Nebula Oy:n hallituksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nebula Oy:n hallituksen"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS

2 VUOSIKERTOMUS Nebula Oy:n hallituksen toimintakertomus nebula tilikaudelta oy:n Tilinpäätös Tilikaudella toteutetut omistusjärjestelyt, yhtiön hallitus ja tilintarkastaja Yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti ja suunnatuista osakeanneista yhtiön avainhenkilöille. Annit käsittivät yhteensä osaketta merkintähintaan 2,066 per osake. Annit toteutettiin avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön ja näin ollen niillä oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy poiketa osakkaiden etuosto-oikeudesta. Osakeanti ei lisännyt osakepääomaa, vaan merkintähinta ,70 kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Konsernirakenteensa yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi, Rite Internet Ventures AB myi kaikki omistamansa Nebula Oy:n osaketta emoyhtiölleen Rite Internet Ventures Holding AB:lle. Edellä mainittujen järjestelyjen jälkeen Rite Internet Ventures Holding AB omistaa 77,48 % Nebula Oy:n osakkeista. Yhtiökokous valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi Juha Koiviston. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäseninä jatkavat Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Peter Lindell ja Jukka Norokorpi. Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan PricewaterhouseCoopers Oy ja sen vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tiedot toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista Kysyntä Nebulan palveluille jatkui voimakkaana koko tilikauden ajan. Erityisesti yritysasiakkaat osoittivat kasvavaa kiinnostusta Nebulaa kohtaan. Vastataksemme asiakkaiden ja markkinan haasteisiin käynnistimme useita hankkeita, joiden tarkoituksena oli selkeyttää Nebulan tarjoamia palveluja erityisesti keskikokoisille yrityksille. Keskeiset liiketoiminnan kehityshankkeet vuonna keskittyivätkin palvelutarjooman selkeyttämiseen sekä Nebulan verkkosivujen uudistamiseen päivitetyn palvelutarjooman mukaisiksi. Palvelutuotannon toimintaa tehostettiin edelleen jatkamalla ITIL-toimintamallien kehittämistä. Konkreettisesti tämä näkyi esimerkiksi siten, että kaikki palvelutuotannon esimiehet ovat ITIL sertifioituja. Lisäksi käynnistettiin iso hanke keskeisten tuotannonohjausjärjestelmien päivittämiseksi. Hanke valmistuu vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntiä vahvistettiin henkilömääräisesti. Ohjausta ja seurantaa parannettiin CRM järjestelmän uudistuksen myötä. Lisäksi toimenpiteitä yhä suurempien yritysasiakkaiden palvelemiseksi jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Pilvipalvelut kasvoivat voimakkaasti. Erityisesti asiakkaita kiinnostivat kustannussäästöt, joita voidaan saavuttaa keskittämällä infrastruktuuria palvelutoimittajalle. Merkittävinä kehitystoimenpiteinä vuonna oli jatkaa palvelutarjooman ja tuotettujen palveluiden standardointia. Suurempien yritysten kiinnostus Nebulan käyttöpalveluita kohtaan jatkui voimakkaana. Panostukset aikaisempina vuosina sille, että siirtyminen kohti 24/7-yhteiskuntaa tapahtuu, kantoivat hedelmää. Yhtenä suurempana Nebulan kilpailuvalttina on markkinan näkökulmasta aito kyvykkyys palvella yritysasiakkaita 24/7 periaatteella. Odotukset Toimistopalveluille eivät olleet perusteettomia. Asiakkaat ovat yhä valmiimpia siirtämään kriittisiä toimintojaan, kuten sähköpostia ja keskeisiä toimistosovelluksia verkosta hankittaviksi palveluiksi. Panostuksia Toimistopalveluihin tullaan jatkamaan edelleen vuonna Tietoliikenne ja verkot -liiketoiminta kasvoi edelleen voimakkaasti. Erityisesti asiakkaat olivat kiinnostuneita nopeista symmetrisistä yhteyksistä ja yritysverkkoratkaisuista. Useita merkittäviä tuotekehityspanostuksia käynnistettiin vuoden puolivälin jälkeen sekä yhteys- että tietoturvapalveluiden osalta. Hankkeet ovat edenneet suunnitellulla tavalla ja ne vahvistavat Nebulan asemaa markkinoilla vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Tilikauden investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Investoinneilla Nebula on pyrkinyt varmistamaan niin resurssinsa kuin kilpailukykyisyytensä asiakkaiden palvelutarpeiden jatkuvasti kasvaessa. Yhtiö hankki Lauttasaaresta Heikikiläntie 2:sta 1 404,5 m 2 lisää toimitilaa lähinnä tuotanto-, myynti-, asiakaspalvelu- ja hallinto-organisaatiolleen. Nebula Oy:n Lauttasaaressa ja Pitäjänmäellä sijaitsevissa palvelin- ja asiakastukikeskuksissa on kolme ajanmukaista konesalia. Yhtiö on tehnyt päätöksen konesalien laajennuksesta vuonna Henkilöresursseja on tilikaudella lisätty asiakasmäärien kasvua ja tarjooman laajentumista vastaavasti. Tilikauden päättyessä henkilöstöä oli emoyhtiössä 89 ja koko konsernissa 95 (vuonna emoyhtiössä 78 ja koko konsernissa 83). Nebula Oy:llä on kaksi suomalaista kokonaan omistettua tytäryhtiötä, Hi-Tech Store Oy ja Nordic Web Hotel Oy. Tilikauden aikana Hi-Tech Store Oy:n liiketoiminta siirrettiin Nebula Oy:lle. Konsernin liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa (13,3 vuonna 9 kk:lta) ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 9 kk:lta). Liikevoitto sisältää 2

3 TILINPÄÄTÖS IFRS 3:n mukaisesti liiketoiminnan hankintaan liittyviä poistoja ja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Näiden poistojen määrä tilikaudella oli 1300 tuhatta euroa (vuonna 975 tuhatta euroa). Lisäksi liikevoittoon sisältyy liiketoiminnan hankintaan liittyviä lisäkauppahinnan luonteisia työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja noin 1328 tuhatta euroa (vuonna 1040 tuhatta euroa). Rahoitus ja investoinnit Konsernitaseen loppusumma oli 47,8 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 28 prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli 147 prosenttia ja korolliset nettovelat 18,8 miljoonaa euroa. Likvidit varat olivat 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin rahoituslainoissa on kovenanttiehtoja, jotka liittyvät omavaraisuusasteesen ja nettovelkojen suhteeseen käyttökatteeseen. Nebula Oy osti allekirjoitetulla sopimuksella 24 Online Oy:n yritysasiakkaisiin liittyvän verkkoliiketoiminnan. Liiketoiminnan käynnistäminen Nebula konsernissa tapahtui Nebula Oy osti päivätyllä sopimuksella JEP Hosting Oy:n koko osakekannan. Ostettu yhtiö fuusioitiin Nebula Oy:öön ja fuusio merkittiin kaupparekisteriin JEP Hosting Oy:n lopullinen kauppahinta määräytyy ao. liiketoiminnan vuoden 2012 liikevaihdon perusteella. Nebula Oy osti allekirjoitetulla sopimuksella Maxisat Oy:n ADSL-yritysasiakkaisiin kohdistuvan verkkoyhteysliiketoiminnan. Nebula Oy:n tytäryhtiö Nordic Web Hotel Oy osti allekirjoitetulla sopimuksella Greenhost GH Oy:n Ammuu.com -nimellä tuottaman hosting -liiketoiminnan ja liiketoimintaan liittyvän verkkotunnuksen. Konsernin liitetiedossa numero 23 on esitetty kaikki tilikaudella tehdyt liiketoimintojen hankinnat. Konsernin ja emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut, tuhatta euroa, paitsi prosenttiluvut: konserni konserni (9 kk) emoyhtiö emoyhtiö (4 kk) Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto %:a liikevaihdosta 20,5 12,9 16,4 15,9 Nettovelkaantumisaste-% 147,4 228,9 166,8 233,7 Oman pääoman tuotto-% 20,0 4,6 9,2 17,0 Omavaraisuusaste (%) 28,0 23,6 28,0 26,2 Konsernin ja emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: konserni konserni (9 kk) emoyhtiö emoyhtiö (4 kk) Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 ) Tunnuslukujen laskentakaavat: Nettovelkaantumisaste-%: Oman pääoman tuotto-%: Omavaraisuusaste: (korolliset velat rahavarat)/oma pääoma (tulos ennen satunnaisia eriä verot)/oma pääoma oma pääoma/(taseen loppusumma saadut ennakot) 3

4 VUOSIKERTOMUS Tunnuslukujen kehitys Käsillä oleva tilinpäätös on nykyisen Nebula-konsernin toinen. Vuoden konsernin liikevaihto kertyi noin yhdeksän kuukauden pituiselta ajanjaksolta ja emoyhtiön noin 4 kuukauden pituiselta ajanjaksolta eivätkä ne näin ollen ole vertailukelpoisia vuoden 12 kk:n lukujen kanssa. Oman pääoman tuottoprosentin laskennassa vuoden osoittaja on oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiö on tammikuussa käynnistänyt hallituksen hyväksymän Lauttasaaressa sijaitsevan konesalin laajennuksen. Investoinnin suuruus on noin 1,1 miljoonaa euroa. Laajennuksen on määrä valmistua vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Toiminnan arvioidaan kehittyvän edelleenkin myönteisesti. Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan. Konserni kehittää edelleen palveluvalikoimaansa ja tuotantokapasiteettiaan sekä täydentää henkilöresurssejaan. Toimintaan liittyvien riskien arviointia Yhtiön johto on tarkastellut liiketoimintaan liittyviä riskejä osakeyhtiölain säännösten edellyttämällä tavalla. Palveluympäristölle on laadittu toipumissuunnitelma (Disaster Recovery Plan). Teknisiä riskejä on minimoitu investoimalla merkittävästi teknisiin turva- ja varmennusjärjestelmiin, muun muassa automaattisiin sammutus- ja varavoimalaitteisiin sekä ympärivuorokautisiin kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmiin. Yhteyskatkoihin on varauduttu varmentamalla verkkoyhteydet rinnakkaisilla yhteyksillä ja ulkomailla sijaitsevilla teknisillä toimipisteillä. Lisäksi liiketoimintaa turvaavat kattavat riskivakuutukset. Asiakasriskejä puolestaan vähentää asiakkaiden erittäin suuri lukumäärä, jolloin minkään yksittäisen asiakkaan osuus ei ole toiminnalle hallitseva. Yhtiön toiminta ei lisäksi ole erityisen suhdanneherkkää. Tämä perustunee siihen, että yhtiön tarjoamat palvelut ovat kriittisiä asiakkaiden omalle liiketoiminnalle. Konsernin rahoitusasemaan vaikuttavat vuonna tehdyn yritysjärjestelyn yhteydessä nostetut lainat. Korot ja poistot kauppahinnan aineettomiin hyödykkeisiin tehdyistä kohdistuksista alentavat tuloslaskelman osoittamaa tulosta. Samoin vuonna tehtyjen liiketoiminta- ja yritysostojen vastaavat poistot alentavat tuloslaskelman tulosta. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika ja sen muut ehdot on mitoitettu siten, etteivät lainojen hoitokulut ja lainasopimuksiin sisältyvät kovenanttiehdot tuota ongelmia konsernin maksuvalmiudelle. Konsernin taseesta merkittävän osan muodostaa liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä syntynyt liikearvo. Liikearvoon liittyy arvonalentumisriski. Nebula Oy:n johto arvioi, että liikearvoon ja maksuvalmiuteen liittyvät riskit ovat hallittavissa ja että muita toimintaa vaarantavia riskejä ei ole. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,04 euron osingon maksamista osaketta kohti. Osinkojen yhteismäärä olisi noin euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,36 euroa ja tilikauden voitto on ,43 euroa. Konsernin tilikauden tulos on ,26 euroa. 4

5 TILINPÄÄTÖS Konsernin laaja tuloslaskelma *) Liikevaihto , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,43 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö , ,43 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 Liiketoiminnan muut kulut , ,66 Liikevoitto , ,93 Rahoitustuotot , ,92 Rahoituskulut , ,90 Rahoituskulut, netto , ,98 Voitto ennen veroja , ,95 Tuloverot , ,36 Tilikauden voitto , ,59 Tilikauden laaja tulos , ,59 *) 9 kk:n tulos IFRS:n mukaan 5

6 VUOSIKERTOMUS Konsernitase Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo , ,08 Muut aineettomat hyödykkeet , ,78 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , ,05 Laskennalliset verosaamiset , ,48 Muut saamiset , , , ,74 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus , ,82 Myyntisaamiset ja muut saamiset , ,11 Rahavarat , , , ,68 Varat yhteensä , ,42 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakeanti ,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Kertyneet voittovarat , ,59 Oma pääoma yhteensä , ,59 Velat Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta , ,67 Pääomalainat , ,00 Laskennalliset verovelat , ,39 Muut pitkäaikaiset velat , , , ,37 Lyhytaikaiset velat Lainojen lyhennysosuudet , ,00 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat , ,17 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat , , , ,46 Velat yhteensä , ,83 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,42 6

7 TILINPÄÄTÖS Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Tilikauden alussa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden laaja tulos Voitto 0,00 0, , ,59 Laaja tulos 0,00 0,00 0, , ,59 Liiketoimet omistajien kanssa Pääomasijoitus omistajilta ilman osakkeiden liikkeellelaskua ,00 0, , ,00 Osakkeiden liikkeellelaskusta saadut maksut 2 500,00 0, , ,00 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä ,00 0, , ,00 Tilikauden lopussa ,00 0, , , ,59 Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Tilikauden alussa ,00 0, , , ,59 Tilikauden laaja tulos Voitto 0,00 0,00 0, , ,26 Laaja tulos 0,00 0,00 0, , ,26 Liiketoimet omistajien kanssa Osakkeiden liikkeellelaskusta saadut maksut 0, , ,70 0, ,70 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0, , ,70 0, ,70 Tilikauden lopussa , , , , ,55 7

8 VUOSIKERTOMUS Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirrat Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta , ,60 Maksetut korot , ,97 Maksetut verot , ,22 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat , ,41 Investointien rahavirrat Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla , ,63 Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla ,04 0,00 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta , ,16 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot , ,00 Aineettomien hyödykkeiden hankinta ,84 0,00 Myytävissä olevien rahavarojen myyntitulot 0, ,21 Vakuustalletuksen palautus ,50 0,00 Vuokravakuustalletusten lisäys ,57 0,00 Saadut korot , ,92 Investointeihin käytetyt nettorahavarat , ,66 Rahoituksen rahavirrat Osakepääomaan kirjatut maksut 0, ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korotus , ,00 Lainojen nostot 0, ,00 Lainojen takaisinmaksut , ,00 Rahoitusleasingvelkojen maksut ,67 0,00 Rahoituksesta kertyneet nettorahavirrat , ,00 Rahavarojen nettolisäys , ,75 Rahavarat tilikauden alussa ,75 0,00 Rahavarojen muutos , ,75 Rahavarat tilikauden lopussa , ,75 8

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

sisältö LIIKETOIMINTA-ALUEET TILINPÄÄTÖS 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi 2010 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia

sisältö LIIKETOIMINTA-ALUEET TILINPÄÄTÖS 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi 2010 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia Vuosikertomus 2010 I sisältö 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi 2010 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia LIIKETOIMINTA-ALUEET 8 Palvelimet 10 Yhteydet 12 Sovellukset 14 Webhotellit 16 Referenssit

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi 1.5.2013 toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19).

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa Tilinpäätös 2009 Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa 2 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus s. 4 Konsernin tuloslaskelma s. 12 Konsernin tase s.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 - Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013

SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013 SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013 Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö.

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot