Keskussairaalainvestointi ja Armilan sairaalan alueen jatkokehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskussairaalainvestointi ja Armilan sairaalan alueen jatkokehittäminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Keskussairaalainvestointi ja Armilan sairaalan alueen jatkokehittäminen 1369/ /2014 KH 23 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh , hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen, puh , tekninen johtaja Jussi Salo, puh , tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen, puh Liitteet Eksoten lausuntopyyntö liitteineen Tilakeskuksen arvio Armilaan kohdistuvasta investointitarpeesta Investointien rahoitus Eksoten näkökulmasta Saimaan tukipalvelut Oy:n selvitys keskussairaalan ja Armilan kuntoutuskeskuksen keittiöiden yhdistämisestä Teknisen toimen selvitys alueen alustavista maankäyttömahdollisuuksista Investointien taloudellisten vaikutusten arviointi konsernitasolla Oheismateriaali Asian edellinen käsittely KH ( 522) liitteineen Eksote pyytää Lappeenrannan kaupungilta lausuntoa keskussairaalaan tehtävästä investoinnista mennessä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan ( 522), että Eksoten tulee selvittää myös vaihtoehto, jossa Armilan sairaalan alueella olevat toiminnot siirrettäisiin Kahilanniemeen. Eksoten hallitus esittää lausuntopyynnössään, että aiempaa sairaalainvestointisuunnitelmaa laajennetaan siten, että Armilan sairaalan toiminnot siirrettäisiin Kahilanniemeen vaiheittain vuosina Toiminnot mahtuvat, jos uudisrakennukseen tehdään yksi lisäkerros kuntoutukselle. Lisäksi ravintokeskus tarvitsee uudet tilat. Eksote on arvioinut säästävänsä investoinnilla vuositasolla 1,6M. Vaikutus kuntalaisten palveluihin Perus- ja erityispalvelujen kokonaisuus Armilan toimintojen siirtäminen keskussairaalan yhteyteen mahdollistaa entistä tehokkaamman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation. Tiiviimpi integraatio mahdollistaa

2 erikoistuneen osaamisen viennin perustason palveluihin asiakkaan lähelle monin eri muodoin. Armilan toimintojen integroiminen keskussairaalaan muodostaa hyvinvointikeskittymän, jossa kuntalaiset saavat keskitetysti hoito- ja hoivapalvelut. Näitä palveluita ovat mm. hoidon tarpeen arviointi, sairaanhoitajien ja lääkäreiden vastaanotot, erikoislääkäreiden vastaanotot ja päivystys. Kaikki diagnostiikkaan tarvittavat tukipalvelut kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut, sijaitsevat lähekkäin. Lääkäreillä ja hoitajilla on jatkossa laaja mahdollisuus keskinäiseen konsultointiin. Mahdollisuus järjestää palvelujen tuotanto joustavasti Palveluita voidaan uudelleen organisoida aiempaa selkeämmin asiakkaiden palvelukokonaisuuksien ja tarpeiden mukaisesti. Tämä näkyy kuntalaisille palveluiden sujuvoitumisena ja hoitoonohjauksen tehostumisena. Asiakkaat voidaan ohjata paremmin suoraan sille ammattihenkilölle, joka pystyy hoitamaan asian loppuun asti. Järjestelmällinen asiakasohjaus on mahdollista esim. pienille asiakasryhmille, joilla on erityinen tarve. Pienten tarvitsijaryhmien palveluita pystytään organisoimaan paremmin osana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuutta. Perusterveydenhuollon lääkärin vastaanoton yhteydessä on myös paremmat mahdollisuudet saada tarvittaessa tietyt erikoislääkärin konsultaatiot. Palveluiden laadun ja potilasturvallisuuden paraneminen Perus ja erikoistason lääkäreiden ja myös lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan konsultaatiomahdollisuuksien paraneminen mahdollistaa ammattihenkilöiden osaamisen kasvamisen, mikä näkyy paitsi hoidonlaadun myös potilasturvallisuuden paranemisena. Avovastaanotto toiminnan haavoittuvuus vähenee integraation myötä, jolloin esim. työntekijöiden poissaolojen korvaaminen helpottuu ja rekrytointimahdollisuuden paranevat. Palveluiden saavutettavuus ja yhdenvertaisuus Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalaan ei vaikuta palveluiden saavutettavuuteen. Armila ja keskussairaala sijaitsevat jo nyt suhteellisen lähekkäin toisiaan ja toimintojen siirto Armilasta keskussairaalan alueelle ei vaikuta matkojen pitenemiseen. Keskussairaalan parkkihalli mahdollistaa sujuvan paikotuksen. Lisäksi liikennejärjestelyjä ja liittymiä ollaan uudistamassa päivystysinvestoinnin yhteydessä. Joukkoliikenne yhteydet

3 keskussairaalaan ovat hyvät ja joukkoliikenteen vuoroja pystytään uudelleen järjestelemään palvelukeskittymän tarpeita vastaavaksi. Taloudelliset vaikutukset Seuraavassa on esitetty hankkeen taloudelliset vaikutukset eri osapuolten näkökulmasta ja konsernitasolla. Kaupungin näkökulma vuokranantajana (tilakeskus) Tilakeskuksen tulisi vuoden 2014 hintatasossa investoida Armilan sairaalaan 18,8 M vuosina Tarkempi erittely on liitteenä. Samaan aikaan vuokratuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 26,3 M. Kun arvioidut hoitokulut ja korkokulut (10,7 M ) huomioidaan, voidaan todeta, että Armilan sairaalan kassavirta on 2025 mennessä indeksit huomioiden 4,5 M negatiivinen. Hanke alkaa tämän jälkeen kääntyä positiiviseksi ja vuokranantajan näkökulmasta hanke on kannattava vuoteen 2030 mennessä. Jos rakennuksesta luovutaan, aiheuttaa se tuloslaskelmaan 6,6M alaskirjauksen. Tämä kirjautuu joko yhtenä vuonna kerralla tai, jos poistosuunnitelmaa muutetaan, tasaisesti vuosina Investointien vertailussa on valittu jälkimmäinen laskentatapa. Kaupunki ei ole kohdistanut lainojaan yksittäisille rakennuksille. Laskennallisesti Armilan sairaalassa on lainaa tasearvojen kautta laskettuna 2,4 M vuonna Tämä saadaan katettua tontin myynnistä saatavilla tuotoilla, joiden jäljempänä on arvioitu olevan 3,5M. Tilakeskus on yhdessä Eksoten toimitiloista vastaavien viranhaltijoiden kanssa arvioinut, että Armilaan pitää joka tapauksessa investoida noin miljoona euroa, vaikka toiminnasta luovuttaisiin vuonna Armila on nykyisillä vuokrasopimusehdoilla kaupungille vuokranantajan roolissa kannattava kohde. Hankkeen edullisuusvertailu edellyttää tarkastelua konsernitasolla. Eksoten toimitilakulut pienenevät, jos tilasta luovutaan, mikä tarkoittaa säästöjä kaupungin sotekuluissa. Konsernitason kannattavuustarkasteluun palataan jäljempänä. Eksote Alustavan selvityksen perusteella uudisrakennukseen tulee lisätä yksi vuodeosastokerros kuntoutuksen käyttöön. Lisäksi keskussairaalaan ja Armilan yhdistyvä ravintokeskus tarvitsee uudet tilat. Muu Armilan toiminta voidaan sijoittaa pääosin keskussairaalan peruskorjattaviin tiloihin. Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää

4 kannattavalta sekä alueen kokonaisinvestointien että käyttökustannusten näkökulmasta. Armilan siirto aiheuttaa Eksotelle noin 8,5 M :n suuruisen lisäinvestointitarpeen. Kaikkiaan Eksoten rakennusinvestoinnit ovat noin 93 M vuoteen 2025 mennessä. Toiminnan yhdistämisen seurauksena käyttökustannukset laskevat noin 1,6 M /vuosi sen jälkeen kun investoinnit on tehty ja toiminnat ovat yhdistyneet. Lainaa joudutaan ottamaan vuosina noin 9 M enemmän kuin ilman Armilan toimintojen siirtoa. Käyttökustannusten laskiessa vaihtoehto on kuitenkin kokonaisuudessaan kannattavampi. Saimaan tukipalvelut Oy Saimaan tukipalvelut Oy:n käytössä on tällä hetkellä valmistuskeittiö sekä keskussairaalassa että Armilassa. Satu Oy on selvittänyt kolmea jatkovaihtoehtoa tuleviin tarpeisiinsa. 1. Yhdistetty keskussairaalan ja Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö, jossa Armilan kuntoutuskeskuksen toiminta lakkaa kokonaan, jolloin ruoanvalmistus ja henkilöstöruokailu keskitetään keskussairaalaan rakennettavaan uuteen keittiöön ja ruokasaliin. 2. Armilan kuntoutuskeskuksen toiminta jatkuu, mutta ruoanvalmistus keskitetään keskussairaalan yhteyteen rakennettavaan uuteen keittiöön, jolloin potilasruoka toimitetaan Armilan osastoille ja Armilan henkilöstöravintola saneerataan. 3. Keskussairaalan keittiö ja ruokasali sekä Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö ja ruokasali peruskorjataan. Saimaan Tukipalvelut Oy pitää taloudellisimpana ja toiminnallisesti parhaimpana vaihtoehtona mallia, jossa keskussairaalan ja Armilan keittiötoiminnat yhdistetään ja niille rakennetaan kokonaan uusi keittiö keskussairaalan yhteyteen. VA 1 yhdistetyn keittiön rakennusinvestointi tulee edullisimmaksi ja vuotuiset käyttökustannukset pienemmiksi kuin VA 2 ja VA 3. Myös nykytilanteeseen verrattuna tukipalveluiden toimintakuluissa säästettäisiin n euroa vuodessa. Tämä säästö näkyy Eksoten taloudessa, ei Satu Oy:n. Ruoanvalmistuksen kulut tulevat nousemaan n nykyiseen tilanteeseen verrattuna ruoanjakelujärjestelmän muutoksesta johtuen. Keskitetyn ruoanjakelun kustannus on n. 1,5 kertainen hajautettuun (nykyinen järjestelmä) verrattuna. Eksote kuitenkin säästää järjestelyllä, koska se vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa potilastyöhön. Saimaan tukipalveluiden laatima selvitys investointivaihtoehtojen

5 vaikutuksista on liitteenä. Alueen maankäyttö vuoden 2022 jälkeen Tekninen toimi on pyynnöstä valmistellut Armilan sairaalan tontille uutta mahdollista maankäyttöratkaisua. Alueelle on hahmoteltu kerrostaloasumista siten, että kokonaisrakennusoikeus olisi noin krs-m2. Alueen pinta-ala on noin 3,3 ha. Jatkotyön osalta esitetään, että tällaiselle lähellä keskustaa olevalle kompaktille alueelle järjestettäisiin kaavaideakilpailu, minkä jälkeen tontinluovutus- ja asemakaavakilpailulla luovutettaisiin tontteja rakentajille. Alustavasti on arvioitu, että tarjouskilpailun myötä voitaisiin nettohyötynä saada alueesta, ottaen huomioon purkukustannukset, n. 3,5 M tulot vuoden 2022 tasossa. Kokonaistulo toteutuisi noin viiden vuoden aikana. Liitteenä olevassa selvityksessä on maankäyttötarkasteluna otettu huomioon myös mahdollinen keskuspaloaseman siirto ja tontin uusiokäyttö. Tästä saatavat tontin myyntitulot toimisivat uuden paloaseman osainvestointina. Edelleen liitteessä on esitetty yksityisen rukoushuonetontin uusiokäyttö, josta on tehty kaavahakemus. Konserninäkökulma Lappeenrannan kaupungin konsernitilinpäätökseen kirjautuu Eksoten taloudesta 53,6%. Kun vaihtoehtoja tarkastellaan investointien kannalta, Armilan säilyttäminen tarkoittaisi kaupunkikonsernin näkökulmasta 64,2M (keskussairaalan 84,8M :sta 53,6% ja Armilan 18,8M :sta 100%) investointia vuosina Toimintojen siirtäminen Kahilanniemeen tarkoittaisi puolestaan 51,0M investointia (keskussairaalan 93,2M :sta 53,6% ja Armilan 1,0M :sta 100%). Tilakeskukselle Armilan vuokraaminen tuottaisi 30 vuoden elinkaaren aikana 16,4M positiivista kassavirtaa. Kassavirta syntyisi vuosina ja kääntyisi ensimmäisen kerran positiiviseksi vuonna Eksote on arvioinut vuodesta 2025 lähtien säästävänsä 1,6M vuodessa, josta kaupungin hyödyksi konsernitasolla muodostuisi yhteensä 17,2M (53,6% 1,6M :sta 20 vuodessa). Saimaan tukipalveluiden taloudessa aiheutuvia muutoksia on tässä hankala arvioida, koska riippuu tulevista sopimusneuvotteluista, kohdentuuko investoinneista saatava taloudellinen hyöty lopulta

6 Eksotelle vai Saimaan tukipalvelut Oy:lle. Konsernitalouden näkökulmasta Satu Oy:n saama hyöty vaikuttaa kaupungin konsernitalouteen hieman enemmän kuin Eksotelle kohdistuva hyöty. Ero ei kuitenkaan ole merkittävä. Käytännössä voidaan todeta, että hankkeet ovat konsernille taloudellisesti 30 vuoden elinkaarella hyvin lähellä toisiaan, mutta toimintojen siirtäminen säästää hyvin etupainotteisesti suhteessa Armilan peruskorjaamiseen. Edellä kuvattu vertailu on hyvin raaka yksinkertaistus asiasta. Hankkeista on tehty myös investointivertailu, jossa laskentaperusteet on pyritty yhdenmukaistamaan ja katsomaan asiaa vain investointihankkeen näkökulmasta. Tulokset ovat samansuuntaiset. Hankkeiden diskontatut kassavirrat ovat vuonna ,7M toimintojen siirtovaihtoehdon eduksi. Vuonna ,4M Armilan peruskorjauksen eduksi ja elinkaaren lopussa (2044) 4,1M Armilan peruskorjauksen eduksi. Laskelmat eivät huomioi kaupungin saamia kiinteistöverotuottoja tai Eksoten säästöjen aiheuttamaa hyötyä kaupungin konsernitaloudelle. Tarkemmat laskelmat ovat liitteenä. Päätösesityksen perustelut Hanke ei vaikutusarvioiden mukaan heikennä kuntalaisten saamia sote-palveluita. Taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on syytä huomioida nimenomaan konserninäkökulma, jota uusi kuntalakikin tulee painottamaan. Talousvaikutuksia arvioitaessa laskelmat on tehty erittäin varovaisin periaattein ja 30 vuoden elinkaarella hankkeet ovat suurin piirtein yhtä kannattavia. Jos hankkeiden vertailussa huomioidaan konsernille syntyvät säästöt Eksoten ja Satu Oy:n tuottavuuden parantumisen kannalta, on toimintojen siirtäminen Kahilanniemeen konsernitasolla kannattavampi vaihtoehto. Maa-alueesta saatavat myyntituotot ovat yksi riski taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa. Tuotot on kuitenkin arvioitu varovaisesti siten, että alueen täyttyminen kestäisi vuoteen On harvinaista, että esitetyn suuruinen alue aivan keskustan läheisyydestä vapautuu kehitettäväksi. Tämän vuoksi alueen jatkokäyttöä tulee miettiä aivan omana valmistelunaan erikseen. Asuinkäyttö ja arvioidun neliöt ovat olleet vain tukena alueen tontinmyyntituottoja arvioitaessa. Toinen merkittävä riski on sairaalahankkeen kustannusarvioiden pitävyys. Armilan rakennuksia aiotaan kuitenkin korjata siten, että ne ovat käytössä vuoden 2021 loppuun. Jos kustannukset urakkakilpailutusten jälkeen muuttuvat merkittävästi, voidaan asia ottaa tarvittaessa myös uuteen tarkasteluun.

7 Uusi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislaki on tulossa voimaan keväällä Hallituksen esityksessä maahan muodostetaan viisi sotealuetta, joiden tekemien järjestämispäätösten mukaisesti Eksote saa rahoituksensa jatkossa. Uusi rahoitusmalli tulee hyvin todennäköisesti johtamaan siihen, että vuokrasopimukset kuntien ja tuotantokuntayhtymien välillä määritellään yhtenäisin periaattein, koska sotealueen budjetti riippuu koko alueella tarpeelliseksi katsottavista nettokustannuksista. Lappeenrannan kaupungin mahdollisuus vaikuttaa siltä vuokrattaviin tiloihin ja vuokrien suuruuteen kapenee uudistuksen myötä. Tämän vuoksi vuokratuottojen taso tulee olemaan pitkällä aikavälillä epävarmempaa kuin lähitulevaisuudessa. Edellä mainitut seikat puoltavat sitä, että kaupungin kannattaa siirtää Armilan toiminnot Kahilanniemeen ja ottaa alue jatkojalostuskäyttöön. (ON) Kj Kaupunginhallitus päättää suhtautua myönteisesti Eksoten hallituksen suunnitelmiin sairaalainvestoinnista sillä edellytyksellä, että hankkeen kustannusarvioihin ei tule merkittäviä muutoksia. Kaupunginhallitus antaa ohjeena Eksotelle ja Saimaan tukipalvelut Oy:lle, että investointihankkeille täytyy asettaa selkeät ja mitattavat tuottavuustavoitteet, jotka tähtäävät vielä merkittävästi parempaan tuottavuuden kasvuun kuin esitetyissä laskelmissa perustellun varovaisesti tehdyt arviot. Kaupunginhallitus antaa tekniselle toimelle tehtäväksi Armilan alueen maankäytöllisen kehittämisen järjestämällä alueella ideakilpailu ja edelleen sen pohjalta asemakaava- ja tontinluovutuskilpailu. Kh Asia jätettiin pöydälle.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Tiivistelmä Eksote on yhdessä kuntien kanssa linjannut taloussuunnitelman

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Valtuusto 13.12.2012, LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma 04.10.2012 / päivitetty 5.11.2012/päivitetty 19.11.2012/ päivitetty 29.11.2012

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Salo on kehittyvä viherkaupunki, jossa eri-ikäisten ihmisten on hyvä elää : n Sami

Lisätiedot

5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy yrityskauppapäätös

5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy yrityskauppapäätös Päätös 1 (11) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen lieventämiseksi 2 Hakija 2. Terveystalo Healthcare Oy 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Terveystalo

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan

Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan Taloustoimikunta TOIMITILAT JA TALOUDEN HALLINTA 1. Kaupungin taloustilanne Vuoden 2013 tulos oli arvioitua parempi. Käyttöön otetut poikkeukselliset toimenpiteet vaikuttivat sekä henkilöstön että päättäjien

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE 1 VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE Toiminnallinen suunnitelma tilatarvesuunnittelun pohjaksi 24.4.2015 2 Tiivistelmä Varsinais-Suomen psykiatrian tila- ja organisaatiorakennetta

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2013 138

TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2013 138 TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2013 138 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 YLEISPERUSTELUT... 2 1 Organisaatio... 2 2

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot