Kunnanvaltuustossa hyväksytty POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuustossa hyväksytty POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

2 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖORGANISAATIO 1 2. Vastuujako 1 3. Kunnanhallitus 3 4. Kunnanhallituksen ratkaisuvalta 3 5. Toimielimet ja tulosalueet 5. Lautakunnan ratkaisuvalta 1. Yleinen ratkaisuvalta 2. Erityinen ratkaisuvalta 2.1. Maaseutulautakunta Rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 9 III LUKU HENKILÖSTÖ Luvun määräysten soveltaminen Virat ja niiden kelpoisuusehdot Viranhaltijan valitseminen, lomauttaminen ja ero Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Työntekijät Tulostoimenkuva Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Yleinen ratkaisuvalta Osastopäällikkö Tulosalueen esimies Tulosyksikön esimies Erityinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Kunnankamreeri Maaseutusihteeri Johtava sosiaalityöntekijä Kotihoidon esimies Päiväkodin johtaja Sosiaalityöntekijä Johtava lääkäri Sosiaali- ja terveystoimen toimistonhoitaja 17

3 2.11. Avohoidon esimies Kuntoutusohjaaja Laitoshoidon esimies Vastaava ohjaaja Sivistysjohtaja Koulun johtaja/rehtori Koulun opettajakunta Vapaa-aikasihteeri Rakennuspäällikkö Rakennustarkastajat Teknisen osaston kanslisti Teknisen osaston toimistovirkailija (rakennusvalvonta) Teknisen osaston toimistovirkailija 24 IV LUKU LAITOKSIA KOSKEVIA ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ Koululaitos Peruskoulut Lukio Opetus 25 V LUKU TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN Talousarvio ja taloussuunnitelma 28 VI LUKU KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen 29

4 21. Maksujen määrääminen Riskien hallinta Konserniohjaus Muut määräykset ja ohjeet Tarkastussääntö 30 VII LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS Ulkoinen ja sisäinen valvonta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan kokoukset Lautakunnan tehtävät Tilintarkastajan valinta Vastuun jakaantuminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle 31 VIII LUKU KOKOUSMENETTELY 32 3 Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 3 IX LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Nimenkirjoitus Tarkemmat ohjeet Säännön voimaantulo 37

5 Liite nro 1: Kelpoisuusehdot Liite nro 2: Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa Liite nro 3: Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaiset viranomaiset Liite nro 4: Sijaintipaikkakartta koululaitokseen kuuluvista kouluista Liite nro 5: Kunnan tase Liite nro : Hallintosäännön perustelut

6 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISTÄ 1. Säännön soveltamisala Polvijärven kunnan organisaation toiminta määräytyy tämän säännön nojalla. Tämän säännön lisäksi kunnan hallintoa ohjataan seuraavilla säännöillä: - kunnanvaltuuston työjärjestys - arkistosääntö - yleiset hankintaohjeet Kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista sekä työsuojelutoimikunnasta on säädetty erikseen. Kunnan toiminta-ajatus ja tulostavoitteet asetetaan taloussuunnitelmassa. II LUKU 2. Vastuujako LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖORGANISAATIO Polvijärven kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat: - valtuusto - kunnanhallitus - keskusvaalilautakunta - maaseutulautakunta - rakennuslautakunta - sivistyslautakunta - sosiaali- ja terveyslautakunta - tekninen lautakunta Hallintoa ja taloutta valvovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Kunnanhallitus johtaa ja yhteen sovittaa lautakuntien toimintaa. Kunnan tehtäviä hoitavat kunnan luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ja työntekijät.

7 Kunnan henkilöstön osastojako on seuraava: Osasto Hallinto-osasto Talousosasto Sivistysosasto Sosiaali- ja terveysosasto Tekninen osasto Osaston päällikkö hallintojohtaja kunnankamreeri sivistysjohtaja johtava lääkäri rakennuspäällikkö Viranhaltijoista suoraan kunnanhallituksen alainen on kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kolme kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kunnanjohtaja toimii kunnanviraston päällikkönä. Toiminnalliset tulosalueet, joiden ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus/lautakunta, ja toimielimet määrätään tällä säännöllä. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan osastojaon puitteissa muodostaa tulosyksiköitä. Tulosyksikköjaon suorittaa kunnanhallitus/lautakunta. Jos syntyy epäselvyyttä, mihin tulosalueeseen jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, sen ratkaisee kunnanhallitus. Vastaavan asian tulosyksiköiden välillä ratkaisee kunnanhallitus/lautakunta. Tulosalueiden esimiehen ja hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa kunnanhallitus/lautakunta. Tulosyksiköiden esimiehet ja heidän sijaisensa valitsee tarvittaessa kunnanhallitus/lautakunta. Johtoryhmä Kunnanviraston johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja ja osastopäälliköt ja kunnan henkilökunnalla on mahdollisuus nimetä kunnan henkilöstön edustaja kunnanviraston johtoryhmään. Henkilöstön edustajan toimikausi on 2 vuotta. Johtoryhmän tehtävänä on vastata tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen tuottamisessa.

8 Henkilöstökokoukset Osastoittain järjestetään osastojen sisäisiä henkilöstökokouksia, joissa keskustellaan ja tiedotetaan osastoa ja sen henkilöstöä koskevista keskeisistä kehittämiskysymyksistä sekä ajankohtaisista asioista. Tarvittaessa järjestetään kunnanviraston henkilöstölle virastokokouksia laajakantoisista koko henkilöstöä koskevista asioista. 3. Kunnanhallitus Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä keskusvaali- eikä tarkastuslautakuntiin. 4. Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen toimivallasta säädetään kuntalaissa. Kunnanhallitus ratkaisee sen päätettäväksi muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi seuraavat asiat: 1. päättää selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos se voi yhtyä valtuuston päätökseen, 2. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta määrärahojen puitteissa, 3. päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto mahdollisesti on antanut sikäli, kuin tehtävää ei ole siirretty muun toimielimen/viranhaltijan ratkaistavaksi, 4. päättää kunnan yleisten tilojen käyttömaksujen määräämisestä, 5. päättää lykkäyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakentamis- ja muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä,. päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten, kuin siitä on säädetty ja kiinteistöverosta vapauttamisesta ja kiinteistöveron poistamisesta 7. päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua, 8. päättää kunnan saatavien ja vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta sikäli, kun tehtävää ei ole siirretty muun toimielimen/viranhaltijan ratkaistavaksi, 9. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottu korvausvelvolliseksi ja vaadittu korvaus on yli 335 euroa, 10. päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja suositussopimusten voimaansaattamisesta sekä harkinnanvaraisista virka- ja työehtosopimukseen perustuvista palvelussuhdeasioista jäljempänä tässä säännössä mainituin poikkeuksin,

9 11. päättää kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä muusta vakuuttamisesta sikäli, kuin tehtävää ei ole siirretty muun toimielimen/viranhaltijan ratkaistavaksi, 12. hyväksyy niiden rakennus- ja kunnallisteknisten töiden luonnospiirustukset, alustavan kustannusarvion, rakennustapaselitykset ja huonetilaohjelman, joiden kustannukset ovat enintään 0,5 % talousarvion loppusummasta, 13. hyväksyy niistä rakennus- ja kunnallisteknisistä töistä laaditut tilitykset, joiden kustannukset ovat enintään 0,5 % talousarvion loppusummasta, 14. hyväksyy niiden rakennus- ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustukset, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen, joiden kustannukset ovat enintään 5,0 % talousarvion loppusummasta, 15. päättää lainojen ottamisesta kunnalle talousarvion asettamissa rajoissa, 1. päättää sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä, 17. päättää rakennustonttien myymisestä noudattaen valtuuston antamia yleisohjeita, 18. hoitaa majoituslautakunnalle kuuluvat tehtävät, 19. vahvistaa kunnan henkilökunnan palkat, ellei 13 :stä muuta johdu, 20. päättää lautakunnan, jaoston, toimikunnan, luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian siirtämisestä kunnanhallituksen käsiteltäväksi, 21. päättää saatavien poistoista, 22. vastaa taloussuunnittelusta ja talousarvion valmistelusta ja täytäntöönpanosta

10 23. vastaa maankäytön suunnittelusta, 24. kantaa elinkeinoasioista kokonaisvastuun, 25. päättää viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä. Lisäksi kunnanhallitus päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. 5. Toimielimet ja tulosalueet Toimielin Tulosalueet Kunnanhallitus Rahoituserät Yleishallinto Pelastustoimi Taloushallinto Elinkeinotoimi Keskusvaalilautakunta - vaalilautakunnat Vaalit Tarkastuslautakunta Maaseutulautakunta Rakennuslautakunta Sivistyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Tilintarkastus Maataloustoimi Lomatoimi Rakennusvalvonta Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito ja kehitysvammalaitokset Tekniset palvelut Keskusvaali-, tarkastus- ja rakennuslautakunnissa on viisi (5) jäsentä ja teknisessä-, sosiaali- ja terveys-, sivistys- ja maaseutulautakunnissa yhdeksän (9) jäsentä.

11 . Lautakunnan ratkaisuvalta 1. Yleinen ratkaisuvalta 1. Päättää niistä asioista, jotka ovat tarpeen hallintokunnan toiminnan turvaamiseksi ja sille säädettyjen ja määrättyjen tehtävien hoitamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi, mikäli ei ole toisin säädetty taikka määrätty taikka taloussuunnitelmasta tai talousarviosta ei muuta johdu. 2. Päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei taloussuunnitelmasta, talousarviosta tai valtuuston tai kunnanhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu. 3. Päättää hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta kunnanhallituksen määräämien perusteiden mukaisesti, niiltä osin kuin vuokralle antamisesta ei ole annettu viranhaltijan ratkaistavaksi. 4. Päättää irtaimiston myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle. 5. Päättää viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijalle.. Päättää sopimuksista ja sitoumuksista talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa, ellei päätösvaltaa ole siirretty viranhaltijalle. 7. Määrää tarvittaessa viranhaltijan ratkaisemaan asian. 2. Erityinen ratkaisuvalta Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaiset toimivaltaiset viranomaiset ilmenevät liitteessä 3. Sen lisäksi mitä on säädetty tai määrätty

12 2.1. Maaseutulautakunta 1. suorittaa toimialaansa kuuluvia katselmuksia, arviointeja ja tarkastuksia päättämällään tavalla. Näihin tulee lautakunnan jäsenen tarvittaessa osallistua, 2. päättää satovahinkokorvausten maksamisesta, 2.2. Rakennuslautakunta 1. toimii rakennusvalvontaviranomaisena, 2. valmistelee rakennustyön valvonnasta ja kokoontumishuoneistojen tarkastamisesta ja maa-ainesten ottamisen valvonnasta perittävät maksut ja valvoo maksujen maksuunpanoa 3. päättää asuntolainojen etuoikeusjärjestyksestä, 4. päättää asuntolainojen myöntämisestä ja irtisanomisesta, 5. myöntää asuntolainan omakotitalon rakentamista ja hankkimista varten sekä vahvistaa hankinta-arvon ja rahoitussuunnitelman ja ensimmäisen vuosimaksun,. myöntää perusparannuslainan enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen perusparantamista varten, 7. myöntää asuntolainan huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten sekä myöntää omaksilunastamislain mukaisen omaksilunastamislainan, 8. toimii maa-aineslain mukaisena viranomaisena 9.. toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, antaa kunnan suostumuksen Tieliikennelain 51 :n mukaisen tielle asetettavan liikenteenohjauslaitteen asettamiseen yksityistielle ja huolehtii yleisistä teistä annetussa laissa tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä 10. toimii yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitetuissa valtionavustusasioissa valvonta-, tarkastus- ja lausuntoviranomaisena sekä suorittaa yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan toimitukset ja katselmukset 2.3. Tekninen lautakunta 1. hyväksyy niiden rakennus- ja kunnallisteknisten töiden luonnospiirustukset, alustavan kustannusarvion, rakennustapaselitykset ja huonetilaohjelman, joiden kustannukset ovat enintään 0,2 % talousarvion loppusummasta,

13 2. hyväksyy niistä rakennus- ja kunnallisteknisistä töistä laaditut tilitykset, joiden kustannukset ovat enintään 0,2 % talousarvion loppusummasta, 3. hyväksyy niiden rakennus- ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustukset, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen, joiden kustannukset ovat enintään 0,5 % talousarvion loppusummasta sekä päättää välttämättömistä muutoksista kunnanhallituksen hyväksymiin suunnitelmiin, 4. valitsee konsultit ja tekee konsulttisopimukset, joista aiheutuvat kustannukset ovat enintään 0,5 % talousarvion loppusummasta, 5. päättää niiden töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä sopimuksista, joiden kustannukset ovat enintään 5,0 % talousarvion loppusummasta,. päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 2,0 % talousarvion loppusummasta, 7. päättää varastojen enimmäisarvoista ja hyväksyy varastojen tarkastuskertomukset, 8. päättää jätehuoltomääräysten antamisesta, 9. päättää jätemaksutaksasta, kaukolämpötariffeista, energian hinnasta, hakesopimuksista, hakkeen hinnasta, maa-ainesten myyntitaksasta, konekeskuksen taksoista sekä muista maksuista, 10. valmistelee jätevesimaksutaksan ja vesimaksutaksan 11. määrää kulutusmaksun vesi- ja viemärilaitoslain (982/77) 11 :ssä tarkoitettujen yleisten määräysten kohdissa 13.8, 14.5 ja 14. tarkoitetuissa tapauksissa sekä muiden laitosten toiminnassa vastaavasti todetuissa vuoto- ja mittarivirhetapauksissa, 12. hyväksyy vuosittaiset työ- ja rakennusohjelmat, 13. päättää liikennemerkkien asettamisesta siellä, missä kunta on liikennealueen tienpitäjänä, 14. antaa lausuntoja yleisiä teitä koskevista tiesuunnitelmista ja liikennemerkkiasioista, 15. tekee aloitteita tai esityksiä yleisten teiden rakentamisesta ja kunnostamisesta sekä yksityisteiden muuttamisesta maanteiksi tai paikallisteiksi sekä valmistelee ehdotuksen tiehankkeiden tärkeysjärjestyksestä, 1. hakee yksityistielain 39 :n mukaisesti tietoimituksen pitämistä ja käyttää siinä kunnan puhevaltaa, 17. määrää kunnan hallinnassa olevien alueiden ja huoneistojen vuokrien perusteet, 18. hyväksyy yksityisteiden kunnossapitoa koskevan avustusohjeen

14 2.4. Sivistyslautakunta 1. valitsee vakinaiset opettajat ja rehtorit, 2. jos peruskoulussa ei ole rehtoria määrää opettajakuntaa kuultuaan opettajien keskuudesta johtajan ja varajohtajan toistaiseksi tai vuotta pidemmäksi määräajaksi 3. hyväksyy opetussuunnitelman, 4. hyväksyy vuosittaisen työsuunnitelman, 5. määrää, että oppilaan on väliaikaisesti kokonaisin lukuvuosin käytävä koulua kunnan jossakin muussa koulussa, kuin siinä, jonka oppilaaksi ottoalueella hän asuu,. siirtää viranhaltijan oman kunnan oppilaitokseen toiseen virkaan, 7. päättää viran sijoituskoulun, 8. päättää erityisluokkien sijoittamisesta, 9. päättää lukuvuoden työajoista, 10. päättää kunnanvaltuuston määräämin perustein oppilaitoksen ylläpitäjille annettavista sitoumuksista, jotka koskevat kunnasta olevien oppilaiden aiheuttamia käyttökustannuksia, 11. myöntää koulun oppilaille vapautuksen koulunkäynnistä yhtä kuukautta pidemmäksi ajaksi, 12. päättää toimialansa kohde- ja yleisavustuksista 13. päättää maksuista ja käyttökorvauksista tai niiden perusteista kunnanvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 14. päättää koulujen järjestyssäännöistä sekä mahdollisista vapaa-aikatalon käyttö- ja järjestyssäännöistä, 15. siirtää perusopetuksessa oppilaan erityisopetukseen, jos huoltaja vastustaa erityisopetussiirtoa, 1. sivistyslautakunnan asettama toimikunta määrää oppilaan/ opiskelijan erottamisesta, 17. hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman 2.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. valitsee keskuudestaan 3-jäsenisen toimikunnan, jonka tehtävänä on tarvittaessa käsitellä kiireelliset yksilöä koskevat sosiaalihuollon muutosvaatimukset ja suorittaa ympäristönsuojelun katselmukset 2. valmistelee ehdotukset kunnan lausunnoiksi luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista, 3. toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja hyväksyy ympäristönsuojelulain mukaiset maksut 4. toimii ympäristöön kohdistuvissa asioissa kunnan kemikaaliviranomaisena ja hyväksyy kemikaalilain mukaiset maksut

15 7. päättää luonnonsuojelulain mukaisen yksityismailla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkaamisesta

16 III LUKU HENKILÖSTÖ 7. Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty. 8. Virat ja niiden kelpoisuusehdot Kunnassa on virkoja sen mukaan, kuin valtuusto erikseen päättää. Peruskoulun ja lukion virat ovat kunnan koululaitoksen virkoja. Virkoihin vaadittavista kelpoisuuksista on voimassa, a) mitä siitä on säädetty (laki ja asetus) b) jos kelpoisuudesta ei ole erikseen säädetty, noudatetaan tämän säännön liitteen nro 1 määräyksiä. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain :n 2 momentin mukaisesti. 9. Viranhaltijan valitseminen, lomauttaminen ja ero Ratkaisuvalta henkilövalinnoissa vakinaisen henkilöstön osalta määräytyy liitteessä nro 2 mainitun mukaisesti. Tilapäisen henkilöstön ottamisesta sisältyvät määräykset :ään 13 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Eron myöntämisestä, lomauttamisesta ja viran haettavaksi julistamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan. 10. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 : ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 11. Työntekijät Mitä tässä säännössä on määrätty viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteeseen otettavaa/työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. Pysyväisluonteisen työsopimussuhteen perustamisesta päättää kuitenkin kunnanhallitus. 12. Tulostoimenkuva

17 Tulostoimenkuvassa määritellään mm. viran tarkoitus, avaintulokset, tulostavoitteet, viranhaltijan asema, velvollisuus sijaisuuden hoitamiseen sekä merkitään viranhaltijalle annettu ratkaisuvalta. Tulostoimenkuva tarkistetaan vuosittain. Viranhaltijan tulostoimenkuvan hyväksyy lähin esimies. Kunnanjohtajan tulostoimenkuvan hyväksyy kunnanhallitus. 13. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ja lautakunnan ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty taikka määrätty. Viranhaltijan tehtävämääritelmät eivät sisälly sääntöön. Viranhaltijan tulostavoitteet määrätään toimenkuvassa. Siirrettyä ratkaisuvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen mahdollisesti vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. 1. Yleinen ratkaisuvalta 1.1 Osastopäällikkö Suorassa alaisuudessa olevan henkilöstön osalta a) päättää henkilöstövalinnoista liitteessä nro 2 mainitun mukaisesti, b) myöntää virkavapauden, työloman, toimenhoidon keskeytyksen ja opintovapaan ja määrää sijaisen kunnanhallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti, c) valitsee henkilöt väliaikaiseen tai tilapäiseen palvelussuhteeseen, d) myöntää vuosilomat sekä päättää tehtävien hoitamisesta vuosilomien aikana, e) määrää henkilökunnan osallistumaan viranhoidon/tehtävänhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen, f) päättää henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon määräämisestä, g) hyväksyy oman auton käyttöoikeudet päättää irtaimiston poistoista kunnanhallituksen määräämissä rajoissa, päättää korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi enintään 335 euroon asti tapausta kohden, huolehtii valtionosuuksien ja -avustusten hakemisesta ja tekee tarvittaessa esityksen kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi valtionosuus- ja valtionavustuspäätösten johdosta, ellei näitä asioita ole siirretty muulle viranhaltijalle, päättää osaston sisällä henkilöstön tilapäisestä siirroista tulosalueesta toiseen tai tulosyksiköistä toiseen kuultuaan ensin niitä osapuolia, joita siirto koskee.

18 1.2 Tulosalueen esimies a) päättää henkilöstövalinnoista liitteessä nro 2 mainitun mukaisesti, b) päättää sellaisen virkavapauden ja työloman ja opintovapaan myöntämisestä, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimusten nojalla ehdoton oikeus, c) päättää siinä tapauksessa, että virkavapautta/työlomaa on haettu palkattomana, enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan. Vastaavasta asiasta päättää siinä tapauksessa, että virkavapautta/työlomaa on haettu yli vuoden kestäväksi ajaksi, se toimielin, joka on viranhaltijan/työntekijän valinnut. Kunnanhallitus antaa erilliset ohjeet virkavapauksien myöntämisestä, d) valitsee henkilöt väliaikaiseen tai tilapäiseen palvelussuhteeseen, e) myöntää vuosilomat sekä päättää tehtävän hoitamisesta vuosiloman aikana, f) määrää henkilökunnan osallistumaan viranhoidon/ tehtävänhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen, g) päättää henkilöstön yli-, lisä-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon määräämisestä, h) hyväksyy oman auton käyttöoikeudet, i) huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä, mukaisesti. j) vastaa tulosalueensa osalta irtaimistoluettelon pidosta kunnanhallituksen ohjeiden k) päättää tulosalueen hankinnoista. 1.3 Tulosyksikön esimies Ratkaisee 13 :n kohdissa 1.2. a-j mainitut asiat oman tulosyksikkönsä osalta ja päättää tulosyksikön hankinnoista. Koulun rehtorilla/johtajalla ei kuitenkaan ole oikeutta päättää kohdassa 1.1 mainituista asioista, tältä osin päätösvalta on sivistysjohtajalla. 2. Erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä on säädetty tai määrätty ratkaisuvaltaa annetaan seuraavasti: ei tarkoita tehtäväluetteloa, vaan ratkaisuvallan kuka asiasta päättää Kunnanjohtaja a) päättää osastopäälliköiden osalta 13 :n kohdassa mainituista asioista,

19 b) päättää henkilöstön tilapäisestä siirrosta osastosta toiseen kuultuaan ensin niitä osapuolia, joita siirto koskee, c) päättää tilapäislainan ottamisesta valtuuston myöntämän ottamisvaltuuden puitteissa, ja kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti d) päättää elinkeinoelämän kehittämisrahojen myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien käyttöperusteiden mukaisesti, 2.2. Hallintojohtaja a) päättää merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomionosoituksien ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin, b) päättää kunnanvirastossa otettavista valokopioista ja telefaxin käytöstä asiakkailta perittävistä maksuista, c) päättää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämisestä, d) on kunnanjohtajan ohella oikeutettu kunnan puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedonantoja e) päättää elinkeinoelämän kehittämisrahojen myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien käyttöperusteiden mukaisesti, 2.3. Kunnankamreeri a) myöntää henkilökohtaisen palkan vuosisidonnaisen osan kunnan henkilöstölle, lukuun ottamatta koululaitoksen rehtorien/johtajien ja opettajien osalta b) päättää työllistettävien palkoista sekä sellaisten henkilöiden palkoista, joiden virka- tai työsuhde kestää enintään 1 vuoden, c) päättää kunnan kassavarojen sijoittamisesta rahalaitoksiin kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, 2.4. Maaseutusihteeri a) päättää lausunnon annosta niistä laina-, avustus- ja eläkehakemuksista sekä niihin liittyvistä erilaisista toimenpiteistä ja muista hakemuksista, jotka on lailla tai asetuksella säädetty kunnan maaseutuelinkeino -viranomaiselle, b) päättää: - EU:n ja kansallisen maataloustuen jakamisesta ja mahdollisesta takaisin perimisestä - tuotannon ohjaukseen ja tasapainottamiseen liittyvien sopimusten tekemisestä, lausunnon antamisesta, korvauksista ja korvausten maksatuksesta

20 - nuorten viljelijöiden suunnitelmapakettien myöntämisestä - varusmiesten lomalausunnoista c) antaa lausunnon asioissa, joissa lausunnon pyytäjä katsoo myös maaseutusihteerin lausunnon lautakunnan puolesta annettuna riittäväksi, d) päättää erilaisten vahinkojen arvioinnista ja käsittelystä ja tuotannonohjaukseen liittyvästä valvonnasta yksinään tai yhdessä maaseutulautakunnan edustajien kanssa. Milloin maaseutusihteerin ratkaisuvaltaan sisältyvään asiaan liittyy tulkinnanvaraisuutta, on maaseutusihteerillä mahdollisuus siirtää asia maaseutulautakunnan päätettäväksi. e) päättää elinkeinoelämän kehittämisrahojen myöntämisestä kunnanhallituksen hyväksymien käyttöperusteiden mukaisesti, 2.5. Johtava sosiaalityöntekijä e) toimii sosiaalityön, päivähoidon, Savirannan toimintakeskuksen, kuntoutusohjauksen ja perhetyön tulosyksiköiden esimiehenä ja päättää niiden osalta 13 : 1.3 kohdassa määrätyistä tehtävistä f) päättää henkilön tai perheen sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa sosiaalihuollon antamisesta henkilölle annettavaa tahdonvastaista huoltoa lukuun ottamatta, g) päättää sosiaalitoimen korvaus- ja muiden asioiden vireille panemisesta, d) päättää erityshuollon maksusitoumusten antamisesta e) päättää lausuntojen antamisesta sosiaalitointa koskevasta päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen 2.. Kotihoidon esimies a) päättää kotihoidon esimiehenä 13 :n 1.3. kohdassa määrätyistä tehtävistä, b) päättää kotihoidon ja tukipalveluiden antamisesta. Päättää kotiin annettavien palvelujen maksuista lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti, c) päättää pienryhmäkotien ja palveluasuntojen vuokraamisesta ja asukasvalinnoista d) päättää omaishoidontuesta lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti h) päättää asumispalveluiden maksusitoumusten antamisesta 2.7. Päiväkodin johtaja tehtävistä, a) päättää päivähoidon tulosyksikkö 2:n esimiehenä 1.3. kohdassa määrätyistä b) päättää lasten valinnasta päivähoitoon ja päivähoidosta perittävistä maksuista

21 lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti, 2.8. Sosiaalityöntekijä a) päättää sosiaaliavustusten ja palveluiden antamisesta sosiaalihuoltolain pohjalta lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti niissä tilanteissa, joita tällä johtosäännöllä ei ole määrätty muiden työntekijöiden tehtäväksi, b) antaa yksilöhuoltoon liittyviä lausuntoja ja selvityksiä, c) päättää vammaispalvelulain mukaisista etuuksista lautakunnan antamien ohjeiden sekä yleisten ohjeiden mukaan, d) päättää sosiaalitoimen tukiasuntojen vuokraamisesta ja asukasvalinnoista e) hoitaa lastenvalvojan tehtävät ja vahvistaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset 2.9. Johtava lääkäri a) päättää lääkinnällisen kuntoutuksen antamisesta, b) päättää rintamaveteraanien kuntoutusvalinnoista, c) päättää lausuntojen antamisesta ja esitysten tekemisestä, d) päättää sosiaali- ja terveystoimen käytännön koulutoimipaikkana toimimisesta ja solmii sopimukset oppilaitosten kanssa, e) päättää lausuntojen antamisesta terveydenhuoltoa ja ympäristönsuojelua koskevissa muutoksenhakuasioissa, Sosiaali- ja terveystoimen toimistonhoitaja i) vastaa toimistotyön esimiehenä 13 :n 1.3. kohdassa mainituista tehtävistä b) huolehtii terveydenhuollon tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä, c) päättää laitoshoidon pysyväishoitomaksuista asetuksen mukaisesti, d) toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerinä, Avohoidon esimies a) toimii avohoidon tulosyksikön esimiehenä ja päättää sen osalta 13 :n 1.3 kohdassa määrätyistä tehtävistä Kuntoutusohjaaja a) päättää vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden perhehoidosta, sen myöntämisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä maksujen perinnästä, asiakasmaksulain mukaan

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot