AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2 2 Valtuusto 2 3 Kaupunginhallitus 2 4 Lautakunnat ja niiden tehtävät 4 3 LUKU VIRASTO-ORGANISAATIO JA TOIMIALAT 8 5 Hallintotoimi 8 6 Perusturvatoimi 8 7 Sivistystoimi 9 8 Tekninen toimi 9 4 LUKU HENKILÖSTÖN RATKAISUVALTA JA VASTUU 10 9 Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Henkilöstön yleinen ratkaisuvalta ja vastuu Henkilöstön erityinen ratkaisuvalta ja vastuu 11 5 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Määräysten soveltaminen Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Henkilöstövalinnat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Sivutoimilupa Kirjallinen varoitus Virantoimituksesta pidättäminen Palvelusuhteen päättäminen ja lomauttaminen Viran tai työtehtävän haettavaksi ilmoittaminen Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstön tehtäväkuvaukset 15 6 LUKU KOKOUSMENETTELY Määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit 18

3 38 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 19 7 LUKU KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 22 8 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus Tarkastussääntö Voimaantulo 24

4 Hallintosääntö 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Akaan kaupungin organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: valtuuston työjärjestys taksasääntö hankintasääntö tarkastussääntö luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Hallintosäännöllä kumotaan Akaan kaupunginvaltuuston hyväksymä, viimeksi muuttama, hallintosääntö.

5 Hallintosääntö 2 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat valtuusto, kaupunginhallitus ja henkilöstöjaosto sekä lautakunnat ja niiden jaostot. 2 Valtuusto Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Sen toimintaa ohjaa valtuuston työjärjestys. 3 Kaupunginhallitus Kuntalain mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo hallintopalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista hallintopalveluiden tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Kaupunginhallitukselle asiat esittelee kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee seitsemän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet ja määrää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä. Henkilöstöjaostolle asiat esittelee henkilöstöjohtaja Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen toimivallasta ja tehtävistä säädetään kuntalaissa sekä erityislainsäädännössä. Kaupunginhallituksen tehtävänä on 1. huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta 2. johtaa ja valvoa kaupungin taloutta 3. valvoa ja ohjata kaupungin organisaatiota 4. ohjata kaupungin tiedotustoimintaa 5. vastata kaupungin maankäyttöpolitiikasta 6. vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta 7. vastata kaupungin suhdetoiminnasta sekä kuntien välisestä ja muusta yhteistoiminnasta 8. päättää kaupungin henkilöstön lomauttamisen perusteista

6 Hallintosääntö 3 Lisäksi, mikäli valtuusto ei ole toisin määrännyt, kaupunginhallitukselle kuuluvat ja se ratkaisee seuraavat asiat: 1. kiinteän omaisuuden ostaminen, myyminen, vaihtaminen, vuokraaminen ja lunastaminen 2. kaavoitusohjelma ja asemakaavaehdotusten laatiminen 3. maankäyttösopimusten hyväksyminen, kun ei vaikuta kunnan kehitykseen merkittävästi (MRL 91b ) 4. asemakaavan muutoksen hyväksyminen silloin, kun muutosta ei ole pidettävä olennaisena (MRL 52 ) 5. asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi 6. joukkoliikennettä koskevat asiat 7. kaupungin omaisuuden vakuuttamista koskevat periaatteet 8. kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien ohjeiden ja menettelytapojen hyväksyminen sekä valvominen, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti 9. sovinnon tai akordin tekeminen 10. vahingonkorvauksesta päättäminen tapauksissa, joissa kaupunki on vahingonkorvausvelvollinen ja korvaussumma on yhteensä todennäköisesti yli 5000 e 11. selityksen, vastineen tai lausunnon antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätöksen lopputulokseen 12. paino- tai laskuvirheen tai muun vähäisen virheen korjaaminen valtuuston asiakirjoihin 13. talousarvioon varatun lainan ottaminen, uudistaminen taikka maksuajan pidentäminen 14. kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet 15. pankkitilien käyttöoikeuksien hyväksyminen 16. kaupunginjohtajaa koskevat henkilöstöhallinnolliset asiat 17. asuntolainsäädännön mukaan kaupungille kuuluvat tehtävät 18. ehdokkaiden nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi silloin, kun kaupungilla on siihen oikeus 19. kaupungin elinkeinopolitiikan yleiset periaatteet 20. kaupungin hankinnat hankintasäännön mukaisesti 21. päättää kaupungin maksujen ja korvausten perimättä jättämisestä yksittäistapauksissa 22. talous- ja velkaneuvontaan liittyvät tehtävät 23. asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen liittyvät tehtävät 24. informaatioteknologiaan liittyvät tehtävät 25. vastata valmiussuunnittelusta, väestönsuojelusta ja poikkeusolojen järjestelyistä Kaupunginhallitus voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa lautakunnille tai kaupungin viranhaltijoille ellei laista tai sen nojalla annetusta säädöksestä muuta johdu. Kaupunginhallitus voi siirtää sille erityislakien nojalla määrättyä ratkaisuvaltaansa lautakunnille ja kaupungin viranhaltijoille ellei laista tai sen nojalla annetusta säädöksestä muuta johdu. Kaupunginhallitus voi asettaa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävistä ja toimivallasta.

7 Hallintosääntö 4 Maaseutuhallinnon järjestämisestä vastaa Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Lempäälä ja yhteistyökuntina Akaa, Pirkkala, Urjala, Vesilahti, Nokia, Valkeakoski ja Ylöjärvi Henkilöstöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen. Henkilöstöjaoston tehtäviä ovat: 1. vastata henkilöstöä koskevasta strategisesta suunnittelusta 2. myöntää luvat vapaaksi tulleiden virka- ja työtehtävien haettavaksi julistamisille 3. päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta 4. päättää henkilöstön palkkauksen yleisperusteista ja tehtäväkohtaisista palkoista 5. käydä paikallisneuvottelut tai antaa ohjeet tai määräykset niiden käymiseksi 6. käydä paikalliset virka- ja työehtosopimusneuvottelut ja hyväksyä syntyneet paikalliset sopimukset 7. vastata kaupungin yhteistoimintamenettelystä 8. vastata työhyvinvoinnista ja henkilöstöeduista 9. määritellä johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat sekä työnantajaa edustavat viranhaltijat 10. päättää harkinnanvaraisesta palkkauksesta 11. vastata kaupungin työllistämisasioiden hoidosta 12. hyväksyä henkilöstöä koskevat suositussopimukset ja toimintaohjeet 13. päättää oppisopimuskoulutukseen ottamisesta ja ehdoista. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa kaupungin viranhaltijoille. 4 Lautakunnat ja niiden tehtävät Lautakunta johtaa ja valvoo alaisensa toiminnan toiminta-ajatuksen ja toimintasuunnitelmien toteutumista. Palvelulautakunnat ovat perusturvalautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta. Palvelulautakuntien lisäksi valtuusto valitsee valtuustokauttaan vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan. Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Lautakuntien varsinaisten puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. Lautakunta ratkaisee seuraavat asiat:

8 Hallintosääntö 5 1. päättää asioista, jotka ovat tarpeen lautakunnan toimialan toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi 2. hyväksyy lautakunnan toimialan toiminta-ajatuksen ja toimintasuunnitelman sekä tehtäväalueiden ja tulosalueiden toimintasuunnitelmat 3. hyväksyy lautakunnan toimialan sopimukset ja sitoumukset valtuuston päättämien määrärahojen rajoissa hankintasääntöä noudattaen 4. päättää toimialaan kuuluvan avustusten jakamisesta talousarvion puitteissa 5. vahvistaa toimialansa maksut. Lautakunnat voivat siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille ellei laista tai sen nojalla annetusta säädöksestä muuta johdu Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta kokoontuu sekä yhdeksänjäsenisenä omana lautakuntana että neljätoistajäsenisenä Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen kuntalain 77 :n mukaisena yhteislautakuntana. Molemmille lautakunnille asiat esittelee perusturvajohtaja. Yhteislautakunta toimii yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Sopijakunnat valitsevat henkilöt nimitettäväksi yhteiseen lautakuntaan. Yhteislautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitsee Akaan kaupungin valtuusto, joka myös nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana toimii vuorotellen Akaan ja Urjalan edustaja. Puheenjohtajuus vaihtuu kahden vuoden välein. Yhteislautakunta johtaa ja valvoo vanhus- ja vammaistyön sekä terveydenhuollon tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista vanhus- ja vammaistyön sekä terveydenhuollon tehtäväalueilla siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Akaan kaupungin oma perusturvalautakunta johtaa ja valvoo lasten päivähoidon ja sosiaalityön tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista lasten päivähoidon ja sosiaalityön tehtäväalueilla siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain 6 :n mukaisena toimielimenä huolehtien sosiaalihuollon toimeenpanoon sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi. Ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta vastaa tehdyn sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Tampere ja yhteistyökuntina Akaa, Valkeakoski, Urjala, Kangasala, Pälkäne, Orivesi ja Juupajoki. Yksilöjaosto Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, johon jäsenet ja varajäsenet valitsee Akaan oma perusturvalautakunta keskuudestaan siten, että yksilöjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksilöjaostolle asiat esittelee sosiaalityön johtaja. Yksilöjaosto tekee lautakunnan puolesta kaupungin sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset, ellei laissa tai lautakunnan päätöksellä tehtävää ole annettu viranhaltijalle sekä

9 Hallintosääntö 6 päättää lautakunnan puolesta ne yksilöasiat, joissa viranhaltijan päätökseen tyytymätön asiakas haluaa saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi Tekninen lautakunta Teknisessä lautakunnassa on yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalle asiat esittelee tekninen johtaja. Tekninen lautakunta johtaa ja valvoo teknisen toimen hallinnon, tilahallinnon, siivous- ja ruokapalveluiden, kunnallistekniikan ja alueiden kunnossapidon tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista edellä mainituilla tehtäväalueilla siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Teknisen lautakunnan erityistehtäviä ovat: 1. toimia tielainsäädännön tarkoittamana tielautakuntana 2. hyväksyä katusuunnitelmat (MRL 85 ) 3. tehdä kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset sekä päättää kadunpidon antamisesta ulkopuolisille (MRL 84 ja 86 ) 4. ratkaista yhdyskuntateknisten laitteiden sijoitusasiat (MRL 89 ) 5. päättää maantielaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 6. päättää yksityisistä teistä annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 7. päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 8. päättää tieliikennelaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 9. päättää romuajoneuvolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 10. valvoa maankäyttö- ja rakennuslain luvun 13a Hulevesiä koskevat erityiset säännökset noudattamista ko. lain 103d :n mukaisesti Jätehuollosta vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien yhteistoiminta-alueen kuntien yhteistä jätelautakuntaa koskevan sopimuksen nojalla Forssan kaupungin jätelautakunta. Vesihuollon järjestämisestä vastaa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy tehdyn osakassopimuksen nojalla. Pelastustoimen järjestämisestä vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos tehdyn yhteistoimintasopimuksen nojalla. Ympäristönsuojelusta vastaa tehdyn sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Valkeakoski ja yhteistyökuntina Akaa ja Urjala Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalle asiat esittelee sivistysjohtaja.

10 Hallintosääntö 7 Koulutuslautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana opetustoimen toimielimenä ja päättää niistä tehtävistä, jotka perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi ja joiden ratkaisuvallasta ei ole muuta päätetty. Koulutuslautakunta johtaa ja valvoo opetustoimen tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista opetustoimen tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalle asiat esittelee sivistysjohtaja. Vapaa-aikalautakunta johtaa ja valvoo vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalle asiat esittelee kaavoituspäällikkö. Rakennusvalvonnan asiat lautakunnalle esittelee kuitenkin vastaava rakennustarkastaja. Kaupunkisuunnittelulautakunta johtaa ja valvoo maankäyttöpalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista maankäyttöpalveluiden tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Kaupunkisuunnittelulautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena hoitaen lain sille määräämät tehtävät. Kaupunkisuunnittelulautakunta toimii maa-aineslain 7 ja 14 :n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena hoitaen lain sille määräämät tehtävät. Kaupunkisuunnittelulautakunnan erityistehtäviä ovat: 1. kaavoituskatsauksen laatiminen (MRL 7 ) 2. kaavaluonnoksen laatiminen 3. rakentamiskehotuksen antaminen (MRL 97 ) 4. rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen kaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä (MRL 53 ) 5. tonttijaot, mikäli niitä ei ole hyväksytty asemakaavan yhteydessä 6. poikkeamisluvat ja kunnan lausunnot poikkeamisluvasta (MRL 171 ) 7. suunnittelutarveratkaisut (MRL 137 ) 8. lykkäyksen myöntäminen rakennuspaikkojen myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvoitteen täyttämisestä

11 Hallintosääntö 8 3 LUKU VIRASTO-ORGANISAATIO JA TOIMIALAT Akaan kaupungin virasto-organisaatio jakautuu toimialoihin, jotka ovat hallintotoimi, perusturvatoimi, sivistystoimi ja tekninen toimi. Toimialat jakaantuvat valtuuston päättämiin tehtäväalueisiin. Tehtäväalueet voidaan jakaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan päätöksellä tulosalueisiin. Tulosalueet jakaantuvat kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan hyväksymiin tulosyksiköihin. Tulosyksiköt jakaantuvat kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan päätöksellä kustannuspaikkoihin. Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin virasto-organisaatiota. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan ollessa esteellinen tai poissa kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja. Jos kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja hallintojohtaja ovat kaikki esteellisiä tai poissa, kaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Toimialajohtajat johtavat kutakin toimialaa. Toimialajohtajat vastaavat omalla toimialallaan kaupungin tavoitteiden toteutumisesta. Tehtäväalueiden johtajat vastaavat tehtäväalueille hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien toteutumisesta. Kaupungin johtoryhmän nimeää kaupunginjohtaja. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja voi tarvittaessa kutsua johtoryhmän kokoukseen pysyvän sihteerin ja asiantuntijoita. Kaupungin organisaatiokaavio on liitteenä. 5 Hallintotoimi Hallintotoimen toimialan johto ja valvonta jakautuu kaupunginhallituksen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan kesken. Toimialajohtajana on henkilöstöjohtaja ja hänen sijaisenaan hallintojohtaja. Hallintotoimen tehtäväalueita ovat: - hallintopalvelut, jota johtaa henkilöstöjohtaja ja valvoo kaupunginhallitus - maankäyttöpalvelut, jota johtaa kaavoituspäällikkö ja valvoo kaupunkisuunnittelulautakunta 6 Perusturvatoimi Perusturvatoimen toimialaa johtaa ja valvoo perusturvalautakunta. Toimialajohtajana on perusturvajohtaja ja hänen sijaisenaan sosiaalityön johtaja. Perusturvatoimen tehtäväalueita ovat: - sosiaalityö, jota johtaa sosiaalityön johtaja - lasten päivähoito, jota johtaa päivähoidon johtaja - vanhus- ja vammaistyö, jota johtaa vanhus- ja vammaistyön johtaja

12 Hallintosääntö 9 - terveydenhuolto, jota johtaa johtava ylilääkäri 7 Sivistystoimi Sivistystoimen toimialan johto ja valvonta jakautuu koulutuslautakunnan ja vapaaaikalautakunnan kesken. Toimialajohtajana on sivistysjohtaja ja hänen sijaisenaan lukion rehtori. Sivistystoimen tehtäväalueita ovat: - opetustoimi, jota johtaa sivistysjohtaja - vapaa-aikapalvelut, jota johtaa sivistysjohtaja. 8 Tekninen toimi Teknisen toimen toimialaa johtaa ja valvoo tekninen lautakunta. Toimialajohtajana on tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan yhdyskuntatekniikan päällikkö ja kiinteistöpäällikkö tehtäväkuvauksissa lähemmin esitetyllä jaolla. Teknisen toimen tehtäväalueita ovat: - teknisen toimen hallinto, jota johtaa tekninen johtaja - tilahallinto, jota johtaa kiinteistöpäällikkö - siivous- ja ruokapalvelut, jota johtaa siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - kunnallistekniikka, jota johtaa yhdyskuntatekniikan päällikkö - alueiden kunnossapito, jota johtaa katumestari

13 Hallintosääntö 10 4 LUKU HENKILÖSTÖN RATKAISUVALTA JA VASTUU 9 Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan tehtävistä on säädetty Kuntalaissa. Lisäksi hänen toimialueeseensa kuuluvat tehtävät, jotka on määritelty kaupunginhallituksen hyväksymässä johtajasopimuksessa. Kaupunginjohtajan tehtävänä on olla läsnä tai huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä niissä edustustilaisuuksissa, kokouksissa ja neuvotteluissa, joissa kaupungin etujen mukaisesti on syytä käyttää puhevaltaa ja vaikuttaa. Kaupunginjohtajalla on oikeus ratkaista asiat, jotka koskevat: 1. edustusmäärärahojen käyttöä 2. kaupungin vaakunan käyttöä 3. toimialajohtajia koskevia henkilöstöhallinnollisia asioita 4. huomionosoituksia, kannatusilmoituksia ja lahjoituksia tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin 5. kaupunginviraston tilapäistä sulkemista 6. seudullisiin kehittämishankkeisiin osallistumista ja kaupungin rahoitusosuuden suuruutta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa 7. tilapäisluoton ottamista ja lainojen suojausmenetelmien käyttöä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 10 Henkilöstön yleinen ratkaisuvalta ja vastuu Viranhaltijat ja työntekijät vastaavat omalta osaltaan lautakunnan toimintasuunnitelmassa ja henkilöstön toimenkuvissa hyväksytyistä asioista ja niiden tavoitteiden toteutumisesta. Viranhaltijat ja työntekijät ratkaisevat toimenkuvien määräämillä vastuu- ja toiminta-alueillaan asiat. Jos syntyy epäselvyyttä tehtäväalueiden tai tulosalueiden välisistä asioista tai asia koskee useita tehtäväalueita, toimialajohtaja ratkaisee asian. Toimialajohtajalla tai tehtäväalueen johtajalla on oikeus yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, joka muutoin kuuluu hänen alaisensa henkilöstön ratkaistavaksi, ellei laista tai sen nojalla annetusta säädöksestä muuta johdu.

14 Hallintosääntö Henkilöstön erityinen ratkaisuvalta ja vastuu Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja päättää 1. kunnallisten sopimusten mukaisista työkokemuksen perusteella maksettavista lisistä 2. työmarkkinakoulutukseen osallistumisesta 3. työ-/virkapuhelimien profiileista ja luontaisedusta Toimialajohtajat Toimialajohtajan ratkaisuvaltaan kuuluvat seuraavat asiat 1. tehdä koko toimialaa koskevat sopimukset ja sitoumukset asianomaisen lautakunnan ja hankintasäännön määräämissä rajoissa 2. hyväksyä koko toimialaa koskevat laskut 3. hyväksyä tehtäväalueiden ja tulosalueiden johtajien henkilökohtaiset laskut 4. päättää toimialalle maksettavaksi tulevasta vahingonkorvauksesta, jossa kaupunki on korvausvelvollinen ja korvaussumma on todennäköisesti alle 5000 e 5. päättää toimialan henkilöstön oikeudesta saada korvausta oman ajoneuvon käyttämisestä virka- tai työtehtävissä 6. päättää hankinnoista kaupungin hankintasäännön määräämällä tavalla 7. päättää toimialan lainsäädännön yleisestä toimeenpanosta yleisissä asioissa sekä käyttää itse tai määräämänsä edustajan välityksellä lautakunnan yleistä puhevaltaa 8. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, mikäli myyntihinta on korkeintaan euroa Toimialajohtaja voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille Tehtäväaluejohtajat Sen estämättä, mitä edellä on todettu toimialajohtajan ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista, tehtäväalueen johtajan ratkaisuvaltaan kuuluvat tehtäväalueella seuraavat asiat: 1. tehtäväaluetta koskevien sopimusten ja sitoumusten tekeminen asianomaisen lautakunnan ja hankintasäännön määräämissä rajoissa 2. tehtäväaluetta koskevien laskujen hyväksyminen 3. tehtäväalueen ja tulosalueiden henkilöstön henkilökohtaisten laskujen hyväksyminen 4. tehtäväalueen hankinnoista ja poistoista päättäminen kaupungin hankintasäännön määräämällä tavalla. Tehtäväalueen johtaja voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.

15 Hallintosääntö 12 5 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 12 Määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisista viranhaltijoista annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. 13 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Toimielin (kaupunginhallitus tai lautakunta) päättää toimialallaan sellaisen olemassa olevan viran, jota lainsäädäntö ei edellytä tai jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttamisesta ja muuttamisesta työsuhteeksi. Työsuhteisen vakanssin nimikemuutoksesta päättää kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. 14 Henkilöstövalinnat Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan, toimialajohtajat ja hallintotoimen tulosaluejohtajat. Kaupunginhallitus valitsee tehtäväalueiden johtajat Toimialajohtajat valitsevat alaisensa henkilökunnan lukuun ottamatta tehtäväalueiden johtajia ja päättävät henkilöstön sijoittamisesta tehtäväalueen sisällä kuultuaan asianomaista henkilöä ja tämän esimiestä. Kaupunginjohtaja päättää henkilöstön sijoittamisesta toimialalta toiseen, kuultuaan ensin asianomaista henkilöä sekä tehtäväalueen johtajaa ja toimialajohtajaa. Henkilöstö on Akaan kaupungin palveluksessa. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

16 Hallintosääntö Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 16 Virka- ja työvapaa Jollei 17 :stä muuta johdu päättää toimialajohtaja alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- ja työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta voimassa olevien yleisperiaatteiden puitteissa. Se, mikä koskee kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain :ssä virkavapaan myöntämistä, koskee myös työvapaan myöntämistä. 17 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Tehtäväalueiden johtajat ratkaisevat alaistaan henkilöstöä koskevat seuraavat asiat: 1. myöntävät vuosiloman ja määräävät tehtävien hoitamisesta lomien ja tilapäisten estymisten aikana 2. päättävät koulutuksesta 3. myöntävät sellaisen virka- ja työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 4. myöntävät henkilöstöjaoston erikseen antamia yleisohjeita noudattaen harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä. Jos harkittavaksi tulee palkan määrä, siitä päättää kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. 5. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka- ja työmatkamääräyksen 6. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 7. päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Tehtäväalueen johtaja voi siirtää edellä olevaa ratkaisuvaltaa omalla tehtäväalueellaan tulosalueen, tulosyksikön tai toimintayksikön/ kustannuspaikan vastuuhenkilölle. Tehtäväalueiden johtajien osalta edellä mainitut asiat ratkaisee toimialajohtaja. Toimialajohtajan osalta edellä mainitut asiat ratkaisee kaupunginjohtaja.

17 Hallintosääntö Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus ja muun henkilöstön osalta kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. 19 Kirjallinen varoitus Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus ja toimialansa henkilöstön osalta toimialajohtaja. Ennen kuin kirjallisen varoituksen antamisesta päätetään, viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asian johdosta. 20 Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se viranomainen, joka on valinnut henkilön virkaan. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta asiasta päättää kaupunginhallitus. Muiden viranhaltijoiden kuin kaupunginjohtajan väliaikaisesta virasta pidättämisestä päättää kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan virasta pidättämisestä päättää valtuusto. Ennen valtuuston kokousta asiasta päättää väliaikaisesti valtuuston puheenjohtaja. 21 Palvelusuhteen päättäminen ja lomauttaminen Palvelusuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kaupunginjohtajan, toimialajohtajien, tehtäväalueiden johtajien ja valtuuston valitsemien tulosaluejohtajien osalta lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus. 22 Viran tai työtehtävän haettavaksi ilmoittaminen Viran tai työtehtävän ilmoittaa haettavaksi se, jonka toimivaltaan kuuluu valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai työtehtävään. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Vapaaksi tulleen viran tai työtehtävän haettavaksi ilmoittamiseen on saatava kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston myöntämä lupa. Henkilö voidaan ilman hakumenettelyä ottaa avoimeksi tulleeseen työtehtävään, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut omassa kunnassa virka- tai työsopimussuhteessa yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.

18 Hallintosääntö 15 Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetään siitä, milloin virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö ilman hakumenettelyä. 23 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstön kelpoisuusehdoista päättää kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Henkilöstön kelpoisuusehdoista pidetään erillistä luetteloa. 24 Henkilöstön tehtäväkuvaukset Tehtäväkuvaus Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa, avaintehtävät, vastuut, raportointivelvollisuus sekä sijaisuudet. Tehtäväkuvaukset voivat olla yhteisiä useille saman tulosalueen tai -yksikön henkilöille. Laatiminen Lähin esimies valmistelee tehtäväkuvauksen yhteistyössä asianomaisen henkilön kanssa. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä ja muulloinkin tarpeen vaatiessa. Hyväksyminen Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan tehtäväkuvauksen. Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien tehtäväkuvauksen. Toimialajohtaja hyväksyy tehtäväalueiden johtajien tehtäväkuvauksen. Tehtäväalueen johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy muun henkilöstön tehtäväkuvaukset.

19 Hallintosääntö 16 6 LUKU KOKOUSMENETTELY 25 Määräysten soveltaminen Kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä. 26 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. 27 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta. 28 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 29 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 30 Kokouksen pitäminen

20 Hallintosääntö 17 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 31 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 32 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, kokous valitsee asian käsittelyä varten tilapäisen puheenjohtajan. 33 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus 1. kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla 2. lautakuntien ja jaostojen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 34 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen ja kaupunginjohtaja.

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot