Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014"

Transkriptio

1 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin koteihin Isosäkylän ja Huovirinteen alakoulujen kautta. Kysely on toteutettu hankkeen alkuvaiheessa alkukartoituksena ja sen tulosten pohjalta on lähdetty toteuttamaan Säkylän kehittämisosion tarkennettua toimintasuunnitelmaa kesällä Säkylän alakouluikäisten lasten huoltajille suunnattu kysely lapsiperheiden palveluista ja koulun yhteistyöstä perheen kanssa toteutettiin Koulujen viimeiset viikot ennen kesäloman alkua eivät ole paras mahdollinen aika kyselyjen toteuttamiselle, mutta huoltajat palauttivat vastauksia melko kiitettävästi. Kyselyjä palautui takaisin noin 1/3 eli 98 kpl (Isosäkylä 55kpl ja Huovirinne 43kpl). Kyselyn mukana lähetetyssä saatekirjeessä kerrottiin tarkemmin Pois syrjästä hankkeesta ja samalla pyydettiin yhteystietoja perheiltä, jotka olisivat halukkaita tulemaan vielä tarkemmin projektityöntekijän haastateltavaksi koskien Säkylän perhepalveluja. Kyselyyn vastanneista huoltajista 20 palautti kyselylomakkeen mukana myös yhteystietonsa. Yhteystietonsa antaneille vanhemmille on tehty vielä kesän 2014 aikana pienimuotoinen puhelinhaastattelu, jossa on kysytty muun muassa heidän käyttämiensä palvelujen toimivuutta, kehittämisehdotuksia ja mahdollisia terveisiä perheiden kanssa työskenteleville työntekijöille ja palveluista päättäville päättäjille. Puhelinhaastattelussa tiedusteltiin myös vastaajan kiinnostusta osallistua mahdollisesti myöhemmin järjestettävään asiakasraatiin. Kyselyyn vastanneista suurin osa on lasten äitejä (83kpl), kahteen kyselyyn vanhemmat olivat vastanneet yhdessä. Isiä vastanneista on 13. Vastanneista huoltajista isoin osa oli avo- tai avioliitossa. Yksinhuoltajia vastanneista on seitsemän ja yhteishuoltajuus on kolmellatoista vastaajalla. Yli 70 % vastaajista on asunut Säkylän kunnassa yli kymmenen vuotta, joten voi olettaa, että vastaajilla on paljon kokemusta Säkylän lapsiperheille tarjoamista palveluista. Vain kaksi vastaaja on asunut Säkylässä alle vuoden (taulukko 1.) Taulukko 1. Perheiden Säkylässä asuma aika 0

2 Vanhemmuus ja tuen tarve Kyselylomakkeessa vanhempia pyydettiin laittamaan numerojärjestykseen asioita, mitkä he kokevat vanhempana haasteellisimmiksi tehtäviksi. Vaihtoehdot ovat vanhemmuuden roolikartasta: elämän opettaja (arkielämän taitojen opettaja, mallinantaja, arvojen välittäjä, tapojen opettaja), rakkauden antaja (lohduttaja, myötäeläjä, suojelija, hyväksyjä, hellyyden antaja, hyvään huomaaja) huoltaja (ruuan antaja, vaatettaja, levon turvaaja, rahan käyttäjä, puhtaudesta huolehtija, hyvän huomaaja), rajojen asettaja (sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja valvoja, turvallisuuden luoja), ihmissuhdeosaaja (keskustelija, kuuntelija, kannustaja, itsenäisyyden tukija, ristiriidoissa auttaja). Kysymyksellä on haluttu herätellä vastaajia pohtimaan vanhemmuutta mitä kaikkea se on. Kahdeksi haastavimmaksi tehtäväksi nousevat vastauksista ihmissuhdeosaaja ja rajojen asettaja. Vastaaminen tähän kysymykseen oli koettu melko vaikeaksi ja useampi vastaaja olikin kirjoittanut tehtävien olevan tasaveroisia, joten niitä ei voi laittaa järjestykseen. Kysymykseen oli jätetty myös avoinkohta, johon oli vastattu muun muassa, että haasteellista vanhemmuudessa ovat: äidin vuorotyö, sinisilmäisyys ja puolueettomuus vanhempien välisissä ristiriidoissa. Eniten tukea vanhemmat kaipaavat kodin ja lasten hoidossa, kasvatuskumppanuutta koulun / päivähoidon kanssa sekä vertaistukea muilta vanhemmilta. Suurin osa vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että he eivät koe tarvitsevansa tukea vanhempana. Yksittäisinä tuen tarpein on kirjattu myös: yhteisten linjojen sopiminen muiden vanhempien kanssa, inhimilliset luokkakoot, varamummo, raha ja erityislapsen kasvatuksessa tukeminen. Perhepalvelut Alakouluikäisten perheet käyttävät päivähoito/ varhaiskasvatus ja neuvola-/ terveydenhoitopalveluiden lisäksi melko paljon iltapäivätoimintaa ja muita seurakunnan järjestämiä palveluja, kuten erilaisia kerhoja (sählykerho, kokkikerho, muskari, kuoro, perhekerho, äitilapsikerho, vauvakerho). Erilaisista järjestöistä mainitaan muun muassa MLL:n lastenhoito, Lännenkiekko, Säkylän naisvoimistelijat, Partio, Vesipeikot, Päällystönnaiset ja Säkylän urheilijat. Kunnan tarjoamia perheneuvola palveluja sekä kotihoidon - ja lastensuojelun perhetyötä käyttäviä on myös jonkin verran vastanneissa. Tietoa lapsiperheiden palveluista perheet ovat saaneet ensisijaisesti perhepalveluja käyttäessään kuten koulusta ja neuvoloista. Lisäksi paikallislehdestä ja muilta vanhemmilta on saatu tietoa. Internetin ja esitteiden välityksellä on saatu myös tietoa mutta selkeästi vähemmän kuin muista palveluista ja toisilta vanhemmilta. Viisi vastaaja on sitä mieltä, että he eivät ole saaneet tietoa Säkylän perhepalveluista. Lapsiperheet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä käyttämiinsä perhepalveluihin. Käyttämiensä palvelujen keskinäiseen yhteistyöhön vastaajat ovat tyytyväisiä mutta myös epävarmoja ja tiedottomia, siitä onko toimijoiden välillä yhteistyötä. Kysyttäessä mitkä palvelut ovat tärkeitä ja millaisia odotuksia perheillä on palvelujen suhteen, löytyy paljon erilaisia mielipiteitä, muun muassa kaikki nykyiset palvelut ovat tärkeitä, seurakunnan palvelut ja kotipalvelun perhetyö. Perheiden mielestä nykyisten palvelujen lisäksi Säkyläläisiä lapsiperheitä tukisivat muun muassa lasten paremmat harrastusmahdollisuudet myös muut kuin liikunta harrastukset, lastenhoitopalvelu, kodinhoitajat, aika ajoin tehtävät kyselyt, siivouspalvelut, isommillekin lapsille tarkoitetut koko perheen tapahtumat, vuorohoito myös yöaikaan, tukivanhemmat esimerkiksi eläkeikäisistä, 1

3 enemmän infoa ulkomaalaistaustaisille vanhemmille ja perheiden ohjatut kokoontumiset (Liite1). Perhepalveluiden kehittämisehdotuksista esiin nousivat vielä ohjattujen kurssien järjestäminen myös loma-aikojen ulkopuolella, valvottu ja ohjattu toiminta koulu jälkeen esimerkiksi koulun pihalla, jo olemassa olevien palveluiden laajempi markkinointi, päivähoidon nopeampi järjestyminen, yhteisiä harrastuksia vanhemmille ja lapsille, teknistentöidenkerho, nuorille/ koko perheelle suunnattu erä- ja kalastuskasvatus, erityislasten integroitu harrastustoiminta sekä vertaisryhmät kehitysvammaisten lasten perheille. Kodin ja koulun yhteistyö Koulujen järjestämiin tilaisuuksiin huoltajat ovat osallistuneet ahkerasti. Ensisijaisesti tilaisuuksiin ovat osallistuneet perheen äidit tai vanhemmat yhdessä. Koulujen tilaisuuksien lisäksi perheet ovat kouluun enimmäkseen yhteydessä puhelimitse tai wilman kautta. Myös reppuvihko on jonkin verran käytössä. Vanhempainvartin lisäksi henkilökohtaisia käyntejä opettajan luona on vähemmän. Opettajien tekemiä kotikäyntejä ei ole juurikaan. 97 prosenttia vastaajista kokee yhteydenpidon lapsen opettajaan olevan melko tai erittäin hyödyllistä. Lapsen opettajaan vanhemmat ovat yhteydessä saadakseen tietoa lapsen koulussa edistymisestä ja lapsen kouluvaikeuksien tai käyttäytymisen takia. Muiksi syiksi vanhemmat ilmoittavat ilmoitusasiat mm. sairauspoissaolot, kaveriasiat ja koulukiusaamisen. Yhteistyö koulun eri toimijoiden kanssa toimii hyvin. Yhteistyö terveydenhoitajan kanssa on toimivaa ja myös vanhempien osallistuminen terveystarkastuksiin koetaan mukavaksi. Muutaman vastaajan mielestä yhteydenpidossa koulun eri toimijoiden kanssa on ollut jonkinlaista hankaluutta. Pääsääntöisesti yhteistyö koetaan kuitenkin hyvänä ja hyödyllisenä. Yhteistyön koulun kanssa toivotaan olevan avointa, rehellistä, toimivaa ja molemmin puolista. Vanhemmat toivovat enemmän positiivista palautetta ja kaikkien opettajien toivotaan pitävän vanhempainvartit vuosittain. Ehdotuksina huoltajilta tuli myös muun muassa yhteiset ulkotapahtumat, työpajat joissa olisivat mukana oppilaat vanhemmat ja opettajat sekä luokkaan kahdesta tai kolmesta vanhemmasta muodostettavista luokan kummeista (Liite 2.). Sekä kyselyyn että puhelin haastattelun perusteella voidaan todeta, että vastaajat ovat suurimmaksi osaksi hyvin tyytyväisiä perheiden käyttämiin palveluihin ja yhteistyöhön koulun kanssa. Useampi vastaaja totesi, että aina on apua saanut kun on tarvinnut. Myös uusia kehittämisehdotuksia tuli hyvin ja niitä lähdetään työstämään Pois syrjästä hankkeen puitteissa. Päättäjille ja työntekijöille terveisinä lähetettiin muun muassa toiveena, että Säkylä pysyisi kuntaliitosten jälkeenkin pienenä ja turvallisena kuntana, eikä lapsiperheiden palveluista supistettaisi. Työntekijöiden puolesta on erityisesti huomattava, että suurimman osan vastaajien mielestä he ovat saaneet tietoa lapsiperheiden palveluista käyttäessään perhepalveluja, joten työntekijöillä on iso rooli palveluista tiedottamisessa. 2

4 LIITE 1 Millaiset muunlaiset palvelut mielestänne tukisivat nykyistä paremmin lapsiperheitä Säkylässä? - Harrastusten lisääminen liikunnan lisäksi. - Täällä on paljon perheitä, joissa mies Porin prikaatissa töissä ja paljon poissa kotoa. Kaikilla (läheskään) ei ole tukiverkkoja täällä joten lastenhoito tai kotiapu äidille (heidän jaksamiselleen) ilman lastensuojelua ehkäisevänä toimena. - Siivouspalvelut - Isommillekin lapsille suunnatut koko perheen tapahtumat - Ohjatut perheiden kokoontumiset, joka kuitenkin olisi mahdollisimman vapaamuotoista (vertaistuki). Tila ja vetäjä. - Kolmannen sektorin järjestämät palvelumuodot, joilla ei yleensä valmiiksi ole negatiivista leimaa. Kynnys palveluiden vast.ottamiseksi olisi näin ollen matalampi. - Tässä kunnassa ei ole yöhoito mahdollisuutta! Mutta vuorotöitä kyllä on! - Kunnan seurakunnan- järjestöjen yhteistyö, lasten-nuorten omat mielipiteet ja toiveet huomioon mukaan toimimaan, eläkeläisjärjestöjen aktivointi laajemmalle. Matalan kynnyksen yhteydenottokanavia, yhteistyön avoimuutta eri toimijoiden välillä. - Kotona tapahtuva lastenhoito, siivousapu/vast. - Palvelutyötä tekevät esim. sosiaali-ihmiset eivät saisi arvostella asiakkaita vaan olla tukena ja luontevia, jotta asiakkaan on helppo puhua ongelmistaan. Sama koskee terveyskeskuslääkäreitä. - Äiti-lapsi ryhmät - Olisi hyvä jos kunnasta löytyisi harrastusmahdollisuuksia myös niille lapsille, jotka eivät ole kiinnostuneita urheilusta tai seurakunnantoiminnasta. - Maksuton uimakoulu esikari-ikäisille on mielestäni loistava juttu. - Enemmän harrastus mahdollisuuksia lapsille. - Kun hoitaa lapsia kotona, niin saisi tarvittaessa hoitajan kotiin esim. kaupassa käynnin tai parturin ajaksi. - Lastenhoitopalvelut. - Kodinhoitajat takaisin arjen avuksi suurperheille ja muuten väsyneillä äidille. Ennen oli asiat paremmin esim luvulla! - Kotihoito, jos perheessä vaikeuksia. Esim. tukea kun äiti/huoltaja väsynyt, usein kipeät lapset. Tulee perusjuttuihin siivous, pyykinpesu, huoltajalle hetki hengähdystä. - Vaihtoehto päiväkodille (perhep.hoitajien määrä). - Juuri tällaiset kirjalliset kyselyt aika ajoin, jotta jokainen saa tuoda omat mielipiteet esille. Ulkomaalaistaustaisille (esim. toinen vanhempi ei ole suomalainen) enemmän infoa. - Jokin tukivanhempi palvelu esim. eläkkeellä olevat pariskunnat voisivat toimia tukivanhempina perheissä, joiden isovanhemmat eivät asu samalla paikkakunnalla ja joilta he eivät saa apua. Lasten kuskaus harrastuksiin esimerkiksi ja vanhempien tukeminen vaikeiden perhetilanteiden vuoksi. 3

5 LIITE2 Miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin mielestänne uudistaa ja kehittää kodin ja koulun yhteistyötä? - Perheen ongelmiin olisi hyvä puuttua ja tieto tuoda esim. sosiaalitoimesta myös opettajille. - Mielestäni molemmat koulut toimivat nyt jo hyvin ja tarjoavat apua tarvittaessa. Huovirinne on hyvin liikuntapainotteinen mutta tarjoaa myös muita kerhoja lapsille. - Jokaisen lapsen pitäisi olla opettajalle yhtä tärkeä kun on kyse esim. kiusaamistilanteesta opettaja ei saisi olla puolueellinen ja rangaistukset pitäisi olla samat. - Ihan tarpeeksi jo nyt yhteistyötä. - Esim. Perheen yhteinen toimintapäivä koulussa. - Kodin ja koulun yhteistyö on nyt jo sujuvaa. - Yhteiset keskusteluhetket - Mielestäni oman luokan kesken olevia vanhempainiltoja voisi olla muutama vuoden aikana. Jokaisella luokalla voisi olla vanhemmista 2-3 luokan kummia. - Enemmän yhteisiä tapahtumia. - Vaikeaa antaa kehitysehdotuksia, kun meillä ei ole ollut ongelmia. Perheet ovat erilaisia toiset vanhemmat eivät välttämättä ole kypsiä vanhemmuuteen. Ehkä kotitalous opetusta/kerhoja, joissa vanhemmat ja lapset opettelevat arjen taitoja. - Ihmisiä ei voi muuttaa, huomattu on! - Ei tule nyt mieleen mitään. Wilma on hyvä juttu, joka tuli vähän aikaa sitten. - Yksi askel eteenpäin olisi jo se että vanhempainvartti pidettäisiin kaksi kertaa/ vuosi. Tänä vuonna yhdelle luokalle ei pidetty ollenkaan, se ei ainakaan paranna yhteistyötä Työpajat, joissa mukana olisivat oppilaat, vanhemmat ja opettajat, esim. lauantai työpäivä 2. Ulkoilutapahtuma tms. - Ei erityisiä kehittämistarpeita. - Toivotaan enemmän yhteistyötä opettajien suunnalta. WILMAN voisi lopettaa. Ei kai ole tarkoitus että vanhemmat käyvät uudestaan koulua Wilman kautta! Tiedot kokeista ym. muista tapahtumista edelleen kirjallisena. - Wilma on erittäin hyvä. - Vanhempain vartteja olisi hyvä järjestää useammin. Vanhempainilloissa pelkään, että opettaja ottaa esille asioita muiden vanhempien kuullen. - Yksi ongelma on varmaan se, että perheet ja vanhemmat jotka tarvitsisivat tietoa ja opastusta eivät sitä hae eivätkä ole kiinnostuneita eivätkä esim. tule vanhempainiltoihin. Ehkä sitten henkilökohtaisten tapaamisten lisääminen ja yhteiset keskustelut pienporukassa voisivat tukea tiettyjä perheitä. - Lasten oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella kohtelulla sillä, ettei koulu määrittele oppilaista annettavia lausuntoja. - Koulukuraattori. - Vilman kehittäminen. - Hyvin on toiminut tälläkin lailla - Yhteiset retket sekä yhteydenpito myös niihin vanhempiin, jotka asuvat toisella paikkakunnalla, eri taloudessa lasten kanssa. Opettaja voisi tulla esim. kyläilemään kotona. - Vanhemmat voisivat toimia enemmän yhdessä ja tutustua paremmin toisiinsa. Uskoisin tämän tukevan lasten kasvatusta => voisi olla joihinkin asioihin yhteisiä pelisääntöjä. Lapsemme kouluvuosi on kuitenkin sujunut hyvin alkukankeuksien jälkeen. Meillä on mahtava opettaja! - Opettajat voivat lähettää aika ajoin kysymyksiä vanhemmille, jotka askarruttavat heitä tai toisinpäin. Avoimuus ja yhteydenpito ovat tärkeitä. Eivät kaikki pysty tuomaan mielipidettä vanhempainillassa tai keskusteluissa. - Vanhempien ja lasten yhteisretki esim. luonnossa. - Wilma on hyvä uudistus! - Enemmän henkilökohtaista viestittelyä opettajan ja kodin välillä. Myös hyvissä asioissa. Palautetta tulee monesti kotiin vain jos joku on pielessä. Wilman käytössä tulee tarkoin miettiä mitä sinne kirjoitetaan. Jos joka pelleilystä kirjoitetaan vanhemmille viesti Wilmaan menee usko koko hommaan ja viestittely menettää merkityksensä. Lapset jopa kilpailee kuka kerää eniten merkintöjä. - Wilman käyttö mielestäni helpottanut ja mataloittanut yhteydenpitoa. 4

6 Liite 3 Kyselylomake Kysely Isosäkylän koulun ja Huovirinteen koulun oppilaiden huoltajille! Säkylän kunnassa on alkanut Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoima Pois syrjästä hanke, jossa Säkylällä on oma osakokonaisuutensa. Pois syrjästä hankkeen päämääränä on ehkäistä lasten/nuorten syrjäytymiskehitys peruspalveluja kehittämällä. Lähtökohtana on ennaltaehkäisy ja keskittyminen varhaisen tukemisen malleihin. Viime vuosien lastensuojelu asiakkuuksien voimakas kasvu on ilmeistä niin Suomessa yleisesti kuin myös Säkylässä. Vaikka lasten, nuorten ja heidän perheiden oirehtiminen on lisääntynyt, ei palvelujärjestelmä ole kehittynyt vastaamaan ajan haasteisiin. Voimavarat ovat usein suunnattu pääasiassa korjaaviin toimenpiteisiin, siinä vaiheessa, kun tilanne on jo aika vakava ja ongelmat kestäneet jo pitkään. Säkylän kunnassa halutankin ottaa uusi askel perheiden kokonaisvaltaisten tukimuotojen kehittämisessä ja suunnata voimavarat ja painopiste jo ennaltaehkäisyyn. Tämä kysely on jaettu kaikille Isosäkylän koulun ja Huovirinteen koulun oppilaiden huoltajille. Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan perheiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia Säkylän perhepalveluista sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn ja osallistumaan täten oman kuntanne lapsiperhepalveluiden kehittämiseen. Kaikki antamanne tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Vastaukset pyydetään palauttamaan kirjekuoressa kouluun viimeistään mennessä, josta ne toimitetaan minulle. Etsin hankkeeseen perheitä, joita voisin myös tavata ja haastella tarkemmin koskien lapsiperheiden palveluita Säkylän kunnassa. Mikäli kiinnostuit tai haluat lisätietoa haastattelua koskien, voit jättää yhteystietosi tämän saatekirjeen alalaitaan tai lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen Yhteystietosi: Nimi: Puhelinnumero: S-postiosoite: Sanna Vähä-Vahe Projektityöntekijä Pois syrjästä hanke Säkylän kunta puh

7 Kysely oppilaiden huoltajille 1. Kyselyyn vastaaja a) äiti b) isä c) lapsen/lasten muu huoltaja 2. Perhesuhteet. Ympyröikää oikea vaihtoehto. a) avo/avioliitossa b) yksinhuoltaja c) yhteishuoltajuus 3. Merkitkää taloudessanne asuvien lasten lukumäärä kohtiin a-e. a) 0-3-vuotiaiden lasten lukumäärä b) 4-6-vuotiaiden lasten lukumäärä c) 7-12-vuotiaiden lasten lukumäärä d) vuotiaisen lasten lukumäärä e) Kotona asuvien yli 17-vuotiaiden lasten lukumäärä 4. Kuinka kauan perheenne on asunut Säkylän kunnassa? a) alle vuoden b) 1-4 vuotta c) 5-10 vuotta d) yli kymmenen vuotta 5. Vanhempien koulutus? (merkitkää rasti jokaisen sopivan vaihtoehdon kohdalle.) 1. peruskoulu 2. ammattikoulu 3. ylioppilastutkinto 4. opistotasontutkinto 5. ammattikorkeakoulu 6. yliopistotutkinto äiti isä 6

8 6. Minkä koette haasteellisimpana tehtävänä vanhempana toimimisessa? Laittakaa seuraavat vaihtoehdot numerojärjestykseen 1-6 (1 haasteellisin tehtävä, 6 ei juurikaan haastetta) a) Elämän opettaja (arkielämän taitojen opettaja, mallin antaja, arvojen välittäjä, tapojen opettaja) b) Rakkauden antaja (lohduttaja, myötäeläjä, suojelija, hyväksyjä, hellyyden antaja, hyvän huomaaja) c) Huoltaja (ruuan antaja, vaatettaja, levon turvaaja, rahan käyttäjä, puhtaudesta huolehtija, hoivaaja) d) Rajojen asettaja (sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja valvoja, turvallisuuden luoja) e) Ihmissuhdeosaaja (keskustelija, kuuntelija, kannustaja, itsenäisyyden tukija, ristiriidoissa auttaja) f) Muu, mikä? 7. Millaista tukea kaipaisitte vanhempana? Valitse yksi tai useampia vaihtoehtoja a) kodin- ja lastenhoitoapua b) enemmän tukea ja ohjausta vanhemmuuteen ja kasvatukseen c) kasvatuskumppanuutta koulun / päivähoidon kanssa d) vertaistukea muilta vanhemmilta e) neuvontaa oikean palvelun löytämiseksi f) en koe tarvitsevani tukea g) muuta, mitä? 7

9 PERHEPALVELUT 8. Mitä perhepalveluja olette käyttäneet? Ympyröikää käyttämänne palvelut? a) päivähoito/varhaiskasvatus b) neuvolapalvelut/terveydenhoito c) iltapäivätoiminta d) perheneuvola e) kotipalvelun perhetyö f) lastensuojelun perhetyö g) seurakunnan palvelut, mitkä h) järjestöjen palvelut, mitkä 9. Millaisia kokemuksia teillä on käyttämistänne palveluista? 10. Jos olette käyttäneet useampia palveluita samanaikaisesti, niin miten nämä palvelut ovat toimineet keskenään yhteistyössä? 11. Mitkä palvelut ovat mielestänne tärkeitä ja millaisia odotuksia teillä on Säkylän perhepalveluista? 12. Mitä kautta olette löytäneet tietoa Säkylän perhepalveluista? Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto. a) paikallislehdistä b) puhelimitse c) internetistä d) kuullut muilta vanhemmilta e) perhepalveluja käyttäessäni (neuvola, koulu jne.) f) esitteet ja mainokset/ kauppojen ilmoitustaulut g) en ole saanut tietoa 8

10 13. Millaiset muunlaiset palvelut mielestänne tukisivat nykyistä paremmin lapsiperheitä Säkylässä? KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 14. Missä koulun tilaisuuksissa olette kuluneen lukuvuoden aikana olleet läsnä ja kuinka monta kertaa? a. koko koulun yhteinen vanhempainilta kertaa b. oman luokan vanhempainilta kertaa c. avoimien ovien päivä kertaa d. vastaanottotunti /vanhempain vartti yms. kertaa e. opettajan ja oppilaan vanhempien välinen keskustelutilaisuus kertaa (muu kuin vanhempain vartti) f. opettajan, oppilaan ja oppilaan vanhempien välinen keskustelu kertaa g. muuta, mitä? 15. Kuka tai keitä perheenne jäsenistä on tavallisimmin ollut tilaisuuksissa läsnä? a. äiti yksin b. isä yksin c. vanhemmat yhdessä d. ei kumpikaan 16. Miten muuten olette olleet yhteydessä kouluun tai lapsenne opettajaan kuluneen lukuvuoden aikana? (ympyröikää kaikki soveltuvat kohdat) a. henkilökohtainen käynti opettajan luona b. opettaja on käynyt kotikäynnillä luonanne c. puhelinsoitto tai tekstiviesti opettajalle d. viesti reissuvihossa e. sähköposti f. viesti Wilmassa g. jotenkin muuten, miten? 9

11 17. Miten olette kokeneet yhteydenpidon lapsenne opettajaan? a. hyödyttömäksi b. melko hyödylliseksi c. erittäin hyödylliseksi 18. Missä asioissa olette ollut yhteydessä lapsenne opettajaan kuluneen lukuvuoden aikana 1. oppiakseni tuntemaan opettajan 2. lapseni kouluvaikeuksien takia 3. lapseni käyttäytymisvaikeuksien takia 4. saadakseni tietoa lapseni koulussa edistymisestä 5. saadakseni tietoa koulusta yleensä 6. muita syitä, mitä? 19. Kenen muun koulun henkilökuntaan kuuluvan kuin lapsenne opettajan kanssa olette ollut yhteydessä? a. koulun rehtorin b. erityisopettajan c. kouluterveydenhoitajan d. koulupsykologin e. joku muu, kuka? 20. Miten olette kokeneet yhteistyön näiden toimijoiden kanssa? 21. Millaisia odotuksia teillä on koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä? 10

12 22. Miten tärkeää opettajan on mielestänne tietää oppilaiden kotiolosuhteista? 1= vähän merkitystä 2=melko tärkeää 3= tärkeää a. perheen taloudellinen tilanne ja asunto-olosuhteet b. vanhempien koulutus, työn luonne ja harrastukset c. vanhempien terveydentilaa koskevat tiedot d. vanhempien suhtautuminen lapsen koulunkäyntiin, lapsiin kohdistamat odotukset ja vaatimukset e. vanhempien käyttämät kasvatuskeinot f. kodin tarjoamat virikkeet: lehdet, pelit, kirjat, viihde-elektroniikka, perheen lomat g. kotitehtävien tekeminen: työskentelypaikka, tehtävissä auttaminen yms h. lapsen velvollisuudet kotona i. lapsen harrastukset j. lapsen kaverisuhteet koulun ulkopuolella k. jotakin muuta, mitä? 23. Miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin mielestänne uudistaa ja kehittää kodin ja koulun yhteistyötä? KIITOS! 11

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ Iloa vanhemmuuteen hanke Tarja Tammekas, projektityöntekijä, suunnittelija, Kotkan kaupunki Pauliina Saarinen-den Hollander, projektityöntekijä, Lohjan kaupunki Mitä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen KEHITTÄJÄTIIMI_JYTA 1/09 Aika 26.10.2009 klo 12-14 Paikka Toholammin kunnantalo, khall-huone Läsnä Neuvola Inkeri Jussila Varhaiskasvatus, Terhi Elamaa Koulukuraattori Perheneuvola, Merja Heikkilä Lapsiperheiden

Lisätiedot

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Liite 21 Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Hyvä narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria hoitava lääkäri, Olen saanut tietooni, että osallistut sairaalassanne

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen palveluiden kartoitus Keski-ja Länsi- Uudenmaan alueella Määrällisen kartoituksen tulokset Keski-Uudeltamaalta monipuolisemmin vastauksia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Adoptioperheiden tukeminen Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä. sosiaaliohjaaja Laura Uusitalo vs. ohjaaja Laura Petterson

Adoptioperheiden tukeminen Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä. sosiaaliohjaaja Laura Uusitalo vs. ohjaaja Laura Petterson Adoptioperheiden tukeminen Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä sosiaaliohjaaja Laura Uusitalo vs. ohjaaja Laura Petterson 2000-luvun alussa adoptioneuvontaan haluavien jono oli pitkä ja lapsia tuli

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli?

Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli? Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli? Maritta Törrönen Sosiaalityön professori Miten kannatella lapset laman yli? 8.3.2016 Pikkupalamentti, auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Keväällä 2016 toteutettiin 10-vuotis juhlavuoden kunniaksi Heinolan perhekeskuksen ja ehkäisevän perhetyön toimintaa koskeva kysely. Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut-

Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut- Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut- Suvi Lakkala, yliopistonlehtori, kasvatustiede Erkki Kuure, tutkija, sosiaalityö Lapin yliopisto 20.4.2015 Koulusiirtymä alakoulu-yläkoulu

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot