Loppuraportti: verkkokaupan ja kaupan logistiikan liiketoimintaselvityksen tuottaminen Keuruun seudulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti: verkkokaupan ja kaupan logistiikan liiketoimintaselvityksen tuottaminen Keuruun seudulle"

Transkriptio

1 Loppuraportti: verkkokaupan ja kaupan logistiikan liiketoimintaselvityksen tuottaminen Keuruun seudulle 1

2 Taustatietoja Toimeksianto Yhteenveto toimenpiteistä Keuruun seudun yritysten tarvekartoitus Verkkokauppa alan asiakaspalveluyritysten kartoitus ja kontaktointi Konesalipalvelut Verkkokaupan logistiikan ja palveluvarastoliiketoiminnan kehittäminen Yhteenveto ja suositellut jatkotoimenpiteet LIITTEET 2

3 Taustatietoja Keuruun seutu menettää puolustusvoimauudistuksen myötä noin 300 työpaikkaa, kun Keuruun varuskunta lakkautetaan vuoden 2014 lopussa. Keski Suomen liiton ja Keuruun kaupungin rahoittamaan Invest in Keuruu TYÖ hankkeeseen varatuilla ostopalveluilla teetetään selvityksiä uusien toimintojen kartoittamiseksi. Keuruun seudun sijainti on keskeinen. Logistisesti hyväksi sijaintipaikakseen Keuruun ovat jo aiemmin valinneet mm. Kirjavälitys Oy, Reka Kaapeli Oy ja Otavan Kirjapaino Oy. Varuskunnan lakkauttaminen vapauttaa paljon erikokoisia logistiikkakäyttöönkin soveltuvia tiloja yhtenäiseltä alueelta, jossa infrastruktuuri on jo valmiina. Varuskunnasta vapautuu kokeneita varastointialan ammattilaisia. Keuruulle on hyvät tie ja rautatieyhteydet. Keuruulla toimii paikallinen mainos, media ja graafisen alan yritysten palveluverkosto. Keuruun seutukunta (Keuruu ja Multia) on nimetty varuskunnan lakkauttamisesta johtuen valtion erityistoimien tukialueeksi vuosiksi Tukialueella yritysten investointi ja kehityshankkeita voidaan tukea lakisääteisillä maksimiprosenteilla. Invest in Keuruu TYÖ hankkeen tavoitteena on synnyttää Keuruun seudulle verkkokaupan ja kaupan logistiikan liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tämän tavoitteen edistämiseksi Keulink järjesti tarjouskilpailun tavoitetta tukevien asiantuntijapalveluiden hankinnasta. Selvityksen toteuttajaksi valittiin Gelo Oy. Selvityksen parissa työskentelivät verkkokaupan asiantuntija Tero Lahtinen ja logistiikan asiantuntija Petri Huitti. Toimeksianto Toimeksiannon tehtävänä oli selvittää 1. edellytykset perustaa verkkokaupan toimintoja Keuruun seudulle 2. Samalla tutkia edellytyksiä perustaa muuta kaupan alan logistiikkatoimintaa Keuruun seudulle. 3

4 Työn tuloksen tavoitteena oli Koota toimijat ja edellytykset niin, että Keuruun seudulle perustetaan uutta verkkokaupan ja kaupan logistiikan liiketoimintaa Tuottaa laadultaan ja laajuudeltaan sellainen selvitysaineisto, jota toimijat voivat käyttää hyväkseen esimerkiksi hakiessaan rahoitusta investoinnin toteuttamiseen. On käynnistetty neuvottelut seutukunnalle sijoittumista harkitsevien verkkokaupan ja kaupan logistiikan yritysten kanssa sekä mahdollisesti myös muiden alojen yritysten kanssa. Yhteenveto toimenpiteistä Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi olivat Paikallisten yritysten haastattelu ja tarvekartoitus, yhteensä 38 kontaktoitua yritystä. Verkkokauppa alan toimijoiden kontaktointi, kartoitus heidän laajentumistarpeistaan sekä mahdollisuuksista sijoittaa toimintaa Keuruulle. Kontaktoitu 10 asiakaspalveluyritystä sekä 10 logistiikka alan yritystä. Konkreettiset toimenpiteet Keuruun yhteisen verkkokauppahankkeen kartoittamiseksi, suunnittelemiseksi sekä toiminnan aloittamiseksi. Lisäksi järjestettiin hankkeen esittely ja keskustelutilaisuus paikallisille yrittäjille Kaupan keskus Keuruu kokouksen yhteydessä sekä työpaja verkkoliiketoiminnan mahdollisuuksista. Esittelytilaisuuteen osallistui noin 20 henkeä Keulinkista, yrityksistä ja lehdistöstä. Työpajassa oli mukana 5 yritystä. 4

5 Kuva1:Suur Keuruuntekemäjuttuesittelytilaisuudesta. Keuruun seudun yritysten tarvekartoitus Toimeksiannontiimoiltaoltiinyhteydessälukuisiinpaikallisiinyrityksiin.Listakontaktoiduista yrityksistäonliitteenä.yhteensäkontaktoitiin37yritystäkeuruultataimultialtasekälisäksi yksikeuruullesijoittautumistaharkitseva. Kontaktointienperusteellaselvitettiintarkemmin Paikallistenyritystenmahdollisuuttamuodostaahoukuttelevaasikaskunta paikkakunnallesijoittuvallelogistiikka alantoimijalle Verkkokaupanlogistiikanjapalveluvarastoliiketoiminnankehittämistä Outlet tyyppisenmyymälänmahdollisuuksia 5

6 Verkkokauppa-alan asiakaspalveluyritysten kartoitus ja kontaktointi Verkkokauppa alan toimijoista eniten työllistäviä ovat verkkokaupan asiakaspalvelua ja logistiikkapalveluita tarjoavat yritykset. Yritysten kontaktointi keskittyi näihin toimijoihin. Logistiikkapalveluista kiinnostavimmiksi arvioitiin korkeamman jalostusarvon palveluita, kuten palveluvarastoa, tarjoavat yritykset. Muita merkittäviä verkkokauppa alan toimijoita ovat verkkokaupoille teknisiä ratkaisuja tarjoavat yritykset. Nämä yritykset tarvitsevat erikoistunutta ICT alan henkilökuntaa, jota emme katso olevan riittävissä määrin tarjolla Keuruun seudulla, jotta seutukunta olisi alan yrityksille tämän takia houkutteleva paikka perustaa uusia toimipaikkoja. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteivätkö yksittäiset alan osaajat voisi työllistyä alan yrityksiin esimerkiksi etätyömahdollisuusia hyödyntäen. Palveluvarastojen houkutteleminen Keuruun seudulle osoittautui haastavaksi. Monet alan yritykset ovat keskittäneet toimintansa Viroon halvempien kustannusten perässä. Potentiaalia nähtiin paikallisia yrittijiä palvelevassa palveluvarastotoiminnassa. Tätä on käsitelty tarkemmin raportin osassa palveluvarastoliiketoiminnan kehittäminen sekä liiketoimintasuunnitelmassa. Hankkeen osana kontaktoitiin keskeiset suomalaiset verkkokaupan asiakaspalveluun erikoistuneet tai sitä merkittävässä määrin muun liiketoiminnan ohessa tarjoavat yritykset. Lista yrityksistä ja kontaktoinnissa saadut vastaukset ovat liitteenä. Asiakaspalvelurityksiä kontaktoitiin 10 ja logistiikkapalvelurityksiä samoin 10. Kontaktoinnin tuloksena ei löytynyt yritystä, joilla olisi välitöntä laajentumisstarvetta Keuruun seudulle. Yritykset toivat esiin mm. tämän hetkisen heikon taloutilanteen laajentumisen esteenä. Kontaktoinnissa kuitenkin identifioitiin useita toimijoita, joilla saattaa myöhemmin tulla tarvetta laajentua uusille paikkakunnille ja jotka pitivät Keuruuta hyvin potentiaalisena paikkakuntana. Suosittelemme tilanteen seuraamista ja yritysten uudelleen kontaktointia esimerkiksi puolen vuoden välein. 6

7 Konesalipalvelut Hankkeen kuluessa nousi esille Keuruun tarjoamat hyvät mahdollisuudet konesaliliiketoimintaa (hosting palvelut) harjoittaville yrityksille. Konesaliyritysten toiminta vaatii turvaluokiteltuja tiloja, luotettavia ja varmennettuja tietoliikenneyhteyksiä ja varmennettua sähkönsyöttää. Entiset Puolustusvoimien tilat täyttävät nämä vaatimukset erinomaisesti. Puolustusvoimilta vapautuneita tiloja onkin aikaisemminkin muunnettu konesalikäyttöön Ulvilassa (Ficolo Oy). Sarakallio Kiinteistöjen kanssa käydyn keskustelun perusteella Keuruun varuskuntaan pyritään saamaan konesalitoimintaa. Varuskunnassa on joko valmiina tai pienin kustannuksin remontoitavissa turvaluokitukset täyttäviä tiloja. Varuskunnan alueelle on valokuituyhteydet kolmesta eri yhtiöstä. Varavoimaratkaisuja on saatavina mm. Keuruulla sijaitsevan Machinery Oy:n toimipisteen kautta. Selvityksen piirissä on kartoitettu varuskunnan tilojen soveltuvuutta konesaliliiketoimintaan yhteistyössä Sarakallio Kiinteistöjen kanssa. Konesaliliiketoiminnan houkuttelemiseksi alueelle on otettu yhteyttä johtaviin konesalien suunnittelupalveluja tarjoaviin yrityksiin ja tiedotettu heitä Keuruulla olevista mahdollisuuksista. Konesaliliiketoiminnan syvällisen arvioinnin ja muiden toimenpiteiden on katsottu olevan selvityksen ulkopuolella. Verkkokaupan logistiikan ja palveluvarastoliiketoiminnan kehittäminen Tilanne kesällä 2014 suoritettujen Keuruun seudun verkkokaupasta kiinnostuneiden yrittäjien ja yritysten edustajien haastattelujen ja tapaamisten sekä tilanteen kartoittamisen perusteella, mm. verkkokauppaliiketoimintaa palvelevan palveluvaraston tarpeesta kysyttäessä oli seuraava: Logistiikka alan toimijoiden houkutteleminen Keuruulle vaikuttaa erittäin vaikealta Sijainti ei ole logistiikkayhtiöiden kannalta keskeinen 7

8 Alan toimijat ovat keskittyneet joko Etelä Suomeen (esim. Vantaa), palveluvarastoilla toimintaa myös halvempien kustannusten Virossa (esim. Nettivarasto). Paikallisten yritysten kiinnostus ns. yhteislogistiikkakeskukseen hyvin vähäistä, ulkopuolisten toimijoiden houkuttelu sen vuoksi haastavaa. Tämä voisi kuitenkin tarjota verkkokauppaliiketoimintamahdollisuuden laajemmin koko seudulle, myös pienyrittäjille, houkutella uusia asukkaita. Kyseessä voisi olla ns. strateginen seutuhanke jonka tarvetta ja mahdollisuuksia yrittäjät eivät vielä tunnista. Haastatteluissa pyrittiin löytämään yrityksiä, jotka voisivat muodostaa niin houkuttelevan asiakaskunnan palveluvarastoyritykselle, että heidän kannattaisi perustaa toimintaa Keuruun seudulle. Tämä osoittautui haastavaksi verkkokauppaa käyvien yritysten kokonaisuudessaan olevan niin pieniä, että kriittistä massaa ei syntynyt. Haastattelujen pohjalta havaittiin tarve luoda Keuruun seudun yrityksiä, niiden liiketoimintaa ja koko seutukuntaa palvelevalla mallilla, jolla mahdollistettaisiin verkkokauppatoiminnan aloittaminen ja laajentaminen nykyistä tehokkaammin ja riskittömämmin. Kehitetty malli kattaa: Verkkokaupan teknisen puolen: yhteiskäyttöinen verkkokauppa alusta, joka on yksittäiselle yrittäjälle helppo ja kustannustehokas ottaa käyttöön Verkkomarkkinoinnin, verkkokaupan saamisen toimimaan tehokkaana myyntikanavana Logistisen ratkaisun, joka on tehokkaasti käyttöönotettavissa, skaalautuu eri voluumeihin ja on kustannustehokas. Malli ja siihen liittyvät kustannukset on kuvattu liiketoimintasuunnitelmassa, mukaan lukien potentiaalisia palveluntarjoajia. Suosittelemme Keulinkille hankkeen edistämistä yhteistyössä paikallisten yritysten ja esimerkiksi Kaupan Keskus Keuruun kanssa. Yhteenveto ja suositellut jatkotoimenpiteet Keuruun seudulla on hyviä mahdollisuuksia kasvattaa sekä nykyisiä verkkokauppatoimintoja, että synnyttää uutta verkkokauppaliiiketoimintaa. Keuruun seudun erityisiä vahvuuksia ovat 8

9 Lukuisat yritykset, joilla on menestyksekkään verkkokauppatoiminnan mahdollistava kilpailuetu. Hyvä työvoiman saatavuus, erityisesti asiakaspalveluyritysten tarpeisiin. Hyvä tilojen saatavuus sekä toimisto että varastotoimintaan. Verkkokauppaliiketoiminnan synnyttämiseksi ja kasvattamiseksi suosittelemme Keuruun yritysten yhteisen verkkokauppakeskuksen perustamista. Verkkokaupan asiakaspalveluyrityksissä on kiinnostusta Keuruun seutua kohtaan. Suosittelemme yritysten kontaktointia aika ajoin, jotta uusien toimipaikka ja rekrytointitarpeiden ilmaantuessa Keuruu otetaan huomioon mahdollisena sijaintipaikkana. Suosittelemme konesaliliiketoiminnan mahdollisuuksien pitämistä esillä ja ottamista huomioon yhtenä vaihtoehtona tulevassa Keurusselän luoteisrannan kehittämissuunnitelmassa. LIITTEET Liiketoimintasuunnitelma Lista kontaktoiduista Keuruun seudun yrittäjistä Lista kontaktoiduista logistiikkatoimijoista sekä keskustelujen tulokset Lista kontaktoiduista verkkokauppa alan palveluvarastotoimijoista ja keskustelujen tulokset Esitysmateriaalit Keuruun mahdollisuudet verkkokaupassa esitys Työpaja Esitteet Keuruu Verkkokauppa&logistiikkahanke 2014 Keuruu esitys LSP:ille 9

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella Liiketoimintasuunnitelma 1 Johdanto Verkkokauppaliiketoiminta Verkkokaupan erityispiirteitä Potentiaalisia Keuruun seudun verkkokauppamenestyjiä Suositeltujen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009

RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009 EFSI Logistics Marketing RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009 Ouluun VT19 Seinäjoen lentosema Helsinkiin 2 (23) ESIPUHE Rengonharjun yritysalue sijaitsee Seinäjoen lentoaseman

Lisätiedot

Ranuan pienelintarvikekeskittymän esiselvitys LOPPURAPORTTI

Ranuan pienelintarvikekeskittymän esiselvitys LOPPURAPORTTI Ranuan pienelintarvikekeskittymän esiselvitys LOPPURAPORTTI Leena Mölläri 25.3.2013 Hankkeelle asetut tavoitteet ja niiden toteutuminen PÄÄTAVOITE: Selvittää mahdollisuudet asianmukaisen elintarvikeyritysten

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

UUTTA OSAAMISTA MAASEUDUN YRITYKSILLE -selvityshanke Polvijärvellä 15.9. 15.12.2009 LOPPURAPORTTI Jaakko Rintamäki

UUTTA OSAAMISTA MAASEUDUN YRITYKSILLE -selvityshanke Polvijärvellä 15.9. 15.12.2009 LOPPURAPORTTI Jaakko Rintamäki -selvityshanke Polvijärvellä 15.9. 15.12.2009 Jaakko Rintamäki Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu Tikkarinne 9 80200 JOENSUU http://www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi maakuntakorkeakoulu@pkamk.fi

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Sitra NETCENTER SELVITYS

Sitra NETCENTER SELVITYS Sivu 1 Sitra NETCENTER SELVITYS Valtakunnallinen osaamispohjaisten palvelujen kaupallistamismalli ABC Sitra NETCENTER Tekijät: Juha Melgin, it.management Heikki Saranen, it.management Kenneth Tallqvist,

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti Heinolaan luovan yritystoiminnan keskus Selvitystyön loppuraportti 2010 Sisällysluettelo 1. Tausta, menetelmät ja prosessi...3 2. Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille...

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen 2 Country Hospitality -hanke TIIVISTELMÄ Yrittäjyyden kehittäminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisista painopisteistä. Erityisesti elinkeinoaloille, jotka ovat alueella tyypillisiä ja työllistäviä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET. Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET. Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund 20.1.2011 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KESKI-SUOMI ICT MAAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA

YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA 1 YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA LEMPÄÄLÄSTÄ ELÄMYSTEN ELINVOIMAA PIRKANMAALLE Lempäälän kunta Toteutusaika: 01.09.2008

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle

WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle Hankesuunnitelma 2008-2010 WasaWorks *Työperäisen muuton edistäminen ja yritysten etabloituminen * Energinen Vaasan seutu -tukimateriaali Taustaa

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot