AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2 2 Valtuusto 2 3 Kaupunginhallitus 2 4 Lautakunnat ja niiden tehtävät 4 3 LUKU VIRASTO-ORGANISAATIO JA TOIMIALAT 8 5 Hallintotoimi 8 6 Perusturvatoimi 8 7 Sivistystoimi 9 8 Tekninen toimi 9 4 LUKU HENKILÖSTÖN RATKAISUVALTA JA VASTUU 10 9 Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Henkilöstön yleinen ratkaisuvalta ja vastuu Henkilöstön erityinen ratkaisuvalta ja vastuu 11 5 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Määräysten soveltaminen Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Henkilöstövalinnat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Sivutoimilupa Kirjallinen varoitus Virantoimituksesta pidättäminen Palvelusuhteen päättäminen ja lomauttaminen Viran tai työtehtävän haettavaksi ilmoittaminen Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstön tehtäväkuvaukset 15 6 LUKU KOKOUSMENETTELY Määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit 18

3 38 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 19 7 LUKU KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 22 8 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus Tarkastussääntö Voimaantulo 24

4 Hallintosääntö 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Akaan kaupungin organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: valtuuston työjärjestys taksasääntö hankintasääntö tarkastussääntö luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Hallintosäännöllä kumotaan Akaan kaupunginvaltuuston hyväksymä, viimeksi muuttama, hallintosääntö.

5 Hallintosääntö 2 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat valtuusto, kaupunginhallitus ja henkilöstöjaosto sekä lautakunnat ja niiden jaostot. 2 Valtuusto Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Sen toimintaa ohjaa valtuuston työjärjestys. 3 Kaupunginhallitus Kuntalain mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo hallintopalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista hallintopalveluiden tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Kaupunginhallitukselle asiat esittelee kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee seitsemän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet ja määrää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä. Henkilöstöjaostolle asiat esittelee henkilöstöjohtaja Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen toimivallasta ja tehtävistä säädetään kuntalaissa sekä erityislainsäädännössä. Kaupunginhallituksen tehtävänä on 1. huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta 2. johtaa ja valvoa kaupungin taloutta 3. valvoa ja ohjata kaupungin organisaatiota 4. ohjata kaupungin tiedotustoimintaa 5. vastata kaupungin maankäyttöpolitiikasta 6. vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta 7. vastata kaupungin suhdetoiminnasta sekä kuntien välisestä ja muusta yhteistoiminnasta 8. päättää kaupungin henkilöstön lomauttamisen perusteista

6 Hallintosääntö 3 Lisäksi, mikäli valtuusto ei ole toisin määrännyt, kaupunginhallitukselle kuuluvat ja se ratkaisee seuraavat asiat: 1. kiinteän omaisuuden ostaminen, myyminen, vaihtaminen, vuokraaminen ja lunastaminen 2. kaavoitusohjelma ja asemakaavaehdotusten laatiminen 3. maankäyttösopimusten hyväksyminen, kun ei vaikuta kunnan kehitykseen merkittävästi (MRL 91b ) 4. asemakaavan muutoksen hyväksyminen silloin, kun muutosta ei ole pidettävä olennaisena (MRL 52 ) 5. asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi 6. joukkoliikennettä koskevat asiat 7. kaupungin omaisuuden vakuuttamista koskevat periaatteet 8. kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien ohjeiden ja menettelytapojen hyväksyminen sekä valvominen, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti 9. sovinnon tai akordin tekeminen 10. vahingonkorvauksesta päättäminen tapauksissa, joissa kaupunki on vahingonkorvausvelvollinen ja korvaussumma on yhteensä todennäköisesti yli 5000 e 11. selityksen, vastineen tai lausunnon antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätöksen lopputulokseen 12. paino- tai laskuvirheen tai muun vähäisen virheen korjaaminen valtuuston asiakirjoihin 13. talousarvioon varatun lainan ottaminen, uudistaminen taikka maksuajan pidentäminen 14. kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet 15. pankkitilien käyttöoikeuksien hyväksyminen 16. kaupunginjohtajaa koskevat henkilöstöhallinnolliset asiat 17. asuntolainsäädännön mukaan kaupungille kuuluvat tehtävät 18. ehdokkaiden nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi silloin, kun kaupungilla on siihen oikeus 19. kaupungin elinkeinopolitiikan yleiset periaatteet 20. kaupungin hankinnat hankintasäännön mukaisesti 21. päättää kaupungin maksujen ja korvausten perimättä jättämisestä yksittäistapauksissa 22. talous- ja velkaneuvontaan liittyvät tehtävät 23. asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen liittyvät tehtävät 24. informaatioteknologiaan liittyvät tehtävät 25. vastata valmiussuunnittelusta, väestönsuojelusta ja poikkeusolojen järjestelyistä Kaupunginhallitus voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa lautakunnille tai kaupungin viranhaltijoille ellei laista tai sen nojalla annetusta säädöksestä muuta johdu. Kaupunginhallitus voi siirtää sille erityislakien nojalla määrättyä ratkaisuvaltaansa lautakunnille ja kaupungin viranhaltijoille ellei laista tai sen nojalla annetusta säädöksestä muuta johdu. Kaupunginhallitus voi asettaa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävistä ja toimivallasta.

7 Hallintosääntö 4 Maaseutuhallinnon järjestämisestä vastaa Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Lempäälä ja yhteistyökuntina Akaa, Pirkkala, Urjala, Vesilahti, Nokia, Valkeakoski ja Ylöjärvi Henkilöstöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen. Henkilöstöjaoston tehtäviä ovat: 1. vastata henkilöstöä koskevasta strategisesta suunnittelusta 2. myöntää luvat vapaaksi tulleiden virka- ja työtehtävien haettavaksi julistamisille 3. päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta 4. päättää henkilöstön palkkauksen yleisperusteista ja tehtäväkohtaisista palkoista 5. käydä paikallisneuvottelut tai antaa ohjeet tai määräykset niiden käymiseksi 6. käydä paikalliset virka- ja työehtosopimusneuvottelut ja hyväksyä syntyneet paikalliset sopimukset 7. vastata kaupungin yhteistoimintamenettelystä 8. vastata työhyvinvoinnista ja henkilöstöeduista 9. määritellä johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat sekä työnantajaa edustavat viranhaltijat 10. päättää harkinnanvaraisesta palkkauksesta 11. vastata kaupungin työllistämisasioiden hoidosta 12. hyväksyä henkilöstöä koskevat suositussopimukset ja toimintaohjeet 13. päättää oppisopimuskoulutukseen ottamisesta ja ehdoista. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa kaupungin viranhaltijoille. 4 Lautakunnat ja niiden tehtävät Lautakunta johtaa ja valvoo alaisensa toiminnan toiminta-ajatuksen ja toimintasuunnitelmien toteutumista. Palvelulautakunnat ovat perusturvalautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta. Palvelulautakuntien lisäksi valtuusto valitsee valtuustokauttaan vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan. Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Lautakuntien varsinaisten puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. Lautakunta ratkaisee seuraavat asiat:

8 Hallintosääntö 5 1. päättää asioista, jotka ovat tarpeen lautakunnan toimialan toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi 2. hyväksyy lautakunnan toimialan toiminta-ajatuksen ja toimintasuunnitelman sekä tehtäväalueiden ja tulosalueiden toimintasuunnitelmat 3. hyväksyy lautakunnan toimialan sopimukset ja sitoumukset valtuuston päättämien määrärahojen rajoissa hankintasääntöä noudattaen 4. päättää toimialaan kuuluvan avustusten jakamisesta talousarvion puitteissa 5. vahvistaa toimialansa maksut. Lautakunnat voivat siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille ellei laista tai sen nojalla annetusta säädöksestä muuta johdu Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta kokoontuu sekä yhdeksänjäsenisenä omana lautakuntana että neljätoistajäsenisenä Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen kuntalain 77 :n mukaisena yhteislautakuntana. Molemmille lautakunnille asiat esittelee perusturvajohtaja. Yhteislautakunta toimii yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Sopijakunnat valitsevat henkilöt nimitettäväksi yhteiseen lautakuntaan. Yhteislautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitsee Akaan kaupungin valtuusto, joka myös nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana toimii vuorotellen Akaan ja Urjalan edustaja. Puheenjohtajuus vaihtuu kahden vuoden välein. Yhteislautakunta johtaa ja valvoo vanhus- ja vammaistyön sekä terveydenhuollon tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista vanhus- ja vammaistyön sekä terveydenhuollon tehtäväalueilla siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Akaan kaupungin oma perusturvalautakunta johtaa ja valvoo lasten päivähoidon ja sosiaalityön tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista lasten päivähoidon ja sosiaalityön tehtäväalueilla siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain 6 :n mukaisena toimielimenä huolehtien sosiaalihuollon toimeenpanoon sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi. Ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta vastaa tehdyn sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Tampere ja yhteistyökuntina Akaa, Valkeakoski, Urjala, Kangasala, Pälkäne, Orivesi ja Juupajoki. Yksilöjaosto Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, johon jäsenet ja varajäsenet valitsee Akaan oma perusturvalautakunta keskuudestaan siten, että yksilöjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksilöjaostolle asiat esittelee sosiaalityön johtaja. Yksilöjaosto tekee lautakunnan puolesta kaupungin sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset, ellei laissa tai lautakunnan päätöksellä tehtävää ole annettu viranhaltijalle sekä

9 Hallintosääntö 6 päättää lautakunnan puolesta ne yksilöasiat, joissa viranhaltijan päätökseen tyytymätön asiakas haluaa saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi Tekninen lautakunta Teknisessä lautakunnassa on yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalle asiat esittelee tekninen johtaja. Tekninen lautakunta johtaa ja valvoo teknisen toimen hallinnon, tilahallinnon, siivous- ja ruokapalveluiden, kunnallistekniikan ja alueiden kunnossapidon tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista edellä mainituilla tehtäväalueilla siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Teknisen lautakunnan erityistehtäviä ovat: 1. toimia tielainsäädännön tarkoittamana tielautakuntana 2. hyväksyä katusuunnitelmat (MRL 85 ) 3. tehdä kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset sekä päättää kadunpidon antamisesta ulkopuolisille (MRL 84 ja 86 ) 4. ratkaista yhdyskuntateknisten laitteiden sijoitusasiat (MRL 89 ) 5. päättää maantielaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 6. päättää yksityisistä teistä annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 7. päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 8. päättää tieliikennelaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 9. päättää romuajoneuvolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 10. valvoa maankäyttö- ja rakennuslain luvun 13a Hulevesiä koskevat erityiset säännökset noudattamista ko. lain 103d :n mukaisesti Jätehuollosta vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien yhteistoiminta-alueen kuntien yhteistä jätelautakuntaa koskevan sopimuksen nojalla Forssan kaupungin jätelautakunta. Vesihuollon järjestämisestä vastaa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy tehdyn osakassopimuksen nojalla. Pelastustoimen järjestämisestä vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos tehdyn yhteistoimintasopimuksen nojalla. Ympäristönsuojelusta vastaa tehdyn sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Valkeakoski ja yhteistyökuntina Akaa ja Urjala Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalle asiat esittelee sivistysjohtaja.

10 Hallintosääntö 7 Koulutuslautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana opetustoimen toimielimenä ja päättää niistä tehtävistä, jotka perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi ja joiden ratkaisuvallasta ei ole muuta päätetty. Koulutuslautakunta johtaa ja valvoo opetustoimen tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista opetustoimen tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalle asiat esittelee sivistysjohtaja. Vapaa-aikalautakunta johtaa ja valvoo vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalle asiat esittelee kaavoituspäällikkö. Rakennusvalvonnan asiat lautakunnalle esittelee kuitenkin vastaava rakennustarkastaja. Kaupunkisuunnittelulautakunta johtaa ja valvoo maankäyttöpalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista maankäyttöpalveluiden tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään. Kaupunkisuunnittelulautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena hoitaen lain sille määräämät tehtävät. Kaupunkisuunnittelulautakunta toimii maa-aineslain 7 ja 14 :n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena hoitaen lain sille määräämät tehtävät. Kaupunkisuunnittelulautakunnan erityistehtäviä ovat: 1. kaavoituskatsauksen laatiminen (MRL 7 ) 2. kaavaluonnoksen laatiminen 3. rakentamiskehotuksen antaminen (MRL 97 ) 4. rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen kaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä (MRL 53 ) 5. tonttijaot, mikäli niitä ei ole hyväksytty asemakaavan yhteydessä 6. poikkeamisluvat ja kunnan lausunnot poikkeamisluvasta (MRL 171 ) 7. suunnittelutarveratkaisut (MRL 137 ) 8. lykkäyksen myöntäminen rakennuspaikkojen myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvoitteen täyttämisestä

11 Hallintosääntö 8 3 LUKU VIRASTO-ORGANISAATIO JA TOIMIALAT Akaan kaupungin virasto-organisaatio jakautuu toimialoihin, jotka ovat hallintotoimi, perusturvatoimi, sivistystoimi ja tekninen toimi. Toimialat jakaantuvat valtuuston päättämiin tehtäväalueisiin. Tehtäväalueet voidaan jakaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan päätöksellä tulosalueisiin. Tulosalueet jakaantuvat kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan hyväksymiin tulosyksiköihin. Tulosyksiköt jakaantuvat kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan päätöksellä kustannuspaikkoihin. Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin virasto-organisaatiota. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan ollessa esteellinen tai poissa kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja. Jos kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja hallintojohtaja ovat kaikki esteellisiä tai poissa, kaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Toimialajohtajat johtavat kutakin toimialaa. Toimialajohtajat vastaavat omalla toimialallaan kaupungin tavoitteiden toteutumisesta. Tehtäväalueiden johtajat vastaavat tehtäväalueille hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien toteutumisesta. Kaupungin johtoryhmän nimeää kaupunginjohtaja. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja voi tarvittaessa kutsua johtoryhmän kokoukseen pysyvän sihteerin ja asiantuntijoita. Kaupungin organisaatiokaavio on liitteenä. 5 Hallintotoimi Hallintotoimen toimialan johto ja valvonta jakautuu kaupunginhallituksen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan kesken. Toimialajohtajana on henkilöstöjohtaja ja hänen sijaisenaan hallintojohtaja. Hallintotoimen tehtäväalueita ovat: - hallintopalvelut, jota johtaa henkilöstöjohtaja ja valvoo kaupunginhallitus - maankäyttöpalvelut, jota johtaa kaavoituspäällikkö ja valvoo kaupunkisuunnittelulautakunta 6 Perusturvatoimi Perusturvatoimen toimialaa johtaa ja valvoo perusturvalautakunta. Toimialajohtajana on perusturvajohtaja ja hänen sijaisenaan sosiaalityön johtaja. Perusturvatoimen tehtäväalueita ovat: - sosiaalityö, jota johtaa sosiaalityön johtaja - lasten päivähoito, jota johtaa päivähoidon johtaja - vanhus- ja vammaistyö, jota johtaa vanhus- ja vammaistyön johtaja

12 Hallintosääntö 9 - terveydenhuolto, jota johtaa johtava ylilääkäri 7 Sivistystoimi Sivistystoimen toimialan johto ja valvonta jakautuu koulutuslautakunnan ja vapaaaikalautakunnan kesken. Toimialajohtajana on sivistysjohtaja ja hänen sijaisenaan lukion rehtori. Sivistystoimen tehtäväalueita ovat: - opetustoimi, jota johtaa sivistysjohtaja - vapaa-aikapalvelut, jota johtaa sivistysjohtaja. 8 Tekninen toimi Teknisen toimen toimialaa johtaa ja valvoo tekninen lautakunta. Toimialajohtajana on tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan yhdyskuntatekniikan päällikkö ja kiinteistöpäällikkö tehtäväkuvauksissa lähemmin esitetyllä jaolla. Teknisen toimen tehtäväalueita ovat: - teknisen toimen hallinto, jota johtaa tekninen johtaja - tilahallinto, jota johtaa kiinteistöpäällikkö - siivous- ja ruokapalvelut, jota johtaa siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - kunnallistekniikka, jota johtaa yhdyskuntatekniikan päällikkö - alueiden kunnossapito, jota johtaa katumestari

13 Hallintosääntö 10 4 LUKU HENKILÖSTÖN RATKAISUVALTA JA VASTUU 9 Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan tehtävistä on säädetty Kuntalaissa. Lisäksi hänen toimialueeseensa kuuluvat tehtävät, jotka on määritelty kaupunginhallituksen hyväksymässä johtajasopimuksessa. Kaupunginjohtajan tehtävänä on olla läsnä tai huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä niissä edustustilaisuuksissa, kokouksissa ja neuvotteluissa, joissa kaupungin etujen mukaisesti on syytä käyttää puhevaltaa ja vaikuttaa. Kaupunginjohtajalla on oikeus ratkaista asiat, jotka koskevat: 1. edustusmäärärahojen käyttöä 2. kaupungin vaakunan käyttöä 3. toimialajohtajia koskevia henkilöstöhallinnollisia asioita 4. huomionosoituksia, kannatusilmoituksia ja lahjoituksia tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin 5. kaupunginviraston tilapäistä sulkemista 6. seudullisiin kehittämishankkeisiin osallistumista ja kaupungin rahoitusosuuden suuruutta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa 7. tilapäisluoton ottamista ja lainojen suojausmenetelmien käyttöä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 10 Henkilöstön yleinen ratkaisuvalta ja vastuu Viranhaltijat ja työntekijät vastaavat omalta osaltaan lautakunnan toimintasuunnitelmassa ja henkilöstön toimenkuvissa hyväksytyistä asioista ja niiden tavoitteiden toteutumisesta. Viranhaltijat ja työntekijät ratkaisevat toimenkuvien määräämillä vastuu- ja toiminta-alueillaan asiat. Jos syntyy epäselvyyttä tehtäväalueiden tai tulosalueiden välisistä asioista tai asia koskee useita tehtäväalueita, toimialajohtaja ratkaisee asian. Toimialajohtajalla tai tehtäväalueen johtajalla on oikeus yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, joka muutoin kuuluu hänen alaisensa henkilöstön ratkaistavaksi, ellei laista tai sen nojalla annetusta säädöksestä muuta johdu.

14 Hallintosääntö Henkilöstön erityinen ratkaisuvalta ja vastuu Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja päättää 1. kunnallisten sopimusten mukaisista työkokemuksen perusteella maksettavista lisistä 2. työmarkkinakoulutukseen osallistumisesta 3. työ-/virkapuhelimien profiileista ja luontaisedusta Toimialajohtajat Toimialajohtajan ratkaisuvaltaan kuuluvat seuraavat asiat 1. tehdä koko toimialaa koskevat sopimukset ja sitoumukset asianomaisen lautakunnan ja hankintasäännön määräämissä rajoissa 2. hyväksyä koko toimialaa koskevat laskut 3. hyväksyä tehtäväalueiden ja tulosalueiden johtajien henkilökohtaiset laskut 4. päättää toimialalle maksettavaksi tulevasta vahingonkorvauksesta, jossa kaupunki on korvausvelvollinen ja korvaussumma on todennäköisesti alle 5000 e 5. päättää toimialan henkilöstön oikeudesta saada korvausta oman ajoneuvon käyttämisestä virka- tai työtehtävissä 6. päättää hankinnoista kaupungin hankintasäännön määräämällä tavalla 7. päättää toimialan lainsäädännön yleisestä toimeenpanosta yleisissä asioissa sekä käyttää itse tai määräämänsä edustajan välityksellä lautakunnan yleistä puhevaltaa 8. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, mikäli myyntihinta on korkeintaan euroa Toimialajohtaja voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille Tehtäväaluejohtajat Sen estämättä, mitä edellä on todettu toimialajohtajan ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista, tehtäväalueen johtajan ratkaisuvaltaan kuuluvat tehtäväalueella seuraavat asiat: 1. tehtäväaluetta koskevien sopimusten ja sitoumusten tekeminen asianomaisen lautakunnan ja hankintasäännön määräämissä rajoissa 2. tehtäväaluetta koskevien laskujen hyväksyminen 3. tehtäväalueen ja tulosalueiden henkilöstön henkilökohtaisten laskujen hyväksyminen 4. tehtäväalueen hankinnoista ja poistoista päättäminen kaupungin hankintasäännön määräämällä tavalla. Tehtäväalueen johtaja voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.

15 Hallintosääntö 12 5 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 12 Määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisista viranhaltijoista annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. 13 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Toimielin (kaupunginhallitus tai lautakunta) päättää toimialallaan sellaisen olemassa olevan viran, jota lainsäädäntö ei edellytä tai jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttamisesta ja muuttamisesta työsuhteeksi. Työsuhteisen vakanssin nimikemuutoksesta päättää kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. 14 Henkilöstövalinnat Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan, toimialajohtajat ja hallintotoimen tulosaluejohtajat. Kaupunginhallitus valitsee tehtäväalueiden johtajat Toimialajohtajat valitsevat alaisensa henkilökunnan lukuun ottamatta tehtäväalueiden johtajia ja päättävät henkilöstön sijoittamisesta tehtäväalueen sisällä kuultuaan asianomaista henkilöä ja tämän esimiestä. Kaupunginjohtaja päättää henkilöstön sijoittamisesta toimialalta toiseen, kuultuaan ensin asianomaista henkilöä sekä tehtäväalueen johtajaa ja toimialajohtajaa. Henkilöstö on Akaan kaupungin palveluksessa. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

16 Hallintosääntö Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 16 Virka- ja työvapaa Jollei 17 :stä muuta johdu päättää toimialajohtaja alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- ja työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta voimassa olevien yleisperiaatteiden puitteissa. Se, mikä koskee kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain :ssä virkavapaan myöntämistä, koskee myös työvapaan myöntämistä. 17 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Tehtäväalueiden johtajat ratkaisevat alaistaan henkilöstöä koskevat seuraavat asiat: 1. myöntävät vuosiloman ja määräävät tehtävien hoitamisesta lomien ja tilapäisten estymisten aikana 2. päättävät koulutuksesta 3. myöntävät sellaisen virka- ja työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 4. myöntävät henkilöstöjaoston erikseen antamia yleisohjeita noudattaen harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä. Jos harkittavaksi tulee palkan määrä, siitä päättää kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. 5. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka- ja työmatkamääräyksen 6. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 7. päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Tehtäväalueen johtaja voi siirtää edellä olevaa ratkaisuvaltaa omalla tehtäväalueellaan tulosalueen, tulosyksikön tai toimintayksikön/ kustannuspaikan vastuuhenkilölle. Tehtäväalueiden johtajien osalta edellä mainitut asiat ratkaisee toimialajohtaja. Toimialajohtajan osalta edellä mainitut asiat ratkaisee kaupunginjohtaja.

17 Hallintosääntö Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus ja muun henkilöstön osalta kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. 19 Kirjallinen varoitus Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus ja toimialansa henkilöstön osalta toimialajohtaja. Ennen kuin kirjallisen varoituksen antamisesta päätetään, viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asian johdosta. 20 Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se viranomainen, joka on valinnut henkilön virkaan. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta asiasta päättää kaupunginhallitus. Muiden viranhaltijoiden kuin kaupunginjohtajan väliaikaisesta virasta pidättämisestä päättää kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan virasta pidättämisestä päättää valtuusto. Ennen valtuuston kokousta asiasta päättää väliaikaisesti valtuuston puheenjohtaja. 21 Palvelusuhteen päättäminen ja lomauttaminen Palvelusuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kaupunginjohtajan, toimialajohtajien, tehtäväalueiden johtajien ja valtuuston valitsemien tulosaluejohtajien osalta lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus. 22 Viran tai työtehtävän haettavaksi ilmoittaminen Viran tai työtehtävän ilmoittaa haettavaksi se, jonka toimivaltaan kuuluu valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai työtehtävään. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Vapaaksi tulleen viran tai työtehtävän haettavaksi ilmoittamiseen on saatava kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston myöntämä lupa. Henkilö voidaan ilman hakumenettelyä ottaa avoimeksi tulleeseen työtehtävään, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut omassa kunnassa virka- tai työsopimussuhteessa yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.

18 Hallintosääntö 15 Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetään siitä, milloin virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö ilman hakumenettelyä. 23 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstön kelpoisuusehdoista päättää kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Henkilöstön kelpoisuusehdoista pidetään erillistä luetteloa. 24 Henkilöstön tehtäväkuvaukset Tehtäväkuvaus Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa, avaintehtävät, vastuut, raportointivelvollisuus sekä sijaisuudet. Tehtäväkuvaukset voivat olla yhteisiä useille saman tulosalueen tai -yksikön henkilöille. Laatiminen Lähin esimies valmistelee tehtäväkuvauksen yhteistyössä asianomaisen henkilön kanssa. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä ja muulloinkin tarpeen vaatiessa. Hyväksyminen Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan tehtäväkuvauksen. Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien tehtäväkuvauksen. Toimialajohtaja hyväksyy tehtäväalueiden johtajien tehtäväkuvauksen. Tehtäväalueen johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy muun henkilöstön tehtäväkuvaukset.

19 Hallintosääntö 16 6 LUKU KOKOUSMENETTELY 25 Määräysten soveltaminen Kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä. 26 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. 27 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta. 28 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 29 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 30 Kokouksen pitäminen

20 Hallintosääntö 17 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 31 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 32 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, kokous valitsee asian käsittelyä varten tilapäisen puheenjohtajan. 33 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus 1. kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla 2. lautakuntien ja jaostojen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 34 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen ja kaupunginjohtaja.

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 1.12.2015 Kaupunginvaltuusto 16.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Voimassa alkaen

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Voimassa alkaen AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 7.6.2016 Kaupunginvaltuusto 22.6.2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 Muutoksia KV 26.10.2015,

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala 1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä sekä päätöksenteko-

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

LOHJA 1038/ /2012

LOHJA 1038/ /2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Hallintosääntö

Hallintosääntö LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) Hallitus 8.11.2010 125 Valtuusto 29.11.2010 26 Hallintosääntö 1.1.2011 - LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 2 (16)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 3.11.2014/ 306 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 10.11.2014/ 46 Voimaantulo 18.11.2014 Sisällysluettelo TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2/25 Sisältö 1. Luku Yleiset määräykset... 4 1 Perustehtävä... 4 2 Hallintosäännön määräysten

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hallintosäännön muutosluonnos

Hallintosäännön muutosluonnos Kuopion kaupunki Sääntö 1 (12) Hallintosäännön muutosluonnos 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2015

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2015 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2015 Sisällysluettelo 1. Luku Yleiset määräykset... 4 1 Perustehtävä... 4 2 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen... 4 2. Luku

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän toimintaa ohjaava säännöstö Kainuun liitto kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kuntayhtymän toiminnassa noudatetaan

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot