Tutkimusraportti. Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus Oona Peltonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus 2009. 10.2. 2010 Oona Peltonen"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus Oona Peltonen

2 Sisältö aihealueittain: 1. Tutkimuksen tarkoitus 2. Toteutus 3. Vastaajien demografinen jakautuminen: Sukupuolijakauma, ikä, sosioekonominen status, asuinpaikkakunnat 4. Kelaa! mainosten tunnettuus 5. Kampanjan tarkoituksen ymmärtäminen ja mainosten herättämät ajatukset 6. Kampanjan mahdollisuudet vaikuttaa kulutustottumuksiin 7. Kulutustottumuksia koskevat kysymykset Ostoskäyttäytyminen ja asenne ympäristön kannalta, ympäristömerkkien tunnettuus, jäätteet ja tavaroiden yhteiskäyttö, kestävä kulutus työ- tai opiskeluympäristössä, liikkuminen ja energiankulutus, mielipiteitä ja asenteita ympäristöasioista tiedottamisen ja tiedon saamisen suhteen 8. Loppuhuomiot

3 1.Tutkimuksen tarkoitus Selvittää: ovatko Kelaa! hankkeen viikoilla näytetyt mainosvideot (sekä kampanjan esitelehtiset) saaneet näkyvyyttä ja radiomainokset kuuluvuutta, onko hankkeen tavoite ymmärretty oikein ja mitä ajatuksia mainokset ovat herättäneet onko hankkeella kuluttajien mielestä mahdollisuus vaikuttaa kulutustottumuksiin muutamia yleisiä kuluttamistottumuksia sekä asenteita kestävään kulutukseen ja ympäristökysymyksiin

4 2. Toteutus Kyselyyn kerättiin vastauksia kahdella eri tavalla: haastatteluna yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijoiden kanssa. myöh. tarvittaessa haastattelu, tummanvihreällä värillä korostettuna Internet-kyselylomakkeella Webropol -kyselytyökalun avulla, jossa vastauksia kerättiin aikavälillä myöh. tarvittaessa nettikysely, tummansinisellä värillä korostettuna Haastatteluissa oli käytössä kaksi lyhyttä versiota kyselylomakkeesta, nettikysely sisälsi vastaavat kysymykset sekä melko laajan kulutuskäyttäytymisen ja asenteiden lisäosion. Muutamia kysymyksiä on poimittu tai mukailtu Suvi Pulliaisen vuonna 2009 tehdystä opinnäytetyöstä, jonka kyselykaavake pohjautuu Turun yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksiin vuosilta 1999 ja 2004.

5 Vastauksia kertyi nettikyselyyn 265kpl ja haastatteluihin n.199 kpl Nettikyselyä levitettiin yhteisöpalvelu Facebookin kautta ja sähköpostin välityksellä, [Ville, missä?] Suulliset haastattelut tehtiin Turussa ja lähipaikkakunnilla: Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat tekivät haastattelun tutkimuksentekokurssin harjoituksena. Haastattelut ovat siten suurehkon, tutkimuksen teossa kokemattoman ryhmän keräämiä ja niihin tulee suhtautua sen mukaisesti. Muun muassa opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuudet ja kontaktit erilaisiin ihmisryhmiin vaikuttavat saatujen vastausten kokonaisuuteen. Nettikyselyn on toteuttanut Turun yliopiston mediatutkimuksen opiskelija osana työharjoittelujaksoa. Myös nettikysely on tekijälle ensimmäinen tutkimusprojekti, joten kokemattomuus saattaa vaikuttaa esimerkiksi kysymyksenasetteluun, vastausten analyysiin ja raportin esillepanoon

6 3. Vastaajien demografinen jakautuminen Naiset ovat osallistuneet selvästi miehiä halukkaammin sekä nettikyselyyn että haastatteluun. Nettikyselyssä naisvastaajia oli 70%, haastatteluissa 60%. Varsinkin nettikyselyn vapaaehtoisuus ja jakelukanavat ovat todennäköisesti korostaneet aiheesta kiinnostuneiden tai kriittisesti ajattelevien määrää Aikaisemman kokemuksen valossa naisten suuri osuus selittyisi suureksi osaksi sillä, että he ovat kiinnostuneempia ja tiedostavampia ympäristöasioista kuin miehet keskimäärin. Sosioekonomista statusta kartoitettiin nettikyselyssä luokituksella Opiskelija/koululainen Työntekijä - Alempi toimihenkilö - Ylempi toimihenkilö Yrittäjä Työtön Eläkeläinen - Muu (mikä?). Opiskelijoita ja Työntekijöitä oli kumpaakin yli 20% vastaajista, Alempia ja Ylempiä toimihenkilöitä yhteensä noin kolmannes. Yrittäjiä on vähiten, noin 3%. Muu vastauksen tarkennuksina esiintyi mm. kotiäitiys ja pitkittynyt sairausloma Haastattelussa vaihtoehtoina olivat Opiskelija Työssäkäyvä Työtön Eläkeläinen - Muu (mikä?). Vastaajista puolet on Työssäkäyviä ja lähes 40% Opiskelijoita. Työttömiä on vain 5%. *kuvio on tehty ristiintaulukoimalla nettikyselyn vastauksista

7 Asuinpaikkakuntia kertyi nettikyselyssä yhteensä 76kpl. Asuinkunnat on kaaviossa jaoteltu Länsi-Suomen, Etelä-Suomen ja Oulun läänien alueisiin, joista eroteltuna vielä Varsinais-Suomi (mainoskampanjan esitysalue). Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Numerot ilmaisevat paikkakuntamainintojen yhteismäärää sektoria kohti. Maantieteellisesti vastaajat painottuvat odotetusti mainoskampanjan esitysalueelle, mutta yllättävää on, että loput vastauspaikkakunnista hajautuvat lähes koko Suomen alueelle. Tästä voidaan todeta, että kysely on itseasiassa ilman lisäkuluja laajentanut Kelaa! -mainosten näkyvyyttä. Haastatteluissa paikkakuntien kirjo on pienempi 75% vastaajista on turkulaisia. Seuraavaksi eniten (7%) vastaajia on Salosta. Muut esille tulleet paikkakunnat mainittiin 1 6 kertaa. Yhteensä eri paikkakuntia kertyi 15 kpl: Forssa, Helsinki, Kaarina, Koski TL, Marttila, Mynämäki, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Somero, Tarvasjoki, Turku, Uusikaupunki, Vahto

8 Oheinen kaavio kuvaa nettikyselyn vastaajien sosioekonomista jakaumaa edellä mainituilla alueilla. Lähes kaikki ryhmät ovat edustettuina kaikilla alueilla. Varsinais-Suomen alueella vastaajat ovat yleisimmin ylempiä ja alempia toimihenkilöitä. Työttömiä vastaajia on vähiten. Kaavioissa prosentit kuvaavat kunkin värin osoittaman vastauksen jakautumista alueiden välillä, toisin sanoen yli 75% kaikista vastanneista ylemmistä toimihenkilöistä (ruskea palkki) on kotoisin Varsinais- Suomesta. Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta.

9 Ikäjakauma on verrattain tasainen nettikyselyssä: vanhimmat vastaajat ovat vuonna 1939 syntyneitä ja nuorimmat vuonna Suurin ikäpiikki on vuonna 1983 syntyneet, joita on noin 6%; vuosina syntyneitä on aavistuksen enemmän kuin sitä vanhempia tai nuorempia. Haastatteluissa ikäjakauma sen sijaan painottuu voimakkaasti haastattelijoiden omaan ikäluokkaan: vuosina 1985 ja -86 syntyneitä on 20% vastaajista. Ikähaarukka on kuitenkin laajempi, vuodesta 1936 vuoteen Haastatteluvastaajien painottuminen alueellisesti ja iällisesti on johdettavissa haastattelijoiden aikataulu- liikkuvuus- ym. seikkoihin. Vastaavasti jakelukanavilla on vaikutuksensa myös nettikyselyn vastaajaryhmän koostumukseen. Tämä vinouma on syytä huomioida myöhempiä tuloksia tarkastellessa.

10 4. Kelaa! mainosten tunnettuus nettikyselylomakkeeseen upotettujen videoiden katselun jälkeen yli 70% kaikista vastaajista valitsi vaihtoehdon Minulla ei ole mitään muistikuvaa tästä mainoksesta. 10% muisti varmasti nähneensä ja hieman alle 20% muisteli ehkä nähneensä mainokset. Alueellinen jakautuminen seuraavalla sivulla. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Luvut tarkoittavat vastausmääriä, eivät prosentteja. Haastattelujen yhteydessä vastaajille näytettiin sekä ruutukaappaus-kuvasarjoja mainosvideoista että muuta Kelaa! Kampanjaan liittyvää esitemateriaalia. Vain vajaa kolmannes haastatelluista tunnisti mainokset, vaikka valtaosan kotipaikkakunta on mainoksen esitysalueella eli Varsinais-Suomessa. Muutamat kertoivat luulleensa kyseessä olevan KELA:n mainoksen. Mainoksen tunnistaneiden keskuudessa sekä haastattelussa että nettikyselyssä selkeä enemmistö on nähnyt mainoksen televisiossa tai lehdissä. Haastatteluvastauksissa radio ja internet olivat tasaisen vähälukuisia Nettikyselyssä mahdollisesti kysely-ympäristön aktivoimana internetistä muistettiin mainoshavaintoja puolet enemmän kuin radiosta

11 1. Video: kimppakyyti 2. video: valmiustila Kelaa! Kampanjan tuoreimpien mainosvideoiden näkyvyys tai mieleenpainuvuus on esitysalueella Varsinais-Suomessa melko hyvä: huomattavan moni muistaa varmuudella tai ehkä nähneensä kummatkin mainokset. Hieman yllättäen kaikilta alueilta löytyy niitä, jotka ovat mielestään varmuudella nähneet mainosvideot. Tämä tosin saattaa selittyä esimerkiksi ammatti-intresseillä ja sosiaalisilla verkostoilla, sillä videot olivat jo saatavilla myös Youtube-sivustolla kyselyn tekoaikana. Kaavioissa prosentit kuvaavat kunkin värin osoittaman vastauksen jakautumista alueiden välillä, toisin sanoen 50% kaikista ei ole muistikuvaa vastauksista (sininen palkki) on tullut Varsinais-Suomen alueelta. Saatavissa ei ole vertailutietoa yksittäisen alueen kaikkien vastausten keskinäisistä tarkoista suhdeluvuista. *Kaaviokuvat Webropol-kyselyohjelmasta.

12 5. Kampanjan tarkoituksen ymmärtäminen ja mainosten herättämät mielikuvat Avoin kysymys: Mikä on mielestäsi kampanjan tarkoitus? Avoimet, sanalliset vastaukset olivat lyhyitä ja yleisluontoisia. Niitä on vaikea luokitella niin täsmällisesti, että tuloksista voitaisiin laskea tarkkoja prosenttiarvoja. Alla on kuitenkin summattu vastausten päälinjat ja niiden suhteellinen yleisyys. Noin puolet kaikista vastaajista sekä haastatteluissa että nettikyselyssä ymmärsivät kampanjan tarkoitukseksi energian (sähkön), luonnon tai rahan säästämisen ja kulutuksen hillitsemisen. Muita yleisimpiä tarkoituksia vastaajien mielestä ovat Valistaminen, neuvominen, asennekasvatus, vaikutuspyrkimys (konkreettinen opettaminen, pyrkimys toiminnan aikaansaamiseen kuluttajissa) Herättely, muistuttaminen (yleisöllä on jo tietoa, mutta sitä ei vielä käytetä; annetaan pohdittavaa) Haastatteluissa nousi esiin myös ilmastonmuutoksen estäminen ja kestävän kehityksen/ympäristöystävällisyyden edistäminen. Nämä todennäköisesti liittyvät enemmän muihin näytettyihin kampanjaesitteisiin kuin mainosvideoihin. Hyvin harva vastaaja ei ollut ymmärtänyt tarkoitusta tai oli tulkinnut sen poikkeuksellisesti. Joissakin poikkeavissa tulkinnoissa ymmärrettiin kampanja tavallisiksi mainoksiksi, joissa koitettiin markkinoida tiettyä tuotetta (kuponkeja) tai firmaa, eli mainoksia ei tunnistettu yhteiskunnallisiksi. Osa vastaajista oli ensin luullut kyseessä olevan KELA:n mainos.

13 Tarkoituksen ymmärtäminen suomalaisten suhtautuminen yhteiskunnalliseen mainontaan Mikä on mielestäsi kampanjan tarkoitus? kysymyksellä selvitettiin, miten hyvin mainosten tarkoitus on mennyt perille. Tulokset ovat odotetun laisia, eli valtaosa vastaajista oli hahmottanut kyseessä olevan valistuksellinen, yhteiskunnallisesti vaikuttamaan pyrkivä mainoskampanja. Tässä mielessä kampanjan toteutus on onnistunut hyvin, joskin esiin nousi myös erehdyttävyys Kelaa! sloganin ja Kansaneläkelaitoksen (KELA:n) välillä. Yhteys tuskin on kuitenkaan haitallinen mainoskampanjan tavoitteille, sillä KELA on valtiollinen laitos, jonka voidaan katsoa ajavan kansalaisten etua ja hyvinvointia pikemmin kuin vaikkapa tavoittelevan voittoa mainonnalla. Muutamat yksittäiset vastaajat pitivät kampanjan mainoksia tavallisena, voiton tavoitteluun perustuvana markkinointina. Yksilöiden välisissä tulkintaeroissa esiintyy kuitenkin aina väistämättä viestin lähettäjän kannalta vääriä tulkintoja. Tässä tutkimuksessa näiden määrä on kuitenkin niin pieni, että viestin tarkoituksen voidaan päätellä olleen helposti tulkittavissa aiotulla tavalla. Pauliina Aarva (Terveysvalistuksen kuvia ja mielikuvia,1991) on tutkinut terveysvalistuksen vastaanottoa julisteista, ja toteaa aiempaa tutkimuskirjallisuutta kokoavasti, että suomalaisten suhtautuminen yhteiskunnalliseen valistukseen (johon terveysvalistus ja ympäristövalistus sisältyvät) on hyvin positiivista, toisin sanoen valistuksen viestintäilmasto on hyvä. Tämä tarkoittaa, että yhteiskunnallista viestintää pidetään yleisesti tärkeänä ja tarpeellisena ja se hyväksytään, vaikka usein valistusaiheiden katsotaan koskevan muita enemmän kuin itseä. Tämä on nähtävissä erityisen hyvin seuraavan avoimen kysymyksen vastauksissa.

14 Avoin kysymys: Mitä ajatuksia mainokset herättivät? Nettikyselyssä vastaajat kuvailivat monipuolisesti mainosten herättämiä ajatuksia, ja haastatteluvastaukset seurailevat samoja teemoja: Mainosten takana olevan idean/sanoman tärkeys, muistuttamisen tarpeellisuus, yleisesti positiiviset ajatukset; viestin yleistäminen ja kritiikki kuluttajien toimintaan tai toimimattomuuteen. Tämä vastausteema ilmentää selvästi Aarvan(1991) mainitsemaa positiivista valistusilmastoa, mutta ei paljasta kovinkaan henkilökohtaisia tuntemuksia. Noin kolmannes vastauksista ilmentää tätä teemaa tällaista tarvitaan enemmänkin, Ei tuhota ilmastoa, luonnonvarojen säästäminen Oman toiminnan reflektointi: jo omaksutut positiiviset toimintamallit, huono omatunto ja syyllisyyden tunne, asiaa pohdittavaksi, Samaa mieltä oleminen Tässä vastaustyypissä mainoksia suhteutetaan aktiivisemmin omaan toimintaan ja ajatusmaailmaan. Mainoskampanjan tavoitteiden kannalta tämäntyyppiset reaktiot ovat toivotuimpia, sillä vastaanottaja ei pelkästään hyväksy mainosta sosiaalisen normin perusteella, vaan tarkastelee sitä suhteessa itseensä. Tällöin mainoksella on mahdollisuus tukea jo olemassa olevaa toivottua käytösmallia tai liikauttaa ainakin hetkellisesti pohtimaan mahdollisia muutoksia. Aarva summaa valistuksen vaikutustukimuksien tuloksista, että suorat asennemuutosvaikutukset ovat yleensä hyvin lyhytaikaisia, mutta valistuksella on tehtävänsä yleisen mielipideilmaston ohjaamisessa vähitellen. Noin neljäsosa vastauksista sopii tähän teemaan totta se on!, menin itseeni ja mietin mitä omalta kohdalta opettelisin tekemään

15 Mainosten (positiiviset tai neutraalit) ominaisuudet kuten hauskuus, nostalgisuus, säästäminen, vinkkien näppäryys/hyödyllisyys. (myös yleinen ilmeen hyväksyminen: ihan ok ) Monissa vastauksissa keskityttiin pelkästään tai muun ohella mainosten ulkoisiin ominaisuuksiin ja viestin käyttökelpoisuuteen. Näiden vastausten perusteella Kelaa! mainoksien ominaisuuksista hyviä olivat tyylin hauskuus ja nostalgisuus ja viestin konkreettisuus ja siitä seuraava hyödyllisyys tai käyttökelpoisuus. Reilu kolmannes ajatuksista kohdistui mainosten arvioinnin teemaan ulkoasu Kössi-Kengurua ja South Parkia, mutta onhan noissa positiivinen viesti sormella heristelyn sijaan. Neutraalius mainoksia tai aihetta kohtaan, ei uutta tietoa, ei herätä kiinnostusta Jotkin vastaukset olivat yksinkertaisuudessaan: neutraaleja [ajatuksia]. Edellä mainittuja teemoja pienempi neutraalien ja välinpitämättömien vastausten ryhmä esittää perusteluiksi, että mainokset eivät herätä ulkoasullaan mielenkiintoa tai niissä tarjottu tieto on ennestään tuttua (ja siksi tylsää ). Negatiivisen ajatukset,enimmäkseen ulkoasuun liittyviä Monissa vastauksissa positiivisena nähty vanhanaikaisuus retrona assosioitui joillakin vastaajilla negatiivisesti taantumuksellisuuteen tai vanhojen aikojen niukkuuteen, joihin palaamista pidettiin ei-haluttavana. Myös mainosten lyhyttä kestoa kritisoitiin. Mainoksia pidettiin myös ärsyttävinä, tarkemmin sanoen ääninäyttely, Kelaa! slogan, lapsellisuus ja halvan näköisyys aiheuttivat närästystä. Nämä ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi samoja aiheita joita useammissa kommenteissa kehuttiin, joten oleelliseksi kehitysideaksi nousee Kelaa! huudahduksen korvaaminen. Kokonaisuudessaan melko vähän välinpitämättömiä tai negatiivisia kommentteja, kritiikkiä esiintyi noin kymmenesosassa vastauksia. Hauskaa retroa; tosin olen kuullut valitettavan, että miksi nämä ekomainokset antavat aina asiasta niin ankean ja vanhanaikaisen kuvan.

16 6. Kampanjan mahdollisuudet vaikuttaa kulutustottumuksiin Sen mukaan, onko vastaaja nähnyt kampanjan aikaisemmin vai vasta kyselyn yhteydessä, kysyttiin Koetko, että kampanja on vaikuttanut kulutustottumuksiisi tai Voisiko tämä kampanja vaikuttaa kulutustottumuksiisi. Vastauksista erottuu neljä kategoriaa: 1. Kyllä 2. Ei vaikutusta (koska toteuttaa jo tarpeeksi kampanjan ajatuksia) 3. Ei (ei pysty toteuttamaan, ei tunne aihetta tarpeeksi, ei kiinnosta, muu syy) 4. Ehkä, joskus tai hieman Näistä kaksi ensimmäistä osoittautuivat yleisimmiksi sekä kampanjan aiemmin nähneillä että ensi kertaa näkevillä. *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten prosenttiarvot ovat suuntaa-antavia

17 Vastauksista on havaittavissa, että kampanjaan ensikertaa tutustuvat ovat yleisesti positiivisempia mahdollisten vaikutusten suhteen: Kyllä ja Ehkä - vastaukset ovat yleisempiä, ja muodostavat yhteensä yli puolet vastauksista. Aikaisemmin kampanjan nähneissä Ei, koska tekee jo tarpeeksi -kategoria on kaksinkertainen verrattuna ensi kertaa nähneiden vastauksiin. Vastaavasti ensikertaa nähneiden vastauksissa korostuivat Ehkä ja Ei (muu syy) - kategoriat. Yleisin Ei-vastauksille annettu selitys oman toiminnan lisäksi oli se, ettei mainoksissa ole uutta tietoa tai niillä ei ole riittävästi näkyvyyttä vaikutusten aikaansaamiseksi. Positiivisessa hengessä annetut kommentit näkyvyydestä ilmaisivat toiveita, että mainoskampanja näkyisi laajemmin tai kestäisi pidempään. Sekä itse mainoksen, että niiden esitysjakson todettiin olevan liian lyhyitä, jotta ne saisivat aikaan todellisia muutoksia. Positiivinen valistusilmasto näkyy jälleen siinä, että varsinkin ensi kertaa mainoksen näkevät uskovat vahvasti niiden herättelykykyyn. Vaikka mainosten toimintavinkkejä kehuttiin käytännöllisen käyttökelpoisiksi, valtaosa toteuttaa jo annettuja ohjeita samoista tai muista syistä. Siksi onkin melko ymmärrettävää, että mainosten asiaa pidettiin myös menneen talven lumina ja toivottiin uusia neuvoja.

18 7. Kulutustottumuksia koskevat kysymykset Valtaosa seuraavista kysymyksistä on esitetty vain nettikyselyssä. Kaavioita tarkastellessa onkin syytä kiinnittää huomiota myös siihen, mistä kulloisenkin tiedon kerrotaan olevan peräisin.

19 Seuraavaksi käsittelyssä ovat viisi kysymystä, jotka selvittivät ostoskäyttäytymistä ja asenteita ympäristön kannalta: 1. Miten toimit seuraavissa tilanteissa? (monivalinta) 2. Millä perusteella teet ostopäätöksesi? (tuotteen ominaisuudet kuten hinta, alkuperämaa, tuotemerkki jne. monivalinta) 3. Minkälaisissa tuotteissa tarjoukset ja alennukset menevät muiden ostokriteerien edelle? (avoin kysymys) 4. Kuinka usein käyt ostoksilla, ja mitä kulkuvälinettä pääasiassa käytät? (avoin kysymys) 5. Koetko, että voit kulutusvalinnoillasi vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Miten? (avoin kysymys) Kysymyksiä 1, 2 ja 4 on mukailtu Suvi Pulliaisen tutkimuksen pohjalta

20 Kaupassa käydessäni: Miten toimit seuraavissa tilanteissa? Haastatteluvastauksissa vaihtoehdot jakautuvat siten, että 24 % ostaa yleensä uuden muovikassin, 11 % ottaa mukaan vanhan muovikassin ja 66 % käyttää yleensä kangaskasseja. Tämän tutkimuksen mittakaavassa näyttäisi näkyvän positiivinen suuntaus kauppakassikulttuurissa ; kangaskassien käytön määrää ei voida suoraan yleistää, mutta ero on silti merkittävä. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. *Ristiintaulukoinnit on tehty nettikyselyn pohjalta. On kuitenkin otettava huomioon, ettei tutkimuksessa selvitetty kuinka pitkä käyttöikä kangaskasseilla keskimäärin on.

21 Vihannesosastolta ostan mieluiten: Haastatelluista vain 27 % ostaa mieluiten vihannesosastolta kauden sesonkituotteita. 35 % Sen sijaan ostaa lähes aina samoja vihanneksia riippumatta alkuperämaasta tai vuodenajasta, ja 37 % pyrkii silloin tällöin tekemään ekologisia valintoja. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. *Ristiintaulukoinnit on tehty nettikyselyn pohjalta.

22 Millä perusteella teet ostopäätöksesi? Sekä haastatteluissa että nettikyselyssä kysyttiin kolmea tärkeintä kriteeriä ostopäätöstä tehdessä. Haastatteluissa ne jopa pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen jos mahdollista. Hinnan ja laadun suuri suosio ei yllätä, varsinkaan kun ne olivat listan ensimmäisenä. Kiinnostavaa on silti se, että vastaajat kiinnittävät enemmän huomiota alkuperämaahan, ympäristöystävällisyyteen ja kestävyyteen kuin tuotemerkkiin. Mainosten hyödyntämisen (tai niiden vaikutukselle alistumisen ) myöntäminen ei useinkaan ole sosiaalisesti suotavaa, joten vastausmäärä on sen osalta odotetunlainen. Seuraavalla sivulla on esitetty tarkemmin valintojen jakautuminen sosio-ekonomisissa ryhmissä. *Kaavio haastatteluvastauksista. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

23

24 Minkälaisissa tuotteissa tarjoukset ja alennukset menevät muiden ostokriteerien edelle? Ostosten peruskriteereistä luovutaan toisinaan edullisten tarjousten sattuessa kohdalle. Avoimella kysymyksellä selvitettiin, minkä tyyppisissä tuoteryhmissä tämä on erityisen yleistä: Elintarvikealennukset houkuttelevat kaikkein useimpia oli kyse sitten yksittäisestä tuotteesta kuten kahvi, tai tuoteryhmästä kuten liha- tai maitotuotteet.peruselinehtona ravinnon riittävä saanti menee helposti eettisten kriteerien ohi toisinaan. kaikki tai melkein kaikki tuotteet elintarvikkeet vaatteet, jalkineet, kodintekstiilit pesuaineet, kosmetiikka, pehmopaperit elektroniikka, kodinkoneet ei missään tuotteissa eos muut *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten osuudet ovat suuntaa-antavia Vaatteita, jalkineita ja kodintekstiilejä ostetaan myös paljon tarjousten perusteella. Nämä tuotteet ovat usein hintavia, ja niiden ympäristövaikutukset eivät ole aivan yhtä pinnalla mediassa kuin elintarvikkeiden tai elektroniikan ohitettavia kriteerejä on siis mahdollisesti kuluttajan tiedossa keskimääräistä vähemmän. Pesuaineiden, kosmetiikan ja pehmopapereiden osuus on huojentavasti pienempi kuin kaksi edellistä, mutta silti merkittävä. Pesuainevalinnoissa ympäristövaikutukset saattavat vaihdella huomattavasti! Elektroniikka ja kodinkoneet sekä muut kalliit kertaostokset laittavat harkitsemaan hintaa hyvin huolellisesti. Näistä valtaosassa kuitenkin on myös energialuokiteltu nykyään, joten kuluttaja ei joudu tekemään valintoja sokkona. Kiinntoisaa on myös huomata, että lähes saman verran vastaajista on vastannut ei missään tuotteissa kuin kaikissa tuotteissa.

25 Kuinka usein käyt ostoksilla, ja mitä kulkuvälinettä pääasiassa käytät? Ostoksillakäyntien määrää ja kulkuvälineitä kysyttiin avoimella kysymyksellä, jotta saataisiin tarkempaa tietoa kuin etukäteiskategorisoinnilla. Taulukossa näkyvät luokat on tehty vastausten perusteella; joka toinen päivä on sisällytetty luokkaan 0 3 krt viikossa. Ostoksilla käydään pääasiassa korkeintaan kolmesti viikossa, joko omalla autolla, pyörällä tai kävellen. Autolla kaupassakäynti kuitenkin yhdistetään melko usein työ- tai muihin matkoihin, ja muutamat jopa mainitsivat käyttävänsä kimppakyytiä. *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten osuudet ovat suuntaa-antavia

26 Koetko, että voit kulutusvalinnoillasi vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Miten? Jälleen avoimella kysymyksellä selvitettiin, miten optimistisia kuluttajat ovat omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa ilmastomuutokseen. Valtaosa oli sitä mieltä, että kuluttaja voi vaikuttaa vaikka vain vähänkin. Vastauksista nousi esille kuvaajassa esitettyjä yleisiä teemoja; liikkumiseen ja matkailuun sisältyy oman kulkemisen lisäksi esimerkiksi tuotteiden kuljetusmatkat. Ruokavalinnat kuvastavat esim. kasvisruokavalion ympäristöhyötyjen tiedostamista. Muutamat vastaajat toivat myös esiin kuluttajien vaikutuksen markkinoihin, ja toisaalta oman esimerkin näyttämisen muiden kannustamiseksi. *Kuvaajat on tehty avointen vastausten analyysin perusteella, joten ne ovat suuntaa-antavia.

27 Seuraavaksi käsittelyssä ovat nettikyselyn 5 kysymystä, jotka selvittivät ympäristömerkkien tunnistamista, jäätteiden syntyä ja lajittelua sekä tavaroiden yhteiskäyttöä: 1. Mihin merkkeihin seuraavat väiteet liittyvät? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 2. Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ruuan pois heittämistä taloudessasi (monivalinta) 3. Paljonko elintarvikkeita ja valmista ruokaa päätyy roskikseen? (kuinka usein) (monivalinta) 4. Onko kotinne läheisyydessä keräyspisteet seuraaville jätteille? Lajitellaanko taloudessanne mainitut jätteet? (monivalinta) Kysymys on mukailtu Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 5. Onko ystävä- tai perhepiirissäsi tavaroita yhteiskäytössä? (monivalinta)

28 Mihin merkkeihin seuraavat väiteet liittyvät? Nettikyselyssä näytettiin viittä ympäristömerkkiä ja annettiin kuusi väittämää, jotka vastaajat yhdistivät mielestään oikeaan merkkiin. Nähtävästi nämä merkit ovat jo hyvin tunnettuja kuluttajien keskuudessa.

29 Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ruuan pois heittämistä taloudessasi Vastaajia pyydettiin arvioimaan neljän pisteen asteikolla, kuinka hyvin kuusi väittämää sopivat oman talouden ruuankulutukseen. Hyvin harvassa taloudessa ainakaan myönnetään ruuan pääsevän pilaantumaan niin että se pitää heittää pois. Erityisen vahvasti on vastustettu lämpimään unohtamista ja saman ruuan uudelleen syömisen epämiellyttävyyttä. Jos kaivataan mahdollisia selityksiä maanlaajuisesti suuriksi todettuihin ruokajätemääriin, sitä voitanee hakea tämän perusteella mm. heräte- tai suunnittelemattomista ostoksista, suurien pakkauskokojen suhteellisesta halpuudesta ja valmiin ruuan pilaantumisesta säilytyksessä. Kaksi viimeksimainittua riippuvat todenäköisesti tiedoista ja käytännöistä, jotka liittyvät yleisesti ruuan säilyvyyteen, esim. mitä kaikkea voi pakastaa ja mikä on pakkausmerkinnän ja todellisen pilaantumisajan suhde missäkin tuotteessa.

30 Paljonko elintarvikkeita ja valmista ruokaa päätyy roskikseen? (kuinka usein) Tämän kyselyn perusteella kotitalouksista näyttäisi syntyvän melko vähän elintarvikejätettä. *Kaaviot Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

31 Onko kotinne läheisyydessä keräyspisteet seuraaville jätteille? Lajitellaanko taloudessanne mainitut jätteet? Kaupunkialueilla jätteidenkeräyspisteet on tiukasti säädelty ja niiden määrä ja sijainti viranomaisten tiedossa; tämä ei kuitenkaan kerro haja-asutusalueiden lajittelumahdollisuuksista eikä asukkaiden kokemuksesta siitä, onko lajittelupiste kodin läheisyydessä. Läheisyyteen liittyy myös se, ovatko lajittelupisteiden paikat hyvin tiedossa. Tämän kyselyn perusteella keräyspisteet ovat hyvin tiedossa ja käytössä. Huomionarvoista on varsinkin se, että biojätteen huolellisemmalle talteenotolle olisi potentiaalia. Biojätteen kertoo lajittelevansa lähes yhtä moni kuin tietää sen keräyspisteen olemassaolosta, ja lopuistakin puolet olisi valmiita lajittelemaan mikäli resurssit tai tila sen sallisi. (huom: kodin läheisyydessä oleva biojätteen keräyspiste voi yhtä hyvin olla oma komposti kuin viranomaisten järjestämä keräyspiste)

32 Onko ystävä- tai perhepiirissäsi tavaroita yhteiskäytössä? Vastaajat saivat valita listasta kaikki haluamansa vaihtoehdot. Eniten yhteiskäytössä ovat painotuotteet: erilaiset lehdet kestävät monta lukukertaa, ja etenkin harraste- ja elämäntapalehdet ovat ajankohtaisia pitempäänkin. Seuraavaksi yleisintä on työkalujen ja koneiden sekä kuljetusvälineiden, toisinsanoen kalliiden mutta usein harvakäyttöisten laitteiden ja välineiden, yhteiskäyttö. Kotitalouslaitteita ja pienelektroniikkaa ei juuri lainailla Lasten lelut, vaatteet ym tarvikkeet eivät nähtävästi ole kovin yleisesti yhteiskäytössä: tässä vastaajat ovat todennäköisesti nähneet merkityseron yhteiskäytön ja uloskasvettujen eteenpäinantamisen välillä. *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

33

34 Nettikyselyssä tarkasteltiin myös, näkyykö kestävä kulutus työ- tai opiskeluympäristössä ja minkälaista on vastaajien liikkuminen ja energiankulutus: 1. Onko opiskeluyhteisössäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? / Onko yrityksessäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? (monivalinta) 2. Pyritkö käyttämään kimppakyytejä aina kun mahdollista? (monivalinta) 3. Käytätkö tällä hetkellä kotonasi energiansäästölamppuja? (monivalinta) (Tämä kysymys esitettiin myös osassa haastattelulomakkeista) 4. Kiinnitätkö huomiota veden- ja energiankulutukseen jokapäiväisessä elämässä seuraavilla tavoilla? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 5. Miten pääasiassa (enemmän kuin puolet matkoista) liikutte työ- ja opiskelumatkoillanne? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta

35 Onko opiskeluyhteisössäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? / Onko yrityksessäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? Nettikyselyyn tehtiin valikoituva kysymys, joka määräytyy sen mukaan onko vastaaja ilmoittanut perustiedoissa olevansa opiskelija, työntekijä/alempi-/ylempi toimihenkilö tai yrittäjä. Valitettavasti tekninen virhe ohitti työntekijöille suunnatun version, ja se jäi vaille vastauksia. Oheiset kaaviot kuvaavat 1) opiskelijoiden (vastaajia 57kpl) ja 2) yrittäjien (vastaajia 6 kpl) vastauksia. Jätteiden lajittelu ja sähkön säästäminen ovat vastausten perusteella yleisimmät toimenpiteet. 2) 1) tähän olisi voinut kirjoittaa oman vastauksen kierrätys on kunniassa *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

36 Pyritkö käyttämään kimppakyytejä aina kun mahdollista? Kiitettävän moni vastaajista on ainakin valmis harkitsemaan kimppakyytejä; kysymystä on hankalaa muotoilla siten, että saataisiin tietoa kimppakyytien todellisesta käyttöasteesta. Aina kun mahdollista voi olla hyvinkin harvoin. Yleinen mieliala näyttäisi kuitenkin olevan suotuisa kimppakyytien käyttämiselle ja käytön edistämiselle entisestään. *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. Käytätkö tällä hetkellä kotonasi energiansäästölamppuja? Energiansäästölamppuihin siirtyminen on tämän tutkimuksen perusteella hyvällä mallilla, silllä valtaosa aikoo vaihtaa hajoavat hehkut e-lamppuihin. Todennäköisesti myös ne vastaajat, jotka pitävät tällä hetkellä hehkulamppuja parempina tietyissä tilanteissa vaihtavat sitten, kun markkinoilla on heidän mielestään riittävän hyviä vaihtoehtoja. Kyllä, kaikissa valaisimissa Osittain, vaihdan energiansäästölamppuihin sitä mukaa kun vanhat hajoavat Osittain, joissain valaisimissa hehkulamput ovat mielestäni parempia *Haastatteluvastausten jakauma En *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

37 Kiinnitätkö huomiota veden- ja energiankulutukseen jokapäiväisessä elämässä seuraavilla tavoilla? Nettikyselyssä pyydettiin arvioimaan viisiportaisella asteikolla energian- ja vedenkulutusta. Valojen sammuttaminen ja laitteiden valmiustilankin sammuttaminen jäävät vastaajilta helpoiten tekemättä. Aikaisemmin esitetyt vastaukset Kelaa! kampanjan vaikutusmahdollisuuksista antavat olettaa, että kampanjan näkyvyyden lisäämisellä voisi olla positiivista vaikutusta näihin.

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään TNS Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään Radiomedia, Radiomainonnan Huomioarvotutkimus Viikko 6 / Helmikuu 2010 Tämän tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti. Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013 Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.fi Kestävän matkailun kyselytutkimuksen taustaa Kestävä matkailu on

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Tutkimus etäkuntoutuksesta

Tutkimus etäkuntoutuksesta Tutkimus etäkuntoutuksesta Pihla Vilén Raportti Toukokuu Sosiaali- ja terveysala Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 1 Sisältö Johdanto... 2 1 Pohdintaa ennen kyselyä... 3 2 Tulokset... 3 2.1 Kuntoutujien kommentteja...

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS

K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA METODOLOGIA K-ryhmä kysyi ruokahävikkitutkimuksessaan K-Plussa-asiakkailtaan heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan ruokahävikistä. Tutkimus suoritettiin

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki

Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät 2016 Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki 1 Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät 2016 Toteutus Alueellinen ostokäyttäytyminen 2016 -tutkimuksen tiedot kerättiin valtakunnallisena

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot