Arviointikertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2010"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta

2 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan toiminta Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Strategiset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Ylin päätöksenteko Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Talouskeskus Keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Ympäristötoimi Liikelaitokset Taloudelliset tavoitteet Investoinnit Henkilöstö Kuntakonserni Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta Riskienhallinta Kuuma-yhteistyö Muut havainnot Yhteenveto Tarkastuslautakunta on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. Tarkastuslautakunta (22)

3 NURMIJÄRVEN VALTUUSTOLLE ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan yksi kolmesta päätehtävästä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Tämän arvioinnin tulos on nähtävänä tämän Arviointikertomus 2010 muodossa. Perusajatus tarkastuslautakunnan keskeisestä roolista, joka kiteytyy yhteen kysymykseen on: Onko annetuilla resursseilla saatu paras mahdollinen tulos aikaan? Jos lautakunta tähän vastaa, se tekee tehtävänsä. Tämä kysymys esitettiin myös johtaville virkamiehille pyytäen itsearviointia aiheesta ja tarkastuslautakunta sai positiivisen vastaksen melkein kaikilta. Yhdestä kieltävästä vastauksesta huolimatta arvioidaan, että Nurmijärven kunta kokonaisuudessaan saavutti parhaan mahdollisen tuloksen annetuilla resurseilla, lisäksi tulos oli yllätyksellinen. Parantamista, kehittämistä ja tehostamista tulee jatkaa tulevaisuudessa kunnan palvelutuotannossa. Arvioinnin painopistealueena vuoden 2010 toimintojen arvioinnissa ovat olleet sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Tämän lisäksi tarkastuslautakunta on seurannut eri tavoin kunnan toimielinten toimintaa ja tehnyt KUUMA yhteistyötä omalta osaltaan muiden, laajennetun KUUMA kuntien tarkastuslautakuntien kanssa. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt vuosittain huomiota sitovien tavoitteiden suureen määrään. Nytkään lautakunta ei tee poikkeusta, vaan kehoittaa toimielimiä edelleen tarkastelemaan kriittisesti sitovien tavoitteiden määrää, laatua, mitattavuutta ja vaikuttavuutta. Asenne, millä kunnassa on suhtauduttu ja paneuduttu asioihin, tavoitteisiin ja mittareihin on hyvä ja se ilmenee Tilinpäätös 2010 asiakirjoista ja niiden malleista sekä siitä, miten niissä on huomioitu tarkastuslautakunnan esittämät havainnot ja toiveet. Tämä on hyvä suunta ja siitä on hyvä jatkaa, kun kehitetään ja tehostetaan toimintaa ja määritellään tai kuvataan toimialojen keskeisiä ydinprosesseja ja niihin liittyviä tunnuslukuja sekä mittareita. Kuntaliiton antaman suosituksen tarkoitus on, että valtuutetut hyödyntäisivät arviointia päätöksenteossa. Sen tulisi olla osa kunnan johtamisjärjestelmää ja arviointisuunnitelmaa, mutta myös kehittämistyökalu liittyen toimintaan ja palveluihin. Arvioinnin merkitys kunnallisessa päätöksenteossa on kasvanut. Muuttuneet toimintaympäristöt ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat tekevät arvioinnista haastavaa ja moniulotteista. Parhaimmat kiitokset lautakunnan sihteerille, tilintarkastajille, kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille vuoden 2010 rakentavasta yhteistyöstä. Jari Laine 3 (22)

4 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Valtuuston toimikaudekseen valitsema tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71 ja 75 :n nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Lautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudella sekä osallistuminen vuoden 2010 arviointikokouksiin ovat seuraavat: Jari Laine, pj. 11/11 Aulikki Markkanen, vpj.10/11 Petri Jolma, 10/11 Petri Louhelainen Sirpa Salo, Mari Nurmia Nils Heuer Hannu Toikkanen, 9/11 Vilho Vainio, 2 Torsti Ruokoski, 9/11 Reko Lamminluoto, 1 Liisa Sirainen, 9/11 Pirjo-Liisa Torkki, 11/11 Heidi Kakko Minnamari Siitonen Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Raija Ruuskanen, joka on toiminut myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tarkastuslautakunta kokoontui arviointivuonna kaksitoista kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 89,6. Kunnan toimintojen arviointia suoritettiin seuraamalla toimielinten päätöksentekoa ja kuulemalla lautakuntien puheenjohtajia ja toimialojen johtavia viranhaltijoita ja muita vastuuhenkilöitä. Tutustumis- ja arviointikäynnit tehtiin kehitysvammahuollon työkeskukseen, terveyskeskuksen sairaalaan ja Klaukkalan jäähalliin. Arvioinnissa on hyödynnetty myös kuntalaisilta saatuja tietoja kunnan toiminnasta. Lautakunnan vuoden 2010 työohjelman mukaan arvioinnin painopistealueeksi asetettiin kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut, talouden seuranta, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestäminen, poikkihallinnollisen toiminnan onnistuminen, investointihankkeet ja ajankohtaiset asiat. Lisäksi lautakunta kuuli toimialajohtajien esitykset tavoitteiden toteutumisesta toimialoilla. Joulukuussa lautakunta tapasi perinteiseen tapaan valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kuuli heidän näkemyksiään kuntastrategian toimivuudesta valtuustokaudella. Tilintarkastaja esitteli lautakunnalle toimintavuoden alussa työohjelmansa ja toimintavuoden kuluessa ohjelman toteutumista ja tarkastuksissa tehtyjä havaintoja. 4 (22)

5 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidessaan tarkastuslautakunnalla oli käytettävissään talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma , vuoden 2010 tilinpäätös, hallintokuntien toimintakertomukset 2010, liikelaitosten erillistilinpäätökset ja tytäryhteisöjen kertomukset sekä tilintarkastajan raportit tilintarkastuksen toteutumisesta ja toimielinten pöytäkirjat ja muut selvitykset ja raportit. Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat ensisijaisia arviointikriteerejä. Sitovat tavoitteet on koottu toimintakertomukseen taulukkoon, jonka avulla arvioidaan tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös tavoitteiden asettamista ja toteutumisen seurantaa. Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointikertomuksessa esittämät johtopäätökset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset ovat myös seurannan kohteena ja osa arviointikriteeristöä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon lautakunnan kokouksissa kuullut esitykset sekä kunnan palvelutoiminnasta muutoin saadut kokemukset ja kunnan asukkailta saadut palautteet. 1. Tarkastuslautakunta on useana vuonna esittänyt, että kunnan hallinnossa kehitettäisiin koko valtuustokauden arviointijärjestelmä, joka olisi osa kunnan strategista johtamista. Tällaista johtamisen välinettä ei toistaiseksi ole olemassa eikä keskushallinnon vastineen mukaan ole tarkoituksenmukaista organisoida uutta arviointiprosessia. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kaikki olemassa olevat arviointimenetelmät kirjataan nelivuotiseksi suunnitelmaksi, jolloin arvioinnin toteutumisen seuranta voitaisiin koota yhteen. 3. Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle vuoden 2010 aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Kunnanhallitus päätti lähettää arviointikertomuksen lautakuntien, liikelaitosten johtokuntien ja kuntakehitystoimikunnan sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, keskusten, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi viimeistään , jolloin talousarvioesityksetkin oli jätettävä. Kunnanhallitus käsitteli arviointikertomukseen annetut vastineet kokouksessaan ja valtuusto Kunnanhallitus totesi, että annetuissa vastauksissa on käsitelty kattavasti arviointikertomuksessa esille otettuja asioita ja saattoi vastineet edelleen tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta on käynyt läpi toimialojen vastineet lautakunnan havaintoihin ja toteaa saman kuin kunnanhallituskin, että vastineissa on kattavasti ja selkeästi selvitetty arviointikertomuksessa olevat huomiot ja mahdolliset toimenpiteet. 5 (22)

6 Vuosi sitten tarkastuslautakunta esitti, että toimintakertomukseen laadittaisiin yhteenveto edellisen vuoden arviointikertomuksessa olevien havaintojen käsittelystä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tarkastuslautakunta merkitsee tyydytyksellä tietoonsa, että tämä toive on toteutettu vuoden 2010 hallintokuntien toimintakertomuksissa. Arviointikertomuksen havainnoista lautakunta on saanut jo annettujen vastineiden lisäksi vielä uutta tietoa hallintokuntien toimintakertomuksissa. 4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi 4.1. Strategiset tavoitteet Nurmijärven kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia muodostuu neljästä strategisesta tavoitteesta ja niistä johdetuista strategisista valinnoista, joita on 13. Tavoitteiksi on määritelty toimivat palvelut, kestävä yhdyskuntarakenne sekä tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö. Talousarvioon tavoitteet (kriittiset menestystekijät) on asetettu strategisiin valintoihin perustuen ja niitä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat prosessit ja rakenteet, palvelut ja vaikuttavuus, uudistuminen ja henkilöstö sekä talouden hallinta ja rahoitus. Toimintakertomuksessa ja hallintokuntien erillisissä toimintakertomuksissa on kuvattu strategisten tavoitteiden toteuttamista kertomusvuoden aikana. Mm. kestävä yhdyskuntarakenne -tavoitetta on toteutettu luomalla edellytykset korkealaatuisen ympäristön toteuttamiselle hyvällä asemakaavasuunnittelulla ja valmistelulla sekä tarkoituksenmukaisilla kaavamääräyksillä ja rakennustapaohjeilla. Toimivat palvelut -tavoitetta on toteutettu kiinnittämällä huomiota prosessien toimivuuteen, jotta kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen olisi onnistunutta. Tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö -tavoitteesta todetaan, että kaikilla tulosalueilla alitettiin määrärahat ja tilikauden talouden tulos muodostui ennalta arvaamattoman hyväksi. Strategisiin valintoihin perustuvat tulosalueille talousarviossa asetetut tavoitteet ovat toimintakertomuksen mukaan pääosin toteutuneet. Asetettuja tavoitteita on vuoden 2010 talousarviossa 95 kappaletta ja niistä on toteutunut tai osittain toteutunut noin 80 %. Toimialojen / tulosalueiden kriittiset menestystekijät on johdettu kuntastrategiasta, mutta kaikilta osin yhteyttä strategiaan ei ole merkitty toimintasuunnitelmaan aikaisempien vuosien tapaan. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hallintokuntien tavoitteilla on näkyvä yhteys kuntastrategiaan. Edellisen vuoden kertomuksessa tarkastuslautakunta esitti, että kun strategiset tavoitteet ovat pitkän aikavälin päämääriä, tulisi niiden toteutumista seurata ja raportoida koko strategian ajalta. Hallintokuntien toimintakertomuksiin on vuonna 2010 lisätty strategian ja erillisohjelmien toteutumisen raportointia koskeva kappale, jota tarkastuslautakunta pitää hyvänä ja tarkoituksenmukaisena. 6 (22)

7 4.2. Toiminnalliset tavoitteet Ylin päätöksenteko Ylimmän päätöksenteon tavoitteet toteutuivat. Päätöksenteon yhteydessä tulee selvittää hankkeiden talousvaikutukset ja vaikutukset ilmastonmuutokseen. Tämän tavoitteen toteuttamiselle joissakin päätöksissä ja toimielimissä vielä haetaan oikeaa muotoa ja luontevaa tapaa huomioida vaikutukset. Päätöksenteon vaikuttavuudet tulevat tulevaisuudessa entisestä monitahoisimmiksi ja tarkastuslautakunnan mielestä eri vaikuttavuuksiin tulee perehtyä hyvin (talous, ympäristö, terveys). Merkittävänä tavoitteena oli henkilöstömenojen säästötoimenpiteiden onnistuminen, joka toteutui arvioituakin paremmin. Vaikutuksia työnantajakuvaa ja työhyvinvointiin arvioidaan kuluvan kevään aikana Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen tavoitteena on laatia koko kunnan kehityskuva ja osayleiskaavat päätaajamiin ja kyliin. Sitovana tavoitteena on koko kunnan kehityskuvan hyväksyminen valtuustossa. Tavoitteen arviointikriteeri on epämääräinen ja vaatii konkretiaa vuosittain. Sitovaksi tavoitteeksi asetettu MATO-ohjelman (maankäytön toteuttamisohjelma) hyväksyminen valtuustossa on toimintakertomuksen mukaan toteutunut. Ohjelma sisältää mm. palveluverkkosuunnitelman, joka kuitenkin laaditaan vasta kuluvana vuonna. Toimintakertomuksessa jää epäselväksi onko palveluverkkosuunnitelman tekeminen vuonna 2010 ollut tavoitteena. Toteutumattomiksi tavoitteiksi elinkeino- ja kuntakehityksessä jäivät asuntopoliittisen ohjelman ja maapoliittisen ohjelman tarkistaminen. Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman laadinnasta ei ole kerrottu vaikka se on asetettu sitovaksi tavoitteeksi. Sisäisten tuotantoprosessien onnistuminen yritystonttien osalta mahdollistaa markkinoinnin on menestystekijä, jolle asetettu tavoite on, että kaikille halukkaille yrityksille löytyy tontti. Tavoite on toteutunut siten, että kaikkien tonttia kysyneiden yritysten kanssa on neuvoteltu ja pyritty löytämään sopiva tontti. Tavoite ja sen toteutuminen jää epämääräiseksi. Tavoitteen toteutuminen selkeytyy kun kerrotaan kuinka monta yritystä on kysynyt tonttia ja kuinka monelle on löytynyt vaihtoehto ja mikä on onnistumisprosentti. Tarkastuslautakunta on havainnut, että kaavoitus toimii edelleen hitaasti, osayleiskaava puuttuu monelta alueelta. Tämä ongelma on tullut esille useana vuonna, mutta parannusta tilanteeseen ei ole tullut. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen selityksenä osayleiskaavojen valmistumisen viivästymiselle on tarve saada ensin valmiiksi ja hyväksyttyä koko kunnan maankäytön kehityskuva. Keskuksessa on ollut jatkuvasti henkilöresurssien vajausta ja lisäksi yleiskaavoitusta on kuormittanut KUUMA-puheenjohtajuus vuonna 2010 ja erillisprojektit joihin työpanos on otettu pääosin yleiskaavoituksesta. 7 (22)

8 2. Elinkeino- ja kuntakehityksen toimintastrategiaan sisältyvät tavoitteet ja niiden toteuttaminen on jäänyt erillisprojektien jalkoihin. Tarkastuslautakunnan mielestä tulosalueen strategia vaatii uudelleen arviointia kiinnittämällä huomiota siihen, mikä on tulosalueen resurssien, tekemisen ja haluttujen aikaansaannosten tärkeysjärjestys kunnan ja kuntalaisten kannalta Talouskeskus Talouskeskuksen tavoitteet toteutuvat lähes kaikki. Omavaraisuusaste oli 53,3 % kun tavoitteena oli vähintään 55 %. Hankintapalvelukeskukselle siirtyvien uusien tuoteryhmien määrä sitovana tavoitteena on epämääräinen. Tavoite on toteutunut siten, että kolme suurta tuoteryhmäkokonaisuutta on tullut HPK:n järjestämän kilpailutuksen piiriin. Tavara- ja palveluhankinnoissa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat ja siten minimoidaan ympäristöhaittoja. Tämä on hankintapalvelukeskuksen menestystekijä, jolle tavoitteeksi on asetettu hankintojen hoitaminen siten, että 70 %:ssa niistä on huomioitu ympäristönäkökohdat. Toimintakertomuksessa tavoitteen ilmoitetaan toteutuneen. 3. Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa tietää, miten tavara- ja palveluhankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökohtia ja estetty ympäristöhaittoja. Talousarvion laatiminen nopeasti muuttuvassa taloustilanteessa on haastava tehtävä. Viime vuonna tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota taloustavoitteiden mahdollisimman realistiseen asettamiseen, ettei synny ns. alibudjetoinnin tai ylibudjetoinnin tilanteita, jotka vaikeuttavat talouden ennustettavuutta. Hallintokuntien vastauksena tähän saatiin, että tarvitaan lisää reagointiherkkyyttä ja dynaamisuutta. 4. Tarkastuslautakunta haluaa tietää miten reagointiherkkyyttä ja dynamisuutta on suunniteltu lisättävän kuntaorganisaatiossa Keskushallinto Keskushallinnolle asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta tietotekniikan kustannustenjaon muuttamista kappaleista työmäärään perustuvaksi sisäisessä laskutuksessa Sosiaali- ja terveystoimi Yhteiset sekä hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla suunniteltu palvelujen tuotanto pystyttiin toteuttamaan talousarvion mukaisesti ja tulosalueille asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suuremmalta osalta. Toimintaprosesseja on pyritty kehittämään niin, että sosiaalipalveluiden lakisääteiset aikarajat asiakkaiden vastaanotossa pystytään pitämään. Tavoitteena on kehittää toimintoja valtakunnallisesti sellaisiksi, että Kelan / valtion osuus asiakkaille maksettavista etuuksista vähentäisi viimesijaisen toimeentulotuen saajia. 8 (22)

9 Toimialan hallinto- ja talouspalveluissa tavoitteeksi on asetettu, että toteutuneet kustannukset on jaksotettu oikein. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan, että toimiala pystyy jaksottamaan kustannukset oikein. 5. Tarkastuslautakunnan mielestä toimintamenojen ja -tulojen oikeaan jaksottamiseen ja ennusteiden oikeellisuuteen tulee edelleen panostaa ja myös kykyyn reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Perhe- ja sosiaalipalvelut Toimintakertomuksen mukaan Perhe- ja sosiaalipalveluiden kaikki sitovat tavoitteet toteutuivat vuonna Mm. kodin ulkopuolisissa sijoituksissa on kyetty vähentämään laitoshoidon osuutta ja lisäämään perhehoidon ja perhekotien osuutta. Kuitenkin kuntalaisilta tullut palaute saaduista palveluista ei kaikilta osin vastaa sitä kuvaa, joka toimintakertomuksesta välittyy. 6. Tarkastuslautakunnan tietoon on tullut, että äkillisissä kriisitilanteissa kunnan sosiaalipalveluista on vaikea saada apua. Jonotusajat sosiaalityöntekijän vastaanotolle sekä päätöksentekoaika toimeentulotukihakemuksissa ovat olleet kohtuuttoman pitkät. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä pyrkimystä vähentää laitoshoitoa kodin ulkopuolisissa sijoituksissa ja perhehoidon lisäämistä. VARPU-toimintaa tulee edelleen kehittää. 7. Kunta on ollut VARPUn pilottikunta ja tarkastuslautakuntaa kiinnostaa tietää miten kuraattoritoiminta toisen asteen opetuksessa toimii ja näkyy käytännössä. 8. Nikinharjun kuntayhtymän purkaminen asettaa kunnalle uuden haasteen lasten, nuorten ja perheiden palveluille kriisitilanteissa. Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa miten kunnassa aiotaan korvata kuntayhtymältä aiemmin ostetut tarpeelliset palvelut. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden sitovana tavoitteena on Itsehoitoon ja omatoimisuuteen kannustavien palveluiden nykytilan analysointi on aloitettu ja Kehittämistoimenpiteet ja palveluverkon laajuuden arviointi on aloitettu. Tavoitteiden kerrotaan toteutuneen siten, että vastaanottotoiminnassa on jatkettu kroonisten kansansairauksien hoitopolkujen ja itsehoidon edelleen kehittämistä. Tavoitteen toteutumisen raportoinnista toimintakertomuksessa ei selviä onko tavoite toteutunut vai ei. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteiden ja niiden toteutumisesta raportoinnin vastaavuuteen. 9. Tarkastuslautakunnan tietoon on tullut, että yhteydenotto puhelimitse terveyskeskuksen ajanvaraukseen sairaanhoitajalle tai lääkärille ei aina toimi tyydyttävästi. 9 (22)

10 Uuden käytännön mukaan käyntiaikaa ei voi myöskään varata terveyskeskuksessa paikan päällä, vaan ainoa mahdollisuus ajan varaamiseen on puhelinsoitto. Tieto tästä muuttuneesta käytännöstä ei ole vielä saavuttanut kaikkia terveyskeskuksen asiakkaita. Tarkastuslautakunta on saanut kuulla, että ostopalvelulääkäreiden kielitaito ei aina riitä potilasasian hoitamiseen. Myös vuokralääkäreiden rekrytoinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota kielitaitoon ja varmistaa kielen osaaminen, jotta kommunikointi asiakkaiden kanssa onnistuu ymmärrettävästi. 10. Toimintakertomuksen mukaan hoitotakuu on toteutunut perusterveydenhuollossa kaikilla osa-alueilla. Kuitenkin lautakunnan tietoon on tullut, että hammashoitoon olisi vaikea päästä, jonotusajat ovat pitkät. Särkyvastaanotto hammashoidossa toimii hyvin. Vanhusten asumispalveluyksiköstä on tehty selvitystyö ja esitys rakentamisesta yhdessä Nurmijärven Vuokra-asunnnot Oy:n kanssa. Tarkastuslautakunnan mielestä hanketta pitäisi lähteä nopeasti toteuttamaan, jotta vanhustenhuoltoon saadaan sen kipeästi tarvitsemia lisäresursseja. Ikäihmisten lisääntymisen aiheuttamat kustannuspaineet vaikuttavat kunnan jokaisella sektorilla. Tarkastuslautakunta näkee yhtenä ongelmana terveyspalveluiden alueella sen, että asiakkaat ovat jatkossa aina vain vaikeammin hoidettavia. Henkilöstön ammatillinen pätevyys on pidettävä hyvällä tasolla. Hoitotilat ja -laitteet on voitava pitää nykyaikaisina, jotta henkilöstö saadaan sitoutumaan kuntaan. Terveyspalveluista ja vanhustenhoidosta kaivataan erilaista terveystietoa, mittareita paremmaksi ja on huomioitava erilaiset organisointitavat palveluiden tuottamisessa. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluissa sekä sitovat tavoitteet ja mittarit että tavoitteiden toteutumisen raportointi ovat jokseenkin epämääräisiä. Esimerkiksi yhteistyöprojekteissa tavoitteena on Koulutettujen henkilöiden määrä. Tavoite on toteutunut siten, että Vertaisveturikoulutus toteutuu. Tarkastuslautakunta kiinnittää jälleen huomiota tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuteen ja mitattavuuteen. Tutustuessaan liikuntapalveluihin tarkastuslautakunta saattoi todeta, että liikuntapalvelut tekevät ansiokasta työtä kaikkien ikäryhmien liikuttamisessa ja toimivat yhteistyössä eri tahojen kanssa. Liikuntapalveluiden tehtäväalueet tulisi saada paremmin käyttäjien tietoon jotta yhteydenotot esim. liikuntapaikkojen kunnossapitoasioissa ohjautuvat oikeille henkilöille. 10 (22)

11 Sivistystoimi Yhteiset sekä hallinto- ja talouspalvelut Sivistystoimen sitovat tavoitteet toteutuivat kokonaan tai osittain lähes kaikki. Toimialan yhteisistä prosesseista oli tavoitteena laatia prosessikuvaukset tulosalueille. Tavoite toteutui osittain ja talousarvion valmisteluun liittyvä prosessikuvaus on tehty. Sivistystoimen hankintojen ja niihin liittyvän työnjaon selkiyttämiseksi tavoitteena oli laatia prosessikuvaus alkaen kilpailuttamisesta ja päätyen tavaran / palvelun tilaamiseen. Toimintakertomuksen mukaan tavoite toteutui osittain kun talousarvion valmistelun prosessikuvaus on tehty ja aloitettu henkilöstöasioihin liittyvän prosessikuvauksen valmistelu. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan tavoite ja sen toteutuma kuvaavat eri asioita. Tavoitteiden ja niiden toteutumisen raportoinnin selkeys on parantunut viime vuosien aikana, mutta edelleen tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet asetetaan selkeiksi ja mitattaviksi sekä niiden toteutuminen raportoidaan yksiselitteisesti. Koulukuljetuksia on tarkasteltu arviointikertomuksessa vuodesta 2006 alkaen. Kustannukset oppilasta kohden ovat vähentyneet kahtena viime vuonna ja olivat 1.309,13 euroa kuljetettavaa oppilasta kohti vuonna Koulukuljetukset Kustannukset yhteensä Oppilaita Euroa/oppilas 1 121, , , , ,13 Kunnan henkilökuljetukset, joista suurin osa on koulukuljetuksia, on kilpailutettu vuoden aikana neljä kertaa. Kilpailutukseen on jouduttu käyttämään runsaasti aikaresursseja. Henkilökuljetuksista on tehty väliaikaiset sopimukset kuljetusyrittäjien kanssa. Kolmen kilpailukierroksen aikana hinnat ovat joka kerran nousseet. Kuljetussuunnittelijalta saadun tiedon mukaan kuluvan vuoden syksyllä kuljetuksiin on tulossa reilut hinnankorotukset, jotka syövät nyt saadut kustannussäästöt. 11. Tarkastuslautakuntaa ihmetyttää miksi henkilökuljetusten kilpailutus on pitänyt tehdä useaan kertaan yhden vuoden aikana. Samoin kiinnostaa miten kuljetusyritysten lakisääteiset ja sopimuksenmukaiset velvoitteet varmistetaan ja miten niitä valvotaan. Vuoden aikana Nurmijärven kunnassa on työskennellyt kolme kuljetussuunnittelijaa. Tällä hetkellä virkaa hoitaa yksi henkilö, jolle on nimetty varahenkilö. Kuljetussuunnittelijan tehtäviin kuuluu esiopetus- ja koulukuljetusten sekä kunnan henkilökuljetusten suunnittelu, kilpailuttaminen ja järjestäminen. Tarkastuslautakunnan tietoon on tullut, että kouluilla on kilpailutettu ja hankittu omia kuljetuksia esim. koululaisten retkiin, kun näin on saatu palvelu edullisemmin kuin koko kunnan koulukuljetusten kilpailutuksen tuloksena. 11 (22)

12 12. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut tietämään, kuinka hyvin koulukuljetusten kilpailutus on toimialan mielestä onnistunut ja mikä on tämänhetkinen tilanne palvelun ostamisessa. Koulutuspalvelut Koulupiiriuudistuksesta on tehty päätökset ja sivistyslautakunta on muodostanut kunnasta yhden koulupiirin alkaen. Koulupiiriuudistuksen tavoitteena on vähentää pienten koulujen määrää ja siten myös kustannuksia. Toisaalta yksi koulupiiri saattaa lisätä koulukuljetuksen kustannuksia kun koulumatkakuljetuksiin tulee muutoksia. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa menestystekijälle Asiakaslähtöisyys on kirjattu sitova tavoite: Asiakaskyselyn toteuttaminen. Tavoite toteutui. Toimintakertomuksessa ei esitetä miten se toteutui, minkälaista asiakaspalaute oli ja mihin toimenpiteisiin se johti. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa sitovaksi tavoitteeksi asetettiin nuorisotoiminnan pitäminen vuoden 2009 tasolla. Tavoite toteutui, toimintoihin osallistuneiden käyntikerrat lisääntyivät, osallistujien määrä lisääntyi ja nuorisotilojen aukioloajat pitenivät huolimatta henkilökunnan lomautuksista. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan henkilökunnan vaihtuvuus nuorisopalveluissa oli huomattavaa, josta aiheutui jonkin verran työpaineita. Kuitenkin Työpajan uudet tilat ja Haikalan nuorisotila on saatu hyvin toimimaan. Koulukahvilatoiminta on käynnistetty ja Omin Jaloin -hanke on saatu alkuun ja henkilökunta on saanut siihen koulutusta. Nuorisotoimessa ja myös muilla kunnan tehtäväalueilla runsas kokoustaminen vie resursseja varsinaisesta johtamistyöstä. Nuorisotoimesta saadun tiedon mukaan toimialojen välinen yhteistyö ei ole kaikilta osin tyydyttävää Ympäristötoimi Ympäristötoimialan talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuma oli hyvä. Neljästätoista tavoitteesta kaksitoista toteutui. Pientalorakentajien neuvonnassa käynti -tavoite toteutui jopa yli odotusten, tavoite oli 60 %, mutta lähes 80 % rakentajista kävi suunnittelun laadun kehittämisneuvonnassa. Asiakaspäätteen käyttöönottotavoitteesta luovuttiin. Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun yhtenä sitovana tavoitteena oli, että suunnitteluun ja suunnitelmien havainnollistamiseen käytetään nykyistä suurempi osa työajasta. Toimintakertomuksen mukaan tavoite toteutui osittain: asemakaavahankkeisiin liittyviä rakennustapaohjeita on laadittu, arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa on valmisteltu ja katutilojen suunnittelukansiota ollaan kokoamassa. Tavoitteen toteutumisen raportointi ei tarkastuslautakunnan mielestä kerro onko työaikaa käytetty enemmän kuin aikaisemmin. 12 (22)

13 13. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut kuulemaan miten kunnassa käyttöönotettu alueurakointi on onnistunut, vastaako saatu palvelu sopimuksia ja onko toiminnan järjestäminen tällä tavalla kustannustehokasta Liikelaitokset Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuonna Sitovana tavoitteena olivat asiakastyytyväisyyskyselyt, joiden toteutumisesta todetaan, että ne on tehty. Toimintakertomuksessa ei selvitetä, minkälainen tulos kyselyillä saatiin ja minkälaisiin toimenpiteisiin ne johtivat. Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen taloudellinen tavoite, toimintakate, oli lähes tavoitteen mukainen. Kertomusvuosi oli liikelaitoksen neljäs toimintavuosi ja ensimmäistä kertaa tulos oli ylijäämäinen. Liikelaitoksen oma pääoma on negatiivinen kolmen tappiollisen vuoden jälkeen. Aleksia-liikelaitokselle oli toimintakertomuksen mukaan asetettu viisi sitovaa tavoitetta, joista yksi toteutui kokonaan, yksi lähes kokonaan, yksi osittain ja yhden toteutumista ei voi raportoinnin perusteella arvioida. Toteutumatta jäi asiakaspalaute ka 3,5-4. Kiinteistö- ja ruokapalveluissa ei tehty asiakaskyselyä ja siivouspalveluissa vastuksia tuli niin vähän, ettei tuloksia voi hyödyntää. 14. Tarkastuslautakunta on havainnut, että Aleksia -liikelaitoksessa olisi tarpeen selkeyttää tehtäväjakoja siltä osin kun useampi toimiala hallinnoin liikelaitoksen toimintaa. Klaukkalan jäähalli -liikelaitokselle toiminnallisia sitovia tavoitteita on toimintakertomuksen mukaan asetettu kaksi, joista toinen ei täysin toteutunut ja toisen toteutumisesta ei ole raportoitu. Tavoitteena oli vähentää energiankulutusta 10 % vuoden 2008 tasosta. Kulusta onkin vähennetty, mutta aivan tavoitetasolle ei ole päästy. Tarkastuslautakunta tutustui alkuvuodesta toimintaan jäähallissa ja totesi, että energiankulutus on hyvässä hallinnassa. Hallin lämpötilaa on laskettu ja jään nostettu. Klaukkalan jäähalli -liikelaitoksen taloudellinen tavoite, toimintakate toteutui arvioitua parempana. Liikevaihto kasvoi 8,4 % ja tulos oli ylijäämäinen ja lainakanta väheni. Jäähalliin hankittiin uusi jääkone kuluvan vuoden aikana. Nurmijärven vesilaitos -liikelaitokselle asetetut sitovat toiminnalliset ja myös taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Liikevaihto kasvoi 12, 4 % ja lainakanta aleni. Vesilaitoksen liittymismaksuilla pyritään kattamaan vesiliittymän rakennuskustannukset. Käytössä on yritysliittymämaksujen määräämiseen laskentakaava, joka on muotoa Kerroin x taksa /m2 x rakennusneliöt. Naapurikunnissa, esim. Tuusulassa ja Espoossa, kaava on samantapainen, joskin Espoossa on varastorakennuksille huomattavasti pienempi kerroin (kerroin = 1,0), jolloin varaston liittymä ei aiheuta yhtä suuria kustannuksia kuin teollisuusrakennuksen (kerroin = 4,0). Tällainen laskentakaava saattaa johtaa suurien rakennusten tilanteessa maksujen korostumiseen pienempiin yrityksiin verrattuna. Neljä kertaa suurem- 13 (22)

14 man rakennuksen maksu on neljä kertaa suurempi, vaikka sen aiheuttama runkoputkiston rakennustarve ei olisi nelinkertainen. 15. Liittymismaksujen määrityksen menetelmään kaivattaisiin selkeyttä, ja mahdollisten maksupoikkeamien ottaminen poliittisen päätöksenteon piiriin on tarpeellista, erityisesti ennen kuin parempi maksumääritysmenetelmä on käytössä. Työtä paremman maksumääritysmenetelmän luomiseksi on tehty, ja johtokuntaa kehotetaan seuraamaan asiaa Taloudelliset tavoitteet Kunnan vuoden 2010 tilinpäätöstä lukiessa saa kuvan hyvästä tilivuodesta ja tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä onnistuneesta toiminnasta. Asiassa häiritsee kuitenkin onnistumisen yllätyksellisyys, koska ennakoitua parempi tulos paljastui vasta kuluvan vuoden puolella. Tarkastuslautakunta ymmärtää toimialan ennustamisen haasteellisuuden, mutta ennustamistarkkuus ja ennustamisen virhemarginaalit tulisi olla tarkemmin havainnoitavissa. Viime vuonna tehtiin päätös esim. kunnallisveron korotuksesta vuodelle 2011 suuresti virheellisen ennusteen pohjalta. Kuntakonsernin ohjattavuus, tulevaisuuden suunnittelu ja päätöksenteko vaatii huomattavasti tarkempaa näkemystä vallitsevasta tilanteesta. Julkisen talouden kestävyysvaje -termi (julkisten menojen kasvu suhteessa verotuloihin, ikärakenteen muutos jne.) on noussut esiin varsin voimakkaasti ja kestävyysvajeen suuruudesta on monia näkemyksiä. Näkemykset ovat pääsääntöisesti kuitenkin siinä suhteessa yhteneviä, että kestävyysvajetta ei pystytä korjaamaan pelkällä talouskasvulla tai pelkillä veronkorotuksilla. Tästä johtuen kuntatalouden menokuri on äärimmäisen tärkeää. Kuntaliiton laskelmien mukaan erityisen tärkeää on toimintamenojen kasvun 1 kestävä hallinta. Tilivuonna 2010 Nurmijärven toimintakulut kasvoivat 2,1 %, joka on siedettävällä tasolla kun Nurmijärvi kuuluu kasvukuntien ryhmään 2. Kulukuri (menojen kehitys, velkamäärän kehitys ) on jatkossakin yksi tärkeimmistä kuntasektorin haasteista. Yhtenä tärkeänä kysymyksenä on myös se, että pystytäänkö aikaansaamaan menokehitystä hillitseviä rakenteellisia muutoksia kuten rajat ylittävää yhteistyötä, toimintatapojen ja toimintaprosessien tehostamista, palvelumallien kehittämistä jne. Kunnan talouden tunnusluvut toteutuivat vuonna 2010 arvioitua huomattavasti parempina. Kunnan toimintatulot, ilman liikelaitoksia, ylittivät talousarvion 1,7 milj. eurolla. Toimintamenot alittivat alkuperäisen talousarvion määrärahat 1,2 milj. euroa ja muutetun talousarvion 3,6 milj. eurolla. Verotuloja kertyi 3,7 milj. euroa alkuperäistä arviota enemmän. Samoin valtionosuuksia tilitettiin 2,2 milj. euroa arvioitua enemmän. Korkomenoissa syntyi 0,9 1 keskimäärin enintään 0,5 % vuosittainen kasvu 2 väestönkasvu 0,8 %, inflaatio 3 % tammikuussa (Tilastokeskus) 14 (22)

15 milj. euron säästö. Pitkäaikaisia uusia lainoja ei otettu tilivuoden aikana, maksuvalmiutta hoidettiin lyhytaikaisilla lainoilla. Vuoden vaihteessa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli yhteensä 43,7 milj. euroa. Verotulojen ja nettomenojen suhde on ollut vuoteen 2009 saakka melko tasainen, käänne parempaan tapahtui tilinpäätösvuonna kun menojen kasvu taittui ja toimintakatteen muutos oli -0,1 % edellisestä vuodesta. Tähän vaikutti osaltaan henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötoimenpiteet, joilla menoja karsittiin yli miljoona euroa. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat tilivuonna 4,7 %. Seuraavat kuviot havainnollistaa menojen ja verorahoitustulojen sekä investointimenojen ja vuosikatteen kehitystä. Nettoinvestoinnit (investointien hankintahinta 19,1 milj. euroa vähennettynä valtion rahoitusosuudella 0,9 milj. euroa) rahoitettiin vuonna 2010 kokonaan tulorahoituksella. Vuosikatteen määrä oli 18,8 milj. euroa. Tilinpäätöksessä on laskettu keskimääräiset viiden vuoden poistot ja investoinnit vuosilta Poistojen määrä on 55 % investointien määrästä. Poistojen tulisi kattaa korvausinvestoinnit kokonaan jotta talous pysyisi tasapainossa. Nykyisen ajattelutavan mukaan poistojen tulisi kattaa myös lainojen lyhennykset. 15 (22)

16 Edellisen sivun kuvassa on verrattu Kuuma-kunnissa toteutuneita vuosikatteita asukasta kohti laskettuna kolmelta viimevuodelta. Pornaisia lukuun ottamatta kaikkien kuntien vuosikatteet paranivat huomattavasti kahden edellisen vuoden tilanteesta. Paras oli Kerava 770 euron vuosikatteella. Pienimmät vuosikatteet olivat Tuusulalla 384 euroa / asukas ja Nurmijärvellä 470 euroa / asukas. Kuvio kertoo kunnan lainakannan kehityksen vuodesta 2005 vuoteen Vuoden ovat taloussuunnitelman mukaiset, aikaisemmat vuodet tilinpäätöksen mukaiset. Kunnan lainakanta on lähtenyt kasvuun vuonna 2008 ja pitkäaikaisten lainojen määrä tilinpäätösvuoden 2010 lopussa oli 83,5 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan lainamäärä jatkaa kasvuaan ollen vuonna 2013 jo euroa asukasta kohti. Tilinpäätösvuoden 2010 lopussa lainaa oli euroa / asukas. Epäonnistuneiden menoennusteiden vuoksi vielä vuoden lopulla nostettiin lyhytaikaista kuntatodistuslainaa noin 4 milj. eroa liikaa. Lainamäärä asiakasta kohti olisi vuoden vaihteessa ollut euroa ilman tarpeetonta lainan osaa. Kuntatodistuslaina maksettiin pois heti vuodenvaihteen jälkeen. Nurmijärven kunnan lainamäärä vuonna 2010 ylittää maan kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän, joka oli ennakkotiedon mukaan vuoden lopussa euroa asukasta kohti. Kuuma-kunnista vain Mäntsälällä ja Pornaisilla on Nurmijärveä suurempi lainamäärä. Tilinpäätösvuonna Kuuma-kunnista Tuusula, Kerava ja Järvenpää ovat kyenneet pienentämään lainamääräänsä Investoinnit Länsikaaren koulun laajennus ja muutostyö oli kertomusvuoden suuri rakennushanke, joka Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan oli kaikin puolin onnistunut hanke. Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on toiminut hyvin. Toinen suuri talonrakennushanke oli Röykän koulun laajennus ja muutostyö. Näihin käytettiin vuonna 2010 yhteensä 4,7 milj. euroa. Länsikaaren koulun laajennuksen kustannukset olivat euroa/m2 ja vanhan osan muutostyö 305 euroa/m2. Kokonaiskustannukset olivat 2,8 milj. euroa. Röykän koulun laajennuksen kustannukset olivat euroa/m2 ja vanhan osan muutostyö euroa/m2, kokonaiskustannukset 2,6 milj. euroa. Talonrakennusinvestoinneista 6,9 milj. euroa (79 %) oli uusinvestointeja ja 1,8 milj. euroa (21 %) korvausinvestointeja. 16 (22)

17 16. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että korvausinvestointeja tehtäessä kaikki uusitaan ja vanhat kalusteet, hyllyt yms. viedään hävitettäväksi roskiin (esim. Rajamäen kirjasto). Eikö uusiokäytölle ole kunnassa tarvetta ja tilaa? Kunnan rakennusinvestoinnit kokonaisuudessaan toteutuivat lähes arvioitujen määrärahojen mukaisesti. Vesilaitoksen investointimäärärahojen toteuma oli 62,5 %. 5. Henkilöstö Henkilöstökertomus jaettiin tarkastuslautakunnan jäsenille hyvissä ajoin, jotta siihen voidaan perehtyä ennen arviointikertomuksen valmistumista. Lautakunta huomioi tyydytyksellä, että uusi henkilöstökertomus on sisällöltään kattava ja huolellisesti laadittu. Henkilöstökertomuksen mukaan tavoitteen asetanta oli onnistunut ja suurin osa tavoitteista toteutui. Kunnan henkilöstön lomautuksesta (ei opetushenkilöstö) seurasi se, ettei kunta voinut palkata koululaisia kesätöihin. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousi 0,6 vuotta ja sairauspoissaolot laskivat 0,2 kalenteripäivää/hlö edellisestä vuodesta. Käänne parempaan suuntaan on tapahtunut siitä huolimatta, että säästötoimet kohdistuivat suurelta osin henkilöstöön. 6. Kuntakonserni Nurmijärven kuntakonserniin kuuluu 8 tytäryhtiötä, 6 kuntayhtymää ja 3 osakkuusyhtiötä. Tytäryhteisöjen toimintakertomukset on liitetty kunnan hallintokuntien toimintakertomuksiin. Valtuusto on asettanut tytäryhtiöille tavoitteita, joiden toteutumisesta on kerrottu toimintakertomuksessa. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet kaikilla tytäryhtiöillä. Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan konserniohjaus toimii hyvin kunnassa ja tytäryhtiöiden tavoitteiden asettaminen ja seuranta noudattaa kunnassa käytössä olevaa toimintamallia. Tytäryhtiöiden johtoa on ohjattu koulutuksiin mm. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Lisäksi toimintakertomuksen mukaan yhtiöissä on tehty prosessikuvauksia tärkeimmistä toiminnoista. Kunnan merkittävin tytäryhteisö on Nurmijärven Sähkö Oy -konserni, joka maksoi tilivuonna osinkoa kunnalle 1,7 milj. euroa. Rajamäen Uimahalli Oy saa kunnalta merkittävää tukea toiminnalleen. Yhtiön tavoitteena on, että kunnan toimintatuen määrä ei ylitä 35 prosenttia käyttötalouden kokonaistulojen määrästä. Tuen määrä oli 30,6 % tuloista, joten tavoite toteutui. Valtuusto on hyväksynyt uimahallin peruskorjaus- ja laajennushankkeen, jonka suunnittelu aloitetaan kuluvana vuonna ja tavoitteena on, että hanke valmistuu elokuussa Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n tavoitteena on pitää yhtiön talous niin hyvänä, että omistajalta ei tarvita panostusta investointeihin tai käyttöpääomaan. Toimintakertomuksen 17 (22)

18 mukaan yhtiön toiminta onkin vakaalla pohjalla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti eikä palvelutasossa ole tarpeen tehdä olennaisia muutoksia. Kunnan omistusosuus Nikinharjun kuntayhtymästä on 33,33 %. Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt purkaa Nikinharjun kuntayhtymän. Purkaminen tapahtuu sellaisella aikataululla, että kuntayhtymän jäsenkunnat ehtivät järjestää korvaavat palvelut. Nikinharju on toiminut lasten ja nuorten vastaanotto- ja arviointiyksikkönä kriisitilanteissa. Konsernitilinpäätökseen on jätetty yhdistelemättä osakkuusyhtiöt niiden vähäisen taloudellisen merkityksen perusteella. Konsernin vuoden 2010 tulos oli 9,5 milj. euroa kun se edellisenä vuonna oli 3,1 milj. euroa. Kunnan hyvä tulos vaikutti merkittävästi konsernin ylijäämän muodostumiseen huomattavasti edellistä vuotta paremmaksi. Konsernin lainakanta vuoden lopussa oli 133,6 milj. euroa ja kasvoi tilivuoden aikana 6,7 milj. euroa. Lainaa konsernilla oli vuoden vaihteessa euroa asukasta kohti. Rahavarat (rahat + rahoitusarvopaperit) olivat vuoden lopussa 46,9 milj. euroa. Omavaraisuusaste konsernissa oli 45,3 %. 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 7.1. Sisäinen valvonta Toimintakertomus sisältää selonteon kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kunnassa on päivitetyt sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta toteutuu kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjausjärjestelmissä. Toimintakertomuksen mukaan kunnanhallitus on arvioinut sisäisen valvonnan tilaa lauta- ja johtokuntien, konsernin tytäryhteisöjen sekä niiden alaisen johdon keräämän informaation perusteella. Sisäiseen valvontaan kuuluva sisäinen tarkastus on hankittu ostopalveluna ja sisäisen tarkastuksen kohteista on laadittu vuosisuunnitelma. Yhtenä sisäisen tarkastuksen kuluvan vuoden tehtävänä on tarkastella kunnan sisäistä talousraportointia. Tarkastuksen tuloksena jatkossa tuotetaan paremmin toteutuvia talouden ennusteita Riskienhallinta Toimintakertomuksen mukaan vuonna 2010 toteutettiin riskikartoitus kaikilla kunnan toimialoilla, keskuksissa ja liikelaitoksissa. Seuraaviin kappaleisiin on poimittu hallintokuntien toimintakertomuksista riskien hallinnan järjestämisen selvitykset: Sosiaali- ja terveystoimessa riskejä hallitaan yhdenmukaistamalla tilausten ja sopimusten käsittelyä, nopeuttamalla ja täsmentämällä budjetointia ja raportointijärjestelmää sekä kouluttamalla esimiehiä toimintaa ohjaavista säännöistä. Sivistystoimen kaikissa kouluissa on laadittu pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma johon liittyy kohteen vaarojen kartoitus ja riskien arviointi. Kouluilla on myös kriisinhallintasuunnitelmat, järjestyssäännöt ja suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Varhaiskasvatuksen yksiköihin on laadittu pelastussuun- 18 (22)

19 nitelmat ja riskien kartoitukset ja riskitilanteiden varalta on laadittu ohjeet ensiapu- ja turvallisuuskansioihin. Ympäristötoimialalla on päivitetty pohjaveden suojelusuunnitelmia, on laadittu liikenneturvallisuusohjelma, laaditaan työmaakohtaiset riskiarviot, joiden hallintaa työnjohto toteuttaa päivittäisellä valvonnalla ja rakennuttamisessa noudatetaan yleisiä turvallisuusohjeita ja määräyksiä. Vesilaitoksella toimintariskien hallinnan kehittäminen jatkui painopisteenä työajan ulkopuolella tapahtuvien häiriöihin liittyvien riskien hallinnan kehittäminen. Klaukkalan jäähallissa toimintaan liittyvien riskien hallinta on hoidettu ohjeistuksen mukaan. Työterveyden riskienhallinnan keskeisin alue on toiminnan turvaaminen, jota hallittiin hankkimalla lääkäripalvelua yksityiseltä lääkäriasemalta. Aleksian kaikilla tulosyksiköillä on toimenpideohjeita, joiden avulla riskejä hallitaan. 17. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut tietämään onko riskien kartoituksessa määritelty riskitasot hyväksyttäviin riskeihin ja niihin, joiden hallitsemiseksi tehdään toimenpiteitä. Mikä on riskikartoituksen tämän hetkinen tilanne ja päivitetäänkö riskikartoitusta? Onko kehitetty kaikkia kunnan toimialoja koskeva riskienhallinnan raportointijärjestelmä? 8. Kuuma-yhteistyö Nurmijärvi ollut KUUMA kuntien puheenjohtajana ja sen velvollisuudet ovat vaatineet resursseja normaali toiminnoista ja kunnan oma toiminta on kärsinyt siitä. Jatkossa tälläisten ylimääräisten ja etukäteen tiedettävien haasteiden ollessa käsillä, tulee resursseja tai vastaavasti tavoitteita sovittaa todellisuuden mukaan. KUUMA-yhteistyö suuntautuu yhä enemmän maankäytön, asumisen ja liikenteen toimintoihin ja kehyskuntien edunvalvontaan. 18. Kunnan edellisellä puheenjohtajakaudella kirjattiin Kuuma-yhteistyöhön käytetty aika tilastoon. Tarkastuslautakunta haluaa tietää, kuinka paljon Nurmijärven kunnan henkilöstöresursseja tällä puheenjohtajakaudella on käytetty ja miten yhteistyölle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. 9. Muut havainnot Tarkastuslautakunnan tavatessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajia keskustelussa nousi esiin mm. aloitteiden pitkä käsittelyaika, kunnan toimintojen ohjaus muun kuin valtuuston kautta (tytäryhtiöt, kuntayhtymät), poikkihallinnollisen toiminnan onnistuminen ja kunnan velkaantuminen. 19 (22)

20 19. Aloitteiden pitkään käsittelyaikaan on kiinnitetty huomiota useaan otteeseen. Asia ei liene kovin helppo, koska parannusta ei ole saatu aikaan. Aloitteen tekijöille tulee käsitys, että aloitteilla ja niiden tekemisellä ei ole mitään merkitystä. Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa, miksi yli kahta vuotta vanhempien valtuustoaloitteiden käsittely on vielä kesken. Aikaisemmissa vastineissa on kerrottu Valtuustoaloitteiden käsittelyä on tehostettu niin, että vanhoja valtuustoaloitteita on saatu loppuun käsitellyiksi. Lisäksi pyritään kehittämään järjestelmää, että luottamushenkilöt voivat seurata aloitteiden käsittelyvaiheita. Tarkastuslautakunta toteaa seuranta-arvioinnissaan, että luvatut asiat eivät pidä paikkaansa. Avoimet aloitteet on tuotava tiedoksi valtuustolle oikea-aikaisesti ja edelleen edellytetään kohtuullista käsittelyaikaa. Seuraavasta taulukosta ilmenee keskeneräisten valtuustoaloitteet vuosittain Keskeneräiset valtuustoaloitteet ( ), kpl Keskusteluissa puheenjohtajiston kanssa epäiltiin toteutuuko hyvän hallinnon periaatteet ja ovatko tavoitteet yhteisiä ja ohjaavatko ne samaan päämäärään silloin, kun toimintoja hoidetaan kunnan tytäryhtiöiden tai kuntayhtymien toimesta. Tarkastuslautakunta on todennut, että kunnassa on toimiva konserniohjaus, jonka puitteissa mm. tavoitteita kuntakonserniin kuuluville yhteisöille voidaan asettaa. Yhteisöt ovat kuitenkin juridisesti omia yksiköitä eikä niiden päätöksentekoa sido kunnanhallituksen tai valtuuston päätökset. Poikkihallinnollista toimintaa on kunnan viranhaltijaorganisaatiossa harjoitettu nyt kolmatta vuotta ja luottamusmiesorganisaatiossa reilun vuoden ajan. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan poikkihallinnollisuus ei vieläkään toimi halutulla tavalla. 20. Tarkastuslautakunta saa ajoittain palautetta ympäristötoimialan ja vesilaitoksen kuljetuspalveluiden hankinnoista. Arvostelu johtuu kilpailutuksessa valittujen toimijoiden pisteytyksen laatimisesta ja järjestyksestä sekä sen käytön epämääräisyydestä töiden tilaustilanteissa. Tarkastuslautakunta seuraa asiaa edelleen ja on kiinnostunut miten tekninen lautakunta seuraa pisteytyksen mukaisten palveluiden käyttöä. Kunnanhallitus teki vuonna 2005 päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä Metsola - nimisen tilan kaupassa. Valituksen johdosta etuosto tuli loppuun saatetuksi KHO:n päätöksellä vasta vuonna Kiinteistön alkuperäiseen kauppaan liittyi metsänhakkuusopimus, joka ei siirtynyt kunnalle etuosto-oikeuden käyttämisellä vaikka lain mukaan kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. 20 (22)

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi NURM1JA R V I www.nurmijarvi. fi NURMIJA RV I Nurmijarven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2009 SISALLYS Arviointikertomus 2009 1 1. Tarkastuslautakunnan toiminta 3 2. Arviointikriteerit

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Toimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2011

Toimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2011 Sivu 1 KS 2011 Siitä Tot 2011 Tot-% TP 2010 +muutos muutos 1-12 Toimintatuotot + 434 850 40 000 573 922 132 487 011 Toimintakulut - -1 059 243-6 200-1 007 102 96-921 040 Toimintakate -658 193 33 800-433

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 5/2016 Kokousaika: 16.11.2016 klo 13.15 16.20 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot