KUNTATALOUDESTA. Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATALOUDESTA. Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille 18.2.2009 Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja"

Transkriptio

1 KUNTATALOUDESTA Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja

2 TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE

3 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos ,81-27,52-18,71 15,17 5,50 0,14 2,10-1,78 0,76 1,08 Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien arviot Kuntaliitto ,12-28,90-19,78 16,30 5,76 0,11 2,39-1,84 0,23 0, * 9,51-30,99-21,48 17,50 6,41-0,08 2,35-1,91 0,25 0, ** 9,90-32,50-22,60 17,05 6,95 0,00 1,40-1,98 0,20-0, ** 10,20-33,80-23,60 17,52 7,18-0,10 1,00-2,05 0,20-0, J. Turkkila/HP/my

4 Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat Lainakanta Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien arviot Kuntaliitto ,10 0,76-1,00-3,55 0,20 1,58 0,09-0,38 1,47-0,95 0,17 0,53 0,93 4,12 8, ,39 0,23-0,53-3,79 0,23 0,87-0,60-0,03 1,59-1,04 0,06 0,20 0,18 4,30 9, * 2,35 0,25-0,54-4,07 0,15 0,88-0,98-0,28 1,63-1,07 0,15 0,35-0,20 4,10 9, ** 1,40 0,20-0,40-3,90 0,20 0,72-1,78-0,10 1,60-1,10 0,28 0,00-1,10 3,00 10, ** 1,00 0,20-0,30-3,80 0,25 0,75-1,90-0,10 2,00-1,20 0,30 0,00-0,90 2,10 11, J. Turkkila/HP/my

5 TASE Tase Kertoo kunnan varallisuuden Vastaavaa Mihin käytettävissä olevat varat on sijoitettu Maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto, sijoitukset ja toimeksiantovarallisuus Kertoo kunnan pääomat Vastattavaa Mistä lähteistä varat on hankittu Peruspääoma, vieras pääoma (lainat), poistoero, varaukset, toimeksiantojen ja lahjoitusten pääomat Peruspääoma= käyttöomaisuus + muut pitkäaikaiset sijoitukset pitkäaikainen vieras pääoma» Asukkaiden pitkäaikainen ja pysyvä pääomasijoitus kuntaan Tärkeimpiä tunnuslukuja ovat: vuosikate (tuloslaskelma) lainakanta (rahoituslaskelma ja tase omavaraisuusaste-% (tase) sekä konsernin lainakanta (konsernitase).

6 TULOSLASKELMA

7 VUODEN 2009 TAE TA 2008 TPA 2008 RAAMI 2009 TAE 2009 Lis.+/väh.- Toimintatulot Muutos % -2,1 5,0 2,8 4,7 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Muutos % 3,8 6,7 3,1 5,7 Toimintakate ,2 3,2 6,0 Verotulot Muutos % 5,1 8,2 2,7 4,9 Valtionosuudet Muutos % 14,9 19,7 5,0 8,5 Korkotulot Muutos % -74,6-71,4-0,3-0,3 Muut rahoitustulot ,6-38,7 12,3 12,3 Korkomenot Muutos % 14,9 14,9 9,7 25,8 Muut rahoitusmenot ,2 1387,2 0,0 0,0 Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) Tilikauden yli+/alijäämä ,9 Vuosikate % ILI

8 TOIMINTATULOT = Toimintatuotot = Käyttötulot

9 TOIMINTATULOT Toimintatulot ka. kuntien tuloista 25 % Myyntituotot 15 % Esim. Vesi- ja jätevesimaksut Metsän myyntituotot Valtiolta esim. lomituskorvaukset, korvaukset pakolaisista Kuntien yhteistoiminnasta/palvelujen myynti Maksutuotot 5 % Esim. terveydenhuollon maksut (päivystys, avo- ja laitoshoito, hammashoito) kotiavustajamaksut lukukausimaksut Tuet ja avustukset Esim. EU-tuet, matalapalkkatuki Muut toimintatulot 5 % Esim. vuokratulot, elatustuet, toimeentulotuen takaisinperintä,

10 TOIMINTAMENOT = käyttömenot = käyttökulut = palvelutuotannon menot

11 KUNTIEN TOIMINTAMENOT Kuntien menot (n. 40 mrd euroa) Sosiaali- ja terveystoimi n. 48 % Opetus ja (kulttuuri) n. 23 % Menoryhmät Henkilöstömenot Palvelujen ostot Materiaaliostot Lakisääteisten tehtävien osuus %

12 Käyttötalousmenot, brutto TA-2009 Yhteensä 116,4 milj.euroa Tekninen toimi 15 % Muut (sis. vesihuoltol.) 5 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 40 % Sivistystoimi 39 %

13 % ,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ,0-5,1-0,5 5,0 5,6 1) 2,9 2,8 5, e 09e 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5,0 6,1 5,0 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa

14 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot Käyvin hinnoin indeksoituina, 1990= Toimintamenot Käyttötulot 1) e 09e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti /Kuntaliitto. 1) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet

15 TOIMINTAMENOT Kuntien käyttömenoihin vaikuttavat: Lakisääteisyys/velvoitteet kunnat tuottavat tänään lähes pelkästään lain edellyttämät palvelut (uusia velvoitteita kunnille vireillä parhaillaankin kymmenittäin) keskitetyt palkkaratkaisut Olosuhdetekijät kuntarakenne: hajanainen/keskittynyt erityispiirteet/olosuhdetekijät mm. sairastavuus kaksikielisyys Kunnan päätöksenteko itse tuotettu/yhdessä tuotettu tuotanto- ja toimintatavat palvelujen saatavuus, saavutettavuus,laatu

16 TOIMINTAMENOT Kuntien palvelutuotannon kustannuksissa huomattavia eroja Esimerkiksi vuonna 2004 yli asukkaan kuntien kohdalla kustannusero terveyspalveluissa 67 prosenttia palvelujen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden kuten iän, sukupuolen ja sairastavuuden vaikutus on poistettu Myös sairaaloiden väliset tuottavuuserot 20 % 2005/Stakes

17 TOIMINTAKATE = Käyttötalouden nettotulos Kertoo, kuinka paljon palvelujen tuotannosta joudutaan kattamaan verorahoituksella Verotulot Valtionosuudet

18 VERORAHOITUS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

19 VEROTULOT Verotulot (tuloista 47 %) Kunnallisvero (87 %) 16,50-21 % (2009) Verovähennykset kompensoitu v jälkeen Yhteisövero (8%) osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka määrä on 26% Vuonna 2008 valtion osuus tuotosta 76,22 %, kuntien 22,03 % ja seurakuntien 1,75 prosenttia. Kiinteistövero (5 %) yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50 muiden asuinrakennusten veroprosentti, (esim. kesämökki) 0,50-1,00 yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-1,00 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 voimalaitosten veroprosentti 0,50-2,50 koiravero max 50 euroa/koira Pääomaverot (28 %)valtiolle

20 Kuntien tuloveroprosentit vuonna 2009 Lähde: Kuntaliiton tiedustelu Keskimääräiset prosentit koko maassa: - verotettavilla tuloilla painotettu 18,59 % - aritmeettinen keskiarvo 19,25 % 16,00 18,50 (61 kuntaa) 18,75 19,25 (106 kuntaa) 19,50 19,75 (114 kuntaa) 20,00 21,00 (67kuntaa) Kuntarajat: Tilastokeskus.

21 % 19,0 Useat kunnat ovat kompensoineet 18,0 vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla tuloveroprosenttiaan. 17,0 Kunnallisveroprosentti Tuloveroprosentti (Kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo) Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin pysynyt likimain samana. 16,0 15,0 14,0 13, * 09** Keskimääräinen efektiivinen veroaste ansiotuloista (Maksettavan kunnallisveron suhde ansiotuloihin)

22 VALTIONOSUUSJÄRJES- TELMÄ ( ) Valtionosuudet 19 % kuntien tuloista 1. yleinen valtionosuus asukasluku kerrottuna perusosalla lisättynä olosuhdelisä 2. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus perustuu asukasta kohti määrättyihin ikäryhmittäisiin laskennallisiin kustannuksiin erityiskertoimia (työttömyys, lastensuojelukustannukset, vammaiset, sairastavuus, syrjäisyys) 3. Opetus- ja kulttuuritoimi laskennalliset yksikköhinnat toiminnoittain (perusopetus, lukio, kirjasto, ammatillinen koulutus jne) Kunta saa valtionosuutta ja kuntayhtymä yksikköhintarahoitusta 4. Verotuloihin perustuva tasaus jokainen kunta oikeutettu saamaan 91,86 %:a kuntien keskiarvo verotuloista (tasausraja) tasausvähennys-37 %, jos yli tasausrajan

23 VO MUUTOS euroa/asukas Yleinen valtionosuus + 3 euroa /asukas Sosiaali- ja terveydenhuollon vos +292 euroa /asukas Opetus- ja kulttuuritoimen vos + 4 euroa/asukas Verotuloihin perustuva tasaus + 15 euroa /asukas Yhteensä kaikki maakunnat euroa/asukas

24 VO-järjestelmän ONGELMAT Valtionosuuksiin tehty lähes vuosittain lisäyksiä ja vähennyksiä monimutkaisuus ja läpinäkymättömyys v lähtien verovähennykset ja eräät muut kustannusvähennykset kompensoitu valtionosuuksien kautta Yli keskiarvon tapahtuva verotulojen kasvu leikkaantuu (osin) kannustamattomuus Ennustamaton vaikea ennakoida eri muutosten vaikutuksia Clearing-järjestelmä

25 Clearing-rahoitus Opetustoimen (II-asteen koulutuksen)ylläpitäjämalli muut kuin kunnalliset oppilaitokset saavat rahoituksensa yksikköhintojen perusteella valtiolta, joka perii kuntien osuuden asukasluvun perusteella KUNNILTA valtionosuuslaskelmassa (vähentää kuntien valtionosuuksia) Ns. clearing-rahoitusmalli Kunnat joutuvat maksamaan kiinteän osan koko maan kasvavista koulutuskustannuksista ilman, että niillä on mahdollisuutta vaikuttaa kustannuskehitykseen. Kuntien osuus koulutuksen kustannuksista on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Vuosina kuntien asukaskohtainen rahoitusosuus kasvoi noin 1000 miljoonaa euroa ja valtion noin 450 miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuudet perusopetukseen vuosina kasvoivat +4 euroa/asukas em. tekijästä johtuen

26 VALTIONOSUUSUUDISTUS Esitys siirtynyt syksyyn 2009 Lähtökohta: nollasummapeliä; ei lisärahoitusta Uudistuksen keskeiset tavoitteet: yhden putken malli tasataan edelleen olosuhde- ja palvelutarve-eroja; tarkempi (tutkimuksiin perustuvat/vatt) arviointi opetustoimen ylläpitäjämalli säilyy Voi aiheuttaa merkittäviä kuntakohtaisia tulomuutoksia

27 MITÄ ON TASAPAINOINEN TALOUS? Kriisikunta = vuosikate negatiivinen Kriisiin ajautumassa = vuosikate 0-tasolla Toimintamenot voidaan kattaa tulorahoituksella Ei syömävelkaa kaikki poistot/investoinnit velkarahalla = nopea velkaantuminen Vuosikate kattaa poistot (tulos 0) Jos investointitaso vastaa poistotasoa talous on kuntalain mukaan tasapainossa; todellisuus kuntariippuvainen Vuosikatteella voidaan kattaa nettoinvestoinnit Terve ja tasapainoinen talous Talouden realismi; ongelmat kumuloituvat = kriisiytymiskehitys katkaistava mahdollisimman nopeasti

28 KUNTALAKI JA TALOUS Mitä kuntalaki (8, 66, ) sanoo kuntatalouden hoidosta?

29 TALOUSARVIO JA - SUUNNITELMA Talousarvio ja -suunnitelma Päätös Valtuusto: mennessä talousarvio seuraavalle vuodelle, taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi) Sisältö toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvattava Määräraha ja tuloarvio brutto- tai nettomääräisenä käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa Sitovuus toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota muutoksista päättää valtuusto

30 ALIBUDJETOINTI? Kuntalaki: talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan Kuntalaki: talouden on oltava tasapainossa nelivuotiskautena Mikä on alibudjetointia? Budjetissa tulee yhteensovittaa tarpeet ja rahoitus Resurssit ovat aina rajalliset = Kaikkeen ei tule koskaan olemaan vara Alhaisemman määrärahavarauksen (kuin mitä on ollut ao. toimielimen esitys) pitäisi aina pohjata realismiin kustannusten alentamisen toimenpiteet = odotus toimenpiteiden vaikutuksista Yksipuoleinen, puhtaasti ylioptimismiin nojaava esitys = alibudjetointi

31 VEROJA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kuntalaki: Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista Ristiriita: verottaja edellyttää veropäätöksen marraskuun puolivälissä, jotta ehditään toteuttamaan seuraavan vuoden verokortteihin Verottajakäytännöstä johtuen tulot joudutaan lyömään lukkoon 1,5 kk ennen talousarviokäsittelyn takarajaa

32 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös Kunnanhallituksen laadittava 31.3 mennessä allekirjoittavat kh jäsenet sekä kunnanjohtaja Oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Tilintarkastajien ja tilintarkastuksen on annettava tilinpäätös valtuustolle Valtuuston hyväksyttävä 30.6 mennessä vastuuvapauden anto Sisältö/vähintään: 1) tase 2) tuloslaskelma 3) rahoituslaskelma + liitteet 4) talousarvion toteutumisvertailu 5) toimintakertomus

33 ARVIOINTI

34 TOIMINTAKERTOMUS 69 Toimintakertomus esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

35 TILINTARKASTUS Tilintarkastajien kertomus tarkastuksen tulokset esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä esitys vastuuvapaudesta (tilivelvolliset) toimielimen jäsenet toimielimen tehtäväalueen johtava viranhaltija Tilivelvolliseen kohdistuva muistutus kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä virhe tai aiheutunut vahinko ei ole vähäinen Valtuusto päättää toimenpiteistä joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta vastuuvapaudesta tilivelvollisille

36 KUKA ARVIO/VALVOO? Kunnanvaltuusto koko kunnan toiminta ja talous/vastuuvapaus Tilintarkastajat kertomus ja esitys Kunnanhallitus Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konserninvalvonnan järjestämisestä hallituksen selonteko (2009) sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtavat viranhaltijat sisäinen valvonta ja tarkkailu arjessa tavoitteet/seuranta/selonteko Kuntalainen palvelujen laatu, laajuus, saatavuus (valitukset, kantelut)

37 KUNNANHALLITUKSEN SELONTEKO Kuntakonsertin valvonnan osa-alueet valvontaympäristö johtamis- ja hallintojärjestelmä, eettiset ohjeet, hallitus- ja lautakunta/johtokuntatyöskentely, organisaatiorakenne, vastuiden ja velvollisuuksien jakaminen, henkilöstö/osaamisen kehittäminen riskienhallinta tavoitteet, riskien tunnistaminen, arviointi, hallintakeinojen määrittely ja raportointi kontrollitoimenpiteet: esim. toiminnan seuranta- ja arviointi, raportointimenettelyt, tehtävien eriyttämiset, käyttöoikeushallinta, täsmäytykset, kulunvalvonta informaatio ja tiedonkulku seuranta

38 VALTION KUNTA- ARVIOINTI Ministeriöt Päättävät toimintakausittain arviointikohteista. Arviointeja toteuttavat ministeriöiden alaiset arviointiyksiköt sekä tutkimus- ja kehittämiskeskukset Lääninhallitus peruspalvelujen saatavuuden arviointi/ministeriöiden tulosohjauksessa : Aluehallintovirasto (?)/ministeriöt

39 MITÄ VALTIO ARVIOI? Esim. peruspalvelujen arviointikohteet vuosina / Opetuspalvelut Koulutuksen laadun kehittäminen Perusopetuksen saavutettavuus lähipalveluna Perusopetuksen voimavarojen vahvistaminen Kieliohjelmien monipuolisuus Lukioverkon saavutettavuus Lukio-opinnot/suoritusaika (3 v) Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkamäärät (lisäys) Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan hyvä saavutettavuus, kulttuurilaitosten eri alueet kattavien palvelujen toteuttaminen Yleisten kirjastojen roolin vahvistaminen lähipalveluna

40 TALOUDEN TASAPAINOVELVOITE

41 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS Alijäämän kattamisvelvoite syntyy kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi Tasearvio on alijääminen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen Yhteenlaskettavia eriä kattamisvelvoitetta määriteltäessä on siten kolme: 1) Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Edellisten tilikausien yli-/alijäämä, 2) Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Tilikauden yli-/alijäämä ja 3) Kuluvan talousarviovuoden Tilikauden yli- tai alijäämä

42 TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA (KuntaL 65.3 :n muutos)/suomen Kuntaliitto Tuloslaskelmaarvio Tase vuodelle 2006 Taloussuunnitelma Oma pääoma Peruspääoma Rahastopääomat Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varausten muutos Rahastojen muutos Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden yli-/ alijäämä Tilikauden yli-/ alijäämä Tilikauden tulos Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen alijäämän kattamiseksi Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma

43 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS Talousarvio/taloussuunnitelma Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Toimintakertomus Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi

44 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS Tarkastuslautakunta jos taseessa kattamatonta alijäämää;on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä Valtuusto Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus

45 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVAIHTOEHDOT Alijäämän kattaminen tase-eristä: Edellisten tilinpäätösten ylijäämästä Rahaston tai varauksen pääomasta Omaa pääomaa alentamalla Peruspääoman alentaminen on poikkeuksellinen toimenpide, joka edellyttää kunnalta riittävää omavaraisuutta Perusteena voi olla pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisten poiston taikka arvonalentumisen seurauksena. Edellytys: pitkäaikaisen pääomarahoituksen määrä taseessa ylittää pysyviin vastaaviin sitoutuneen pääoman määrän

46 KUNTA- JA PALVELURAKENNELAKI 9 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat rahoituksen riittävyys/vakavaraisuus tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot vuosikate tuloveroprosentti lainamäärä taseeseen kertynyt alijäämä omavaraisuusaste suhteellinen velkaantuneisuus Selvitys arviointiryhmä (VM, kunta, ulkopuolinen/selvityshenkilö) ehdotus palvelujen turvaamisesta karsinnat, veronkorotukset, kuntaliitos Valtuuston päätös => VN => kuntajakolaki/arviointi

47 TALOUDEN TASAPAINOTUSKEINOT

48 TASAPAINOTUS Talouden tasapainotuksen vaihtoehdot: A) Menojen vähentäminen - Karsinta käyttötalousmenoista eli toiminnasta - tuottavuuden kasvattaminen B) Tulojen lisääminen - maksutuotot - omaisuuden myynti (voi myydä vain kerran) - osingot - verot (korotus) - tai A:n ja B:n kombinaatio

49 TUOTTAVUUDEN KASVUTAVAT 1. Olemassa olevin panoksin enemmän 3 henkilöä = 100 suoritetta/vrk => 3 henkilöä = 120 suoritetta/vrk 2. Nykyinen tuotos vähemmin resurssein 3 henkilöä = 100 suoritetta/vrk => 2,5 henkilöä 100 suoritetta/vrk 3. Tuotos kasvaa panosta enemmän 3 henkilöä= 100 suoritetta/vrk => 4 henkilöä 150 suoritetta/vrk 4. Pienempi panos/suurempi tuotos 3 henkilöä = 100 suoritetta/vrk => 2,5 henkilöä = 110 suoritetta/vrk 5. Panos pienenee enemmän kuin tuotos 3 henkilöä = 100 suoritetta/vrk => 2 henkilöä = 80 suoritetta/vrk *)Lappeenrannan tkk/lahden yksikkö; Päijät-Hämeen tuottavuusohjelma

50 TEHOKKUUTTA SELITTÄVÄT ASIAT Tehokkuutta vähentää: syrjäinen sijainti korkea tulotaso suuri väestömäärä korkea työttömyys monipuolinen palvelutarjonnan rakenne kuntayhtymiltä suoritettujen ostojen suuri osuus vastakkain asettelu puolueiden kesken Tehokkuutta lisää: keski-ikäisten työntekijöiden suuri osuus tiivis maankäyttö kuntalaisten korkea koulutustaso *) Loikkanen-Susiluoto-Funk

51 KUNTATALOUDEN KUSTANNUSNOUSUA SELITTÄVIÄ TEKIJÖITÄ Tarveryhmien määrä kasvaa Erityisongelmat lisääntyvät, väestö ikääntyy Yleistä kustannustasoa nopeampi kehitys Lääketiede, vaativat hoitomuodot ja lääkkeet.. Professiot talousrealiteetit eivät näy Vaikuttavuutta ei arvioida Informaatio-asymmetria asiantuntijalla on sellaista tietoa, mitä asiakas ei voi arvioida Asiakkaiden vaatimukset Tarjonta luo kysyntää kun asiakkaat eivät joudu maksamaan todellisia kustannuksia käyttämistään palveluista

52 KUNTATALOUDEN KUSTANNUSNOUSUA SELITTÄVIÄ TEKIJÖITÄ Baumolin tauti ihmistyötä paljon sisältävien palvelujen, jollaisia hyvinvointipalvelut ovat, tuottavuus ei juurikaan kasva, mutta niihin käytetyt resurssit kuitenkin vaativat samansuuruisen vastikkeen lisäyksen eli palkankorotuksen kuin ei-työvaltaiset alat => työvoimaa tarvitsevien palvelujen hinnat kohoavat tavaroiden hintoja nopeammin

53 KUNTATYÖN TUOTTAVUUS/Tilastokeskus

54 HUOMIO VAIKUTTAVUUTEEN Ei riitä, että tarkastellaan sitä, kuinka paljon asioita (palveluita) tehdään (määrä) vaan on samalla tarkasteltava, että tehdään oikeita asioita näyttöön perustuva lääketiede esittää, että vain kolmannes kaikista tehdyistä toimenpiteistä on todistettavasti vaikuttava kokonaiskustannusten ja kansanterveyden välinen suhde ei ole lineaarinen, vaan tietyn tason jälkeen lisäkustannus ei aikaan saa lisähyötyjä Tehokkain keino on vaikuttaa kysyntään ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ongelmiin, omavastuu..

55 RAJOITTEET TALOUDEN TASAPAINOTUKSESSA

56 RAJOITTEET Henkilöstömenot yli 60 % toimintamenoista Välitön/välillinen Työllisyysturva Paras-lainsäädäntö 5 v, erillissopimukset organisaatiomuutosten yhteydessä (Useissa P-H kunnissa koskee yli 50 % henkilöstöstä) Lomautusrajoitteet Takuuajat mm. hoitotakuu, sosiaalipalvelutakuu Oikeus opetukseen, oikeus Sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi; Lääninhallituksen seuranta/uhkasakot Sopimisrajoitteet Esim. lomarahojen vaihto; ammattiyhdistykset eivät ole suostuvaisia sopimaan; yksittäiset lomarahan vaihdot voidaan riitauttaa vaikka työntekijä siihen suostuisi

57 RAJOITTEET Vaikutusten arviointi vaikeaa (tutkimukset) Lomautukset/irtisanomiset kaksinkertaistavat sairaus poissaolot organisaatio, joka tähtää tuottavuuden lisäyksiin ajamalla toimintojaan alas, yleensä saakin tuottavuuden kohoamaan, mutta vain lyhyellä aikavälillä jos alkuaankin tiukassa resurssitilanteessa henkilöstä vähennetään, vähäinenkin leikkaaminen heikentää helposti vaikuttavuutta ja laatua suhteessa voimakkaammin kuin saatu tuottavuuslisäys tuo rahallista hyötyä Palvelujen tuotantoverkostot Edellyttää yksimielisyyttä toteutettavista toimenpiteistä Kuntalaisten odotukset Palvelujen saatavuus ja toimivuus vastineena verorahoitukselle Valituskynnys alentunut/valitusrumban hoito kallista; organisaation energia voi mennä väärään kohteeseen vuosia mikäli palvelutaso ei tyydytä siirtyminen yksityispalveluihin voi olla tosiasia niiden osalta, joilla varaa; halu rahoittaa julkisia palveluja heikkenee tutkimusten mukaan halukkuus julkisen sektorin leikkauksiin on alentunut johdonmukaisesti 2000-luvun molemmin puolin

58 RAJOITTEET Kuntatyön imago vs. työvoimapula Pelkkä leikkaaminen voi aiheuttaa kasvupaineen toisaalla Leikkaus esim. omaishoidontuesta voi näkyä laitospaikkakysynnän kasvuna, leikkaus lasten päivätoiminnasta voi näkyä päivähoidon kysynnässä Ongelmien syvenemisen pelko Säästöjen meneminen yli kriittisen rajan voi siirtää kriisijohtamiseen; hallittavuus heikkoa, yllätykset nopeita Merkittävä määrä energiaa sitoutuu arjen hallintaan, ei varsinaiseen perustehtävään

59 KUNTATALOUDEN YLEISIMMÄT ARJEN (VIRHE)VÄITTÄMÄT

60 HOIDETAAN LAINALLA Taloutta (tuloslaskelmaa) ei voida tasapainottaa lainanotolla= laina ei ole tuloa Laina on siirrettyä veronkorotusta Lainan luonne on tilapäinen tasapainottaa väliaikaisia menojen ja tulojen heilahduksia (tiedossa myöhemmin palautuva tasapaino) tasapainottaa investointipiikkejä (tiedossa investointitason alenema) Lainaan sisältyy korkoriski Tulevien sukupolvien velkarasite

61 JÄTETÄÄN INVESTOIMATTA Investointisäästöt eivät korjaa tuloslaskelmaa/alijäämää investoinnit vaikuttavat lainamäärään (rahoituslaskelma) Kiinteistöjen korjaamisen optimointi liian myöhäinen korjaaminen; homekoulusyndrooma korjausvelka; kertyminen kumuloituu ja vuositarve on kaksinkertaisena edessä

62 SÄÄSTETÄÄN MUUALTA KUIN PERUSPALVELUISTA Sosiaali-, terveys ja sivistyspalvelut muodostavat keskimäärin n % talousarviosta jos niiden keskimääräinen kasvuprosentti on säännöllisesti yli tulokasvun, kaikki muut kunnan toiminnot pitäisi aikaa myöten lakkauttaa lakisääteisiä toimintoja runsaasti; demokratia, palo- ja pelastus, teiden hoito, kaavoitus terveydenhuolto on valtakunnallisesti luvulla kasvanut 2-3kertaa nopeammin kuin kansantalous Säästöjä on etsittävä kaikilta sektoreilta

63 TASAPAINOTETAAN VAIN VEROJA KOROTTAMALLA Kuntalaiskyselyjen* mukaan kansalaiset: enemmistö kokee verotuksen liian kireäksi vain kolmannes valmis alentamaan peruspalvelujen kustannuksella pääosin valmius pieniin veronkorotuksiin yksioikoinen veronkorotus ilman muita keinoja ei laajaa kannatusta eivät vierasteta perinteistä poikkeavia keinoja, mikäli ne ovat edellytyksenä tärkeäksi koettujen palvelujen turvaamiselle Jos tasapainotetaan pelkästään veroja korottamalla, joudutaan veroja korottamaan keskimäärin 0,5-1 %/vuosi

64 JÄTETÄÄN KEHITTÄMINEN Tulevaisuuden ratkaisujen siemenet kylvetään tänään, jos ei kylvetä, ei voida odottaa satoakaan

65 MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS? Hyvinvointivaltio on rakennettu talouskasvun varaan

66 HAASTEET KUMULOITUVAT Tulokasvu hiipuu veronmaksajien määrä vähenee (eläköityminen) Tietyt käyttötalouden menot kasvavat yleistä kehitystä nopeammin Energian hinta, erikoissairaanhoito (teknologia, uudet lääkkeet ) Ikäihmisten palvelutarve kasvaa (ikääntyneiden määrä x 2-3) Työvoiman saatavuus heikkenee 80 % valmistuvasta työvoimasta kuntasektorille/ei ole mahdollista Velvoitteet kasvavat Lainsäädäntö (uusia velvoitteita kunnille valmisteilla lähes kaikissa lakiesityksissä) Ilmastonmuutos (varautuminen/poikkeukselliset sääilmiöt, rajoitteet) Kunnille siirtyy vastuuta valtion säästöistä (tiet, joukkoliikenne, turvallisuuspalvelut, ) Toimintaympäristö monimutkaistuu Edellytetään entistä enemmän erityistietämystä, valmistelua, ennakointia = resurssien riittämättömyys Toiminnalliset yhteistyömallit monimutkaistuvat, ohjaus heikkenee, yhteistyöfoorumeiden määrä lisääntyy

67 Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kokonaismenot ikäryhmittäin % 28 % 200 MEUR yhteensä Muu terveydenhuolto Sairausvakuutuksen korvaama hoito Vanhustenhuolto 50 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Stakes / CHESS Ikäryhmä

68 TYÖVOIMATARVE Eläköitymisen aiheuttama työvoimatarve julkisella sektorilla v kumuloitunut v kumuloitunut v kumuloitunut vuotiaiden määrästä ensin kunnille ja valtiolle eläköitymisen korvaavat. Jäännös yksityiselle sektorille. 65-vuotiaiden ikäluokka kuitenkin suurempi, joten yksityisen työvoima supistuu. Tarve kunnissa Tarve valtiolla Muutos yksityisellä

69 TULEVAISUUS Kuntien tulevaisuuslaskelmat Kuopion strategia 2040 kunnallisveroaste 35 % Talouskasvun kompensointi + 0,50%/v Pekka Parkkisen väitöskirja 2008 Kuntatalous 2004/2040 Työllisyys 75 % Työn tuottavuus 1,75 %/v 2,7 %/v Talouskasvu 1,4 %-2,8 %/keskimäärin Kunnan menot ikäriippuvaisia 65 v määrä kaksinkertaistuu ja 85 v määrä kolminkertaistuu Lähes kaikki kunnat alijäämäisiä/kolmannes kunnista ylijäämäinen

70 SELVIYTYMINEN Tulevaisuus tulee edellyttämään koko yhteiskuntaa koskevia, syvällisiä muutoksia rakenteissa järjestelmissä toimintatavoissa priorisoinneissa/painopisteissä vastuissa Paras II ja III Suomi selviytyy, mutta se tulee vaatimaan ennennäkemättömiä uudistuksia; niiden osalta ollaan vasta alussa..

71 FINANSSIKRIISI

72 KRIISIN VAIKUTUKSIA Kuntatalous elää vahvassa riippuvuussuhteessa maailmantalouteen kuntien tuloista % on verotuloja valtionosuudet välillisesti riippuvaisia valtiontaloudesta Finanssikriisin vaikutuksia viennin ja teollisuustuotannon romahdus irtisanomiset ja lomautukset kulutuksen vähennys pankki- ja rahoitusmarkkinoiden ahdinko Kriisi vahvistaa itseään BKT:n vähennysarvio yli 2 % 2009 (tammikuu)

73 KRIISIN VAIKUTUKSIA Kaksi keskeistä taustavaikutusta kotimainen kysyntä työllisyyskehitys ja luottamus Ulkomainen vienti Pienenä viennistä riippuvaisena maana Suomen talouden toipuminen kytkeytyy kansainvälisen talouden suhdanteeseen Kriisit ovat vaikutuksiltaan useiden vuosien mittaisia talouden kasvu voi olla vuosia alhaista/hidasta Luottamuksen palautuminen oleellista

74 ARVIOITA KRIISIN VAIKUTUKSISTA Vuosi 2008 Kuntien toimintakate heikkeni nopeasti (-10 %) Kuntien toimintamenojen kasvu noin +7% Vuosi 2009 kuntien tulos jää negatiiviseksi ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä kuntien verotulot pienenevät 500 milj. euroa kustannukset kasvavat milj. euroa syntyvä 2 mrd euron rahoitusaseman heikkeneminen vastaa kuntaveron korottamista + 2 % Vuosi 2010 on vielä heikompi

75 KUNTALIITTO:KUNTAPAL- VELUJEN PELASTUSOHJELMA Suomen Kuntaliitto : kuntapalvelujen pelastusohjelma toiminnan tehostaminen normien keventäminen valtion lisäpanostus Kuntien on vastaavasti tehostettava toimintaansa jatkamalla ja tiivistämällä Paras-hanketta, jotta palvelut kyetään turvaamaan

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Kuntatalous mitä luottamushenkilön on hyvä tietää? Jan Björkwall Pietarsaari, 25.3.2013 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Kainuun maakunta -kuntayhtymä (15.5.2007) VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI 1. TAUSTAA 1.1. Maakunnan talouden tila Maakunnan vuosi 2005 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2004 verrattuna 0,7 % eli

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen KUNTALIITOS SAVONLINNA, PUUMALA, PUNKAHARJU JA KERIMÄKI TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen Toimintaa jatkavan kunnan avaavan taseen muodostamisessa noudatetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy Page 1 1 ARVIO TALOUDEN MENNEESTÄ KEHITYKSESTÄ 2 TALOUSKEHITYS 2010-2013 - KÖYLIÖ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 1,7 %/vuosi

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014 Kunnat muutoksessa tilannekatsaus ajankohtaisiin kunta-asioihin Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta

Lisätiedot