HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVASELOSTUS BBK Kvalt... Tark. Khall... EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen (Pohjoisosa ja korttelit ja niihin rajoittuva lähivirkistysalue sekä Mustikkatien, Juolukkatien ja Niittykujan katualueet)

2

3 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 1 Sisältö 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavatyön tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan perustelut LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Heinäveden kirkonkylän historiaa Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset Yhdyskuntarakenne Asuminen Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Virkistys Liikenne Tekninen huolto Erityisalueet ja -kohteet Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Yleiskaavallinen tarkastelu Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Lähtökohdat kaavaratkaisuille Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavatyössä tehtävien ratkaisujen vaikuttavuus Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS... 42

4 2 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset ja muutokset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen Vaikutukset talouteen Vaikutukset talouteen Vaikutukset kulttuuriin Sosiaalisten vaikutusten arviointi Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakentamistapaohje Toteuttaminen ja ajoitus Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luonnoslausunnot ja mielipiteet Ehdotuslausunnot ja muistutukset Rakentamistapaohje Seurantalomake Lausunnot ja muistutukset sekä vastineet vaiheen 2 ehdotuksesta Piirustukset Asemakaavakartat 1: kpl Havainnekuva Kermanrannasta 16USP0121.BSE

5 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Heinäveden kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen. Heinäveden kunnan asemakaava-alueen laajennus koskee Heinäveden kunnan Hasumäen kylässä sijaitsevia tiloja RN:ot 1:34, 1:38, 1:42, 1:46, 1:50, 1:63, 1:67, 1:71, 1:74, 1:75, 1:82, 1:94, 1:95, 1:129, 1:227, 1:276, 1:278, 1:331,1:332, 1:333, 1:334, 1:342, 1:361, 1:221, 1:222, 4:15 ja 4: Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue on Heinäveden kirkonkylän pohjoisosa sekä osa Puolukkatien teollisuusalueesta. Suunnittelualueiden alustava sijainti ja likimääräinen rajaus.

6 4 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 1.3 Kaavatyön tarkoitus Asemakaavan päätavoitteena on sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle pohjakartalle. Merkittävimmät kaavatarkastelut ovat seuraavat: - Asemakaavaa laajennetaan mm. Kermanrannantien läntiselle reuna-alueelle (kaavan laajennusalue) - Satama-alueen kehittäminen - Parhaillaan rakennettavan teollisuuslaitoksen edellyttämät kaavamuutokset teollisuusalueella - Kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen turvaaminen kirkonkylän alueella Kunta laatii tarvittavilta osin maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaiset maankäyttösopimukset kaavan laajennusalueiden maanomistajien kanssa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe: Hyväksymisvaihe: Asemakaavatyö on käynnistetty teknisen lautakunnan kaavoituspäätöksellä , 84. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville alkaen ja kaavaluonnos laadittiin vuoden 2009 aikana. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville kesällä 2011 ja kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan osittain Kaavaehdotus kaavan pohjoisosan sekä Mustikka-, Juolukkatien ja Niittykujan alueiden osalta oli nähtävillä uudelleen välisenä aikana. Tuolloin viranomaisten esityksen mukaisesti kaava-aineiston osaksi laadittiin rakentamistapaohje, joka ohjaa rakentamista kyseisellä alueella. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen mukaisesti kaavasta poistettiin Knuutilan pientaloalue. Kaavaehdotus viedään kunnanhallituksen käsittelyn kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuten kaavaehdotuksen nähtävillä olosta. 2.2 Asemakaavan perustelut Tämä asemakaavatyö on jatkoa vuonna 2008 aloitetulle kaavatyölle, jonka tarkoituksena oli sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle pohjakartalle. Lisäksi asemakaavan muutoksella turvataan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen, niin rakennusten, kuin maisemankin osalta. Osa asemakaava-alueesta hyväksyttiin Tuolloin jätettiin kuitenkin hyväksymättä taajaman pohjoisosan asemakaava, käsittäen mm. Kirkonmäen ja Kermanrannan alueet. Koska em. alueet kuuluvat maisemallisesti arvokkaaseen Heinäveden reitin 16USP0121.BSE

7 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 5 alueeseen, alueelle laadittiin vuonna 2012 (Ramboll Oy) maisemanhoitosuunnitelma, jossa inventoitiin maisemallisesti arvokkaat alueet ja annettiin ohjeita maiseman hoitoon, maisemallisten arvojen esille tuomiseen ja säilyttämiseen. Tässä kaavatyössä jatketaan alkuperäistä työtä laatimalla kaavaehdotus hyväksymättä jääneille alueille ja muutetaan asemakaavaa teollisuusalueen kortteleissa LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on Heinäveden kirkonkylä koillisessa Etelä-Savossa. Lähimpään kaupunkiin Varkauteen on matkaa 45 km. Kirkonkylä sijaitsee Kermajärven rannalla järven lounaispuolella ja on aiemmin ollut tärkeä sisävesisatama. Nykyäänkin Heinäveden reitin matkailulla on merkittävä työllistävä vaikutus Heinäveden kirkonkylälle. Kirkonkylän rakenne on alun perin ollut nauhamainen pohjois-etelä-suunnassa. Pohjoispäädyn muodostavat Kermajärven ranta satamineen sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kirkonmäki. Eteläpuolella kirkonkylää rajaa seututie 476 (Heinävedentie). Asutus ja palvelut ovat keskittyneet kirkonkylän pääkadun, Kermanrannantien varteen ja sen tuntumaan luvulta alkaen kirkonkylän kaakkoispuolelle Kermantien alueelle on kasvanut lisää asuinalueita sekä laitimmaiseksi teollisuusalue. Seututie 476:n eteläpuolella sijaitsee uudehkoja asuinalueita Laaksotien alueella, sekä Heinäveden terveyskeskus, joka on v rakennetun kunnan ensimmäisen sairaalan tontilla. 3.2 Luonnonympäristö Knuutilan ja Kermanrannan alueille ollaan osoittamassa uutta rakentamista. Näille kohteille tehtiin sekä maastokäynnit, joiden tarkoituksena oli paikallistaa kohteilla sijaitsevat mahdolliset metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaiset arvokkaat luontokohteet. Selvityskohteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Heinäveden taajama-alueesta osa kuuluu Heinäveden reitin maisema-alueeseen (MAO060071). Muita suojelualueita alueella ei ole. Kohteilla ei myöskään ole tiedossa uhanalaisten kasvi- tai eläinlajien esiintymiä (Etelä-Savon ympäristökeskus ). Lähimpiin tiedettyihin liito-oravaesiintymiin ei ole ilmakuvatarkastelun perusteella kaavakohteilta suoraa puustoista yhteyttä. Seuraavassa on esitetty maastossa läpikäytyjen kohteiden kohdekuvaukset.

8 6 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 16USP0121.BSE Kuva 1. Kohdekuvausalueiden sijainti ja luonnonsuojeluohjelma-alueen rajaus (Lähde: Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta 2010). Knuutilan alue Knuutilan alueella kankaan päällysosat ovat puustoltaan m koivua ja 1 4 m aliskasvukuusta kasvavia vanhoja kesantona olevia peltoja tai laidunmaita, joiden lajistoa ovat mm. poimulehti, leinikit, voikukka, maitohorsma, koiranheinä, nurmitädyke, punaapila, särmäkuisma, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, lupiini, puna-ailakki, vadelma, timotei ja koiranputki (kuva 2). Radiomaston länsipuoliset metsäkuviot ovat lehtomaisen kankaan lähes varttuneita kuusikoita, mutta metsää ei arvioitu puuston ja metsäkuvion koon perusteella liito-oravan potentiaaliseksi elinympäristöksi. Knuutilasta Kirkontaukseen johtavan tien varren metsät ovat pääasiassa nuoria ja varttuneita koivikoita. Radiomaston itäpuolisessa loivassa rinteessä on m koivikko ja 4 5 m kuusialiskasvos. Alueen halkaiseva sähkölinja on ryteikköistä pensaikkoa. Alueen pohjoisosa Takalantien pohjoispuolella on ilmeisesti myös puustottunutta, vadelmaa ja koiranputkea kasvavaa rinneniittyä (kuva 3). Harvan koivupuuston ohella pensaskerroksessa metsävaahteran taimia ja yksi noin 6 m puuna. Metsävaahtera on alueellisesti uhanalainen (RT) laji (kohde UhL). Puun tarkka sijainti on huomioitava alueelle rakennettaessa.

9 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 7 Alueelta ei löydetty huomionarvoisia luontokohteita. Kuvat 2 ja 3. Vasemmalla alueen eteläosan niittyä, oikealla pohjoisosan harvaa koivikkorinnettä. Kuva 4. Takalantien pohjoispuolen luontokohde. Kermanranta ja satama Sataman länsipuolinen rinne on kallioista varttunutta mänty-kuusi sekametsää. Kuviolla on lemmikkieläinten hautoja. Kuvio vaihettuu sataman pysäköintialueen takana rinteessä pienialaiseksi lehtokuvioksi. Yksittäisten järeiden kuusien lisäksi järeitä koivuja ja haapoja, pohjakerroksen lajistossa ovat mm. käenkaali, oravanmarja, lillukka, hiirenporras, metsäimarre, lehtokorte ja sudenmarja. Pensaskerroksessa on muutamia vaahteran taimia. Kokonaisuudessaan järeäpuustoinen metsäkuvio on rakennetulla alueella pienialainen järeäpuustoinen lähimetsä (kohde Lk1). Satamaan johtavan tien risteyksessä olevat muutamat järeät kuuset ovat maisemapuita (kohde Ma1).

10 8 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA Kuvat 5 ja 6. Vasemmalla satamaan johtavan tien risteyksen maisemakuusia, oikealla rinteen lehtokuvion järeää kuusikkoa. Kuva 7. Kermanrannan luontokohteet. Kermanrannantien länsipuolella harjanteiden välissä oleva notkoalue on hakattu. Itse harjanteet ovat kallioisia, kuivia ja karukkoisia, puustoltaan varttuneita ja uudistuskypsiä mäntykankaita. Harjanteiden rinteet hakattuun notkoon ovat paikoin verrattain jyrkkiä. Puustossa on ylispuumäntyjen lisäksi paikoin runsaasti sekapuuna koivua sekä yksittäisiä aliskasvuskuusia (kuvat 8 ja 9). Alueen pohjoisosan pienissä notkoissa on harvennettuja lehtomaisia kangasjuotteja. 16USP0121.BSE

11 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 9 Kuvat 8 ja 9. Vasemmalla harjanteen kuivaa mäntykangasta, oikealla harjanteiden välistä hakattua notkoa. Etelä-Savon seutukaavojen yhdistelmän laatimisen yhteydessä (2001) on selvitetty yleisellä tasolla maakunnan pinnanmuodostusta, maaperää, vesistöjä ja kasvillisuutta. Lisäksi Etelä-Savon ympäristökeskuksen seuranta- tutkimus-, ja kehittämisohjelmassa (2005) on suoritettu myös Heinäveden kunnan alueella luontotutkimuksia, kuten vesistöjen veden laadun mittauksia. Etelä-Savon kallioperä on pääosin kiteistä liusketta, joka on 2 miljardia vuotta vanhaa jäännösainesta jääkausien ja rapautumisen hävittämän, Laatokalta Lappiin kulkeneen Karelidien vuorijonon kallioaineksesta. Paikoin tavataan kalkkikiviesiintymiä. Maaperä on suurelta osin moreenikerroksen peitossa. Moreenimaat ovat enimmäkseen mannerjään toiminnan tuloksena syntyneitä loivarinteisiä luode-kaakko-suuntaisia mäkimaita. Etelä-Savon vesistöt ovat runsassaarisia ja lähellä luonnontilaa. Heinäveden kunnan pinta-alasta (1318 km²) viidesosa on vesistöä. Kunnan halki kulkee historiallisesti, maisemallisesti ja matkailullisesti tärkeä vesistöreitti, Heinäveden reitti, joka yhdistää Kallaveden ja Haukiveden. Reitti kulkee Kallavedestä Suvasveteen ja Varisveteen, Karvionkosken kautta Kermanjärvelle, Joutsenveteen ja edelleen Haukiveteen. Reitillä on kuusi historiallisesti arvokasta kanavaa. Reitin ruoppaustyöt saatiin päätökseen Etelä-Savo lukeutuu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kasvustossa on runsaimmin itäisiä ja eteläisiä lajeja, mutta maaperän karuudesta johtuen kasvisto on suhteellisen köyhää. Tosin alueella tavataan joitain vaateliaitakin kasveja. Tavallisin metsätyyppi Etelä-Savossa on ns. mustikkatyypin metsä eli tuore, mäntyvaltainen kangasmetsä. Heinäveden maa-alasta metsää on 84 %. Kuusimetsän osuus on n. puolet tästä, mikä on enemmän kuin Etelä-Savossa keskimäärin. Mäntymetsää on kolmasosa ja loput lehtimetsää. Soiden osuus Heinävedellä on vain 10 %, sillä seutu on liian mäkistä suurten suoalueiden kehittymisen kannalta. 1 Pinnanmuodoiltaan Heinäveden taajama-alue on kumpuilevaa ja lähdettäessä Kermajärven rannasta kohti taajama-alueen keskustaa vastassa on varsin jyrkkä rinne, joka on pääosin säilynyt rakentamattomana Kermajärventien länsipuolella. Heinäveden Kirkonmäen kulttuurimaisemaan kuuluva Kirkonmäen ja Parkinlammen välinen alue on säilynyt avarana, harvaan rakennettuna peltomaisemana. Pakarilan rakennusten ja Kirkonmäen väliin, Kermanrannantien varteen sijoittuu vielä viljelyksessä olevia peltoalueita. 1 Etelä-Savon seutukaava (2001); Heinäveden historia I-II (1986, 1989); Heinäveden kunta, [viitattu ]; Metsähallitus, [viitattu ].

12 10 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 3.3 Rakennettu ympäristö Heinäveden kirkonkylän historiaa Heinäveden kunnan vaiheista esihistoriasta 1980-luvulle on tehty kaksiosainen historiikki, Heinävesi I II (Hämynen, Tapio 1986 & Hartikainen, Heimo 1989). Heinäveden kirkonkylä sijaitsee Kermajärven lounaisrannalla. Alue kuului pitkään Rantasalmen erämaihin ja seudulla on asuttu jo kivikaudella, mistä muinaisesine- ja kalliomaalauslöydöt todistavat. Asutus alkoi tiivistyä 1700-luvulla, ensimmäinen kirkko rakennettiin 1748 Mustikkamäelle. Nykyinen kirkko on järjestyksessä kolmas ja se on rakennettu samalle kirkkomäelle luvun väestönkasvun, isojaon ja uudisasutuksen myötä kunnan väkiluku seitsenkertaistui edellisvuosisadan tuhannesta asukkaasta. Kirkonkylän muodostui nauhamaisesti nykyisen Kermanrannantien varteen luvulla, ja nykyinenkin liikekeskusta sijoittuu saman raitin varrelle luvulla kirkonkylältä purettiin runsaasti vanhaa rakennuskantaa mm. uusien tielinjausten sekä uudistuvan kylärakenteen yhteydessä. Kirkonkylän yleisilme on luvuilta. Heinäveden kirkonkylän rakennushistoriaa ajanjaksolla on tutkinut ja kuvittanut arkkitehti Petri Enqvist Näe oma ympäristösi projektissa Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset Suunnittelualueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, Heinäveden reitin kanavat ja rakenteet (MV/YM 2009). Kohdeselostuksen mukaan: Heinäveden reitti on maisemallisesti monipuolisimpia sisävesiliikenteen reittejä ja siihen liittyy monia arvokkaita liikenne- ja teollisuushistoriallisia muistomerkkejä. Heinäveden reitti on yksi Suomen kansallismaisemista. Reitti ulottuu Savonlinnasta Heinäveden kirkonkylän kautta Kermajärven yli Palokkiin ja edelleen Kuopioon. Vaihtelevaan järvimaisemaan sisältyy arvokkaita kanavakokonaisuuksia, vanhoja asutusmaisemia, uiton muistomerkkejä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita huviloita mm. Koukunpolvessa. Heinäveden satama, Kermanranta, kirkonmäen alapuolella on ollut tärkeä satamapaikka Heinäveden reitin liikenteelle. Satamaan laskevilla rinteillä on vielä höyrylaivaliikenteen kukoistusajalta peräisin olevia pieniä asuinrakennuksia. Korkea, peltojen ympäröimä, satamasta nouseva kirkonmäki hallitsee koko lähitienoon ja vesireitin maisemaa. Heinäveden reitin merkitys kasvoi ja 1900-lukujen taitteessa, kun vesistön laaja kanavaverkosto toteutettiin. Laivaliikenne Heinävesi-laivoilla Kuopion ja Savonlinnan välillä alkoi 1906, jolloin pääosa kanavista valmistui. Kaavanlaadinnan yhteydessä tarkistettiin Heinäveden asemakaava-alueen inventoidut rakennukset, sekä kartoitettiin kulttuuriympäristöalueet ja -arvot. Tarkastelun laati rakennustutkija, FM Anu Taskinen Pöyry Finland Oy:stä kesällä Kirkonkylän alkuperäinen rakennuskanta keskittyi nykyisen Kermanrannantien varteen. Raitinvarressa Kirkkotie Runoilijantieltä satamaan saakka on säilynyt kylän vanhinta rakennuskantaa 1800-luvun lopulta 1930-luvulle, Heinäveden reitin höyrylaivaliikenteen kukoistusajalta. Alueella on myös luvun tyyppitaloja. Osa rakennuksista on huonokuntoisia, osaa on remontoitu vahvasti, mutta monia on säilynyt lähellä alkuperäisasuaan. Tienvarren yleisilme antaa hyvän kuvan näkymistä 1900-luvun alusta. 16USP0121.BSE

13 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 11 Keskustasta on purettu runsaasti puurakenteisia pientaloja uusien asuin- ja liikerakennusten tieltä 1960-luvun lopulta lähtien. Liikekeskusta sijoittuu Kermanrannantien varrelle Virastokadun ja Askeltien rajaamalle välille. Rakennukset ovat pääasiassa luvuilta, vanhimmat ovat 1950-luvulta ja uusimmat 1990-luvulta. Keskuksentien, Purokadun ja Kermarannantien risteysalueelle on muodostunut selkeä ja tiivis keskusta. Tori on syntynyt Puistolan tilan paikalle sen jälkeen, kun Puistolan tila, Tyynelän tila sekä Satulinna (ent. apteekki) rakennukset purettiin 1960-luvulla. Asfalttiaukon laidalle 1975 tehty linja-autoasema purettiin 1990-luvulla, ja tilalle rakennettiin 1999 S-market. Samalla linja-autoaseman aukio muokattiin kirkonkylän keskusaukioksi. Vanhoista tiloista ovat säilyneet Pakarila ja Knuutila, tosin Knuutilan rakennukset on aittaa lukuun ottamatta uusittu. Merkittävimmät kulttuuriympäristöt ovat kirkonmäki pitäjäntupineen ja kotiseutumuseoineen, Kermanrannantien varsi Kirkkotie Runoilijantieltä satamaan sekä Kermanrannan satama-alue. Satama on ollut tärkeä Heinäveden reitin liikenteelle. Satamanseutu aina kirkonmäelle ja Pakarilaan saakka on osoitettu Etelä- Savon maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaan Heinäveden reitin alueeseen (MaV550 Heinäveden reitti).

14 12 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA Heinäveden kirkonkylän rakentuminen ja alueiden ikärakenne. Kartalla värikoodein alueiden rakennuskannan enemmistön rakentumisajat. Kirkonkylän yleisilme on luvuilta, eheitä ja selkeitä vanhoja tai uusia alueita on vain muutama. Heinäveden kirkonkylän kulttuuriympäristötarkastelu Rakennushistoriallisesti (R) merkittävä: aikakaudelleen tyypillinen, lähellä alkuperäisasuaan säilynyt kohde, tai harvinainen rakennustyyppi/ tyyli. Historiallisesti (H) merkittävä: kohde liittyy alueen kehityshistoriaan tai henkilöhistoriaan. Maisemakuvallisesti (M) merkittävä: kohde on tärkeä alueen ilmeen kannalta esimerkiksi siten, että rakennuksen tai rakennusryhmän häviäminen olisi maisemakuvan kannalta menetys. Kaikilla kulttuuriympäristöselvityksissä mainituilla rakennuksilla ei ole suojelutarpeita, ne on esitelty osana kylän rakennuskantaa ja rakennushistoriaa. 16USP0121.BSE

15 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 13 Kohteet (MA = kohde mainittu maakuntakaavan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen osana) 1. Kirkko R, H, M MA 2. Museo ja aitta R, H, M MA Heinäveden nykyinen kirkko on kolmas samalla paikalla. Puu-uusgotiikkaa edustava kirkko valmistui 1891 arkkitehti Johan Stenbäckin piirustuksin, hän oli Suomen tuotteliain kirkkosuunnittelija. Sisä- ja ulkomaalaukset valmistuivat vasta 1905, alttaritaulu on taiteilija Johan Kortmanin käsialaa. Ristikirkon pituus on 40 m ja leveys 30 m. Upea kirkko on kirkonkylän maamerkki ja näkyy 90 m korkealta kirkonmäeltä kauas. 3. Pitäjäntupa R, H, M MA Heinäveden kotiseutumuseo sijaitsee kirkonmäellä, museo on entinen viljamakasiini eli kunnan lainajyvästö. Rakennuksen pitempi siipi on 1800-luvun alkupuolelta, laajennus vuodelta Museo avattiin 1961, nykyään sen omistaa kunta. Museo on kylän vanhimpia rakennuksia ja on osa pihapiiriä, johon kuuluvat aitta, Pitäjäntupa, navetta ja aiemmin myös komea kaksikerroksinen kansakoulu, joka on hävinnyt. 4. Pakarila R, H, M MA Museota vastapäätä, tien toisella puolen on entinen Pitäjäntupa (1852). Siinä on ollut kuntakokousten pitopaikka, putka, puhelinkeskus, neuvola, säästöpankki, posti ja kansalaiskoulu. Käsityöneuvonta-asema toimi talossa Nyt yhdistyskäytössä. Kylän vanhimpia rakennuksia, osa Kotiseutumuseon pihapiiriä Kirkkotien varrella. Näköetäisyydellä kantatila Pakarilasta ja kirkosta. Remontoitu ja uusittu (mm. ikkunat ja vesikatto), perinteinen ilme silti säilynyt. Hasumäen Pakarila mainitaan lähteissä rusthollina jo Rustholli oli ruotujakolaitoksen aikaan (1600-l 1886) maatila, jonka tehtävä oli varustaa asekuntoinen mies ja hevonen sotaan: tavallisimmin palkollinen, joskus talon poika tai isäntä. Vastineeksi rustholli sai verohelpotuksia. Rusthollit kuuluivat talonpoikaiseliittiin. Pakarilan päärakennuksessa (n. 1850?) on empireviitteitä. Rakennusta remontoitu ja uusittu, perinteinen ilme säilynyt. Pihapiiri on kylän kauneimpia vanhoine piharakennuksineen, muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden naapuritilan kanssa. 5. Lassila R, M 6. Marjamäen pappila R, H, M MA

16 14 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA Lassila on erotettu naapuritila Pakarilasta 1930-luvulla, päärakennus vuodelta Muodostaa aittoineen eheän ja yhtenäisen pihapiirin Pakarilan kanssa. Aivan Kermanrannantien varressa, peltoaukean ja tien välissä. Vehreä ja perinteikäs pihapiiri, arvoa kokonaisuuden osana. 7. Rantala R, H, M Marjamäen pappila rakennettiin seurakuntalaisten varoin , aumakattoinen hirsitalo edustaa empiretyyliä ja on vanhimpia rakennuksia kirkonkylällä. Pappila on säilynyt lähellä alkuperäisasuaan, ikkunat uusittu. Vehreässä pihassa lohkokivi-betonipuunavetta ( l). 8. Apteekki (Rohtorinne) M Rantalan tila on alkujaan rekisteröity 1919 ja se on lohkottu tilasta, joka oli perustettu Rakennukset ovat 1800-luvulta ja hyvin alkuperäisasussaan säilyneitä. Rantatörmällä on entinen nahkavarasto, nykyisin asuinkäytössä: näyttävä II-kerroksinen rakennus, alakerta on lohkokiveä. 9. Ent. Yhdyspankki (Satola) R, M (kuva: P. Envist 2001). Arkkitehtien Aili ja Niilo Pulkka suunnittelema apteekki valmistui 1952, se on ent. Yhdyspankin ohella viimeinen aivan tienvarteen rakennettu talo keskusraitin varressa, muistumana vanhasta katutilasta. Apteekkitalo on arkkitehtuuriltaan selkeä ja ajalle tyypillinen rapattu harmaa tiilirakennus. Osa kylän elinkeinohistoriaa. 10. Kunnantalo (Maljala) M 16USP0121.BSE Heinäveden ensimmäinen kokonaan tiilirakenteinen talo, ja sotien jälkeen ensimmäinen julkinen rakennus keskustaan valmistui Yhdyspankki rakennettiin arkkitehti Jaakko tähtisen tyyppipiirustuksilla. Aumakatto, koristeelliset tiilipiiput ja massoittelu viittaavat riisutulla tavalla hollantilaisbarokkiin. Talo on näkymän päätepiste Heinävedentien ja Kermarannantien risteyksestä pohjoiseen katsottaessa, keskustan maa- Kunnan virastotalo valmistui arkkitehti Heikki Korppi-Tommolan suunnittelemana 1969, rakennus edustaa ajankohdalleen tyypillistä rationalismi-tyyliä valenauhaikkunoineen ja betonielementtipintoineen. Muodostaa maamerkin yhdessä vastapäisen ent. Yhdyspankin talon kanssa, ja tyylillisen parin viereisen tontin valtion virastotalon (1973) kanssa.

17 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 15 merkki yhdessä vastapäisen kunnantalon kanssa. 11. Ent. Säästöpankki (Pankkila) R, M 12. Suojala, nyk. yläaste ja lukio H, M Entisen Säästöpankin talon suunnitteli Alvar Aallon toimistossakin työskennellyt kauppalanarkkitehti Kalevi Väyrynen, talo valmistui Sotienjälkeiselle ajalle tyypillisessä rakennuksessa on muistumia 1930-luvun funktionalismista. Tasakattoinen, 1975 valmistunut siipi on kauttaaltaan uusittu 1992 ja edustaa nyt vaaleatiilistä postmodernismia. Ratkaisu sointuu yleisilmeeseen. Rakennuskokonaisuus on toiminut aina pankin ja vakuutusyhtiön tiloina, edustaa vuosisadan puolivälin liikerakentamista ja kylän elinkeinohistoriaa. Alueet 01. Satama ja Kermanrannantien varsi R, H, M MA Suojala-suojeluskuntatalo valmistui Rakennuksen muoto aumakattoineen kertoo edelleen rakentamisajasta, vaikka sitä on remontoitu ja uusittu. Vuosisadan alun rakennuksia on kylällä säilynyt vain vähän. Vuodesta 1948 Yhteiskouluna, nykyisin yläasteen ja lukion käytössä. Uusi koulurakennus Lisä-Suojala valmistui 1960-luvun alussa, se on ajalleen tyypillinen koulutalo. Sataman seutu ja vanha asutusalue kuuluvat Etelä-Savon maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaan Heinäveden reitin yhteyteen. Kermanrannantien varsi Kirkkotie Runoilijantieltä satamaan on perinteikästä, vehreää kulttuuriympäristöä. Raitin varrella on säilynyt runsaasti asuintaloja ja pihapiirejä höyrylaivaliikenteen ajoilta luvuilta. Joukossa on myös tyyppitaloja luvuilta. Osa rakennuksista on huonokuntoisia, mutta miljöö on kokonaisuutena merkittävä ja ilme tulisi korjaus- ja uudisrakentamisessa säilyttää perinteisenä ja pienipiirteisenä. Satama on maisemallisesti merkittävintä aluetta Heinävedellä, pienvenesatamasta on edelleen risteilyliikennettä mm. Valamon luostariin.

18 16 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA 02. Kirkonmäki R, H, M MA Heinäveden ensimmäinen kirkko rakennettiin Mustikkamäelle 1748, nykyinen kirkko on järjestyksessä kolmas samalla paikalla. Kirkon ympäristössä on vanha hautausmaa ja muistomerkkejä. Kirkon pihalta avautuvat upeat näkymät Kermajärvelle. Kirkolle vievän Kirkkotien varressa ovat Pitäjäntupa navetoineen ja ent. pitäjänmakasiini eli nykyinen Kotiseutumuseo aittoineen. Komea kaksikerroksinen kansakoulu on purettu. Kirkonkylän vanhin säilynyt tila, kantatila Pakarila, sijaitsee näköetäisyydellä Kirkkotieltä. Kirkonmäen alue kuuluu Etelä- Savon maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaaseen Heinäveden reittiin. 03. Kirkonmäki Pakarila Parkinlampi - maisemapelto M, H MA Pitäjäntupaa ja Kotiseutumuseota ympäröi avoin niitty, rakennuksilta ulottuu Kermanrannantielle rinnepelto. Avoin pelto jatkuu alamaastoon Pakarilan ja Lassilan pihapiirien itäpuolelle kohti Parkinlampea. Pitäjäntuvan Kotiseutumuseon ja Pakarilan välinen näkymä pellon yli avautuisi paremmin, jos ylikasvanutta kuusiaitaa harvennettaisiin. Perinteikäs näköyhteys ja avoin peltomaasto tulisi säilyttää. 04. Liikekeskusta Liikekeskusta sijoittuu Kermanrannantien varteen Purotien risteysalueelle ja Virastokujan ja Askeltien välille. Alueen yleisilme on luvuilta, muutama luvun liikekerrostalo on säilynyt. Alue on muuhun kirkonkylään nähden melko tiiviisti rakentunutta ja muodostaa katutiloineen selvän keskustan. Täydennysrakentaminen ja istutukset eheyttäisivät katukuvaa entisestään. Keskustalla ei ole alueena erityisiä säilytys/suojelutarpeita. Kermanrannantien tielinjaus on säilynyt pitkälti samana 1900-luvun alusta nykypäivään Satulinnan eli Pikkulin puistosta (Askeltien, Suojalantien ja Kermanrannantien rajaama viheralue) pohjoiseen satamaan saakka. 16USP0121.BSE

19 HEINÄVEDEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 17 Kirkonkylältä inventoidut kohteet ja alueiden rajaukset. Suojeltavat rakennuskohteet (SR) 1. Heinäveden kirkko 2. Kotiseutumuseo (ent. pitäjänmakasiini) ja aitta 3. Pitäjäntupa 4. Pakarilan päärakennus 5. Lassila 7. Rantala, rantatalo ja päärakennus Maisemallisesti arvokas alue (ma-1): Valtakunnallisesti arvokkaan Heinäveden reitin alue on kulttuuriympäristön vaalimiseksi tärkeä alue 01. Satama ja Kermanrannantien varsi 02. Kirkonmäki Maisemapelto (MA) 03. Kirkonmäki Pakarila Kyläkuvallisesti tärkeänä alueena (sk-1) on merkitty Kermanrannantien varsi Kirkkotien risteyksestä satamaan.

20 18 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA Muinaisjäännökset Museoviraston muinaisjäännösrekisterin ( ) mukaan kaava-alueelle ei sijoitu muinaisjäännösrekisteriin merkittyjä kohteita. Tarvetta muinaisjäännösten lisäselvitykseen ei ole katsottu olevan. 3.4 Yhdyskuntarakenne Heinäveden kirkonkylän yhdyskuntarakenne on kompakti, palvelut ovat sijoittuneet keskeisesti Kermanrannantien molemmin puolin, pääosin Koulutien ja Kermatien väliin jäävälle alueelle ja ne ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Keskustan asuminen on monipuolista pientaloista kerrostaloihin. Asuinalueita on tasaisesti eripuolilla taajamaa ja työpaikka- ja teollisuusalueet ovat ydinkeskustan ulkopuolella, kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrella. Viheralueita on tasaisesti ympäri kaava-aluetta ja asuinalueilta pääsee helposti luonnonhelmaan. Kirkonkylän virkistysalueet muodostuvat urheilukentän alueesta ja monitoimitalosta keskustassa ja Kermanrannasta venesatamineen ja uimarantoineen Kermajärven rannalla. Kermanrannan ja keskustan välin jäävä maisemallisesti arvokas Kirkonmäen alue jakaa taajaman kahtia keskustan ja Kermanrannan alueisiin Asuminen Heinäveden kirkonkylällä asui vuoden 2007 alussa n henkeä. Heinäveden koko kunnan väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan monien muiden maaseutukuntien tavoin Heinäveden väkiluku tulee laskemaan vuoteen 2040 mennessä noin 3200 asukkaaseen. Taajama-alueen keskustaan, keskusaukion ja palvelukeskittymän tuntumaan on Kermanrannantien länsipuolelle rakentunut matalien (kolmesta neljään kerrosta) kerrostalojen alue. Muualla taajama-alueella rakennuskanta on pääosin pientaloja ja rivitaloja. Suunnittelualueen tontit ovat Heinäveden kunnan ja yksityisten omistamia. Heinäveden kunnalla on suorassa omistuksessaan 86 kpl vuokra-asuntoja, ja kunnan omistamalla Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot yhtiöllä on 161 kpl vuokra-asuntoja rivi- ja kerrostaloissa eri puolilla kuntaa. Lisäksi Heinäveden Vanhaintuki ry:llä on 97 vanhusten asuntoa rivi- ja kerrostaloissa. Heinäveden taajama-alueella on vapaana olevia omakotitontteja noin 100 kpl, rivitalotontteja 2 kpl ja vapaana olevia teollisuusalueita noin 15 ha Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Suunnittelualueen työpaikat painottuvat kunnan ja yksityisten palvelujen, matkailun sekä teollisuuden ja rakentamisen pariin. Suurin työnantaja on Heinäveden kunta (372 työntekijää). Muita merkittäviä työnantajia ovat Metalliset Oy, Tulikivi Oy (Kermansavi), Berner Oy, Cederroth, Valamon luostari. Elinkeinorakenne vuonna 2010 (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto, päivitetty ): rahoitus ja liike-elämän palvelut 6,4 %, kauppa, majoitus ja liikenne 18,6 %, jalostus 25,9 %, alkutuotanto 12,0 % ja yhteiskunnalliset ja muut palvelut 33,8 %. Työttömyysaste on Heinäveden kunnassa suhteellisen matala. Heinäveden työttömyysaste oli Etelä- Savon ELY-keskuksen mukaan ,2 %, joka on enemmän kuin Etelä-Savossa keskimäärin (9,1 %). 16USP0121.BSE

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maanmittauslaitos ortokuva

VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maanmittauslaitos ortokuva VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS 25.3.2015 Maanmittauslaitos ortokuva Leväsentie 23 70780 KUOPIO Yhteyshenkilö: Jorma Harju Puh: 044 5963 111 S-posti: jorma.harju@kaavaharju.fi VALTIMON KUNTA

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA 9.9.2016 Savolanniemen sijainti Maanmittauslaitos 2014 JUANKOSKI Savolanniemen asemakaava Maankäytönsuunnittelu (OAS) 1 Alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 Luonnos 1.6.2015 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.12.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA 1 Aloite ja asemakaavatyön tarkoitus Kontiolahden kunnan ympäristölautakunta on 15.5.2013 96 päättänyt käynnistää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot