Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa Kh OAS , Luonnos , Ehdotus , , 25.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa 13.11.2009 Kh OAS 30.11.2009, Luonnos 9.5.2011, Ehdotus 17.10.2011, 11.4.2012, 25.6."

Transkriptio

1 1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa Kh OAS , Luonnos , Ehdotus , , Kv (Dno: KAN 1419/2009)

2 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä Keskustan osayleiskaavaehdotus 2030 karttaa. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, Jorma Hakola 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualueena on kaupungin keskusta joka rajautuu seuraavasti: Emäkoski, Laajanoja, Paperitehtaankatu, Nokianvaltatie, Vesitorninpuisto, Laajanojanpuisto, Nokitie, Tanhuankatu, Kolunkatu, Rounionkatu, Jyväpuisto, Kylmänojanpuisto, Penttilänpuisto, Tervonranta, Pirkkalaistie, Virtasalmenranta, Putaanvirta, Alueen pinta-ala on n. 270 ha ja siellä asuu noin 3600 (joulukuu-09) asukasta. 1.3 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT 2009) erityistavoitteiden mukaan yleiskaavoituksessa tulee edistää mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Keskusta on Nokian kaupungin tärkein täydennysalue. Keskustan osayleiskaava 2030 tarkoituksena on edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä laajentamalla keskustan palvelujen, työpaikkojen ja asumisen kehittymismahdollisuuksia tulevan asemakaavoituksen pohjaksi. Nokian kaupunki on mukana Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyössä yhdessä Tampereen, Ylöjärven, Oriveden, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kanssa. Työn tavoitteena on kaavoitusyhteistyön tiivistäminen, liikennejärjestelmien kehittäminen ja asuntotuotannon seudullinen ohjelmointi. Seutuyhteistyössä kunnat kehittävät tapoja turvata kasvavan kaupunkiseudun tasapainoinen kehittyminen. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 mukaan tärkeänä painopisteenä Nokialla on nähty keskustan kehittäminen. Rakennesuunnitelmassa Nokian keskustan asukasmäärän kasvuksi vuoteen 2030 on arvioitu henkeä. Siitä suuri osa sijoittuisi ydinkeskustaan osayleiskaava-alueelle jolloin suunnittelualueen väestömäärä kaksinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä. Se tuo tarpeita myös liikenteelle ja palveluille. Keskusta alueella on käyttämätöntä asuintonttivarantoa vain noin 500 asukasta varten, siksi suunnitelmissa on varauduttava 4500 uuden asukkaan sijoittumiseen. Osayleiskaavatyössä on täydennysmahdollisuuksia pystyttävä näyttämään reilusti tavoitetta enemmän koska tonttimaa keskusta-alueella on pääosin muussa kuin kaupungin omistuksessa. Yksityisten hankkeiden varassa varmuus täydennystavoitteen toteutumisesta ja yleiskaavalla haluttu ohjausvaikutus on mahdollista saavuttaa vain riittävän suurella ja joustavalla yleiskaavava-

3 3 rannolla. Kaavan yleispiirteisyys edellyttää myös tavanomaista pidemmän ajan kehityksen huomioimista. Kolmenkulman alueen kaupallinen painoarvo jäi maakuntakaavassa Nokian asettamia tavoitteita pienemmäksi. Käynnissä oleva liikenne ja logistiikka maakuntakaava selvittää oikoratalinjausta, joka uhkaa edelleen kaventaa kolmenkulman potentiaalia, siksi on nähty tarpeelliseksi selvittää keskusta-alueen kaupalliset kehittymismahdollisuudet. Tuomas Santasalo Ky:n laatiman Nokian vähittäiskaupan mitoitus- ja palveluverkkoselvityksen mukaan keskusta-alueella on tarvetta ja mahdollisuuksia kehittää kaupallisia palveluita. Pirkanmaan ympäristökeskus on tuonut esille, että liiketilatarpeen ja asutuksen ohjaaminen keskustaan on toivottavaa ja Nokia-areenan osalta on aiheellista tarkastella myös nykyiset urheilupaikat säästäviä vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Nokian keskustan osayleiskaava-alueesta on valmistunut liikenneselvitys, kulttuuriympäristö inventointi ja arkeologinen selvitys. Lisäksi suunnitteilla on tehdä koko keskustaajaman alueelta hulevesiselvitys. Sen edellyttämät toimenpiteet tullaan huomioimaan yksityiskohtaisissa kaavoissa. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Kiinteät muinaisjäännökset kulttuuriympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kaava-alueella käynnissä olevat asemakaavahankkeet OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Osayleiskaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osayleiskaavaratkaisu, vaihtoehtotarkastelu ja vaikutusten arviointi... 29

4 4.5.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palveluverkko Aluevaraukset Erityismääräykset Kaavan vaikutukset OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keskustan osayleiskaava 2030, vaikutusten arviointi, täydennetty Kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluettelo ja arvoalueet Keskustan osayleiskaavaluonnos lausunnot, mielipiteet ja vastaukset Lausunnot Nokian keskustan osayleiskaava 2030 ehdotuksesta ja kaavoituksen vastineet (sisennettynä) Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Rakennesuunnitelma 2030, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko, 2009, T. Santasalo Ky - Nokian keskustan liikennesuunnitelma, Ramboll, Nokian keskustan liikenteelliset toimivuustarkastelut, Ramboll Kulttuuriympäristö selvitys, Selvitystyö Ahola, Nokia, Keskustan oyk. muutosalueen muinaisjäännösinventointi, 2010, Mikroliitti Oy, - Nokia, Keskustan oyk. alueen teollisuusarkeologinen muinaisjäännösinventointi, 2012, Mikroliitti Oy, - Arvio keskustan täydennysrakentamismahdollisuuksista, 2010 Nokian kaupungin kaavoitus, - Nokian kaupunki, Hulevesitulvien alustava arviointi, , Nokian kaupunki 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kehittäminen, kauppa, vaikutukset - Nokian kaupunki, keskustan kehittämissuunnitelma, 2001, Pöyry infra - Kaupan kasvuvisio 2020, Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseutu kaupankäynnin ja kaupan osaamisen keskus, Pirkanmaan ELY-keskus Nokiareenan ympäristövaikutusten selvitys, Jarmo Seppä Arkeologia - Pirkanmaan historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2005

5 - Arkeologinen osainventointi Nokianvirta, Tampereen museot, Maakunnallinen yksikkö, Kommentteja Pirkanmaan maakuntamuseon (diar 445/2011) lausuntoon, Mikroliitti Oy, 2012 Kulttuuriympäristö - Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto, Ympäristöministeriö, Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, Nokian kulttuuriympäristöohjelma, Pirkanmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Kulttuuriympäristö rekisteriportaali, Muinaisjäännösrekisteri Nokia, valkoinen harju, maisema ja kulttuuriympäristö, Air-Ix Ympäristö Oy, 2006 Kuntotutkimukset - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus A-Insinöörit, kosteuskartoitus , A-Insinöörit - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, LVIS tekniset kuntotutkimukset, 2008, Tekmanni Service - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, Tutkimusten yhteenveto ja PTSsuunnitelma , A-Insinöörit Luonto - Nokian arvokkaat luontokohteet, 2005, Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö - Tanhuan alueen liito-oravaselvitys, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, Liito-oravaselvitys, Nokia Asset Management, Ramboll, Liito-oravaselvitys, Rounionkatu 44, Nokia Asset Management, Ramboll, 2011 Liikenne - Liikennesuunnitelma, Suunnittelukeskus, Nokian kaupunki nopeusmittaukset / Toukokuu 2010, Destia Oy - Kevyenliikenteen väylät ja jalkakäytävät, Nokian kaupunki, 2010 Liikennemelu - Meluselvitys, Nokian päiväkoti, Taratest Oy, Rakennusalan Konsultointi, Ilkantien Lämpö Oy, Ilkantien ja Kankaantaankadun asemakaavan muutos, Nokia, Meluselvitys, 2009, Ramboll - Valkoisen harjun alueen liikennemeluselvitys, Ins.tsto Heikki Helimäki Oy, Nokian kaupunki, Nokian Emäkoskentien, melusuojauksen yleissuunnitelma, Helmikuu 2007, Pöyry Infra Oy - Tontti 4-2-1, Rounionkatu, Meluselvitys Ramboll Finland Oy, Meluselvitys, NCC Talo Penttilä, Ilkantie Nokia, Taratest Oy, 2011 Ympäristömelu - Sato-rakennuttajat Oy, Kortteli 33/IV/Nokia, Ympäristömeluselvitys, 2009, Ramboll - Georgia-Pacific Nordic Oy Nokian paperitehdas, Ympäristömeluselvitys, Meluselvityksenpäivitys, AX suunnittelu, Alustava selvitys Valkoisen harjun alueen teollisuusmelusta, Insinööritoimisto Heikki Helimäki, Valkoisen harjun melumittaukset, Air-ix suunnittelu Oy, 2005, Nokian Renkaat, Nokian tehdas, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, Helsinki Ympäristömeluselvitys, Kortteli 4-33, Ramboll Finland Oy,

6 6 Tärinäselvitys - Tärinäselvitys, Kortteli 4-33, Ramboll Finland Oy, Tärinäselvitys, Tontti 4-2-1, Ramboll Finland Oy, Turvallisuusriskit - Nokian Renkaat, Ympäristöriskiselvitys, Nokian Renkaat, Vaaranarviointi, Lausunto Pirkkalaistorin asemakaavasta, Turvatekniikan keskus, Upofloorin padon vahingonvaaraselvitys, Insinööritoimisto Pekka Leiviskä, Arvio padon kunnosta, A-Insinöörit, Turvallisuus- ja tarkkailuohjelma, Nokian kaupunki, Valkoinen harju, Lisäselvitys teollisuuden vaikutuksista, AIRIX Ympäristö Oy, 2008 Pilaantuneet maat - Nokian (Rounionkatu 45) entisen kyllästämöalueen maaperätutkimukset, Jaakko Pöyry Infra, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Nokian lastaus Oy, Rounionkatu 45, Ramboll Finland Oy, Nokian kaupunki Häpesuon entisen kaatopaikan ympäristötutkimus ympäristöriskien arviointi Jaakko Pöyry infra Maa ja Vesi Oy, Nokian kaupunki Häpesuon vanhan kaatopaikan riskinarviointi ja kunnostusvaihtoehdot Tutkimusraportti, FCG Planeko Oy, Nokian Lämpövoima Oy, onnettomuustilanteiden riskianalyysi, AX-LVI Oy, Yhteenveto valkoisen harjun riskikartoituksesta, AIRIX Ympäristö Oy, Keskustan itäosa infrahanke (Häpesuon alue), Riskienarviointi, A-Insinöörit, Tutkimusohjelma, kumijätteenkaatopaikka, Rounionkatu, Ramboll, LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Nokian keskustan rakenteelle antaa leimansa voimakkaat luonnonmuodot mäet ja laaksot sekä jo kivikaudelta asti jatkunut asuttaminen. Vanhimmista kerroksista on vain vähän merkkejä mutta pitkään jatkunut teollinen rakentaminen sekä kauppalan aikainen kehitys on muodostanut valtaosan keskustarakenteen luonteenomaisesta ilmeestä. Alue voidaan jakaa viiteen toiminnoiltaan luonteeltaan ja kehitysmahdollisuuksiltaan erilaiseen osa-alueeseen. 1 Hallinnon ja palvelujen keskittymä Pirkkalaistien- Välimäenkadun, Nokianvaltatien ja Souranderintien kolmiossa. 2 Tehdassaaren ja kumitehtaan teollisuusalue, joka on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 3 Yrittäjäkadun tilaa vaativan kaupan leimaama teollisuus- ja asuinalue. 4 Nokian valtatien ja Kankaantaankadun välinen koulu- urheilu- ja vanhusten palvelujen leimaama keskusta-asumisen alue.

7 7 5 Radan luoteispuolinen Rounionkadun kaupunkirakenteellista kehittymispotentiaalia omaava teollisuusalue Luonnonympäristö Luonnonolot, maaston muodot ja maaperä Nokian keskusta-alueen maaston muodoille on tyypillistä vaihtelevuus ja monimuotoisuus, joista syntyy Nokian keskustalle vahva omaleimainen ilme. Voimakkaimmat elementit ovat itä-länsisuuntaiset Nokianvirta ja Viikinharju joka ulottuu Kullaanvuorelle asti. Harju jakaa keskustan eteläisen Pyhäjärveen ja Nokianvirtaan laskevaan osaan ja pohjoispuoliseen laaksoalueeseen joka laskee Emäkoskeen. Maastomuodot korostuvat Harjun rinteillä, Nokianvirran ja Vihnusjärven törmillä sekä purolaaksoissa. Keskusta-alueen korkeusasemat vaihtelevat Nokianvirran tasosta + 77 m Valkoisen harjun ylimpään tasoon 106 m ja Maatialanharjun länsipään tasoon Pirkkalaistien kohdalla m aina kirkonmäen korkeimpaan tasoon 115 m. Keskusta-aluetta rajaa lännessä Vesitorninmäki m ja pohjoisessa Nokitie m ja Rounionkatu m. Idässä alue rajautuu Vihnusjärveen + 77 m. Suunnittelualueen maaperä vaihtelee itä länsisuuntaisen harjualueen sora- ja hiekkavaltaisista maalajeista ylänköalueiden moreeni- ja kalliomaihin ja laaksojen ja puronotkojen savikoihin. Jääkauden jälkeen alue on ollut veden peittämä, jossa hienommat ainekset ovat huuhtoutuneet alavammille alueille tasoittaen kallioperän epätasaisuuksia. Syntyneet virrat ja purot ovat vuorostaan korostaneet maastomuotoja syövyttämällä kulkuteitä itselleen. Kasvillisuus on muotoutunut maaperän mukaan alavista purolehdoista korkeimpien lakien karuihin metsiköihin ja rakentamisen muokkaamana keskustan kaupunkimaisesta kivierämaasta vehreisiin rakennettuihin puistoihin ja puutarhatontteihin. Keskustan alueelta Nokian

8 8 arvokkaat luontokohteet julkaisu on kirjannut Vihnusjärven länsipään rinteen entisen viljelysten jäljiltä pensas- ja puulajistoltaan monipuolisena. Luonnonsuojelu Keskusta-alueella ei ole havaintoja LSL 29 :n mukaisista suojelluista luontotyypeistä. LSL 47 :ssä mainituista erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikoista on ainoa havainto liitooravareviiristä joka on merkitty keskustaajaman osayleiskaavaan. Uudemmissa selvityksissä ei liito-oravasta ole enää ollut havaintoja. Nokian arvokkaat luontokohteet, 2005, luontoselvityksissä ei ole mainittu myöskään havaintoja EU:n luontodirektiivin mukaisista elinympäristöistä tai muista lajeista, jotka erityisesti tulisi ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa.

9 Kiinteät muinaisjäännökset Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset 2005 teoksen mukaan keskustan osayleiskaavaalueella ei ole löydetty muinaisjäännöksiä. Nokia Keskustan yleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi, 2010, Mikroliitti, selvitys osoittaa osayleiskaava-alueelta kaksi mahdollista muinaisjäännettä, joista toinen on Kyyninojan silta ja toinen Nokian keskustan vanha tie. Muut karttatarkastelun perusteella mahdolliset kohteet ovat aikojen kuluessa jääneet rakentamisen alle. Kyyninojan puron ylittävä silta on harmaakivistä holvattu silta. Sillan yläosassa on betonirakennetta, jonka päällä kulkee kaasuputki. Paikalla on ollut päätie ja silta 1768 kartalla. Silta on poistunut liikennekäytöstä 1920-luvun jälkeen. Selvityksen mukaan on kyseenalaista onko kohde muinaisjäännös, mutta suosittelee sen suojelua lähes ainoana jäljelle jääneenä merkkinä ikivanhasta maantiestä Nokian keskustan alueella. Museovirasto on ottanut sillan muinaisjäännösrekisteriin mahdollisena muinaisjäännöksenä ( , ). Maakuntamuseo luokittelee sillan muinaisjäännökseksi. Nokian keskustan vanha tie on mahdollisesti pätkä 1800-luvulla hylättyä vanhaa maantielinjaa, joka kartalla on näillä paikoin mutta 1909 senaatinkartalla ja 1924 pitäjänkartalla etelämpänä, nykyisen kadun kohdilla. Vanhan tien metrilleen tarkka paikka on epäselvä, osin mahdollisesti kevyenliikenteenväylän tms. kohdalla sen itäpuolella metsäisellä maalla. Paikoitellen se on jäänyt käytössä olevien tierakenteiden alle ja tuhoutunut. Selvityksen mukaan tie ei ole suojelukohde. Muinaisjäännösinventoinnin (Mikroliitti 2010) esittämät mahdolliset muinaisjäännökset. Teollisuusarkeologiset kohteet tarkasteltiin arkeologisen inventoinnin yhteydessä. Maastotarkastus suoritettiin Tehdassaaressa, joka on pääosin 1900-luvulla rakennettu tehdasalue. Alueella on ollut puuhiomo vuodesta 1868 alkaen (osin virran etelärannalla) ja 1910-luvulta eteenpäin paperitehdas. Puuhiomo on ollut puurakenteinen, ja palanut useita kertoja. Tehdassaari on kalliopohjainen ja täysin muokattu, lähes täysin umpeen rakennettu ja asfaltoitu alue. Alueen vanhin rakennus on 1870-luvulta. Alueen lähes kaikki rakenteet ovat 1900-luvulta, edelleen pystyssä ja toimivia. Tehdassaaren erottaa mantereesta rakennettu ja 1922 kivetty voimalaitoskanava joka ei ole arkeologinen jäänne.

10 Pirkanmaan maakuntamuseon pyynnöstä tilattiin arkeologisen selvityksen täydennys (Nokia, Keskustan oyk. alueen teollisuusarkeologinen muinaisjäännösinventointi, 2012, Mikroliitti Oy) mahdollisten teollisuuden jäännösten osalta. Selvityksen mukaan muinaisjäännöksenä voidaan pitää valssipadon rakenteita Tehdassaaren itäpäässä. Arkeologisena selvitysalueena voidaan pitää tehdassaaren itäosassa v Bonsdorfin karttojen perusteella projisoituja rakennusten paikkoja jotka nyt ovat asfalttikenttänä. Sen alla on periaatteessa mahdollista olla säilynyt perustuksia seuraavista rakennuksista: puusepänverstaan pakkaamo, leivintupa, käytöstä poistettujen koneiden varasto, ruiskuhuone ja öljyvarasto, käymälä. Lisäksi alueella sijainneesta tehdasrataverkostosta on havainnollisesti jäljellä kanavan koillispuolella oleva ratapenger. 10 Tehdassaaren teollisuusrataverkosto vihreällä.

11 kulttuuriympäristö Nokian keskustan alue jakautuu kulttuuriympäristöltään kolmeen vaiheeseen; maanviljelyskulttuuri, tehdasyhdyskunta ja Nokian kauppala ja kaupunki. Nokian keskustan seutua aina 1900-luvun keskivaiheille luonnehtineen maanviljelyskulttuurin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet jäävät tarkastelualueen eli ydinkeskustan ulkopuolelle. Tarkastelualueella sijainneet vanhat yksinäistalot ovat asuinpaikkoina hävinneet. Talonpoikaista kyläasutusta oli Kankaantaassa. Kylän talonpoikaistalojen asuntotonteista ovat jäljellä Hinttala, Penttilä ja Vanha-Vikkula. Kylän entisiä peltomaita on myös puistoina: Poutunpuisto, Penttilänpuisto, urheilukenttä ja Vihnusjärven rantapuisto ja Nokianvirtaan laskevat, paikoin rotkomaiset Laajanojan ja Kylmänojan viherkanavat. Vanhat asumapaikat, kuten kylätontti ja kantatilojen isojaon aikaiset asuntotontit, ja niillä mahdollisesti säilyneet vanhat asuin- ja maatalousrakennukset kuin myös vanha paikannimistö ovat merkittäviä paikallishistoriallisesti. Liikennehistoriallista merkitystä on ikivanhoilla kulkureiteillä, kuten vanhalla Turuntiellä, mutta tarkastelualueella tiestä on säilynyt varmimmin vanha siltapaikka Laajanojan luona, ja Harjukatu n luvulta asti käytössä olleena linjauksena. Nokialla tehdasalueet ovat kehittyneet vaiheittain vahvasti kaupunkikuvaa rikastuttavina rakennettuina ympäristöinä. Emäkosken varrelle perustetut metsä- ja kumiteollisuuden tuotantolaitokset kuuluvat Suomen teollistumisen keskeisiin ympäristöihin. Vanhoille tehdaspaikkakunnille luonteenomaiset puutalovaltaiset työläisasuinalueet ovat pääsääntöisesti hävinneet keskustasta kaupunkimaisen rakentamisen tieltä. Joitakin yksittäisiä virkailijataloja ja työläisten rakentamia ja 30-luvun puutaloryhmiä on säilynyt. Viime sotien jälkeisestä rakennus- ja aluesuunnittelusta on säilynyt tyyppitaloalueita sekä asuinkerrostaloja. Ajan yritysvetoinen aluesuunnittelu läsnä nykyisessä kaupunkirakenteessa, etenkin vaikuttavina tehdasaluekokonaisuuksina, mutta myös varhaisina yhtiön rakennuttamina teinä ja viime sotien jälkeisinä asuinalueina. Lisäksi keskustan arvorakennuksiin kuuluvat yhtiön tai sen myötävaikutuksella rakennetut yksittäiset julkiset palvelurakennukset. Keskusta-alueen säilyneillä vanhimman teollisuuden rakennuksilla ja erilaisilla rakenteilla on tänä päivänä kulttuurihistoriallista arvoa. Keskustan nykyinen kaupunkikuva perustuu pitkälti Nokian kauppalan aikana toteutettuihin kaava- ja rakennushankkeisiin. Ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyi 1940-luvulla Meurmanin laatimasta asemakaavasta. Keskustan laidoille rakentuivat omakotilähiöt ja Nokian valtatien varteen tuli väljiä kerrostaloalueita. Erityistä huomiota kiinnitettiin virkistysalueiden riittävyyteen ja yhtäjaksoisuuteen. Jälleenrakennuskauden omakotialuetta on Laajanojankadun varressa. Keskustan pienet tyyppitaloalueet Lauttalanmutkassa ja Alinenkadulla perustuvat ydinkeskustan ensimmäiseen vahvistettuun asemakaavaan. Nokian valtatien ja Kylmänojan leikkauskohdassa on ja 60-luvuille tyypillisten harjakattoisten piste- ja lamellitalojen luonnehtimaa ympäristöä, johon liittyvät koulurakennukset Kylmänojanpuiston eri osissa sekä Kankaantaan lamellitaloryhmä Penttilän puiston pohjoisreunalla. Nokian liikekeskusta on syntynyt Pirkkalaistorin ja Välikadun alueelle toisessa rakennusvaiheessa ja 70-luvuilla. Keskustaa luonnehtivat ajalle tyypilliset matalat ja syvärunkoiset liike- ja palvelurakennukset. Nokian muuttuessa kauppalasta kaupungiksi liike-elämään kuuluva jatkuva uudistuminen näkyy kaupan rakennetussa ympäristössä. Pirkkalaistorin, Välikadun ja Härkitien vartta on uudistettu. Rakentamisen mittakaava on aikaisempaa suurempi. Viime aikoina maankäyttöä on tehostettu ylöspäin rakentaen luvun jälkipuoliskolla rakentuneen liikekeskustankin kohdalla on ajankohtaista arvioida olemassa olevan rakennuskannan merkitystä monipuolisen kaupunkiympäristön säilyttämisen kannalta.

12 Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita (2009) keskustan osayleiskaava-alueella ovat Nokian teollisuuslaitokset jonka rajauksen sisälle jäävät Tehdassaari, Kumitehtaan alue, Kerhola ja Lastentalo (Taidetalo). Näiden lisäksi yleiskaavalla (Keskustaajaman osayleiskaava 2010) on esitetty suojelutarve 15 kohteelle. Kohteista 6 on suojeltu myös asemakaavalla. Jalkinetehtaan alue ja Tehdassaari on huomioitu kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävänä alueen osana. Kaupunkikuvallisesti arvokkaana yhtenäisen rakennuskannan alueeksi on merkitty Alhoniitty, Lauttalankulma ja Kumitehdas. Lisäksi maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi on merkitty Souranderintien alue. Keskustan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksessä (Selvitystyö Ahola 2010) esitetään seitsemän kaupunkikuvan monipuolisuuden tai keskustan historiallisen kerroksisuuden kannalta merkityksellistä aluetta, kymmenen uutta kohdetta suojeltavaksi asemakaavalla, 17 uudelle kohteelle esitetään säilyttämismahdollisuuden arviointia asemakaavatyön yhteydessä ja 15 kohdetta esitetään inventoitavaksi asemakaavatyön tai lupaharkinnan yhteydessä. Lisäksi selvitys toteaa kolme kohdetta, joille se ei anna suosituksia koska asemakaavoitus on käynnissä. Arvoalueet ja kohdeluettelo ovat selostuksen liitteenä. Tarkemmat arvoalueiden ja arvokohteiden luonnehdinnat ja toimenpide-ehdotusten perustelut löytyvät kulttuuriympäristöselvityksestä; Nokian keskustan kulttuuriympäristökohteet (Kulttuuriympäristöselvitys, Teija Ahola, 2010). Kulttuuriympäristöselvityksen arvoaluerajaus Tehdassaaren ja Kerholan välillä katkeaa Valkoisen harjun kohdalla toisin kuin Valtioneuvoston valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita (2009) koskeva rajaus. Selvityksen suosituksissa RKY 2009 rajaus on kuitenkin esitetty. Kulttuuriympäristöselvityksen esittämien arvoalueiden pinta-ala on yhteensä noin sata hehtaaria Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Nokian keskustan rakenteelle on luonteenomaista matala kauppalamainen liikerakentaminen, jonka seassa on korkeampia kerrostalokortteleita ja joitakin omakotitaloja. Nokian tehdashistorian vanhinta rakennuskantaa edustaa Tehdassaaren ja kumitehtaan teollisuusrakennukset ja nuorempaa rakennetta asemanseutu ja vielä uudempaa Yrittäjäkadun alue. Keskustan pääkatuja ovat Emäkoskentie-Pirkkalaistie-Välimäenkatu, Nokianvaltatie ja Souranderintie, sekä Rounionkatu. Härkitie- Pinsiöntie ja Ilkantie sekä Pirkkalaistie ovat kokoojakatuja. Lisäksi rautatie asemineen erottaa ydinkeskustan pohjoisista esikaupunkialueista ja vastaavasti etelästä itään rajaavina luonnonelementteinä toimii Nokianvirta, Viikinharjun selänne ja Vihnusjärvi. Palvelut Kaupan kasvuvisio 2020 näkee väestönkasvun mahdollistavan Tampereen seudulla kaupan kasvupotentiaalin ja kaavoituksen roolin olevan keskeinen kaupan kasvuedellytysten luojana. Riskinä nähdään liikepaikkojen puute ja yleiset maankäytön rajoitteet. Nokian keskusta on kaupungin pääkeskus, joka palvelee hyvin monipuolisella tarjonnallaan kaupungin asukkaita. Kaupungin keskustan palvelurakenne on kattava ja keskustasta löytyy useiden erikoiskaupan toimialojen liikkeitä sekä palveluyrityksiä sekä kaupungin omia

13 13 palveluita. Nokian ydinkeskusta muodostuu Välikadun Pirkkalaistorin alueesta. Yrittäjäkadun alue on aivan keskustan koillispuolella. Se on rakenteeltaan yhden kadun varteen muodostunut työpaikka- ja myymäläkeskittymä jossa on lähinnä tilaa vaativaa kauppaa. Kauppakadun ympäristö muodostaa urbaanin kauppakeskittymän, jonka yhteys ydinkeskustaan on Härkitien varassa. Puropuisto erottaa alueen fyysisesti ydinkeskustasta. Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko selvityksen mukaan Nokian ydinkeskustan kaupallinen palvelutarjonta rakentuu peruspalveluista sekä pienistä erityispalveluista. Kauppapalveluiden lisäksi ydinkeskustassa on vahva palveluiden tarjonta, mikä puuttuu muilta keskuksilta. Ydinkeskustan liiketilatarjontaa tulisi kuitenkin vahvistaa, jotta se säilyttäisi vahvan asemansa kaupungin pääkeskuksena. Ydinkeskustaa on mahdollista tiivistää nykyisestään mutta ydinkeskusta tulisi myös paremmin kytkeä Härkitien kautta keskustan pohjoisen osuuden kauppapalveluiden keskittymään. Yrittäjäkadun kauppapalveluita on myös tarve kehittää. Alueen rakennuskanta on suurelta osin elinkaarensa loppupäässä. Alueelle tulisi luoda kokonaissuunnitelman alueen uudistamiseksi, jolloin voidaan parantaa alueen palvelutarjontaa ja toimivuutta kauppapaikkana. Uudisrakentamisella voitaisiin vahvistaa myös keskustan palvelutarjontaa, koska Yrittäjäkadun palvelut saadaan nivoutumaan ydinkeskustaan ja muodostettua siitä yhtenäinen palvelukokonaisuus. Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko selvityksen mukaan liiketilantarve Nokian kaupungin alueella vuoteen 2030 mennessä vaihtelee ke-m 2 vähimmäistarpeen ja ke-m 2 enimmäistarpeen välillä. Tästä keskusta-alueille suuntautuu vajaa puolet tilantarpeesta eli ke-m 2. Päivittäiskaupan tilantarve vuoteen 2030 asti on ke-m 2 lisää. Erikoiskaupan kasvupotentiaali vastaavasti vuoteen 2030 asti on ke-m 2 lisää.

14 Selvitys esittää että Nokian kauppapalveluiden kehittäminen tulee palveluiden monipuolisuuden ja saatavuuden turvaamisen kannalta keskittää jo toimiviin keskuksiin. Niiden palveluiden täydentäminen turvaa palveluiden saatavuuden tulevaisuudessa. Yrittäjäkadun kauppapalveluita on myös tarve kehittää. Uudisrakentamisella voitaisiin vahvistaa myös keskustan palvelutarjontaa, koska Yrittäjäkadun palvelut saadaan nivoutumaan ydinkeskustaan ja muodostettua siitä yhtenäinen palvelukokonaisuus. Työpaikat Alueen asukkaat käyvät työssä kaupungin keskustaajaman eri osissa. Alueen työpaikat ja palvelut ovat painottuneet ydinkeskustaan ja tehdasalueille. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on noin 85 %. Virkistys Asemakaavoitetuilla alueilla on kaupungin keskeiset puistoalueet sekä urheilualueet leikkija palloilukenttineen. Lähivirkistysalueilta johtaa pääviherväylät eripuolille kaupunkia, Kyyninpuiston kautta pohjoiseen Halimaalle, Vihnusjärven rannan kautta itään, ja Vesitorninpuiston kautta pohjoiseen Alisenjärvelle ja länteen Harjuniittyyn. Pilaantuneet maat Pilaantunutta kokonaan tai osittain kunnostettua maaperää on keskustan osayleiskaavan alueella tiedossa viidessätoista kohteessa. Asetuksen mukaiset toimenpiteet on tehty huoltoasemilla; Teboil Nokianvaltatie, ST1 Nokianvaltatie, Neste Nokianvaltatie, Neste Souranderintie. Osittaista kunnostusta on tehty Tehdassaaressa, Ajomestarit Oy:n kiinteistössä ja Nokian ratapiha-alueella. Toiminnassa olevia kohteita joilla ei ole tehty kunnostustoimenpiteitä ovat Nanson tehdasalue, Kumitehtaan alue ja Nokian lämpövoimala. Kokonaan kunnostamattomia alueita käytöstä poistettuja ovat Souranderintien kumitehtaan vanhan kaatopaikan alue jolla sijaitsee asuinkerrostalo ja Kumin kaatopaikka Rounionkadun varressa. Kunnostamattomilla Nokian kyllästämön ja Häpesuo alueilla on menossa asemakaavamuutokset, joiden yhteydessä selvitetään alueilla tarvittavat toimenpiteet. Nokian Rounionkadun entisen kyllästämöalueen maaperätutkimukset, Jaakko Pöyry Infra, 2001 mukaan alueen merkittävimmät haitta-aineet ovat kreosoottiöljyn PAH-yhdisteet ja arseeni. Ne eivät aiheuta riskiä oleskeltaessa alueella koska ovat täyttömaan alla. Huonosta liukoisuudesta johtuen sadeveden mukana leviämisen riski on myös pieni. Alueen pysyessä nykyisessä käytössä maaperän kunnostukseen ei ole tarvetta. Kun käyttötarkoitusta muutetaan, tarvitaan asemakaavamuutos, jonka yhteydessä suunnitellaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet. Nokian kaupunki, Häpesuon vanhan kaatopaikan riskinarviointi ja kunnostusvaihtoehdot FCG Planeko Oy, 2009 tutkimusraportissa esitettyjen tehtyjen tutkimusten ja riskinarvion perusteella Häpesuon kaatopaikalla ei ole välitöntä, akuuttia kunnostustarvetta nykykäytössä. Kohteessa todetuista kohonneista epäorgaanisten tai orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksista ei aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle tai terveydelle. Mikäli pilaantuneeksi todetun jätetäyttöalueen maankäyttö muuttuu nykyisestä tehokkaampaan asuin-, toimistoja liikerakennusmuotoon, jossa ihmisten oleskelu sisä- ja ulkotiloissa on määrällisesti ja ajallisesti nykyistä selkeästi suurempaa, selvitys suosittelee ensisijaisena vaihtoehtona alueen kunnostamista massanvaihdolla. 14

15 Rounionkatu 40 sijaitsevasta Kumin entisestä kaatopaikalla on toiminta-aikana ollut pari tulipaloa. Kumiaines on aikanaan pääosin kuljetettu pois mutta jätettä on vielä jonkin verran jäljellä noin kolmen hehtaarin alueella. Lopullinen maaperän kunnostus on tekemättä. Alueelta ollaan maanomistajan toimesta teettämässä selvityksiä mutta niistä ei viranomaisilla ole vielä tarkempaa tietoa. Pilaantuneet maaperäalueet eivät välttämättä edellytä merkintää yleiskaavassa koska niiden valvonta on järjestetty ja tarvittavat kunnostustoimenpiteet neuvotellaan asemakaavojen muutosvaiheissa. Ely-keskus on vastuussa pilaantuneen maaperän valvonnasta. Ympäristöriskit Nokian Renkaat Oyj:n tehtaat sijaitsevat kaava-alueella ja Nokian paperitehdas kaavaalueen länsipuolella. Iso osa kaava-alueesta jää kumitehtaiden ympäristövahinkoriskialueelle (500m). Tulipalon sattuessa sopivan tuulen vallitessa riskialueelle saattaa ulottua sankkaa savua. Lisäksi kumitehtaalta leviää ympäristöönsä silloin tällöin kumin hajua ja myrkyllisten aineiden päästövahingot ovat myös teoriassa mahdollisia. Tehtaiden melun vaikutus kaava-alueen melukuormaan jää tehtaiden välittömän lähialueen ulkopuolella vilkkaimpien teiden meluvaikutuksen varjoon. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunnon mukaan kilometrin etäisyydellä kumitehtaasta ei tulisi sijoittaa vaikeasti evakuoitavia laitoksia. Tällä alueella laadittavista asemakaavoista tulee kysyä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto. Tehtaiden toiminta perustuu ELY-keskuksen myöntämiin ympäristölupiin ja niissä määriteltyihin päästörajoihin. Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastuulle kuuluu vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta. Vastuu asukkaille tiedottamisesta teollisuuslaitosten riskeistä on aluepelastuslaitoksella. Tiedotus toteutetaan käytännössä kiinteistökohtaisten pelastussuunnitelmien laatimisen tai päivittämisen yhteydessä. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa aluepelastuslaitos varoittaa ympäristöä Nokian kaupungissa olevilla hälytyslaitteistoilla ja vastaa mahdollisesta evakuoinnista. Upofloorin pato sijaitsee Nokianvirran teollisuusalueella. Pato on osa Melon voimalan voimalaitoksen ylävesiallasrakenteita ja suojaa Upofloorin tehdasrakennusta joka on nykyisen vedenpinnan alapuolella. Padon kunnossapito kuuluu Nokian kaupungille. Pato on aikoinaan suunniteltu ja rakennettu tilapäiseksi, koska oletettiin, että tehdastoiminta saaren vanhoissa rakennuksissa päättyy 1980 luvulla. Tiloissa on kuitenkin edelleen toimintaa. Upofloor valmistaa tehdasrakennuksessa muovimattoja. Patorakenne on kolmiosainen. Alimpana on maanalainen Schlitz-seinä, seuraavaksi betoniverhoiltu luonnonkivimuuri, joka on korotettu betonisella kulmatukimuurilla. Patoa on vuonna 2004 vahvistettu kivikorimuurilla. Pahin riski onnettomuustilanteessa on että tehdasrakennuksen ensimmäinen kerros täyttyisi vedellä ja tapahtuu henkilövahinkoja. Lisäksi on mahdollista, että valmistuksessa käytettäviä aineita joutuu vesistöön. Padon takana vedenpinnan tason alapuolella oleva alue pidetään kuivana pumppaamalla. Viimeisen 10 vuoden aikana tehdyt korjaustoimet ovat hidastaneet patoelementtien siirtymiä ja palauttaneet suotovirtauksen vesimäärät normaalitasolle ongelmatilanteiden jälkeen. On ennustettavissa, että ongelmia on tulevaisuudessakin odotettavissa. Korjausta vaativat kohdat on paikannettavissa vasta uusien näkyvien muutosten synnyttyä. Ongelmallisiksi kehittyvät muutokset ovat näkyneet pumppausvesimäärissä ja muodostuneet virtauskanavat on pystytty paikallistamaan. Jotta kuva tilanteesta pysyisi riittävänä ja muutokset olisi mahdollista tunnistaa, mittauksia ja katselmuksia jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti. 15

16 Patoturvallisuuslain 11 :n mukaan Upofloorin pato on 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. Padosta on laadittu lain edellyttämät vahingonvaaraselvitys sekä turvallisuus- ja tarkkailuohjelma, jota toteutetaan jatkuvasti. 16 Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitoksen öljysäiliön mahdollinen palo aiheuttaisi AX-Suunnittelun tekemän onnettomuustilanteiden seurausanalyysin mukaan tuulen alapuolella 250 m etäisyydellä korkean riskin korkeiden CO- ja CO2-pitoisuuksien vuoksi. Valkoisen harjun asemakaavamuutosalueelle on vuonna 2008 AIRIX Ympäristö Oy:n toimesta tehty lisäselvitys teollisuuden vaikutuksista. Lisäselvityksessä on selvitetty teollisuuden aiheuttaman melun, ilmanpäästöjen ja onnettomuusriskin vaikutuksia kaava-alueelle. Tehdyn riskiarvion perusteella teollisuuden toiminnasta kaava-alueelle aiheutuvan riskin taso on pääsääntöisesti luokkaa 1 (merkityksetön) tai 2 (vähäinen). Teollisesta toiminnasta ei myöskään aiheudu yhtään 4. (merkittävä) tai 5. (sietämätön) luokan riskiä. Riskitasossa ei myöskään ole tapahtumassa merkittävää kasvua tiedossa olevien tuotannon muutosten ja laajentumisen seurauksena. Selvityksen johtopäätöksenä ei nähdä kaava-alueen ympäristössä mitään sellaista, minkä perusteella aluetta ei voisi kaavoittaa asuinkäyttöön. Öljysäiliöpalon 250 metrin riskiraja ja kumitehtaan 500 metrin riskiraja. Pirkanmaan ympäristökeskus lausui Valkoisen harjun kaavamuutosalueesta että se sijoittuu keskusta-alueelle, jonka maankäyttöratkaisujen perusteena ja lähtökohtana tulee huomioida alueella vallitsevat ympäristöriskit. Ilmanlaadusta, melusta ja onnettomuusriskeistä käytettävissä olevien selvitysten ja muun tiedon perusteella ympäristökeskus ei pidä suunnittelualuetta asumiseen soveltuvana.

17 17 Liikenneväylät ja joukkoliikenne Nokian ydinkeskustaa Pirkkalaistorin ja Härkitien ympäristöä kiertää keskustan kehän omaisesti Nokianvaltatie, Välimäenkatu, Pirkkalaistie, ja Souranderinkatu. Keskustan pääsisääntuloväylät ovat Emäkoskentie etelässä, Nokianvaltatie idässä ja lännessä, Pinsiöntie luoteessa ja Ilkantie koillisessa. Nokian keskustassa oleva teollisuus aiheuttaa raskasta liikennettä ydinkeskustan katuverkolle. Sisääntuloväylien liikennemäärät ovat ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärien ennustetaan kasvavan noin 35 % vuoteen 2030 mennessä. Nokialla on kattava joukkoliikennetarjonta. Keskustan kautta kulkee arkisin noin 25 linjaautovuoroa ja junalla on seitsemän edestakaista vuoroa päivässä. Bussien vuorovälit ovat melko tiheitä ruuhka-aikoina ja reitit kattavat hyvin keskusta-alueen, mutta mutkittelevien reittien takia matka-ajat ovat pitkiä. Laaja jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien verkosto palvelee Nokian koko keskustaa. Jalkakäytävät punainen, kevyenliikenteen väylät sininen.

18 18 Liikennemelu ja tärinä Kantakaupungin osayleiskaavan yhteydessä tehdyssä liikenneselvityksessä havainnollistettiin keskustan melualueita vilkkaimpien liikenneväylien varrella (kuva yllä). Keskustan asemakaavahankkeissa on vilkkaimpien katujen varsilla edellytetty teetettäväksi melu selvitykset. Tärinäselvitykset on edellytetty teetettäväksi rautatien varrella. Kaavan lähtötietoihin on liitetty tiedot asemakaavamuutosten yhteydessä teetetystä kuudesta liikennemeluselvityksestä ja kahdesta tärinäselvityksestä. Tekninen huolto Kaava-alue on kokonaan kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Nokian kaupungin vedenhankinta perustuu pääasiassa Maatialanharjun alueen pohjaveteen. Muodostuman antoisuutta lisätään muodostamalla tekopohjavettä Vihnusjärven vedestä Viikinharjun alueella. Viikinharju on osoitettu pohjavedensuojelualueeksi jo keskustaajaman osayleiskaavassa.

19 19 Vesijohtoverkosto Jätevesiverkosto

20 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Museoviraston valmistelema inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan huomioon lähtien alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana. (Valtioneuvoston päätös ). Inventoinnin ainoana kohteena keskustan osayleiskaava-alueella on Nokian teollisuuslaitokset emäkosken varrella. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

NOKIAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS

NOKIAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS 1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa 13.11.2009 Kh OAS 30.11.2009, Luonnos 9.5.2011, Ehdotus 17.10.2011 Kv (Dno: KAN 1419/2009) 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta.

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Hemminkilän asemakaavan muutos, Viialantien lämpökeskus Kaava numero 8036 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 1

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 1 MÄNTTÄ-VILPPULA MUSTANLAHDEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.1.2010, tark. 6.10.2010, tark. 1.12.2013, tark. SISÄLLYSLUETTELO Suunnittelualueen sijainti 1. SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot