Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma"

Transkriptio

1 Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

2

3 HSL Helsingin seudun liikenne

4 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, HSL puhelin (09) Lisätietoja: Harri Vuorinen Copyright: Kansikuva: Kartat, graafit, ja muut kuvat / HSL HSL / Lauri Eriksson Helsinki 2013

5 Esipuhe Työssä on laadittu Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma Kehäradan käyttöönoton jälkeiselle tilanteelle. Linjastosuunnitelman laadinnan tarkoituksena on selkiyttää alueen nykyistä linjastoa sekä varautua maankäytön kehittymiseen alueella. Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma on osa koko Vantaata koskevaa suunnitelmaa, jossa käsitellään Kehäradan liikennöintiä ja siihen liittyvää bussiliikennettä. Lopullinen linjastosuunnitelma kootaan alueittaisista suunnitelmista ja niistä saaduista palautteesta huomioiden Vantaan kaupungin taloudelliset resurssit. Suunnitelman laadintaa on ohjannut ohjausryhmä, johon kuuluivat: Arttu Kuukankorpi HSL (puheenjohtaja) Tero Anttila HSL Harri Vuorinen HSL Emmi Koskinen Vantaan kaupunki Kyösti Ronkainen Vantaan kaupunki Tiina Sirniö Vantaan kaupunki Työtä on valmisteltu projektiryhmässä, johon ovat kuuluneet: Harri Vuorinen HSL (puheenjohtaja) Nina Frösén HSL Tuomo Lankinen HSL Petri Nissinen HSL Miska Peura HSL Eeva Rinta HSL Nadja Turtiainen HSL Emmi Koskinen Vantaan kaupunki Kyösti Ronkainen Vantaan kaupunki Tiina Sirniö Vantaan kaupunki Työn aikana järjestettiin suunnittelutyöpajoja ja suunnittelukokouksia, joista osaan osallistui projektiryhmän lisäksi Vantaan kaupungin koulutoimen edustajia. Lisäksi pidettiin kaksi yleisötilaisuutta Hakunilassa ja Tikkurilassa, ja ylläpidettiin asukasvuorovaikutusta varten sosiaalisen median ratkaisuihin pohjautuvaa vuorovaikutuskanavaa. Työn konsulttina on toiminut Strafica Oy, jossa työhön ovat osallistuneet Jyrki Rinta-Piirto, Saija Räinä ja Kari Hillo. Konsulttityö aloitettiin huhtikuussa 2012 ja se valmistui joulukuussa 2012.

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne Tekijät: Jyrki Rinta-Piirto, Kari Hillo ja Saija Räinä Päivämäärä Julkaisun nimi: Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma Rahoittajat / Toimeksiantajat: HSL Helsingin seudun liikenne Tiivistelmä: Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma on laadittu Kehäradan käyttöönoton jälkeiselle tilanteelle. Linjastosuunnitelman laadinnan tarkoituksena on selkiyttää alueen nykyistä linjastoa sekä varautua maankäytön kehittymiseen alueella. Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelman suunnittelualue pitää sisällään kaksi Vantaan suuraluetta Tikkurilan ja Hakunilan. Suunnittelualueen joukkoliikennelinjastoon Kehäradan ohella eniten vaikuttava muutos on Tikkurilan matkakeskuksen toteutuminen. Matkakeskushanke on osa Kehärata-projektia ja Helsinki-Vantaan lentokenttäyhteyksien parantamista. Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelmaa edeltäen ja osin rinnalla on laadittu linjastosuunnitelmia Vantaan muille suuralueille. Merkittävimmin Tikkurila-Hakunila -alueeseen vaikuttavat Korso-Koivukylä -alueen sekä Aviapoliksen suunnitelmat. Lisäksi linjastoon vaikuttaa jonkin verran HSL-kuntayhtymän jäseneksi liittyneen Sipoon alueelta tulevat linjat ja niiden reitit Vantaalla. HSL on käynnistänyt vuonna 2012 Sipoon linjastosuunnitelman laadinnan, jossa tullaan ottamaan tarkemmin kantaa tuolla suunnalla liikennöivien linjojen reittien Tikkurilan ja Hakunilan alueilla. Eräänä tärkeänä työn lähtökohtana on tarkasteltu joukkoliikenneyhteyksiä kouluittain. Koulujen oppilaiden sijainnit ovat tiedossa, ja karttatarkastelulla on tutkittu yhteyksien kattavuutta. Tikkurila-Hakunila -alueen linjastolle etsittiin erilaisia kehittämisratkaisuja, joiden tavoitteena on selkeyttää linjastoa ja luoda aikaisempaa nopeampia yhteyksiä. Linjastosuunnittelua on tehty muuttamalla nykyistä linjastoa sekä kehittämällä uusia ja lakkauttamalla nykyisiä linjoja. Työ merkittävin muutos koskee Tikkurilan ja Hakunilan alueen tärkeintä bussilinjaa 562, joka perustuu nykyiseen linjaan 62. Linjaa kehitetään runkolinjan suuntaan ja pidemmän aikavälin tavoite on jatkaa sitä runkolinjana Tikkurilasta länteen. Linjan 562 reitti oikaistaan Jokiniementielle, mikä nopeuttaa Tikkurilan aseman ja Hakunilan välisiä yhteyksiä. Reitin siirtyessä Jokiniementielle vuorovälit Maarinkunnaassa harvenevat nykyisestä, jonne siirretään linja 708, eli nykyinen 68. Linja 709 (nykyinen 69) muodostaa linjaparin linjan 708 kanssa. Linjoilla on yhteinen reitti Tikkurilasta Urheilutien kautta Vanhan Porvoontien risteykseen saakka. Linja 709 korvaa linjaa 742 Sotungin ja Sepänmäen alueilla, ja linjan 709 vuorovälit ovat nykyistä tiheämmät. Hakunilan ja Helsingin suunnan linjojen osalta tärkeää on linjojen tahdistaminen. Tämä helpottuu, kun linjaversio 741K ja linja 742 lakkautetaan. Linja 742 on kallis ja pitkä linja, jossa on vähän matkustajia. Sotungin ja Sepänmäen alueille korvaavia yhteyksiä tarjoaa tihennettävä linja 709 (nykyinen 69). Liikennöintikustannukset on arvioitu HSL:n liikennöintisuunnitelmassa esitetyillä yksikkökustannuksilla. Liikennöintikustannukset alenevat suunnitelmassa esitettyjen muutosten myötä noin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa. Avainsanat: taksajärjestelmä, lippujärjestelmä, tariffi Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja 28/2013 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, HSL, puhelin (09) Kieli: suomi Sivuja: 62

8 Sammandragssida Utgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Författare: Jyrki Rinta-Piirto, Kari Hillo och Saija Räinä Datum: Publikationens titel: Linjenätsplan för Dickursby-Håkansböle-området Finansiär / Uppdragsgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Sammandrag: Linjenätsplan för Dickursby-Håkansböle-området har utarbetats för situationen efter ibruktagandet av Ringbanan. Meningen med utarbetning av linjenätsplanen är att klarlägga områdets nuvarande linjenät samt att förbereda sig för utveckling av markanvändning i området. Planeringsområde för linjenätsplan för Dickursby-Håkansböle-området omfattar två av Vandas storområden Dickursby och Håkansböle. Förutom Ringbanan påverkar genomförandet av Dickursby resecentral planeringsområdets kollektivtrafiklinjenät mest. Resecentralprojektet är en del av Ringbanan-projektet och förbättrande av förbindelser till Helsingfors-Vanda flygplats. Före och delvis samtidigt med linjenätsplan för Dickursby-Håkansböle-området har utarbetats linjenätsplaner för andra storområden i Vanda. Planer för Korso-Björkby-området och Aviapolis påverkar Dickursby-Håkansböle-området mest betydande. Också linjerna från Sibbo, som har blivit medlem i HRT-samkommunen, och deras rutter i Vanda påverkar linjenätet en aning. HRT har år 2012 satt igång utarbetning av linjenätsplan för Sibbo, där ska tas närmare ställning till rutter för sådana linjer som trafikerar i Dickursby-Håkansböle-området. Som en viktig utgångspunkt för arbetet har man granskat kollektivtrafikförbindelser skolvis. Genom en karta granskning har man undersökt omfattningen av förbindelserna jämfört med var eleverna bor. Olika utvecklingslösningar söktes för Dickursby-Håkansböle-områdets linjenät och målsättningen är att klarlägga linjenätet och skapa snabbare förbindelser än tidigare. Linjenätsplaneringen har gjorts genom att ändra det nuvarande linjenätet samt genom att utveckla nya linjer och upphöra nuvarande linjer. Arbetets mest betydande ändring gäller Dickursby-Håkansböle-områdets viktigaste busslinje 562, som baserar sig på den nuvarande linjen 62. Linjen utvecklas mot stamlinjens riktning och målsättningen på längre sikt är att fortsätta den som stamlinje västerut från Dickursby. Rutten för linje 562 genas till Ånäsvägen, vilket gör förbindelser mellan Dickursby station och Håkansböle snabbare. När rutten flyttas till Ånäsvägen blir turtäthet i Markulla glesare och linje 708, dvs. den nuvarande linjen 68, flyttas dit. Linje 709 (nuvarande linje 69) bildar ett linjepar med linje 708. Linjerna har en gemensam rutt från Dickursby via Idrottsvägen ändå till korsningen av Gamla Borgåvägen. Linje 709 ersätter linje 742 i Sottungsby och Smedsbacka och turtätheten för linje 709 blir tätare än nu. Det är viktigt att synkronisera linjerna i riktning mot Håkansböle och Helsingfors. Detta blir enklare då linjeversion 741K och linje 742 upphörs. Linje 742 är en dyr och lång linje med få passagerare. I Sottungsby och Smedsbacka erbjuder linje 709 (nuvarande linje 69) med tätare turtäthet ersättande förbindelser. Trafikeringskostnaderna har uppskattats genom att använda de enhetskostnader som har presenterats i HRT:s trafikeringsplan Trafikeringskostnaderna minskar ca 0,3 miljoner euro om året genom ändringar som har presenterats i planen. Nyckelord: taxesystem, biljettsystem, tariff Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 28/2013 ISSN (häft.) ISBN (häft.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) HRT Helsingforsregionens trafik, PB 100, HRT, tfn. (09) Språk: finska Sidantal: 62

9 Abstract page Published by: HSL Helsinki Region Transport Author: Jyrki Rinta-Piirto, Kari Hillo and Saija Räinä Date of publication Title of publication: Route Network Plan for Tikkurila-Hakunila Area Financed by / Commissioned by: HSL Abstract: The Route Network Plan for Tikkurila-Hakunila Area has been drawn up for the situation after the opening of the Ring Rail Line. The aim of the plan is to simplify the existing route network as well as to prepare for land use development in the area. The planning area of the route network plan includes two major areas in Vantaa, Tikkurila and Hakunila. Besides the Ring Rail Line, the change with the biggest impact on the public transport network in the planning area is the construction of the travel center in Tikkurila. The travel center is part of the Ring Rail Line project and improvement of transport links to the Helsinki-Vantaa Airport. Route network plans for other major areas in Vantaa have been drawn up prior to and partly in parallel with the route network plan for Tikkurila-Hakunila area. The plans with the biggest impacts on the Tikkurila-Hakunila area are the plans for Korso-Koivukylä and Aviapolis. In addition, the route network is to an extent affected by bus services coming from Sipoo, which joined HSL in 2012, and their routes in Vantaa. HSL launched the preparation of a route network plan for Sipoo in The plan will address the routes of bus services operating in the Tikkurila and Hakunila areas in greater detail. One of the key starting points for the plan was to examine public transport links by schools. A map analysis was conducted to study the coverage of public transport links relative to where the pupils live. Different development solutions were looked into with the aim of simplifying the route network and creating faster transport links. The planning involved changes to the present route network, creating new bus routes and withdrawing some of the current routes. The most significant change included in the plan concerns the most important bus route in the Tikkurila-Hakunila area, i.e. route 562 which is based on the current route 62. The route will be developed towards a trunk route and on the longer term, the aim is to extend the route westward from Tikkurila. The route of bus 562 will be straightened to run along Jokiniementie to create faster links between the Tikkurila station and Hakunila. The service frequency of the route will be reduced in Maarinkunnas when the bus is rerouted to run along Jokiniementie. Route 708, i.e. the current route 68, will start to serve Maarinkunnas. Route 709 (current 69) will form a pair of routes with route 708. The two buses will have the same route from Tikkurila via Urheilutie to the junction of Vanha Porvoontie. Route 709 will replace route 742 in Sotunki and Sepänmäki. The bus will run more frequently than at present. With regard to bus routes in Hakunila and routes to Helsinki, synchronization of the routes is important. This will be easier when route 741K and route 742 are withdrawn. Route 742 is a long and expensive route with a low number of passengers. Route 709 (current 69) with its more frequent service will replace the route in Sotunki and Sepänmäki. The operating costs of the routes have been estimated using the unit costs presented in HSL s transport service plan for The changes outlined in the plan reduce annual operating costs by about EUR 0.3 million. Keywords: fare system, ticketing system, tariff Publication series title and number: HSL publications 28/2013 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Language: Finnish Pages: 62 HSL Helsinki Region Transport, P.O.Box 100, HSL, tel (0)

10

11 Sisällysluettelo 1 Johdanto Lähtökohdat Nykytilanteen linjasto Maankäyttö ja sen muutokset Infran muutokset Aikaisemmat suunnitelmat Rinnakkaiset suunnitelmat Lippujärjestelmän muutokset Joukkoliikenteen suunnitteluohje Koulumatkayhteydet Työmatkaliikenteen sukkulointi Linjastosuunnitelma Linjastosuunnitelma ja sen tavoitteet Runkomaiset linjat Pääradan itäpuolen bussilinjat Helsinkiin Pääradan itäpuolen Vantaan sisäiset bussilinjat Pääradan länsipuolen bussilinjat Suunnitelman vaikutukset Palaute linjastosuunnitelmasta... 62

12

13 11 1 Johdanto Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelman keskeisimpänä tarkoituksena on kuvata ja arvioida suunnittelualueen linjaston nykytilaa, arvioida alueelle suunniteltujen ratkaisujen toteutettavuutta, kartoittaa uusia linjaston kehittämismahdollisuuksia sekä reagoida tiedossa oleviin maankäytön muutoksiin. Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelman suunnittelualue pitää sisällään kaksi Vantaan suuraluetta: Tikkurila ja Hakunila. Tikkurilan suuralueeseen kuuluvat Ruskeasannan, Simonkylän, Hiekkaharjun, Koivuhaan, Helsingin pitäjän kirkonkylän, Viertolan, Tikkurilan, Jokiniemen, Hakkilan ja Kuninkaalan kaupunginosat. Hakunilan suuralueeseen kuuluvat Länsisalmen, Länsimäen, Ojangon, Vaaralan, Hakunilan, Rajakylän, Itä-Hakkilan, Kuninkaanmäen ja Sotungin kaupunginosat. Tikkurilan ja Hakunilan suuralueet rajoittuvat etelässä Helsinkiin. Suunnitelman tavoitteena on selkiyttää alueen linjastoa sekä hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti alueen tiheästi liikennöityä pääradan asemaa Tikkurilaa. Pääradan ja Vantaankosken radan yhdistävä Kehärata valmistuu vuonna Linjastosuunnitelman tavoitteena on sopeuttaa alueen linjasto ja Kehäradan tuoma uusi tarjonta keskenään sekä parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja kustannustehokkuutta. Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelman tavoitteena ei ole saada merkittäviä liikennöintikustannussäästöjä aikaan, sillä Kehärata ei suoraan vaikuta tämän alueen linjastoon. Bussiliikenteen hidastuminen ruuhkien vakavoituessa aiheuttaa kuitenkin kustannuksiin nousupainetta, joihin tällä suunnitelmalla pyritään osin vastaamaan. Linjastosuunnitelmaa on valmisteltu asiantuntijatyöskentelynä projektiryhmän kokouksissa ja työpajoissa. Suunnittelua on tehty yhteistyössä Vantaan kaupungin ja alueen asukkaiden sekä muiden sidosryhmien, kuten Vantaan koulutoimen, kanssa. Asukkaat on pyritty saamaan suunnitteluun mukaan jo varhaisessa vaiheessa mm. perustamalla asukasvuorovaikutusta varten sosiaalisen median ratkaisuihin pohjautuva vuorovaikutuskanava. Vuorovaikutuskanavalla kerrottiin suunnittelun etenemisvaiheista ja asukkaat voivat kommentoida suunnitteluun ja suunnitelmaan liittyviä teemoja.

14 12 2 Lähtökohdat 2.1 Nykytilanteen linjasto Suunnittelutyön lähtökohtana on liikennöintikauden liikennöinti suoritteineen. Kuvassa 1 on esitetty suunnittelualueen rajaus ja liikennöintikautta edeltäneen jakson (kevät 2012) joukkoliikennelinjat alueella. Kuva 1. Suunnittelualue ja kevään 2012 bussilinjat alueella. Suunnittelualueen linjasto koostuu alueen läpi kulkevan lähijunaliikenteen lisäksi Helsingin suuntaan kulkevista seutulinjoista sekä Vantaan sisäisistä linjoista. Suuri osa alueella liikennöivistä Vantaan sisäisistä linjoista jatkaa Keski-Vantaan (Aviapolis-alue) tai pohjoisen (Korso-Koivukylä) suuntiin. Lisäksi osa linjoista päättyy Mellunmäen metroasemalle Helsingin alueelle. Suunnittelualueen sisäisiä joukkoliikennelinjoja on vain muutamia.

15 13 Kuvassa 2 on esitetty vertailun vuoksi suunnittelualueen linjaston käyttämät kadut ja pysäkit sekä viereisen Pohjois-Helsingin alueen linjaston reittikadut ja pysäkit. Kuva 2. Linjaston reittikadut ja pysäkit suunnittelualueella ja Pohjois-Helsingissä. Kuvasta 2 nähdään, että suunnittelualueella liikennöidään tiheämmällä reittikatuverkostolla kuin Helsingissä. Myös pysäkkejä on suunnittelualueella tiheämmässä kuin Helsingin alueella. Helsingin osalta linjasto perustuu Vantaata enemmän runkomaisiin linjoihin, joita on keskitetty valituille reittikaduille. Tällöin kävelyetäisyydet pysäkeille voivat olla pidemmät, mutta pysäkeiltä kulkee vuoroja tiheämmin. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty suunnittelualueen linjastolle vuoden 2011 lokakuun arkipäivänä tehtyjen nousujen määrät linjoittain sekä nousujen määrä lähtöä kohden. Suunnittelualueen linjoista suurimmat matkustajamäärät kerää tiheästi liikennöity linja 62, johon liittyvät linjaversiot 62K, 562 ja 562K. Pienimmät käyttäjämäärät ovat itäisimmän Vantaan linjoilla.

16 14 Kuva 3. Suunnittelualueen linjoille tehdyt nousut lokakuun 2011 keskimääräisenä arkipäivänä. Kuva 4. Linjoille lähdöittäin keskimäärin tehtyjen nousujen määrä lokakuun 2011 arkipäivänä. Nousijamäärät lähtöä kohden ovat pienimmät linjoilla 88,B ja 69,K. Suurimmat käyttäjämäärät lähtöä kohden on linjoilla 62,K, 562,K ja 741,K,N.

17 15 Kuva 5. Linjoille 62,K ja 562,K tehdyt nousut vuoden 2012 viikon 4 keskimääräisenä arkipäivänä. Kuvassa 5 on esitetty vuoden 2012 viikon 4 keskimääräisenä arkivuorokautena linjoille 62, 62K, 562 ja 562K tehtyjen nousujen määrät pysäkeittäin. Tikkurilan, Hakunilan ja Mellunmäen pysäkit ovat ehdottomasti vilkkaimmat tämän linjakokonaisuuden osalta.

18 16 Kuva 6. Vantaan sisäisille linjoille sekä linjalle 562,K tehdyt nousut arkipäivänä (linja 56,K puuttuu). Kuvassa 6 on esitetty vastaavalta ajanjaksolta Vantaan sisäisille linjoille sekä sisäistä linjaa vastaavalle linjalle 562,K tehtyjen nousujen määrät pysäkeittäin. Kuvia 5 ja 6 vertailtaessa nähdään, että linjakokonaisuuden 62,K+562,K osuus Vantaan sisäisten linjojen käyttäjistä suunnittelualueella on erittäin suuri. Tämä johtuu siitä, että näiden muiden sisäisten linjojen tarjonta on huomattavasti vähäisempää. Linjan 56,K tiedot puuttuvat kuvasta.

19 17 Kuva 7. Suunnittelualueen Lahdenväylän seutulinjoille tehdyt nousut arkipäivänä. Kuvassa 7 on esitetty vuoden 2012 viikon 4 keskimääräisenä arkivuorokautena suunnittelualueen ja Helsingin suuntaan Lahdenväylää käyttäville seutulinjoille tehtyjen nousujen määrät pysäkeittäin. Näiden linjojen osalta Hakunilan ja Nissaksen pysäkit ovat vilkkaimmat, joiden osalta myös seutulinjojen tarjonta on suurta.

20 18 Kuva 8. Tikkurilan ja Hakunilan välisen alueen sisäisille ja seutulinjoille tehdyt nousut arkipäivänä (punainen: sisäiset linjat, vihreä: seutulinjat). Kuvassa 8 on esitetty vuoden 2012 viikon 4 keskimääräisenä arkivuorokautena Tikkurilan ja Hakunilan välisen alueen sisäisille ja seutulinjoille tehtyjen nousujen määrät pysäkeittäin yhteensä. Linjan 56,K tiedot puuttuvat kuvasta.

21 19 Kuva sarjan sekä 740-sarjan seutulinjoille (sis. 518) tehdyt nousut arkipäivänä (keltainen: 730-sarja, violetti: 740-sarja sisältäen linjan 518). Kuvassa 9 on esitetty vuoden 2012 viikon 4 keskimääräisenä arkivuorokautena suunnittelualueen ja Helsingin suuntaan Lahdenväylää käyttäville seutulinjoille tehtyjen nousujen määrät pysäkeittäin Helsingin kantakaupungissa ja Viikissä. Kyseisiä linjoja käytetään kuvan mukaan myös Helsingin sisäiseen matkustamiseen. Suurimmat käyttäjämäärät ovat Rautatientorille ja seuraavaksi suurimmat Sörnäisissä.

22 20 Kuva 10. Nousujen yksikkökustannushinnat vuonna 2011 Vantaan sisäisillä linjoilla. Kuva 11. Nousujen yksikkökustannushinnat vuonna 2011 Vantaan seutulinjoilla.

23 21 Kuvissa 10 ja 11 on kuvattu Vantaan sisäisten linjojen ja seutulinjojen kustannustehokkuutta euroa per nousu -tunnusluvulla. Kuvaan 12 on koottu vastaavat luvut suunnittelualueen linjojen osalta. Tämän tunnusluvun osalta parhailta linjoilta vaikuttavat linjat 62,K, 562,K ja 741,K,N. Keskimääräistä heikommat tunnusluvut ovat linjoilla 88,B, 69,K, 742 ja 740. Kuva 12. Nousujen yksikkökustannushinnat vuonna 2011 suunnittelualueen linjoilla. 2.2 Maankäyttö ja sen muutokset Nykytilanteessa suunnittelualueella on noin asukasta ja noin työpaikkaa. Kuvassa 13 on esitetty väestöntiheys alueella ja kuvassa 14 työpaikkatiheys. Asukastiheys on suurimmillaan Hakunilan keskuksessa ja Tikkurilan aseman ympäristössä, mutta suunnittelualueella on myös laajoja asumattomia alueita. Työpaikkoja on suunnittelualueella eniten Tikkurilan keskustassa, sekä ns. Vantaan Akselin alueella Lahdenväylän molemmin puolin.

24 22 Kuva 13. Väestöntiheys vuonna Kuva 14. Työpaikkatiheys vuonna 2008.

25 23 Kuvassa 15 on esitetty Vantaan kaupungin laatima asuntorakentamisen ennuste vuosille Kuva 15. Vantaan asuntorakentamisennuste (lähde: Vantaan kaupunki). Kuvissa 16 ja 17 on esitetty asuntorakentamisen ennusteet Tikkurilan ja Hakunilan suuralueilla. Tikkurilan suuralueella rakentaminen on kerrostalovaltaista, ja sijoittuu suurelta osin rautatieasemien tai vilkkaiden bussireittien läheisyyteen. Hiekkaharjun pohjoisosassa Tarhurintien varteen rakentuva alue sijaitsee kauempana bussireiteiksi soveltuvista kaduista, sillä Tarhurintie ei nykyisellään sovellu bussien käyttöön. Hakunilan suuralueella rakentaminen on Tikkurilan suuraluetta vähäisempää. Se sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Länsisalmen alueelle osoitettu yleiskaavavaranto ei toteudu tämän linjastosuunnitelman aikajänteellä.

26 24 Tikkurila k-m² Tikkurila omakoti-/paritalo 8 % rivitalo 374 kpl 13 % 661 kpl kerrostalo 79 % kpl Yhteensä : asuntoa Kuva 16. Asuntorakentamisennuste Tikkurilan alueella (lähde: Vantaan kaupunki). Hakunila omakoti-/paritalo 23 % 333 kpl kerrostalo 45 % 654 kpl rivitalo 32 % 460 kpl k-m² Yhteensä : asuntoa Hakunila Kuva 17. Asuntorakentamisennuste Hakunilan alueella (lähde: Vantaan kaupunki).

27 Infran muutokset Suunnittelualueen joukkoliikennelinjastoon Kehäradan ohella eniten vaikuttava muutos on Tikkurilan matkakeskuksen toteutuminen. Matkakeskushanke on osa Kehärata-projektia ja Helsinki-Vantaan lentokenttäyhteyksien parantamista. Kuvassa 18 on kuvattu Seudullisen joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämissuunnitelmassa 2009 esitetty seutuliikenteen etuusverkko vuodelle Kuva 18. Seutuliikenteen etuusverkko 2020 (YTV 3/2009). Etuusverkko muodostuu ensisijaisista yhteyksistä, joille toteutetaan joukkoliikennekaistoja ja muita vahvoja joukkoliikenne-etuuksia, sekä muista merkittävistä yhteyksistä, joille toteutetaan vahvoja joukkoliikenne-etuuksia. Vahvoja joukkoliikenne-etuuksia ovat valoetuudet, pysäkkijärjestelyjen parannukset, nopeusrajoitusten alentaminen siten, että busseilla on pysäkiltä lähtiessä etuajo-oikeus, valo-ohjausten pysäkkiohitukset sekä lyhyet joukkoliikennekaistat ja/tai vapaan oikean toteuttamiset liittymiin. Bussilinjojen ajoajat ovat suunnittelualueella kasvaneet, mikä vaikuttaa suoraan joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja liikennöintikustannuksiin. Etuusverkolla voidaan pyrkiä hillitsemään matka-aikojen ja liikennöintikustannusten kasvua.

28 Aikaisemmat suunnitelmat Joukkoliikenteen linjastorakennetta on tarkasteltu strategisella tasolla tavoitelinjastosuunnitelmassa, joka laaditaan vuoden aikajaksolle. Tavoitelinjasto perustuu tiheästi liikennöitävään runkoliikenteeseen, joka muodostuu raideliikenteen verkosta, sitä täydentävästä bussiliikenteen runkoyhteyksistä säteittäis- ja poikittaissuunnassa sekä näiden solmupisteistä. Tavoitelinjastosuunnitelman 2030 (YTV 23/2007) mukainen linjastorakenne vuonna 2020 on esitetty kuvassa 19. Kuva 19. Tavoitelinjastosuunnitelman mukainen linjastorakenne vuodelle 2020 (YTV 23/2007). Suunnittelualueen osalta on esitetty säteittäistä bussirunkoyhteyttä Helsingin ja Hakunilan välille sekä poikittaista bussirunkoyhteyttä Itä-Helsingistä Hakunilan kautta Tikkurilaan sekä edelleen Tikkurilasta länteen. Tikkurilaan on osoitettu matkakeskus, sekä vaihtopaikkoja Tuusulanväylän, Lahdenväylän ja Porvoonväylän varsille. Näistä Ruskeasannan asema (Tuusulanväylän varsi), Jokiniementien vaihtopysäkit (Lahdenväylä) ja Jakomäen eritasoliittymän vaihtopysäkit eivät todennäköisesti ole toteutumassa tämän linjastosuunnitelman aikajänteellä.

29 27 HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelmassa on selvitetty poikittaisen joukkoliikenteen kehittämistarpeita linjaston, liikennöinnin nopeuttamisen ja vaihtopysäkkien kannalta. Poikittaisten runkoyhteyksien suunnittelua ohjaavana pääperiaatteena on ollut 1) linjastorakenteen selkeyttäminen, 2) runkoyhteyksien nopeuttaminen ja täsmällisyyden parantaminen sekä 3) solmupisteisiin panostaminen. Kuvassa 20 on esitetty HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelman mukaiset keskeiset yhteydet ja vaihtopaikat vuonna poikittaisliikenteen kannalta Kuva 20. Keskeiset poikittaisliikenteen yhteydet ja vaihtopaikat vuonna 2022 (HSL 23/2011). Suunnittelualueen osalta on esitetty runkolinjamaiset yhteydet Mellunmäen metroasemalta Hakunilan kautta Tikkurilaan sekä Tikkurilasta länteen. Keskeisimpiä vaihtopaikkoja ovat Mellunmäen metroasema, Tikkurilan ja Ruskeasannan rautatieasemat sekä vaihtopysäkit Tuusulanväylällä poikittaiseen bussiliikenteeseen sekä Jokiniementien vaihtopysäkit Lahdenväylällä. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty bussiliikenteen poikittainen runkolinja Jokeri 2, josta laaditun hankesuunnitelman mukainen liikennöinti alkaa Linjan reitti kulkee Vuosaaresta Myyrmäkeen Mellunmäen metroaseman ja Malmin rautatieaseman kautta.

30 28 Runkolinjastosuunnitelmassa on HSL-alueen bussilinjastoa jäsennelty siten, että osaa linjoista korostetaan vahvempina runkolinjoina. Runkolinjojen tyypillisiä piirteitä ovat mm. tiheä vuoroväli, laajat liikennöintiajat, vahvat etuudet, korkealaatuinen kalusto ja helppo hahmotettavuus. Pääkaupunkiseudulle suunniteltu runkobussilinjasto vuodelle 2022 on esitetty kuvassa 21. Kuva 21. Runkolinjastosuunnitelman mukainen runkobussilinjasto vuonna 2022 (HSL 22/2011). Tikkurilan ja Hakunilan alueille on suunniteltu kahta runkolinjaa. HAKU-linja liikennöisi Kalasatamasta Lahdenväylän ja Hakunilan kautta Tikkurilaan. Jokeri 3 liikennöisi Mellunmäestä Jakomäen, Hakunilan, Tikkurilan, Jumbon ja Kehä III:n kautta Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen. Lisäksi Jokeri 2 on Vuosaaren ja Myyrmäen väliseltä osuudelta esitetty samalla tavalla kuin HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelmassa. Edellisen kerran Tikkurila-Hakunila -alueen linjaston kehittämistarpeita on tarkasteltu Vantaan linjastosuunnitelmassa Suunnitelmassa esitettiin linjaston kehittämisohjelma vuoteen 2013 asti, jota pidettiin aiemmin Kehäradan liikenteen aloitusvuotena. Ku-

31 29 vassa 22 on esitetty Vantaan linjastosuunnitelman mukainen Tikkurilan alueen linjastorakenne vuodelle Suunnitelma on toteutunut osittain. Kuva 22. Vantaan linjastosuunnitelman Tikkurilan alueen linjastorakenne 2013 (YTV 17/2008). Vantaan linjastosuunnitelmasta kerättiin palautetta, joka on toiminut tämän linjastosuunnitelman yhtenä lähtökohtana. Tikkurilan ja Hakunilan alueilta ei kuitenkaan tullut merkittävästi palautetta, koska suunnitelmassa esitettiin vain melko vähäisiä muutoksia kyseisille alueille. Eniten palautteissa kritisoitiin linjan 61 katkaisua Tikkurilaan, esimerkiksi Hakunilan ja Dickursby skolan osalta. Linjan 56 lakkautuksesta tuli vain 15 palautetta, joka on vähän, kun otetaan huomioon palautteen antajien kokonaismäärä (1140 kpl). Palautteissa toivottiin lisäksi linjalle 69 yhteyttä Hakunilan keskustan palveluihin, joka toteutuukin nykyisessä linjastossa. Linjan 742 osalta tuli 19 palautetta reittimuutoksista Nikinmäessä. Muu palaute koski mm. reittivariaatioiden runsasta määrää ja ajoreitistä tiedottamisesta busseissa. Seudun joukkoliikennesuunnitelmassa on esitetty täydennyksiä Vantaan linjastosuunnitelmaan. Siinä esitettiin vahvaa poikittaista bussiyhteyttä Kehä III:n tasossa, joka muodostuu kahdesta linjasta: linjasta 52 Tikkurila Ylästö Myyrmäki ja linjasta 62 Mellunmäki Tikkurila. Linjalta toiselle on sujuva vaihtomahdollisuus Tikkurilassa. Bussiyh-

32 30 teydellä vastattiin Vantaan luottamusmiesten selvityspyyntöön Vantaan Jokerista. Kuvassa 23 on esitetty kyseisessä suunnitelmassa esitetyt linjojen reitit. Kuva 23. Vantaan sisäiset linjat 52 ja 62 vuonna 2014 Seudun joukkoliikennesuunnitelman mukaan (YTV 26/2009).

33 31 Seudun joukkoliikennesuunnitelmassa on lisäksi esitetty osaa radanvarsien 700-sarjan linjoista päättymään Kalasatamaan kuvan 24 mukaisesti. Reittimuutoksilla luodaan yhteyksiä Kalasatamaan kehittyvälle työpaikka- ja asuinalueelle, jossa on myös hyvä vaihtomahdollisuus metroon. Linjojen päätepysäkin muutosta perusteltiin suunnitelmassa Rautatientorin ahtaudella, matka-ajan lyhentymisellä ruuhkassa jopa 15 minuutilla sekä sillä, että suurin osa linjojen matkustajista ei kulje Rautatientorille saakka. Kuva 24. Kalasataman seutuyhteydet vuoden 2014 tilanteessa Seudun joukkoliikennesuunnitelman (YTV 26/2009) mukaan. Linja 714 tarkoittaa linjaa 74.

34 32 HSL:n liikennöintisuunnitelmassa vuodelle (HSL 1/2012) esitetään kyseisellä jaksolla seutulinjoille ja Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisille bussilinjoille sekä juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteeseen tehtävät muutokset. Vantaan osalle esitetyt muutokset, kuten Helsingin sisäisen linjan 74 jatkaminen Porttipuistoon, linjan 68 poistaminen Porttipuistosta, Vuosaaren satamaan kulkevan seutulinjan 562 korvaaminen linjan 62 vuoroilla, linjan 69B perustaminen Kuninkaanmäen ja Tikkurilan välille, linjojen 87 ja 87K yhdistäminen sekä seutulinjan 731 perusreitin muuttaminen aikaisemman 731N:n mukaiseksi, ovat toteutuneet. 2.5 Rinnakkaiset suunnitelmat Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelmaa edeltäen ja osin rinnalla on laadittu linjastosuunnitelmia Vantaan muille suuralueille. Merkittävimmin Tikkurila-Hakunila -alueeseen vaikuttavat Korso-Koivukylä -alueen sekä Aviapoliksen suunnitelmat. Lisäksi linjastoon vaikuttaa jonkin verran HSL-kuntayhtymän jäseneksi liittyneen Sipoon alueelta tulevat linjat ja niiden reitit Vantaalla. HSL on käynnistänyt vuonna 2012 Sipoon linjastosuunnitelman laadinnan, jossa tullaan ottamaan tarkemmin kantaa tuolla suunnalla liikennöivien linjojen reittien Tikkurilan ja Hakunilan alueilla. Korso-Koivukylä -alueen linjastosuunnitelman (luonnos ) tavoitteina ovat olleet linjaston selkeyttäminen, muuttumattomuus eri liikennöintiaikoina (stabiilius) ja tahdistettavuus. Linjasto muodostuu päälinjoista ja täydentävistä linjoista. Päälinjat muodostavat alueen linjaston rungon, ja niiden vuoroväli on tiheä, arkisin ruuhka-aikaan ja päivällä enintään 20 minuuttia. Täydentävien linjojen vuoroväli arkisin on päälinjoja harvempi (30 60 minuuttia). Korso Koivukylä-alueen päälinjat ovat 625 (yhdistetyt nykyiset linjat 63 ja 77), 731, 732 (nykyinen 72) ja 734 (nykyinen 70). Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelman (luonnos ) mukaan Aviapolis-alueen joukkoliikennejärjestelmän rungon muodostaa Kehärata, joka korvaa merkittävän osan nykyisestä Kehä III:n poikittaisesta bussiliikenteestä. Aviapolis-alueelle on suunniteltu kaksi melko tiheästi liikennöivää bussilinjaa: 570 Mellunmäki Hakunila Tikkurila Pakkala Myyrmäki ja 600 Rautatientori Kartanonkoski Pakkala Aviapolis lentoasema. Kuvassa 25 on esitetty Korso-Koivukylä -alueen linjastosuunnitelman ja kuvassa 26 Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelman mukaiset linjastot. Kuvassa 25 esitettyjen linjojen lisäksi Hakunilan alueeseen vaikuttaa nykyisen linjan 742 katkaisu Kuninkaanmäen päätepysäkille, koska Korso-Koivukylä -alueen suunnitelmassa ei nähty tälle linjalle tarvetta Korson alueella. Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelmassa otetaan kantaa Koivukylän ja Aviapoliksen suunnilta tulevien linjojen reitteihin Tikkurilassa ja Hakunilassa.

35 33 Kuva 25. Korso-Koivukylä -alueen linjastosuunnitelman linjasto, luonnos Kuva 26. Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelman linjasto vuonna 2015, luonnos

36 Lippujärjestelmän muutokset HSL-alueen taksa- ja lippujärjestelmä on uudistumassa. Kesäkuussa 2012 HSL-alueen uudeksi lippujen vyöhykejaoksi päätettiin kaarimalli, joka on esitetty kuvassa 27. Pääkaupunkiseudulla, eli vyöhykkeiden A, B ja C alueella, on voimassa kahden kaaren minimiostoperiaate, eli ostettavat liput kattavat vähintään joko alueen AB tai BC. Nykyinen pääkaupunkiseudun seutulippu muuttuu lipuksi, joka kattaa alueen ABC. B- ja C-vyöhykkeiden raja kulkee Vantaan alueella suunnilleen Kehä III:n tasolla. Kuva 27. HSL-alueen tulevan taksa- ja lippujärjestelmän, eli ns. kaarimallin, vyöhykerajat. Uusi vyöhykejako lisää kysyntää kuntarajat ylittävien lyhyiden matkojen osalta, jotka nyt ovat hinnaltaan kalliita suhteessa matkan pituuteen. Tämä luo edellytyksiä esimerkiksi Helsingin ja Vantaan linjastojen aikaisempaa paremmalle yhdistämiselle. Toisaalta B- vyöhykkeellä sijaitsevilta Vantaan alueilta saattaa jatkossa aikaisempaa suurempi osa joukkoliikennematkoista suuntautua A- ja B-vyöhykkeille C-vyöhykkeen sijaan.

37 Joukkoliikenteen suunnitteluohje Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä (HSL 4/2012) on tehty palvelutason määrittämiseen erityyppisten alueiden ja aluekeskusten sekä Helsingin keskustan välisillä yhteyksillä. Suunnitteluohjeen seitsemästä palvelutasoluokasta pääsääntöisesti viittä käytetään pääkaupunkiseudulla. Kussakin luokassa on esitetty palvelutasotavoitteiden ohjearvot liikennöintiajoille, maksimivuoroväleille ja kävelyetäisyyksille pysäkille tai asemalle. Aikataulujen suunnittelussa on tavoitteena tunneittain toistuvat vakiominuuttiaikataulut. Alueen palvelutasoluokitusta sovelletaan alueen yhteyksillä omaan keskukseen ja Helsingin keskustaan. Suunnittelualueella Tikkurila on seudullinen aluekeskus ja Hakunila paikalliskeskus. Kuvassa 28 on esitetty suunnitteluohjeen mukainen palvelutaso Vantaalla vuosina Koulumatkayhteyksien osalta todetaan, että Vantaalla alakoulun 1 2-luokkalaisille pyritään järjestämään vaihdoton yhteys kunnan osoittamaan lähikouluun. Vastaavasti alakoulun 3 6-luokkalaisille pyritään järjestämään vaihdoton joukkoliikenneyhteys tai järjestetty vaihto kunnan osoittamaan lähikouluun. Suunnitteluohjeessa todetaan, että ajoaika saa mahdollisine vaihtoineen joukkoliikenteessä ruuhka-aikoina alueiden ja Helsingin keskustan sekä aluekeskusten välisillä yhteyksillä olla korkeintaan 2 kertaa niin pitkä kuin vastaava henkilöautomatka. Tavoitteena on, että ajoaika mahdollisine vaihtoineen on varsinkin raide- tai bussiliikenteen runkolinjojen reitillä olevilla yhteysväleillä ruuhka-aikoina yhtä pitkä tai lyhyempi kuin vastaava henkilöautomatka. Ohjeessa esitetyt palvelutasotavoitteet muodostavat pääsääntöisesti minimitason suunnittelussa. Vantaan osalta esitetty luokitus on tarjonnan ehdoton minimi. Liikennettä suunnitellaan kuitenkin kysynnän mukaan.

38 36 Kuva 28. Joukkoliikenteen palvelutaso Vantaalla (HSL 4/2012).

39 Koulumatkayhteydet Eräänä tärkeänä työn lähtökohtana on tarkasteltu joukkoliikenneyhteyksiä kouluittain. Koulujen oppilaiden sijainnit ovat tiedossa, ja karttatarkastelulla on tutkittu yhteyksien kattavuutta. Karttakuvia ei esitetä tässä. 2.9 Työmatkaliikenteen sukkulointi Työmatkaliikenteen kannalta on tutkittu työmatkojen suuntautumista ja sijoittumista joukkoliikenneverkolle. Tämä antaa tietoja etenkin ruuhka-ajan liikkumisen potentiaalista, koska merkittävä osa ruuhka-ajan liikkumisesta tapahtuu kodin ja työpaikkojen välillä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asuinpaikka-työpaikka -matriisiin, joka antaa suhteellisen tiheässä aluejaossa todelliseen tilastotietoon perustuvan kuvauksen työmatkaliikenteen suuntautumisesta. Asuinpaikka-työpaikka -matriisin tiedot ovat muutaman vuoden takaa, mutta peruskuva työmatkojen potentiaalista on säilynyt samansuuntaisena. Käytännössä tarkastelu on tehty siten, että asuinpaikka-työpaikka -matriisi vuodelta 2006 on sijoiteltu nykytyyppisellä linjastorakenteella, kuitenkin niin, että linjan vuorovälillä ei ole merkitystä. Tarkastelu on tehty erikseen alueelle päättyvien, alueelta lähtevien sekä alueen sisäisten työmatkojen osalta, mitkä on esitetty seuraavissa kuvissa. Tarkastelun tuloksena nähdään, että etenkin junalla, mutta myös metroliikenteellä on suuri merkitys alueen työmatkaliikenteen kannalta. Alueen sisällä merkittävin yhteys on Hakunilan ja Tikkurilan välinen joukkoliikennekäytävä.

40 38 Kuva 29. Sukkulointi Tikkurilan ja Hakunilan alueille, pl. alueen sisäiset. Kuvassa 29 on esitetty työmatkaliikenteen sukkulointi Tikkurilan ja Hakunilan alueille, eli asuinpaikka sijaitsee alueen ulkopuolella ja työpaikka alueen sisällä. Alueelle ulkoa saapuvia työmatkoja on yhteensä Nämä jakautuisivat joukkoliikenneverkolle siten, että junalla pohjoisesta saapuisi 5 100, junalla Helsingin suunnasta 5 600, bussilla Koillis-Helsingin suunnalta sekä bussilla Myyrmäen ja Ylästön suunnilta

41 39 Kuva 30. Sukkulointi Tikkurilan ja Hakunilan alueilta, pl. alueen sisäiset. Kuvassa 30 on esitetty työmatkaliikenteen sukkulointi Tikkurilan ja Hakunilan alueilta, eli asuinpaikka sijaitsee alueen sisällä ja työpaikka alueen ulkopuolella. Alueelta ulkopuolelle lähteviä työmatkoja on yhteensä Nämä jakautuisivat joukkoliikenneverkolle siten, että junalla Helsingin suuntaan kulkisi , junalla pohjoiseen 1 200, bussilla Koillis-Helsingin suuntaan sekä bussilla Aviapoliksen ja Myyrmäen suuntaan

42 40 Kuva 31. Sukkulointi Tikkurilan ja Hakunilan alueen sisällä. Kuvassa 31 on esitetty työmatkaliikenteen sukkulointi Tikkurilan ja Hakunilan alueiden sisällä, eli sekä asuinpaikka että työpaikka sijaitsevat alueen sisällä. Alueen sisäisiä työmatkoja on yhteensä Nämä jakautuisivat joukkoliikenneverkolle siten, että Hakunilasta länteen kulkisi ja Tikkurilan suunnasta Vantaan Akselille 700.

43 41 3 Linjastosuunnitelma 3.1 Linjastosuunnitelma ja sen tavoitteet Tikkurila-Hakunila -alueen linjastolle etsittiin erilaisia kehittämisratkaisuja, joiden tavoitteena on selkeyttää linjastoa ja luoda aikaisempaa nopeampia yhteyksiä. Linjastosuunnittelua on tehty muuttamalla nykyistä linjastoa sekä kehittämällä uusia ja lakkauttamalla nykyisiä linjoja. Asukkailta haettiin vuorovaikutuskanavan kautta kehittämisideoita ja toiveita joukkoliikennelinjaston muutoksille. Seuraavat asiat nousivat vuorovaikutuskanavalla esiin: Itä-Hakkila Tikkurila yhteyden parantaminen (linjojen 68 ja 69 tihentäminen) Tikkurilan/Hakunilan sekä Malmin/Puistolan (ja muun Helsingin) välisten bussiyhteyksien parantaminen, esim. Helsingin linjojen ulottaminen Tikkurilaan Linjan 62 nopeuttaminen/oikaiseminen Hakunilan ja Tikkurilan välillä Hakunilasta suora/nopea yhteys lentoasemalle Malminiityn ja Tikkurilan välisen tarjonnan selkeyttäminen ja tasavälistäminen Linjan 518 kehittäminen ja reitti pois Sörnäisistä Hakunilan ja Peijaksen väliset yhteydet (linja 87) Kuninkaanmäen ja Kolohongan yhteydet Helsinkiin Hakunilan seutulinjojen tahdistaminen. Taulukossa 1 ja kuvassa 32 on esitetty tarkastelualueelle suunnitellut linjat. Linjat on numeroitu HSL:n uuden linjanumerointiperiaatteiden mukaisesti. Merkittävä osa linjoista tulee Tikkurila-Hakunila -alueelle joko Koivukylän tai Aviapoliksen suunnasta, joiden vuorotarjonnan määrä on suunniteltu kyseisiä alueita käsittelevissä suunnitelmissa. Tässä suunnitelmissa on otettu vain kantaa näiden linjojen reitteihin Tikkurila-Hakunila -alueella. Linjasto on jaettu vuorotarjonnan määrän ja laajuuden mukaan eri luokkiin. Tiheimmän tarjonnan linjat ovat runko- tai runkomaisia linjoja, näitä harvemmalla vuorovälillä liikennöivät linjat päälinjoja tai päälinjamaisia linjoja. Ruuhka-ajan suppeilla liikennöintiajoilla liikennöivien linjojen lisäksi on muita linjoja, joiden tiheimmänkin liikennöintiajan vuorovälit ovat varsin harvoja.

44 42 Taulukko 1. Linjastosuunnitelman vuorovälit. linja vuorovälit nykyisin ruuhka päivä ilta (yö) la su kuvaus Runkomaiset bussilinjat (30) 10 (15) 15 (20) Tikkurila - Hakunila - Mellunmäki (30) 10 (15) 15 (20) Tikkurila - Myyrmäki Runkomainen bussilinjapari (30) Rautatientori - Hakunila - Kuninkaanmäki Rautatientori - Jakomäki Päälinjat (60) 30 (60) 30 (60) Heidehof - Tikkurila - Hiekkaharju - Simonsilta , (60) 20 (30) 30 (60) Tikkurila - Kylmäoja - Koivukylä - Päiväkumpu (60) 30 (30) 30 (60) Rautatientori - Lahdentie - Korso - Kulomäki (60) 30 (60) 30 (60) Tikkurila - Simonkylä - Korso - Kulomäki (60) 30 (60) 30 (60) Tikkurila - Korso - Mikkola Päälinjamaiset bussilinjat Tikkurila - Lentoasema 708,A Tikkurila - Nissas - Kuninkaanmäki / Kuusijärvi Tikkurila - Honkanummi - Sotunki - Hakunila , (60) 30 (30) 30 (60) Tikkurila - Koivukylä - Korso Muut bussilinjat Kalasatama - Malmi - Puistola - Hakunila 575,K Tikkurila -Kivistö 576,K Tikkurila - Katriinan sairaala Mellunmäki - Hakunila - Honkanummi - Korso - Leppäkorpi V, Rautatientori - Suutarila - Viertola - Tikkurila Rautatientori - Simonkylä - Rekolanmäki Rautatientori - Kerava Rautatientori - Honkanummi - Havukoski Rautatientori - Jokiniemi - Päiväkumpu Rautatientori - Lahdentie - Päiväkumpu - Korso - Pohjois-Nikinmäki 745,K U-linja Kamppi - Nikkilä -, K-vuorot Kuninkaanmäen kautta 751,K Rautatientori - Kerava, K-vuorot Honkanummen kautta Ruuhka-ajan bussilinjat 518/ Ilmalantori - Pasila - Hakunila - Kuninkaanmäki Mellunmäki - Hakunila - Myyrmäki Tikkurila - Koivuhaka - Espoon keskus Tammisto - Ruskeasanta - Korso 702,A Rautatientori - Hakunila - Nissas / Kuninkaanmäki 803,B,K (60) - Nybygget / Länsisalmi - Hakunila 808,B Länsisalmi - Sotungin koulu

45 43 Kuva 32. Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelman mukainen linjasto. 3.2 Runkomaiset linjat Runkomaisia yhteyksiä Tikkurilan ja Hakunilan alueilla tarjoavat junat, metro ja tietyt tiheimmillä vuoroväleillä liikennöivät bussilinjat. Vuonna 2015 suunnittelualueella liikennöi sekä pääradan että Kehäradan junaliikenne. Kehärata yhdistää Vantaankosken radan lentoaseman kautta päärataan. Sekä Keravan kaupunkiradalla pääradan suunnalla (K- ja N-junat) että Kehäradalla (yhdistetty I- ja M- juna) liikennöivät junat tiheimmillään kymmenen minuutin vuorovälillä. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi asemaa, Tikkurila ja Hiekkaharju. Tikkurilassa pysähtyvät käytännössä lähes kaikki lähiliikenteen ja kaukoliikenteen junat. Hiekkaharjussa pysähtyvistä junista on tekeillä selvitys, ja siellä tulevat pysähtymään vähintään joko Keravan kaupunkiradan junat tai Kehäradan junat. Lisäksi suunnittelualueen reunalla sijaitsee yksi Kehäradan asemavaraus (Ruskeasanta). Mellunmäen metroasema sijaitsee Helsingin alueella, mutta osa Länsimäestä on kävelyetäisyydellä asemasta. Lisäksi Vantaan alueelta liikennöi bussilinjoja Mellunmäen metroasemalle.

46 44 Kuvassa 33 on esitetty Tikkurilan ja Hakunilan alueella liikennöivät runkomaiset bussilinjat. Kuva 33. Runkomaiset linjat. Tikkurilan ja Hakunilan alueen tärkein bussilinja on linja 562, joka perustuu nykyiseen linjaan 62. Linjaa kehitetään runkolinjan suuntaan ja pidemmän aikavälin tavoite on jatkaa sitä runkolinjana Tikkurilasta länteen. Alkuvaiheessa tämä HSL:n runkolinjastosuunnitelman Jokeri 3 toteutuu kuitenkin kahtena eri linjana mm. Tikkurilan itä- ja länsipuolen matkustajakuormituserojen vuoksi, eikä sitä liikennöidä HSL:n joukkoliikennebrändin mukaisena runkolinjana. Linjan 562 reitti oikaistaan Jokiniementielle, mikä nopeuttaa Tikkurilan aseman ja Hakunilan välisiä yhteyksiä. Radan länsipuolella reitti kulkee Kielotietä, sillä Hakunilan suunnasta tulevien vaihto junaan voi tapahtua jo radan itäpuolella. Reitin siirtyessä Jokiniementielle vuorovälit Maarinkunnaassa harvenevat nykyisestä, jonne siirretään linja 708, eli nykyinen 68.

47 45 Linjalla 562 ei ole reittivariaatioita, eli nykyiset linjan 62 K-vuorot lakkautetaan. Fazerilan alueelle joukkoliikenneyhteyksiä tarjoavat linjat 572 (nykyinen 56) ja 587 (nykyinen 87). Tikkurilasta länteen runkomaista bussiliikennepalvelua tarjoaa linja 570 Tikkurila Ylästö Myyrmäki. Tavoitteena on kuitenkin saada matkustajat käyttämään Tikkurilan ja Myyrmäen välillä mahdollisimman paljon Kehäradan junaa, jossa on Vantaan alueella vapaata matkustajakapasiteettia. Säteittäisessä suunnassa runkomaista bussiliikennepalvelua Helsingin keskustasta Rautatientorilta Jakomäkeen saakka tarjoavat linjat 77 ja 701 (nykyinen 741) yhdessä. Molempia liikennöidään 20 minuutin vuorovälillä laajoilla liikennöintiajoilla, linjaa 77 kuitenkin ruuhkassa 10 minuutin välein. Linjoille tulisi saada yhteinen tai vierekkäiset laiturit Rautatientorille. Linjapari ei kuitenkaan ole HSL:n joukkoliikennebrändin mukainen runkolinja, vaan Hakunilaan tulee HSL:n runkolinjastosuunnitelman mukainen HAKU -linja myöhemmin. Linjan 741 K-reitit poistuvat. Kuninkaanmäkeen tarjoavat korvaavia yhteyksiä 518, linjan 702 (nykyinen 740) uudet A-vuorot, tihennettävä linja 708 (nykyinen 68) sekä lähietäisyydellä liikennöivät muut bussilinjat. Erityisesti runkomaisilla linjoilla tavoitteena on liikennöinnin nopeuttaminen. Etenkin Hakunilan alueella on bussipysäkkejä tiheässä, joiden mahdollinen maltillinen karsiminen voisi nopeuttaa liikennöintiä. Pysäkkien karsinta koskisi kaikkia linjoja, eikä pelkästään runkolinjoja. Myös liikennevaloetuuksien toteuttamista tulisi tarkastella etenkin runkomaisten linjojen reiteillä.

48 Pääradan itäpuolen bussilinjat Helsinkiin Radan itäpuolelta Helsinkiin kulkevista linjoista keskeisin on linja 701 (nykyinen 741), jota on käsitelty luvussa Runkomaiset linjat. Tässä luvussa on käsitelty muita radan itäpuolelta Helsinkiin kulkevia linjoja. Kuva 34. Pääradan itäpuolen bussilinjat Helsinkiin.

49 47 Linjan 74 päätepysäkki siirretään Porttipuistosta Hakunilaan ja Helsingin päässä reitti lyhennetään Hakaniemestä Kalasatamaan. Reitin olisi lisäksi hyvä kulkea Malmin keskustan kautta vaihtoyhteyksien ja palveluiden saavutettavuuden vuoksi. Tällöin reitti Puistolan ja Malmin välillä olisi sama kuin linjoilla 76A/76B, joka mahdollistaa linjojen tahdistuksen. Muutoksen myötä kustannukset pysyvät lähes ennallaan, ja ne on mahdollista tehdä syksyllä Porttipuiston lenkille ei muutoksen jälkeen jäisi linjoja. Linjan 74 lisäksi tutkittiin muidenkin Lahdenväylän suunnalta kohti Helsinkiä kulkevien seutulinjojen päättämistä Kalasatamaan. Niitä on kuitenkin vaikea löytää, joten tässä suunnitelmassa Kalasatamaan esitetään vain linjaa 74. Kuva 35. Linjan 74 reitti. Hakunilan ja Helsingin välinen tärkein linja on 701 (nykyinen 741), jota on käsitelty kohdassa Runkomaiset linjat. Tämän lisäksi linja 702 (nykyinen 740) tarjoaa ruuhka-ajan yhteyksiä laajoilla liikennöintiajoilla. Linjan 702 tarkoituksena on tarjota täydentäviä nopeita yhteyksiä Hakunilan ja Nissaksen suuren kysynnän alueilta Helsingin kantakaupunkiin. Linjan siirtoajovuorot voidaan liikennöidä uudella A-tunnuksella Kuninkaanmäestä saakka.

50 48 Toinen Hakunilasta kohti Helsinkiä liikennöivä ruuhka-ajan linja on linja 518. Linja siirretään reitille Hakunila Pasilan asema Ilmalantori. Helsingin päässä reitti siis poistuu Sörnäisistä, jonne muut Hakunilasta liikennöivät linjat tarjoavat yhteyksiä. Lisäksi muutoksen jälkeen Pasilan aseman ja Viikin välisillä linjoilla 506 ja 518 on yhteinen pysäkki Pasilan asemalla. Linja 518 liikennöi vain ruuhkasuuntaan. Ruuhkan vastasuunnan linjaksi on mahdollista perustaa linja 718, jonka reitti on muuten sama, mutta reitti Kuninkaanmäkeen kulkee Hakunilan sijaan Honkanummen ja Hakkilan kautta. Linjan 718 perustaminen on mahdollista, mikäli se ei aiheuta liikennöinnin lisäkustannuksia. Hakunilan ja Helsingin suunnan linjojen osalta tärkeää on linjojen tahdistaminen. Tämä helpottuu, kun linjaversio 741K ja linja 742 lakkautetaan. Linja 742 on kallis ja pitkä linja, jossa on vähän matkustajia. Sotungin ja Sepänmäen alueille korvaavia yhteyksiä tarjoaa tihennettävä linja 709 (nykyinen 69). Muut radan itäpuolelta Helsinkiin liikennöivät linjat tuleva Koivukylän ja Korson alueilta. Näitä linjoja ja niiden reitit ovat: Linja 722 liikennöi Rautatientorin ja Havukosken välillä linjan 732 nykyistä reittiä. Linja 724 liikennöi Rautatientorin ja Päiväkummun välillä linjan 734 nykyistä reittiä lukuun ottamatta Urheilutietä, jolta reitti siirretään Jokiniementielle. Tällöin syntyy kävelyetäisyydelle vaihtoyhteys Tikkurilan rautatieasemalle. Linja 731 liikennöi Rautatientorin ja Kulomäen välillä linjan nykyisellä reitillä. Linja 733 liikennöi Rautatientorin ja Pohjois-Nikinmäen välillä pitkälti linjan 730 nykyistä reittiä Päiväkummun ja Korson kautta. Linjat 745 ja 745K liikennöivät Rautatientorin ja Sipoon välillä korvaten nykyiset linjat ja 760K 776K. Sipoon suunnasta matkustavien vaihtoyhteyksien sekä Kuninkaanmäen ja Itä-Hakkilan yhteyksien kannalta olisi eduksi, mikäli K-vuorot voitaisiin reitittää Kuninkaanmäen kautta Lahdentielle ja vasta Kehä III:n kautta Lahdenväylälle. Tämä mahdollisuutta käsitellään muissa linjastosuunnitelmissa. Linja 751 liikennöi Rautatientorin ja Keravan välillä kuten linja 738 nykyään.

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58 Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013 hall 58 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 Tausta Vantaan

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma RAPORTTILUONNOS 17.12.2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma 30 2013 Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766

Lisätiedot

Kalasataman linjasto - idealuonnos

Kalasataman linjasto - idealuonnos Kalasataman linjasto idealuonnos luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: N N n.n@hsl.fi

Lisätiedot

Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34

Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34 Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013 Hallitus 34 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n hallitus hyväksyi 29.3.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) ja sen kehittämisohjelman. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 8 2014 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Jonne Virtanen

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit... 3 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain...

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pidennetty sunnuntailiikenne Extraturer efter söndagstrafiken Additional Night bus service Lisälähdöt Kaupunki Linja Aika Lähtöpaikka

Lisätiedot

HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022

HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 Loppuraportti 7.7.2011 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013. HSL Helsingin seudun liikenne

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013. HSL Helsingin seudun liikenne Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

7.7.2011. HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012 2022. www.hsl.fi

7.7.2011. HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012 2022. www.hsl.fi 23 7.7.2011 HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012 2022 www.hsl.fi HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 Loppuraportti 7.7.2011 HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 17 2015 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 1.1. - 5.6.2016 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 19.6. - 13.8.2017 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma 29 2013 Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87 Hallitus 87 26.05.2015 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/07.71.710/2014 Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

Vantaan runkolinja 570

Vantaan runkolinja 570 22 2015 Vantaan runkolinja 570 Vantaan runkolinja 570 13.11.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b 1 LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN TAVOITELINJASTOSUUNNITELMALUONNOKSESTA 2030 Kslk 2007-1010, Khs 2007-1350/66 30.5.2007 Lausuntopyyntö Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Esityksen sisältö 1. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2. Palvelutasomäärittelyyn vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä 3. 2016 suunnitteluohje ja palvelutasomäärittely

Lisätiedot

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Tämä on kevyt luonnos Östersundomiin päättyvien ratikkalinjojen suunnitelmaksi sisältäen reitit, matka-ajat, kustannukset, Liikennöintisuunnitelman,

Lisätiedot

Kehäradan liikennöinti 2015

Kehäradan liikennöinti 2015 Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke:

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day 1.11.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka 2:04

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut

Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut SUY Vepsäläinen, Vatanen D: 3/2006 Sisältö Johdanto 1 Verkot 2 Ennuste 3 Tulokset 3 Väliasemallinen linjaus 4 Lentoasema 4 Aviapolis 4 Vantaanportti 5 Maunula

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 245/2006 vp Junaliikenteen säilyttäminen Keurusseudun ja Suomenselän alueella Eduskunnan puhemiehelle Perinteisesti Haapamäen risteysasema on ollut junaliikenteen merkittävä yhteyspaikka

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys Saavutettavuustarkastelut 31.3.2017 Joukkoliikenteen matka-ajat Matka-aikatarkasteluissa on osoitettu ruuduittain matka-ajat minuutteina joukkoliikenteellä keskustaan,

Lisätiedot

Helsingin poikittaisen bussiliikenteen kehittämissuunnitelma 2008-2011

Helsingin poikittaisen bussiliikenteen kehittämissuunnitelma 2008-2011 Helsingin poikittaisen bussiliikenteen kehittämissuunnitelma 2008-2011 SUY C: 3/2007 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI LIIKENNELAITOS Julkaisun päivämäärä Suunnitteluyksikkö 20.11.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot