. Sen antoivat työläiset työpaikoillaan. (Suosionosoituksia, melua. Huunonen: Kukas sirlne antoi?) Pyydän saada käyttää puheenvuoron. Tämä marssi tapahtui Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön järjestämänä, ja Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö joutui tämän järjestämään syystä, että 30 Helsingin suurinta työpaikkaa lähetti ammatillisen paikallisjärjestön työvaliokunnalle kehoituksen järjestää tämmöinen marssi, ja niissä merkeissä jouduttiin tämä myöskin suorittamaan. Siis tämä oli yksinkertaisesti niin, että työläiset työpaikoillansa ahtoivat käskyn tähän marssin järjestämiseen. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Mutta se, mistä johtui, että työläiset työpaikoillansa nousivat tämmöiseen vaatimukseen, johtui käsittääkseni siitä, että ei oltu tyytyväisiä SAK:n toimenpiteisiin, katsottiin, että ne eivät olleet tarpeeksi vakavia ia tarpeksi yritetty asiassa, vaan että siihen oli puututtava voimakkaammin keinoin. S. Reunanen: Kaikilla järjestyneillä työläisillä on täysin selvä se 'kannanotto, minkä maamme porvaristo otti viime luokkasotamme jälkeen." Se osoitti sen sillä, että se asetti virkapaikkoihin kaikkein taafttumuksellisimpia henkilöitä. Samaa valintaa «e käytti myöskin opettajapaikkojen täyttämisessä, mikä tietää, että ae natsilainen propaganda, jota niissä viljeltiin,.on vielä varsin suuressa mittakaavassa havait- / s /

7 tavissa nykyäänkin. On myöskin selvää, mitä täällä tov. Huunonen mainitsi, että näissä kysymyksissä ei olla käännytty' sanan varsinai-. sessa mittakaavassa SAK:n puoleen. Mutta kuitenkin on varmaa myöskin se tosiseikka, että ja yhdyn täydellisesti siihen, mitä täällä edellinen puhuja mainitsi, todella työpaikalla työläiset näitä vaativat. Kuvaavana esimerkkinä oli myöskin Turussa se, silloin, kun paikallisjärjestö kutsui kaikkien osastojen johtokuntia yhteiseen kokoukseen, kanta, että näitä kokouksia oli pidettävä. Ja toistan vielä, että se oli yksimielistä. Samalla olisin sitä mieltä, että SAK:n olisi kiinnitettävä huomiota.juuri siihen, että se on juuri järjestyneiden joukkojen palveluksessa, ^ikä päinvastoin, vaan - että se myöskin silloin ottaisi sen kannan, minkä suurempi osa sen joukoista ottaa, koska ne ovat juuri ^neille elintärkeitä kys$nyksiä. On myöskin ollut todettavissa se tosiseikka, minkä kannan maamme porvarilehdistö ja vielä muutkin ovat ottaneet näihin kokouksiin nähden, silloin olisi myöskin syytä sanoa, eitä niitten, jotka yhtyvät tähän porvariston kannanottoon, olisi syytä tarkistaa kantansa. Br. Airola: Kyllä minusta tuntuu nyt vähän kummalliselta, että näin arvovaltaisessa seurassa täytyy lähteä käsittelemään ammattiyhdistysliikkeen periaatteita aivan sääntöjen pohjalta. Minkä tähden me olemme perustaneet ammatillisen järjeestön ja keskusjärjestön itsellemme? Sen tähden, että me olemme samalla toiminnallemme muodostaneet pelisäännöt, ja ne ovat kunkin liiton ja Suomen Ammattiyhdistyksen Keskusliiton säännöt. Jos me haluamme esiintyä paikkamme puolesta, meidän täytyy tarkastaa sääntöjä, millä tavalla me viemme ne läpi, millä tavalla esitämme keskusjärjestölle, ennenkuin vaatimukset tehdään työnantajalle. Samoin, jos me esiinnymme järjestyneenä joukkona, meidän täytyy saada asia selville, niin että meidän koko koneistomme on sen takana. Spontaaniset joukkoliikkeet kuuluvat niihin aikakausiin, jolloinka työväestöllä ei ollut järjestettyä toimintaa. Jos me nyt tahdomme spontaaniseen aikakauteen / mennä, vaikka meillä on järjestö ja järjestetty organisointi kautta maan, kyllä minusta silloin tuntuu kummalliselta. "Jos me tahdomme esiintyä sen puolesta joukkotoiminnalla, että meidän täytyy saada puhdistus virkakoneistossamme ja tahdomme saada ammatilliset'' järjestöt siitä liikkeelle aivan kokonaisena joukkona^ meidän täytyy silloin ennenkaikkea järjestöissämme käsitellä, millä tavalla tuo selitetään, minä päivänä se tehdään, ja vieläpä antaa uhkavaatimus yhteiskunnan hallintoelimille, että ellei siihen ja siihen aikaan toimenpiteisiin ryhdytä, me esiinnymme todella joukkona. Silloin me olemme oikealla tiellä. En minä milloinkaan voisi hyväksyä järjestön toiminnan piirissä spontaanisia esiintymisiä huolimatta sopimuksista, huolimatta järjestöjen päätöksistä vain sen vuoksi, että se on hyvän asian puolesta. Meidän täytyy vanhasta kokemuksesta olla jo niin paljon oppineita, että.meidän spontaaniset esiintymiset hyvänkin asian puolesta saattavat tehdä meille karhunpalveluksen. Kyllä se'on hyvä peli sillä, että jos me luomme järjestyneen voiman itsellemme suojaksi, niin me myöskin seuraamme pelisääntöjä. A. Kauhanen: Täällä tov. Airola jo ihmetteli, että kuinka tällaisia kysymyksiä joudutaan käsittelemään täällä. Niin minäkin ihmettelen, mutta silloin, kun tilanne on ollut sellainen, kuin se on ollut, 6 81 v

8 82 niin näistä asioista täytyy myöskin keskustella ja Väitellä myöskin näissä kokouksissa. Minä palaisin ensin tuohon työajan kulutukseen, minkä sanotaan vaarantavan niin. kovin paljon ja saattavan pahennusta. Muistelen lukeneeni lehdestä, en ollut tilaisuudessa seuraamaan, viime sota-aikana kaikenlaisista kongresseista ja kissanristiäisistä, joita työpaikoilla pidettiin silloin sodan hyväksi, eikä SAK:n taholta silloin huomautettu vastaan, enempää kuin muiltakaan tahoilta. Silloin ei puolella ei toisella nähty työaikaa menevän hukkaan. Nyt se on huomattu, että sitä menee. Minä en kyllä ole niitä ihmisiä, jotka puolustelevat työajan hukkaamista, mutta tarpeen vaatiessa sekin on tehtävä. Kun vuosilomalain takia lähdettiin täällä Helsingissä marssille, oli Helsingin metallityöläisten kaikkien kahdenkymmenen anpiattiosaston tai 21:n ammattiosaston johtokuntien yhteinen kokous tätilä työväentalolla. Me liittojen miehet, mm. tov. Kivi, minä ja monet muut esitimme täällä kokouksessa, että eikö pidettäisi työajan päätyttyä kokousta, niin sanottiin: "Menkää pellolle, nyt on kiire saada asioita toimeen!" Täällä on kysytty, kuka järjesti nuo jutut, Tov. Hakulinen sanoi, että hän ei tiedä, kuka on järjestänyt, ivimä luulisin, että hän ehkä ounastelee ainakin, kuka on järjestänyt Minä sanoisin, että minä en tiedä muuta kuin sen, että työläiset olivat kerta kaikkiaan työpaikoillansa vaatineet, ja koska tuollaista, ei järjestökään, esim. tov. Hakulinen ja tov. Huunonen tiedä, niin kuinka voitaisiin vaatia, että joku olisi sitten neuvotellut SAK:n työvaliokunnan kanssa niistä asioista, ja tämä täytyy sanoa vastapuolen neuvottelijoistakin. Sitten täällä on vedottu sitä paitsi siihen, että meillä on työehtosopimuksia. Ja niinhän meillä nyt on. Mutta huonossakaan sopimuksessa ei mainita, mikäli minä olen niitä nähnyt, etteivätkö työläiset saisi esiintyä sanottakoon nyt virkamiesten erottamisen puolesta. Sopimuksissa kielletään vain se liikehtiminen ja työläisten taistelutoimenpiteet, jotka koskevat tehdyn sopimuksen muuttamista. Sitten, täällä puhuttiin siitä pakosta, että on pakotettu ihmisiä mukaan. Siitä minä olen melko jäävi puhumaan, koska minä en ole työpaikalla. Mutta kun täällä esim. puhuttiin Sulkutelakan työläisistä, että siellä pakotettiin toisin ajattelevia marssiin osallistumaan, niin minä olen siellä puhellut vähän molemmat mielipidesuunnat omaavien ihmisten kanssa, ja he ovat sanoneet, että e.i o^e pakotettu. Saattaa\ olla, eitä jossakin on, mutta ovatko nuo hyväksyttäviä nuo toimenpiteet vai ei. Minulla on se vakaa käsitys viime 'päivien kokemuksistamme, että jollei SAK huolehtisi nyt tästä palkkojen korotuksista, niin me vaikka huomenna tai jonakin muuna päivänä lähdemme marssille. Ne ovat kärsimättömiä siitä, että tuota palkan korotusta ei ole maksettu, vaan otettu ja moitittu vielä siitä, että ei ole noudatettu palkkaneuvoston ja työnantajien päätöksiä (?) (kuului huonosti). Ne käsittävät, että kaikki ne lisät, jotka, on annettu tämän vuoden aikana, vaikka ne olisivatkin olleet likaisen tysn tai jonkin muun, sisältyvät tähän- 6 %:iin. Minä olen omalta kohdaltani sitä mieltä, että nuo liikehtimiset olisivat tarpeettomat noin joukkoaloitteisina tai omaaloitteisina. Mutta minä myös toivoisin, että SAK:n täytyisi kulkea yhteiskunnallisiin uudistuksiin kärjessä eikä laahautua joukkojen perässä. Minä olen vakuuttunut siitä, että jos SAK:n työvaliokunta tekee

9 pääöksensä, että milloin «lähdetään liikkeelle, niin, tuommoisia tori-, kokouksia ei synny. Mutta jos työvaliokunnan taholla suhtaudutaan kuten tähän asti vastahakoisesti näihin kaikkien työläisten vaatimuksiin ja kina vain- todetaan, että, ei se sillä mene, nuo joukkoliikehtimiset minun käsitykseni mukaan jatkuvat. A. Lievendahl: Kyllä allekirjoittaneen täytyy myöskin yhtyä niihin tovereihin, jotka ovat merkanneet vastalauseensa tähän kysymykseen. Joudun työskentelemään sellaisessa työpaikassa, missä on noin 3000 työntekijää. Ja tulee usein sellaisia tapauksia, joissa työntekijät vartoovat ohjeita ylhäältä päin. Näitä ohjeita ei kuhienkaan tule, vaikka asiat ovatkin tärkeitä ja pitäisi saada nopeasti ratkaisuun. Silloin ei mikään voi estää, etteivätkö työläiset lähde mielenosoitukseen taikka työnseisaukseen. Viime perjantaina sattui siellä työmaalla juuri tästä 6,5 mk m palkankorotuksesta, mikä valtioneuvostossa jo nyt kai on hyväksytty ja onkin hyväksytty, mutta ei kuitenkaan sovellettu. Viime perjantaina olisi Huunosen tai Hakulisen pitänyt olla siellä kokouksessa, niin minä uskon, että heillä olisi toinen kanta, kuin mitä he tässä ovat esittäneet. Mitkään sopimukset eivätkä ehdbt sido joukkoa silloin, kiin on kysymyksessä ratkaisu tärkeistä kysymyksistä. Myöskin meillä, niin tämä ainakin koskeen Crighton-Vulcanin työmaata Turussa ja tämän 6 1/2 markan palkankorotuksen takia työläiset tekivät viime lauantaina työseisauksen, koska siitä ei hullut selvyyttä. Myöskin meillä on kokemuksia sellaisista työnseisauksista, jotka on kaikkien sääntöjen mukaan tehty. Siis kaikkien sääntöjen mukaan saatu myöskin lupa liitoltamme sekä myöskin SAK:lta, ja kuitenkin, nämä lakot ovat jatkuneet viikkokausia, jopa kymmenen, viikkoa, niinkuin erään kerran Turussa viime kesänä sattui. Tällainen esimerkki kun meillä on, niin työläiset tekevät silloin ratkaisunsa, asiassa, olkoonpa se sitten sidottu sääiltoihin tai muihin pelisääntöihin, niinkuin Airola täällä tahtoi mainita^ V. Tattari: Kun allekirjoittaneen nimi on tuossa meidän toimintakertomuksessa mainittuna, että me olimme eri- mieltä, kun. tätä asiaa SAK:n.työvaliokunnassa käsiteltiin, se pitää paikkansa, se on niitä harvoja tapauksia, suuria kysymyksiä, joissa me olemme olleet eri mieltä. Paljon keskusteltiin, ja mielipi:eemme menivät ristiin. Tätä ei missään tapauksessa pidä aiatella sillä tavalla, kuin täällä käytetyistä puheenvuoroista voisi päätellä, että me SAK:n työvaliokunnassa olisimme sitä mieltä, että sopimuksia ei olisi noudatettava. Luonnollisesti niitä on noudatettava, työläiset uskollisesti noudattavat sopimuksia, mikä on luonnollista. Ja -täytyy sopimuksia tehdessä katsoa, että ei tehdä niin huonoja sopimuksia, joita ei voida noudattaa. Siis siitä ei ole kysymys. Kysymys oli siitä, tulkitaanko tällainen liikehtiminen sopimuksen rikkomiseksi, koska asia, jota ajettiin, virkamiesten puhdistaminen, on ammattiyhdistysten eri liittojen tekemässä yhteisessä päätöksessä, se on tässä ammattiyhdistysten päätöksessä selvästi määritelty, virkamiesten puhdistaminen, fasististen ainesten vaikutusvaltaisilta paikoilta pois siirtäminen on kyllä ammattiyhdistysliikkeen kysymyksiä. Täällä tov. Huunonen huomautti, että. me olemme pitäneet suuria kokouksia kesälomakysymyksessä. Ja elleivät ammatillisesti järjestäytyneet työläiset ja järjestäytymättömätkin työläiset olisi olleet nelikymmentuhantisena joukkona Suurtorilla, niin

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa 119 liittyneet Suomen Maa-, Metsä- ja TJittotyöväenliittoon, haluaisin kiinnittää erikoista huomiota tässä kokouksessa suunniteltaessa vastaista valistustyötä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että maaseudulla

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu

parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu 209 parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu uusi tie, rauhallisen edistyksen tie, jossa käytetään

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmannen kokouspäivän avaus Puhetta kello 9.00 alkaneessa kokouksessa johti Kalervo Aattela ja sihteereinä toimivat Risto Savolainen, Juhani Hietanen ja Martti Äberg.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA 1957 TOIMITTANUT AATTO VÄYRYNEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUETOIMIKUNTA m Työväen Kirjapaino, Helsinki 1957. 3 HAKEMISTO-

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja.

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja. 19 jos ei saada uusia voimia. Kaupungin puhujat usein loukkaavat maalaisia (Naurua). Se todistaa opiston tarpeellisuutta. Jos kukin työväenyhdistys lahjoittaa vaikkapa pienemmänkin rahasumman, voidaan

Lisätiedot

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus 223 telu asiassa, olisi nyt parasta turhan työn välttämiseksi ratkaista, mikä otetaan yksityiskohtaisen käsittelyn pohjaksi, menettelytapavaliokunnan mietintö, vaiko Pekkalan lähetekeskustelussa esittämä

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 6.

Pellervon Kirjasto N:o 6. Pellervon Kirjasto N:o 6. O s u u s t o i m i n n a n k e s k i t t ä m i s e s t ä ja S E N E D E L L Y T Y K S I S T Ä. Kirjoittanut Hannes Gebhard. Toinen painos. HELSINKI 1902. PELLERVO "SEURA. J O

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot

Osuustoimintakin pääkohdat.

Osuustoimintakin pääkohdat. Pellervon Kirjasto N:o 10. Osuustoimintakin pääkohdat. Kirjoittanut J. K. Paasikivi. HELSINKI 1902 PELLERVO-SEURA Helsinki 1902 OSAKEYHTIÖ KAUPPAKIRJAPAINO 88 1513 Seuraava esitys sisältää sen esitelmän,

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92 27 Mitä vielä tulee lainsäädäntöön, niin lainsäädännönkin tarkoituksena on ollut selvästikin, että pankkitoiminnan pitää pysyä niissä puitteissa ja elää niiden periaatteiden mukaan, joita se on historiallisesti

Lisätiedot

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla ALUSTUSVIHKO Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla KERTOMUS S. Sos.sdem. Työläisnaisliiton toiminnasta 1/6 1929 1/9 1932.

Lisätiedot

Demokratia ja kansallissosialismi

Demokratia ja kansallissosialismi Yrjö Raikas: Demokratia ja kansallissosialismi SUOMEN KANSALLISSOSIALISTIT (HELSINKI 1942) Kirja omistetaan kaikille niille, jotka kansamme uuden elämän uskossa ovat nukkuneet taistelutantereella tai kotirintamalla,

Lisätiedot

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Alkusanat Sain tehtäväkseni kirjoittaa seuran historiikin 1960-luvulta. Apunani oli tietysti seuran pöytäkirjat, mutta silloin tällöin käytän myös minä muotoa, seikoissa

Lisätiedot

Jarkimiehet miettimassa. Kaarlo Hemmo Tiihonen

Jarkimiehet miettimassa. Kaarlo Hemmo Tiihonen Kaarlo Hemmo Tiihonen Table of Contents Jarkimiehet miettimassa...1 Kaarlo Hemmo Tiihonen...2 I...3 II...6 III...8 IV...17 i 1 Kaarlo Hemmo Tiihonen This page formatted 2007 Blackmask Online. http://www.blackmask.com

Lisätiedot

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949.

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. LIITTEET Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. Sisältö: Kertomus Puoluetoimikunnan toiminnasta 1946 1948. Piirijärjestöjen

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

Tässä numerossa mm: -Omakohtaisia kokemuksia -Poliittinen analyysi -Paavo Arhinmäen kolumni -Kataisen reppumieskahvit

Tässä numerossa mm: -Omakohtaisia kokemuksia -Poliittinen analyysi -Paavo Arhinmäen kolumni -Kataisen reppumieskahvit 2011 Tässä numerossa mm: -Omakohtaisia kokemuksia -Poliittinen analyysi -Paavo Arhinmäen kolumni -Kataisen reppumieskahvit AMMATTIOSASTO 254 täyttää tänä vuonna 40 vuotta! Komennusmies-lehti on Metallin

Lisätiedot

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä XI SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE Yleistä Puoluetoimikunta on käsitellyt puoluekokoukselle tehdyt sääntöaloitteet ja toteaa, että SDP:n

Lisätiedot

osu U S KA S S ALI 1 K E 'II...,..

osu U S KA S S ALI 1 K E 'II...,.. SUOMEN osu U S KA S S ALI 1 K E 'II......,.. TATA N YKYA 891571 ~ PELLERVON KIRJASTO N & 47 HANNES GEBHARD SUOMEN OSUUSKASSALIIKE TÄTÄ NYKYÄ JULKAISTU LIIKKEEN 25-VUOTISjUHLAN JOHDOSTA PELLERVO - SEURA

Lisätiedot

ESOTEERISET OHJEET I, II

ESOTEERISET OHJEET I, II H.P. Blavatsky ESOTEERISET OHJEET I, II ja III H.P. Blavatsky ESOTEERISET OHJEET I, II ja III Lahden Minerva ry. Lahti 1998 Alkuperäisteos H.P. Blavatsky THE SECRET DOCTRINE Volume III, Instructions I,

Lisätiedot