Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen"

Transkriptio

1

2

3 Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen työssäkäynti...6 Kaupallisten palveluiden nykytila...7 Päivittäistavarakauppa...7 Erikoistavarakauppa...9 Kaupan liikevaihto ja sen kehitys...10 Päivittäistavarakaupan myynti...11 Ostovoiman kehitys päivittäis- ja erikoistavarakaupassa...11 Ostovoiman siirtymä...11 Myymälätarpeen kehitys...12 Liikenne...14 Hankkeen vaikutusten arviointi...15 Tutkittavat vaihtoehdot...15 Kaupan yksiköiden aiemmin esitetyt sijoituspaikat...16 Tutkittava kohde suhteessa olemassa oleviin maankäyttöä ja palvelujen kehittämistä koskeviin suunnitelmiin...17 Hankkeen vaikutukset...17 Uusi mahdollinen suuryksikkö ja ostovoima...17 Vaikutukset alueen vähittäiskauppaan...18 Yhdyskuntarakenne...20 Taajamakuva, kunnan imago ja identiteetti...21 Asiointimatkaliikenne ja liikennemäärien muutokset ja liikenteen suuntautuminen...22 Kunnallistalous ja työllisyys...24 Kuluttajien talous ja asukkaiden arkielämä...24 Yhteenveto vaikutusten arvioinneista...25 Päätelmät ja suositukset...29

4 4 Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksia liittyen Jalasjärven keskustaajamassa Koskitien varrella olevan alueen asemakaava muutokseen. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäistavarakaupan myymälää, joka ei ole ns. paljon tilaa vaativa erikoistavaramyymälä kuten huonekaluhalli tai autokauppa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tavoitteena kehittää suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta kestävän yhdyskuntakehityksen ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Pyrkimyksenä on etenkin vahvistaa kaupunkien keskustoja monipuolisina palvelukeskuksina ja turvata kohtuulliset päivittäistavarakaupan palvelut asuntoalueilla. Nykytila Vaikutusalue ja sen määrittely Merkittävä osa suurmyymälän vaikutuksista kohdistuu sen lähialueelle, mutta mitä suuremmasta kaupan yksiköstä on kyse, sitä laajemmalle maantieteelliselle alueelle sen vaikutukset ulottuvat. Tässä hankkeessa vaikutusalue pyrittiin heti alussa rajaamaan mahdollisimman laajaksi, joten mukaan otettiin Jalasjärven kunnan lisäksi seuraavat naapurikunnat: Ilmajoki, Kurikka, Kauhajoki, Karvia, Parkano ja Kihniö. Myös maakuntakeskus Seinäjoki, sekä Nurmo, otettiin mukaan tarkasteluun. Peräseinäjokea käsitellään kuin omaa kuntaa, sillä vaikka alue kuuluu Seinäjoen kaupunkiin, uuden myymälän vaikutusten voidaan lyhyestä etäisyydestä ja palvelurakenteesta johtuen arvioida kohdistuvan Seinäjoen osalta eniten Peräseinäjoelle. Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä Väestö Jalasjärvellä oli vuoden 2005 alussa 8691 asukasta. Koko vaikutusalueen väestömäärä oli yhteensä yli satatuhatta ( asukasta, joista kolmannes (35675 Seinäjoen kaupungissa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan koko vaikutusalueen väkiluvun odotetaan jatkossa vähenevän. Ainostaan Seinäjoella ja Nurmossa väkiluvun ennustetaan kasvavan jatkossa. Jalasjärven väkiluvuksi Tilastokeskus ennustaa vuonna ja vuonna henkilöä.

5 5 Väkiluku Yleiset tiet Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Päivittäistavaramyymällät kokonaispinta-ala m2 (Lähde: AC Nielsen ( yli 500 alle 500 Kurikka ( ( Kauhajoki ( Ilmajoki ( ( (( (( ( ( ( ( Seinäjoki Nurmo Jalasjärvi ( Peräseinäjoki ( Karvia Parkano Kihniö ( ( Kuva 1. Väestön määrä kunnissa ja nykyinen myymäläverkko (yhteensä 90 päivittäistavaraa myyvää kaupan yksikköä Suunnittelualueella väestö on keskittynyt voimakkaasti Seinäjoelle ja Nurmoon sekä kuntakeskuksiin, tosin maaseutumaisissa kunnissa alueella on keskusten lisäksi kohtalaisesti haja-asutusta. Tämä näkyy esimerkiksi Jalasjärven osalta hyvin kuvassa 2, jossa väestön määrä esitetään väripintana ja 3D-mallina, jossa pinnan värillä ja korkeudella havainnollistetaan väestön sijoittuminen ja määrä. Väestö tulee koko alueen ja kuntien sisällä todennäköisesti keskittymään jatkossa nykyistä enemmän haja-asutusalueelta keskuksiin. Ja-

6 6 lasjärvellä taajama-aste on 48,4 %, mikä tarkoittaa sitä, että haja-asutusta kunnissa on runsaasti. Kaikissa eteläisten seinänaapurien seutukunnan kunnissa keskimääräinen taajama-aste on 61,2 % eli vajaa kaksi kolmesta alueen asukkaasta asuu taajamassa. Väestön tiheys interpoloitu 250m*250m ruutuaineistosta 100 asukasta/ruutu Haja-asutusalueen pt-myymälä Kuva 2. Väestön sijoittuminen Jalasjärvellä v (interpoloitu ja 3d-mallinnettu Tilastokeskuksen 250m*250m ruutuaineistosta Pendelöinti eli kuntien välinen työssäkäynti Pendelöintivirrat Jalasjärveltä ympäristökuntiin ja ympäristökunnista ovat suhteellisen suuria. Eli uuden myymälän vaikutusalueella tehdään paljon kunnan rajat ylittäviä työmatkoja. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2001 Jalasjärveltä kävi n. 800 henkilöä töissä kunnan ulkopuolella, näistä n. 550 kävi töissä omassa maakunnassa. Suurin virta Jalasjärveltä suuntautuu Seinäjoelle, jossa oli yli 250 jalasjärvisen työpaikka. Jalasjärvellä käy puolestaan töissä yhteensä n. 450 henkilöä muista kunnista, joista n. 80% tulee omasta maakunnasta. Eniten Jalasjärvelle tulee työvoimaa Seinäjoelta ja Kuri-

7 7 kasta. Jalasjärven läpi kulkee myös muiden kuntien välistä työmatkaliikennettä eniten valtatietä 3 pitkin. Pendelöintivirrat vaikutusalueen kuntien välillä esitetään seuraavassa kuvassa. Kuva 3. Pendelöinti Etelä-Pohjanmaalla 2001 (Lähde: Tilastokeskus/Etelä-Pohjanmaan liitto Kaupallisten palveluiden nykytila Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakaupan osalta Jalasjärvellä on keskustassa suhteellisen runsas myymäläverkosto. Suurimmat päivittäistavaramyymälät ovat K-Market Saarnio, S-Market Jalasjärvi, Spar Ruokaportti ja ABC-liikenneasema, johon on rakenteilla 400 m 2 :n laajennusosa päivittäistavarakaupalle. Tulossa on myös Lidl-myymälä, joka sijoittuu varsinaisen keskustan ulkopuolelle nyt tutkittavan uuden yksikön välittömään läheisyyteen. Myös ABCliikennemyymälä ja Alko sijaitsevat tällä alueella. Päivittäistavarakaupan kehitystä jarruttaa Jalasjärvellä Entreconin tekemän selvityksen mukaan maakuntakeskuksen Seinäjoen vetovoima. Sparin poistuminen päivittäistavarakaupan kartalta vaikuttaa Jalasjärven päivittäistavarakauppaan merkittävästi. Vielä tässä vaiheessa ei ole selvillä jatkaako Jalasjärven Spar-

8 8 kauppa mahdollisesti jonkin muun kaupparyhmän kauppana vai lopetetaanko koko yksikkö, jolloin Sparin nykyisten asiakkaiden ostoseurot tulisivat uusjakoon. Keskustan nykyiset päivittäistavaramyymälät ja tutkittava yksikkö suhteessa niihin esitetään kuvassa 4. Kaikki päivittäistavarakaupan yksiköt eivät ole keskittyneet keskustaalueelle, vaan Jalasjärvellä on toiminnassa vielä 5 kyläkauppaa. Kyläkaupat ovat luonteeltaan ns. sekatavarakauppoja, joiden myynnistä keskimäärin runsas kolmannes on päivittäistavaraa, lukuun ottamatta Luopajärven kyläkauppaa, jonka liikevaihdosta suuri osa koostuu rakennustarvikkeiden myynnistä. Tilanne on koko alueella vastaavanlainen, paitsi Ilmajoen osalta, jossa kyläkauppoja on keskustan ulkopuolella jäljellä vain yksi Koskenkorvan kylässä. Tämä johtunee mm. lyhyestä etäisyydestä Seinäjoen suuriin kaupanyksiköihin (kuvat 1 ja 4. Yhteensä koko alueella on 90 kappaletta päivittäistavaraa myyviä vähittäiskauppoja. Väkiluku 250m*250m ruuduissa v Lähde: Tilastokeskus S-MARKET JALASJÄRVI Uusi yksikkö VE1, VE2 ABC-MARKET JALASJÄRVI (Uusi yksikkö VE3 F F F K-MARKET SAARNIO SPAR RUOKAPORTTI 0 0,5 kilometriä 1 Kuva 4. Keskustan nykyiset päivittäistavaramyymälät ja uuden suuryksikön sijaintipaikat sekä väestön sijoittuminen Jalasjärven keskustassa

9 9 Erikoistavarakauppa Kunnassa on suhteellisen kattavasti erikoistavaraliikkeitä huolimatta lyhyestä etäisyydestä Seinäjoelle. Kunnan keskustassa on mm. urheilu- ja kodinkoneliike, kenkäkauppa, kukkakauppoja, kultasepänliikkeitä, optikkoliike, sisustustarvikeliike ja terveyskauppa. Päivittäistavaraliikkeiden yhteydessä suurin erikoistavaravalikoima on S-marketissa. Lisäksi keskusta-alueen ulkopuolella nyt tutkittavan myymälän läheisyydessä sijaitsee halpatavaratalo Siltala, jonka valikoima on halpakaupoille tyypillinen; pääpaino on kuitenkin vaatteissa. Kuva 5. Näkymä Jalasjärven keskustasta Kuva 6. V. Siltala Oy: n myymälä

10 10 Kuva 7. Luopajärven kyläkauppa Kaupan liikevaihto ja sen kehitys Jalasjärven koko vähittäiskaupan (päivittäistavara ja erikoistavara liikevaihto oli vuonna ,03 M ja vuonna 2003 liikevaihto oli 38,56 M. Kasvu on ollut aika vaatimatonta, n. 4%, mikä vuotuiseksi kasvuksi muunnettuna on ollut runsas 1 %. Kasvu vastaa suuruusluokaltaan päivittäistavaran ostovoiman kasvua. Vähittäiskaupan henkilöstön määrä on myös vastaavana aikana vähentynyt. Nämä seikat viittaavat siihen, että erikoistavarakaupan myynti ei ole alueella kasvanut ostovoiman kasvua vastaavasti. Erikoistavaran ostovoima on kasvanut, mutta sen myynti ei ole kunnassa juuri kasvanut. Vuosi toimipaikkojen lukumäärä kpl henkilöstön määrähenkilöä liikevaihto 1000 euroa Tilastokeskus 10/12/2005

11 11 Päivittäistavarakaupan myynti Kaikkien päivittäistavarakauppojen yhteenlaskettu myynti Jalasjärvellä oli AC Nielsenin keräämien tilastojen mukaan 16,4 milj. euroa vuonna Ostovoiman kehitys päivittäis- ja erikoistavarakaupassa Päivittäistavaran ostovoimaksi Jalasjärvellä voidaan arvioida 17,4 M. Ostovoimaksi on arvioitu päivittäistavaran osalta keskimäärin 2000 euroa asukasta kohden. Jalasjärven ostovoima vastaa suuruusluokaltaan yhden keskikokoisen hypermarketin päivittäistavaramyyntiä. Päivittäistavaran ostovoiman kasvuksi arvioidaan asukasta kohti 0,5 1,0 % vuodessa. Ennustettu väkiluvun lasku vie ostovoiman volyymikehitystä, joten sen voidaan arvioida pysyttelevän noin nykytasolla vuoteen 2010 asti. Erikoistavarakaupan (pukeutuminen, huonekalu-sisustaminen ja vapaa-ajan tuotteet ostovoima Jalasjärvellä on n. 15 M. Erikoistavarakaupan ostovoiman arvellaan jatkossa kasvavan hieman päivittäistavaran ostovoimaa nopeammin. Ostovoiman siirtymä Jalasjärvi Jalasjärven kaupan kehityksessä merkittävänä tekijänä on se, että huolimatta suhteellisen lyhyestä etäisyydestä Seinäjoelle ja Nurmoon, jossa sijaitsevat lähimmät päivittäistavarakaupan suuryksiköt, päivittäistavarakaupan ostovoiman ulosvirtaus on kohtalaisen pientä. Pt-ostovoimasta ulosvirtaus on arviolta n. 1 M. Määrä vastaa lähinnä pienen kyläkaupan myyntiä. Erikoistavarakaupan ostovoiman siirtymän voidaan arvioida olevan suhteellisesti suurempaa kuin päivittäistavarakaupassa ja siirtymä ohjautuu ensisijaisesti Seinäjoelle, mutta myös Töysän Tuurissa oleva Keskinen saa osansa jalasjärvisten ostoseuroista. Etelä- Pohjanmaan palveluverkkoselvityksen mukaan yli 5 % jalasjärven talouksista käy viikoittain Tuurin kauppakylässä ostoksilla. Koko alue Päivittäistavaran osalta ostovoimaa siirtyy eniten alueella Seinäjoelle ja Nurmoon, jossa sijaitsee useita hypermarket-kokoluokan päivittäistavaramyymälöitä. Suurimpien yksiköiden päivittäistavaramyyntipinta-ala on yli 3000 m2. Ilmajoki on alueen suurin ostovoiman menettäjiä. Koko aluetta tarkasteltuna ostovoimaa tulee alueelle alueen ulkopuolelta n. 35,5 milj. euroa. Taulukossa 2 esitetään päivittäistavaraostovoima ja sen siirtymä vaiku-

12 12 tusalueella. Positiivinen luku ostovoimasiirtymässä tarkoittaa, että kuntaan tulee ostovoimaa kunnan rajojen ulkopuolelta ja negatiivinen luku vastaavasti, että ostoseuroja viedään kunnasta muiden kuntien kauppoihin. Taulukko 2. Päivittäistavaraostovoima ja sen siirtymä vaikutusalueella (Positiivinen luku kertoo, että kuntaan tulee ostovoimaa muualta Kunta Pt-ostovoima Milj.euroa Ostovoimasiirtymä Siirtymä % Ilmajoki 23,0-8,5-37 % Jalasjärvi 17,4-1,0-6 % Karvia 5,8-0,6-10 % Kauhajoki 29,1 2,9 10 % Kihniö 4,7 0,1 1 % Kurikka 21,1-0,9-4 % Nurmo 23,6 10,0 42 % Parkano 14,9 4,4 29 % Peräseinäjoki 7,3-1,3-17 % Seinäjoki 64,1 30,4 47 % Yhteensä 211,0 35,5 17 % Myymälätarpeen kehitys Etelä-Pohjanmaan palveluverkkoselvityksen mukaan Jalasjärvellä päivittäistavarakaupan laskennallinen lisäpinta-alan tarve on vuoteen 2020 mennessä n. 500 k-m 2. Tämä edellyttää päivittäistavarakaupan ostovoimassa vähintään 1 % vuotuista kasvua. Mikäli kasvu jää tätä pienemmäksi, niin lisäpinta-alan tarvetta ei kunnassa juuri ole. Entrecon Oy:n Rajalan alueen liikepaikka-analyysissä (Entrecon 2005 ostovoiman kasvuksi on päivittäistavarakaupassa arvioitu (reaalikasvua v ,7 % vuodessa ja erikoiskaupassa 2 % vuodessa. Kuntaan on rakenteilla ja tulossa jo nyt uutta päivittäistavaramyyntipinta-alaa, joka täyttää päivittäistavarakaupan vajetta. Uudet yksiköt, Lidl ja ABC:n laajennus, tullevat myös lisäämään kilpailua päivittäistavarakaupoissa ja mahdollisesti heikentämään pienimpien yksiköiden kannattavuutta. Kaupan uusia yksiköitä ei voida perustella Jalasjärven oman päivittäistavaraostovoiman kasvulla, vaan kaupan hankkeilla lisätäisiin Jalasjärven kykyä pitää ostovoimaa alueellaan ja ennen kaikkea uusilla hankkeella tavoiteltaisiin ympäristökunnista ja ohikulkevasta valtatien 3 liikennevirrasta saatavaa ostovoimaa. Mikäli päivittäistavarakauppaan tehdään lisäinvestointeja, tulee paikallinen kilpailu kiristymään. Lisäinvestoinnit voivat kuitenkin olla perusteltuja siinä tapauksessa, että nykyinen Spar-myymälä ei jatka päivittäistavaramyyntiä ja kiinteistö siirtyy muuhun käyttöön.

13 13 Rajalan alueen liikepaikka-analyysin mukaan vähittäiskaupan lisäpinta-alan tarvetta Jalasjärvellä ja Rajalan ydinvaikutusalueella, johon on katsottu kuuluvan myös Karvian; Parkanon ja Kihniön pohjoisosat ja Peräseinäjoen länsiosa sekä Kauhavan ja Kurikan itäosat, on vuoteen 2015 mennessä n k-m2. Pinta-alatarve kohdistuu erikoistavaraan, tilaa vievään kauppaan ja ravintoloihin. Päivittäistavarakaupalle ei tämänkään analyysin mukaan ole lisätarvetta. Erikoistavarapuolella Jalasjärvellä on tarjonta selvästi vaatimatonta ja lisäpinta-alan tarvetta on alueella myös jonkin verran. Erikoistavarakauppaa, erityisesti tilaa vievää, on päivittäistavarakauppaan verrattuna helpompi perustella ohikulkuliikenteen ja laajemman vaikutusalueen asiakaspotentiaalilla.

14 14 Liikenne Tutkittava alue sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla Koskitien varressa Valtatien 3 ja Rajalantien liittymän välittömässä läheisyydessä. Paikka on hyvin saavutettavissa henkilöautolla niin Jalasjärveltä kuin ympäristökunnistakin. Etäisyys Jalasjärven keskustaan on alle 500 metriä. Alueelle on myös kevyen liikenteen yhteys. Valtatiellä 3 Jalasjärven taajaman kohdalla, pohjoisen ja eteläisen kiertoliittymän välillä, liikennemäärä on keskimäärin n ajon./vrk. Liikenteen kasvukerroin valtateillä Etelä-Pohjanmaalla on Tiehallinnon mukaan 1,12, eli vuonna 2010 liikennemäärä on tämän ennusteen mukaan n ajon./vrk. Taajaman pohjoispuolella liikennemäärä on tällä hetkellä yli 9000 ajon./vrk ja ennusteen mukaan vuonna 2015 yli ajon./vrk. Kuva 8. Liikennemäärät Jalasjärven keskusta-alueella (keskimääräinen vuorokausiliikenne yleisillä teillä 2005

15 15 Hankkeen vaikutusten arviointi Tässä vaiheessa vaihtoehtojen vaikutuksia on tutkittu lähinnä aiempien selvitysten ja tilastojen sekä tehdyn maastokäynnin perusteella. Vaikutuksia on tutkittu alussa määritellyllä vaikutusalueella. Maakuntakaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C. Voimassa olevassa yleiskaavassa se on esitetty kaavamerkinnällä M eli maa- ja metsätalouskäyttöön. Kunnassa on vireillä yleiskaavan uudistaminen. Nykyisen yleiskaavan tavoitevuosi on Asemakaavassa alue on esitetty merkinnällä M eli alueen käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. Alue on nykyisin viljelyskäytössä. Tutkittavat vaihtoehdot Tässä selvityksessä tutkittiin seuraavien vaihtoehtojen vaikutuksia: VE0: Alueelle ei tule uutta maankäyttöä (Nykyistä huonekaluliikettä ja Koskitien tulevaa Lidl:n myymälää lukuunottamatta VE1: Kerrosala yht kem2, josta päivittäistavaran osuus n kem2 ja erikoistavaran (kodinkäyttötavara, vaate, kenkä ym. kauppa osuus n m2 loput varasto ym. tiloja. VE2: Kaupan suuryksikkö, jossa kerrosalaa kem2, josta päivittäistavaran osuus alle 3500 kem2. (Kaavaluonnoksessa kerrosalaa n.22000m2 VE3: VE1:n kokoinen kaupan yksikkö sijoitettuna Rajalan alueelle Lidl VE1 ja VE2 Stemma-huonekaluliike VE3 Kuva 9. Tutkittavat vaihtoehdot ja kaava-alueen raja

16 16 Kaupan yksiköiden aiemmin esitetyt sijoituspaikat Etelä-Pohjanmaan liiton vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksessä todetaan, että kiinnostavaa on selvittää E12 tien keskustaan johtavan tien risteysalueen kehittäminen. Kehittämisvaihtoehtona tälle, keskustasta katsoen hieman etäämmälle nyt tutkittavasta paikasta sijoittuvalle alueelle, on esitetty tilaa vievän kaupan sijoittamista ja nykyisten matkailupalveluiden laadukasta kehittämistä. Nyt tälle paikalle on rakentumassa Lidlpäivittäistavaramyymälä ja ABC-liikennemyymälää on laajennettu. Alueella on myös huonekaluliike, vähittäiskauppa Siltala, huoltoasema ja Alko. Rajalan alueelle valtatien 3 (E12 länsipuolelle on kaavoitettu kolme liikerakennusten korttelialuetta KL valtatien varteen. Liikerakennusten korttelialueet on tarkoitettu pääasiassa erikoistavarakaupan toimintoja sekä pieniä käsityö- tai verstasmyymälöitä varten. Kaava mahdollistaa yli kem2 rakentamisen alueelle. Kaavaselostuksen mukaan lähimpänä liittymää on kortteli vähittäiskauppaa varten ja etelämpänä korttelit toimisto ja tuotantokäyttöön. Rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 35% työ- ja tuotantotiloiksi. Ote Rajalan alueen kaavasta esitetään kuvassa 7. Kuva 10. Ote Rajalan alueen kaavasta: Valtatien 3 länsipuolelle kaavoitetut liikerakennusten korttelialueet

17 17 Tutkittava kohde suhteessa olemassa oleviin maankäyttöä ja palvelujen kehittämistä koskeviin suunnitelmiin Verrattuna valtatien 3 länsipuoliseen Rajalan alueeseen nyt tutkittava paikka on vähittäiskauppaa, erityisesti päivittäistavarakauppaa, ajatellen hieman parempi, johtuen lyhyemmästä etäisyydestä keskustasta. Rajalan alue mahdollistaisi kuitenkin paremmin valtatien liikennevirtoja hyödyntävien toimintojen ja tilaa vievän kaupan sijoittamisen alueelle. Nyt tutkittavaa paikkaa ei yleiskaavassa, eikä aikaisemmissa selvityksissä esitetty vähittäiskaupan suuryksikön paikaksi, lukuun ottamatta Entrecon Oy:n Rajalan alueen liikepaikka-analyysiä, jossa valtatien 3 itäpuolelle on esitetty halpatavaratalokauppaa, mutta ei varsinaisesti päivittäistavaraa myyvää yksikköä. (Kuva 10 Alue sijoittuu keskustatoimintojen välittömään läheisyyteen tosin luontaisesti keskusta-aluetta rajaavan Jalasjoen toiselle puolelle, kuten myös muut jo alueella olevat kaupalliset palvelut. Tutkittavan myymälän sijainti Kuva 11. Tutkittavan kaupan yksikön sijainti ja mahdolliset muut sijaintipaikat. (Alkuperäinen kartta Entrecon Oy Hankkeen vaikutukset Uusi mahdollinen suuryksikkö ja ostovoima Kaikki jalasjärvisten asiointi ei siirtyisi Jalasjärvelle, vaikka sinne perustettaisiin uusi päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan suuryksikkö, sillä Jalasjärven ja Seinäjoen/Nurmon välillä on kohtalaisesti työmatkapendelöintiä ja muuta liikkumistarvetta, johon

18 18 yhdistetään luontevasti myös päivittäistavaroiden hankintaa. Lisäksi Töysän Tuurissa sijaitsee alueen ylivoimaisesti suurin erikoistavarakaupan ja päivittäistavarakaupan suuryksikkö Keskinen, joka vetää jatkossakin asiakkaita myös Jalasjärveltä. Vaikutukset alueen vähittäiskauppaan Vaikutukset päivittäistavarakauppaan Jotta suuryksikkö saisi tarvittavan myyntinsä, viemättä sitä muilta Jalasjärven ptmyymälöiltä, pitäisi suuryksikön saada ostovoimaa myös muilta naapurikunnilta, joista tehdään myös sekä työ, että ostosmatkoja Seinäjoen suuntaan. Tällä hetkellä Jalasjärvi ei saa käytännössä ostovoimaa naapurikunnista, vaan alueen sisällä ostovoimaa siirtyy pääasiassa Nurmoon ja Seinäjoelle. Uusi suuryksikkö kilpailisi erityisesti Seinäjoen ja Nurmon myymälöiden kanssa muiden vaikutusalueen kuntien asiakkaista, sijaitseehan Jalasjärvi esim. Peräseinäjoen, joka on tosin osa Seinäjokea, suunnasta jonkin verran Seinäjokea lähempänä. Kilpailua käytäisiin jatkossa myös Kurikan ja osin Kauhajoenkin asiakkaista. Lisäksi maakuntarajan eteläpuolella sijaitsevien Karvian ja Kihniön ostoseuroista käytäisiin jatkossa kisaa erityisesti Parkanon kanssa. Suuryksikön perustaminen heikentäisi suurella todennäköisyydellä olemassa olevien myymälöiden, erityisesti muiden keskustan päivittäistavaramyymälöiden kannattavuutta. Alueella ei riittäisi ostovoimaa nykyisille ja kaavailluille uudelle suuryksikölle, varsinkaan tilanteessa, jossa jo ennen tutkittavaa yksikköä kunnassa aloittaa Lidl:n yksikkö ja laajennettu ABC:n päivittäistavaramymälä. Lidl:n konsepti on todettu jo hyvin vetovoimaiseksi ja liikenneasemien yhteydessä olevat myymälät ovat myyntitehokkuudeltaan suuria, eli ne myyvät pinta-alaansa verrattuna enemmän kuin esimerkiksi Jalasjärven keskustan nykyiset pt-myymälät. Tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli Jalasjärvellä oleva Spar myymälä lopetetaan SOK:n ja Sparin fuusion myötä. Tällöin pt-ostovoimaa vapautuisi myös mahdolliselle uudelle yksikölle. Kunnasta virtaa ostovoimaa ulos n. miljoona. euroa/vuosi ja Sparin päivittäistavaramyynti on Kaupan maailma lehden mukaan Jalsjärvellä n. 5 milj. euroa/vuosi, niin jaettavaa päivittäistavaramyyntiä kuntaan tullee enimmillään n. 6 milj. euroa. Alueella on myös muita Sparin yksikköjä, joiden kohtalosta ei ole vielä varmuutta. Jalasjärvellä on toiminnassa vielä viisi kyläkauppaa, jotka sijaitsevat Ilvesjoella, Koskueella, Ala-Vallissa, Luopajärvellä. Myymälät ovat hyvin pieniä sekä pinta-alaltaan että myynniltään. Uusi kaupan yksikkö tulisi väistämättä heikentämään myös kyläkauppojen kannattavuutta sekä päivittäistavaran osalta että myös erikoistavaran osalta. Tällöin uhkana on, että haja-asutusalueella oleva vähäinenkin kauppapalvelujen tarjonta loppuisi. Toisaalta uusi kauppa aiheuttaisi hintakilpailua, joka on kuluttajan etu. Hintakilpailua tulee jo muiden paikkakuntien kokemusten perusteella lisäämään kunnassa rakenteilla oleva Lidl:n myymälä. Muiden yrittäjien näkökulmasta uusi kauppa piristäisi paikkakunnan liikeelämää, sillä edellytyksellä että, kuntaan saataisiin ostovoimaa ympäristökunnista ja ohikulkevan valtatien liikennevirrasta. Vaikutukset muualle naapurikuntiin olisivat vaihtoehdoista riippuen joko kohtalaisia tai merkittäviä ja ne kohdistuvat pääasiassa lähimpiin naapureihin Peräseinäjoelle (Seinäjoki,

19 19 Kurikkaan, Kauhajoelle, Karvialle, Kihniöön. Vaikutukset kohdentuvat erityisesti niihin kaupan yksiköihin, jotka ovat etäällä omasta kuntakeskuksesta ja suhteellisen lähellä Jalasjärveä. Vaikutuksia voi tulla myös kuntakeskusten myymälöihin, mikäli kunnan reuna-alueilta ja naapurikunnista ostosvirta siirtyy kohti Jalasjärveä. Tällaista saattaa tapahtua esim. Parkanon kohdalla. Mikäli päivittäistavaroiden tarjonta tulisi poikkeamaan runsaasti näiden kuntien tarjonnasta esim. valikoiman tai edullisen hintatason vuoksi, saattaisi se lisätä vielä enemmän asiointia em. kunnista Jalasjärvelle, jolloin vaikutukset olisivat vielä suurempia. Ilmajoki Seinäjoki Nurmo Kurikka Peräseinäjoki Jalasjärvi Kauhajoki Kihniö Karvia Parkano Kuva 12. Alue, johon uuden pt-yksikön vaikutukset kohdistuisivat eniten

20 20 Vaikutukset erikoistavarakauppaan Erikoistavarakaupalle Jalasjärveltä löytyy periaatteessa ostovoimaa ja lisäksi erikoistavarakaupan ostovoima kasvaa päivittäistavarakauppaa nopeammin. Lisääntyvä tarjonta lisäisi kilpailua Jalasjärven erikoistavarakaupassa ja pienentäisi jonkin verran ostovoiman siirtymää Seinäjoen sekä Tuurin suuntaan. Lisääntyvä tarjonta ei uhkaisi olemassa olevaa erikoistavarakauppaa (VE1 ja VE3 vaan todennäköisesti parantaisi niidenkin elinmahdollisuuksia, lukuun ottamatta haja-asutusalueen kyläkauppojen erikoistavaramyyntiä, joka on hyvin riippuvaista myös päivittäistavaran ostajista. Toisaalta tilanne voisi pahimmillaan johtaa myös siihen, että nyt keskustassa olevat erikoistavaraliikkeet siirtyisivät uudelle kauppapaikalle. Jotta erikoistavarapinta-alaa voitaisiin toteuttaa vaihtoehdon VE 2 mukaisesti, täytyisi myymäläkonseptien olla tosi vetovoimaisia ja kyse olisi ainakin osaksi ns. tilaa vievästä erikoistavarakaupasta. Vaihtoehdon vaikutukset kohdistuvat jopa laajemmalle kuin tutkittava vaikutusalue. Mikäli kilpailu kohdistuisi Jalasjärven nykyisiin yksiköihin, niin olisi suuri vaara, että osa nykyisistä liikkeistä joutuisi lopettamaan toimintansa tai toiminnat siirtyisivät uuden kauppakeskuksen alueelle. Eri vaihtoehtojen vaikutukset ostovoimaan ja kauppaan esitetään tarkemmin yhteenvetotaulukossa. Yhdyskuntarakenne Muutokset myymäläverkossa, keskustojen asema ja muutokset fyysisessä kaupunkirakenteessa Jalasjärven keskustassa on havaittavissa selvää kaksinapaistumista. Kunnan keskustan lisäksi kolmostien varteen on syntynyt toinen kaupallinen keskusta. Tähän asti tilanne on ollut kuitenkin se, että päivittäistavaroiden myynti on pysynyt suurimmaksi osaksi keskustassa ja valtatien varteen on sijoittunut tilaa vievää kauppaa ja valtatien läheisyydestä hyötyviä toimintoja. Tämä on ollut tavoitteena myös Rajalan alueen kaavassakin, jossa valtatien varteen on kaavoitettu liiketilaa pääasiassa erikoistavarakaupan toimintoja sekä pieniä käsityö- tai verstasmyymälöitä varten. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti, sillä valtatien puolelle ollaan rakentamassa Lidl:n myymälää, jossa myydään pääasiassa päivittäistavaroita. Mikäli alueelle sijoitetaan vielä lisää päivittäistavaramyyntiä, johtaa se väistämättä kahden keskustan tilanteeseen. Haittana tässä on, että kaupallisten palveluiden siirtyessä kauemmaksi asutuksesta, mahdollisuus asiointiin muulla kuin henkilöautolla vähenee. Tästä aiheutuu ongelmia erityisesti vanhuksille ja muille autottomille kotitalouksille, joiden asiointi vaikeutuu. Itse keskustan luonne ja ympäristö tulee myös muuttumaan liiketilojen jäädessä mahdollisesti osin tyhjilleen. Toisaalta, mikäli Rajalan alueelle tulee uutta asutusta, niin silloinhan uudet päivittäistavarakaupan yksiköt toimivat tämän alueen asukkaiden lähikauppoina tosin hieman ylimitoitettuina.

21 21 Erikoistavaran osalta uusi suuryksikkö voi parhaimmassa tapauksessa jopa piristää Jalasjärven keskustan nykyisten erikoistavarakauppojen myyntiä pitämällä ostosmarkkoja omassa kunnassa. Uhkana on kuitenkin, että osa keskustan liikkeistä siirtyy uudelle kauppapaikalle, mikä taas voimistaa kaksinapaistumista ja uhkaa nykyisen keskustan asemaa kauppapaikkana. Myös julkisia ja muita palveluita voi hakeutua uuteen keskustaan, jolloin nykyisen keskustan merkitys vähenee. Maaseutuasutusta on Jalasjärvellä ja ympäristökunnissa suhteellisen paljon muuhun alueeseen verrattuna, mikä on osaltaan auttanut ylläpitämään suhteellisen runsasta kyläkauppaverkostoa. Myymälöiden tulevaisuus riippuu ennen kaikkea kylien väestönkehityksestä ja kauppiaiden halukkuudesta tehdä kaupan vaatimia investointeja, mutta uudet keskustoihin syntyvät kaupan suuryksiköt eivät ainakaan edesauta kyläkauppojen säilymistä. Kyläkauppaverkosto supistunee jatkossa sekä uusien myymälöiden että väestön keskittymisen johdosta. Jäljelle jää mahdollisesti muutama kyläkauppa, jotka pärjäävät kilpailussa esimerkiksi pitkien aukioloaikojen ja hyvän sijaintinsa vuoksi. Eri vaihtoehtojen vaikutukset myymäläverkkoon esitetään tarkemmin yhteenvetotaulukossa. Taajamakuva, kunnan imago ja identiteetti Nykytilanteessa Jalasjärven keskusta on toiminnallisesti vireä kylän kaupallinen keskus, jossa on monipuoliset palvelut. Tyhjiä liikekiinteistöjä ei ole. Keskustan ilme ja kirkonkylän perinteisen rakentamistavan mukaan rakentunut identiteetti onkin säilynyt harvinaisen hyvin ja keskuskadun ympäristö on elävä ja viihtyisä. Tällä kaavamuutoksella keskustan palvelut alkavat levittäytymään valtatien varteen, missä niiden oletetaan olevan houkuttelevammin näkyvillä ja autolla helpommin saavutettavissa. Jos liiketonttitarjontaa on runsaasti yli tarpeen, se johtaa vähitellen toimintojen ja taajamarakenteen hajautumiseen. Liikekorttelit sijoittuvat ramppien, valtatien ja kokoojatien risteykseen alavalle pellolle. Rakentamisen paikka ei ole maastollisesti eikä taajamarakenteellisesti luonteva, vaan vaatii erityisiä rakenteita. Maaston korottaminen ja nykyisen tyylin mukainen hallimainen liikerakentaminen, joita ympäröivät laajat, aukeat pysäköintikentät, ei luo hyvää taajamakuvaa. Risteysalueiden kauppapaikat ovatkin tyyliltään varastoalueiden kaltaisia noutopaikkoja, joissa ei ole miellyttävää, inhimillistä mittakaavaa. Alueet rakentuvat täysin autoilun ehdoilla. Tällaisella sijoittelulla halutaan näyttää ohikulkijoille, että täällä on vilkas paikka, jonne kannattaa poiketa: kun alueella liikkuu paljon autoja, syntyy mielikuva elävästä, vilkkaasta liikepaikasta. Asian kääntöpuoli on se, että autottomat kuluttajat eivät tule mielellään tällaisiin, liikenteellisesti vaarallisiksi koettuihin paikkoihin. Selvityksen mukaan kunnan oma kysyntä ei edellytä lisää päivittäistavarakaupan pintaalaa. Kilpailu voi johtaa siihen, että jotkut olevista kauppakiinteistöistä jäävät tyhjilleen, mikä luo niille paikoille rappion ja taantuman imagoa. Myös lisääntyvä erikoiskaupan tarjonta voi lopettaa keskustassa olevia pieniä erikoisliikkeitä. Tämä kehitys voi johtaa vähitellen nykyisen keskustan taajamakuvan rappioon. Kun muutoksen kierre lähtee liikkeelle, sitä voi olla vaikea pysäyttää. Pahimmassa tapauksessa palvelut keskustasta ja kyliltä häviävät ja asiakkaat joutuvat hakemaan palvelut autolla kierrellen eri risteysalueilta ja teollisuusalueiden varastomyymäläalueilta. Tällainen kehitys ei ole eduksi kunnan taajamakuvalle, imagolle ja identiteetille.

22 22 Asiointimatkaliikenne ja liikennemäärien muutokset ja liikenteen suuntautuminen Koko aluetta tarkasteltaessa VE0 vaihtoehdossa kyläkauppojen vähentyessä ja ostosten siirtyessä yhä suuremmassa määrin suurmyymälöihin Seinäjoelle ja Nurmoon sekä kuntakeskuksiin liikenne alueella kasvaa. Kasvu sijoittuu kuitenkin pääväylille, jotka kestävät hyvin suurmyymälän/myymälöiden aiheuttaman liikenteen kasvun. Vaihtoehdossa VE1 liikenne lisääntyy Jalasjärven keskustassa ja erityisesti keskustan ja Koskitien välisellä Rajalantiellä sekä Koskitiellä. Uuden myymälän aiheuttama liikenteen lisäys on kuitenkin niin vähäistä, ettei se aiheuta suunnitellussa Rajalantien ja Koskitien kiertoliittymässä liikenteellisiä toimivuusongelmia. Kokonaisliikennesuorite ei vähene; vaikka ostosmatkat Jalasjärveltä Seinäjoen suuntaan vähenisivätkin, sillä niin työmatka ja muu asiointiliikenne Seinäjoen suuntaan ei jatkossa tule vähenemään. Liikennesuorite voi, jopa kasvaa, jos kyläkauppoja hankkeen vaikutuksesta kuolee. Vaihtoehto VE2, jossa Koskitien varteen sijoitettaisiin yli kem 2 erikoistavarakaupan liiketilaa, lisäisi liikennettä erityisesti Rajalalantiellä ja Koskitiellä, sekä myös valtatiellä 3 ja muulla alueen yleisellä tieverkolla. Koskitien ja Rajalantien suunnitellussa kiertoliittymässä voisi ainakin ruuhka-aikoina esiintyä ajoittaista jonoutumista mutta ei varsinaisia toimivuusongelmia. Kokonaisliikennesuorite alueella myös kasvaisi, sillä kaavaillun suuruisten kaupan yksiköiden tulisi menestyäkseen saada asiakkaita myös naapurikunnista. Vaihtoehto VE3, jossa VE1:n kokoiset päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan yksiköt sijoitettaisiin Rajalan alueelle, lisäisi liikennettä Rajalantiellä sekä Rajalantien ja Pohjanmaanportin liittymässä. Liikennesuorite kasvaisi paikallisesti hieman VE 1:een verrattuna, erityisesti Rajalantiellä, sillä etäisyys keskustasta Rajalan alueelle on noin kaksinkertainen Koskitiehen verrattuna ja kevyellä liikenteellä asioivien osuus jäisi pienemmäksi. Rajalantien ja Pohjanmaanportin liittymässä on varauduttu kiertoliittymän rakentamiseen aikaisemmissa liikennesuunnitelmissa. Lievänä uhkana VE1:ssa ja VE3:ssa sekä suurempana uhkana VE2:ssa on se, että keskustatoimintoja siirtyy laajassa määrin uusille alueille, mikä lisää Jalasjärven sisäistä liikennettä nykyisen keskustan ja uusien alueiden välillä. Kuitenkin etäisyys keskustasta uuteen myymälään on niin vähäinen (VE1 ja VE3, ettei liikennesuoritteen muutos kasva merkittäväksi, koska osa asiointimatkoista voidaan tehdä kevyellä liikenteellä. Liikenteellisesti hankkeen suurin heikkous on keskustatoimintojen siirtäminen keskustan ulkopuolelle ja VE3:ssa valtatien 3 toiselle puolelle. Pieni keskusta mahtuu kyllä hyvin nykyiseen paikkaansa.

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011 Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava ESIPUHE Pieksämäen kaupungissa on vireillä yhtä aikaa keskustan eteläisten

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-17-5 2006 Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot