Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL"

Transkriptio

1 Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa Kimmo Kivinen, Capful Oy

2 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan maaseudun toimintaympäristön muutostekijät OSA 4 Pirkanmaan maaseudun voimavarat ja rajoitteet LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja

3 3 OSA 1 Johdanto

4 4 Johdanto Maa- ja metsätalousministeriön, maaseutuverkoston, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran järjestämien alueellisten tulevaisuustyöpajojen tavoite oli tukea alue- ja paikallistason kehittämisstrategioiden valmistelua ja linkittää alue- ja paikallistason tarpeet valtakunnantason strategioihin. Tulevaisuustyöpajan tulosten on tarkoitus toimia syötteenä ja yhtenä lähtökohtana alueen maaseudun tulevan kehittämisen suuntaamisessa. Työpajassa syntynyt tulos on tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden näkemys alueen maaseudun kehittämisestä. Alueellista työpajaa edelsi ennakkokysely alueen maaseudun voimavaroista ja rajoitteista sekä ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöistä. Kyselyn vastausprosentti oli Pirkanmaalla oli 10 % (19 / 194 vastaajaa). Tulevaisuustyöpajassa käsiteltiin alueen maaseudun nykyisiä voimavaroja ja rajoitteita sekä pohdittiin toimintaympäristön tulevaisuutta. Tämän pohjalta tehtiin strategisia johtopäätöksiä ja nostettiin esiin tärkeimpiä kehittämisteemoja. Työpajaan osallistui kaikkiaan 67 henkeä.

5 5 Tilaisuuden tarkoitus ja tavoitteet TAVOITTEET Systemaattinen alueelta lähtevä työskentely valtakunnallisen ohjelmatyön tueksi Aluetyön jatkosta sopiminen alueen toimijoiden kanssa Tulevaisuuspajoja edeltävä ennakkokysely Kerätä alueilta lähtöaineisto tulevaisuustyöpajojen työskentelyn pohjaksi Tunnistaa alueiden tulevaisuuden kannalta keskeisiä muutostekijöitä: Mitä kysyntää maaseudulla on tulevaisuudessa? Kuvata alueen maaseudun nykytilassa tapahtuneita muutoksia: Voimavarat ja rajoitteet vastata kysyntään. Tulevaisuustyöpajat Määrittää alueiden tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten vaikutukset maaseutuun ja sen kehittämiseen uudet mahdollisuudet ja välttämättömät toimenpiteet Kerätä nykytilanteesta nousevia kehittämistarpeita ja parantamisehdotuksia Jatkojalostaa ja priorisoida tunnistettuja kehittämisteemoja Raportointi Kuvata alueiden työpajojen tulokset jäsennetysti ja havainnollisesti

6 6 Projektin viitekehys Ulkoinen toimintaympäristö Maaseudun toimijoiden tahto ja strateginen näkemys Maaseudun trendit ja kehityskulut Toimintaympäristön kehitys Nykyisyys LUOVA JÄNNITE Tulevaisuus Alueen maaseudun nykytila-analyysit Alueen maaseudun voimavarat ja rajoitteet Johtopäätökset Mitä kysyntää maaseudulle? Miten kysyntään vastataan ja miten hyödynnetään tämän ja tulevan kauden rahoitusmahdollisuudet ja eri EU-rahastot? Alueen maaseutu

7 7 OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

8 8 Keskeisiä kehittämisteemoja (1/3) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Yritystoiminnan mukautumiskykyisyyden parantaminen (yht. 46) Maaseutuyrittäjyyden mukautumiskykyisyyden edelleen vahvistaminen, huomioon ottaminen ja hyödyntäminen (20) Hankebyrokratian ja lupakäytäntöjen yksinkertaistaminen (10) Täsmähankkeita yritysten verkostoitumiseen (5) Maaseutu houkuttelevaksi ympäristöksi elämiselle, itsensä toteuttamiselle ja yrittämiselle (4) Maaseudun yritysympäristön parantaminen ja verkostoitumisen edellytysten parantaminen Yrittäjyyden nousu: kannustusta ideointiin ja yrityksen koeaika (4) Mahdollisuus jalostusarvon (-asteen) nostamiseen ja uuden sukupolven innovatiivisuuteen ja riskinottohalukkuuteen (2) Maaseutuosuuskunnat tuottavat 80 % luomu-/lähi- /kotimaisen ruoan tarjonnasta (1) Palveluketjut alueiden kylien osaajista Suoramyyntitukut (kauppaketjut, bulkkia ja ulkomaista) Hallinto kokeilut mahdollistavaksi (yht. 16) Kokeilut käytännöksi, riskit hyväksyttäviksi (9) Määräyshallinnosta palveluhallintoon, esim. maankäytön ohjaus (4) Palveluiden luova yhdistely (3) Asumisen mahdollisuuksien edistäminen (yht. 15) Asumisen vapaus / asumiseen liittyvät arvot ratkaisevat (13) Tekniikka mahdollistaa etäopiskelun ja työn Bioautot, omavarainen energia Palvelujen läheisyys (yrittäjäverkostot) Alue nähtävä kokonaisuutena, enemmän kuin osiensa summa: asuminen mahdollisuutena (2) Säilytetään maaseutu haluttuna paikkana asua

9 9 Keskeisiä kehittämisteemoja (2/3) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Tampereen läheisyyden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen (yht. 14) Tampere ja maaseutu ovat toistensa voimavaroja (7) Tunnin matkan päässä oleva maaseutu (2) Vapaa-ajan asuminen Luonnonvaroihin perustuva osaaminen ja yrittäminen Taajaman läheisen maaseudun mahdollisuudet (yht. 3) Markkinat maaseudun tuotteille ja kaikelle muulle (esim. lähiruoka) Työmahdollisuudet Matkailu Työvoima ja koulutus Kasvukeskus, myös osaamispankki Tunnistetaan ja tunnustetaan pirkanmaalaisen maaseudun variaatiot erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia eri puolilla maakuntaa (2) Elintarviketuotannon laadun ja kannattavuuden takaaminen (yht. 13) Määrä ja hinta ei kilpailukeinoina, vaan brändi, myynti ja markkinointi Kootaan, luodaan, rakennetaan pirkanmaalaisen ruoan brändi, jolla on tuottajan kasvot Arktiset puhtaat tuotteet : Elintarvikeketjut yhteistyöhön kannattavuuden takaamiseksi Lähienergian tuotannon kehittäminen (yht. 12) Lähienergian tuotantoa helpotettava (lainsäädäntö, teknologia) Hajautettu monipuolinen energiantuotanto Energiapolitiikan on oltava pitkäjänteistä Toimivien ratkaisujen esittely, esim. mallikyliä Logististen ratkaisujen kehittäminen

10 10 Keskeisiä kehittämisteemoja (3/3) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Yhteistyön vahvistaminen ja maaseudun yhteisöllisyyden perinne käyttöön (yht. 6) Tiedottamisen tärkeys (2) Esim. mökkivuokraajat toimittaisivat tietoa alueen tapahtumista vuokralaisille Kyläkirjeet, tekstarit, netti, ilmoitustaulut, aktiiviset innostajat, lehdet Osallistumispohjan laajentaminen, aktiivisuuden lisääminen ja yhteiset tavoitteet (yht. 4) Pirkanmaan kyläverkoston ja kylävetoisen palvelurakenteen vahvistaminen inhimilliset ja välineelliset edellytykset kuntoon (3) Kannustaminen kylien ja yhdistysten kokeiluihin, helppo -raha toimintaan Apua yhdistysten toimintaan, kyläkoordinaattori tms. Maaseudun yhteisöllisyyden perinne Käytännönosallistumisen helpottaminen, esim. lapsiparkki Metsätilarakenteen ja metsien hoidon kehittäminen (yht. 4) Metsänomistaja- ja metsätilarakenteen kehittäminen (1) Sukupolvenvaihdosten nopeuttaminen Neuvonnan ja koulutuksen merkitys korostuu Metsien hoidon aktivointi (3) Monimuotoisuus huomioiden Kaikella puulla on jatkossa kysyntää ja biomassasta kilpaillaan Biomateriaalien mahdollisuuksien selvittäminen (yht. 1) Selvitettävä biomateriaalien paikalliset (pienten toimijoiden) mahdollisuudet ja realistisen tuotantoketjun rakentaminen (1) Biomateriaaleissa riskinhallintatyökalut pientuotannon aloittamiseen

11 11 Alueen maaseudun kehittämisen ulottuvuudet Yritystoiminnan mukautumiskykyisyyden parantaminen Hallinto kokeilut mahdollistavaksi Asumisen mahdollisuuksien edistäminen Tampereen läheisyyden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen Läpäisevät osaamisalueet Toimialat Elintarviketuotanto Lähienergia Metsätalous Biomateriaalit

12 12 OSA 3 Pirkanmaan maaseudun toimintaympäristön muutostekijät

13 13 Muutostekijöiden tunnistaminen Arvot Geopolittiikka Kontekstuaalinen toimintaympäristö (Factors) Välitön toimintaympäristö (Actors) Sisäinen toimintaympäristö (Actions) Media Väestö EU -politiikka Maaseudun väestö ja työvoima Osaaminen ja koulutus Ilmastonmuutos Aluekehityspolitiikka Lainsäädäntö Maaseudun elinkeinorakenne Tuotantomuodot Kansallinen politiikka Maaseudun kehittäminen Kehittämisohjelmat ja - toimenpiteet Teknologia Maaseudun yrittäjyys Maaseudun palvelut Talous Annetut tekijät Vaikutettavissa olevat tekijät Ohjattavissa olevat tekijät

14 14 Muutostekijöiden tunnistamisessa käytetyt lähteet Elinkeinoelämän valtuuskunta (2009): EVAn globaalit skenaariot Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2006): Suomen maaseutu 2015 Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Pihlaja, R., Helsingin yliopisto (2010): Kolmas sektori maaseutukunnissa Sitra: Maamerkit-ohjelman aineistot TEM (2011): Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja vuosille

15 15 Muutostekijät Maaseudun ulkoinen toimintaympäristö TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ MUOKKAAVAT TEKIJÄT 1. Globalisaatio ja kansainvälistyminen 2. Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla 3. Suomen vientimarkkinoiden kehitys 4. Ympäristö ja ilmastonmuutos 5. Energian hinta 6. Raaka-aineiden kansainvälinen hintataso 7. Euroopan talouden kehitys 8. Suomen talous ja kilpailukyky 9. Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus 10. EU:n poliittinen kehitys 11. Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko 12. Kuntarakenteen muutokset 13. Kuntatalous ja palveluiden rahoitus 14. Kolmannen sektorin rooli 15. Tieverkko ja muu liikenneinfrastruktuuri 16. Tietoliikenneyhteydet 17. Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne 18. Vapaa-ajan asuminen maaseudulla 19. Kuluttajien ikääntyminen Suomessa 20. Maahanmuuttajat maaseudulla 21. Maaseudun elinkeinorakenne 22. Työntekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat 23. Metsien käyttö 24. Muutokset elintarvikeketjussa (maatilalta kauppaan) 25. Luomu- ja lähiruoan suosio 26. Maaseutumatkailun kysyntä 27. Bio- ja lähienergian tuotanto 28. Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset 29. Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset (Muutostekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä)

16 16 Muutostekijät Tekijöiden vaikuttavuus ja ennustettavuus SUURI 10 Työntekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat E N N U S T E T T A V U U S Kuluttajien ikääntyminen Suomessa Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus Maaseudun elinkeinorakenne Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset Vapaa-ajan asuminen maaseudulla Maaseutumatkailun kysyntä Globalisaatio ja kansainvälistyminen Ympäristö ja ilmastonmuutos Kolmannen sektorin rooli Suomen vientimarkkinoiden kehitys Maahanmuuttajat maaseudulla Kuntarakenteen muutokset Euroopan talouden kehitys EU:n poliittinen kehitys Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne Bio- ja lähienergian tuotanto Luomu- ja lähiruoan suosio Metsien käyttö Muutokset elintarvikeketjussa Tietoliikenneyhteydet Kuntatalous ja palveluiden rahoitus Suomen talous ja kilpailukyky Tieverkko ja muu liikenneinfrastruktuuri Raaka-aineiden kysyntä ja hinta Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset Energian hinta Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko PIENI PIENI 2 4 V A I K U T T A V U U S 6 8 SUURI 10

17 17 OSA 4 Pirkanmaan maaseudun voimavarat ja rajoitteet

18 18 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet V O I M A V A R A T Toimiva elinkeinorakenne ja yrittäjyysosaaminen: Monen alan vientiyrityksiä ja alihankintayrityksiä (puu, metalli, tietotekniikka) Metsälähtöiset toimialat kuten energiantuotanto Maatalous on Suomi pienoiskoossa; kasvinviljely, maitotalous, siipikarja, karjatalous Elintarvikealan jatkojalostusta Vahva luomumaakunta ja lähiruokaketju Yhteisöllisyys ja yhteistyökyky Puhdas luonnonympäristö Sijainti lähellä vetovoimaista Tamperetta Edullinen ja viihtyisä asuminen Monipuolinen kuntarakenne ja elinvoimaiset kylät Kaupunkien läheisellä maaseudulla toimivat ja lähellä olevat palvelut Hyvät liikenneyhteydet Muuttovoitto alue ALUEEN MAASEUDUN SISÄISET Maakunnassa välinpitämätön suhtautuminen maaseutuun ja maaseutukehittämiseen Haja-asutuksen ja kaavoituksen rajoitteet Hallinnon jäykkyys ja kauemmaksi siirtynyt päätöksenteko Näköalattomuus ja heikko panostus tuotekehittelyyn Palvelujen väheneminen ja siirtyminen kauemmaksi Tietoliikenneverkon heikkoudet Maatalouden huono kannattavuus ja hajanainen rakenne Tiestön heikko kunto ja harva julkinen liikenne Väestön ikääntyminen Osaavan työvoiman saatavuuteen ja työpaikkojen vähentymiseen liittyvät ongelmat Yhteisöllisyyden vähentyminen syrjäisillä seuduilla Elinkeinorakenteen kehittämiseen liittyvät ongelmat: pääoman puute, tuotannon yksipuolisuus ja tuottavuus Hajallaan olevat kylät vaikeuttavat yritystoimintojen yhteensovittamista Matala koulutustaso Pitkät välimatkat Alueellisten koulutusyksiköiden vähentyminen R A J O I T T E E T

19 19 LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja

20 20 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET RYHMÄ 1 RYHMÄ 2 Vahvuudet/ voimavarat Veturialue yrittäjyydessä ja osaamisessa Luovaa hulluutta Monet kunnat ketteriä toiminnoissaan Maaseudulla tarjottavana puuta, vettä ja ruokaa tulevaisuuden tärkeät myyntivaltit. Nämä mahdollisuuksia, niiden hyödyntämisestä ei saa tehdä ongelmaa Paljon tilaa matkailulle Maaseudun onnellisuusylijäämä, hyvä asuinpaikka, edullisempi vaihtoehto Pirkanmaan alue nähtäisiin kokonaisuutena, enemmän kuin osiensa summa. Ihmiset entistä enemmän monipaikkaisia, asiat eivät ole yhteen paikkaan sidottuja. Kehittäminen tulisi toimia muusta kuin rajoitteiden näkökulmasta. Heikkoudet/ rajoitteet Samaa ketteryyttä maaseudulle Haja-asutuksen rakentamisen rajoitteet, kasvua ei saa rajoittaa turhilla rajoituksilla Ei varsinaista maaseutu/kaupunki vastakkainasettelua sen sijasta paljon tietämättömyyttä maaseudun asioista kaupungeissa Liian tiivis rakentaminen tappaa yhteisöllisyyden Mikä on maaseutu? Onko tarvetta kehittämisessä tulevaisuudessa edes eritellä näitä alueita Johdantokeskustelu: Etäisyydet eivät ole ongelma vaan niiden hoito. Liikkuminen on asia yksi. Tärkeää on, että tiet ovat kunnossa. Vesi ja sähkö, tietoliikenneyhteydet täytyy olla kunnossa. Liikkumisen vaikeus on rajoite. On pelkoa, että tiet rapistuvat vaikutukset muuttohalukkuuteen. Voimavarat: monitoimi/monialayrittäjyys on vahvuus. Erikoistuminen on yksi suuntaus, toinen on monitoimisuus. Maaseutuyrittäjyyden mukautumiskykyisyys. Maaseutuyritysten rahoituskysymyksissä paikallispankit ovat vahvuus. Palvelut, jotka pitää olla paikan päällä: koulu, kirjasto, postipalvelut, Strategiset johtopäätökset: Etäisyydellä ei ole enää merkitystä. Liikkuvuuden sujuvuus on prioriteetti, niin ihmisten kuin palveluiden osalta. Tarvitaan strateginen linjaus palveluista, jotka ovat vielä paikkaansidottuja (se on lähipalvelut: koulu, kirjasto, postipalvelut jne.). Yrittäjyys: maaseutuyrittäjyyden mukautumiskykyisyyden edelleen vahvistaminen, parempi huomioon ottaminen ja hyödyntäminen. Määräyshallinnosta palveluhallintoon, esimerkiksi maakäytön ohjaus.

21 21 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET RYHMÄ 3 Maaseutu houkuttelevaksi ympäristöksi elämiselle, itsensä toteuttamiselle ja yrittämiselle (maatalous ja muu yritystoiminta) Yrittämiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen!! Vahva kyläverkosto Pirkanmaalle Sekä inhimilliset että välineelliset edellytykset kuntoon Liiketoimintaosaamista puuttuu, esim. lähiruoka Työvoimapulaa yrityksissä/ maahanmuuttajat Kehittämisyhtiöiden toiminta ja osaaminen Päättäjien näköalattomuus, joustavuuden puute Yhteistyö toimijoiden, esim. elinkeinoyhtiöiden välillä, hyvien käytäntöjen levittäminen, verkostoituminen Maaseudun infra junaliikenne, raiteita lisää Nuoria maaseudulle! Yritystoiminnan ja julkisen sektorin yhteistyö Yritysten osaamisen kehittäminen: Matalan kynnyksen neuvontatiski yrittäjiä varten, käytännön neuvoja arkikielellä Sähköisten työkalujen käytön kehittäminen, maaseudun laajakaistat eivät toimi, Kuntien ja kylien tarpeiden kartoitus Markkinointiosaamisen lisääminen Kummit ja mentorit Mikä on kylä? Kun kehittäminen keskitetään kyliin, kylälle tarvitaan määritelmä Kansalaiset päättämään esim. kouluista, ei valtuustot Hallinnon keventäminen, joustavuutta kaikille tasoille Yritystoimintaa kyliin Maallemuuton mahdollistaminen, kylissä asumisen edellytysten parantaminen Etä- ja pätkätyö lisääntyy Palvelut toimimaan kylissä; vahva kylien verkosto Pirkanmaalle Hub- työpisteet mahdollistamaan verkostoitumisen

22 22 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET RYHMÄ 4 Voimavarat Toimiva elinkeinorakenne : pitää paikkansa, Tampere-vetoista, mutta yrittäjät toimivat myös muualla. Yhteisöllisyys ja yhteistyökyky: osittain myytti, sitä on (varsinkin tiukan paikan tullen), mutta ei välttämättä siinä määrin kuin luullaan. Puhdas luonnonympäristö: on puhdasta(kin) luonnonympäristöä, mahdollisuus, taloudelliseen hyödyntämiseen liittyy haasteita. Sijainti lähellä vetovoimaista Tamperetta: tärkeää, vastakkainasettelu maaseutu Tampere hyödytöntä. Edullinen ja viihtyisä asuminen: tärkeä vetovoimaisuustekijä, edullisuus? Monipuolinen kuntarakenne ja elinvoimaiset kylät: kylien elinvoimaisuus vaihtelee, kuntarakenne elää. Kaupunkien läheisellä : päivittäistavarakauppapalvelut OK, muut palvelut menossa huonompaan suuntaan. Hyvät liikenneyhteydet: joukkoliikenneyhteydet huonoja maalla Muuttovoittoalue: eteläinen Pirkanmaa on, pohjoinen ei ole, muuttovoitto kohdistuu erityisesti Tampereen seudulle Rajoitteet Välinpitämätön : pitää paikkansa Haja-asutuksen ja kaavoituksen rajoitteet: voivat aiheuttaa ongelmia. Hallinnon jäykkyys: sitä on, mutta onko suuri ongelma? Osaavan työvoiman : haaste ja mahdollisuus Tärkeät johtopäätökset Osaavan työvoiman saatavuus maaseudulla haaste (mistä työvoimaa), myös mahdollisuus luoda uutta yritystoimintaa Sijainti lähellä vetovoimaista Tamperetta tärkeää -> markkinat, osaava työvoima, koulutustarjonta RYHMÄ 5 Työpaikat ja koulutus, yliopistot voimavarana Maaseutu perinteisesti raaka-aineiden tuottaja Onko maaseudulla riittävästi riskinottokykyä? Varman tulon saaminen Laajakaistan mahdollisuudet Alueellisen koulutuksen keskittyminen Tampereelle, riski! Harrastusmahdollisuuksien huomioiminen Vireät kylät, isommat asutuskeskittymät Vahva keskus, näivettää ympäristöä? Kaupunkiseudut olemassa, joissa pitää vahvistaa alueiden identiteettiä Alueiden henki Maaseudun hyödyntäminen: monipuolinen yritystoiminta/asuinpaikka Johtopäätökset Voimavarana/vahvuutena: Mahdollisuus jalostusasteen nostamiseen ja uuden sukupolven innovatiivisuuteen Heikkoutena/rajoitteena: Asenteet ja ennakoimattomuus

23 23 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET RYHMÄ 6 RYHMÄ 7 Tampere ja maaseutu toistensa voimavaroina Esim. kummimaatiloja hotelleilla Mahdollisuus pitää yllä kaupunkilaisten maaseutuyhteyttä Tunnustetaan ja tunnistetaan maaseudun sisällä olevat variaatiot Paikkaan kiinnittymistä auttaa, jos on mahdollisuuksia toimia Yhteisöllisyys voi syntyä toiminnan mahdollisuuksista yhdessä tekeminen maaseudulle sopeutuminen helpoksi työvaihto, osuuskunnat Maaseutuasumisen voi nähdä tietyn elämänvaiheen ratkaisuna (esim. kyläkoulun säilymisen näkökulmasta kylällä kannattaisi asua vain sen aikaa kun lapset ovat koulussa; asumisoikeusasuminen) Sadan hehtaarin yksinäisyys Maaseudun infra ja sen kunnossapito Energiantuotannon ja kotieläintuotannon kilpailu esim. olki, turve Tärkeimpiä teemoja Työntekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat Perusasiat kuntoon, tiet ja tietoliikenneyhteyden tuomat mahdollisuudet, avoin kuitu ym., etätyömahdollisuuksien konkretisoituminen Sopivien yritystonttien kaavoittaminen/saatavuus logistisille paikoille, Klusteriajattelun kehittäminen Asenteet; etätyö-asenteet ja mahdollisuudet Yrittäjyyden nousu, yrittäjyyden kannustaminen maatalouden sivualoille, kannustusta ideointiin ja yrityksen aloittamisen helpottaminen ns. koeaika ja neuvontatyö Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset Kotimaisen kulutuksen lisääminen esim. Kuntien ruokahuolto kilpailuttaminen asettamat rajoitteet?! Hankintalain joustava tulkinta ja kuljetusmatkojen minimointi Kauppaketjujen asenteet, monopolit ruoan jakelussa Ihmisten kulutustottumuksien muuttaminen Laadun suosiminen, paikalliset vaikutukset pitäisi olla tärkeämpiä, lainsäädännön helpottaminen Lähiruoka ja luomu Tuotteiden alkuperämerkinnät Ylpeys pirkanmaalaisista tuotteista Alueen vahvuudet ja voimavarat sekä heikkoudet/rajoitteet Elinkeinorakenne ja sijainti Haja-asutus ja kaavoitus

24 24 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET RYHMÄ 7 jatkuu Kylät Kylien välinen yhteistyö ja eri toimijoiden välinen yhteistyö kylässä, kylien profiloituminen, innovaatioiden edistäminen ja ideoiden eteenpäin vieminen, toimintatapojen kehittäminen toimiviksi kokonaisuuksiksi, ettei poljettaisi paikallaan samojen asioiden parissa Yhteistyötä voidaan kehittää jakamalla vastuuta ja täsmentämällä suunnitelmia Kuntien omistamien kylätalojen tulevaisuus? Luovia ratkaisuja esim. kylien lapsiparkki sekä kylävaarit ja mummot, nuoret omaavat innovatiivisia ajatuksia, pitäisi saada enemmän mukaan - toimintatapojen muutos? Yhteisöllisyyden parantaminen esim. uusien asukkaiden huomioinnilla Ystävyyskylät? Yhteistyöhön teossa punnitaan hyötyjä, ihmisiä mukaan tiedottamisen ja aktiivien toiminnan kautta Parhaimpina keinoina esim. kylähankkeet Tiedottaminen kuntoon; ilmoitustaulu, kirjeet, tapahtumamainonta, facebook, lehti-ilmoittelu Ajankäytön ongelma usein syynä osallistumattomuuteen Kehittämistavat Byrokratian vähentäminen, hallinto haasteena, pidempijänteistä kehittämistä Maakunnan monipuolisuutta tulisi nostaa enemmän esiin Identiteetin näkymättömyys, ei niin vahvoja siteitä Asenteet pitäisi saada positiivisemmiksi esim. maaseutua ajatellen Avoimet tilaisuudet ihmisille, kylien olohuoneet, kyläsaunat, joihin osallistuminen helppoa, ei velvoita ihmisiä, kaikki tervetulleita Yhteisöllisyyden käsite? Voi olla myös kylissä toisten ihmisten tuntemista ja huomioon ottamista Kyselyillä selvitettävä tarpeita, huomioitava erilaiset kohderyhmät Palvelutarjonnasta ja tapahtumista informointi Johtopäätökset Tiedottamisen tärkeys Esim. mökkivuokraajat toimittaisivat mökeille tietoa alueen tapahtumista, kyläkirjeet, facebook, ilmoitustaulu, aktiiviset innostajat, tekstarit, netin mahdollisuudet/rajoitteena nopeiden yhteyksien Osallistumispohjan laajentaminen ja aktiivisuuden lisääminen, yhteisen tavoitteen puolesta työskentely Kylien ja yhdistysten kokeilut, helppo raha toimintaan Apua yhdistyksen toimintaan ja kehittämiseen kyläkoordinaattori tms. Maaseudun yhteisöllisyys on verrattain vahva perinne Käytännön osallistumisen helpottaminen esim. lapsiparkki

25 25 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET RYHMÄ 8 Voimavarat Talouden kannalta Pirkanmaa on ollut muuttovoittoinen ja haluttu muuttomaakunta, saadaan parhaassa iässä olevaa asukaskuntaa Pirkkalassa Suomen koulutetuin naisväestö Väestö ja työvoiman saanti lähtökohta Maaseudun kannalta tietotekniikka ja etätyö (ICT-selvitys; jossa n 650, Oulu vähän Tamperetta edellä, Tampere toinen) Tampereen monipuolinen elinkeinorakenne Kulkuyhteydet; Pirkanmaalle hyvät liikenneyhteydet, liikkuminen helppoa, infra melko hyvässä kunnossa. Logistinen vahvuus; raaka-aineiden toimittajia, hyvät verkostot, myös vuokrattavaa varastotilaa Tampereen seudulla Tampereen kaupunkiseudun vetovoima myös maaseudun vahvuus Pirkanmaa urbaani luontokokonaisuus; myös vetovoimainen matkailukohde/alue (puhdas luonto, järvet, vesiliikenne?) Pirkanmaa on itsellinen, paljon kaikkea, Suomi pienoiskoossa Tampereelle kohtuullinen etäisyys maakunnan joka laidalta Selkeästi oma profiili; mm. kulttuurin puolelta kansallisesti merkittäviä (vrt. teatterielämä), vetovoimainen kohde (työtä tekevät, opiskelijat, yrittäjät) Aluetalouskatsauksen mukaan (2012); Ylä-Pirkanmaa näkee myönteisesti omia kehitysmahdollisuuksia Hatanpään valtie vrt. ennen ja nyt, Nokia riippuvuus ei enää ongelma Koulutetun työvoiman saatavuus hyvä AMK:in etäyksiköt (vrt. lakkautusuhka) Kaupunkien läheiselle maaseudulle palvelutaloutta; naiset menee edellä ja perhe perässä Syrjäinen maaseutu miesten kulttuuri vahva, logistiikka voi olla ongelma (esim. metallin alihankinta) Broilertuotanto vahvaa vrt. elintarviketju Elintarviketeollisuus vrt. seurannaisvaikutukset Paljon monialaisia maatiloja Lähiruoka ja Tampere sen markkina-alueena (turistit, konferenssi asiakkaat) Hyvä leipäkulttuuri Luomu ja paikallisia käsityömäisiä tuotteita valmistavia elintarvikejalostajia (leipä, juustot)(esim. Laitikkala) Teollinen elintarvikejalostus myös tärkeää pienyrittäjien ohella

26 26 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET RYHMÄ 8 jatkuu Rajoitteet Strategiset johtopäätökset Sivutiet huonossa kunnossa, haittaa saavutettavuutta, riippuu tien luokituksesta Vanhat lähiasemat suljettu, ihmiset joutuvat kulkemaan valtateitä; miksi siis kysytään; miksi maaseudun asukkaat liikkuvat omalla autolla Matkailupotentiaalia ei ole hyödynnetty vielä riittävästi (esim. sisävesiliikenne vrt. sesonkiluonteisuus), esim. Vesilahdella vain yksi laivalaituri Kaupungin vetovoima loppuu noin 60 km:in etäisyydellä Tampereesta (vrt. työssäkäyntietäisyys) Maaseudulla asuvien ikärakenne (eläkeläiset ym.) Työvoimapulaa tulevaisuudessa Kotieläintalous vähenee maaseudulta (Maidontuotanto siirtyy C- alueelle) Tukipolitiikan ja aluepolitiikan kannalta Pirkanmaa väliinputoaja (rinnastettu parempiin tuotanto-olosuhteisiin) Maaseutuyrittäjät ei aina kiinnostuneita kehittämään toimintaansa Euroopan rakennerahastot kankeita ja byrokraattisia; hallinnointi raskasta Taajaman läheistä maaseutua ja tunnin matkan päässä saavutettavissa olevaa maaseutua tulee tarkastella eri näkökulmista: Tunnin matkan päässä oleva maaseutu: vapaa-ajan asuminen, luonnonvaroihin perustuva osaaminen ja yrittäminen Taajaman läheisen maaseudun mahdollisuudet; työmahdollisuudet, matkailu, kasvukeskus myös osaamispankki, markkinat maaseudun tuotteille lähellä (esim. lähiruoka)

27 27 Learning Café Pirkanmaa 9 pöytää ja teemaa Pöydän kattaja Pöytä 1 Maankäyttö ja asumisen tarpeet Maaseudun infra Seppo Mäkinen Marja Vehnämaa Pöytä 2 Kuntatalous ja maaseudun palvelujen järjestäminen Reijo Kahelin Juha-Matti Markkola Pöytä 3 Pöytä 4 Ruoan kysyntä ja tarjonta Elintarvikeketjun kannattavuus Bio- ja lähienergia Tarja Hovila Sari Hiltunen Tenho Leinonen Tom Frisk Pöytä 5 Biomateriaalit Timo Ture Pöytä 6 Metsien hoito ja uudet käyttömuodot Ari Lähteenmäki Pöytä 7 Pöytä 8 Pöytä 9 Maaseudun yrittäjyys, innovaatiotoiminta ja osaaminen - kehittämistavat Osallistuminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö - kehittämistavat Kohtalonkysymykset Veikko Kiili, Erkki Honkaniemi Petri Tallila Kari Kylkilahti Sari Honkola Juhani Turtiainen Sami Talola

28 28 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Maankäyttö ja asumisen tarpeet / Maaseudun infra MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Mitä tarkoittaa ikärakennekehitys kakkosasunto maalla Tiet rapistuu, ei puhelinlankoja, ei palveluita, vaikeuttaa näitä haaveita Halukkaimpia muuttajia nuoret koulutetut naiset Rakentaminen vähentynyt viime vuosina syynä rakentamisen ohjaaminen, rahoituksen saaminen Halutaan väljempää asumista Viranomaisten toimesta ei saa estää rakentamista maaseudulla Nykyiset ja suunnitteilla olevat rajoitukset vaikeuttavat pahimmillaan myös ratkaisevasti yritystoimintaa Kehitystrendit halu muuttaa maalle, ei haluta muuttaa maalle Tällä hetkellä maata/tontteja ei tarpeeksi maaseudulla myynnissä. Tulevaisuudessa voisi olla toisin Ympäristötietoisuus ekologinen asuminen maaseudulla/joukkoliikenne, biopolttoaineet kulkemisessa Kylän ja maaseudun määritelmä Palveluita ei enää ole, ja se on hyväksytty Haja-asutusalueella maksettaisiin jostain tietyistä asioista enemmän? Maiseman ja tien pidosta maksetaan maaseudulla asuville? Maalla asumisesta saattaa tulla elitismin muoto

29 29 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Maankäyttö ja asumisen tarpeet / Maaseudun infra MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Ks. edellinen sivu RISKIT Tiet eivät pysy kunnossa, saavutettavuus huono Liikennettä ei kehitetä Maaseudun kehittymisen jarruttaminen Rakentamisen rajoittaminen maaseudulla Tyhjentyvät alueet tyhjentyvät entisestään Poliittinen järjestelmä, mihin prioriteetit asetetaan MAHDOLLISUUDET Maalle muuttavien määrä lisääntyy tulevaisuudessa, jos näin tulevaisuudessa sallitaan yhteiskunnan taholta Kylätoiminta ja yhteisöllisyys lisäävät houkuttavuutta Maalla asumisen houkutuksena mm. pienet koulut. Koulujen läheltä tontteja, turvataan kylän tulevaisuus Vaihtoehtoiset liikenneyhteydet esim. taajamajunat Vakituisen asumisen muodot tulevat muuttumaan Työn tekeminen siirtyy maaseudulle, ei vain asuminen STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Mikä on maaseutu? Säilyykö halukkuus muuttaa/asua maaseudulla - säilyy

30 30 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Kuntatalous ja maaseudun palvelujen järjestäminen MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Kuntatalouden tiukentuminen, palvelurakenteiden reagoimattomuus Palveluiden kaikkoaminen fyysisesti kauemmaksi, palvelutarpeiden lisääntyminen Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon rajapinnan hämärtyminen Käsitys siitä, mitkä ovat välttämättömiä palveluita, muuttuu. MAHDOLLISUUDET Paikallistalouden positiivinen kehitys vastapainona kuntatalouden negatiiviselle kehitykselle Paikallistalouden positiivinen kehitys generoituu parempana kuntataloutena Tilaa uusille palvelukonsepteille, esim. yhteiskunnalliset yritykset, kehittämis ja vapaaehtoistyön kannusteet. RISKIT Lainsäädäntö ei pysy perässä, ei mahdollistavaa lainsäädäntöä. Jäykät palveluprosessit ja järjestelmät Kuntien toiminnan tehokkuus ei kasva Säästöt aiheuttavat lisää kustannuksia alueiden erilaisuuksia ei oteta huomioon Asenne lähidemokratiaan ja asukkaiden osallistavuuteen on huono. Ei rohjeta soveltaa asioita alueella. STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Kokeilut kunniaan: halu, tahto ja kyky. Kokeilut käytännöksi kehittämistoiminnassa, käyttäjälähtöisesti. Tarvitaan uusia kannustimia Panostetaan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun lähidemokratia huomioiden Palveluiden yhdistäminen: Vie mennessäs, tuo tullessas

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Uusimaa 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy X S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Uudenmaan maaseudun

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 Lä hiruokä Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 WSP Oy 11.9.2013 Sisällys Johdanto... 3 Lähiruoka trendi vai pysyvä ilmiö?... 4 Mitä tarkoitamme, kun puhumme

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 Siilinjärven maaseutuohjelma Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. MAASEUTUOHJELMAN LAADINTA.. 2 1.1. Ohjelman tarkoitus ja luonne 2 1.2. Ohjelman laadinta. 2 2. MAASEUDUN

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä?

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? FCG Finnish Consulting Group Oy Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? Raportti SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1 TAUSTA... 1 1.2 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ... 1 2 UUDET JA KEHITTYVÄT MAASEUTUELINKEINOT...2

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot