Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Urjala. HAKIJA Seppo Mikkola Holstintie Urjala TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemuksen kohteena oleva sikalatoiminta sijaitsee Holsti (RN:o 6:110) nimisellä kiinteistöillä Urjalan kunnan (887) Salmen kylässä (436). Tilan lietesäiliöt sijoittuvat osittain myös kiinteistölle Holstin lisä (RN:o 8:223). Laajennus toteutetaan aikaisempien rakennusten yhteyteen. Tilalla on tällä hetkellä 550 lihasikaa ja 700 emakkoa porsaineen (ikä 4-11 vk). Lupaa haetaan laajennukselle, jonka jälkeen tilalla olisi 2950 lihasikaa ja 850 emakkoa porsaineen (ikä 4-11 vk). Hakemuksen mukaisen eläinmäärän yhteenlaskettu lannantuotanto vastaa lihasian lannantuotantoa (5 840 eläinyksikköä). LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan, koska kyseessä on vähintään 60 täysikasvuiselle emakolle tarkoitettu eläinsuoja. Myös toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan. Hakemuksen mukaisen laajennuksen on katsottu olevan olennainen muutos. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 11 a perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto, sillä eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 250 täysikasvuiselle emakolle.

2 2 Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä Pirkanmaan ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. Sikala kuuluu laajennuksen myötä Euroopan päästörekisterin (E-PRTR asetus, EY N:o 166/2006) piiriin, koska sikojen tehokasvatuslaitokset, joissa on vähintään 2000 paikkaa tuotantosioille (paino yli 30 kg), ovat asetuksen mukaisia laitoksia. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tilalla on voimassa Pirkanmaan ympäristökeskuksen (dnro 1901Y ) Maatalousyhtymä Mikkolalle myöntämä ympäristölupa 700 emakolle ja 550 lihasialle. Pirkanmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena (dnro PIRELY/7/07.04/2010) antanut lausunnon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Seppo Mikkolan yhdistelmäsikalan laajennukseen. Laajennuksen ei katsottu vaativan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Sikala laajennuksineen sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään sopimuskaudelle TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Yhdistelmäsikala sijaitsee Salmen kylässä noin 1,2 kilometriä Urjalan Laukeelan taajamasta etelään. Urjalan keskusta sijaitsee noin 2,2 kilometriä tilasta itään. Tilan lähiympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista. Ympäristössä on jonkin verran vakituista ja loma-asutusta. Lähimpänä laajennuksesta tilan pohjoispuolella on noin 190 metrin päässä vapaa-ajanasunnoksi rekisteröity asunto. Seuraavat kaksi lähintä asuinkiinteistöä, molemmat vakituisesti asuttuja, sijaitsevat noin 280 metrin päässä ja niistä seuraavaksi lähin, vapaa-ajan asunto, 300 metrin päässä. Lähimmät naapurit sijoittuvat tilan pohjoispuolelle. Lisäksi tilan koillispuolella noin 370 metrin etäisyydellä on yksi ja tilan länsipuolella noin 450 metrin etäisyydellä kaksi vakituisesti asuttua asuinrakennusta. Muut naapurit sijoittuvat yli 500 metrin päähän tai kauemmaksi sikalarakennuksista. Hakija itse asuu sikalan välittömässä läheisyydessä. Tila sijoittuu Kolkanjoen-Kokonjoen valuma-alueelle (35.288). Tilan läheisyydessä ei sijaitse järviä tai lampia. Lähialueella on kuitenkin useita jokia, joiden ympärillä on paljon peltoja. Lähialueen vesistöt ovat rehevöityneitä. Tilaa lähin vesistö on Rutajärveen johtava Pengerjoki, joka kiertää tilan pohjoispuolelta lähimmillään noin 480 metrin etäisyydeltä. Tilan eteläpuolella noin 100 metrin päässä joutilaspihatosta on Vanhajokeen johtava oja.

3 3 Eläinsuojat eivät sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Laukeela ( , I-luokka), sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä sikalarakennuksista luoteeseen. Hankealueen läheisyydessä ei ole Natura 2000 tai muita suojelukohteita. Hankealueen luoteispuolella olevan Härmänvuoren alueella on kuitenkin havaittu liito-oravan reviiri. Alue on myös metsälain mukainen kallionaluslehto. ELÄINSUOJAN TOIMINTA Yleiskuvaus nykyisestä toiminnasta Tilalla on vuonna 2002 myönnetyn luvan mukainen eläinmäärä, 700 emakkoa porsaineen ja 550 lihasikaa. Sikalakokonaisuus muodostuu tällä hetkellä kolmesta sikalarakennuksesta, joista rakennuksessa 1 (päätöksen liitteenä olevan asemapiirroksen mukaan) on 130 joutilasemakkopaikkaa, astutusosastolla 289 paikkaa, siitossikaosastoilla (ensikot) 184 paikkaa ja 6 karjua. Rakennuksessa 3 on nykyisin 87 porsituspaikkaa ja 772 lihasikapaikkaa, rehustamo ja toimistotilat eikä siihen ole tulossa muutoksia. Rakennuksessa 4 on 160 porsituspaikkaa ja 2240 välikasvatuspaikkaa 4-11 viikon ikäisille porsaille. Sikalarakennukset ovat valmistuneet vuosina 1991, 2001, 2003 ja Sikalarakennusten länsipuolella on omistajan asuinrakennus. Pihapiirissä ovat myös vanha pienempi vuonna 1972 rakennettu sikalarakennus, talousrakennus, lämpökeskus, tuoreviljasiilot sekä rehuvarasto. Lähistöllä ovat myös kuivuri ja konehalli. Kaikki eläimet ovat lietelantamenetelmällä. Sikalarakennusten yhteydessä on kolme hyötytilavuudeltaan noin m 3 :n betonista lietesäiliötä (2 kpl rakennettu v ja 1 kpl v. 2007) sekä pitkän sikalan päädyssä yksi noin 700 m 3 :n lietesäiliö (rakennettu v. 1991). Lietesäiliöt on katettu styroksirouheella. Joutilaspihaton sisällä on hakemuksessa mainitsematon aiemmin kompostointiin käytetty 100 m 3 :n säiliö, jota on mahdollista käyttää lietteen varastointiin. Lietekuiluissa on lannan varastointitilaa noin m 3. Uudet toiminnot ja niiden aiheuttamat muutokset Toimintaa on tarkoitus laajentaa rakentamalla rakennuksen 1 sisällä muutoksin tilaa 130 lihasialle muuttamalla entinen kompostointilaitoksen tila eläintuotantotilaksi. Rakennus 2 (uusi rakennus) sijoittuisi pois purettavan vanhimman sikalan ja sen vieressä olevan talousrakennuksen paikalle ja siinä olisi paikat 189 tiineelle emakolle, 832 lihasialle ja 180 sairaspaikkaa lihasioille. Rakennukseen 4 tulisi lisää lihasikapaikkoja 1024 kpl sekä 2400 välikasvatuspaikkaa porsaille. Laajennuksen yhteydessä rakennettaisiin lisäksi yksi lietesäiliö olemassa olevien kolmen vierekkäisen lietesäiliön rinnalle. Rakennukset sijoittuvat tilakeskuksen alueelle olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Eläinten lannantuotanto kaksinkertaistuisi laajennuksen myötä.

4 4 Hakijan mukaan laajennuksen sijoittamiselle ei ole muita potentiaalisia vaihtoehtoja, koska kyse on yhdistelmäsikalasta, jossa toimintojen on järkevintä sijoittua lähekkäin eläinten kierron vuoksi. Rakennusten välillä tulee olemaan yhdyskäytävät. Laajennus tapahtuu osittain asutuksen suuntaan. Rakennusten eteläpuolella on voimalinja, joka rajoittaa laajentamista etelään. Laajennuksen jälkeen tilan kokonaiseläinmäärä olisi hakemuksen mukaan 850 emakkoa porsaineen (ikä 4-11 vkoa) sekä 2950 lihasikaa. Tila tuottaisi vuosittain noin kg sianlihaa ja noin porsasta. Eläinten kierto Emakoiden porsiminen tapahtuu noin 40 emakon ryhmäporsituksena. Emakot siirretään porsituspaikkaan noin yksi viikko ennen porsimista. Porsaiden imetysaika on 4 5 viikkoa. Porsimisen jälkeen emakot siirretään astutusosastolle, jossa ne tiineytetään. Emakoiden tiineys tarkastetaan neljän viikon jälkeen ja tiineet eläimet siirretään joutilasosastolle 11 viikon ajaksi. Tyhjät ja uusintasiemennetyt emakot jäävät astutusosastolle. Uusintoja on noin 20 % tiineytyksistä (noin 50 eläinpaikkaa). Tiineytysosastolla (astutusosasto) on myös teuraaksi meneville ja varoaikaisille emakoille noin 20 paikkaa. Tiineytysosastolla olevien siitossikojen määrä on noin eläintä. Noin % emakoista uudistetaan vuodessa. Lannan käsittely ja varastointi Lanta käsitellään lietelantamenetelmällä. Laajennusosissa sekä osassa nykyisiä sikalarakennuksia tulee olemaan lannanjäähdytys maalämpöpumppujen avulla. Hakijalla on nykyisin käytössään kolme 1600 m 3 :n lietesäiliötä sekä yksi 700 m 3 :n säiliö sekä kuilutilavuutta 1700 m 3, joten nykyisin lietetilavuutta on 7200 m 3. Olemassa olevien neljän lietesäiliön lisäksi rakennetaan sikalan yhteyteen yksi uusi m 3 :n lietesäiliö, jolloin lietetilavuutta olisi yhteensä 8800 m 3. Lietekuilujen tilavuus lisääntyy myös laajennusten myötä Hakija on suunnitellut noin m 3 :n betonista etälietesäiliötä omistamansa peltoalueen laitaan Urjalan Uusisalmeen (Liukkaantie). Ympäristössä on myös sopimuspeltoja. Katteeksi säiliöön tulisi vähintään styroksirouhe. Lähimpään asutukseen etälietesäiliöstä olisi etäisyyttä hakijan mukaan ainakin 700 metriä. Hakijan tilalle matkaa olisi linnuntietä noin 5 kilometriä ja teitä pitkin noin 7 kilometriä. Kaikki tilan lietelantasäiliöt täytetään altapäin. Hakija on esittänyt vastineessaan, että kaikki sikalarakennusten yhteydessä olevat lietesäiliöt katetaan kiinteällä katteella. Lannan levitys Lannan levitys tapahtuu letkulevittimellä ja sijoituslevityksessä käytetään urakoitsijan multainvaunua. Lietelannan levitykseen on käytettävissä peltoa 896 hehtaaria, joista omaa peltoa on 132 hehtaaria ja sopimuspeltoa 764 hehtaaria. Lannasta levitetään keväällä (toukokuu) 50 %, kesäkuussa 20 %, heinäkuussa 10 % ja syksyllä (syys-lokakuu) 20 %. Peltoalaa on yli toiminnassa syntyvälle lantamäärälle vaadittavaan peltomäärään nähden. Levityspellot si-

5 5 jaitsevat vesienhoitosuunnitelmassa esitetyllä maatalouden lisätoimenpiteitä vaativalla alueella. Lietelannan levityspellot sijaitsevat pääosin Mikkolan sikalan etelä-, länsi- ja pohjoispuolella sekä Kylmäkosken suuntaan koillisessa ja idässä. Joitakin levityslohkoja on myös Kortejärven luoteispuolella ja Nuutajärven kaakkoispuolella. Levityspellot eivät sijaitse tärkeällä tai vedenottoon soveltuvalla pohjavesialueella. Pääosin levityspellot sijaitsevat Rutajärven ja Tarpianjoen valumaalueilla. Vesihuolto ja jätevedet Tilalla on vedenhankintaa varten kaksi rinnakkaista porakaivoa, joista esimerkiksi toisen pumpun pettäessä toinen olisi edelleen käytettävissä. Kaivojen vedenlaatu on tutkittu viimeksi vuonna 2008 ja vesi on ollut hyvälaatuista. Porakaivot sijaitsevat sikalarakennusten läheisyydessä. Sikalatilojen pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin. Niitä on hakemuksessa arvioitu syntyvän noin 500 m 3 vuodessa. Laajennuksen yhteydessä ei tehdä uusia WC-tiloja. Tilalla on ennestään yksi WC-tila työntekijöiden sosiaalitilojen yhteydessä. WC-vedet johdetaan kolmen saostuskaivon kautta imeytyskenttään. Järjestelmä on rakennettu vuonna Saostuskaivoja tyhjennetään tarvittaessa. Imeytyskenttä on jäänyt rakennuksen laajennusta varten tehtävän maantäytön alle, mutta sorapohjainen maa imee hakijan mukaan edelleen hyvin. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Hakijan mukaan tavanomainen yhdyskuntajäte kerätään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimesta. Ongelmajättet on toimitettu Loimi-Hämeen Jätehuollon keräyspisteisiin ja käsittelystä huolehtii Ekokem Oy. Kuolleet eläimet, noin 50 t/vuosi, varastoidaan raatokylmiössä ja toimitetaan Honkajoki Oy:n käsiteltäväksi. Metalliromun noutaa romunkerääjä tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Muovit on toimitettu sekajätteeseen tai kierrätetty 4H-yhdistyksen kautta. Liikenne Liikenne sikalan ympäristössä koostuu teuras- ja porsaskuljetuksista kerran viikossa, liemirehukuljetuksista kolme kertaa viikossa ja raatokontin tyhjennyksestä kerran viikossa. Sikalan työntekijät liikennöivät tilalle päivittäin. Vilkkaimmillaan liikenne on lannanlevityksen aikoina noin 570 kuormaa sikalalta peltolohkoille. Laajennuksen myötä liikennemäärät kasvavat jonkin verran. Polttoaineet ja kemikaalit Tilalla varastoidaan polttonesteitä kahdessa eri paikassa, sikalan vieressä ja kuivurin luona. Sikalan vieressä on 18 m 3 :n kaksoisvaippasäiliö polttoöljylle ja kuivurin luona kolme yksivaippaista säiliötä, joiden tilavuus on yhteensä 22 m 3. Yksivaippasäiliöt ovat katoksessa ja niiden alla on betonilaatta. Kahdessa säilytetään polttoöljyä ja yhdessä dieseliä. Polttoainesäiliöt on tarkastettu paloviranomaisen toimesta vuonna Polttoöljyä käytetään työkoneissa,

6 6 kuivurissa sekä varalämmitysmenetelmänä sikalatiloissa. Tilojen lämmitykseen on hakekattila. Kaikki säiliöt ovat laponestolla ja lukituksella varustettuja. Kasvinsuojeluaineita pyritään ostamaan aina tarvetta vastaava määrä, mutta mikäli niitä jää, ne säilytetään lukittavassa varastossa. Eläinten lääkkeet varastoidaan niille varatussa kaapissa sikalassa. Sikalan ovet ovat lukittavia. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Hajuhaittojen vähentäminen Hakija arvioi sianlannan olevan kuiluissa noin +20 asteista, josta sen lämpötila voidaan pudottaa hyvinkin +10 asteiseksi. Hajunmuodostuksen vähenemä voi tällöin muualla tehtyihin tutkimustuloksiin perustuen olla ainakin 30 % tai jopa yli 50 %. Lietelannan jäähdytys toteutetaan normaaleilla maalämpöpumpuilla. Jäähdytys on tulossa kaikkialle laajennusosaan sekä vanhoihin uudistettaviin tiloihin. Ainoastaan 392-paikkainen lihasikaosasto sekä 3 x 32- paikkainen porsitusosasto jäävät ilman jäähdytystä. Tällöin jäähdytys kattaa valtaosan, hakijan arvion mukaan vähintään 80 % kaikista sikalatiloista. Jäähdytystä on suunniteltu valuasennuksena uusiin lietekuiluihin ja pintaasennuksena vanhoihin. Lietettä ei yleensä ole tarvinnut sekoittaa. Kaikki lietesäiliöt sikalarakennusten lähellä katetaan kiinteillä katteilla. Sikalarakennuksissa on alipaineellinen koneellinen ilmanvaihto. Rakennuksien poistoilmaa ei käsitellä. Eläinten ruokinta perustuu koneelliseen ja automatisoituun liemiruokintaan, mikä mahdollistaa hyvän rehuoptimoinnin ja lannan typpipitoisuuden kontrolloinnin. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Lietteen jäähdytys ja lämpöenergian talteenotto maalämpöpumpputekniikalla ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lietesäiliöt katetaan kiinteällä katteella sikalarakennusten yhteydessä ja lannan levityksessä on pyritty parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan käyttämällä suuria letkulevittimiä ja nopeaa multausta. Sijoituslevityksessä käytetään urakoitsijan multainvaunua. Kuolleet eläimet on varastoitu raatokylmiössä. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Sikalassa on palontorjuntasuunnitelma ja hälytysjärjestelmä ilmastoinnin ja ruokinnan häiriöille. Tilalla on pyöräkuormaaja, jota voidaan käyttää muun muassa lietteen valumatilanteissa ojien tukkimiseen ja vallitukseen. Vedelle on tarvittaessa myös noin 160 m 3 :n terästankki veden varastointia varten. Tilalla on oma aggregaatti sähkökatkoja varten.

7 7 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Aluehallintovirasto on pyytänyt Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta ja lupahakemusta on täydennetty YVA-viranomaisen lausunnolla Lisäksi hakijalta on pyydetty täydennyksiä ja päivätyillä täydennyspyyntökirjeillä. Hakemusta on täydennetty uusilla pohjapiirroskuvilla, joutilaspihaton ja astutusosaston uusilla pohjakuvilla sekä selvityksellä eläinten kierrosta, porsituksesta, emakkopaikoista sekä lietelannan jäähdytysjärjestelmän laajuudesta. Hakija on toimittanut sikalarakennusten uudet pohjapiirrokset sekä Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on kuulutettu Urjalan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Urjalan Sanomissa Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Urjalan kunnanvirastossa osoitteessa Tampereentie 6, Urjala. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 :n mukaisesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Seppo Mikkolan tilalla on tehty tarkastuskäynti Käynnistä tehty tarkastuspöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Urjalan kunnanhallitukselta, kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselta (Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaos) sekä Pirkanmaan ELYkeskukselta. Urjalan kunnanhallitus on antanut lausuntonsa Se toteaa lausunnossaan, ettei Urjalan kunta vastusta ympäristöluvan myöntämistä, mikäli ympäristöluvan myöntämispäätöksessä otetaan huomioon aiemmassa Pirkanmaan ympäristökeskuksen antamassa ympäristölupapäätöksessä mainitut lupamääräykset tarvittavilta osin tarkistettuna. Erityisesti Urjalan kunta kiinnittää huomiota vaatimuksiin pohjavesien suojelemiseksi sekä hajuhaittojen torjumiseksi. Lisäksi Urjalan kunta kiinnittää huomiota lietelannan levittämiseen vesistöjen läheisyyteen. Pirkanmaan ympäristökeskuksen laatimassa Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 on todettu maatalouden olevan Pirkanmaan vesistöjen suurin kuormituslähde. Urjalassa sijaitseva Nuutajärvi on luontaisesti runsasravinteinen järvi, jonka tila on luokiteltu huonok-

8 8 si. Nuutajärvestä vedet laskevat Rutajärven kautta Kortejärveen, jonka tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Lietelannan levitys olisi kiellettävä Nuutajärven valuma-alueille sekä muutoin alaville pelloille vesistöjen läheisyyteen. Ravinnekuormituksen vähentymiseen on pyrittävä ravinnepäästöjen hallinnalla, ojien kosteikoilla sekä suojavyöhykkeillä. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa , jossa se toteaa kysymyksessä olevan nykyisen toiminnan merkittävä laajentaminen. Eläinsuoja sijaitsee Urjalan kunnan Salmen kylässä noin kaksi kilometriä Urjalan keskustaajamasta kaakkoon ja lähimpään häiriintyvään kohteeseen on matkaa noin 200 metriä. Eläinsuojan ympärillä 500 metrin säteellä on kaikkiaan kahdeksan häiriintyvää kohdetta. Vallitsevien tuulien suhteen pääosa kiinteistöistä sijaitsee epäsuotuisasti. Suositus uuden, talouskeskuksen ulkopuolelle rakennettavan ko. kokoluokan eläinsuojan vähimmäisetäisyydeksi häiriintyvästä kohteesta on suotuisissakin olosuhteissa noin 500 metriä (kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, liite 4). Vaikka kysymyksessä on tässä tapauksessa vanhan eläinsuojan laajennus, on luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa asiaan kiinnitettävä erityistä huomiota (ensisijaisesti hajuhaitat). Lannan varastoinnista ELY-keskus toteaa, että rakennettavien ja olemassa olevien betonisten lietesäiliöiden yhteistilavuudeksi on ilmoitettu m 3. Säiliöt täytetään altapäin ja katteena on ilmoitettu käytettävän styroxia. Lietekuilujen tilavuudeksi on ilmoitettu 2700 m 3. Lannan varastoimistilavuus täyttää vaatimukset. Styroxista ja muistakin kevytkatteista saadut käyttökokemukset ovat olleet vaihtelevia. Luonnollisesti kiinteä katto olisi parempi ratkaisu. Asianmukaisen kiinteän katon rakennuskustannukset ovat kuitenkin korkeat. Tässä tapauksessa asutuksen läheisyyden vuoksi ja pelättävissä olevien hajuhaittojen lisääntymisen estämiseksi lietesäiliöiden kattamisvelvoitetta kiinteällä katolla tulisi ainakin harkita. Lietesäiliöiden hajuhaittoja voidaan vähentää myös nopealla ja tehokkaalla säiliöiden sekoittamisella ja tyhjentämisellä. Asiakirjoista ilmenee, että uudisrakennukseen asennetaan lietteen jäähdytysputket ja lämpö otetaan talteen. Tarpeen saattaisi olla selvittää mahdollisuudet jäähdytysjärjestelmän rakentamiseen myös vanhoihin tiloihin. Tietokoneohjattu koneellinen ilmanvaihto yhdistettynä lietekuilujen jäähdytykseen vähentää hajuhaittoja merkittävästi. Jäähdytyksellä on oletettavasti vaikutusta myös lietesäiliöiden hajuhaittoihin lämpöisenä aikana. Ruokinta perustuu koneelliseen ja automatisoituun liemiruokintaan. Tämä mahdollistaa hyvän rehuoptimoinnin. Oikeatasoisella valkuaisruokinnalla on suuri vaikutus lietteen ammoniakkipitoisuuteen ja hajuhaittoihin. Asiakirjoista ei ainakaan yksiselitteisesti ilmene ritilöidyn lattiapinta-alan osuus. Minimoimalla ritilöidyn alan osuus vähenee myös ammoniakin haihtuminen sisäilmaan. Tarpeen saattaisi olla myös ilman poistohormien pituuden optimointi lähinaapureita ajatellen. Tällöin olisi perusteltua selvittää myös mahdollisesti saavutettavat hyödyt ns. suihkuhatuista.

9 9 Lannan levitykseen käytettävissä olevaksi peltopinta-alaksi on ilmoitettu 896 hehtaaria. Peltoala on noin 1,5-kertainen tarvittavaan vähimmäispeltopintaalaan nähden. Osa pelloista sijaitsee lähellä taajahkoa asutusta. Perusteltua saattaisi olla asettaa velvoite multaavan levittimen käytöstä joillekin taajaasutuksen läheisyydessä sijaitseville peltolohkoille. Luvan myöntämisen edellytyksistä ELY-keskus toteaa, että eläinsuojan sijainti on ongelmallinen lähimpien häiriintyvien kohteiden läheisyyden vuoksi. Kysymyksessä on kuitenkin olemassa olevan eläinsuojan laajennus. Lisäksi eläinsuoja sijaitsee talouskeskuksen yhteydessä. ELY-keskuksen käsityksen mukaan kysymyksessä on rajatapaus luvan myöntämisen edellytysten suhteen. Luvan myöntäminen toiminnan kaksinkertaistamiseksi nykyiseen verrattuna edellyttää vähintäänkin kohtuudella toteutettavissa olevien mm. edellä esitettyjen toimenpiteiden huomioon ottamista haittavaikutusten merkittävän lisääntymisen estämiseksi. Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaos on antanut lausuntonsa kokouksessaan ( 7). Lausunnossaan se toteaa, että ympäristöjaostolla ei ole erityistä huomauttamista hakemuksesta, koska kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajentaminen. Paikalliset erityispiirteet on selvitetty Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksessä : Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. Toiminta tulee kaikilta osin järjestää siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa, vesien tai pohjavesien pilaantumista tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Urjalan ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan Niissä on annettu määräyksiä kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista sekä lannan levityksestä. Ympäristöluvassa on huomioitava ympäristönsuojelumääräysten vaatima vähimmäistaso. Muistutukset ja mielipiteet Hakemusta koskien jätettiin kolme muistutusta. AA:n muistutuksessa edellytetään hakijaa huomioimaan, että sikalan hajuhaitat tulevat sikalan ilmastoinnista sekä lietteen levityksestä pelloille. Lietettä on mahdollista käsitellä tavalla, jolla hajuhaittoja saadaan pienemmiksi. Lietteen mekaanisella separoinnilla hajuhaitat vähenevät noin 27 %, lietteen separoinnilla ja ilmastuksella voidaan saavuttaa jopa 90 %:n vähenemä ja lietteen mädätyksellä eli anaerobikäsittelyllä ilman käsitellyn lietteen separointia noin 80 %:n hajuvähenemä. Ilmastoinnin kautta poistuvien hajukaasujen pesumenetelmillä voidaan puolestaan selkeästi vähentää sikaloiden ilmastoinnin kautta tulevia hajuhaittoja. Sekä lietteen että ilmastoinnin kautta syntyvien hajuhaittojen poistamisella voidaan edistää ympäristön asumisviihtyvyyttä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että uusien rakennettavien tai korjattavien sikaloiden ympäristöhaasteet ratkaistaisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai naapurustolle kohtuutonta rasitusta. BB:n muistutuksessa esitetään tarkentavia kysymyksiä koskien lähinnä sikalan ilmastointia ja lietelannan käsittelyä. Muistuttaja toteaa, että YVA-

10 10 asetuksen 6 :n hankeluettelossa mainittujen eläinten määrä ylittyy reilusti. Muistutuksessa kysytään seuraavia asioita: - Kuuluuko uusi joutilaspihatto alipaineistetun ilmastoinnin piiriin? - Koskeeko lannan jäähdytys vain laajennusosaa vai kaikkiin säiliöihin menevää lietettä? - Suodatetaanko sikalarakennuksista ulos tulevaa ilmaa? - Aiheutuuko lietelannan säiliön tyhjennyksestä lietteen levityssäiliöön nykyistä enemmän hajuhaittoja lietteen määrän kasvun vuoksi? (Jos lietelantakuorman koko on 20 m 3, silloin kuormia kertyy vuodessa n. 590 kpl). - Vaikuttaako lannan lisääntynyt määrä lietteen siirtopäivien lukumäärään? - Siirretäänkö lietettä kesällä/syksyllä pieniä määriä päivittäin vai keskittyykö lietteen siirto vain muutamalle päivälle kuukaudessa? - Onko suunnitelmissa muita toimia, joilla saataisiin pienennettyä sikalan ympäristössä olevia hajuhaittoja? Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry edellyttää, että toimintaa harjoitetaan siten, ettei ravinteita eikä kiintoaineiden huuhtoutumia tai lietelantaa, pesuvesiä eikä muitakaan jätevesiä pääse vesistöön johtaviin jokiin ja ojiin. Tilan toiminta-alueen peltojen läpi johtaa Keskijoki, Pengerjoki sekä tilan rakennusten eteläpuolella oleva oja Vanhajokeen ja edelleen Kolkanjokeen, joka virtaa Rutajärveen. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tutkinut Kolkanjoen veden laatua vuonna 2007 ja todennut sen reheväksi ja typen osalta runsaaksi hajakuormituksen seurauksena. Hygieeninen veden laatu on vaihdellut erinomaisesta välttävään. Hygieeninen kuormitus johtuu karjataloudesta ja/tai haja-asutuksen jätevesistä. Kolkanjoen veden ekologinen kokonaisluokka oli välttävä. Tilan lietelannan levityssopimusalueisiin kuuluu myös peltolohkoja Kortejärven kaakkoisrannalta Ahojoenojan molemmin puolin. Kortejärvi on Natura ja luonnonsuojelualuetta. KVVY:n vuosina tekemien tutkimusten mukaan Kortejärven veden yleislaatu oli tyydyttävä tai jopa välttävä. "Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015" -mukaan Kolkanjoki, Pengeroki, Kokonjoki sekä Kortejärvi ovat vesienhoidon riskikohteita. Yhdistys edellyttää, että tilan toiminnasta ei aiheudu lisäkuormitusta Kolkanjokeen ja sitä kautta rehevöityvään Rutajärveen eikä myöskään Ahojoenojan kautta Kortejärveen. Lisäksi ehdotamme, että tilalle asetetaan velvoitteeksi seurata Ruta- ja Kortejärven veden laatua 5 vuoden ajan. Myös nitraattiasetuksen määräyksien noudattamista tulee valvoa. Rutajärven keskisyvänteessä KVVY on todennut vähähappisuutta, mikä johtuu juuri hajakuormituksesta. Rutajärven veden yleislaatu on tyydyttävä. MTT/Jokioinen on tehnyt v vesistökuormituskartoituksen Etelä- Pirkanmaan alueella. Tutkimuksessa todetaan mm. Kolkanjoen merkittävä kuormitusvaikutus Rutajärveen. Muistutuksessa on liitteenä KVVY:n raportti Kolkanjoen ja Nuutajärven vedenlaadusta vuonna 2007.

11 11 Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija toimitti vastineensa hakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Vastineessaan hakija vastaa erikseen jokaiseen lausuntoon ja muistutukseen. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon hakija vastaa kertomalla rakennuttavansa pihapiirissä oleviin lietesäiliöihin (3 kpl) sekä uuteen pihapiiriin rakennettavaan lietesäiliöön kiinteän katon vähentääkseen lähiympäristön hajuhaittaa. Säiliöiden täyttö tapahtuu altaan alaosasta, mikä pienentää hajuhaittoja. Katto vähentää sekoituksen aiheuttamaa hajuhaittaa lähiympäristössä. Hakija arvioi ritilöidyn lattiapinta-alan olevan sikalan laajennusosan kokonaislattiapinta-alasta noin puolet. Lietteen jäähdyttäminen vähentää sikalan sisällä syntyviä ammoniakkipäästöjä ja ritilälattian myötä sikalan siisteystaso säilyy hyvänä. Lietelannan jäähdytysjärjestelmä tulee kattamaan noin 75 % jo olemassa olevasta rakennuskannasta sekä 100 % uudesta rakennettavasta laajennusosasta. Jäähdytyksellä on vaikutusta lietteen biologiseen aktiivisuuteen alentavasti sekä vapaan ammoniakin osuuteen alentavasti. Lietelannan jäähdytyskierto jäähdyttää lietelannan välittömästi lannan syntypaikalta alkaen aina etäsäiliöille saakka. Näin ollen sikalan sisätiloihin aiemmin vapautuneen ammoniakin ja muiden hajukaasujen määrä vähenee huomattavasti aiempaan verrattuna. Sikalarakennuksista ulostulevaa ilmaa ei suodateta. Ilman poistohormit tullaan kuitenkin sijoittamaan laajennettavan sikalarakennuksen katolle lähinaapureita ajatellen. Poistohormien lopullinen korkeus määritetään rakennuslupamenettelyn aikana ja korkeuden määrittelyssä käytetään ilmanvaihtojärjestelmän toimittajan asiantuntemusta optimaalisen korkeuden toteuttamiseksi. Suuren taajaman alueella levityspellot mullataan välittömästi. Käytettäviä menetelmiä ovat vaihtoehtoisesti lautaslevitin ja muokkaus sekä multaava kiekkolevitin. Levitystekniikka valitaan peltolohkon muokkaustarpeen mukaisesti. Urjalan kunnanhallituksen lausuntoa koskien hakija toteaa, että hakija sai lausunnossa tarkoitettuun tarkennusta yhteydenotolla kuntaan. Vesistöjen lähelle alaville eikä tulvaherkille alueille ei tule levittää lantaa lainkaan. Lietteenlevityskielto ei kuitenkaan koske Nuutajärven valuma-aluetta koko laajuudessaan. Lanta levitetään pääsääntöisesti kasvukaudella, jolloin kasvit sitovat ravinteet tehokkaasti ja pintavaluntojen riski on pienin. Kasvukauden ulkopuolella levitetyn lannan mahdolliset vesistövaikutukset korostuvat leutoina ja märkinä talvina. Toiminnanharjoittajan uudet levitysalat sijaitsevat maantieteellisesti loitompana Nuutajärven alueesta. Lannan levityksestä on mainittu tarkemmin vastineen muissa kohdissa. Hakija toteaa lisäksi, että Pirkanmaan ympäristökeskuksen laatimassa Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 on todettu maatalouden olevan Pirkanmaan vesistöjen suurin kuormituslähde, mutta ohjelma ei määrittele, minkä verran kuormitusta tulee nimenomaisesti lietteen levityksestä. Ravinnekuormitukseen vaikuttaa myös kemiallisesti tuotettujen väkilannoitteiden käyttö, mitä on säädetty nitraattiasetuksen myötä. Toimenpideohjelmassa mainitut toimenpide-ehdotukset ravinnepäästöjen pienentämiseksi nivoutuvat yhteen maatalouden lakisääteisten toimenpiteiden, nitraattidirektiivin ja EU:n

12 12 kokonaan rahoittamien suorien maataloustukien täydentäviin ehtoihin sekä suuremmilla kotieläintiloilla eläinsuojan ympäristölupaan. Valkeakosken ympäristöpalveluiden lausuntoon hakija toteaa, että se sitoutuu noudattamaan Urjalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annettuja määräyksiä kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista sekä lannan levityksestä. Lannan levityksen osalta toiminnanharjoittaja noudattaa aiemmin vastineessa mainittuja ympäristötukijärjestelmän myötä tulevia velvoitteita ja määräyksiä sekä nitraattidirektiiviä. AA:n muistutuksessa huomioituihin hajuhaittoihin ja niiden vähentämiseen on vastattu jo edellä. Lietelannan jatkokäsittelymenetelmät kuten lietteen separointi lisäisivät paikallisesti hajun määrää, sillä muistutuksessa mainitut lietteenkäsittelymenetelmät vaativat aina lisäksi lietesäiliön sekoittamisen sekä lannan tehostettua pumppausta. Hajuhaitta pyritään minimoimaan mahdollisimman vähäisen lietteensekoittamisen avulla ja säiliöiden pohjatäytöllä. Lietelannan ilmastus ei poista pellolle levitetyn lietelannan hajuhaittoja, vaan muuttaa hajun luonnetta alkuperäisestä. Ilmastus ei myöskään vähennä levitettävästä lannasta syntyviä ammoniakkipäästöjä. Ilmastuksen kustannukset suhteessa saatavaan hyötyyn eivät ole mielekkäällä tasolla. Anaerobinen käsittely vähentää lietteen hajuhaittoja, mutta on tällä hetkellä liian kallis ratkaisu maatalouden lietteiden käsittelemiseksi. Prosessin häiriötön toiminta edellyttäisi lisäksi erillistä henkilöstöä laitoksen operointiin. Sikalasta ilmanvaihdon myötä poistuvien hajukaasujen pesutekniikkaa taas ei ole sovellettu Suomessa suurtuotantoyksiköihin. Pesuritekniikkaa käytetään lähinnä suurten jätteenkäsittelylaitosten poisto- ja prosessikaasujen käsittelyssä. Pesurin soveltaminen poistokaasujen käsittelyyn edellyttäisi koottua ilmanvaihtoputkistoa, mikä lisäisi järjestelmän painevastusta ja sitä kautta puhaltimien moottoritehoja jouduttaisiin korottamaan, mikä puolestaan lisäisi meluhaitan riskiä. Pesuritekniikka edellyttäisi pitkälle viedyn automaation lisäksi jatkuvaa seurantaa eri mittaparametrien seurantajärjestelmien ylläpitämiseksi, kemikaalien ja adsorbenttien lisäämistä/vaihtamista ynnä muita vastaavia huoltotoimenpiteitä, joiden suorittamiseen toiminnanharjoittajalla ei ole teknisiä eikä taloudellisia mahdollisuuksia. BB:n muistutukseen hakija toteaa, että kiinteistöllä oleva ja uusi rakennettava joutilaspihatto kuuluvat alipaineistetun ilmastoinnin piiriin. Ilmastointi on automatisoitu kaikissa sikalarakennuksissa. Lietelannan säiliöiden tyhjennyksestä ei aiheudu nykyistä enempää hajuhaittoja tulevan jäähdytyksen sekä kattorakenteen vuoksi. Lannan lisääntynyt määrä ei vaikuta olennaisesti siirtopäivien lukumäärään. Toiminnanharjoittaja tehostaa lannanlevitystä varaamalla enemmän kalustoa pääsääntöisesti keväällä tapahtuvaan lietteenajoon. Suuremman levityskapasiteetin myötä hajupäivät eivät tule lisääntymään merkittävästi. Lietelannan pääsääntöinen levitysaika on keväällä, mutta myös syksykaudelle ajoittuvat levitykset ovat mahdollisia.

13 13 Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n muistutukseen hakija vastaa, että se on sitoutunut noudattamaan valtioneuvoston antaman asetuksen 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta eli ns. nitraattidirektiivin asetuksia ja määräyksiä. Lisäksi nitraattidirektiivin täydentävät ehdot on otettu käyttöön vuonna Lakisääteisten toimenpiteiden lisäksi toiminnanharjoittaja on sitoutunut noudattamaan, sitoutuessaan maatalouden ympäristötukijärjestelmään, ympäristötuen ja täydentävien ehtojen vaatimukset. Ympäristötuen tavoitteena on ed. velvoitteiden ja määräyksien myötä harjoittaa maataloutta kestävästi niin, että minimoidaan jokien kautta lähialueen järviin mahdollisesti valuvien ravinnerikkaiden pintavesien osuus. Toiminnanharjoittajana toimii valveutunut lietteen levittäjä, eikä lietettä levitetä mahdollisesti tulva-herkille alueille. Velvoite järvien vedenlaadun osalta on kohtuuton, sillä kyseisten järvien valuma-alueella on runsaasti peltoja ja lietteenlevittäjiä on useita. Ei ole perusteltua ehdottaa, että yksi toimija vastaisi velvoitteiden toteuttamisesta. Kasvavalle lietemäärälle hankitut peltolevitysalat sijaitsevat pääsääntöisesti Tarpianjoen suunnalla. Lietteenlevitysalojen kokonaisravinnekuormitus ei tule kasvamaan, sillä kemiallisten väkilannoitteiden käytön määrä vähenee tai loppuu kokonaan. ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Seppo Mikkolalle ympäristöluvan yhdistelmäsikalatoiminnalle ja sen laajentamiselle Urjalan kunnan Salmen kylään tiloille Holsti RN:o 6:110 sekä Holstin lisä RN:o 8:223. Ympäristölupa myönnetään siten, että tuotannossa on enintään 850 emakkoa porsaineen (4-11 viikkoa), 6 karjua, 184 siitossikaa ja 902 lihasikaa. Ympäristölupa hylätään tämän päätöksen liitteenä olevassa asemapiirroksessa olevan rakennuksen 2 (uusi rakennus tiineille emakoille) rakentamiseen lihasikalatoiminnan osalta ja rakennuksen 4 (nykyinen porsitus- ja välikasvatussikala) laajentamiseen lihasikalatoiminnan osalta. Hakijan tulee kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta toimittaa Pirkanmaan ELY-keskuksen valvontaviranomaiselle kaikkien eläinsuojien pohjapiirrokset, joissa on selkeästi osoitettu yhteensä enintään edellä mainitut eläinpaikat sekä uusi asemapiirros, josta rakennusten paikat ja mitat ovat todettavissa. Pohjapiirroksissa tulee olla selkeästi merkittynä sairasosastoihin varattujen eläinten paikkamäärät. LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Eläinsuojien ja lantaloiden rakenteet sekä lannan ja jätevesien varastointi Eläinsuojissa muodostuvat lietteet sekä pesu- ja jätevedet tulee varastoida vesitiivistä materiaalia olevissa lietesäiliöissä siten, että niitä ei joudu ympäristöön. Lietteiden, pesu- ja jätevesien sekä sadevesien varastotilavuutta (etäsäiliön osalta) tulee olla vähintään m 3. Lietelannan varastotilavuuteen voidaan laskea lietekuilujen ja lietteen pumppukaivon tilavuus.

14 14 Rakennettavien eläinsuojien pohjarakenteet, lietekuilut, uusi lietesäiliö ja uusi lietteen pumppukaivo tulee rakentaa vesitiiviistä betonimateriaalista (vähintään K30-2 luokkaa) maa- ja metsätalousministeriön kyseisiä rakenteita koskevien rakentamisohjeiden mukaisesti. Sikalarakennusten yhteydessä olevien lietesäiliöiden lastausalue tulee rakentaa tiivispohjaiseksi esim. betonista tai asfaltista. Sikaloiden yhteyteen suunniteltu 1600 m 3 :n betonisäiliö tulee rakentaa ennen sikalan laajennusosien käyttöönottoa. Puuttuva lietesäiliötilavuus (laskennallisesti noin 2050 m 3 ), joka rakennetaan hakijan mukaan osittain lietekuilutilavuutena ja osittain etäsäiliönä, tulee rakentaa ennen sikalan laajennusosien käyttöönottoa. Etäsäiliölle tulee hakea mahdollisesti tarvittavaa ympäristölupaa Urjalan kunnasta. Selvitys lietteiden varastoinnin järjestelyistä ja hankituista luvista etälietesäiliön osalta tulee esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle ennen eläinsuojien laajennusten käyttöönottoa. Rakennuksen 3 (nykyinen lihasikala ja porsitusosasto) sosiaalitilojen WCvedet tulee käsitellä jätevesiasetuksen (209/2011) mukaisesti esim. johtamalla ne erilliseen umpikaivoon viimeistään Umpikaivo tulee tyhjentää riittävin väliajoin ja jätevedet tulee toimittaa kunnan jätevedenpuhdistamolle tai muulle laitokselle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä jätevesiä. Lietteen kuljetus- ja levityskaluston pesu tulee suorittaa siten, että pesuvedet otetaan talteen johtamalla ne lietesäiliöön tai muuhun erilliseen umpisäiliöön. Lietteen säilytystilat tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain ja samalla tulee tarkistaa niiden kunto mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 2. Lannan ja jätevesien hyödyntäminen Lietelanta sekä eläinsuojien pesu- ja jätevedet tulee hyödyntää pellolla lannoitteena. Lietettä tai pesu- ja jätevettä voidaan toimittaa myös ympäristöluvan omaavaan laitokseen, jos ennen luovutusta esitetään valvontaviranomaiselle voimassa oleva luovutussopimus. Lietteen levitykseen soveltuvaa peltoa tulee jatkuvasti olla käytettävissä ympäristölupahakemuksen mukaiseen toimintaan vähintään 564 hehtaaria. Hakijan tulee esittää vuosittain hyvissä ajoin ennen kylvöjä lannanlevityssuunnitelma Pirkanmaan ELY-keskukselle. Suunnitelmassa tulee esittää levitysalojen sijainti, levitettävien lannoitteiden sisältämät typen ja fosforin määrät/ha, levitystekniikka, levitysaloja lähimpien pohjavesialueiden sijainti ja levityslohkojen etäisyys vesistöihin sekä hakijan suunnittelemat ympäristötukijärjestelmän mukaiset vesiensuojelutoimet. Levityssuunnitelmassa on lisäksi esitettävä, millä tavoin Kolkanjokeen ja Kortejärveen kohdistuva ravinnekuormitus on pyritty minimoimaan. Lietteen peltolevityksessä tulee noudattaa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen

15 15 (931/2000) määräyksiä. Levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. Lietteen kuormaus ja kuljetus tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua tiivistä kalustoa käyttäen siten, että lantaa ei joudu ympäristöön, teille, ojiin, vesistöön tai pohjaveteen ja ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai rasitusta naapureille. Mikäli kuljetusreitille pääsee putoamaan lietettä, tulee kuljetukset keskeyttää ja likaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. Lietteenlevitys on kielletty lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai veden kyllästämään maahan. Lietteenlevitys on kielletty välisenä aikana. Lietettä voidaan levittää syksyllä enintään asti ja aloittaa levitys keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lietettä ei saa levittää nurmikasvuston pintaan jälkeen. Lietteen käyttö toistuvasti kevättulvien alle jäävillä peltoalueilla on kielletty perustettavaa kasvustoa lukuun ottamatta välisenä aikana. Lietteen käyttö on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä lietteen pintalevitys on kiellettyä, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Lietteen pintalevitys on kiellettyä pelloilla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %. Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ei saa levittää lietelantaa, pesu- tai jätevesiä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta ellei toiminnanharjoittaja maaperätutkimusten tai muiden vastaavien luotettavien selvitysten perusteella osoita, että siitä ei aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa. Talousvesikaivojen ympärille tulee jättää vähintään 100 metriä leveä lietteellä käsittelemätön vyöhyke. Kasvinsuojeluaineita käytettäessä tulee varmistaa, että tuotteet soveltuvat pohjavesialueen viljelyyn. Eläinsuojien pesu- ja jätevesien kuljetuksessa, käytössä ja levityksessä tulee noudattaa myös mitä edellä on lietteen kuljetuksesta, käytöstä ja levityksestä määrätty. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että lietteen vastaanottajat ovat tietoisia siitä, mitä lannan levityksestä on määrätty maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevassa asetuksessa. 3. Hajuhaittojen vähentäminen Sikalan yhteydessä olevat lietesäiliöt (3 kpl 1600 m 3 :n ja yksi 700 m 3 :n säiliö) ja rakennettava uusi 1600 m 3 :n säiliö on katettava kiinteällä katteella, esim. peltikatteella. Säiliöt tulee täyttää alakautta. Mahdolliset lietteen pumppauskaivot tulee kattaa tiiviillä betonikannella. Rakennettavien sikalarakennusten lietekuiluihin sekä mahdollisimman suureen osaan nykyisten sikaloiden lietekuiluja tulee asentaa lämpöä keräävä jäähdytysputkisto, jolla lietekuiluissa oleva liete pidetään mahdollisimman viileänä. Jäähdytysputkisto tulee asentaa siten, että se kattaa hakijan esityksen mukaisesti vähintään muut sikalatilat kuin 392 paikkaisen lihasikaosaston tämän päätöksen liitteenä olevan asemapiirroksen rakennuksessa 3 ja olemassa olevan porsitusosaston rakennuksessa 4.

16 16 Lietekuiluissa oleva liete tulee pyrkiä jäähdyttämään alle +10 C lämpötilaan. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa tiedoksi tarkempi selvitys lietekuilujen jäähdytysmenetelmästä valvontaviranomaiselle vähintään 3 kk ennen sen asentamista. Rakennettavien eläinsuojien poistoilmahormit tulee olla sijoitettuna eläinsuojien katolle. Rakennettavien eläinsuojien poistoilmahormit tulee varustaa suihkuvirtaushatuilla. Eläinten valkuaisruokinta tulee pyrkiä optimoimaan niin, että lietelantaan joutuvien typpiyhdisteiden määrä voidaan pitää mahdollisimman vähäisenä. Eläinsuojien sisätilojen yleisellä siisteydellä ja sisäilman lämpötilan mahdollisimman alhaisella tasolla on hajujen muodostuminen pyrittävä pitämään mahdollisimman vähäisenä. Sikalarakennusten, lietesäiliöiden ja pumppukaivon ympäristö sekä kulkutiet on pidettävä hyvässä ja siistissä kunnossa. Lietelanta tulee mullata tai pelto tulee kyntää mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluttua levityksestä. Levitysajankohta tulee pyrkiä valitsemaan siten, että naapureille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Erityisesti tämä tulee ottaa huomioon lannoitettaessa nurmikasvustoja. Sikalarakennuksista noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsevilla peltolohkoilla lietteen multaaminen tulee suorittaa neljän tunnin kuluessa levityksen jälkeen. Sikalarakennusten ja lähimpien häiriintyvien kohteiden välissä oleva metsän suojapuusto tulee säilyttää mahdollisimman tiheänä ainakin tilan Holsti RN:o 6:110 alueella. 4. Jätteet Toiminnassa muodostuvien jätteiden, käytettävien kemikaalien ja rehujätteen varastointi on järjestettävä siten, ettei niiden varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. Ongelmajätteet, kuten jäteöljyt, öljynsuodattimet, akut ja loisteputket tulee toimittaa luvan omaavaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Paperit, pahvit, metallit, muovit, lasit ja muut hyötyjätteet tulee lajitella ja toimittaa ensisijaisesti kierrätykseen tai muuhun keräyspaikkaan kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttöön kelpaamattomat tavanomaiset jätteet tulee toimittaa hyväksyttävään keräyspaikkaan kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. 5. Eläinjätteet Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa hakemuksen mukaisesti Honkajoki Oy:lle tai muuhun ympäristöluvan omaavaan laitokseen käsiteltäväksi. Ruhojen ja muun eläinjätteen pitkäaikaista varastointia tulee välttää ja lyhytaikainenkin varastointi tulee järjestää siten, että se ei

17 17 aiheuta terveyshaittaa, hajuhaittaa taikka epäsiisteyttä. Eläinjätettä ei saa haudata. Ruhojen ja muun toiminnassa syntyvän eläinjätteen varastointi tulee tapahtua tiiviissä, jäähdytettävissä olevassa raatokontissa tai muussa vastaavassa ruhojen kylmäsäilytykseen tarkoitetussa paikassa. 6. Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi Kemikaalien säilytykseen käytettävien säiliöiden tai astioiden tulee olla kannellisia ja niiden päällä tulee lukea mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää. Kemikaalit tulee säilyttää lukituissa tiloissa. Ulkona sijaitsevat maanpäälliset polttonestesäiliöt tulee olla kaksivaippaisia tai sijoitettuna suoja-altaaseen siten, että mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään. Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää katoksella tai muulla vastaavalla järjestelyllä tai suoja-altaat tulee varustaa öljynerotuskaivoon johtavalla tyhjennysputkella. Toimenpiteet tulee olla tehtynä Polttonestesäiliöt tulee olla varustettuna ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteella tai muilla vastaavilla laitteilla. Säiliöiden laitteet tulee lukita tankkausten väliaikoina ja säiliöt tulee pitää hyvässä kunnossa. Varastointipaikan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysturvetta tai vastaavaa materiaalia mahdollisten öljyvuotojen imeyttämistä varten. Mahdollisista vuodoista tulee ilmoittaa välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille. 7. Toiminnan tarkkailu ja raportointi Lietesäiliöiden ja niiden katteiden, polttonestesäiliöiden ja jätehuoltotilojen kuntoa tulee tarkkailla riittävän usein. Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita tai toimintaongelmia, jotka voivat johtaa päästöjen tai haittojen syntymiseen, on ne välittömästi korjattava. Lietelannasta tulee tehdä lanta-analyysi kokonaistypen, liukoisen typen ja liukoisen fosforin määrittämiseksi vähintään viiden vuoden välein. Eläinsuojien toiminnasta tulee pitää kirjaa. Toiminnanharjoittajan tulee raportoida toiminnastaan seuraavat vuositiedot: - tuotannossa olevien eläinten määrä rakennuksittain - toiminnassa muodostuva lietteen määrä (m 3 /vuosi) - lietteen toimituspaikat tai vastaanottajat ja ajankohdat - kuolleiden eläinten määrä (kpl/vuosi tai t/vuosi), toimituspaikat ja ajankohdat - lanta-analyysien tulokset - tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista - uudet tai muuttuneet lietteen levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset

18 18 Toimintaa koskevat tiedot (vuosiraportti) tulee lähettää vuosittain helmikuun loppuun mennessä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, ellei valvontaviranomainen toisin määrää. Vuosiraportti tulee laatia käyttämällä ensisijaisesti sähköistä järjestelmää (ItellaTYVI järjestelmä, tai vastaava järjestelmä valvontaviranomaisen ohjeen mukaan). 8. Muut määräykset ja toiminnan muutokset Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa eläinsuojien toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä valvontaviranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. 9. Käyttöönottoilmoitus Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle rakennettavien sikalarakennusten, uuden lietteen pumppukaivon, lietesäiliön ja etälietesäiliön käyttöönotosta viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Ympäristönsuojelulain 41 :n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain 7-9 :ssä kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Pykälän 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 6 :ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 6 :n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja, että pilaantumista voidaan ehkäistä.

19 19 Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentin mukaan muun muassa kiinteistöä tai rakennusta ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, kuten esimerkiksi pölystä, hajusta tai melusta. Saman lainkohdan toisen momentin mukaan on rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat. Ympäristönsuojelulain 43 :n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi muun muassa päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä. Ympäristönsuojelulain 46 :n 1 momentin mukaan luvassa on muun muassa annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen ja jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Luvan myöntämisen edellytykset Eläinmäärän rajoittaminen Aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan, koska hakemuksen mukaisten eläinsuojien toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti kun otetaan huomioon rajoitettu eläinmäärä ja annetut lupamääräykset. Luvan myöntämisedellytyksiä tutkittaessa on selvitetty, että ympäristönsuojelulain 6 :n mukaisia vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ei sijaitse lähialueella siten, että hankkeesta ei muodostuisi luvanhakijalle kokonaan uutta hanketta. Eläinmäärän rajoittaminen on tarpeen, koska täysimääräisesti hakemuksen mukaisesti myönnettynä toiminta olisi todennäköisesti aiheuttanut eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentin tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta hajuhaitan muodossa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Haittaa ei olisi parhaalla käyttökelpoisella tekniikallakaan voitu riittävästi estää. Luvan myöntämisen edellytyksiä ei siten ole täysimääräiselle toiminnalle hakemuksen mukaan. Hakemuksen mukaisen sikalan lähialueella (alle 500 m etäisyydellä) on kahdeksan naapurien asuinrakennusta tai loma-asuntoa. Mikkolan sikalan eläinyksikkömäärä on nykyisin 2930 eläinyksikköä ja myönnetyssä laajuudessa 3982 eläinyksikköä. Uudelta vastaavalta toiminnalta edellytetty ohjeellinen suojaetäisyys olisi nykyisen laajuisen sikalan osalta vaativissa olosuhteissa 460 m ja hakemuksen laajuiselta toiminnalta vaativissa olosuhteissa 560 m. Kun lähin häiriintyvä kohde on noin 200 metrin etäisyydellä ja suositusetäisyyksien sisällä on useita asuinrakennuksia tai loma-asuntoja, on luvan myöntämisedellytyksissä lähdetty siitä, että laajenevasta toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen ei tulisi ainakaan kasvaa nykytilanteeseen verrattuna. Eläinmäärän kasvaessa on edellytetty, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, jolla hajuhaittoja voidaan vähentää. Lupaharkinnassa on otettu huomioon, että kyse on laajennuksesta ja sikala sijaitsee maastollisesti melko edullisessa

20 20 paikassa ja se, että lähimpien häiriintyvien kohteiden sekä sikalan välissä on täysikasvuista metsää hakijan omistuksessa. Toiminnassa on edellytetty käytettävän jäähdytystekniikkaa ja muita hajuhaittoja vähentäviä menetelmiä kuten lietesäiliöiden kiinteää kattamista. Päätöksessä on otettu huomioon jäähdytystekniikan piirissä olevien eläinten määrä tämän lupapäätöksen rajoitetulla eläinmäärällä laskettuna. Tutkimusten mukaan hajun vähenemä jäähdytystekniikalla on noin 30 %:n luokkaa, joten eläinmäärän lisäyksestä huolimatta, kun lisäksi huomioidaan lietesäiliöiden kattaminen ja muut tekniset toimenpiteet, toiminnasta aiheutuvat hajuhaitat pysyvät todennäköisesti nykyisellä tasolla. Olosuhteista ja käytettävästä tekniikasta sekä laajennustilanteesta johtuen on aluehallintovirasto siten harkinnut, että ympäristölupa voidaan myöntää sikalan laajennukselle tässä lupapäätöksessä todetulla rajoitetulla eläinmäärällä. Mikäli ympäristölupa olisi sen sijaan myönnetty hakemuksen mukaisena, olisi laskennallinen eläinyksikkömäärä jäähdytystekniikasta huolimatta kasvanut siten, että kohtuutonta rasitusta eläinsuojan lähialueella ei olisi voitu estää riittävän tehokkaasti. Hakemuksessa ja sen liitteissä on esitetty toisistaan poikkeavia tietoja eläinmäärien suhteen ja kun toimintaa on rajoitettu eläinmäärän osalta, on aluehallintovirasto pitänyt tarpeellisena määrätä esitettäväksi uudet asema- ja pohjapiirrokset, joista ilmenee nyt myönnetyn luvan mukainen eläinmäärä ja tarvittavat sairaseläinpaikat. Toiminnan kierron osalta lähtökohtana pidetään hakijan esitystä tarkastuskäynnillä emakon ryhmäkoosta sekä yleisesti käytettyä noin 5 %:n sairaseläinpaikkamäärää. Muut perustelut Ottaen huomioon annetut lupamääräykset, eläinsuojien sijaintipaikan ympäristön, eläinsuojien eläinmäärän ja eläinsuojien sijainnin naapureihin nähden, toiminta ei todennäköisesti aiheuta kohtuutonta rasitusta tai muuta olennaista haittaa naapureille. Eläinsuojatoiminta kyseisellä paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Ympäristöluvan myöntäminen ei edellytä, että toiminta olisi täysin hajutonta tai haitatonta. Hajuhaittojen vähentämiseksi lupapäätöksessä on annettu määräykset mm. sikalarakennusten yhteydessä olevien lietesäiliöiden kattamisesta kiinteällä katteella, pumppukaivojen kattamisesta betonikannella ja lietesäiliöiden täyttämisestä alakautta, lietekuilujen jäähdytysmenetelmän käyttöönotosta sekä eläinten valkuaisruokinnan optimoinnista. Tutkimusten mukaan lietekuilujen jäähdytyksellä voidaan eläinsuojien hajupäästöjä vähentää noin 30 % tavanomaiseen sikalatoimintaan verrattuna. Urjalassa vallitsevat tuulen suunnat ovat etelä-lounaasta (16 %) ja etelästä (13 %) (Suomen tuuliatlas). Lähimpänä laajennuksesta tilan pohjoispuolella on noin 190 metrin päässä vapaa-ajanasunnoksi rekisteröity asunto. Seuraavat kaksi lähintä asuinkiinteistöä, molemmat vakituisesti asuttuja, sijaitsevat noin

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomi ASIA. Porsastuotantotoimintaa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa, Seinäjoki. HAKIJA

Länsi- ja Sisä-Suomi ASIA. Porsastuotantotoimintaa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa, Seinäjoki. HAKIJA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 68/2011/1 Dnro LSSAVI/439/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA HAKIJA Porsastuotantotoimintaa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa, Seinäjoki. Latvalan

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, yhdistelmäsikalatoiminta, Alavus

Eläinsuojan ympäristölupa, yhdistelmäsikalatoiminta, Alavus Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 15/2014/1 Dnro LSSAVI/39/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, yhdistelmäsikalatoiminta, Alavus Töpselituote Oy/ Samu Äijälä

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 38/2010/1 Dnro LSSAVI/44/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS ASIA. Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kannus HAKIJA. Yli-Jylhä Juha Rekiläntie 187 69100 Kannus

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS ASIA. Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kannus HAKIJA. Yli-Jylhä Juha Rekiläntie 187 69100 Kannus YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 31/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/16/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kannus Yli-Jylhä Juha Rekiläntie

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomi ASIA

Länsi- ja Sisä-Suomi ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 9/2010/1 Dnro LSSAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee porsastuotantotoimintaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ympäristölautakunta 3 27.01.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ymp 3 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 Markus Kivelä Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA)

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ympäristölautakunta 35 28.10.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ymp 35 Valmistelija vs. rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Nro 17/2014/1. Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2014

Nro 17/2014/1. Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2014 PÄÄTÖS Nro 17/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, lihasikalatoiminta, Punkalaidun Elina Ullvén Murronharjuntie

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen:

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen: KESELY/7/07.04/2012 Keski-Suomi 11.6.2012 Tiina ja Petri Vammelvirta Ridantie 55 41580 Sauvamäki Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Lausuntopyyntö YVA -menettelystä Länsi- ja

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 117/2010/1 Dnro LSSAVI/356/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto Lannan käsittely ja varastointi Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto 19.4.2017 Säädökset Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen

Lisätiedot

Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus.

Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 71/2012/1 Dnro LSSAVI/205/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2012 ASIA HAKIJA Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus. Marko ja Annikka Uusitalo Kunkaantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen, maidontuotantotoiminta, Veteli.

Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen, maidontuotantotoiminta, Veteli. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 102/2014/1 Dnro LSSAVI/42/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen, maidontuotantotoiminta, Veteli. Vesa ja Tarja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 16.3.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Eläinsuojien ympäristöluvat - taustaa Vuonna 2013 noin 20 000 tilalla kotieläimiä, eläinsuojan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 23.9.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1002-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2005 ASIA Päätös Vehmaan Haikara Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus.

Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 20/2012/1 Dnro LSSAVI/165/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2012 ASIA HAKIJA Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus. Ilpo Ranta-Nilkku Märsyläntie

Lisätiedot

Broilerien kasvatustoimintaa koskeva ympäristölupa, Seinäjoki.

Broilerien kasvatustoimintaa koskeva ympäristölupa, Seinäjoki. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 181/2012/1 Dnro LSSAVI/72/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA HAKIJA Broilerien kasvatustoimintaa koskeva ympäristölupa, Seinäjoki. Ylisen Broiler Oy Kukkolantie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus on tullut vireille Länsi Suomen ympäristökeskukseen 8.2.2006.

Ympäristölupahakemus on tullut vireille Länsi Suomen ympäristökeskukseen 8.2.2006. L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

60 täysikasvuiselle emakolle tarkoitettu eläinsuoja.

60 täysikasvuiselle emakolle tarkoitettu eläinsuoja. Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten PL 77, Torikatu 40 B, 67101 KOKKOLA PB 77, Torggatan 40 B, 67101 KARLEBY Puh/Tfn: 06 367 5211, faksi/fax 06 367 5610 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU 2005 Y 936 (131) ASIA

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU 2005 Y 936 (131) ASIA L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 KAUSTISEN KUNTA PÄÄTÖS 2/2015 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2015 Dnro 4/5.57.576/2015 ASIA HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 111/2011/1 Dnro LSSAVI/443/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Alavus HAKIJA Sirpa ja Veli-Matti Holkko Pösöntie

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ympäristölautakunta 33 14.07.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ymp 33 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Hakemuksen tausta, käsittely sekä hakemuksesta annettujen huomautusten ja lausuntojen sisältö ilmenevät päätösluonnoksesta.

Hakemuksen tausta, käsittely sekä hakemuksesta annettujen huomautusten ja lausuntojen sisältö ilmenevät päätösluonnoksesta. Ympäristölautakunta 47 12.11.2013 Ympäristölautakunta 33 14.06.2017 YMPÄRISTÖLUPAEHTOJEN TARKISTAMINEN / VILLE JA ANETTE KANANEN, LYPSYKARJANAVETTA, SIIRTOLA 4:38 Ymp 47 Valmistelija Tapio Alanko puh.

Lisätiedot

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 N:o 931/ 2000 Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/1 Dnro LSSAVI/88/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

Päätös Nro 24/2010/1 Dnro LSSAVI/88/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 24/2010/1 Dnro LSSAVI/88/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2010 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta.

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Alavuden kaupunkiin sijoittuvan MTY Pyylammen sikalan laajentamishankkeeseen

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Alavuden kaupunkiin sijoittuvan MTY Pyylammen sikalan laajentamishankkeeseen PÄÄTÖS Dnro EPOELY/1406/2017 29.8.2017 MTY Pyylampi Sulkavankyläntie 143 63300 ALAVUS Viite Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 22.5.2017 Asia Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 55 ja 58 :n 1 momentin 1) kohta

Ympäristönsuojelulaki 55 ja 58 :n 1 momentin 1) kohta Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 172/2013/1 Dnro LSSAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen ja lupamääräyksen 2 muuttaminen,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Kotieläintukikoulutukset 29.1.2015, 6.2.2015 ja 10.2.2015 Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen

Lisätiedot

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU 2005 Y 105 (131) ASIA

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU 2005 Y 105 (131) ASIA L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12. UUSI NITRAATTIASETUS Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.2014 ) YTA / MARKKU LAITINEN 1 Asetuksen sisältö Pykäliä 16

Lisätiedot

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU 2005 Y 271 (131) ASIA

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU 2005 Y 271 (131) ASIA L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus.

Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 169/2012/1 Dnro LSSAVI/40/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2012 ASIA HAKIJA Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Kannus. Piia ja Veijo Hernesniemi Toholammintie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot. MTK Pohjois-Savo Tilanne 13.2.2014

Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot. MTK Pohjois-Savo Tilanne 13.2.2014 Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot MTK Pohjois-Savo Tilanne 13.2.2014 Täydentävät ehdot: lakisääteiset hoitovaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset Ympäristölupa lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset suuret yksiköt: AVI:lta luvat, ELY valvoo pienet yksiköt: kunta antaa luvan ja valvoo Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Lisätiedot

Päätös Nro 81/2010/1 Dnro LSSAVI/277/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

Päätös Nro 81/2010/1 Dnro LSSAVI/277/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 81/2010/1 Dnro LSSAVI/277/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.7.2010 ASIA Eläinsuojan laajentamista koskeva ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus.

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Viite Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö (LSSAVI/45/04.

Viite Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö (LSSAVI/45/04. PIRELY/7/07.04/2010 Pirkanmaa 27.5.2010 Seppo Mikkola Holstintie 43 31700 Urjala Viite Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 25.1.2010 (LSSAVI/45/04.08/2010)

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Jalasjärvi

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Jalasjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 217/2012/1 Dnro LSSAVI/130/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Jalasjärvi Juha ja Suvi Luhtanen Korvenperäntie

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Nro 1/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2012

Nro 1/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 1/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2012 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa, Kyyjärvi HAKIJA Jukka

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Nro 63/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/214 /04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus 1133105-9

Nro 63/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/214 /04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus 1133105-9 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/214 /04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA HAKIJA Sikalan toimintaa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa, Urjala

Lisätiedot

Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Toholampi.

Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Toholampi. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 110/2012/1 Dnro LSSAVI/161/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2012 ASIA HAKIJA Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Toholampi. Määttälä & Määttälä Yhteyshenkilö

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Seinäjoki Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 24.11.2008 LSU 2008 Y 247 (113) ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 32/2010/1 Dnro LSSAVI/42/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 2.12.2016 Valtioneuvosto hyväksyi uuden

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 25.01.2017 Ympäristölupahakemus, Kaarlo Peltomaa Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistölle 608-406-11-5,

Lisätiedot

Nro 122/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.8.2012

Nro 122/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.8.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 122/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.8.2012 ASIA Maidontuotantotoimintaa koskeva ympäristölupa, Keuruu HAKIJA Ilari Rajala Peräahontie

Lisätiedot

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 11.06.2015 Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2010/1 Dnro LSSAVI/289/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2010 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus.

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 143/2011/1 Dnro LSSAVI/151/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011 ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen,

Lisätiedot

Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot

Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot Airi Kulmala/MTK Tilanne 13.2.2015 Täydentävät ehdot: lakisääteiset hoitovaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot