Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014"

Transkriptio

1 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin koteihin Isosäkylän ja Huovirinteen alakoulujen kautta. Kysely on toteutettu hankkeen alkuvaiheessa alkukartoituksena ja sen tulosten pohjalta on lähdetty toteuttamaan Säkylän kehittämisosion tarkennettua toimintasuunnitelmaa kesällä Säkylän alakouluikäisten lasten huoltajille suunnattu kysely lapsiperheiden palveluista ja koulun yhteistyöstä perheen kanssa toteutettiin Koulujen viimeiset viikot ennen kesäloman alkua eivät ole paras mahdollinen aika kyselyjen toteuttamiselle, mutta huoltajat palauttivat vastauksia melko kiitettävästi. Kyselyjä palautui takaisin noin 1/3 eli 98 kpl (Isosäkylä 55kpl ja Huovirinne 43kpl). Kyselyn mukana lähetetyssä saatekirjeessä kerrottiin tarkemmin Pois syrjästä hankkeesta ja samalla pyydettiin yhteystietoja perheiltä, jotka olisivat halukkaita tulemaan vielä tarkemmin projektityöntekijän haastateltavaksi koskien Säkylän perhepalveluja. Kyselyyn vastanneista huoltajista 20 palautti kyselylomakkeen mukana myös yhteystietonsa. Yhteystietonsa antaneille vanhemmille on tehty vielä kesän 2014 aikana pienimuotoinen puhelinhaastattelu, jossa on kysytty muun muassa heidän käyttämiensä palvelujen toimivuutta, kehittämisehdotuksia ja mahdollisia terveisiä perheiden kanssa työskenteleville työntekijöille ja palveluista päättäville päättäjille. Puhelinhaastattelussa tiedusteltiin myös vastaajan kiinnostusta osallistua mahdollisesti myöhemmin järjestettävään asiakasraatiin. Kyselyyn vastanneista suurin osa on lasten äitejä (83kpl), kahteen kyselyyn vanhemmat olivat vastanneet yhdessä. Isiä vastanneista on 13. Vastanneista huoltajista isoin osa oli avo- tai avioliitossa. Yksinhuoltajia vastanneista on seitsemän ja yhteishuoltajuus on kolmellatoista vastaajalla. Yli 70 % vastaajista on asunut Säkylän kunnassa yli kymmenen vuotta, joten voi olettaa, että vastaajilla on paljon kokemusta Säkylän lapsiperheille tarjoamista palveluista. Vain kaksi vastaaja on asunut Säkylässä alle vuoden (taulukko 1.) Taulukko 1. Perheiden Säkylässä asuma aika 0

2 Vanhemmuus ja tuen tarve Kyselylomakkeessa vanhempia pyydettiin laittamaan numerojärjestykseen asioita, mitkä he kokevat vanhempana haasteellisimmiksi tehtäviksi. Vaihtoehdot ovat vanhemmuuden roolikartasta: elämän opettaja (arkielämän taitojen opettaja, mallinantaja, arvojen välittäjä, tapojen opettaja), rakkauden antaja (lohduttaja, myötäeläjä, suojelija, hyväksyjä, hellyyden antaja, hyvään huomaaja) huoltaja (ruuan antaja, vaatettaja, levon turvaaja, rahan käyttäjä, puhtaudesta huolehtija, hyvän huomaaja), rajojen asettaja (sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja valvoja, turvallisuuden luoja), ihmissuhdeosaaja (keskustelija, kuuntelija, kannustaja, itsenäisyyden tukija, ristiriidoissa auttaja). Kysymyksellä on haluttu herätellä vastaajia pohtimaan vanhemmuutta mitä kaikkea se on. Kahdeksi haastavimmaksi tehtäväksi nousevat vastauksista ihmissuhdeosaaja ja rajojen asettaja. Vastaaminen tähän kysymykseen oli koettu melko vaikeaksi ja useampi vastaaja olikin kirjoittanut tehtävien olevan tasaveroisia, joten niitä ei voi laittaa järjestykseen. Kysymykseen oli jätetty myös avoinkohta, johon oli vastattu muun muassa, että haasteellista vanhemmuudessa ovat: äidin vuorotyö, sinisilmäisyys ja puolueettomuus vanhempien välisissä ristiriidoissa. Eniten tukea vanhemmat kaipaavat kodin ja lasten hoidossa, kasvatuskumppanuutta koulun / päivähoidon kanssa sekä vertaistukea muilta vanhemmilta. Suurin osa vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että he eivät koe tarvitsevansa tukea vanhempana. Yksittäisinä tuen tarpein on kirjattu myös: yhteisten linjojen sopiminen muiden vanhempien kanssa, inhimilliset luokkakoot, varamummo, raha ja erityislapsen kasvatuksessa tukeminen. Perhepalvelut Alakouluikäisten perheet käyttävät päivähoito/ varhaiskasvatus ja neuvola-/ terveydenhoitopalveluiden lisäksi melko paljon iltapäivätoimintaa ja muita seurakunnan järjestämiä palveluja, kuten erilaisia kerhoja (sählykerho, kokkikerho, muskari, kuoro, perhekerho, äitilapsikerho, vauvakerho). Erilaisista järjestöistä mainitaan muun muassa MLL:n lastenhoito, Lännenkiekko, Säkylän naisvoimistelijat, Partio, Vesipeikot, Päällystönnaiset ja Säkylän urheilijat. Kunnan tarjoamia perheneuvola palveluja sekä kotihoidon - ja lastensuojelun perhetyötä käyttäviä on myös jonkin verran vastanneissa. Tietoa lapsiperheiden palveluista perheet ovat saaneet ensisijaisesti perhepalveluja käyttäessään kuten koulusta ja neuvoloista. Lisäksi paikallislehdestä ja muilta vanhemmilta on saatu tietoa. Internetin ja esitteiden välityksellä on saatu myös tietoa mutta selkeästi vähemmän kuin muista palveluista ja toisilta vanhemmilta. Viisi vastaaja on sitä mieltä, että he eivät ole saaneet tietoa Säkylän perhepalveluista. Lapsiperheet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä käyttämiinsä perhepalveluihin. Käyttämiensä palvelujen keskinäiseen yhteistyöhön vastaajat ovat tyytyväisiä mutta myös epävarmoja ja tiedottomia, siitä onko toimijoiden välillä yhteistyötä. Kysyttäessä mitkä palvelut ovat tärkeitä ja millaisia odotuksia perheillä on palvelujen suhteen, löytyy paljon erilaisia mielipiteitä, muun muassa kaikki nykyiset palvelut ovat tärkeitä, seurakunnan palvelut ja kotipalvelun perhetyö. Perheiden mielestä nykyisten palvelujen lisäksi Säkyläläisiä lapsiperheitä tukisivat muun muassa lasten paremmat harrastusmahdollisuudet myös muut kuin liikunta harrastukset, lastenhoitopalvelu, kodinhoitajat, aika ajoin tehtävät kyselyt, siivouspalvelut, isommillekin lapsille tarkoitetut koko perheen tapahtumat, vuorohoito myös yöaikaan, tukivanhemmat esimerkiksi eläkeikäisistä, 1

3 enemmän infoa ulkomaalaistaustaisille vanhemmille ja perheiden ohjatut kokoontumiset (Liite1). Perhepalveluiden kehittämisehdotuksista esiin nousivat vielä ohjattujen kurssien järjestäminen myös loma-aikojen ulkopuolella, valvottu ja ohjattu toiminta koulu jälkeen esimerkiksi koulun pihalla, jo olemassa olevien palveluiden laajempi markkinointi, päivähoidon nopeampi järjestyminen, yhteisiä harrastuksia vanhemmille ja lapsille, teknistentöidenkerho, nuorille/ koko perheelle suunnattu erä- ja kalastuskasvatus, erityislasten integroitu harrastustoiminta sekä vertaisryhmät kehitysvammaisten lasten perheille. Kodin ja koulun yhteistyö Koulujen järjestämiin tilaisuuksiin huoltajat ovat osallistuneet ahkerasti. Ensisijaisesti tilaisuuksiin ovat osallistuneet perheen äidit tai vanhemmat yhdessä. Koulujen tilaisuuksien lisäksi perheet ovat kouluun enimmäkseen yhteydessä puhelimitse tai wilman kautta. Myös reppuvihko on jonkin verran käytössä. Vanhempainvartin lisäksi henkilökohtaisia käyntejä opettajan luona on vähemmän. Opettajien tekemiä kotikäyntejä ei ole juurikaan. 97 prosenttia vastaajista kokee yhteydenpidon lapsen opettajaan olevan melko tai erittäin hyödyllistä. Lapsen opettajaan vanhemmat ovat yhteydessä saadakseen tietoa lapsen koulussa edistymisestä ja lapsen kouluvaikeuksien tai käyttäytymisen takia. Muiksi syiksi vanhemmat ilmoittavat ilmoitusasiat mm. sairauspoissaolot, kaveriasiat ja koulukiusaamisen. Yhteistyö koulun eri toimijoiden kanssa toimii hyvin. Yhteistyö terveydenhoitajan kanssa on toimivaa ja myös vanhempien osallistuminen terveystarkastuksiin koetaan mukavaksi. Muutaman vastaajan mielestä yhteydenpidossa koulun eri toimijoiden kanssa on ollut jonkinlaista hankaluutta. Pääsääntöisesti yhteistyö koetaan kuitenkin hyvänä ja hyödyllisenä. Yhteistyön koulun kanssa toivotaan olevan avointa, rehellistä, toimivaa ja molemmin puolista. Vanhemmat toivovat enemmän positiivista palautetta ja kaikkien opettajien toivotaan pitävän vanhempainvartit vuosittain. Ehdotuksina huoltajilta tuli myös muun muassa yhteiset ulkotapahtumat, työpajat joissa olisivat mukana oppilaat vanhemmat ja opettajat sekä luokkaan kahdesta tai kolmesta vanhemmasta muodostettavista luokan kummeista (Liite 2.). Sekä kyselyyn että puhelin haastattelun perusteella voidaan todeta, että vastaajat ovat suurimmaksi osaksi hyvin tyytyväisiä perheiden käyttämiin palveluihin ja yhteistyöhön koulun kanssa. Useampi vastaaja totesi, että aina on apua saanut kun on tarvinnut. Myös uusia kehittämisehdotuksia tuli hyvin ja niitä lähdetään työstämään Pois syrjästä hankkeen puitteissa. Päättäjille ja työntekijöille terveisinä lähetettiin muun muassa toiveena, että Säkylä pysyisi kuntaliitosten jälkeenkin pienenä ja turvallisena kuntana, eikä lapsiperheiden palveluista supistettaisi. Työntekijöiden puolesta on erityisesti huomattava, että suurimman osan vastaajien mielestä he ovat saaneet tietoa lapsiperheiden palveluista käyttäessään perhepalveluja, joten työntekijöillä on iso rooli palveluista tiedottamisessa. 2

4 LIITE 1 Millaiset muunlaiset palvelut mielestänne tukisivat nykyistä paremmin lapsiperheitä Säkylässä? - Harrastusten lisääminen liikunnan lisäksi. - Täällä on paljon perheitä, joissa mies Porin prikaatissa töissä ja paljon poissa kotoa. Kaikilla (läheskään) ei ole tukiverkkoja täällä joten lastenhoito tai kotiapu äidille (heidän jaksamiselleen) ilman lastensuojelua ehkäisevänä toimena. - Siivouspalvelut - Isommillekin lapsille suunnatut koko perheen tapahtumat - Ohjatut perheiden kokoontumiset, joka kuitenkin olisi mahdollisimman vapaamuotoista (vertaistuki). Tila ja vetäjä. - Kolmannen sektorin järjestämät palvelumuodot, joilla ei yleensä valmiiksi ole negatiivista leimaa. Kynnys palveluiden vast.ottamiseksi olisi näin ollen matalampi. - Tässä kunnassa ei ole yöhoito mahdollisuutta! Mutta vuorotöitä kyllä on! - Kunnan seurakunnan- järjestöjen yhteistyö, lasten-nuorten omat mielipiteet ja toiveet huomioon mukaan toimimaan, eläkeläisjärjestöjen aktivointi laajemmalle. Matalan kynnyksen yhteydenottokanavia, yhteistyön avoimuutta eri toimijoiden välillä. - Kotona tapahtuva lastenhoito, siivousapu/vast. - Palvelutyötä tekevät esim. sosiaali-ihmiset eivät saisi arvostella asiakkaita vaan olla tukena ja luontevia, jotta asiakkaan on helppo puhua ongelmistaan. Sama koskee terveyskeskuslääkäreitä. - Äiti-lapsi ryhmät - Olisi hyvä jos kunnasta löytyisi harrastusmahdollisuuksia myös niille lapsille, jotka eivät ole kiinnostuneita urheilusta tai seurakunnantoiminnasta. - Maksuton uimakoulu esikari-ikäisille on mielestäni loistava juttu. - Enemmän harrastus mahdollisuuksia lapsille. - Kun hoitaa lapsia kotona, niin saisi tarvittaessa hoitajan kotiin esim. kaupassa käynnin tai parturin ajaksi. - Lastenhoitopalvelut. - Kodinhoitajat takaisin arjen avuksi suurperheille ja muuten väsyneillä äidille. Ennen oli asiat paremmin esim luvulla! - Kotihoito, jos perheessä vaikeuksia. Esim. tukea kun äiti/huoltaja väsynyt, usein kipeät lapset. Tulee perusjuttuihin siivous, pyykinpesu, huoltajalle hetki hengähdystä. - Vaihtoehto päiväkodille (perhep.hoitajien määrä). - Juuri tällaiset kirjalliset kyselyt aika ajoin, jotta jokainen saa tuoda omat mielipiteet esille. Ulkomaalaistaustaisille (esim. toinen vanhempi ei ole suomalainen) enemmän infoa. - Jokin tukivanhempi palvelu esim. eläkkeellä olevat pariskunnat voisivat toimia tukivanhempina perheissä, joiden isovanhemmat eivät asu samalla paikkakunnalla ja joilta he eivät saa apua. Lasten kuskaus harrastuksiin esimerkiksi ja vanhempien tukeminen vaikeiden perhetilanteiden vuoksi. 3

5 LIITE2 Miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin mielestänne uudistaa ja kehittää kodin ja koulun yhteistyötä? - Perheen ongelmiin olisi hyvä puuttua ja tieto tuoda esim. sosiaalitoimesta myös opettajille. - Mielestäni molemmat koulut toimivat nyt jo hyvin ja tarjoavat apua tarvittaessa. Huovirinne on hyvin liikuntapainotteinen mutta tarjoaa myös muita kerhoja lapsille. - Jokaisen lapsen pitäisi olla opettajalle yhtä tärkeä kun on kyse esim. kiusaamistilanteesta opettaja ei saisi olla puolueellinen ja rangaistukset pitäisi olla samat. - Ihan tarpeeksi jo nyt yhteistyötä. - Esim. Perheen yhteinen toimintapäivä koulussa. - Kodin ja koulun yhteistyö on nyt jo sujuvaa. - Yhteiset keskusteluhetket - Mielestäni oman luokan kesken olevia vanhempainiltoja voisi olla muutama vuoden aikana. Jokaisella luokalla voisi olla vanhemmista 2-3 luokan kummia. - Enemmän yhteisiä tapahtumia. - Vaikeaa antaa kehitysehdotuksia, kun meillä ei ole ollut ongelmia. Perheet ovat erilaisia toiset vanhemmat eivät välttämättä ole kypsiä vanhemmuuteen. Ehkä kotitalous opetusta/kerhoja, joissa vanhemmat ja lapset opettelevat arjen taitoja. - Ihmisiä ei voi muuttaa, huomattu on! - Ei tule nyt mieleen mitään. Wilma on hyvä juttu, joka tuli vähän aikaa sitten. - Yksi askel eteenpäin olisi jo se että vanhempainvartti pidettäisiin kaksi kertaa/ vuosi. Tänä vuonna yhdelle luokalle ei pidetty ollenkaan, se ei ainakaan paranna yhteistyötä Työpajat, joissa mukana olisivat oppilaat, vanhemmat ja opettajat, esim. lauantai työpäivä 2. Ulkoilutapahtuma tms. - Ei erityisiä kehittämistarpeita. - Toivotaan enemmän yhteistyötä opettajien suunnalta. WILMAN voisi lopettaa. Ei kai ole tarkoitus että vanhemmat käyvät uudestaan koulua Wilman kautta! Tiedot kokeista ym. muista tapahtumista edelleen kirjallisena. - Wilma on erittäin hyvä. - Vanhempain vartteja olisi hyvä järjestää useammin. Vanhempainilloissa pelkään, että opettaja ottaa esille asioita muiden vanhempien kuullen. - Yksi ongelma on varmaan se, että perheet ja vanhemmat jotka tarvitsisivat tietoa ja opastusta eivät sitä hae eivätkä ole kiinnostuneita eivätkä esim. tule vanhempainiltoihin. Ehkä sitten henkilökohtaisten tapaamisten lisääminen ja yhteiset keskustelut pienporukassa voisivat tukea tiettyjä perheitä. - Lasten oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella kohtelulla sillä, ettei koulu määrittele oppilaista annettavia lausuntoja. - Koulukuraattori. - Vilman kehittäminen. - Hyvin on toiminut tälläkin lailla - Yhteiset retket sekä yhteydenpito myös niihin vanhempiin, jotka asuvat toisella paikkakunnalla, eri taloudessa lasten kanssa. Opettaja voisi tulla esim. kyläilemään kotona. - Vanhemmat voisivat toimia enemmän yhdessä ja tutustua paremmin toisiinsa. Uskoisin tämän tukevan lasten kasvatusta => voisi olla joihinkin asioihin yhteisiä pelisääntöjä. Lapsemme kouluvuosi on kuitenkin sujunut hyvin alkukankeuksien jälkeen. Meillä on mahtava opettaja! - Opettajat voivat lähettää aika ajoin kysymyksiä vanhemmille, jotka askarruttavat heitä tai toisinpäin. Avoimuus ja yhteydenpito ovat tärkeitä. Eivät kaikki pysty tuomaan mielipidettä vanhempainillassa tai keskusteluissa. - Vanhempien ja lasten yhteisretki esim. luonnossa. - Wilma on hyvä uudistus! - Enemmän henkilökohtaista viestittelyä opettajan ja kodin välillä. Myös hyvissä asioissa. Palautetta tulee monesti kotiin vain jos joku on pielessä. Wilman käytössä tulee tarkoin miettiä mitä sinne kirjoitetaan. Jos joka pelleilystä kirjoitetaan vanhemmille viesti Wilmaan menee usko koko hommaan ja viestittely menettää merkityksensä. Lapset jopa kilpailee kuka kerää eniten merkintöjä. - Wilman käyttö mielestäni helpottanut ja mataloittanut yhteydenpitoa. 4

6 Liite 3 Kyselylomake Kysely Isosäkylän koulun ja Huovirinteen koulun oppilaiden huoltajille! Säkylän kunnassa on alkanut Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoima Pois syrjästä hanke, jossa Säkylällä on oma osakokonaisuutensa. Pois syrjästä hankkeen päämääränä on ehkäistä lasten/nuorten syrjäytymiskehitys peruspalveluja kehittämällä. Lähtökohtana on ennaltaehkäisy ja keskittyminen varhaisen tukemisen malleihin. Viime vuosien lastensuojelu asiakkuuksien voimakas kasvu on ilmeistä niin Suomessa yleisesti kuin myös Säkylässä. Vaikka lasten, nuorten ja heidän perheiden oirehtiminen on lisääntynyt, ei palvelujärjestelmä ole kehittynyt vastaamaan ajan haasteisiin. Voimavarat ovat usein suunnattu pääasiassa korjaaviin toimenpiteisiin, siinä vaiheessa, kun tilanne on jo aika vakava ja ongelmat kestäneet jo pitkään. Säkylän kunnassa halutankin ottaa uusi askel perheiden kokonaisvaltaisten tukimuotojen kehittämisessä ja suunnata voimavarat ja painopiste jo ennaltaehkäisyyn. Tämä kysely on jaettu kaikille Isosäkylän koulun ja Huovirinteen koulun oppilaiden huoltajille. Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan perheiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia Säkylän perhepalveluista sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn ja osallistumaan täten oman kuntanne lapsiperhepalveluiden kehittämiseen. Kaikki antamanne tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Vastaukset pyydetään palauttamaan kirjekuoressa kouluun viimeistään mennessä, josta ne toimitetaan minulle. Etsin hankkeeseen perheitä, joita voisin myös tavata ja haastella tarkemmin koskien lapsiperheiden palveluita Säkylän kunnassa. Mikäli kiinnostuit tai haluat lisätietoa haastattelua koskien, voit jättää yhteystietosi tämän saatekirjeen alalaitaan tai lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen Yhteystietosi: Nimi: Puhelinnumero: S-postiosoite: Sanna Vähä-Vahe Projektityöntekijä Pois syrjästä hanke Säkylän kunta puh

7 Kysely oppilaiden huoltajille 1. Kyselyyn vastaaja a) äiti b) isä c) lapsen/lasten muu huoltaja 2. Perhesuhteet. Ympyröikää oikea vaihtoehto. a) avo/avioliitossa b) yksinhuoltaja c) yhteishuoltajuus 3. Merkitkää taloudessanne asuvien lasten lukumäärä kohtiin a-e. a) 0-3-vuotiaiden lasten lukumäärä b) 4-6-vuotiaiden lasten lukumäärä c) 7-12-vuotiaiden lasten lukumäärä d) vuotiaisen lasten lukumäärä e) Kotona asuvien yli 17-vuotiaiden lasten lukumäärä 4. Kuinka kauan perheenne on asunut Säkylän kunnassa? a) alle vuoden b) 1-4 vuotta c) 5-10 vuotta d) yli kymmenen vuotta 5. Vanhempien koulutus? (merkitkää rasti jokaisen sopivan vaihtoehdon kohdalle.) 1. peruskoulu 2. ammattikoulu 3. ylioppilastutkinto 4. opistotasontutkinto 5. ammattikorkeakoulu 6. yliopistotutkinto äiti isä 6

8 6. Minkä koette haasteellisimpana tehtävänä vanhempana toimimisessa? Laittakaa seuraavat vaihtoehdot numerojärjestykseen 1-6 (1 haasteellisin tehtävä, 6 ei juurikaan haastetta) a) Elämän opettaja (arkielämän taitojen opettaja, mallin antaja, arvojen välittäjä, tapojen opettaja) b) Rakkauden antaja (lohduttaja, myötäeläjä, suojelija, hyväksyjä, hellyyden antaja, hyvän huomaaja) c) Huoltaja (ruuan antaja, vaatettaja, levon turvaaja, rahan käyttäjä, puhtaudesta huolehtija, hoivaaja) d) Rajojen asettaja (sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja valvoja, turvallisuuden luoja) e) Ihmissuhdeosaaja (keskustelija, kuuntelija, kannustaja, itsenäisyyden tukija, ristiriidoissa auttaja) f) Muu, mikä? 7. Millaista tukea kaipaisitte vanhempana? Valitse yksi tai useampia vaihtoehtoja a) kodin- ja lastenhoitoapua b) enemmän tukea ja ohjausta vanhemmuuteen ja kasvatukseen c) kasvatuskumppanuutta koulun / päivähoidon kanssa d) vertaistukea muilta vanhemmilta e) neuvontaa oikean palvelun löytämiseksi f) en koe tarvitsevani tukea g) muuta, mitä? 7

9 PERHEPALVELUT 8. Mitä perhepalveluja olette käyttäneet? Ympyröikää käyttämänne palvelut? a) päivähoito/varhaiskasvatus b) neuvolapalvelut/terveydenhoito c) iltapäivätoiminta d) perheneuvola e) kotipalvelun perhetyö f) lastensuojelun perhetyö g) seurakunnan palvelut, mitkä h) järjestöjen palvelut, mitkä 9. Millaisia kokemuksia teillä on käyttämistänne palveluista? 10. Jos olette käyttäneet useampia palveluita samanaikaisesti, niin miten nämä palvelut ovat toimineet keskenään yhteistyössä? 11. Mitkä palvelut ovat mielestänne tärkeitä ja millaisia odotuksia teillä on Säkylän perhepalveluista? 12. Mitä kautta olette löytäneet tietoa Säkylän perhepalveluista? Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto. a) paikallislehdistä b) puhelimitse c) internetistä d) kuullut muilta vanhemmilta e) perhepalveluja käyttäessäni (neuvola, koulu jne.) f) esitteet ja mainokset/ kauppojen ilmoitustaulut g) en ole saanut tietoa 8

10 13. Millaiset muunlaiset palvelut mielestänne tukisivat nykyistä paremmin lapsiperheitä Säkylässä? KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 14. Missä koulun tilaisuuksissa olette kuluneen lukuvuoden aikana olleet läsnä ja kuinka monta kertaa? a. koko koulun yhteinen vanhempainilta kertaa b. oman luokan vanhempainilta kertaa c. avoimien ovien päivä kertaa d. vastaanottotunti /vanhempain vartti yms. kertaa e. opettajan ja oppilaan vanhempien välinen keskustelutilaisuus kertaa (muu kuin vanhempain vartti) f. opettajan, oppilaan ja oppilaan vanhempien välinen keskustelu kertaa g. muuta, mitä? 15. Kuka tai keitä perheenne jäsenistä on tavallisimmin ollut tilaisuuksissa läsnä? a. äiti yksin b. isä yksin c. vanhemmat yhdessä d. ei kumpikaan 16. Miten muuten olette olleet yhteydessä kouluun tai lapsenne opettajaan kuluneen lukuvuoden aikana? (ympyröikää kaikki soveltuvat kohdat) a. henkilökohtainen käynti opettajan luona b. opettaja on käynyt kotikäynnillä luonanne c. puhelinsoitto tai tekstiviesti opettajalle d. viesti reissuvihossa e. sähköposti f. viesti Wilmassa g. jotenkin muuten, miten? 9

11 17. Miten olette kokeneet yhteydenpidon lapsenne opettajaan? a. hyödyttömäksi b. melko hyödylliseksi c. erittäin hyödylliseksi 18. Missä asioissa olette ollut yhteydessä lapsenne opettajaan kuluneen lukuvuoden aikana 1. oppiakseni tuntemaan opettajan 2. lapseni kouluvaikeuksien takia 3. lapseni käyttäytymisvaikeuksien takia 4. saadakseni tietoa lapseni koulussa edistymisestä 5. saadakseni tietoa koulusta yleensä 6. muita syitä, mitä? 19. Kenen muun koulun henkilökuntaan kuuluvan kuin lapsenne opettajan kanssa olette ollut yhteydessä? a. koulun rehtorin b. erityisopettajan c. kouluterveydenhoitajan d. koulupsykologin e. joku muu, kuka? 20. Miten olette kokeneet yhteistyön näiden toimijoiden kanssa? 21. Millaisia odotuksia teillä on koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä? 10

12 22. Miten tärkeää opettajan on mielestänne tietää oppilaiden kotiolosuhteista? 1= vähän merkitystä 2=melko tärkeää 3= tärkeää a. perheen taloudellinen tilanne ja asunto-olosuhteet b. vanhempien koulutus, työn luonne ja harrastukset c. vanhempien terveydentilaa koskevat tiedot d. vanhempien suhtautuminen lapsen koulunkäyntiin, lapsiin kohdistamat odotukset ja vaatimukset e. vanhempien käyttämät kasvatuskeinot f. kodin tarjoamat virikkeet: lehdet, pelit, kirjat, viihde-elektroniikka, perheen lomat g. kotitehtävien tekeminen: työskentelypaikka, tehtävissä auttaminen yms h. lapsen velvollisuudet kotona i. lapsen harrastukset j. lapsen kaverisuhteet koulun ulkopuolella k. jotakin muuta, mitä? 23. Miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin mielestänne uudistaa ja kehittää kodin ja koulun yhteistyötä? KIITOS! 11

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon ky. Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Loppuraportti Liitteet 48 Hanke 041/ESLK/LK/2007 1.5.2007-31.10.2009 Marke Hietanen-Peltola Arto Honkala Marika Kivimäki-Sumrein

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin?

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? Talvisalon koulu Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013 Vanhempainillat 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? 94 Kyllä 28 Ei Kyllä Ei 2. Kuinka hyödyllisinä koet vanhempainillat? 51 Erittäin

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ Iloa vanhemmuuteen hanke Tarja Tammekas, projektityöntekijä, suunnittelija, Kotkan kaupunki Pauliina Saarinen-den Hollander, projektityöntekijä, Lohjan kaupunki Mitä

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko 21.8.2013 Neljän pöydänjalan malli o Minä itse o Parisuhde o Kodin ulkopuolinen elämä o Vanhemmuus Mutta

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VARHAISESTA TUESTA 28.9.2011 1 Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti ja theraplay-terapeutti kehittämispäällikkö, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto KEHITYKSEN

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Miten sinä voit? Miten

Miten sinä voit? Miten VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2- VUOTISRYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 30.8.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä kokeilu:

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot