Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Urjala. HAKIJA Seppo Mikkola Holstintie Urjala TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemuksen kohteena oleva sikalatoiminta sijaitsee Holsti (RN:o 6:110) nimisellä kiinteistöillä Urjalan kunnan (887) Salmen kylässä (436). Tilan lietesäiliöt sijoittuvat osittain myös kiinteistölle Holstin lisä (RN:o 8:223). Laajennus toteutetaan aikaisempien rakennusten yhteyteen. Tilalla on tällä hetkellä 550 lihasikaa ja 700 emakkoa porsaineen (ikä 4-11 vk). Lupaa haetaan laajennukselle, jonka jälkeen tilalla olisi 2950 lihasikaa ja 850 emakkoa porsaineen (ikä 4-11 vk). Hakemuksen mukaisen eläinmäärän yhteenlaskettu lannantuotanto vastaa lihasian lannantuotantoa (5 840 eläinyksikköä). LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan, koska kyseessä on vähintään 60 täysikasvuiselle emakolle tarkoitettu eläinsuoja. Myös toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan. Hakemuksen mukaisen laajennuksen on katsottu olevan olennainen muutos. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 11 a perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto, sillä eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 250 täysikasvuiselle emakolle.

2 2 Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä Pirkanmaan ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. Sikala kuuluu laajennuksen myötä Euroopan päästörekisterin (E-PRTR asetus, EY N:o 166/2006) piiriin, koska sikojen tehokasvatuslaitokset, joissa on vähintään 2000 paikkaa tuotantosioille (paino yli 30 kg), ovat asetuksen mukaisia laitoksia. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tilalla on voimassa Pirkanmaan ympäristökeskuksen (dnro 1901Y ) Maatalousyhtymä Mikkolalle myöntämä ympäristölupa 700 emakolle ja 550 lihasialle. Pirkanmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena (dnro PIRELY/7/07.04/2010) antanut lausunnon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Seppo Mikkolan yhdistelmäsikalan laajennukseen. Laajennuksen ei katsottu vaativan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Sikala laajennuksineen sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään sopimuskaudelle TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Yhdistelmäsikala sijaitsee Salmen kylässä noin 1,2 kilometriä Urjalan Laukeelan taajamasta etelään. Urjalan keskusta sijaitsee noin 2,2 kilometriä tilasta itään. Tilan lähiympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista. Ympäristössä on jonkin verran vakituista ja loma-asutusta. Lähimpänä laajennuksesta tilan pohjoispuolella on noin 190 metrin päässä vapaa-ajanasunnoksi rekisteröity asunto. Seuraavat kaksi lähintä asuinkiinteistöä, molemmat vakituisesti asuttuja, sijaitsevat noin 280 metrin päässä ja niistä seuraavaksi lähin, vapaa-ajan asunto, 300 metrin päässä. Lähimmät naapurit sijoittuvat tilan pohjoispuolelle. Lisäksi tilan koillispuolella noin 370 metrin etäisyydellä on yksi ja tilan länsipuolella noin 450 metrin etäisyydellä kaksi vakituisesti asuttua asuinrakennusta. Muut naapurit sijoittuvat yli 500 metrin päähän tai kauemmaksi sikalarakennuksista. Hakija itse asuu sikalan välittömässä läheisyydessä. Tila sijoittuu Kolkanjoen-Kokonjoen valuma-alueelle (35.288). Tilan läheisyydessä ei sijaitse järviä tai lampia. Lähialueella on kuitenkin useita jokia, joiden ympärillä on paljon peltoja. Lähialueen vesistöt ovat rehevöityneitä. Tilaa lähin vesistö on Rutajärveen johtava Pengerjoki, joka kiertää tilan pohjoispuolelta lähimmillään noin 480 metrin etäisyydeltä. Tilan eteläpuolella noin 100 metrin päässä joutilaspihatosta on Vanhajokeen johtava oja.

3 3 Eläinsuojat eivät sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Laukeela ( , I-luokka), sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä sikalarakennuksista luoteeseen. Hankealueen läheisyydessä ei ole Natura 2000 tai muita suojelukohteita. Hankealueen luoteispuolella olevan Härmänvuoren alueella on kuitenkin havaittu liito-oravan reviiri. Alue on myös metsälain mukainen kallionaluslehto. ELÄINSUOJAN TOIMINTA Yleiskuvaus nykyisestä toiminnasta Tilalla on vuonna 2002 myönnetyn luvan mukainen eläinmäärä, 700 emakkoa porsaineen ja 550 lihasikaa. Sikalakokonaisuus muodostuu tällä hetkellä kolmesta sikalarakennuksesta, joista rakennuksessa 1 (päätöksen liitteenä olevan asemapiirroksen mukaan) on 130 joutilasemakkopaikkaa, astutusosastolla 289 paikkaa, siitossikaosastoilla (ensikot) 184 paikkaa ja 6 karjua. Rakennuksessa 3 on nykyisin 87 porsituspaikkaa ja 772 lihasikapaikkaa, rehustamo ja toimistotilat eikä siihen ole tulossa muutoksia. Rakennuksessa 4 on 160 porsituspaikkaa ja 2240 välikasvatuspaikkaa 4-11 viikon ikäisille porsaille. Sikalarakennukset ovat valmistuneet vuosina 1991, 2001, 2003 ja Sikalarakennusten länsipuolella on omistajan asuinrakennus. Pihapiirissä ovat myös vanha pienempi vuonna 1972 rakennettu sikalarakennus, talousrakennus, lämpökeskus, tuoreviljasiilot sekä rehuvarasto. Lähistöllä ovat myös kuivuri ja konehalli. Kaikki eläimet ovat lietelantamenetelmällä. Sikalarakennusten yhteydessä on kolme hyötytilavuudeltaan noin m 3 :n betonista lietesäiliötä (2 kpl rakennettu v ja 1 kpl v. 2007) sekä pitkän sikalan päädyssä yksi noin 700 m 3 :n lietesäiliö (rakennettu v. 1991). Lietesäiliöt on katettu styroksirouheella. Joutilaspihaton sisällä on hakemuksessa mainitsematon aiemmin kompostointiin käytetty 100 m 3 :n säiliö, jota on mahdollista käyttää lietteen varastointiin. Lietekuiluissa on lannan varastointitilaa noin m 3. Uudet toiminnot ja niiden aiheuttamat muutokset Toimintaa on tarkoitus laajentaa rakentamalla rakennuksen 1 sisällä muutoksin tilaa 130 lihasialle muuttamalla entinen kompostointilaitoksen tila eläintuotantotilaksi. Rakennus 2 (uusi rakennus) sijoittuisi pois purettavan vanhimman sikalan ja sen vieressä olevan talousrakennuksen paikalle ja siinä olisi paikat 189 tiineelle emakolle, 832 lihasialle ja 180 sairaspaikkaa lihasioille. Rakennukseen 4 tulisi lisää lihasikapaikkoja 1024 kpl sekä 2400 välikasvatuspaikkaa porsaille. Laajennuksen yhteydessä rakennettaisiin lisäksi yksi lietesäiliö olemassa olevien kolmen vierekkäisen lietesäiliön rinnalle. Rakennukset sijoittuvat tilakeskuksen alueelle olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Eläinten lannantuotanto kaksinkertaistuisi laajennuksen myötä.

4 4 Hakijan mukaan laajennuksen sijoittamiselle ei ole muita potentiaalisia vaihtoehtoja, koska kyse on yhdistelmäsikalasta, jossa toimintojen on järkevintä sijoittua lähekkäin eläinten kierron vuoksi. Rakennusten välillä tulee olemaan yhdyskäytävät. Laajennus tapahtuu osittain asutuksen suuntaan. Rakennusten eteläpuolella on voimalinja, joka rajoittaa laajentamista etelään. Laajennuksen jälkeen tilan kokonaiseläinmäärä olisi hakemuksen mukaan 850 emakkoa porsaineen (ikä 4-11 vkoa) sekä 2950 lihasikaa. Tila tuottaisi vuosittain noin kg sianlihaa ja noin porsasta. Eläinten kierto Emakoiden porsiminen tapahtuu noin 40 emakon ryhmäporsituksena. Emakot siirretään porsituspaikkaan noin yksi viikko ennen porsimista. Porsaiden imetysaika on 4 5 viikkoa. Porsimisen jälkeen emakot siirretään astutusosastolle, jossa ne tiineytetään. Emakoiden tiineys tarkastetaan neljän viikon jälkeen ja tiineet eläimet siirretään joutilasosastolle 11 viikon ajaksi. Tyhjät ja uusintasiemennetyt emakot jäävät astutusosastolle. Uusintoja on noin 20 % tiineytyksistä (noin 50 eläinpaikkaa). Tiineytysosastolla (astutusosasto) on myös teuraaksi meneville ja varoaikaisille emakoille noin 20 paikkaa. Tiineytysosastolla olevien siitossikojen määrä on noin eläintä. Noin % emakoista uudistetaan vuodessa. Lannan käsittely ja varastointi Lanta käsitellään lietelantamenetelmällä. Laajennusosissa sekä osassa nykyisiä sikalarakennuksia tulee olemaan lannanjäähdytys maalämpöpumppujen avulla. Hakijalla on nykyisin käytössään kolme 1600 m 3 :n lietesäiliötä sekä yksi 700 m 3 :n säiliö sekä kuilutilavuutta 1700 m 3, joten nykyisin lietetilavuutta on 7200 m 3. Olemassa olevien neljän lietesäiliön lisäksi rakennetaan sikalan yhteyteen yksi uusi m 3 :n lietesäiliö, jolloin lietetilavuutta olisi yhteensä 8800 m 3. Lietekuilujen tilavuus lisääntyy myös laajennusten myötä Hakija on suunnitellut noin m 3 :n betonista etälietesäiliötä omistamansa peltoalueen laitaan Urjalan Uusisalmeen (Liukkaantie). Ympäristössä on myös sopimuspeltoja. Katteeksi säiliöön tulisi vähintään styroksirouhe. Lähimpään asutukseen etälietesäiliöstä olisi etäisyyttä hakijan mukaan ainakin 700 metriä. Hakijan tilalle matkaa olisi linnuntietä noin 5 kilometriä ja teitä pitkin noin 7 kilometriä. Kaikki tilan lietelantasäiliöt täytetään altapäin. Hakija on esittänyt vastineessaan, että kaikki sikalarakennusten yhteydessä olevat lietesäiliöt katetaan kiinteällä katteella. Lannan levitys Lannan levitys tapahtuu letkulevittimellä ja sijoituslevityksessä käytetään urakoitsijan multainvaunua. Lietelannan levitykseen on käytettävissä peltoa 896 hehtaaria, joista omaa peltoa on 132 hehtaaria ja sopimuspeltoa 764 hehtaaria. Lannasta levitetään keväällä (toukokuu) 50 %, kesäkuussa 20 %, heinäkuussa 10 % ja syksyllä (syys-lokakuu) 20 %. Peltoalaa on yli toiminnassa syntyvälle lantamäärälle vaadittavaan peltomäärään nähden. Levityspellot si-

5 5 jaitsevat vesienhoitosuunnitelmassa esitetyllä maatalouden lisätoimenpiteitä vaativalla alueella. Lietelannan levityspellot sijaitsevat pääosin Mikkolan sikalan etelä-, länsi- ja pohjoispuolella sekä Kylmäkosken suuntaan koillisessa ja idässä. Joitakin levityslohkoja on myös Kortejärven luoteispuolella ja Nuutajärven kaakkoispuolella. Levityspellot eivät sijaitse tärkeällä tai vedenottoon soveltuvalla pohjavesialueella. Pääosin levityspellot sijaitsevat Rutajärven ja Tarpianjoen valumaalueilla. Vesihuolto ja jätevedet Tilalla on vedenhankintaa varten kaksi rinnakkaista porakaivoa, joista esimerkiksi toisen pumpun pettäessä toinen olisi edelleen käytettävissä. Kaivojen vedenlaatu on tutkittu viimeksi vuonna 2008 ja vesi on ollut hyvälaatuista. Porakaivot sijaitsevat sikalarakennusten läheisyydessä. Sikalatilojen pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin. Niitä on hakemuksessa arvioitu syntyvän noin 500 m 3 vuodessa. Laajennuksen yhteydessä ei tehdä uusia WC-tiloja. Tilalla on ennestään yksi WC-tila työntekijöiden sosiaalitilojen yhteydessä. WC-vedet johdetaan kolmen saostuskaivon kautta imeytyskenttään. Järjestelmä on rakennettu vuonna Saostuskaivoja tyhjennetään tarvittaessa. Imeytyskenttä on jäänyt rakennuksen laajennusta varten tehtävän maantäytön alle, mutta sorapohjainen maa imee hakijan mukaan edelleen hyvin. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Hakijan mukaan tavanomainen yhdyskuntajäte kerätään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimesta. Ongelmajättet on toimitettu Loimi-Hämeen Jätehuollon keräyspisteisiin ja käsittelystä huolehtii Ekokem Oy. Kuolleet eläimet, noin 50 t/vuosi, varastoidaan raatokylmiössä ja toimitetaan Honkajoki Oy:n käsiteltäväksi. Metalliromun noutaa romunkerääjä tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Muovit on toimitettu sekajätteeseen tai kierrätetty 4H-yhdistyksen kautta. Liikenne Liikenne sikalan ympäristössä koostuu teuras- ja porsaskuljetuksista kerran viikossa, liemirehukuljetuksista kolme kertaa viikossa ja raatokontin tyhjennyksestä kerran viikossa. Sikalan työntekijät liikennöivät tilalle päivittäin. Vilkkaimmillaan liikenne on lannanlevityksen aikoina noin 570 kuormaa sikalalta peltolohkoille. Laajennuksen myötä liikennemäärät kasvavat jonkin verran. Polttoaineet ja kemikaalit Tilalla varastoidaan polttonesteitä kahdessa eri paikassa, sikalan vieressä ja kuivurin luona. Sikalan vieressä on 18 m 3 :n kaksoisvaippasäiliö polttoöljylle ja kuivurin luona kolme yksivaippaista säiliötä, joiden tilavuus on yhteensä 22 m 3. Yksivaippasäiliöt ovat katoksessa ja niiden alla on betonilaatta. Kahdessa säilytetään polttoöljyä ja yhdessä dieseliä. Polttoainesäiliöt on tarkastettu paloviranomaisen toimesta vuonna Polttoöljyä käytetään työkoneissa,

6 6 kuivurissa sekä varalämmitysmenetelmänä sikalatiloissa. Tilojen lämmitykseen on hakekattila. Kaikki säiliöt ovat laponestolla ja lukituksella varustettuja. Kasvinsuojeluaineita pyritään ostamaan aina tarvetta vastaava määrä, mutta mikäli niitä jää, ne säilytetään lukittavassa varastossa. Eläinten lääkkeet varastoidaan niille varatussa kaapissa sikalassa. Sikalan ovet ovat lukittavia. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Hajuhaittojen vähentäminen Hakija arvioi sianlannan olevan kuiluissa noin +20 asteista, josta sen lämpötila voidaan pudottaa hyvinkin +10 asteiseksi. Hajunmuodostuksen vähenemä voi tällöin muualla tehtyihin tutkimustuloksiin perustuen olla ainakin 30 % tai jopa yli 50 %. Lietelannan jäähdytys toteutetaan normaaleilla maalämpöpumpuilla. Jäähdytys on tulossa kaikkialle laajennusosaan sekä vanhoihin uudistettaviin tiloihin. Ainoastaan 392-paikkainen lihasikaosasto sekä 3 x 32- paikkainen porsitusosasto jäävät ilman jäähdytystä. Tällöin jäähdytys kattaa valtaosan, hakijan arvion mukaan vähintään 80 % kaikista sikalatiloista. Jäähdytystä on suunniteltu valuasennuksena uusiin lietekuiluihin ja pintaasennuksena vanhoihin. Lietettä ei yleensä ole tarvinnut sekoittaa. Kaikki lietesäiliöt sikalarakennusten lähellä katetaan kiinteillä katteilla. Sikalarakennuksissa on alipaineellinen koneellinen ilmanvaihto. Rakennuksien poistoilmaa ei käsitellä. Eläinten ruokinta perustuu koneelliseen ja automatisoituun liemiruokintaan, mikä mahdollistaa hyvän rehuoptimoinnin ja lannan typpipitoisuuden kontrolloinnin. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Lietteen jäähdytys ja lämpöenergian talteenotto maalämpöpumpputekniikalla ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lietesäiliöt katetaan kiinteällä katteella sikalarakennusten yhteydessä ja lannan levityksessä on pyritty parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan käyttämällä suuria letkulevittimiä ja nopeaa multausta. Sijoituslevityksessä käytetään urakoitsijan multainvaunua. Kuolleet eläimet on varastoitu raatokylmiössä. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Sikalassa on palontorjuntasuunnitelma ja hälytysjärjestelmä ilmastoinnin ja ruokinnan häiriöille. Tilalla on pyöräkuormaaja, jota voidaan käyttää muun muassa lietteen valumatilanteissa ojien tukkimiseen ja vallitukseen. Vedelle on tarvittaessa myös noin 160 m 3 :n terästankki veden varastointia varten. Tilalla on oma aggregaatti sähkökatkoja varten.

7 7 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Aluehallintovirasto on pyytänyt Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta ja lupahakemusta on täydennetty YVA-viranomaisen lausunnolla Lisäksi hakijalta on pyydetty täydennyksiä ja päivätyillä täydennyspyyntökirjeillä. Hakemusta on täydennetty uusilla pohjapiirroskuvilla, joutilaspihaton ja astutusosaston uusilla pohjakuvilla sekä selvityksellä eläinten kierrosta, porsituksesta, emakkopaikoista sekä lietelannan jäähdytysjärjestelmän laajuudesta. Hakija on toimittanut sikalarakennusten uudet pohjapiirrokset sekä Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on kuulutettu Urjalan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Urjalan Sanomissa Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Urjalan kunnanvirastossa osoitteessa Tampereentie 6, Urjala. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 :n mukaisesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Seppo Mikkolan tilalla on tehty tarkastuskäynti Käynnistä tehty tarkastuspöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Urjalan kunnanhallitukselta, kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselta (Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaos) sekä Pirkanmaan ELYkeskukselta. Urjalan kunnanhallitus on antanut lausuntonsa Se toteaa lausunnossaan, ettei Urjalan kunta vastusta ympäristöluvan myöntämistä, mikäli ympäristöluvan myöntämispäätöksessä otetaan huomioon aiemmassa Pirkanmaan ympäristökeskuksen antamassa ympäristölupapäätöksessä mainitut lupamääräykset tarvittavilta osin tarkistettuna. Erityisesti Urjalan kunta kiinnittää huomiota vaatimuksiin pohjavesien suojelemiseksi sekä hajuhaittojen torjumiseksi. Lisäksi Urjalan kunta kiinnittää huomiota lietelannan levittämiseen vesistöjen läheisyyteen. Pirkanmaan ympäristökeskuksen laatimassa Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 on todettu maatalouden olevan Pirkanmaan vesistöjen suurin kuormituslähde. Urjalassa sijaitseva Nuutajärvi on luontaisesti runsasravinteinen järvi, jonka tila on luokiteltu huonok-

8 8 si. Nuutajärvestä vedet laskevat Rutajärven kautta Kortejärveen, jonka tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Lietelannan levitys olisi kiellettävä Nuutajärven valuma-alueille sekä muutoin alaville pelloille vesistöjen läheisyyteen. Ravinnekuormituksen vähentymiseen on pyrittävä ravinnepäästöjen hallinnalla, ojien kosteikoilla sekä suojavyöhykkeillä. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa , jossa se toteaa kysymyksessä olevan nykyisen toiminnan merkittävä laajentaminen. Eläinsuoja sijaitsee Urjalan kunnan Salmen kylässä noin kaksi kilometriä Urjalan keskustaajamasta kaakkoon ja lähimpään häiriintyvään kohteeseen on matkaa noin 200 metriä. Eläinsuojan ympärillä 500 metrin säteellä on kaikkiaan kahdeksan häiriintyvää kohdetta. Vallitsevien tuulien suhteen pääosa kiinteistöistä sijaitsee epäsuotuisasti. Suositus uuden, talouskeskuksen ulkopuolelle rakennettavan ko. kokoluokan eläinsuojan vähimmäisetäisyydeksi häiriintyvästä kohteesta on suotuisissakin olosuhteissa noin 500 metriä (kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, liite 4). Vaikka kysymyksessä on tässä tapauksessa vanhan eläinsuojan laajennus, on luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa asiaan kiinnitettävä erityistä huomiota (ensisijaisesti hajuhaitat). Lannan varastoinnista ELY-keskus toteaa, että rakennettavien ja olemassa olevien betonisten lietesäiliöiden yhteistilavuudeksi on ilmoitettu m 3. Säiliöt täytetään altapäin ja katteena on ilmoitettu käytettävän styroxia. Lietekuilujen tilavuudeksi on ilmoitettu 2700 m 3. Lannan varastoimistilavuus täyttää vaatimukset. Styroxista ja muistakin kevytkatteista saadut käyttökokemukset ovat olleet vaihtelevia. Luonnollisesti kiinteä katto olisi parempi ratkaisu. Asianmukaisen kiinteän katon rakennuskustannukset ovat kuitenkin korkeat. Tässä tapauksessa asutuksen läheisyyden vuoksi ja pelättävissä olevien hajuhaittojen lisääntymisen estämiseksi lietesäiliöiden kattamisvelvoitetta kiinteällä katolla tulisi ainakin harkita. Lietesäiliöiden hajuhaittoja voidaan vähentää myös nopealla ja tehokkaalla säiliöiden sekoittamisella ja tyhjentämisellä. Asiakirjoista ilmenee, että uudisrakennukseen asennetaan lietteen jäähdytysputket ja lämpö otetaan talteen. Tarpeen saattaisi olla selvittää mahdollisuudet jäähdytysjärjestelmän rakentamiseen myös vanhoihin tiloihin. Tietokoneohjattu koneellinen ilmanvaihto yhdistettynä lietekuilujen jäähdytykseen vähentää hajuhaittoja merkittävästi. Jäähdytyksellä on oletettavasti vaikutusta myös lietesäiliöiden hajuhaittoihin lämpöisenä aikana. Ruokinta perustuu koneelliseen ja automatisoituun liemiruokintaan. Tämä mahdollistaa hyvän rehuoptimoinnin. Oikeatasoisella valkuaisruokinnalla on suuri vaikutus lietteen ammoniakkipitoisuuteen ja hajuhaittoihin. Asiakirjoista ei ainakaan yksiselitteisesti ilmene ritilöidyn lattiapinta-alan osuus. Minimoimalla ritilöidyn alan osuus vähenee myös ammoniakin haihtuminen sisäilmaan. Tarpeen saattaisi olla myös ilman poistohormien pituuden optimointi lähinaapureita ajatellen. Tällöin olisi perusteltua selvittää myös mahdollisesti saavutettavat hyödyt ns. suihkuhatuista.

9 9 Lannan levitykseen käytettävissä olevaksi peltopinta-alaksi on ilmoitettu 896 hehtaaria. Peltoala on noin 1,5-kertainen tarvittavaan vähimmäispeltopintaalaan nähden. Osa pelloista sijaitsee lähellä taajahkoa asutusta. Perusteltua saattaisi olla asettaa velvoite multaavan levittimen käytöstä joillekin taajaasutuksen läheisyydessä sijaitseville peltolohkoille. Luvan myöntämisen edellytyksistä ELY-keskus toteaa, että eläinsuojan sijainti on ongelmallinen lähimpien häiriintyvien kohteiden läheisyyden vuoksi. Kysymyksessä on kuitenkin olemassa olevan eläinsuojan laajennus. Lisäksi eläinsuoja sijaitsee talouskeskuksen yhteydessä. ELY-keskuksen käsityksen mukaan kysymyksessä on rajatapaus luvan myöntämisen edellytysten suhteen. Luvan myöntäminen toiminnan kaksinkertaistamiseksi nykyiseen verrattuna edellyttää vähintäänkin kohtuudella toteutettavissa olevien mm. edellä esitettyjen toimenpiteiden huomioon ottamista haittavaikutusten merkittävän lisääntymisen estämiseksi. Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaos on antanut lausuntonsa kokouksessaan ( 7). Lausunnossaan se toteaa, että ympäristöjaostolla ei ole erityistä huomauttamista hakemuksesta, koska kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajentaminen. Paikalliset erityispiirteet on selvitetty Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksessä : Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. Toiminta tulee kaikilta osin järjestää siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa, vesien tai pohjavesien pilaantumista tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Urjalan ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan Niissä on annettu määräyksiä kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista sekä lannan levityksestä. Ympäristöluvassa on huomioitava ympäristönsuojelumääräysten vaatima vähimmäistaso. Muistutukset ja mielipiteet Hakemusta koskien jätettiin kolme muistutusta. AA:n muistutuksessa edellytetään hakijaa huomioimaan, että sikalan hajuhaitat tulevat sikalan ilmastoinnista sekä lietteen levityksestä pelloille. Lietettä on mahdollista käsitellä tavalla, jolla hajuhaittoja saadaan pienemmiksi. Lietteen mekaanisella separoinnilla hajuhaitat vähenevät noin 27 %, lietteen separoinnilla ja ilmastuksella voidaan saavuttaa jopa 90 %:n vähenemä ja lietteen mädätyksellä eli anaerobikäsittelyllä ilman käsitellyn lietteen separointia noin 80 %:n hajuvähenemä. Ilmastoinnin kautta poistuvien hajukaasujen pesumenetelmillä voidaan puolestaan selkeästi vähentää sikaloiden ilmastoinnin kautta tulevia hajuhaittoja. Sekä lietteen että ilmastoinnin kautta syntyvien hajuhaittojen poistamisella voidaan edistää ympäristön asumisviihtyvyyttä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että uusien rakennettavien tai korjattavien sikaloiden ympäristöhaasteet ratkaistaisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai naapurustolle kohtuutonta rasitusta. BB:n muistutuksessa esitetään tarkentavia kysymyksiä koskien lähinnä sikalan ilmastointia ja lietelannan käsittelyä. Muistuttaja toteaa, että YVA-

10 10 asetuksen 6 :n hankeluettelossa mainittujen eläinten määrä ylittyy reilusti. Muistutuksessa kysytään seuraavia asioita: - Kuuluuko uusi joutilaspihatto alipaineistetun ilmastoinnin piiriin? - Koskeeko lannan jäähdytys vain laajennusosaa vai kaikkiin säiliöihin menevää lietettä? - Suodatetaanko sikalarakennuksista ulos tulevaa ilmaa? - Aiheutuuko lietelannan säiliön tyhjennyksestä lietteen levityssäiliöön nykyistä enemmän hajuhaittoja lietteen määrän kasvun vuoksi? (Jos lietelantakuorman koko on 20 m 3, silloin kuormia kertyy vuodessa n. 590 kpl). - Vaikuttaako lannan lisääntynyt määrä lietteen siirtopäivien lukumäärään? - Siirretäänkö lietettä kesällä/syksyllä pieniä määriä päivittäin vai keskittyykö lietteen siirto vain muutamalle päivälle kuukaudessa? - Onko suunnitelmissa muita toimia, joilla saataisiin pienennettyä sikalan ympäristössä olevia hajuhaittoja? Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry edellyttää, että toimintaa harjoitetaan siten, ettei ravinteita eikä kiintoaineiden huuhtoutumia tai lietelantaa, pesuvesiä eikä muitakaan jätevesiä pääse vesistöön johtaviin jokiin ja ojiin. Tilan toiminta-alueen peltojen läpi johtaa Keskijoki, Pengerjoki sekä tilan rakennusten eteläpuolella oleva oja Vanhajokeen ja edelleen Kolkanjokeen, joka virtaa Rutajärveen. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tutkinut Kolkanjoen veden laatua vuonna 2007 ja todennut sen reheväksi ja typen osalta runsaaksi hajakuormituksen seurauksena. Hygieeninen veden laatu on vaihdellut erinomaisesta välttävään. Hygieeninen kuormitus johtuu karjataloudesta ja/tai haja-asutuksen jätevesistä. Kolkanjoen veden ekologinen kokonaisluokka oli välttävä. Tilan lietelannan levityssopimusalueisiin kuuluu myös peltolohkoja Kortejärven kaakkoisrannalta Ahojoenojan molemmin puolin. Kortejärvi on Natura ja luonnonsuojelualuetta. KVVY:n vuosina tekemien tutkimusten mukaan Kortejärven veden yleislaatu oli tyydyttävä tai jopa välttävä. "Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015" -mukaan Kolkanjoki, Pengeroki, Kokonjoki sekä Kortejärvi ovat vesienhoidon riskikohteita. Yhdistys edellyttää, että tilan toiminnasta ei aiheudu lisäkuormitusta Kolkanjokeen ja sitä kautta rehevöityvään Rutajärveen eikä myöskään Ahojoenojan kautta Kortejärveen. Lisäksi ehdotamme, että tilalle asetetaan velvoitteeksi seurata Ruta- ja Kortejärven veden laatua 5 vuoden ajan. Myös nitraattiasetuksen määräyksien noudattamista tulee valvoa. Rutajärven keskisyvänteessä KVVY on todennut vähähappisuutta, mikä johtuu juuri hajakuormituksesta. Rutajärven veden yleislaatu on tyydyttävä. MTT/Jokioinen on tehnyt v vesistökuormituskartoituksen Etelä- Pirkanmaan alueella. Tutkimuksessa todetaan mm. Kolkanjoen merkittävä kuormitusvaikutus Rutajärveen. Muistutuksessa on liitteenä KVVY:n raportti Kolkanjoen ja Nuutajärven vedenlaadusta vuonna 2007.

11 11 Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija toimitti vastineensa hakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Vastineessaan hakija vastaa erikseen jokaiseen lausuntoon ja muistutukseen. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon hakija vastaa kertomalla rakennuttavansa pihapiirissä oleviin lietesäiliöihin (3 kpl) sekä uuteen pihapiiriin rakennettavaan lietesäiliöön kiinteän katon vähentääkseen lähiympäristön hajuhaittaa. Säiliöiden täyttö tapahtuu altaan alaosasta, mikä pienentää hajuhaittoja. Katto vähentää sekoituksen aiheuttamaa hajuhaittaa lähiympäristössä. Hakija arvioi ritilöidyn lattiapinta-alan olevan sikalan laajennusosan kokonaislattiapinta-alasta noin puolet. Lietteen jäähdyttäminen vähentää sikalan sisällä syntyviä ammoniakkipäästöjä ja ritilälattian myötä sikalan siisteystaso säilyy hyvänä. Lietelannan jäähdytysjärjestelmä tulee kattamaan noin 75 % jo olemassa olevasta rakennuskannasta sekä 100 % uudesta rakennettavasta laajennusosasta. Jäähdytyksellä on vaikutusta lietteen biologiseen aktiivisuuteen alentavasti sekä vapaan ammoniakin osuuteen alentavasti. Lietelannan jäähdytyskierto jäähdyttää lietelannan välittömästi lannan syntypaikalta alkaen aina etäsäiliöille saakka. Näin ollen sikalan sisätiloihin aiemmin vapautuneen ammoniakin ja muiden hajukaasujen määrä vähenee huomattavasti aiempaan verrattuna. Sikalarakennuksista ulostulevaa ilmaa ei suodateta. Ilman poistohormit tullaan kuitenkin sijoittamaan laajennettavan sikalarakennuksen katolle lähinaapureita ajatellen. Poistohormien lopullinen korkeus määritetään rakennuslupamenettelyn aikana ja korkeuden määrittelyssä käytetään ilmanvaihtojärjestelmän toimittajan asiantuntemusta optimaalisen korkeuden toteuttamiseksi. Suuren taajaman alueella levityspellot mullataan välittömästi. Käytettäviä menetelmiä ovat vaihtoehtoisesti lautaslevitin ja muokkaus sekä multaava kiekkolevitin. Levitystekniikka valitaan peltolohkon muokkaustarpeen mukaisesti. Urjalan kunnanhallituksen lausuntoa koskien hakija toteaa, että hakija sai lausunnossa tarkoitettuun tarkennusta yhteydenotolla kuntaan. Vesistöjen lähelle alaville eikä tulvaherkille alueille ei tule levittää lantaa lainkaan. Lietteenlevityskielto ei kuitenkaan koske Nuutajärven valuma-aluetta koko laajuudessaan. Lanta levitetään pääsääntöisesti kasvukaudella, jolloin kasvit sitovat ravinteet tehokkaasti ja pintavaluntojen riski on pienin. Kasvukauden ulkopuolella levitetyn lannan mahdolliset vesistövaikutukset korostuvat leutoina ja märkinä talvina. Toiminnanharjoittajan uudet levitysalat sijaitsevat maantieteellisesti loitompana Nuutajärven alueesta. Lannan levityksestä on mainittu tarkemmin vastineen muissa kohdissa. Hakija toteaa lisäksi, että Pirkanmaan ympäristökeskuksen laatimassa Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 on todettu maatalouden olevan Pirkanmaan vesistöjen suurin kuormituslähde, mutta ohjelma ei määrittele, minkä verran kuormitusta tulee nimenomaisesti lietteen levityksestä. Ravinnekuormitukseen vaikuttaa myös kemiallisesti tuotettujen väkilannoitteiden käyttö, mitä on säädetty nitraattiasetuksen myötä. Toimenpideohjelmassa mainitut toimenpide-ehdotukset ravinnepäästöjen pienentämiseksi nivoutuvat yhteen maatalouden lakisääteisten toimenpiteiden, nitraattidirektiivin ja EU:n

12 12 kokonaan rahoittamien suorien maataloustukien täydentäviin ehtoihin sekä suuremmilla kotieläintiloilla eläinsuojan ympäristölupaan. Valkeakosken ympäristöpalveluiden lausuntoon hakija toteaa, että se sitoutuu noudattamaan Urjalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annettuja määräyksiä kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista sekä lannan levityksestä. Lannan levityksen osalta toiminnanharjoittaja noudattaa aiemmin vastineessa mainittuja ympäristötukijärjestelmän myötä tulevia velvoitteita ja määräyksiä sekä nitraattidirektiiviä. AA:n muistutuksessa huomioituihin hajuhaittoihin ja niiden vähentämiseen on vastattu jo edellä. Lietelannan jatkokäsittelymenetelmät kuten lietteen separointi lisäisivät paikallisesti hajun määrää, sillä muistutuksessa mainitut lietteenkäsittelymenetelmät vaativat aina lisäksi lietesäiliön sekoittamisen sekä lannan tehostettua pumppausta. Hajuhaitta pyritään minimoimaan mahdollisimman vähäisen lietteensekoittamisen avulla ja säiliöiden pohjatäytöllä. Lietelannan ilmastus ei poista pellolle levitetyn lietelannan hajuhaittoja, vaan muuttaa hajun luonnetta alkuperäisestä. Ilmastus ei myöskään vähennä levitettävästä lannasta syntyviä ammoniakkipäästöjä. Ilmastuksen kustannukset suhteessa saatavaan hyötyyn eivät ole mielekkäällä tasolla. Anaerobinen käsittely vähentää lietteen hajuhaittoja, mutta on tällä hetkellä liian kallis ratkaisu maatalouden lietteiden käsittelemiseksi. Prosessin häiriötön toiminta edellyttäisi lisäksi erillistä henkilöstöä laitoksen operointiin. Sikalasta ilmanvaihdon myötä poistuvien hajukaasujen pesutekniikkaa taas ei ole sovellettu Suomessa suurtuotantoyksiköihin. Pesuritekniikkaa käytetään lähinnä suurten jätteenkäsittelylaitosten poisto- ja prosessikaasujen käsittelyssä. Pesurin soveltaminen poistokaasujen käsittelyyn edellyttäisi koottua ilmanvaihtoputkistoa, mikä lisäisi järjestelmän painevastusta ja sitä kautta puhaltimien moottoritehoja jouduttaisiin korottamaan, mikä puolestaan lisäisi meluhaitan riskiä. Pesuritekniikka edellyttäisi pitkälle viedyn automaation lisäksi jatkuvaa seurantaa eri mittaparametrien seurantajärjestelmien ylläpitämiseksi, kemikaalien ja adsorbenttien lisäämistä/vaihtamista ynnä muita vastaavia huoltotoimenpiteitä, joiden suorittamiseen toiminnanharjoittajalla ei ole teknisiä eikä taloudellisia mahdollisuuksia. BB:n muistutukseen hakija toteaa, että kiinteistöllä oleva ja uusi rakennettava joutilaspihatto kuuluvat alipaineistetun ilmastoinnin piiriin. Ilmastointi on automatisoitu kaikissa sikalarakennuksissa. Lietelannan säiliöiden tyhjennyksestä ei aiheudu nykyistä enempää hajuhaittoja tulevan jäähdytyksen sekä kattorakenteen vuoksi. Lannan lisääntynyt määrä ei vaikuta olennaisesti siirtopäivien lukumäärään. Toiminnanharjoittaja tehostaa lannanlevitystä varaamalla enemmän kalustoa pääsääntöisesti keväällä tapahtuvaan lietteenajoon. Suuremman levityskapasiteetin myötä hajupäivät eivät tule lisääntymään merkittävästi. Lietelannan pääsääntöinen levitysaika on keväällä, mutta myös syksykaudelle ajoittuvat levitykset ovat mahdollisia.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot