Bioenergia Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta"

Transkriptio

1 Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 6/2010

2 aki villa pasi saukkonen Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 6/2010

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 6/2010 Arbets- och näringsministeriets publikationer Arbete och företagsamhet 6/2010 MEE Publications Employment and entrepreneurship 6/2010 Tekijät Författare Authors Aki Villa Pasi Saukkonen Julkaisuaika Publiceringstid Date Tammikuu 2010 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Tiivistelmä Referat Abstract Tutkimuksessa on esitetty bioenergia-alan asiantuntijoiden arvioita alan työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista vuoteen 2020 saakka. Asiantuntijapaneeli valittiin yrityksistä, tutkimus- ja kehitysorganisaatioista, edunvalvonnasta ja koulutusorganisaatioista. Taustaskenaariona on valtioneuvoston vuonna 2008 julkaisema pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Metsäbiomassojen lisäksi myös muu bioenergiapotentiaali on viime vuosina selvemmin tunnistettu. Alan kasvulle vuoteen 2020 mennessä antavat tukea asiantuntijapaneelin mukaan fossiilisten polttoaineiden merkittävä hinnan nousu ja alan kustannustehokkuuden lisääntyminen teknologian kehittyessä. Kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. suomalaisen tukipolitiikan kilpailukykyisyys, pääosin metsäyhtiöiden hallinnoimien raaka-aineketjujen hankkiman energiapuun riittävyys, metsäteollisuuden sivuainevirtojen väheneminen ja koneyrittäjien määrä. Merkittävin työllistämispotentiaali on metsäenergiassa. Peltoenergian rooli tullee olemaan pikemminkin nykyisiä maatalouden työpaikkoja turvaava. Energianjalostuksen työpaikkoihin ei arvioida merkittävää kasvua vuoteen 2020 mennessä. Sen sijaan esimerkiksi kiinteistöjen ja maatalouden bioenergiaratkaisuissa on potentiaalia sekä laitevalmistuksessa että palveluliiketoiminnassa. Työvoiman saatavuuden ongelmat tulevat painottumaan raaka-aineen hankintaan. Alan heikko palkkaus, työn kausiluonteisuus ja alan houkuttelevuus luovat haasteellisen lähtökohdan rekrytoinneille. Toisaalta alan rakenteelliset muutokset ja esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisääntyminen voivat osaltaan lisätä alan houkuttelevuutta. Laajamittaiseen ulkomaisen työvoiman käyttöön ei uskota. Koulutuksessa tulevat asiantuntijapaneelin mukaan korostumaan bioenergialle räätälöidyt opintokokonaisuudet. Koulutusorganisaatioiden ja muiden alan toimijoiden yhteistyön lisääminen sekä opettajien pätevyyden varmistaminen katsottiin tarpeelliseksi. Oppisopimuskoulutus arvioitiin yhdeksi merkittäväksi väyläksi alan työtehtäviin. Laite- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen arvioitiin tarvittavan lisää julkisia resursseja ja myös pienyritysten tarpeet osaamisensa kehittämiseen tulee huomioida. Toisaalta yksityisen pääoman käyttö saattaa asiantuntijoiden mukaan tarjota lisämahdollisuuksia innovaatioiden rahoitukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Strategia- ja ennakointiyksikkö/matti Sihto, p Asiasanat Nyckelord Key words Bioenergia, kasvu, työllisyys, osaaminen ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 68 ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price 15 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by Edita Publishing Oy / Ab / Ltd

5

6 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja/työ ja yrittäjyys -sarjan 6. niteenä vuonna 2010 julkaistaan tutkija Aki Villan ja tutkija Pasi Saukkosen tutkimus Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta. Tutkimus on toteutettu Joensuun yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa, jossa siitä on vastannut tutkimusjohtaja Timo Lautanen. Tutkimusraportin lukuun 2.1 pohjatekstin on Spatiassa laatinut tutkimusharjoittelija Jani Lukkarinen. Ilmastonmuutoksen torjumisen on arvioitu vaikuttavan negatiivisesti työllisyyteen siitä aiheutuvien kustannusten ja yleisen hintatason nousemisen seurauksena. Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen kuitenkin luovat myös uusia työpaikkoja. Tutkimuksessa on delfoi-tutkimusmenetelmällä koottu bioenergia-alan asiantuntijoiden arvioita alan työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista vuoteen 2020 saakka sekä arvioita työvoiman saatavuuden mahdollisuuksista ja ongelmista. Raportti nostaa esille kehittämistarpeita, joita liittyy muun muassa bioenergia-alan imagoon, teollisuudesta riippumattomien raaka-ainelähteiden kehittämiseen, tuotekehitykseen, kuluttajaneuvontaan, alan koulutuksen, tutkimuksen ja työvoiman kehittämiseen sekä kehittämishankkeiden rahoitukseen. Tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut ylitarkastaja Aimo Aalto työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmään ovat jäseninä kuuluneet professorit Pertti Koistinen (Tampereen yliopisto), Paavo Pelkonen ja Heikki Eskelinen (Joensuun yliopisto), ohjelmakoordinaattori Kimmo Kurkko (Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy), maakunta-asiamies Kimmo Niiranen ja maakuntasuunnittelija Pasi Pitkänen (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) sekä neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen (työ- ja elinkeinoministeriö). Tutkimuksen on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n ja Joensuun yliopiston kanssa. Helsingissä joulukuussa 2009 Matti Sihto työmarkkinaneuvos työpolitiikan dosentti

7

8 Sisällys Esipuhe... 5 Sisällys Johdanto Tutkimuksen tausta Euroopan Unionin ilmastopolitiikka Valtioneuvoston selonteko pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaksi Bioenergian työllistävyys ja alueet Koulutuksella osaamista bioenergia-alalle Menetelmä ja aineistot Delfoi-tutkimusmenetelmä Tutkimusaineisto Asiantuntija-aineiston tulokset: kehityskuva ja näkymät vuoteen Bioenergia-alan pääpiirteet Työllisyys Koulutus, osaaminen ja työvoiman tarjonta Yhteenveto ja johtopäätökset Bioenergia-alan työvoimanäkymiä vuoteen Työvoiman saatavuuden ongelmakohdat ja kehityskohteet Bioenergian tarve Suomessa Lähteet Liite 1 Haastattelulomake Liite 2 Kyselylomake... 57

9 Kuvat ja taulukot Kuva 1. Kuva 2. Biomassojen käytön kasvun vaikutus työllisyyteen valtioneuvoston skenaarion perus- ja tavoiteurissa Metsähakkeen energiakäyttö lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna 2006 sekä maakunnallinen teknis-taloudellinen potentiaali Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden taustaorganisaatiot Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden pääasialliset asiantuntemusalat.. 27 Kuva 5. Bioenergia-alan kasvu 2020: poimintoja asiantuntijoille esitetyistä keskeisistä väittämistä Kuva 6. Bioenergia-alan työllisyys 2020: poimintoja asiantuntijoille esitetyistä keskeisistä väittämistä Kuva 7. Bioenergia-alan koulutus tänään ja vuonna 2020: poimintoja asiantuntijoille esitetyistä keskeisistä väittämistä Kuva 8. Osaaminen bioenergia-alalla tänään ja vuonna 2020: asiantuntijoille esitetyt väittämät Taulukko 1. Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian perus- ja tavoiteurat vuodelle Taulukko 2. Käytössä oleva maatalousmaa TE-keskusalueittain Taulukko 3. Nautojen, sikojen ja kanojen lukumäärät TE-keskusalueittain vuonna Taulukko 4. Vähintään 75 naudan ja 800 lihasian maatilojen lukumäärä maakunnittain vuonna Taulukko 5. Maa- ja metsätalouden perustutkintojen koulutusohjelmat ja tutkinnot vuonna Taulukko 6. Bioenergia-alan kasvun, työllisyyden ja osaamisen toimenpidesuositukset... 49

10 1 Johdanto Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma ja sen hillitsemiseen pyritään kansainvälisellä yhteistyöllä. Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut tavoitteisiin, joissa yhtenä keskeisenä asiana on uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön ja niistä aiheutuvien hiilipäästöjen vähentäminen. Asetettujen tavoitteiden myötä bioenergian työllistävyyteen on alkanut kohdistua kasvavia odotuksia. Eri tutkimusten esittämät arviot työllisyysvaikutuksista vaihtelevat huomattavasti. Tämä johtuu niiden taustalla olevien rajausten ja oletusten erilaisuudesta mm. teknologisessa kehityksessä, biomassojen käyttöönoton ennusteissa ja fossiilisten polttoaineiden hintakehityksessä. Esimerkiksi Rintalan (2007) työryhmän mukaan bioenergia-alan työllisyysvaikutus olisi vuoteen 2015 mennessä henkilöä. Helysen ym. (2007) laatimassa metsäenergiaan liittyvässä käyttöskenaariossa (metsähakkeen hankinta 15 Mm 3 ja polttopuun hankinta 5.1 Mm 3 ) arvioitiin työllisyysvaikutuksiksi yhteensä henkilötyövuotta vuoteen 2020 mennessä. Työllisyysarvioita ja teknologista kehitystä vähäisemmälle huomiolle bioenergiakeskustelussa ovat jääneet työvoiman saatavuuteen ja osaamistarpeisiin liittyvät kysymykset. Tässä tutkimuksessa arvioidaan bioenergia-alan työmarkkinoiden kehitystä sekä osaamis- ja koulutustarpeita Suomessa. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: Millaisia muutoksia Euroopan Unionin ilmastopolitiikassa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja miten uusiutuvan energian käyttöä pyritään edistämään? Miten bioenergia-alan työmarkkinat ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana? Miten alaan liittyvä koulutus on vastannut bioenergia-alan tarpeita? Millaisia osaamis- ja koulutustarpeita työllisyyden kasvu synnyttää? Millaiselta työvoiman saatavuus alalle näyttää? Mitkä osaamisalat muodostavat kapeikkoja alan kasvutavoitteiden kannalta? Tutkimuksen primääriaineisto kerätään asiantuntijahaastatteluilla ja -kyselyllä, joka suunnataan yrityksille, tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioille sekä edunvalvojille. Taustaskenaariona käytetään valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaksi. Tämä strategia sitoo yhteen EU:n laajuisen uusiutuvan energian lisäämistavoitteen (20 %) ja Suomen kansallisen tavoitteen (38 %) osana EU:n kokonaistavoitetta vuonna Luvussa 2 luodaan katsaus tutkimuksen taustoihin. Jaksossa 2.1. tarkastellaan Euroopan Unionin ilmastopolitiikassa 2000-luvulla tapahtuneita muutoksia ja jaksossa 2.2. esitellään valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategiassa bioenergian käytölle asettamat määrälliset tavoitteet. Lisäksi luvussa 2 tarkastellaan 9

11 bioenergiatoimintaa alueiden näkökulmasta (2.3.) ja luodaan silmäys alan koulutuksen tilanteeseen (2.4.). Luvussa 3 esitellään Delfoi-tutkimusmenetelmän peruspiirteet sekä käsillä olevan tutkimuksen aineisto. Luvussa 4 käsitellään bioenergian käytön kasvua, työllisyyttä sekä koulutusta ja osaamista koskevia asiantuntija-arvioita. Luvussa 5 tehdään yhteenveto keskeisistä asiantuntijapaneelin havainnoista ja esitetään johtopäätöksiä alan kehittämiseksi. 10

12 2 Tutkimuksen tausta 2.1 Euroopan Unionin ilmastopolitiikka Energialla on ollut keskeinen rooli toisen maailmansodan jälkeen käynnistyneessä Euroopan yhdentymisessä. Euroopan Unionin (EU) energiapolitiikan voidaan nähdä pidemmällä jänteellä olleen enemmän edistämispolitiikkaa kuin kaikkia jäsenmaita sitovaa sääntelypolitiikkaa. Politiikan painotukset ovat liittyneet jäsenmaiden yhteisten suuntaviivojen ja päämäärien asettamiseen, toimeenpanoa koskeviin suosituksiin ja jäsenmaiden yhteistyön lisäämiseen energia-asioissa ja energiaan liittyvässä tutkimuksessa. Ympäristö- ja ilmastoasioiden painoarvo EU:n yhteisessä politiikassa on edelleen kasvanut tietoisuuden lisäännyttyä ilmastonmuutoksesta. Seuraavassa tarkastellaan EU:n energiapolitiikan keskeisiä vaiheita 2000-luvulla. Lissabonin työllisyys- ja kasvustrategian myötä Euroopan Unioni muutti kehittämispolitiikkaansa alueiden väliseen tasavertaisuuteen perustuvasta koheesiopolitiikasta innovaatio- ja teknologiapolitiikan suuntaan. Uudessa politiikassa energiaa käsiteltiin ympäristöasiana, jollaisena se säilyi myös kestävään kehitykseen keskittyneessä Göteborgin Eurooppa-neuvostossa (Puheenjohtajiston päätelmät 2001). Eurooppa-neuvoston työstäessä Lissabonin strategiaa komissio keskittyi uusiutuvaa energiaa tukevan lainsäädännön kehittämiseen. Direktiivit uusiutuvan sähkön sisämarkkinoiden (direktiivi 2001/77/EY), liikenteen biopolttoaineiden (direktiivi 2003/30/EY), sähkön verotuksen (direktiivi 2003/96/EY) ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon (direktiivi 2004/415/EY) edistämiseksi vahvistettiin vuosina Direktiiveillä pyrittiin lähentämään kansallisten markkinoiden ohjausmenetelmiä ja jouduttamaan infrastruktuurin rakennustyötä. Toisaalta tavoitteena oli myös lisätä energiantuotantoa muun muassa poistamalla esteitä pienten tuottajien verkkoon pääsyltä. Hitaaseen edistykseen havahduttiin direktiivien seurantakertomusten valmistuessa Lainsäädännön soveltamista arvioiva kertomus (KOM 2004:366) korosti uusiutuvan energian osuuden jäävän luultavasti alle kymmeneen prosenttiin kokonaisenergiasta vuonna Hitainta kehitys on ollut lämmityksen ja jäähdytyksen sektorilla sekä biomassan energiakäytössä. Korjaustoimena komissio käynnisti biomassatoimintasuunnitelman ja vuoteen 2020 ulottuvien tavoitteiden valmistelun. EU on painottanut pyrkivänsä uusiutuvan energian tavoitteisiin Euroopan laajuisten energiamarkkinoiden luomisella. Myös EU:n päästökauppajärjestelmän (direktiivi 2003/87/EY) uskotaan tehostuvan yhteismarkkinoiden toteutuessa ja päästöoikeuskausien pidentyessä. Uusiutuvien energialähteiden lisäämisen ei nähdä kuitenkaan tapahtuvan ainakaan alkuvaiheessa ilman yhteisön laajuisia tukitoimia, joista voidaan mainita 10 11

13 esimerkkeinä syöttötariffit, vihreät sertifikaatit ja energiaverotus. Energiamarkkinoilla on vielä ainakin kolmenlaisia esteitä, jotka hidastavat yhteismarkkinoiden syntyä (KOM 2005:627). Ensinnäkin riittämättömät investoinnit sähköverkkoon etenkin kansallisvaltioiden rajoilla ja ongelmat uusien tuottajien verkkoon pääsyssä hidastavat kehitystä. Toiseksi hallinnolliset esteet, mm. pitkät lupamenettelyt ja huono aluesuunnittelu riittävän tuotantokapasiteetin ja infrastruktuurin rakentamiseksi, hankaloittavat käytännön toimintaa. Kolmanneksi on asenteiden aiheuttamia esteitä, jotka näkyvät kilpailun vapauttamisen ja jakelumonopolien purkamisen hitautena. Perustavanlaatuinen ongelma uusiutuvan energian lisäämisessä on kuitenkin se, että fossiilisten polttoaineiden markkinahinnoissa ei huomioida niiden ulkoisia, ympäristölle aiheutuvia kustannuksia. EU-alueella käyttöön otetulla päästökauppajärjestelmällä pyritään poistamaan edellä mainittua ongelmaa. Vuosien uusiutuvan energian edistämistoimista voidaan mainita biopolttoainestrategia vuodelta 2006, Energiapolitiikka Euroopalle toimintasuunnitelma vuodelta 2007, Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen Toimet vuoteen 2020 ja sen jälkeen ja direktiiviehdotus Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä vuodelta Vuonna 2006 julkistetussa biopolttoainestrategiassa (KOM 2006:34) ympäristöja sosiaaliset vaikutukset kuten peltopolttoaineiden negatiivinen kasvihuonekaasutase, suosademetsien raivaaminen palmuöljyplantaasien tieltä ja työntekijöiden olosuhteet etanolintuotannossa huomioitiin strategiassa aiempaa kattavammin. Toimenpiteiksi esitettiin muun muassa viljelyn tuen kytkemistä tuotteen kasvihuonekaasutaseeseen ja sertifioinnin kehittämistä. Toiveet kohdistettiin kuitenkin toisen sukupolven biopolttoaineisiin ja vetytalouteen. Vuonna 2007 hyväksyttiin energiakatsauksessa esitetyt tavoitetasot ja vahvistettiin toimintasuunnitelma Energiapolitiikka Euroopalle (KOM 2007:1). Tässä suunnitelmassa energia-ala kuvataan Euroopan kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta ratkaisevana alana, jolla tarvitaan entistä suuremman luokan yhteistoimia sähköverkon ja yhteisten markkinoiden edistämiseksi. Samalla komissio kehotti vahvistettavaksi uusia sitovia tavoitteita vuodelle 2020: kasvihuonekaasupäästöjen 20 % leikkaus vuoteen 1990 nähden, uusiutuvan energian 20 % osuus energiantuotannosta ja 10 % biopolttoaineosuus kaikista liikenteen polttoaineista. Vuonna 2007 julkaistu komission tiedonanto Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen Toimet vuoteen 2020 ja sen jälkeen (KOM 2007:2) esitti kasvihuonekaasupäästöjen 20 prosentin vähennystä vuoteen 2020 mennessä, energiatehokkuuden parantamista 20 prosenttia vuoteen 2020 ja EU:n päästökauppajärjestelmän vahvistamista vuoden 2012 jälkeen. Biomassaa koskevassa toimintasuunnitelmassa (KOM 2005:628) on esitetty kootusti keinoja, joilla tavoitellaan sekä peltobioenergian saatavuuden parantamista että erilaisten jätevirtojen ohjaamista energiakäyttöön. Peltobiomassan tuotannossa 12

14 tärkein uudistus oli vuoden 2003 päivitys yhteiseen maatalouspolitiikkaan (CAP). Samalla non-food -kasvien listaa laajennettiin ja niiden viljely hyväksyttiin velvoituskesantopelloilla. Yhdyskuntajätteiden energiakäytössä on hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, mutta yhteisössä etsitään yhä oikeanlaista lainsäädäntöä ja sopivia teknisiä ratkaisuja. Silti jätteenpolton lisäämistä pidetään keskeisenä toimenpiteenä bioenergian lisäämiseksi. Polttamisen lisäksi jätteet ovat varteenotettava biokaasun ja biopolttoaineen raaka-aine. Etenkin eläinrasvojen käyttöä pyritään lisäämään uudistamalla standardeja ja teknologiaa. Komission esittämien laskelmien mukaan 35 % EU:n metsien vuotuisesta kasvusta jää hyödyntämättä. Hakkuutähteiden energiakäyttöä on tarkasteltu erikseen metsänhoitoa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa (KOM 2006:302). Yhteisönlaajuisen pellettien ja hakkeen kaupankäyntipaikan (trading floor) ja hakkuutähteiden keruuketjujen kehittämistä pidetään tärkeimpinä toimina hakkuutähteiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Tavoitteena on, etteivät energiantuotanto ja metsäteollisuus kilpaile samasta biomassasta. Vuonna 2009 julkaistussa direktiivissä Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (direktiivi 2009/28/EY) kuvataan laajasti biopolttonesteisiin, uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön ja sen verkkoon pääsyyn, biopolttoaineiden ympäristökestävyyteen ja näiden polttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutukseen liittyviä asioita. Tämä direktiivi kumoaa vuonna 2012 vuosina 2001 ja 2003 säädetyt direktiivit uusiutuvan sähkön sisämarkkinoista (direktiivi 2001/77EY) ja liikenteen biopolttoaineista (direktiivi 2003/30/EY). Direktiivissä määritetään myös tavoitteet uusiutuvan energian osuudelle energian loppukulutuksesta vuonna Direktiivissä esitetään, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on vuonna 2020 Suomessa 38 %. Suomen osuus liittyy koko EU:ta käsittävään 20 prosentin uusiutuvien energialähteiden osuuteen energian loppukulutuksesta, joka on jyvitetty eri jäsenmaille. Jaon perustana on ollut toteutunut kehitys, uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta ja mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian käyttöä. 2.2 Valtioneuvoston selonteko pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaksi Suomen hallitus on valmistellut pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian, joka on tarkoitettu kannanottojen pohjaksi sekä EU:n kanssa käytävissä neuvotteluissa että muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Strategiapaperi tukee myös kotimaisen politiikan valmistelua ja päätöksentekoa. Strategiassa määritellään Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset tavoitteet ja keinot osana Euroopan unionia ja sen tavoitteita. Strategia annettiin selontekona eduskunnalle ja eduskunta antoi siitä talousvaliokuntansa mietinnön mukaisen kannanoton (ks. Eduskunta 2009)

15 Strategiassa tarkastellaan uusiutuvan energian lisäämismahdollisuuksia vuoteen Uusiutuvien energialähteiden määrät on esitetty ensinnäkin nykytoimien ja -kehityksen mukaisena perusurana. Näin edeten Suomi ei kuitenkaan pysty täyttämään Euroopan komission esittämää päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian edistämistavoitteita tai energiankäytön tehostamistavoitetta. Sen vuoksi tarvitaan uusia toimenpiteitä, jotta päästäisiin tavoiteuran mukaisiin arvoihin. Energialähteittäin asetetut tavoitetasot vuodelle 2020 on esitetty taulukossa 1. Uusiutuvan energian osuus Suomen energiankulutuksesta on riippuvainen merkittävässä määrin puunjalostusteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisestä. Näiden saatavuus on luonnollisesti riippuvainen alan tuotannon kehityksestä. Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen on kuitenkin jo nykyisellään täysimääräistä eikä niiden lisäämistä yli perusuran sen vuoksi tavoitella. Volyymiltaan merkittävin kasvutavoite on asetettu metsähakkeelle, jonka käyttö pyritään likimain kolminkertaistamaan vuoteen 2020 mennessä2. Puun pienkäytön arvioidaan pysyvän likimain ennallaan. Sen sijaan puupellettien ja peltobiomassojen kohdalla tavoitellaan merkittävää kasvua. Myös lämpöpumppujen hyödyntämistä aiotaan edistää. Biopohjaisissa liikennepolttonesteissä tavoitellaan läpimurtoa vuoteen 2020 mennessä. Katseet on suunnattu toisen sukupolven polttoaineisiin, jolloin raaka-aineeksi soveltuisivat myös muut kuin ravintona käytettävät tuotteet. Vesivoimalle tavoitellaan kasvua, mutta suurempi paine asetetaan tuulivoiman ja aurinkoenergian edistämiselle. Osansa tavoitteiden saavuttamisessa on biokaasutuksella, jossa nähdään mahdollisuuksia maatalouden sivuvirroissa ja lannoissa sekä jätteiden mädättämisessä. Edellä kuvattu valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategia toimii käsillä olevan tutkimuksen taustaskenaariona. Tutkimus rajautuu biomassoihin, joten se kattaa noin 39 % (46,5 TWh) energia- ja ilmastostrategian vuoden 2020 tavoiteuran mukaisesta koko uusiutuvan energian loppukulutuksesta (118 TWh). Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät tuuli- ja vesivoima sekä lämpöpumput. Teollisuuden tuotannosta riippuvat polttoaineet kemiallisen massanvalmistuksen jäteliemet ja teollisuuden jätepuu eivät myöskään suoranaisesti ole tämän tutkimuksen kohteena. Kuitenkin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toteutumiselle massa- ja paperiteollisuuden tämänhetkinen rakennemuutos asettaa erittäin merkittävän haasteen. Tässä tutkimuksessa metsäbiomassat halutaan kuitenkin nähdä nykyistä selvemmin itsenäisenä, metsäteollisuuden ainespuuvirran ulkopuolisena raaka-ainelähteenä, vaikka niiden hankinta on ollut voimakkaasti metsäteollisuuden ainespuun hankintaan kytkeytynyttä toimintaa. 1 Strategian pääpaino ulottuu vuoteen Tämän jälkeisestä ajasta on esitetty visioita vuoteen 2050 saakka TWh =3.6 miljoonaa kiinto-m3 vuonna > 21 TWh=10.5 miljoonaa kiinto-m3 vuonna

16 Taulukko 1. Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian perus- ja tavoiteurat vuodelle 2020 (tutkimuksen kohteet harmaalla pohjalla), yksikkö TWh = 109 kwh Perusura Tavoiteura Teollisuuden tuotannosta riippuvat polttoaineet Jäteliemet 36,7 43, Teollisuuden tähdepuu 23,1 26, Yhteensä 59, Politiikkatoimien kohteena olevat A. Ei tukitarvetta Vesivoima 13,6 11, Kierrätyspolttoaineet ja halvimmat biokaasut 1,7 1,9 2 3 B. Pieni tukitarve Metsähake *) 5,8 7, Puun pienkäyttö 13,4 13, Puupelletit ja peltobiomassat 0,1 0,1 0,7 3 Lämpöpumput 1,8 2,4 3 5 C. Korkea tukitarve Muu biokaasu 0 0 0,1 0,5 Nestemäiset biopolttoaineet **) Tuulivoima ja aurinkoenergia 0,2 0,1 1 6 Yhteensä 94,9 102, josta puupolttoaineet yhteensä ***) 19,4 19, Uusiutuvan energian loppukulutus *) Tämän lisäksi metsähaketta arvioidaan käytettävän biojalostamojen raaka-aineena **) Sisältää liikenteen ja työkoneiden biopolttoaineet sekä lämmityksessä käytettävän biopolttoöljyn ***) Ei sisällä teollisuuden jäteliemiä eikä tähdepuuta Lähde: Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 2008 Kuvassa 1 esitetään, mitä valtioneuvoston skenaarion toteutuminen biomassojen3 osalta tarkoittaa työpaikkoina. Koska tarkkoja bioenergia-alan työpaikkatilastoja ei ole saatavissa, laskelmat on tehty oletuksilla, että yhden terawattitunnin energiatuotanto biopolttoaineen hankintaketjuineen edellyttää joko 200 tai 250 henkilötyövuoden panosta. Tällaisiin arvioihin on päästy mm. Rintalan ym. (2007) ja Halosen ym. (2003) tekemissä biomassojen käyttöä koskevissa arvioissa. Arvioitu 200 henkilötyövuoden työpanos kuvaa tehokasta lämpövoimalaitoksen hankintaketjua, jossa metsä- ja peltoenergiaa hankitaan kehittyneillä koneketjuilla (välivarasto- tai käyttöpaikkahaketus/murskaus, risutukit, raskaat ruokohelven paalauskoneet). Vastaavasti 250 henkilötyövuoden työpanos kuvaa lämpölaitoskokoluokan hankintaketjua, jossa pienpuuta korjataan tuottavuudeltaan alhaisemmilla koneketjuilla (kevyet harvesterit ja maataloustraktorisovitteiset hakkurit). Jos biomassojen käyttö etenee nykytoimien ja kehityksen mukaisesti (perusura), työllistävyyden oletuksesta riippuen työpaikkojen määrä kasvaa noin 4500:sta lähes 8000:een tai vajaasta 6000:ata lähes :een. Jos taas laskelmat suoritetaan tavoiteuran 3 Biomassoihin luetaan tässä kierrätyspolttoaineet ja halvimmat biokaasut, metsähake, puun pienkäyttö, puupelletit ja peltobiomassat, muu biokaasu ja nestemäiset biopolttoaineet 15 14

17 mukaisesti (eli saavutetaan EU:n asettamat vaateet), biomassojen käyttöön liittyvät työpaikat saattaisivat lisääntyä parhaassa tapauksessa 6 000:sta lähes :een. Kuva 1. Biomassojen käytön kasvun vaikutus työllisyyteen valtioneuvoston skenaarion perus- ja tavoiteurissa (oletukset: 1 TWh = 200 htv ja 250 htv) htv v v Tavoiteura, 1 TWh=250 htv Perusura, 1 TWh=250 htv Tavoiteura, 1 TWh=200 htv Perusura, 1 TWh=200 htv Bioenergian työllistävyys ja alueet Bioenergia-alan työpaikkojen kasvuun ja yritystoimintaan kohdistuu myös aluekehityksen näkökulmasta kasvavia odotuksia. Vuonna 2007 alan pk-yritystoimintaa harjoitettiin 368 toimipaikassa, ne työllistivät henkilöä ja 90 % yrityksistä oli alle 10 henkilön mikroyrityksiä (Alm 2008). Lisääntyvä energian tuotanto biomassoilla avaa alueille uusia mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia raaka-ainevaroja. Bioenergia nähdään etenkin maaseutualueiden mahdollisuutena. Volkin (2008) mukaan se luo harvaan asutulle maaseudulle työpaikkoja ja pieneltä osaltaan paikkaa muualta alkutuotannosta häviäviä työpaikkoja. Bioenergian työpaikat eivät kuitenkaan riitä kääntämään aluekehityksen suuntaa (emt.) Bioenergian aluevaikutusten täysimääräiseen hyödyntämiseen vaikuttaa se, kuinka ilmastopolitiikalla tuetaan useisiin energialähteisiin nojaavaa hajautettua energiatuotantoa. Suomalainen energiatuotantojärjestelmä on nykyisellään jo kohtuullisen hajautettu. Esimerkiksi päästökaupan ulkopuolella olevia lämpölaitoksia on noin 600 ja kaukolämpöverkkoja noin 350 (Volk 2008, ks. myös Lauhanen & Laurila 2008). Lämpö- ja voimalaitostoiminnan välitön työllistävä vaikutus tulee jatkossa kohdistumaan pienempiin laitoksiin. Suuremmissa laitoksissa siirtyminen esimerkiksi öljystä hakkeeseen ei välttämättä synnytä uusia työpaikkoja, koska laitokset ovat pitkälti automatisoituja (Halonen 2003.) Toisaalta jos lämpö- tai voimalaitokset siirtyvät käyttämään kotimaista raaka-ainetta, merkittäviä työllisyysvaikutuksia syntyy raaka-aineen hankintaan ja kuljetukseen. Myös pellettitehtaiden välitön työllistävyys on pieni. Esimerkiksi suuren tonnia vuodessa 16

18 tuottavan laitoksen työllistävyys on 9 henkilötyövuotta (Halonen 2003). Lisäksi tehtaiden suunnittelun sekä osien valmistamisen ja rakentamisen työllistävyys on muutamia henkilötyövuosia (emt.) Metsätalouteen ja -teollisuuteen liittyvien raaka-aineiden tuotannon ja jalostuksen työllisyysvaikutuksista suurin osa kohdistuu metsähakkeen tuotantoon: nykyisen noin henkilötyövuoden työllistävän vaikutuksen arvioidaan kasvavan kuusinkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Helysen ym. (2007) laatimista skenaariosta suurimmassa, jossa metsähaketta hankitaan 15 Mm 3 ja polttopuuta 5.1 Mm 3, saadaan työllisyysvaikutuksiksi yhteensä henkilötyövuotta vuonna Ne jakaantuvat seuraavasti: Metsähakkeen tuotanto ja kuljetus Pilkekauppa 500 Lämpöyrittäjyys 400 Sähkön ja lämmön suurtuotanto 150 Polttoainejalosteiden valmistus 150 Työllistävyys suhteellisesti pienenee laitoskoon kasvaessa. Esimerkiksi suuren, 550 MW:n Ahlholmens Kraftin Pietarsaaressa sijaitsevan biokattilan hakkuutähdehakkeen korjuu risutukkimenetelmällä työllisti 0,18 htv/1000 m 3. Toisaalta osuuskunnan omistaman Perhon 1,4 MW:n lämpölaitoksen pienpuuhakeketjun, jossa osuuskunnan jäsenet tekevät itse energiapuun korjuun, haketuksen ja hakkeen traktorikuljetuksen lämpölaitokselle, työllistävä vaikutus oli metsurihakkuuseen perustuvassa ketjussa 0,67 htv/1000 m 3 ja kaato-kasauskoneeseen perustuvassa ketjussa 0,42 htv/1000 m 3. Näin ollen paikallistalouden kannalta pienpuun korjuuseen perustuvien työvoimavaltaisten ketjujen edut olivat suuremmat ison voimalaitoksen tehokkaaseen hankintaan verrattuna. Myös aluetalouteen jäävien tulovirtojen osuus oli suurempi työvoimavaltaisemmassa ketjussa, vaikka nuorten metsien kunnostukseen ohjatut tuet otettiin huomioon. (Ahonen 2004). Metsäenergian korjuukoneketjujen tuottavuuden perusteella lasketut tuotantokalustotarpeet ja työllisyysvaikutukset osoittivat, että 25 TWh:n metsäenergiamäärän (12 Mm 3 ) korjaamiseen tarvittaisiin vuonna 2020 kone- ja autoyksiköitä kappaletta ja henkilötyövuotta. Työllisyysarvioon sisältyy henkilötyövuotta välillisiä työllisyysvaikutuksia, jotka liittyvät koneiden valmistukseen ja huoltoon. Tutkimuksessa käytetyt koneketjut ovat tällä hetkellä käytössä olevia tehokkaita, suuria voimalaitoksia palvelevia järjestelmiä. (Kärhä ym. 2009). Suomessa on merkittävää uusiutuvan energian tuotanto- ja käyttötekniikan valmistusta, jonka arvioidaan työllistävän noin henkilötyövuotta (Halonen ym. 2003). Täällä valmistetaan metsäkoneita, energiapuun korjuulaitteita, nostureita, hakkureita, murskaimia, ajoneuvojen kontti- ja kontinkäsittelyratkaisuja, pilkekoneita ja erilaisia energian tuotantojärjestelmiä eri laitoskokoluokkiin. Laitevalmistuksessa ja erityisesti laitteiden viennissä on merkittävää potentiaalia. Miljardin euron laitevienti voi merkitä välittömänä työllistävänä vaikutuksena noin henkilötyövuotta. (Halonen ym. 2003). Vaikutus ulottuu eri puolille Suomea, sillä 16 17

19 esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on merkittävää metsäkoneiden valmistusta. Hakkeen käytössä on merkittäviä aluekohtaisia eroja. Myös kasvun vaikutukset tulevat väistämättä jakaantumaan alueittain epätasaisesti, koska puuraaka-ainetta ei kannata kuljettaa maanteitse kauaksi sijaintipaikastaan. Metsähakkeen lisäämispotentiaali on suuri monessa maakunnassa, erityisesti Keski-Suomessa, Etelä- Savossa, Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa (Kuva 2) (Maidell ym. 2008). Myös pilkkeiden valmistaminen ja toimitus luo uusia työpaikkamahdollisuuksia erityisesti maaseudulle. Toiminta on edelleen hyvin työvaltaista vaikkakin myös pilkkeen tekoa on koneellistettu. Kuva 2. Metsähakkeen energiakäyttö lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna 2006 sekä maakunnallinen teknis-taloudellinen potentiaali (Maidell ym. 2008) Lähde: Metsäntutkimuslaitos. Niissä metsäkeskuksissa, jotka eivät ole maakuntia, toimivien pienimpien lämpöyrittäjien käyttämä metsähake ( m 3 ) on jaettu kunnille ja sitten maakuntakohtaiseksi teoreettisen hakkuutähdepotentiaalin suhteessa. Suomessa on maatalousmaata noin 2,3 miljoonaa hehtaaria, josta ravinnon ja rehujen tuotantoon tarvitaan noin 1,7-1,8 miljoonaa hehtaaria. Energiakäyttöön on näin ollen käytettävissä noin 0,5 miljoonaa hehtaaria, jolloin viljan ja rypsin viljelyalat kasvaisivat ja kesanto ja viljelemätön ala vastaavasti vähenisivät (ks. MMM 2005). Taulukossa 2 on esitetty käytössä olevan maatalousmaan käytön jakauma työvoimaja elinkeinokeskusalueittain vuonna

20 Taulukko 2. Käytössä oleva maatalousmaa TE-keskusalueittain 2008 Viljelty ala Viljelemätön ala 1) Muu käytössä olevan maatalousmaa 2) Käytössä oleva maatalousmaa yhteensä TE-keskus 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Yhteensä ) Hoidettu viljelemätön pelto ja kesanto 2) Nurmet väh. 5 v., monivuotiset puutarhakasvit ja kotitarvepuutarha Lähde: Tike 2009 Peltoenergian tuotannon työllistävyys aiheutuu tällä hetkellä ruokohelven viljelystä ja oljen käytöstä. Ruokohelpeä viljeltiin vuonna 2008 noin hehtaarin peltoalalla. Keskimääräisellä 6-8 tonnin kuiva-ainesadolla ja 4.5 MWh:n energiasisällöllä kuiva-ainetonnia kohden energiaa saatiin GWh (Flyktman & Paappanen 2005). Ruokohelven ja oljen tuotantokapasiteetiksi arvioitiin Halosen ym. (2003) tutkimuksessa 580 GWh vuonna 2010 ja suoraksi työllisyysvaikutukseksi henkilötyövuotta. Paalaimien ja tarkkuussilppurien tarpeeksi laskettiin konetta vuonna 2010, joiden valmistus työllistäisi 61 henkilötyövuotta. Koska isojen koneiden kokoluokassa ulkomaisilla koneilla on hallitseva markkina-asema, pääosa konevalmistuksen työpaikoista ja -tuloista valuisi kuitenkin ulkomaille. Biokaasun tuotannon merkittävimpiä raaka-ainelähteitä ovat lannat ja olki. Tärkeimmät lannan raaka-ainelähteet ovat nautaeläimet, siat ja kanat. Kotieläintuotannon alueellisen jakauman perusteella parhaimmat mahdollisuudet tuottaa biokaasua ovat Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusten alueella (Taulukko 3). Kun maatalousmaa ja kotieläinmäärät yhdistetään, on suurin potentiaali edelleen Pohjanmaalla, mutta myös Varsinais-Suomi, Häme ja Uusimaa ovat peltoviljelyn osalta merkittäviä biokaasun tuotantoalueita

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan aluekehitysrahasto SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA 1. ESIPUHE Savon Voima Oyj:n bioenergiaohjelman tavoitteena on tehdä Savon Voiman eri menestystekijöitä tukeva, Keski- ja

Lisätiedot

Puun energiakäytön yhteiskunnallinen ohjaus Suomessa

Puun energiakäytön yhteiskunnallinen ohjaus Suomessa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Rytteri ja Jani Lukkarinen Teijo Rytteri Jani Lukkarinen Puun energiakäytön yhteiskunnallinen ohjaus Suomessa Rytteri, T. & Lukkarinen.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot