Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti"

Transkriptio

1 2013 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

2 2

3 2013 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

4 Lea Gynther Copyright Motiva Oy 2

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Förord 3 Tiivistelmä 4 Johdanto 5 1 Ohjelman tavoitteet ja liittymistilanne Ohjelman tavoitteet Ohjelman liittymistilanne 6 2 Ohjelman markkinointi 8 3 Energiasuunnitelmat ja energiasuunnittelijat Energiasuunnitelmat Energiasuunnitelmien laadunvarmistus Energiasuunnittelijakoulutukset ja suunnittelijoiden työkalut 11 4 Muut ohjelman tarjoamat palvelut Tilojen tietopaketti Energiatehokkuussopimukset.fi -nettipalvelu Taloudellisen ajotavan koulutus traktorilla 12 5 Seuranta Seurannan merkitys Seuranta tietojärjestelmällä Seurantakysely tilallisille 14 Liite 1 Maatilojen energiaohjelman seurantaportti 16 1

6 Alkusanat Yhteiskunnan eri sektorien, muun muassa maatalouden, energiatehokkuussopimuksia säätelevä sopimusjärjestelmä näytteli tärkeää osaa vuonna 2008 vahvistetussa kansallisessa ilmasto- ja ympäristöstrategiassa. Strategian tavoitteena oli, että Suomi täyttää kansainväliset ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevat sitoumuksensa. Maatalouden energiaohjelma käynnistyi vuonna 2010 ja jatkuu vuoteen Ohjelman toteuttamisesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö ja Motiva yhdessä alan toimijoiden, muun muassa SLC:n ja MTK:n, kanssa. Tänä ajanjaksona ohjelma tarjoaa maanviljelijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada taloudellista tukea tilakohtaisten energiasuunnitelmien laatimiseen tai tilan energiankäytön kartoittamiseen, kotitalous (esim. oma asunto) mukaan lukien. Energianeuvojan kanssa laadittavan energiasuunnitelman tukeen oikeuttavat kustannukset ovat vuoden 2014 loppuun saakka enintään 1100 euroa (alv 0 %), josta viljelijän omavastuuosuus on 15 % eli 165 euroa. Tämä summa voidaan säästää nopeasti, jos osoittautuu, että tilan energiankäyttöä voidaan tehostaa. Tuen suunnitellaan jatkuvan vähintään yllä mainitun tasoisena myös siinä tapauksessa, että energianeuvonta siirretään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alaisuuteen. Yllättävän harva viljelijä on kuitenkaan tähän mennessä tarttunut tarjoukseen liittyä maatalouden energiansäästöohjelmaan; helmikuussa 2014 liittyneitä tiloja oli 397 kpl. Vuonna 2012 Suomessa oli lähes tilaa, joiden peltopinta-ala ylitti 50 hehtaaria, joten potentiaalia olisi paljon enemmän. Tässä on varmaan myös tuottajajärjestön syytä katsoa peiliin: emme ole omalta osaltamme onnistuneet riittävän nopeasti ja tehokkaasti markkinoimaan ohjelmaa viljelijöille. On myös tärkeää, että energiaohjelman verkkosivuja kehitetään niin että kuka tahansa helposti löytää tietoa ja ennen muuta innoitusta tietosivuilta, joilla esitetään konkreettisia energiakysymyksiä ja -ratkaisuja. Kannattaa ehkä myös painottaa vähemmän viranomaisten roolia energiansäästöohjelmassa ja korostaa enemmän sitä, että kyse on koko alan säästöohjelmasta. Maatilan energiasuunnitelma on hyvä väline kehittää tilan energiankäyttöä ilmastoystävällisempään suuntaan. Tehostamalla energiankäyttöä mahdollisuuksien mukaan ja hyödyntämällä entistä enemmän uusiutuvaa energiaa tila voi useissa tapauksissa säästää kustannuksia. Traktorin taloudellisen ajon kurssi sopii puolestaan järjestettäväksi paikallisten tuottajajärjestöjen ja maamiesseurojen ohjauksessa ja täydentää hyvin yksilöllistä neuvontaa. Meidän on tulevaisuudessa kehitettävä useita kiinnostavia ja käytännöllisiä neuvontamoduuleja. Energiakustannus on tiloille suuri menoerä, johon kannattaa paneutua tarkemmin kun yrittäjänä joutuu jatkuvasti tehostamaan toimintaansa. Energiakartoituksen tulokset voivat olla yllättäviä, ja on antoisaa tutustua ulkopuolisen energiasuunnittelijan näkökohtiin. Kyseessä on siis klassinen win-win-tilanne. Älykkäiden energiatoimenpiteiden avulla sekä ympäristö että maatila voivat olla voittajia. Helsingissä, kesäkuussa 2014 Asiamies Rikard Korkman Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. SLC 2

7 Förord Avtalssystemet med energieffektivitetsavtal för olika sektorer inom samhället, däribland jordbruket, hade en viktig roll i den nationella klimat- och energistrategin som fastslogs Strategins målsättning var att Finlands internationella åtaganden i att bekämpa klimatförändringen uppfylls. Lantbrukets energiprogram startade 2010 och pågår fram till Jord- och skogsbruksministeriet och Motiva tillsammans med branschens aktörer, bland annat producentorganisationerna SLC och MTK har ansvaret för att programmet verkställs. Programmet erbjuder under denna tidperiod en unik möjlighet för jordbrukare att erhålla ekonomiskt stöd för att uppgöra gårdsvisa energiplaner eller kartläggningar över gårdens energianvändning i sin helhet, inklusive privathushållet, tex den egna bostaden. Den stödberättigade kostnaden för uppgörandet av energiplanen tillsammans med en energirådgivare är till slutet av 2014 högst 1100 euro (moms 0 %), av vilken jordbrukaren själv står för 15 % eller 165 euro. En summa som snabbt kan sparas in om det visar sig att energianvändningen på gården kan effektiveras. Stödet planeras att fortgå minst på ovanstående nivå även då energirådgivningen flyttas till Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Förvånansvärt få jordbrukare har ändå hittills nappat på erbjudandet på att ansluta sig till jordbrukets energisparprogram, i februari 2014 hade 397 st gårdar anslutit sig fanns det närmare gårdar i Finland med en åkerareal över 50 hektar, så det finns potential för betydligt flere. Här finns det säkert anledning också för producentorganisationen att se sig i spegeln, vi har inte för egen del tillräckligt snabbt och effektivt lyckats marknadsföra programmet till jordbrukarna. Det är också viktigt att webbsidorna för energiprogrammet utvecklas så att det för vem som helst är lätt att hitta information och framförallt inspiration i form av faktablad om konkreta energifrågor och -lösningar. Det kanske också lönar sig att tona ner myndigheternas roll i energisparprogrammet och mera betona att det är frågan om hela branschens sparprogram. Gårdens energiplan är ett bra verktyg för att utveckla gårdens energianvändning i en mera klimatvänlig riktning. Genom att i mån av möjlighet effektivera energianvändningen och utnyttja i högre grad förnyelsebar energi kan gården i många fall spara kostnader. Kursen i sparsam traktorkörning lämpar sig igen bra att arrangeras i regi av de lokala producentföreningarna och lantmanngillena och kompletterar bra den individuella rådgivningen. Vi behöver utveckla flera intressanta och praktiska rådgivningsmoduler i framtiden. Energikostnaden är en stor utgiftspost på gårdarna som det lönar sig att titta närmare på när man som företagare är tvungen att hela tiden effektivera sin verksamhet. Energikartläggningens resultat kan vara överraskande och det är givande att erhålla en utomstående energiplanerares synpunkter. Vi talar alltså om en klassisk win-win situation. Genom smarta energiåtgärder kan både miljön och gården bli en vinnare. Helsingfors, juni 2014 Ombudsman Rikard Korkman Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. SLC 3

8 Tiivistelmä Vuosiraportti liittyy maa- ja metsätalousministeriön (MMM) sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) r.y.:n, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) r.f.:n, Kauppapuutarhaliito r.y.:n ja Puutarhaliitto r.y.:n allekirjoittamaan sopimukseen energiatehokkuuden edistämiseksi maataloudessa. Vuosiraportissa kuvataan sopimuksen tuloksia ohjelman neljänneltä toimintavuodelta Vuosiraportti on laadittu MMM:n, Maaseutuviraston (Mavi) ja Motiva Oy:n yhteistyönä. Motiva Oy on toiminut ohjelman operaattorina vuodesta Sopimukseen liittyneet tilat sitoutuvat liittyessään toimittamaan hallinnolle ja operaattorille tiedot toteutuneista säästötoimista. Raportissa esitetyt maatilojen tiedot perustuvat osittain Motiva Oy:n 2013 maatiloille lähettämään seurantakyselyyn tilojen tekemistä toimenpiteistä ohjelmaan liittymisen jälkeen. Vuoden 2013 aikana ohjelmaan liittyi 93 maatilaa ja yhtään maatilaa ei eronnut ohjelmasta. Ohjelmaan liittyneitä maatiloja oli kaiken kaikkiaan vuoden 2013 loppuun mennessä 392 kpl kun otetaan huomioon 4 eronnutta tilaa. Eniten liittyneitä tiloja on lypsykarjatalouden puolelta. Vuoden 2013 aikana Motivaan palautettiin 68 energiasuunnitelmaa, joista 3 oli tehty vuoden 2012 puolella. Eniten energiasuunnitelmia ovat teettäneet lypsykarjatilat, mutta prosentuaalisesti eniten energiasuunnitelmia omalla tuotantosuunnallaan ovat teettäneet lihanautojen kasvattajat. Uusien liittyneiden tilojen ja energiasuunnitelmien määrä kasvoi hieman vuodesta Ohjelman piirissä tuotettiin vuonna 2013 traktorin taloudellisen ajon koulutusaineisto ja järjestettiin koulutuksia alan tuleville kouluttajille. 4

9 Johdanto Maatilojen energiaohjelma käynnistyi , minkä jälkeen tilat ovat voineet liittyä siihen. Energiaohjelma käynnistettiin, jotta päästökaupan ulkopuolisille sektoreille asetetut energiansäästötavoitteet saavutettaisiin myös maataloudessa. Maatilojen energiatehokkuutta edistetään muun muassa energianeuvonnalla sekä tilakohtaisilla energiasuunnitelmilla ja tulevaisuudessa myös energiakatselmuksilla. Ohjelman operaattori Motiva Oy vastasi vuosina monelta osin ohjelman käytännön toteuttamisesta. Motiva järjestää koulutusta energiasuunnittelijoille, laatii ja postittaa aineistoja ohjelmaan liittyneille tiloille ja energiasuunnittelijoille, avustaa Maaseutuvirastoa energiasuunnitelmien laadunvalvonnassa, toimii yhteystahona eri sidosryhmien välillä sekä osallistuu ohjelman markkinointiin. Valtio tukee energiaohjelmaan liittyneitä maatiloja energiasuunnitelman tekemisessä. Tuesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa maatilan energiasuunnitelmatuesta (1000/2009). Asetuksessa säädetään maatilojen energiaohjelmaan kuuluvan maatilan energiasuunnitelman laatimiseen myönnettävästä tuesta, jolla toteutetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston energiapalveludirektiivin 2006/32/EY ja sen korvanneen energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU mukaisten energiasäästötoimien toteuttamista maatiloilla. Tavoitteena on ollut käynnistää myös valtion tukema maatilan energiakatselmuspalvelu, mutta näillä näkymin tämän palvelun käynnistyminen siirtyy myöhemmäksi. Ohjelman toiminnallinen tavoite on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja uusiutuvan energian tuotanto sekä käytön edistäminen osaksi maatilan toimintaa tai käytössä olevia tai käyttöön otettavia toimintajärjestelmiä. Maatilojen energiaohjelmalla on liittymä laajempaan energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jolla on olennainen rooli kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (2013) ja sen edeltäjissä. Strategia vastaa Suomelle asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen torjumisessa. Vapaaehtoisuuteen perustuvat energiatehokkuussopimukset ovat voimassa vuoteen 2016 asti kattaen maatalouden lisäksi seuraavat toimialat: elinkeinoelämä (teollisuus, energia-ala, palveluala) kiinteistöala kunta-ala öljyala sekä tavara- ja joukkoliikenne. 5

10 1 Ohjelman tavoitteet ja liittymistilanne 1.1 Ohjelman tavoitteet MMM:n tietopalvelukeskuksen Tiken tilastojen mukaan Suomessa oli maatalousja puutarhayritystä vuonna Tike on selvittänyt myös Suomen maatilojen vuosittaisen energiankäytön Maatalouslaskenta tilastotutkimuksessa. Sen mukaan maatilojen energiankäyttö on noin 10 TWh vuodessa. Tämä on noin 3,2 prosenttia energian loppukäytöstä ja 2,6 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta Suomessa. Yksityiskohtaista maatalouden energiankäytön tilastoseurantaa on aikaisemmin tehty ainoastaan kasvihuonesektorille, joten tarkempi maatalouslaskenta selkeyttää ohjelman alkutilannetta sekä energiansäästön määrällisiä tavoitteita. Ohjelman tavoitteena on, että liittyvät tilat edustaisivat yhteensä vähintään 80 prosenttia maatilatalouden energiankäytöstä. Toimialan ohjeellinen energiankäytön tehostamistavoite on yhdeksän prosenttia liittyneiden maatilojen energiankäytöstä vuonna 2005 vuoteen Jotta tämä yhdeksän prosentin tavoite saavutetaan, tulee maataloussektorilla toteuttaa energiaohjelman lisäksi myös muitakin toimenpiteitä. 1.2 Ohjelman liittymistilanne Ohjelman kohderyhmänä ovat alkutuotantoa harjoittavat suomalaiset maatilat. Ohjelmaan liittyneitä tiloja oli mennessä 396 ja eronneita oli koko ohjelmakaudella yhteensä 4. Tilat jakautuvat tuotantosuunnittain alla olevan taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1 Tilajakauma tuotantosuunnittain vuosina Tuotantosuunta Tilamäärä 2010, n Tilamäärä 2011, n Tilamäärä 2012, n Tilamäärä 2013, n Yhteensä, n Lypsykarjatalous Viljanviljely (myös viljan siemenviljely) Lihanautojen kasvatus Erikoiskasvituotanto (mm.mallasohra,herne,peruna) Kasvihuoneviljely Lihasikojen kasvatus Muu kasvituotanto (mm. heinä ja viherheinä) Muu sikatalous mm. yhdistelmätuotanto Muu nautakarjatalous Porsastuotanto Siipikarjanlihan tuotanto Puutarhakasvien viljely avomaalla Kananmunien tuotanto Hevostalous Lammastalous Muu siipikarjatalous mm. siitosmunien tuotanto Muu tuotanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu) Liittyneet yhteensä Eronneet

11 Eniten liittyneitä tiloja tuotantosuunnan mukaan tarkasteltaessa on koko ohjelman toiminnan aikana ollut lypsykarjatalouden puolelta. Vuoden 2012 tietojen mukaan Suomen lypsykarjatalouksien määrä (8 500 kpl) oli toiseksi suurin viljanviljelytilojen ( kpl) jälkeen 1. Tämä näkyy liittyneissä maatiloissa siten, että juuri näitä energiankulutukseltaan suuria lypsykarjatalouksia on paljon. Vaikka viljanviljelytiloja on maatilataloustilastossa eniten, niiden energiankulutus ei ole suurimpien joukossa. Toiseksi eniten ohjelmaan on kuitenkin liittynyt viljanviljelytiloja. Liittyneet tilat ovat jakautuneet Suomen maakuntiin alla olevan taulukon 2 mukaisesti. Maakunnallisesti eniten liittyneitä maatiloja on Pohjois-Karjalassa, Pohjois- Pohjanmaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa. Taulukko 2 Tilajakauma maakunnittain vuosina Maakunta Tilamäärä 2010, n Tilamäärä 2011, n Tilamäärä 2012, n Tilamäärä 2013, n Yhteensä, n Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Lappi Varsinais-Suomi Pirkanmaa Uusimaa Päijät-Häme Satakunta Etelä-Savo Kanta-Häme Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Pohjanmaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kainuu Liittyneet yhteensä Eronneet Tike Maatilojen rakenne Maatilarekisteri, Maatilojen rakenne

12 2 Ohjelman markkinointi Maatilojen energiaohjelman eri toimijat ovat markkinoineet ohjelmaa vuoden aikana eri tavoin omien kanaviensa (esimerkiksi lehdet, uutiskirjeet), tapahtumien, koulutustilaisuuksien (muun muassa erilaisten tukihaku-, tilacase- ja energiasuunnittelijakoulutusten) sekä suomen- ja ruotsinkielisten maatalouskalentereiden kautta. Myös lehdistötiedottaminen on ollut aktiivista. Operaattorin internet-tiedotus tapahtuu energiatehokkuussopimusten sivuilla (www.energiatehokkuussopimukset.fi, jossa lyhytosoite ohjaa suoraan maatilojen energiaohjelman tietoihin) sekä myös MMM:n, Mavin ja eri toimijoiden internet-sivuilla. Hankkeen lehdistöosumista on kerätty tietoa (taulukko 3). Lehdistöosumissa on tällä kertaa mukana Motivan ja ProAgrian poimimat lehdistöosumat. Taulukko 3 Maatilojen energiaohjelman mediaosumia Lehti/media Numero Levikki Otsikko Koneviesti 2013/ Uutisia/Lyhyesti: artikkeli maatilojen biokaasuoppaasta Uusiouutiset 2013/ Motivalta opas maatiloille biokaasun tuotannosta Ympäristö 2013/ Maatilalta biokaasua Landsbygdens Folk 2013/ m+ 2013/ Taloudellisesti traktorilla Radio Suomi, YLE-uutiset, Lahti Ny guide ger basinformation om production av biogas på lantgården Etelähämäläisille maatilojen isännille koulutusta traktorin taloudelliseen ajoon (55 s.) Satoa-lehti 4/2013 painos Biomeiler muuttaa käsitystä energian tuotannosta Itä-Suomi -lehti 2/2013 painos Maatilan energiasuunnitelma kulut kuriin kerralla Itä-Suomi -lehti 3/2013 painos Uusille ja vanhoille rakennuksille lainmukaiset energiatodistukset Itä-Suomi -lehti 3/2013 painos Omatoimisesti rakennettu maatilan biokaasulaitos Itä-Suomi -lehti 1/2013 painos Liikennebiokaasua energiatiloilta -hankkeessa tapahtuu Itä-Suomi -lehti 1/2013 painos Biokaasulaitoksen energiatasetta voidaan parantaa Itä-Suomi -lehti 1/2013 painos Energiaa pitää säästää - mutta miten? Itä-Suomi -lehti 1/2013 painos Näin säästämme miljoonan - uusiutuvalla energialla Itä-Suomi -lehti 1/2013 painos Biokaasulaitoksen lopputuotteet sopivat kasviravinteeksi Itä-Suomi -lehti 4/2013 painos Biokaasua Itä-Suomeen Itua-lehti 1/2013 painos Lämpökeskusten investointitukiin muutoksia Itua-lehti 1/2013 painos Kuivauslämpöä uusiutuvalla energialla Keski-Pohjanmaa -lehti 1/ Teetä tilallesi energiasuunnitelma Keski-Pohjanmaa -lehti 3/ Maatilan energiasyöpöt selville Luomulehti 2/ Luomun haasteet ovat huomisen mahdollisuuksia 8

13 3 Energiasuunnitelmat ja energiasuunnittelijat Maatilojen energiaohjelman liittyneille on ollut käytössä kaksi energianhallintamallia ja - palvelua: omavalvontasuunnitelma ja energiasuunnitelma. Tavoitteena on ollut käynnistää myös valtion tukema syvällisempi maatilan energiakatselmuspalvelu, mutta palvelua ei ole vielä käynnistetty. Tila voi vapaasti valita, mitä palveluita haluaa käyttää. 3.1 Energiasuunnitelmat Energiasuunnittelijan tulee palauttaa kaikki laatimansa energiasuunnitelmat Motivaan laadunvarmistusta ja tilastointia varten. Vuoden 2013 aikana tukea maksettiin yhteensä 90 tilan energiasuunnitelmalle. Alueellisesti korostuivat Varsinais-Suomi (25 %) ja Uusimaa (19 %). Vuoden 2013 suunnitelmia toimitettiin Motivaan enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan seurantavuoden aikana toimitettiin 68 suunnitelmaa 15 eri suunnittelijalta. Näistä 65 suunnitelmaa oli kirjattu vuodelle 2013 ja 3 suunnitelmaa vuodelle Suunnitelmatuen myöntämisen jälkeen suunnittelijoilla on yhdeksän kuukautta aikaa tehdä suunnitelma valmiiksi. Osa vuoden 2013 puolella aloitetuista suunnitelmista kirjautuu vasta vuodelle Samoin vuosien suunnitelmissa on myös edellisvuoden puolella aloitettuja suunnitelmia. Tämän vuoksi suunnitelmaraporttien määrä ei ole sama kuin tuettujen suunnitelmien määrä vuosittain. Lisäksi palautettiin kaksi suunnitelmaa, jotka oli tehty Ahvenmaalla sijaitseville tiloille, vaikka nämä eivät ole suunnitelmatuen piirissä. Edellisenä vuonna Ahvenanmaalla tehtiin seitsemän suunnitelmaa. Toimitetut energiasuunnitelmat jakautuvat tuotantosuunnittain alla olevan taulukon 4 mukaisesti. 9

14 Taulukko 4 Energiasuunnitelmien jakautuminen tuotantosuunnittain Tuotantosuunta Suunnitelmien määrä 2010, n Suunnitelmien määrä 2011, n Suunnitelmien määrä 2012, n Suunnitelmien määrä 2013, n Yhteensä, n Lypsykarjatalous Lihanautojen kasvatus Viljanviljely (myös viljan siemenviljely) Lihasikojen kasvatus Erikoiskasvituotanto (mm.mallasohra,herne,peruna) Lammastalous Muu kasvituotanto (mm. heinä ja viherheinä) Muu siipikarjatalous mm. siitosmunien tuotanto Muu sikatalous mm. yhdistelmätuotanto Kasvihuoneviljely Muu nautakarjatalous Muu tuotanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu) Porsastuotanto Siipikarjanlihan tuotanto Hevostalous Kananmunien tuotanto Puutarhakasvien viljely avomaalla Yhteensä Lukumääräisesti eniten energiasuunnitelmia liittyneistä tiloista ovat teettäneet koko ohjelman aikana lypsykarjataloudet (39 prosenttia suunnitelmista). Kun taas tarkastellaan sitä, millä tuotantosuunnalla ohjelmaan liittyneet tilat todennäköisimmin teettävät energiasuunnitelman, esiin nousevat lihanautojen kasvattajat, joista 73 prosenttia on teettänyt energiasuunnitelman. Kaikista ohjelmakauden aikana suunnitelmista kerätyistä tiedoista kävi ilmi, että 88 prosentissa suunnitelmista oli ehdotettu erilaisia yleisiä toimenpiteitä (esim. kulutusseurannan kehittäminen), 92 prosentissa suunnitelmista erilaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, 83 prosentissa erilaisia toimenpiteitä liittyen uusiutuvaan energiaan ja 52 prosentissa suunnitelmista muita toimenpiteitä. 3.2 Energiasuunnitelmien laadunvarmistus Energiasuunnitelmien laadunvarmistusta tehdään tasaisesti ympäri vuoden. Motiva käy raportit läpi noudattaen Mavin ja MMM:n kanssa laadittua seurantalomaketta ja raportoi tulokset Maville sekä suunnittelijalle. Ohjelman ensimmäisten toimintavuosien aikana tarkastettiin jokainen suunnitelma. Nyt käytäntönä on, että jokaisen uuden suunnittelijan ensimmäinen suunnitelma tarkastetaan. Lisäksi raportteja on tarkastettu perustuen Mavin tekemään riskiotantaan. Vuoden 2013 aikana tarkastettiin näitä kahta periaatetta noudattaen yhteensä 14 raporttia. 10

15 3.3 Energiasuunnittelijakoulutukset ja suunnittelijoiden työkalut Vuoden 2013 loppuun mennessä oli järjestetty kuusi energiasuunnittelijakoulutusta, joista yksi oli ruotsinkielinen. Ensimmäinen koulutuksista järjestettiin vuonna Vuoden 2013 toukokuussa koulutus järjestettiin Vantaalla ja siihen osallistui 23 henkilöä. Vuoden 2013 loppuun mennessä koulutuksiin on yhteensä osallistunut noin 190 suunnittelijaksi pyrkivää. Maaseutuviraston hyväksymiä suunnittelijoita on 46 ( ). Suunnittelijan työstä kiinnostuneiden lisäksi koulutuksiin on osallistunut esimerkiksi hallinnon edustajia, joten kaiken kaikkiaan koulutettujen määrä on noin 230. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi hakea pätevyyttä Mavista. Pätevyys on voimassa ensimmäisellä kerralla kaksi vuotta, jonka jälkeen pätevyyttä haetaan uudestaan seuraavaksi viideksi vuodeksi. Ensimmäisten suunnittelijoiden pätevyydet umpeutuivat vuoden 2012 alussa ja suunnittelijapätevyyden jatkoa on voinut hakea Mavista. Suunnittelijoiden avuksi on tehty kaksi esimerkkiraporttia. Esimerkkiraporttien aineisto on otettu todellisista energiasuunnitelmakohteista. Kohteet on muokattu tunnistamattomiksi. Esimerkkiraportit ovat ladattavissa osoitteessa: elma/maatilojen_energiasuunnittelijoille/ 11

16 4 Muut ohjelman tarjoamat palvelut 4.1 Tilojen tietopaketti Tiloille on koostettu tietopaketti, joka toimitetaan tilan yhteyshenkilölle sen jälkeen, kun maaseutuviranomainen on lähettänyt tiedon tilan ohjelmaan liittymisestä Motivaan. Materiaali on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Tietopaketti sisältää ohjeet omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja energiasuunnitelman tilaamiseen, Traktorin taloudellinen ajotapa -esitteen sekä muita ohjeita energiatehokkuuden edistämiseksi. 4.2 Energiatehokkuussopimukset.fi -nettipalvelu Maatilojen energiaohjelma on esillä energiatehokkuussopimusten nettisivustolla (www.energiatehokkuussopimukset.fi). Sieltä löytyy lisätietoa muun muassa energiaohjelmasta, energiaohjelmaan liittymisestä, materiaalia suunnittelijoille sekä kysymyksiä ja vastauksia -palsta. Tietoa on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivustolla on myös Extranet-osio, johon liittyneet maatilat sekä suunnittelijat voivat kirjautua lisämateriaalia varten. Maatilojen energiaohjelman suomenkielisillä sivuilla vieraili vuoden 2013 aikana eri kävijää, jotka latasivat sivuja yhteensä kertaa. Ruotsinkielisessä osiossa vieraili yhteensä 78 eri kävijää, jotka latasivat sivuja yhteensä 118 kertaa. Käyntimäärät suomenkielisellä sivustolla olivat suurimmillaan vuoden alussa ja lopussa. Ruotsinkielisellä sivustolla oli selvä piikki käynneissä vuoden lopussa. Tietoa päivitetään aktiivisesti sivustolle ja se toimii operaattorin pääasiallisena ulkoisena viestintäkanavana. 4.3 Taloudellisen ajotavan koulutus traktorilla Ohjelman piirissä tuotettiin traktorin taloudellisen ajotavan koulutusaineisto. Aineiston tuotti ProAgria yhteistyössä Motivan kanssa. Koulutusaineiston valmistelussa tutustuttiin koulutusten nykytilanteeseen Ruotsissa, missä koulutukset ovat yleistyneet nopeasti. Lisäksi järjestettiin kaksi pilot-koulutusta Asikkalassa ja Ilmajoella. Pilot-koulutuksissa kohdeyleisönä olivat tulevat kouluttajat, eivät vielä ohjelmaan liittyneet viljelijät. Aineisto julkistettiin Lahdessa Kestävän energian päivä tilaisuudessa marraskuussa Asiasta lähti lehdistötiedote ja asia oli esillä ainakin Radio Suomessa. Aineisto koostuu kalvosarjasta sekä tulosten kirjaamiseen käytettävästä exceltaulukosta. Aineistoon sisältyvä kalvosarja on tuotettu myös ruotsin kielellä. Koulutusaineisto on vapaasti hyödynnettävissä energiatehokkuussopimusten wwwsivuilla (www.energiatehokkuussopimukset.fi). MMM hankki valmistelutyön aikana kaksi kulutusmittaria käytettäväksi koulutuksissa ja Motiva välittää niitä kouluttajille. 12

17 5 Seuranta 5.1 Seurannan merkitys Seuranta ja raportointi ovat energiatehokkuussopimusten ja -ohjelmien keskeisinä tavoitteina ohjelmien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamiseen avuksi. Lisäksi seuranta mahdollistaa korjaavien tai lisätoimenpiteiden toteuttamisen mahdollisimman reaaliaikaisesti. 5.2 Seuranta tietojärjestelmällä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) kirjaavat maatilojen tukisovellukseen tiedon tilojen liittymisestä ohjelmaan. Motiva saa Tiken (maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) järjestelmästä tiedot liittyneistä tiloista (yhteystiedot, tuotantosuunta, kieli). Nämä tiedot siirretään Motivalla käytössä olevaan osoite- ja seurantatietokantaan. Energiasuunnittelijat lähettävät kopion valmiista tilan energiasuunnitelmasta Motivaan. Se tallennetaan Motivassa tietokantaan ja suunnitelmasta kerätään tietoja. Tällä hetkellä suunnitelmista kerättävistä tiedoista voidaan laskea liittyneiden tilojen keskimääräiset lämpö- ja polttoaineiden kulutukset, sähkön kulutukset sekä energian kulutukset yhteensä. Tiedot löytyvät alla olevasta taulukosta 5. Vuoden 2013 aikana Motivaan palautettiin eniten suunnitelmia muihin seurantavuosiin verrattuna. Tilojen keskikulutus nousi huomattavasti aiempaa suuremmaksi johtuen mukana olleista kasvihuoneista. Kunkin vuoden seurantatiedoissa on muutoksia edellisiin seurantaraportteihin verrattuna johtuen mm. vuoden vaihteen jälkeen palautuvista raporteista tai siitä, että muutamien palautettujen energiasuunnitelmien energiakulutustietoja on korjattu jälkikäteen ja muutokset vaikuttavat tuloksiin. 13

18 Taulukko 5 Seurantatiedot energiasuunnitelman kunakin seurantavuonna teettäneistä tiloista, MWh/v. Suunnitelmien määrä, n Vuosi Lämmön- ja polttoaineiden kulutus, MWh/v Sähkön kulutus, MWh/v Energian kulutus yhteensä, MWh/v Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Seurantakysely tilallisille Motiva lähetti seurantakyselyn 303 tilalliselle, jotka olivat liittyneet maatilojen energiaohjelmaan mennessä ja antaneet liittymisen yhteydessä sähköpostiosoitteensa. Kyselyyn pyydettiin raportoimaan ainoastaan ne toimenpiteet, jotka on tehty viimeisen 12 kk aikana. Jos tila oli liittynyt Energiaohjelmaan vasta tänä aikana, pyydettiin raportoimaan vain ne toimenpiteet, jotka on toteutettu liittymisen jälkeen. Tarkastelujakso ei siis ole täsmälleen yksi kalenterivuosi, mutta esitysteknisistä syistä tuloksista raportoitaessa viitataan vuoden 2013 säästöihin. Kysely toteutettiin vuonna 2011 tehdyllä kysymyspatterilla, joka suunniteltiin yhdessä insinööritoimisto Olof Granlundin ja ProAgrian kanssa. Vastausaikaa sähköisessä Webropol-kyselyssä oli asti. Vastauksia saatiin 119, joten vastausprosentiksi muodostui 39 %. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. Vastaajista 7 prosenttia oli ruotsinkielisiä. Seurannan tarkoituksena oli selvittää Maatilojen energiaohjelman vaikuttavuutta. Kyselylomakkeella kartoitettiin ohjelmaan liittyneiden tilojen tehtyjä toimia energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Lisäksi kysyttiin palautetta Maatilojen energiaohjelmasta ja itse kyselystä. Kyselyyn vastanneiden tilojen säästöksi arvioitiin yhteensä MWh vuonna Kyselyyn vastannutta tilaa kohden säästö on 35 MWh vuodessa. Eniten säästettiin polttoaineissa, yhteensä MWh. Suurin osa polttoaineen säästöistä syntyi peltoihin ja koneisiin sekä nautakarjatalouden rehunjakoon kohdistuvista toimenpiteistä. Edellä mainittuihin toimintoihin kohdistuvia toimenpiteitä voidaan pitää helposti toteutettavina, mutta niiden toteutumisen ja säästövaikutuksen pysyvyyden arviointi on vaikeampaa kuin esimerkiksi lisäeristämisen. Tyypillisiä toimenpiteitä molempina seurantavuosina peltoja ja koneita sekä nautakarjatalouden rehunjakoa koskien 14

19 olivat traktorin sammuttaminen työn keskeytyessä, kaukana olevien lohkojen logistiikan parantaminen tai konetyön järkeistäminen, siirtyminen isosta traktorista pienempään keveissä töissä sekä apevaunun terien kunnon parantaminen. Tällä hetkellä säästölaskelmat perustuvat vielä karkeisiin arvioihin. Jos laskelmia halutaan tarkentaa, tulisi mahdollisuuksien mukaan tiloilta saada jatkossa tarkempia tietoja toimenpiteistä ja rakennuksista tai toiminnoista, joihin ne kohdistuvat. Tämä auttaisi säästöjen tarkempaa arviointia tulevaisuudessa. Taulukko 6 Arvio säästöstä kyselyyn vastanneiden tilojen joukossa (arvioitu säästö) ja karkea arvio säästöstä kaikkien liittyneiden tilojen joukossa (arvioitu kokonaissäästö) vuonna MWh/v. Tuotantosuunta Arvioitu säästö MWh Vastanneet tilat Liittyneet tilat Arvioitu kokonaissäästö MWh Nautakarjatalous Sikatalous Siipikarjalihantuotanto, kananmunien tuotanto ja muu siipikarjatalous Viljanviljely Erikoiskasvintuotanto Muu kasvintuotanto Kasvihuoneviljely Hevostalous Lammastalous Puutarhakasvien viljely avomaalla Muu tuotanto tai toiminta Yhteensä Kumulatiiviseksi säästöksi vastanneiden joukossa vuosina saadaan MWh/v. Tulee huomata, että kyseessä on matala arvio ohjelman tuomista säästöistä, sillä myös ne, jotka eivät vastanneet kyselyyn, ovat todennäköisesti toteuttaneet jonkin verran toimenpiteitä. Taulukko 7. Kokonaissäästö seurantakyselyihin vastanneiden tilojen joukossa, MWh/v Yhteensä MWh/v MWh/v MWh/v MWh/v Sähkö Lämpö Polttoaineet Yhteensä

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti Maatilojen energiaohjelman valmistelu Loppuraportti 17.1.2005 Ilari Aho Lea Gynther Juha Rautanen Kari Vikström 1 (50) Alkusanat Tässä raportissa kuvataan vuoden 2005 aikana tehty maatilojen energianohjelman

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

-EXTRA. Keisalan akka s. 5 Maatilarakentamisen erikoissivut s. 6-17 Harkitse luomua! s. 24 Edustajistoon valitut s. 28

-EXTRA. Keisalan akka s. 5 Maatilarakentamisen erikoissivut s. 6-17 Harkitse luomua! s. 24 Edustajistoon valitut s. 28 ProAgria Etelä-Pohjanmaa jäsenasiakaslehti 1 2010 Keisalan akka s. 5 Maatilarakentamisen erikoissivut s. 6-17 Harkitse luomua! s. 24 Edustajistoon valitut s. 28 -EXTRA Etelä-Pohjanmaa PÄÄKIRJOITUS MITÄ

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 91 / 2004. Luonnonmukaisen. tuotannon tukeminen

TARKASTUSKERTOMUS 91 / 2004. Luonnonmukaisen. tuotannon tukeminen TARKASTUSKERTOMUS 91 / 2004 Luonnonmukaisen tuotannon tukeminen TARKASTUSKERTOMUS 91/2004 Luonnonmukaisen tuotannon tukeminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO ISSN 1238-0296 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 7

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot