LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta

2 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely Kunnan toimielinten itsearviointi ja toiminnan kehittäminen Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi Taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat Rahoitusosa Investoinnit Kuntarakenneuudistuksen tunnusluvut Toiminnallisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto ja konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Kuntakonserni Henkilöstö Tilinpäätösraportointia koskevat havainnot Yhteenveto

3 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi Lempäälän kunnanvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 mukaan arvioida, ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus arvioida myös toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida tavoitteiden toteutumista myös kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Lempäälän kunnanvaltuusto valitsi valtuustokaudelle tarkastuslautakuntaan seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinainen jäsen Kirsi Kallio, puheenjohtaja Heska Korhonen, varapuheenjohtaja Jaana Riikonen, jäsen Eero Ruotsila, jäsen Pekka Viljanen, jäsen Henkilökohtainen varajäsen Katariina Korhonen Raili Lilja Sándor Nagy Juha Leppänen Markku Vuorensola Kunnanvaltuusto valitsi kunnan tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n, josta vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella on toiminut JHTT, HTM Nina Nieminen ja avustavina tarkastajina JHTT Sari Nousiainen, JHTT Pauliina Mikkola, HM Riku Stengård sekä KTM Taneli Toikka. Tarkastuksessa on hyödynnetty myös harjoittelijoiden työpanosta. Valtuuston asettamia tavoitteita ja niiden toteutumista on arvioitu saatujen selvitysten ja kunnanhallituksen laatiman toimintakertomuksen sekä muun asiakirja-aineiston perusteella. Tarkastuslautakunta on tutustunut toimintaan, talousarvioon 2013 ja taloussuunnitelmaan sekä tilinpäätökseen 2013, jonka kunnanhallitus allekirjoitti Tarkastuslautakunta on seurannut toimielimien toimintaa laadittujen pöytäkirjojen perusteella ja kuullut kokouksissaan kunnanjohtajaa, talousjohtajaa sekä muita johtavia viranhaltijoita ja kuntien yhtiöiden ja sidosryhmien edustajia. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan eri toimintojen vaikuttavuutta kuntalaisten saamiin palveluihin. Tarkastuslautakunta on pitänyt tarkastusvuoden 2013 arviointiin liittyen kahdeksantoista kokousta. Tässä arviointikertomuksessa merkittävät kannanotot tai vastausta edellyttävät kohdat on lihavoitu. 2 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen kokouksessaan velvoittaen kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydettiin antamaan ennen vuoden 2014 talousarviokäsittelyä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät kannanotot ovat olleet jatkovalmistelussa toimialoilla. Kunnanhallitus antoi vastaukset kokouksessaan ja esitti valtuustolle niiden hyväksymistä. Vastaukset hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kunnan toimielinten itsearviointi ja toiminnan kehittäminen Kunnan luottamushenkilöelinten toiminnan kehittämiseksi tarkastuslautakunta teetti jälleen toimielinten itsearvioinnin, jossa käytettiin soveltaen samaa lomaketta kuin kahtena edellisenä vuonna. 3

4 Vastaajat arvioivat toimintaa kuvaavia väittämiä asteikolla 4 10 siten että arvosana 4 = en lainkaan samaa mieltä ja arvosana 10 = täysin samaa mieltä. Taulukko 1: Kunnan toimielinten itsearviointien tulokset vuosina Itsearvioiva taho, toimielin Arvosanojen keskiarvo 2013 Arvosanojen keskiarvo 2012 Arvosanojen keskiarvo 2011 Arvosanojen keskiarvo 2010 Vuoden 2013 arvioista esiin nousevia havaintoja ja kehityskohteita Esityslistat ovat liian pitkiä. Kunnanhallitus - 7,9 8,3 8,5 Ajankäytön painotus tulisi olla strategisten kysymysten käsittelyssä. Toimielinten jäsenille ei jää riittävästi aikaa perehtyä asioihin. Sivistyslautakunta 9,0 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta - 8,2 8,0 8,7 9,0 9,1 9,1 8,7 8,4 8,6 8,5 8,8 8,7 8,5 8,4 Ympäristöjaosto 8,1 9,0 8,8 9,2 Kaavoitus- ja rakennusjaosto Vapaaaikalautakunta 8,7-8,7 8,7 Tarkastuslautakunta 8,3 9,4 9,3 9,1 Henkilöstöjaosto Asioihin perehtymiseen ei ole riittävästi aikaa. Kokousmateriaalit tulisi toimittaa kokonaisuudessaan etukäteen. Vastauksissa toivottiin - Enemmän seminaarityyppistä keskustelua viranhaltijoiden kanssa - Eri toimielinten esittelijöille enemmän aikaa kokouksissa. Kokousmateriaalien tulisi saapua kokonaisuudessaan ajoissa. Puheenjohtaja oli usein poissa kokouksista. Asioihin perehtymiseen ei ole aina riittävästi aikaa. Kokousmateriaali tulisi toimittaa kokonaisuudessaan etukäteen. Valmistelijoita kuultava virkamiesjohdon lisäksi Enemmän tutustumiskäyntejä Perehtymistä asioihin tulisi parantaa. Vain yksi vastaus, ei oteta huomioon vastausten vähäisyyden vuoksi. 4

5 Vesiliikelaitos 8, Yhteensä keskiarvo 8,7-8,7 8,8 Toivotaan lisää koulutusta sekä aikaa perehtyä käsiteltäviin asioihin. Yhteenvetotaulukkoon on koottu vastauksista esiin nousevia kehityskohteita. Kokonaisuutena tarkastellen toimielinten itsearviointien tuloksissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Toimielimen jäsenen tulee perehtyä asioihin ennalta, mikä on hyvä viesti myös kaikille uusille luottamushenkilöille. Usean lautakunnan jäsenillä ja jo toimineilla luottamushenkilöillä on kokemusta siitä, että asioihin perehtyminen vaatii aikaa. Vapaasanaisista itsearvioinnin kommenteista voi nostaa esiin kaksi asiaa: 1. Esityslistat liitteineen tulisi toimittaa hyvissä ajoin, esim. viikko ennen kokousta. 2. Mahdollisuus kokousasiakirjojen toimittamiseksi sähköisesti ja postitse toimitettavien kokousmateriaalien luopumisesta tulee selvittää. Tarkastuslautakunta pitää toimielinten tekemää itsearviointia edelleen hyvänä käytäntönä ja aikoo jatkaa sitä vuosittain. Käytetty pelkistetty lomake riittää tällä hetkellä parannusta kaipaavien seikkojen tunnistamiseen. 4 Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi 4.1 Taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat Valtuustoon nähden sitovia eriä käyttötalousosassa ovat tehtäväaluekohtaisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusummat lukuun ottamatta nettositovuutta noudattavia tehtäväalueita (elinkeinot, työllistäminen, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja liikunta- ja nuorisopalvelut). Talousarviossa varatut määrärahat ja tuloarviot ylittyivät usealla tehtäväalueella muutostalousarvioista huolimatta. Toimialojen kokonaisnettomenoissa vain yleishallinto ja tekninen toimi pysyivät toimialan talousarviossa. Merkittävimmät tehtäväalueiden talousarvioylitykset tapahtuivat jälleen sosiaali- ja terveystoimen ja teknisen toimen tehtäväalueilla. Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueista suurin osa ylitti talousarvion sitovat määrärahansa. Suurimman määrärahaylitykset olivat erikoissairaanhoidon tehtäväalueen ylitys euroa, perhetyön ja toimeentuloturvan ylitys euroa ja vammaispalveluiden ylitys euroa. Osan tehtäväalueista tuloarvioiden ylitykset kattoivat osan määrärahaylityksistä, ja kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ylittivät toimialan talousarvion eurolla (0,5 %). Teknisen toimen suurin ylitys tehtäväaluetasolla tapahtui tilatoimessa, joka ylitti määrärahansa euroa. Tilatoimen tulot ylittivät tuloarvion euroa, mikä kattoi osan määrärahaylityksestä. Tuloarviot ylittyivät kaikilla teknisen toimen tehtäväalueilla, jolloin nettomenot kokonaisuutena tarkastellen pysyivät talousarviossa. Maankäytön suunnittelun tehtäväalueen tulot ylittivät tuloarvion euroa peräti eurolla (44 %). Sivistystoimen nettomenot euroa ylittyivät talousarvion eurolla (0,4 %). Opetuspalveluiden tehtäväalueen nettomenot ylittivät talousarvion eurolla. 5

6 Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2013 talousarvioylitykset olivat vähäisempiä edellisvuoteen nähden. Muutostalousarvioilla on onnistuttu pienentämään talousarviopoikkeamia, mutta sitovuussäännösten merkittävän ylityksen raja ylittyi silti useilla tehtäväalueilla. Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota talousarvion sitovien erien ylityksiin. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, mihin budjetoinnin kehittämistoimenpiteisiin ryhdytään talousarvioylitysten välttämiseksi tulevaisuudessa. Talousarviomäärärahojen riittävyyden tarkkailun merkittävyys korostuu entisestään vuosittaisten talousarvioraamien yhä kiristyessä. Asiaa on korostettu esimiehille mm. kokonaistalouden tilannetta ja vuoden 2015 talousarvioraamia ja käsitelleessä infotilaisuudessa sekä erikseen lähetetyissä vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeissa. Verotulot 85,7 milj. euroa toteutuivat talousarviota 1,3 milj. euroa suurempina. Kunnallisverotuloja kertyi kertomusvuonna noin 78,3 milj. euroa lisääntyen edellisvuodesta 8,7 milj. (12,5 %). Kasvusta noin 1,8 milj. euroa selittyy tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotuksella ja 0,8 milj. euroa tilitysjärjestelmään liittyvistä maksatusten aiennuksista. Kiinteistöverotuotot olivat 4,4 milj. euroa (2012: 4,2 milj. euroa) ja yhteisöverotuotot 3,1 milj. euroa kasvaen yli 20 % edellisvuodesta (2012: 2,5 milj. euroa). Valtionosuudet toteutuivat 24,8 milj. eurona ja alittivat alkuperäisen talousarvion 1, 0 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Toimintatuotot 23,7 milj. euroa kasvoivat edellisvuodesta n. 2,4 % (2012: 23,1 milj. euroa) ja ylittivät muutetun talousarvion 1,8 milj. eurolla. Toimintatuotoista suhteellisesti eniten kasvoivat muut toimintatuotot 3,9 milj. euroa (kasvua edellisvuodesta 22,8 %), joihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot 1,7 milj. euroa (2012: 1,3 milj. euroa). Toimintakulut olivat 124,8 milj. euroa (2012: 118,8 milj. euroa). Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 5 % ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,8 milj. euroa (2,2 %) ja muutetun talousarvion 1,2 milj. euroa (1,0 %). Toimintakulujen kasvuprosentti oli edelleen korkea, vaikka kasvu onkin hieman taittunut edellisvuosien tasosta (2012: 6,6 %; 2011: 8,5 %). Toimintakulujen kustannuslajeista eniten alkuperäisen talousarvion ylittivät palvelujen ostot. Ylitys oli 1,3 milj. euroa eli 3,0 %. Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhde säilyi lähes edellisvuoden tasolla (2013: 19,0 %; 2012: 19,4 %). Vuoden 2014 talousarvion toimintakulut on arvioitu vain 1,5 % suuremmiksi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja toimintakulujen kasvu on taloussuunnitelmakaudella arvioitu maltilliseksi (2015: 2,3 %; 2016: 2,0 %). Kunta kirjasi satunnaisena tuottona 4,169 milj. euroa myyntivoittoa Pirkanmaan koulutuskonserni - kuntayhtymän purkautumisen vuoksi. Kunta sai purkautumisesta vastineeksi Pirko-kiinteistöt Oy:n osakkeita. Satunnainen tuotto on kertaluonteinen tulosvaikutteinen erä, jonka vaikutuksesta kunta teki reilun ylijäämän. Kertaluonteista myyntivoittoa ei ollut huomioitu talousarviossa eikä siihen tehdyissä muutoksissa. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakulujen kasvu hieman hidastunut mutta on edelleen liian korkealla tasolla. Taloussuunnitelmakauden maltillisiin toimintakulujen kasvutavoitteisiin yltäminen edellyttää tiukkaa menokuria. Kunnanvaltuuston hyväksymä käyttötalouden talousarvioraami on aiempia vuosia tiukempi. Vuoden 2015 toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen kasvu on raamilla rajoitettu +2,0 %:iin verrattuna talousarvioon Raamiin ja sen mukaiseen talousarvioon sitoutumista edellytetään myös entistä tarkemmin. 6

7 Vuosikatteen kehitys oli edelleen suotuisaa. Vuosikate oli 8,8 milj. euroa ja ylitti talousarviossa asetetun tavoitteen 2,2 milj. eurolla. Vuosikate asukasta kohden oli 402 euroa (2012: 267 euroa) ja kattoi poistoista 111,6 %. Vuosikate on kehittynyt suotuisasti viime vuodesta. Tarkastuslautakunta katsoo, että vuosikatteen taso oli vuonna 2013 riittävä. Lautakunta katsoo, että vuosikatteen ja poistojen suhteeseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota pitkällä tähtäimellä. Taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen taulukoilla seurataan vuosikatteen ja poistojen suhdetta koko 2000-luvun kattavalla tilastograafilla Rahoitusosa Valtuusto ei ole asettanut rahoitusosalle sitovia tavoitteita. Vuosikatteen suotuisa kehitys paransi osaltaan toiminnan rahavirtaa. Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 11,3 milj. euroa negatiivisena (2012: -12,1 milj. euroa). Rahoitustarve katettiin lainojen lisäyksillä 19,5 milj. euroa. Lainojen lyhennykset olivat 6,9 milj. euroa, joten kunta velkaantui vuonna 2013 nettona yli 12,6 milj. euroa. Kunnan velkamäärä vuoden lopussa oli 53,8 milj. euroa eli euroa/asukas (2012: 41,1 milj. euroa ja euroa/asukas). Kuntakonsernin velka kasvoi kertomusvuonna ja oli vuoden lopussa 94,4 milj. euroa eli euroa/asukas kun vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 72,3 milj. euroa ja euroa/asukas. Kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä kuvaava omavaraisuusaste laski ensimmäistä kertaa alle 50 %:n ollen 48,2 % (edellisvuonna 51,2 %). Samoin heikkeni myös suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 54,9 % (edellisvuonna 48,4 %), joka kertoo, paljonko kunnan yhden vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntataloudessa yleisesti on pidetty hyvänä omavaraisuusasteena 70 % tasoa, sen sijaan alle 50 % taso merkitsee jo voimakasta velkarasitetta ja onkin yksi kriisikunnan tunnusmerkeistä. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta oli vuonna ,4 milj. euroa (2012: -25,8 milj. euroa). Tunnusluku kuvaa osaltaan investointien negatiivista vaikutusta kunnan rahoitusasemaan viime vuosien ajalta Investoinnit Investointiosassa valtuustoon nähden sitova erä olivat hankeryhmätason nettomäärärahat. Nettoinvestoinnit yhteensä olivat 24,3 milj. euroa ylittäen muutostalousarvion 1,7 milj. eurolla (7,4 % ylitys). Nettoinvestointimenot kasvoivat selvästi edellisvuoden tasosta (17,8 milj. euroa). Investointimenojen talousarvion ylitys johtui pääosin Pirko Kiinteistöt Oy:n osakkeiden hankinnasta 6,0 milj. euroa, jota ei ollut huomioitu talousarviossa. Tarkastuslautakunta katsoo, että investointien toteutumisvertailua tulee edelleen kehittää. Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkuvista hankkeista olisi esitetty kustannusten ja valmistumisasteen toteumatieto esim. prosenttilukuna. Hankekohtaisille budjettiylityksille tarkastuslautakunta toivoo perusteluja, samoin toteutumatta jääneiden hankkeiden osalta. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä merkittävien investointien talouden seurantaa esimerkiksi ns. Marjamäki-taseen tavoin. Investointien tulorahoitusprosentti oli vain 33,5 %, mikä osaltaan johtui investointien määrän suuruudesta. Nyt on tavoitetasoksi kirjattu "talouden tervehdyttämistä jatketaan investointien tulorahoitusprosentin nostamiseksi". Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota investointien tulorahoitusprosentin alhaisuuteen. Investointien tulorahoituksen riittävyyttä tulee seurata pitkällä aikavälillä, esim. kahden valtuustokauden mittaisella ajanjaksolla. 7

8 4.1.4 Kuntarakenneuudistuksen tunnusluvut Valtionvarainministeriö on julkaissut kriisikuntien tunnuskriteeristön kuntarakenneuudistuksen yhteydessä. Kriteereinä seurataan kunnan vuosikatetta, kunnan lainakantaa, taseen kertynyttä alijäämää, tuloveroprosenttia, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Kriisikunnaksi katsotaan kunta, joka täyttää neljä kuudesta kriisikunnan kriteeristä. Kunnan veroprosentti 20,5 % ylittää vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä maan painotetun keskiarvon (19,38 %). Omavaraisuusaste laski alle 50 %:iin (2013: 48,2; 2012: 51,2 %). Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi edellisvuodesta ylittäen 50 % rajan (2013: 54,9 %; 2012: 48,4 %). Kunnan lainakanta/asukas kasvoi edellisvuodesta 28 % (2013: 2462 euroa/asukas; 2012: 1918 euroa/asukas). Lainakanta alitti maan ennakkotiedon mukaisen keskiarvon (KL:n ennakkotieto 2553 euroa/asukas). Lempäälän kunta ylittää kolme kuudesta kriisikunnan kriteeristä. Vuonna 2012 Lempäälä ylitti kriisikunnan kriteeristön vain yhden tunnusluvun osalta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kunnan talouden tunnusluvut ovat heikentyneet. Etenkin lainakanta asukasta kohden on kasvanut nopeasti, ja kriisikunnan kriteerit voivat täyttyä lähivuosina. Erityisesti kunnan lainakannan lisääntymistä tulee seurata tarkasti. Taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen taulukoilla seurataan investointien tulorahoitusta ja kunnan velan määrää koko 2000-luvun kattavalla tilastograafilla. 4.2 Toiminnallisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto ja konsernihallinto Vuoden 2013 lopussa on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014 sekä tasaarvosuunnitelma. Tarkastuslautakunta voi tyytyväisenä todeta, että ennalta ehkäisevää toimintaa toteutetaan myös kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että edelleen jatketaan hanke- ym. toimijoiden kannustinpalkkiota. Uusi toimintamalli aktivoi yhteisöt hankkeiden toteuttajiksi. Hankeavustuksena on toteutettu aikaisemmin mm. katuvalaistus tiehoitokunnan toteuttamana. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kunnan eri toimialoilla on teetetty kokonaisvaltainen riskikartoitus. Elinkeinotoimi Tredean palvelusopimukselta odotetaan nykyistä enemmän konkreettisia tuloksia. Lempäälän Kehitys Oy pyrkii elinkeinostrategian mukaisesti toteuttamaan yrittäjyyden mallikuntatavoitetta mm. yhteistyöllä eri tahojen kanssa. Yritysilmapiiritutkimuksen mukaan yrityksen ja kunnan välinen yhteistyö nähtiin hyvin toimivaksi tai jopa parantuneen viime aikoina. Tarkastuslautakunta toivoisi jatkossa, että välitavoitteeksi/tavoitetasoksi mainittu "menestyminen yritysilmapiiritutkimuksessa" aukaistaisiin paremmin eli olisi informoitu mitattu asteikko sekä aikaisempien vuosien tulokset vertailtavuuden kannalta. 8

9 Työllistäminen Lempäälässä työttömyysaste (2013: 11,4 %; 2012: 9,3 %) ei ole noussut ihan niin paljon kuin muualla Tampereen seutukunnissa (2013: 15,2 %; 2012: 12,8 %). Lempäälän työttömyysaste on viime vuosina kasvanut, mutta säilynyt alle seutukunnan tason. Kunnan alueella toimivan työvoimapoliittisen oppisopimuskoulutuksen välitavoitteena oli 15 henkilötyövuotta. Tavoite toteutui, ja uusia oppisopimuksia solmittiin yhdeksän. Maaseutu- ja kylätoimi Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota alhaisiin vastausprosentteihin maaseutu- ja kylätoimen kohdalla. Maaseutuhallinnon järjestämään asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 37 % ja lomitushallinnon tekemään asiakaspalvelukyselyyn vastasi 41 %. Lisäksi kiinnitämme huomiota maataloustukea hakeneiden maatilojen määrän vähenemiseen. Tämä saattaa vaikuttaa vähentävästi lähellä tuotettujen tuotteiden saatavuuteen Lempäälässä. Maaseutuyrittäjien asiakastyytyväisyys säilyi edelleen hyvällä tasolla Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin eri tehtävä-alueilla. Kunnan väkiluvun kasvaminen, väestön ikääntyminen sekä kasvavat palveluvelvoitteet lisäävät palveluiden kysyntää. Oman haasteensa toiminnalle aiheutti terveyskeskuksen rakennus- ja saneerausurakka, joka vaikutti röntgen-, laboratorio- ja fysioterapiapalveluiden saatavuuteen. Lisäksi terveyskeskussairaalan 36 sairaansijasta jouduttiin sulkemaan seitsemän. Sähköinen resepti otettiin käyttöön vuonna Arviointivuonna sähköisen reseptin käyttö on vakiintunut käyttöön niin, että kuntalaisista jo 93,7 % on valinnut sen käyttöönsä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kuntalaiset ovat ottaneet sähköisen reseptin laajalti käyttöön. Laadukkaisiin asiakaslähtöisiin palveluihin liittyy Potku- ja Kurkiaura-hankkeet. Potku-hankkeen tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä sekä hoitoa terveyshyötymallin mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on potilaiden mukaan ottaminen oman hoitonsa suunnitteluun. Hankkeessa on edetty pilotointivaiheeseen. Kurkiaura-hankkeessa kehitetään asiakaslähtöistä hyvän hoidon palvelujärjestelmää, jota tullaan pilotoimaan sepelvaltimotautiin sairastuneilla. Tarkastuslautakunta antaa tukensa laadukkaiden asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen, mutta suosittelee hankkeiden vaikutusten arviointia, jotta hyvät käytännöt ja hankkeissa kehitetyt toimet saadaan pysyviksi. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen koululääkärin resursointiin, jotta voidaan paremmin toteuttaa ns. neuvola-asetuksen vaatimuksia eli parantaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien terveyspalveluiden toteuttamista. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen myös geriatriaan erikoistuvan lääkärin resursoinnista, minkä johdosta kunnassa on ollut mahdollista aloittaa oma muistipoliklinikkatoiminta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen hammashuollon toiminnan paranemiseen. Kiireellinen hoito on toteutunut 1-3 päivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireetön hoito neljän kuukauden sisällä. Lisäksi aikuisten osuus hammashuollon asiakkaista on lisääntynyt ja ylittänyt tavoitteet: hammaslääkärikäynneissä aikuishoidon osuus 67 % (tavoite %) ja suuhygienistin käynneistä aikuishoidon osuus 51 %. Tavoitteen mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimiseksi perustetaan työryhmä. Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen, miksi työryhmää ei ole perustettu ja järjestämissuunnitelman laatimista aloitettu. 9

10 Vastaus: Kunnanjohtaja on nimennyt terveyden edistämisen työryhmän, jonka tehtävänä on hyvinvointia edistävien toimenpiteiden koordinointi. Työryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen laadinnasta yhdessä sosiaali- ja terveystoimen suunnittelijan/hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Niin ikään työryhmä koordinoi maakunnallisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista yhdessä erikseen nimetyn, Tampereen seudun edustajista koostuvan seurantaryhmän kanssa. Tavoitteessa mainitulla järjestämissuunnitelmalla on alun perinkin tarkoitettu maakunnallista suunnitelmaa, joka on jo tehty. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskussairaalaan ovat potilaat päässeet siirtymään edellisvuosien tapaan ilman siirtoviivemaksujen kertymistä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että siirtoviivemaksuilta on vältytty ja terveyskeskussairaalalla on riittävät resurssit potilaiden hoitoon. Erikoissairaanhoidon hoitotakuu toteutui Lempäälän osalta pääosin hyvin lukuun ottamatta yhtä toimialuetta (toimialue 3). Lisämäärärahasta huolimatta erikoissairaanhoidon tehtäväalue ylitti määrärahansa eurolla (1,7 %), mikä johtui ensihoidon järjestämisvastuussa tapahtuneesta muutoksesta ja kalliista hoidosta aiheutuneista lisäkustannuksista. Lautakunta toivoo, että ensihoidon osuudesta määrärahaylityksestä olisi tehty tarkemmin selkoa tilinpäätöksessä. Vastaus: Ensihoidon osuus erikoissairaanhoidon määrärahan ylityksestä oli Jatkossa tilinpäätöksessä tuodaan erikseen esiin ensihoidon kustannusten toteutumatiedot. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana sitä, että verenohennushoidossa olevien omahoitoa ja hoidon porrastusta sairaanhoitajien, kotisairaanhoitajien ja lääkäreiden välillä on kehitetty. Tämän johdosta yli puolet potilaista on voitu siirtää joko ohjattuun omahoitoon (40 potilasta) tai sairaanhoitajan hoitovastuulle (249 potilasta). Lääkärin vastuulle on jäänyt 227 potilasta, jolloin häneltä on vapautunut resursseja muille lääkärinhoitoa tarvitseville potilaille. Oman psykiatrian yksikön toiminnassa vahvistettiin yhteistyötä terveyskeskussairaalan kanssa siten, että 30 % potilaista pystyttiin hoitamaan terveyskeskussairaalassa. Lasten päivähoidon organisaatio uudistui arviointivuoden alusta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että muutoksen myötä päiväkodin johtajien työaikaa pystyttiin suuntaamaan enemmän sekä henkilöstö- että pedagogiseen johtamiseen. Pedagogisen johtamisen tueksi valmistui myös laatukäsikirja, joka yhdessä lasten osallisuuden lisäämisen kanssa muodostaa vahvan pohjan toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Päiväkoti Siskonlinna aloitti toimintansa osittain kahdella ryhmällä vuoden 2013 loppupuolella, mutta Tarikanmäen päiväkoti jouduttiin sulkemaan kesällä Uusien päiväkotien tarve on jatkossa suuri asukasluvun voimakkaan kasvun vuoksi. Tarkastuslautakunta toivoo, että päiväkotipaikkojen tarpeen ennakoimiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Tarkastuslautakunta toivoo, että päivähoidon mobiilisovelluksen kilpailutuksessa ja käyttöönotossa selvitettäisiin mahdollisuus tuntiperusteisen hinnoittelun käyttöönottoon. Vanhustyö, perhetyö ja toimeentuloturva sekä vammaispalvelut Vanhustenhuollossa asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Heinäkuun alussa 2013 voimaan tullut ns. vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) määrittelee ikääntyneeksi väestöksi 63 vuotta täyttäneet ikäryhmät. Kunnan painopistealue on jatkossakin selvästi vanhimpien ja toimintakyvyltään heikoimpien ikäluokkien (yli 75-vuotiaat) palveluissa. 10

11 Tarkastuslautakunta muistuttaa, että huomioidaan myös seniori-ikäisten palvelutarpeet ja senioritoiminnan kysyntä kehittämällä heille monipuolisia toimintoja, jotka tukevat heidän hyvinvointiaan. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että kielteisiä kotipalvelupäätöksiä ei ole jouduttu tekemään. Sen sijaan palvelusetelin käytön lisäämiseen tähdännyt tavoite ei toteutunut. Tarkastuslautakunta kannustaa tarkastelemaan niitä keinoja, jotka mahdollistavat useammalle vanhukselle palvelusetelin käytön. Toimelantalon laajennus valmistui arviointivuoden lopulla, jolloin senioritaloasumisen mahdollisuudet kunnan pohjoispäässä lisääntyivät. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että laajennuksen myötä kuntaan saadaan ensimmäinen oma tehostetun palveluasumisen 6-8 -paikkainen yksikkö Toimelakoti. Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa huomioitaisiin myös senioritalorakentamisen tarve. Kotona asumisen tuen ohella on huomioitava myös omaishoitajat sekä heidän jaksamisensa. Kunnan asukasmäärän kasvaessa perhetyön yksiköiden palveluiden kysyntä on kasvanut lapsiperheiden kotipalvelussa, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelutyössä. Tämä on aiheuttanut myös haasteen pysyä lainsäädännön edellyttämissä määräajoissa. Lastensuojeluilmoitusten ja hakemusten sekä lastensuojelutarpeen selvityspyyntöjen määrä on selkeästi kasvanut, joka on aiheuttanut sen, ettei kolmen kuukauden määräajassa ole pysytty. Tarkastuslautakunta on huolestunut kustannusten valumisesta korjaaviin toimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti perhetyön toiminnan näkökulmasta, että tehostettaisiin lasten ja perheiden sekä yksinasuvien asiakkaiden parissa tehtävää ehkäisevää perhe- ja sosiaalityötä. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että toimeentulotukihakemukset on pystytty käsittelemään lain edellyttämässä seitsemän arkipäivän määräajassa. Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolestunut erityisesti pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavista asiakkaista, jotka tarvitsisivat työntekijän tukea päästäkseen työelämään tai opiskelujen pariin. Tarkastuslautakunta toivoo, että kesken jäänyt selvitystyö päihdeasiakkaiden vaihtoehtoisista asumispalveluista saataisiin päätökseen. Vammaispalveluiden osalta on haasteena opiskelunsa päättäneiden vammaisten nuorten kohdalla löytää heidän kykyjään vastaavan työn tai työtoimintapaikan löytyminen. Vammaisten henkilöiden työllistyminen vapaille työmarkkinoille on vaikeaa. Tarkastuslautakunta kehottaa kunnan kaikkia sektoreita osallistumaan työtoimintamahdollisuuksien järjestämiseen. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että vammaisneuvosto on julkaissut arviointivuonna Esteetön Lempäälä raportin. Vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille suunnatut Pesäpuun asunnot ovat täynnä. Tarkastuslautakunta kehottaa kuntaa suunnitelmissaan huomioimaan Pesäpuun kaltaisen asumisjärjestelytarpeen Sivistystoimi Sivistystoimessa oli vuoden aikana käynnissä kuusi hanketta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen sivistystoimen hanketoiminnan aktiivisuuteen. Lautakunta kannustaa jatkamaan hanketoimintaa edelleen. Oppimisympäristöjen ajanmukaisuuden varmistamiseksi on tehty huoltajille kohdennettu kysely, jonka perusteella oppimisympäristöt on todettu turvallisiksi ja viihtyisiksi. Tarkastuslautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota kyselyn alhaiseen vastausprosenttiin. 11

12 Päivähoidon ja sivistystoimen yhteistyötä on tiivistetty henkilöstön koulutusten ja yhteistyökäytänteiden osalta, muun muassa nivelvaiheyhteistyö päivähoidon ja esiopetuksen välillä. Tarkastuslautakunta kannustaa yhteistyön edelleen kehittämiseen esim. lähekkäin sijaitsevien koulujen ja päiväkotien sekä urheiluseurojen välillä. Lautakunta on tyytyväinen, että peruskoulun tai joustavan lisäopetuksen päättäneistä yksikään ei jäänyt vaille välitöntä opiskelupaikkaa lukuvuonna Sivistyslautakunta ansaitsee kiitosta useamman vuoden työstä koulujen johtokuntien työn kehittämisessä. On hyvä, että lautakunta edelleen järjestää koulutustilaisuuksia johtokuntien jäsenille. Tapahtumien lisääminen kirjastojen tiloissa on hyvä ratkaisu, jota kannattaa edelleen laajentaa ja kehittää. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana koulun ja kirjaston yhteistyötä (mm. kirjastoautokäynnit) sekä tapahtumien järjestämistä kirjastossa. Kirjaston lastenosaston majakka on lautakunnan mielestä kannustettava esimerkki asiakaslähtöisestä palvelusta. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kunnassa on toteutettu monipuolisia ja hyvin onnistuneita kulttuuritapahtumia. Vapaaehtoisen yhdistystoiminnan laajuus on tässä merkittävänä tukena. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota, että avustusten hakuprosessia tulisi kehittää, jotta hakemukset voitaisiin käsitellä yhdessä haussa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota liikuntapalvelujen muiden sisäliikuntatilojen arkipäivien alhaiseen käyttöasteeseen. Liikuntatilavuorojen hinnoittelulla tulisi pyrkiä käyttöasteen parantamiseen. Lautakunta pitää hyvänä asiana, että kunta kehittää liikuntapalveluissa yhteistyötä kunnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa, kuten Voimaa vanhuuteen työryhmä ja KKI-yhteistyöryhmä, ja kannustaa edelleen kehittämään toimintaa. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittaminen on erittäin kannatettava asia ja se vähentänee toteutuessaan sairastamisia ja siitä johtuvia kuluja. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että liian vähän liikkuvien liikuntapalveluihin on kiinnitetty huomiota. Terveys- ja erityisliikuntaryhmien osallistujamäärät kehittyivät suotuisasti kasvaen edellisvuodesta 27 %. Liikuntaryhmien suosion kasvu on lautakunnan mielestä hyvä asia. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota nuorisopalveluissa osallistujien lukumäärän laskuun. Vuonna 2013 osallistujia oli ja edellisvuonna Lautakunta toivoo, että tilinpäätökseen sisällytetään jatkossa perustelut, mikäli palvelun osallistujamäärissä tapahtuu olennaisia muutoksia Tekninen toimi Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota toistuviin teknisen toimen budjettiylityksiin. Vuodesta 2010 lähtien tarkastuslautakunta on toivonut parannusta hankkeiden kustannusarvioiden laadintaan. Taloussuunnitelman teknisen toimen hallinnon ja seudullisten palvelujen tavoitteissa on välitavoitteena paperin kulutuksen vähentäminen, mutta tilinpäätöksessä asia on käsittelemättä. Tarkastuslautakunta toivoo, että taloussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä. Palo- ja pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuivat. Lautakunta pitää hyvänä, että tarkastettujen yritys- ja laitoskohteiden tavoite saavutettiin. 12

13 Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, miksi tilatoimessa ei ole tehty tavoitteeksi asetettuja kuntoarvioita. Vuoden 2013 aikana tehtiin Kuljun Koulutalo Oy:n tiloja ja lukion sisäilmaa koskevat selvitykset ja varattu määräraha käytettiin näihin kohteisiin. Selvitysten pohjalta on ryhdytty jatkotoimenpiteisiin. Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että määrärahojen tavoitepoikkeamissa on mainittu kiinteistötietojärjestelmän käyttöönotto, johon ei ole taloussuunnitelmassa budjetoitu määrärahoja. Lautakunta pyytää selvityksen määrärahaylityksestä. Kiinteistötietojärjestelmä Haahtela oli yksi syy tilatoimen käyttösuunnitelman ylityksiin käyttöönoton ollessa ennakoitua kalliimpi. Tilatoimen tehtäväalueella oli myös muita ylityksiä aiheuttaneita kohteita vaikka niihin ei erityisesti liittynytkään mitään taloussuunnitelmamainintoja. Tarkastuslautakunta toivoo tilatoimen kiinnittävän huomiota tavoiteasetantaan ja tavoitteiden toteutumiseen. Lautakunta kiinnittää huomiota tilinpäätöksen teknisen toimen rakennuttamisen talousarvio- ja vertailuvuoden tilinpäätöstietojen esittämistapaan. Rakennuttaminen on siirretty omaksi alueekseen tilatoimen alta. Lautakunta pyytää selvittämään yksityiskohtaisemmin rakennuttamisen tavoitteita ja niiden toteutumista. Vuoden 2013 rakennuttamisen tavoitteet sisältyvät tilatoimen tavoitteisiin. Rakennuttamisen tehtäväalueen muodostaminen tapahtui vasta alkuperäisen käyttösuunnitelmapäätöksen jälkeen keväällä 2013 osana teknisen toimen organisaatiouudistusta. Rakennuttamisen tehtäväalueelle hyväksyttiin omat tavoitteet vuosien taloussuunnitelmassa. Toritoiminnan tavoitteeksi oli asetettu toimiva tori kesällä Tavoitteen toteutumista ei ole arvioitu tilinpäätöksessä. Yhdyskuntasuunnittelussa ja kehittämisessä pohjakarttaa on valmistettu huomattavasti enemmän kuin tavoitteessa. Tarkastuslautakunta näkee hyvänä asiana, että kunnan pohjakarttaa pidetään ajan tasalla. Osoitekartan uudistusta ei ole saatu uudistettua tavoitteen mukaisesti. Osoitekartasta valmistui vuonna 2013 noin kolmannes. Maankäytön suunnittelussa on asetettu tavoitteeksi vähintään kolmen vuoden asemakaavareservin luominen ja kunnan tarjoamien tonttien määrän lisääminen. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, toteutuuko asetettu tavoite. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kaavoituksessa on otettu huomioon lähipalvelujen ja asumisen yhteensovittaminen. Maankäytön ja kaavoituksen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että tilinpäätöksessä on todettu, että maankäyttösopimuksista kertyviä tuottoja tulisi seurata yhtä vuotta pidemmällä aikavälillä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä rakennuslupien käsittelyaikojen seurantaa, mutta kiinnittää huomiota asetetun tavoitteen realistiseen saavutettavuuteen (toteutunut 85 %, tavoite 95 % käsitelty määräajassa). Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana laskuttamattoman veden ja jäteveden osuuden pienentämisestä. Verkostojen pitkäjänteiseen saneeraukseen ja ennakoivaan huoltoon tulee edelleen panostaa. 13

14 Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että Siskonlinnan päiväkoti hanke alitti muutostalousarviossa asetetun määrärahansa. Hulaus-hankkeen vuoden 2013 kustannukset ( euroa) ylittivät selvästi alkuperäisessä talousarviossa asetetut määrärahat ( euroa). Tarkastuslautakunta toivoo, että vastaavan suuruusluokan hankkeiden budjetoinnin realistisuuteen ja eri toteuttajien vastuisiin kustannuksista kiinnitetään erityistä huomiota Kuntakonserni Tilinpäätöksen kattavuutta on laajennettu edellisvuodesta sisällyttämällä tilinpäätökseen kunnan viisi osakkuusyhteisöä. Kuntakonsernin keskeiset muutokset toimintavuoden 2013 aikana olivat koulutuskuntayhtymä Pirkon lopettaminen sekä Lempäälän Vesi liikelaitoksen toiminnan käynnistäminen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että liikelaitoksen taloudellisen informaation raportointi lisääntyy jatkossa. Kunnan konsernilainat olivat vuoden 2013 päätteeksi euroa/asukas (2012: euroa/asukas). Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus nousikin edellisvuodesta selvästi ollen vuoden lopussa 72,9 % (2012: 60,7 %). Konsernin lainat asukasta kohden ylittävät selvästi (n. 23 %) vertailukuntien keskiarvon euroa/asukas (ks. kuvio 1). Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota konsernin lainamäärän kehitykseen. Lautakunta pitää huolestuttavana kehityksenä konsernin lainakannan nopeaa kasvua. Kuvio 1. Vertailukuntakonsernien lainat, euroa/asukas Konsernilainat , /asukas Lainat, /asukas Kiinteistö Oy Sirkkavuori Kiinteistö Oy Sirkkavuoren tavoitteena on asuntojen kysyntään vastaaminen. Tätä tavoitetta täyttämään on marraskuussa valmistunut Maakalaan rakennettu uudiskohde, kaksi kerrostaloa, joissa yhteensä 55 asuntoa. Kohde fuusioitiin Kiinteistö Oy Sirkkavuoreen tammikuussa Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että Kiinteistö Oy Sirkkavuori on päässyt sille asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastuslautakunta toivoo, että Sirkkavuoren raportointiin sisällytettäisiin tiedot, miten kauan keskimääräisesti hakijaruokakunta odottaa asuntoa ja millaiset resurssit yhtiöllä on täyttää erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevien hakijoiden tarpeet. Näiden kiireellisten hakijoiden prosentuaalinen osuus kasvoi merkittävästi vuodesta 2012, jolloin kiireellisten osuus oli 9 % kun se kertomusvuonna oli jo 16 %. Tarkastuslautakunta toivoo, että kiireelliseen tarpeeseen saada uusi koti varauduttaisiin. 14

15 Vastaus: Hakijaruokakunta odottaa tietoa valinnasta Sirkkavuoren osoittamaan vuokra-asuntoon tällä hetkellä keskimäärin 45 päivää. Erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevien hakijoiden asuttamiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Erittäin kiireelliset hakijat ovat usein myös erittäin haastavassa elämäntilanteessa. Ei riitä, että osoitetaan asunto, päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat sekä talousvaikeudet tuovat haasteita ja tuentarvetta asumiseen. Suurin osa (64%) hakijoista hakee pientä, yhden henkilön tulotasoon sopivaa asuntoa, mutta pieniä asuntoja vapautuu asuntokannasta vain vähän. 7% kuukausittain vapautuvista asunnoista on yksiöitä eli muutama asunto. Lempäälän Lämpö Oy Lempäälän Lämmön liikevaihto on laskenut tarkastusvuonna 5 % ja sen toiminta on ollut tappiollista. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan tappiollisuuteen ja toivoo, että kannattavuuden heikkenemisen syistä tehtäisiin tarkempaa selkoa tilinpäätösraportoinnissa. Lempäälän Energia Oy on ottanut käyttöön puupohjaisen biopolttoaineen Sääksjärvellä helmikuussa Nykyisestä kaukolämmön energiatuotannosta korvataan noin 20 % biopohjaisella polttoaineella. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteen biopolttoaineen käytön lisäämiseksi 2 % /vuosi toteutumisesta ei ole tehty selkoa. Tarkastuslautakunta toivoo tarkempia tietoja biopohjaisen polttoaineen käyttöönoton taloudellisista vaikutuksista. Liikevaihdon lasku johtuu leudosta vuodesta 2013 ja kaukolämmön energiahinnan laskusta. Lempäälän Lämpö Oy:n nettotulos 2013 oli positiivinen. Nettotuloksessa otetaan huomioon Lämpökonsernin konserniavustukset. Lämpökonsernissa tehtiin merkittävästi suuremmat poistot, kuin edellisinä vertailuvuosina. Poistojen määrä kasvoi merkittävästi Sääksjärvelle investoidun biolämpölaitoksen johdosta. Keskustan alueen lämpölaitoksen edetessä, saataisiin kaukolämmön energiantuotannosta noin 80% tehtyä biopohjaisella polttoaineella. Tavoitteena loput 20% tultaneen hoitamaan biokaasulla, sen ollessa hintakilpailukykyinen. Lautakunta pitää hyvänä, että vanhoja, polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä käyttäviä kiinteistöjä on liitetty kaukolämpöverkkoon nykyisellä verkoston alueella. Lautakunta pitää hyvänä asiana myös sitä, että Sääksjärven lämpölaitos on täysin varmistettu omakäyttösähkön osalta ja sähkön saanti taataan sääolosuhteiden aiheuttaessa häiriöitä. Muiden kuin Sääksjärven lämpölaitoksen osalta tieto ei käy ilmi tilinpäätöksestä. Lempäälän Kehitys Oy Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että yleisen taloustilanteen heikentymisestä huolimatta Lempäälän Kehitys Oy pyrki toteuttamaan elinkeinostrategian mukaista yrittäjyyden mallikuntatavoitetta yhteistyössä eri tahojen kanssa, esimerkiksi Lempäälän Yrittäjien kanssa. Yrittäjyyden tukemisessa Lempäälän Kehitys Oy onnistui vallitsevassa taloustilanteessa todella hyvin. Erityisen huomioimisen ansaitsee se, että yritystonttien myyntitavoitteena ollut vähintään viisi tonttia ylittyi huomattavasti kun tontteja myytiin yhdeksälle yritykselle. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että Lempäälää ja Marjamäkeä on markkinoitu aktiivisesti erilaisissa julkaisuissa. Yksi Lempäälän Kehityksen päätehtävistä on matkailun edistäminen ja Lempäälän aseman vahvistaminen luonto- sekä perhekohteena. Tredean toimesta on ollut pitkään valmisteilla matkailutuloselvitys, sen toivotaan valmistuvan kevään 2014 aikana. Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että työpaikkaomavaraisuuden kasvutavoitetta ei ole määritelty täsmällisesti ja pyytää selvityksen tavoitteen toteutumisesta. 15

16 Tilastokeskuksen tuorein valmis aineisto työpaikoista ja työllisestä työvoimasta kunnittain on vuodelta Siitä laskettuna Lempäälän työpaikkaomavaraisuus oli 0,708 (= 70,8 %). Kasvua vuoteen 2010 nähden oli prosentin verran. Lempäälän väestön kasvu oli 2012 kova noin 550 henkeä, mikä on haaste työpaikkaomavaraisuuden kehittymisen kannalta. Näin ollen hyvä vuotuinen kasvutavoite työpaikkaomavaraisuudelle on 0,5-1 prosenttia. Kauppiasyhdistystoiminnan ja Ideaparkin ympäristön vetovoiman kehittämistä koskevan tavoitteen mittariksi on asetettu toteutumisprosentti. Tilinpäätöksessä ei ole raportoitu tavoitteen toteutumisprosenttia. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota Ideaparkin jatkokehittämistä ja erityistehtäviä koskevan tavoitteen epäselvyyteen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä Lempäälän Kehityksen osallistumista EU-rahoitteisena aloitettuun Eteläisessä Namibiassa, Keetmanshoopissa toteutettavaan uuteen kunnalliseen vesihuollon hakkeeseen, jossa on mukana Tampereen seudun kuntia ja akateemisia instituutioita. Tarkastuslautakunta toivoo, että tilinpäätökseen sisällytetään tiedot hankkeen rahoituksen kunnan ja valtion osuuksien jakautumisesta. Lempäälän kunnan merkittävin kehitysyhteistyöhanke on Yhteistyössä Kangasalan kunnan ja Ondangwan ja Keetmanshoopin kaupunkien kanssa toteutettava Pohjoinen-Etelä kumppanuushanke. Pohjoinen-Etelä ohjelma on Suomen kuntaliiton koordinoima ja Suomen Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista rahoittama ohjelma johon osallistuu useita suomalaisia kuntia ja niiden kumppaneita eteläisessä Afrikassa. Ohjelma edellyttää hankkeilta 10% omavastuuosuutta ja Lempäälä ja Kangasala ovat tehneet sopimukset Namibialaisten kuntakumppanien kanssa että namibialaiset kaupungit kattavat edellytettävän omavastuuosuuden itse. Lempäälän ja Kangasalan kunnille on budjetoitu hankevaroista maksettavaksi ohjelmakaudella niiden organisaation ajankäytöstä tähän kehitysyhteistyökumppanuuden toimintaan yhteensä noin Kangasalan kunta on hakenut ja saanut erikseen EU-rahoitusta Keetmanshoopin kaupungissa toteutettavaan vesihuollon kehittämishankkeeseen. Lempäälä on hankkeessa kumppanina vain tarjoamalla organisaatiomme kunnallistekniikkaan liittyvää asiantuntijaosaamista hankkeen toteuttamiseen kuten myös Tampereen teknillinen Yliopisto sekä Namibian Ammattikorkeakoulu Polytechnic of Namibia. Osallistumisesta hankkeen toteutukseen koituvat kulut ja ajankäyttö katetaan EU-rahoituksesta Henkilöstö Lempäälän kunnan henkilöstökertomus vuodelta 2013 on laadittu Kuntaliiton henkilöstöraportoinnista antaman suosituksen mukaisesti. Lempäälän kunnan henkilöstömäärä on vuonna 2013 kokonaisuudessaan kasvanut 62 henkilötyövuodella, vuosina 2011 ja 2012 kasvu on ollut maltillisempaa, mutta sitä ennen kasvuvauhti on ollut nykyistäkin suurempaa. Lempäälän kunnalla oli yhteensä 1256 vakituista työntekijää. Lempäälän kunnan taloussuunnitelmassa yleisperustelujen yhteydessä ennakoitiin 15 henkilötyövuoden lisäystä kunnan vakituisessa henkilöstöresurssissa. Henkilöstöraportissa kasvu oli raportoitu koko henkilöstön määrän kasvulla. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota raportointitapaan, jotta toteutumisen arviointi tavoitteisiin verrattuna olisi mahdollista. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että Lempäälän kunta ottaa vastaisuudessa huomioon vuoden 2010 lomautuksiin liittyneen kertomusvuonna 2013 saamansa työtuomioistuimen tuomion vastaavien tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi lautakunta 16

17 kannustaa selvittämään henkilöstöön liittyvien toimenpiteiden lainmukaisuuden mahdollisuuksien mukaan etukäteen, jotta vastaavan kaltaisilta tilanteilta vältytään tulevaisuudessa. Henkilöstön hyvinvointiin ja palkkaukseen tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on kunnalla menossa lukuisia erilaisia projekteja ja niitä varten on perustettu monia työryhmiä mm. sisäilmatyöryhmä, johon osallistuvat muun muassa työsuojeluvaltuutetut, ryhmän tarkoituksena on avoin tiedottaminen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien käytön vähenemistä kunnan tehtävien hoitamisessa. Lautakunta katsoo, että määräaikaisten työsuhteiden käytön tarkoituksenmukaisuuteen ja lainmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Vuonna 2012 tarkastuslautakunta kiinnitti huomionsa siihen, että ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa vakituisen henkilökunnan sairauspoissaolojen suhteellinen määrä oli laskenut vuonna 2012 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna. Arviointivuonna sairauslomien määrä on jälleen kasvanut, ja sairauslomien määrä oli suurempi kuin edellisvuosina Tarkastuslautakunta pyytää toimialoja harkitsemaan tarkasti onko ns. ostovapaiden käyttö tarkoituksenmukaista jatkossa, vai kuormitetaanko ostovapaan aikana olemassa olevaa henkilökuntaa liikaa. Tarkastuslautakunta haluaa selvityksen siitä, miten ostovapaat jakautuvat eri toimialueille ja kuinka paljon ostovapaita käyttävissä työryhmissä on terveysperusteisia poissaoloja. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että ostovapaista saatavien säästöjen arvioinnissa tulee ottaa huomioon mahdolliset sairauspoissaolojen ja tekemättä jääneiden töiden kustannukset sekä siihen, että eri toimipisteissä on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää ostovapaita. Lautakunta kiinnittää huomiota ostovapaajärjestelmän tarkoituksenmukaisuuteen kuntalaisen ja palvelujen saatavuuden ja laadun näkökulmasta. Ostovapaat jakautuvat vuonna 2013 toimialoille seuraavasti: YLHALL SOTE SIV TEKN YHT. 585 päivää (ka 14,98pv/työntekijä) 1988 päivää (ka 12,16pv/työntekijä) 278 päivää (ka 4,38pv/työntekijä) 220 päivää (ka 7,02pv/työntekijä) 3071 päivää (ka 10,20pv/työntekijä). Vertasimme vuoden 2013 ja vuoden 2012 sairauspoissaoloja sekä pidettyjä ostovapaita toimialoittain. Tämän tarkastelun perusteella vuonna 2013 on otettu ostovapaita (työpäivä) vähemmän kuin vuonna Sairauslomat ovat tänä vertailukautena kuitenkin lisääntyneet kaikilla toimialoilla. Näin ollen voidaan todeta, että pidetyt ostovapaat eivät ainakaan lisää sairauslomia toimialoilla. Ostovapaat ovat olleet hyvin arvostettuja henkilöstön parissa ja monissa tilanteissa ne ovat tuoneet jaksamista ja joustavuutta erilaisissa elämäntilanteissa. YT-komitea on käsitellyt ostovapaakäytännön joka vuosi. Luottamusmiehet ovat puoltaneet ostovapaakäytäntöä vaikka sitä ei kaikissa yksiköissä voidakaan toteuttaa. Tavoitteena on kaikissa tilanteissa varmistaa kuntalaisten palvelut, myös tilanteissa, joissa henkilöstö on vuosilomalla, sairauslomalla tai koulutuksissa. Myös ostovapaiden aikana esimiehet vastaavat siitä, että kuntalaisten palvelut turvataan. 17

18 Tarkastuslautakunta yhtyy henkilöstökertomuksen näkemykseen siitä, että sairauslomiin vaikuttaminen tapahtuu parhaiten yksilöllisen toiminnan kautta ja yhtyy näkemykseen, että on hyvä toimintamalli seurata sairauslomia henkilöittäin. Lautakunta toivoo, että tarvittaessa käynnistetään nopeasti hyvinvointiin liittyviä toimia. Tarkastuslautakunta toteaa, työterveyshuollon kustannukset kasvoivat peräti 6,8 % työntekijää kohden vuonna Työterveyshuollon kustannuskehityksen seurantaan tulee kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunta toistaa edellisen kertomuksensa kysymyksen, onko tarpeen olla näin monia eri foorumeita, työryhmiä ja yhteistyöhankkeita henkilöstöhallinnon alueella. Hankkeiden vaikuttavuus tulee arvioida esimerkiksi osana henkilöstökyselyä, miten henkilöstö kokee näiden eri foorumeiden parantavan työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tarkastuslautakunta toivoo ja toistaa aikaisemman näkemyksensä siitä, että edelleen pitää kiinnittää erityistä huomiota sijaisuuksien järjestämiseen. Lempäälän kunnalta on jäämässä eläkkeelle useita pitkään palvelleita viranhaltijoita, heille tulee valita seuraajat jo hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä. Tarkastuslautakunta toistaa ehdotuksensa hiljaisen tiedon siirtämistä esimerkiksi käsikirjamuotoon, jonka sisältöön voivat kaikki henkilöstöryhmät vaikuttaa. Tarkastuslautakunta toistaa toivomuksensa siitä, että sijaisuuksiin varaudutaan etukäteen riittävällä varamiesjärjestelmällä. Tällä varmistetaan, ettei mikään kunnan toiminnan kannalta olennainen asia ole vain yhden henkilön varassa. Tarkastuslautakunta kannustaa kuntaa miettimään miten kunnassa saataisiin paremmin työllistettyä pitkäaikaistyöttömiä ja vältyttäisiin maksamasta sakkoja valtiolle pitkäaikaistyöttömien työllistämisen laiminlyönnin vuoksi. 5 Tilinpäätösraportointia koskevat havainnot Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tilinpäätöksen tavoitteiden toteutumisesta annetuissa tiedoissa esiintyy tarpeetonta toistoa (esim. Lempäälän Kehitys Oy:n ja elinkeinotoimen tavoitteet). Tilinpäätösasiakirjan sisältöä tulee edelleen kehittää ja joiltain osin yhdenmukaistaa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tilinpäätöksessä raportoitujen tavoitteiden, mittareiden ja välitavoite/tavoitetason keskinäiseen johdonmukaisuuteen. Välitavoitteen saavuttamisesta annetut selvitykset eivät kaikkien tavoitteiden osalta perustu tilinpäätöksessä esitettyihin mittareihin. Esimerkiksi tilatoimen energiansäästötavoitteen mittarina on energian kulutus, mutta tavoitteen toteutumisesta tällä mittarilla ei ole annettu selvitystä. Tarkastuslautakunta toivoo, että tilinpäätöksen informaatiota parannetaan liittyen kunnan omaisuuden kuntoon ja korjausvelkaan. Tilinpäätösinformaation luettavuuden kannalta olisi suositeltavaa, että määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta annettuihin laskelmiin sisällytettäisiin tieto prosentuaalisista määräraha- tai tuloarviopoikkeamista. 6 Yhteenveto Kunnan talouden tunnusluvut olivat pääosin hyvällä tasolla vuoden 2013 päättyessä, joskin tunnusluvut ovat heikentyneet edellisvuodesta lähentyen kriisikunnan kriteerien tasoa. Kunnan tahtotila säilyä itsenäisenä edellyttää tasapainoista ja tervettä kuntataloutta. Lautakunta katsoo, että kunnan ja kuntakonsernin lainakanta on korkealla tasolla ja toimintakulujen kasvu (5 % edellisvuodesta) oli edelleen liian korkea. Investointien tulorahoitusosuus oli arviointivuonna lautakunnan näkemyksen mukaan riittämätön. Investointien tulorahoituksen kasvattamiseen ja tiukkaan menokuriin tulee tähdätä jatkossa kunnan talouden kestävän kehityksen edistämiseksi. 18

19 Kunnan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin. Lautakunnan näkemyksen mukaan kuntalaisten palveluja on parannettu useilla tehtäväalueilla. Esimerkiksi koululääkärin, geriatrian ja hammashoidon palvelut ovat parantuneet. Talousarviossa asetetut määrärahat ja tuloarviot ylittyivät arviointivuonna useilla tehtäväalueilla, joskin ylitykset olivat edellisvuotta vähäisempiä. Toiminnallisten tavoitteiden tarkoituksenmukaista määrittelyä ja selkeyttä sekä tavoitteiden toteutumisen raportointia ja vertailtavuutta edellisiin vuosiin tulee lautakunnan näkemyksen mukaan edelleen kehittää. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että tilinpäätöksessä esitettäisiin yhteenveto tavoitteiden saavuttamisesta toimialoittain. Lempäälässä 14. toukokuuta 2014 Kirsi Kallio puheenjohtaja Jaana Riikonen jäsen Pekka Viljanen Eero Ruotsila Raili Lilja jäsen jäsen varajäsen 19

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011. Kuva: Raahen kaupungin kuva-arkisto

RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011. Kuva: Raahen kaupungin kuva-arkisto RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kuva: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tasekirja Kaupunginvaltuusto 11.6.2012 -1- Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot