TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2011"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Sisältö 2 Hallituksen toimintakertomus 6 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernin tase 8 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 9 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 30 Emoyhtiön tuloslaskelma 30 Emoyhtiön tase 31 Konsernin kehitys 34 Osakkeenomistajat ja osakkeet 35 Osakekohtaiset tunnusluvut 36 Tunnuslukujen laskentakaavat 37 Hallituksen voitonjakoehdotus 38 Tilintarkastuskertomus 39 Tietoja osakkeenomistajille

2 2 Hallituksen toimintakertomus 2011 Taloudelliset tavoitteet vuosille 2012 ja 2013 Vuonna 2008 alkanut talouskriisi on siirtynyt uuteen vaiheeseen monen eurooppalaisen valtion ajauduttua velkakriisiin. Kriisin seurauksena pankkien vakavaraisuusvaatimukset ovat kiristyneet ja johtaneet pankkien luotonannon vaikeutumiseen. Lähivuosina pankkirahoituksen saatavuus tulee olemaan heikkoa ja sen hinta korkea. Tämän johdosta Componentan hallitus muutti yhtiön taloudellisia tavoitteita kokouksessaan tammikuussa Yhtiön strategisena tavoitteena on pienentää velkaantuneisuutta ja saavuttaa hyvä luottoluokitus vuosien 2012 ja 2013 aikana. Osana tätä prosessia yhtiö toteuttaa keväällä 2012 osakeannin ja laskee liikkeelle hybridilainan. Lisäksi yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet, joilla Turkin Manisassa sijaitsevasta henkilöautojen alumiinivanteita valmistavasta yksiköstä luovutaan. Yksikön liikevaihto vuonna 2011 oli 45 miljoonaa euroa, sen käyttökate oli vajaa 9 miljoonaa euroa ja se työllisti vajaa 400 henkilöä. Näillä toimenpiteillä yhdessä vuoden 2012 operatiivisen kassavirran kanssa uskotaan voitavan pienentää yhtiön korollisia velkoja noin kolmanneksella. Vuoden 2011 tapahtumat lyhyesti Componenta julkisti tammikuussa uuden pitkän tähtäimen strategiansa vuosille Uusi strategia tähtää kasvuun yhdessä asiakkaiden kanssa. Componenta laajensi tammikuussa konsernin johtoryhmän kokoonpanoa kolmella uudella jäsenellä. Uusina jäseninä johtoryhmään liittyivät Suomen toiminnoista vastaava johtaja Olli Karhunen, Hollannin toiminnoista vastaava johtaja Patrick Steensels ja Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja Michael Sjöberg. Componenta käynnisti tammikuun lopussa YT-neuvottelut Pietarsaaren konepajassa tarkoituksenaan selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi Pietarsaaressa. YT-neuvottelut saatettiin päätökseen maaliskuussa, minkä seurauksena Componenta päätti lopettaa koneistustoiminnan Pietarsaaressa vuoden 2011 aikana. Valtaosa Pietarsaaressa lopetettavista koneistustöistä ja niihin liittyvä merkittävä määrä työstökoneita siirrettiin vuoden 2011 aikana konsernin Främmestadin yksikköön Ruotsiin. Valukomponenttien toimitusketjua vahvistettiin keskittämällä liiketoimintaa isompiin ja kannattavampiin yksiköihin. Componenta päätti hakea vuonna 2010 liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainan ja pääomalainan lainaosuuksien listausta maaliskuussa. Finanssivalvonta hyväksyi Componentan joukkovelkakirjalainan ja pääomalainan listalleottoesitteen huhtikuussa ja kaupankäynti lainaosuuksilla aloitettiin huhtikuun lopussa. Componenta sai huhtikuussa Komissiolta tiedoksi uuden annetun päätöksen, jossa se vahvisti, ettei Componenta saanut mitään valtiontukea Karkkilan kaupungilta liittyen Componentan ja Karkkilan kaupungin väliseen osakekauppajärjestelyyn vuonna Componenta aloitti lokakuussa YT-neuvottelut Componenta Finland Oy Nisamossa koskien yksikön mahdollista sulkemista. Joulukuussa myytiin Nisamon konepajan liiketoiminta mukaan lukien tuotantokoneet. Tehdyn kaupan myötä päättyivät myös YTneuvottelut. Componentan toimintaympäristön ja markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuonna 2011 talouden kehityssuunta oli pääosin myönteinen, mikä näkyi myös huomattavana valukomponenttien kysynnän kasvuna. Vaikka kysyntä kasvoi merkittävästi vuoteen 2010 verrattuna, ei taantumaa edeltävää tasoa ole vieläkään saavutettu. Kysynnän kasvuun vaikutti sekä kehittyvien markkinoiden, erityisesti BRIC -maiden (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) hyvä kehitys että vakiintuneiden markkinoiden investointien lisääntyminen Euroopassa ja Amerikassa vuonna Kysynnän kasvun aiheuttama raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti myös Componentan tulokseen negatiivisesti vuonna 2011 yhteensä 11 miljoonaa euroa. Raaka-ainelisien piiriin kuulumattomien raaka-aineiden hinnat nousivat voimakkaasti erityisesti vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaikkien asiakkaiden kanssa on sovittu uudesta hinnoittelumekanismista, jonka johdosta edellä mainittu kustannusten nousu kompensoidaan tuotteiden hinnoissa vuoden 2012 alusta lähtien. Raskaan ajoneuvoteollisuuden markkinat kokonaisuutena kehittyivät myönteisesti vuonna Uusmyynti kehittyi vuoden aikana hyvin ja raskaiden ajoneuvojen valmistajien kanssa tehty läheinen tuotekehitysyhteistyö jatkui tiiviinä. Componentan toimitusmäärät raskaalle ajoneuvoteollisuudelle nousivat merkittävästi edellisvuodesta, tosin asiakkaiden vuodenvaihteessa toteuttamat tuotantoseisokit vaikuttivat negatiivisesti viimeisen vuosineljänneksen myyntiin. Rakennus- ja kaivosteollisuudessa komponenttien kysyntä lisääntyi merkittävästi vuonna Komponenttien tarve kasvoi nopeasti talouden elpymisen ja korkeiden raaka-aineiden hintojen johdosta käynnistyneiden kaivosprojektien seurauksena. Kasvu oli vahvaa kaikilla markkinoilla. Maatalouskoneiden kysyntä jatkoi nousuaan edellisvuodesta lähinnä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoiden ansiosta. Kysynnän kasvuun vaikutti erityisesti ruoan hinnan nousu. Henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa laskivat 1,7 % vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Rekisteröintien lasku johtui Euroopan taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Toisaalta autojen tuotantomäärät erityisesti Saksassa kehittyivät hyvin voimakkaasti kasvaneen viennin seurauksena. Alumiinivanteiden hyvän kysynnän ansiosta Componentan toimitukset autoteollisuudelle kasvoivat koko vuoden aikana edellisvuoteen verrattuna. Tuulivoimateollisuudessa taantuman vaikutukset näkyivät yhä edelleen vuonna 2011 eikä kasvua ollut nähtävissä. Kysyntään vaikutti tuulivoimapuistoprojektien rahoituksen järjestämisvaikeudet. Componentan toimituksiin vaikutti negatiivisesti myös tuulivoimasektorin suurimman asiakkaan, Moventas Oy:n konkurssi kesällä Koneenrakennusteollisuuden kysyntä jatkoi edellisvuoden tapaan tasaisena. Markkinoiden kysyntä kuitenkin vaihteli paljon toimialoittain ja markkina-alueittain. Vuoden 2011 kasvu oli kokonaisuutena vähäistä. Tilauskanta Tilauskanta tammikuun alussa oli edellisen vuoden vaihteen tasolla 99,5 (94,6 ). Tilauskanta käsittää kahden seuraavan kuukauden vahvistetut tilaukset. Tilauskantaan ei liity oleellista peruuntumisriskiä. Turkin toimintojen tilauskanta kasvoi 8 % edellisvuodesta ja oli tammikuun alussa 51,8 (47,8 ). Turkin tilauskantaa nostivat rakennus- ja kaivoskoneiden sekä autoteollisuuden hyvä kehitys. Suomen toimintojen tilauskanta laski 12 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammikuun alussa 13,8 (15,7 ).

3 3 Suomen tilauskannan heikkenemiseen vaikuttivat lähinnä Pietarsaaren konepajan sulkeminen ja Nisamon konepajan liiketoiminnan myyminen. Hollannin toimintojen tilauskanta kasvoi 22 % edellisvuodesta ja oli tammikuun alussa 20,1 (16,4 ). Hollannin tilauskannan vahvistumiseen vaikuttivat rakennus- ja kaivoskoneiden, maatalouskoneiden, raskaan ajoneuvoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden lisääntyneet tilaukset. Ruotsin toimintojen tilauskanta laski 10 % edellisvuodesta ja oli tammikuun alussa 19,8 (22,0 ). Ruotsin tilauskannan heikentymiseen vaikuttivat erityisesti raskaan ajoneuvoteollisuuden ja koneenrakennusteollisuuden pienentyneet tilaukset. Raskaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaat toteuttivat tuotantoseisokkeja Ruotsissa vuodenvaihteen molemmin puolin. Liikevaihto Konsernin tilikauden liikevaihto nousi 28 % edellisvuodesta ja oli 576,4 (451,6 ). Tilikauden tuotannon arvo nousi edellisvuodesta 27 % ja oli 577,9 (454,7 ). Konsernin kapasiteetin käyttöaste tilikaudella oli 68 % (57 %). Turkin toimintojen liikevaihto nousi 35 % edellisvuodesta ja oli 277,2 (204,8 ). Suomen toimintojen liikevaihto nousi 9 % edellisvuodesta ja oli 112,8 (103,6 ). Hollannin toimintojen liikevaihto nousi 28 % edellisvuodesta ja oli 109,3 (85,1 ). Ruotsin toimintojen liikevaihto nousi 43 % edellisvuodesta ja oli 121,5 (84,7 ). Componentan liikevaihto jakautui tilikaudella asiakastoimialoittain seuraavasti: raskaat ajoneuvot 27 % (26 %), rakennus- ja kaivosteollisuus 25 % (21 %), koneenrakennus 19 % (20 %), autoteollisuus 16 % (20 %), maatalouskoneet 13 % (11 %), tuulivoima 1 % (2 %) ja muu myynti 0 % (1 %). Tulos Konsernin tilikauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 29,8 (13,6 ) ja -7,4 :n kertaluonteisten erien jälkeen 22,5 (13,5 ). Kertaluonteiset erät liittyvät Pietarsaaren konepajan sulkemisesta sekä Nisamon konepajan liiketoiminnan myymisestä johtuviin koneiden ja laitteiden alaskirjauksiin (-2,6 ), arvioituihin tehottomuuksiin tuotannon alasajon ajalta molemmissa edellä mainituissa tehtaissa (-3,0 ) sekä muihin kertaluonteisiin kuluihin (-1,8 ). Liikevoitto parani selvästi, vaikka sitä rasitti raaka-ainelisien piiriin kuulumattomien raaka-aineiden hintojen nousu noin 11. Lisäksi, Turkin Orhangazin yksikössä kesällä paljastuneen laatuvirheen ja siitä aiheutuneiden prosessin muutoskustannusten kokonaisvaikutus jälkimmäiseen vuosipuoliskoon oli yli -4. Konsernin nettorahoituskulut tilikaudella olivat -25,9 (-23,5 ). Nettorahoituskulut nousivat edellisvuodesta lähinnä kasvaneiden korkokustannusten takia. Konsernin tilikauden tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9 (-9,9 ) ja kertaluonteisten erien jälkeen -3,4 (-10,0 ). Tilikauden tuloksen perusteella lasketut verot ilman kertaluonteisia eriä olivat -1,2 (+2,5 ) ja kertaluonteisten erien jälkeen +0,3 (+2,5 ). Konsernin tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,7 (-7,4 ) ja kertaluonteisten erien jälkeen -3,1 (-7,5 ). Konsernin tilikauden osakekohtainen laimentamaton tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,09 e (-0,45 e) ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,25 e (-0,45 e). Konsernin tilikauden sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,2 % (5,0 %) ja kertaluonteisten erien jälkeen 7,8 % (5,0 %). Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,1 % (-10,2 %) ja kertaluonteisten erien jälkeen -5,8 % (-10,3 %). Tase, rahoitus ja kassavirta Konsernilla oli joulukuun lopussa IFRS:n mukaista pääomalainojen ja vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä yhteensä 35,4. Vuonna 2006 liikkeeseen laskettujen pääomalainan ja vaihdettavan pääomalainan viimeiset erät yhteensä 5,2 maksettiin pois lainaehtojen mukaisesti marras- ja joulukuussa. Tilikaudella nostettiin yhteensä 34,9 uusia kahdenvälisiä pitkäaikaisia pankkilainoja, joilla jälleenrahoitettiin tilikaudella erääntyneitä lyhytaikaisia pankkilainoja. Lyhytaikaiset korolliset velat nousivat kesäkuussa merkittävästi johtuen olemassa olevan syndikaattilainan erääntymisestä kesäkuussa Yhtiö neuvottelee olemassa olevan syndikaattilainan jatkamisesta. Toisena vaihtoehtona on, että yhtiö ja päärahoittajapankit sopivat uudesta syndikaattilainasta, joka korvaisi nykyisen syndikaattilainan. Yhtiön päärahoittajapankit ovat tähän toiseen vaihtoehtoon liittyen tehneet luottopäätöksen vuosia 2012 ja 2013 koskevasta noin 100 :n rahoituksesta. Yhtiö toteuttaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 20 :n oman pääoman vahvistamisen osakepääoman korotuksen ja hybridilainan avulla. Yhtiö on lisäksi neuvotellut konsernin 50 :n lisärahoituksen muilta pankeilta ja yhtiö neuvottelee lisäksi usean muun rahoittajatahon kanssa yhteensä 30 :n rahoituksesta liittyen edellä kuvattuun toiseen vaihtoehtoon. Rahoitustarvetta alentaa toteutuessaan suunnitteilla oleva Manisan vanneliiketoiminnan myynti. Componentan likviditeettitilanne oli tilikauden lopussa hyvä. Tilikauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 41,6. Käyttämättömät luottositoumukset tilikauden lopussa olivat 0,0. Konsernilla on myös 150 :n yritystodistusohjelma, josta yhtiöllä ei ollut velkaa tilikauden lopussa. Korolliset nettovelat ilman 35,4 :n pääomalainojen velkaosuutta olivat tilikauden lopussa 207,5 (189,4 ). Nettovelkaantumisaste oman pääomanehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 271,2 % (170,5 %). Liiketoiminnan nettorahavirta tilikaudella oli 3,6 (25,2 ), josta nettokäyttöpääoman muutokset olivat -10,0 (13,6 ). Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmilla, joiden perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä tilikauden lopussa oli 89,5 (63,9 ). Myytyjen myyntisaamisten kasvu kompensoi osin muuhun käyttöpääomaan sitoutunutta pääomaa. Vuoden 2011 lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli 325,6 (311,5 ). Konsernin omavaraisuusaste oli 9,4 % (16,8 %). Turkin liiran erittäin voimakas heikkeneminen suhteessa euroon vaikutti konsernin omaan pääomaan sitä heikentävästi -22,9 verrattuna edelliseen vuoteen. Kumulatiivisesti valuuttakurssierot Turkin tytäryhtiön hankinnan jälkeen ovat vaikuttaneet konsernin omaa pääomaa heikentävästi yhteensä -41,0. Turkin osakkeiden alkuperäinen euromääräinen hankintahinta oli 149,0. Kirjanpidollisten muuntoerojen johdosta Turkin tytäryhtiön nettovarat arvostetaan Componentan konsernitaseessa 108,0 :n arvoisiksi. Componenta Oyj:n omistamien Turkin tytäryhtiön osakkeiden markkina-arvo oli 146,4. Konsernin tilikauden lopun oma pääoma oman pääomanehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien, suhteessa taseen loppusummaan oli 17,5 % (26,4 %). Emoyhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluville konserniyhtiöille olivat 74,9 (134,9 ). Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuu sitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluville yksityishenkilöille olivat 0,3 (0,3 ). Investoinnit Componenta rajoitti vuonna 2011 tuotannollisten investointien määrää kapasiteetin vajaakäytön vuoksi. Tilikauden tuotannollisten investointien määrä oli 21,8 (8,5 ), josta rahoitusleasinginvestointien osuus oli 4,0 (0,3 ). Investointien nettorahavirta oli -12,7 (-10,4 ), joka sisältää konsernin investointien kassavirran aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.

4 4 Tutkimus- ja kehitystoiminta Tilikauden 2011 lopussa Componentan tutkimus- ja kehitystoiminnassa työskenteli 117 (118) henkilöä, mikä vastaa 3 % (3 %) koko yhtiön henkilöstöstä. Vuonna 2011 Componentan tutkimus- ja kehitysmenot olivat 2,4 (1,8 ), joka vastaa 0,4 % (0,4 %) koko konsernin liikevaihdosta. Ympäristö Componenta on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tuotannon ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Konsernin ympäristöpolitiikan päämääränä on energian ja raaka-aineiden kulutuksen, hiukkas- ja VOC-päästöjen sekä toiminnan aiheuttaman ympäristömelun vähentäminen, jätteiden lajittelun tehostaminen ja hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen määrän vähentäminen. Yksi Componenta-konsernin merkittävimmistä ympäristönäkökohdista on energiankäyttö. Konsernin tuotantoyksiköt käyttivät vuonna 2011 energiaa 747 GWh (629 GWh). Suurin osa, 67 % (66 %) käytetystä energiasta oli sähköenergiaa. Valimot kuluttavat yli 90 % kaikesta energiasta, sillä varsinkin valimoiden sulatusprosessit käyttävät paljon energiaa. Vuonna 2011 tuotantoon suhteutettu energiankulutus Componentan valimoissa pieneni eli suhteellinen energiatehokkuus parani. Tuotannon ympäristövaikutusten ja CO2-päästöjen vähentämiseksi hallitus vahvisti vuodelle 2012 tavoitteet parantaa edelleen konsernin rautavalimoiden energiatehokkuutta ja vähentää kaatopaikkajätteen määrää. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli (4 155) mukaan lukien vuokratyövoima 483 (303). Konsernin henkilömäärä tilikauden lopussa oli (4 414), johon sisältyy vuokratyöntekijöiden määrä 425 (398). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että tilikauden lopussa Turkissa oli 54 % (52 %), Suomessa 21 % (24 %), Hollannissa 16 % (16 %), ja Ruotsissa 9 % (8 %) henkilöstöstä. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä tilikauden lopussa oli osaketta. Componentalla oli joulukuun lopussa osakkeenomistajaa. Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden lopussa 59,0 (104,6 ) ja osakkeen suhteellinen vaihto tilikaudella 17,1 % (48,6 %) osakekannasta. Yhtiökokouksen päätökset Componentan pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Pii Kotilaisen, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Miettisen ja Matti Tikkakosken. Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään vuoden 2011 aikana yhteensä enintään euron lahjoituksesta Aalto-yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla. Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen Componentan kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksesta oli vuoden 2011 loppuun mennessä käytetty yhteensä osaketta. Tästä osaketta käytettiin Componentan järjestämässä osakeannissa syksyllä 2009 ja lisäksi osaketta keväällä 2011 liittyen Componentan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseen ansaintajaksolta Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Componenta Oyj:n hallitus teki päätöksen konsernin avainhenkilöille suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkkio- ja kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen päättämät konsernin avainhenkilöt. Vuoden 2011 lopussa kohderyhmään kuului 47 henkilöä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja Hallitus päättää jokaiselle ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 2011 ansaintakriteerit oli Componenta-konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella aina ansaintajakson päättymisen jälkeen. Palkkiot maksetaan vuosina 2011, 2012 ja 2013 osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Jos järjestelmän perusteella maksetaan palkkiona osakkeita, ansaittuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää niille asetetun kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Järjestelmän ansaintajakson 2011 osalta hallitus päätti allokoida osaketta, josta toimitusjohtajan osuus oli kappaletta ja muiden avainhenkilöiden kappaletta yhteensä. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja vuoden 2011 lopussa oli -0,1. Hallitus ja johto Hallitus piti pidetyn yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %. Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla joulukuussa Componentan toimitusjohtajana toimii Heikki Lehtonen. Konsernin johtoryhmän muodostivat tilikauden lopussa toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja Yrjö Julin, talousjohtaja Mika Hassinen, Turkin toimintojen johtaja Hakan Göral, Suomen toimintojen johtaja Olli Karhunen, Hollannin toimintojen johtaja Patrick Steensels, Ruotsin toimintojen johtaja Michael Sjöberg, henkilöstöjohtaja Anu Mankki ja lakiasiain johtaja

5 5 Lue lisää verkosta. Pauliina Rannikko. Johtoryhmän sihteerinä toimi viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuori. Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät Yhtiön nykyinen 164 :n syndikaattilaina erääntyy kesäkuussa 2012 ja yhtiön tarkoituksena on joko jatkaa nykyistä syndikaattilainaa tai korvata se. Mikäli yhtiö tulee korvaamaan kyseessä olevan syndikaattilainan, se tullaan tekemään seuraavilla toimenpiteillä. Yhtiö on jo neuvotellut 50 :n lisärahoituksen. Tämän lisäksi yhtiön hallitus esittää yhteensä 20 :n oman pääoman vahvistamista osakepääoman korotuksen ja hybridilainan avulla. Yhtiön osakkeenomistajat, joiden omistusosuus yhtiöstä on yli 50 %, ovat kertoneet suunnittelevansa osallistua osakeantiin ja hallitus katsoo sen johdosta, että osakeannin toteutumiseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä. Hybridilainan markkinointi tullaan aloittamaan helmikuussa Hallitus pitää hybridilainan toteutumiseen liittyviä epävarmuustekijöitä vähäisinä. Lisäksi yhtiön päärahoittajapankit ovat tehneet vuosia 2012 ja 2013 koskevan noin 100 :n luottopäätöksen. Osapuolet ovat käyneet keskusteluja lainasopimuksen ehdoista ja tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen lainasopimus helmikuun 2012 loppuun mennessä. Hallituksen mielestä riski siitä, että osapuolet eivät pääsisi sopimukseen lainaehdoista, on vähäinen. Hallitus uskoo, että yhtiö täyttää muut rahoitukselle asetetut edellytykset. Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Componentan liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan konsernin hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema. Tarkempaa tietoa Componentan riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy vuoden 2011 tilinpäätösosiosta ja internet- sivuilta Tilikauden jälkeiset tapahtumat Operatiivinen johtaja Yrjö Julin ei enää jatka Componentan palveluksessa henkilökohtaisista syistä. Olli Karhunen on nimitetty operaatioiden kehitysjohtajaksi vastuullaan Componentan operaatioiden kehittäminen. Seppo Erkkilä on nimitetty Suomen toimintojen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Antti Lehto on nimitetty myynti- ja tuotekehitysjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Karhunen, Erkkilä ja Lehto raportoivat toimitusjohtaja Heikki Lehtoselle. Nimitykset astuvat voimaan Muut maavastuut säilyvät ennallaan: Hakan Göral, Turkin toimintojen johtaja, Michael Sjöberg, Ruotsin toimintojen johtaja ja Patrick Steensels, Hollannin toimintojen johtaja. Toimintojen johtajilla on kokonaisvastuu maista ja he raportoivat Heikki Lehtoselle. Componenta päätti tammikuussa 2012 taseen vahvistamisesta. Yhtiön hallitus esittää oman pääoman vahvistamista osakepääoman korotuksen ja hybridilainan avulla yhteensä 20 :lla. Tämän lisäksi yhtiö käynnisti toimenpiteet Turkin Manisassa sijaitsevan henkilöautojen alumiinivanteita valmistavan yksikön myymiseksi. Componenta täsmensi yhtiön taloudellisia tavoitteita tammikuussa Tämän seurauksena hallitus päätti luopua liikevaihdon kasvutavoitteesta vuodelle 2015 ja keskittyä yhtiön vakavaraisuusja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen. Markkinanäkymät Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asiakastoimialoilla ovat vuoden 2012 alussa tyydyttävät. Kuorma-autoteollisuuden kysyntänäkymät ovat vuoden 2012 alussa epävarmat. Tilauskanta on laskenut edellisestä vuodesta 5 %. Rakennus- ja kaivosteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan edelleen kehittyvän suotuisasti lähinnä kaivosteollisuuden ja kehittyvien markkinoiden korkean aktiviteetin johdosta. Tilauskanta vuoden alussa oli 38 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Maatalouskoneiden kysynnän arvioidaan nousevan edellisvuodesta lähinnä suhteellisen korkealla tasolla olevan ruoan hintojen vuoksi. Tilauskanta vuoden alussa oli 47 % korkeammalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen. Autoteollisuuden kysynnän uskotaan pysyvän edellisen vuoden tasolla lähinnä markkinaosuuden kasvun johdosta. Tilauskanta vuoden alussa oli 17 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmalla tasolla. Koneenrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Tilauskanta vuoden alussa oli 9 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmalla tasolla. Tuulivoimasektorin kysynnän odotetaan pysyvän alhaisilla tasoilla Euroopassa. Tuulivoimasektorin näkymät sisältyvät jatkossa koneenrakennusteollisuuden kysyntänäkymiin. Componentan näkymät Componentan näkymät vuodelle 2012 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Componentan tilauskanta vuoden 2012 alussa oli 5 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla. Toteutuneiden hinnankorotusten ja parantuneen kustannusrakenteen johdosta liikevoiton ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan. Tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan. Liiketoiminnan nettorahavirran odotetaan paranevan selvästi ja käyttöpääoman muutosten säilyvän maltillisina myytävien myyntisaamisten johdosta. Vuoden 2012 tuotannollisten investointien arvioidaan olevan noin 12. Hallituksen osingonjakoehdotus Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa voimassa olevan konsernin osingonjakopolitiikan mukaisesti. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 80,3. Varsinainen yhtiökokous Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo 9.00 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssi tiedotteena. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Componenta Oyj julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on julkistamisen jälkeen luettavissa yhtiön verkko sivuilla Lue lisää verkosta.

6 6 Konsernin tuloslaskelma Viite 2011 % 2010 % LIIKEVAIHTO 1 576,4 100,0 451,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 4 2,3 0,6 Liiketoiminnan kulut 5,6,7-536,3-422,8 Poistot ja arvonalenemiset 8-20,2-16,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,2 0,2 LIIKEVOITTO 1 22,5 3,9 13,5 3,0 Rahoitustuotot 9 13,0 16,5 Rahoituskulut 9-38,9-40,0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -25,9-23,5 TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN -3,4-0,6-10,0-2,2 Tuloverot 10 0,3 2,5 TILIKAUDEN VOITTO -3,1-7,5 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille -4,3-7,9 Määräysvallattomille omistajille 1,2 0,4-3,1-7,5 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 11-0,25-0,45 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e 11-0,25-0,45 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden tulos -3,1-7,5 Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos -24,1 6,7 Rahavirran suojaukset -3,9 4,8 Sijoituskiinteistöjen luokittelumuutos 0,7 - Muut erät 0,1 0,0 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,8-1,3 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -26,4 10,3 Tilikauden laaja tulos -29,5 2,8 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -29,5 2,0 Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,8-29,5 2,8 Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä.

7 7 Konsernin tase Viite VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet ,4 245,3 Liikearvo 13 28,0 33,1 Aineettomat hyödykkeet 14 6,7 6,7 Sijoituskiinteistöt 15 11,6 1,8 Osuudet osakkuusyrityksissä 16 1,3 1,3 Muut rahoitusvarat 17 0,7 0,5 Saamiset 18 4,5 6,0 Laskennalliset verosaamiset 19 26,4 20,9 291,6 315,6 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 20 58,4 52,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 35,2 41,7 Tuloverosaamiset 0,0 0,0 Myytävänä olevat omaisuuserät 21 9,9 - Rahavarat 23 41,6 11,0 145,2 104,8 VARAT YHTEENSÄ 436,8 420,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 21,9 21,9 Ylikurssirahasto 15,0 15,0 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 32,3 32,5 Muut rahastot 2,9 2,2 Rahavirran suojaukset -0,7 2,3 Muuntoero -41,0-18,1 Kertyneet voittovarat 7,7 15,6 Tilikauden voitto -4,3-7,9 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 24 33,8 63,4 Määräysvallattomien omistajien osuus 7,3 7,3 Oma pääoma yhteensä 41,1 70,7 VELAT Pitkäaikaiset velat Pääomalainat 28 31,4 35,3 Muut korolliset velat 28 79,8 185,1 Varaukset 27 7,6 8,5 Laskennalliset verovelat 19 8,3 9,6 Lyhytaikaiset velat Pääomalainat 28 4,1 5,1 Muut korolliset velat ,3 15,3 Muut korottomat velat 29 92,9 89,5 Tuloverovelat 0,2 0,1 Varaukset 27 2,2 1,2 395,7 349,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 436,8 420,4 Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä.

TilinpääTöS HalliTukSen ToiminTakerTomuS 2012 Toiminnan tehostamisohjelma 2012-2014 Componentan toimintaympäristön ja

TilinpääTöS HalliTukSen ToiminTakerTomuS 2012 Toiminnan tehostamisohjelma 2012-2014 Componentan toimintaympäristön ja T I L I N P Ä Ä T Ö S 2012 Sisältö 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 6 Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12. 7 Konsernin tase 31.12. 8 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.-31.12. 8 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013 Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 1.1.31.12. 9 Konsernin tase 31.12. 10 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.31.12. 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014

COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014 COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014 1 Tilikauden operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto parani edellisvuodesta liikevaihdon laskusta huolimatta Tammi - joulukuu 2014

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology Tilinpäätös 2009 Combining people and technology Sisällys Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2009 1. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 (IFRS) 4 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 7 Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2007 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elecster Oyj:n hallinnointi 5

Lisätiedot

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010 Vuosikertomus Tilinpäätös 2010 edita-konserni Tukitoiminnot Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Mainonnan suunnittelu ja tuotanto Toimitustyö Oppimateriaalit Korkealaatuinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45 Vuosikertomus Tilinpäätös 2008 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus........................................ 45 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma..........................................

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2005 Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 21 Tase 22 Rahavirtalaskelma 23 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 24 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen 25 Liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 9 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa Tilinpäätös 2009 Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa 2 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus s. 4 Konsernin tuloslaskelma s. 12 Konsernin tase s.

Lisätiedot

Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset... 65 Tilintarkastuskertomus...

Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset... 65 Tilintarkastuskertomus... 2013 Vuosikertomus Sisällys Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 4 Taloudelliset julkaisut... 4 Yhtiökokous... 4 Osingonmaksu... 4 Muutokset yhteystiedoissa... 4 Vuosikooste... 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot