TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17)"

Transkriptio

1 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Työryhmän kokoonpano Tuomo Lilja Kemia, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Heikki Piskonen Metalli, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Tarja Paajanen Kemia Petteri Raito Puuliitto Jari Isokorpi Puuliitto Jussi Päiviö Rautl. Paavo Holi Sähkö Riitta Kallio Sähkö Erkki Järvinen Viestintä, varapuheenjohtaja Paula Salomaa Puuliitto, henkilöstön edustaja Pirjo Streng Kemia, sihteeri tammikuu 2008 Työryhmän työhön on osallistunut myös Timo Korpijärvi Metalli Hallinnon edustajat työryhmässä tammikuu 2008 Eero Suojanen Ilpo Sirniö Lasse Vertanen Mika Vanhatalo Timo Tukiainen Seppo Fahlström Heikki Heikkilä Esko Keronen Kemia Metalli Puu Puu Rautl. Sähkö VAAL VAAL

2 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 2 (17) YHTEENVETO Peruslähtökohta Esitykset Viestintä tukee järjestön perustavoitteiden toteutumista luovasti ja aktiivisesti. Viestinnällä on keskeinen rooli järjestöllisen toimintakyvyn luomisessa ja ylläpidossa. Viestinnän periaatteena ovat sananvapaus ja avoimuus. Liiton arvoperusta ja ilme Uuden liiton arvoperustaan ja toimintaperiaatteiden määrittely vaikuttaa kaikkiin viestinnän ratkaisuihin. Uuden liiton graafisen tunnuksen ja ilmeen suunnittelun käynnistäminen on aloitettava syksyllä 2008 ja niiden hyväksynnän jälkeen materiaalin tuottaminen. Työryhmä ehdottaa työhön päätoimista vetäjää. Jäsenlehti Lehti on yhteiskunnallinen jäsenlehti, joka kertoo jäsenten arkitodellisuudesta ja jäsenille tärkeistä asioista jäsenten työpaikalla ja vapaa-aikana. Lehti käsittelee eri jäsenryhmiä tasapuolisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Lehti on järjestön sisäisen keskustelun virittäjä ja ylläpitäjä. Lehti kertoo liiton toiminnasta, päätöksistä ja linjauksista journalistisin periaattein. Lehti toimii tiiviissä yhteistyössä kotisivuston kanssa siten, että uutismainen materiaali sijoitetaan ensisijaisesti kotisivuille. Lehti ilmestyy kertaa vuodessa aikakauslehtimuotoisena. Ensimmäinen lehti ilmestyy samalla viikolla, kun uusi liitto aloittaa toimintansa. Kesälomien jälkeen 2008 on oltava valmiudet käynnistää jatkotyö lehden suunnittelussa. Työryhmä esittää, että tähän työhön valitaan päätoiminen vetäjä. Verkkosivut Verkkosivut rakennetaan kolmen toiminta-ajatuksen pohjalta: uutismaisuus, järjestötyön modernisointi ja hajautettu ylläpito. Liiton www-sivut ovat pääsääntöisesti kaikille avoimet. Työryhmä esittää, että syksyllä 2008 valitaan päätoiminen henkilö valmistelemaan uuden liiton verkkoviestintää. Uuden liiton verkkosivut eivät ole vielä täysin valmiit Siirtymävaiheen aikana mukaan lähtevien liittojen verkkosivut ovat edelleen olemassa ja niille on linkitys uuden liiton sivuilta. Sisäinen viestintä luottamusmiehille ja muille aktiiveille hoidetaan sähköisellä uutiskirjeellä. 12 kohtaa Työryhmä on käsitellyt 12 eri kohtaa, jotka uuden liiton viestinnän suunnittelussa on otettava huomioon. Eriävä mielipide Viestintäliiton edustajat jättivät eriävän mielipiteen koskien lehteä.

3 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 3 (17) TEAM-VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Tähän raporttiin on hahmoteltu ne toimintaperiaatteet ja toiminnot, jotka tulee huomioida TEAMin viestintää rakennettaessa. Raportti on siksi osin luurankomainen. Monia kysymyksiä voidaan ratkaista vasta sen jälkeen, kun uuden liiton perustamisesta on varmuus. Viestinnällisesti keskeisiä kohtia (mm. verkkoviestintä ja lehti) on kuitenkin hahmoteltu pidemmälle ja niistä esitetään perusratkaisut. 1. Viestinnän asema TEAMissa Tukee järjestön perustavoitteiden toteutumista luovasti ja aktiivisesti. Viestintä konkretisoi TEAMin tavoitteiden ja ihmisten arjen välistä yhteyttä. Viestinnällä on keskeinen rooli järjestöllisen toimintakyvyn luomisessa ja ylläpidossa. Erityinen rooli viestinnällä on järjestön imagon, maineen ja symboliikan rakentumisessa sekä jäsenkiinnittymisen ja tunnesiteen synnyttämisessä. Tukitoiminto edunvalvonnalle Viestinnän periaatteet ja toimintatapa 1.2. Kohderyhmät Periaatteita: Sananvapaus, avoimuus Toimintatapa: Journalismiin perustuva, vastaanottajalähtöinen, joustava, osin projektimainen. Jäsenet etenkin nuoret, aktiivit, ammattiosastot, hallinto ja henkilöstö, potentiaaliset jäsenet Ruotsinkieliset ja maahanmuuttajat - kuudessa liitossa on noin ruotsinkielistä ja noin muun kielistä jäsentä Tiedotusvälineet ja suuri yleisö Sidosryhmät: mm. työnantajat, puolueet, muu ay-liike, viranomaiset 1.3. TEAM-viestintää erityisesti ohjaavat trendit TEAMin käynnistyminen, toimintakulttuurin ja rakenteiden syntyminen ja näiden suhde viestintään. Viestinnän oltava alusta lähtien aktiivisesti mukana TEAMin strategisessa suunnittelussa ja suunnitelmien toiminnallistamisessa. Työelämän murros ja globalisaatio Viestintäjärjestelmän murros (verkottuminen, viestimien käytön muutokset, reaaliaikaistuminen, yleisöjen sirpaloituminen) Jäsenkunnan rakennemuutos: Ay-liikkeen sukupolvenvaihdos, nuorentumisprosessi sekä monikulttuuristuminen.

4 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 4 (17) 2. Viestinnän vastuut ja organisointi Pääperiaatteena viestivä organisaatio, viestintävelvoitetta osoitetaan ainakin kaikkien aktiivien tasolle. Päävastuu viestinnästä on korkeimmalla johdolla. Viestintäyksikkö (toiminta-alue) on oma yksikkönsä/toiminta-alueensa. Yksikön/toiminta-alueen johtajan esimies on liiton puheenjohtaja. Myös lehden päätoimittajan esimies on liiton puheenjohtaja. Yksikön johtaja ja päätoimittaja voivat olla sama henkilö. Lehdistösuhteet ja yhteiskuntavaikuttaminen sijoitetaan puheenjohtajan/liiton johdon esikuntaan. Viestinnän koordinointiin on panostettava erittäin paljon. Viestintävaliokunnan roolina on osallistua viestintästrategian pitkän aikavälin suunnitteluun ja antaa palautetta toteutuneesta Viestintäyksikön resurssit ja työnjako Viestintätoiminnot keskitetään pääosin keskustoimistoon, mutta viestintäosaamista on myös alueilla. Sektoriasioiden seuranta on määriteltävissä viestinnän henkilökunnan tehtäväkuvissa. Nykyisten kuuden liiton viestinnässä (lehdet, verkkoviestintä, lehdistösuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, materiaalituotanto) työskentelee tällä hetkellä 25 henkilöä, joista toimitsijavakanssilla 18 henkilöä. Osa heistä eläköityy seuraavan kahden vuoden aikana. Uuden liiton viestintäyksikön henkilömäärää voidaan tässä vaiheessa hahmottaa vain karkeasti. Henkilöresurssien kohdentaminen lehteen, verkkoviestintään, lehdistösuhteisiin ja muihin toimintoihin riippuu lehden ja verkkosivujen osalta tehtävistä perusratkaisuista. Tarkemmat esitykset henkilöresursseista voidaan tehdä vasta sen jälkeen. Olennaista on se, että lehti, verkkoviestintä ja materiaalituotanto saavat riittävät resurssit toteuttamaan vahvistettuja tavoitteita. Lehdellä ja kotisivuilla on pääosin yhteinen toimitus. Viestinnässä tarvitaan nykyisen henkilökunnan lisäksi ainakin kuvatoimittaja, julkaisutoimittaja, työttömyyskassalle oma tiedottaja tai viestintä jonkun toimenkuvassa selkeästi määriteltynä. Lehden taittotyössä tarvittavat resurssit voidaan arvioida tarkkaan siinä vaiheessa, kun lehden laajuus ja ilmestymistiheys päätetään. Tähän vaikuttaa myös se, kuinka paljon graafinen suunnittelija tekee ja osallistuu liiton muun materiaalin ulkoasun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nykyiset tehtäväkuvat tulevat TEAMissa muuttumaan ja se vaatii uuden osaamisen hankkimista. Toisaalta nykyinen osaaminen voidaan hyödyntää paremmin, mikä on mahdollista ottaa huomioon resurssitarkastelussa. Lisäksi nykyisten liittojen

5 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 5 (17) 3. TEAMin imago 3.1. Tavoiteprofiili henkilökunnalle tehtävän osaamiskartoituksen tulokset tulee ottaa huomioon, kun viestinnän resursseja tarkastellaan. Nykyisten viestintään liittyvien vakanssien vapautuessa ne pitäisi täyttää. Alatyöryhmät (lehti, kotisivut, imago ja materiaalit) tarvitsevat päätoimiset vetäjät jo vuonna Näihin on perustelut ko. kohdissa raportissa. Imagon rakentamiseen voidaan ryhtyä sen jälkeen, kun liiton arvot ja toimintapolitiikan peruslinjat on määritelty. 3 4 keskeistä kohtaa: vastuullinen vaikuttaja, yhteistyöhakuinen, ihmisen puolella, avoimeen ja vuorovaikutteiseen toimintatapaan ja kulttuuriin perustuva 3.2. Sisäinen imagostrategia Ay-liikkeen sukupolvenvaihdos huomioitava, joten imagoa on mietittävä erityisesti nuorten lähtökohdista. Pitää rohkeasti etsiä uusia foorumeita. Koulu- ja oppilaitostiedottaminen on mietittävä erikseen Ulkoinen imagostrategia Tämä on mietittävä erikseen. 4. Julkisuusstrategia ja mediapolitiikka Toiminnot organisoidaan osaksi puheenjohtajan esikuntaa TEAMin julkisuusstrategia Mediayhteydet, tapaamiset, toimittajapalvelu, tiedotustilaisuudet, toimittajaseminaarit, osoitteistot, tiedotusmateriaalit Alueellinen ja paikallinen mediapolitiikka. Tämä määritellään myöhemmin Yhteiskuntavaikuttaminen Tämä määritellään myöhemmin Lehtietujärjestelmä ja UP-tuki Nykyjärjestelmät on syytä säilyttää.

6 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 6 (17) 5. Materiaalit ja graafinen ilme (muu kuin lehdet ja verkko) 5.1. Esitteet ja pr-materiaalit 5.2. Vuosikertomukset 5.3. Lomakkeet, kuoret, käyntikortit, puhelinluettelot Uusi liitto tarvitsee nimen ja tunnuksen. Liiton nimi ja tunnus kulkevat käsi kädessä. Niitä tukemaan valmistetaan graafinen ohjeisto, jonka mukaan kaikki niin keskustoimiston kuin aluetoimistojenkin tuottama materiaali ja aineisto tuotetaan. Uuden liiton graafisen ym. visuaalisen ilmeen suunnittelussa kannattaa lähteä puhtaalta pöydältä eli unohtaa nykyisten liittojen graafinen maailma. Muotokielen on oltava uudenlaista, joka kertoo uudesta liitosta. Liiton graafisen ym. visuaalisen ilmeen on tuettava valittuja arvoja ja haluttua imagoa. Ennen graafisen ilmeen suunnittelun käynnistämistä on oltava jonkinlainen tieto uuden liiton arvoista ja toimintaperiaatteista. Graafinen ilme sovelletaan myös verkkoviestinnän ratkaisuihin. Myös uuden liiton toimitilojen sisustuksen värimaailmassa graafisen ilmeen (mm. valitun värimaailman) olisi hyvä näkyä. Tunnuksen ja graafisen ilmeen suunnittelun on varattava aikaa vähintään vuosi Jatkotyö graafisen ilmeen suunnittelussa 5.2. Resurssit Tuotettavan materiaalin määrä on erittäin suuri ja sitä on oltava valmiina jo ennen uuden liiton toiminnan aloittamista. Valmistusprosessi on ajallisesti pitkä ja maksaa paljon. Tästä johtuen alkusyksystä 2008 (jos tavoite on ): - Logon ja graafisen ilmeen suunnittelu kilpailutetaan 3-4 mainostoimistolla ns. omalla riskillä. - Valinta tehdään loppuvuodesta Varsinainen suunnittelutyö käynnistyy vuoden 2008 lopulla. - Lopullinen versio tunnuksesta ja sen sovellutuksista hyväksytään keväällä Valittu toimisto tuottaa uuden liiton ensimmäiset esitemateriaalit, lomakkeet, kuoret, käyntikortit jne. loppuvuodeksi Kaikesta aineistosta tuotetaan suomen- ja ruotsinkieliset versiot. Keskeisimmistä liittoa esittelevästä, jäseneksi liittymistä käsittelevästä sekä edunvalvontaa käsittelevästä aineistosta tuotetaan versiot englanniksi, viroksi, venäjäksi, puolaksi. Muut kieliversiot harkitaan tapauskohtaisesti. Työryhmä esittää, että tunnuksen ja imagonsuunnittelun koordinointia ja yhteyksiä, materiaalituotannon koordinointia ja aineistojen tuotantoa varten valitaan päätoiminen vetäjä 2008.

7 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 7 (17) 6. Lehden konsepti: yhteiskunnallisuus ja jäsenlähtöisyys 6.1. Kohderyhmä Lehti on idealtaan yhteiskunnallinen jäsenlehti: arvopohjainen vastapaino ja haastaja yltiöyksilölliselle, elitistiselle kilpailu- ja kulutuskeskeiselle elämänmuodolle ja siihen liittyvälle julkaisukulttuurille. Yhteiskunnallisuus: Lehden missiona on luoda uskoa yhteisölliseen toimintatapaan työelämässä ja yhteiskunnassa. Mission pohjalta rakennetaan pitkäjänteisesti pohjaa edunvalvonnalle ja järjestötyölle sekä ay-aktiivien rekrytoinnille. Jäsenlehti: Lehti kertoo jäsenten arkitodellisuudesta ja jäsenille tärkeistä asioista jäsenten työpaikoilla ja vapaa-aikana. Lehti tarkastelee yhteiskuntaa ja maailmaa jäsenten silmin ja kokemuksena. Lehti kertoo, mitä isot yhteiskunnalliset päätökset merkitsevät jäsenten arjessa. Lehti on järjestön sisäisen keskustelun virittäjä ja ylläpitäjä. Lehti kertoo liiton toiminnasta, päätöksistä ja linjauksista journalistisin periaattein. Toimintatapa: Lehti toimii tiiviissä yhteistyössä kotisivuston kanssa siten, että uutismainen materiaali sijoitetaan ensisijaisesti kotisivuille. Silti lehdessäkin on uutismaista materiaalia, kuitenkin lyhyesti. Viittauksia kotisivuille käytetään systemaattisesti. Lehti panostaa korkeatasoiseen kuvajournalismiin ja mieltää erityistehtäväkseen dokumentoida jäsenten työtä. Lehdellä ja kotisivuilla on pääosin yhteinen toimitus. Lehti ilmestyy kertaa vuodessa aikakauslehtikoossa. Ensimmäinen lehti ilmestyy samalla viikolla, kun uusi liitto aloittaa toimintansa. Lylyn raportista poiketen työryhmä esittää, että lehti ei sisällä sektorikohtaisia liitesivuja. Erityistilanteissa (esimerkiksi työtaistelu, kiperä neuvottelutilanne) sektorikohtaisia liitesivuja voidaan julkaista. Sektorikohtaisen aineiston seuranta ja käyttö lehdessä tapahtuu journalistisin periaattein. Jäsenet ja heidän työpaikkansa eri sopimussektoreilla sekä laajempien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutukset jäseniin ja työpaikkoihin ovat lehden sisällön keskeinen osa. Lehti on jäsenistön näköinen. Ammattiosastojen kokousilmoitusten ja tapahtumailmoitusten julkaiseminen vie lehdestä useita sivuja (1200 ammattiosastoa). Nykyisissä liittojen lehdissä määrät ovat huomattavia ja suhde määrän/lehden/osastojen lukumäärän välillä on samankaltainen. Ilmoitukset keskittyvät kevääseen ja syksyyn, kun osastot pitävät vuosikokouksensa. Nykyisin yksittäisessä lehdessä on noina aikoina 2-3 sivua kokousilmoituksia. Ilmoitukset ottavat noin 2-4 prosenttia lehtien vuotuisesta sivumäärästä. Ammattiosastoissa lehti koetaan tärkeäksi tiedotuskanavaksi. Jatkotyössä selvitetään, miten lehti voi ammattiosastojen ilmoituksia julkaista. Jäsenet tasavertaisesti sopimusalasta yms. riippumatta.

8 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 8 (17) 6.2. Sisältölinjaukset 6.3. Muoto Lehden sisällöstä vastaa lainsäädännön mukaan lehden päätoimittaja. Lehdessä on ruotsinkieliset sivut. Lehti käsittelee eri jäsenryhmiä (mm. sopimusalat, ammattialat, maantieteellinen sijainti, kielivähemmistöt) tasapuolisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Edellä hahmoteltua konseptia vasten tarkisteltuna lehden tarkoituksenmukaisin muoto on aikakauslehti. Nykyisten kuuden lehden painokustannukset ovat yhteensä euroa ja postituskulut euroa eli yhteensä euroa. Työryhmä hankki syksyllä 2007 hintavertailuja aikakauslehdestä ja tabloidista (painos , 16 numeroa vuodessa, aikakauslehden ja tabloidin painopinta-alat ovat eri sivumäärillä vertailukelpoiset). Aikakauslehti (malli Ahjo) - 48 sivua: painatus euroa, postitus euroa (yht e) - 64 sivua: painatus euroa, postitus euroa (yht e) Tabloid (4-värinen) - 24-sivua: painatus euroa, postitus euroa (yht e) - 32-sivua: painatus euroa, postitus euroa (yht e) Lylyn raportissa esittämän joka toinen viikko ilmestyvän (ilman sektorikohtaisia vaihtosivuja) aikakauslehden kustannukset olisivat 48-sivuisena painatus ja postitus yhteen laskien euroa ja 64-sivuisena euroa Suhde Palkkatyöläiseen ja Löntagareniin 6.5. Osoitteistot Tämä on selvitettävä jatkotyössä. Jäsenrekisteriin pohjautuvan lehden osoitteiston on toimittava 100-prosenttisesti ja oltava valmiina hyvissä ajoin, jotta valittavan kirjapainon kanssa voidaan testata toimivuus. Jäsenosoitteiston ohella on kohtuullisen suuri joukko ns. vapaakappaleita (tiedotusvälineet, yhteistyötahot yms). Tämä osoitteisto on liitettävä postitusosoitteistoon. Nykyisillä lehdillä on omien periaatteiden mukaisesti muotoutuneet vapaakappalekäytännöt. Uusi lehti luo omat periaatteensa.

9 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 9 (17) 6.6. Ilmoitushankinta 6.7. Avustajat Lehden tulorakennetta ei voi rakentaa ilmoitustulojen varaan. Työryhmä on selvittänyt nykyisten lehtien ilmoitustuotot, jotka ovat yhteensä euroa. Nykyisistä ilmoitustuotoista osa voi jäädä pois kohderyhmän muuttuessa laajemmaksi tai siksi, että nykyisin samat suuret ilmoittajat ovat mukana kaikissa tai osassa nykyisistä lehdistä. Toisaalta ilmoitustuloja voi jossain määrin tuoda lisää lehden suuri levikki. Lehti/liitto solmii ilmoitusmyynnistä sopimuksen alan yrityksen kanssa. Sopimus on solmittava hyvissä ajoin (alkuvuosi 2009), jotta lehteä voi myydä silloin kun ilmoittajat seuraavan vuoden (esimerkiksi vuoden 2010) kampanjoitaan suunnittelevat. Lehti julkaisee ilmoituksia, jotka eivät ole vastoin liiton arvoja ja toimintaperiaatteita. Lehti käyttää ammattitaitoisia freelancetoimittajia ja valokuvaajia, joita varten lehden avustajabudjetin on oltava riittävä. Työryhmä on tehnyt yhteenvedon nykyisistä avustajabudjeteista, jotka ovat yhteensä euroa. Ulkopuolisten avustajien käyttäminen tuo vaihtelua lehden juttuihin ja mm. mahdollistaa joihinkin teemoihin syvällisesti perehtyneiden toimittajien käyttämisen. Ulkopuoliset avustajat lisäävät myös mahdollisuuksia tehdä juttuja tasapuolisesti eri puolilta maata Jatkotyö lehden suunnittelussa Kesälomien jälkeen 2008 on oltava valmiudet käynnistää jatkotyö lehden suunnittelussa. Ensimmäinen lehti ilmestyy samalla viikolla, kun uusi liitto aloittaa toimintansa. Tämä tarkoittaa mm. (jos tavoite on ) - Lehden konsepti määritellään tarkemmin syksyllä 2008: mm. lukijan määrittely, sisältörakenteet, juttutyypit, ulkoasu, lehden muoto. - Tässä lehtikonseptin täsmentämisessä käytetään ulkopuolisena apuna IADE:n aikakauslehtityön kouluttajia (IADE on Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun yhteinen luovien alojen koulutusja kehittämisinstituutti). - Syksyllä 2008 on voitava pyytää painotarjoukset kirjapainoilta ja tehdä viimeistään alkuvuodesta 2009 painatussopimukset. - Ilmoitusmyynnistä on käynnistettävä neuvottelut syksyllä Ammattiosastojen ilmoitusten julkaiseminen selvitetään. Resurssien osalta työryhmän ehdotus on, että tähän työhön valitaan päätoiminen vetäjä. Resurssien osalta aikataulu tarkoittaa myös sitä, että nykyisten lehtien toimittajat tekevät vuoden 2009 syksyllä käytännössä kahta lehteä samanaikaisesti vanhaa ja uutta. Osa tekee siihen liittyen valmistelutyötä jo keväällä 2009.

10 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 10 (17) 7. Verkkoviestintä ja sähköinen viestintä Nykyisen kuuden liiton noin 1200 ammattiosastosta 206:lla on työryhmän selvityksen mukaan omat verkkosivut. Liittojen verkkosivuilta käydään lukemassa ensisijaisesti laajasti ottaen edunvalvontaa koskevaa aineistoa (mm. työehtosopimukset), jäsenyyteen liittyviä asioita, uutisia, työttömyysturvaa koskevia asioita sekä yhteystietoja. Erilaiset ajankohtaiset tilanteet (sopimusneuvottelut, työtaistelut, vaalit) nostavat kävijämääriä huomattavasti normaalista Kolme toiminta-ajatusta Kotisivut rakennetaan kolmen toiminta-ajatuksen pohjalta: Uutismaisuus, järjestötyön modernisointi ja hajautettu ylläpito. 1) Uutismaisuus uusi kanava valtakunnalliseen julkisuuteen TEAM:in toimintakenttää ja siihen vaikuttavia asioita seurataan uutismaisesti. Oman kentän tapahtumat laitetaan nopeasti, muutaman tunnin viiveellä kotisivuille. Uutena toimintamuotona kehitetään työtapa, jossa uutismaisuus linkitetään TEAMin mediapolitiikkaan: kotisivujen haastatteluista, tapahtumien kommentoinnista ja taustajutuista informoidaan mediaa. Tavoitteena on, että media oppisi käyttämään TEAM-kotisivuja uutislähteenä. Mikäli tämä saadaan toimimaan, TEAM tarjoaa jäsenille ja työpaikoille uuden kanavan valtakunnalliseen julkisuuteen. Hankitaan valmiudet liikkuvan kuvan välittämiseen. 2) Järjestö- ja edunvalvontatyön modernisointi verkon kautta Toisena pääperiaatteena on verkko työväentalona -ajattelu, mikä tarkoittaa, että verkko olisi uudenlainen, kunnianhimoisesti toteutettu, vuorovaikutteinen järjestö- ja edunvalvontatyön foorumi. Missiona on järjestötyön modernisointi. Verkon pitää pystyä tukemaan järjestö- ja edunvalvontatyötä nykyistä paljon tehokkaammin. Kotisivut toimivat lisäksi palvelupisteenä, josta voi hakea tietoa ja ilmoittautua tilaisuuksiin sekä arkistona. On etsittävä innovatiivisia ratkaisuja mm. kokousten ja valmistelutyön järjestämiseen verkossa. "Verkko työväentalona" ajatuksen kehittäminen ja toteutus tarkoittaa uudenlaisen toiminnon/tehtäväkuvan luomista viestinnän, järjestötoiminnan ja edunvalvonnan välillä. Nykyisissä liitoissa siihen ei ole nyt olemassa olevia resursseja. Tämän toiminnon luonteva sijainti olisi järjestötoiminta, jolloin sen kytkös liiton perustoimintoihin olisi vahva. 3) Ylläpidon hajautus Sivuston päivittäistä ylläpitoa vastuutetaan alueorganisaatiolle, sektoreille sekä osastoille, esim. koulutus, järjestötyö, edunvalvonta. Tämä edellyttää päivittäjien koulutusta ja sitä että päivitysperiaatteista on selkeät ohjeet ja pelisäännöt. Ylläpidon tukitoiminnot tilataan verkkosivuston julkaisujärjestelmän toimittajalta. Kotisivujen rakentamisessa täytyy olla tiiviissä yhteistyössä järjestö- ja atk-asioita pohtivien työryhmien kanssa.

11 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 11 (17) Verkkosivujen sisältö Aikataulu 7.2. Ekstranet Liiton www-sivut ovat pääsääntöisesti kaikille avoimet. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että liiton solmimat työehtosopimukset ovat liiton sivuilta myös järjestäytymättömien työntekijöiden ja työnantajien luettavissa. Liiton verkkosivujen sisältö koostuu edellä kuvatusti uutisista sekä jäsenten kannalta olennaisesta informaatiosta. Tällaista informaatiota ovat mm. liiton solmimat työehtosopimukset, työsuojeluasiat, muut edunvalvonta-asiat, jäsenyyteen liittyvät asiat, sähköinen liittymismahdollisuus, koulutus, ammatilliset asiat, kansainvälisyys, yhteystiedot, tapahtumat, ilmoittautumismahdollisuudet, jäsenlehti. Liiton verkkosivujen uutisosio toimitetaan journalististen periaatteiden mukaisesti. Sivut rakennetaan niin, että vierailija tietää koko ajan olevansa liiton sivuilla, mutta että hän löytää sieltä helposti myös oman sopimusalansa/-sektorinsa asiat. Kotisivuja voidaan käyttää ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja säilyttämiseen. Liiton verkkosivujen kieliversiot - suomi (peruskieli) - ruotsi (kaikki keskeinen aineisto, myös uutisosio keskeisimmiltä osiltaan, mikä edellyttää käännöspalvelujen nopeaa saatavuutta) - englanti (liiton esittely, edunvalvonta, liittyminen) - venäjä (liiton esittely, edunvalvonta, liittyminen) - muut kieliversiot harkinnan mukaan Sivuilla ei julkaista mainoksia. Uusien kotisivujen arkkitehtuurin rakentaminen, sisältöjen luominen, visuaaliset ja tekniset ratkaisut ovat sellaisia, että aikataulu on erittäin haastava. Sen vuoksi uuden liiton verkkosivut eivät ole vielä täysin valmiit Siirtymävaiheen aikana mukaan lähtevien liittojen verkkosivut ovat edelleen olemassa ja niille on linkitys uuden liiton sivuilta. Uuden liiton verkkosivut rakennetaan asteittain. Ekstranet tarkoittaa jäsenille suunnattua, kirjautumisen vaativaa verkkoa. Ekstranetin käytöstä ja tarpeesta on syytä tehdä laadullinen haastattelututkimus. Se on tarpeen tehdä ennen kuin rakennetaan kirjautumista edellyttävä jäsenten verkko, koska käsitykset sen tarpeellisuudesta ovat osittain ristiriitaisia. Ekstranetin käyttöönotto edellyttää, että jäsenrekisterijärjestelmän perusratkaisut ovat tiedossa. Ekstranetin kirjautumisjärjestelmä keskustelee jäsenrekisterijärjestelmän kanssa.

12 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 12 (17) 7.3. Intranet 7.4 Verkkolehti 7.5. Sähköpostit 7.6. Mobiiliviestintä 7.7. Sähköinen uutiskirje Intranet tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisiin työtapoihin koko organisaatiossa ja sen hallinnossa. Intranet rakennetaan uudenlaisella tekniikalla, jonka ydin on vuorovaikutteisuudessa. TEAMin jokainen työntekijä on myös intranetin sisällöntuottaja. Intranetistä tulee uuden liiton henkilökunnan tärkein työkalu. Lähtökohtia intranetin luomisessa ovat: - tiedon löytämisen ja hyödyntämisen tehokkuus - työyhteisöjen uudenlainen viestintä ja tiedon jakaminen sisäverkossa - erilaisten työyhteisöjen, erityisesti alueellisten toimipisteiden tarpeet - henkilökunnan yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys - hiljaisen tiedon siirto ja tallentaminen Koska Intranetin rakentaminen aloitetaan (lähes) nollasta, on tarpeiden arviointi ja sisällön ja järjestelmän vaativaa ja vie aikaa. Intranetin kehittäminen ja käyttöönotto tapahtuu asteittain TEAMin aloitettua toimintansa. Ensimmäinen julkaisu on käytössä vuosi TEAM:in aloittamisen jälkeen ja kehittäminen on sen jälkeen jatkuva prosessi. Intranetin rakentaminen ja ylläpito jatkossa edellyttää tiivistä yhteistyötä henkilöstöhallinnon ja atk:n kanssa. Liiton aloittaessa toimintansa sillä on oltava johonkin nykyiseen olemassa olevaan toimistojärjestelmään perustuva sisäinen työkalu. Toistaiseksi ei suunnitella erillistä verkkolehteä, vaan liiton sivut toimivat edellä kuvatulla tavalla uutissivuina. Sähköpostien hyödyntäminen liiton sisäisessä viestinnässä edellyttää ajan tasalla olevaa ja helppokäyttöistä sähköpostiosoitteistoa aktiiveista. Jatkotyössä selvitetään erilaiset vaihtoehdot ja mahdollisuudet sähköiseen jäsenviestintään. Matkapuhelinten jatkuva kehittyminen ja käyttömahdollisuuksien monipuolistuminen tarjoavat mahdollisuuksia myös ammattiyhdistysliikkeen viestintään. Joittenkin liittojen menestyksekkäästi hyödyntämä tekstiviestien käyttö esimerkiksi neuvottelutilanteissa vaatii matkapuhelinnumerot poimivan järjestelmän käyttöönottopäätöstä. Luottamustehtävissä toimiville (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, ammattiosastot, ammattiosastojen toimihenkilöt ym) sisäinen viestintä hoidetaan

13 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 13 (17) säännöllisesti ja tarpeen mukaan ilmestyvällä (mahdollisesti myös eri kohderyhmille kohdennetuilla) sähköisillä uutiskirjeillä. Kirjeen liitteinä voidaan toimittaa erilaisia tiedostoja. Tälle ryhmälle ei tehdä erillistä painettua luottamusmieslehteä. Uutiskirje on nopea työkalu. Sen vaatima tekniikka hankitaan verkkosivuratkaisun toimittajalta. Myöhemmin ratkaistaan erikseen, luodaanko lisäksi yleinen uutiskirje, jonka kuka tahansa voi tilata liiton verkkosivujen kautta Jatkotyö verkkoviestinnän suunnittelussa 1) Kartoitetaan nykyisten sivujen sisällöt ja tekniset ratkaisut syksyllä Samalla kootaan kehittämistarpeita ja täsmennetään uuden liiton verkkosivujen toimintaajatusta (7.1.) ja tehdään ensimmäiset sivustosuunnitelmat. 2) Kotisivujen ja muun verkkoviestinnän julkaisujärjestelmän ja muiden järjestelmien toimittaja kilpailutetaan. Pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuva järjestelmätoimittaja valitaan vuonna 2009, jotta käytännön suunnittelu- ja toteutustyö voidaan aloittaa. Sisällön ja etenkin erilaisten "verkko työväentalona" ajattelun mukaisten toimintojen kehittäminen vie aikaa ja edellyttää tiivistä yhteistyötä järjestelmätoimittajan sekä liiton edunvalvonnan, järjestö- ja koulutustoiminnan ja atk-asioista vastaavien henkilöiden kanssa. Ennen sivuston julkaisua tarvitaan myös mm. käytettävyystestejä ja prototyyppien testausta. 3) Liiton visuaalinen ilme sovelletaan verkkoviestinnän ratkaisuihin yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. 4) Selvitetään yhteistyö työttömyyskassaprojektin kanssa sekä se, ottaako uusi kassa käyttöönsä omat verkkosivunsa, joiden kautta työttömyyskassapalvelut ovat saatavissa. 5) Laaditaan suunnitelma siitä, miten siirtymävaihe nykyisten liittojen sivuilta uuden liiton sivuille hoidetaan. 6) Kun verkkosivujen päivitys perustuu hajautukseen, edellyttää se siihen osallistuvan henkilökunnan kouluttamista. Verkkoviestintä ei ole koskaan valmista. Se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja arviointia uusien verkkoviestinnän keinojen ja verkkoyhteisötoimintojen soveltuvuudesta ammattiyhdistystoimintaan. Kaikkea nyt suunniteltua ei ole mahdollista toteuttaa heti uuden liiton aloittaessa toimintansa. Uuden liiton verkkosivut eivät ole vielä täysin valmiit Siirtymävaiheen aikana mukaan lähtevien liittojen verkkosivut ovat edelleen olemassa ja niille on linkitys uuden liiton sivuilta. Uuden liiton verkkosivut rakennetaan asteittain. Resurssien osalta työryhmä esittää, että syksyllä 2008 valitaan päätoiminen henkilö valmistelemaan uuden liiton verkkoviestintää.

14 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 14 (17) Resurssien osalta aikataulu tarkoittaa myös sitä, että nykyisin liittojen verkkoviestintää hoitavat tekevät vuoden aikana käytännössä kahta työtä samanaikaisesti ylläpitävät vanhoja verkkosivuja sekä suunnittelevat ja toteuttavat uutta. 8. Työttömyyskassan viestintä 9. Kriisiviestintä Yhdessä työttömyyskassaprojektin kanssa luodaan uudelle työttömyyskassalle viestintästrategia sekä liiton ilmettä noudattava graafinen ohjeisto. Työttömyyskassa tarvitsee oman tiedottajan joko päätoimisena (joka vastaisi myös kassan verkkoviestinnästä) tai viestintä osana jonkun tehtäväkuvaa. Työttömyyskassan omien verkkosivujen tarve selvitetään yhdessä työttömyyskassaprojektin kanssa Sopimustiedottamisen konsepti 10. Viestintäkoulutus Sopimusneuvotteluja ja lakkotilanteita varten luodaan viestintäkäytännöt, jotta kaikki tietävät miten kulloinkin toimia. Sopimussektorit koulutetaan erityisesti näiden tilanteiden vaatimaa viestintää varten Alueorganisaatio Sektorit Aktiivien viestintäkoulutus Johdon ja asiantuntijoiden viestintätaidot Viestintäyksikön työntekijöiden ammatilliset valmiudet Viestintäkoulutus on osa henkilöstökoulutusta. Alueiden ja sopimussektorien viestintätehtäviä hoitavat henkilöt koulutetaan erikseen. Johdolle ja asiantuntijoille tehdään erillinen viestintäkoulutussuunnitelma. 11. Kansainvälinen tiedotus Suunnitellaan erikseen kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Kansainvälinen tiedotus tässä yhteydessä tarkoittaa järjestötason tiedotusta liitosta kansainvälisiin ja veljesjärjestöihin sekä niistä liittoon. Kansainvälisessä tiedotuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia kansainvälisten sihteeristöjen ja veljesliittojen tiedottajaverkostoja. 12. Markkinointi, sponsorointi Mainoskampanjat eri kohderyhmille Sponsorointi ja ilmoitustuki Mainosmateriaalit

15 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 15 (17) Näistä tehdään vuosittaiset linjapäätökset yhdessä talouden kanssa. Linjaukset perustuvat liiton toiminnan periaatteisiin ja vuosittaisiin painopisteisiin. 13. Plussat ja miinukset TEAM-liittoprojektissa viestinnän näkökulmasta On huomattava, että plussat ja miinukset ovat painoarvoltaan erilaisia. PLUSSAT + Yleisellä tasolla - yhdistää resursseja - mahdollistaa uudenlaisen tekemisen ja osaamisen hyödyntämisen - antaa mahdollisuuden nykyistä avoimempaan keskustelu- ja toimintakulttuuriin - antaa mahdollisuuden imagon nostamiseen - antaa mahdollisuuden yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääntymiseen Jäsenlehti - mahdollisuus uudenlaiseen, journalistisesti kunnianhimoiseen jäsenlehteen, joka on ison liiton laajalevikkinen lehti ja näin ollen paljon ulkopuolellakin seurattu - painoarvoltaan maan merkittävän ammattiliittolehti - yhdistää eri ammattialoilla toimivia - lisää yhteiskunnallista tietoisuutta, jos asiat osataan viedä lähellä jäsentä - osalle ilmestymismäärät lisääntyvät ja lehti on huomattavasti isompi kuin nyt - kaikki saavat sivumäärällisesti enemmän kuin nyt Verkkoviestintä - mahdollisuus kehittää uudenlaisia verkkoviestinnän toimintamuotoja ammattiyhdistysliikkeen käyttöön - luo paikallisille toimijoille valtakunnallista julkisuutta - levittää paikallisten toimijoiden näkemyksiä myös muihin tiedotusvälineisiin - saavuttaa kymmeniä tuhansia aktiiveja nopeasti MIINUKSET Yleisellä tasolla - kustannukset alkuvaiheessa huomattavat, eivätkä ne pienene jatkossakaan nykyisistä yhteenlasketuista kustannuksista - julkisuus ei välttämättä lisäänny suhteessa nykyisin kuuden liiton saamaan julkisuuteen - julkisuuden hallinta voi olla vaikeampaa - uuden lehden ja uuden verkkosivuston käynnistäminen vievät olemassa olevista henkilöresursseja melkoisesti, vaikka niiden vetämiseen valittaisiinkin päätoimiset henkilöt Jäsenlehti - oman ammattialan asioiden käsittely jää vähäisemmälle kuin nykyisissä lehdissä

16 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 16 (17) - erilaisten toimituskulttuurien ja lehtisisältöjen tuottama perinne katkeaa: mm. lehdet käsittelevät kovin eri tavoin ammattiosastojen järjestämiä tapahtumia (toisissa paljon, toisissa pääsääntöisesti ei lainkaan) - yhden liiton jäsenille lehti tulee harvemmin Verkkoviestintä - oman sopimusalan asiat eivät päällimmäisenä vaan osana kokonaisuutta

17 TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 17 (17) ERIÄVÄ MIELIPIDE VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIIN Viestintäliiton jäsenistö pitää tärkeänä tulevan lehden jäsenlähtöisyyttä. Tavoitteena tulee olla kertoa jäsenten arkitodellisuudesta ja jäsenille tärkeistä asioista jäsenten työpaikalla ja vapaa-aikana. Lehden kohderyhmänä ammattiosastot ja ennen kaikkea jäsenet ovat etusijalla. Jäsenet ja heidän työpaikkansa eri sopimussektoreilla sekä laajempien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutukset jäseniin ja työpaikkoihin ovat lehden sisällön keskeinen osa. Myös monissa ammattiosastoissa lehti koetaan tärkeäksi tiedotuskanavaksi. Tavoitteet saadaan toteutetuksi sisällyttämällä lehteen Lylyn raportin mukaisesti sektorikohtaiset vaihtosivut. Sektorikohtaisilla sivuilla mahdollistetaan monia jäsenistön kaipaamia asioita, joilla lehti koetaan enemmän omaksi kuten mm: ammattiosastojen ilmoittelu jäsenten omat jutut sektorikohtainen tiedottaminen sektorikohtainen kaupallinen ilmoittelu kaikkinainen alakohtainen informaatio, joka ei alan ulkopuolisia kiinnosta Lehti on mahdollista kokea jäsenlähtöiseksi myös pienempien alojen työntekijöiden keskuudessa lisäämällä siihen tarpeellinen määrä sektorikohtaisia vaihtosivuja. Tabloid-formaatilla vaihtosivut on mahdollisia toteuttaa erittäin pienin kustannuksin. Lisäksi mahdollisuus ajankohtaisten asioiden käsittelyyn paranee sanomalehtityyppisten lehtien nopeampien painatusaikataulujen myötä. Tarvittaessa maksullisten tai toimituksellisten liitteiden lisääminen lehden väliin kohtuullisin kustannuksin onnistuu paremmin tabloidina. Jäsenmaksujen tasosta huolta kannettaessa tulisi ottaa lisäksi huomioon korkealaatuisen aikakausityyppisen lehden esimerkkilaskelman mukaiset noin miljoona euroa korkeammat kustannukset. Aikakausityyppisessä lehdessä on tosin mahdollista toteuttaa paremmin erittäin näyttävää kuvajournalismia. Laadukkaasta, ei ehkä yhtä näyttävästä, kuvajournalismista tosin jaetaan palkintoja myös sanomalehtikuvaajille. Uuden lehden sisältöhahmottelun mukaan syntyy helposti kuva, että ollaan tekemässä lehteä, joka on jo olemassa, eli SAK:n Palkkatyöläistä. Uudenlaista sisältöä lehdelle toisivat nimenomaan vaihtosivut, joiden välityksellä pystyttäisiin paneutumaan jäsenen työn ja työpaikan asioihin. Uuden lehden formaatin tulisi olla poikkeava, jotta lehti erottuisi muista lehdistä. Lehdessä pitäisi olla myös runsaammin uutisaineistoa. Oma kysymyksensä on, mitä ammattiliitto haluaa viestittää jäsenistölleen ja muulle ympäröivälle yhteiskunnalle julkaisemalla kalliisti tehtyä ja arvokkaan näköistä jäsenlehteä? Viestintäliiton edustajat TEAM-viestintätyöryhmässä Heikki Heikkilä Esko Keronen Erkki Järvinen

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7)

Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7) Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7) Tarjouspyyntö: Visuaalinen suunnittelu ja mainostoimistopalvelut Itä-Suomen yliopisto pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjousta yliopiston visuaalisen ilmeen suunnittelutöistä,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot