Arviointikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2010"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta

2 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan toiminta Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Strategiset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Ylin päätöksenteko Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Talouskeskus Keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Ympäristötoimi Liikelaitokset Taloudelliset tavoitteet Investoinnit Henkilöstö Kuntakonserni Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta Riskienhallinta Kuuma-yhteistyö Muut havainnot Yhteenveto Tarkastuslautakunta on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. Tarkastuslautakunta (22)

3 NURMIJÄRVEN VALTUUSTOLLE ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan yksi kolmesta päätehtävästä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Tämän arvioinnin tulos on nähtävänä tämän Arviointikertomus 2010 muodossa. Perusajatus tarkastuslautakunnan keskeisestä roolista, joka kiteytyy yhteen kysymykseen on: Onko annetuilla resursseilla saatu paras mahdollinen tulos aikaan? Jos lautakunta tähän vastaa, se tekee tehtävänsä. Tämä kysymys esitettiin myös johtaville virkamiehille pyytäen itsearviointia aiheesta ja tarkastuslautakunta sai positiivisen vastaksen melkein kaikilta. Yhdestä kieltävästä vastauksesta huolimatta arvioidaan, että Nurmijärven kunta kokonaisuudessaan saavutti parhaan mahdollisen tuloksen annetuilla resurseilla, lisäksi tulos oli yllätyksellinen. Parantamista, kehittämistä ja tehostamista tulee jatkaa tulevaisuudessa kunnan palvelutuotannossa. Arvioinnin painopistealueena vuoden 2010 toimintojen arvioinnissa ovat olleet sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Tämän lisäksi tarkastuslautakunta on seurannut eri tavoin kunnan toimielinten toimintaa ja tehnyt KUUMA yhteistyötä omalta osaltaan muiden, laajennetun KUUMA kuntien tarkastuslautakuntien kanssa. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt vuosittain huomiota sitovien tavoitteiden suureen määrään. Nytkään lautakunta ei tee poikkeusta, vaan kehoittaa toimielimiä edelleen tarkastelemaan kriittisesti sitovien tavoitteiden määrää, laatua, mitattavuutta ja vaikuttavuutta. Asenne, millä kunnassa on suhtauduttu ja paneuduttu asioihin, tavoitteisiin ja mittareihin on hyvä ja se ilmenee Tilinpäätös 2010 asiakirjoista ja niiden malleista sekä siitä, miten niissä on huomioitu tarkastuslautakunnan esittämät havainnot ja toiveet. Tämä on hyvä suunta ja siitä on hyvä jatkaa, kun kehitetään ja tehostetaan toimintaa ja määritellään tai kuvataan toimialojen keskeisiä ydinprosesseja ja niihin liittyviä tunnuslukuja sekä mittareita. Kuntaliiton antaman suosituksen tarkoitus on, että valtuutetut hyödyntäisivät arviointia päätöksenteossa. Sen tulisi olla osa kunnan johtamisjärjestelmää ja arviointisuunnitelmaa, mutta myös kehittämistyökalu liittyen toimintaan ja palveluihin. Arvioinnin merkitys kunnallisessa päätöksenteossa on kasvanut. Muuttuneet toimintaympäristöt ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat tekevät arvioinnista haastavaa ja moniulotteista. Parhaimmat kiitokset lautakunnan sihteerille, tilintarkastajille, kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille vuoden 2010 rakentavasta yhteistyöstä. Jari Laine 3 (22)

4 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Valtuuston toimikaudekseen valitsema tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71 ja 75 :n nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Lautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudella sekä osallistuminen vuoden 2010 arviointikokouksiin ovat seuraavat: Jari Laine, pj. 11/11 Aulikki Markkanen, vpj.10/11 Petri Jolma, 10/11 Petri Louhelainen Sirpa Salo, Mari Nurmia Nils Heuer Hannu Toikkanen, 9/11 Vilho Vainio, 2 Torsti Ruokoski, 9/11 Reko Lamminluoto, 1 Liisa Sirainen, 9/11 Pirjo-Liisa Torkki, 11/11 Heidi Kakko Minnamari Siitonen Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Raija Ruuskanen, joka on toiminut myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tarkastuslautakunta kokoontui arviointivuonna kaksitoista kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 89,6. Kunnan toimintojen arviointia suoritettiin seuraamalla toimielinten päätöksentekoa ja kuulemalla lautakuntien puheenjohtajia ja toimialojen johtavia viranhaltijoita ja muita vastuuhenkilöitä. Tutustumis- ja arviointikäynnit tehtiin kehitysvammahuollon työkeskukseen, terveyskeskuksen sairaalaan ja Klaukkalan jäähalliin. Arvioinnissa on hyödynnetty myös kuntalaisilta saatuja tietoja kunnan toiminnasta. Lautakunnan vuoden 2010 työohjelman mukaan arvioinnin painopistealueeksi asetettiin kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut, talouden seuranta, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestäminen, poikkihallinnollisen toiminnan onnistuminen, investointihankkeet ja ajankohtaiset asiat. Lisäksi lautakunta kuuli toimialajohtajien esitykset tavoitteiden toteutumisesta toimialoilla. Joulukuussa lautakunta tapasi perinteiseen tapaan valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kuuli heidän näkemyksiään kuntastrategian toimivuudesta valtuustokaudella. Tilintarkastaja esitteli lautakunnalle toimintavuoden alussa työohjelmansa ja toimintavuoden kuluessa ohjelman toteutumista ja tarkastuksissa tehtyjä havaintoja. 4 (22)

5 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidessaan tarkastuslautakunnalla oli käytettävissään talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma , vuoden 2010 tilinpäätös, hallintokuntien toimintakertomukset 2010, liikelaitosten erillistilinpäätökset ja tytäryhteisöjen kertomukset sekä tilintarkastajan raportit tilintarkastuksen toteutumisesta ja toimielinten pöytäkirjat ja muut selvitykset ja raportit. Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat ensisijaisia arviointikriteerejä. Sitovat tavoitteet on koottu toimintakertomukseen taulukkoon, jonka avulla arvioidaan tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös tavoitteiden asettamista ja toteutumisen seurantaa. Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointikertomuksessa esittämät johtopäätökset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset ovat myös seurannan kohteena ja osa arviointikriteeristöä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon lautakunnan kokouksissa kuullut esitykset sekä kunnan palvelutoiminnasta muutoin saadut kokemukset ja kunnan asukkailta saadut palautteet. 1. Tarkastuslautakunta on useana vuonna esittänyt, että kunnan hallinnossa kehitettäisiin koko valtuustokauden arviointijärjestelmä, joka olisi osa kunnan strategista johtamista. Tällaista johtamisen välinettä ei toistaiseksi ole olemassa eikä keskushallinnon vastineen mukaan ole tarkoituksenmukaista organisoida uutta arviointiprosessia. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kaikki olemassa olevat arviointimenetelmät kirjataan nelivuotiseksi suunnitelmaksi, jolloin arvioinnin toteutumisen seuranta voitaisiin koota yhteen. 3. Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle vuoden 2010 aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Kunnanhallitus päätti lähettää arviointikertomuksen lautakuntien, liikelaitosten johtokuntien ja kuntakehitystoimikunnan sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, keskusten, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi viimeistään , jolloin talousarvioesityksetkin oli jätettävä. Kunnanhallitus käsitteli arviointikertomukseen annetut vastineet kokouksessaan ja valtuusto Kunnanhallitus totesi, että annetuissa vastauksissa on käsitelty kattavasti arviointikertomuksessa esille otettuja asioita ja saattoi vastineet edelleen tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta on käynyt läpi toimialojen vastineet lautakunnan havaintoihin ja toteaa saman kuin kunnanhallituskin, että vastineissa on kattavasti ja selkeästi selvitetty arviointikertomuksessa olevat huomiot ja mahdolliset toimenpiteet. 5 (22)

6 Vuosi sitten tarkastuslautakunta esitti, että toimintakertomukseen laadittaisiin yhteenveto edellisen vuoden arviointikertomuksessa olevien havaintojen käsittelystä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tarkastuslautakunta merkitsee tyydytyksellä tietoonsa, että tämä toive on toteutettu vuoden 2010 hallintokuntien toimintakertomuksissa. Arviointikertomuksen havainnoista lautakunta on saanut jo annettujen vastineiden lisäksi vielä uutta tietoa hallintokuntien toimintakertomuksissa. 4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi 4.1. Strategiset tavoitteet Nurmijärven kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia muodostuu neljästä strategisesta tavoitteesta ja niistä johdetuista strategisista valinnoista, joita on 13. Tavoitteiksi on määritelty toimivat palvelut, kestävä yhdyskuntarakenne sekä tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö. Talousarvioon tavoitteet (kriittiset menestystekijät) on asetettu strategisiin valintoihin perustuen ja niitä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat prosessit ja rakenteet, palvelut ja vaikuttavuus, uudistuminen ja henkilöstö sekä talouden hallinta ja rahoitus. Toimintakertomuksessa ja hallintokuntien erillisissä toimintakertomuksissa on kuvattu strategisten tavoitteiden toteuttamista kertomusvuoden aikana. Mm. kestävä yhdyskuntarakenne -tavoitetta on toteutettu luomalla edellytykset korkealaatuisen ympäristön toteuttamiselle hyvällä asemakaavasuunnittelulla ja valmistelulla sekä tarkoituksenmukaisilla kaavamääräyksillä ja rakennustapaohjeilla. Toimivat palvelut -tavoitetta on toteutettu kiinnittämällä huomiota prosessien toimivuuteen, jotta kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen olisi onnistunutta. Tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö -tavoitteesta todetaan, että kaikilla tulosalueilla alitettiin määrärahat ja tilikauden talouden tulos muodostui ennalta arvaamattoman hyväksi. Strategisiin valintoihin perustuvat tulosalueille talousarviossa asetetut tavoitteet ovat toimintakertomuksen mukaan pääosin toteutuneet. Asetettuja tavoitteita on vuoden 2010 talousarviossa 95 kappaletta ja niistä on toteutunut tai osittain toteutunut noin 80 %. Toimialojen / tulosalueiden kriittiset menestystekijät on johdettu kuntastrategiasta, mutta kaikilta osin yhteyttä strategiaan ei ole merkitty toimintasuunnitelmaan aikaisempien vuosien tapaan. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hallintokuntien tavoitteilla on näkyvä yhteys kuntastrategiaan. Edellisen vuoden kertomuksessa tarkastuslautakunta esitti, että kun strategiset tavoitteet ovat pitkän aikavälin päämääriä, tulisi niiden toteutumista seurata ja raportoida koko strategian ajalta. Hallintokuntien toimintakertomuksiin on vuonna 2010 lisätty strategian ja erillisohjelmien toteutumisen raportointia koskeva kappale, jota tarkastuslautakunta pitää hyvänä ja tarkoituksenmukaisena. 6 (22)

7 4.2. Toiminnalliset tavoitteet Ylin päätöksenteko Ylimmän päätöksenteon tavoitteet toteutuivat. Päätöksenteon yhteydessä tulee selvittää hankkeiden talousvaikutukset ja vaikutukset ilmastonmuutokseen. Tämän tavoitteen toteuttamiselle joissakin päätöksissä ja toimielimissä vielä haetaan oikeaa muotoa ja luontevaa tapaa huomioida vaikutukset. Päätöksenteon vaikuttavuudet tulevat tulevaisuudessa entisestä monitahoisimmiksi ja tarkastuslautakunnan mielestä eri vaikuttavuuksiin tulee perehtyä hyvin (talous, ympäristö, terveys). Merkittävänä tavoitteena oli henkilöstömenojen säästötoimenpiteiden onnistuminen, joka toteutui arvioituakin paremmin. Vaikutuksia työnantajakuvaa ja työhyvinvointiin arvioidaan kuluvan kevään aikana Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen tavoitteena on laatia koko kunnan kehityskuva ja osayleiskaavat päätaajamiin ja kyliin. Sitovana tavoitteena on koko kunnan kehityskuvan hyväksyminen valtuustossa. Tavoitteen arviointikriteeri on epämääräinen ja vaatii konkretiaa vuosittain. Sitovaksi tavoitteeksi asetettu MATO-ohjelman (maankäytön toteuttamisohjelma) hyväksyminen valtuustossa on toimintakertomuksen mukaan toteutunut. Ohjelma sisältää mm. palveluverkkosuunnitelman, joka kuitenkin laaditaan vasta kuluvana vuonna. Toimintakertomuksessa jää epäselväksi onko palveluverkkosuunnitelman tekeminen vuonna 2010 ollut tavoitteena. Toteutumattomiksi tavoitteiksi elinkeino- ja kuntakehityksessä jäivät asuntopoliittisen ohjelman ja maapoliittisen ohjelman tarkistaminen. Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman laadinnasta ei ole kerrottu vaikka se on asetettu sitovaksi tavoitteeksi. Sisäisten tuotantoprosessien onnistuminen yritystonttien osalta mahdollistaa markkinoinnin on menestystekijä, jolle asetettu tavoite on, että kaikille halukkaille yrityksille löytyy tontti. Tavoite on toteutunut siten, että kaikkien tonttia kysyneiden yritysten kanssa on neuvoteltu ja pyritty löytämään sopiva tontti. Tavoite ja sen toteutuminen jää epämääräiseksi. Tavoitteen toteutuminen selkeytyy kun kerrotaan kuinka monta yritystä on kysynyt tonttia ja kuinka monelle on löytynyt vaihtoehto ja mikä on onnistumisprosentti. Tarkastuslautakunta on havainnut, että kaavoitus toimii edelleen hitaasti, osayleiskaava puuttuu monelta alueelta. Tämä ongelma on tullut esille useana vuonna, mutta parannusta tilanteeseen ei ole tullut. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen selityksenä osayleiskaavojen valmistumisen viivästymiselle on tarve saada ensin valmiiksi ja hyväksyttyä koko kunnan maankäytön kehityskuva. Keskuksessa on ollut jatkuvasti henkilöresurssien vajausta ja lisäksi yleiskaavoitusta on kuormittanut KUUMA-puheenjohtajuus vuonna 2010 ja erillisprojektit joihin työpanos on otettu pääosin yleiskaavoituksesta. 7 (22)

8 2. Elinkeino- ja kuntakehityksen toimintastrategiaan sisältyvät tavoitteet ja niiden toteuttaminen on jäänyt erillisprojektien jalkoihin. Tarkastuslautakunnan mielestä tulosalueen strategia vaatii uudelleen arviointia kiinnittämällä huomiota siihen, mikä on tulosalueen resurssien, tekemisen ja haluttujen aikaansaannosten tärkeysjärjestys kunnan ja kuntalaisten kannalta Talouskeskus Talouskeskuksen tavoitteet toteutuvat lähes kaikki. Omavaraisuusaste oli 53,3 % kun tavoitteena oli vähintään 55 %. Hankintapalvelukeskukselle siirtyvien uusien tuoteryhmien määrä sitovana tavoitteena on epämääräinen. Tavoite on toteutunut siten, että kolme suurta tuoteryhmäkokonaisuutta on tullut HPK:n järjestämän kilpailutuksen piiriin. Tavara- ja palveluhankinnoissa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat ja siten minimoidaan ympäristöhaittoja. Tämä on hankintapalvelukeskuksen menestystekijä, jolle tavoitteeksi on asetettu hankintojen hoitaminen siten, että 70 %:ssa niistä on huomioitu ympäristönäkökohdat. Toimintakertomuksessa tavoitteen ilmoitetaan toteutuneen. 3. Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa tietää, miten tavara- ja palveluhankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökohtia ja estetty ympäristöhaittoja. Talousarvion laatiminen nopeasti muuttuvassa taloustilanteessa on haastava tehtävä. Viime vuonna tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota taloustavoitteiden mahdollisimman realistiseen asettamiseen, ettei synny ns. alibudjetoinnin tai ylibudjetoinnin tilanteita, jotka vaikeuttavat talouden ennustettavuutta. Hallintokuntien vastauksena tähän saatiin, että tarvitaan lisää reagointiherkkyyttä ja dynaamisuutta. 4. Tarkastuslautakunta haluaa tietää miten reagointiherkkyyttä ja dynamisuutta on suunniteltu lisättävän kuntaorganisaatiossa Keskushallinto Keskushallinnolle asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta tietotekniikan kustannustenjaon muuttamista kappaleista työmäärään perustuvaksi sisäisessä laskutuksessa Sosiaali- ja terveystoimi Yhteiset sekä hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla suunniteltu palvelujen tuotanto pystyttiin toteuttamaan talousarvion mukaisesti ja tulosalueille asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suuremmalta osalta. Toimintaprosesseja on pyritty kehittämään niin, että sosiaalipalveluiden lakisääteiset aikarajat asiakkaiden vastaanotossa pystytään pitämään. Tavoitteena on kehittää toimintoja valtakunnallisesti sellaisiksi, että Kelan / valtion osuus asiakkaille maksettavista etuuksista vähentäisi viimesijaisen toimeentulotuen saajia. 8 (22)

9 Toimialan hallinto- ja talouspalveluissa tavoitteeksi on asetettu, että toteutuneet kustannukset on jaksotettu oikein. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan, että toimiala pystyy jaksottamaan kustannukset oikein. 5. Tarkastuslautakunnan mielestä toimintamenojen ja -tulojen oikeaan jaksottamiseen ja ennusteiden oikeellisuuteen tulee edelleen panostaa ja myös kykyyn reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Perhe- ja sosiaalipalvelut Toimintakertomuksen mukaan Perhe- ja sosiaalipalveluiden kaikki sitovat tavoitteet toteutuivat vuonna Mm. kodin ulkopuolisissa sijoituksissa on kyetty vähentämään laitoshoidon osuutta ja lisäämään perhehoidon ja perhekotien osuutta. Kuitenkin kuntalaisilta tullut palaute saaduista palveluista ei kaikilta osin vastaa sitä kuvaa, joka toimintakertomuksesta välittyy. 6. Tarkastuslautakunnan tietoon on tullut, että äkillisissä kriisitilanteissa kunnan sosiaalipalveluista on vaikea saada apua. Jonotusajat sosiaalityöntekijän vastaanotolle sekä päätöksentekoaika toimeentulotukihakemuksissa ovat olleet kohtuuttoman pitkät. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä pyrkimystä vähentää laitoshoitoa kodin ulkopuolisissa sijoituksissa ja perhehoidon lisäämistä. VARPU-toimintaa tulee edelleen kehittää. 7. Kunta on ollut VARPUn pilottikunta ja tarkastuslautakuntaa kiinnostaa tietää miten kuraattoritoiminta toisen asteen opetuksessa toimii ja näkyy käytännössä. 8. Nikinharjun kuntayhtymän purkaminen asettaa kunnalle uuden haasteen lasten, nuorten ja perheiden palveluille kriisitilanteissa. Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa miten kunnassa aiotaan korvata kuntayhtymältä aiemmin ostetut tarpeelliset palvelut. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden sitovana tavoitteena on Itsehoitoon ja omatoimisuuteen kannustavien palveluiden nykytilan analysointi on aloitettu ja Kehittämistoimenpiteet ja palveluverkon laajuuden arviointi on aloitettu. Tavoitteiden kerrotaan toteutuneen siten, että vastaanottotoiminnassa on jatkettu kroonisten kansansairauksien hoitopolkujen ja itsehoidon edelleen kehittämistä. Tavoitteen toteutumisen raportoinnista toimintakertomuksessa ei selviä onko tavoite toteutunut vai ei. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteiden ja niiden toteutumisesta raportoinnin vastaavuuteen. 9. Tarkastuslautakunnan tietoon on tullut, että yhteydenotto puhelimitse terveyskeskuksen ajanvaraukseen sairaanhoitajalle tai lääkärille ei aina toimi tyydyttävästi. 9 (22)

10 Uuden käytännön mukaan käyntiaikaa ei voi myöskään varata terveyskeskuksessa paikan päällä, vaan ainoa mahdollisuus ajan varaamiseen on puhelinsoitto. Tieto tästä muuttuneesta käytännöstä ei ole vielä saavuttanut kaikkia terveyskeskuksen asiakkaita. Tarkastuslautakunta on saanut kuulla, että ostopalvelulääkäreiden kielitaito ei aina riitä potilasasian hoitamiseen. Myös vuokralääkäreiden rekrytoinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota kielitaitoon ja varmistaa kielen osaaminen, jotta kommunikointi asiakkaiden kanssa onnistuu ymmärrettävästi. 10. Toimintakertomuksen mukaan hoitotakuu on toteutunut perusterveydenhuollossa kaikilla osa-alueilla. Kuitenkin lautakunnan tietoon on tullut, että hammashoitoon olisi vaikea päästä, jonotusajat ovat pitkät. Särkyvastaanotto hammashoidossa toimii hyvin. Vanhusten asumispalveluyksiköstä on tehty selvitystyö ja esitys rakentamisesta yhdessä Nurmijärven Vuokra-asunnnot Oy:n kanssa. Tarkastuslautakunnan mielestä hanketta pitäisi lähteä nopeasti toteuttamaan, jotta vanhustenhuoltoon saadaan sen kipeästi tarvitsemia lisäresursseja. Ikäihmisten lisääntymisen aiheuttamat kustannuspaineet vaikuttavat kunnan jokaisella sektorilla. Tarkastuslautakunta näkee yhtenä ongelmana terveyspalveluiden alueella sen, että asiakkaat ovat jatkossa aina vain vaikeammin hoidettavia. Henkilöstön ammatillinen pätevyys on pidettävä hyvällä tasolla. Hoitotilat ja -laitteet on voitava pitää nykyaikaisina, jotta henkilöstö saadaan sitoutumaan kuntaan. Terveyspalveluista ja vanhustenhoidosta kaivataan erilaista terveystietoa, mittareita paremmaksi ja on huomioitava erilaiset organisointitavat palveluiden tuottamisessa. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluissa sekä sitovat tavoitteet ja mittarit että tavoitteiden toteutumisen raportointi ovat jokseenkin epämääräisiä. Esimerkiksi yhteistyöprojekteissa tavoitteena on Koulutettujen henkilöiden määrä. Tavoite on toteutunut siten, että Vertaisveturikoulutus toteutuu. Tarkastuslautakunta kiinnittää jälleen huomiota tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuteen ja mitattavuuteen. Tutustuessaan liikuntapalveluihin tarkastuslautakunta saattoi todeta, että liikuntapalvelut tekevät ansiokasta työtä kaikkien ikäryhmien liikuttamisessa ja toimivat yhteistyössä eri tahojen kanssa. Liikuntapalveluiden tehtäväalueet tulisi saada paremmin käyttäjien tietoon jotta yhteydenotot esim. liikuntapaikkojen kunnossapitoasioissa ohjautuvat oikeille henkilöille. 10 (22)

11 Sivistystoimi Yhteiset sekä hallinto- ja talouspalvelut Sivistystoimen sitovat tavoitteet toteutuivat kokonaan tai osittain lähes kaikki. Toimialan yhteisistä prosesseista oli tavoitteena laatia prosessikuvaukset tulosalueille. Tavoite toteutui osittain ja talousarvion valmisteluun liittyvä prosessikuvaus on tehty. Sivistystoimen hankintojen ja niihin liittyvän työnjaon selkiyttämiseksi tavoitteena oli laatia prosessikuvaus alkaen kilpailuttamisesta ja päätyen tavaran / palvelun tilaamiseen. Toimintakertomuksen mukaan tavoite toteutui osittain kun talousarvion valmistelun prosessikuvaus on tehty ja aloitettu henkilöstöasioihin liittyvän prosessikuvauksen valmistelu. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan tavoite ja sen toteutuma kuvaavat eri asioita. Tavoitteiden ja niiden toteutumisen raportoinnin selkeys on parantunut viime vuosien aikana, mutta edelleen tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet asetetaan selkeiksi ja mitattaviksi sekä niiden toteutuminen raportoidaan yksiselitteisesti. Koulukuljetuksia on tarkasteltu arviointikertomuksessa vuodesta 2006 alkaen. Kustannukset oppilasta kohden ovat vähentyneet kahtena viime vuonna ja olivat 1.309,13 euroa kuljetettavaa oppilasta kohti vuonna Koulukuljetukset Kustannukset yhteensä Oppilaita Euroa/oppilas 1 121, , , , ,13 Kunnan henkilökuljetukset, joista suurin osa on koulukuljetuksia, on kilpailutettu vuoden aikana neljä kertaa. Kilpailutukseen on jouduttu käyttämään runsaasti aikaresursseja. Henkilökuljetuksista on tehty väliaikaiset sopimukset kuljetusyrittäjien kanssa. Kolmen kilpailukierroksen aikana hinnat ovat joka kerran nousseet. Kuljetussuunnittelijalta saadun tiedon mukaan kuluvan vuoden syksyllä kuljetuksiin on tulossa reilut hinnankorotukset, jotka syövät nyt saadut kustannussäästöt. 11. Tarkastuslautakuntaa ihmetyttää miksi henkilökuljetusten kilpailutus on pitänyt tehdä useaan kertaan yhden vuoden aikana. Samoin kiinnostaa miten kuljetusyritysten lakisääteiset ja sopimuksenmukaiset velvoitteet varmistetaan ja miten niitä valvotaan. Vuoden aikana Nurmijärven kunnassa on työskennellyt kolme kuljetussuunnittelijaa. Tällä hetkellä virkaa hoitaa yksi henkilö, jolle on nimetty varahenkilö. Kuljetussuunnittelijan tehtäviin kuuluu esiopetus- ja koulukuljetusten sekä kunnan henkilökuljetusten suunnittelu, kilpailuttaminen ja järjestäminen. Tarkastuslautakunnan tietoon on tullut, että kouluilla on kilpailutettu ja hankittu omia kuljetuksia esim. koululaisten retkiin, kun näin on saatu palvelu edullisemmin kuin koko kunnan koulukuljetusten kilpailutuksen tuloksena. 11 (22)

12 12. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut tietämään, kuinka hyvin koulukuljetusten kilpailutus on toimialan mielestä onnistunut ja mikä on tämänhetkinen tilanne palvelun ostamisessa. Koulutuspalvelut Koulupiiriuudistuksesta on tehty päätökset ja sivistyslautakunta on muodostanut kunnasta yhden koulupiirin alkaen. Koulupiiriuudistuksen tavoitteena on vähentää pienten koulujen määrää ja siten myös kustannuksia. Toisaalta yksi koulupiiri saattaa lisätä koulukuljetuksen kustannuksia kun koulumatkakuljetuksiin tulee muutoksia. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa menestystekijälle Asiakaslähtöisyys on kirjattu sitova tavoite: Asiakaskyselyn toteuttaminen. Tavoite toteutui. Toimintakertomuksessa ei esitetä miten se toteutui, minkälaista asiakaspalaute oli ja mihin toimenpiteisiin se johti. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa sitovaksi tavoitteeksi asetettiin nuorisotoiminnan pitäminen vuoden 2009 tasolla. Tavoite toteutui, toimintoihin osallistuneiden käyntikerrat lisääntyivät, osallistujien määrä lisääntyi ja nuorisotilojen aukioloajat pitenivät huolimatta henkilökunnan lomautuksista. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan henkilökunnan vaihtuvuus nuorisopalveluissa oli huomattavaa, josta aiheutui jonkin verran työpaineita. Kuitenkin Työpajan uudet tilat ja Haikalan nuorisotila on saatu hyvin toimimaan. Koulukahvilatoiminta on käynnistetty ja Omin Jaloin -hanke on saatu alkuun ja henkilökunta on saanut siihen koulutusta. Nuorisotoimessa ja myös muilla kunnan tehtäväalueilla runsas kokoustaminen vie resursseja varsinaisesta johtamistyöstä. Nuorisotoimesta saadun tiedon mukaan toimialojen välinen yhteistyö ei ole kaikilta osin tyydyttävää Ympäristötoimi Ympäristötoimialan talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuma oli hyvä. Neljästätoista tavoitteesta kaksitoista toteutui. Pientalorakentajien neuvonnassa käynti -tavoite toteutui jopa yli odotusten, tavoite oli 60 %, mutta lähes 80 % rakentajista kävi suunnittelun laadun kehittämisneuvonnassa. Asiakaspäätteen käyttöönottotavoitteesta luovuttiin. Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun yhtenä sitovana tavoitteena oli, että suunnitteluun ja suunnitelmien havainnollistamiseen käytetään nykyistä suurempi osa työajasta. Toimintakertomuksen mukaan tavoite toteutui osittain: asemakaavahankkeisiin liittyviä rakennustapaohjeita on laadittu, arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa on valmisteltu ja katutilojen suunnittelukansiota ollaan kokoamassa. Tavoitteen toteutumisen raportointi ei tarkastuslautakunnan mielestä kerro onko työaikaa käytetty enemmän kuin aikaisemmin. 12 (22)

13 13. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut kuulemaan miten kunnassa käyttöönotettu alueurakointi on onnistunut, vastaako saatu palvelu sopimuksia ja onko toiminnan järjestäminen tällä tavalla kustannustehokasta Liikelaitokset Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuonna Sitovana tavoitteena olivat asiakastyytyväisyyskyselyt, joiden toteutumisesta todetaan, että ne on tehty. Toimintakertomuksessa ei selvitetä, minkälainen tulos kyselyillä saatiin ja minkälaisiin toimenpiteisiin ne johtivat. Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen taloudellinen tavoite, toimintakate, oli lähes tavoitteen mukainen. Kertomusvuosi oli liikelaitoksen neljäs toimintavuosi ja ensimmäistä kertaa tulos oli ylijäämäinen. Liikelaitoksen oma pääoma on negatiivinen kolmen tappiollisen vuoden jälkeen. Aleksia-liikelaitokselle oli toimintakertomuksen mukaan asetettu viisi sitovaa tavoitetta, joista yksi toteutui kokonaan, yksi lähes kokonaan, yksi osittain ja yhden toteutumista ei voi raportoinnin perusteella arvioida. Toteutumatta jäi asiakaspalaute ka 3,5-4. Kiinteistö- ja ruokapalveluissa ei tehty asiakaskyselyä ja siivouspalveluissa vastuksia tuli niin vähän, ettei tuloksia voi hyödyntää. 14. Tarkastuslautakunta on havainnut, että Aleksia -liikelaitoksessa olisi tarpeen selkeyttää tehtäväjakoja siltä osin kun useampi toimiala hallinnoin liikelaitoksen toimintaa. Klaukkalan jäähalli -liikelaitokselle toiminnallisia sitovia tavoitteita on toimintakertomuksen mukaan asetettu kaksi, joista toinen ei täysin toteutunut ja toisen toteutumisesta ei ole raportoitu. Tavoitteena oli vähentää energiankulutusta 10 % vuoden 2008 tasosta. Kulusta onkin vähennetty, mutta aivan tavoitetasolle ei ole päästy. Tarkastuslautakunta tutustui alkuvuodesta toimintaan jäähallissa ja totesi, että energiankulutus on hyvässä hallinnassa. Hallin lämpötilaa on laskettu ja jään nostettu. Klaukkalan jäähalli -liikelaitoksen taloudellinen tavoite, toimintakate toteutui arvioitua parempana. Liikevaihto kasvoi 8,4 % ja tulos oli ylijäämäinen ja lainakanta väheni. Jäähalliin hankittiin uusi jääkone kuluvan vuoden aikana. Nurmijärven vesilaitos -liikelaitokselle asetetut sitovat toiminnalliset ja myös taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Liikevaihto kasvoi 12, 4 % ja lainakanta aleni. Vesilaitoksen liittymismaksuilla pyritään kattamaan vesiliittymän rakennuskustannukset. Käytössä on yritysliittymämaksujen määräämiseen laskentakaava, joka on muotoa Kerroin x taksa /m2 x rakennusneliöt. Naapurikunnissa, esim. Tuusulassa ja Espoossa, kaava on samantapainen, joskin Espoossa on varastorakennuksille huomattavasti pienempi kerroin (kerroin = 1,0), jolloin varaston liittymä ei aiheuta yhtä suuria kustannuksia kuin teollisuusrakennuksen (kerroin = 4,0). Tällainen laskentakaava saattaa johtaa suurien rakennusten tilanteessa maksujen korostumiseen pienempiin yrityksiin verrattuna. Neljä kertaa suurem- 13 (22)

14 man rakennuksen maksu on neljä kertaa suurempi, vaikka sen aiheuttama runkoputkiston rakennustarve ei olisi nelinkertainen. 15. Liittymismaksujen määrityksen menetelmään kaivattaisiin selkeyttä, ja mahdollisten maksupoikkeamien ottaminen poliittisen päätöksenteon piiriin on tarpeellista, erityisesti ennen kuin parempi maksumääritysmenetelmä on käytössä. Työtä paremman maksumääritysmenetelmän luomiseksi on tehty, ja johtokuntaa kehotetaan seuraamaan asiaa Taloudelliset tavoitteet Kunnan vuoden 2010 tilinpäätöstä lukiessa saa kuvan hyvästä tilivuodesta ja tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä onnistuneesta toiminnasta. Asiassa häiritsee kuitenkin onnistumisen yllätyksellisyys, koska ennakoitua parempi tulos paljastui vasta kuluvan vuoden puolella. Tarkastuslautakunta ymmärtää toimialan ennustamisen haasteellisuuden, mutta ennustamistarkkuus ja ennustamisen virhemarginaalit tulisi olla tarkemmin havainnoitavissa. Viime vuonna tehtiin päätös esim. kunnallisveron korotuksesta vuodelle 2011 suuresti virheellisen ennusteen pohjalta. Kuntakonsernin ohjattavuus, tulevaisuuden suunnittelu ja päätöksenteko vaatii huomattavasti tarkempaa näkemystä vallitsevasta tilanteesta. Julkisen talouden kestävyysvaje -termi (julkisten menojen kasvu suhteessa verotuloihin, ikärakenteen muutos jne.) on noussut esiin varsin voimakkaasti ja kestävyysvajeen suuruudesta on monia näkemyksiä. Näkemykset ovat pääsääntöisesti kuitenkin siinä suhteessa yhteneviä, että kestävyysvajetta ei pystytä korjaamaan pelkällä talouskasvulla tai pelkillä veronkorotuksilla. Tästä johtuen kuntatalouden menokuri on äärimmäisen tärkeää. Kuntaliiton laskelmien mukaan erityisen tärkeää on toimintamenojen kasvun 1 kestävä hallinta. Tilivuonna 2010 Nurmijärven toimintakulut kasvoivat 2,1 %, joka on siedettävällä tasolla kun Nurmijärvi kuuluu kasvukuntien ryhmään 2. Kulukuri (menojen kehitys, velkamäärän kehitys ) on jatkossakin yksi tärkeimmistä kuntasektorin haasteista. Yhtenä tärkeänä kysymyksenä on myös se, että pystytäänkö aikaansaamaan menokehitystä hillitseviä rakenteellisia muutoksia kuten rajat ylittävää yhteistyötä, toimintatapojen ja toimintaprosessien tehostamista, palvelumallien kehittämistä jne. Kunnan talouden tunnusluvut toteutuivat vuonna 2010 arvioitua huomattavasti parempina. Kunnan toimintatulot, ilman liikelaitoksia, ylittivät talousarvion 1,7 milj. eurolla. Toimintamenot alittivat alkuperäisen talousarvion määrärahat 1,2 milj. euroa ja muutetun talousarvion 3,6 milj. eurolla. Verotuloja kertyi 3,7 milj. euroa alkuperäistä arviota enemmän. Samoin valtionosuuksia tilitettiin 2,2 milj. euroa arvioitua enemmän. Korkomenoissa syntyi 0,9 1 keskimäärin enintään 0,5 % vuosittainen kasvu 2 väestönkasvu 0,8 %, inflaatio 3 % tammikuussa (Tilastokeskus) 14 (22)

15 milj. euron säästö. Pitkäaikaisia uusia lainoja ei otettu tilivuoden aikana, maksuvalmiutta hoidettiin lyhytaikaisilla lainoilla. Vuoden vaihteessa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli yhteensä 43,7 milj. euroa. Verotulojen ja nettomenojen suhde on ollut vuoteen 2009 saakka melko tasainen, käänne parempaan tapahtui tilinpäätösvuonna kun menojen kasvu taittui ja toimintakatteen muutos oli -0,1 % edellisestä vuodesta. Tähän vaikutti osaltaan henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötoimenpiteet, joilla menoja karsittiin yli miljoona euroa. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat tilivuonna 4,7 %. Seuraavat kuviot havainnollistaa menojen ja verorahoitustulojen sekä investointimenojen ja vuosikatteen kehitystä. Nettoinvestoinnit (investointien hankintahinta 19,1 milj. euroa vähennettynä valtion rahoitusosuudella 0,9 milj. euroa) rahoitettiin vuonna 2010 kokonaan tulorahoituksella. Vuosikatteen määrä oli 18,8 milj. euroa. Tilinpäätöksessä on laskettu keskimääräiset viiden vuoden poistot ja investoinnit vuosilta Poistojen määrä on 55 % investointien määrästä. Poistojen tulisi kattaa korvausinvestoinnit kokonaan jotta talous pysyisi tasapainossa. Nykyisen ajattelutavan mukaan poistojen tulisi kattaa myös lainojen lyhennykset. 15 (22)

16 Edellisen sivun kuvassa on verrattu Kuuma-kunnissa toteutuneita vuosikatteita asukasta kohti laskettuna kolmelta viimevuodelta. Pornaisia lukuun ottamatta kaikkien kuntien vuosikatteet paranivat huomattavasti kahden edellisen vuoden tilanteesta. Paras oli Kerava 770 euron vuosikatteella. Pienimmät vuosikatteet olivat Tuusulalla 384 euroa / asukas ja Nurmijärvellä 470 euroa / asukas. Kuvio kertoo kunnan lainakannan kehityksen vuodesta 2005 vuoteen Vuoden ovat taloussuunnitelman mukaiset, aikaisemmat vuodet tilinpäätöksen mukaiset. Kunnan lainakanta on lähtenyt kasvuun vuonna 2008 ja pitkäaikaisten lainojen määrä tilinpäätösvuoden 2010 lopussa oli 83,5 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan lainamäärä jatkaa kasvuaan ollen vuonna 2013 jo euroa asukasta kohti. Tilinpäätösvuoden 2010 lopussa lainaa oli euroa / asukas. Epäonnistuneiden menoennusteiden vuoksi vielä vuoden lopulla nostettiin lyhytaikaista kuntatodistuslainaa noin 4 milj. eroa liikaa. Lainamäärä asiakasta kohti olisi vuoden vaihteessa ollut euroa ilman tarpeetonta lainan osaa. Kuntatodistuslaina maksettiin pois heti vuodenvaihteen jälkeen. Nurmijärven kunnan lainamäärä vuonna 2010 ylittää maan kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän, joka oli ennakkotiedon mukaan vuoden lopussa euroa asukasta kohti. Kuuma-kunnista vain Mäntsälällä ja Pornaisilla on Nurmijärveä suurempi lainamäärä. Tilinpäätösvuonna Kuuma-kunnista Tuusula, Kerava ja Järvenpää ovat kyenneet pienentämään lainamääräänsä Investoinnit Länsikaaren koulun laajennus ja muutostyö oli kertomusvuoden suuri rakennushanke, joka Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan oli kaikin puolin onnistunut hanke. Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on toiminut hyvin. Toinen suuri talonrakennushanke oli Röykän koulun laajennus ja muutostyö. Näihin käytettiin vuonna 2010 yhteensä 4,7 milj. euroa. Länsikaaren koulun laajennuksen kustannukset olivat euroa/m2 ja vanhan osan muutostyö 305 euroa/m2. Kokonaiskustannukset olivat 2,8 milj. euroa. Röykän koulun laajennuksen kustannukset olivat euroa/m2 ja vanhan osan muutostyö euroa/m2, kokonaiskustannukset 2,6 milj. euroa. Talonrakennusinvestoinneista 6,9 milj. euroa (79 %) oli uusinvestointeja ja 1,8 milj. euroa (21 %) korvausinvestointeja. 16 (22)

17 16. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että korvausinvestointeja tehtäessä kaikki uusitaan ja vanhat kalusteet, hyllyt yms. viedään hävitettäväksi roskiin (esim. Rajamäen kirjasto). Eikö uusiokäytölle ole kunnassa tarvetta ja tilaa? Kunnan rakennusinvestoinnit kokonaisuudessaan toteutuivat lähes arvioitujen määrärahojen mukaisesti. Vesilaitoksen investointimäärärahojen toteuma oli 62,5 %. 5. Henkilöstö Henkilöstökertomus jaettiin tarkastuslautakunnan jäsenille hyvissä ajoin, jotta siihen voidaan perehtyä ennen arviointikertomuksen valmistumista. Lautakunta huomioi tyydytyksellä, että uusi henkilöstökertomus on sisällöltään kattava ja huolellisesti laadittu. Henkilöstökertomuksen mukaan tavoitteen asetanta oli onnistunut ja suurin osa tavoitteista toteutui. Kunnan henkilöstön lomautuksesta (ei opetushenkilöstö) seurasi se, ettei kunta voinut palkata koululaisia kesätöihin. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousi 0,6 vuotta ja sairauspoissaolot laskivat 0,2 kalenteripäivää/hlö edellisestä vuodesta. Käänne parempaan suuntaan on tapahtunut siitä huolimatta, että säästötoimet kohdistuivat suurelta osin henkilöstöön. 6. Kuntakonserni Nurmijärven kuntakonserniin kuuluu 8 tytäryhtiötä, 6 kuntayhtymää ja 3 osakkuusyhtiötä. Tytäryhteisöjen toimintakertomukset on liitetty kunnan hallintokuntien toimintakertomuksiin. Valtuusto on asettanut tytäryhtiöille tavoitteita, joiden toteutumisesta on kerrottu toimintakertomuksessa. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet kaikilla tytäryhtiöillä. Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan konserniohjaus toimii hyvin kunnassa ja tytäryhtiöiden tavoitteiden asettaminen ja seuranta noudattaa kunnassa käytössä olevaa toimintamallia. Tytäryhtiöiden johtoa on ohjattu koulutuksiin mm. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Lisäksi toimintakertomuksen mukaan yhtiöissä on tehty prosessikuvauksia tärkeimmistä toiminnoista. Kunnan merkittävin tytäryhteisö on Nurmijärven Sähkö Oy -konserni, joka maksoi tilivuonna osinkoa kunnalle 1,7 milj. euroa. Rajamäen Uimahalli Oy saa kunnalta merkittävää tukea toiminnalleen. Yhtiön tavoitteena on, että kunnan toimintatuen määrä ei ylitä 35 prosenttia käyttötalouden kokonaistulojen määrästä. Tuen määrä oli 30,6 % tuloista, joten tavoite toteutui. Valtuusto on hyväksynyt uimahallin peruskorjaus- ja laajennushankkeen, jonka suunnittelu aloitetaan kuluvana vuonna ja tavoitteena on, että hanke valmistuu elokuussa Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n tavoitteena on pitää yhtiön talous niin hyvänä, että omistajalta ei tarvita panostusta investointeihin tai käyttöpääomaan. Toimintakertomuksen 17 (22)

18 mukaan yhtiön toiminta onkin vakaalla pohjalla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti eikä palvelutasossa ole tarpeen tehdä olennaisia muutoksia. Kunnan omistusosuus Nikinharjun kuntayhtymästä on 33,33 %. Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt purkaa Nikinharjun kuntayhtymän. Purkaminen tapahtuu sellaisella aikataululla, että kuntayhtymän jäsenkunnat ehtivät järjestää korvaavat palvelut. Nikinharju on toiminut lasten ja nuorten vastaanotto- ja arviointiyksikkönä kriisitilanteissa. Konsernitilinpäätökseen on jätetty yhdistelemättä osakkuusyhtiöt niiden vähäisen taloudellisen merkityksen perusteella. Konsernin vuoden 2010 tulos oli 9,5 milj. euroa kun se edellisenä vuonna oli 3,1 milj. euroa. Kunnan hyvä tulos vaikutti merkittävästi konsernin ylijäämän muodostumiseen huomattavasti edellistä vuotta paremmaksi. Konsernin lainakanta vuoden lopussa oli 133,6 milj. euroa ja kasvoi tilivuoden aikana 6,7 milj. euroa. Lainaa konsernilla oli vuoden vaihteessa euroa asukasta kohti. Rahavarat (rahat + rahoitusarvopaperit) olivat vuoden lopussa 46,9 milj. euroa. Omavaraisuusaste konsernissa oli 45,3 %. 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 7.1. Sisäinen valvonta Toimintakertomus sisältää selonteon kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kunnassa on päivitetyt sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta toteutuu kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjausjärjestelmissä. Toimintakertomuksen mukaan kunnanhallitus on arvioinut sisäisen valvonnan tilaa lauta- ja johtokuntien, konsernin tytäryhteisöjen sekä niiden alaisen johdon keräämän informaation perusteella. Sisäiseen valvontaan kuuluva sisäinen tarkastus on hankittu ostopalveluna ja sisäisen tarkastuksen kohteista on laadittu vuosisuunnitelma. Yhtenä sisäisen tarkastuksen kuluvan vuoden tehtävänä on tarkastella kunnan sisäistä talousraportointia. Tarkastuksen tuloksena jatkossa tuotetaan paremmin toteutuvia talouden ennusteita Riskienhallinta Toimintakertomuksen mukaan vuonna 2010 toteutettiin riskikartoitus kaikilla kunnan toimialoilla, keskuksissa ja liikelaitoksissa. Seuraaviin kappaleisiin on poimittu hallintokuntien toimintakertomuksista riskien hallinnan järjestämisen selvitykset: Sosiaali- ja terveystoimessa riskejä hallitaan yhdenmukaistamalla tilausten ja sopimusten käsittelyä, nopeuttamalla ja täsmentämällä budjetointia ja raportointijärjestelmää sekä kouluttamalla esimiehiä toimintaa ohjaavista säännöistä. Sivistystoimen kaikissa kouluissa on laadittu pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma johon liittyy kohteen vaarojen kartoitus ja riskien arviointi. Kouluilla on myös kriisinhallintasuunnitelmat, järjestyssäännöt ja suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Varhaiskasvatuksen yksiköihin on laadittu pelastussuun- 18 (22)

19 nitelmat ja riskien kartoitukset ja riskitilanteiden varalta on laadittu ohjeet ensiapu- ja turvallisuuskansioihin. Ympäristötoimialalla on päivitetty pohjaveden suojelusuunnitelmia, on laadittu liikenneturvallisuusohjelma, laaditaan työmaakohtaiset riskiarviot, joiden hallintaa työnjohto toteuttaa päivittäisellä valvonnalla ja rakennuttamisessa noudatetaan yleisiä turvallisuusohjeita ja määräyksiä. Vesilaitoksella toimintariskien hallinnan kehittäminen jatkui painopisteenä työajan ulkopuolella tapahtuvien häiriöihin liittyvien riskien hallinnan kehittäminen. Klaukkalan jäähallissa toimintaan liittyvien riskien hallinta on hoidettu ohjeistuksen mukaan. Työterveyden riskienhallinnan keskeisin alue on toiminnan turvaaminen, jota hallittiin hankkimalla lääkäripalvelua yksityiseltä lääkäriasemalta. Aleksian kaikilla tulosyksiköillä on toimenpideohjeita, joiden avulla riskejä hallitaan. 17. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut tietämään onko riskien kartoituksessa määritelty riskitasot hyväksyttäviin riskeihin ja niihin, joiden hallitsemiseksi tehdään toimenpiteitä. Mikä on riskikartoituksen tämän hetkinen tilanne ja päivitetäänkö riskikartoitusta? Onko kehitetty kaikkia kunnan toimialoja koskeva riskienhallinnan raportointijärjestelmä? 8. Kuuma-yhteistyö Nurmijärvi ollut KUUMA kuntien puheenjohtajana ja sen velvollisuudet ovat vaatineet resursseja normaali toiminnoista ja kunnan oma toiminta on kärsinyt siitä. Jatkossa tälläisten ylimääräisten ja etukäteen tiedettävien haasteiden ollessa käsillä, tulee resursseja tai vastaavasti tavoitteita sovittaa todellisuuden mukaan. KUUMA-yhteistyö suuntautuu yhä enemmän maankäytön, asumisen ja liikenteen toimintoihin ja kehyskuntien edunvalvontaan. 18. Kunnan edellisellä puheenjohtajakaudella kirjattiin Kuuma-yhteistyöhön käytetty aika tilastoon. Tarkastuslautakunta haluaa tietää, kuinka paljon Nurmijärven kunnan henkilöstöresursseja tällä puheenjohtajakaudella on käytetty ja miten yhteistyölle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. 9. Muut havainnot Tarkastuslautakunnan tavatessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajia keskustelussa nousi esiin mm. aloitteiden pitkä käsittelyaika, kunnan toimintojen ohjaus muun kuin valtuuston kautta (tytäryhtiöt, kuntayhtymät), poikkihallinnollisen toiminnan onnistuminen ja kunnan velkaantuminen. 19 (22)

20 19. Aloitteiden pitkään käsittelyaikaan on kiinnitetty huomiota useaan otteeseen. Asia ei liene kovin helppo, koska parannusta ei ole saatu aikaan. Aloitteen tekijöille tulee käsitys, että aloitteilla ja niiden tekemisellä ei ole mitään merkitystä. Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa, miksi yli kahta vuotta vanhempien valtuustoaloitteiden käsittely on vielä kesken. Aikaisemmissa vastineissa on kerrottu Valtuustoaloitteiden käsittelyä on tehostettu niin, että vanhoja valtuustoaloitteita on saatu loppuun käsitellyiksi. Lisäksi pyritään kehittämään järjestelmää, että luottamushenkilöt voivat seurata aloitteiden käsittelyvaiheita. Tarkastuslautakunta toteaa seuranta-arvioinnissaan, että luvatut asiat eivät pidä paikkaansa. Avoimet aloitteet on tuotava tiedoksi valtuustolle oikea-aikaisesti ja edelleen edellytetään kohtuullista käsittelyaikaa. Seuraavasta taulukosta ilmenee keskeneräisten valtuustoaloitteet vuosittain Keskeneräiset valtuustoaloitteet ( ), kpl Keskusteluissa puheenjohtajiston kanssa epäiltiin toteutuuko hyvän hallinnon periaatteet ja ovatko tavoitteet yhteisiä ja ohjaavatko ne samaan päämäärään silloin, kun toimintoja hoidetaan kunnan tytäryhtiöiden tai kuntayhtymien toimesta. Tarkastuslautakunta on todennut, että kunnassa on toimiva konserniohjaus, jonka puitteissa mm. tavoitteita kuntakonserniin kuuluville yhteisöille voidaan asettaa. Yhteisöt ovat kuitenkin juridisesti omia yksiköitä eikä niiden päätöksentekoa sido kunnanhallituksen tai valtuuston päätökset. Poikkihallinnollista toimintaa on kunnan viranhaltijaorganisaatiossa harjoitettu nyt kolmatta vuotta ja luottamusmiesorganisaatiossa reilun vuoden ajan. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan poikkihallinnollisuus ei vieläkään toimi halutulla tavalla. 20. Tarkastuslautakunta saa ajoittain palautetta ympäristötoimialan ja vesilaitoksen kuljetuspalveluiden hankinnoista. Arvostelu johtuu kilpailutuksessa valittujen toimijoiden pisteytyksen laatimisesta ja järjestyksestä sekä sen käytön epämääräisyydestä töiden tilaustilanteissa. Tarkastuslautakunta seuraa asiaa edelleen ja on kiinnostunut miten tekninen lautakunta seuraa pisteytyksen mukaisten palveluiden käyttöä. Kunnanhallitus teki vuonna 2005 päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä Metsola - nimisen tilan kaupassa. Valituksen johdosta etuosto tuli loppuun saatetuksi KHO:n päätöksellä vasta vuonna Kiinteistön alkuperäiseen kauppaan liittyi metsänhakkuusopimus, joka ei siirtynyt kunnalle etuosto-oikeuden käyttämisellä vaikka lain mukaan kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. 20 (22)

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi NURM1JA R V I www.nurmijarvi. fi NURMIJA RV I Nurmijarven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2009 SISALLYS Arviointikertomus 2009 1 1. Tarkastuslautakunnan toiminta 3 2. Arviointikriteerit

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä...4 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...5 2 Tarkastustoimi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen 2.2. Kokonaistaloudelliset tavoitteet Talousjohtajan vastine: Salon kaupungin strategiseksi tavoitteeksi v. 2009 asetettiin tavoite, että

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tarkastuslautakunta 24.4.2015 Arviointikertomus 2014 1 (17) Sisällys Toivakka-tarina... 2 Hyödyllisiä linkkejä:... 2 Vapaus hyvä, valvonta parempi, molemmat paras totta myös Toivakassa...

Lisätiedot