Tutkimusraportti. Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus Oona Peltonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus 2009. 10.2. 2010 Oona Peltonen"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus Oona Peltonen

2 Sisältö aihealueittain: 1. Tutkimuksen tarkoitus 2. Toteutus 3. Vastaajien demografinen jakautuminen: Sukupuolijakauma, ikä, sosioekonominen status, asuinpaikkakunnat 4. Kelaa! mainosten tunnettuus 5. Kampanjan tarkoituksen ymmärtäminen ja mainosten herättämät ajatukset 6. Kampanjan mahdollisuudet vaikuttaa kulutustottumuksiin 7. Kulutustottumuksia koskevat kysymykset Ostoskäyttäytyminen ja asenne ympäristön kannalta, ympäristömerkkien tunnettuus, jäätteet ja tavaroiden yhteiskäyttö, kestävä kulutus työ- tai opiskeluympäristössä, liikkuminen ja energiankulutus, mielipiteitä ja asenteita ympäristöasioista tiedottamisen ja tiedon saamisen suhteen 8. Loppuhuomiot

3 1.Tutkimuksen tarkoitus Selvittää: ovatko Kelaa! hankkeen viikoilla näytetyt mainosvideot (sekä kampanjan esitelehtiset) saaneet näkyvyyttä ja radiomainokset kuuluvuutta, onko hankkeen tavoite ymmärretty oikein ja mitä ajatuksia mainokset ovat herättäneet onko hankkeella kuluttajien mielestä mahdollisuus vaikuttaa kulutustottumuksiin muutamia yleisiä kuluttamistottumuksia sekä asenteita kestävään kulutukseen ja ympäristökysymyksiin

4 2. Toteutus Kyselyyn kerättiin vastauksia kahdella eri tavalla: haastatteluna yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijoiden kanssa. myöh. tarvittaessa haastattelu, tummanvihreällä värillä korostettuna Internet-kyselylomakkeella Webropol -kyselytyökalun avulla, jossa vastauksia kerättiin aikavälillä myöh. tarvittaessa nettikysely, tummansinisellä värillä korostettuna Haastatteluissa oli käytössä kaksi lyhyttä versiota kyselylomakkeesta, nettikysely sisälsi vastaavat kysymykset sekä melko laajan kulutuskäyttäytymisen ja asenteiden lisäosion. Muutamia kysymyksiä on poimittu tai mukailtu Suvi Pulliaisen vuonna 2009 tehdystä opinnäytetyöstä, jonka kyselykaavake pohjautuu Turun yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksiin vuosilta 1999 ja 2004.

5 Vastauksia kertyi nettikyselyyn 265kpl ja haastatteluihin n.199 kpl Nettikyselyä levitettiin yhteisöpalvelu Facebookin kautta ja sähköpostin välityksellä, [Ville, missä?] Suulliset haastattelut tehtiin Turussa ja lähipaikkakunnilla: Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat tekivät haastattelun tutkimuksentekokurssin harjoituksena. Haastattelut ovat siten suurehkon, tutkimuksen teossa kokemattoman ryhmän keräämiä ja niihin tulee suhtautua sen mukaisesti. Muun muassa opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuudet ja kontaktit erilaisiin ihmisryhmiin vaikuttavat saatujen vastausten kokonaisuuteen. Nettikyselyn on toteuttanut Turun yliopiston mediatutkimuksen opiskelija osana työharjoittelujaksoa. Myös nettikysely on tekijälle ensimmäinen tutkimusprojekti, joten kokemattomuus saattaa vaikuttaa esimerkiksi kysymyksenasetteluun, vastausten analyysiin ja raportin esillepanoon

6 3. Vastaajien demografinen jakautuminen Naiset ovat osallistuneet selvästi miehiä halukkaammin sekä nettikyselyyn että haastatteluun. Nettikyselyssä naisvastaajia oli 70%, haastatteluissa 60%. Varsinkin nettikyselyn vapaaehtoisuus ja jakelukanavat ovat todennäköisesti korostaneet aiheesta kiinnostuneiden tai kriittisesti ajattelevien määrää Aikaisemman kokemuksen valossa naisten suuri osuus selittyisi suureksi osaksi sillä, että he ovat kiinnostuneempia ja tiedostavampia ympäristöasioista kuin miehet keskimäärin. Sosioekonomista statusta kartoitettiin nettikyselyssä luokituksella Opiskelija/koululainen Työntekijä - Alempi toimihenkilö - Ylempi toimihenkilö Yrittäjä Työtön Eläkeläinen - Muu (mikä?). Opiskelijoita ja Työntekijöitä oli kumpaakin yli 20% vastaajista, Alempia ja Ylempiä toimihenkilöitä yhteensä noin kolmannes. Yrittäjiä on vähiten, noin 3%. Muu vastauksen tarkennuksina esiintyi mm. kotiäitiys ja pitkittynyt sairausloma Haastattelussa vaihtoehtoina olivat Opiskelija Työssäkäyvä Työtön Eläkeläinen - Muu (mikä?). Vastaajista puolet on Työssäkäyviä ja lähes 40% Opiskelijoita. Työttömiä on vain 5%. *kuvio on tehty ristiintaulukoimalla nettikyselyn vastauksista

7 Asuinpaikkakuntia kertyi nettikyselyssä yhteensä 76kpl. Asuinkunnat on kaaviossa jaoteltu Länsi-Suomen, Etelä-Suomen ja Oulun läänien alueisiin, joista eroteltuna vielä Varsinais-Suomi (mainoskampanjan esitysalue). Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Numerot ilmaisevat paikkakuntamainintojen yhteismäärää sektoria kohti. Maantieteellisesti vastaajat painottuvat odotetusti mainoskampanjan esitysalueelle, mutta yllättävää on, että loput vastauspaikkakunnista hajautuvat lähes koko Suomen alueelle. Tästä voidaan todeta, että kysely on itseasiassa ilman lisäkuluja laajentanut Kelaa! -mainosten näkyvyyttä. Haastatteluissa paikkakuntien kirjo on pienempi 75% vastaajista on turkulaisia. Seuraavaksi eniten (7%) vastaajia on Salosta. Muut esille tulleet paikkakunnat mainittiin 1 6 kertaa. Yhteensä eri paikkakuntia kertyi 15 kpl: Forssa, Helsinki, Kaarina, Koski TL, Marttila, Mynämäki, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Somero, Tarvasjoki, Turku, Uusikaupunki, Vahto

8 Oheinen kaavio kuvaa nettikyselyn vastaajien sosioekonomista jakaumaa edellä mainituilla alueilla. Lähes kaikki ryhmät ovat edustettuina kaikilla alueilla. Varsinais-Suomen alueella vastaajat ovat yleisimmin ylempiä ja alempia toimihenkilöitä. Työttömiä vastaajia on vähiten. Kaavioissa prosentit kuvaavat kunkin värin osoittaman vastauksen jakautumista alueiden välillä, toisin sanoen yli 75% kaikista vastanneista ylemmistä toimihenkilöistä (ruskea palkki) on kotoisin Varsinais- Suomesta. Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta.

9 Ikäjakauma on verrattain tasainen nettikyselyssä: vanhimmat vastaajat ovat vuonna 1939 syntyneitä ja nuorimmat vuonna Suurin ikäpiikki on vuonna 1983 syntyneet, joita on noin 6%; vuosina syntyneitä on aavistuksen enemmän kuin sitä vanhempia tai nuorempia. Haastatteluissa ikäjakauma sen sijaan painottuu voimakkaasti haastattelijoiden omaan ikäluokkaan: vuosina 1985 ja -86 syntyneitä on 20% vastaajista. Ikähaarukka on kuitenkin laajempi, vuodesta 1936 vuoteen Haastatteluvastaajien painottuminen alueellisesti ja iällisesti on johdettavissa haastattelijoiden aikataulu- liikkuvuus- ym. seikkoihin. Vastaavasti jakelukanavilla on vaikutuksensa myös nettikyselyn vastaajaryhmän koostumukseen. Tämä vinouma on syytä huomioida myöhempiä tuloksia tarkastellessa.

10 4. Kelaa! mainosten tunnettuus nettikyselylomakkeeseen upotettujen videoiden katselun jälkeen yli 70% kaikista vastaajista valitsi vaihtoehdon Minulla ei ole mitään muistikuvaa tästä mainoksesta. 10% muisti varmasti nähneensä ja hieman alle 20% muisteli ehkä nähneensä mainokset. Alueellinen jakautuminen seuraavalla sivulla. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Luvut tarkoittavat vastausmääriä, eivät prosentteja. Haastattelujen yhteydessä vastaajille näytettiin sekä ruutukaappaus-kuvasarjoja mainosvideoista että muuta Kelaa! Kampanjaan liittyvää esitemateriaalia. Vain vajaa kolmannes haastatelluista tunnisti mainokset, vaikka valtaosan kotipaikkakunta on mainoksen esitysalueella eli Varsinais-Suomessa. Muutamat kertoivat luulleensa kyseessä olevan KELA:n mainoksen. Mainoksen tunnistaneiden keskuudessa sekä haastattelussa että nettikyselyssä selkeä enemmistö on nähnyt mainoksen televisiossa tai lehdissä. Haastatteluvastauksissa radio ja internet olivat tasaisen vähälukuisia Nettikyselyssä mahdollisesti kysely-ympäristön aktivoimana internetistä muistettiin mainoshavaintoja puolet enemmän kuin radiosta

11 1. Video: kimppakyyti 2. video: valmiustila Kelaa! Kampanjan tuoreimpien mainosvideoiden näkyvyys tai mieleenpainuvuus on esitysalueella Varsinais-Suomessa melko hyvä: huomattavan moni muistaa varmuudella tai ehkä nähneensä kummatkin mainokset. Hieman yllättäen kaikilta alueilta löytyy niitä, jotka ovat mielestään varmuudella nähneet mainosvideot. Tämä tosin saattaa selittyä esimerkiksi ammatti-intresseillä ja sosiaalisilla verkostoilla, sillä videot olivat jo saatavilla myös Youtube-sivustolla kyselyn tekoaikana. Kaavioissa prosentit kuvaavat kunkin värin osoittaman vastauksen jakautumista alueiden välillä, toisin sanoen 50% kaikista ei ole muistikuvaa vastauksista (sininen palkki) on tullut Varsinais-Suomen alueelta. Saatavissa ei ole vertailutietoa yksittäisen alueen kaikkien vastausten keskinäisistä tarkoista suhdeluvuista. *Kaaviokuvat Webropol-kyselyohjelmasta.

12 5. Kampanjan tarkoituksen ymmärtäminen ja mainosten herättämät mielikuvat Avoin kysymys: Mikä on mielestäsi kampanjan tarkoitus? Avoimet, sanalliset vastaukset olivat lyhyitä ja yleisluontoisia. Niitä on vaikea luokitella niin täsmällisesti, että tuloksista voitaisiin laskea tarkkoja prosenttiarvoja. Alla on kuitenkin summattu vastausten päälinjat ja niiden suhteellinen yleisyys. Noin puolet kaikista vastaajista sekä haastatteluissa että nettikyselyssä ymmärsivät kampanjan tarkoitukseksi energian (sähkön), luonnon tai rahan säästämisen ja kulutuksen hillitsemisen. Muita yleisimpiä tarkoituksia vastaajien mielestä ovat Valistaminen, neuvominen, asennekasvatus, vaikutuspyrkimys (konkreettinen opettaminen, pyrkimys toiminnan aikaansaamiseen kuluttajissa) Herättely, muistuttaminen (yleisöllä on jo tietoa, mutta sitä ei vielä käytetä; annetaan pohdittavaa) Haastatteluissa nousi esiin myös ilmastonmuutoksen estäminen ja kestävän kehityksen/ympäristöystävällisyyden edistäminen. Nämä todennäköisesti liittyvät enemmän muihin näytettyihin kampanjaesitteisiin kuin mainosvideoihin. Hyvin harva vastaaja ei ollut ymmärtänyt tarkoitusta tai oli tulkinnut sen poikkeuksellisesti. Joissakin poikkeavissa tulkinnoissa ymmärrettiin kampanja tavallisiksi mainoksiksi, joissa koitettiin markkinoida tiettyä tuotetta (kuponkeja) tai firmaa, eli mainoksia ei tunnistettu yhteiskunnallisiksi. Osa vastaajista oli ensin luullut kyseessä olevan KELA:n mainos.

13 Tarkoituksen ymmärtäminen suomalaisten suhtautuminen yhteiskunnalliseen mainontaan Mikä on mielestäsi kampanjan tarkoitus? kysymyksellä selvitettiin, miten hyvin mainosten tarkoitus on mennyt perille. Tulokset ovat odotetun laisia, eli valtaosa vastaajista oli hahmottanut kyseessä olevan valistuksellinen, yhteiskunnallisesti vaikuttamaan pyrkivä mainoskampanja. Tässä mielessä kampanjan toteutus on onnistunut hyvin, joskin esiin nousi myös erehdyttävyys Kelaa! sloganin ja Kansaneläkelaitoksen (KELA:n) välillä. Yhteys tuskin on kuitenkaan haitallinen mainoskampanjan tavoitteille, sillä KELA on valtiollinen laitos, jonka voidaan katsoa ajavan kansalaisten etua ja hyvinvointia pikemmin kuin vaikkapa tavoittelevan voittoa mainonnalla. Muutamat yksittäiset vastaajat pitivät kampanjan mainoksia tavallisena, voiton tavoitteluun perustuvana markkinointina. Yksilöiden välisissä tulkintaeroissa esiintyy kuitenkin aina väistämättä viestin lähettäjän kannalta vääriä tulkintoja. Tässä tutkimuksessa näiden määrä on kuitenkin niin pieni, että viestin tarkoituksen voidaan päätellä olleen helposti tulkittavissa aiotulla tavalla. Pauliina Aarva (Terveysvalistuksen kuvia ja mielikuvia,1991) on tutkinut terveysvalistuksen vastaanottoa julisteista, ja toteaa aiempaa tutkimuskirjallisuutta kokoavasti, että suomalaisten suhtautuminen yhteiskunnalliseen valistukseen (johon terveysvalistus ja ympäristövalistus sisältyvät) on hyvin positiivista, toisin sanoen valistuksen viestintäilmasto on hyvä. Tämä tarkoittaa, että yhteiskunnallista viestintää pidetään yleisesti tärkeänä ja tarpeellisena ja se hyväksytään, vaikka usein valistusaiheiden katsotaan koskevan muita enemmän kuin itseä. Tämä on nähtävissä erityisen hyvin seuraavan avoimen kysymyksen vastauksissa.

14 Avoin kysymys: Mitä ajatuksia mainokset herättivät? Nettikyselyssä vastaajat kuvailivat monipuolisesti mainosten herättämiä ajatuksia, ja haastatteluvastaukset seurailevat samoja teemoja: Mainosten takana olevan idean/sanoman tärkeys, muistuttamisen tarpeellisuus, yleisesti positiiviset ajatukset; viestin yleistäminen ja kritiikki kuluttajien toimintaan tai toimimattomuuteen. Tämä vastausteema ilmentää selvästi Aarvan(1991) mainitsemaa positiivista valistusilmastoa, mutta ei paljasta kovinkaan henkilökohtaisia tuntemuksia. Noin kolmannes vastauksista ilmentää tätä teemaa tällaista tarvitaan enemmänkin, Ei tuhota ilmastoa, luonnonvarojen säästäminen Oman toiminnan reflektointi: jo omaksutut positiiviset toimintamallit, huono omatunto ja syyllisyyden tunne, asiaa pohdittavaksi, Samaa mieltä oleminen Tässä vastaustyypissä mainoksia suhteutetaan aktiivisemmin omaan toimintaan ja ajatusmaailmaan. Mainoskampanjan tavoitteiden kannalta tämäntyyppiset reaktiot ovat toivotuimpia, sillä vastaanottaja ei pelkästään hyväksy mainosta sosiaalisen normin perusteella, vaan tarkastelee sitä suhteessa itseensä. Tällöin mainoksella on mahdollisuus tukea jo olemassa olevaa toivottua käytösmallia tai liikauttaa ainakin hetkellisesti pohtimaan mahdollisia muutoksia. Aarva summaa valistuksen vaikutustukimuksien tuloksista, että suorat asennemuutosvaikutukset ovat yleensä hyvin lyhytaikaisia, mutta valistuksella on tehtävänsä yleisen mielipideilmaston ohjaamisessa vähitellen. Noin neljäsosa vastauksista sopii tähän teemaan totta se on!, menin itseeni ja mietin mitä omalta kohdalta opettelisin tekemään

15 Mainosten (positiiviset tai neutraalit) ominaisuudet kuten hauskuus, nostalgisuus, säästäminen, vinkkien näppäryys/hyödyllisyys. (myös yleinen ilmeen hyväksyminen: ihan ok ) Monissa vastauksissa keskityttiin pelkästään tai muun ohella mainosten ulkoisiin ominaisuuksiin ja viestin käyttökelpoisuuteen. Näiden vastausten perusteella Kelaa! mainoksien ominaisuuksista hyviä olivat tyylin hauskuus ja nostalgisuus ja viestin konkreettisuus ja siitä seuraava hyödyllisyys tai käyttökelpoisuus. Reilu kolmannes ajatuksista kohdistui mainosten arvioinnin teemaan ulkoasu Kössi-Kengurua ja South Parkia, mutta onhan noissa positiivinen viesti sormella heristelyn sijaan. Neutraalius mainoksia tai aihetta kohtaan, ei uutta tietoa, ei herätä kiinnostusta Jotkin vastaukset olivat yksinkertaisuudessaan: neutraaleja [ajatuksia]. Edellä mainittuja teemoja pienempi neutraalien ja välinpitämättömien vastausten ryhmä esittää perusteluiksi, että mainokset eivät herätä ulkoasullaan mielenkiintoa tai niissä tarjottu tieto on ennestään tuttua (ja siksi tylsää ). Negatiivisen ajatukset,enimmäkseen ulkoasuun liittyviä Monissa vastauksissa positiivisena nähty vanhanaikaisuus retrona assosioitui joillakin vastaajilla negatiivisesti taantumuksellisuuteen tai vanhojen aikojen niukkuuteen, joihin palaamista pidettiin ei-haluttavana. Myös mainosten lyhyttä kestoa kritisoitiin. Mainoksia pidettiin myös ärsyttävinä, tarkemmin sanoen ääninäyttely, Kelaa! slogan, lapsellisuus ja halvan näköisyys aiheuttivat närästystä. Nämä ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi samoja aiheita joita useammissa kommenteissa kehuttiin, joten oleelliseksi kehitysideaksi nousee Kelaa! huudahduksen korvaaminen. Kokonaisuudessaan melko vähän välinpitämättömiä tai negatiivisia kommentteja, kritiikkiä esiintyi noin kymmenesosassa vastauksia. Hauskaa retroa; tosin olen kuullut valitettavan, että miksi nämä ekomainokset antavat aina asiasta niin ankean ja vanhanaikaisen kuvan.

16 6. Kampanjan mahdollisuudet vaikuttaa kulutustottumuksiin Sen mukaan, onko vastaaja nähnyt kampanjan aikaisemmin vai vasta kyselyn yhteydessä, kysyttiin Koetko, että kampanja on vaikuttanut kulutustottumuksiisi tai Voisiko tämä kampanja vaikuttaa kulutustottumuksiisi. Vastauksista erottuu neljä kategoriaa: 1. Kyllä 2. Ei vaikutusta (koska toteuttaa jo tarpeeksi kampanjan ajatuksia) 3. Ei (ei pysty toteuttamaan, ei tunne aihetta tarpeeksi, ei kiinnosta, muu syy) 4. Ehkä, joskus tai hieman Näistä kaksi ensimmäistä osoittautuivat yleisimmiksi sekä kampanjan aiemmin nähneillä että ensi kertaa näkevillä. *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten prosenttiarvot ovat suuntaa-antavia

17 Vastauksista on havaittavissa, että kampanjaan ensikertaa tutustuvat ovat yleisesti positiivisempia mahdollisten vaikutusten suhteen: Kyllä ja Ehkä - vastaukset ovat yleisempiä, ja muodostavat yhteensä yli puolet vastauksista. Aikaisemmin kampanjan nähneissä Ei, koska tekee jo tarpeeksi -kategoria on kaksinkertainen verrattuna ensi kertaa nähneiden vastauksiin. Vastaavasti ensikertaa nähneiden vastauksissa korostuivat Ehkä ja Ei (muu syy) - kategoriat. Yleisin Ei-vastauksille annettu selitys oman toiminnan lisäksi oli se, ettei mainoksissa ole uutta tietoa tai niillä ei ole riittävästi näkyvyyttä vaikutusten aikaansaamiseksi. Positiivisessa hengessä annetut kommentit näkyvyydestä ilmaisivat toiveita, että mainoskampanja näkyisi laajemmin tai kestäisi pidempään. Sekä itse mainoksen, että niiden esitysjakson todettiin olevan liian lyhyitä, jotta ne saisivat aikaan todellisia muutoksia. Positiivinen valistusilmasto näkyy jälleen siinä, että varsinkin ensi kertaa mainoksen näkevät uskovat vahvasti niiden herättelykykyyn. Vaikka mainosten toimintavinkkejä kehuttiin käytännöllisen käyttökelpoisiksi, valtaosa toteuttaa jo annettuja ohjeita samoista tai muista syistä. Siksi onkin melko ymmärrettävää, että mainosten asiaa pidettiin myös menneen talven lumina ja toivottiin uusia neuvoja.

18 7. Kulutustottumuksia koskevat kysymykset Valtaosa seuraavista kysymyksistä on esitetty vain nettikyselyssä. Kaavioita tarkastellessa onkin syytä kiinnittää huomiota myös siihen, mistä kulloisenkin tiedon kerrotaan olevan peräisin.

19 Seuraavaksi käsittelyssä ovat viisi kysymystä, jotka selvittivät ostoskäyttäytymistä ja asenteita ympäristön kannalta: 1. Miten toimit seuraavissa tilanteissa? (monivalinta) 2. Millä perusteella teet ostopäätöksesi? (tuotteen ominaisuudet kuten hinta, alkuperämaa, tuotemerkki jne. monivalinta) 3. Minkälaisissa tuotteissa tarjoukset ja alennukset menevät muiden ostokriteerien edelle? (avoin kysymys) 4. Kuinka usein käyt ostoksilla, ja mitä kulkuvälinettä pääasiassa käytät? (avoin kysymys) 5. Koetko, että voit kulutusvalinnoillasi vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Miten? (avoin kysymys) Kysymyksiä 1, 2 ja 4 on mukailtu Suvi Pulliaisen tutkimuksen pohjalta

20 Kaupassa käydessäni: Miten toimit seuraavissa tilanteissa? Haastatteluvastauksissa vaihtoehdot jakautuvat siten, että 24 % ostaa yleensä uuden muovikassin, 11 % ottaa mukaan vanhan muovikassin ja 66 % käyttää yleensä kangaskasseja. Tämän tutkimuksen mittakaavassa näyttäisi näkyvän positiivinen suuntaus kauppakassikulttuurissa ; kangaskassien käytön määrää ei voida suoraan yleistää, mutta ero on silti merkittävä. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. *Ristiintaulukoinnit on tehty nettikyselyn pohjalta. On kuitenkin otettava huomioon, ettei tutkimuksessa selvitetty kuinka pitkä käyttöikä kangaskasseilla keskimäärin on.

21 Vihannesosastolta ostan mieluiten: Haastatelluista vain 27 % ostaa mieluiten vihannesosastolta kauden sesonkituotteita. 35 % Sen sijaan ostaa lähes aina samoja vihanneksia riippumatta alkuperämaasta tai vuodenajasta, ja 37 % pyrkii silloin tällöin tekemään ekologisia valintoja. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. *Ristiintaulukoinnit on tehty nettikyselyn pohjalta.

22 Millä perusteella teet ostopäätöksesi? Sekä haastatteluissa että nettikyselyssä kysyttiin kolmea tärkeintä kriteeriä ostopäätöstä tehdessä. Haastatteluissa ne jopa pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen jos mahdollista. Hinnan ja laadun suuri suosio ei yllätä, varsinkaan kun ne olivat listan ensimmäisenä. Kiinnostavaa on silti se, että vastaajat kiinnittävät enemmän huomiota alkuperämaahan, ympäristöystävällisyyteen ja kestävyyteen kuin tuotemerkkiin. Mainosten hyödyntämisen (tai niiden vaikutukselle alistumisen ) myöntäminen ei useinkaan ole sosiaalisesti suotavaa, joten vastausmäärä on sen osalta odotetunlainen. Seuraavalla sivulla on esitetty tarkemmin valintojen jakautuminen sosio-ekonomisissa ryhmissä. *Kaavio haastatteluvastauksista. *Kaaviokuva Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

23

24 Minkälaisissa tuotteissa tarjoukset ja alennukset menevät muiden ostokriteerien edelle? Ostosten peruskriteereistä luovutaan toisinaan edullisten tarjousten sattuessa kohdalle. Avoimella kysymyksellä selvitettiin, minkä tyyppisissä tuoteryhmissä tämä on erityisen yleistä: Elintarvikealennukset houkuttelevat kaikkein useimpia oli kyse sitten yksittäisestä tuotteesta kuten kahvi, tai tuoteryhmästä kuten liha- tai maitotuotteet.peruselinehtona ravinnon riittävä saanti menee helposti eettisten kriteerien ohi toisinaan. kaikki tai melkein kaikki tuotteet elintarvikkeet vaatteet, jalkineet, kodintekstiilit pesuaineet, kosmetiikka, pehmopaperit elektroniikka, kodinkoneet ei missään tuotteissa eos muut *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten osuudet ovat suuntaa-antavia Vaatteita, jalkineita ja kodintekstiilejä ostetaan myös paljon tarjousten perusteella. Nämä tuotteet ovat usein hintavia, ja niiden ympäristövaikutukset eivät ole aivan yhtä pinnalla mediassa kuin elintarvikkeiden tai elektroniikan ohitettavia kriteerejä on siis mahdollisesti kuluttajan tiedossa keskimääräistä vähemmän. Pesuaineiden, kosmetiikan ja pehmopapereiden osuus on huojentavasti pienempi kuin kaksi edellistä, mutta silti merkittävä. Pesuainevalinnoissa ympäristövaikutukset saattavat vaihdella huomattavasti! Elektroniikka ja kodinkoneet sekä muut kalliit kertaostokset laittavat harkitsemaan hintaa hyvin huolellisesti. Näistä valtaosassa kuitenkin on myös energialuokiteltu nykyään, joten kuluttaja ei joudu tekemään valintoja sokkona. Kiinntoisaa on myös huomata, että lähes saman verran vastaajista on vastannut ei missään tuotteissa kuin kaikissa tuotteissa.

25 Kuinka usein käyt ostoksilla, ja mitä kulkuvälinettä pääasiassa käytät? Ostoksillakäyntien määrää ja kulkuvälineitä kysyttiin avoimella kysymyksellä, jotta saataisiin tarkempaa tietoa kuin etukäteiskategorisoinnilla. Taulukossa näkyvät luokat on tehty vastausten perusteella; joka toinen päivä on sisällytetty luokkaan 0 3 krt viikossa. Ostoksilla käydään pääasiassa korkeintaan kolmesti viikossa, joko omalla autolla, pyörällä tai kävellen. Autolla kaupassakäynti kuitenkin yhdistetään melko usein työ- tai muihin matkoihin, ja muutamat jopa mainitsivat käyttävänsä kimppakyytiä. *Kaavio on tehty avoimien vastausten analyysin perusteella, joten osuudet ovat suuntaa-antavia

26 Koetko, että voit kulutusvalinnoillasi vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Miten? Jälleen avoimella kysymyksellä selvitettiin, miten optimistisia kuluttajat ovat omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa ilmastomuutokseen. Valtaosa oli sitä mieltä, että kuluttaja voi vaikuttaa vaikka vain vähänkin. Vastauksista nousi esille kuvaajassa esitettyjä yleisiä teemoja; liikkumiseen ja matkailuun sisältyy oman kulkemisen lisäksi esimerkiksi tuotteiden kuljetusmatkat. Ruokavalinnat kuvastavat esim. kasvisruokavalion ympäristöhyötyjen tiedostamista. Muutamat vastaajat toivat myös esiin kuluttajien vaikutuksen markkinoihin, ja toisaalta oman esimerkin näyttämisen muiden kannustamiseksi. *Kuvaajat on tehty avointen vastausten analyysin perusteella, joten ne ovat suuntaa-antavia.

27 Seuraavaksi käsittelyssä ovat nettikyselyn 5 kysymystä, jotka selvittivät ympäristömerkkien tunnistamista, jäätteiden syntyä ja lajittelua sekä tavaroiden yhteiskäyttöä: 1. Mihin merkkeihin seuraavat väiteet liittyvät? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 2. Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ruuan pois heittämistä taloudessasi (monivalinta) 3. Paljonko elintarvikkeita ja valmista ruokaa päätyy roskikseen? (kuinka usein) (monivalinta) 4. Onko kotinne läheisyydessä keräyspisteet seuraaville jätteille? Lajitellaanko taloudessanne mainitut jätteet? (monivalinta) Kysymys on mukailtu Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 5. Onko ystävä- tai perhepiirissäsi tavaroita yhteiskäytössä? (monivalinta)

28 Mihin merkkeihin seuraavat väiteet liittyvät? Nettikyselyssä näytettiin viittä ympäristömerkkiä ja annettiin kuusi väittämää, jotka vastaajat yhdistivät mielestään oikeaan merkkiin. Nähtävästi nämä merkit ovat jo hyvin tunnettuja kuluttajien keskuudessa.

29 Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ruuan pois heittämistä taloudessasi Vastaajia pyydettiin arvioimaan neljän pisteen asteikolla, kuinka hyvin kuusi väittämää sopivat oman talouden ruuankulutukseen. Hyvin harvassa taloudessa ainakaan myönnetään ruuan pääsevän pilaantumaan niin että se pitää heittää pois. Erityisen vahvasti on vastustettu lämpimään unohtamista ja saman ruuan uudelleen syömisen epämiellyttävyyttä. Jos kaivataan mahdollisia selityksiä maanlaajuisesti suuriksi todettuihin ruokajätemääriin, sitä voitanee hakea tämän perusteella mm. heräte- tai suunnittelemattomista ostoksista, suurien pakkauskokojen suhteellisesta halpuudesta ja valmiin ruuan pilaantumisesta säilytyksessä. Kaksi viimeksimainittua riippuvat todenäköisesti tiedoista ja käytännöistä, jotka liittyvät yleisesti ruuan säilyvyyteen, esim. mitä kaikkea voi pakastaa ja mikä on pakkausmerkinnän ja todellisen pilaantumisajan suhde missäkin tuotteessa.

30 Paljonko elintarvikkeita ja valmista ruokaa päätyy roskikseen? (kuinka usein) Tämän kyselyn perusteella kotitalouksista näyttäisi syntyvän melko vähän elintarvikejätettä. *Kaaviot Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

31 Onko kotinne läheisyydessä keräyspisteet seuraaville jätteille? Lajitellaanko taloudessanne mainitut jätteet? Kaupunkialueilla jätteidenkeräyspisteet on tiukasti säädelty ja niiden määrä ja sijainti viranomaisten tiedossa; tämä ei kuitenkaan kerro haja-asutusalueiden lajittelumahdollisuuksista eikä asukkaiden kokemuksesta siitä, onko lajittelupiste kodin läheisyydessä. Läheisyyteen liittyy myös se, ovatko lajittelupisteiden paikat hyvin tiedossa. Tämän kyselyn perusteella keräyspisteet ovat hyvin tiedossa ja käytössä. Huomionarvoista on varsinkin se, että biojätteen huolellisemmalle talteenotolle olisi potentiaalia. Biojätteen kertoo lajittelevansa lähes yhtä moni kuin tietää sen keräyspisteen olemassaolosta, ja lopuistakin puolet olisi valmiita lajittelemaan mikäli resurssit tai tila sen sallisi. (huom: kodin läheisyydessä oleva biojätteen keräyspiste voi yhtä hyvin olla oma komposti kuin viranomaisten järjestämä keräyspiste)

32 Onko ystävä- tai perhepiirissäsi tavaroita yhteiskäytössä? Vastaajat saivat valita listasta kaikki haluamansa vaihtoehdot. Eniten yhteiskäytössä ovat painotuotteet: erilaiset lehdet kestävät monta lukukertaa, ja etenkin harraste- ja elämäntapalehdet ovat ajankohtaisia pitempäänkin. Seuraavaksi yleisintä on työkalujen ja koneiden sekä kuljetusvälineiden, toisinsanoen kalliiden mutta usein harvakäyttöisten laitteiden ja välineiden, yhteiskäyttö. Kotitalouslaitteita ja pienelektroniikkaa ei juuri lainailla Lasten lelut, vaatteet ym tarvikkeet eivät nähtävästi ole kovin yleisesti yhteiskäytössä: tässä vastaajat ovat todennäköisesti nähneet merkityseron yhteiskäytön ja uloskasvettujen eteenpäinantamisen välillä. *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

33

34 Nettikyselyssä tarkasteltiin myös, näkyykö kestävä kulutus työ- tai opiskeluympäristössä ja minkälaista on vastaajien liikkuminen ja energiankulutus: 1. Onko opiskeluyhteisössäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? / Onko yrityksessäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? (monivalinta) 2. Pyritkö käyttämään kimppakyytejä aina kun mahdollista? (monivalinta) 3. Käytätkö tällä hetkellä kotonasi energiansäästölamppuja? (monivalinta) (Tämä kysymys esitettiin myös osassa haastattelulomakkeista) 4. Kiinnitätkö huomiota veden- ja energiankulutukseen jokapäiväisessä elämässä seuraavilla tavoilla? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta 5. Miten pääasiassa (enemmän kuin puolet matkoista) liikutte työ- ja opiskelumatkoillanne? (monivalinta) Tämä kysymys on suoraan Suvi Pulliaisen tutkimuksesta

35 Onko opiskeluyhteisössäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? / Onko yrityksessäsi otettu huomioon joitakin kestävän kulutuksen periaatteita? Nettikyselyyn tehtiin valikoituva kysymys, joka määräytyy sen mukaan onko vastaaja ilmoittanut perustiedoissa olevansa opiskelija, työntekijä/alempi-/ylempi toimihenkilö tai yrittäjä. Valitettavasti tekninen virhe ohitti työntekijöille suunnatun version, ja se jäi vaille vastauksia. Oheiset kaaviot kuvaavat 1) opiskelijoiden (vastaajia 57kpl) ja 2) yrittäjien (vastaajia 6 kpl) vastauksia. Jätteiden lajittelu ja sähkön säästäminen ovat vastausten perusteella yleisimmät toimenpiteet. 2) 1) tähän olisi voinut kirjoittaa oman vastauksen kierrätys on kunniassa *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

36 Pyritkö käyttämään kimppakyytejä aina kun mahdollista? Kiitettävän moni vastaajista on ainakin valmis harkitsemaan kimppakyytejä; kysymystä on hankalaa muotoilla siten, että saataisiin tietoa kimppakyytien todellisesta käyttöasteesta. Aina kun mahdollista voi olla hyvinkin harvoin. Yleinen mieliala näyttäisi kuitenkin olevan suotuisa kimppakyytien käyttämiselle ja käytön edistämiselle entisestään. *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja. Käytätkö tällä hetkellä kotonasi energiansäästölamppuja? Energiansäästölamppuihin siirtyminen on tämän tutkimuksen perusteella hyvällä mallilla, silllä valtaosa aikoo vaihtaa hajoavat hehkut e-lamppuihin. Todennäköisesti myös ne vastaajat, jotka pitävät tällä hetkellä hehkulamppuja parempina tietyissä tilanteissa vaihtavat sitten, kun markkinoilla on heidän mielestään riittävän hyviä vaihtoehtoja. Kyllä, kaikissa valaisimissa Osittain, vaihdan energiansäästölamppuihin sitä mukaa kun vanhat hajoavat Osittain, joissain valaisimissa hehkulamput ovat mielestäni parempia *Haastatteluvastausten jakauma En *Kaavio Webropol-kyselyohjelmasta. Asteikko kuvaa vastaajien kokonaismäärää, ei prosentteja.

37 Kiinnitätkö huomiota veden- ja energiankulutukseen jokapäiväisessä elämässä seuraavilla tavoilla? Nettikyselyssä pyydettiin arvioimaan viisiportaisella asteikolla energian- ja vedenkulutusta. Valojen sammuttaminen ja laitteiden valmiustilankin sammuttaminen jäävät vastaajilta helpoiten tekemättä. Aikaisemmin esitetyt vastaukset Kelaa! kampanjan vaikutusmahdollisuuksista antavat olettaa, että kampanjan näkyvyyden lisäämisellä voisi olla positiivista vaikutusta näihin.

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Markkinointitutkimus VALO-CD

Markkinointitutkimus VALO-CD Markkinointitutkimus VALO-CD Tilaaja: Osuuskunta Sange / Otto Kekäläinen Tutkimuksen suorittajat: Lari Heikkilä, 194081 Heikki Kauppinen, 195030 Sisällysluettelo Johdanto...3 1.Tutkimuksen aloitus...4

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita?

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Riitta Savolainen, Markku Pursiainen, Jaakko Mattila, Tiia Arjoranta, Pentti Moilanen, Joonas Rajala Yhteistyössä: Raisa Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Markku

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

APTEEKKIEN MARKKINOINTI

APTEEKKIEN MARKKINOINTI APTEEKKIEN MARKKINOINTI Päivi Lepo Helsingin Yliopisto Kouluttamis- ja kehittämiskeskus Palmenia Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD toukokuu 2011 HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUS- JA

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot