Kunnanvaltuustossa hyväksytty POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuustossa hyväksytty POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

2 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖORGANISAATIO 1 2. Vastuujako 1 3. Kunnanhallitus 3 4. Kunnanhallituksen ratkaisuvalta 3 5. Toimielimet ja tulosalueet 5. Lautakunnan ratkaisuvalta 1. Yleinen ratkaisuvalta 2. Erityinen ratkaisuvalta 2.1. Maaseutulautakunta Rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 9 III LUKU HENKILÖSTÖ Luvun määräysten soveltaminen Virat ja niiden kelpoisuusehdot Viranhaltijan valitseminen, lomauttaminen ja ero Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Työntekijät Tulostoimenkuva Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Yleinen ratkaisuvalta Osastopäällikkö Tulosalueen esimies Tulosyksikön esimies Erityinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Kunnankamreeri Maaseutusihteeri Johtava sosiaalityöntekijä Kotihoidon esimies Päiväkodin johtaja Sosiaalityöntekijä Johtava lääkäri Sosiaali- ja terveystoimen toimistonhoitaja 17

3 2.11. Avohoidon esimies Kuntoutusohjaaja Laitoshoidon esimies Vastaava ohjaaja Sivistysjohtaja Koulun johtaja/rehtori Koulun opettajakunta Vapaa-aikasihteeri Rakennuspäällikkö Rakennustarkastajat Teknisen osaston kanslisti Teknisen osaston toimistovirkailija (rakennusvalvonta) Teknisen osaston toimistovirkailija 24 IV LUKU LAITOKSIA KOSKEVIA ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ Koululaitos Peruskoulut Lukio Opetus 25 V LUKU TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN Talousarvio ja taloussuunnitelma 28 VI LUKU KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen 29

4 21. Maksujen määrääminen Riskien hallinta Konserniohjaus Muut määräykset ja ohjeet Tarkastussääntö 30 VII LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS Ulkoinen ja sisäinen valvonta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan kokoukset Lautakunnan tehtävät Tilintarkastajan valinta Vastuun jakaantuminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle 31 VIII LUKU KOKOUSMENETTELY 32 3 Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 3 IX LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Nimenkirjoitus Tarkemmat ohjeet Säännön voimaantulo 37

5 Liite nro 1: Kelpoisuusehdot Liite nro 2: Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa Liite nro 3: Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaiset viranomaiset Liite nro 4: Sijaintipaikkakartta koululaitokseen kuuluvista kouluista Liite nro 5: Kunnan tase Liite nro : Hallintosäännön perustelut

6 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISTÄ 1. Säännön soveltamisala Polvijärven kunnan organisaation toiminta määräytyy tämän säännön nojalla. Tämän säännön lisäksi kunnan hallintoa ohjataan seuraavilla säännöillä: - kunnanvaltuuston työjärjestys - arkistosääntö - yleiset hankintaohjeet Kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista sekä työsuojelutoimikunnasta on säädetty erikseen. Kunnan toiminta-ajatus ja tulostavoitteet asetetaan taloussuunnitelmassa. II LUKU 2. Vastuujako LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖORGANISAATIO Polvijärven kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat: - valtuusto - kunnanhallitus - keskusvaalilautakunta - maaseutulautakunta - rakennuslautakunta - sivistyslautakunta - sosiaali- ja terveyslautakunta - tekninen lautakunta Hallintoa ja taloutta valvovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Kunnanhallitus johtaa ja yhteen sovittaa lautakuntien toimintaa. Kunnan tehtäviä hoitavat kunnan luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ja työntekijät.

7 Kunnan henkilöstön osastojako on seuraava: Osasto Hallinto-osasto Talousosasto Sivistysosasto Sosiaali- ja terveysosasto Tekninen osasto Osaston päällikkö hallintojohtaja kunnankamreeri sivistysjohtaja johtava lääkäri rakennuspäällikkö Viranhaltijoista suoraan kunnanhallituksen alainen on kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kolme kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kunnanjohtaja toimii kunnanviraston päällikkönä. Toiminnalliset tulosalueet, joiden ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus/lautakunta, ja toimielimet määrätään tällä säännöllä. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan osastojaon puitteissa muodostaa tulosyksiköitä. Tulosyksikköjaon suorittaa kunnanhallitus/lautakunta. Jos syntyy epäselvyyttä, mihin tulosalueeseen jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, sen ratkaisee kunnanhallitus. Vastaavan asian tulosyksiköiden välillä ratkaisee kunnanhallitus/lautakunta. Tulosalueiden esimiehen ja hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa kunnanhallitus/lautakunta. Tulosyksiköiden esimiehet ja heidän sijaisensa valitsee tarvittaessa kunnanhallitus/lautakunta. Johtoryhmä Kunnanviraston johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja ja osastopäälliköt ja kunnan henkilökunnalla on mahdollisuus nimetä kunnan henkilöstön edustaja kunnanviraston johtoryhmään. Henkilöstön edustajan toimikausi on 2 vuotta. Johtoryhmän tehtävänä on vastata tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen tuottamisessa.

8 Henkilöstökokoukset Osastoittain järjestetään osastojen sisäisiä henkilöstökokouksia, joissa keskustellaan ja tiedotetaan osastoa ja sen henkilöstöä koskevista keskeisistä kehittämiskysymyksistä sekä ajankohtaisista asioista. Tarvittaessa järjestetään kunnanviraston henkilöstölle virastokokouksia laajakantoisista koko henkilöstöä koskevista asioista. 3. Kunnanhallitus Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä keskusvaali- eikä tarkastuslautakuntiin. 4. Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen toimivallasta säädetään kuntalaissa. Kunnanhallitus ratkaisee sen päätettäväksi muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi seuraavat asiat: 1. päättää selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos se voi yhtyä valtuuston päätökseen, 2. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta määrärahojen puitteissa, 3. päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto mahdollisesti on antanut sikäli, kuin tehtävää ei ole siirretty muun toimielimen/viranhaltijan ratkaistavaksi, 4. päättää kunnan yleisten tilojen käyttömaksujen määräämisestä, 5. päättää lykkäyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakentamis- ja muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä,. päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten, kuin siitä on säädetty ja kiinteistöverosta vapauttamisesta ja kiinteistöveron poistamisesta 7. päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua, 8. päättää kunnan saatavien ja vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta sikäli, kun tehtävää ei ole siirretty muun toimielimen/viranhaltijan ratkaistavaksi, 9. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottu korvausvelvolliseksi ja vaadittu korvaus on yli 335 euroa, 10. päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja suositussopimusten voimaansaattamisesta sekä harkinnanvaraisista virka- ja työehtosopimukseen perustuvista palvelussuhdeasioista jäljempänä tässä säännössä mainituin poikkeuksin,

9 11. päättää kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä muusta vakuuttamisesta sikäli, kuin tehtävää ei ole siirretty muun toimielimen/viranhaltijan ratkaistavaksi, 12. hyväksyy niiden rakennus- ja kunnallisteknisten töiden luonnospiirustukset, alustavan kustannusarvion, rakennustapaselitykset ja huonetilaohjelman, joiden kustannukset ovat enintään 0,5 % talousarvion loppusummasta, 13. hyväksyy niistä rakennus- ja kunnallisteknisistä töistä laaditut tilitykset, joiden kustannukset ovat enintään 0,5 % talousarvion loppusummasta, 14. hyväksyy niiden rakennus- ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustukset, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen, joiden kustannukset ovat enintään 5,0 % talousarvion loppusummasta, 15. päättää lainojen ottamisesta kunnalle talousarvion asettamissa rajoissa, 1. päättää sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä, 17. päättää rakennustonttien myymisestä noudattaen valtuuston antamia yleisohjeita, 18. hoitaa majoituslautakunnalle kuuluvat tehtävät, 19. vahvistaa kunnan henkilökunnan palkat, ellei 13 :stä muuta johdu, 20. päättää lautakunnan, jaoston, toimikunnan, luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian siirtämisestä kunnanhallituksen käsiteltäväksi, 21. päättää saatavien poistoista, 22. vastaa taloussuunnittelusta ja talousarvion valmistelusta ja täytäntöönpanosta

10 23. vastaa maankäytön suunnittelusta, 24. kantaa elinkeinoasioista kokonaisvastuun, 25. päättää viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä. Lisäksi kunnanhallitus päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. 5. Toimielimet ja tulosalueet Toimielin Tulosalueet Kunnanhallitus Rahoituserät Yleishallinto Pelastustoimi Taloushallinto Elinkeinotoimi Keskusvaalilautakunta - vaalilautakunnat Vaalit Tarkastuslautakunta Maaseutulautakunta Rakennuslautakunta Sivistyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Tilintarkastus Maataloustoimi Lomatoimi Rakennusvalvonta Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito ja kehitysvammalaitokset Tekniset palvelut Keskusvaali-, tarkastus- ja rakennuslautakunnissa on viisi (5) jäsentä ja teknisessä-, sosiaali- ja terveys-, sivistys- ja maaseutulautakunnissa yhdeksän (9) jäsentä.

11 . Lautakunnan ratkaisuvalta 1. Yleinen ratkaisuvalta 1. Päättää niistä asioista, jotka ovat tarpeen hallintokunnan toiminnan turvaamiseksi ja sille säädettyjen ja määrättyjen tehtävien hoitamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi, mikäli ei ole toisin säädetty taikka määrätty taikka taloussuunnitelmasta tai talousarviosta ei muuta johdu. 2. Päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei taloussuunnitelmasta, talousarviosta tai valtuuston tai kunnanhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu. 3. Päättää hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta kunnanhallituksen määräämien perusteiden mukaisesti, niiltä osin kuin vuokralle antamisesta ei ole annettu viranhaltijan ratkaistavaksi. 4. Päättää irtaimiston myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle. 5. Päättää viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijalle.. Päättää sopimuksista ja sitoumuksista talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa, ellei päätösvaltaa ole siirretty viranhaltijalle. 7. Määrää tarvittaessa viranhaltijan ratkaisemaan asian. 2. Erityinen ratkaisuvalta Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaiset toimivaltaiset viranomaiset ilmenevät liitteessä 3. Sen lisäksi mitä on säädetty tai määrätty

12 2.1. Maaseutulautakunta 1. suorittaa toimialaansa kuuluvia katselmuksia, arviointeja ja tarkastuksia päättämällään tavalla. Näihin tulee lautakunnan jäsenen tarvittaessa osallistua, 2. päättää satovahinkokorvausten maksamisesta, 2.2. Rakennuslautakunta 1. toimii rakennusvalvontaviranomaisena, 2. valmistelee rakennustyön valvonnasta ja kokoontumishuoneistojen tarkastamisesta ja maa-ainesten ottamisen valvonnasta perittävät maksut ja valvoo maksujen maksuunpanoa 3. päättää asuntolainojen etuoikeusjärjestyksestä, 4. päättää asuntolainojen myöntämisestä ja irtisanomisesta, 5. myöntää asuntolainan omakotitalon rakentamista ja hankkimista varten sekä vahvistaa hankinta-arvon ja rahoitussuunnitelman ja ensimmäisen vuosimaksun,. myöntää perusparannuslainan enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen perusparantamista varten, 7. myöntää asuntolainan huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten sekä myöntää omaksilunastamislain mukaisen omaksilunastamislainan, 8. toimii maa-aineslain mukaisena viranomaisena 9.. toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, antaa kunnan suostumuksen Tieliikennelain 51 :n mukaisen tielle asetettavan liikenteenohjauslaitteen asettamiseen yksityistielle ja huolehtii yleisistä teistä annetussa laissa tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä 10. toimii yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitetuissa valtionavustusasioissa valvonta-, tarkastus- ja lausuntoviranomaisena sekä suorittaa yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan toimitukset ja katselmukset 2.3. Tekninen lautakunta 1. hyväksyy niiden rakennus- ja kunnallisteknisten töiden luonnospiirustukset, alustavan kustannusarvion, rakennustapaselitykset ja huonetilaohjelman, joiden kustannukset ovat enintään 0,2 % talousarvion loppusummasta,

13 2. hyväksyy niistä rakennus- ja kunnallisteknisistä töistä laaditut tilitykset, joiden kustannukset ovat enintään 0,2 % talousarvion loppusummasta, 3. hyväksyy niiden rakennus- ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustukset, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen, joiden kustannukset ovat enintään 0,5 % talousarvion loppusummasta sekä päättää välttämättömistä muutoksista kunnanhallituksen hyväksymiin suunnitelmiin, 4. valitsee konsultit ja tekee konsulttisopimukset, joista aiheutuvat kustannukset ovat enintään 0,5 % talousarvion loppusummasta, 5. päättää niiden töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä sopimuksista, joiden kustannukset ovat enintään 5,0 % talousarvion loppusummasta,. päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 2,0 % talousarvion loppusummasta, 7. päättää varastojen enimmäisarvoista ja hyväksyy varastojen tarkastuskertomukset, 8. päättää jätehuoltomääräysten antamisesta, 9. päättää jätemaksutaksasta, kaukolämpötariffeista, energian hinnasta, hakesopimuksista, hakkeen hinnasta, maa-ainesten myyntitaksasta, konekeskuksen taksoista sekä muista maksuista, 10. valmistelee jätevesimaksutaksan ja vesimaksutaksan 11. määrää kulutusmaksun vesi- ja viemärilaitoslain (982/77) 11 :ssä tarkoitettujen yleisten määräysten kohdissa 13.8, 14.5 ja 14. tarkoitetuissa tapauksissa sekä muiden laitosten toiminnassa vastaavasti todetuissa vuoto- ja mittarivirhetapauksissa, 12. hyväksyy vuosittaiset työ- ja rakennusohjelmat, 13. päättää liikennemerkkien asettamisesta siellä, missä kunta on liikennealueen tienpitäjänä, 14. antaa lausuntoja yleisiä teitä koskevista tiesuunnitelmista ja liikennemerkkiasioista, 15. tekee aloitteita tai esityksiä yleisten teiden rakentamisesta ja kunnostamisesta sekä yksityisteiden muuttamisesta maanteiksi tai paikallisteiksi sekä valmistelee ehdotuksen tiehankkeiden tärkeysjärjestyksestä, 1. hakee yksityistielain 39 :n mukaisesti tietoimituksen pitämistä ja käyttää siinä kunnan puhevaltaa, 17. määrää kunnan hallinnassa olevien alueiden ja huoneistojen vuokrien perusteet, 18. hyväksyy yksityisteiden kunnossapitoa koskevan avustusohjeen

14 2.4. Sivistyslautakunta 1. valitsee vakinaiset opettajat ja rehtorit, 2. jos peruskoulussa ei ole rehtoria määrää opettajakuntaa kuultuaan opettajien keskuudesta johtajan ja varajohtajan toistaiseksi tai vuotta pidemmäksi määräajaksi 3. hyväksyy opetussuunnitelman, 4. hyväksyy vuosittaisen työsuunnitelman, 5. määrää, että oppilaan on väliaikaisesti kokonaisin lukuvuosin käytävä koulua kunnan jossakin muussa koulussa, kuin siinä, jonka oppilaaksi ottoalueella hän asuu,. siirtää viranhaltijan oman kunnan oppilaitokseen toiseen virkaan, 7. päättää viran sijoituskoulun, 8. päättää erityisluokkien sijoittamisesta, 9. päättää lukuvuoden työajoista, 10. päättää kunnanvaltuuston määräämin perustein oppilaitoksen ylläpitäjille annettavista sitoumuksista, jotka koskevat kunnasta olevien oppilaiden aiheuttamia käyttökustannuksia, 11. myöntää koulun oppilaille vapautuksen koulunkäynnistä yhtä kuukautta pidemmäksi ajaksi, 12. päättää toimialansa kohde- ja yleisavustuksista 13. päättää maksuista ja käyttökorvauksista tai niiden perusteista kunnanvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 14. päättää koulujen järjestyssäännöistä sekä mahdollisista vapaa-aikatalon käyttö- ja järjestyssäännöistä, 15. siirtää perusopetuksessa oppilaan erityisopetukseen, jos huoltaja vastustaa erityisopetussiirtoa, 1. sivistyslautakunnan asettama toimikunta määrää oppilaan/ opiskelijan erottamisesta, 17. hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman 2.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. valitsee keskuudestaan 3-jäsenisen toimikunnan, jonka tehtävänä on tarvittaessa käsitellä kiireelliset yksilöä koskevat sosiaalihuollon muutosvaatimukset ja suorittaa ympäristönsuojelun katselmukset 2. valmistelee ehdotukset kunnan lausunnoiksi luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista, 3. toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja hyväksyy ympäristönsuojelulain mukaiset maksut 4. toimii ympäristöön kohdistuvissa asioissa kunnan kemikaaliviranomaisena ja hyväksyy kemikaalilain mukaiset maksut

15 7. päättää luonnonsuojelulain mukaisen yksityismailla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkaamisesta

16 III LUKU HENKILÖSTÖ 7. Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty. 8. Virat ja niiden kelpoisuusehdot Kunnassa on virkoja sen mukaan, kuin valtuusto erikseen päättää. Peruskoulun ja lukion virat ovat kunnan koululaitoksen virkoja. Virkoihin vaadittavista kelpoisuuksista on voimassa, a) mitä siitä on säädetty (laki ja asetus) b) jos kelpoisuudesta ei ole erikseen säädetty, noudatetaan tämän säännön liitteen nro 1 määräyksiä. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain :n 2 momentin mukaisesti. 9. Viranhaltijan valitseminen, lomauttaminen ja ero Ratkaisuvalta henkilövalinnoissa vakinaisen henkilöstön osalta määräytyy liitteessä nro 2 mainitun mukaisesti. Tilapäisen henkilöstön ottamisesta sisältyvät määräykset :ään 13 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Eron myöntämisestä, lomauttamisesta ja viran haettavaksi julistamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan. 10. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 : ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 11. Työntekijät Mitä tässä säännössä on määrätty viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteeseen otettavaa/työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. Pysyväisluonteisen työsopimussuhteen perustamisesta päättää kuitenkin kunnanhallitus. 12. Tulostoimenkuva

17 Tulostoimenkuvassa määritellään mm. viran tarkoitus, avaintulokset, tulostavoitteet, viranhaltijan asema, velvollisuus sijaisuuden hoitamiseen sekä merkitään viranhaltijalle annettu ratkaisuvalta. Tulostoimenkuva tarkistetaan vuosittain. Viranhaltijan tulostoimenkuvan hyväksyy lähin esimies. Kunnanjohtajan tulostoimenkuvan hyväksyy kunnanhallitus. 13. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ja lautakunnan ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty taikka määrätty. Viranhaltijan tehtävämääritelmät eivät sisälly sääntöön. Viranhaltijan tulostavoitteet määrätään toimenkuvassa. Siirrettyä ratkaisuvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen mahdollisesti vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. 1. Yleinen ratkaisuvalta 1.1 Osastopäällikkö Suorassa alaisuudessa olevan henkilöstön osalta a) päättää henkilöstövalinnoista liitteessä nro 2 mainitun mukaisesti, b) myöntää virkavapauden, työloman, toimenhoidon keskeytyksen ja opintovapaan ja määrää sijaisen kunnanhallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti, c) valitsee henkilöt väliaikaiseen tai tilapäiseen palvelussuhteeseen, d) myöntää vuosilomat sekä päättää tehtävien hoitamisesta vuosilomien aikana, e) määrää henkilökunnan osallistumaan viranhoidon/tehtävänhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen, f) päättää henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon määräämisestä, g) hyväksyy oman auton käyttöoikeudet päättää irtaimiston poistoista kunnanhallituksen määräämissä rajoissa, päättää korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi enintään 335 euroon asti tapausta kohden, huolehtii valtionosuuksien ja -avustusten hakemisesta ja tekee tarvittaessa esityksen kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi valtionosuus- ja valtionavustuspäätösten johdosta, ellei näitä asioita ole siirretty muulle viranhaltijalle, päättää osaston sisällä henkilöstön tilapäisestä siirroista tulosalueesta toiseen tai tulosyksiköistä toiseen kuultuaan ensin niitä osapuolia, joita siirto koskee.

18 1.2 Tulosalueen esimies a) päättää henkilöstövalinnoista liitteessä nro 2 mainitun mukaisesti, b) päättää sellaisen virkavapauden ja työloman ja opintovapaan myöntämisestä, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimusten nojalla ehdoton oikeus, c) päättää siinä tapauksessa, että virkavapautta/työlomaa on haettu palkattomana, enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan. Vastaavasta asiasta päättää siinä tapauksessa, että virkavapautta/työlomaa on haettu yli vuoden kestäväksi ajaksi, se toimielin, joka on viranhaltijan/työntekijän valinnut. Kunnanhallitus antaa erilliset ohjeet virkavapauksien myöntämisestä, d) valitsee henkilöt väliaikaiseen tai tilapäiseen palvelussuhteeseen, e) myöntää vuosilomat sekä päättää tehtävän hoitamisesta vuosiloman aikana, f) määrää henkilökunnan osallistumaan viranhoidon/ tehtävänhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen, g) päättää henkilöstön yli-, lisä-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon määräämisestä, h) hyväksyy oman auton käyttöoikeudet, i) huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä, mukaisesti. j) vastaa tulosalueensa osalta irtaimistoluettelon pidosta kunnanhallituksen ohjeiden k) päättää tulosalueen hankinnoista. 1.3 Tulosyksikön esimies Ratkaisee 13 :n kohdissa 1.2. a-j mainitut asiat oman tulosyksikkönsä osalta ja päättää tulosyksikön hankinnoista. Koulun rehtorilla/johtajalla ei kuitenkaan ole oikeutta päättää kohdassa 1.1 mainituista asioista, tältä osin päätösvalta on sivistysjohtajalla. 2. Erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä on säädetty tai määrätty ratkaisuvaltaa annetaan seuraavasti: ei tarkoita tehtäväluetteloa, vaan ratkaisuvallan kuka asiasta päättää Kunnanjohtaja a) päättää osastopäälliköiden osalta 13 :n kohdassa mainituista asioista,

19 b) päättää henkilöstön tilapäisestä siirrosta osastosta toiseen kuultuaan ensin niitä osapuolia, joita siirto koskee, c) päättää tilapäislainan ottamisesta valtuuston myöntämän ottamisvaltuuden puitteissa, ja kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti d) päättää elinkeinoelämän kehittämisrahojen myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien käyttöperusteiden mukaisesti, 2.2. Hallintojohtaja a) päättää merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomionosoituksien ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin, b) päättää kunnanvirastossa otettavista valokopioista ja telefaxin käytöstä asiakkailta perittävistä maksuista, c) päättää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämisestä, d) on kunnanjohtajan ohella oikeutettu kunnan puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedonantoja e) päättää elinkeinoelämän kehittämisrahojen myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien käyttöperusteiden mukaisesti, 2.3. Kunnankamreeri a) myöntää henkilökohtaisen palkan vuosisidonnaisen osan kunnan henkilöstölle, lukuun ottamatta koululaitoksen rehtorien/johtajien ja opettajien osalta b) päättää työllistettävien palkoista sekä sellaisten henkilöiden palkoista, joiden virka- tai työsuhde kestää enintään 1 vuoden, c) päättää kunnan kassavarojen sijoittamisesta rahalaitoksiin kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, 2.4. Maaseutusihteeri a) päättää lausunnon annosta niistä laina-, avustus- ja eläkehakemuksista sekä niihin liittyvistä erilaisista toimenpiteistä ja muista hakemuksista, jotka on lailla tai asetuksella säädetty kunnan maaseutuelinkeino -viranomaiselle, b) päättää: - EU:n ja kansallisen maataloustuen jakamisesta ja mahdollisesta takaisin perimisestä - tuotannon ohjaukseen ja tasapainottamiseen liittyvien sopimusten tekemisestä, lausunnon antamisesta, korvauksista ja korvausten maksatuksesta

20 - nuorten viljelijöiden suunnitelmapakettien myöntämisestä - varusmiesten lomalausunnoista c) antaa lausunnon asioissa, joissa lausunnon pyytäjä katsoo myös maaseutusihteerin lausunnon lautakunnan puolesta annettuna riittäväksi, d) päättää erilaisten vahinkojen arvioinnista ja käsittelystä ja tuotannonohjaukseen liittyvästä valvonnasta yksinään tai yhdessä maaseutulautakunnan edustajien kanssa. Milloin maaseutusihteerin ratkaisuvaltaan sisältyvään asiaan liittyy tulkinnanvaraisuutta, on maaseutusihteerillä mahdollisuus siirtää asia maaseutulautakunnan päätettäväksi. e) päättää elinkeinoelämän kehittämisrahojen myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien käyttöperusteiden mukaisesti, 2.5. Johtava sosiaalityöntekijä e) toimii sosiaalityön, päivähoidon, Savirannan toimintakeskuksen, kuntoutusohjauksen ja perhetyön tulosyksiköiden esimiehenä ja päättää niiden osalta 13 : 1.3 kohdassa määrätyistä tehtävistä f) päättää henkilön tai perheen sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa sosiaalihuollon antamisesta henkilölle annettavaa tahdonvastaista huoltoa lukuun ottamatta, g) päättää sosiaalitoimen korvaus- ja muiden asioiden vireille panemisesta, d) päättää erityshuollon maksusitoumusten antamisesta e) päättää lausuntojen antamisesta sosiaalitointa koskevasta päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen 2.. Kotihoidon esimies a) päättää kotihoidon esimiehenä 13 :n 1.3. kohdassa määrätyistä tehtävistä, b) päättää kotihoidon ja tukipalveluiden antamisesta. Päättää kotiin annettavien palvelujen maksuista lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti, c) päättää pienryhmäkotien ja palveluasuntojen vuokraamisesta ja asukasvalinnoista d) päättää omaishoidontuesta lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti h) päättää asumispalveluiden maksusitoumusten antamisesta 2.7. Päiväkodin johtaja tehtävistä, a) päättää päivähoidon tulosyksikkö 2:n esimiehenä 1.3. kohdassa määrätyistä b) päättää lasten valinnasta päivähoitoon ja päivähoidosta perittävistä maksuista

21 lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti, 2.8. Sosiaalityöntekijä a) päättää sosiaaliavustusten ja palveluiden antamisesta sosiaalihuoltolain pohjalta lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti niissä tilanteissa, joita tällä johtosäännöllä ei ole määrätty muiden työntekijöiden tehtäväksi, b) antaa yksilöhuoltoon liittyviä lausuntoja ja selvityksiä, c) päättää vammaispalvelulain mukaisista etuuksista lautakunnan antamien ohjeiden sekä yleisten ohjeiden mukaan, d) päättää sosiaalitoimen tukiasuntojen vuokraamisesta ja asukasvalinnoista e) hoitaa lastenvalvojan tehtävät ja vahvistaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset 2.9. Johtava lääkäri a) päättää lääkinnällisen kuntoutuksen antamisesta, b) päättää rintamaveteraanien kuntoutusvalinnoista, c) päättää lausuntojen antamisesta ja esitysten tekemisestä, d) päättää sosiaali- ja terveystoimen käytännön koulutoimipaikkana toimimisesta ja solmii sopimukset oppilaitosten kanssa, e) päättää lausuntojen antamisesta terveydenhuoltoa ja ympäristönsuojelua koskevissa muutoksenhakuasioissa, Sosiaali- ja terveystoimen toimistonhoitaja i) vastaa toimistotyön esimiehenä 13 :n 1.3. kohdassa mainituista tehtävistä b) huolehtii terveydenhuollon tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä, c) päättää laitoshoidon pysyväishoitomaksuista asetuksen mukaisesti, d) toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerinä, Avohoidon esimies a) toimii avohoidon tulosyksikön esimiehenä ja päättää sen osalta 13 :n 1.3 kohdassa määrätyistä tehtävistä Kuntoutusohjaaja a) päättää vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden perhehoidosta, sen myöntämisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä maksujen perinnästä, asiakasmaksulain mukaan

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 1 MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 2 Kunnanvaltuuston 18.12.2012 39 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 26.6.2007 hyväksymän

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kvalt 10.2.2014 1 Voimaan: 1.4.2014 lukien. Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS

TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kvalt 10.2.2014 1 Voimaan: 1.4.2014 lukien. Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS 1 TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kvalt 10.2.2014 1 Voimaan: 1.4.2014 lukien Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS 2 KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄALUEET 3 KUNNANHALLITUKSEN

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Hallintosääntö 1.1.2007

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Hallintosääntö 1.1.2007 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Hallintosääntö 1.1.2007 Työvaliokunta 12.01.2007 Yhtymähallitus 28.02.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot