TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17)"

Transkriptio

1 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Työryhmän kokoonpano Tuomo Lilja Kemia, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Heikki Piskonen Metalli, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Tarja Paajanen Kemia Petteri Raito Puuliitto Jari Isokorpi Puuliitto Jussi Päiviö Rautl. Paavo Holi Sähkö Riitta Kallio Sähkö Erkki Järvinen Viestintä, varapuheenjohtaja Paula Salomaa Puuliitto, henkilöstön edustaja Pirjo Streng Kemia, sihteeri tammikuu 2008 Työryhmän työhön on osallistunut myös Timo Korpijärvi Metalli Hallinnon edustajat työryhmässä tammikuu 2008 Eero Suojanen Ilpo Sirniö Lasse Vertanen Mika Vanhatalo Timo Tukiainen Seppo Fahlström Heikki Heikkilä Esko Keronen Kemia Metalli Puu Puu Rautl. Sähkö VAAL VAAL

2 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 2 (17) YHTEENVETO Peruslähtökohta Esitykset Viestintä tukee järjestön perustavoitteiden toteutumista luovasti ja aktiivisesti. Viestinnällä on keskeinen rooli järjestöllisen toimintakyvyn luomisessa ja ylläpidossa. Viestinnän periaatteena ovat sananvapaus ja avoimuus. Liiton arvoperusta ja ilme Uuden liiton arvoperustaan ja toimintaperiaatteiden määrittely vaikuttaa kaikkiin viestinnän ratkaisuihin. Uuden liiton graafisen tunnuksen ja ilmeen suunnittelun käynnistäminen on aloitettava syksyllä 2008 ja niiden hyväksynnän jälkeen materiaalin tuottaminen. Työryhmä ehdottaa työhön päätoimista vetäjää. Jäsenlehti Lehti on yhteiskunnallinen jäsenlehti, joka kertoo jäsenten arkitodellisuudesta ja jäsenille tärkeistä asioista jäsenten työpaikalla ja vapaa-aikana. Lehti käsittelee eri jäsenryhmiä tasapuolisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Lehti on järjestön sisäisen keskustelun virittäjä ja ylläpitäjä. Lehti kertoo liiton toiminnasta, päätöksistä ja linjauksista journalistisin periaattein. Lehti toimii tiiviissä yhteistyössä kotisivuston kanssa siten, että uutismainen materiaali sijoitetaan ensisijaisesti kotisivuille. Lehti ilmestyy kertaa vuodessa aikakauslehtimuotoisena. Ensimmäinen lehti ilmestyy samalla viikolla, kun uusi liitto aloittaa toimintansa. Kesälomien jälkeen 2008 on oltava valmiudet käynnistää jatkotyö lehden suunnittelussa. Työryhmä esittää, että tähän työhön valitaan päätoiminen vetäjä. Verkkosivut Verkkosivut rakennetaan kolmen toiminta-ajatuksen pohjalta: uutismaisuus, järjestötyön modernisointi ja hajautettu ylläpito. Liiton www-sivut ovat pääsääntöisesti kaikille avoimet. Työryhmä esittää, että syksyllä 2008 valitaan päätoiminen henkilö valmistelemaan uuden liiton verkkoviestintää. Uuden liiton verkkosivut eivät ole vielä täysin valmiit Siirtymävaiheen aikana mukaan lähtevien liittojen verkkosivut ovat edelleen olemassa ja niille on linkitys uuden liiton sivuilta. Sisäinen viestintä luottamusmiehille ja muille aktiiveille hoidetaan sähköisellä uutiskirjeellä. 12 kohtaa Työryhmä on käsitellyt 12 eri kohtaa, jotka uuden liiton viestinnän suunnittelussa on otettava huomioon. Eriävä mielipide Viestintäliiton edustajat jättivät eriävän mielipiteen koskien lehteä.

3 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 3 (17) TEAM-VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Tähän raporttiin on hahmoteltu ne toimintaperiaatteet ja toiminnot, jotka tulee huomioida TEAMin viestintää rakennettaessa. Raportti on siksi osin luurankomainen. Monia kysymyksiä voidaan ratkaista vasta sen jälkeen, kun uuden liiton perustamisesta on varmuus. Viestinnällisesti keskeisiä kohtia (mm. verkkoviestintä ja lehti) on kuitenkin hahmoteltu pidemmälle ja niistä esitetään perusratkaisut. 1. Viestinnän asema TEAMissa Tukee järjestön perustavoitteiden toteutumista luovasti ja aktiivisesti. Viestintä konkretisoi TEAMin tavoitteiden ja ihmisten arjen välistä yhteyttä. Viestinnällä on keskeinen rooli järjestöllisen toimintakyvyn luomisessa ja ylläpidossa. Erityinen rooli viestinnällä on järjestön imagon, maineen ja symboliikan rakentumisessa sekä jäsenkiinnittymisen ja tunnesiteen synnyttämisessä. Tukitoiminto edunvalvonnalle Viestinnän periaatteet ja toimintatapa 1.2. Kohderyhmät Periaatteita: Sananvapaus, avoimuus Toimintatapa: Journalismiin perustuva, vastaanottajalähtöinen, joustava, osin projektimainen. Jäsenet etenkin nuoret, aktiivit, ammattiosastot, hallinto ja henkilöstö, potentiaaliset jäsenet Ruotsinkieliset ja maahanmuuttajat - kuudessa liitossa on noin ruotsinkielistä ja noin muun kielistä jäsentä Tiedotusvälineet ja suuri yleisö Sidosryhmät: mm. työnantajat, puolueet, muu ay-liike, viranomaiset 1.3. TEAM-viestintää erityisesti ohjaavat trendit TEAMin käynnistyminen, toimintakulttuurin ja rakenteiden syntyminen ja näiden suhde viestintään. Viestinnän oltava alusta lähtien aktiivisesti mukana TEAMin strategisessa suunnittelussa ja suunnitelmien toiminnallistamisessa. Työelämän murros ja globalisaatio Viestintäjärjestelmän murros (verkottuminen, viestimien käytön muutokset, reaaliaikaistuminen, yleisöjen sirpaloituminen) Jäsenkunnan rakennemuutos: Ay-liikkeen sukupolvenvaihdos, nuorentumisprosessi sekä monikulttuuristuminen.

4 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 4 (17) 2. Viestinnän vastuut ja organisointi Pääperiaatteena viestivä organisaatio, viestintävelvoitetta osoitetaan ainakin kaikkien aktiivien tasolle. Päävastuu viestinnästä on korkeimmalla johdolla. Viestintäyksikkö (toiminta-alue) on oma yksikkönsä/toiminta-alueensa. Yksikön/toiminta-alueen johtajan esimies on liiton puheenjohtaja. Myös lehden päätoimittajan esimies on liiton puheenjohtaja. Yksikön johtaja ja päätoimittaja voivat olla sama henkilö. Lehdistösuhteet ja yhteiskuntavaikuttaminen sijoitetaan puheenjohtajan/liiton johdon esikuntaan. Viestinnän koordinointiin on panostettava erittäin paljon. Viestintävaliokunnan roolina on osallistua viestintästrategian pitkän aikavälin suunnitteluun ja antaa palautetta toteutuneesta Viestintäyksikön resurssit ja työnjako Viestintätoiminnot keskitetään pääosin keskustoimistoon, mutta viestintäosaamista on myös alueilla. Sektoriasioiden seuranta on määriteltävissä viestinnän henkilökunnan tehtäväkuvissa. Nykyisten kuuden liiton viestinnässä (lehdet, verkkoviestintä, lehdistösuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, materiaalituotanto) työskentelee tällä hetkellä 25 henkilöä, joista toimitsijavakanssilla 18 henkilöä. Osa heistä eläköityy seuraavan kahden vuoden aikana. Uuden liiton viestintäyksikön henkilömäärää voidaan tässä vaiheessa hahmottaa vain karkeasti. Henkilöresurssien kohdentaminen lehteen, verkkoviestintään, lehdistösuhteisiin ja muihin toimintoihin riippuu lehden ja verkkosivujen osalta tehtävistä perusratkaisuista. Tarkemmat esitykset henkilöresursseista voidaan tehdä vasta sen jälkeen. Olennaista on se, että lehti, verkkoviestintä ja materiaalituotanto saavat riittävät resurssit toteuttamaan vahvistettuja tavoitteita. Lehdellä ja kotisivuilla on pääosin yhteinen toimitus. Viestinnässä tarvitaan nykyisen henkilökunnan lisäksi ainakin kuvatoimittaja, julkaisutoimittaja, työttömyyskassalle oma tiedottaja tai viestintä jonkun toimenkuvassa selkeästi määriteltynä. Lehden taittotyössä tarvittavat resurssit voidaan arvioida tarkkaan siinä vaiheessa, kun lehden laajuus ja ilmestymistiheys päätetään. Tähän vaikuttaa myös se, kuinka paljon graafinen suunnittelija tekee ja osallistuu liiton muun materiaalin ulkoasun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nykyiset tehtäväkuvat tulevat TEAMissa muuttumaan ja se vaatii uuden osaamisen hankkimista. Toisaalta nykyinen osaaminen voidaan hyödyntää paremmin, mikä on mahdollista ottaa huomioon resurssitarkastelussa. Lisäksi nykyisten liittojen

5 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 5 (17) 3. TEAMin imago 3.1. Tavoiteprofiili henkilökunnalle tehtävän osaamiskartoituksen tulokset tulee ottaa huomioon, kun viestinnän resursseja tarkastellaan. Nykyisten viestintään liittyvien vakanssien vapautuessa ne pitäisi täyttää. Alatyöryhmät (lehti, kotisivut, imago ja materiaalit) tarvitsevat päätoimiset vetäjät jo vuonna Näihin on perustelut ko. kohdissa raportissa. Imagon rakentamiseen voidaan ryhtyä sen jälkeen, kun liiton arvot ja toimintapolitiikan peruslinjat on määritelty. 3 4 keskeistä kohtaa: vastuullinen vaikuttaja, yhteistyöhakuinen, ihmisen puolella, avoimeen ja vuorovaikutteiseen toimintatapaan ja kulttuuriin perustuva 3.2. Sisäinen imagostrategia Ay-liikkeen sukupolvenvaihdos huomioitava, joten imagoa on mietittävä erityisesti nuorten lähtökohdista. Pitää rohkeasti etsiä uusia foorumeita. Koulu- ja oppilaitostiedottaminen on mietittävä erikseen Ulkoinen imagostrategia Tämä on mietittävä erikseen. 4. Julkisuusstrategia ja mediapolitiikka Toiminnot organisoidaan osaksi puheenjohtajan esikuntaa TEAMin julkisuusstrategia Mediayhteydet, tapaamiset, toimittajapalvelu, tiedotustilaisuudet, toimittajaseminaarit, osoitteistot, tiedotusmateriaalit Alueellinen ja paikallinen mediapolitiikka. Tämä määritellään myöhemmin Yhteiskuntavaikuttaminen Tämä määritellään myöhemmin Lehtietujärjestelmä ja UP-tuki Nykyjärjestelmät on syytä säilyttää.

6 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 6 (17) 5. Materiaalit ja graafinen ilme (muu kuin lehdet ja verkko) 5.1. Esitteet ja pr-materiaalit 5.2. Vuosikertomukset 5.3. Lomakkeet, kuoret, käyntikortit, puhelinluettelot Uusi liitto tarvitsee nimen ja tunnuksen. Liiton nimi ja tunnus kulkevat käsi kädessä. Niitä tukemaan valmistetaan graafinen ohjeisto, jonka mukaan kaikki niin keskustoimiston kuin aluetoimistojenkin tuottama materiaali ja aineisto tuotetaan. Uuden liiton graafisen ym. visuaalisen ilmeen suunnittelussa kannattaa lähteä puhtaalta pöydältä eli unohtaa nykyisten liittojen graafinen maailma. Muotokielen on oltava uudenlaista, joka kertoo uudesta liitosta. Liiton graafisen ym. visuaalisen ilmeen on tuettava valittuja arvoja ja haluttua imagoa. Ennen graafisen ilmeen suunnittelun käynnistämistä on oltava jonkinlainen tieto uuden liiton arvoista ja toimintaperiaatteista. Graafinen ilme sovelletaan myös verkkoviestinnän ratkaisuihin. Myös uuden liiton toimitilojen sisustuksen värimaailmassa graafisen ilmeen (mm. valitun värimaailman) olisi hyvä näkyä. Tunnuksen ja graafisen ilmeen suunnittelun on varattava aikaa vähintään vuosi Jatkotyö graafisen ilmeen suunnittelussa 5.2. Resurssit Tuotettavan materiaalin määrä on erittäin suuri ja sitä on oltava valmiina jo ennen uuden liiton toiminnan aloittamista. Valmistusprosessi on ajallisesti pitkä ja maksaa paljon. Tästä johtuen alkusyksystä 2008 (jos tavoite on ): - Logon ja graafisen ilmeen suunnittelu kilpailutetaan 3-4 mainostoimistolla ns. omalla riskillä. - Valinta tehdään loppuvuodesta Varsinainen suunnittelutyö käynnistyy vuoden 2008 lopulla. - Lopullinen versio tunnuksesta ja sen sovellutuksista hyväksytään keväällä Valittu toimisto tuottaa uuden liiton ensimmäiset esitemateriaalit, lomakkeet, kuoret, käyntikortit jne. loppuvuodeksi Kaikesta aineistosta tuotetaan suomen- ja ruotsinkieliset versiot. Keskeisimmistä liittoa esittelevästä, jäseneksi liittymistä käsittelevästä sekä edunvalvontaa käsittelevästä aineistosta tuotetaan versiot englanniksi, viroksi, venäjäksi, puolaksi. Muut kieliversiot harkitaan tapauskohtaisesti. Työryhmä esittää, että tunnuksen ja imagonsuunnittelun koordinointia ja yhteyksiä, materiaalituotannon koordinointia ja aineistojen tuotantoa varten valitaan päätoiminen vetäjä 2008.

7 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 7 (17) 6. Lehden konsepti: yhteiskunnallisuus ja jäsenlähtöisyys 6.1. Kohderyhmä Lehti on idealtaan yhteiskunnallinen jäsenlehti: arvopohjainen vastapaino ja haastaja yltiöyksilölliselle, elitistiselle kilpailu- ja kulutuskeskeiselle elämänmuodolle ja siihen liittyvälle julkaisukulttuurille. Yhteiskunnallisuus: Lehden missiona on luoda uskoa yhteisölliseen toimintatapaan työelämässä ja yhteiskunnassa. Mission pohjalta rakennetaan pitkäjänteisesti pohjaa edunvalvonnalle ja järjestötyölle sekä ay-aktiivien rekrytoinnille. Jäsenlehti: Lehti kertoo jäsenten arkitodellisuudesta ja jäsenille tärkeistä asioista jäsenten työpaikoilla ja vapaa-aikana. Lehti tarkastelee yhteiskuntaa ja maailmaa jäsenten silmin ja kokemuksena. Lehti kertoo, mitä isot yhteiskunnalliset päätökset merkitsevät jäsenten arjessa. Lehti on järjestön sisäisen keskustelun virittäjä ja ylläpitäjä. Lehti kertoo liiton toiminnasta, päätöksistä ja linjauksista journalistisin periaattein. Toimintatapa: Lehti toimii tiiviissä yhteistyössä kotisivuston kanssa siten, että uutismainen materiaali sijoitetaan ensisijaisesti kotisivuille. Silti lehdessäkin on uutismaista materiaalia, kuitenkin lyhyesti. Viittauksia kotisivuille käytetään systemaattisesti. Lehti panostaa korkeatasoiseen kuvajournalismiin ja mieltää erityistehtäväkseen dokumentoida jäsenten työtä. Lehdellä ja kotisivuilla on pääosin yhteinen toimitus. Lehti ilmestyy kertaa vuodessa aikakauslehtikoossa. Ensimmäinen lehti ilmestyy samalla viikolla, kun uusi liitto aloittaa toimintansa. Lylyn raportista poiketen työryhmä esittää, että lehti ei sisällä sektorikohtaisia liitesivuja. Erityistilanteissa (esimerkiksi työtaistelu, kiperä neuvottelutilanne) sektorikohtaisia liitesivuja voidaan julkaista. Sektorikohtaisen aineiston seuranta ja käyttö lehdessä tapahtuu journalistisin periaattein. Jäsenet ja heidän työpaikkansa eri sopimussektoreilla sekä laajempien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutukset jäseniin ja työpaikkoihin ovat lehden sisällön keskeinen osa. Lehti on jäsenistön näköinen. Ammattiosastojen kokousilmoitusten ja tapahtumailmoitusten julkaiseminen vie lehdestä useita sivuja (1200 ammattiosastoa). Nykyisissä liittojen lehdissä määrät ovat huomattavia ja suhde määrän/lehden/osastojen lukumäärän välillä on samankaltainen. Ilmoitukset keskittyvät kevääseen ja syksyyn, kun osastot pitävät vuosikokouksensa. Nykyisin yksittäisessä lehdessä on noina aikoina 2-3 sivua kokousilmoituksia. Ilmoitukset ottavat noin 2-4 prosenttia lehtien vuotuisesta sivumäärästä. Ammattiosastoissa lehti koetaan tärkeäksi tiedotuskanavaksi. Jatkotyössä selvitetään, miten lehti voi ammattiosastojen ilmoituksia julkaista. Jäsenet tasavertaisesti sopimusalasta yms. riippumatta.

8 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 8 (17) 6.2. Sisältölinjaukset 6.3. Muoto Lehden sisällöstä vastaa lainsäädännön mukaan lehden päätoimittaja. Lehdessä on ruotsinkieliset sivut. Lehti käsittelee eri jäsenryhmiä (mm. sopimusalat, ammattialat, maantieteellinen sijainti, kielivähemmistöt) tasapuolisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Edellä hahmoteltua konseptia vasten tarkisteltuna lehden tarkoituksenmukaisin muoto on aikakauslehti. Nykyisten kuuden lehden painokustannukset ovat yhteensä euroa ja postituskulut euroa eli yhteensä euroa. Työryhmä hankki syksyllä 2007 hintavertailuja aikakauslehdestä ja tabloidista (painos , 16 numeroa vuodessa, aikakauslehden ja tabloidin painopinta-alat ovat eri sivumäärillä vertailukelpoiset). Aikakauslehti (malli Ahjo) - 48 sivua: painatus euroa, postitus euroa (yht e) - 64 sivua: painatus euroa, postitus euroa (yht e) Tabloid (4-värinen) - 24-sivua: painatus euroa, postitus euroa (yht e) - 32-sivua: painatus euroa, postitus euroa (yht e) Lylyn raportissa esittämän joka toinen viikko ilmestyvän (ilman sektorikohtaisia vaihtosivuja) aikakauslehden kustannukset olisivat 48-sivuisena painatus ja postitus yhteen laskien euroa ja 64-sivuisena euroa Suhde Palkkatyöläiseen ja Löntagareniin 6.5. Osoitteistot Tämä on selvitettävä jatkotyössä. Jäsenrekisteriin pohjautuvan lehden osoitteiston on toimittava 100-prosenttisesti ja oltava valmiina hyvissä ajoin, jotta valittavan kirjapainon kanssa voidaan testata toimivuus. Jäsenosoitteiston ohella on kohtuullisen suuri joukko ns. vapaakappaleita (tiedotusvälineet, yhteistyötahot yms). Tämä osoitteisto on liitettävä postitusosoitteistoon. Nykyisillä lehdillä on omien periaatteiden mukaisesti muotoutuneet vapaakappalekäytännöt. Uusi lehti luo omat periaatteensa.

9 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 9 (17) 6.6. Ilmoitushankinta 6.7. Avustajat Lehden tulorakennetta ei voi rakentaa ilmoitustulojen varaan. Työryhmä on selvittänyt nykyisten lehtien ilmoitustuotot, jotka ovat yhteensä euroa. Nykyisistä ilmoitustuotoista osa voi jäädä pois kohderyhmän muuttuessa laajemmaksi tai siksi, että nykyisin samat suuret ilmoittajat ovat mukana kaikissa tai osassa nykyisistä lehdistä. Toisaalta ilmoitustuloja voi jossain määrin tuoda lisää lehden suuri levikki. Lehti/liitto solmii ilmoitusmyynnistä sopimuksen alan yrityksen kanssa. Sopimus on solmittava hyvissä ajoin (alkuvuosi 2009), jotta lehteä voi myydä silloin kun ilmoittajat seuraavan vuoden (esimerkiksi vuoden 2010) kampanjoitaan suunnittelevat. Lehti julkaisee ilmoituksia, jotka eivät ole vastoin liiton arvoja ja toimintaperiaatteita. Lehti käyttää ammattitaitoisia freelancetoimittajia ja valokuvaajia, joita varten lehden avustajabudjetin on oltava riittävä. Työryhmä on tehnyt yhteenvedon nykyisistä avustajabudjeteista, jotka ovat yhteensä euroa. Ulkopuolisten avustajien käyttäminen tuo vaihtelua lehden juttuihin ja mm. mahdollistaa joihinkin teemoihin syvällisesti perehtyneiden toimittajien käyttämisen. Ulkopuoliset avustajat lisäävät myös mahdollisuuksia tehdä juttuja tasapuolisesti eri puolilta maata Jatkotyö lehden suunnittelussa Kesälomien jälkeen 2008 on oltava valmiudet käynnistää jatkotyö lehden suunnittelussa. Ensimmäinen lehti ilmestyy samalla viikolla, kun uusi liitto aloittaa toimintansa. Tämä tarkoittaa mm. (jos tavoite on ) - Lehden konsepti määritellään tarkemmin syksyllä 2008: mm. lukijan määrittely, sisältörakenteet, juttutyypit, ulkoasu, lehden muoto. - Tässä lehtikonseptin täsmentämisessä käytetään ulkopuolisena apuna IADE:n aikakauslehtityön kouluttajia (IADE on Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun yhteinen luovien alojen koulutusja kehittämisinstituutti). - Syksyllä 2008 on voitava pyytää painotarjoukset kirjapainoilta ja tehdä viimeistään alkuvuodesta 2009 painatussopimukset. - Ilmoitusmyynnistä on käynnistettävä neuvottelut syksyllä Ammattiosastojen ilmoitusten julkaiseminen selvitetään. Resurssien osalta työryhmän ehdotus on, että tähän työhön valitaan päätoiminen vetäjä. Resurssien osalta aikataulu tarkoittaa myös sitä, että nykyisten lehtien toimittajat tekevät vuoden 2009 syksyllä käytännössä kahta lehteä samanaikaisesti vanhaa ja uutta. Osa tekee siihen liittyen valmistelutyötä jo keväällä 2009.

10 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 10 (17) 7. Verkkoviestintä ja sähköinen viestintä Nykyisen kuuden liiton noin 1200 ammattiosastosta 206:lla on työryhmän selvityksen mukaan omat verkkosivut. Liittojen verkkosivuilta käydään lukemassa ensisijaisesti laajasti ottaen edunvalvontaa koskevaa aineistoa (mm. työehtosopimukset), jäsenyyteen liittyviä asioita, uutisia, työttömyysturvaa koskevia asioita sekä yhteystietoja. Erilaiset ajankohtaiset tilanteet (sopimusneuvottelut, työtaistelut, vaalit) nostavat kävijämääriä huomattavasti normaalista Kolme toiminta-ajatusta Kotisivut rakennetaan kolmen toiminta-ajatuksen pohjalta: Uutismaisuus, järjestötyön modernisointi ja hajautettu ylläpito. 1) Uutismaisuus uusi kanava valtakunnalliseen julkisuuteen TEAM:in toimintakenttää ja siihen vaikuttavia asioita seurataan uutismaisesti. Oman kentän tapahtumat laitetaan nopeasti, muutaman tunnin viiveellä kotisivuille. Uutena toimintamuotona kehitetään työtapa, jossa uutismaisuus linkitetään TEAMin mediapolitiikkaan: kotisivujen haastatteluista, tapahtumien kommentoinnista ja taustajutuista informoidaan mediaa. Tavoitteena on, että media oppisi käyttämään TEAM-kotisivuja uutislähteenä. Mikäli tämä saadaan toimimaan, TEAM tarjoaa jäsenille ja työpaikoille uuden kanavan valtakunnalliseen julkisuuteen. Hankitaan valmiudet liikkuvan kuvan välittämiseen. 2) Järjestö- ja edunvalvontatyön modernisointi verkon kautta Toisena pääperiaatteena on verkko työväentalona -ajattelu, mikä tarkoittaa, että verkko olisi uudenlainen, kunnianhimoisesti toteutettu, vuorovaikutteinen järjestö- ja edunvalvontatyön foorumi. Missiona on järjestötyön modernisointi. Verkon pitää pystyä tukemaan järjestö- ja edunvalvontatyötä nykyistä paljon tehokkaammin. Kotisivut toimivat lisäksi palvelupisteenä, josta voi hakea tietoa ja ilmoittautua tilaisuuksiin sekä arkistona. On etsittävä innovatiivisia ratkaisuja mm. kokousten ja valmistelutyön järjestämiseen verkossa. "Verkko työväentalona" ajatuksen kehittäminen ja toteutus tarkoittaa uudenlaisen toiminnon/tehtäväkuvan luomista viestinnän, järjestötoiminnan ja edunvalvonnan välillä. Nykyisissä liitoissa siihen ei ole nyt olemassa olevia resursseja. Tämän toiminnon luonteva sijainti olisi järjestötoiminta, jolloin sen kytkös liiton perustoimintoihin olisi vahva. 3) Ylläpidon hajautus Sivuston päivittäistä ylläpitoa vastuutetaan alueorganisaatiolle, sektoreille sekä osastoille, esim. koulutus, järjestötyö, edunvalvonta. Tämä edellyttää päivittäjien koulutusta ja sitä että päivitysperiaatteista on selkeät ohjeet ja pelisäännöt. Ylläpidon tukitoiminnot tilataan verkkosivuston julkaisujärjestelmän toimittajalta. Kotisivujen rakentamisessa täytyy olla tiiviissä yhteistyössä järjestö- ja atk-asioita pohtivien työryhmien kanssa.

11 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 11 (17) Verkkosivujen sisältö Aikataulu 7.2. Ekstranet Liiton www-sivut ovat pääsääntöisesti kaikille avoimet. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että liiton solmimat työehtosopimukset ovat liiton sivuilta myös järjestäytymättömien työntekijöiden ja työnantajien luettavissa. Liiton verkkosivujen sisältö koostuu edellä kuvatusti uutisista sekä jäsenten kannalta olennaisesta informaatiosta. Tällaista informaatiota ovat mm. liiton solmimat työehtosopimukset, työsuojeluasiat, muut edunvalvonta-asiat, jäsenyyteen liittyvät asiat, sähköinen liittymismahdollisuus, koulutus, ammatilliset asiat, kansainvälisyys, yhteystiedot, tapahtumat, ilmoittautumismahdollisuudet, jäsenlehti. Liiton verkkosivujen uutisosio toimitetaan journalististen periaatteiden mukaisesti. Sivut rakennetaan niin, että vierailija tietää koko ajan olevansa liiton sivuilla, mutta että hän löytää sieltä helposti myös oman sopimusalansa/-sektorinsa asiat. Kotisivuja voidaan käyttää ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja säilyttämiseen. Liiton verkkosivujen kieliversiot - suomi (peruskieli) - ruotsi (kaikki keskeinen aineisto, myös uutisosio keskeisimmiltä osiltaan, mikä edellyttää käännöspalvelujen nopeaa saatavuutta) - englanti (liiton esittely, edunvalvonta, liittyminen) - venäjä (liiton esittely, edunvalvonta, liittyminen) - muut kieliversiot harkinnan mukaan Sivuilla ei julkaista mainoksia. Uusien kotisivujen arkkitehtuurin rakentaminen, sisältöjen luominen, visuaaliset ja tekniset ratkaisut ovat sellaisia, että aikataulu on erittäin haastava. Sen vuoksi uuden liiton verkkosivut eivät ole vielä täysin valmiit Siirtymävaiheen aikana mukaan lähtevien liittojen verkkosivut ovat edelleen olemassa ja niille on linkitys uuden liiton sivuilta. Uuden liiton verkkosivut rakennetaan asteittain. Ekstranet tarkoittaa jäsenille suunnattua, kirjautumisen vaativaa verkkoa. Ekstranetin käytöstä ja tarpeesta on syytä tehdä laadullinen haastattelututkimus. Se on tarpeen tehdä ennen kuin rakennetaan kirjautumista edellyttävä jäsenten verkko, koska käsitykset sen tarpeellisuudesta ovat osittain ristiriitaisia. Ekstranetin käyttöönotto edellyttää, että jäsenrekisterijärjestelmän perusratkaisut ovat tiedossa. Ekstranetin kirjautumisjärjestelmä keskustelee jäsenrekisterijärjestelmän kanssa.

12 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 12 (17) 7.3. Intranet 7.4 Verkkolehti 7.5. Sähköpostit 7.6. Mobiiliviestintä 7.7. Sähköinen uutiskirje Intranet tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisiin työtapoihin koko organisaatiossa ja sen hallinnossa. Intranet rakennetaan uudenlaisella tekniikalla, jonka ydin on vuorovaikutteisuudessa. TEAMin jokainen työntekijä on myös intranetin sisällöntuottaja. Intranetistä tulee uuden liiton henkilökunnan tärkein työkalu. Lähtökohtia intranetin luomisessa ovat: - tiedon löytämisen ja hyödyntämisen tehokkuus - työyhteisöjen uudenlainen viestintä ja tiedon jakaminen sisäverkossa - erilaisten työyhteisöjen, erityisesti alueellisten toimipisteiden tarpeet - henkilökunnan yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys - hiljaisen tiedon siirto ja tallentaminen Koska Intranetin rakentaminen aloitetaan (lähes) nollasta, on tarpeiden arviointi ja sisällön ja järjestelmän vaativaa ja vie aikaa. Intranetin kehittäminen ja käyttöönotto tapahtuu asteittain TEAMin aloitettua toimintansa. Ensimmäinen julkaisu on käytössä vuosi TEAM:in aloittamisen jälkeen ja kehittäminen on sen jälkeen jatkuva prosessi. Intranetin rakentaminen ja ylläpito jatkossa edellyttää tiivistä yhteistyötä henkilöstöhallinnon ja atk:n kanssa. Liiton aloittaessa toimintansa sillä on oltava johonkin nykyiseen olemassa olevaan toimistojärjestelmään perustuva sisäinen työkalu. Toistaiseksi ei suunnitella erillistä verkkolehteä, vaan liiton sivut toimivat edellä kuvatulla tavalla uutissivuina. Sähköpostien hyödyntäminen liiton sisäisessä viestinnässä edellyttää ajan tasalla olevaa ja helppokäyttöistä sähköpostiosoitteistoa aktiiveista. Jatkotyössä selvitetään erilaiset vaihtoehdot ja mahdollisuudet sähköiseen jäsenviestintään. Matkapuhelinten jatkuva kehittyminen ja käyttömahdollisuuksien monipuolistuminen tarjoavat mahdollisuuksia myös ammattiyhdistysliikkeen viestintään. Joittenkin liittojen menestyksekkäästi hyödyntämä tekstiviestien käyttö esimerkiksi neuvottelutilanteissa vaatii matkapuhelinnumerot poimivan järjestelmän käyttöönottopäätöstä. Luottamustehtävissä toimiville (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, ammattiosastot, ammattiosastojen toimihenkilöt ym) sisäinen viestintä hoidetaan

13 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 13 (17) säännöllisesti ja tarpeen mukaan ilmestyvällä (mahdollisesti myös eri kohderyhmille kohdennetuilla) sähköisillä uutiskirjeillä. Kirjeen liitteinä voidaan toimittaa erilaisia tiedostoja. Tälle ryhmälle ei tehdä erillistä painettua luottamusmieslehteä. Uutiskirje on nopea työkalu. Sen vaatima tekniikka hankitaan verkkosivuratkaisun toimittajalta. Myöhemmin ratkaistaan erikseen, luodaanko lisäksi yleinen uutiskirje, jonka kuka tahansa voi tilata liiton verkkosivujen kautta Jatkotyö verkkoviestinnän suunnittelussa 1) Kartoitetaan nykyisten sivujen sisällöt ja tekniset ratkaisut syksyllä Samalla kootaan kehittämistarpeita ja täsmennetään uuden liiton verkkosivujen toimintaajatusta (7.1.) ja tehdään ensimmäiset sivustosuunnitelmat. 2) Kotisivujen ja muun verkkoviestinnän julkaisujärjestelmän ja muiden järjestelmien toimittaja kilpailutetaan. Pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuva järjestelmätoimittaja valitaan vuonna 2009, jotta käytännön suunnittelu- ja toteutustyö voidaan aloittaa. Sisällön ja etenkin erilaisten "verkko työväentalona" ajattelun mukaisten toimintojen kehittäminen vie aikaa ja edellyttää tiivistä yhteistyötä järjestelmätoimittajan sekä liiton edunvalvonnan, järjestö- ja koulutustoiminnan ja atk-asioista vastaavien henkilöiden kanssa. Ennen sivuston julkaisua tarvitaan myös mm. käytettävyystestejä ja prototyyppien testausta. 3) Liiton visuaalinen ilme sovelletaan verkkoviestinnän ratkaisuihin yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. 4) Selvitetään yhteistyö työttömyyskassaprojektin kanssa sekä se, ottaako uusi kassa käyttöönsä omat verkkosivunsa, joiden kautta työttömyyskassapalvelut ovat saatavissa. 5) Laaditaan suunnitelma siitä, miten siirtymävaihe nykyisten liittojen sivuilta uuden liiton sivuille hoidetaan. 6) Kun verkkosivujen päivitys perustuu hajautukseen, edellyttää se siihen osallistuvan henkilökunnan kouluttamista. Verkkoviestintä ei ole koskaan valmista. Se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja arviointia uusien verkkoviestinnän keinojen ja verkkoyhteisötoimintojen soveltuvuudesta ammattiyhdistystoimintaan. Kaikkea nyt suunniteltua ei ole mahdollista toteuttaa heti uuden liiton aloittaessa toimintansa. Uuden liiton verkkosivut eivät ole vielä täysin valmiit Siirtymävaiheen aikana mukaan lähtevien liittojen verkkosivut ovat edelleen olemassa ja niille on linkitys uuden liiton sivuilta. Uuden liiton verkkosivut rakennetaan asteittain. Resurssien osalta työryhmä esittää, että syksyllä 2008 valitaan päätoiminen henkilö valmistelemaan uuden liiton verkkoviestintää.

14 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 14 (17) Resurssien osalta aikataulu tarkoittaa myös sitä, että nykyisin liittojen verkkoviestintää hoitavat tekevät vuoden aikana käytännössä kahta työtä samanaikaisesti ylläpitävät vanhoja verkkosivuja sekä suunnittelevat ja toteuttavat uutta. 8. Työttömyyskassan viestintä 9. Kriisiviestintä Yhdessä työttömyyskassaprojektin kanssa luodaan uudelle työttömyyskassalle viestintästrategia sekä liiton ilmettä noudattava graafinen ohjeisto. Työttömyyskassa tarvitsee oman tiedottajan joko päätoimisena (joka vastaisi myös kassan verkkoviestinnästä) tai viestintä osana jonkun tehtäväkuvaa. Työttömyyskassan omien verkkosivujen tarve selvitetään yhdessä työttömyyskassaprojektin kanssa Sopimustiedottamisen konsepti 10. Viestintäkoulutus Sopimusneuvotteluja ja lakkotilanteita varten luodaan viestintäkäytännöt, jotta kaikki tietävät miten kulloinkin toimia. Sopimussektorit koulutetaan erityisesti näiden tilanteiden vaatimaa viestintää varten Alueorganisaatio Sektorit Aktiivien viestintäkoulutus Johdon ja asiantuntijoiden viestintätaidot Viestintäyksikön työntekijöiden ammatilliset valmiudet Viestintäkoulutus on osa henkilöstökoulutusta. Alueiden ja sopimussektorien viestintätehtäviä hoitavat henkilöt koulutetaan erikseen. Johdolle ja asiantuntijoille tehdään erillinen viestintäkoulutussuunnitelma. 11. Kansainvälinen tiedotus Suunnitellaan erikseen kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Kansainvälinen tiedotus tässä yhteydessä tarkoittaa järjestötason tiedotusta liitosta kansainvälisiin ja veljesjärjestöihin sekä niistä liittoon. Kansainvälisessä tiedotuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia kansainvälisten sihteeristöjen ja veljesliittojen tiedottajaverkostoja. 12. Markkinointi, sponsorointi Mainoskampanjat eri kohderyhmille Sponsorointi ja ilmoitustuki Mainosmateriaalit

15 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 15 (17) Näistä tehdään vuosittaiset linjapäätökset yhdessä talouden kanssa. Linjaukset perustuvat liiton toiminnan periaatteisiin ja vuosittaisiin painopisteisiin. 13. Plussat ja miinukset TEAM-liittoprojektissa viestinnän näkökulmasta On huomattava, että plussat ja miinukset ovat painoarvoltaan erilaisia. PLUSSAT + Yleisellä tasolla - yhdistää resursseja - mahdollistaa uudenlaisen tekemisen ja osaamisen hyödyntämisen - antaa mahdollisuuden nykyistä avoimempaan keskustelu- ja toimintakulttuuriin - antaa mahdollisuuden imagon nostamiseen - antaa mahdollisuuden yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääntymiseen Jäsenlehti - mahdollisuus uudenlaiseen, journalistisesti kunnianhimoiseen jäsenlehteen, joka on ison liiton laajalevikkinen lehti ja näin ollen paljon ulkopuolellakin seurattu - painoarvoltaan maan merkittävän ammattiliittolehti - yhdistää eri ammattialoilla toimivia - lisää yhteiskunnallista tietoisuutta, jos asiat osataan viedä lähellä jäsentä - osalle ilmestymismäärät lisääntyvät ja lehti on huomattavasti isompi kuin nyt - kaikki saavat sivumäärällisesti enemmän kuin nyt Verkkoviestintä - mahdollisuus kehittää uudenlaisia verkkoviestinnän toimintamuotoja ammattiyhdistysliikkeen käyttöön - luo paikallisille toimijoille valtakunnallista julkisuutta - levittää paikallisten toimijoiden näkemyksiä myös muihin tiedotusvälineisiin - saavuttaa kymmeniä tuhansia aktiiveja nopeasti MIINUKSET Yleisellä tasolla - kustannukset alkuvaiheessa huomattavat, eivätkä ne pienene jatkossakaan nykyisistä yhteenlasketuista kustannuksista - julkisuus ei välttämättä lisäänny suhteessa nykyisin kuuden liiton saamaan julkisuuteen - julkisuuden hallinta voi olla vaikeampaa - uuden lehden ja uuden verkkosivuston käynnistäminen vievät olemassa olevista henkilöresursseja melkoisesti, vaikka niiden vetämiseen valittaisiinkin päätoimiset henkilöt Jäsenlehti - oman ammattialan asioiden käsittely jää vähäisemmälle kuin nykyisissä lehdissä

16 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 16 (17) - erilaisten toimituskulttuurien ja lehtisisältöjen tuottama perinne katkeaa: mm. lehdet käsittelevät kovin eri tavoin ammattiosastojen järjestämiä tapahtumia (toisissa paljon, toisissa pääsääntöisesti ei lainkaan) - yhden liiton jäsenille lehti tulee harvemmin Verkkoviestintä - oman sopimusalan asiat eivät päällimmäisenä vaan osana kokonaisuutta

17 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 17 (17) ERIÄVÄ MIELIPIDE VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIIN Viestintäliiton jäsenistö pitää tärkeänä tulevan lehden jäsenlähtöisyyttä. Tavoitteena tulee olla kertoa jäsenten arkitodellisuudesta ja jäsenille tärkeistä asioista jäsenten työpaikalla ja vapaa-aikana. Lehden kohderyhmänä ammattiosastot ja ennen kaikkea jäsenet ovat etusijalla. Jäsenet ja heidän työpaikkansa eri sopimussektoreilla sekä laajempien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutukset jäseniin ja työpaikkoihin ovat lehden sisällön keskeinen osa. Myös monissa ammattiosastoissa lehti koetaan tärkeäksi tiedotuskanavaksi. Tavoitteet saadaan toteutetuksi sisällyttämällä lehteen Lylyn raportin mukaisesti sektorikohtaiset vaihtosivut. Sektorikohtaisilla sivuilla mahdollistetaan monia jäsenistön kaipaamia asioita, joilla lehti koetaan enemmän omaksi kuten mm: ammattiosastojen ilmoittelu jäsenten omat jutut sektorikohtainen tiedottaminen sektorikohtainen kaupallinen ilmoittelu kaikkinainen alakohtainen informaatio, joka ei alan ulkopuolisia kiinnosta Lehti on mahdollista kokea jäsenlähtöiseksi myös pienempien alojen työntekijöiden keskuudessa lisäämällä siihen tarpeellinen määrä sektorikohtaisia vaihtosivuja. Tabloid-formaatilla vaihtosivut on mahdollisia toteuttaa erittäin pienin kustannuksin. Lisäksi mahdollisuus ajankohtaisten asioiden käsittelyyn paranee sanomalehtityyppisten lehtien nopeampien painatusaikataulujen myötä. Tarvittaessa maksullisten tai toimituksellisten liitteiden lisääminen lehden väliin kohtuullisin kustannuksin onnistuu paremmin tabloidina. Jäsenmaksujen tasosta huolta kannettaessa tulisi ottaa lisäksi huomioon korkealaatuisen aikakausityyppisen lehden esimerkkilaskelman mukaiset noin miljoona euroa korkeammat kustannukset. Aikakausityyppisessä lehdessä on tosin mahdollista toteuttaa paremmin erittäin näyttävää kuvajournalismia. Laadukkaasta, ei ehkä yhtä näyttävästä, kuvajournalismista tosin jaetaan palkintoja myös sanomalehtikuvaajille. Uuden lehden sisältöhahmottelun mukaan syntyy helposti kuva, että ollaan tekemässä lehteä, joka on jo olemassa, eli SAK:n Palkkatyöläistä. Uudenlaista sisältöä lehdelle toisivat nimenomaan vaihtosivut, joiden välityksellä pystyttäisiin paneutumaan jäsenen työn ja työpaikan asioihin. Uuden lehden formaatin tulisi olla poikkeava, jotta lehti erottuisi muista lehdistä. Lehdessä pitäisi olla myös runsaammin uutisaineistoa. Oma kysymyksensä on, mitä ammattiliitto haluaa viestittää jäsenistölleen ja muulle ympäröivälle yhteiskunnalle julkaisemalla kalliisti tehtyä ja arvokkaan näköistä jäsenlehteä? Viestintäliiton edustajat TEAM-viestintätyöryhmässä Heikki Heikkilä Esko Keronen Erkki Järvinen

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 21. 22.11.2007 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA 2008-2010 1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä AKIn toimintaympäristönä on työmarkkinakenttä sekä kirkko laajasti ymmärrettynä,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen Prosessikoulutus seuroille Prosessikoulutuksen tavoitteena on parantaa seurojen valmiuksia suunnitella ja ohjata omaa viestintäänsä. Projekti toteutetaan vuoden

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Olipa yhdistyksen asia, kohderyhmä tai kanava mikä tahansa, viestinnässä keskeistä on yhdenmukaisuus: - yhtenäisyys

Lisätiedot

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Joroisten kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Maailmankansalainen ja media

Maailmankansalainen ja media Maailmankansalainen ja media Pirjo-Riitta Puro 14.5.2008 Sanomalehtien Liitto n. 200 jäsenlehteä joista 53 ilmestyy 4-7 kertaa viikossa joista n. 150 paikallislehteä toimialajärjestö jäsenlehtien yhteislevikki

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015

YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015 YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015 VIESTINTÄ JA YHTEIS- KUNTASUHTEET -YKSIKKÖ Vastaa koko yliopiston viestinnän kehittämisestä yhdessä

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7)

Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7) Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7) Tarjouspyyntö: Visuaalinen suunnittelu ja mainostoimistopalvelut Itä-Suomen yliopisto pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjousta yliopiston visuaalisen ilmeen suunnittelutöistä,

Lisätiedot

Arja_Tuuliniemi_20042007_verkkoaineiston hankinta

Arja_Tuuliniemi_20042007_verkkoaineiston hankinta Arja_Tuuliniemi_20042007_verkkoaineiston hankinta Ohjausjärjestelmä Jäsenorganisaation asiakkaat Tarvitsee elektronisen aineiston tarjoamaa tietoa Käyttää elektronista aineistoa tiedontarpeisiinsa Tarvitsee

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot