TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA"

Transkriptio

1 TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan seurakunnan tehtävänä on julistaa evankeliumia ja toimittaa sakramentteja. Seurakunta toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Puolangan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa ja osa maailmanlaajuista kristikuntaa. Hengellistä perustehtävää suorittaessaan seurakunta lisäksi huolehtii jäsenkirjanpidosta, hautausmaista ja hautauksista sekä toimintaa tukevista talous-, toimisto- ja kiinteistöpalveluista. Seurakunta seuraa tarkasti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Yleisten tutkimusten mukaan suomalaisten sitoutuminen kirkkoon ja kristilliseen uskoon ohenee. Ainakaan toistaiseksi maassamme yleinen suuntaus ei ole Puolangalla paljon vähentänyt kirkkoon kuulumista. (Kunnan väkimäärästä kuului ev.lut. seurakuntaan vuoden 2012 lopussa 92,7 %). Seurakunnan jäsenmäärää ja resursseja heikentää väestön väheneminen, vanheneminen ja vieraantuminen seurakunnan toiminnasta. 2. SEURAKUNNAN TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Seurakunnan talousarviota laadittaessa on pyritty huomioimaan lähitulevaisuudessa tapahtuvat muutokset niin seurakunnassa kuin kunnassakin. Epävarmuustekijöitä Puolangan talouden kannalta ovat edellisten vuosien tapaan työllisyyden kehittyminen, väestön ikääntyminen ja vähentyminen ja tätä kautta verotulojen kertymän pienentyminen. Kuntakentässä tapahtuvat muutokset saattavat heijastua myös seurakuntien toimintaan. Kaikista em. seikoista huolimatta suunnittelussa on lähdetty siitä, että seurakunta pysyy edelleen itsenäisenä seurakuntana. Naapuriseurakuntien kanssa kehitetään yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyötä lisätään. Hyrynsalmen seurakunnan kanssa yhteinen seurakuntapastorin virka onkin yhteistyön syventämiseen hyvä ponnahduslauta. Toimintatuotoilla rahoitetaan vain vähäinen osa seurakunnan toiminnasta, joten talous perustuu voimakkaasti verotulojen ja tarvittaessa Kirkon keskusrahaston myöntämien avustusten varaan. Koska muun muassa valtio pienensi huomattavasti seurakuntien saamaa yhteisöveron osuutta, seurakunnan verotulot pienenivät viime vuonna. Veroprosentin korotuksella 1,75 % iin pyritään oikaiseman vähennystä. Toimintaa ei ole jouduttu merkittävästi supistamaan, vaan on pystytty melko hyvin toteuttamaan perustehtävä. Seurakuntalaisten vapaaehtoisella osallistumisella on suuri merkitys seurakunnan toimintaan ja talouteen. Yhteisöveron tuotolla rahoitetaan valtiovallan seurakunnille määräämät tehtävät kuten kirkonkirjojen ylläpito, hautauksiin liittyvät yleiskulut, hautausmaiden hoito ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpidon kustannukset. Seurakunnat pyrkivät seurannalla osoittamaan todelliset palveluiden hinnat, kuten esimerkiksi hautauskustannukset. Seurakunnissa seurataan myös sisäisiä tuloja ja menoja kiinteistöjen ja hallinnon osalta kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

2 4 Keskusrahastomaksuja maksetaan entiseen tapaan kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus jakaa avustuksia seurakunnille verotulojen täydennysavustuksina ja harkinnanvaraisina avustuksina. Täydennysavustus on sidoksissa seurakunnan tilinpäätökseen ja harkinnanvaraista avustusta jaetaan pääsääntöisesti erilaisiin projekteihin ja kehityshankkeisiin. Puolangan seurakunta on saanut vuosittain näitä avustuksia kirkkohallituksen laskentaperusteiden ja harkinnan mukaisesti. Tähän talousarvioon ei ole verotulojen täydennysavustusta budjetoitu. Sen sijaan digitointiin sekä Kirkon Palvelukeskuksen maksuihin on budjetoitu Kirkkohallituksen avustusta Puun hintakehitystä seurataan tarkasti. Metsänhoitosuunnitelman mukaan seurakunnan metsissä kestävä puun myyntitulo vuosittain on noin euroa. Hakkuut tapahtuvat pääosin harvennus- ja päätehakkuina. Tarvittavat hoitotyöt metsissä tehdään myös ajallaan. Puolangan seurakunnan vuoden talousarvio ja -suunnitelma ovat edellisien vuosien tapaan tiukkoja. Arvioitu tulos on suunnitelmavuodelle negatiivinen ja tämän tasapainottamiseksi on tehty, ja tullaan tekemään, myös tulevina vuosina toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto on esittänyt monia säästösuunnitelmia tuleville vuosille. Suunnitelmissa pyritään siihen, että huonoihin tulevaisuusnäkymiin varautuminen tapahtuu hallitusti. Suunnitelmissa on esitetty toimintaa, työntekijöitä ja kiinteistöjä koskevat säästötoimenpiteet. Näistä joudutaan kunakin vuonna valitsemaan jotakin. Kiinteistöissä, varsinkin kirkossa, aiotaan pidemmällä tähtäimellä tehdä peruskorjaustoimenpiteitä. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin suunnitelmat toimenpiteistä ja kokonaiskustannuksista aikatauluineen. Toimenpiteet kohdistuvat etupäässä kirkon ja seurakuntasalin eristyksiin. Kirkkovaltuusto linjasi vuoden 2012 joulukuussa, että vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden tulee alijäämältään asettua enintään :oon. Tämä tavoite saavutettiin budjettikierrosten jälkeen. Tulevan vuoden 2014 ennuste on tilikauden tuloksessa ,27 alijäämäinen. Tällä tuotto-kulu rakenteella syömme toisin sanoen taseen pääomaa joka vuosi. 3. SEURAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä laaditaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Näiden laatiminen on voimassa olevan laskentatoimen ja suunnittelukäytännön mukaisesti työaloista vastaavien ja luottamushenkilöiden (päättäjien) yhteinen prosessi. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kaksi näkökulmaa: kokonaistalouden ja toiminnanohjauksen näkökulman. Tavoitteiden asettamisessa toiminnan ohjauksen näkökulmaan tulee seurakunnassa kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Toimintakertomuksessa on sitten helppo vuosittain seurata toimintatavoitteiden toteutumisia ja syitä, mitkä ovat vaikuttaneet siihen, jos tavoitteita ei ole saavutettu. Näin saadaan toimintaan jäntevyyttä ja pystytään miettimään jo etukäteen vuosittaiset painopistealueet ja niihin tarvittavat resurssit. Kirkolliskokous on hyväksynyt kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n kolmannen momentin, jolla ohjeistetaan seurakuntien talouden tasapainottamista talousarvion yhteydessä seuraavasti: Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen mahdollisesti osoittama ali-

3 jäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli-/alijäämä. Kustannukset painottuvat kiinteisiin kustannuksiin, joiden tasapainottaminen vähentyneiden verotulojen mukaisiksi käy hitaasti. Seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomista tuottamattomista kiinteistöistä on luovuttu aiempina vuosina. Kiinteistöjen lämmitys ja palkkakustannukset ovat suurimpia menoeriä. Eristystä parantamalla ja kirkon ajoittaisilla lämmönalennuksilla pyritään säästöihin. Työvuorojen suunnittelulla ja tuurauksien hoitamisella keskenään pyritään myös säästöihin. Myös lähiseurakuntien yhteistyömahdollisuuksia on selvitettävä ja tehostettava mahdollisuuksien mukaan peruspalveluiden kärsimättä. Nyt on avoimen arvokeskustelun aika, mitä palveluita, millä hinnalla, millä tasolla ja millä henkilöstömäärällä seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille. Seurakunnan toiminta jaetaan toimialoihin (kustannuspaikka), joten jokaista toimialaa voidaan tarkastella erikseen. Talousarvion perustelut ja toiminnan tavoitteet esitetään kunkin toimialan yhteydessä. Talous- ja toimintasuunnitelman liitteinä ovat hautaustoimen hinnat sekä seurakuntasalin käyttökorvaukset. Laskentatoimen merkitys toiminnan taloudellisen suunnittelun ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on voimakkaasti kasvanut. Taloussuunnitelman ja talouden seurantajärjestelmien pitää entistä paremmin mahdollistaa toiminnan taloudellisuuden ja tavoitteiden seuranta sekä toimia entistä paremmin seurakunnan johtamisen välineenä. Seurakuntaa tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: 1. Eduskunnan määräämät tehtävät (hautauksesta huolehtiminen, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisista rakennuksista huolehtiminen) 2. Muut yhteiskunnalle arvokkaat tehtävät (jumalanpalvelukset, muu seurakunnallinen toiminta, kirkolliset toimitukset, diakonia, sielunhoito, lapsi- ja nuorisotyö, vanhustyö jne.) 3. Seurakuntatyötä tukevat ja avustavat toiminnot (henkilöstö- ja taloushallinto, ym. toimistotyö, kiinteistöjen ylläpito ja hoito jne.) Laskentatoimen avulla tulee saada oikea ja riittävä kuva seurakunnan taloudesta ja eri työaloille suunnatuista resursseista. Seurakuntalaisella on oikeus saada mahdollisimman selkeällä tavalla tiedot siitä mihin verovaroja käytetään HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään erillisenä muusta seurakuntatyöstä, mutta se on kuitenkin yksi vapaaehtoinen osa seurakunnan tarjoamaa palvelua ja toimintaa. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillään seurakunnan kirjanpidosta. Tilinpäätöksessä sen tulos liitetään seurakunnan taseeseen omana eränään. Hautainhoitosopimusten hinnat on tarkistettu vuoden 2014 alusta ja tulevan vuoden talousarvio on laadittu näiden hintojen pohjalta. Hinnaston mukaan haudanhoitosopimuksia tehdään yhdeksi ja viideksi vuodeksi. Hoitohinnat ovat toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä. Haudalle istutetaan yksi ruusubegonia ja kolme hopealehteä hautasijaa kohden. Hautainhoidon yksityiskohtainen kokonaispalvelu on esitetty hoitohinnaston yhteydessä. Kokonaishoidon sijaan on omaisilla mahdollisuus ottaa vain kukkien kastelu, jolloin kukat tuo omainen itse. Uutena palveluna tarjotaan hautojen syyskanervaa.

4 Hoitohautoja hoitamaan on seurakunta palkannut yhden kausityöntekijän kesäajaksi (kolmeksi - neljäksi kuukaudeksi). Tämä henkilö on onnistuttu palkkaamaan työvoimatoimiston kanssa yhteistyössä, joten hänen palkkaukseen on saatu työllistämistukea. Seurakunnassa on käytössä seurakunnan hautainhoidon ohjelmisto, jonka toimintoja ei siirretty vuonna 2012 Kirkon Palvelukeskuksen piiriin muun taloushallinnon tapaan. Tämä hautainhoidon ohjelma on kuitenkin liitetty seurakunnan muuhun talousjärjestelmään ja palvelee näin laskutusta, tilastointia, kirjanpitoa jne. Kaikkien hoidossa olevien hoitohautojen tiedot on tallennettu ohjelmaan. Suunnitelman mukaan seurakunnan työntekijät hoitavat hautainhoitorahaston tehtäviä. Hautausmaanhoitajat pitävät yllä atktiedostoa. Osa palkkakustannuksista kohdennetaan näin ollen hautainhoitorahaston menoksi. 6 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VISIO Puolangan seurakunnan visio on usko Jumalan huolenpitoon. Jumala pitää huolta maailmasta, ihmisistä, lapsistaan ja erityisesti maan päällä elävästä kirkosta. STRATEGIA Puolangan seurakunnan tehtävänä on toimia niin, että puolankalaiset voivat elää todeksi tämän uskon. Seurakunnan toiminta välittää ihmisille tätä huolenpitoa. Seurakunta kannustaa jäseniään toimimaan niin, että ilosanoma hyvästä Jumalasta ilahduttaisi lähellä ja kaukana eläviä lähimmäisiä. 1. TALOUSARVION SITOVUUSTASO Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimialojen työntekijöiden vastuulla on, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Kirkkovaltuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa sitovaa talousarviota. Arvion alle jäävät poikkeamat toiminnan tavoitteista ovat oikeudellisesti samassa asemassa kuin arvion ylittävät poikkeamat määrärahojen käytössä. Tästä johtuen kirkkovaltuusto ja muut hallintoelimet toiminnan toteuttajina suhtautuvat talousarvion hyväksymisessä samalla tavoin sekä määrärahoihin että toiminnan tavoitteisiin. Toiminta- ja talousarvio on seurakunnan päättäjiä ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Talousarvion toimialakohtainen loppusumma (toimintajäämä) on toimialaa sitova kirkkoneuvostolle saakka. Muilta osin talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Yksittäisten tilien tai tiliryhmien välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei näin ollen tarvitse tuoda kirkkoneuvoston käsiteltäväksi edellyttäen, että määrärahojen käyttö pysyy toimialan loppusumman puitteissa. Käyttökohteeltaan sidottuja määrärahoja ovat henkilöstömenot ja avustukset, joita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden tavoitteiden mukaisiin menoihin. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa oikeuttaa toimialan käyttämään toiselta toimialalta säästyviä varoja päätehtävätason (yleishallinto, yleinen seurakuntatyö, hautatoimi ja kiinteistötoimi) sisällä. Mikäli talousarvioon on tarpeen tehdä muutoksia päätehtävätasolla, niistä päättää kirkkovaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja velvollisuus koskee samalla

5 tavoin sekä määrärahoja että toiminnan tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alittumisen yhteydessä joudutaan arvioimaan myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarvetta. Muutosesitykset talousarvioon on tehtävä välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Kirkkoneuvosto antaa tarkempia määräyksiä talousarvion täytäntöönpanosta HENKILÖSTÖ Puolangan seurakunnalla on kahdeksan virkaa. Viranhaltijoita ovat kirkkoherra, osaaikainen (50%) seurakuntapastori, kanttori, kaksi osa-aikaista diakonia, nuorisotyönohjaaja, toimistosihteeri, talouspäällikkö ja seurakuntamestari. Seurakunnassa on kaksi työsopimussuhteista työntekijää: lastenohjaaja ja osa-aikainen (60,78 %) hautausmaatyöntekijä. Kiinteistötöitä tekevät seurakuntamestari ja haudankaivaja/hautausmaatyöntekijä. Kesäaikana seurakuntaan palkataan kausityöntekijöitä. He työskentelevät hautausmaatyöntekijöinä, leirityöntekijöinä ja kirkonoppaana. Työntekijätilannetta seurataan tarkasti, voidaanko menoissa säästää toimintatavoitteiden vaarantumatta. Työterveyshuoltosopimus on tehty Attendo Työterveyspalvelut Oy:n kanssa. 3. PALKAT Seurakuntien, niin myös Puolangan seurakunnan, toimintamenojen kehitys riippuu merkittävästi henkilöstömenojen kehityksestä. Kirkossa on toteutettu kirkon työntekijöiden palkkauudistus. Tämän uudistuksen lähtökohtana on, että palkka muodostuu tehtävien vaativuustason mukaisesti ja on kilpailukykyinen yksityissektorin kanssa. Nykyinen Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Uusi sopimuskausi alkaa , jolloin palkkoja korotetaan 20,00 ensimmäisenä vuonna ja 0,4 % toisen vuoden aikana. Vuoden 2014 palkoissa on varauduttu edellä mainittuun korotukseen. Palkat kaikkine henkilösivukuluineen muodostavat suurimman menoerän talousarviosta ollen 62,3 % arvioiduista tuloista (toiminta- ja verotulot yhteensä). Työnantajan Kiel-maksu on 28 % palkkasummasta, mikä säilynee ennallaan myös Kaikki seurakunnan työntekijät kuuluvat Kirkon eläkelain piiriin. Muita henkilösivukuluja ovat työnantajan sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Lisäksi Puolangan seurakunnalla on vapaaehtoinen tapaturma- ja vastuuvakuutus seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Kaikkien näiden maksujen yhteinen osuus on noin 32,4 % palkkakustannuksista. 4. INVESTOINNIT Investointimenon rajaksi on kirkkovaltuusto vahvistanut Seurakunta on saamassa huomattavan testamenttilahjoituksen, jonka käteisvaroista on aikomus toteuttaa jo pidempään suunnitteilla olleita hankintoja.

6 8 Kirkon ulko-ovien lämmöneristyksen parantaminen ja perussaneeraus (Investointi). Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen (Investointi). Kirkkoherranviraston paljeovien poistaminen ja toisen korvaaminen kiinteällä väliseinällä. Liturgisten vaatteiden uusiminen. 5. KÄYTTÖTALOUSOSA Kirkolliset vaalit Käyttötalousosan laskelmissa tuotot ovat merkkisiä ja kulut + merkkisiä (taulukossa ilman etumerkkiä). Toimialakohtaisissa laskelmissa ei ole jaettu sisäisenä kirjauksena hallintokuluja ja kiinteistöjen kustannuksia aiempien vuosien tapaan toimialoille. Vuonna 2014 pidetään seurakuntavaalit. Vaaleista aiheutuvat kustannukset kirjataan tälle kustannuspaikalle. Kirkolliset vaalit Toimintakulut 3 990,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 1 340,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 150,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 1 150,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut 1 500,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE 3 990,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 3 990,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 3 990,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 990,00 0,00 0, Kirkkovaltuusto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakunnan toiminta tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta Hyväksytään vuosittain seuraavan vuoden toiminta- ja talousarvio sekä kahden seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat. Seurataan toimintatavoitteiden toteutumista. Koulutus Luottamushenkilöille järjestetään tarvittavaa, ajankohtaista koulutusta. Kokoukset Kirkkovaltuusto kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa.

7 9 Tarvittaessa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa. Talousarvion perustelut Kirkkovaltuuston jäsenille tilataan Kotimaa-lehti. Kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 20 kokoukselta. Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettu. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaussäännöstön mukaan. Kirkkovaltuusto Toimintakulut 5 338, , ,00 Henkilöstökulut 2 333, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 250, , ,00 Henkilösivukulut 83,00 83,00 83,00 Palvelujen ostot 660,00 660,00 660,00 Vuokrakulut 115,00 115,00 115,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 230, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 230, , ,00 TOIMINTAKATE 5 338, , ,00 VUOSIKATE 5 338, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS 5 338, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 338, , , Kirkkoneuvosto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säädöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakunnan toiminnan kehittäminen ja suunnittelu Henkilöstön, kirkkoneuvoston ja valtuuston yhteistyötä lisätään. Henkilöstöä kutsutaan kuultavaksi kirkkoneuvoston kokouksiin tarvittaessa. Koulutus Kirkkoneuvoston jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua hiippakunnalliseen ja valtakunnalliseen koulutukseen määrärahojen puitteissa. Kokoukset Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa, noin 10 kertaa vuodessa.

8 Talousarvion perustelut Kirkkoherra ja talouspäällikkö valmistelevat ja esittelevät oman alansa asiat kirkkoneuvostolle. 10 Kirkkoneuvoston jäsenille tilataan Kotimaa-lehti. Kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 20 kokoukselta. Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettu. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaussäännöstön mukaan. Kirkkoneuvosto Toimintakulut 5 492, , ,00 Henkilöstökulut 2 412, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 300, , ,00 Henkilösivukulut 112,00 112,00 112,00 Palvelujen ostot 1 760, , ,00 Vuokrakulut 85,00 85,00 85,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 235,00 235,00 235,00 Ostot tilikauden aikana 235,00 235,00 235,00 Annetut avustukset 1 000, , ,00 TOIMINTAKATE 5 492, , ,00 VUOSIKATE 5 492, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS 5 492, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 492, , , Tilintarkastus ja valvonta Toimialan toiminta-ajatus Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan taloussäännön mukaisesti hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Talousarvion perustelut Tilintarkastaja tarkastaa toiminnan, talouden ja hallinnon. Kirkkoneuvoston valitsemat sisäiset tarkastajat suorittavat sisäisen tarkastuksen. Tilintarkastuspalkkiot maksetaan tarkastusyhteisön esittämien laskujen mukaan. Tilintarkastus Toimintakulut 2 905, , ,00 Palvelujen ostot 2 830, , ,00

9 11 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,00 75,00 75,00 Ostot tilikauden aikana 75,00 75,00 75,00 TOIMINTAKATE 2 905, , ,00 VUOSIKATE 2 905, , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS 2 905, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 905, , , Taloushallinto Toimialan toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa kiinteistöpalveluiden työnjohdon, kiinteistöasioista metsä- ja tonttiasiat sekä osan hautausmaahallintoon liittyvistä asioista. Taloustoimisto vastaa myös hautainhoitorahastoon liittyvistä asioista. Talouspäällikkö on palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö. Opastetaan työntekijöitä laskentatoimen käytännön kysymyksissä. Kehitetään sisäistä laskentaa, valvontaa ja raportointia Kirkkohallituksen vaatimien kirjanpito-ohjeiden muutosten toteuttaminen ja informointi Taloushallinto Toimintatuotot -50,00-50,00-50,00 Myyntituotot -50,00-50,00-50,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 547, , ,00 Palvelujen ostot 7 439, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 870,00 870,00 870,00 Ostot tilikauden aikana 870,00 870,00 870,00 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 Satunnaiset tuotot ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00

10 Kirkonkirjojen ylläpito Toimialan toiminta-ajatus Seurakunnan on pidettävä yllä kirkonkirjoja. Nykyisin virallisena väestörekisterinä on valtion maistraatti. Seurakunta huolehtii jäsentensä tietojen ilmoittamisesta maistraattiin. Kirkkoherranvirastossa pidetään kirjaa seurakunnan jäsenten kirkollisista toimituksista, syntyneistä, kastetuista, avioliitoista, muutoista ym. Rekisterien perusteella annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Koko kirkon yhteinen Kirjuri-hanke käynnistyi vuonna Se mahdollistaa tulevaisuudessa laajemman seurakuntien yhteistyön jäsenkirjanpidossa. Seurakunnan vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet digitoitiin. Tämän jälkeen ne ovat nähtävillä tietokoneelta. Näiden tarkastustyötä voidaan joutua jatkamaan vielä myös vuonna Kun digitointi on suoritettu, joitakin vanhoja kirkonkirjoja toimitetaan maakunta-arkistoon säilytettäväksi. Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot -900,00-900,00-900,00 Myyntituotot -100,00-100,00-100,00 Maksutuotot -800,00-800,00-800,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 7 440, , ,00 Palvelujen ostot 5 740, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 350,00 350,00 350,00 Ostot tilikauden aikana 350,00 350,00 350,00 TOIMINTAKATE , , ,00 Toimita-avustukset , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Kirkkoherranviraston tehtävissä on toimistosihteeri Kirkkoherranvirasto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä.

11 13 Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan lehdissä, kotisivuilla ja ilmoitustauluilla. Hoidetaan sisäistä tiedottamista pitämällä yllä ajanvarauskirjaa ja välittämällä puheluita. Kirkkoherranvirastoon kuuluu seurakunnan arkiston hoito. Seurakunnan arkiston järjestämistä jatketaan. Kotisivut pidetään ajan tasalla. Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot , , ,00 Myyntituotot -800,00-800,00-800,00 Maksutuotot -260,00-260,00-260,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 738, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 3 178, , ,00 Vuokrakulut 265,00 265,00 265,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 450,00 450,00 450,00 Ostot tilikauden aikana 450,00 450,00 450,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Kirkkoherranviraston toimistosihteeri huolehtii kirkonkirjojen ylläpidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta Muu hallinto Toimialan toiminta-ajatus Muun yleishallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä kattaa koko henkilöstön näihin tarkoituksiin varatut toimintomenot. Henkilöstöhallinnon palkkakustannukset kirjataan tälle toimialalle. Henkilöstön työilmapiiriä, työmotivaatiota ja työssäjaksamista tuetaan yhteisillä työkokouksilla, virkistyspäivillä ja retkillä. Seurakunnalla on viikoittainen vesiliikuntavuoro Mäntykodin allasosastolla Työnohjaukseen on varattu määräraha.

12 14 Työterveyshuollon kustannukset ja siitä saatavat Kelakorvaukset kirjataan tälle toimialalle. Tähän toimialaan on varattu määräraha henkilöstölle tilattavaan Kotimaa-lehteen. Henkilöstöhallinto Toimintatuotot 800,00 800,00 800,00 Tuet ja avustukset 800,00 800,00 800,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 9 144, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 4 965, , ,00 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 100, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 100, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Seurakunnallinen toiminta Yleinen seurakuntatyö Kustannuspaikan toiminta-ajatus Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1. Luku 2 ) Yleisen seurakuntatyön toiminta-ajatuksena on ihmisten saaminen mukaan seurakunnan toimintaan, vastuun kantamiseen ja kokemaan yhteyttä toinen toisiinsa ja Jumalaan. Seurakunta pyrkii tukemaan perheitä, aviopuolisoita ja yksineläviä. Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon. Sivukylillä pidetään seuroja ja kinkereitä. Vuoden 2014 aikana pidetään pieni rukoushetki sunnuntai-iltaisin ja raamattupiiri tiistai-iltaisin. Kaksi kertaa vuodessa pidetään naisten iltakahvit. Järjestetään Raamattu- ja lähetyspäivät keväällä ja syksyllä yhdessä Kainuun Kansanlähetyksen kanssa. Siionin-virsiseuroja pidetään herättäjäyhdistyksen kanssa.

13 15 Toteutetaan retki vuoden aikana sovittavaan sopivaan kohteeseen tai tapahtumaan. Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon: Ripittäytymiseen, yksityiseen ehtoollisenviettoon ja sielunhoidolliseen keskusteluun. Käyttötalouslaskelma Yleinen seurakuntatyö Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Palvelujen ostot 8 513, , ,00 Vuokrakulut 347,00 347,00 347,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 250, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 250, , ,00 Muut toimintakulut 700,00 700,00 700,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Seurakunnassa on kirkkoherran virka ja seurakuntapastorin osa-aikainen virka Jumalanpalveluselämä Kustannuspaikan toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja hengellistä syvyyttä jumalanpalveluselämään. Kirkon jumalanpalvelusten lisäksi pidetään jumalanpalveluksia sivukylillä. Tavallisten sanajumalanpalvelusten yhteyteen järjestetään kirkkokahveja. Koululaisille pidetään koululaisjumalanpalvelukset keväällä, syksyllä ja joulun aikaan. Uusien liturgisten vaatteiden suunnittelu aloitetaan. Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00

14 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 6 234, , ,00 Palvelujen ostot 840,00 840,00 840,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 000, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Hautaan siunaaminen Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttorin (ja sijaisen), seurakuntamestarin (ja sijaisen) palkkakustannuksista Kustannuspaikan toiminta-ajatus Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa tai haudalla sen mukaan kuin omaiset siitä papin kanssa sopivat. Hautaan siunaaminen on Puolangalla kaikkein tavallisin pyhä toimitus. Niissä tavataan paljon seurakuntalaisia ja muitakin. Toimituskeskustelut hoidetaan huolellisesti ja itse toimitus hienotunteisesti. Hautaan siunaaminen Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 799, , ,00 Palvelujen ostot 450,00 450,00 450,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 400,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 400,00 400,00 400,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00

15 Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin ja kanttorin palkkakustannuksista. Seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkkakustannukset kirjataan 4-pääluokkaan Muut kirkolliset toimitukset Kustannuspaikan toiminta-ajatus Seurakunnan jäsen kohtaa seurakuntansa eri elämäntilanteihin kuuluvissa pyhissä toimituksissa. Niissä evankeliumi tulee keskelle elämää. Ne välittävät Jumalan siunauksen. Näitä ovat: Kaste Avioliittoon vihkiminen Konfirmaatio Kirkkoon liittyminen Kodin siunaaminen Seurakunta toimittaa pyhiä toimituksia pyydettäessä. Muut kirkolliset toimitukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot 9 487, , ,00 Henkilösivukulut 3 027, , ,00 Palvelujen ostot 300,00 300,00 300,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 650,00 650,00 650,00 Ostot tilikauden aikana 650,00 650,00 650,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttorin, seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkkakustannuksista Musiikkityö Kustannuspaikan toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Musiikkityöhön kuuluu kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus seurakunnassa. Kirkkokuoro harjoittelee ja osallistuu jumalanpalveluksiin.

16 18 Jumalanpalveluksissa voi urkumusiikin lisäksi olla soitinryhmiä, laulajia tai lauluryhmiä. Virsikasvatusta annetaan eri-ikäisille ja eri muodoissa kouluissa, virsipiireissä ja seuroissa ym. Kanttori osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan seuroihin, kinkereille, laitosvierailuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin ja juhliin. Rippikouluissa huolehditaan nuorten musiikkiopetuksesta. Kutsutaan mahdollisuuksien mukaan vierailevia musiikin tekijöitä Osallistutaan Kainuun Kirkkomusiikkipiirin toimintaan. Ylläpidetään yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. Käyttötalouslaskelma Musiikkityö Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 1 584, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 5 321, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 000, , ,00 Annetut avustukset 1 000, , ,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Seurakunnassa on alimman asteen tutkintoa edellyttävä kanttorin virka. Sijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioisilla työntekijöillä. Kanttorin virkavapaan aikana nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu yhden viikonlopun verran kuukaudessa vastuuta soitoista ja muustakin musiikkitoiminnasta Varhaiskasvatus Kustannuspaikan toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksen (1-6 v)tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatus haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusvastuuta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella

17 19 Päiväkerhotyö on seurakunnan lapsityötä, jonka tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta. Lapsityö haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusvastuuta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella. Tavoitteena Puolangan seurakunnan lapsityöllä on tavoittaa mahdollisimman laajasti kunnan alueella asuvat alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Kerhoihin kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä. Kerhojen eräänä tavoitteena on myös lasten ja kotien hengellisen elämän tukeminen sekä lapsiystävällisen kirkon ja yhteiskunnan rakentaminen. Päiväkerhossa toteutetaan tavoitteellista varhaiskasvatusta. Päiväkerhonohjaajana toimii lastenohjaaja apunaan nuorisotyönohjaaja. Varhaiskasvatuksen viikkorytmi Ma klo Joukokylän perhekerho (joka toinen viikko) Ti klo vuotiaiden kerho. Osallistuminen perhetuvan toimintaan 2-3 kertaa syys- ja kevätkaudella. Ke klo 8.55 päivänavausvuoro ala-aste.( joka toinen viikko) klo vuotiaiden ryhmä. To klo avoin kerho kunnan päivähoitoväelle. klo vuotiaiden kerho. Pe klo 9.55 Päivänavaus yläaste, lukio. klo Perhekerho. Lastenohjaajan ja nuorisotyönohjaajan työnkuvat ovat monipuoliset. Työhön sisältyy myös erillisiä leiripäiviä päiväkerhon, varhaisnuorisotyön kuin nuorten ja rippikoulun saralta. Lastenohjaaja osallistuu myös maanantaisin ja keskiviikkoisin pidettävään puuhiskerhoon seurakuntakeskuksessa. Perhekirkot sekä erilaiset juhlat ovat myös lastenohjaajan työtä. Vierailut ja työn suunnittelu sekä yhteydet koteihin liittyvät olennaisesti työhön. Yhteistyö myös kunnan perhetyön kanssa kuuluu merkittävästi työhön. Kouluun lähtevien siunaaminen koulutielle koululaisjumalanpalveluksen yhteydessä syksyllä on havaittu toimivaksi ja näin ollen sitä jatketaan ja kehitetään. Kasvatuksen linjaus valtakunnallisesti on Meidän kirkko-kasvamme yhdessä liittyy suurempaan linjaukseen Meidän kirkko -osallisuuden yhteisö Perhekerho on seurakunnan perhetyötä. Siinä kootaan pienten lasten vanhempia lapsineen yhteen.. Perhekerhon tarkoituksena on antaa hyviä eväitä vanhemmuuteen. Kerhossa annetaan tilaa leikille, naurulle, kyselylle, luovuudelle, hiljentymiselle ja hartaudelle. Kyseessä on vertaisryhmä, jonka tukea lapsiperheet tarvitsevat. Perhekerhon tavoitteena on saada seurakunnan toiminta tutuksi nuorille perheille. Perhekerhoa pidetään seurakuntakeskuksessa. Lapsille ja lapsiperheille järjestetään perhekirkkoja. 1-vuotiaille lähetetään seurakunnan tervehdys vakiintuneen tavan mukaan sekä pidetään yhteyttä esikoululaisiin vierailujen muodossa. Alle kouluikäisille järjestetään leiripäivät kesäkuussa. Päiväkerhotyö

18 Toimintatuotot -350,00-350,00-350,00 Korvaukset 0,00 Maksutuotot 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -350,00-350,00-350,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 8 196, , ,00 Palvelujen ostot 3 710, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 740, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 740, , ,00 Annetut avustukset 200,00 200,00 200,00 Muut toimintakulut 120,00 120,00 120,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Kasvatus Kustannuspaikan toiminta-ajatus Kasvatus / 7-14v. Varhaisnuorisotyössäkin toiminnan tarkoitus on tukea nuoren kasvua ja vahvistaa kristityn identiteettiä. Vuoden 2014 tavoitteena Puolangan seurakunnassa edelleen on tehdä seurakunta tutuksi ja turvalliseksi paikaksi kerhotyön kautta. Puuhiskerho järjestetään maanantaisin klo seurakuntatalolla sekä keskiviikkoisin klo Väyrylän koululla käydään 2-3 kertaa lukukaudessa esim. pitämässä aamunavaus ja samalla hengellisten laulujen hetki, mm. virsilaulua pyritään pitämään esillä. Kymppisynttärit järjestetään yhteistyössä Hyrynsalmen seurakunnan kanssa. Päivänavauksia pidetään alakoululla joka toinen keskiviikko ja yläkoulussa ja lukiossa kerran viikossa perjantaisin. Leiripäiviä pidetään kesäkuussa. Varhaisnuorten yöleiri järjestetään kesä-heinäkuussa kunnan nuorisotoimen kanssa.

19 Kesäkerhotoimintaa 1-4 luokkalaisille organisoidaan yhteistyössä kunnan nuorisotyön ja eri järjestöjen kanssa. Koululaisjumalanpalvelukset pidetään jouluna, keväällä ja syksyllä. II luokan retki toteutetaan toukokuussa yhteistyössä koulun kanssa ( kohde avoin ). Isoskoulutus kokoontuu n. kerran kuukaudessa aina toukokuulle asti. Nuorteniltoja pidetään torstaisin klo seurakuntatalolla. 21 Kasvatus Toimintatuotot 950,00 950,00 950,00 Maksutuotot 600,00 600,00 600,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 350,00 350,00 350,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 720, , ,00 Palvelujen ostot 9 621, , ,00 Vuokrakulut 740,00 740,00 740,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 950, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 950, , ,00 Muut toimintakulut 550,00 550,00 550,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Rippikoulu Kustannuspaikan toiminta-ajatus Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Rippikoulussa pyritään siihen, että nuori voisi löytää omaan elämäänsä rakennusaineksia sen kristillisen uskon pohjalta, johon hänet on kastettu. Vuoden 2014 rippikoulu on aloitettu jo edellisen vuoden marraskuussa nuorten ja vanhempien yhteisellä tilaisuudella. Rippikouluikäluokka Puolangan seurakunnassa on 42. Rippikouluryhmiä tulee olemaan tänä vuonna 2. Alustavan suunnitelman mukaan rippikoulua pidetään seuraavasti. Seurakuntaan tutustuminen, joulunajan tapahtuma, Yhteisvastuutapahtuma, sekä erilliset konserttitapahtumat tms aloitus päiväkoulua päiväkoulua

20 YV-keräys I ryhmä leirijakso, konfirmaatio II ryhmä leirijakso, konfirmaatio Rippikouluun otetaan isoskoulutuksen käyneitä nuoria ryhmänohjaajiksi. Rippikoulun aloituksen jälkeen seurakuntaan tutustumisjakso on suoritettava ennen leirijaksoa. Lisäksi nuoren on osallistuttava johonkin joulunajan tapahtumaan (kauneimmat joululaulut, joulukirkko tai jouluaaton hartaus) Rippikouluun tehdään turvallisuussuunnitelma sekä kartoitetaan työntekijämäärä turvallisuusmääräysten mukaisesti. Käyttötalouslaskelma Rippikoulutyö Toimintatuotot , , ,00 Maksutuotot , , ,00 Tuet ja avustukset , , ,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 858, , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut 2 000, , ,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 550, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 550, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Diakoniatyö on yksilöiden, perheiden ja ryhmien henkistä, hengellistä ja aineellista auttamista työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin. : - yksityisten ihmisten ja perheiden hädän lievittäminen ja myötäeläminen ilossa ja surussa. - tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus yhdessäoloon, yhdessä tekemiseen ja virkistäytymiseen ja näin ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

Käsi aurassa, sydän taivaassa!

Käsi aurassa, sydän taivaassa! Käsi aurassa, sydän taivaassa! ROVANIEMEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2011-2015 Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12. 2010 Strategia- ja hallintosääntötyöryhmä Riku Tapio (pj), Antti Jääskeläinen, Raili Kerola,

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2010 Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2008 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2010 Lähtökohta

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT MEIDÄNSEURAKUNTA Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 2 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 1.2. Suomen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16)

TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16) TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16) Kneuv. 04.12.2013 Kvalt. 18.12.2013 2 Toivakan seurakunnan toiminnalliset tavoitteet Vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot