Tutkimusraportti. Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus Oona Peltonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus 2009. 10.2. 2010 Oona Peltonen"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus Oona Peltonen

2 Sisältö aihealueittain: 1. Tutkimuksen tarkoitus 2. Toteutus 3. Vastaajien demografinen jakautuminen: Sukupuolijakauma, ikä, sosioekonominen status, asuinpaikkakunnat 4. Kelaa! mainosten tunnettuus 5. Kampanjan tarkoituksen ymmärtäminen ja mainosten herättämät ajatukset 6. Kampanjan mahdollisuudet vaikuttaa kulutustottumuksiin 7. Kulutustottumuksia koskevat kysymykset Ostoskäyttäytyminen ja asenne ympäristön kannalta, ympäristömerkkien tunnettuus, jäätteet ja tavaroiden yhteiskäyttö, kestävä kulutus työ- tai opiskeluympäristössä, liikkuminen ja energiankulutus, mielipiteitä ja asenteita ympäristöasioista tiedottamisen ja tiedon saamisen suhteen 8. Loppuhuomiot

3 1.Tutkimuksen tarkoitus Selvittää: ovatko Kelaa! hankkeen viikoilla näytetyt mainosvideot (sekä kampanjan esitelehtiset) saaneet näkyvyyttä ja radiomainokset kuuluvuutta, onko hankkeen tavoite ymmärretty oikein ja mitä ajatuksia mainokset ovat herättäneet onko hankkeella kuluttajien mielestä mahdollisuus vaikuttaa kulutustottumuksiin muutamia yleisiä kuluttamistottumuksia sekä asenteita kestävään kulutukseen ja ympäristökysymyksiin

4 2. Toteutus Kyselyyn kerättiin vastauksia kahdella eri tavalla: haastatteluna yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijoiden kanssa. myöh. tarvittaessa haastattelu, tummanvihreällä värillä korostettuna Internet-kyselylomakkeella Webropol -kyselytyökalun avulla, jossa vastauksia kerättiin aikavälillä myöh. tarvittaessa nettikysely, tummansinisellä värillä korostettuna Haastatteluissa oli käytössä kaksi lyhyttä versiota kyselylomakkeesta, nettikysely sisälsi vastaavat kysymykset sekä melko laajan kulutuskäyttäytymisen ja asenteiden lisäosion. Muutamia kysymyksiä on poimittu tai mukailtu Suvi Pulliaisen vuonna 2009 tehdystä opinnäytetyöstä, jonka kyselykaavake pohjautuu Turun yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksiin vuosilta 1999 ja 2004.

5 Vastauksia kertyi nettikyselyyn 265kpl ja haastatteluihin n.199 kpl Nettikyselyä levitettiin yhteisöpalvelu Facebookin kautta ja sähköpostin välityksellä, [Ville, missä?] Suulliset haastattelut tehtiin Turussa ja lähipaikkakunnilla: Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat tekivät haastattelun tutkimuksentekokurssin harjoituksena. Haastattelut ovat siten suurehkon, tutkimuksen teossa kokemattoman ryhmän keräämiä ja niihin tulee suhtautua sen mukaisesti. Muun muassa opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuudet ja kontaktit erilaisiin ihmisryhmiin vaikuttavat saatujen vastausten kokonaisuuteen. Nettikyselyn on toteuttanut Turun yliopiston mediatutkimuksen opiskelija osana työharjoittelujaksoa. Myös nettikysely on tekijälle ensimmäinen tutkimusprojekti, joten kokemattomuus saattaa vaikuttaa esimerkiksi kysymyksenasetteluun, vastausten analyysiin ja raportin esillepanoon

6 3. Vastaajien demografinen jakautuminen Naiset ovat osallistuneet selvästi miehiä halukkaammin sekä nettikyselyyn että haastatteluun. Nettikyselyssä naisvastaajia oli 70%, haastatteluissa 60%. Varsinkin nettikyselyn vapaaehtoisuus ja jakelukanavat ovat todennäköisesti korostaneet aiheesta kiinnostuneiden tai kriittisesti ajattelevien määrää Aikaisemman kokemuksen valossa naisten suuri osuus selittyisi suureksi osaksi sillä, että he ovat kiinnostuneempia ja tiedostavampia ympäristöasioista kuin miehet keskimäärin. Sosioekonomista statusta kartoitettiin nettikyselyssä luokituksella Opiskelija/koululainen Työntekijä - Alempi toimihenkilö - Ylempi toimihenkilö Yrittäjä Työtön Eläkeläinen - Muu (mikä?). Opiskelijoita ja Työntekijöitä oli kumpaakin yli 20% vastaajista, Alempia ja Ylempiä toimihenkilöitä yhteensä noin kolmannes. Yrittäjiä on vähiten, noin 3%. Muu vastauksen tarkennuksina esiintyi mm. kotiäitiys ja pitkittynyt sairausloma Haastattelussa vaihtoehtoina olivat Opiskelija Työssäkäyvä Työtön Eläkeläinen - Muu (mikä?). Vastaajista puolet on Työssäkäyviä ja lähes 40% Opiskelijoita. Työttömiä on vain 5%. *kuvio on tehty ristiintaulukoimalla nettikyselyn vastauksista

7 Asuinpaikkakuntia kertyi nettikyselyssä yhteensä 76kpl. Asuinkunnat on kaaviossa jaoteltu Länsi-Suomen, Etelä-Suomen ja Oulun läänien alueisiin, joista eroteltuna vielä Varsinais-Suomi (mainoskampanjan esitysalue). Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Numerot ilmaisevat paikkakuntamainintojen yhteismäärää sektoria kohti. Maantieteellisesti vastaajat painottuvat odotetusti mainoskampanjan esitysalueelle, mutta yllättävää on, että loput vastauspaikkakunnista hajautuvat lähes koko Suomen alueelle. Tästä voidaan todeta, että kysely on itseasiassa ilman lisäkuluja laajentanut Kelaa! -mainosten näkyvyyttä. Haastatteluissa paikkakuntien kirjo on pienempi 75% vastaajista on turkulaisia. Seuraavaksi eniten (7%) vastaajia on Salosta. Muut esille tulleet paikkakunnat mainittiin 1 6 kertaa. Yhteensä eri paikkakuntia kertyi 15 kpl: Forssa, Helsinki, Kaarina, Koski TL, Marttila, Mynämäki, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Somero, Tarvasjoki, Turku, Uusikaupunki, Vahto

8 Oheinen kaavio kuvaa nettikyselyn vastaajien sosioekonomista jakaumaa edellä mainituilla alueilla. Lähes kaikki ryhmät ovat edustettuina kaikilla alueilla. Varsinais-Suomen alueella vastaajat ovat yleisimmin ylempiä ja alempia toimihenkilöitä. Työttömiä vastaajia on vähiten. Kaavioissa prosentit kuvaavat kunkin värin osoittaman vastauksen jakautumista alueiden välillä, toisin sanoen yli 75% kaikista vastanneista ylemmistä toimihenkilöistä (ruskea palkki) on kotoisin Varsinais- Suomesta. Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta.

9 Ikäjakauma on verrattain tasainen nettikyselyssä: vanhimmat vastaajat ovat vuonna 1939 syntyneitä ja nuorimmat vuonna Suurin ikäpiikki on vuonna 1983 syntyneet, joita on noin 6%; vuosina syntyneitä on aavistuksen enemmän kuin sitä vanhempia tai nuorempia. Haastatteluissa ikäjakauma sen sijaan painottuu voimakkaasti haastattelijoiden omaan ikäluokkaan: vuosina 1985 ja -86 syntyneitä on 20% vastaajista. Ikähaarukka on kuitenkin laajempi, vuodesta 1936 vuoteen Haastatteluvastaajien painottuminen alueellisesti ja iällisesti on johdettavissa haastattelijoiden aikataulu- liikkuvuus- ym. seikkoihin. Vastaavasti jakelukanavilla on vaikutuksensa myös nettikyselyn vastaajaryhmän koostumukseen. Tämä vinouma on syytä huomioida myöhempiä tuloksia tarkastellessa.

10 4. Kelaa! mainosten tunnettuus nettikyselylomakkeeseen upotettujen videoiden katselun jälkeen yli 70% kaikista vastaajista valitsi vaihtoehdon Minulla ei ole mitään muistikuvaa tästä mainoksesta. 10% muisti varmasti nähneensä ja hieman alle 20% muisteli ehkä nähneensä mainokset. Alueellinen jakautuminen seuraavalla sivulla. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Luvut tarkoittavat vastausmääriä, eivät prosentteja. Haastattelujen yhteydessä vastaajille näytettiin sekä ruutukaappaus-kuvasarjoja mainosvideoista että muuta Kelaa! Kampanjaan liittyvää esitemateriaalia. Vain vajaa kolmannes haastatelluista tunnisti mainokset, vaikka valtaosan kotipaikkakunta on mainoksen esitysalueella eli Varsinais-Suomessa. Muutamat kertoivat luulleensa kyseessä olevan KELA:n mainoksen. Mainoksen tunnistaneiden keskuudessa sekä haastattelussa että nettikyselyssä selkeä enemmistö on nähnyt mainoksen televisiossa tai lehdissä. Haastatteluvastauksissa radio ja internet olivat tasaisen vähälukuisia Nettikyselyssä mahdollisesti kysely-ympäristön aktivoimana internetistä muistettiin mainoshavaintoja puolet enemmän kuin radiosta

11 1. Video: kimppakyyti 2. video: valmiustila Kelaa! Kampanjan tuoreimpien mainosvideoiden näkyvyys tai mieleenpainuvuus on esitysalueella Varsinais-Suomessa melko hyvä: huomattavan moni muistaa varmuudella tai ehkä nähneensä kummatkin mainokset. Hieman yllättäen kaikilta alueilta löytyy niitä, jotka ovat mielestään varmuudella nähneet mainosvideot. Tämä tosin saattaa selittyä esimerkiksi ammatti-intresseillä ja sosiaalisilla verkostoilla, sillä videot olivat jo saatavilla myös Youtube-sivustolla kyselyn tekoaikana. Kaavioissa prosentit kuvaavat kunkin värin osoittaman vastauksen jakautumista alueiden välillä, toisin sanoen 50% kaikista ei ole muistikuvaa vastauksista (sininen palkki) on tullut Varsinais-Suomen alueelta. Saatavissa ei ole vertailutietoa yksittäisen alueen kaikkien vastausten keskinäisistä tarkoista suhdeluvuista. *Kaaviokuvat Webropol-kyselyohjelmasta.

12 5. Kampanjan tarkoituksen ymmärtäminen ja mainosten herättämät mielikuvat Avoin kysymys: Mikä on mielestäsi kampanjan tarkoitus? Avoimet, sanalliset vastaukset olivat lyhyitä ja yleisluontoisia. Niitä on vaikea luokitella niin täsmällisesti, että tuloksista voitaisiin laskea tarkkoja prosenttiarvoja. Alla on kuitenkin summattu vastausten päälinjat ja niiden suhteellinen yleisyys. Noin puolet kaikista vastaajista sekä haastatteluissa että nettikyselyssä ymmärsivät kampanjan tarkoitukseksi energian (sähkön), luonnon tai rahan säästämisen ja kulutuksen hillitsemisen. Muita yleisimpiä tarkoituksia vastaajien mielestä ovat Valistaminen, neuvominen, asennekasvatus, vaikutuspyrkimys (konkreettinen opettaminen, pyrkimys toiminnan aikaansaamiseen kuluttajissa) Herättely, muistuttaminen (yleisöllä on jo tietoa, mutta sitä ei vielä käytetä; annetaan pohdittavaa) Haastatteluissa nousi esiin myös ilmastonmuutoksen estäminen ja kestävän kehityksen/ympäristöystävällisyyden edistäminen. Nämä todennäköisesti liittyvät enemmän muihin näytettyihin kampanjaesitteisiin kuin mainosvideoihin. Hyvin harva vastaaja ei ollut ymmärtänyt tarkoitusta tai oli tulkinnut sen poikkeuksellisesti. Joissakin poikkeavissa tulkinnoissa ymmärrettiin kampanja tavallisiksi mainoksiksi, joissa koitettiin markkinoida tiettyä tuotetta (kuponkeja) tai firmaa, eli mainoksia ei tunnistettu yhteiskunnallisiksi. Osa vastaajista oli ensin luullut kyseessä olevan KELA:n mainos.

13 Tarkoituksen ymmärtäminen suomalaisten suhtautuminen yhteiskunnalliseen mainontaan Mikä on mielestäsi kampanjan tarkoitus? kysymyksellä selvitettiin, miten hyvin mainosten tarkoitus on mennyt perille. Tulokset ovat odotetun laisia, eli valtaosa vastaajista oli hahmottanut kyseessä olevan valistuksellinen, yhteiskunnallisesti vaikuttamaan pyrkivä mainoskampanja. Tässä mielessä kampanjan toteutus on onnistunut hyvin, joskin esiin nousi myös erehdyttävyys Kelaa! sloganin ja Kansaneläkelaitoksen (KELA:n) välillä. Yhteys tuskin on kuitenkaan haitallinen mainoskampanjan tavoitteille, sillä KELA on valtiollinen laitos, jonka voidaan katsoa ajavan kansalaisten etua ja hyvinvointia pikemmin kuin vaikkapa tavoittelevan voittoa mainonnalla. Muutamat yksittäiset vastaajat pitivät kampanjan mainoksia tavallisena, voiton tavoitteluun perustuvana markkinointina. Yksilöiden välisissä tulkintaeroissa esiintyy kuitenkin aina väistämättä viestin lähettäjän kannalta vääriä tulkintoja. Tässä tutkimuksessa näiden määrä on kuitenkin niin pieni, että viestin tarkoituksen voidaan päätellä olleen helposti tulkittavissa aiotulla tavalla. Pauliina Aarva (Terveysvalistuksen kuvia ja mielikuvia,1991) on tutkinut terveysvalistuksen vastaanottoa julisteista, ja toteaa aiempaa tutkimuskirjallisuutta kokoavasti, että suomalaisten suhtautuminen yhteiskunnalliseen valistukseen (johon terveysvalistus ja ympäristövalistus sisältyvät) on hyvin positiivista, toisin sanoen valistuksen viestintäilmasto on hyvä. Tämä tarkoittaa, että yhteiskunnallista viestintää pidetään yleisesti tärkeänä ja tarpeellisena ja se hyväksytään, vaikka usein valistusaiheiden katsotaan koskevan muita enemmän kuin itseä. Tämä on nähtävissä erityisen hyvin seuraavan avoimen kysymyksen vastauksissa.

14 Avoin kysymys: Mitä ajatuksia mainokset herättivät? Nettikyselyssä vastaajat kuvailivat monipuolisesti mainosten herättämiä ajatuksia, ja haastatteluvastaukset seurailevat samoja teemoja: Mainosten takana olevan idean/sanoman tärkeys, muistuttamisen tarpeellisuus, yleisesti positiiviset ajatukset; viestin yleistäminen ja kritiikki kuluttajien toimintaan tai toimimattomuuteen. Tämä vastausteema ilmentää selvästi Aarvan(1991) mainitsemaa positiivista valistusilmastoa, mutta ei paljasta kovinkaan henkilökohtaisia tuntemuksia. Noin kolmannes vastauksista ilmentää tätä teemaa tällaista tarvitaan enemmänkin, Ei tuhota ilmastoa, luonnonvarojen säästäminen Oman toiminnan reflektointi: jo omaksutut positiiviset toimintamallit, huono omatunto ja syyllisyyden tunne, asiaa pohdittavaksi, Samaa mieltä oleminen Tässä vastaustyypissä mainoksia suhteutetaan aktiivisemmin omaan toimintaan ja ajatusmaailmaan. Mainoskampanjan tavoitteiden kannalta tämäntyyppiset reaktiot ovat toivotuimpia, sillä vastaanottaja ei pelkästään hyväksy mainosta sosiaalisen normin perusteella, vaan tarkastelee sitä suhteessa itseensä. Tällöin mainoksella on mahdollisuus tukea jo olemassa olevaa toivottua käytösmallia tai liikauttaa ainakin hetkellisesti pohtimaan mahdollisia muutoksia. Aarva summaa valistuksen vaikutustukimuksien tuloksista, että suorat asennemuutosvaikutukset ovat yleensä hyvin lyhytaikaisia, mutta valistuksella on tehtävänsä yleisen mielipideilmaston ohjaamisessa vähitellen. Noin neljäsosa vastauksista sopii tähän teemaan totta se on!, menin itseeni ja mietin mitä omalta kohdalta opettelisin tekemään

15 Mainosten (positiiviset tai neutraalit) ominaisuudet kuten hauskuus, nostalgisuus, säästäminen, vinkkien näppäryys/hyödyllisyys. (myös yleinen ilmeen hyväksyminen: ihan ok ) Monissa vastauksissa keskityttiin pelkästään tai muun ohella mainosten ulkoisiin ominaisuuksiin ja viestin käyttökelpoisuuteen. Näiden vastausten perusteella Kelaa! mainoksien ominaisuuksista hyviä olivat tyylin hauskuus ja nostalgisuus ja viestin konkreettisuus ja siitä seuraava hyödyllisyys tai käyttökelpoisuus. Reilu kolmannes ajatuksista kohdistui mainosten arvioinnin teemaan ulkoasu Kössi-Kengurua ja South Parkia, mutta onhan noissa positiivinen viesti sormella heristelyn sijaan. Neutraalius mainoksia tai aihetta kohtaan, ei uutta tietoa, ei herätä kiinnostusta Jotkin vastaukset olivat yksinkertaisuudessaan: neutraaleja [ajatuksia]. Edellä mainittuja teemoja pienempi neutraalien ja välinpitämättömien vastausten ryhmä esittää perusteluiksi, että mainokset eivät herätä ulkoasullaan mielenkiintoa tai niissä tarjottu tieto on ennestään tuttua (ja siksi tylsää ). Negatiivisen ajatukset,enimmäkseen ulkoasuun liittyviä Monissa vastauksissa positiivisena nähty vanhanaikaisuus retrona assosioitui joillakin vastaajilla negatiivisesti taantumuksellisuuteen tai vanhojen aikojen niukkuuteen, joihin palaamista pidettiin ei-haluttavana. Myös mainosten lyhyttä kestoa kritisoitiin. Mainoksia pidettiin myös ärsyttävinä, tarkemmin sanoen ääninäyttely, Kelaa! slogan, lapsellisuus ja halvan näköisyys aiheuttivat närästystä. Nämä ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi samoja aiheita joita useammissa kommenteissa kehuttiin, joten oleelliseksi kehitysideaksi nousee Kelaa! huudahduksen korvaaminen. Kokonaisuudessaan melko vähän välinpitämättömiä tai negatiivisia kommentteja, kritiikkiä esiintyi noin kymmenesosassa vastauksia. Hauskaa retroa; tosin olen kuullut valitettavan, että miksi nämä ekomainokset antavat aina asiasta niin ankean ja vanhanaikaisen kuvan.

16 6. Kampanjan mahdollisuudet vaikuttaa kulutustottumuksiin Sen mukaan, onko vastaaja nähnyt kampanjan aikaisemmin vai vasta kyselyn yhteydessä, kysyttiin Koetko, että kampanja on vaikuttanut kulutustottumuksiisi tai Voisiko tämä kampanja vaikuttaa kulutustottumuksiisi. Vastauksista erottuu neljä kategoriaa: 1. Kyllä 2. Ei vaikutusta (koska toteuttaa jo tarpeeksi kampanjan ajatuksia) 3. Ei (ei pysty toteuttamaan, ei tunne aihetta tarpeeksi, ei kiinnosta, muu syy) 4. Ehkä, joskus tai hieman Näistä kaksi ensimmäistä osoittautuivat yleisimmiksi sekä kampanjan aiemmin nähneillä että ensi kertaa näkevillä. *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten prosenttiarvot ovat suuntaa-antavia

17 Vastauksista on havaittavissa, että kampanjaan ensikertaa tutustuvat ovat yleisesti positiivisempia mahdollisten vaikutusten suhteen: Kyllä ja Ehkä - vastaukset ovat yleisempiä, ja muodostavat yhteensä yli puolet vastauksista. Aikaisemmin kampanjan nähneissä Ei, koska tekee jo tarpeeksi -kategoria on kaksinkertainen verrattuna ensi kertaa nähneiden vastauksiin. Vastaavasti ensikertaa nähneiden vastauksissa korostuivat Ehkä ja Ei (muu syy) - kategoriat. Yleisin Ei-vastauksille annettu selitys oman toiminnan lisäksi oli se, ettei mainoksissa ole uutta tietoa tai niillä ei ole riittävästi näkyvyyttä vaikutusten aikaansaamiseksi. Positiivisessa hengessä annetut kommentit näkyvyydestä ilmaisivat toiveita, että mainoskampanja näkyisi laajemmin tai kestäisi pidempään. Sekä itse mainoksen, että niiden esitysjakson todettiin olevan liian lyhyitä, jotta ne saisivat aikaan todellisia muutoksia. Positiivinen valistusilmasto näkyy jälleen siinä, että varsinkin ensi kertaa mainoksen näkevät uskovat vahvasti niiden herättelykykyyn. Vaikka mainosten toimintavinkkejä kehuttiin käytännöllisen käyttökelpoisiksi, valtaosa toteuttaa jo annettuja ohjeita samoista tai muista syistä. Siksi onkin melko ymmärrettävää, että mainosten asiaa pidettiin myös menneen talven lumina ja toivottiin uusia neuvoja.

18 7. Kulutustottumuksia koskevat kysymykset Valtaosa seuraavista kysymyksistä on esitetty vain nettikyselyssä. Kaavioita tarkastellessa onkin syytä kiinnittää huomiota myös siihen, mistä kulloisenkin tiedon kerrotaan olevan peräisin.

19 Seuraavaksi käsittelyssä ovat viisi kysymystä, jotka selvittivät ostoskäyttäytymistä ja asenteita ympäristön kannalta: 1. Miten toimit seuraavissa tilanteissa? (monivalinta) 2. Millä perusteella teet ostopäätöksesi? (tuotteen ominaisuudet kuten hinta, alkuperämaa, tuotemerkki jne. monivalinta) 3. Minkälaisissa tuotteissa tarjoukset ja alennukset menevät muiden ostokriteerien edelle? (avoin kysymys) 4. Kuinka usein käyt ostoksilla, ja mitä kulkuvälinettä pääasiassa käytät? (avoin kysymys) 5. Koetko, että voit kulutusvalinnoillasi vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Miten? (avoin kysymys) Kysymyksiä 1, 2 ja 4 on mukailtu Suvi Pulliaisen tutkimuksen pohjalta

20 Kaupassa käydessäni: Miten toimit seuraavissa tilanteissa? Haastatteluvastauksissa vaihtoehdot jakautuvat siten, että 24 % ostaa yleensä uuden muovikassin, 11 % ottaa mukaan vanhan muovikassin ja 66 % käyttää yleensä kangaskasseja. Tämän tutkimuksen mittakaavassa näyttäisi näkyvän positiivinen suuntaus kauppakassikulttuurissa ; kangaskassien käytön määrää ei voida suoraan yleistää, mutta ero on silti merkittävä. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. *Ristiintaulukoinnit on tehty nettikyselyn pohjalta. On kuitenkin otettava huomioon, ettei tutkimuksessa selvitetty kuinka pitkä käyttöikä kangaskasseilla keskimäärin on.

21 Vihannesosastolta ostan mieluiten: Haastatelluista vain 27 % ostaa mieluiten vihannesosastolta kauden sesonkituotteita. 35 % Sen sijaan ostaa lähes aina samoja vihanneksia riippumatta alkuperämaasta tai vuodenajasta, ja 37 % pyrkii silloin tällöin tekemään ekologisia valintoja. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. *Ristiintaulukoinnit on tehty nettikyselyn pohjalta.

22 Millä perusteella teet ostopäätöksesi? Sekä haastatteluissa että nettikyselyssä kysyttiin kolmea tärkeintä kriteeriä ostopäätöstä tehdessä. Haastatteluissa ne jopa pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen jos mahdollista. Hinnan ja laadun suuri suosio ei yllätä, varsinkaan kun ne olivat listan ensimmäisenä. Kiinnostavaa on silti se, että vastaajat kiinnittävät enemmän huomiota alkuperämaahan, ympäristöystävällisyyteen ja kestävyyteen kuin tuotemerkkiin. Mainosten hyödyntämisen (tai niiden vaikutukselle alistumisen ) myöntäminen ei useinkaan ole sosiaalisesti suotavaa, joten vastausmäärä on sen osalta odotetunlainen. Seuraavalla sivulla on esitetty tarkemmin valintojen jakautuminen sosio-ekonomisissa ryhmissä. *Kaavio haastatteluvastauksista. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

23

24 Minkälaisissa tuotteissa tarjoukset ja alennukset menevät muiden ostokriteerien edelle? Ostosten peruskriteereistä luovutaan toisinaan edullisten tarjousten sattuessa kohdalle. Avoimella kysymyksellä selvitettiin, minkä tyyppisissä tuoteryhmissä tämä on erityisen yleistä: Elintarvikealennukset houkuttelevat kaikkein useimpia oli kyse sitten yksittäisestä tuotteesta kuten kahvi, tai tuoteryhmästä kuten liha- tai maitotuotteet.peruselinehtona ravinnon riittävä saanti menee helposti eettisten kriteerien ohi toisinaan. kaikki tai melkein kaikki tuotteet elintarvikkeet vaatteet, jalkineet, kodintekstiilit pesuaineet, kosmetiikka, pehmopaperit elektroniikka, kodinkoneet ei missään tuotteissa eos muut *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten osuudet ovat suuntaa-antavia Vaatteita, jalkineita ja kodintekstiilejä ostetaan myös paljon tarjousten perusteella. Nämä tuotteet ovat usein hintavia, ja niiden ympäristövaikutukset eivät ole aivan yhtä pinnalla mediassa kuin elintarvikkeiden tai elektroniikan ohitettavia kriteerejä on siis mahdollisesti kuluttajan tiedossa keskimääräistä vähemmän. Pesuaineiden, kosmetiikan ja pehmopapereiden osuus on huojentavasti pienempi kuin kaksi edellistä, mutta silti merkittävä. Pesuainevalinnoissa ympäristövaikutukset saattavat vaihdella huomattavasti! Elektroniikka ja kodinkoneet sekä muut kalliit kertaostokset laittavat harkitsemaan hintaa hyvin huolellisesti. Näistä valtaosassa kuitenkin on myös energialuokiteltu nykyään, joten kuluttaja ei joudu tekemään valintoja sokkona. Kiinntoisaa on myös huomata, että lähes saman verran vastaajista on vastannut ei missään tuotteissa kuin kaikissa tuotteissa.

25 Kuinka usein käyt ostoksilla, ja mitä kulkuvälinettä pääasiassa käytät? Ostoksillakäyntien määrää ja kulkuvälineitä kysyttiin avoimella kysymyksellä, jotta saataisiin tarkempaa tietoa kuin etukäteiskategorisoinnilla. Taulukossa näkyvät luokat on tehty vastausten perusteella; joka toinen päivä on sisällytetty luokkaan 0 3 krt viikossa. Ostoksilla käydään pääasiassa korkeintaan kolmesti viikossa, joko omalla autolla, pyörällä tai kävellen. Autolla kaupassakäynti kuitenkin yhdistetään melko usein työ- tai muihin matkoihin, ja muutamat jopa mainitsivat käyttävänsä kimppakyytiä. *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten osuudet ovat suuntaa-antavia

26 Koetko, että voit kulutusvalinnoillasi vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Miten? Jälleen avoimella kysymyksellä selvitettiin, miten optimistisia kuluttajat ovat omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa ilmastomuutokseen. Valtaosa oli sitä mieltä, että kuluttaja voi vaikuttaa vaikka vain vähänkin. Vastauksista nousi esille kuvaajassa esitettyjä yleisiä teemoja; liikkumiseen ja matkailuun sisältyy oman kulkemisen lisäksi esimerkiksi tuotteiden kuljetusmatkat. Ruokavalinnat kuvastavat esim. kasvisruokavalion ympäristöhyötyjen tiedostamista. Muutamat vastaajat toivat myös esiin kuluttajien vaikutuksen markkinoihin, ja toisaalta oman esimerkin näyttämisen muiden kannustamiseksi. *Kuvaajat on tehty avointen vastausten analyysin perusteella, joten ne ovat suuntaa-antavia.

27 Seuraavaksi käsittelyssä ovat nettikyselyn 5 kysymystä, jotka selvittivät ympäristömerkkien tunnistamista, jäätteiden syntyä ja lajittelua sekä tavaroiden yhteiskäyttöä: 1. Mihin merkkeihin seuraavat väiteet liittyvät? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 2. Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ruuan pois heittämistä taloudessasi (monivalinta) 3. Paljonko elintarvikkeita ja valmista ruokaa päätyy roskikseen? (kuinka usein) (monivalinta) 4. Onko kotinne läheisyydessä keräyspisteet seuraaville jätteille? Lajitellaanko taloudessanne mainitut jätteet? (monivalinta) Kysymys on mukailtu Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 5. Onko ystävä- tai perhepiirissäsi tavaroita yhteiskäytössä? (monivalinta)

28 Mihin merkkeihin seuraavat väiteet liittyvät? Nettikyselyssä näytettiin viittä ympäristömerkkiä ja annettiin kuusi väittämää, jotka vastaajat yhdistivät mielestään oikeaan merkkiin. Nähtävästi nämä merkit ovat jo hyvin tunnettuja kuluttajien keskuudessa.

29 Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ruuan pois heittämistä taloudessasi Vastaajia pyydettiin arvioimaan neljän pisteen asteikolla, kuinka hyvin kuusi väittämää sopivat oman talouden ruuankulutukseen. Hyvin harvassa taloudessa ainakaan myönnetään ruuan pääsevän pilaantumaan niin että se pitää heittää pois. Erityisen vahvasti on vastustettu lämpimään unohtamista ja saman ruuan uudelleen syömisen epämiellyttävyyttä. Jos kaivataan mahdollisia selityksiä maanlaajuisesti suuriksi todettuihin ruokajätemääriin, sitä voitanee hakea tämän perusteella mm. heräte- tai suunnittelemattomista ostoksista, suurien pakkauskokojen suhteellisesta halpuudesta ja valmiin ruuan pilaantumisesta säilytyksessä. Kaksi viimeksimainittua riippuvat todenäköisesti tiedoista ja käytännöistä, jotka liittyvät yleisesti ruuan säilyvyyteen, esim. mitä kaikkea voi pakastaa ja mikä on pakkausmerkinnän ja todellisen pilaantumisajan suhde missäkin tuotteessa.

30 Paljonko elintarvikkeita ja valmista ruokaa päätyy roskikseen? (kuinka usein) Tämän kyselyn perusteella kotitalouksista näyttäisi syntyvän melko vähän elintarvikejätettä. *Kaaviot Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

31 Onko kotinne läheisyydessä keräyspisteet seuraaville jätteille? Lajitellaanko taloudessanne mainitut jätteet? Kaupunkialueilla jätteidenkeräyspisteet on tiukasti säädelty ja niiden määrä ja sijainti viranomaisten tiedossa; tämä ei kuitenkaan kerro haja-asutusalueiden lajittelumahdollisuuksista eikä asukkaiden kokemuksesta siitä, onko lajittelupiste kodin läheisyydessä. Läheisyyteen liittyy myös se, ovatko lajittelupisteiden paikat hyvin tiedossa. Tämän kyselyn perusteella keräyspisteet ovat hyvin tiedossa ja käytössä. Huomionarvoista on varsinkin se, että biojätteen huolellisemmalle talteenotolle olisi potentiaalia. Biojätteen kertoo lajittelevansa lähes yhtä moni kuin tietää sen keräyspisteen olemassaolosta, ja lopuistakin puolet olisi valmiita lajittelemaan mikäli resurssit tai tila sen sallisi. (huom: kodin läheisyydessä oleva biojätteen keräyspiste voi yhtä hyvin olla oma komposti kuin viranomaisten järjestämä keräyspiste)

32 Onko ystävä- tai perhepiirissäsi tavaroita yhteiskäytössä? Vastaajat saivat valita listasta kaikki haluamansa vaihtoehdot. Eniten yhteiskäytössä ovat painotuotteet: erilaiset lehdet kestävät monta lukukertaa, ja etenkin harraste- ja elämäntapalehdet ovat ajankohtaisia pitempäänkin. Seuraavaksi yleisintä on työkalujen ja koneiden sekä kuljetusvälineiden, toisinsanoen kalliiden mutta usein harvakäyttöisten laitteiden ja välineiden, yhteiskäyttö. Kotitalouslaitteita ja pienelektroniikkaa ei juuri lainailla Lasten lelut, vaatteet ym tarvikkeet eivät nähtävästi ole kovin yleisesti yhteiskäytössä: tässä vastaajat ovat todennäköisesti nähneet merkityseron yhteiskäytön ja uloskasvettujen eteenpäinantamisen välillä. *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

33

34 Nettikyselyssä tarkasteltiin myös, näkyykö kestävä kulutus työ- tai opiskeluympäristössä ja minkälaista on vastaajien liikkuminen ja energiankulutus: 1. Onko opiskeluyhteisössäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? / Onko yrityksessäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? (monivalinta) 2. Pyritkö käyttämään kimppakyytejä aina kun mahdollista? (monivalinta) 3. Käytätkö tällä hetkellä kotonasi energiansäästölamppuja? (monivalinta) (Tämä kysymys esitettiin myös osassa haastattelulomakkeista) 4. Kiinnitätkö huomiota veden- ja energiankulutukseen jokapäiväisessä elämässä seuraavilla tavoilla? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 5. Miten pääasiassa (enemmän kuin puolet matkoista) liikutte työ- ja opiskelumatkoillanne? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta

35 Onko opiskeluyhteisössäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? / Onko yrityksessäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? Nettikyselyyn tehtiin valikoituva kysymys, joka määräytyy sen mukaan onko vastaaja ilmoittanut perustiedoissa olevansa opiskelija, työntekijä/alempi-/ylempi toimihenkilö tai yrittäjä. Valitettavasti tekninen virhe ohitti työntekijöille suunnatun version, ja se jäi vaille vastauksia. Oheiset kaaviot kuvaavat 1) opiskelijoiden (vastaajia 57kpl) ja 2) yrittäjien (vastaajia 6 kpl) vastauksia. Jätteiden lajittelu ja sähkön säästäminen ovat vastausten perusteella yleisimmät toimenpiteet. 2) 1) tähän olisi voinut kirjoittaa oman vastauksen kierrätys on kunniassa *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

36 Pyritkö käyttämään kimppakyytejä aina kun mahdollista? Kiitettävän moni vastaajista on ainakin valmis harkitsemaan kimppakyytejä; kysymystä on hankalaa muotoilla siten, että saataisiin tietoa kimppakyytien todellisesta käyttöasteesta. Aina kun mahdollista voi olla hyvinkin harvoin. Yleinen mieliala näyttäisi kuitenkin olevan suotuisa kimppakyytien käyttämiselle ja käytön edistämiselle entisestään. *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. Käytätkö tällä hetkellä kotonasi energiansäästölamppuja? Energiansäästölamppuihin siirtyminen on tämän tutkimuksen perusteella hyvällä mallilla, silllä valtaosa aikoo vaihtaa hajoavat hehkut e-lamppuihin. Todennäköisesti myös ne vastaajat, jotka pitävät tällä hetkellä hehkulamppuja parempina tietyissä tilanteissa vaihtavat sitten, kun markkinoilla on heidän mielestään riittävän hyviä vaihtoehtoja. Kyllä, kaikissa valaisimissa Osittain, vaihdan energiansäästölamppuihin sitä mukaa kun vanhat hajoavat Osittain, joissain valaisimissa hehkulamput ovat mielestäni parempia *Haastatteluvastausten jakauma En *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

37 Kiinnitätkö huomiota veden- ja energiankulutukseen jokapäiväisessä elämässä seuraavilla tavoilla? Nettikyselyssä pyydettiin arvioimaan viisiportaisella asteikolla energian- ja vedenkulutusta. Valojen sammuttaminen ja laitteiden valmiustilankin sammuttaminen jäävät vastaajilta helpoiten tekemättä. Aikaisemmin esitetyt vastaukset Kelaa! kampanjan vaikutusmahdollisuuksista antavat olettaa, että kampanjan näkyvyyden lisäämisellä voisi olla positiivista vaikutusta näihin.

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Suomalaisen Työn Liitto teetti keväällä 2016 kunnanvaltuutettujen, kuntien hankinnoista

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus Jalkapalloilijan keskipalkka (luontoisetuineen) 23 691 21 73 5 1 15 2 25 Euroa Palkkatutkimus Pelaajayhdistys tekee vuosittain tutkimuksen jalkapalloilijoiden palkkauksesta.

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot