HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVASELOSTUS BBK Kvalt... Tark. Khall... EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen (Pohjoisosa ja korttelit ja niihin rajoittuva lähivirkistysalue sekä Mustikkatien, Juolukkatien ja Niittykujan katualueet)

2

3 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 1 Sisältö 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavatyön tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan perustelut LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Heinäveden kirkonkylän historiaa Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset Yhdyskuntarakenne Asuminen Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Virkistys Liikenne Tekninen huolto Erityisalueet ja -kohteet Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Yleiskaavallinen tarkastelu Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Lähtökohdat kaavaratkaisuille Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavatyössä tehtävien ratkaisujen vaikuttavuus Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS... 42

4 2 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset ja muutokset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen Vaikutukset talouteen Vaikutukset talouteen Vaikutukset kulttuuriin Sosiaalisten vaikutusten arviointi Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakentamistapaohje Toteuttaminen ja ajoitus Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luonnoslausunnot ja mielipiteet Ehdotuslausunnot ja muistutukset Rakentamistapaohje Seurantalomake Lausunnot ja muistutukset sekä vastineet vaiheen 2 ehdotuksesta Piirustukset Asemakaavakartat 1: kpl Havainnekuva Kermanrannasta 16USP0121.BSE

5 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Heinäveden kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen. Heinäveden kunnan asemakaava-alueen laajennus koskee Heinäveden kunnan Hasumäen kylässä sijaitsevia tiloja RN:ot 1:34, 1:38, 1:42, 1:46, 1:50, 1:63, 1:67, 1:71, 1:74, 1:75, 1:82, 1:94, 1:95, 1:129, 1:227, 1:276, 1:278, 1:331,1:332, 1:333, 1:334, 1:342, 1:361, 1:221, 1:222, 4:15 ja 4: Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue on Heinäveden kirkonkylän pohjoisosa sekä osa Puolukkatien teollisuusalueesta. Suunnittelualueiden alustava sijainti ja likimääräinen rajaus.

6 4 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 1.3 Kaavatyön tarkoitus Asemakaavan päätavoitteena on sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle pohjakartalle. Merkittävimmät kaavatarkastelut ovat seuraavat: - Asemakaavaa laajennetaan mm. Kermanrannantien läntiselle reuna-alueelle (kaavan laajennusalue) - Satama-alueen kehittäminen - Parhaillaan rakennettavan teollisuuslaitoksen edellyttämät kaavamuutokset teollisuusalueella - Kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen turvaaminen kirkonkylän alueella Kunta laatii tarvittavilta osin maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaiset maankäyttösopimukset kaavan laajennusalueiden maanomistajien kanssa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe: Hyväksymisvaihe: Asemakaavatyö on käynnistetty teknisen lautakunnan kaavoituspäätöksellä , 84. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville alkaen ja kaavaluonnos laadittiin vuoden 2009 aikana. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville kesällä 2011 ja kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan osittain Kaavaehdotus kaavan pohjoisosan sekä Mustikka-, Juolukkatien ja Niittykujan alueiden osalta oli nähtävillä uudelleen välisenä aikana. Tuolloin viranomaisten esityksen mukaisesti kaava-aineiston osaksi laadittiin rakentamistapaohje, joka ohjaa rakentamista kyseisellä alueella. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen mukaisesti kaavasta poistettiin Knuutilan pientaloalue. Kaavaehdotus viedään kunnanhallituksen käsittelyn kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuten kaavaehdotuksen nähtävillä olosta. 2.2 Asemakaavan perustelut Tämä asemakaavatyö on jatkoa vuonna 2008 aloitetulle kaavatyölle, jonka tarkoituksena oli sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle pohjakartalle. Lisäksi asemakaavan muutoksella turvataan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen, niin rakennusten, kuin maisemankin osalta. Osa asemakaava-alueesta hyväksyttiin Tuolloin jätettiin kuitenkin hyväksymättä taajaman pohjoisosan asemakaava, käsittäen mm. Kirkonmäen ja Kermanrannan alueet. Koska em. alueet kuuluvat maisemallisesti arvokkaaseen Heinäveden reitin 16USP0121.BSE

7 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 5 alueeseen, alueelle laadittiin vuonna 2012 (Ramboll Oy) maisemanhoitosuunnitelma, jossa inventoitiin maisemallisesti arvokkaat alueet ja annettiin ohjeita maiseman hoitoon, maisemallisten arvojen esille tuomiseen ja säilyttämiseen. Tässä kaavatyössä jatketaan alkuperäistä työtä laatimalla kaavaehdotus hyväksymättä jääneille alueille ja muutetaan asemakaavaa teollisuusalueen kortteleissa LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on Heinäveden kirkonkylä koillisessa Etelä-Savossa. Lähimpään kaupunkiin Varkauteen on matkaa 45 km. Kirkonkylä sijaitsee Kermajärven rannalla järven lounaispuolella ja on aiemmin ollut tärkeä sisävesisatama. Nykyäänkin Heinäveden reitin matkailulla on merkittävä työllistävä vaikutus Heinäveden kirkonkylälle. Kirkonkylän rakenne on alun perin ollut nauhamainen pohjois-etelä-suunnassa. Pohjoispäädyn muodostavat Kermajärven ranta satamineen sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kirkonmäki. Eteläpuolella kirkonkylää rajaa seututie 476 (Heinävedentie). Asutus ja palvelut ovat keskittyneet kirkonkylän pääkadun, Kermanrannantien varteen ja sen tuntumaan luvulta alkaen kirkonkylän kaakkoispuolelle Kermantien alueelle on kasvanut lisää asuinalueita sekä laitimmaiseksi teollisuusalue. Seututie 476:n eteläpuolella sijaitsee uudehkoja asuinalueita Laaksotien alueella, sekä Heinäveden terveyskeskus, joka on v rakennetun kunnan ensimmäisen sairaalan tontilla. 3.2 Luonnonympäristö Knuutilan ja Kermanrannan alueille ollaan osoittamassa uutta rakentamista. Näille kohteille tehtiin sekä maastokäynnit, joiden tarkoituksena oli paikallistaa kohteilla sijaitsevat mahdolliset metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaiset arvokkaat luontokohteet. Selvityskohteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Heinäveden taajama-alueesta osa kuuluu Heinäveden reitin maisema-alueeseen (MAO060071). Muita suojelualueita alueella ei ole. Kohteilla ei myöskään ole tiedossa uhanalaisten kasvi- tai eläinlajien esiintymiä (Etelä-Savon ympäristökeskus ). Lähimpiin tiedettyihin liito-oravaesiintymiin ei ole ilmakuvatarkastelun perusteella kaavakohteilta suoraa puustoista yhteyttä. Seuraavassa on esitetty maastossa läpikäytyjen kohteiden kohdekuvaukset.

8 6 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 16USP0121.BSE Kuva 1. Kohdekuvausalueiden sijainti ja luonnonsuojeluohjelma-alueen rajaus (Lähde: Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta 2010). Knuutilan alue Knuutilan alueella kankaan päällysosat ovat puustoltaan m koivua ja 1 4 m aliskasvukuusta kasvavia vanhoja kesantona olevia peltoja tai laidunmaita, joiden lajistoa ovat mm. poimulehti, leinikit, voikukka, maitohorsma, koiranheinä, nurmitädyke, punaapila, särmäkuisma, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, lupiini, puna-ailakki, vadelma, timotei ja koiranputki (kuva 2). Radiomaston länsipuoliset metsäkuviot ovat lehtomaisen kankaan lähes varttuneita kuusikoita, mutta metsää ei arvioitu puuston ja metsäkuvion koon perusteella liito-oravan potentiaaliseksi elinympäristöksi. Knuutilasta Kirkontaukseen johtavan tien varren metsät ovat pääasiassa nuoria ja varttuneita koivikoita. Radiomaston itäpuolisessa loivassa rinteessä on m koivikko ja 4 5 m kuusialiskasvos. Alueen halkaiseva sähkölinja on ryteikköistä pensaikkoa. Alueen pohjoisosa Takalantien pohjoispuolella on ilmeisesti myös puustottunutta, vadelmaa ja koiranputkea kasvavaa rinneniittyä (kuva 3). Harvan koivupuuston ohella pensaskerroksessa metsävaahteran taimia ja yksi noin 6 m puuna. Metsävaahtera on alueellisesti uhanalainen (RT) laji (kohde UhL). Puun tarkka sijainti on huomioitava alueelle rakennettaessa.

9 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 7 Alueelta ei löydetty huomionarvoisia luontokohteita. Kuvat 2 ja 3. Vasemmalla alueen eteläosan niittyä, oikealla pohjoisosan harvaa koivikkorinnettä. Kuva 4. Takalantien pohjoispuolen luontokohde. Kermanranta ja satama Sataman länsipuolinen rinne on kallioista varttunutta mänty-kuusi sekametsää. Kuviolla on lemmikkieläinten hautoja. Kuvio vaihettuu sataman pysäköintialueen takana rinteessä pienialaiseksi lehtokuvioksi. Yksittäisten järeiden kuusien lisäksi järeitä koivuja ja haapoja, pohjakerroksen lajistossa ovat mm. käenkaali, oravanmarja, lillukka, hiirenporras, metsäimarre, lehtokorte ja sudenmarja. Pensaskerroksessa on muutamia vaahteran taimia. Kokonaisuudessaan järeäpuustoinen metsäkuvio on rakennetulla alueella pienialainen järeäpuustoinen lähimetsä (kohde Lk1). Satamaan johtavan tien risteyksessä olevat muutamat järeät kuuset ovat maisemapuita (kohde Ma1).

10 8 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA Kuvat 5 ja 6. Vasemmalla satamaan johtavan tien risteyksen maisemakuusia, oikealla rinteen lehtokuvion järeää kuusikkoa. Kuva 7. Kermanrannan luontokohteet. Kermanrannantien länsipuolella harjanteiden välissä oleva notkoalue on hakattu. Itse harjanteet ovat kallioisia, kuivia ja karukkoisia, puustoltaan varttuneita ja uudistuskypsiä mäntykankaita. Harjanteiden rinteet hakattuun notkoon ovat paikoin verrattain jyrkkiä. Puustossa on ylispuumäntyjen lisäksi paikoin runsaasti sekapuuna koivua sekä yksittäisiä aliskasvuskuusia (kuvat 8 ja 9). Alueen pohjoisosan pienissä notkoissa on harvennettuja lehtomaisia kangasjuotteja. 16USP0121.BSE

11 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 9 Kuvat 8 ja 9. Vasemmalla harjanteen kuivaa mäntykangasta, oikealla harjanteiden välistä hakattua notkoa. Etelä-Savon seutukaavojen yhdistelmän laatimisen yhteydessä (2001) on selvitetty yleisellä tasolla maakunnan pinnanmuodostusta, maaperää, vesistöjä ja kasvillisuutta. Lisäksi Etelä-Savon ympäristökeskuksen seuranta- tutkimus-, ja kehittämisohjelmassa (2005) on suoritettu myös Heinäveden kunnan alueella luontotutkimuksia, kuten vesistöjen veden laadun mittauksia. Etelä-Savon kallioperä on pääosin kiteistä liusketta, joka on 2 miljardia vuotta vanhaa jäännösainesta jääkausien ja rapautumisen hävittämän, Laatokalta Lappiin kulkeneen Karelidien vuorijonon kallioaineksesta. Paikoin tavataan kalkkikiviesiintymiä. Maaperä on suurelta osin moreenikerroksen peitossa. Moreenimaat ovat enimmäkseen mannerjään toiminnan tuloksena syntyneitä loivarinteisiä luode-kaakko-suuntaisia mäkimaita. Etelä-Savon vesistöt ovat runsassaarisia ja lähellä luonnontilaa. Heinäveden kunnan pinta-alasta (1318 km²) viidesosa on vesistöä. Kunnan halki kulkee historiallisesti, maisemallisesti ja matkailullisesti tärkeä vesistöreitti, Heinäveden reitti, joka yhdistää Kallaveden ja Haukiveden. Reitti kulkee Kallavedestä Suvasveteen ja Varisveteen, Karvionkosken kautta Kermanjärvelle, Joutsenveteen ja edelleen Haukiveteen. Reitillä on kuusi historiallisesti arvokasta kanavaa. Reitin ruoppaustyöt saatiin päätökseen Etelä-Savo lukeutuu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kasvustossa on runsaimmin itäisiä ja eteläisiä lajeja, mutta maaperän karuudesta johtuen kasvisto on suhteellisen köyhää. Tosin alueella tavataan joitain vaateliaitakin kasveja. Tavallisin metsätyyppi Etelä-Savossa on ns. mustikkatyypin metsä eli tuore, mäntyvaltainen kangasmetsä. Heinäveden maa-alasta metsää on 84 %. Kuusimetsän osuus on n. puolet tästä, mikä on enemmän kuin Etelä-Savossa keskimäärin. Mäntymetsää on kolmasosa ja loput lehtimetsää. Soiden osuus Heinävedellä on vain 10 %, sillä seutu on liian mäkistä suurten suoalueiden kehittymisen kannalta. 1 Pinnanmuodoiltaan Heinäveden taajama-alue on kumpuilevaa ja lähdettäessä Kermajärven rannasta kohti taajama-alueen keskustaa vastassa on varsin jyrkkä rinne, joka on pääosin säilynyt rakentamattomana Kermajärventien länsipuolella. Heinäveden Kirkonmäen kulttuurimaisemaan kuuluva Kirkonmäen ja Parkinlammen välinen alue on säilynyt avarana, harvaan rakennettuna peltomaisemana. Pakarilan rakennusten ja Kirkonmäen väliin, Kermanrannantien varteen sijoittuu vielä viljelyksessä olevia peltoalueita. 1 Etelä-Savon seutukaava (2001); Heinäveden historia I-II (1986, 1989); Heinäveden kunta, [viitattu ]; Metsähallitus, [viitattu ].

12 10 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 3.3 Rakennettu ympäristö Heinäveden kirkonkylän historiaa Heinäveden kunnan vaiheista esihistoriasta 1980-luvulle on tehty kaksiosainen historiikki, Heinävesi I II (Hämynen, Tapio 1986 & Hartikainen, Heimo 1989). Heinäveden kirkonkylä sijaitsee Kermajärven lounaisrannalla. Alue kuului pitkään Rantasalmen erämaihin ja seudulla on asuttu jo kivikaudella, mistä muinaisesine- ja kalliomaalauslöydöt todistavat. Asutus alkoi tiivistyä 1700-luvulla, ensimmäinen kirkko rakennettiin 1748 Mustikkamäelle. Nykyinen kirkko on järjestyksessä kolmas ja se on rakennettu samalle kirkkomäelle luvun väestönkasvun, isojaon ja uudisasutuksen myötä kunnan väkiluku seitsenkertaistui edellisvuosisadan tuhannesta asukkaasta. Kirkonkylän muodostui nauhamaisesti nykyisen Kermanrannantien varteen luvulla, ja nykyinenkin liikekeskusta sijoittuu saman raitin varrelle luvulla kirkonkylältä purettiin runsaasti vanhaa rakennuskantaa mm. uusien tielinjausten sekä uudistuvan kylärakenteen yhteydessä. Kirkonkylän yleisilme on luvuilta. Heinäveden kirkonkylän rakennushistoriaa ajanjaksolla on tutkinut ja kuvittanut arkkitehti Petri Enqvist Näe oma ympäristösi projektissa Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset Suunnittelualueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, Heinäveden reitin kanavat ja rakenteet (MV/YM 2009). Kohdeselostuksen mukaan: Heinäveden reitti on maisemallisesti monipuolisimpia sisävesiliikenteen reittejä ja siihen liittyy monia arvokkaita liikenne- ja teollisuushistoriallisia muistomerkkejä. Heinäveden reitti on yksi Suomen kansallismaisemista. Reitti ulottuu Savonlinnasta Heinäveden kirkonkylän kautta Kermajärven yli Palokkiin ja edelleen Kuopioon. Vaihtelevaan järvimaisemaan sisältyy arvokkaita kanavakokonaisuuksia, vanhoja asutusmaisemia, uiton muistomerkkejä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita huviloita mm. Koukunpolvessa. Heinäveden satama, Kermanranta, kirkonmäen alapuolella on ollut tärkeä satamapaikka Heinäveden reitin liikenteelle. Satamaan laskevilla rinteillä on vielä höyrylaivaliikenteen kukoistusajalta peräisin olevia pieniä asuinrakennuksia. Korkea, peltojen ympäröimä, satamasta nouseva kirkonmäki hallitsee koko lähitienoon ja vesireitin maisemaa. Heinäveden reitin merkitys kasvoi ja 1900-lukujen taitteessa, kun vesistön laaja kanavaverkosto toteutettiin. Laivaliikenne Heinävesi-laivoilla Kuopion ja Savonlinnan välillä alkoi 1906, jolloin pääosa kanavista valmistui. Kaavanlaadinnan yhteydessä tarkistettiin Heinäveden asemakaava-alueen inventoidut rakennukset, sekä kartoitettiin kulttuuriympäristöalueet ja -arvot. Tarkastelun laati rakennustutkija, FM Anu Taskinen Pöyry Finland Oy:stä kesällä Kirkonkylän alkuperäinen rakennuskanta keskittyi nykyisen Kermanrannantien varteen. Raitinvarressa Kirkkotie Runoilijantieltä satamaan saakka on säilynyt kylän vanhinta rakennuskantaa 1800-luvun lopulta 1930-luvulle, Heinäveden reitin höyrylaivaliikenteen kukoistusajalta. Alueella on myös luvun tyyppitaloja. Osa rakennuksista on huonokuntoisia, osaa on remontoitu vahvasti, mutta monia on säilynyt lähellä alkuperäisasuaan. Tienvarren yleisilme antaa hyvän kuvan näkymistä 1900-luvun alusta. 16USP0121.BSE

13 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 11 Keskustasta on purettu runsaasti puurakenteisia pientaloja uusien asuin- ja liikerakennusten tieltä 1960-luvun lopulta lähtien. Liikekeskusta sijoittuu Kermanrannantien varrelle Virastokadun ja Askeltien rajaamalle välille. Rakennukset ovat pääasiassa luvuilta, vanhimmat ovat 1950-luvulta ja uusimmat 1990-luvulta. Keskuksentien, Purokadun ja Kermarannantien risteysalueelle on muodostunut selkeä ja tiivis keskusta. Tori on syntynyt Puistolan tilan paikalle sen jälkeen, kun Puistolan tila, Tyynelän tila sekä Satulinna (ent. apteekki) rakennukset purettiin 1960-luvulla. Asfalttiaukon laidalle 1975 tehty linja-autoasema purettiin 1990-luvulla, ja tilalle rakennettiin 1999 S-market. Samalla linja-autoaseman aukio muokattiin kirkonkylän keskusaukioksi. Vanhoista tiloista ovat säilyneet Pakarila ja Knuutila, tosin Knuutilan rakennukset on aittaa lukuun ottamatta uusittu. Merkittävimmät kulttuuriympäristöt ovat kirkonmäki pitäjäntupineen ja kotiseutumuseoineen, Kermanrannantien varsi Kirkkotie Runoilijantieltä satamaan sekä Kermanrannan satama-alue. Satama on ollut tärkeä Heinäveden reitin liikenteelle. Satamanseutu aina kirkonmäelle ja Pakarilaan saakka on osoitettu Etelä- Savon maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaan Heinäveden reitin alueeseen (MaV550 Heinäveden reitti).

14 12 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA Heinäveden kirkonkylän rakentuminen ja alueiden ikärakenne. Kartalla värikoodein alueiden rakennuskannan enemmistön rakentumisajat. Kirkonkylän yleisilme on luvuilta, eheitä ja selkeitä vanhoja tai uusia alueita on vain muutama. Heinäveden kirkonkylän kulttuuriympäristötarkastelu Rakennushistoriallisesti (R) merkittävä: aikakaudelleen tyypillinen, lähellä alkuperäisasuaan säilynyt kohde, tai harvinainen rakennustyyppi/ tyyli. Historiallisesti (H) merkittävä: kohde liittyy alueen kehityshistoriaan tai henkilöhistoriaan. Maisemakuvallisesti (M) merkittävä: kohde on tärkeä alueen ilmeen kannalta esimerkiksi siten, että rakennuksen tai rakennusryhmän häviäminen olisi maisemakuvan kannalta menetys. Kaikilla kulttuuriympäristöselvityksissä mainituilla rakennuksilla ei ole suojelutarpeita, ne on esitelty osana kylän rakennuskantaa ja rakennushistoriaa. 16USP0121.BSE

15 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 13 Kohteet (MA = kohde mainittu maakuntakaavan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen osana) 1. Kirkko R, H, M MA 2. Museo ja aitta R, H, M MA Heinäveden nykyinen kirkko on kolmas samalla paikalla. Puu-uusgotiikkaa edustava kirkko valmistui 1891 arkkitehti Johan Stenbäckin piirustuksin, hän oli Suomen tuotteliain kirkkosuunnittelija. Sisä- ja ulkomaalaukset valmistuivat vasta 1905, alttaritaulu on taiteilija Johan Kortmanin käsialaa. Ristikirkon pituus on 40 m ja leveys 30 m. Upea kirkko on kirkonkylän maamerkki ja näkyy 90 m korkealta kirkonmäeltä kauas. 3. Pitäjäntupa R, H, M MA Heinäveden kotiseutumuseo sijaitsee kirkonmäellä, museo on entinen viljamakasiini eli kunnan lainajyvästö. Rakennuksen pitempi siipi on 1800-luvun alkupuolelta, laajennus vuodelta Museo avattiin 1961, nykyään sen omistaa kunta. Museo on kylän vanhimpia rakennuksia ja on osa pihapiiriä, johon kuuluvat aitta, Pitäjäntupa, navetta ja aiemmin myös komea kaksikerroksinen kansakoulu, joka on hävinnyt. 4. Pakarila R, H, M MA Museota vastapäätä, tien toisella puolen on entinen Pitäjäntupa (1852). Siinä on ollut kuntakokousten pitopaikka, putka, puhelinkeskus, neuvola, säästöpankki, posti ja kansalaiskoulu. Käsityöneuvonta-asema toimi talossa Nyt yhdistyskäytössä. Kylän vanhimpia rakennuksia, osa Kotiseutumuseon pihapiiriä Kirkkotien varrella. Näköetäisyydellä kantatila Pakarilasta ja kirkosta. Remontoitu ja uusittu (mm. ikkunat ja vesikatto), perinteinen ilme silti säilynyt. Hasumäen Pakarila mainitaan lähteissä rusthollina jo Rustholli oli ruotujakolaitoksen aikaan (1600-l 1886) maatila, jonka tehtävä oli varustaa asekuntoinen mies ja hevonen sotaan: tavallisimmin palkollinen, joskus talon poika tai isäntä. Vastineeksi rustholli sai verohelpotuksia. Rusthollit kuuluivat talonpoikaiseliittiin. Pakarilan päärakennuksessa (n. 1850?) on empireviitteitä. Rakennusta remontoitu ja uusittu, perinteinen ilme säilynyt. Pihapiiri on kylän kauneimpia vanhoine piharakennuksineen, muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden naapuritilan kanssa. 5. Lassila R, M 6. Marjamäen pappila R, H, M MA

16 14 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA Lassila on erotettu naapuritila Pakarilasta 1930-luvulla, päärakennus vuodelta Muodostaa aittoineen eheän ja yhtenäisen pihapiirin Pakarilan kanssa. Aivan Kermanrannantien varressa, peltoaukean ja tien välissä. Vehreä ja perinteikäs pihapiiri, arvoa kokonaisuuden osana. 7. Rantala R, H, M Marjamäen pappila rakennettiin seurakuntalaisten varoin , aumakattoinen hirsitalo edustaa empiretyyliä ja on vanhimpia rakennuksia kirkonkylällä. Pappila on säilynyt lähellä alkuperäisasuaan, ikkunat uusittu. Vehreässä pihassa lohkokivi-betonipuunavetta ( l). 8. Apteekki (Rohtorinne) M Rantalan tila on alkujaan rekisteröity 1919 ja se on lohkottu tilasta, joka oli perustettu Rakennukset ovat 1800-luvulta ja hyvin alkuperäisasussaan säilyneitä. Rantatörmällä on entinen nahkavarasto, nykyisin asuinkäytössä: näyttävä II-kerroksinen rakennus, alakerta on lohkokiveä. 9. Ent. Yhdyspankki (Satola) R, M (kuva: P. Envist 2001). Arkkitehtien Aili ja Niilo Pulkka suunnittelema apteekki valmistui 1952, se on ent. Yhdyspankin ohella viimeinen aivan tienvarteen rakennettu talo keskusraitin varressa, muistumana vanhasta katutilasta. Apteekkitalo on arkkitehtuuriltaan selkeä ja ajalle tyypillinen rapattu harmaa tiilirakennus. Osa kylän elinkeinohistoriaa. 10. Kunnantalo (Maljala) M 16USP0121.BSE Heinäveden ensimmäinen kokonaan tiilirakenteinen talo, ja sotien jälkeen ensimmäinen julkinen rakennus keskustaan valmistui Yhdyspankki rakennettiin arkkitehti Jaakko tähtisen tyyppipiirustuksilla. Aumakatto, koristeelliset tiilipiiput ja massoittelu viittaavat riisutulla tavalla hollantilaisbarokkiin. Talo on näkymän päätepiste Heinävedentien ja Kermarannantien risteyksestä pohjoiseen katsottaessa, keskustan maa- Kunnan virastotalo valmistui arkkitehti Heikki Korppi-Tommolan suunnittelemana 1969, rakennus edustaa ajankohdalleen tyypillistä rationalismi-tyyliä valenauhaikkunoineen ja betonielementtipintoineen. Muodostaa maamerkin yhdessä vastapäisen ent. Yhdyspankin talon kanssa, ja tyylillisen parin viereisen tontin valtion virastotalon (1973) kanssa.

17 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 15 merkki yhdessä vastapäisen kunnantalon kanssa. 11. Ent. Säästöpankki (Pankkila) R, M 12. Suojala, nyk. yläaste ja lukio H, M Entisen Säästöpankin talon suunnitteli Alvar Aallon toimistossakin työskennellyt kauppalanarkkitehti Kalevi Väyrynen, talo valmistui Sotienjälkeiselle ajalle tyypillisessä rakennuksessa on muistumia 1930-luvun funktionalismista. Tasakattoinen, 1975 valmistunut siipi on kauttaaltaan uusittu 1992 ja edustaa nyt vaaleatiilistä postmodernismia. Ratkaisu sointuu yleisilmeeseen. Rakennuskokonaisuus on toiminut aina pankin ja vakuutusyhtiön tiloina, edustaa vuosisadan puolivälin liikerakentamista ja kylän elinkeinohistoriaa. Alueet 01. Satama ja Kermanrannantien varsi R, H, M MA Suojala-suojeluskuntatalo valmistui Rakennuksen muoto aumakattoineen kertoo edelleen rakentamisajasta, vaikka sitä on remontoitu ja uusittu. Vuosisadan alun rakennuksia on kylällä säilynyt vain vähän. Vuodesta 1948 Yhteiskouluna, nykyisin yläasteen ja lukion käytössä. Uusi koulurakennus Lisä-Suojala valmistui 1960-luvun alussa, se on ajalleen tyypillinen koulutalo. Sataman seutu ja vanha asutusalue kuuluvat Etelä-Savon maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaan Heinäveden reitin yhteyteen. Kermanrannantien varsi Kirkkotie Runoilijantieltä satamaan on perinteikästä, vehreää kulttuuriympäristöä. Raitin varrella on säilynyt runsaasti asuintaloja ja pihapiirejä höyrylaivaliikenteen ajoilta luvuilta. Joukossa on myös tyyppitaloja luvuilta. Osa rakennuksista on huonokuntoisia, mutta miljöö on kokonaisuutena merkittävä ja ilme tulisi korjaus- ja uudisrakentamisessa säilyttää perinteisenä ja pienipiirteisenä. Satama on maisemallisesti merkittävintä aluetta Heinävedellä, pienvenesatamasta on edelleen risteilyliikennettä mm. Valamon luostariin.

18 16 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 02. Kirkonmäki R, H, M MA Heinäveden ensimmäinen kirkko rakennettiin Mustikkamäelle 1748, nykyinen kirkko on järjestyksessä kolmas samalla paikalla. Kirkon ympäristössä on vanha hautausmaa ja muistomerkkejä. Kirkon pihalta avautuvat upeat näkymät Kermajärvelle. Kirkolle vievän Kirkkotien varressa ovat Pitäjäntupa navetoineen ja ent. pitäjänmakasiini eli nykyinen Kotiseutumuseo aittoineen. Komea kaksikerroksinen kansakoulu on purettu. Kirkonkylän vanhin säilynyt tila, kantatila Pakarila, sijaitsee näköetäisyydellä Kirkkotieltä. Kirkonmäen alue kuuluu Etelä- Savon maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaaseen Heinäveden reittiin. 03. Kirkonmäki Pakarila Parkinlampi - maisemapelto M, H MA Pitäjäntupaa ja Kotiseutumuseota ympäröi avoin niitty, rakennuksilta ulottuu Kermanrannantielle rinnepelto. Avoin pelto jatkuu alamaastoon Pakarilan ja Lassilan pihapiirien itäpuolelle kohti Parkinlampea. Pitäjäntuvan Kotiseutumuseon ja Pakarilan välinen näkymä pellon yli avautuisi paremmin, jos ylikasvanutta kuusiaitaa harvennettaisiin. Perinteikäs näköyhteys ja avoin peltomaasto tulisi säilyttää. 04. Liikekeskusta Liikekeskusta sijoittuu Kermanrannantien varteen Purotien risteysalueelle ja Virastokujan ja Askeltien välille. Alueen yleisilme on luvuilta, muutama luvun liikekerrostalo on säilynyt. Alue on muuhun kirkonkylään nähden melko tiiviisti rakentunutta ja muodostaa katutiloineen selvän keskustan. Täydennysrakentaminen ja istutukset eheyttäisivät katukuvaa entisestään. Keskustalla ei ole alueena erityisiä säilytys/suojelutarpeita. Kermanrannantien tielinjaus on säilynyt pitkälti samana 1900-luvun alusta nykypäivään Satulinnan eli Pikkulin puistosta (Askeltien, Suojalantien ja Kermanrannantien rajaama viheralue) pohjoiseen satamaan saakka. 16USP0121.BSE

19 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 17 Kirkonkylältä inventoidut kohteet ja alueiden rajaukset. Suojeltavat rakennuskohteet (SR) 1. Heinäveden kirkko 2. Kotiseutumuseo (ent. pitäjänmakasiini) ja aitta 3. Pitäjäntupa 4. Pakarilan päärakennus 5. Lassila 7. Rantala, rantatalo ja päärakennus Maisemallisesti arvokas alue (ma-1): Valtakunnallisesti arvokkaan Heinäveden reitin alue on kulttuuriympäristön vaalimiseksi tärkeä alue 01. Satama ja Kermanrannantien varsi 02. Kirkonmäki Maisemapelto (MA) 03. Kirkonmäki Pakarila Kyläkuvallisesti tärkeänä alueena (sk-1) on merkitty Kermanrannantien varsi Kirkkotien risteyksestä satamaan.

20 18 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA Muinaisjäännökset Museoviraston muinaisjäännösrekisterin ( ) mukaan kaava-alueelle ei sijoitu muinaisjäännösrekisteriin merkittyjä kohteita. Tarvetta muinaisjäännösten lisäselvitykseen ei ole katsottu olevan. 3.4 Yhdyskuntarakenne Heinäveden kirkonkylän yhdyskuntarakenne on kompakti, palvelut ovat sijoittuneet keskeisesti Kermanrannantien molemmin puolin, pääosin Koulutien ja Kermatien väliin jäävälle alueelle ja ne ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Keskustan asuminen on monipuolista pientaloista kerrostaloihin. Asuinalueita on tasaisesti eripuolilla taajamaa ja työpaikka- ja teollisuusalueet ovat ydinkeskustan ulkopuolella, kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrella. Viheralueita on tasaisesti ympäri kaava-aluetta ja asuinalueilta pääsee helposti luonnonhelmaan. Kirkonkylän virkistysalueet muodostuvat urheilukentän alueesta ja monitoimitalosta keskustassa ja Kermanrannasta venesatamineen ja uimarantoineen Kermajärven rannalla. Kermanrannan ja keskustan välin jäävä maisemallisesti arvokas Kirkonmäen alue jakaa taajaman kahtia keskustan ja Kermanrannan alueisiin Asuminen Heinäveden kirkonkylällä asui vuoden 2007 alussa n henkeä. Heinäveden koko kunnan väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan monien muiden maaseutukuntien tavoin Heinäveden väkiluku tulee laskemaan vuoteen 2040 mennessä noin 3200 asukkaaseen. Taajama-alueen keskustaan, keskusaukion ja palvelukeskittymän tuntumaan on Kermanrannantien länsipuolelle rakentunut matalien (kolmesta neljään kerrosta) kerrostalojen alue. Muualla taajama-alueella rakennuskanta on pääosin pientaloja ja rivitaloja. Suunnittelualueen tontit ovat Heinäveden kunnan ja yksityisten omistamia. Heinäveden kunnalla on suorassa omistuksessaan 86 kpl vuokra-asuntoja, ja kunnan omistamalla Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot yhtiöllä on 161 kpl vuokra-asuntoja rivi- ja kerrostaloissa eri puolilla kuntaa. Lisäksi Heinäveden Vanhaintuki ry:llä on 97 vanhusten asuntoa rivi- ja kerrostaloissa. Heinäveden taajama-alueella on vapaana olevia omakotitontteja noin 100 kpl, rivitalotontteja 2 kpl ja vapaana olevia teollisuusalueita noin 15 ha Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Suunnittelualueen työpaikat painottuvat kunnan ja yksityisten palvelujen, matkailun sekä teollisuuden ja rakentamisen pariin. Suurin työnantaja on Heinäveden kunta (372 työntekijää). Muita merkittäviä työnantajia ovat Metalliset Oy, Tulikivi Oy (Kermansavi), Berner Oy, Cederroth, Valamon luostari. Elinkeinorakenne vuonna 2010 (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto, päivitetty ): rahoitus ja liike-elämän palvelut 6,4 %, kauppa, majoitus ja liikenne 18,6 %, jalostus 25,9 %, alkutuotanto 12,0 % ja yhteiskunnalliset ja muut palvelut 33,8 %. Työttömyysaste on Heinäveden kunnassa suhteellisen matala. Heinäveden työttömyysaste oli Etelä- Savon ELY-keskuksen mukaan ,2 %, joka on enemmän kuin Etelä-Savossa keskimäärin (9,1 %). 16USP0121.BSE

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA 4.4.2016 SONKAJÄRVI Jyrkän ranta-asemakaava (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 1.6.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 LEPPÄVIRTA

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue)

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) SIILINJÄRVEN KUNTA 1 Aloite ja muutoksen tarkoitus

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVASELOSTUS 67070682.BBK EHDOTUS 29.8.2014 HEINÄVEDEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen (Pohjoisosa ja korttelit 123-126 ja niihin rajoittuva lähivirkistysalue sekä

Lisätiedot

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.4.2012 POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä 607-413-21-7 Salola Ranta-asemakaavaan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS Muutos koskee tilaa 407-3-30 Kouranta 11.11.2016 luonnos Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi... 1 1.2 Alueen sijainti... 1 2 KAAVA-ALUE,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KONTIOLAHTI. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta

KONTIOLAHTI. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta KONTIOLAHTI MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta 29.4.2016 Maanmittauslaitos 2016 KONTIOLAHTI Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014. Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan

ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014. Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014 Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan 3.2.2015 SOIDINNIEMI Soidinniemen sijainti Leväsentie 23 H 142 70780 KUOPIO Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus joka koskee 31 päivänä toukokuuta päivättyä asemakaavakarttaa.

Asemakaavan selostus joka koskee 31 päivänä toukokuuta päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan selostus joka koskee 31 päivänä toukokuuta päivättyä asemakaavakarttaa. 67070682.BBK EHDOTUS 31.5.2011 2 Sisältö 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 1.1 Tunnistetiedot 4 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maanmittauslaitos ortokuva

VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maanmittauslaitos ortokuva VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS 25.3.2015 Maanmittauslaitos ortokuva Leväsentie 23 70780 KUOPIO Yhteyshenkilö: Jorma Harju Puh: 044 5963 111 S-posti: jorma.harju@kaavaharju.fi VALTIMON KUNTA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS 2015 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS 2017 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67080506.BBK 04/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kerimäen kunta 1 Aloite Yksityinen maanomistaja on tehnyt aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi tiloille 246-434-1-9 Suoniemi ja 246-414-2-74

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Air-Ix Ympäristö Oy 2006 2(7) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot KUNTA: KYLÄ: ALUE: 1.2. Kaava-alueen sijainti Lavia Lavian kylä

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KONNEVESI LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS Ranta-asemakaavamuutos koskee osittain Liesveden länsirannalle vuonna 1992 laadittua Liesveden ranta-asemakaavaa 2.2.2015 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄ OINAANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RÄÄKKYLÄ OINAANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RÄÄKKYLÄ OINAANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee kylän 414 Sintsi tiloja 6-51, 6-52, 6-55, 6-56, 6-58, 6-60, 6-62, 6-66, 6-67, 6-70, 6-71, 6-74, 6-75, 6-76 ja 6-79. Ranta-asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) Ehdotus 9.9.2015 Näkymä Myhinjärvelle Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA 9.9.2016 Savolanniemen sijainti Maanmittauslaitos 2014 JUANKOSKI Savolanniemen asemakaava Maankäytönsuunnittelu (OAS) 1 Alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67090260.BBK 2/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KOIVUJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Aloite Yksityinen maanomistaja. Alustavat tavoitteet Tavoitteena on keskittää maanomistajan kaksi lomarakennuspaikkaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot