TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA"

Transkriptio

1 TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan seurakunnan tehtävänä on julistaa evankeliumia ja toimittaa sakramentteja. Seurakunta toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Puolangan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa ja osa maailmanlaajuista kristikuntaa. Hengellistä perustehtävää suorittaessaan seurakunta lisäksi huolehtii jäsenkirjanpidosta, hautausmaista ja hautauksista sekä toimintaa tukevista talous-, toimisto- ja kiinteistöpalveluista. Seurakunta seuraa tarkasti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Yleisten tutkimusten mukaan suomalaisten sitoutuminen kirkkoon ja kristilliseen uskoon ohenee. Ainakaan toistaiseksi maassamme yleinen suuntaus ei ole Puolangalla paljon vähentänyt kirkkoon kuulumista. (Kunnan väkimäärästä kuului ev.lut. seurakuntaan vuoden 2012 lopussa 92,7 %). Seurakunnan jäsenmäärää ja resursseja heikentää väestön väheneminen, vanheneminen ja vieraantuminen seurakunnan toiminnasta. 2. SEURAKUNNAN TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Seurakunnan talousarviota laadittaessa on pyritty huomioimaan lähitulevaisuudessa tapahtuvat muutokset niin seurakunnassa kuin kunnassakin. Epävarmuustekijöitä Puolangan talouden kannalta ovat edellisten vuosien tapaan työllisyyden kehittyminen, väestön ikääntyminen ja vähentyminen ja tätä kautta verotulojen kertymän pienentyminen. Kuntakentässä tapahtuvat muutokset saattavat heijastua myös seurakuntien toimintaan. Kaikista em. seikoista huolimatta suunnittelussa on lähdetty siitä, että seurakunta pysyy edelleen itsenäisenä seurakuntana. Naapuriseurakuntien kanssa kehitetään yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyötä lisätään. Hyrynsalmen seurakunnan kanssa yhteinen seurakuntapastorin virka onkin yhteistyön syventämiseen hyvä ponnahduslauta. Toimintatuotoilla rahoitetaan vain vähäinen osa seurakunnan toiminnasta, joten talous perustuu voimakkaasti verotulojen ja tarvittaessa Kirkon keskusrahaston myöntämien avustusten varaan. Koska muun muassa valtio pienensi huomattavasti seurakuntien saamaa yhteisöveron osuutta, seurakunnan verotulot pienenivät viime vuonna. Veroprosentin korotuksella 1,75 % iin pyritään oikaiseman vähennystä. Toimintaa ei ole jouduttu merkittävästi supistamaan, vaan on pystytty melko hyvin toteuttamaan perustehtävä. Seurakuntalaisten vapaaehtoisella osallistumisella on suuri merkitys seurakunnan toimintaan ja talouteen. Yhteisöveron tuotolla rahoitetaan valtiovallan seurakunnille määräämät tehtävät kuten kirkonkirjojen ylläpito, hautauksiin liittyvät yleiskulut, hautausmaiden hoito ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpidon kustannukset. Seurakunnat pyrkivät seurannalla osoittamaan todelliset palveluiden hinnat, kuten esimerkiksi hautauskustannukset. Seurakunnissa seurataan myös sisäisiä tuloja ja menoja kiinteistöjen ja hallinnon osalta kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

2 4 Keskusrahastomaksuja maksetaan entiseen tapaan kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus jakaa avustuksia seurakunnille verotulojen täydennysavustuksina ja harkinnanvaraisina avustuksina. Täydennysavustus on sidoksissa seurakunnan tilinpäätökseen ja harkinnanvaraista avustusta jaetaan pääsääntöisesti erilaisiin projekteihin ja kehityshankkeisiin. Puolangan seurakunta on saanut vuosittain näitä avustuksia kirkkohallituksen laskentaperusteiden ja harkinnan mukaisesti. Tähän talousarvioon ei ole verotulojen täydennysavustusta budjetoitu. Sen sijaan digitointiin sekä Kirkon Palvelukeskuksen maksuihin on budjetoitu Kirkkohallituksen avustusta Puun hintakehitystä seurataan tarkasti. Metsänhoitosuunnitelman mukaan seurakunnan metsissä kestävä puun myyntitulo vuosittain on noin euroa. Hakkuut tapahtuvat pääosin harvennus- ja päätehakkuina. Tarvittavat hoitotyöt metsissä tehdään myös ajallaan. Puolangan seurakunnan vuoden talousarvio ja -suunnitelma ovat edellisien vuosien tapaan tiukkoja. Arvioitu tulos on suunnitelmavuodelle negatiivinen ja tämän tasapainottamiseksi on tehty, ja tullaan tekemään, myös tulevina vuosina toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto on esittänyt monia säästösuunnitelmia tuleville vuosille. Suunnitelmissa pyritään siihen, että huonoihin tulevaisuusnäkymiin varautuminen tapahtuu hallitusti. Suunnitelmissa on esitetty toimintaa, työntekijöitä ja kiinteistöjä koskevat säästötoimenpiteet. Näistä joudutaan kunakin vuonna valitsemaan jotakin. Kiinteistöissä, varsinkin kirkossa, aiotaan pidemmällä tähtäimellä tehdä peruskorjaustoimenpiteitä. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin suunnitelmat toimenpiteistä ja kokonaiskustannuksista aikatauluineen. Toimenpiteet kohdistuvat etupäässä kirkon ja seurakuntasalin eristyksiin. Kirkkovaltuusto linjasi vuoden 2012 joulukuussa, että vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden tulee alijäämältään asettua enintään :oon. Tämä tavoite saavutettiin budjettikierrosten jälkeen. Tulevan vuoden 2014 ennuste on tilikauden tuloksessa ,27 alijäämäinen. Tällä tuotto-kulu rakenteella syömme toisin sanoen taseen pääomaa joka vuosi. 3. SEURAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä laaditaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Näiden laatiminen on voimassa olevan laskentatoimen ja suunnittelukäytännön mukaisesti työaloista vastaavien ja luottamushenkilöiden (päättäjien) yhteinen prosessi. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kaksi näkökulmaa: kokonaistalouden ja toiminnanohjauksen näkökulman. Tavoitteiden asettamisessa toiminnan ohjauksen näkökulmaan tulee seurakunnassa kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Toimintakertomuksessa on sitten helppo vuosittain seurata toimintatavoitteiden toteutumisia ja syitä, mitkä ovat vaikuttaneet siihen, jos tavoitteita ei ole saavutettu. Näin saadaan toimintaan jäntevyyttä ja pystytään miettimään jo etukäteen vuosittaiset painopistealueet ja niihin tarvittavat resurssit. Kirkolliskokous on hyväksynyt kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n kolmannen momentin, jolla ohjeistetaan seurakuntien talouden tasapainottamista talousarvion yhteydessä seuraavasti: Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen mahdollisesti osoittama ali-

3 jäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli-/alijäämä. Kustannukset painottuvat kiinteisiin kustannuksiin, joiden tasapainottaminen vähentyneiden verotulojen mukaisiksi käy hitaasti. Seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomista tuottamattomista kiinteistöistä on luovuttu aiempina vuosina. Kiinteistöjen lämmitys ja palkkakustannukset ovat suurimpia menoeriä. Eristystä parantamalla ja kirkon ajoittaisilla lämmönalennuksilla pyritään säästöihin. Työvuorojen suunnittelulla ja tuurauksien hoitamisella keskenään pyritään myös säästöihin. Myös lähiseurakuntien yhteistyömahdollisuuksia on selvitettävä ja tehostettava mahdollisuuksien mukaan peruspalveluiden kärsimättä. Nyt on avoimen arvokeskustelun aika, mitä palveluita, millä hinnalla, millä tasolla ja millä henkilöstömäärällä seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille. Seurakunnan toiminta jaetaan toimialoihin (kustannuspaikka), joten jokaista toimialaa voidaan tarkastella erikseen. Talousarvion perustelut ja toiminnan tavoitteet esitetään kunkin toimialan yhteydessä. Talous- ja toimintasuunnitelman liitteinä ovat hautaustoimen hinnat sekä seurakuntasalin käyttökorvaukset. Laskentatoimen merkitys toiminnan taloudellisen suunnittelun ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on voimakkaasti kasvanut. Taloussuunnitelman ja talouden seurantajärjestelmien pitää entistä paremmin mahdollistaa toiminnan taloudellisuuden ja tavoitteiden seuranta sekä toimia entistä paremmin seurakunnan johtamisen välineenä. Seurakuntaa tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: 1. Eduskunnan määräämät tehtävät (hautauksesta huolehtiminen, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisista rakennuksista huolehtiminen) 2. Muut yhteiskunnalle arvokkaat tehtävät (jumalanpalvelukset, muu seurakunnallinen toiminta, kirkolliset toimitukset, diakonia, sielunhoito, lapsi- ja nuorisotyö, vanhustyö jne.) 3. Seurakuntatyötä tukevat ja avustavat toiminnot (henkilöstö- ja taloushallinto, ym. toimistotyö, kiinteistöjen ylläpito ja hoito jne.) Laskentatoimen avulla tulee saada oikea ja riittävä kuva seurakunnan taloudesta ja eri työaloille suunnatuista resursseista. Seurakuntalaisella on oikeus saada mahdollisimman selkeällä tavalla tiedot siitä mihin verovaroja käytetään HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään erillisenä muusta seurakuntatyöstä, mutta se on kuitenkin yksi vapaaehtoinen osa seurakunnan tarjoamaa palvelua ja toimintaa. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillään seurakunnan kirjanpidosta. Tilinpäätöksessä sen tulos liitetään seurakunnan taseeseen omana eränään. Hautainhoitosopimusten hinnat on tarkistettu vuoden 2014 alusta ja tulevan vuoden talousarvio on laadittu näiden hintojen pohjalta. Hinnaston mukaan haudanhoitosopimuksia tehdään yhdeksi ja viideksi vuodeksi. Hoitohinnat ovat toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä. Haudalle istutetaan yksi ruusubegonia ja kolme hopealehteä hautasijaa kohden. Hautainhoidon yksityiskohtainen kokonaispalvelu on esitetty hoitohinnaston yhteydessä. Kokonaishoidon sijaan on omaisilla mahdollisuus ottaa vain kukkien kastelu, jolloin kukat tuo omainen itse. Uutena palveluna tarjotaan hautojen syyskanervaa.

4 Hoitohautoja hoitamaan on seurakunta palkannut yhden kausityöntekijän kesäajaksi (kolmeksi - neljäksi kuukaudeksi). Tämä henkilö on onnistuttu palkkaamaan työvoimatoimiston kanssa yhteistyössä, joten hänen palkkaukseen on saatu työllistämistukea. Seurakunnassa on käytössä seurakunnan hautainhoidon ohjelmisto, jonka toimintoja ei siirretty vuonna 2012 Kirkon Palvelukeskuksen piiriin muun taloushallinnon tapaan. Tämä hautainhoidon ohjelma on kuitenkin liitetty seurakunnan muuhun talousjärjestelmään ja palvelee näin laskutusta, tilastointia, kirjanpitoa jne. Kaikkien hoidossa olevien hoitohautojen tiedot on tallennettu ohjelmaan. Suunnitelman mukaan seurakunnan työntekijät hoitavat hautainhoitorahaston tehtäviä. Hautausmaanhoitajat pitävät yllä atktiedostoa. Osa palkkakustannuksista kohdennetaan näin ollen hautainhoitorahaston menoksi. 6 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VISIO Puolangan seurakunnan visio on usko Jumalan huolenpitoon. Jumala pitää huolta maailmasta, ihmisistä, lapsistaan ja erityisesti maan päällä elävästä kirkosta. STRATEGIA Puolangan seurakunnan tehtävänä on toimia niin, että puolankalaiset voivat elää todeksi tämän uskon. Seurakunnan toiminta välittää ihmisille tätä huolenpitoa. Seurakunta kannustaa jäseniään toimimaan niin, että ilosanoma hyvästä Jumalasta ilahduttaisi lähellä ja kaukana eläviä lähimmäisiä. 1. TALOUSARVION SITOVUUSTASO Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimialojen työntekijöiden vastuulla on, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Kirkkovaltuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa sitovaa talousarviota. Arvion alle jäävät poikkeamat toiminnan tavoitteista ovat oikeudellisesti samassa asemassa kuin arvion ylittävät poikkeamat määrärahojen käytössä. Tästä johtuen kirkkovaltuusto ja muut hallintoelimet toiminnan toteuttajina suhtautuvat talousarvion hyväksymisessä samalla tavoin sekä määrärahoihin että toiminnan tavoitteisiin. Toiminta- ja talousarvio on seurakunnan päättäjiä ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Talousarvion toimialakohtainen loppusumma (toimintajäämä) on toimialaa sitova kirkkoneuvostolle saakka. Muilta osin talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Yksittäisten tilien tai tiliryhmien välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei näin ollen tarvitse tuoda kirkkoneuvoston käsiteltäväksi edellyttäen, että määrärahojen käyttö pysyy toimialan loppusumman puitteissa. Käyttökohteeltaan sidottuja määrärahoja ovat henkilöstömenot ja avustukset, joita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden tavoitteiden mukaisiin menoihin. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa oikeuttaa toimialan käyttämään toiselta toimialalta säästyviä varoja päätehtävätason (yleishallinto, yleinen seurakuntatyö, hautatoimi ja kiinteistötoimi) sisällä. Mikäli talousarvioon on tarpeen tehdä muutoksia päätehtävätasolla, niistä päättää kirkkovaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja velvollisuus koskee samalla

5 tavoin sekä määrärahoja että toiminnan tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alittumisen yhteydessä joudutaan arvioimaan myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarvetta. Muutosesitykset talousarvioon on tehtävä välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Kirkkoneuvosto antaa tarkempia määräyksiä talousarvion täytäntöönpanosta HENKILÖSTÖ Puolangan seurakunnalla on kahdeksan virkaa. Viranhaltijoita ovat kirkkoherra, osaaikainen (50%) seurakuntapastori, kanttori, kaksi osa-aikaista diakonia, nuorisotyönohjaaja, toimistosihteeri, talouspäällikkö ja seurakuntamestari. Seurakunnassa on kaksi työsopimussuhteista työntekijää: lastenohjaaja ja osa-aikainen (60,78 %) hautausmaatyöntekijä. Kiinteistötöitä tekevät seurakuntamestari ja haudankaivaja/hautausmaatyöntekijä. Kesäaikana seurakuntaan palkataan kausityöntekijöitä. He työskentelevät hautausmaatyöntekijöinä, leirityöntekijöinä ja kirkonoppaana. Työntekijätilannetta seurataan tarkasti, voidaanko menoissa säästää toimintatavoitteiden vaarantumatta. Työterveyshuoltosopimus on tehty Attendo Työterveyspalvelut Oy:n kanssa. 3. PALKAT Seurakuntien, niin myös Puolangan seurakunnan, toimintamenojen kehitys riippuu merkittävästi henkilöstömenojen kehityksestä. Kirkossa on toteutettu kirkon työntekijöiden palkkauudistus. Tämän uudistuksen lähtökohtana on, että palkka muodostuu tehtävien vaativuustason mukaisesti ja on kilpailukykyinen yksityissektorin kanssa. Nykyinen Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Uusi sopimuskausi alkaa , jolloin palkkoja korotetaan 20,00 ensimmäisenä vuonna ja 0,4 % toisen vuoden aikana. Vuoden 2014 palkoissa on varauduttu edellä mainittuun korotukseen. Palkat kaikkine henkilösivukuluineen muodostavat suurimman menoerän talousarviosta ollen 62,3 % arvioiduista tuloista (toiminta- ja verotulot yhteensä). Työnantajan Kiel-maksu on 28 % palkkasummasta, mikä säilynee ennallaan myös Kaikki seurakunnan työntekijät kuuluvat Kirkon eläkelain piiriin. Muita henkilösivukuluja ovat työnantajan sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Lisäksi Puolangan seurakunnalla on vapaaehtoinen tapaturma- ja vastuuvakuutus seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Kaikkien näiden maksujen yhteinen osuus on noin 32,4 % palkkakustannuksista. 4. INVESTOINNIT Investointimenon rajaksi on kirkkovaltuusto vahvistanut Seurakunta on saamassa huomattavan testamenttilahjoituksen, jonka käteisvaroista on aikomus toteuttaa jo pidempään suunnitteilla olleita hankintoja.

6 8 Kirkon ulko-ovien lämmöneristyksen parantaminen ja perussaneeraus (Investointi). Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen (Investointi). Kirkkoherranviraston paljeovien poistaminen ja toisen korvaaminen kiinteällä väliseinällä. Liturgisten vaatteiden uusiminen. 5. KÄYTTÖTALOUSOSA Kirkolliset vaalit Käyttötalousosan laskelmissa tuotot ovat merkkisiä ja kulut + merkkisiä (taulukossa ilman etumerkkiä). Toimialakohtaisissa laskelmissa ei ole jaettu sisäisenä kirjauksena hallintokuluja ja kiinteistöjen kustannuksia aiempien vuosien tapaan toimialoille. Vuonna 2014 pidetään seurakuntavaalit. Vaaleista aiheutuvat kustannukset kirjataan tälle kustannuspaikalle. Kirkolliset vaalit Toimintakulut 3 990,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 1 340,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 150,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 1 150,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut 1 500,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE 3 990,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 3 990,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 3 990,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 990,00 0,00 0, Kirkkovaltuusto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakunnan toiminta tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta Hyväksytään vuosittain seuraavan vuoden toiminta- ja talousarvio sekä kahden seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat. Seurataan toimintatavoitteiden toteutumista. Koulutus Luottamushenkilöille järjestetään tarvittavaa, ajankohtaista koulutusta. Kokoukset Kirkkovaltuusto kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa.

7 9 Tarvittaessa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa. Talousarvion perustelut Kirkkovaltuuston jäsenille tilataan Kotimaa-lehti. Kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 20 kokoukselta. Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettu. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaussäännöstön mukaan. Kirkkovaltuusto Toimintakulut 5 338, , ,00 Henkilöstökulut 2 333, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 250, , ,00 Henkilösivukulut 83,00 83,00 83,00 Palvelujen ostot 660,00 660,00 660,00 Vuokrakulut 115,00 115,00 115,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 230, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 230, , ,00 TOIMINTAKATE 5 338, , ,00 VUOSIKATE 5 338, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS 5 338, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 338, , , Kirkkoneuvosto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säädöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakunnan toiminnan kehittäminen ja suunnittelu Henkilöstön, kirkkoneuvoston ja valtuuston yhteistyötä lisätään. Henkilöstöä kutsutaan kuultavaksi kirkkoneuvoston kokouksiin tarvittaessa. Koulutus Kirkkoneuvoston jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua hiippakunnalliseen ja valtakunnalliseen koulutukseen määrärahojen puitteissa. Kokoukset Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa, noin 10 kertaa vuodessa.

8 Talousarvion perustelut Kirkkoherra ja talouspäällikkö valmistelevat ja esittelevät oman alansa asiat kirkkoneuvostolle. 10 Kirkkoneuvoston jäsenille tilataan Kotimaa-lehti. Kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 20 kokoukselta. Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettu. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaussäännöstön mukaan. Kirkkoneuvosto Toimintakulut 5 492, , ,00 Henkilöstökulut 2 412, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 300, , ,00 Henkilösivukulut 112,00 112,00 112,00 Palvelujen ostot 1 760, , ,00 Vuokrakulut 85,00 85,00 85,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 235,00 235,00 235,00 Ostot tilikauden aikana 235,00 235,00 235,00 Annetut avustukset 1 000, , ,00 TOIMINTAKATE 5 492, , ,00 VUOSIKATE 5 492, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS 5 492, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 492, , , Tilintarkastus ja valvonta Toimialan toiminta-ajatus Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan taloussäännön mukaisesti hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Talousarvion perustelut Tilintarkastaja tarkastaa toiminnan, talouden ja hallinnon. Kirkkoneuvoston valitsemat sisäiset tarkastajat suorittavat sisäisen tarkastuksen. Tilintarkastuspalkkiot maksetaan tarkastusyhteisön esittämien laskujen mukaan. Tilintarkastus Toimintakulut 2 905, , ,00 Palvelujen ostot 2 830, , ,00

9 11 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,00 75,00 75,00 Ostot tilikauden aikana 75,00 75,00 75,00 TOIMINTAKATE 2 905, , ,00 VUOSIKATE 2 905, , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS 2 905, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 905, , , Taloushallinto Toimialan toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa kiinteistöpalveluiden työnjohdon, kiinteistöasioista metsä- ja tonttiasiat sekä osan hautausmaahallintoon liittyvistä asioista. Taloustoimisto vastaa myös hautainhoitorahastoon liittyvistä asioista. Talouspäällikkö on palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö. Opastetaan työntekijöitä laskentatoimen käytännön kysymyksissä. Kehitetään sisäistä laskentaa, valvontaa ja raportointia Kirkkohallituksen vaatimien kirjanpito-ohjeiden muutosten toteuttaminen ja informointi Taloushallinto Toimintatuotot -50,00-50,00-50,00 Myyntituotot -50,00-50,00-50,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 547, , ,00 Palvelujen ostot 7 439, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 870,00 870,00 870,00 Ostot tilikauden aikana 870,00 870,00 870,00 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 Satunnaiset tuotot ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00

10 Kirkonkirjojen ylläpito Toimialan toiminta-ajatus Seurakunnan on pidettävä yllä kirkonkirjoja. Nykyisin virallisena väestörekisterinä on valtion maistraatti. Seurakunta huolehtii jäsentensä tietojen ilmoittamisesta maistraattiin. Kirkkoherranvirastossa pidetään kirjaa seurakunnan jäsenten kirkollisista toimituksista, syntyneistä, kastetuista, avioliitoista, muutoista ym. Rekisterien perusteella annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Koko kirkon yhteinen Kirjuri-hanke käynnistyi vuonna Se mahdollistaa tulevaisuudessa laajemman seurakuntien yhteistyön jäsenkirjanpidossa. Seurakunnan vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet digitoitiin. Tämän jälkeen ne ovat nähtävillä tietokoneelta. Näiden tarkastustyötä voidaan joutua jatkamaan vielä myös vuonna Kun digitointi on suoritettu, joitakin vanhoja kirkonkirjoja toimitetaan maakunta-arkistoon säilytettäväksi. Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot -900,00-900,00-900,00 Myyntituotot -100,00-100,00-100,00 Maksutuotot -800,00-800,00-800,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 7 440, , ,00 Palvelujen ostot 5 740, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 350,00 350,00 350,00 Ostot tilikauden aikana 350,00 350,00 350,00 TOIMINTAKATE , , ,00 Toimita-avustukset , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Kirkkoherranviraston tehtävissä on toimistosihteeri Kirkkoherranvirasto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä.

11 13 Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan lehdissä, kotisivuilla ja ilmoitustauluilla. Hoidetaan sisäistä tiedottamista pitämällä yllä ajanvarauskirjaa ja välittämällä puheluita. Kirkkoherranvirastoon kuuluu seurakunnan arkiston hoito. Seurakunnan arkiston järjestämistä jatketaan. Kotisivut pidetään ajan tasalla. Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot , , ,00 Myyntituotot -800,00-800,00-800,00 Maksutuotot -260,00-260,00-260,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 738, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 3 178, , ,00 Vuokrakulut 265,00 265,00 265,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 450,00 450,00 450,00 Ostot tilikauden aikana 450,00 450,00 450,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Kirkkoherranviraston toimistosihteeri huolehtii kirkonkirjojen ylläpidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta Muu hallinto Toimialan toiminta-ajatus Muun yleishallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä kattaa koko henkilöstön näihin tarkoituksiin varatut toimintomenot. Henkilöstöhallinnon palkkakustannukset kirjataan tälle toimialalle. Henkilöstön työilmapiiriä, työmotivaatiota ja työssäjaksamista tuetaan yhteisillä työkokouksilla, virkistyspäivillä ja retkillä. Seurakunnalla on viikoittainen vesiliikuntavuoro Mäntykodin allasosastolla Työnohjaukseen on varattu määräraha.

12 14 Työterveyshuollon kustannukset ja siitä saatavat Kelakorvaukset kirjataan tälle toimialalle. Tähän toimialaan on varattu määräraha henkilöstölle tilattavaan Kotimaa-lehteen. Henkilöstöhallinto Toimintatuotot 800,00 800,00 800,00 Tuet ja avustukset 800,00 800,00 800,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 9 144, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 4 965, , ,00 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 100, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 100, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Seurakunnallinen toiminta Yleinen seurakuntatyö Kustannuspaikan toiminta-ajatus Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1. Luku 2 ) Yleisen seurakuntatyön toiminta-ajatuksena on ihmisten saaminen mukaan seurakunnan toimintaan, vastuun kantamiseen ja kokemaan yhteyttä toinen toisiinsa ja Jumalaan. Seurakunta pyrkii tukemaan perheitä, aviopuolisoita ja yksineläviä. Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon. Sivukylillä pidetään seuroja ja kinkereitä. Vuoden 2014 aikana pidetään pieni rukoushetki sunnuntai-iltaisin ja raamattupiiri tiistai-iltaisin. Kaksi kertaa vuodessa pidetään naisten iltakahvit. Järjestetään Raamattu- ja lähetyspäivät keväällä ja syksyllä yhdessä Kainuun Kansanlähetyksen kanssa. Siionin-virsiseuroja pidetään herättäjäyhdistyksen kanssa.

13 15 Toteutetaan retki vuoden aikana sovittavaan sopivaan kohteeseen tai tapahtumaan. Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon: Ripittäytymiseen, yksityiseen ehtoollisenviettoon ja sielunhoidolliseen keskusteluun. Käyttötalouslaskelma Yleinen seurakuntatyö Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Palvelujen ostot 8 513, , ,00 Vuokrakulut 347,00 347,00 347,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 250, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 250, , ,00 Muut toimintakulut 700,00 700,00 700,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Seurakunnassa on kirkkoherran virka ja seurakuntapastorin osa-aikainen virka Jumalanpalveluselämä Kustannuspaikan toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja hengellistä syvyyttä jumalanpalveluselämään. Kirkon jumalanpalvelusten lisäksi pidetään jumalanpalveluksia sivukylillä. Tavallisten sanajumalanpalvelusten yhteyteen järjestetään kirkkokahveja. Koululaisille pidetään koululaisjumalanpalvelukset keväällä, syksyllä ja joulun aikaan. Uusien liturgisten vaatteiden suunnittelu aloitetaan. Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00

14 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 6 234, , ,00 Palvelujen ostot 840,00 840,00 840,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 000, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Hautaan siunaaminen Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttorin (ja sijaisen), seurakuntamestarin (ja sijaisen) palkkakustannuksista Kustannuspaikan toiminta-ajatus Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa tai haudalla sen mukaan kuin omaiset siitä papin kanssa sopivat. Hautaan siunaaminen on Puolangalla kaikkein tavallisin pyhä toimitus. Niissä tavataan paljon seurakuntalaisia ja muitakin. Toimituskeskustelut hoidetaan huolellisesti ja itse toimitus hienotunteisesti. Hautaan siunaaminen Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 799, , ,00 Palvelujen ostot 450,00 450,00 450,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 400,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 400,00 400,00 400,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00

15 Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin ja kanttorin palkkakustannuksista. Seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkkakustannukset kirjataan 4-pääluokkaan Muut kirkolliset toimitukset Kustannuspaikan toiminta-ajatus Seurakunnan jäsen kohtaa seurakuntansa eri elämäntilanteihin kuuluvissa pyhissä toimituksissa. Niissä evankeliumi tulee keskelle elämää. Ne välittävät Jumalan siunauksen. Näitä ovat: Kaste Avioliittoon vihkiminen Konfirmaatio Kirkkoon liittyminen Kodin siunaaminen Seurakunta toimittaa pyhiä toimituksia pyydettäessä. Muut kirkolliset toimitukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot 9 487, , ,00 Henkilösivukulut 3 027, , ,00 Palvelujen ostot 300,00 300,00 300,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 650,00 650,00 650,00 Ostot tilikauden aikana 650,00 650,00 650,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttorin, seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkkakustannuksista Musiikkityö Kustannuspaikan toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Musiikkityöhön kuuluu kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus seurakunnassa. Kirkkokuoro harjoittelee ja osallistuu jumalanpalveluksiin.

16 18 Jumalanpalveluksissa voi urkumusiikin lisäksi olla soitinryhmiä, laulajia tai lauluryhmiä. Virsikasvatusta annetaan eri-ikäisille ja eri muodoissa kouluissa, virsipiireissä ja seuroissa ym. Kanttori osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan seuroihin, kinkereille, laitosvierailuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin ja juhliin. Rippikouluissa huolehditaan nuorten musiikkiopetuksesta. Kutsutaan mahdollisuuksien mukaan vierailevia musiikin tekijöitä Osallistutaan Kainuun Kirkkomusiikkipiirin toimintaan. Ylläpidetään yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. Käyttötalouslaskelma Musiikkityö Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 1 584, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 5 321, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 000, , ,00 Annetut avustukset 1 000, , ,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Seurakunnassa on alimman asteen tutkintoa edellyttävä kanttorin virka. Sijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioisilla työntekijöillä. Kanttorin virkavapaan aikana nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu yhden viikonlopun verran kuukaudessa vastuuta soitoista ja muustakin musiikkitoiminnasta Varhaiskasvatus Kustannuspaikan toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksen (1-6 v)tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatus haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusvastuuta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella

17 19 Päiväkerhotyö on seurakunnan lapsityötä, jonka tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta. Lapsityö haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusvastuuta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella. Tavoitteena Puolangan seurakunnan lapsityöllä on tavoittaa mahdollisimman laajasti kunnan alueella asuvat alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Kerhoihin kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä. Kerhojen eräänä tavoitteena on myös lasten ja kotien hengellisen elämän tukeminen sekä lapsiystävällisen kirkon ja yhteiskunnan rakentaminen. Päiväkerhossa toteutetaan tavoitteellista varhaiskasvatusta. Päiväkerhonohjaajana toimii lastenohjaaja apunaan nuorisotyönohjaaja. Varhaiskasvatuksen viikkorytmi Ma klo Joukokylän perhekerho (joka toinen viikko) Ti klo vuotiaiden kerho. Osallistuminen perhetuvan toimintaan 2-3 kertaa syys- ja kevätkaudella. Ke klo 8.55 päivänavausvuoro ala-aste.( joka toinen viikko) klo vuotiaiden ryhmä. To klo avoin kerho kunnan päivähoitoväelle. klo vuotiaiden kerho. Pe klo 9.55 Päivänavaus yläaste, lukio. klo Perhekerho. Lastenohjaajan ja nuorisotyönohjaajan työnkuvat ovat monipuoliset. Työhön sisältyy myös erillisiä leiripäiviä päiväkerhon, varhaisnuorisotyön kuin nuorten ja rippikoulun saralta. Lastenohjaaja osallistuu myös maanantaisin ja keskiviikkoisin pidettävään puuhiskerhoon seurakuntakeskuksessa. Perhekirkot sekä erilaiset juhlat ovat myös lastenohjaajan työtä. Vierailut ja työn suunnittelu sekä yhteydet koteihin liittyvät olennaisesti työhön. Yhteistyö myös kunnan perhetyön kanssa kuuluu merkittävästi työhön. Kouluun lähtevien siunaaminen koulutielle koululaisjumalanpalveluksen yhteydessä syksyllä on havaittu toimivaksi ja näin ollen sitä jatketaan ja kehitetään. Kasvatuksen linjaus valtakunnallisesti on Meidän kirkko-kasvamme yhdessä liittyy suurempaan linjaukseen Meidän kirkko -osallisuuden yhteisö Perhekerho on seurakunnan perhetyötä. Siinä kootaan pienten lasten vanhempia lapsineen yhteen.. Perhekerhon tarkoituksena on antaa hyviä eväitä vanhemmuuteen. Kerhossa annetaan tilaa leikille, naurulle, kyselylle, luovuudelle, hiljentymiselle ja hartaudelle. Kyseessä on vertaisryhmä, jonka tukea lapsiperheet tarvitsevat. Perhekerhon tavoitteena on saada seurakunnan toiminta tutuksi nuorille perheille. Perhekerhoa pidetään seurakuntakeskuksessa. Lapsille ja lapsiperheille järjestetään perhekirkkoja. 1-vuotiaille lähetetään seurakunnan tervehdys vakiintuneen tavan mukaan sekä pidetään yhteyttä esikoululaisiin vierailujen muodossa. Alle kouluikäisille järjestetään leiripäivät kesäkuussa. Päiväkerhotyö

18 Toimintatuotot -350,00-350,00-350,00 Korvaukset 0,00 Maksutuotot 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -350,00-350,00-350,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 8 196, , ,00 Palvelujen ostot 3 710, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 740, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 740, , ,00 Annetut avustukset 200,00 200,00 200,00 Muut toimintakulut 120,00 120,00 120,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Kasvatus Kustannuspaikan toiminta-ajatus Kasvatus / 7-14v. Varhaisnuorisotyössäkin toiminnan tarkoitus on tukea nuoren kasvua ja vahvistaa kristityn identiteettiä. Vuoden 2014 tavoitteena Puolangan seurakunnassa edelleen on tehdä seurakunta tutuksi ja turvalliseksi paikaksi kerhotyön kautta. Puuhiskerho järjestetään maanantaisin klo seurakuntatalolla sekä keskiviikkoisin klo Väyrylän koululla käydään 2-3 kertaa lukukaudessa esim. pitämässä aamunavaus ja samalla hengellisten laulujen hetki, mm. virsilaulua pyritään pitämään esillä. Kymppisynttärit järjestetään yhteistyössä Hyrynsalmen seurakunnan kanssa. Päivänavauksia pidetään alakoululla joka toinen keskiviikko ja yläkoulussa ja lukiossa kerran viikossa perjantaisin. Leiripäiviä pidetään kesäkuussa. Varhaisnuorten yöleiri järjestetään kesä-heinäkuussa kunnan nuorisotoimen kanssa.

19 Kesäkerhotoimintaa 1-4 luokkalaisille organisoidaan yhteistyössä kunnan nuorisotyön ja eri järjestöjen kanssa. Koululaisjumalanpalvelukset pidetään jouluna, keväällä ja syksyllä. II luokan retki toteutetaan toukokuussa yhteistyössä koulun kanssa ( kohde avoin ). Isoskoulutus kokoontuu n. kerran kuukaudessa aina toukokuulle asti. Nuorteniltoja pidetään torstaisin klo seurakuntatalolla. 21 Kasvatus Toimintatuotot 950,00 950,00 950,00 Maksutuotot 600,00 600,00 600,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 350,00 350,00 350,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 720, , ,00 Palvelujen ostot 9 621, , ,00 Vuokrakulut 740,00 740,00 740,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 950, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 950, , ,00 Muut toimintakulut 550,00 550,00 550,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Rippikoulu Kustannuspaikan toiminta-ajatus Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Rippikoulussa pyritään siihen, että nuori voisi löytää omaan elämäänsä rakennusaineksia sen kristillisen uskon pohjalta, johon hänet on kastettu. Vuoden 2014 rippikoulu on aloitettu jo edellisen vuoden marraskuussa nuorten ja vanhempien yhteisellä tilaisuudella. Rippikouluikäluokka Puolangan seurakunnassa on 42. Rippikouluryhmiä tulee olemaan tänä vuonna 2. Alustavan suunnitelman mukaan rippikoulua pidetään seuraavasti. Seurakuntaan tutustuminen, joulunajan tapahtuma, Yhteisvastuutapahtuma, sekä erilliset konserttitapahtumat tms aloitus päiväkoulua päiväkoulua

20 YV-keräys I ryhmä leirijakso, konfirmaatio II ryhmä leirijakso, konfirmaatio Rippikouluun otetaan isoskoulutuksen käyneitä nuoria ryhmänohjaajiksi. Rippikoulun aloituksen jälkeen seurakuntaan tutustumisjakso on suoritettava ennen leirijaksoa. Lisäksi nuoren on osallistuttava johonkin joulunajan tapahtumaan (kauneimmat joululaulut, joulukirkko tai jouluaaton hartaus) Rippikouluun tehdään turvallisuussuunnitelma sekä kartoitetaan työntekijämäärä turvallisuusmääräysten mukaisesti. Käyttötalouslaskelma Rippikoulutyö Toimintatuotot , , ,00 Maksutuotot , , ,00 Tuet ja avustukset , , ,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 858, , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut 2 000, , ,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 550, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 550, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Diakoniatyö on yksilöiden, perheiden ja ryhmien henkistä, hengellistä ja aineellista auttamista työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin. : - yksityisten ihmisten ja perheiden hädän lievittäminen ja myötäeläminen ilossa ja surussa. - tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus yhdessäoloon, yhdessä tekemiseen ja virkistäytymiseen ja näin ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/ 75 68 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.11.2014 68 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/ 36 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.12.2014 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/ 66 62 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.11.2015 62 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/ 42 39 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 21.11.2016 39 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018 Vaalan seurakunta Talousarvio ja Suunnitelmat 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut... 4 1 Yleishallinto... 5 1011010101 Kirkkovaltuusto... 5 1011010102 Kirkkoneuvosto... 6 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto...

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1. Yleisperustelut

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot