TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA"

Transkriptio

1 TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan seurakunnan tehtävänä on julistaa evankeliumia ja toimittaa sakramentteja. Seurakunta toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Puolangan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa ja osa maailmanlaajuista kristikuntaa. Hengellistä perustehtävää suorittaessaan seurakunta lisäksi huolehtii jäsenkirjanpidosta, hautausmaista ja hautauksista sekä toimintaa tukevista talous-, toimisto- ja kiinteistöpalveluista. Seurakunta seuraa tarkasti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Yleisten tutkimusten mukaan suomalaisten sitoutuminen kirkkoon ja kristilliseen uskoon ohenee. Ainakaan toistaiseksi maassamme yleinen suuntaus ei ole Puolangalla paljon vähentänyt kirkkoon kuulumista. (Kunnan väkimäärästä kuului ev.lut. seurakuntaan vuoden 2012 lopussa 92,7 %). Seurakunnan jäsenmäärää ja resursseja heikentää väestön väheneminen, vanheneminen ja vieraantuminen seurakunnan toiminnasta. 2. SEURAKUNNAN TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Seurakunnan talousarviota laadittaessa on pyritty huomioimaan lähitulevaisuudessa tapahtuvat muutokset niin seurakunnassa kuin kunnassakin. Epävarmuustekijöitä Puolangan talouden kannalta ovat edellisten vuosien tapaan työllisyyden kehittyminen, väestön ikääntyminen ja vähentyminen ja tätä kautta verotulojen kertymän pienentyminen. Kuntakentässä tapahtuvat muutokset saattavat heijastua myös seurakuntien toimintaan. Kaikista em. seikoista huolimatta suunnittelussa on lähdetty siitä, että seurakunta pysyy edelleen itsenäisenä seurakuntana. Naapuriseurakuntien kanssa kehitetään yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyötä lisätään. Hyrynsalmen seurakunnan kanssa yhteinen seurakuntapastorin virka onkin yhteistyön syventämiseen hyvä ponnahduslauta. Toimintatuotoilla rahoitetaan vain vähäinen osa seurakunnan toiminnasta, joten talous perustuu voimakkaasti verotulojen ja tarvittaessa Kirkon keskusrahaston myöntämien avustusten varaan. Koska muun muassa valtio pienensi huomattavasti seurakuntien saamaa yhteisöveron osuutta, seurakunnan verotulot pienenivät viime vuonna. Veroprosentin korotuksella 1,75 % iin pyritään oikaiseman vähennystä. Toimintaa ei ole jouduttu merkittävästi supistamaan, vaan on pystytty melko hyvin toteuttamaan perustehtävä. Seurakuntalaisten vapaaehtoisella osallistumisella on suuri merkitys seurakunnan toimintaan ja talouteen. Yhteisöveron tuotolla rahoitetaan valtiovallan seurakunnille määräämät tehtävät kuten kirkonkirjojen ylläpito, hautauksiin liittyvät yleiskulut, hautausmaiden hoito ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpidon kustannukset. Seurakunnat pyrkivät seurannalla osoittamaan todelliset palveluiden hinnat, kuten esimerkiksi hautauskustannukset. Seurakunnissa seurataan myös sisäisiä tuloja ja menoja kiinteistöjen ja hallinnon osalta kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

2 4 Keskusrahastomaksuja maksetaan entiseen tapaan kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus jakaa avustuksia seurakunnille verotulojen täydennysavustuksina ja harkinnanvaraisina avustuksina. Täydennysavustus on sidoksissa seurakunnan tilinpäätökseen ja harkinnanvaraista avustusta jaetaan pääsääntöisesti erilaisiin projekteihin ja kehityshankkeisiin. Puolangan seurakunta on saanut vuosittain näitä avustuksia kirkkohallituksen laskentaperusteiden ja harkinnan mukaisesti. Tähän talousarvioon ei ole verotulojen täydennysavustusta budjetoitu. Sen sijaan digitointiin sekä Kirkon Palvelukeskuksen maksuihin on budjetoitu Kirkkohallituksen avustusta Puun hintakehitystä seurataan tarkasti. Metsänhoitosuunnitelman mukaan seurakunnan metsissä kestävä puun myyntitulo vuosittain on noin euroa. Hakkuut tapahtuvat pääosin harvennus- ja päätehakkuina. Tarvittavat hoitotyöt metsissä tehdään myös ajallaan. Puolangan seurakunnan vuoden talousarvio ja -suunnitelma ovat edellisien vuosien tapaan tiukkoja. Arvioitu tulos on suunnitelmavuodelle negatiivinen ja tämän tasapainottamiseksi on tehty, ja tullaan tekemään, myös tulevina vuosina toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto on esittänyt monia säästösuunnitelmia tuleville vuosille. Suunnitelmissa pyritään siihen, että huonoihin tulevaisuusnäkymiin varautuminen tapahtuu hallitusti. Suunnitelmissa on esitetty toimintaa, työntekijöitä ja kiinteistöjä koskevat säästötoimenpiteet. Näistä joudutaan kunakin vuonna valitsemaan jotakin. Kiinteistöissä, varsinkin kirkossa, aiotaan pidemmällä tähtäimellä tehdä peruskorjaustoimenpiteitä. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin suunnitelmat toimenpiteistä ja kokonaiskustannuksista aikatauluineen. Toimenpiteet kohdistuvat etupäässä kirkon ja seurakuntasalin eristyksiin. Kirkkovaltuusto linjasi vuoden 2012 joulukuussa, että vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden tulee alijäämältään asettua enintään :oon. Tämä tavoite saavutettiin budjettikierrosten jälkeen. Tulevan vuoden 2014 ennuste on tilikauden tuloksessa ,27 alijäämäinen. Tällä tuotto-kulu rakenteella syömme toisin sanoen taseen pääomaa joka vuosi. 3. SEURAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä laaditaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Näiden laatiminen on voimassa olevan laskentatoimen ja suunnittelukäytännön mukaisesti työaloista vastaavien ja luottamushenkilöiden (päättäjien) yhteinen prosessi. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kaksi näkökulmaa: kokonaistalouden ja toiminnanohjauksen näkökulman. Tavoitteiden asettamisessa toiminnan ohjauksen näkökulmaan tulee seurakunnassa kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Toimintakertomuksessa on sitten helppo vuosittain seurata toimintatavoitteiden toteutumisia ja syitä, mitkä ovat vaikuttaneet siihen, jos tavoitteita ei ole saavutettu. Näin saadaan toimintaan jäntevyyttä ja pystytään miettimään jo etukäteen vuosittaiset painopistealueet ja niihin tarvittavat resurssit. Kirkolliskokous on hyväksynyt kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n kolmannen momentin, jolla ohjeistetaan seurakuntien talouden tasapainottamista talousarvion yhteydessä seuraavasti: Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen mahdollisesti osoittama ali-

3 jäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli-/alijäämä. Kustannukset painottuvat kiinteisiin kustannuksiin, joiden tasapainottaminen vähentyneiden verotulojen mukaisiksi käy hitaasti. Seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomista tuottamattomista kiinteistöistä on luovuttu aiempina vuosina. Kiinteistöjen lämmitys ja palkkakustannukset ovat suurimpia menoeriä. Eristystä parantamalla ja kirkon ajoittaisilla lämmönalennuksilla pyritään säästöihin. Työvuorojen suunnittelulla ja tuurauksien hoitamisella keskenään pyritään myös säästöihin. Myös lähiseurakuntien yhteistyömahdollisuuksia on selvitettävä ja tehostettava mahdollisuuksien mukaan peruspalveluiden kärsimättä. Nyt on avoimen arvokeskustelun aika, mitä palveluita, millä hinnalla, millä tasolla ja millä henkilöstömäärällä seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille. Seurakunnan toiminta jaetaan toimialoihin (kustannuspaikka), joten jokaista toimialaa voidaan tarkastella erikseen. Talousarvion perustelut ja toiminnan tavoitteet esitetään kunkin toimialan yhteydessä. Talous- ja toimintasuunnitelman liitteinä ovat hautaustoimen hinnat sekä seurakuntasalin käyttökorvaukset. Laskentatoimen merkitys toiminnan taloudellisen suunnittelun ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on voimakkaasti kasvanut. Taloussuunnitelman ja talouden seurantajärjestelmien pitää entistä paremmin mahdollistaa toiminnan taloudellisuuden ja tavoitteiden seuranta sekä toimia entistä paremmin seurakunnan johtamisen välineenä. Seurakuntaa tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: 1. Eduskunnan määräämät tehtävät (hautauksesta huolehtiminen, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisista rakennuksista huolehtiminen) 2. Muut yhteiskunnalle arvokkaat tehtävät (jumalanpalvelukset, muu seurakunnallinen toiminta, kirkolliset toimitukset, diakonia, sielunhoito, lapsi- ja nuorisotyö, vanhustyö jne.) 3. Seurakuntatyötä tukevat ja avustavat toiminnot (henkilöstö- ja taloushallinto, ym. toimistotyö, kiinteistöjen ylläpito ja hoito jne.) Laskentatoimen avulla tulee saada oikea ja riittävä kuva seurakunnan taloudesta ja eri työaloille suunnatuista resursseista. Seurakuntalaisella on oikeus saada mahdollisimman selkeällä tavalla tiedot siitä mihin verovaroja käytetään HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään erillisenä muusta seurakuntatyöstä, mutta se on kuitenkin yksi vapaaehtoinen osa seurakunnan tarjoamaa palvelua ja toimintaa. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillään seurakunnan kirjanpidosta. Tilinpäätöksessä sen tulos liitetään seurakunnan taseeseen omana eränään. Hautainhoitosopimusten hinnat on tarkistettu vuoden 2014 alusta ja tulevan vuoden talousarvio on laadittu näiden hintojen pohjalta. Hinnaston mukaan haudanhoitosopimuksia tehdään yhdeksi ja viideksi vuodeksi. Hoitohinnat ovat toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä. Haudalle istutetaan yksi ruusubegonia ja kolme hopealehteä hautasijaa kohden. Hautainhoidon yksityiskohtainen kokonaispalvelu on esitetty hoitohinnaston yhteydessä. Kokonaishoidon sijaan on omaisilla mahdollisuus ottaa vain kukkien kastelu, jolloin kukat tuo omainen itse. Uutena palveluna tarjotaan hautojen syyskanervaa.

4 Hoitohautoja hoitamaan on seurakunta palkannut yhden kausityöntekijän kesäajaksi (kolmeksi - neljäksi kuukaudeksi). Tämä henkilö on onnistuttu palkkaamaan työvoimatoimiston kanssa yhteistyössä, joten hänen palkkaukseen on saatu työllistämistukea. Seurakunnassa on käytössä seurakunnan hautainhoidon ohjelmisto, jonka toimintoja ei siirretty vuonna 2012 Kirkon Palvelukeskuksen piiriin muun taloushallinnon tapaan. Tämä hautainhoidon ohjelma on kuitenkin liitetty seurakunnan muuhun talousjärjestelmään ja palvelee näin laskutusta, tilastointia, kirjanpitoa jne. Kaikkien hoidossa olevien hoitohautojen tiedot on tallennettu ohjelmaan. Suunnitelman mukaan seurakunnan työntekijät hoitavat hautainhoitorahaston tehtäviä. Hautausmaanhoitajat pitävät yllä atktiedostoa. Osa palkkakustannuksista kohdennetaan näin ollen hautainhoitorahaston menoksi. 6 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VISIO Puolangan seurakunnan visio on usko Jumalan huolenpitoon. Jumala pitää huolta maailmasta, ihmisistä, lapsistaan ja erityisesti maan päällä elävästä kirkosta. STRATEGIA Puolangan seurakunnan tehtävänä on toimia niin, että puolankalaiset voivat elää todeksi tämän uskon. Seurakunnan toiminta välittää ihmisille tätä huolenpitoa. Seurakunta kannustaa jäseniään toimimaan niin, että ilosanoma hyvästä Jumalasta ilahduttaisi lähellä ja kaukana eläviä lähimmäisiä. 1. TALOUSARVION SITOVUUSTASO Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimialojen työntekijöiden vastuulla on, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Kirkkovaltuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa sitovaa talousarviota. Arvion alle jäävät poikkeamat toiminnan tavoitteista ovat oikeudellisesti samassa asemassa kuin arvion ylittävät poikkeamat määrärahojen käytössä. Tästä johtuen kirkkovaltuusto ja muut hallintoelimet toiminnan toteuttajina suhtautuvat talousarvion hyväksymisessä samalla tavoin sekä määrärahoihin että toiminnan tavoitteisiin. Toiminta- ja talousarvio on seurakunnan päättäjiä ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Talousarvion toimialakohtainen loppusumma (toimintajäämä) on toimialaa sitova kirkkoneuvostolle saakka. Muilta osin talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Yksittäisten tilien tai tiliryhmien välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei näin ollen tarvitse tuoda kirkkoneuvoston käsiteltäväksi edellyttäen, että määrärahojen käyttö pysyy toimialan loppusumman puitteissa. Käyttökohteeltaan sidottuja määrärahoja ovat henkilöstömenot ja avustukset, joita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden tavoitteiden mukaisiin menoihin. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa oikeuttaa toimialan käyttämään toiselta toimialalta säästyviä varoja päätehtävätason (yleishallinto, yleinen seurakuntatyö, hautatoimi ja kiinteistötoimi) sisällä. Mikäli talousarvioon on tarpeen tehdä muutoksia päätehtävätasolla, niistä päättää kirkkovaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja velvollisuus koskee samalla

5 tavoin sekä määrärahoja että toiminnan tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alittumisen yhteydessä joudutaan arvioimaan myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarvetta. Muutosesitykset talousarvioon on tehtävä välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Kirkkoneuvosto antaa tarkempia määräyksiä talousarvion täytäntöönpanosta HENKILÖSTÖ Puolangan seurakunnalla on kahdeksan virkaa. Viranhaltijoita ovat kirkkoherra, osaaikainen (50%) seurakuntapastori, kanttori, kaksi osa-aikaista diakonia, nuorisotyönohjaaja, toimistosihteeri, talouspäällikkö ja seurakuntamestari. Seurakunnassa on kaksi työsopimussuhteista työntekijää: lastenohjaaja ja osa-aikainen (60,78 %) hautausmaatyöntekijä. Kiinteistötöitä tekevät seurakuntamestari ja haudankaivaja/hautausmaatyöntekijä. Kesäaikana seurakuntaan palkataan kausityöntekijöitä. He työskentelevät hautausmaatyöntekijöinä, leirityöntekijöinä ja kirkonoppaana. Työntekijätilannetta seurataan tarkasti, voidaanko menoissa säästää toimintatavoitteiden vaarantumatta. Työterveyshuoltosopimus on tehty Attendo Työterveyspalvelut Oy:n kanssa. 3. PALKAT Seurakuntien, niin myös Puolangan seurakunnan, toimintamenojen kehitys riippuu merkittävästi henkilöstömenojen kehityksestä. Kirkossa on toteutettu kirkon työntekijöiden palkkauudistus. Tämän uudistuksen lähtökohtana on, että palkka muodostuu tehtävien vaativuustason mukaisesti ja on kilpailukykyinen yksityissektorin kanssa. Nykyinen Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Uusi sopimuskausi alkaa , jolloin palkkoja korotetaan 20,00 ensimmäisenä vuonna ja 0,4 % toisen vuoden aikana. Vuoden 2014 palkoissa on varauduttu edellä mainittuun korotukseen. Palkat kaikkine henkilösivukuluineen muodostavat suurimman menoerän talousarviosta ollen 62,3 % arvioiduista tuloista (toiminta- ja verotulot yhteensä). Työnantajan Kiel-maksu on 28 % palkkasummasta, mikä säilynee ennallaan myös Kaikki seurakunnan työntekijät kuuluvat Kirkon eläkelain piiriin. Muita henkilösivukuluja ovat työnantajan sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Lisäksi Puolangan seurakunnalla on vapaaehtoinen tapaturma- ja vastuuvakuutus seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Kaikkien näiden maksujen yhteinen osuus on noin 32,4 % palkkakustannuksista. 4. INVESTOINNIT Investointimenon rajaksi on kirkkovaltuusto vahvistanut Seurakunta on saamassa huomattavan testamenttilahjoituksen, jonka käteisvaroista on aikomus toteuttaa jo pidempään suunnitteilla olleita hankintoja.

6 8 Kirkon ulko-ovien lämmöneristyksen parantaminen ja perussaneeraus (Investointi). Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen (Investointi). Kirkkoherranviraston paljeovien poistaminen ja toisen korvaaminen kiinteällä väliseinällä. Liturgisten vaatteiden uusiminen. 5. KÄYTTÖTALOUSOSA Kirkolliset vaalit Käyttötalousosan laskelmissa tuotot ovat merkkisiä ja kulut + merkkisiä (taulukossa ilman etumerkkiä). Toimialakohtaisissa laskelmissa ei ole jaettu sisäisenä kirjauksena hallintokuluja ja kiinteistöjen kustannuksia aiempien vuosien tapaan toimialoille. Vuonna 2014 pidetään seurakuntavaalit. Vaaleista aiheutuvat kustannukset kirjataan tälle kustannuspaikalle. Kirkolliset vaalit Toimintakulut 3 990,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 1 340,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 150,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 1 150,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut 1 500,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE 3 990,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 3 990,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 3 990,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 990,00 0,00 0, Kirkkovaltuusto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakunnan toiminta tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta Hyväksytään vuosittain seuraavan vuoden toiminta- ja talousarvio sekä kahden seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat. Seurataan toimintatavoitteiden toteutumista. Koulutus Luottamushenkilöille järjestetään tarvittavaa, ajankohtaista koulutusta. Kokoukset Kirkkovaltuusto kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa.

7 9 Tarvittaessa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa. Talousarvion perustelut Kirkkovaltuuston jäsenille tilataan Kotimaa-lehti. Kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 20 kokoukselta. Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettu. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaussäännöstön mukaan. Kirkkovaltuusto Toimintakulut 5 338, , ,00 Henkilöstökulut 2 333, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 250, , ,00 Henkilösivukulut 83,00 83,00 83,00 Palvelujen ostot 660,00 660,00 660,00 Vuokrakulut 115,00 115,00 115,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 230, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 230, , ,00 TOIMINTAKATE 5 338, , ,00 VUOSIKATE 5 338, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS 5 338, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 338, , , Kirkkoneuvosto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säädöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakunnan toiminnan kehittäminen ja suunnittelu Henkilöstön, kirkkoneuvoston ja valtuuston yhteistyötä lisätään. Henkilöstöä kutsutaan kuultavaksi kirkkoneuvoston kokouksiin tarvittaessa. Koulutus Kirkkoneuvoston jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua hiippakunnalliseen ja valtakunnalliseen koulutukseen määrärahojen puitteissa. Kokoukset Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa, noin 10 kertaa vuodessa.

8 Talousarvion perustelut Kirkkoherra ja talouspäällikkö valmistelevat ja esittelevät oman alansa asiat kirkkoneuvostolle. 10 Kirkkoneuvoston jäsenille tilataan Kotimaa-lehti. Kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 20 kokoukselta. Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettu. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaussäännöstön mukaan. Kirkkoneuvosto Toimintakulut 5 492, , ,00 Henkilöstökulut 2 412, , ,00 Palkat ja palkkiot 2 300, , ,00 Henkilösivukulut 112,00 112,00 112,00 Palvelujen ostot 1 760, , ,00 Vuokrakulut 85,00 85,00 85,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 235,00 235,00 235,00 Ostot tilikauden aikana 235,00 235,00 235,00 Annetut avustukset 1 000, , ,00 TOIMINTAKATE 5 492, , ,00 VUOSIKATE 5 492, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS 5 492, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 492, , , Tilintarkastus ja valvonta Toimialan toiminta-ajatus Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan taloussäännön mukaisesti hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Talousarvion perustelut Tilintarkastaja tarkastaa toiminnan, talouden ja hallinnon. Kirkkoneuvoston valitsemat sisäiset tarkastajat suorittavat sisäisen tarkastuksen. Tilintarkastuspalkkiot maksetaan tarkastusyhteisön esittämien laskujen mukaan. Tilintarkastus Toimintakulut 2 905, , ,00 Palvelujen ostot 2 830, , ,00

9 11 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,00 75,00 75,00 Ostot tilikauden aikana 75,00 75,00 75,00 TOIMINTAKATE 2 905, , ,00 VUOSIKATE 2 905, , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS 2 905, , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 905, , , Taloushallinto Toimialan toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa kiinteistöpalveluiden työnjohdon, kiinteistöasioista metsä- ja tonttiasiat sekä osan hautausmaahallintoon liittyvistä asioista. Taloustoimisto vastaa myös hautainhoitorahastoon liittyvistä asioista. Talouspäällikkö on palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö. Opastetaan työntekijöitä laskentatoimen käytännön kysymyksissä. Kehitetään sisäistä laskentaa, valvontaa ja raportointia Kirkkohallituksen vaatimien kirjanpito-ohjeiden muutosten toteuttaminen ja informointi Taloushallinto Toimintatuotot -50,00-50,00-50,00 Myyntituotot -50,00-50,00-50,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 547, , ,00 Palvelujen ostot 7 439, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 870,00 870,00 870,00 Ostot tilikauden aikana 870,00 870,00 870,00 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 Satunnaiset tuotot ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00

10 Kirkonkirjojen ylläpito Toimialan toiminta-ajatus Seurakunnan on pidettävä yllä kirkonkirjoja. Nykyisin virallisena väestörekisterinä on valtion maistraatti. Seurakunta huolehtii jäsentensä tietojen ilmoittamisesta maistraattiin. Kirkkoherranvirastossa pidetään kirjaa seurakunnan jäsenten kirkollisista toimituksista, syntyneistä, kastetuista, avioliitoista, muutoista ym. Rekisterien perusteella annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Koko kirkon yhteinen Kirjuri-hanke käynnistyi vuonna Se mahdollistaa tulevaisuudessa laajemman seurakuntien yhteistyön jäsenkirjanpidossa. Seurakunnan vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet digitoitiin. Tämän jälkeen ne ovat nähtävillä tietokoneelta. Näiden tarkastustyötä voidaan joutua jatkamaan vielä myös vuonna Kun digitointi on suoritettu, joitakin vanhoja kirkonkirjoja toimitetaan maakunta-arkistoon säilytettäväksi. Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot -900,00-900,00-900,00 Myyntituotot -100,00-100,00-100,00 Maksutuotot -800,00-800,00-800,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 7 440, , ,00 Palvelujen ostot 5 740, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 350,00 350,00 350,00 Ostot tilikauden aikana 350,00 350,00 350,00 TOIMINTAKATE , , ,00 Toimita-avustukset , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Kirkkoherranviraston tehtävissä on toimistosihteeri Kirkkoherranvirasto Toimialan toiminta-ajatus Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä.

11 13 Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan lehdissä, kotisivuilla ja ilmoitustauluilla. Hoidetaan sisäistä tiedottamista pitämällä yllä ajanvarauskirjaa ja välittämällä puheluita. Kirkkoherranvirastoon kuuluu seurakunnan arkiston hoito. Seurakunnan arkiston järjestämistä jatketaan. Kotisivut pidetään ajan tasalla. Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot , , ,00 Myyntituotot -800,00-800,00-800,00 Maksutuotot -260,00-260,00-260,00 Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 738, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 3 178, , ,00 Vuokrakulut 265,00 265,00 265,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 450,00 450,00 450,00 Ostot tilikauden aikana 450,00 450,00 450,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Kirkkoherranviraston toimistosihteeri huolehtii kirkonkirjojen ylläpidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta Muu hallinto Toimialan toiminta-ajatus Muun yleishallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä kattaa koko henkilöstön näihin tarkoituksiin varatut toimintomenot. Henkilöstöhallinnon palkkakustannukset kirjataan tälle toimialalle. Henkilöstön työilmapiiriä, työmotivaatiota ja työssäjaksamista tuetaan yhteisillä työkokouksilla, virkistyspäivillä ja retkillä. Seurakunnalla on viikoittainen vesiliikuntavuoro Mäntykodin allasosastolla Työnohjaukseen on varattu määräraha.

12 14 Työterveyshuollon kustannukset ja siitä saatavat Kelakorvaukset kirjataan tälle toimialalle. Tähän toimialaan on varattu määräraha henkilöstölle tilattavaan Kotimaa-lehteen. Henkilöstöhallinto Toimintatuotot 800,00 800,00 800,00 Tuet ja avustukset 800,00 800,00 800,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 9 144, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 4 965, , ,00 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 100, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 100, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Seurakunnallinen toiminta Yleinen seurakuntatyö Kustannuspaikan toiminta-ajatus Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1. Luku 2 ) Yleisen seurakuntatyön toiminta-ajatuksena on ihmisten saaminen mukaan seurakunnan toimintaan, vastuun kantamiseen ja kokemaan yhteyttä toinen toisiinsa ja Jumalaan. Seurakunta pyrkii tukemaan perheitä, aviopuolisoita ja yksineläviä. Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon. Sivukylillä pidetään seuroja ja kinkereitä. Vuoden 2014 aikana pidetään pieni rukoushetki sunnuntai-iltaisin ja raamattupiiri tiistai-iltaisin. Kaksi kertaa vuodessa pidetään naisten iltakahvit. Järjestetään Raamattu- ja lähetyspäivät keväällä ja syksyllä yhdessä Kainuun Kansanlähetyksen kanssa. Siionin-virsiseuroja pidetään herättäjäyhdistyksen kanssa.

13 15 Toteutetaan retki vuoden aikana sovittavaan sopivaan kohteeseen tai tapahtumaan. Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon: Ripittäytymiseen, yksityiseen ehtoollisenviettoon ja sielunhoidolliseen keskusteluun. Käyttötalouslaskelma Yleinen seurakuntatyö Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Palvelujen ostot 8 513, , ,00 Vuokrakulut 347,00 347,00 347,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 250, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 250, , ,00 Muut toimintakulut 700,00 700,00 700,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Seurakunnassa on kirkkoherran virka ja seurakuntapastorin osa-aikainen virka Jumalanpalveluselämä Kustannuspaikan toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja hengellistä syvyyttä jumalanpalveluselämään. Kirkon jumalanpalvelusten lisäksi pidetään jumalanpalveluksia sivukylillä. Tavallisten sanajumalanpalvelusten yhteyteen järjestetään kirkkokahveja. Koululaisille pidetään koululaisjumalanpalvelukset keväällä, syksyllä ja joulun aikaan. Uusien liturgisten vaatteiden suunnittelu aloitetaan. Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00

14 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 6 234, , ,00 Palvelujen ostot 840,00 840,00 840,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 000, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Hautaan siunaaminen Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttorin (ja sijaisen), seurakuntamestarin (ja sijaisen) palkkakustannuksista Kustannuspaikan toiminta-ajatus Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa tai haudalla sen mukaan kuin omaiset siitä papin kanssa sopivat. Hautaan siunaaminen on Puolangalla kaikkein tavallisin pyhä toimitus. Niissä tavataan paljon seurakuntalaisia ja muitakin. Toimituskeskustelut hoidetaan huolellisesti ja itse toimitus hienotunteisesti. Hautaan siunaaminen Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 799, , ,00 Palvelujen ostot 450,00 450,00 450,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 400,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 400,00 400,00 400,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00

15 Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin ja kanttorin palkkakustannuksista. Seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkkakustannukset kirjataan 4-pääluokkaan Muut kirkolliset toimitukset Kustannuspaikan toiminta-ajatus Seurakunnan jäsen kohtaa seurakuntansa eri elämäntilanteihin kuuluvissa pyhissä toimituksissa. Niissä evankeliumi tulee keskelle elämää. Ne välittävät Jumalan siunauksen. Näitä ovat: Kaste Avioliittoon vihkiminen Konfirmaatio Kirkkoon liittyminen Kodin siunaaminen Seurakunta toimittaa pyhiä toimituksia pyydettäessä. Muut kirkolliset toimitukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot 9 487, , ,00 Henkilösivukulut 3 027, , ,00 Palvelujen ostot 300,00 300,00 300,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 650,00 650,00 650,00 Ostot tilikauden aikana 650,00 650,00 650,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Tälle kustannuspaikalle on kirjattu osa kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttorin, seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkkakustannuksista Musiikkityö Kustannuspaikan toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Musiikkityöhön kuuluu kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus seurakunnassa. Kirkkokuoro harjoittelee ja osallistuu jumalanpalveluksiin.

16 18 Jumalanpalveluksissa voi urkumusiikin lisäksi olla soitinryhmiä, laulajia tai lauluryhmiä. Virsikasvatusta annetaan eri-ikäisille ja eri muodoissa kouluissa, virsipiireissä ja seuroissa ym. Kanttori osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan seuroihin, kinkereille, laitosvierailuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin ja juhliin. Rippikouluissa huolehditaan nuorten musiikkiopetuksesta. Kutsutaan mahdollisuuksien mukaan vierailevia musiikin tekijöitä Osallistutaan Kainuun Kirkkomusiikkipiirin toimintaan. Ylläpidetään yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. Käyttötalouslaskelma Musiikkityö Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 1 584, , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot 5 321, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 000, , ,00 Annetut avustukset 1 000, , ,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,00 Seurakunnassa on alimman asteen tutkintoa edellyttävä kanttorin virka. Sijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioisilla työntekijöillä. Kanttorin virkavapaan aikana nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu yhden viikonlopun verran kuukaudessa vastuuta soitoista ja muustakin musiikkitoiminnasta Varhaiskasvatus Kustannuspaikan toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksen (1-6 v)tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatus haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusvastuuta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella

17 19 Päiväkerhotyö on seurakunnan lapsityötä, jonka tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta. Lapsityö haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusvastuuta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella. Tavoitteena Puolangan seurakunnan lapsityöllä on tavoittaa mahdollisimman laajasti kunnan alueella asuvat alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Kerhoihin kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä. Kerhojen eräänä tavoitteena on myös lasten ja kotien hengellisen elämän tukeminen sekä lapsiystävällisen kirkon ja yhteiskunnan rakentaminen. Päiväkerhossa toteutetaan tavoitteellista varhaiskasvatusta. Päiväkerhonohjaajana toimii lastenohjaaja apunaan nuorisotyönohjaaja. Varhaiskasvatuksen viikkorytmi Ma klo Joukokylän perhekerho (joka toinen viikko) Ti klo vuotiaiden kerho. Osallistuminen perhetuvan toimintaan 2-3 kertaa syys- ja kevätkaudella. Ke klo 8.55 päivänavausvuoro ala-aste.( joka toinen viikko) klo vuotiaiden ryhmä. To klo avoin kerho kunnan päivähoitoväelle. klo vuotiaiden kerho. Pe klo 9.55 Päivänavaus yläaste, lukio. klo Perhekerho. Lastenohjaajan ja nuorisotyönohjaajan työnkuvat ovat monipuoliset. Työhön sisältyy myös erillisiä leiripäiviä päiväkerhon, varhaisnuorisotyön kuin nuorten ja rippikoulun saralta. Lastenohjaaja osallistuu myös maanantaisin ja keskiviikkoisin pidettävään puuhiskerhoon seurakuntakeskuksessa. Perhekirkot sekä erilaiset juhlat ovat myös lastenohjaajan työtä. Vierailut ja työn suunnittelu sekä yhteydet koteihin liittyvät olennaisesti työhön. Yhteistyö myös kunnan perhetyön kanssa kuuluu merkittävästi työhön. Kouluun lähtevien siunaaminen koulutielle koululaisjumalanpalveluksen yhteydessä syksyllä on havaittu toimivaksi ja näin ollen sitä jatketaan ja kehitetään. Kasvatuksen linjaus valtakunnallisesti on Meidän kirkko-kasvamme yhdessä liittyy suurempaan linjaukseen Meidän kirkko -osallisuuden yhteisö Perhekerho on seurakunnan perhetyötä. Siinä kootaan pienten lasten vanhempia lapsineen yhteen.. Perhekerhon tarkoituksena on antaa hyviä eväitä vanhemmuuteen. Kerhossa annetaan tilaa leikille, naurulle, kyselylle, luovuudelle, hiljentymiselle ja hartaudelle. Kyseessä on vertaisryhmä, jonka tukea lapsiperheet tarvitsevat. Perhekerhon tavoitteena on saada seurakunnan toiminta tutuksi nuorille perheille. Perhekerhoa pidetään seurakuntakeskuksessa. Lapsille ja lapsiperheille järjestetään perhekirkkoja. 1-vuotiaille lähetetään seurakunnan tervehdys vakiintuneen tavan mukaan sekä pidetään yhteyttä esikoululaisiin vierailujen muodossa. Alle kouluikäisille järjestetään leiripäivät kesäkuussa. Päiväkerhotyö

18 Toimintatuotot -350,00-350,00-350,00 Korvaukset 0,00 Maksutuotot 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -350,00-350,00-350,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 8 196, , ,00 Palvelujen ostot 3 710, , ,00 Vuokrakulut 190,00 190,00 190,00 Sisäiset vuokrakulut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 740, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 740, , ,00 Annetut avustukset 200,00 200,00 200,00 Muut toimintakulut 120,00 120,00 120,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Kasvatus Kustannuspaikan toiminta-ajatus Kasvatus / 7-14v. Varhaisnuorisotyössäkin toiminnan tarkoitus on tukea nuoren kasvua ja vahvistaa kristityn identiteettiä. Vuoden 2014 tavoitteena Puolangan seurakunnassa edelleen on tehdä seurakunta tutuksi ja turvalliseksi paikaksi kerhotyön kautta. Puuhiskerho järjestetään maanantaisin klo seurakuntatalolla sekä keskiviikkoisin klo Väyrylän koululla käydään 2-3 kertaa lukukaudessa esim. pitämässä aamunavaus ja samalla hengellisten laulujen hetki, mm. virsilaulua pyritään pitämään esillä. Kymppisynttärit järjestetään yhteistyössä Hyrynsalmen seurakunnan kanssa. Päivänavauksia pidetään alakoululla joka toinen keskiviikko ja yläkoulussa ja lukiossa kerran viikossa perjantaisin. Leiripäiviä pidetään kesäkuussa. Varhaisnuorten yöleiri järjestetään kesä-heinäkuussa kunnan nuorisotoimen kanssa.

19 Kesäkerhotoimintaa 1-4 luokkalaisille organisoidaan yhteistyössä kunnan nuorisotyön ja eri järjestöjen kanssa. Koululaisjumalanpalvelukset pidetään jouluna, keväällä ja syksyllä. II luokan retki toteutetaan toukokuussa yhteistyössä koulun kanssa ( kohde avoin ). Isoskoulutus kokoontuu n. kerran kuukaudessa aina toukokuulle asti. Nuorteniltoja pidetään torstaisin klo seurakuntatalolla. 21 Kasvatus Toimintatuotot 950,00 950,00 950,00 Maksutuotot 600,00 600,00 600,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 350,00 350,00 350,00 Tuet ja avustukset Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 5 720, , ,00 Palvelujen ostot 9 621, , ,00 Vuokrakulut 740,00 740,00 740,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 950, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 950, , ,00 Muut toimintakulut 550,00 550,00 550,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Rippikoulu Kustannuspaikan toiminta-ajatus Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Rippikoulussa pyritään siihen, että nuori voisi löytää omaan elämäänsä rakennusaineksia sen kristillisen uskon pohjalta, johon hänet on kastettu. Vuoden 2014 rippikoulu on aloitettu jo edellisen vuoden marraskuussa nuorten ja vanhempien yhteisellä tilaisuudella. Rippikouluikäluokka Puolangan seurakunnassa on 42. Rippikouluryhmiä tulee olemaan tänä vuonna 2. Alustavan suunnitelman mukaan rippikoulua pidetään seuraavasti. Seurakuntaan tutustuminen, joulunajan tapahtuma, Yhteisvastuutapahtuma, sekä erilliset konserttitapahtumat tms aloitus päiväkoulua päiväkoulua

20 YV-keräys I ryhmä leirijakso, konfirmaatio II ryhmä leirijakso, konfirmaatio Rippikouluun otetaan isoskoulutuksen käyneitä nuoria ryhmänohjaajiksi. Rippikoulun aloituksen jälkeen seurakuntaan tutustumisjakso on suoritettava ennen leirijaksoa. Lisäksi nuoren on osallistuttava johonkin joulunajan tapahtumaan (kauneimmat joululaulut, joulukirkko tai jouluaaton hartaus) Rippikouluun tehdään turvallisuussuunnitelma sekä kartoitetaan työntekijämäärä turvallisuusmääräysten mukaisesti. Käyttötalouslaskelma Rippikoulutyö Toimintatuotot , , ,00 Maksutuotot , , ,00 Tuet ja avustukset , , ,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut 3 858, , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Vuokrakulut 2 000, , ,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 550, , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 550, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 VUOSIKATE , , ,00 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Diakoniatyö on yksilöiden, perheiden ja ryhmien henkistä, hengellistä ja aineellista auttamista työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin. : - yksityisten ihmisten ja perheiden hädän lievittäminen ja myötäeläminen ilossa ja surussa. - tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus yhdessäoloon, yhdessä tekemiseen ja virkistäytymiseen ja näin ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Käsittely: Neuvosto 19.2.2014 Tilintarkastaja 26.2.2014 Neuvosto 22.3.2014 Valtuusto 20.5.2014 TASEKIRJA 2013

Käsittely: Neuvosto 19.2.2014 Tilintarkastaja 26.2.2014 Neuvosto 22.3.2014 Valtuusto 20.5.2014 TASEKIRJA 2013 Käsittely: Neuvosto 19.2.2014 Tilintarkastaja 26.2.2014 Neuvosto 22.3.2014 Valtuusto 20.5.2014 TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. Hallinto... 4 1.3. Henkilöstö...

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ Alijäämä kasvaa vuoden 2011 ennustetusta alijäämästä n. 55.000 :sta (TA11 80.000 ) 120.000 :on eli 65.000 (118 %) Myös vuosikate (tulorahoitus) jää negatiiviseksi n. 40.000

Lisätiedot

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018 Vaalan seurakunta Talousarvio ja Suunnitelmat 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut... 4 1 Yleishallinto... 5 1011010101 Kirkkovaltuusto... 5 1011010102 Kirkkoneuvosto... 6 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto...

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1. Yleisperustelut

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 1 RAULAMMIN SEURAKUNNAN LOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - 2 SISÄLTÖ Samassa veneessä Rautalammin seurakunnan tulevaisuusasiakirja 3 Vuoden talousarvion rakenne ja perusteet 5 Talousarvio, toiminta-

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 09.11.2015 1 Aika Maanantaina 09.11.2015 klo 16.00 17.35 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51 Kn. 28.11.2011 142 Kv. 12.12.2011 51 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME Pudasjärven seurakunta elää monen muutoksen keskellä. Näiden muutosten huomioiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Tätä prosessia tukee myös

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.4.2013 kello 18.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot