LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta

2 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely Kunnan toimielinten itsearviointi ja toiminnan kehittäminen Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi Taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat Rahoitusosa Investoinnit Kuntarakenneuudistuksen tunnusluvut Toiminnallisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto ja konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Kuntakonserni Henkilöstö Tilinpäätösraportointia koskevat havainnot Yhteenveto

3 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi Lempäälän kunnanvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 mukaan arvioida, ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus arvioida myös toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida tavoitteiden toteutumista myös kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Lempäälän kunnanvaltuusto valitsi valtuustokaudelle tarkastuslautakuntaan seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinainen jäsen Kirsi Kallio, puheenjohtaja Heska Korhonen, varapuheenjohtaja Jaana Riikonen, jäsen Eero Ruotsila, jäsen Pekka Viljanen, jäsen Henkilökohtainen varajäsen Katariina Korhonen Raili Lilja Sándor Nagy Juha Leppänen Markku Vuorensola Kunnanvaltuusto valitsi kunnan tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n, josta vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella on toiminut JHTT, HTM Nina Nieminen ja avustavina tarkastajina JHTT Sari Nousiainen, JHTT Pauliina Mikkola, HM Riku Stengård sekä KTM Taneli Toikka. Tarkastuksessa on hyödynnetty myös harjoittelijoiden työpanosta. Valtuuston asettamia tavoitteita ja niiden toteutumista on arvioitu saatujen selvitysten ja kunnanhallituksen laatiman toimintakertomuksen sekä muun asiakirja-aineiston perusteella. Tarkastuslautakunta on tutustunut toimintaan, talousarvioon 2013 ja taloussuunnitelmaan sekä tilinpäätökseen 2013, jonka kunnanhallitus allekirjoitti Tarkastuslautakunta on seurannut toimielimien toimintaa laadittujen pöytäkirjojen perusteella ja kuullut kokouksissaan kunnanjohtajaa, talousjohtajaa sekä muita johtavia viranhaltijoita ja kuntien yhtiöiden ja sidosryhmien edustajia. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan eri toimintojen vaikuttavuutta kuntalaisten saamiin palveluihin. Tarkastuslautakunta on pitänyt tarkastusvuoden 2013 arviointiin liittyen kahdeksantoista kokousta. Tässä arviointikertomuksessa merkittävät kannanotot tai vastausta edellyttävät kohdat on lihavoitu. 2 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen kokouksessaan velvoittaen kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydettiin antamaan ennen vuoden 2014 talousarviokäsittelyä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät kannanotot ovat olleet jatkovalmistelussa toimialoilla. Kunnanhallitus antoi vastaukset kokouksessaan ja esitti valtuustolle niiden hyväksymistä. Vastaukset hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kunnan toimielinten itsearviointi ja toiminnan kehittäminen Kunnan luottamushenkilöelinten toiminnan kehittämiseksi tarkastuslautakunta teetti jälleen toimielinten itsearvioinnin, jossa käytettiin soveltaen samaa lomaketta kuin kahtena edellisenä vuonna. 3

4 Vastaajat arvioivat toimintaa kuvaavia väittämiä asteikolla 4 10 siten että arvosana 4 = en lainkaan samaa mieltä ja arvosana 10 = täysin samaa mieltä. Taulukko 1: Kunnan toimielinten itsearviointien tulokset vuosina Itsearvioiva taho, toimielin Arvosanojen keskiarvo 2013 Arvosanojen keskiarvo 2012 Arvosanojen keskiarvo 2011 Arvosanojen keskiarvo 2010 Vuoden 2013 arvioista esiin nousevia havaintoja ja kehityskohteita Esityslistat ovat liian pitkiä. Kunnanhallitus - 7,9 8,3 8,5 Ajankäytön painotus tulisi olla strategisten kysymysten käsittelyssä. Toimielinten jäsenille ei jää riittävästi aikaa perehtyä asioihin. Sivistyslautakunta 9,0 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta - 8,2 8,0 8,7 9,0 9,1 9,1 8,7 8,4 8,6 8,5 8,8 8,7 8,5 8,4 Ympäristöjaosto 8,1 9,0 8,8 9,2 Kaavoitus- ja rakennusjaosto Vapaaaikalautakunta 8,7-8,7 8,7 Tarkastuslautakunta 8,3 9,4 9,3 9,1 Henkilöstöjaosto Asioihin perehtymiseen ei ole riittävästi aikaa. Kokousmateriaalit tulisi toimittaa kokonaisuudessaan etukäteen. Vastauksissa toivottiin - Enemmän seminaarityyppistä keskustelua viranhaltijoiden kanssa - Eri toimielinten esittelijöille enemmän aikaa kokouksissa. Kokousmateriaalien tulisi saapua kokonaisuudessaan ajoissa. Puheenjohtaja oli usein poissa kokouksista. Asioihin perehtymiseen ei ole aina riittävästi aikaa. Kokousmateriaali tulisi toimittaa kokonaisuudessaan etukäteen. Valmistelijoita kuultava virkamiesjohdon lisäksi Enemmän tutustumiskäyntejä Perehtymistä asioihin tulisi parantaa. Vain yksi vastaus, ei oteta huomioon vastausten vähäisyyden vuoksi. 4

5 Vesiliikelaitos 8, Yhteensä keskiarvo 8,7-8,7 8,8 Toivotaan lisää koulutusta sekä aikaa perehtyä käsiteltäviin asioihin. Yhteenvetotaulukkoon on koottu vastauksista esiin nousevia kehityskohteita. Kokonaisuutena tarkastellen toimielinten itsearviointien tuloksissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Toimielimen jäsenen tulee perehtyä asioihin ennalta, mikä on hyvä viesti myös kaikille uusille luottamushenkilöille. Usean lautakunnan jäsenillä ja jo toimineilla luottamushenkilöillä on kokemusta siitä, että asioihin perehtyminen vaatii aikaa. Vapaasanaisista itsearvioinnin kommenteista voi nostaa esiin kaksi asiaa: 1. Esityslistat liitteineen tulisi toimittaa hyvissä ajoin, esim. viikko ennen kokousta. 2. Mahdollisuus kokousasiakirjojen toimittamiseksi sähköisesti ja postitse toimitettavien kokousmateriaalien luopumisesta tulee selvittää. Tarkastuslautakunta pitää toimielinten tekemää itsearviointia edelleen hyvänä käytäntönä ja aikoo jatkaa sitä vuosittain. Käytetty pelkistetty lomake riittää tällä hetkellä parannusta kaipaavien seikkojen tunnistamiseen. 4 Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi 4.1 Taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat Valtuustoon nähden sitovia eriä käyttötalousosassa ovat tehtäväaluekohtaisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusummat lukuun ottamatta nettositovuutta noudattavia tehtäväalueita (elinkeinot, työllistäminen, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja liikunta- ja nuorisopalvelut). Talousarviossa varatut määrärahat ja tuloarviot ylittyivät usealla tehtäväalueella muutostalousarvioista huolimatta. Toimialojen kokonaisnettomenoissa vain yleishallinto ja tekninen toimi pysyivät toimialan talousarviossa. Merkittävimmät tehtäväalueiden talousarvioylitykset tapahtuivat jälleen sosiaali- ja terveystoimen ja teknisen toimen tehtäväalueilla. Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueista suurin osa ylitti talousarvion sitovat määrärahansa. Suurimman määrärahaylitykset olivat erikoissairaanhoidon tehtäväalueen ylitys euroa, perhetyön ja toimeentuloturvan ylitys euroa ja vammaispalveluiden ylitys euroa. Osan tehtäväalueista tuloarvioiden ylitykset kattoivat osan määrärahaylityksistä, ja kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ylittivät toimialan talousarvion eurolla (0,5 %). Teknisen toimen suurin ylitys tehtäväaluetasolla tapahtui tilatoimessa, joka ylitti määrärahansa euroa. Tilatoimen tulot ylittivät tuloarvion euroa, mikä kattoi osan määrärahaylityksestä. Tuloarviot ylittyivät kaikilla teknisen toimen tehtäväalueilla, jolloin nettomenot kokonaisuutena tarkastellen pysyivät talousarviossa. Maankäytön suunnittelun tehtäväalueen tulot ylittivät tuloarvion euroa peräti eurolla (44 %). Sivistystoimen nettomenot euroa ylittyivät talousarvion eurolla (0,4 %). Opetuspalveluiden tehtäväalueen nettomenot ylittivät talousarvion eurolla. 5

6 Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2013 talousarvioylitykset olivat vähäisempiä edellisvuoteen nähden. Muutostalousarvioilla on onnistuttu pienentämään talousarviopoikkeamia, mutta sitovuussäännösten merkittävän ylityksen raja ylittyi silti useilla tehtäväalueilla. Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota talousarvion sitovien erien ylityksiin. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, mihin budjetoinnin kehittämistoimenpiteisiin ryhdytään talousarvioylitysten välttämiseksi tulevaisuudessa. Talousarviomäärärahojen riittävyyden tarkkailun merkittävyys korostuu entisestään vuosittaisten talousarvioraamien yhä kiristyessä. Asiaa on korostettu esimiehille mm. kokonaistalouden tilannetta ja vuoden 2015 talousarvioraamia ja käsitelleessä infotilaisuudessa sekä erikseen lähetetyissä vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeissa. Verotulot 85,7 milj. euroa toteutuivat talousarviota 1,3 milj. euroa suurempina. Kunnallisverotuloja kertyi kertomusvuonna noin 78,3 milj. euroa lisääntyen edellisvuodesta 8,7 milj. (12,5 %). Kasvusta noin 1,8 milj. euroa selittyy tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotuksella ja 0,8 milj. euroa tilitysjärjestelmään liittyvistä maksatusten aiennuksista. Kiinteistöverotuotot olivat 4,4 milj. euroa (2012: 4,2 milj. euroa) ja yhteisöverotuotot 3,1 milj. euroa kasvaen yli 20 % edellisvuodesta (2012: 2,5 milj. euroa). Valtionosuudet toteutuivat 24,8 milj. eurona ja alittivat alkuperäisen talousarvion 1, 0 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Toimintatuotot 23,7 milj. euroa kasvoivat edellisvuodesta n. 2,4 % (2012: 23,1 milj. euroa) ja ylittivät muutetun talousarvion 1,8 milj. eurolla. Toimintatuotoista suhteellisesti eniten kasvoivat muut toimintatuotot 3,9 milj. euroa (kasvua edellisvuodesta 22,8 %), joihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot 1,7 milj. euroa (2012: 1,3 milj. euroa). Toimintakulut olivat 124,8 milj. euroa (2012: 118,8 milj. euroa). Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 5 % ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,8 milj. euroa (2,2 %) ja muutetun talousarvion 1,2 milj. euroa (1,0 %). Toimintakulujen kasvuprosentti oli edelleen korkea, vaikka kasvu onkin hieman taittunut edellisvuosien tasosta (2012: 6,6 %; 2011: 8,5 %). Toimintakulujen kustannuslajeista eniten alkuperäisen talousarvion ylittivät palvelujen ostot. Ylitys oli 1,3 milj. euroa eli 3,0 %. Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhde säilyi lähes edellisvuoden tasolla (2013: 19,0 %; 2012: 19,4 %). Vuoden 2014 talousarvion toimintakulut on arvioitu vain 1,5 % suuremmiksi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja toimintakulujen kasvu on taloussuunnitelmakaudella arvioitu maltilliseksi (2015: 2,3 %; 2016: 2,0 %). Kunta kirjasi satunnaisena tuottona 4,169 milj. euroa myyntivoittoa Pirkanmaan koulutuskonserni - kuntayhtymän purkautumisen vuoksi. Kunta sai purkautumisesta vastineeksi Pirko-kiinteistöt Oy:n osakkeita. Satunnainen tuotto on kertaluonteinen tulosvaikutteinen erä, jonka vaikutuksesta kunta teki reilun ylijäämän. Kertaluonteista myyntivoittoa ei ollut huomioitu talousarviossa eikä siihen tehdyissä muutoksissa. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakulujen kasvu hieman hidastunut mutta on edelleen liian korkealla tasolla. Taloussuunnitelmakauden maltillisiin toimintakulujen kasvutavoitteisiin yltäminen edellyttää tiukkaa menokuria. Kunnanvaltuuston hyväksymä käyttötalouden talousarvioraami on aiempia vuosia tiukempi. Vuoden 2015 toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen kasvu on raamilla rajoitettu +2,0 %:iin verrattuna talousarvioon Raamiin ja sen mukaiseen talousarvioon sitoutumista edellytetään myös entistä tarkemmin. 6

7 Vuosikatteen kehitys oli edelleen suotuisaa. Vuosikate oli 8,8 milj. euroa ja ylitti talousarviossa asetetun tavoitteen 2,2 milj. eurolla. Vuosikate asukasta kohden oli 402 euroa (2012: 267 euroa) ja kattoi poistoista 111,6 %. Vuosikate on kehittynyt suotuisasti viime vuodesta. Tarkastuslautakunta katsoo, että vuosikatteen taso oli vuonna 2013 riittävä. Lautakunta katsoo, että vuosikatteen ja poistojen suhteeseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota pitkällä tähtäimellä. Taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen taulukoilla seurataan vuosikatteen ja poistojen suhdetta koko 2000-luvun kattavalla tilastograafilla Rahoitusosa Valtuusto ei ole asettanut rahoitusosalle sitovia tavoitteita. Vuosikatteen suotuisa kehitys paransi osaltaan toiminnan rahavirtaa. Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 11,3 milj. euroa negatiivisena (2012: -12,1 milj. euroa). Rahoitustarve katettiin lainojen lisäyksillä 19,5 milj. euroa. Lainojen lyhennykset olivat 6,9 milj. euroa, joten kunta velkaantui vuonna 2013 nettona yli 12,6 milj. euroa. Kunnan velkamäärä vuoden lopussa oli 53,8 milj. euroa eli euroa/asukas (2012: 41,1 milj. euroa ja euroa/asukas). Kuntakonsernin velka kasvoi kertomusvuonna ja oli vuoden lopussa 94,4 milj. euroa eli euroa/asukas kun vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 72,3 milj. euroa ja euroa/asukas. Kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä kuvaava omavaraisuusaste laski ensimmäistä kertaa alle 50 %:n ollen 48,2 % (edellisvuonna 51,2 %). Samoin heikkeni myös suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 54,9 % (edellisvuonna 48,4 %), joka kertoo, paljonko kunnan yhden vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntataloudessa yleisesti on pidetty hyvänä omavaraisuusasteena 70 % tasoa, sen sijaan alle 50 % taso merkitsee jo voimakasta velkarasitetta ja onkin yksi kriisikunnan tunnusmerkeistä. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta oli vuonna ,4 milj. euroa (2012: -25,8 milj. euroa). Tunnusluku kuvaa osaltaan investointien negatiivista vaikutusta kunnan rahoitusasemaan viime vuosien ajalta Investoinnit Investointiosassa valtuustoon nähden sitova erä olivat hankeryhmätason nettomäärärahat. Nettoinvestoinnit yhteensä olivat 24,3 milj. euroa ylittäen muutostalousarvion 1,7 milj. eurolla (7,4 % ylitys). Nettoinvestointimenot kasvoivat selvästi edellisvuoden tasosta (17,8 milj. euroa). Investointimenojen talousarvion ylitys johtui pääosin Pirko Kiinteistöt Oy:n osakkeiden hankinnasta 6,0 milj. euroa, jota ei ollut huomioitu talousarviossa. Tarkastuslautakunta katsoo, että investointien toteutumisvertailua tulee edelleen kehittää. Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkuvista hankkeista olisi esitetty kustannusten ja valmistumisasteen toteumatieto esim. prosenttilukuna. Hankekohtaisille budjettiylityksille tarkastuslautakunta toivoo perusteluja, samoin toteutumatta jääneiden hankkeiden osalta. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä merkittävien investointien talouden seurantaa esimerkiksi ns. Marjamäki-taseen tavoin. Investointien tulorahoitusprosentti oli vain 33,5 %, mikä osaltaan johtui investointien määrän suuruudesta. Nyt on tavoitetasoksi kirjattu "talouden tervehdyttämistä jatketaan investointien tulorahoitusprosentin nostamiseksi". Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota investointien tulorahoitusprosentin alhaisuuteen. Investointien tulorahoituksen riittävyyttä tulee seurata pitkällä aikavälillä, esim. kahden valtuustokauden mittaisella ajanjaksolla. 7

8 4.1.4 Kuntarakenneuudistuksen tunnusluvut Valtionvarainministeriö on julkaissut kriisikuntien tunnuskriteeristön kuntarakenneuudistuksen yhteydessä. Kriteereinä seurataan kunnan vuosikatetta, kunnan lainakantaa, taseen kertynyttä alijäämää, tuloveroprosenttia, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Kriisikunnaksi katsotaan kunta, joka täyttää neljä kuudesta kriisikunnan kriteeristä. Kunnan veroprosentti 20,5 % ylittää vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä maan painotetun keskiarvon (19,38 %). Omavaraisuusaste laski alle 50 %:iin (2013: 48,2; 2012: 51,2 %). Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi edellisvuodesta ylittäen 50 % rajan (2013: 54,9 %; 2012: 48,4 %). Kunnan lainakanta/asukas kasvoi edellisvuodesta 28 % (2013: 2462 euroa/asukas; 2012: 1918 euroa/asukas). Lainakanta alitti maan ennakkotiedon mukaisen keskiarvon (KL:n ennakkotieto 2553 euroa/asukas). Lempäälän kunta ylittää kolme kuudesta kriisikunnan kriteeristä. Vuonna 2012 Lempäälä ylitti kriisikunnan kriteeristön vain yhden tunnusluvun osalta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kunnan talouden tunnusluvut ovat heikentyneet. Etenkin lainakanta asukasta kohden on kasvanut nopeasti, ja kriisikunnan kriteerit voivat täyttyä lähivuosina. Erityisesti kunnan lainakannan lisääntymistä tulee seurata tarkasti. Taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen taulukoilla seurataan investointien tulorahoitusta ja kunnan velan määrää koko 2000-luvun kattavalla tilastograafilla. 4.2 Toiminnallisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto ja konsernihallinto Vuoden 2013 lopussa on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014 sekä tasaarvosuunnitelma. Tarkastuslautakunta voi tyytyväisenä todeta, että ennalta ehkäisevää toimintaa toteutetaan myös kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että edelleen jatketaan hanke- ym. toimijoiden kannustinpalkkiota. Uusi toimintamalli aktivoi yhteisöt hankkeiden toteuttajiksi. Hankeavustuksena on toteutettu aikaisemmin mm. katuvalaistus tiehoitokunnan toteuttamana. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kunnan eri toimialoilla on teetetty kokonaisvaltainen riskikartoitus. Elinkeinotoimi Tredean palvelusopimukselta odotetaan nykyistä enemmän konkreettisia tuloksia. Lempäälän Kehitys Oy pyrkii elinkeinostrategian mukaisesti toteuttamaan yrittäjyyden mallikuntatavoitetta mm. yhteistyöllä eri tahojen kanssa. Yritysilmapiiritutkimuksen mukaan yrityksen ja kunnan välinen yhteistyö nähtiin hyvin toimivaksi tai jopa parantuneen viime aikoina. Tarkastuslautakunta toivoisi jatkossa, että välitavoitteeksi/tavoitetasoksi mainittu "menestyminen yritysilmapiiritutkimuksessa" aukaistaisiin paremmin eli olisi informoitu mitattu asteikko sekä aikaisempien vuosien tulokset vertailtavuuden kannalta. 8

9 Työllistäminen Lempäälässä työttömyysaste (2013: 11,4 %; 2012: 9,3 %) ei ole noussut ihan niin paljon kuin muualla Tampereen seutukunnissa (2013: 15,2 %; 2012: 12,8 %). Lempäälän työttömyysaste on viime vuosina kasvanut, mutta säilynyt alle seutukunnan tason. Kunnan alueella toimivan työvoimapoliittisen oppisopimuskoulutuksen välitavoitteena oli 15 henkilötyövuotta. Tavoite toteutui, ja uusia oppisopimuksia solmittiin yhdeksän. Maaseutu- ja kylätoimi Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota alhaisiin vastausprosentteihin maaseutu- ja kylätoimen kohdalla. Maaseutuhallinnon järjestämään asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 37 % ja lomitushallinnon tekemään asiakaspalvelukyselyyn vastasi 41 %. Lisäksi kiinnitämme huomiota maataloustukea hakeneiden maatilojen määrän vähenemiseen. Tämä saattaa vaikuttaa vähentävästi lähellä tuotettujen tuotteiden saatavuuteen Lempäälässä. Maaseutuyrittäjien asiakastyytyväisyys säilyi edelleen hyvällä tasolla Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin eri tehtävä-alueilla. Kunnan väkiluvun kasvaminen, väestön ikääntyminen sekä kasvavat palveluvelvoitteet lisäävät palveluiden kysyntää. Oman haasteensa toiminnalle aiheutti terveyskeskuksen rakennus- ja saneerausurakka, joka vaikutti röntgen-, laboratorio- ja fysioterapiapalveluiden saatavuuteen. Lisäksi terveyskeskussairaalan 36 sairaansijasta jouduttiin sulkemaan seitsemän. Sähköinen resepti otettiin käyttöön vuonna Arviointivuonna sähköisen reseptin käyttö on vakiintunut käyttöön niin, että kuntalaisista jo 93,7 % on valinnut sen käyttöönsä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kuntalaiset ovat ottaneet sähköisen reseptin laajalti käyttöön. Laadukkaisiin asiakaslähtöisiin palveluihin liittyy Potku- ja Kurkiaura-hankkeet. Potku-hankkeen tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä sekä hoitoa terveyshyötymallin mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on potilaiden mukaan ottaminen oman hoitonsa suunnitteluun. Hankkeessa on edetty pilotointivaiheeseen. Kurkiaura-hankkeessa kehitetään asiakaslähtöistä hyvän hoidon palvelujärjestelmää, jota tullaan pilotoimaan sepelvaltimotautiin sairastuneilla. Tarkastuslautakunta antaa tukensa laadukkaiden asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen, mutta suosittelee hankkeiden vaikutusten arviointia, jotta hyvät käytännöt ja hankkeissa kehitetyt toimet saadaan pysyviksi. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen koululääkärin resursointiin, jotta voidaan paremmin toteuttaa ns. neuvola-asetuksen vaatimuksia eli parantaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien terveyspalveluiden toteuttamista. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen myös geriatriaan erikoistuvan lääkärin resursoinnista, minkä johdosta kunnassa on ollut mahdollista aloittaa oma muistipoliklinikkatoiminta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen hammashuollon toiminnan paranemiseen. Kiireellinen hoito on toteutunut 1-3 päivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireetön hoito neljän kuukauden sisällä. Lisäksi aikuisten osuus hammashuollon asiakkaista on lisääntynyt ja ylittänyt tavoitteet: hammaslääkärikäynneissä aikuishoidon osuus 67 % (tavoite %) ja suuhygienistin käynneistä aikuishoidon osuus 51 %. Tavoitteen mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimiseksi perustetaan työryhmä. Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen, miksi työryhmää ei ole perustettu ja järjestämissuunnitelman laatimista aloitettu. 9

10 Vastaus: Kunnanjohtaja on nimennyt terveyden edistämisen työryhmän, jonka tehtävänä on hyvinvointia edistävien toimenpiteiden koordinointi. Työryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen laadinnasta yhdessä sosiaali- ja terveystoimen suunnittelijan/hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Niin ikään työryhmä koordinoi maakunnallisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista yhdessä erikseen nimetyn, Tampereen seudun edustajista koostuvan seurantaryhmän kanssa. Tavoitteessa mainitulla järjestämissuunnitelmalla on alun perinkin tarkoitettu maakunnallista suunnitelmaa, joka on jo tehty. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskussairaalaan ovat potilaat päässeet siirtymään edellisvuosien tapaan ilman siirtoviivemaksujen kertymistä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että siirtoviivemaksuilta on vältytty ja terveyskeskussairaalalla on riittävät resurssit potilaiden hoitoon. Erikoissairaanhoidon hoitotakuu toteutui Lempäälän osalta pääosin hyvin lukuun ottamatta yhtä toimialuetta (toimialue 3). Lisämäärärahasta huolimatta erikoissairaanhoidon tehtäväalue ylitti määrärahansa eurolla (1,7 %), mikä johtui ensihoidon järjestämisvastuussa tapahtuneesta muutoksesta ja kalliista hoidosta aiheutuneista lisäkustannuksista. Lautakunta toivoo, että ensihoidon osuudesta määrärahaylityksestä olisi tehty tarkemmin selkoa tilinpäätöksessä. Vastaus: Ensihoidon osuus erikoissairaanhoidon määrärahan ylityksestä oli Jatkossa tilinpäätöksessä tuodaan erikseen esiin ensihoidon kustannusten toteutumatiedot. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana sitä, että verenohennushoidossa olevien omahoitoa ja hoidon porrastusta sairaanhoitajien, kotisairaanhoitajien ja lääkäreiden välillä on kehitetty. Tämän johdosta yli puolet potilaista on voitu siirtää joko ohjattuun omahoitoon (40 potilasta) tai sairaanhoitajan hoitovastuulle (249 potilasta). Lääkärin vastuulle on jäänyt 227 potilasta, jolloin häneltä on vapautunut resursseja muille lääkärinhoitoa tarvitseville potilaille. Oman psykiatrian yksikön toiminnassa vahvistettiin yhteistyötä terveyskeskussairaalan kanssa siten, että 30 % potilaista pystyttiin hoitamaan terveyskeskussairaalassa. Lasten päivähoidon organisaatio uudistui arviointivuoden alusta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että muutoksen myötä päiväkodin johtajien työaikaa pystyttiin suuntaamaan enemmän sekä henkilöstö- että pedagogiseen johtamiseen. Pedagogisen johtamisen tueksi valmistui myös laatukäsikirja, joka yhdessä lasten osallisuuden lisäämisen kanssa muodostaa vahvan pohjan toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Päiväkoti Siskonlinna aloitti toimintansa osittain kahdella ryhmällä vuoden 2013 loppupuolella, mutta Tarikanmäen päiväkoti jouduttiin sulkemaan kesällä Uusien päiväkotien tarve on jatkossa suuri asukasluvun voimakkaan kasvun vuoksi. Tarkastuslautakunta toivoo, että päiväkotipaikkojen tarpeen ennakoimiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Tarkastuslautakunta toivoo, että päivähoidon mobiilisovelluksen kilpailutuksessa ja käyttöönotossa selvitettäisiin mahdollisuus tuntiperusteisen hinnoittelun käyttöönottoon. Vanhustyö, perhetyö ja toimeentuloturva sekä vammaispalvelut Vanhustenhuollossa asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Heinäkuun alussa 2013 voimaan tullut ns. vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) määrittelee ikääntyneeksi väestöksi 63 vuotta täyttäneet ikäryhmät. Kunnan painopistealue on jatkossakin selvästi vanhimpien ja toimintakyvyltään heikoimpien ikäluokkien (yli 75-vuotiaat) palveluissa. 10

11 Tarkastuslautakunta muistuttaa, että huomioidaan myös seniori-ikäisten palvelutarpeet ja senioritoiminnan kysyntä kehittämällä heille monipuolisia toimintoja, jotka tukevat heidän hyvinvointiaan. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että kielteisiä kotipalvelupäätöksiä ei ole jouduttu tekemään. Sen sijaan palvelusetelin käytön lisäämiseen tähdännyt tavoite ei toteutunut. Tarkastuslautakunta kannustaa tarkastelemaan niitä keinoja, jotka mahdollistavat useammalle vanhukselle palvelusetelin käytön. Toimelantalon laajennus valmistui arviointivuoden lopulla, jolloin senioritaloasumisen mahdollisuudet kunnan pohjoispäässä lisääntyivät. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että laajennuksen myötä kuntaan saadaan ensimmäinen oma tehostetun palveluasumisen 6-8 -paikkainen yksikkö Toimelakoti. Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa huomioitaisiin myös senioritalorakentamisen tarve. Kotona asumisen tuen ohella on huomioitava myös omaishoitajat sekä heidän jaksamisensa. Kunnan asukasmäärän kasvaessa perhetyön yksiköiden palveluiden kysyntä on kasvanut lapsiperheiden kotipalvelussa, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelutyössä. Tämä on aiheuttanut myös haasteen pysyä lainsäädännön edellyttämissä määräajoissa. Lastensuojeluilmoitusten ja hakemusten sekä lastensuojelutarpeen selvityspyyntöjen määrä on selkeästi kasvanut, joka on aiheuttanut sen, ettei kolmen kuukauden määräajassa ole pysytty. Tarkastuslautakunta on huolestunut kustannusten valumisesta korjaaviin toimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti perhetyön toiminnan näkökulmasta, että tehostettaisiin lasten ja perheiden sekä yksinasuvien asiakkaiden parissa tehtävää ehkäisevää perhe- ja sosiaalityötä. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että toimeentulotukihakemukset on pystytty käsittelemään lain edellyttämässä seitsemän arkipäivän määräajassa. Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolestunut erityisesti pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavista asiakkaista, jotka tarvitsisivat työntekijän tukea päästäkseen työelämään tai opiskelujen pariin. Tarkastuslautakunta toivoo, että kesken jäänyt selvitystyö päihdeasiakkaiden vaihtoehtoisista asumispalveluista saataisiin päätökseen. Vammaispalveluiden osalta on haasteena opiskelunsa päättäneiden vammaisten nuorten kohdalla löytää heidän kykyjään vastaavan työn tai työtoimintapaikan löytyminen. Vammaisten henkilöiden työllistyminen vapaille työmarkkinoille on vaikeaa. Tarkastuslautakunta kehottaa kunnan kaikkia sektoreita osallistumaan työtoimintamahdollisuuksien järjestämiseen. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että vammaisneuvosto on julkaissut arviointivuonna Esteetön Lempäälä raportin. Vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille suunnatut Pesäpuun asunnot ovat täynnä. Tarkastuslautakunta kehottaa kuntaa suunnitelmissaan huomioimaan Pesäpuun kaltaisen asumisjärjestelytarpeen Sivistystoimi Sivistystoimessa oli vuoden aikana käynnissä kuusi hanketta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen sivistystoimen hanketoiminnan aktiivisuuteen. Lautakunta kannustaa jatkamaan hanketoimintaa edelleen. Oppimisympäristöjen ajanmukaisuuden varmistamiseksi on tehty huoltajille kohdennettu kysely, jonka perusteella oppimisympäristöt on todettu turvallisiksi ja viihtyisiksi. Tarkastuslautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota kyselyn alhaiseen vastausprosenttiin. 11

12 Päivähoidon ja sivistystoimen yhteistyötä on tiivistetty henkilöstön koulutusten ja yhteistyökäytänteiden osalta, muun muassa nivelvaiheyhteistyö päivähoidon ja esiopetuksen välillä. Tarkastuslautakunta kannustaa yhteistyön edelleen kehittämiseen esim. lähekkäin sijaitsevien koulujen ja päiväkotien sekä urheiluseurojen välillä. Lautakunta on tyytyväinen, että peruskoulun tai joustavan lisäopetuksen päättäneistä yksikään ei jäänyt vaille välitöntä opiskelupaikkaa lukuvuonna Sivistyslautakunta ansaitsee kiitosta useamman vuoden työstä koulujen johtokuntien työn kehittämisessä. On hyvä, että lautakunta edelleen järjestää koulutustilaisuuksia johtokuntien jäsenille. Tapahtumien lisääminen kirjastojen tiloissa on hyvä ratkaisu, jota kannattaa edelleen laajentaa ja kehittää. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana koulun ja kirjaston yhteistyötä (mm. kirjastoautokäynnit) sekä tapahtumien järjestämistä kirjastossa. Kirjaston lastenosaston majakka on lautakunnan mielestä kannustettava esimerkki asiakaslähtöisestä palvelusta. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kunnassa on toteutettu monipuolisia ja hyvin onnistuneita kulttuuritapahtumia. Vapaaehtoisen yhdistystoiminnan laajuus on tässä merkittävänä tukena. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota, että avustusten hakuprosessia tulisi kehittää, jotta hakemukset voitaisiin käsitellä yhdessä haussa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota liikuntapalvelujen muiden sisäliikuntatilojen arkipäivien alhaiseen käyttöasteeseen. Liikuntatilavuorojen hinnoittelulla tulisi pyrkiä käyttöasteen parantamiseen. Lautakunta pitää hyvänä asiana, että kunta kehittää liikuntapalveluissa yhteistyötä kunnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa, kuten Voimaa vanhuuteen työryhmä ja KKI-yhteistyöryhmä, ja kannustaa edelleen kehittämään toimintaa. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittaminen on erittäin kannatettava asia ja se vähentänee toteutuessaan sairastamisia ja siitä johtuvia kuluja. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että liian vähän liikkuvien liikuntapalveluihin on kiinnitetty huomiota. Terveys- ja erityisliikuntaryhmien osallistujamäärät kehittyivät suotuisasti kasvaen edellisvuodesta 27 %. Liikuntaryhmien suosion kasvu on lautakunnan mielestä hyvä asia. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota nuorisopalveluissa osallistujien lukumäärän laskuun. Vuonna 2013 osallistujia oli ja edellisvuonna Lautakunta toivoo, että tilinpäätökseen sisällytetään jatkossa perustelut, mikäli palvelun osallistujamäärissä tapahtuu olennaisia muutoksia Tekninen toimi Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota toistuviin teknisen toimen budjettiylityksiin. Vuodesta 2010 lähtien tarkastuslautakunta on toivonut parannusta hankkeiden kustannusarvioiden laadintaan. Taloussuunnitelman teknisen toimen hallinnon ja seudullisten palvelujen tavoitteissa on välitavoitteena paperin kulutuksen vähentäminen, mutta tilinpäätöksessä asia on käsittelemättä. Tarkastuslautakunta toivoo, että taloussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä. Palo- ja pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuivat. Lautakunta pitää hyvänä, että tarkastettujen yritys- ja laitoskohteiden tavoite saavutettiin. 12

13 Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, miksi tilatoimessa ei ole tehty tavoitteeksi asetettuja kuntoarvioita. Vuoden 2013 aikana tehtiin Kuljun Koulutalo Oy:n tiloja ja lukion sisäilmaa koskevat selvitykset ja varattu määräraha käytettiin näihin kohteisiin. Selvitysten pohjalta on ryhdytty jatkotoimenpiteisiin. Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että määrärahojen tavoitepoikkeamissa on mainittu kiinteistötietojärjestelmän käyttöönotto, johon ei ole taloussuunnitelmassa budjetoitu määrärahoja. Lautakunta pyytää selvityksen määrärahaylityksestä. Kiinteistötietojärjestelmä Haahtela oli yksi syy tilatoimen käyttösuunnitelman ylityksiin käyttöönoton ollessa ennakoitua kalliimpi. Tilatoimen tehtäväalueella oli myös muita ylityksiä aiheuttaneita kohteita vaikka niihin ei erityisesti liittynytkään mitään taloussuunnitelmamainintoja. Tarkastuslautakunta toivoo tilatoimen kiinnittävän huomiota tavoiteasetantaan ja tavoitteiden toteutumiseen. Lautakunta kiinnittää huomiota tilinpäätöksen teknisen toimen rakennuttamisen talousarvio- ja vertailuvuoden tilinpäätöstietojen esittämistapaan. Rakennuttaminen on siirretty omaksi alueekseen tilatoimen alta. Lautakunta pyytää selvittämään yksityiskohtaisemmin rakennuttamisen tavoitteita ja niiden toteutumista. Vuoden 2013 rakennuttamisen tavoitteet sisältyvät tilatoimen tavoitteisiin. Rakennuttamisen tehtäväalueen muodostaminen tapahtui vasta alkuperäisen käyttösuunnitelmapäätöksen jälkeen keväällä 2013 osana teknisen toimen organisaatiouudistusta. Rakennuttamisen tehtäväalueelle hyväksyttiin omat tavoitteet vuosien taloussuunnitelmassa. Toritoiminnan tavoitteeksi oli asetettu toimiva tori kesällä Tavoitteen toteutumista ei ole arvioitu tilinpäätöksessä. Yhdyskuntasuunnittelussa ja kehittämisessä pohjakarttaa on valmistettu huomattavasti enemmän kuin tavoitteessa. Tarkastuslautakunta näkee hyvänä asiana, että kunnan pohjakarttaa pidetään ajan tasalla. Osoitekartan uudistusta ei ole saatu uudistettua tavoitteen mukaisesti. Osoitekartasta valmistui vuonna 2013 noin kolmannes. Maankäytön suunnittelussa on asetettu tavoitteeksi vähintään kolmen vuoden asemakaavareservin luominen ja kunnan tarjoamien tonttien määrän lisääminen. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, toteutuuko asetettu tavoite. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kaavoituksessa on otettu huomioon lähipalvelujen ja asumisen yhteensovittaminen. Maankäytön ja kaavoituksen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että tilinpäätöksessä on todettu, että maankäyttösopimuksista kertyviä tuottoja tulisi seurata yhtä vuotta pidemmällä aikavälillä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä rakennuslupien käsittelyaikojen seurantaa, mutta kiinnittää huomiota asetetun tavoitteen realistiseen saavutettavuuteen (toteutunut 85 %, tavoite 95 % käsitelty määräajassa). Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana laskuttamattoman veden ja jäteveden osuuden pienentämisestä. Verkostojen pitkäjänteiseen saneeraukseen ja ennakoivaan huoltoon tulee edelleen panostaa. 13

14 Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että Siskonlinnan päiväkoti hanke alitti muutostalousarviossa asetetun määrärahansa. Hulaus-hankkeen vuoden 2013 kustannukset ( euroa) ylittivät selvästi alkuperäisessä talousarviossa asetetut määrärahat ( euroa). Tarkastuslautakunta toivoo, että vastaavan suuruusluokan hankkeiden budjetoinnin realistisuuteen ja eri toteuttajien vastuisiin kustannuksista kiinnitetään erityistä huomiota Kuntakonserni Tilinpäätöksen kattavuutta on laajennettu edellisvuodesta sisällyttämällä tilinpäätökseen kunnan viisi osakkuusyhteisöä. Kuntakonsernin keskeiset muutokset toimintavuoden 2013 aikana olivat koulutuskuntayhtymä Pirkon lopettaminen sekä Lempäälän Vesi liikelaitoksen toiminnan käynnistäminen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että liikelaitoksen taloudellisen informaation raportointi lisääntyy jatkossa. Kunnan konsernilainat olivat vuoden 2013 päätteeksi euroa/asukas (2012: euroa/asukas). Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus nousikin edellisvuodesta selvästi ollen vuoden lopussa 72,9 % (2012: 60,7 %). Konsernin lainat asukasta kohden ylittävät selvästi (n. 23 %) vertailukuntien keskiarvon euroa/asukas (ks. kuvio 1). Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota konsernin lainamäärän kehitykseen. Lautakunta pitää huolestuttavana kehityksenä konsernin lainakannan nopeaa kasvua. Kuvio 1. Vertailukuntakonsernien lainat, euroa/asukas Konsernilainat , /asukas Lainat, /asukas Kiinteistö Oy Sirkkavuori Kiinteistö Oy Sirkkavuoren tavoitteena on asuntojen kysyntään vastaaminen. Tätä tavoitetta täyttämään on marraskuussa valmistunut Maakalaan rakennettu uudiskohde, kaksi kerrostaloa, joissa yhteensä 55 asuntoa. Kohde fuusioitiin Kiinteistö Oy Sirkkavuoreen tammikuussa Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että Kiinteistö Oy Sirkkavuori on päässyt sille asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastuslautakunta toivoo, että Sirkkavuoren raportointiin sisällytettäisiin tiedot, miten kauan keskimääräisesti hakijaruokakunta odottaa asuntoa ja millaiset resurssit yhtiöllä on täyttää erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevien hakijoiden tarpeet. Näiden kiireellisten hakijoiden prosentuaalinen osuus kasvoi merkittävästi vuodesta 2012, jolloin kiireellisten osuus oli 9 % kun se kertomusvuonna oli jo 16 %. Tarkastuslautakunta toivoo, että kiireelliseen tarpeeseen saada uusi koti varauduttaisiin. 14

15 Vastaus: Hakijaruokakunta odottaa tietoa valinnasta Sirkkavuoren osoittamaan vuokra-asuntoon tällä hetkellä keskimäärin 45 päivää. Erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevien hakijoiden asuttamiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Erittäin kiireelliset hakijat ovat usein myös erittäin haastavassa elämäntilanteessa. Ei riitä, että osoitetaan asunto, päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat sekä talousvaikeudet tuovat haasteita ja tuentarvetta asumiseen. Suurin osa (64%) hakijoista hakee pientä, yhden henkilön tulotasoon sopivaa asuntoa, mutta pieniä asuntoja vapautuu asuntokannasta vain vähän. 7% kuukausittain vapautuvista asunnoista on yksiöitä eli muutama asunto. Lempäälän Lämpö Oy Lempäälän Lämmön liikevaihto on laskenut tarkastusvuonna 5 % ja sen toiminta on ollut tappiollista. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan tappiollisuuteen ja toivoo, että kannattavuuden heikkenemisen syistä tehtäisiin tarkempaa selkoa tilinpäätösraportoinnissa. Lempäälän Energia Oy on ottanut käyttöön puupohjaisen biopolttoaineen Sääksjärvellä helmikuussa Nykyisestä kaukolämmön energiatuotannosta korvataan noin 20 % biopohjaisella polttoaineella. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteen biopolttoaineen käytön lisäämiseksi 2 % /vuosi toteutumisesta ei ole tehty selkoa. Tarkastuslautakunta toivoo tarkempia tietoja biopohjaisen polttoaineen käyttöönoton taloudellisista vaikutuksista. Liikevaihdon lasku johtuu leudosta vuodesta 2013 ja kaukolämmön energiahinnan laskusta. Lempäälän Lämpö Oy:n nettotulos 2013 oli positiivinen. Nettotuloksessa otetaan huomioon Lämpökonsernin konserniavustukset. Lämpökonsernissa tehtiin merkittävästi suuremmat poistot, kuin edellisinä vertailuvuosina. Poistojen määrä kasvoi merkittävästi Sääksjärvelle investoidun biolämpölaitoksen johdosta. Keskustan alueen lämpölaitoksen edetessä, saataisiin kaukolämmön energiantuotannosta noin 80% tehtyä biopohjaisella polttoaineella. Tavoitteena loput 20% tultaneen hoitamaan biokaasulla, sen ollessa hintakilpailukykyinen. Lautakunta pitää hyvänä, että vanhoja, polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä käyttäviä kiinteistöjä on liitetty kaukolämpöverkkoon nykyisellä verkoston alueella. Lautakunta pitää hyvänä asiana myös sitä, että Sääksjärven lämpölaitos on täysin varmistettu omakäyttösähkön osalta ja sähkön saanti taataan sääolosuhteiden aiheuttaessa häiriöitä. Muiden kuin Sääksjärven lämpölaitoksen osalta tieto ei käy ilmi tilinpäätöksestä. Lempäälän Kehitys Oy Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että yleisen taloustilanteen heikentymisestä huolimatta Lempäälän Kehitys Oy pyrki toteuttamaan elinkeinostrategian mukaista yrittäjyyden mallikuntatavoitetta yhteistyössä eri tahojen kanssa, esimerkiksi Lempäälän Yrittäjien kanssa. Yrittäjyyden tukemisessa Lempäälän Kehitys Oy onnistui vallitsevassa taloustilanteessa todella hyvin. Erityisen huomioimisen ansaitsee se, että yritystonttien myyntitavoitteena ollut vähintään viisi tonttia ylittyi huomattavasti kun tontteja myytiin yhdeksälle yritykselle. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että Lempäälää ja Marjamäkeä on markkinoitu aktiivisesti erilaisissa julkaisuissa. Yksi Lempäälän Kehityksen päätehtävistä on matkailun edistäminen ja Lempäälän aseman vahvistaminen luonto- sekä perhekohteena. Tredean toimesta on ollut pitkään valmisteilla matkailutuloselvitys, sen toivotaan valmistuvan kevään 2014 aikana. Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että työpaikkaomavaraisuuden kasvutavoitetta ei ole määritelty täsmällisesti ja pyytää selvityksen tavoitteen toteutumisesta. 15

16 Tilastokeskuksen tuorein valmis aineisto työpaikoista ja työllisestä työvoimasta kunnittain on vuodelta Siitä laskettuna Lempäälän työpaikkaomavaraisuus oli 0,708 (= 70,8 %). Kasvua vuoteen 2010 nähden oli prosentin verran. Lempäälän väestön kasvu oli 2012 kova noin 550 henkeä, mikä on haaste työpaikkaomavaraisuuden kehittymisen kannalta. Näin ollen hyvä vuotuinen kasvutavoite työpaikkaomavaraisuudelle on 0,5-1 prosenttia. Kauppiasyhdistystoiminnan ja Ideaparkin ympäristön vetovoiman kehittämistä koskevan tavoitteen mittariksi on asetettu toteutumisprosentti. Tilinpäätöksessä ei ole raportoitu tavoitteen toteutumisprosenttia. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota Ideaparkin jatkokehittämistä ja erityistehtäviä koskevan tavoitteen epäselvyyteen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä Lempäälän Kehityksen osallistumista EU-rahoitteisena aloitettuun Eteläisessä Namibiassa, Keetmanshoopissa toteutettavaan uuteen kunnalliseen vesihuollon hakkeeseen, jossa on mukana Tampereen seudun kuntia ja akateemisia instituutioita. Tarkastuslautakunta toivoo, että tilinpäätökseen sisällytetään tiedot hankkeen rahoituksen kunnan ja valtion osuuksien jakautumisesta. Lempäälän kunnan merkittävin kehitysyhteistyöhanke on Yhteistyössä Kangasalan kunnan ja Ondangwan ja Keetmanshoopin kaupunkien kanssa toteutettava Pohjoinen-Etelä kumppanuushanke. Pohjoinen-Etelä ohjelma on Suomen kuntaliiton koordinoima ja Suomen Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista rahoittama ohjelma johon osallistuu useita suomalaisia kuntia ja niiden kumppaneita eteläisessä Afrikassa. Ohjelma edellyttää hankkeilta 10% omavastuuosuutta ja Lempäälä ja Kangasala ovat tehneet sopimukset Namibialaisten kuntakumppanien kanssa että namibialaiset kaupungit kattavat edellytettävän omavastuuosuuden itse. Lempäälän ja Kangasalan kunnille on budjetoitu hankevaroista maksettavaksi ohjelmakaudella niiden organisaation ajankäytöstä tähän kehitysyhteistyökumppanuuden toimintaan yhteensä noin Kangasalan kunta on hakenut ja saanut erikseen EU-rahoitusta Keetmanshoopin kaupungissa toteutettavaan vesihuollon kehittämishankkeeseen. Lempäälä on hankkeessa kumppanina vain tarjoamalla organisaatiomme kunnallistekniikkaan liittyvää asiantuntijaosaamista hankkeen toteuttamiseen kuten myös Tampereen teknillinen Yliopisto sekä Namibian Ammattikorkeakoulu Polytechnic of Namibia. Osallistumisesta hankkeen toteutukseen koituvat kulut ja ajankäyttö katetaan EU-rahoituksesta Henkilöstö Lempäälän kunnan henkilöstökertomus vuodelta 2013 on laadittu Kuntaliiton henkilöstöraportoinnista antaman suosituksen mukaisesti. Lempäälän kunnan henkilöstömäärä on vuonna 2013 kokonaisuudessaan kasvanut 62 henkilötyövuodella, vuosina 2011 ja 2012 kasvu on ollut maltillisempaa, mutta sitä ennen kasvuvauhti on ollut nykyistäkin suurempaa. Lempäälän kunnalla oli yhteensä 1256 vakituista työntekijää. Lempäälän kunnan taloussuunnitelmassa yleisperustelujen yhteydessä ennakoitiin 15 henkilötyövuoden lisäystä kunnan vakituisessa henkilöstöresurssissa. Henkilöstöraportissa kasvu oli raportoitu koko henkilöstön määrän kasvulla. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota raportointitapaan, jotta toteutumisen arviointi tavoitteisiin verrattuna olisi mahdollista. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että Lempäälän kunta ottaa vastaisuudessa huomioon vuoden 2010 lomautuksiin liittyneen kertomusvuonna 2013 saamansa työtuomioistuimen tuomion vastaavien tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi lautakunta 16

17 kannustaa selvittämään henkilöstöön liittyvien toimenpiteiden lainmukaisuuden mahdollisuuksien mukaan etukäteen, jotta vastaavan kaltaisilta tilanteilta vältytään tulevaisuudessa. Henkilöstön hyvinvointiin ja palkkaukseen tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on kunnalla menossa lukuisia erilaisia projekteja ja niitä varten on perustettu monia työryhmiä mm. sisäilmatyöryhmä, johon osallistuvat muun muassa työsuojeluvaltuutetut, ryhmän tarkoituksena on avoin tiedottaminen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien käytön vähenemistä kunnan tehtävien hoitamisessa. Lautakunta katsoo, että määräaikaisten työsuhteiden käytön tarkoituksenmukaisuuteen ja lainmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Vuonna 2012 tarkastuslautakunta kiinnitti huomionsa siihen, että ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa vakituisen henkilökunnan sairauspoissaolojen suhteellinen määrä oli laskenut vuonna 2012 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna. Arviointivuonna sairauslomien määrä on jälleen kasvanut, ja sairauslomien määrä oli suurempi kuin edellisvuosina Tarkastuslautakunta pyytää toimialoja harkitsemaan tarkasti onko ns. ostovapaiden käyttö tarkoituksenmukaista jatkossa, vai kuormitetaanko ostovapaan aikana olemassa olevaa henkilökuntaa liikaa. Tarkastuslautakunta haluaa selvityksen siitä, miten ostovapaat jakautuvat eri toimialueille ja kuinka paljon ostovapaita käyttävissä työryhmissä on terveysperusteisia poissaoloja. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että ostovapaista saatavien säästöjen arvioinnissa tulee ottaa huomioon mahdolliset sairauspoissaolojen ja tekemättä jääneiden töiden kustannukset sekä siihen, että eri toimipisteissä on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää ostovapaita. Lautakunta kiinnittää huomiota ostovapaajärjestelmän tarkoituksenmukaisuuteen kuntalaisen ja palvelujen saatavuuden ja laadun näkökulmasta. Ostovapaat jakautuvat vuonna 2013 toimialoille seuraavasti: YLHALL SOTE SIV TEKN YHT. 585 päivää (ka 14,98pv/työntekijä) 1988 päivää (ka 12,16pv/työntekijä) 278 päivää (ka 4,38pv/työntekijä) 220 päivää (ka 7,02pv/työntekijä) 3071 päivää (ka 10,20pv/työntekijä). Vertasimme vuoden 2013 ja vuoden 2012 sairauspoissaoloja sekä pidettyjä ostovapaita toimialoittain. Tämän tarkastelun perusteella vuonna 2013 on otettu ostovapaita (työpäivä) vähemmän kuin vuonna Sairauslomat ovat tänä vertailukautena kuitenkin lisääntyneet kaikilla toimialoilla. Näin ollen voidaan todeta, että pidetyt ostovapaat eivät ainakaan lisää sairauslomia toimialoilla. Ostovapaat ovat olleet hyvin arvostettuja henkilöstön parissa ja monissa tilanteissa ne ovat tuoneet jaksamista ja joustavuutta erilaisissa elämäntilanteissa. YT-komitea on käsitellyt ostovapaakäytännön joka vuosi. Luottamusmiehet ovat puoltaneet ostovapaakäytäntöä vaikka sitä ei kaikissa yksiköissä voidakaan toteuttaa. Tavoitteena on kaikissa tilanteissa varmistaa kuntalaisten palvelut, myös tilanteissa, joissa henkilöstö on vuosilomalla, sairauslomalla tai koulutuksissa. Myös ostovapaiden aikana esimiehet vastaavat siitä, että kuntalaisten palvelut turvataan. 17

18 Tarkastuslautakunta yhtyy henkilöstökertomuksen näkemykseen siitä, että sairauslomiin vaikuttaminen tapahtuu parhaiten yksilöllisen toiminnan kautta ja yhtyy näkemykseen, että on hyvä toimintamalli seurata sairauslomia henkilöittäin. Lautakunta toivoo, että tarvittaessa käynnistetään nopeasti hyvinvointiin liittyviä toimia. Tarkastuslautakunta toteaa, työterveyshuollon kustannukset kasvoivat peräti 6,8 % työntekijää kohden vuonna Työterveyshuollon kustannuskehityksen seurantaan tulee kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunta toistaa edellisen kertomuksensa kysymyksen, onko tarpeen olla näin monia eri foorumeita, työryhmiä ja yhteistyöhankkeita henkilöstöhallinnon alueella. Hankkeiden vaikuttavuus tulee arvioida esimerkiksi osana henkilöstökyselyä, miten henkilöstö kokee näiden eri foorumeiden parantavan työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tarkastuslautakunta toivoo ja toistaa aikaisemman näkemyksensä siitä, että edelleen pitää kiinnittää erityistä huomiota sijaisuuksien järjestämiseen. Lempäälän kunnalta on jäämässä eläkkeelle useita pitkään palvelleita viranhaltijoita, heille tulee valita seuraajat jo hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä. Tarkastuslautakunta toistaa ehdotuksensa hiljaisen tiedon siirtämistä esimerkiksi käsikirjamuotoon, jonka sisältöön voivat kaikki henkilöstöryhmät vaikuttaa. Tarkastuslautakunta toistaa toivomuksensa siitä, että sijaisuuksiin varaudutaan etukäteen riittävällä varamiesjärjestelmällä. Tällä varmistetaan, ettei mikään kunnan toiminnan kannalta olennainen asia ole vain yhden henkilön varassa. Tarkastuslautakunta kannustaa kuntaa miettimään miten kunnassa saataisiin paremmin työllistettyä pitkäaikaistyöttömiä ja vältyttäisiin maksamasta sakkoja valtiolle pitkäaikaistyöttömien työllistämisen laiminlyönnin vuoksi. 5 Tilinpäätösraportointia koskevat havainnot Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tilinpäätöksen tavoitteiden toteutumisesta annetuissa tiedoissa esiintyy tarpeetonta toistoa (esim. Lempäälän Kehitys Oy:n ja elinkeinotoimen tavoitteet). Tilinpäätösasiakirjan sisältöä tulee edelleen kehittää ja joiltain osin yhdenmukaistaa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tilinpäätöksessä raportoitujen tavoitteiden, mittareiden ja välitavoite/tavoitetason keskinäiseen johdonmukaisuuteen. Välitavoitteen saavuttamisesta annetut selvitykset eivät kaikkien tavoitteiden osalta perustu tilinpäätöksessä esitettyihin mittareihin. Esimerkiksi tilatoimen energiansäästötavoitteen mittarina on energian kulutus, mutta tavoitteen toteutumisesta tällä mittarilla ei ole annettu selvitystä. Tarkastuslautakunta toivoo, että tilinpäätöksen informaatiota parannetaan liittyen kunnan omaisuuden kuntoon ja korjausvelkaan. Tilinpäätösinformaation luettavuuden kannalta olisi suositeltavaa, että määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta annettuihin laskelmiin sisällytettäisiin tieto prosentuaalisista määräraha- tai tuloarviopoikkeamista. 6 Yhteenveto Kunnan talouden tunnusluvut olivat pääosin hyvällä tasolla vuoden 2013 päättyessä, joskin tunnusluvut ovat heikentyneet edellisvuodesta lähentyen kriisikunnan kriteerien tasoa. Kunnan tahtotila säilyä itsenäisenä edellyttää tasapainoista ja tervettä kuntataloutta. Lautakunta katsoo, että kunnan ja kuntakonsernin lainakanta on korkealla tasolla ja toimintakulujen kasvu (5 % edellisvuodesta) oli edelleen liian korkea. Investointien tulorahoitusosuus oli arviointivuonna lautakunnan näkemyksen mukaan riittämätön. Investointien tulorahoituksen kasvattamiseen ja tiukkaan menokuriin tulee tähdätä jatkossa kunnan talouden kestävän kehityksen edistämiseksi. 18

19 Kunnan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin. Lautakunnan näkemyksen mukaan kuntalaisten palveluja on parannettu useilla tehtäväalueilla. Esimerkiksi koululääkärin, geriatrian ja hammashoidon palvelut ovat parantuneet. Talousarviossa asetetut määrärahat ja tuloarviot ylittyivät arviointivuonna useilla tehtäväalueilla, joskin ylitykset olivat edellisvuotta vähäisempiä. Toiminnallisten tavoitteiden tarkoituksenmukaista määrittelyä ja selkeyttä sekä tavoitteiden toteutumisen raportointia ja vertailtavuutta edellisiin vuosiin tulee lautakunnan näkemyksen mukaan edelleen kehittää. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että tilinpäätöksessä esitettäisiin yhteenveto tavoitteiden saavuttamisesta toimialoittain. Lempäälässä 14. toukokuuta 2014 Kirsi Kallio puheenjohtaja Jaana Riikonen jäsen Pekka Viljanen Eero Ruotsila Raili Lilja jäsen jäsen varajäsen 19

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014. vastaukset arviointikertomukseen 2014

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014. vastaukset arviointikertomukseen 2014 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 - vastaukset arviointikertomukseen 2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot