KUNTATALOUDESTA. Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATALOUDESTA. Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille 18.2.2009 Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja"

Transkriptio

1 KUNTATALOUDESTA Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja

2 TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE

3 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos ,81-27,52-18,71 15,17 5,50 0,14 2,10-1,78 0,76 1,08 Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien arviot Kuntaliitto ,12-28,90-19,78 16,30 5,76 0,11 2,39-1,84 0,23 0, * 9,51-30,99-21,48 17,50 6,41-0,08 2,35-1,91 0,25 0, ** 9,90-32,50-22,60 17,05 6,95 0,00 1,40-1,98 0,20-0, ** 10,20-33,80-23,60 17,52 7,18-0,10 1,00-2,05 0,20-0, J. Turkkila/HP/my

4 Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat Lainakanta Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien arviot Kuntaliitto ,10 0,76-1,00-3,55 0,20 1,58 0,09-0,38 1,47-0,95 0,17 0,53 0,93 4,12 8, ,39 0,23-0,53-3,79 0,23 0,87-0,60-0,03 1,59-1,04 0,06 0,20 0,18 4,30 9, * 2,35 0,25-0,54-4,07 0,15 0,88-0,98-0,28 1,63-1,07 0,15 0,35-0,20 4,10 9, ** 1,40 0,20-0,40-3,90 0,20 0,72-1,78-0,10 1,60-1,10 0,28 0,00-1,10 3,00 10, ** 1,00 0,20-0,30-3,80 0,25 0,75-1,90-0,10 2,00-1,20 0,30 0,00-0,90 2,10 11, J. Turkkila/HP/my

5 TASE Tase Kertoo kunnan varallisuuden Vastaavaa Mihin käytettävissä olevat varat on sijoitettu Maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto, sijoitukset ja toimeksiantovarallisuus Kertoo kunnan pääomat Vastattavaa Mistä lähteistä varat on hankittu Peruspääoma, vieras pääoma (lainat), poistoero, varaukset, toimeksiantojen ja lahjoitusten pääomat Peruspääoma= käyttöomaisuus + muut pitkäaikaiset sijoitukset pitkäaikainen vieras pääoma» Asukkaiden pitkäaikainen ja pysyvä pääomasijoitus kuntaan Tärkeimpiä tunnuslukuja ovat: vuosikate (tuloslaskelma) lainakanta (rahoituslaskelma ja tase omavaraisuusaste-% (tase) sekä konsernin lainakanta (konsernitase).

6 TULOSLASKELMA

7 VUODEN 2009 TAE TA 2008 TPA 2008 RAAMI 2009 TAE 2009 Lis.+/väh.- Toimintatulot Muutos % -2,1 5,0 2,8 4,7 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Muutos % 3,8 6,7 3,1 5,7 Toimintakate ,2 3,2 6,0 Verotulot Muutos % 5,1 8,2 2,7 4,9 Valtionosuudet Muutos % 14,9 19,7 5,0 8,5 Korkotulot Muutos % -74,6-71,4-0,3-0,3 Muut rahoitustulot ,6-38,7 12,3 12,3 Korkomenot Muutos % 14,9 14,9 9,7 25,8 Muut rahoitusmenot ,2 1387,2 0,0 0,0 Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) Tilikauden yli+/alijäämä ,9 Vuosikate % ILI

8 TOIMINTATULOT = Toimintatuotot = Käyttötulot

9 TOIMINTATULOT Toimintatulot ka. kuntien tuloista 25 % Myyntituotot 15 % Esim. Vesi- ja jätevesimaksut Metsän myyntituotot Valtiolta esim. lomituskorvaukset, korvaukset pakolaisista Kuntien yhteistoiminnasta/palvelujen myynti Maksutuotot 5 % Esim. terveydenhuollon maksut (päivystys, avo- ja laitoshoito, hammashoito) kotiavustajamaksut lukukausimaksut Tuet ja avustukset Esim. EU-tuet, matalapalkkatuki Muut toimintatulot 5 % Esim. vuokratulot, elatustuet, toimeentulotuen takaisinperintä,

10 TOIMINTAMENOT = käyttömenot = käyttökulut = palvelutuotannon menot

11 KUNTIEN TOIMINTAMENOT Kuntien menot (n. 40 mrd euroa) Sosiaali- ja terveystoimi n. 48 % Opetus ja (kulttuuri) n. 23 % Menoryhmät Henkilöstömenot Palvelujen ostot Materiaaliostot Lakisääteisten tehtävien osuus %

12 Käyttötalousmenot, brutto TA-2009 Yhteensä 116,4 milj.euroa Tekninen toimi 15 % Muut (sis. vesihuoltol.) 5 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 40 % Sivistystoimi 39 %

13 % ,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ,0-5,1-0,5 5,0 5,6 1) 2,9 2,8 5, e 09e 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5,0 6,1 5,0 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa

14 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot Käyvin hinnoin indeksoituina, 1990= Toimintamenot Käyttötulot 1) e 09e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti /Kuntaliitto. 1) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet

15 TOIMINTAMENOT Kuntien käyttömenoihin vaikuttavat: Lakisääteisyys/velvoitteet kunnat tuottavat tänään lähes pelkästään lain edellyttämät palvelut (uusia velvoitteita kunnille vireillä parhaillaankin kymmenittäin) keskitetyt palkkaratkaisut Olosuhdetekijät kuntarakenne: hajanainen/keskittynyt erityispiirteet/olosuhdetekijät mm. sairastavuus kaksikielisyys Kunnan päätöksenteko itse tuotettu/yhdessä tuotettu tuotanto- ja toimintatavat palvelujen saatavuus, saavutettavuus,laatu

16 TOIMINTAMENOT Kuntien palvelutuotannon kustannuksissa huomattavia eroja Esimerkiksi vuonna 2004 yli asukkaan kuntien kohdalla kustannusero terveyspalveluissa 67 prosenttia palvelujen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden kuten iän, sukupuolen ja sairastavuuden vaikutus on poistettu Myös sairaaloiden väliset tuottavuuserot 20 % 2005/Stakes

17 TOIMINTAKATE = Käyttötalouden nettotulos Kertoo, kuinka paljon palvelujen tuotannosta joudutaan kattamaan verorahoituksella Verotulot Valtionosuudet

18 VERORAHOITUS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

19 VEROTULOT Verotulot (tuloista 47 %) Kunnallisvero (87 %) 16,50-21 % (2009) Verovähennykset kompensoitu v jälkeen Yhteisövero (8%) osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka määrä on 26% Vuonna 2008 valtion osuus tuotosta 76,22 %, kuntien 22,03 % ja seurakuntien 1,75 prosenttia. Kiinteistövero (5 %) yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50 muiden asuinrakennusten veroprosentti, (esim. kesämökki) 0,50-1,00 yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-1,00 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 voimalaitosten veroprosentti 0,50-2,50 koiravero max 50 euroa/koira Pääomaverot (28 %)valtiolle

20 Kuntien tuloveroprosentit vuonna 2009 Lähde: Kuntaliiton tiedustelu Keskimääräiset prosentit koko maassa: - verotettavilla tuloilla painotettu 18,59 % - aritmeettinen keskiarvo 19,25 % 16,00 18,50 (61 kuntaa) 18,75 19,25 (106 kuntaa) 19,50 19,75 (114 kuntaa) 20,00 21,00 (67kuntaa) Kuntarajat: Tilastokeskus.

21 % 19,0 Useat kunnat ovat kompensoineet 18,0 vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla tuloveroprosenttiaan. 17,0 Kunnallisveroprosentti Tuloveroprosentti (Kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo) Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin pysynyt likimain samana. 16,0 15,0 14,0 13, * 09** Keskimääräinen efektiivinen veroaste ansiotuloista (Maksettavan kunnallisveron suhde ansiotuloihin)

22 VALTIONOSUUSJÄRJES- TELMÄ ( ) Valtionosuudet 19 % kuntien tuloista 1. yleinen valtionosuus asukasluku kerrottuna perusosalla lisättynä olosuhdelisä 2. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus perustuu asukasta kohti määrättyihin ikäryhmittäisiin laskennallisiin kustannuksiin erityiskertoimia (työttömyys, lastensuojelukustannukset, vammaiset, sairastavuus, syrjäisyys) 3. Opetus- ja kulttuuritoimi laskennalliset yksikköhinnat toiminnoittain (perusopetus, lukio, kirjasto, ammatillinen koulutus jne) Kunta saa valtionosuutta ja kuntayhtymä yksikköhintarahoitusta 4. Verotuloihin perustuva tasaus jokainen kunta oikeutettu saamaan 91,86 %:a kuntien keskiarvo verotuloista (tasausraja) tasausvähennys-37 %, jos yli tasausrajan

23 VO MUUTOS euroa/asukas Yleinen valtionosuus + 3 euroa /asukas Sosiaali- ja terveydenhuollon vos +292 euroa /asukas Opetus- ja kulttuuritoimen vos + 4 euroa/asukas Verotuloihin perustuva tasaus + 15 euroa /asukas Yhteensä kaikki maakunnat euroa/asukas

24 VO-järjestelmän ONGELMAT Valtionosuuksiin tehty lähes vuosittain lisäyksiä ja vähennyksiä monimutkaisuus ja läpinäkymättömyys v lähtien verovähennykset ja eräät muut kustannusvähennykset kompensoitu valtionosuuksien kautta Yli keskiarvon tapahtuva verotulojen kasvu leikkaantuu (osin) kannustamattomuus Ennustamaton vaikea ennakoida eri muutosten vaikutuksia Clearing-järjestelmä

25 Clearing-rahoitus Opetustoimen (II-asteen koulutuksen)ylläpitäjämalli muut kuin kunnalliset oppilaitokset saavat rahoituksensa yksikköhintojen perusteella valtiolta, joka perii kuntien osuuden asukasluvun perusteella KUNNILTA valtionosuuslaskelmassa (vähentää kuntien valtionosuuksia) Ns. clearing-rahoitusmalli Kunnat joutuvat maksamaan kiinteän osan koko maan kasvavista koulutuskustannuksista ilman, että niillä on mahdollisuutta vaikuttaa kustannuskehitykseen. Kuntien osuus koulutuksen kustannuksista on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Vuosina kuntien asukaskohtainen rahoitusosuus kasvoi noin 1000 miljoonaa euroa ja valtion noin 450 miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuudet perusopetukseen vuosina kasvoivat +4 euroa/asukas em. tekijästä johtuen

26 VALTIONOSUUSUUDISTUS Esitys siirtynyt syksyyn 2009 Lähtökohta: nollasummapeliä; ei lisärahoitusta Uudistuksen keskeiset tavoitteet: yhden putken malli tasataan edelleen olosuhde- ja palvelutarve-eroja; tarkempi (tutkimuksiin perustuvat/vatt) arviointi opetustoimen ylläpitäjämalli säilyy Voi aiheuttaa merkittäviä kuntakohtaisia tulomuutoksia

27 MITÄ ON TASAPAINOINEN TALOUS? Kriisikunta = vuosikate negatiivinen Kriisiin ajautumassa = vuosikate 0-tasolla Toimintamenot voidaan kattaa tulorahoituksella Ei syömävelkaa kaikki poistot/investoinnit velkarahalla = nopea velkaantuminen Vuosikate kattaa poistot (tulos 0) Jos investointitaso vastaa poistotasoa talous on kuntalain mukaan tasapainossa; todellisuus kuntariippuvainen Vuosikatteella voidaan kattaa nettoinvestoinnit Terve ja tasapainoinen talous Talouden realismi; ongelmat kumuloituvat = kriisiytymiskehitys katkaistava mahdollisimman nopeasti

28 KUNTALAKI JA TALOUS Mitä kuntalaki (8, 66, ) sanoo kuntatalouden hoidosta?

29 TALOUSARVIO JA - SUUNNITELMA Talousarvio ja -suunnitelma Päätös Valtuusto: mennessä talousarvio seuraavalle vuodelle, taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi) Sisältö toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvattava Määräraha ja tuloarvio brutto- tai nettomääräisenä käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa Sitovuus toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota muutoksista päättää valtuusto

30 ALIBUDJETOINTI? Kuntalaki: talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan Kuntalaki: talouden on oltava tasapainossa nelivuotiskautena Mikä on alibudjetointia? Budjetissa tulee yhteensovittaa tarpeet ja rahoitus Resurssit ovat aina rajalliset = Kaikkeen ei tule koskaan olemaan vara Alhaisemman määrärahavarauksen (kuin mitä on ollut ao. toimielimen esitys) pitäisi aina pohjata realismiin kustannusten alentamisen toimenpiteet = odotus toimenpiteiden vaikutuksista Yksipuoleinen, puhtaasti ylioptimismiin nojaava esitys = alibudjetointi

31 VEROJA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kuntalaki: Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista Ristiriita: verottaja edellyttää veropäätöksen marraskuun puolivälissä, jotta ehditään toteuttamaan seuraavan vuoden verokortteihin Verottajakäytännöstä johtuen tulot joudutaan lyömään lukkoon 1,5 kk ennen talousarviokäsittelyn takarajaa

32 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös Kunnanhallituksen laadittava 31.3 mennessä allekirjoittavat kh jäsenet sekä kunnanjohtaja Oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Tilintarkastajien ja tilintarkastuksen on annettava tilinpäätös valtuustolle Valtuuston hyväksyttävä 30.6 mennessä vastuuvapauden anto Sisältö/vähintään: 1) tase 2) tuloslaskelma 3) rahoituslaskelma + liitteet 4) talousarvion toteutumisvertailu 5) toimintakertomus

33 ARVIOINTI

34 TOIMINTAKERTOMUS 69 Toimintakertomus esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

35 TILINTARKASTUS Tilintarkastajien kertomus tarkastuksen tulokset esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä esitys vastuuvapaudesta (tilivelvolliset) toimielimen jäsenet toimielimen tehtäväalueen johtava viranhaltija Tilivelvolliseen kohdistuva muistutus kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä virhe tai aiheutunut vahinko ei ole vähäinen Valtuusto päättää toimenpiteistä joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta vastuuvapaudesta tilivelvollisille

36 KUKA ARVIO/VALVOO? Kunnanvaltuusto koko kunnan toiminta ja talous/vastuuvapaus Tilintarkastajat kertomus ja esitys Kunnanhallitus Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konserninvalvonnan järjestämisestä hallituksen selonteko (2009) sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtavat viranhaltijat sisäinen valvonta ja tarkkailu arjessa tavoitteet/seuranta/selonteko Kuntalainen palvelujen laatu, laajuus, saatavuus (valitukset, kantelut)

37 KUNNANHALLITUKSEN SELONTEKO Kuntakonsertin valvonnan osa-alueet valvontaympäristö johtamis- ja hallintojärjestelmä, eettiset ohjeet, hallitus- ja lautakunta/johtokuntatyöskentely, organisaatiorakenne, vastuiden ja velvollisuuksien jakaminen, henkilöstö/osaamisen kehittäminen riskienhallinta tavoitteet, riskien tunnistaminen, arviointi, hallintakeinojen määrittely ja raportointi kontrollitoimenpiteet: esim. toiminnan seuranta- ja arviointi, raportointimenettelyt, tehtävien eriyttämiset, käyttöoikeushallinta, täsmäytykset, kulunvalvonta informaatio ja tiedonkulku seuranta

38 VALTION KUNTA- ARVIOINTI Ministeriöt Päättävät toimintakausittain arviointikohteista. Arviointeja toteuttavat ministeriöiden alaiset arviointiyksiköt sekä tutkimus- ja kehittämiskeskukset Lääninhallitus peruspalvelujen saatavuuden arviointi/ministeriöiden tulosohjauksessa : Aluehallintovirasto (?)/ministeriöt

39 MITÄ VALTIO ARVIOI? Esim. peruspalvelujen arviointikohteet vuosina / Opetuspalvelut Koulutuksen laadun kehittäminen Perusopetuksen saavutettavuus lähipalveluna Perusopetuksen voimavarojen vahvistaminen Kieliohjelmien monipuolisuus Lukioverkon saavutettavuus Lukio-opinnot/suoritusaika (3 v) Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkamäärät (lisäys) Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan hyvä saavutettavuus, kulttuurilaitosten eri alueet kattavien palvelujen toteuttaminen Yleisten kirjastojen roolin vahvistaminen lähipalveluna

40 TALOUDEN TASAPAINOVELVOITE

41 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS Alijäämän kattamisvelvoite syntyy kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi Tasearvio on alijääminen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen Yhteenlaskettavia eriä kattamisvelvoitetta määriteltäessä on siten kolme: 1) Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Edellisten tilikausien yli-/alijäämä, 2) Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Tilikauden yli-/alijäämä ja 3) Kuluvan talousarviovuoden Tilikauden yli- tai alijäämä

42 TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA (KuntaL 65.3 :n muutos)/suomen Kuntaliitto Tuloslaskelmaarvio Tase vuodelle 2006 Taloussuunnitelma Oma pääoma Peruspääoma Rahastopääomat Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varausten muutos Rahastojen muutos Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden yli-/ alijäämä Tilikauden yli-/ alijäämä Tilikauden tulos Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen alijäämän kattamiseksi Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma

43 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS Talousarvio/taloussuunnitelma Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Toimintakertomus Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi

44 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS Tarkastuslautakunta jos taseessa kattamatonta alijäämää;on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä Valtuusto Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus

45 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVAIHTOEHDOT Alijäämän kattaminen tase-eristä: Edellisten tilinpäätösten ylijäämästä Rahaston tai varauksen pääomasta Omaa pääomaa alentamalla Peruspääoman alentaminen on poikkeuksellinen toimenpide, joka edellyttää kunnalta riittävää omavaraisuutta Perusteena voi olla pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisten poiston taikka arvonalentumisen seurauksena. Edellytys: pitkäaikaisen pääomarahoituksen määrä taseessa ylittää pysyviin vastaaviin sitoutuneen pääoman määrän

46 KUNTA- JA PALVELURAKENNELAKI 9 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat rahoituksen riittävyys/vakavaraisuus tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot vuosikate tuloveroprosentti lainamäärä taseeseen kertynyt alijäämä omavaraisuusaste suhteellinen velkaantuneisuus Selvitys arviointiryhmä (VM, kunta, ulkopuolinen/selvityshenkilö) ehdotus palvelujen turvaamisesta karsinnat, veronkorotukset, kuntaliitos Valtuuston päätös => VN => kuntajakolaki/arviointi

47 TALOUDEN TASAPAINOTUSKEINOT

48 TASAPAINOTUS Talouden tasapainotuksen vaihtoehdot: A) Menojen vähentäminen - Karsinta käyttötalousmenoista eli toiminnasta - tuottavuuden kasvattaminen B) Tulojen lisääminen - maksutuotot - omaisuuden myynti (voi myydä vain kerran) - osingot - verot (korotus) - tai A:n ja B:n kombinaatio

49 TUOTTAVUUDEN KASVUTAVAT 1. Olemassa olevin panoksin enemmän 3 henkilöä = 100 suoritetta/vrk => 3 henkilöä = 120 suoritetta/vrk 2. Nykyinen tuotos vähemmin resurssein 3 henkilöä = 100 suoritetta/vrk => 2,5 henkilöä 100 suoritetta/vrk 3. Tuotos kasvaa panosta enemmän 3 henkilöä= 100 suoritetta/vrk => 4 henkilöä 150 suoritetta/vrk 4. Pienempi panos/suurempi tuotos 3 henkilöä = 100 suoritetta/vrk => 2,5 henkilöä = 110 suoritetta/vrk 5. Panos pienenee enemmän kuin tuotos 3 henkilöä = 100 suoritetta/vrk => 2 henkilöä = 80 suoritetta/vrk *)Lappeenrannan tkk/lahden yksikkö; Päijät-Hämeen tuottavuusohjelma

50 TEHOKKUUTTA SELITTÄVÄT ASIAT Tehokkuutta vähentää: syrjäinen sijainti korkea tulotaso suuri väestömäärä korkea työttömyys monipuolinen palvelutarjonnan rakenne kuntayhtymiltä suoritettujen ostojen suuri osuus vastakkain asettelu puolueiden kesken Tehokkuutta lisää: keski-ikäisten työntekijöiden suuri osuus tiivis maankäyttö kuntalaisten korkea koulutustaso *) Loikkanen-Susiluoto-Funk

51 KUNTATALOUDEN KUSTANNUSNOUSUA SELITTÄVIÄ TEKIJÖITÄ Tarveryhmien määrä kasvaa Erityisongelmat lisääntyvät, väestö ikääntyy Yleistä kustannustasoa nopeampi kehitys Lääketiede, vaativat hoitomuodot ja lääkkeet.. Professiot talousrealiteetit eivät näy Vaikuttavuutta ei arvioida Informaatio-asymmetria asiantuntijalla on sellaista tietoa, mitä asiakas ei voi arvioida Asiakkaiden vaatimukset Tarjonta luo kysyntää kun asiakkaat eivät joudu maksamaan todellisia kustannuksia käyttämistään palveluista

52 KUNTATALOUDEN KUSTANNUSNOUSUA SELITTÄVIÄ TEKIJÖITÄ Baumolin tauti ihmistyötä paljon sisältävien palvelujen, jollaisia hyvinvointipalvelut ovat, tuottavuus ei juurikaan kasva, mutta niihin käytetyt resurssit kuitenkin vaativat samansuuruisen vastikkeen lisäyksen eli palkankorotuksen kuin ei-työvaltaiset alat => työvoimaa tarvitsevien palvelujen hinnat kohoavat tavaroiden hintoja nopeammin

53 KUNTATYÖN TUOTTAVUUS/Tilastokeskus

54 HUOMIO VAIKUTTAVUUTEEN Ei riitä, että tarkastellaan sitä, kuinka paljon asioita (palveluita) tehdään (määrä) vaan on samalla tarkasteltava, että tehdään oikeita asioita näyttöön perustuva lääketiede esittää, että vain kolmannes kaikista tehdyistä toimenpiteistä on todistettavasti vaikuttava kokonaiskustannusten ja kansanterveyden välinen suhde ei ole lineaarinen, vaan tietyn tason jälkeen lisäkustannus ei aikaan saa lisähyötyjä Tehokkain keino on vaikuttaa kysyntään ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ongelmiin, omavastuu..

55 RAJOITTEET TALOUDEN TASAPAINOTUKSESSA

56 RAJOITTEET Henkilöstömenot yli 60 % toimintamenoista Välitön/välillinen Työllisyysturva Paras-lainsäädäntö 5 v, erillissopimukset organisaatiomuutosten yhteydessä (Useissa P-H kunnissa koskee yli 50 % henkilöstöstä) Lomautusrajoitteet Takuuajat mm. hoitotakuu, sosiaalipalvelutakuu Oikeus opetukseen, oikeus Sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi; Lääninhallituksen seuranta/uhkasakot Sopimisrajoitteet Esim. lomarahojen vaihto; ammattiyhdistykset eivät ole suostuvaisia sopimaan; yksittäiset lomarahan vaihdot voidaan riitauttaa vaikka työntekijä siihen suostuisi

57 RAJOITTEET Vaikutusten arviointi vaikeaa (tutkimukset) Lomautukset/irtisanomiset kaksinkertaistavat sairaus poissaolot organisaatio, joka tähtää tuottavuuden lisäyksiin ajamalla toimintojaan alas, yleensä saakin tuottavuuden kohoamaan, mutta vain lyhyellä aikavälillä jos alkuaankin tiukassa resurssitilanteessa henkilöstä vähennetään, vähäinenkin leikkaaminen heikentää helposti vaikuttavuutta ja laatua suhteessa voimakkaammin kuin saatu tuottavuuslisäys tuo rahallista hyötyä Palvelujen tuotantoverkostot Edellyttää yksimielisyyttä toteutettavista toimenpiteistä Kuntalaisten odotukset Palvelujen saatavuus ja toimivuus vastineena verorahoitukselle Valituskynnys alentunut/valitusrumban hoito kallista; organisaation energia voi mennä väärään kohteeseen vuosia mikäli palvelutaso ei tyydytä siirtyminen yksityispalveluihin voi olla tosiasia niiden osalta, joilla varaa; halu rahoittaa julkisia palveluja heikkenee tutkimusten mukaan halukkuus julkisen sektorin leikkauksiin on alentunut johdonmukaisesti 2000-luvun molemmin puolin

58 RAJOITTEET Kuntatyön imago vs. työvoimapula Pelkkä leikkaaminen voi aiheuttaa kasvupaineen toisaalla Leikkaus esim. omaishoidontuesta voi näkyä laitospaikkakysynnän kasvuna, leikkaus lasten päivätoiminnasta voi näkyä päivähoidon kysynnässä Ongelmien syvenemisen pelko Säästöjen meneminen yli kriittisen rajan voi siirtää kriisijohtamiseen; hallittavuus heikkoa, yllätykset nopeita Merkittävä määrä energiaa sitoutuu arjen hallintaan, ei varsinaiseen perustehtävään

59 KUNTATALOUDEN YLEISIMMÄT ARJEN (VIRHE)VÄITTÄMÄT

60 HOIDETAAN LAINALLA Taloutta (tuloslaskelmaa) ei voida tasapainottaa lainanotolla= laina ei ole tuloa Laina on siirrettyä veronkorotusta Lainan luonne on tilapäinen tasapainottaa väliaikaisia menojen ja tulojen heilahduksia (tiedossa myöhemmin palautuva tasapaino) tasapainottaa investointipiikkejä (tiedossa investointitason alenema) Lainaan sisältyy korkoriski Tulevien sukupolvien velkarasite

61 JÄTETÄÄN INVESTOIMATTA Investointisäästöt eivät korjaa tuloslaskelmaa/alijäämää investoinnit vaikuttavat lainamäärään (rahoituslaskelma) Kiinteistöjen korjaamisen optimointi liian myöhäinen korjaaminen; homekoulusyndrooma korjausvelka; kertyminen kumuloituu ja vuositarve on kaksinkertaisena edessä

62 SÄÄSTETÄÄN MUUALTA KUIN PERUSPALVELUISTA Sosiaali-, terveys ja sivistyspalvelut muodostavat keskimäärin n % talousarviosta jos niiden keskimääräinen kasvuprosentti on säännöllisesti yli tulokasvun, kaikki muut kunnan toiminnot pitäisi aikaa myöten lakkauttaa lakisääteisiä toimintoja runsaasti; demokratia, palo- ja pelastus, teiden hoito, kaavoitus terveydenhuolto on valtakunnallisesti luvulla kasvanut 2-3kertaa nopeammin kuin kansantalous Säästöjä on etsittävä kaikilta sektoreilta

63 TASAPAINOTETAAN VAIN VEROJA KOROTTAMALLA Kuntalaiskyselyjen* mukaan kansalaiset: enemmistö kokee verotuksen liian kireäksi vain kolmannes valmis alentamaan peruspalvelujen kustannuksella pääosin valmius pieniin veronkorotuksiin yksioikoinen veronkorotus ilman muita keinoja ei laajaa kannatusta eivät vierasteta perinteistä poikkeavia keinoja, mikäli ne ovat edellytyksenä tärkeäksi koettujen palvelujen turvaamiselle Jos tasapainotetaan pelkästään veroja korottamalla, joudutaan veroja korottamaan keskimäärin 0,5-1 %/vuosi

64 JÄTETÄÄN KEHITTÄMINEN Tulevaisuuden ratkaisujen siemenet kylvetään tänään, jos ei kylvetä, ei voida odottaa satoakaan

65 MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS? Hyvinvointivaltio on rakennettu talouskasvun varaan

66 HAASTEET KUMULOITUVAT Tulokasvu hiipuu veronmaksajien määrä vähenee (eläköityminen) Tietyt käyttötalouden menot kasvavat yleistä kehitystä nopeammin Energian hinta, erikoissairaanhoito (teknologia, uudet lääkkeet ) Ikäihmisten palvelutarve kasvaa (ikääntyneiden määrä x 2-3) Työvoiman saatavuus heikkenee 80 % valmistuvasta työvoimasta kuntasektorille/ei ole mahdollista Velvoitteet kasvavat Lainsäädäntö (uusia velvoitteita kunnille valmisteilla lähes kaikissa lakiesityksissä) Ilmastonmuutos (varautuminen/poikkeukselliset sääilmiöt, rajoitteet) Kunnille siirtyy vastuuta valtion säästöistä (tiet, joukkoliikenne, turvallisuuspalvelut, ) Toimintaympäristö monimutkaistuu Edellytetään entistä enemmän erityistietämystä, valmistelua, ennakointia = resurssien riittämättömyys Toiminnalliset yhteistyömallit monimutkaistuvat, ohjaus heikkenee, yhteistyöfoorumeiden määrä lisääntyy

67 Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kokonaismenot ikäryhmittäin % 28 % 200 MEUR yhteensä Muu terveydenhuolto Sairausvakuutuksen korvaama hoito Vanhustenhuolto 50 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Stakes / CHESS Ikäryhmä

68 TYÖVOIMATARVE Eläköitymisen aiheuttama työvoimatarve julkisella sektorilla v kumuloitunut v kumuloitunut v kumuloitunut vuotiaiden määrästä ensin kunnille ja valtiolle eläköitymisen korvaavat. Jäännös yksityiselle sektorille. 65-vuotiaiden ikäluokka kuitenkin suurempi, joten yksityisen työvoima supistuu. Tarve kunnissa Tarve valtiolla Muutos yksityisellä

69 TULEVAISUUS Kuntien tulevaisuuslaskelmat Kuopion strategia 2040 kunnallisveroaste 35 % Talouskasvun kompensointi + 0,50%/v Pekka Parkkisen väitöskirja 2008 Kuntatalous 2004/2040 Työllisyys 75 % Työn tuottavuus 1,75 %/v 2,7 %/v Talouskasvu 1,4 %-2,8 %/keskimäärin Kunnan menot ikäriippuvaisia 65 v määrä kaksinkertaistuu ja 85 v määrä kolminkertaistuu Lähes kaikki kunnat alijäämäisiä/kolmannes kunnista ylijäämäinen

70 SELVIYTYMINEN Tulevaisuus tulee edellyttämään koko yhteiskuntaa koskevia, syvällisiä muutoksia rakenteissa järjestelmissä toimintatavoissa priorisoinneissa/painopisteissä vastuissa Paras II ja III Suomi selviytyy, mutta se tulee vaatimaan ennennäkemättömiä uudistuksia; niiden osalta ollaan vasta alussa..

71 FINANSSIKRIISI

72 KRIISIN VAIKUTUKSIA Kuntatalous elää vahvassa riippuvuussuhteessa maailmantalouteen kuntien tuloista % on verotuloja valtionosuudet välillisesti riippuvaisia valtiontaloudesta Finanssikriisin vaikutuksia viennin ja teollisuustuotannon romahdus irtisanomiset ja lomautukset kulutuksen vähennys pankki- ja rahoitusmarkkinoiden ahdinko Kriisi vahvistaa itseään BKT:n vähennysarvio yli 2 % 2009 (tammikuu)

73 KRIISIN VAIKUTUKSIA Kaksi keskeistä taustavaikutusta kotimainen kysyntä työllisyyskehitys ja luottamus Ulkomainen vienti Pienenä viennistä riippuvaisena maana Suomen talouden toipuminen kytkeytyy kansainvälisen talouden suhdanteeseen Kriisit ovat vaikutuksiltaan useiden vuosien mittaisia talouden kasvu voi olla vuosia alhaista/hidasta Luottamuksen palautuminen oleellista

74 ARVIOITA KRIISIN VAIKUTUKSISTA Vuosi 2008 Kuntien toimintakate heikkeni nopeasti (-10 %) Kuntien toimintamenojen kasvu noin +7% Vuosi 2009 kuntien tulos jää negatiiviseksi ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä kuntien verotulot pienenevät 500 milj. euroa kustannukset kasvavat milj. euroa syntyvä 2 mrd euron rahoitusaseman heikkeneminen vastaa kuntaveron korottamista + 2 % Vuosi 2010 on vielä heikompi

75 KUNTALIITTO:KUNTAPAL- VELUJEN PELASTUSOHJELMA Suomen Kuntaliitto : kuntapalvelujen pelastusohjelma toiminnan tehostaminen normien keventäminen valtion lisäpanostus Kuntien on vastaavasti tehostettava toimintaansa jatkamalla ja tiivistämällä Paras-hanketta, jotta palvelut kyetään turvaamaan

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11. Talousarvio 205 Taloussuunnitelma 206-207 Kaupunginhallitus 27.0.204 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 8.3 PALVELUJEN JA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747 TYÖRYHMÄ Johanna Hietalahti (toim.), Kuntien takauskeskus, viestintäsuunnittelija, YTM, johanna.hietalahti@kuntientakauskeskus.fi, puh. +358 (0)9 6227 2880 Jaakko Kiander, Ilmarinen, johtaja, VTT, jaakko.kiander@ilmarinen.fi,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Kuntatalous mitä luottamushenkilön on hyvä tietää? Jan Björkwall Pietarsaari, 25.3.2013 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Talousarvio Taloussuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset lähtökohdat...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot