Päihdeohjelman kehittäjän opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeohjelman kehittäjän opas"

Transkriptio

1 Päihdeohjelman kehittäjän opas Toimittanut Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Päihdeohjelman kehittäjän opas ohjaa työpaikan päihdeohjelman kehittämisestä kiinnostuneen ryhtymään tositoimiin. Opas julkaistaan kolmessa osassa Työterveyslaitoksen Alkoholi ja työ - verkkosivuilla ja kokonaisuudessaan pdf-julkaisuna. Oppaassa sovelletaan Työterveyslaitoksen kehittämää A-Step työkalua sekä -verkkosivuston julkaisuja. Askeleet päihdeohjelman kehittämiseen jatkuvat Osa 3/3 Kouluta henkilöstöä, kirjoita ja kehitä päihdeohjelmaa ja arvioi onnistumista Jaksossa 2. kartoitettiin työpaikan tilannetta päihdeasioissa. Esiin tulleet kehittämistarpeet voivat koskea esimerkiksi henkilöstön tietojen ja taitojen kehittämistä, päihdeohjelman päivittämistä tms. Päihdeohjelma on kirjallinen esitys työpaikan toimintamalleista ja käytännön toimintaa työpaikalla. Päihdeohjelman kehittämisessä näiden molempien puolien arviointi on olennaista. Arviointi auttaa havaitsemaan kehityksen esteet. Arviointi kertoo, mikä toimii ja onko se kannattavaa. Arviointi on usein ratkaisevan tärkeää menestymiselle. Tämän jakson aiheet: - esimiesten ja muun henkilöstön koulutus - päihdeohjelman kirjoittaminen tai päivittäminen - seuranta, arviointi ja päihdeohjelman ylläpito 5) Kehittämistoimien toteutus 1. Hyvä työnantaja valmentaa esimiehet tehtäviinsä Tietojen ja taitojen puutteita korjataan koulutuksen ja viestinnän keinoin. Työpaikan oman väen, työsuojeluhenkilöstön ja esimiesten viestintä sekä johdon antama esimerkki on merkittävintä yhteisen onnistumisen kannalta. Koulutusapua voi myös pyytää työterveyshuollosta tai esimerkiksi ehkäisevää päihdetyötä tekeviltä järjestöiltä, Työturvallisuuskeskukselta tai Työterveyslaitokselta. Esimiesten työnjohto-oikeuden ja työsuojeluvastuun vuoksi heidän tehtäviinsä kuuluu päihdehaittojen ehkäisy ja asiallisen keskusteluilmapiirin kehittäminen ja ylläpitäminen myös päihdeasioissa. Esimies seuraa työntekijöiden työsuoritusta ja työkuntoa, ja puuttuu häiriöihin. Jotta esimies voi onnistua tässä tehtävässä, tarvitaan panostusta esimieheltä itseltään, mutta myös organisaatiolta ja alaisilta. Hyvä työnantaja valmentaa esimiehet tehtäviinsä ja huolehtii, että heillä on riittävät tiedot ja valmiudet päihdeasioiden käsittelyyn. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , faksi , Y-tunnus ,

2 2/6 Koulutuksessa käsiteltäviä asioita: 1. Millainen työpaikan päihdeohjelma on ja miksi se on laadittu. 2. Miten esimies vie päihdeohjelman työyhteisöihin ja toteuttaa sitä käytännössä. 3. Kuinka esimies tunnistaa työkäyttäytymisen ongelmia. 4. Kuinka esimies toimii työntekijän kanssa, jolla voi olla päihdeongelma ja/tai henkilökohtaisia tai perheongelmia. 5. Tavoitteellinen puheeksiotto ja puheeksiottotaidot. 6. Kuinka esimies tukee yksilön työkyvyn palauttamista yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 7. Kuinka esimies tukee koko työyhteisöä päihdekriisitilanteiden jälkeen. -verkkosivulla on tulostettavassa pdf-muodossa ohjeet esimiehelle päihdehaittojen ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Päihdeohjelmaoppaassa on laajemmin tietoa esimiehen toiminnasta päihdeasioissa. Koulutuksessa voi käyttää apuna oheista diaesitystä (Päihdeohjelman kehittäjän opas, Diasarja 3. Päihdehaitat työpaikalla miten tunnistan ja toimin): Alkoholihaitat yksilön ja työyhteisön kannalta Työntekijöiden ja työnjohdon vastuut ja tehtävät päihdehaittojen ehkäisyssä (3 diaa) Alkoholiannosten laskeminen Alkoholin riskikäyttö seuraa työhön Hälytysmerkkejä ja syitä puuttua Milloin on vakava ongelma? Tavoitteellinen puheeksiotto Kohtaamiseen valmistautuminen Pidä homma hanskassa puheeksiottotilanteessa Hoitoonohjaus ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa Huumetestauksesta ja alkometrin käytöstä Työpaikalla toteutetun päihdeasioiden koulutuksen vaikutuksia voi arvioida eri tavoilla: Voi kysyä osallistujien mielipiteitä koulutuksen jälkeen. Voi havainnoida, ovatko työntekijät oppineet päihdeohjelman ja seuraukset ohjelman noudattamatta jättämisestä. Samoin voi kysyä tai havainnoida, ovatko työntekijät hyödyntäneet oppimistaan ja muuttaneet toimintatapojaan. Voi myös seurata tehtyjen puheeksiottojen ja hoitoonohjausten määrää ennen ja jälkeen koulutuksen. Päihdeaiheisen henkilöstökoulutuksen toivotuista tuloksista kertovat osaltaan poissaolojen vähentyminen ja työmoraalin parantuminen. Myös alkoholiaiheisten sairaskäyntien määrää voi seurata. Lyhyellä tähtäimellä työterveyshuollon sairaskäynnit voivat lisääntyä, jos koulutus ja viestintä ovat herättäneet tietoisuutta päihteiden riskikäytöstä, ja työntekijät ovat hakeneet apua omaan tilanteeseensa työterveyshuollon vastaanotolta. Pitkällä tähtäimellä päihdeohjelman

3 3/6 seurauksena päihdeongelmat vähentyvät. Kun määritellään päihdeohjelman todellista vaikutusta, nämä tulokset kertovat siitä varmimmin. 2. Päihdeohjelma on toimintamalli päihdehaittojen ehkäisyyn Päihdehaittojen ehkäisyn toimintaohjelmassa tulee olla ohjeet, miten toimitaan a) yhteisöllisellä tasolla: a. tiedotus päihdeohjelmasta b. tietojen antaminen päihteiden vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn c. esimiesten taitojen kehittäminen päihdeasioiden käsittelyssä d. vastuullisen alkoholitarjoilun ohjeet e. henkilöstön vastuut ja tehtävät f. päihdeohjelman seuranta ja arviointimenetelmät b) yksilön kanssa: a. tietojen antaminen päihteiden vaikutuksesta terveyteen ja työkykyyn b. varhainen puuttuminen työkyvyn heikkenemisen merkkeihin c. tavoitteellinen puheeksiotto ja hoitoonohjaus esimiestyönä d. kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuksen seuranta työterveysyhteistyönä e. työkyvyn palauttamisen tukeminen esimiehen ja työyhteisön tehtävänä f. työkyvyn palautumisen seuranta työterveysyhteistyönä 3. Päihdeohjelma kirjoitetaan yhteistyönä Päihdetyöryhmä työstää päihdeohjelmaa kirjoittaen ja yhdessä pohtien. Tekstiä kierrätetään kommenteilla ja siitä kerätään mielipiteitä. Henkilöstön mukaan ottaminen työstövaiheeseen on hyödyllistä: työyhteisössä käynnistyy keskustelu päihdeasioista ja henkilöstöltä saattaa tulla hyviä näkökohtia ja ideoita. Samalla varmistuu, että henkilöstö tutustuu päihdeohjelmaan ja sitoutuu siihen, kun saa vaikuttaa sen sisältöön. Päihdeohjelmaopas verkkokirja-sivulla (http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/paihdeohjelmaopas.aspx) olevaa päihdeohjelman mallitekstiä ja lomakkeita voi muokata työpaikan tarpeiden mukaan. Mallitekstissä kuvataan kullekin henkilöstöryhmälle kuuluvat tehtävät luetteloina, joista on helppo tarkistaa, onko toiminut velvoitteidensa mukaisesti. 4. Päihdeohjelman ylläpitäminen Menestyksekäs päihdeohjelma kehittyy koulutuksen, viestinnän sekä johdonmukaisen seurannan ja arvioinnin tuloksena osaksi työpaikan arkea ja jokapäiväistä toimintaa. Ohjelman ylläpitäminen tarkoittaa, että se juurrutetaan organisaation kulttuuriin ja toimintaympäristöön. Päihdeohjelman elävänä ja ajantasaisena pitäminen edellyttää seuraavia askelia:

4 4/6 1. VARMISTAKAA HYVÄ VIESTINTÄ Tehokkaaseen viestintään kuuluu mm. kirjallinen materiaali, tietoiskut, kokoukset, kyselytunnit ja ehdotuslaatikko. Tärkeää on toistaa viesti säännöllisesti. 2. TARKASTELKAA JA ARVIOIKAA PÄIHDEOHJELMAN TULOKSIA JATKUVASTI Huomioikaa, miten päihdeohjelma toimii jokapäiväisessä työssä, pyytäkää palautetta ja muokatkaa ohjeistoa tarvittaessa vastaamaan työpaikkasi erityistarpeita. Arvioikaa tuloksia. Jos esimerkiksi päihdeohjelman tavoitteena on vähentää poissaoloja, seuratkaa poissaolotilastoja, asettakaa vertailukohta ja mitatkaa päihdeohjelman vaikutuksia esimerkiksi vuosittain. Lisäksi tietoa voivat antaa myöhästelyt, työkykyhäiriöiden määrä, terveydenhoitokulut, vahinko- ja tapaturmakorvaukset, onnettomuudet ja henkilöstön vaihtuvuus. 3. PITÄKÄÄ PÄIHDEOHJELMA AJAN TASALLA Työpaikan päihdeohjelman toimivuutta seurataan ja parannetaan kaiken aikaa. Jos paikkakunnallanne tai kunnassanne on ehkäisevän päihdetyön verkosto, liittäkää työpaikkanne mukaan siihen toimintaan. Kerätkää palautetta henkilöstöltä päihdeohjelmasta ja ehdottakaa siihen parannuksia. 4. SEURATKAA AIKAA JA HAKEKAA TIETOA Perehtykää päihdeaiheista tehtyihin tutkimuksiin ja yleistajuisiin kirjoituksiin sekä internetistä löytyvään tietoon. Osallistukaa paikkakunnallanne tarjolla oleviin koulutuksiin. Monet työterveyshuollot tarjoavat tai järjestävät sekä yleistä että kohderyhmille suunnattua päihdeaiheista koulutusta ja kursseja. Työnantaja voi vahvistaa päihdehaitatonta työpaikkaa seuraavin tavoin: Järjestäkää päihteettömiä tilaisuuksia. Niiden avulla voi korostaa työpaikan sitoutumista tapaturmien ja liikennekuolemien ehkäisyyn erityisesti loma-aikojen tiimoilla. Toimikaa itse päihteettömän elämäntavan tai hillityn alkoholinkäytön roolimallina ja huolehtikaa vastuullisesti omasta työkyvystänne. Julkaiskaa juttuja päihdehaittojen ehkäisystä ja terveellisistä elämäntavoista ja hyvinvoinnista henkilöstölehdessä (esim. alkoholin vaikutus uneen, painonhallintaan, alkoholi ja liikunta, alkoholi ja perhe). Rohkaiskaa työntekijöitä ja heidän perheitään hakemaan apua. Tiedostakaa, että varhainen puheeksiotto, napakka hoitoonohjaus ja kuntoutus ovat paljon kustannustehokkaampia kuin turvattomat työolosuhteet ja tuotannon lasku, jotka aiheutuvat hoitamattomista päihdeongelmista. 6) Seuranta, arviointi ja jatkokehittäminen Seurannassa ja arvioinnissa olennaista on järjestelmällinen, tarkkaan harkittu ja tietoinen toiminta. AHA-lyhytkysely on yksikertainen ja huokea työkalu, jolla voitte selvittää säännöllisesti, vaikkapa vuosittain, henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia työpaikan päihdeasioiden tilasta. Kysely on ladattavissa

5 5/6 Arvioinnin vaiheet 1. Selkeyttäkää työpaikan päihdeohjelman päätavoitteet ja kehittäkää osatavoitteet, jotka johtavat päätavoitteiden toteutumiseen. Päätavoitteet voivat olla yksinkertaisesti lain ja asetusten vaatimuksiin ja työpaikan hyvinvointistrategiaan vastaaminen. 2. Kehittäkää keinot, joilla osatavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin voimavaroin. 3. Määritelkää avainprosessit ja tulokset (so. pääasialliset toimintamuodot ja suoritukset, joilla arvioit muutosta). Valikoikaa tilannekartoitusmenetelmiä, jotka mittaavat organisaationne edistymistä välitavoitteiden kautta päätavoitteisiin. Kartoittakaa tulosten lisäksi prosessit, joilla tuloksiin päästiin. 4. Kerätkää, analysoikaa ja tulkitkaa kartoituksen tuloksia ja organisaationne tilastoja. 5. Parantakaa jatkuvasti prosesseja ja tuloksia käyttäen kartoituksen tuloksia. Tämä on tärkeä vaihe, vaikka se usein pääsee unohtumaan. Arvioinnin tarkistuslista: Oliko alkukartoitusta? Saatettiinko se loppuun? Näyttääkö se perusteellisesti tehdyltä? Tunnistiko kartoitus työpaikan tarpeita? Näyttävätkö ne oikein tunnistetuilta? Onko päihdeohjelmalla osatavoitteita, jotka näyttävät tunnistaneen työpaikan tarpeet? Kohdistuuko päihdeohjelma oikein henkilöstöön? Esimerkiksi jos ohjelmassa käsitellään turvallista liikennekäyttäytymistä, ehkä kuljettajien on osallistuttava koulutukseen, mutta ITosaston väen ei. Näyttääkö päihdeohjelma toimivan tarkoituksenmukaisesti? So. Toteutuuko sen sisältö? Oppivatko työntekijät sen, mitä oli tarkoitus? Soveltavatko työntekijät oppimaansa tietoa? Saavuttaako työpaikka asetetut päätavoitteet? Mitä tekisit paremmin seuraavalla kerralla?

6 6/6 Arvioinnin vaiheistus edistää myös tavoitteiden, osatavoitteiden ja niiden saavuttamiskeinojen sekä tulosten jatkuvan tarkistamisen. Hanke voi epäonnistua missä vaiheessa tahansa, niinpä on tärkeää jatkaa arviointiprosessia. Arviointitulokset auttavat teitä tekemään tietoisia päätöksiä siitä, onko päihdeohjelmaa muutettava ja jos on, niin miten se olisi parasta tehdä. Lopuksi: Päihdeohjelman kehittäminen on jatkuvaa työtä, kuten työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen. Päihdehaittojen ehkäisyä täytyy tehdä jatkuvasti, mutta kun siitä tulee työpaikan arkitoimintaa, se on vuosi vuodelta helpompaa. Päihdeohjelman kehittäjän opas ilmestyy vuodenvaihteessa verkkokirjana nimellä: TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle. Verkkokirja on maksutta ladattavissa -sivustolla.

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Päihteet työssä kiitos ei

Päihteet työssä kiitos ei Päihteet työssä kiitos ei Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, Työelämän päihdeasiantuntijat Teksti: Hannu Tamminen Valokuvat: Katri Lehtola Ulkoasu ja taitto: HDAD Paino: Kopio Niini Oy 1. painos 2012

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot