Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa Kh OAS , Luonnos , Ehdotus , , 25.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa 13.11.2009 Kh OAS 30.11.2009, Luonnos 9.5.2011, Ehdotus 17.10.2011, 11.4.2012, 25.6."

Transkriptio

1 1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa Kh OAS , Luonnos , Ehdotus , , Kv (Dno: KAN 1419/2009)

2 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä Keskustan osayleiskaavaehdotus 2030 karttaa. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, Jorma Hakola 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualueena on kaupungin keskusta joka rajautuu seuraavasti: Emäkoski, Laajanoja, Paperitehtaankatu, Nokianvaltatie, Vesitorninpuisto, Laajanojanpuisto, Nokitie, Tanhuankatu, Kolunkatu, Rounionkatu, Jyväpuisto, Kylmänojanpuisto, Penttilänpuisto, Tervonranta, Pirkkalaistie, Virtasalmenranta, Putaanvirta, Alueen pinta-ala on n. 270 ha ja siellä asuu noin 3600 (joulukuu-09) asukasta. 1.3 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT 2009) erityistavoitteiden mukaan yleiskaavoituksessa tulee edistää mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Keskusta on Nokian kaupungin tärkein täydennysalue. Keskustan osayleiskaava 2030 tarkoituksena on edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä laajentamalla keskustan palvelujen, työpaikkojen ja asumisen kehittymismahdollisuuksia tulevan asemakaavoituksen pohjaksi. Nokian kaupunki on mukana Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyössä yhdessä Tampereen, Ylöjärven, Oriveden, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kanssa. Työn tavoitteena on kaavoitusyhteistyön tiivistäminen, liikennejärjestelmien kehittäminen ja asuntotuotannon seudullinen ohjelmointi. Seutuyhteistyössä kunnat kehittävät tapoja turvata kasvavan kaupunkiseudun tasapainoinen kehittyminen. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 mukaan tärkeänä painopisteenä Nokialla on nähty keskustan kehittäminen. Rakennesuunnitelmassa Nokian keskustan asukasmäärän kasvuksi vuoteen 2030 on arvioitu henkeä. Siitä suuri osa sijoittuisi ydinkeskustaan osayleiskaava-alueelle jolloin suunnittelualueen väestömäärä kaksinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä. Se tuo tarpeita myös liikenteelle ja palveluille. Keskusta alueella on käyttämätöntä asuintonttivarantoa vain noin 500 asukasta varten, siksi suunnitelmissa on varauduttava 4500 uuden asukkaan sijoittumiseen. Osayleiskaavatyössä on täydennysmahdollisuuksia pystyttävä näyttämään reilusti tavoitetta enemmän koska tonttimaa keskusta-alueella on pääosin muussa kuin kaupungin omistuksessa. Yksityisten hankkeiden varassa varmuus täydennystavoitteen toteutumisesta ja yleiskaavalla haluttu ohjausvaikutus on mahdollista saavuttaa vain riittävän suurella ja joustavalla yleiskaavava-

3 3 rannolla. Kaavan yleispiirteisyys edellyttää myös tavanomaista pidemmän ajan kehityksen huomioimista. Kolmenkulman alueen kaupallinen painoarvo jäi maakuntakaavassa Nokian asettamia tavoitteita pienemmäksi. Käynnissä oleva liikenne ja logistiikka maakuntakaava selvittää oikoratalinjausta, joka uhkaa edelleen kaventaa kolmenkulman potentiaalia, siksi on nähty tarpeelliseksi selvittää keskusta-alueen kaupalliset kehittymismahdollisuudet. Tuomas Santasalo Ky:n laatiman Nokian vähittäiskaupan mitoitus- ja palveluverkkoselvityksen mukaan keskusta-alueella on tarvetta ja mahdollisuuksia kehittää kaupallisia palveluita. Pirkanmaan ympäristökeskus on tuonut esille, että liiketilatarpeen ja asutuksen ohjaaminen keskustaan on toivottavaa ja Nokia-areenan osalta on aiheellista tarkastella myös nykyiset urheilupaikat säästäviä vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Nokian keskustan osayleiskaava-alueesta on valmistunut liikenneselvitys, kulttuuriympäristö inventointi ja arkeologinen selvitys. Lisäksi suunnitteilla on tehdä koko keskustaajaman alueelta hulevesiselvitys. Sen edellyttämät toimenpiteet tullaan huomioimaan yksityiskohtaisissa kaavoissa. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Kiinteät muinaisjäännökset kulttuuriympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kaava-alueella käynnissä olevat asemakaavahankkeet OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Osayleiskaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osayleiskaavaratkaisu, vaihtoehtotarkastelu ja vaikutusten arviointi... 29

4 4.5.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palveluverkko Aluevaraukset Erityismääräykset Kaavan vaikutukset OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keskustan osayleiskaava 2030, vaikutusten arviointi, täydennetty Kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluettelo ja arvoalueet Keskustan osayleiskaavaluonnos lausunnot, mielipiteet ja vastaukset Lausunnot Nokian keskustan osayleiskaava 2030 ehdotuksesta ja kaavoituksen vastineet (sisennettynä) Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Rakennesuunnitelma 2030, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko, 2009, T. Santasalo Ky - Nokian keskustan liikennesuunnitelma, Ramboll, Nokian keskustan liikenteelliset toimivuustarkastelut, Ramboll Kulttuuriympäristö selvitys, Selvitystyö Ahola, Nokia, Keskustan oyk. muutosalueen muinaisjäännösinventointi, 2010, Mikroliitti Oy, - Nokia, Keskustan oyk. alueen teollisuusarkeologinen muinaisjäännösinventointi, 2012, Mikroliitti Oy, - Arvio keskustan täydennysrakentamismahdollisuuksista, 2010 Nokian kaupungin kaavoitus, - Nokian kaupunki, Hulevesitulvien alustava arviointi, , Nokian kaupunki 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kehittäminen, kauppa, vaikutukset - Nokian kaupunki, keskustan kehittämissuunnitelma, 2001, Pöyry infra - Kaupan kasvuvisio 2020, Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseutu kaupankäynnin ja kaupan osaamisen keskus, Pirkanmaan ELY-keskus Nokiareenan ympäristövaikutusten selvitys, Jarmo Seppä Arkeologia - Pirkanmaan historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2005

5 - Arkeologinen osainventointi Nokianvirta, Tampereen museot, Maakunnallinen yksikkö, Kommentteja Pirkanmaan maakuntamuseon (diar 445/2011) lausuntoon, Mikroliitti Oy, 2012 Kulttuuriympäristö - Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto, Ympäristöministeriö, Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, Nokian kulttuuriympäristöohjelma, Pirkanmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Kulttuuriympäristö rekisteriportaali, Muinaisjäännösrekisteri Nokia, valkoinen harju, maisema ja kulttuuriympäristö, Air-Ix Ympäristö Oy, 2006 Kuntotutkimukset - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus A-Insinöörit, kosteuskartoitus , A-Insinöörit - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, LVIS tekniset kuntotutkimukset, 2008, Tekmanni Service - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, Tutkimusten yhteenveto ja PTSsuunnitelma , A-Insinöörit Luonto - Nokian arvokkaat luontokohteet, 2005, Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö - Tanhuan alueen liito-oravaselvitys, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, Liito-oravaselvitys, Nokia Asset Management, Ramboll, Liito-oravaselvitys, Rounionkatu 44, Nokia Asset Management, Ramboll, 2011 Liikenne - Liikennesuunnitelma, Suunnittelukeskus, Nokian kaupunki nopeusmittaukset / Toukokuu 2010, Destia Oy - Kevyenliikenteen väylät ja jalkakäytävät, Nokian kaupunki, 2010 Liikennemelu - Meluselvitys, Nokian päiväkoti, Taratest Oy, Rakennusalan Konsultointi, Ilkantien Lämpö Oy, Ilkantien ja Kankaantaankadun asemakaavan muutos, Nokia, Meluselvitys, 2009, Ramboll - Valkoisen harjun alueen liikennemeluselvitys, Ins.tsto Heikki Helimäki Oy, Nokian kaupunki, Nokian Emäkoskentien, melusuojauksen yleissuunnitelma, Helmikuu 2007, Pöyry Infra Oy - Tontti 4-2-1, Rounionkatu, Meluselvitys Ramboll Finland Oy, Meluselvitys, NCC Talo Penttilä, Ilkantie Nokia, Taratest Oy, 2011 Ympäristömelu - Sato-rakennuttajat Oy, Kortteli 33/IV/Nokia, Ympäristömeluselvitys, 2009, Ramboll - Georgia-Pacific Nordic Oy Nokian paperitehdas, Ympäristömeluselvitys, Meluselvityksenpäivitys, AX suunnittelu, Alustava selvitys Valkoisen harjun alueen teollisuusmelusta, Insinööritoimisto Heikki Helimäki, Valkoisen harjun melumittaukset, Air-ix suunnittelu Oy, 2005, Nokian Renkaat, Nokian tehdas, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, Helsinki Ympäristömeluselvitys, Kortteli 4-33, Ramboll Finland Oy,

6 6 Tärinäselvitys - Tärinäselvitys, Kortteli 4-33, Ramboll Finland Oy, Tärinäselvitys, Tontti 4-2-1, Ramboll Finland Oy, Turvallisuusriskit - Nokian Renkaat, Ympäristöriskiselvitys, Nokian Renkaat, Vaaranarviointi, Lausunto Pirkkalaistorin asemakaavasta, Turvatekniikan keskus, Upofloorin padon vahingonvaaraselvitys, Insinööritoimisto Pekka Leiviskä, Arvio padon kunnosta, A-Insinöörit, Turvallisuus- ja tarkkailuohjelma, Nokian kaupunki, Valkoinen harju, Lisäselvitys teollisuuden vaikutuksista, AIRIX Ympäristö Oy, 2008 Pilaantuneet maat - Nokian (Rounionkatu 45) entisen kyllästämöalueen maaperätutkimukset, Jaakko Pöyry Infra, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Nokian lastaus Oy, Rounionkatu 45, Ramboll Finland Oy, Nokian kaupunki Häpesuon entisen kaatopaikan ympäristötutkimus ympäristöriskien arviointi Jaakko Pöyry infra Maa ja Vesi Oy, Nokian kaupunki Häpesuon vanhan kaatopaikan riskinarviointi ja kunnostusvaihtoehdot Tutkimusraportti, FCG Planeko Oy, Nokian Lämpövoima Oy, onnettomuustilanteiden riskianalyysi, AX-LVI Oy, Yhteenveto valkoisen harjun riskikartoituksesta, AIRIX Ympäristö Oy, Keskustan itäosa infrahanke (Häpesuon alue), Riskienarviointi, A-Insinöörit, Tutkimusohjelma, kumijätteenkaatopaikka, Rounionkatu, Ramboll, LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Nokian keskustan rakenteelle antaa leimansa voimakkaat luonnonmuodot mäet ja laaksot sekä jo kivikaudelta asti jatkunut asuttaminen. Vanhimmista kerroksista on vain vähän merkkejä mutta pitkään jatkunut teollinen rakentaminen sekä kauppalan aikainen kehitys on muodostanut valtaosan keskustarakenteen luonteenomaisesta ilmeestä. Alue voidaan jakaa viiteen toiminnoiltaan luonteeltaan ja kehitysmahdollisuuksiltaan erilaiseen osa-alueeseen. 1 Hallinnon ja palvelujen keskittymä Pirkkalaistien- Välimäenkadun, Nokianvaltatien ja Souranderintien kolmiossa. 2 Tehdassaaren ja kumitehtaan teollisuusalue, joka on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 3 Yrittäjäkadun tilaa vaativan kaupan leimaama teollisuus- ja asuinalue. 4 Nokian valtatien ja Kankaantaankadun välinen koulu- urheilu- ja vanhusten palvelujen leimaama keskusta-asumisen alue.

7 7 5 Radan luoteispuolinen Rounionkadun kaupunkirakenteellista kehittymispotentiaalia omaava teollisuusalue Luonnonympäristö Luonnonolot, maaston muodot ja maaperä Nokian keskusta-alueen maaston muodoille on tyypillistä vaihtelevuus ja monimuotoisuus, joista syntyy Nokian keskustalle vahva omaleimainen ilme. Voimakkaimmat elementit ovat itä-länsisuuntaiset Nokianvirta ja Viikinharju joka ulottuu Kullaanvuorelle asti. Harju jakaa keskustan eteläisen Pyhäjärveen ja Nokianvirtaan laskevaan osaan ja pohjoispuoliseen laaksoalueeseen joka laskee Emäkoskeen. Maastomuodot korostuvat Harjun rinteillä, Nokianvirran ja Vihnusjärven törmillä sekä purolaaksoissa. Keskusta-alueen korkeusasemat vaihtelevat Nokianvirran tasosta + 77 m Valkoisen harjun ylimpään tasoon 106 m ja Maatialanharjun länsipään tasoon Pirkkalaistien kohdalla m aina kirkonmäen korkeimpaan tasoon 115 m. Keskusta-aluetta rajaa lännessä Vesitorninmäki m ja pohjoisessa Nokitie m ja Rounionkatu m. Idässä alue rajautuu Vihnusjärveen + 77 m. Suunnittelualueen maaperä vaihtelee itä länsisuuntaisen harjualueen sora- ja hiekkavaltaisista maalajeista ylänköalueiden moreeni- ja kalliomaihin ja laaksojen ja puronotkojen savikoihin. Jääkauden jälkeen alue on ollut veden peittämä, jossa hienommat ainekset ovat huuhtoutuneet alavammille alueille tasoittaen kallioperän epätasaisuuksia. Syntyneet virrat ja purot ovat vuorostaan korostaneet maastomuotoja syövyttämällä kulkuteitä itselleen. Kasvillisuus on muotoutunut maaperän mukaan alavista purolehdoista korkeimpien lakien karuihin metsiköihin ja rakentamisen muokkaamana keskustan kaupunkimaisesta kivierämaasta vehreisiin rakennettuihin puistoihin ja puutarhatontteihin. Keskustan alueelta Nokian

8 8 arvokkaat luontokohteet julkaisu on kirjannut Vihnusjärven länsipään rinteen entisen viljelysten jäljiltä pensas- ja puulajistoltaan monipuolisena. Luonnonsuojelu Keskusta-alueella ei ole havaintoja LSL 29 :n mukaisista suojelluista luontotyypeistä. LSL 47 :ssä mainituista erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikoista on ainoa havainto liitooravareviiristä joka on merkitty keskustaajaman osayleiskaavaan. Uudemmissa selvityksissä ei liito-oravasta ole enää ollut havaintoja. Nokian arvokkaat luontokohteet, 2005, luontoselvityksissä ei ole mainittu myöskään havaintoja EU:n luontodirektiivin mukaisista elinympäristöistä tai muista lajeista, jotka erityisesti tulisi ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa.

9 Kiinteät muinaisjäännökset Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset 2005 teoksen mukaan keskustan osayleiskaavaalueella ei ole löydetty muinaisjäännöksiä. Nokia Keskustan yleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi, 2010, Mikroliitti, selvitys osoittaa osayleiskaava-alueelta kaksi mahdollista muinaisjäännettä, joista toinen on Kyyninojan silta ja toinen Nokian keskustan vanha tie. Muut karttatarkastelun perusteella mahdolliset kohteet ovat aikojen kuluessa jääneet rakentamisen alle. Kyyninojan puron ylittävä silta on harmaakivistä holvattu silta. Sillan yläosassa on betonirakennetta, jonka päällä kulkee kaasuputki. Paikalla on ollut päätie ja silta 1768 kartalla. Silta on poistunut liikennekäytöstä 1920-luvun jälkeen. Selvityksen mukaan on kyseenalaista onko kohde muinaisjäännös, mutta suosittelee sen suojelua lähes ainoana jäljelle jääneenä merkkinä ikivanhasta maantiestä Nokian keskustan alueella. Museovirasto on ottanut sillan muinaisjäännösrekisteriin mahdollisena muinaisjäännöksenä ( , ). Maakuntamuseo luokittelee sillan muinaisjäännökseksi. Nokian keskustan vanha tie on mahdollisesti pätkä 1800-luvulla hylättyä vanhaa maantielinjaa, joka kartalla on näillä paikoin mutta 1909 senaatinkartalla ja 1924 pitäjänkartalla etelämpänä, nykyisen kadun kohdilla. Vanhan tien metrilleen tarkka paikka on epäselvä, osin mahdollisesti kevyenliikenteenväylän tms. kohdalla sen itäpuolella metsäisellä maalla. Paikoitellen se on jäänyt käytössä olevien tierakenteiden alle ja tuhoutunut. Selvityksen mukaan tie ei ole suojelukohde. Muinaisjäännösinventoinnin (Mikroliitti 2010) esittämät mahdolliset muinaisjäännökset. Teollisuusarkeologiset kohteet tarkasteltiin arkeologisen inventoinnin yhteydessä. Maastotarkastus suoritettiin Tehdassaaressa, joka on pääosin 1900-luvulla rakennettu tehdasalue. Alueella on ollut puuhiomo vuodesta 1868 alkaen (osin virran etelärannalla) ja 1910-luvulta eteenpäin paperitehdas. Puuhiomo on ollut puurakenteinen, ja palanut useita kertoja. Tehdassaari on kalliopohjainen ja täysin muokattu, lähes täysin umpeen rakennettu ja asfaltoitu alue. Alueen vanhin rakennus on 1870-luvulta. Alueen lähes kaikki rakenteet ovat 1900-luvulta, edelleen pystyssä ja toimivia. Tehdassaaren erottaa mantereesta rakennettu ja 1922 kivetty voimalaitoskanava joka ei ole arkeologinen jäänne.

10 Pirkanmaan maakuntamuseon pyynnöstä tilattiin arkeologisen selvityksen täydennys (Nokia, Keskustan oyk. alueen teollisuusarkeologinen muinaisjäännösinventointi, 2012, Mikroliitti Oy) mahdollisten teollisuuden jäännösten osalta. Selvityksen mukaan muinaisjäännöksenä voidaan pitää valssipadon rakenteita Tehdassaaren itäpäässä. Arkeologisena selvitysalueena voidaan pitää tehdassaaren itäosassa v Bonsdorfin karttojen perusteella projisoituja rakennusten paikkoja jotka nyt ovat asfalttikenttänä. Sen alla on periaatteessa mahdollista olla säilynyt perustuksia seuraavista rakennuksista: puusepänverstaan pakkaamo, leivintupa, käytöstä poistettujen koneiden varasto, ruiskuhuone ja öljyvarasto, käymälä. Lisäksi alueella sijainneesta tehdasrataverkostosta on havainnollisesti jäljellä kanavan koillispuolella oleva ratapenger. 10 Tehdassaaren teollisuusrataverkosto vihreällä.

11 kulttuuriympäristö Nokian keskustan alue jakautuu kulttuuriympäristöltään kolmeen vaiheeseen; maanviljelyskulttuuri, tehdasyhdyskunta ja Nokian kauppala ja kaupunki. Nokian keskustan seutua aina 1900-luvun keskivaiheille luonnehtineen maanviljelyskulttuurin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet jäävät tarkastelualueen eli ydinkeskustan ulkopuolelle. Tarkastelualueella sijainneet vanhat yksinäistalot ovat asuinpaikkoina hävinneet. Talonpoikaista kyläasutusta oli Kankaantaassa. Kylän talonpoikaistalojen asuntotonteista ovat jäljellä Hinttala, Penttilä ja Vanha-Vikkula. Kylän entisiä peltomaita on myös puistoina: Poutunpuisto, Penttilänpuisto, urheilukenttä ja Vihnusjärven rantapuisto ja Nokianvirtaan laskevat, paikoin rotkomaiset Laajanojan ja Kylmänojan viherkanavat. Vanhat asumapaikat, kuten kylätontti ja kantatilojen isojaon aikaiset asuntotontit, ja niillä mahdollisesti säilyneet vanhat asuin- ja maatalousrakennukset kuin myös vanha paikannimistö ovat merkittäviä paikallishistoriallisesti. Liikennehistoriallista merkitystä on ikivanhoilla kulkureiteillä, kuten vanhalla Turuntiellä, mutta tarkastelualueella tiestä on säilynyt varmimmin vanha siltapaikka Laajanojan luona, ja Harjukatu n luvulta asti käytössä olleena linjauksena. Nokialla tehdasalueet ovat kehittyneet vaiheittain vahvasti kaupunkikuvaa rikastuttavina rakennettuina ympäristöinä. Emäkosken varrelle perustetut metsä- ja kumiteollisuuden tuotantolaitokset kuuluvat Suomen teollistumisen keskeisiin ympäristöihin. Vanhoille tehdaspaikkakunnille luonteenomaiset puutalovaltaiset työläisasuinalueet ovat pääsääntöisesti hävinneet keskustasta kaupunkimaisen rakentamisen tieltä. Joitakin yksittäisiä virkailijataloja ja työläisten rakentamia ja 30-luvun puutaloryhmiä on säilynyt. Viime sotien jälkeisestä rakennus- ja aluesuunnittelusta on säilynyt tyyppitaloalueita sekä asuinkerrostaloja. Ajan yritysvetoinen aluesuunnittelu läsnä nykyisessä kaupunkirakenteessa, etenkin vaikuttavina tehdasaluekokonaisuuksina, mutta myös varhaisina yhtiön rakennuttamina teinä ja viime sotien jälkeisinä asuinalueina. Lisäksi keskustan arvorakennuksiin kuuluvat yhtiön tai sen myötävaikutuksella rakennetut yksittäiset julkiset palvelurakennukset. Keskusta-alueen säilyneillä vanhimman teollisuuden rakennuksilla ja erilaisilla rakenteilla on tänä päivänä kulttuurihistoriallista arvoa. Keskustan nykyinen kaupunkikuva perustuu pitkälti Nokian kauppalan aikana toteutettuihin kaava- ja rakennushankkeisiin. Ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyi 1940-luvulla Meurmanin laatimasta asemakaavasta. Keskustan laidoille rakentuivat omakotilähiöt ja Nokian valtatien varteen tuli väljiä kerrostaloalueita. Erityistä huomiota kiinnitettiin virkistysalueiden riittävyyteen ja yhtäjaksoisuuteen. Jälleenrakennuskauden omakotialuetta on Laajanojankadun varressa. Keskustan pienet tyyppitaloalueet Lauttalanmutkassa ja Alinenkadulla perustuvat ydinkeskustan ensimmäiseen vahvistettuun asemakaavaan. Nokian valtatien ja Kylmänojan leikkauskohdassa on ja 60-luvuille tyypillisten harjakattoisten piste- ja lamellitalojen luonnehtimaa ympäristöä, johon liittyvät koulurakennukset Kylmänojanpuiston eri osissa sekä Kankaantaan lamellitaloryhmä Penttilän puiston pohjoisreunalla. Nokian liikekeskusta on syntynyt Pirkkalaistorin ja Välikadun alueelle toisessa rakennusvaiheessa ja 70-luvuilla. Keskustaa luonnehtivat ajalle tyypilliset matalat ja syvärunkoiset liike- ja palvelurakennukset. Nokian muuttuessa kauppalasta kaupungiksi liike-elämään kuuluva jatkuva uudistuminen näkyy kaupan rakennetussa ympäristössä. Pirkkalaistorin, Välikadun ja Härkitien vartta on uudistettu. Rakentamisen mittakaava on aikaisempaa suurempi. Viime aikoina maankäyttöä on tehostettu ylöspäin rakentaen luvun jälkipuoliskolla rakentuneen liikekeskustankin kohdalla on ajankohtaista arvioida olemassa olevan rakennuskannan merkitystä monipuolisen kaupunkiympäristön säilyttämisen kannalta.

12 Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita (2009) keskustan osayleiskaava-alueella ovat Nokian teollisuuslaitokset jonka rajauksen sisälle jäävät Tehdassaari, Kumitehtaan alue, Kerhola ja Lastentalo (Taidetalo). Näiden lisäksi yleiskaavalla (Keskustaajaman osayleiskaava 2010) on esitetty suojelutarve 15 kohteelle. Kohteista 6 on suojeltu myös asemakaavalla. Jalkinetehtaan alue ja Tehdassaari on huomioitu kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävänä alueen osana. Kaupunkikuvallisesti arvokkaana yhtenäisen rakennuskannan alueeksi on merkitty Alhoniitty, Lauttalankulma ja Kumitehdas. Lisäksi maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi on merkitty Souranderintien alue. Keskustan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksessä (Selvitystyö Ahola 2010) esitetään seitsemän kaupunkikuvan monipuolisuuden tai keskustan historiallisen kerroksisuuden kannalta merkityksellistä aluetta, kymmenen uutta kohdetta suojeltavaksi asemakaavalla, 17 uudelle kohteelle esitetään säilyttämismahdollisuuden arviointia asemakaavatyön yhteydessä ja 15 kohdetta esitetään inventoitavaksi asemakaavatyön tai lupaharkinnan yhteydessä. Lisäksi selvitys toteaa kolme kohdetta, joille se ei anna suosituksia koska asemakaavoitus on käynnissä. Arvoalueet ja kohdeluettelo ovat selostuksen liitteenä. Tarkemmat arvoalueiden ja arvokohteiden luonnehdinnat ja toimenpide-ehdotusten perustelut löytyvät kulttuuriympäristöselvityksestä; Nokian keskustan kulttuuriympäristökohteet (Kulttuuriympäristöselvitys, Teija Ahola, 2010). Kulttuuriympäristöselvityksen arvoaluerajaus Tehdassaaren ja Kerholan välillä katkeaa Valkoisen harjun kohdalla toisin kuin Valtioneuvoston valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita (2009) koskeva rajaus. Selvityksen suosituksissa RKY 2009 rajaus on kuitenkin esitetty. Kulttuuriympäristöselvityksen esittämien arvoalueiden pinta-ala on yhteensä noin sata hehtaaria Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Nokian keskustan rakenteelle on luonteenomaista matala kauppalamainen liikerakentaminen, jonka seassa on korkeampia kerrostalokortteleita ja joitakin omakotitaloja. Nokian tehdashistorian vanhinta rakennuskantaa edustaa Tehdassaaren ja kumitehtaan teollisuusrakennukset ja nuorempaa rakennetta asemanseutu ja vielä uudempaa Yrittäjäkadun alue. Keskustan pääkatuja ovat Emäkoskentie-Pirkkalaistie-Välimäenkatu, Nokianvaltatie ja Souranderintie, sekä Rounionkatu. Härkitie- Pinsiöntie ja Ilkantie sekä Pirkkalaistie ovat kokoojakatuja. Lisäksi rautatie asemineen erottaa ydinkeskustan pohjoisista esikaupunkialueista ja vastaavasti etelästä itään rajaavina luonnonelementteinä toimii Nokianvirta, Viikinharjun selänne ja Vihnusjärvi. Palvelut Kaupan kasvuvisio 2020 näkee väestönkasvun mahdollistavan Tampereen seudulla kaupan kasvupotentiaalin ja kaavoituksen roolin olevan keskeinen kaupan kasvuedellytysten luojana. Riskinä nähdään liikepaikkojen puute ja yleiset maankäytön rajoitteet. Nokian keskusta on kaupungin pääkeskus, joka palvelee hyvin monipuolisella tarjonnallaan kaupungin asukkaita. Kaupungin keskustan palvelurakenne on kattava ja keskustasta löytyy useiden erikoiskaupan toimialojen liikkeitä sekä palveluyrityksiä sekä kaupungin omia

13 13 palveluita. Nokian ydinkeskusta muodostuu Välikadun Pirkkalaistorin alueesta. Yrittäjäkadun alue on aivan keskustan koillispuolella. Se on rakenteeltaan yhden kadun varteen muodostunut työpaikka- ja myymäläkeskittymä jossa on lähinnä tilaa vaativaa kauppaa. Kauppakadun ympäristö muodostaa urbaanin kauppakeskittymän, jonka yhteys ydinkeskustaan on Härkitien varassa. Puropuisto erottaa alueen fyysisesti ydinkeskustasta. Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko selvityksen mukaan Nokian ydinkeskustan kaupallinen palvelutarjonta rakentuu peruspalveluista sekä pienistä erityispalveluista. Kauppapalveluiden lisäksi ydinkeskustassa on vahva palveluiden tarjonta, mikä puuttuu muilta keskuksilta. Ydinkeskustan liiketilatarjontaa tulisi kuitenkin vahvistaa, jotta se säilyttäisi vahvan asemansa kaupungin pääkeskuksena. Ydinkeskustaa on mahdollista tiivistää nykyisestään mutta ydinkeskusta tulisi myös paremmin kytkeä Härkitien kautta keskustan pohjoisen osuuden kauppapalveluiden keskittymään. Yrittäjäkadun kauppapalveluita on myös tarve kehittää. Alueen rakennuskanta on suurelta osin elinkaarensa loppupäässä. Alueelle tulisi luoda kokonaissuunnitelman alueen uudistamiseksi, jolloin voidaan parantaa alueen palvelutarjontaa ja toimivuutta kauppapaikkana. Uudisrakentamisella voitaisiin vahvistaa myös keskustan palvelutarjontaa, koska Yrittäjäkadun palvelut saadaan nivoutumaan ydinkeskustaan ja muodostettua siitä yhtenäinen palvelukokonaisuus. Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko selvityksen mukaan liiketilantarve Nokian kaupungin alueella vuoteen 2030 mennessä vaihtelee ke-m 2 vähimmäistarpeen ja ke-m 2 enimmäistarpeen välillä. Tästä keskusta-alueille suuntautuu vajaa puolet tilantarpeesta eli ke-m 2. Päivittäiskaupan tilantarve vuoteen 2030 asti on ke-m 2 lisää. Erikoiskaupan kasvupotentiaali vastaavasti vuoteen 2030 asti on ke-m 2 lisää.

14 Selvitys esittää että Nokian kauppapalveluiden kehittäminen tulee palveluiden monipuolisuuden ja saatavuuden turvaamisen kannalta keskittää jo toimiviin keskuksiin. Niiden palveluiden täydentäminen turvaa palveluiden saatavuuden tulevaisuudessa. Yrittäjäkadun kauppapalveluita on myös tarve kehittää. Uudisrakentamisella voitaisiin vahvistaa myös keskustan palvelutarjontaa, koska Yrittäjäkadun palvelut saadaan nivoutumaan ydinkeskustaan ja muodostettua siitä yhtenäinen palvelukokonaisuus. Työpaikat Alueen asukkaat käyvät työssä kaupungin keskustaajaman eri osissa. Alueen työpaikat ja palvelut ovat painottuneet ydinkeskustaan ja tehdasalueille. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on noin 85 %. Virkistys Asemakaavoitetuilla alueilla on kaupungin keskeiset puistoalueet sekä urheilualueet leikkija palloilukenttineen. Lähivirkistysalueilta johtaa pääviherväylät eripuolille kaupunkia, Kyyninpuiston kautta pohjoiseen Halimaalle, Vihnusjärven rannan kautta itään, ja Vesitorninpuiston kautta pohjoiseen Alisenjärvelle ja länteen Harjuniittyyn. Pilaantuneet maat Pilaantunutta kokonaan tai osittain kunnostettua maaperää on keskustan osayleiskaavan alueella tiedossa viidessätoista kohteessa. Asetuksen mukaiset toimenpiteet on tehty huoltoasemilla; Teboil Nokianvaltatie, ST1 Nokianvaltatie, Neste Nokianvaltatie, Neste Souranderintie. Osittaista kunnostusta on tehty Tehdassaaressa, Ajomestarit Oy:n kiinteistössä ja Nokian ratapiha-alueella. Toiminnassa olevia kohteita joilla ei ole tehty kunnostustoimenpiteitä ovat Nanson tehdasalue, Kumitehtaan alue ja Nokian lämpövoimala. Kokonaan kunnostamattomia alueita käytöstä poistettuja ovat Souranderintien kumitehtaan vanhan kaatopaikan alue jolla sijaitsee asuinkerrostalo ja Kumin kaatopaikka Rounionkadun varressa. Kunnostamattomilla Nokian kyllästämön ja Häpesuo alueilla on menossa asemakaavamuutokset, joiden yhteydessä selvitetään alueilla tarvittavat toimenpiteet. Nokian Rounionkadun entisen kyllästämöalueen maaperätutkimukset, Jaakko Pöyry Infra, 2001 mukaan alueen merkittävimmät haitta-aineet ovat kreosoottiöljyn PAH-yhdisteet ja arseeni. Ne eivät aiheuta riskiä oleskeltaessa alueella koska ovat täyttömaan alla. Huonosta liukoisuudesta johtuen sadeveden mukana leviämisen riski on myös pieni. Alueen pysyessä nykyisessä käytössä maaperän kunnostukseen ei ole tarvetta. Kun käyttötarkoitusta muutetaan, tarvitaan asemakaavamuutos, jonka yhteydessä suunnitellaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet. Nokian kaupunki, Häpesuon vanhan kaatopaikan riskinarviointi ja kunnostusvaihtoehdot FCG Planeko Oy, 2009 tutkimusraportissa esitettyjen tehtyjen tutkimusten ja riskinarvion perusteella Häpesuon kaatopaikalla ei ole välitöntä, akuuttia kunnostustarvetta nykykäytössä. Kohteessa todetuista kohonneista epäorgaanisten tai orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksista ei aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle tai terveydelle. Mikäli pilaantuneeksi todetun jätetäyttöalueen maankäyttö muuttuu nykyisestä tehokkaampaan asuin-, toimistoja liikerakennusmuotoon, jossa ihmisten oleskelu sisä- ja ulkotiloissa on määrällisesti ja ajallisesti nykyistä selkeästi suurempaa, selvitys suosittelee ensisijaisena vaihtoehtona alueen kunnostamista massanvaihdolla. 14

15 Rounionkatu 40 sijaitsevasta Kumin entisestä kaatopaikalla on toiminta-aikana ollut pari tulipaloa. Kumiaines on aikanaan pääosin kuljetettu pois mutta jätettä on vielä jonkin verran jäljellä noin kolmen hehtaarin alueella. Lopullinen maaperän kunnostus on tekemättä. Alueelta ollaan maanomistajan toimesta teettämässä selvityksiä mutta niistä ei viranomaisilla ole vielä tarkempaa tietoa. Pilaantuneet maaperäalueet eivät välttämättä edellytä merkintää yleiskaavassa koska niiden valvonta on järjestetty ja tarvittavat kunnostustoimenpiteet neuvotellaan asemakaavojen muutosvaiheissa. Ely-keskus on vastuussa pilaantuneen maaperän valvonnasta. Ympäristöriskit Nokian Renkaat Oyj:n tehtaat sijaitsevat kaava-alueella ja Nokian paperitehdas kaavaalueen länsipuolella. Iso osa kaava-alueesta jää kumitehtaiden ympäristövahinkoriskialueelle (500m). Tulipalon sattuessa sopivan tuulen vallitessa riskialueelle saattaa ulottua sankkaa savua. Lisäksi kumitehtaalta leviää ympäristöönsä silloin tällöin kumin hajua ja myrkyllisten aineiden päästövahingot ovat myös teoriassa mahdollisia. Tehtaiden melun vaikutus kaava-alueen melukuormaan jää tehtaiden välittömän lähialueen ulkopuolella vilkkaimpien teiden meluvaikutuksen varjoon. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunnon mukaan kilometrin etäisyydellä kumitehtaasta ei tulisi sijoittaa vaikeasti evakuoitavia laitoksia. Tällä alueella laadittavista asemakaavoista tulee kysyä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto. Tehtaiden toiminta perustuu ELY-keskuksen myöntämiin ympäristölupiin ja niissä määriteltyihin päästörajoihin. Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastuulle kuuluu vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta. Vastuu asukkaille tiedottamisesta teollisuuslaitosten riskeistä on aluepelastuslaitoksella. Tiedotus toteutetaan käytännössä kiinteistökohtaisten pelastussuunnitelmien laatimisen tai päivittämisen yhteydessä. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa aluepelastuslaitos varoittaa ympäristöä Nokian kaupungissa olevilla hälytyslaitteistoilla ja vastaa mahdollisesta evakuoinnista. Upofloorin pato sijaitsee Nokianvirran teollisuusalueella. Pato on osa Melon voimalan voimalaitoksen ylävesiallasrakenteita ja suojaa Upofloorin tehdasrakennusta joka on nykyisen vedenpinnan alapuolella. Padon kunnossapito kuuluu Nokian kaupungille. Pato on aikoinaan suunniteltu ja rakennettu tilapäiseksi, koska oletettiin, että tehdastoiminta saaren vanhoissa rakennuksissa päättyy 1980 luvulla. Tiloissa on kuitenkin edelleen toimintaa. Upofloor valmistaa tehdasrakennuksessa muovimattoja. Patorakenne on kolmiosainen. Alimpana on maanalainen Schlitz-seinä, seuraavaksi betoniverhoiltu luonnonkivimuuri, joka on korotettu betonisella kulmatukimuurilla. Patoa on vuonna 2004 vahvistettu kivikorimuurilla. Pahin riski onnettomuustilanteessa on että tehdasrakennuksen ensimmäinen kerros täyttyisi vedellä ja tapahtuu henkilövahinkoja. Lisäksi on mahdollista, että valmistuksessa käytettäviä aineita joutuu vesistöön. Padon takana vedenpinnan tason alapuolella oleva alue pidetään kuivana pumppaamalla. Viimeisen 10 vuoden aikana tehdyt korjaustoimet ovat hidastaneet patoelementtien siirtymiä ja palauttaneet suotovirtauksen vesimäärät normaalitasolle ongelmatilanteiden jälkeen. On ennustettavissa, että ongelmia on tulevaisuudessakin odotettavissa. Korjausta vaativat kohdat on paikannettavissa vasta uusien näkyvien muutosten synnyttyä. Ongelmallisiksi kehittyvät muutokset ovat näkyneet pumppausvesimäärissä ja muodostuneet virtauskanavat on pystytty paikallistamaan. Jotta kuva tilanteesta pysyisi riittävänä ja muutokset olisi mahdollista tunnistaa, mittauksia ja katselmuksia jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti. 15

16 Patoturvallisuuslain 11 :n mukaan Upofloorin pato on 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. Padosta on laadittu lain edellyttämät vahingonvaaraselvitys sekä turvallisuus- ja tarkkailuohjelma, jota toteutetaan jatkuvasti. 16 Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitoksen öljysäiliön mahdollinen palo aiheuttaisi AX-Suunnittelun tekemän onnettomuustilanteiden seurausanalyysin mukaan tuulen alapuolella 250 m etäisyydellä korkean riskin korkeiden CO- ja CO2-pitoisuuksien vuoksi. Valkoisen harjun asemakaavamuutosalueelle on vuonna 2008 AIRIX Ympäristö Oy:n toimesta tehty lisäselvitys teollisuuden vaikutuksista. Lisäselvityksessä on selvitetty teollisuuden aiheuttaman melun, ilmanpäästöjen ja onnettomuusriskin vaikutuksia kaava-alueelle. Tehdyn riskiarvion perusteella teollisuuden toiminnasta kaava-alueelle aiheutuvan riskin taso on pääsääntöisesti luokkaa 1 (merkityksetön) tai 2 (vähäinen). Teollisesta toiminnasta ei myöskään aiheudu yhtään 4. (merkittävä) tai 5. (sietämätön) luokan riskiä. Riskitasossa ei myöskään ole tapahtumassa merkittävää kasvua tiedossa olevien tuotannon muutosten ja laajentumisen seurauksena. Selvityksen johtopäätöksenä ei nähdä kaava-alueen ympäristössä mitään sellaista, minkä perusteella aluetta ei voisi kaavoittaa asuinkäyttöön. Öljysäiliöpalon 250 metrin riskiraja ja kumitehtaan 500 metrin riskiraja. Pirkanmaan ympäristökeskus lausui Valkoisen harjun kaavamuutosalueesta että se sijoittuu keskusta-alueelle, jonka maankäyttöratkaisujen perusteena ja lähtökohtana tulee huomioida alueella vallitsevat ympäristöriskit. Ilmanlaadusta, melusta ja onnettomuusriskeistä käytettävissä olevien selvitysten ja muun tiedon perusteella ympäristökeskus ei pidä suunnittelualuetta asumiseen soveltuvana.

17 17 Liikenneväylät ja joukkoliikenne Nokian ydinkeskustaa Pirkkalaistorin ja Härkitien ympäristöä kiertää keskustan kehän omaisesti Nokianvaltatie, Välimäenkatu, Pirkkalaistie, ja Souranderinkatu. Keskustan pääsisääntuloväylät ovat Emäkoskentie etelässä, Nokianvaltatie idässä ja lännessä, Pinsiöntie luoteessa ja Ilkantie koillisessa. Nokian keskustassa oleva teollisuus aiheuttaa raskasta liikennettä ydinkeskustan katuverkolle. Sisääntuloväylien liikennemäärät ovat ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärien ennustetaan kasvavan noin 35 % vuoteen 2030 mennessä. Nokialla on kattava joukkoliikennetarjonta. Keskustan kautta kulkee arkisin noin 25 linjaautovuoroa ja junalla on seitsemän edestakaista vuoroa päivässä. Bussien vuorovälit ovat melko tiheitä ruuhka-aikoina ja reitit kattavat hyvin keskusta-alueen, mutta mutkittelevien reittien takia matka-ajat ovat pitkiä. Laaja jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien verkosto palvelee Nokian koko keskustaa. Jalkakäytävät punainen, kevyenliikenteen väylät sininen.

18 18 Liikennemelu ja tärinä Kantakaupungin osayleiskaavan yhteydessä tehdyssä liikenneselvityksessä havainnollistettiin keskustan melualueita vilkkaimpien liikenneväylien varrella (kuva yllä). Keskustan asemakaavahankkeissa on vilkkaimpien katujen varsilla edellytetty teetettäväksi melu selvitykset. Tärinäselvitykset on edellytetty teetettäväksi rautatien varrella. Kaavan lähtötietoihin on liitetty tiedot asemakaavamuutosten yhteydessä teetetystä kuudesta liikennemeluselvityksestä ja kahdesta tärinäselvityksestä. Tekninen huolto Kaava-alue on kokonaan kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Nokian kaupungin vedenhankinta perustuu pääasiassa Maatialanharjun alueen pohjaveteen. Muodostuman antoisuutta lisätään muodostamalla tekopohjavettä Vihnusjärven vedestä Viikinharjun alueella. Viikinharju on osoitettu pohjavedensuojelualueeksi jo keskustaajaman osayleiskaavassa.

19 19 Vesijohtoverkosto Jätevesiverkosto

20 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Museoviraston valmistelema inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan huomioon lähtien alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana. (Valtioneuvoston päätös ). Inventoinnin ainoana kohteena keskustan osayleiskaava-alueella on Nokian teollisuuslaitokset emäkosken varrella. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos Pieksämäen kaupunki Vireilletulo: 13.4.2011 Kaavaluonnokset nähtävillä: 9.7.2012-17.8.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 22.10.-20.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16 KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16 RAPORTTI 5. I EHDOTUKSEN SELOSTUS I 18.2.2014 Kangasala, Lamminrahkan osayleiskaava, kaava nro 16. Osayleiskaava koskee

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot