TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA"

Transkriptio

1 TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan seurakunnan tehtävänä on julistaa evankeliumia ja toimittaa sakramentteja. Seurakunta toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Puolangan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa ja osa maailmanlaajuista kristikuntaa. Hengellistä perustehtävää suorittaessaan seurakunta lisäksi huolehtii jäsenkirjanpidosta, hautausmaista ja hautauksista sekä toimintaa tukevista talous-, toimisto- ja kiinteistöpalveluista. Seurakunta seuraa tarkasti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Yleisten tutkimusten mukaan suomalaisten sitoutuminen kirkkoon ja kristilliseen uskoon ohenee. Ainakaan toistaiseksi maassamme yleinen suuntaus ei ole Puolangalla paljon vähentänyt kirkkoon kuulumista. (Kunnan väkimäärästä kuului ev.lut. seurakuntaan vuoden 2012 lopussa 92,7 %). Seurakunnan jäsenmäärää ja resursseja heikentää väestön väheneminen, vanheneminen ja vieraantuminen seurakunnan toiminnasta. 2. SEURAKUNNAN TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Seurakunnan talousarviota laadittaessa on pyritty huomioimaan lähitulevaisuudessa tapahtuvat muutokset niin seurakunnassa kuin kunnassakin. Epävarmuustekijöitä Puolangan talouden kannalta ovat edellisten vuosien tapaan työllisyyden kehittyminen, väestön ikääntyminen ja vähentyminen ja tätä kautta verotulojen kertymän pienentyminen. Kuntakentässä tapahtuvat muutokset saattavat heijastua myös seurakuntien toimintaan. Kaikista em. seikoista huolimatta suunnittelussa on lähdetty siitä, että seurakunta pysyy edelleen itsenäisenä seurakuntana. Naapuriseurakuntien kanssa kehitetään yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyötä lisätään. Hyrynsalmen seurakunnan kanssa yhteinen seurakuntapastorin virka onkin yhteistyön syventämiseen hyvä ponnahduslauta. Toimintatuotoilla rahoitetaan vain vähäinen osa seurakunnan toiminnasta, joten talous perustuu voimakkaasti verotulojen ja tarvittaessa Kirkon keskusrahaston myöntämien avustusten varaan. Koska muun muassa valtio pienensi huomattavasti seurakuntien saamaa yhteisöveron osuutta, seurakunnan verotulot pienenivät viime vuonna. Veroprosentin korotuksella 1,75 % iin pyritään oikaiseman vähennystä. Toimintaa ei ole jouduttu merkittävästi supistamaan, vaan on pystytty melko hyvin toteuttamaan perustehtävä. Seurakuntalaisten vapaaehtoisella osallistumisella on suuri merkitys seurakunnan toimintaan ja talouteen. Yhteisöveron tuotolla rahoitetaan valtiovallan seurakunnille määräämät tehtävät kuten kirkonkirjojen ylläpito, hautauksiin liittyvät yleiskulut, hautausmaiden hoito ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpidon kustannukset. Seurakunnat pyrkivät seurannalla osoittamaan todelliset palveluiden hinnat, kuten esimerkiksi hautauskustannukset. Seurakunnissa seurataan myös sisäisiä tuloja ja menoja kiinteistöjen ja hallinnon osalta kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

2 4 Keskusrahastomaksuja maksetaan entiseen tapaan kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus jakaa avustuksia seurakunnille verotulojen täydennysavustuksina ja harkinnanvaraisina avustuksina. Täydennysavustus on sidoksissa seurakunnan tilinpäätökseen ja harkinnanvaraista avustusta jaetaan pääsääntöisesti erilaisiin projekteihin ja kehityshankkeisiin. Puolangan seurakunta on saanut vuosittain näitä avustuksia kirkkohallituksen laskentaperusteiden ja harkinnan mukaisesti. Tähän talousarvioon ei ole verotulojen täydennysavustusta budjetoitu. Sen sijaan digitointiin sekä Kirkon Palvelukeskuksen maksuihin on budjetoitu Kirkkohallituksen avustusta Puun hintakehitystä seurataan tarkasti. Metsänhoitosuunnitelman mukaan seurakunnan metsissä kestävä puun myyntitulo vuosittain on noin euroa. Hakkuut tapahtuvat pääosin harvennus- ja päätehakkuina. Tarvittavat hoitotyöt metsissä tehdään myös ajallaan. Puolangan seurakunnan vuoden talousarvio ja -suunnitelma ovat edellisien vuosien tapaan tiukkoja. Arvioitu tulos on suunnitelmavuodelle negatiivinen ja tämän tasapainottamiseksi on tehty, ja tullaan tekemään, myös tulevina vuosina toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto on esittänyt monia säästösuunnitelmia tuleville vuosille. Suunnitelmissa pyritään siihen, että huonoihin tulevaisuusnäkymiin varautuminen tapahtuu hallitusti. Suunnitelmissa on esitetty toimintaa, työntekijöitä ja kiinteistöjä koskevat säästötoimenpiteet. Näistä joudutaan kunakin vuonna valitsemaan jotakin. Kiinteistöissä, varsinkin kirkossa, aiotaan pidemmällä tähtäimellä tehdä peruskorjaustoimenpiteitä. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin suunnitelmat toimenpiteistä ja kokonaiskustannuksista aikatauluineen. Toimenpiteet kohdistuvat etupäässä kirkon ja seurakuntasalin eristyksiin. Kirkkovaltuusto linjasi vuoden 2012 joulukuussa, että vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden tulee alijäämältään asettua enintään :oon. Tämä tavoite saavutettiin budjettikierrosten jälkeen. Tulevan vuoden 2014 ennuste on tilikauden tuloksessa ,27 alijäämäinen. Tällä tuotto-kulu rakenteella syömme toisin sanoen taseen pääomaa joka vuosi. 3. SEURAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä laaditaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Näiden laatiminen on voimassa olevan laskentatoimen ja suunnittelukäytännön mukaisesti työaloista vastaavien ja luottamushenkilöiden (päättäjien) yhteinen prosessi. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kaksi näkökulmaa: kokonaistalouden ja toiminnanohjauksen näkökulman. Tavoitteiden asettamisessa toiminnan ohjauksen näkökulmaan tulee seurakunnassa kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Toimintakertomuksessa on sitten helppo vuosittain seurata toimintatavoitteiden toteutumisia ja syitä, mitkä ovat vaikuttaneet siihen, jos tavoitteita ei ole saavutettu. Näin saadaan toimintaan jäntevyyttä ja pystytään miettimään jo etukäteen vuosittaiset painopistealueet ja niihin tarvittavat resurssit. Kirkolliskokous on hyväksynyt kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n kolmannen momentin, jolla ohjeistetaan seurakuntien talouden tasapainottamista talousarvion yhteydessä seuraavasti: Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen mahdollisesti osoittama ali-

3 jäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli-/alijäämä. Kustannukset painottuvat kiinteisiin kustannuksiin, joiden tasapainottaminen vähentyneiden verotulojen mukaisiksi käy hitaasti. Seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomista tuottamattomista kiinteistöistä on luovuttu aiempina vuosina. Kiinteistöjen lämmitys ja palkkakustannukset ovat suurimpia menoeriä. Eristystä parantamalla ja kirkon ajoittaisilla lämmönalennuksilla pyritään säästöihin. Työvuorojen suunnittelulla ja tuurauksien hoitamisella keskenään pyritään myös säästöihin. Myös lähiseurakuntien yhteistyömahdollisuuksia on selvitettävä ja tehostettava mahdollisuuksien mukaan peruspalveluiden kärsimättä. Nyt on avoimen arvokeskustelun aika, mitä palveluita, millä hinnalla, millä tasolla ja millä henkilöstömäärällä seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille. Seurakunnan toiminta jaetaan toimialoihin (kustannuspaikka), joten jokaista toimialaa voidaan tarkastella erikseen. Talousarvion perustelut ja toiminnan tavoitteet esitetään kunkin toimialan yhteydessä. Talous- ja toimintasuunnitelman liitteinä ovat hautaustoimen hinnat sekä seurakuntasalin käyttökorvaukset. Laskentatoimen merkitys toiminnan taloudellisen suunnittelun ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on voimakkaasti kasvanut. Taloussuunnitelman ja talouden seurantajärjestelmien pitää entistä paremmin mahdollistaa toiminnan taloudellisuuden ja tavoitteiden seuranta sekä toimia entistä paremmin seurakunnan johtamisen välineenä. Seurakuntaa tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: 1. Eduskunnan määräämät tehtävät (hautauksesta huolehtiminen, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisista rakennuksista huolehtiminen) 2. Muut yhteiskunnalle arvokkaat tehtävät (jumalanpalvelukset, muu seurakunnallinen toiminta, kirkolliset toimitukset, diakonia, sielunhoito, lapsi- ja nuorisotyö, vanhustyö jne.) 3. Seurakuntatyötä tukevat ja avustavat toiminnot (henkilöstö- ja taloushallinto, ym. toimistotyö, kiinteistöjen ylläpito ja hoito jne.) Laskentatoimen avulla tulee saada oikea ja riittävä kuva seurakunnan taloudesta ja eri työaloille suunnatuista resursseista. Seurakuntalaisella on oikeus saada mahdollisimman selkeällä tavalla tiedot siitä mihin verovaroja käytetään HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään erillisenä muusta seurakuntatyöstä, mutta se on kuitenkin yksi vapaaehtoinen osa seurakunnan tarjoamaa palvelua ja toimintaa. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillään seurakunnan kirjanpidosta. Tilinpäätöksessä sen tulos liitetään seurakunnan taseeseen omana eränään. Hautainhoitosopimusten hinnat on tarkistettu vuoden 2014 alusta ja tulevan vuoden talousarvio on laadittu näiden hintojen pohjalta. Hinnaston mukaan haudanhoitosopimuksia tehdään yhdeksi ja viideksi vuodeksi. Hoitohinnat ovat toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä. Haudalle istutetaan yksi ruusubegonia ja kolme hopealehteä hautasijaa kohden. Hautainhoidon yksityiskohtainen kokonaispalvelu on esitetty hoitohinnaston yhteydessä. Kokonaishoidon sijaan on omaisilla mahdollisuus ottaa vain kukkien kastelu, jolloin kukat tuo omainen itse. Uutena palveluna tarjotaan hautojen syyskanervaa.

4 Hoitohautoja hoitamaan on seurakunta palkannut yhden kausityöntekijän kesäajaksi (kolmeksi - neljäksi kuukaudeksi). Tämä henkilö on onnistuttu palkkaamaan työvoimatoimiston kanssa yhteistyössä, joten hänen palkkaukseen on saatu työllistämistukea. Seurakunnassa on käytössä seurakunnan hautainhoidon ohjelmisto, jonka toimintoja ei siirretty vuonna 2012 Kirkon Palvelukeskuksen piiriin muun taloushallinnon tapaan. Tämä hautainhoidon ohjelma on kuitenkin liitetty seurakunnan muuhun talousjärjestelmään ja palvelee näin laskutusta, tilastointia, kirjanpitoa jne. Kaikkien hoidossa olevien hoitohautojen tiedot on tallennettu ohjelmaan. Suunnitelman mukaan seurakunnan työntekijät hoitavat hautainhoitorahaston tehtäviä. Hautausmaanhoitajat pitävät yllä atktiedostoa. Osa palkkakustannuksista kohdennetaan näin ollen hautainhoitorahaston menoksi. 6 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VISIO Puolangan seurakunnan visio on usko Jumalan huolenpitoon. Jumala pitää huolta maailmasta, ihmisistä, lapsistaan ja erityisesti maan päällä elävästä kirkosta. STRATEGIA Puolangan seurakunnan tehtävänä on toimia niin, että puolankalaiset voivat elää todeksi tämän uskon. Seurakunnan toiminta välittää ihmisille tätä huolenpitoa. Seurakunta kannustaa jäseniään toimimaan niin, että ilosanoma hyvästä Jumalasta ilahduttaisi lähellä ja kaukana eläviä lähimmäisiä. 1. TALOUSARVION SITOVUUSTASO Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimialojen työntekijöiden vastuulla on, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Kirkkovaltuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa sitovaa talousarviota. Arvion alle jäävät poikkeamat toiminnan tavoitteista ovat oikeudellisesti samassa asemassa kuin arvion ylittävät poikkeamat määrärahojen käytössä. Tästä johtuen kirkkovaltuusto ja muut hallintoelimet toiminnan toteuttajina suhtautuvat talousarvion hyväksymisessä samalla tavoin sekä määrärahoihin että toiminnan tavoitteisiin. Toiminta- ja talousarvio on seurakunnan päättäjiä ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Talousarvion toimialakohtainen loppusumma (toimintajäämä) on toimialaa sitova kirkkoneuvostolle saakka. Muilta osin talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Yksittäisten tilien tai tiliryhmien välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei näin ollen tarvitse tuoda kirkkoneuvoston käsiteltäväksi edellyttäen, että määrärahojen käyttö pysyy toimialan loppusumman puitteissa. Käyttökohteeltaan sidottuja määrärahoja ovat henkilöstömenot ja avustukset, joita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden tavoitteiden mukaisiin menoihin. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa oikeuttaa toimialan käyttämään toiselta toimialalta säästyviä varoja päätehtävätason (yleishallinto, yleinen seurakuntatyö, hautatoimi ja kiinteistötoimi) sisällä. Mikäli talousarvioon on tarpeen tehdä muutoksia päätehtävätasolla, niistä päättää kirkkovaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja velvollisuus koskee samalla

5 tavoin sekä määrärahoja että toiminnan tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alittumisen yhteydessä joudutaan arvioimaan myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarvetta. Muutosesitykset talousarvioon on tehtävä välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Kirkkoneuvosto antaa tarkempia määräyksiä talousarvion täytäntöönpanosta HENKILÖSTÖ Puolangan seurakunnalla on kahdeksan virkaa. Viranhaltijoita ovat kirkkoherra, osaaikainen (50%) seurakuntapastori, kanttori, kaksi osa-aikaista diakonia, nuorisotyönohjaaja, toimistosihteeri, talouspäällikkö ja seurakuntamestari. Seurakunnassa on kaksi työsopimussuhteista työntekijää: lastenohjaaja ja osa-aikainen (60,78 %) hautausmaatyöntekijä. Kiinteistötöitä tekevät seurakuntamestari ja haudankaivaja/hautausmaatyöntekijä. Kesäaikana seurakuntaan palkataan kausityöntekijöitä. He työskentelevät hautausmaatyöntekijöinä, leirityöntekijöinä ja kirkonoppaana. Työntekijätilannetta seurataan tarkasti, voidaanko menoissa säästää toimintatavoitteiden vaarantumatta. Työterveyshuoltosopimus on tehty Attendo Työterveyspalvelut Oy:n kanssa. 3. PALKAT Seurakuntien, niin myös Puolangan seurakunnan, toimintamenojen kehitys riippuu merkittävästi henkilöstömenojen kehityksestä. Kirkossa on toteutettu kirkon työntekijöiden palkkauudistus. Tämän uudistuksen lähtökohtana on, että palkka muodostuu tehtävien vaativuustason mukaisesti ja on kilpailukykyinen yksityissektorin kanssa. Nykyinen Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Uusi sopimuskausi alkaa , jolloin palkkoja korotetaan 20,00 ensimmäisenä vuonna ja 0,4 % toisen vuoden aikana. Vuoden 2014 palkoissa on varauduttu edellä mainittuun korotukseen. Palkat kaikkine henkilösivukuluineen muodostavat suurimman menoerän talousarviosta ollen 62,3 % arvioiduista tuloista (toiminta- ja verotulot yhteensä). Työnantajan Kiel-maksu on 28 % palkkasummasta, mikä säilynee ennallaan myös Kaikki seurakunnan työntekijät kuuluvat Kirkon eläkelain piiriin. Muita henkilösivukuluja ovat työnantajan sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Lisäksi Puolangan seurakunnalla on vapaaehtoinen tapaturma- ja vastuuvakuutus seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Kaikkien näiden maksujen yhteinen osuus on noin 32,4 % palkkakustannuksista. 4. INVESTOINNIT Investointimenon rajaksi on kirkkovaltuusto vahvistanut Seurakunta on saamassa huomattavan testamenttilahjoituksen, jonka käteisvaroista on aikomus toteuttaa jo pidempään suunnitteilla olleita hankintoja.

6 8 Kirkon ulko-ovien lämmöneristyksen parantaminen ja perussaneeraus (Investointi). Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen (Investointi). Kirkkoherranviraston paljeovien poistaminen ja toisen korvaaminen kiinteällä väliseinällä. Liturgisten vaatteiden uusiminen. 5. KÄYTTÖTALOUSOSA Kirkolliset vaalit Käyttötalousosan laskelmissa tuotot ovat merkkisiä ja kulut + merkkisiä (taulukossa ilman etumerkkiä). Toimialakohtaisissa laskelmissa ei ole jaettu sisäisenä kirjauksena hallintokuluja ja kiinteistöjen kustannuksia aiempien vuosien tapaan toimialoille. Vuonna 2014 pidetään seurakuntavaalit. Vaaleista aiheutuvat kustannukset kirjataan tälle kustannuspaikalle. Kirkolliset vaalit Toimintakulut 3 990,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 1 340,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 150,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 1 150,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut 1 500,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE 3 990,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 3 990,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 3 990,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 990,00 0,00 0, Kirkkovaltuusto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakunnan toiminta tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta Hyväksytään vuosittain seuraavan vuoden toiminta- ja talousarvio sekä kahden seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat. Seurataan toimintatavoitteiden toteutumista. Koulutus Luottamushenkilöille järjestetään tarvittavaa, ajankohtaista koulutusta. Kokoukset Kirkkovaltuusto kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa.

7 9 Tarvittaessa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa. Talousarvion perustelut Kirkkovaltuuston jäsenille tilataan Kotimaa-lehti. Kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 20 kokoukselta. Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettu. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaussäännöstön mukaan. Kirkkovaltuusto Toimintakulut 5 338, , ,00 Henkilöstökulut 2 333, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 250, , ,00 Henkilösivukulut 83,00 83,00 83,00 Palvelujen ostot 660,00 660,00 660,00 Vuokrakulut 115,00 115,00 115,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 230, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 230, , ,00 TOIMINTAKATE 5 338, , ,00 VUOSIKATE 5 338, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS 5 338, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 338, , , Kirkkoneuvosto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säädöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakunnan toiminnan kehittäminen ja suunnittelu Henkilöstön, kirkkoneuvoston ja valtuuston yhteistyötä lisätään. Henkilöstöä kutsutaan kuultavaksi kirkkoneuvoston kokouksiin tarvittaessa. Koulutus Kirkkoneuvoston jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua hiippakunnalliseen ja valtakunnalliseen koulutukseen määrärahojen puitteissa. Kokoukset Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa, noin 10 kertaa vuodessa.

8 Talousarvion perustelut Kirkkoherra ja talouspäällikkö valmistelevat ja esittelevät oman alansa asiat kirkkoneuvostolle. 10 Kirkkoneuvoston jäsenille tilataan Kotimaa-lehti. Kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 20 kokoukselta. Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettu. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaussäännöstön mukaan. Kirkkoneuvosto Toimintakulut 5 492, , ,00 Henkilöstökulut 2 412, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 300, , ,00 Henkilösivukulut 112,00 112,00 112,00 Palvelujen ostot 1 760, , ,00 Vuokrakulut 85,00 85,00 85,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 235,00 235,00 235,00 Ostot tilikauden aikana 235,00 235,00 235,00 Annetut avustukset 1 000, , ,00 TOIMINTAKATE 5 492, , ,00 VUOSIKATE 5 492, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS 5 492, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 492, , , Tilintarkastus ja valvonta Toimialan toiminta-ajatus Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan taloussäännön mukaisesti hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Talousarvion perustelut Tilintarkastaja tarkastaa toiminnan, talouden ja hallinnon. Kirkkoneuvoston valitsemat sisäiset tarkastajat suorittavat sisäisen tarkastuksen. Tilintarkastuspalkkiot maksetaan tarkastusyhteisön esittämien laskujen mukaan. Tilintarkastus Toimintakulut 2 905, , ,00 Palvelujen ostot 2 830, , ,00

9 11 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,00 75,00 75,00 Ostot tilikauden aikana 75,00 75,00 75,00 TOIMINTAKATE 2 905, , ,00 VUOSIKATE 2 905, , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS 2 905, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 905, , , Taloushallinto Toimialan toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa kiinteistöpalveluiden työnjohdon, kiinteistöasioista metsä- ja tonttiasiat sekä osan hautausmaahallintoon liittyvistä asioista. Taloustoimisto vastaa myös hautainhoitorahastoon liittyvistä asioista. Talouspäällikkö on palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö. Opastetaan työntekijöitä laskentatoimen käytännön kysymyksissä. Kehitetään sisäistä laskentaa, valvontaa ja raportointia Kirkkohallituksen vaatimien kirjanpito-ohjeiden muutosten toteuttaminen ja informointi Taloushallinto Toimintatuotot -50,00-50,00-50,00 Myyntituotot -50,00-50,00-50,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 547, , ,00 Palvelujen ostot 7 439, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 870,00 870,00 870,00 Ostot tilikauden aikana 870,00 870,00 870,00 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 Satunnaiset tuotot ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00

10 Kirkonkirjojen ylläpito Toimialan toiminta-ajatus Seurakunnan on pidettävä yllä kirkonkirjoja. Nykyisin virallisena väestörekisterinä on valtion maistraatti. Seurakunta huolehtii jäsentensä tietojen ilmoittamisesta maistraattiin. Kirkkoherranvirastossa pidetään kirjaa seurakunnan jäsenten kirkollisista toimituksista, syntyneistä, kastetuista, avioliitoista, muutoista ym. Rekisterien perusteella annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Koko kirkon yhteinen Kirjuri-hanke käynnistyi vuonna Se mahdollistaa tulevaisuudessa laajemman seurakuntien yhteistyön jäsenkirjanpidossa. Seurakunnan vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet digitoitiin. Tämän jälkeen ne ovat nähtävillä tietokoneelta. Näiden tarkastustyötä voidaan joutua jatkamaan vielä myös vuonna Kun digitointi on suoritettu, joitakin vanhoja kirkonkirjoja toimitetaan maakunta-arkistoon säilytettäväksi. Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot -900,00-900,00-900,00 Myyntituotot -100,00-100,00-100,00 Maksutuotot -800,00-800,00-800,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 7 440, , ,00 Palvelujen ostot 5 740, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 350,00 350,00 350,00 Ostot tilikauden aikana 350,00 350,00 350,00 TOIMINTAKATE , , ,00 Toimita-avustukset , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Kirkkoherranviraston tehtävissä on toimistosihteeri Kirkkoherranvirasto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä.

11 13 Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan lehdissä, kotisivuilla ja ilmoitustauluilla. Hoidetaan sisäistä tiedottamista pitämällä yllä ajanvarauskirjaa ja välittämällä puheluita. Kirkkoherranvirastoon kuuluu seurakunnan arkiston hoito. Seurakunnan arkiston järjestämistä jatketaan. Kotisivut pidetään ajan tasalla. Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot , , ,00 Myyntituotot -800,00-800,00-800,00 Maksutuotot -260,00-260,00-260,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 738, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 3 178, , ,00 Vuokrakulut 265,00 265,00 265,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 450,00 450,00 450,00 Ostot tilikauden aikana 450,00 450,00 450,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Kirkkoherranviraston toimistosihteeri huolehtii kirkonkirjojen ylläpidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta Muu hallinto Toimialan toiminta-ajatus Muun yleishallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä kattaa koko henkilöstön näihin tarkoituksiin varatut toimintomenot. Henkilöstöhallinnon palkkakustannukset kirjataan tälle toimialalle. Henkilöstön työilmapiiriä, työmotivaatiota ja työssäjaksamista tuetaan yhteisillä työkokouksilla, virkistyspäivillä ja retkillä. Seurakunnalla on viikoittainen vesiliikuntavuoro Mäntykodin allasosastolla Työnohjaukseen on varattu määräraha.

12 14 Työterveyshuollon kustannukset ja siitä saatavat Kelakorvaukset kirjataan tälle toimialalle. Tähän toimialaan on varattu määräraha henkilöstölle tilattavaan Kotimaa-lehteen. Henkilöstöhallinto Toimintatuotot 800,00 800,00 800,00 Tuet ja avustukset 800,00 800,00 800,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 9 144, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 4 965, , ,00 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 100, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 100, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Seurakunnallinen toiminta Yleinen seurakuntatyö Kustannuspaikan toiminta-ajatus Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1. Luku 2 ) Yleisen seurakuntatyön toiminta-ajatuksena on ihmisten saaminen mukaan seurakunnan toimintaan, vastuun kantamiseen ja kokemaan yhteyttä toinen toisiinsa ja Jumalaan. Seurakunta pyrkii tukemaan perheitä, aviopuolisoita ja yksineläviä. Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon. Sivukylillä pidetään seuroja ja kinkereitä. Vuoden 2014 aikana pidetään pieni rukoushetki sunnuntai-iltaisin ja raamattupiiri tiistai-iltaisin. Kaksi kertaa vuodessa pidetään naisten iltakahvit. Järjestetään Raamattu- ja lähetyspäivät keväällä ja syksyllä yhdessä Kainuun Kansanlähetyksen kanssa. Siionin-virsiseuroja pidetään herättäjäyhdistyksen kanssa.

13 15 Toteutetaan retki vuoden aikana sovittavaan sopivaan kohteeseen tai tapahtumaan. Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon: Ripittäytymiseen, yksityiseen ehtoollisenviettoon ja sielunhoidolliseen keskusteluun. Käyttötalouslaskelma Yleinen seurakuntatyö Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Palvelujen ostot 8 513, , ,00 Vuokrakulut 347,00 347,00 347,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 250, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 250, , ,00 Muut toimintakulut 700,00 700,00 700,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Seurakunnassa on kirkkoherran virka ja seurakuntapastorin osa-aikainen virka Jumalanpalveluselämä Kustannuspaikan toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja hengellistä syvyyttä jumalanpalveluselämään. Kirkon jumalanpalvelusten lisäksi pidetään jumalanpalveluksia sivukylillä. Tavallisten sanajumalanpalvelusten yhteyteen järjestetään kirkkokahveja. Koululaisille pidetään koululaisjumalanpalvelukset keväällä, syksyllä ja joulun aikaan. Uusien liturgisten vaatteiden suunnittelu aloitetaan. Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00

14 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 6 234, , ,00 Palvelujen ostot 840,00 840,00 840,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 000, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Hautaan siunaaminen Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttorin (ja sijaisen), seurakuntamestarin (ja sijaisen) palkkakustannuksista Kustannuspaikan toiminta-ajatus Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa tai haudalla sen mukaan kuin omaiset siitä papin kanssa sopivat. Hautaan siunaaminen on Puolangalla kaikkein tavallisin pyhä toimitus. Niissä tavataan paljon seurakuntalaisia ja muitakin. Toimituskeskustelut hoidetaan huolellisesti ja itse toimitus hienotunteisesti. Hautaan siunaaminen Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 799, , ,00 Palvelujen ostot 450,00 450,00 450,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 400,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 400,00 400,00 400,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00

15 Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin ja kanttorin palkkakustannuksista. Seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkkakustannukset kirjataan 4-pääluokkaan Muut kirkolliset toimitukset Kustannuspaikan toiminta-ajatus Seurakunnan jäsen kohtaa seurakuntansa eri elämäntilanteihin kuuluvissa pyhissä toimituksissa. Niissä evankeliumi tulee keskelle elämää. Ne välittävät Jumalan siunauksen. Näitä ovat: Kaste Avioliittoon vihkiminen Konfirmaatio Kirkkoon liittyminen Kodin siunaaminen Seurakunta toimittaa pyhiä toimituksia pyydettäessä. Muut kirkolliset toimitukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot 9 487, , ,00 Henkilösivukulut 3 027, , ,00 Palvelujen ostot 300,00 300,00 300,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 650,00 650,00 650,00 Ostot tilikauden aikana 650,00 650,00 650,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttorin, seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkkakustannuksista Musiikkityö Kustannuspaikan toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Musiikkityöhön kuuluu kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus seurakunnassa. Kirkkokuoro harjoittelee ja osallistuu jumalanpalveluksiin.

16 18 Jumalanpalveluksissa voi urkumusiikin lisäksi olla soitinryhmiä, laulajia tai lauluryhmiä. Virsikasvatusta annetaan eri-ikäisille ja eri muodoissa kouluissa, virsipiireissä ja seuroissa ym. Kanttori osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan seuroihin, kinkereille, laitosvierailuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin ja juhliin. Rippikouluissa huolehditaan nuorten musiikkiopetuksesta. Kutsutaan mahdollisuuksien mukaan vierailevia musiikin tekijöitä Osallistutaan Kainuun Kirkkomusiikkipiirin toimintaan. Ylläpidetään yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. Käyttötalouslaskelma Musiikkityö Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 1 584, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 5 321, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 000, , ,00 Annetut avustukset 1 000, , ,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Seurakunnassa on alimman asteen tutkintoa edellyttävä kanttorin virka. Sijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioisilla työntekijöillä. Kanttorin virkavapaan aikana nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu yhden viikonlopun verran kuukaudessa vastuuta soitoista ja muustakin musiikkitoiminnasta Varhaiskasvatus Kustannuspaikan toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksen (1-6 v)tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatus haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusvastuuta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella

17 19 Päiväkerhotyö on seurakunnan lapsityötä, jonka tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta. Lapsityö haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusvastuuta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella. Tavoitteena Puolangan seurakunnan lapsityöllä on tavoittaa mahdollisimman laajasti kunnan alueella asuvat alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Kerhoihin kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä. Kerhojen eräänä tavoitteena on myös lasten ja kotien hengellisen elämän tukeminen sekä lapsiystävällisen kirkon ja yhteiskunnan rakentaminen. Päiväkerhossa toteutetaan tavoitteellista varhaiskasvatusta. Päiväkerhonohjaajana toimii lastenohjaaja apunaan nuorisotyönohjaaja. Varhaiskasvatuksen viikkorytmi Ma klo Joukokylän perhekerho (joka toinen viikko) Ti klo vuotiaiden kerho. Osallistuminen perhetuvan toimintaan 2-3 kertaa syys- ja kevätkaudella. Ke klo 8.55 päivänavausvuoro ala-aste.( joka toinen viikko) klo vuotiaiden ryhmä. To klo avoin kerho kunnan päivähoitoväelle. klo vuotiaiden kerho. Pe klo 9.55 Päivänavaus yläaste, lukio. klo Perhekerho. Lastenohjaajan ja nuorisotyönohjaajan työnkuvat ovat monipuoliset. Työhön sisältyy myös erillisiä leiripäiviä päiväkerhon, varhaisnuorisotyön kuin nuorten ja rippikoulun saralta. Lastenohjaaja osallistuu myös maanantaisin ja keskiviikkoisin pidettävään puuhiskerhoon seurakuntakeskuksessa. Perhekirkot sekä erilaiset juhlat ovat myös lastenohjaajan työtä. Vierailut ja työn suunnittelu sekä yhteydet koteihin liittyvät olennaisesti työhön. Yhteistyö myös kunnan perhetyön kanssa kuuluu merkittävästi työhön. Kouluun lähtevien siunaaminen koulutielle koululaisjumalanpalveluksen yhteydessä syksyllä on havaittu toimivaksi ja näin ollen sitä jatketaan ja kehitetään. Kasvatuksen linjaus valtakunnallisesti on Meidän kirkko-kasvamme yhdessä liittyy suurempaan linjaukseen Meidän kirkko -osallisuuden yhteisö Perhekerho on seurakunnan perhetyötä. Siinä kootaan pienten lasten vanhempia lapsineen yhteen.. Perhekerhon tarkoituksena on antaa hyviä eväitä vanhemmuuteen. Kerhossa annetaan tilaa leikille, naurulle, kyselylle, luovuudelle, hiljentymiselle ja hartaudelle. Kyseessä on vertaisryhmä, jonka tukea lapsiperheet tarvitsevat. Perhekerhon tavoitteena on saada seurakunnan toiminta tutuksi nuorille perheille. Perhekerhoa pidetään seurakuntakeskuksessa. Lapsille ja lapsiperheille järjestetään perhekirkkoja. 1-vuotiaille lähetetään seurakunnan tervehdys vakiintuneen tavan mukaan sekä pidetään yhteyttä esikoululaisiin vierailujen muodossa. Alle kouluikäisille järjestetään leiripäivät kesäkuussa. Päiväkerhotyö

18 Toimintatuotot -350,00-350,00-350,00 Korvaukset 0,00 Maksutuotot 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -350,00-350,00-350,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 8 196, , ,00 Palvelujen ostot 3 710, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 740, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 740, , ,00 Annetut avustukset 200,00 200,00 200,00 Muut toimintakulut 120,00 120,00 120,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Kasvatus Kustannuspaikan toiminta-ajatus Kasvatus / 7-14v. Varhaisnuorisotyössäkin toiminnan tarkoitus on tukea nuoren kasvua ja vahvistaa kristityn identiteettiä. Vuoden 2014 tavoitteena Puolangan seurakunnassa edelleen on tehdä seurakunta tutuksi ja turvalliseksi paikaksi kerhotyön kautta. Puuhiskerho järjestetään maanantaisin klo seurakuntatalolla sekä keskiviikkoisin klo Väyrylän koululla käydään 2-3 kertaa lukukaudessa esim. pitämässä aamunavaus ja samalla hengellisten laulujen hetki, mm. virsilaulua pyritään pitämään esillä. Kymppisynttärit järjestetään yhteistyössä Hyrynsalmen seurakunnan kanssa. Päivänavauksia pidetään alakoululla joka toinen keskiviikko ja yläkoulussa ja lukiossa kerran viikossa perjantaisin. Leiripäiviä pidetään kesäkuussa. Varhaisnuorten yöleiri järjestetään kesä-heinäkuussa kunnan nuorisotoimen kanssa.

19 Kesäkerhotoimintaa 1-4 luokkalaisille organisoidaan yhteistyössä kunnan nuorisotyön ja eri järjestöjen kanssa. Koululaisjumalanpalvelukset pidetään jouluna, keväällä ja syksyllä. II luokan retki toteutetaan toukokuussa yhteistyössä koulun kanssa ( kohde avoin ). Isoskoulutus kokoontuu n. kerran kuukaudessa aina toukokuulle asti. Nuorteniltoja pidetään torstaisin klo seurakuntatalolla. 21 Kasvatus Toimintatuotot 950,00 950,00 950,00 Maksutuotot 600,00 600,00 600,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 350,00 350,00 350,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 720, , ,00 Palvelujen ostot 9 621, , ,00 Vuokrakulut 740,00 740,00 740,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 950, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 950, , ,00 Muut toimintakulut 550,00 550,00 550,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Rippikoulu Kustannuspaikan toiminta-ajatus Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Rippikoulussa pyritään siihen, että nuori voisi löytää omaan elämäänsä rakennusaineksia sen kristillisen uskon pohjalta, johon hänet on kastettu. Vuoden 2014 rippikoulu on aloitettu jo edellisen vuoden marraskuussa nuorten ja vanhempien yhteisellä tilaisuudella. Rippikouluikäluokka Puolangan seurakunnassa on 42. Rippikouluryhmiä tulee olemaan tänä vuonna 2. Alustavan suunnitelman mukaan rippikoulua pidetään seuraavasti. Seurakuntaan tutustuminen, joulunajan tapahtuma, Yhteisvastuutapahtuma, sekä erilliset konserttitapahtumat tms aloitus päiväkoulua päiväkoulua

20 YV-keräys I ryhmä leirijakso, konfirmaatio II ryhmä leirijakso, konfirmaatio Rippikouluun otetaan isoskoulutuksen käyneitä nuoria ryhmänohjaajiksi. Rippikoulun aloituksen jälkeen seurakuntaan tutustumisjakso on suoritettava ennen leirijaksoa. Lisäksi nuoren on osallistuttava johonkin joulunajan tapahtumaan (kauneimmat joululaulut, joulukirkko tai jouluaaton hartaus) Rippikouluun tehdään turvallisuussuunnitelma sekä kartoitetaan työntekijämäärä turvallisuusmääräysten mukaisesti. Käyttötalouslaskelma Rippikoulutyö Toimintatuotot , , ,00 Maksutuotot , , ,00 Tuet ja avustukset , , ,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 858, , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut 2 000, , ,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 550, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 550, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Diakoniatyö on yksilöiden, perheiden ja ryhmien henkistä, hengellistä ja aineellista auttamista työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin. : - yksityisten ihmisten ja perheiden hädän lievittäminen ja myötäeläminen ilossa ja surussa. - tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus yhdessäoloon, yhdessä tekemiseen ja virkistäytymiseen ja näin ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto 22.3.2017 Marco Björkskog 1 7.4.2017 Timo Kalaja HISTORIA Vanajan seurakunnan tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa,

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Käsittely: Neuvosto 19.2.2014 Tilintarkastaja 26.2.2014 Neuvosto 22.3.2014 Valtuusto 20.5.2014 TASEKIRJA 2013

Käsittely: Neuvosto 19.2.2014 Tilintarkastaja 26.2.2014 Neuvosto 22.3.2014 Valtuusto 20.5.2014 TASEKIRJA 2013 Käsittely: Neuvosto 19.2.2014 Tilintarkastaja 26.2.2014 Neuvosto 22.3.2014 Valtuusto 20.5.2014 TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. Hallinto... 4 1.3. Henkilöstö...

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/ 75 68 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.11.2014 68 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aika 18.12.2012 klo 18.30-19.01 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aarnio-Närhi Hannele Lindstén Tomi Elo Irmeli Lintumäki Aki Elo Veijo Helenius Mikko, varaj. Hakala

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot