Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat"

Transkriptio

1 M2T997-2 Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat Loppuraportti Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö Joulukuu 21 2

2 M2T997-2 Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat Loppuraportti Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö Joulukuu 21

3 VTT ENERGIA, Liikenteen energiankäyttö PL 161, 244 VTT, puh. (9) 4561, fax (9) Julkaisun tekijä(t): Juhani Laurikko Julkaisun nimí: 2 Raportin koodi: M2T997-2 Projektin tunnus: Julkaisuaika: M2T997 Joulukuu 21 Projektin nimi: Henkilöautojen energian kulutus ja pakokaasupäästöt (etenkin kylmissä olosuhteissa) ja niiden vähentämisen tekniikat Henkilöautojen pakokaasupäästöt etenkin kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat Loppuraportti Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena oli seurata henkilöautojen tekniikan kehitystä ja sen heijastumaa kylmäpäästöihin sekä arvioida erilaisten tekniikoiden potentiaalia vähentää päästöjä. Tutkimuksen puitteissa mitattiin kylmäkäynnistyspäästöt yhteensä 61:stä bensiinikäyttöisestä ja 25:stä dieselmoottorisesta henkilöautosta sekä viidestä raskaasta bensiinikäyttöisestä pakettiautosta. Henkilöautoja koskeva havaintoaineisto ei antanut tukea sille lähtöolettamukselle, että puhdistustekniikan kehittäminen entistä vähäpäästöisempään suuntaan saattaisi lieveilmiönä huonontaa suorituskykyä kylmissä olosuhteissa, ainakin alkuvaiheessa, ennen kuin kokonaisoptimointi ehditään tehdä. Päinvastoin näytti siltä, että nykyiset (EURO 3) normaalilämpötilassa tapahtuviin mittauksiin perustuvat päästörajat ohjaavat tekniikkaa siihen suuntaan, että toimintateho kylmemmässäkin käyttöympäristössä paranee. Eräänä osatekijänä lienee uusi koemenetelmä, jossa näytteenotto alkaa jo heti moottorin käynnistyttyä, eikä vasta 4 sekunnin kuluttua, mikä oli menetelmä vielä EURO 2 säännöissä. Dieselmoottoriautoissa kylmäkäynnistyksestä aiheutuvat lisäpäästöt ovat paljon vähäisemmät kuin bensiinikäyttöisissä. Esimerkiksi EU 2- ja EU 3-tasoisissa autoissa CO- ja HC-lisäpäästöt olivat vain noin 1 % vastaavien bensiinikäyttöisten autojen lisäpäästöistä. Koetuloksien mukaan typen oksidien päästöt näyttäisivät jopa vähenevän hieman, kun käynnistyslämpötila laskee. Samoin näyttäisi käyvän hiukkaspäästöille, mikä oli jossain määrin yllättävää. Raskaissa bensiinikäyttöisissä pakettiautoissa näyttävät kylmäkäynnistyspäästöt olevan vanhemmissa vuosimalleissa samaa tasoa tai vähän suurempia kuin vastaavanikäisissä henkilöautoissa, mikä suurimmaksi osaksi selittynee niiden samankaltaisella tekniikalla, mutta vähän suuremmilla moottoreilla ja painoilla. Uudemmissa pakettiautoissa (vm. 2) tilanne oli likimain sama. NOx-päästöt sen sijaan olivat pakettiautoissa kaksinkertaiset henkilöautoihin verrattuna. Päästöjä vähentävänä tekniikkana tutkittiin nyt ns. lämpöakkua, eli lämmintä jäähdytysnestettä varaavaa järjestelmää, jossa kylmäkäynnistyksessä moottoria lämmitetään tuomalla moottoriin lämmin neste kylmän tilalle. Jos lisäksi käytetään esikierrätystä noin 3 4 sekunti ennen käynnistystä, saavutetaan likimain sama lämmitysteho kuin tunnin lohkolämmitinkäytöllä (noin 6 Wh). Myös pakokaasukokeissa havaittu päästöjen vähenemät olivat verrannollisia vastaaviin lohkolämmittimellä saavutettuihin tuloksiin, eli häkäpäästöt vähenivät noin 7 % ja hiilivetypäästöt noin 2 4 %. Kenttäkäyttökokeessa lämmönvaraajan havaittiin säilyttävän riittävästi lämpönergiaa nostamaan käynnistettäessä moottorin lämpötilaa yli 3 C vaikka edellisestä ajosta oli kulunut aikaa jopa 3 vuorokautta. Julkaisija: VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö Avainsanat: Pakokaasupäästöt, kylmäkäynnistys Bensiinimoottori, dieselmoottori lämpöakku ISSN ISBN Tilausosoite: Luokitus (UDK): VTT Energia, PL VTT Kieli: Suomi Sivuja: 3 s.

4 2 Report code: M2T997-2 VTT ENERGY, Energy and Emissions in Transportation P.O.Box 161, FIN-244 VTT, FINLAND Project code: Published: tel , fax M2T997 December 21 Author(s): Juhani Laurikko Name of the publication: Project name: Energy use and exhaust emissions from passenger cars at low ambient temperatures and tecnologies to lower emissions Exhaust emissions from passenger cars at low ambient temperatures and technologies to lower emissions Final Report Abstract: The aim of the project was to follow the development of passenger car technology and its implications to cold start exhaust emissions at low ambient temperatures, and to assess different technologies to lower such emissions Cold-start emissions were measured from altogether 61 petrol-fuelled and 25 diesel-fuelled cars in this project, as well as from five heavy-weight vans. The performance data from the cars did not support the hyphothesis that the recent development of low-emission technology might as a side-effect deteriorate the emissions performance at low ambient temperature conditions, at least in the first phase, before the optimisation of the total system is done. On the contrary: the data suggests that current EURO 3 standards although based on a normal temperature test will push the technology to such a direction that performance at low ambient temperatures is also enhanced. One potential cause to this may be that the new test cycle does start the collection of exhaust sample right after the start of the engine, and not after the 4 sec idle, which was the case still in the previous generation of the EU-directives (EU2). Extra emissions due to a cold-start are in diesel-fuelled cars only marginal compared to those from petrol-fuelled cars. For example in EU2 and EU3-compliant diesel cars extra emissions of CO and HC were only some 1 % of the values recorded to their petrol-fuelled counterparts. According to the test results, the emissions of nitrogen oxides were lowering, as the ambient temperature went down. The same apllied to the PM emissions, as well, which was somewhat surprising. In the heavy-weight class vans cold-start emissions seemed to be in the older models about the same or slightly higher than the passenger cars of the same generation, which for the most part should become from their similar tehcnology, but higher engine displacement and curb wieght. In the recent model year (2) vans the situation was almost the same, but NOx emissions were about twofold compared to passenger cars. The technology for lower cold-start emissions that was evaluated was so called heat battery of thermostore, that stores hot coolant in an well-insulated flask to be used for engine (pre)heating prior to the next cold start. If the primer pump was used for 3 to 4 sec to circulate hot coolant into the engine before the start, about the same effect was obtained as when using standard block heater for about an hour (6 Wh). Even the lowering of the emissions that was recorded in the emsisions tests were about the same magnitude than with the use of an electrical block heater. Thus CO was lowered some 7 % and HC about 2 to 4 % depending upon the ambient temperature lewel. In the field test the thermostore was found to keep thermal energy stored sufficiently to raise the engine coolant temperature over 3 C even if the car had been standing for about 72 hours after the last trip. This was especially, if the last trip was longer than 3 minutes in driving time. Publisher: VTT Energy, Engine Technology and Energy in Transport Keywords: Exhaust emissions, cold-start, cars Petrol engine, diesel engine Heat battery Address for orders: VTT Energy, P.O.Box 161 ISSN ISBN Classification (UDK): 244 VTT, Finland Language: Finnish Pages: 3 p.

5 SISÄLLYS SISÄLLYS ALKULAUSE OSATEHTÄVÄ 1: PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA OSA A - MITTAUKSET UUSIMMILLA (EURO2 JA EURO3) HENKILÖAUTOILLA TAVOITTEET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Pakokaasumittaukset uusilla autoilla Tutkimuksen kohteet Mittausten suoritus KOETULOKSET JA NIIDEN VERTAILU AIKAISEMPIIN TULOKSIIN KESKIMÄÄRÄISET KYLMÄKÄYNNISTYSPÄÄSTÖT Bensiinikäyttöiset henkilöautot Dieselmoottoriset henkilöautot OSA B - MITTAUKSET RASKAILLA PAKETTIAUTOILLA OSATEHTÄVÄ 2: LÄMPÖAKUN KENTTÄKÄYTTÖKOE JOHDANTO TAVOITTEET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS TUTKIMUKSEN TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET OSATEHTÄVÄ 3: EU-TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMINEN OSATEHTÄVÄ 4: GRPE-TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

6 ALKULAUSE Henkilöautojen pakokaasupäästöjä kylmissä käyttöolosuhteissa on tutkittu VTT Energiassa jo yli kymmenen vuoden ajan. Se on ollut eräs tutkimuksen painopistealueista, sillä Suomen kannalta kylmäpäästöillä on suuri merkitys ja niiden vähentämismahdollisuuksilla on merkittävä asema. Lisäksi vastaavaa tutkimusta thedään kansainvälisesti varsin vähän, ja siksi tutkimukseen on kansallisesti panostettu varsin paljon. Tulokset aikaisemmilta vuosilta ovatkin johtaneet tietämyksen karttumiseen, ja eräänä merkittävänä saavutuksena voidaan pitää päätöstä 7 ºC kylmäkäynnistyskokeen mukaan ottamisesta EU:n henkilöautojen pakokaasupäästöjä rajoittavan direktiivin päivitykseen 98/69/EC vuonna Mainittu koe perustuu ECE15-ajosyliin, ja se tulee COja HC-raja-arvoineen voimaan uusille, bensiinikäyttöisille henkilöautotyypeille vuonna 22. Tämä raportti on projektin Henkilöautojen energian kulutus ja pakokaasupäästöt (etenkin kylmissä olosuhteissa) ja niiden vähentämisen tekniikat loppuraportti. Tutkimus oli suoraa jatkoa VTT Energian aihealueen tutkimukselle, ja on suoritettu vuosina osana MOBILE 2 tutkimuskokonaisuutta, jossa sen tunnus oli M2T997. Sen rahoittajina ovat toimineet TEKES sekä Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Projektin päällikkönä toimi erikoistutkija Juhani Laurikko, ja eri osatehtävien toteuttamiseen ovat osallistuneet tutkijat Markku Ikonen ja Tom Eklund, teknikko Erkki Virtanen ja työteknikko Reijo Mikkola, kaikki VTT Energiasta. Espoossa, 5. joulukuuta 21 Juhani Laurikko 4

7 OSATEHTÄVÄ 1: PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA OSA A - MITTAUKSET UUSIMMILLA (EURO2 JA EURO3) HENKILÖAUTOILLA 1 TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli seurata tekniikan kehitystä ja sen heijastumaa kylmäpäästöihin ja samalla arvioidaan erilaisten tekniikoiden potentiaalia vähentää päästöjä. Eräänä lähtökohtana oli, että puhdistustekniikan kehittäminen entistä vähäpäästöisempään suuntaan saattaa lieveilmiönä huonontaa suorituskykyä kylmissä olosuhteissa, ainakin alkuvaiheessa, ennen kuin kokonaisoptimointi ehditään tehdä. Toisaalta nykyiset normaalilämpötilassa mitattavat päästörajat ohjaavat nekin tekniikkaa siihen suuntaan, että toimintateho kylmemmässäkin käyttöympäristössä paranee. Tutkimuksessa pyritään säänneltyjen päästöjen lisäksi nykyistä tarkemmin karakterisoimaan kylmäkäynnistyksessä syntyviä pakokaasupäästöjä, ml. hiukkaspäästöt ja eräät ei-säännellyt kaasumaiset yhdisteet. Näiltä osin tutkimus suuntautuu EU:n 5. puiteohjelman Kasvu osuudessa toteutettavaan projektikokonaisuuteen ARTEMIS (Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems, 1999-RD.1429), jossa VTT on yksi toteuttaja. Tämä hanke jatkaa nyt raportoitavan projektin työtä. Eräänä lopputavoitteena oli, hyödyntäen aikaisempaa tutkimusaineistoa ja tässä raportoitavan projektin puitteissa saatavia uusia tuloksia, kehittää uusi myös ja parempi malli kylmäkäynnistyksen osuudelle päästöistä, jota voidaan käyttää päästöjen määriä laskettaessa. 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1 Pakokaasumittaukset uusilla autoilla Tekniikan kehityksestä on pyritty saamaan kuva mittaamalla päästöjä uusimman vuosimallin autoista, jotka jollain tavoin antavat poikkileikkauksen tämän hetkisen teknologian toimivuudesta. Mittauskampanjat on toteutettu yhteistyössä kotimaisten auto- ja moottorilehtien (Tekniikan Maailma, Tuulilasi) kanssa, jotka säännöllisesti eri testiprojektiensa puitteissa arvioivat uusia, markkinoille tulleita automalleja. Näissä pakokaasukokeissa on käytetty EU-normin mukaista koemenettelyä eli uusinta EC2-ajosykliä, josta alkuvaiheen joutokäynti on siis jätettty pois. Koelämpötilana on ollut -7 C. Mitatut päästökomponentit ovat olleet CO, HC, NO x ja CO 2., ja laskennallisesti on voitu määrittää myös polttoaineen kulutus. 2.2 Tutkimuksen kohteet Tutkimuksen kohteena olleet autot, 61 bensiinikäyttöistä ja 25 dieselmoottorista, on yksilöity tarkemmin taulukoissa 1.1 (bensiinikäyttöiset) ja 1.2 (dieselmoottoriset). 5

8 Autot olivat pääasiassa uudehkoja, ns. lehdistöautoja, ja ne lainattiin mittauksiin niiden maahantuojilta, jotka samalla vastasivat niiden kunnosta. 2.3 Mittausten suoritus Ajo-ohjelma Kaikissa tässä raportoitavissa kokeissa käytettiin EU:n vuonna 2 voimaan tulevan, e-säännön 98/69/ EC määrittämän ns. EURO 3 vaatimustason mukaisen pakokaasukokeen ajoohjelmaa ( EC2 ), jossa nykyistä EU -ajo-ohjelmaa on muutettu siten, että 4 sekunnin joutokäyntijakso ennen vaiheen 1 alkua on jätetty pois. Tämän lisäksi autoilla ajettiin vielä ylimääräinen ECE15-kaupunkiajosykli, mutta jaksojen välissä pidettiin tauko, jonka aikana moottori oli pysäytettynä. Ekoauto kokeissa tämä tauko oli 1 minuutin mittainen, ja Tekniikan Maailma lehden kanssa toteutetuissa testeissä 1 minuutti. Kuva 1.1 esittää ajosyklin ja sen jakautumisen vaiheisiin, joille on määritetty osatulokset EC2 Ajosykli (EC2+ECE15) 8 6 Vaihe 1: ECE 15 Vaihe 3: ECE Vaihe 2: EUDC 1 min tauko moottori pysäytettynä Kuva 1.1 Ajosykli ja sen vaiheet Esivalmistelu Ennen koetta autot tarkastettiin ja esivalmisteltiin tankkaamalla polttoainesäiliö täyteen ja ajamalla niillä maantielenkki, pituudeltaan noin 1 km. Koelämpötila Mittaukset tehtiin -7 ºC:n tavoitelämpötilassa vaihteluvälin ollessa ±1 º C. Autojen annettiin stabiloitua esivalmistelun jälkeen koelämpötilassa yön yli ennen koetta, jotta normivaatimukset täyttyisivät (minimi 6 tuntia, maksimi 36 tuntia) Ajovastusarvot Alustadynamometrin asetusarvot perustuivat auton omapainoon. Siitä määritettiin e-säännön 94/12/EEC mukainen vertailupaino, inertialuokka sekä sitä vastaavat ajovastuskertoimet, joita käytettiin suoraan dynamometrin asetusarvoina, vaikka joissakin yhteyksissä ohjeistetaankin lisäämään vastusarvoja 1 % mitattaessa kylmissä lämpötiloissa 6

9 Näytteenotto ja -käsittely Pakokaasunäytteen laimennus ja keräys tehtiin normin mukaisella CVS-laitteella. Näytteistä analysoitiin lainsäädännön rajoittamat pakokaasukomponentit (CO, HC ja NO X ) sekä laskennan apusuureena tarvittava CO 2. Polttoaine Polttoaineena käytettiin kauppalaatuista lyijytöntä bensiiniä ja talvilaatuista dieselöljyä (DITC), joka kaikkiin autoihin tankattiin samalta jakeluasemalta (Neste-Otaniemi) ennen edellä mainitun esivalmisteluajon suorittamista. Päästöjen laskenta Hiilivetypäästöt laskettiin e-säännön 94/12/EEC FID-analysaattorille antamien ohjeiden mukaan tiheyden arvolla.619 kg/m 3 (= C 1 H 1,85 ). Typen oksidien päästösumma (NO x ) laskettiin normin ohjeiden mukaisesti typpidioksidina (NO 2 ). 3 KOETULOKSET JA NIIDEN VERTAILU AIKAISEMPIIN TULOKSIIN Taulukoissa 1.1 (bensiinikäyttöiset autot) ja 1.2 (dieselmoottoriset autot) on esitetty autokohtaiset koetulokset (CO, HC, NO x, CO 2 ) ominaispäästöinä (g/km), sekä keskimääräiset arvot kullekin otokselle. Lisäksi on esitetty kullekin ryhmälle määritetty, keskimääräinen kylmäkäynnistyksestä aiheutuva lisäpäästö, joka on laskettu erotuksena kylmäkäynnistyksellä aloitetusta ECE15-koevaiheen tuloksesta ja samalla ajo-ohjelmalla tehdyn, mutta lämpimällä moottorilla aloitetun mittausjakson tuloksista. Useimmissa tapauksissa CO- ja HC-kylmäkäynnistyslisä on noin 99 % jakson tuloksesta, eli lämpimällä moottorilla mitattu päästötaso on vain noin 1 % kylmäkäynnistetyn jakson päästöistä. Kuvassa 1.2 on esitetty vastaavat kylmäpäästökokeiden CO-tulokset bensiinikäyttöisille ja kuvassa 1.3 dieselmoottorisille. Bensiinikäyttöisten autojen kuvaan on merkitty e-säännön 98/69/EC mukainen raja-arvo, joka on CO 15 g/km. Kuvassa 1.4 on puolestaan esitetty em. kylmäpäästökokeiden HC-tulokset bensiinikäyttöisille ja kuvassa 1.5 dieselmoottorisille. Bensiinikäyttöisten autojen kuvaan on merkitty e-säännön 98/69/EC mukainen raja-arvo, joka on HC 1,8 g/km. Vaikka näitä raja-arvoja ei vielä sovelletakaan, voidaan niitä käyttää ohjeellisina. Vuonna 1999 tutkituista autoista 4 ylitti CO-päästörajan ja samoin neljä autoa ylitti HC-raja-arvon, mutta vain kolme näistä oli sellaista, joissa molemmat ylittyivät samanaikaisesti. Vastaavasti vuosina 2-21 tulevan CO-päästörajan ylityksiä mitattiin neljä, mutta HC-raja-arvo olisi ylittynyt 12 auton kohdalla, jos niihin sitä olisi pitänyt soveltaa. Vaikka normivaatimus ei koskekaan dieselmoottorisia autoja, niitäkin on mitattu vertailun vuoksi. Kuten taulukko 1.2 sekä kuvat 1.3 ja 1.5 hyvin osoittavat, kylmäpäästöongelma ei niitä juuri kosketa, sillä päästöt ovat enimmäkseen aivan olemattomat bensiinimoottoriautoihin verrattuina, ja päästöt otoksen huonoimmalla, muista huomattavasti poikkeavalla dieselautolla samassa suuruusluokassa parhaiden bensiinikäyttöisten autojen kanssa. 7

10 Taulukko 1.1 Vuosina tutkittujen bensiinikäyttöisten autojen tiedot ja tulokset RYHMÄ MERKKI, MALLI VM REK. TM 21 Skoda Fabia Classic 2 EGJ-138 1, ,8,9,6 249 Honda Civic SYI-441 1,4 n/a 7,1,7,5 211 Chrysler PT Cruiser 2. 2 VYF-933 1, ,9 2,,3 282 Nissan A lmera OYL-474 1, ,7,6,1 282 Saab M YL-612 1, ,6 1,3,2 358 M B C 18 A ut 2 NEH-638 1, ,2 2,4,49 33 BM W 52 2 RYH-449 2,17 n/a 14,1 2,,1 361 Peugeot i 16V 2 TYI-967 2, ,9 3,5, Volv o S GEJ-32 2, ,8 1,2,7 339 Citroen Xsara Picasso M PV V 2 FET-222 1, ,2 3,, VW Passat UIU-95 1, ,5,8,3 31 A udi A FET-879 1, ,4,9, Lada 11 16V 21 KOE 1, ,7 1,3,2 257 Toyota A vensis LYK , ,8 2,3, Seat Leon CET-87 1, ,7 1,5,8 26 Ford M ondeo JEH-755 1, , 1,, M azda 323F FEK , , 1,4,9 257 Suzuki W agon R STW CEG-42 1, ,4,9,3 224 Opel Corsa LYM , ,9,8,5 229 Kesk iarvo TM Talvi 21 1, ,8 1,5,12 29 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 39,1 6,1, EKO22 Renault Twingo V 21 KPI-996 1, ,2 1,,8 191 Toy ota Yaris M EF-58 1, ,6 2,7,4 218 FIA T Punto CFI-328 1, ,5 1,4,3 215 BM W 316TI 21 M RF-24 1, ,6,7,32 34 Kesk iarvo Ek oauto 22 1, ,5 1,5, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 3,3 5,9, Kesk iarvo, k aik k i [g/k m] 61 kpl 1,1 1,4, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 34,5 5,9, ISKUT [dm3] OM A - M A SSA [kg] CO [g/km] HC [g/km] NOx [g/km] CO 2 [g/km] TM 1999 M ercedes-benz A FCU-29 1, ,5 1,3,9 232 Honda Civic 1.4i 1998 GCA -92 1, ,6 1,,9 231 M azda CCT-182 1, ,7 1,2, Nissan A lmera VIG-35 1, ,3 2,2,1 251 Rov er FCX , ,4 1,4, Toy ota Corolla LIP-233 1, ,8 1,6,13 26 Suzuki Baleno CCU-421 1, ,5 1,2, Skoda Octav ia CCT-144 1, ,9 1,8, M itsubishi Lancer CCX , ,5 2,, Volkswagen Golf XIK , ,7 1,4, Opel A stra A IX , ,2 1,6, Citroen Xsara 1.6i 1998 M IS-971 1, ,9 1,, Peugeot i 1998 FEB-299 1, ,8 1,1, Renault M egane Classic 1998 M IS-33 1, ,2 1,,2 245 Fiat M area BIZ-35 1, ,8 1,8,9 287 Ford Focus GCZ-265 1, ,5,5, Kesk iarvo TM Talvi , , 1,4,2 25 EKO 2 Opel Corsa NCU-594, , 1,4, Daihatsu Sirion CL 2 VGZ-881, ,4 1,,1 177 Toyota Yaris Hatchback OIZ-36, ,6 1,7,8 219 Renault M egane Scenic A YG-283 1, ,6 1,, M itsubishi Space Star Hatchback 1999 ZII-34 1, ,6 2,2, Opel Zafira STW HYG-731 1, ,2 1,4,2 287 Volkswagen Golf RIG-758 1, ,1 1,5, Renault M egane Hatchback 2 EIZ-724 1, ,5,8,9 256 Ford Focus Hatchback 2 RIX , ,7,6, Kesk iarvo Ek oauto 2 1, ,1 1,3, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 28,1 5,1, TM 2 Toyota A vensis GEC-196 1, ,4 2,, M azda VIH-738 1, ,4 1,7,1 264 Peugeot 462.i-16V 1999 CEG-215 1, ,7 2,2,12 35 Opel Zafira STW VIR-57 1, ,6 2,, Volkswagen Bora 2. 2 YCT-117 1, , 1,5, M azda VIH-738 1, ,4 1,3,12 24 M ercedes Benz E 24 A utom. 2 IYC-85 2, ,3 2,9, Kesk iarvo TM Talvi 2 1, ,4 1,9,25 34 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 45,6 7,8, EKO 21 Toyota Yaris Verso STW YCY-332 1, ,2 2,3,6 231 Opel Corsa 2 K M I-534, ,9,9,2 2 Fiat Punto JEH-989 1,24 n/a 7,3,8,5 23 Volvo S KYB-627 2,43 n/a 9,6 1,2,7 358 Nissan Primera YCK ,76 n/a 6,4,7,1 292 Ford M ondeo JEH-738 1,79 n/a 5,2,9, Kesk iarvo Ek oauto 21 1,6 7,3 1,1, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 29,2 4,5, Huom: Tummennetulla taustalla merkityt tulokset ylittävät vuonna 22 tulossa olevan raja-arvon. 8

11 Taulukko 1.2 Vuosina tutkittujen dieselmoottoristen autojen tiedot ja tulokset RYHMÄ MERKKI, MALLI VM REK. ISKUT [dm3] OM A- M A SSA [kg] CO [g/km] HC [g/km] NOx [g/km] CO 2 [g/km] EKO 2 Skoda Octavia Combi 1.9 (D) 2 SIT-125 1, ,64,4, Ford Focus Hatchback (D) 1999 OYB-13 1, ,11,5 1,1 235 Renault M egane Hatchback (D) 2 FEI-284 1, ,77,6 1, Keskiarvo EkoAuto 2 1, ,51,5 1,9 25 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 5,5,58 1,67 37 TM 2 Opel Zafira 2.TD 2 RIX-512 1,99 155,87,113 1, Volkswagen Bora 1.9TDI 2 CEI-152 1,9 146,365,114, Mazda TD 1999 NCK-214 2, ,869,51 1, Peugeot Turbo HDi 2 KYG-962 2, 1485,696,77 1,16 31 Mercedes Benz E27 CDI 2 AYG-84 2,7 163,459,8 1, Toyota Avensis 2.TD 2 VIV-755 2, ,45,92 1, Peugeot Turbo Hdi 2 VIV-755 2, ,387,17, Keskiarvo TM 2 2, ,15,157 1,32 33 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 4,2,44 2,68 EKO 21 VW Polo Classic 1.9 TDI 2 VYF-857 1,9 n/a,34,7, Seat Leon D 2 koe 1,9 139,42,9, MB 14 D 2 koe 1, ,18,15,56 27 Peugeot Turbo HDi 2 MYM ,17 n/a 1,94,26 1, Renault M egane 1.9 DTI 2 GEK-794 1, ,57,5, Citroen Xsara 2. HDi 2 HHF-611 1, ,61,18, VW Lupo 3L TDI 2 koe 1,2 n/a 1,26,6, Keskiarvo EkoAuto 21 1, ,5,122, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 4,1,41 1, EKO 22 Skoda Fabia Combi 1.9TDI 21 FFB-614 1, ,382,116,91 25 Peugeot HD 21 BZK-152 1, ,593,11 1, Ford Focus 1.8 TD 21 XYI-69 1, ,65,97,92 25 Citroen Xsara 2. HDI 21 MHF-576 1,4 134,971,16, VW Golf 1.9 TDI 21 UIX-858 1,89 138,464,138, SEAT Cordoba 1.9TDI 21 RMI-914 1,89 n/a,649,161, Volvo S6 2.4D 21 FFC-917 2, ,67,48 1, A udi A TDI 21 TDI-2 2,4 967,39,53 1,8 163 Keskiarvo EkoAuto 22 2, 138,95,154 1,2 252 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 3,2,48 1,2 287 Keskiarvo, kaikki [g/km] 25 kpl 1,11,134 1, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 4,2,48 1, CO [g/km] -7 'C , 7,1 22 CO raja-arvo 15 g/km 11,4 7,3 9,8 1,1 7,5 5 Autot Mercedes-Benz A 14 Honda Civic 1.4i Mazda Nissan Almera 1.6 Rover Toyota Corolla 1.6 Suzuki Baleno 1.6 Skoda Octavia 1.6 Mitsubishi Lancer 1.3 Volkswagen Golf 1.6 Opel Astra 1.6 Citroen Xsara 1.6i Peugeot i Renault Megane Classic Fiat Marea 1.8 Ford Focus 1.6 Keskiarvo TM Talvi 1999 Opel Corsa 1. Daihatsu Sirion CL Toyota Yaris Hatchback 1. Renault Megane Scenic 1.6 Mitsubishi Space Star Opel Zafira STW 1.8 Volkswagen Golf 1.4 Renault Megane Hatchback Ford Focus Hatchback Keskiarvo EkoAuto 2 Toyota Avensis 1.6 Mazda Peugeot 462.i-16V Opel Zafira STW 1.6 Volkswagen Bora 2. Mazda Mercedes Benz E 24 Keskiarvo TM Talvi 2 Toyota Yaris Verso STW 1.3 Opel Corsa Fiat Punto 1.2 Volvo S Nissan Primera 1.8 Ford Mondeo 1.8 Keskiarvo EkoAuto 21 Skoda Fabia Classic Honda Civic 1.4 Chrysler PT Cruiser 2. Nissan Almera 1.8 Saab MB C 18 Aut BMW 52 Peugeot i 16V Volvo S6 2.4 Citroen Xsara Picasso MPV VW Passat 2. Audi A4 2. Lada 11 16V Toyota Avensis 2. Seat Leon 1.6 Ford Mondeo 1.8 Mazda 323F 1.6 Suzuki Wagon R STW 1.3 Opel Corsa 1.2 Keskiarvo TM Talvi 21 Renault Twingo V Toyota Yaris 1.3 FIAT Punto 1.2 BMW 316TI Keskiarvo EkoAuto 22 Keskiarvo, kaikki [g/km] Kuva 1.2 Kylmäpäästö-CO -7 ºC); bensiinikäyttöiset autot vm

12 4, 3,5 <<<< vanhimmat (vm = EURO 2) (vm. 21 EURO 3) uusimmat >>> CO [g/km] -7 'C 3, 2,5 2, 1,5 1, 1,51 1,15 1,5 1,11,95,5, Autot Skoda Octavia Combi 1.9 (D) Ford Focus Hatchback (D) Renault Megane Hatchback (D) Keskiarvo EkoAuto 2 Opel Zafira 2.TD Volkswagen Bora 1.9TDI Mazda TD Peugeot Turbo HDi Mercedes Benz E27 CDI Toyota Avensis 2.TD Peugeot Turbo Hdi Keskiarvo TM 2 VW Polo Classic 1.9 TDI Seat Leon D MB 14 D Peugeot Turbo HDi Renault Megane 1.9 DTI Citroen Xsara 2. HDi VW Lupo 3L TDI Keskiarvo EkoAuto 21 Skoda Fabia Combi 1.9TDI Peugeot HD Ford Focus 1.8 TD Citroen Xsara 2. HDI VW Golf 1.9 TDI SEAT Cordoba 1.9TDI Volvo S6 2.4D Audi A2 1.2 TDI Keskiarvo EkoAuto 22 Keskiarvo, kaikki [g/km] Kuva 1.3 Kylmäpäästö-CO -7 ºC); dieselmoottoriset autot vm , 3,5 HO [g/km] -7 'C 3, 2,5 2, 1,5 1,4 22 HC raja-arvo 1,8 g/km 1,3 1,9 1,1 1,5 1,5 1,4 1,,5, Autot Mercedes-Benz A 14 Honda Civic 1.4i Mazda Nissan Almera 1.6 Rover Toyota Corolla 1.6 Suzuki Baleno 1.6 Skoda Octavia 1.6 Mitsubishi Lancer 1.3 Volkswagen Golf 1.6 Opel Astra 1.6 Citroen Xsara 1.6i Peugeot i Renault Megane Classic Fiat Marea 1.8 Ford Focus 1.6 Keskiarvo TM Talvi 1999 Opel Corsa 1. Daihatsu Sirion CL Toyota Yaris Hatchback 1. Renault Megane Scenic 1.6 Mitsubishi Space Star Opel Zafira STW 1.8 Volkswagen Golf 1.4 Renault Megane Hatchback Ford Focus Hatchback Keskiarvo EkoAuto 2 Toyota Avensis 1.6 Mazda Peugeot 462.i-16V Opel Zafira STW 1.6 Volkswagen Bora 2. Mazda Mercedes Benz E 24 Keskiarvo TM Talvi 2 Toyota Yaris Verso STW 1.3 Opel Corsa Fiat Punto 1.2 Volvo S Nissan Primera 1.8 Ford Mondeo 1.8 Keskiarvo EkoAuto 21 Skoda Fabia Classic Honda Civic 1.4 Chrysler PT Cruiser 2. Nissan Almera 1.8 Saab MB C 18 Aut BMW 52 Peugeot i 16V Volvo S6 2.4 Citroen Xsara Picasso MPV VW Passat 2. Audi A4 2. Lada 11 16V Toyota Avensis 2. Seat Leon 1.6 Ford Mondeo 1.8 Mazda 323F 1.6 Suzuki Wagon R STW 1.3 Opel Corsa 1.2 Keskiarvo TM Talvi 21 Renault Twingo V Toyota Yaris 1.3 FIAT Punto 1.2 BMW 316TI Keskiarvo EkoAuto 22 Keskiarvo, kaikki [g/km] Kuva 1.4 Kylmäpäästö-HC -7 ºC); bensiinikäyttöiset autot vm

13 ,6 <<<< vanhimmat (vm = EURO 2) (vm. 21 EURO 3) uusimmat >>>,5 HC [g/km] -7 'C,4,3,2,157,122,154,134,1,5, Autot Skoda Octavia Combi 1.9 (D) Ford Focus Hatchback (D) Renault Megane Hatchback (D) Keskiarvo EkoAuto 2 Opel Zafira 2.TD Volkswagen Bora 1.9TDI Mazda TD Peugeot Turbo HDi Mercedes Benz E27 CDI Toyota Avensis 2.TD Peugeot Turbo Hdi Keskiarvo TM 2 VW Polo Classic 1.9 TDI Seat Leon D MB 14 D Peugeot Turbo HDi Renault Megane 1.9 DTI Citroen Xsara 2. HDi VW Lupo 3L TDI Keskiarvo EkoAuto 21 Skoda Fabia Combi 1.9TDI Peugeot HD Ford Focus 1.8 TD Citroen Xsara 2. HDI VW Golf 1.9 TDI SEAT Cordoba 1.9TDI Volvo S6 2.4D Audi A2 1.2 TDI Keskiarvo EkoAuto 22 Keskiarvo, kaikki [g/km] Kuva 1.5 Kylmäpäästö-HC -7 ºC); dieselmoottoriset autot vm Kuvissa 1.6 ja 1.7 on esitetty vertailu bensiini- ja dieselautojen välillä, ja mukana on nyt myös vanhemmat, vuonna 1998 mitatut otokset. Kuvissa on esitetty erikseen bensiinikäyttöiset ja dieselmoottoriset autot, sekä kunkin otoksen keskiarvo ja vaihteluväli pienin - suurin. Lisäksi on mainittu, montako autoa ryhmässä oli (n#), ja moniko ylitti tulevat EU-raja-arvot (>n). Päästöjen keskimääräisen tason kehittymistä voidaan arvioida myös esittämällä tulokset vuosimallin funktiona ja jakamalla autot arvionvaraisesti EURO 2 ja EURO 3 tasoihin, jolloin vm ovat oletettavasti enimmäkseen EURO 2- autoja ja vuosimallit 2-21 enimmäkseen jo EURO 3-tasoisia. Näin tehdyn jaon mukaan on esitetty CO- ja HC-tulokset bensiinikäyttöisille autoille vuosimallin funktiona kuvissa 1.8 ja 1.9, joihin on yksittäisten tulosten lisäksi merkitty lineaariset kuvaajat kehitystrendille (Excel-ohjelman sovittamana). Kuvien 1.6 ja 1.8 mukaan näyttää siltä, että hiilimonoksidipäästöt olisivat olleet laskusuunnassa jo EURO 2-autojen loppuvuosina ( ). Vastaava myönteinen kehitys näyttää voimistuneen jo varsin suurella varmuudella EURO 3 -määräyksen mukaan rakennetuissa, vuosimallin 2 ja 21 autoissa, joissa tosin vuoden 2 autoissa voi olla vielä EURO 2- tasoisia autoja, koska vanhat tyyppihyväksymiset olivat voimassa vielä vuoden 2 loppuun, ja vasta vaadittiin kaikilta rekisteriin merkityiltä autoilta EURO 3 -määräyksen täyttämistä. Hiilivetypäästöjen (HC) kohdalla kehitys ei ole ollut yhtä selkeä, ja näyttäisikin siltä, että mitään selkeää trendiä ei ole havaittavissa tutkittujen vuosimallien autojen välillä, vaan taso säilyy keskimäärin tulevan EURO 3 kylmäpäästöraja-arvon 1,8 g/km tuntumassa, ja sen tason ylityksiä rekisteröitiin vielä aivan uusimmissakin, vuonna 21 mitatuissa malleissa. 11

14 (9#) EkoAuto '98 avg 11,73 (16#) TM-Talvi '99 avg 14,3 (9#) EkoAuto '99 avg 11,68 (6#) TM-Talvi ' avg 11,26 (9#) EkoAuto ' avg 7,6 (19#) TM-Talvi '1 avg 9,83 > 1 kpl (6#) EkoAuto '1 avg 7,27 (4#) EkoAuto '2 avg 7,47 EU raja-arvo 15 g/km (3#) EkoAuto '98 (D) avg 2,28 (3#) EkoAuto '99 (D) avg (6#) TM-Talvi ' (D) avg 1,7 (3#) EkoAuto ' (D) avg 1,51 (6#) EkoAuto '1 (D) avg 1,1 (8#) EkoAuto '2) (D) avg 1, CO päästö -7 C (ECE15) = 98/69/EC Kuva 1.6 Kylmäpäästö-CO tulosten -7 ºC) vertailu; bensiini- ja dieselkäyttöiset. (9#) EkoAuto '98 avg 1,13 (16#) TM-Talvi '99 avg 1,38 > 3 kpl (9#) EkoAuto '99 avg 1,44 > 3 kpl (6#) TM-Talvi ' avg 2,4 > 3 kpl (9#) EkoAuto ' avg (19#) TM-Talvi '1 avg (6#) EkoAuto '1 avg (4#) EkoAuto '2 avg (3#) EkoAuto '98 (D) avg (3#) EkoAuto '99 (D) avg,34 1,29 1,5 1,12 1,46 > 1 kpl > 6 kpl > 1 kpl > 1 kpl EU raja-arvo 1,8 g/km (6#) TM-Talvi ' (D) avg (3#) EkoAuto ' (D) avg (6#) EkoAuto '1 (D) avg,16,48,132,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 HC päästö -7 C (ECE15) = 98/69/EC Kuva 1.7 Kylmäpäästö-HC tulosten -7 ºC) vertailu; bensiini- ja dieselkäyttöiset. 12

15 3 EURO2 autot 25 EURO 3 autot Trendi, EURO 2 -autot Trendi, EURO 3 -autot CO [g/km] ECE -7 'C y = -1,846x ,9 R 2 =, CO rajaarvo 15 g/km 5 Kuva 1.8 Kylmäpäästö-CO tulosten -7 ºC) vertailu; bensiinikäyttöiset autot vm y = -3,114x R 2 =, Vuosimalli 4, EURO 2 autot 3,5 EURO 3 autot Trendi, EURO 2 -autot Trendi, EURO 3 -autot 3, HC [g/km] ECE -7 'C 2,5 2, 1,5 1, y =,275x - 539,13 R 2 =, HC rajaarvo 1,8 g/km,5 y = -,188x + 219,13 R 2 =,42, Vuosimalli Kuva 1.9 Kylmäpäästö-HC tulosten -7 ºC) vertailu; bensiinikäyttöiset autot vm

16 4 KESKIMÄÄRÄISET KYLMÄKÄYNNISTYSPÄÄSTÖT 4.1 Bensiinikäyttöiset henkilöautot Käyttäen sekä tässä tutkimuksessa mitattujen, uusimpia henkilöautoja edustavien otoksien tuloksia, että aikaisemmin tehtyjen, vähän vanhempaa tekniikkaa edustavien autojen tuloksia voidaan esittää arvio keskimääräisistä nykyisin käytössä olevien henkilöautojen kylmäkäynnistyspäästöistä lämpötilassa 7 ºC. Nämä arvot on esitetty taulukoissa 1.3 (bensiini) ja 1.4 (diesel) Taulukko 1.3: Lämpötilassa 7 ºC tehdyn kylmäkäynnistyksen aiheuttamat, keskimääräiset lisäpäästöt bensiinikäyttöisissä vm henkilöautoissa. -7 o C Bensiinikäyttöiset vm. CO [g] HC [g] NOx [g] CO 2 [g] lähde Ei-kat autot < arvio eri lähteistä Kat-autot EU1 & EU2 92-' ,5 1,6 VTT Publ. 348 EkoAuto ,4 4,4, VTT tutk.sel. ENE82414 /9 EkoAuto ,1 5,6, VTT tutk.sel. ENE92413/9 kat (EU2) 46,3 5,, EkoAuto ,1 5,1, tämä tutkimus EkoAuto ,2 4,5, tämä tutkimus EkoAuto ,3 5,9, tämä tutkimus kat keskiarvo 29,2 5,2, TM Talvi ,6 7,8 tämä tutkimus TM Talvi ,1 6,1 tämä tutkimus Taulukko 1.4: Lämpötilassa 7 ºC tehdyn kylmäkäynnistyksen aiheuttamat, keskimääräiset lisäpäästöt dieselmoottorisissa vm henkilöautoissa. -7 o C Dieselmoottoriset CO [g] HC [g] NOx [g] PM [g] CO 2 [g] lähde EkoAuto ,16,42,49,61 VTT tutk.sel. ENE82414 /98 EkoAuto ei dieselautoja (EU2) 4,2,42,49,61 EkoAuto ,53,58 1,67,48 37 tämä tutkimus EkoAuto ,14,41 1,25, tämä tutkimus EkoAuto ,17,48 1,2, tämä tutkimus keskiarvo 4,3,49 1,37, TM Talvi 2 2 4,16,44 2,68, tämä tutkimus TM Talvi ei dieselautoja Käyttäen hyväksi em. käynnistyspäästöjen arvoja, sekä vastaavien EU2/EU3 tyyppihyväksyttyjen autojen keskimääräisiä, normaalilämpötilassa mitattuja ominaispäästöarvoja, on muodostettu käynnistyslämpötilasta riippuvat funktiot, joiden avulla on mahdollista arvioida muissakin lämpötiloissa syntyvä käynnistyslisäpäästö. Tässä määrityksessä on perusteena ollut myös kylmäkäynnistystä käsitellen väitöskirjatyön (Laurikko: VTT Publications 348, 1998)) materiaali ja perusteoriat, joiden mukaan CO-päästö on likimain lineaarisesti lämpötilasta riippuva, kun taas hiilivety(hc) päästöille eksponentiaalifunktio antaa paremman korrelaation. Vanhemman tyyppisten kat-autojen kokeiden perusteella oletettiin myös, että NOx-päästöt eivät keskimäärin riipu käynnistyslämpötilasta, mutta uudemman havainto- 14

17 aineiston perusteella niilläkin näyttäisi olevan lievä käänteinen riippuvuus, eli päästöt kasvaisivat hieman käynnistyslämpötilan laskiessa Kuvissa 1.1, 1.11 ja 1.12 on esitetty tämän tarkastelun tuloksena syntyneet kylmäkäynnistyspäästöjen kuvaajat, ja niiden perusteella 2 ºC lämpötilaan ekstrapoloidut arvot. Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot CO-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km] y = -,78x + 24,35 y = -3,5134x + 94, y = -1,41x + 36, ,11 7, Lämpötila [ o C] EU & EU1 VTT Publ. 348 EU2 EU3 Vaste EU & EU1 Vaste EU2 Vaste EU3 Kuva 1.1 Kylmäkäynnistyksen CO-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset autot EU EU3. Kuten kuva 1.1 näyttää, kylmäkäynnistyksen aiheuttamissa lisä-co-päästöissä näyttäisi tapahtuneen merkittävää positiivista kehitystä, eli EU2-autoissa kylmäkäynnistyspäästöt ovat kaikissa lämpötiloissa alle puolet vanhemman sukupolven (EU & EU1) kat-autojen päästöistä ja EU3 autoissa vähenemää on tullut vielä noin 3 % lisää, eli taso on vain noin neljännes siitä, missä liikuttiin 199-luvun alkupuolen eli ns. 1. sukupolven kat-autoissa. Melkein yhtä merkittävä vähenemä on havaittavissa kuvan mukaan myös HC-lisäpäästöissä, mutta havaintoaineisto ei antanut tukea sille oletukselle, että EU3-autoissa olisi edelleen pienemmät päästöt, vaan ne lienevät samaa suuruusluokkaa kuin EU2-autoissa, eli tasoltaan uudet autot ovat vain noin 4 % 1. sukupolven kat-autoista (EU ja EU1). (Eksponentiaaliset vastefunktiot on laskettu käyttäen MS Excel-taulukkolaskentaohjelman rutiineja.) Myös NOx-päästöt ovat vähentyneet, ja ovat kuvan 1.12 mukaan kylmässäkin vain noin 3 4 % EU/EU1 tasosta. 4.2 Dieselmoottoriset henkilöautot Kuvissa 1.13, 1.14, 1.15 ja 1.16 on esitetty vastaavalla tavalla dieselmoottoristen henkilöautojen kylmäkäynnistyspäästöt kuin edellä bensiinikäyttöisistä autoista. Dieselmoottorisista autoista mittausaineistoa on kylmäkäynnistyspäätöistä etenkin vanhemman tyyppisistä 15

18 autoista niukasti, mutta nyt on uusimpia EU2 ja EU3-tasoisia autoja tämän projektin puitteissa mitattu kymmenkunta, ja siten on saatu kuitenkin sen verran tietoja, että on perusteltua esittää myös niitä koskeva tarkastelu. Mittausaineiston vähäisyyden vuoksi se on kuitenkin esitetty vain keskimääräisenä, eikä erikseen EU2/EU3 autoille, kuten bensiinikäyttöisissä autoissa. 35 Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot HC -päästö [g/käynnistys + ajo 4 km y = 4,56e -,442x y = 8,767e -,616x R 2 =, , EU & EU1 VTT Publ. 348 EU2 EU3 Vaste EU & EU1 Vaste EU2 & EU ,3 1,6 Lämpötila [ o C] Kuva 1.11 Kylmäkäynnistyksen HC-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset autot EU EU3. NOx-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 1,2,69,43 Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot y =,1x + 1,262,55 1,4 EU & VTT Publ. 348 EU2 EU 3 Vaste EU & EU1 (VTT Publ. 348) Vaste EU2 Vaste EU3 y = -,7x +,521 1,3,4 y = -,x +,399,37,37, Lämpötila [ o C] Kuva 1.12 Kylmäkäynnistyksen NOx-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset autot EU EU3. 16

19 6 Kylmäkäynnistyspäästöt - dieselmoottoriset henkilöautot CO-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km] EU2 EU3 3,18 2,21 Vaste EU2 & EU Lämpötila [ o C] Kuva 1.13 Kylmäkäynnistyksen CO-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; dieselmoottoriset autot EU2 EU3.,6 Kylmäkäynnistyspäästöt - dieselmootoriset henkilöautot HC -päästö [g/käynnistys + ajo 4 km,5,4,3,2,1,42,49,4,34 EU2 EU3 Vaste EU2 & EU Lämpötila [ o C] Kuva 1.14 Kylmäkäynnistyksen HC-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; dieselmoottoriset autot EU2 EU3. Hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen osalta on valittu lineaarinen riippuvuus kuvaamaan käynnistyslämpötilavastetta, kun mittausaineistoa ei riittävästi ole tukemaan muunlaisen funktion valitsemista. Sen sijaan typen oksidien ja hiukkaspäästöjen osalta eksponentiaalinen kuvaaja näyttäisi perustellummalta, koska lämpötilariippuvuus on niissä käänteinen, eli lisäpäästöt alenevat käynnistyslämpötilan laskiessa, jolloin lineaarinen vaste johtaisi varsin pian negatiiviseen tulokseen, mitä ei voi pitää järkevänä. Eksponentiaaliset vastefunktiot on näissäkin tapauksessa laskettu käyttäen MS Excel-taulukkolaskentaohjelman rutiineja. 17

20 Kylmäkäynnistyspäästöt - dieselmoottoriset henkilöautot 4,5 4 NOx-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1,37,49 3,89 1,99 EU2 EU 3 Vaste EU2 / EU Lämpötila [ o C] Kuva 1.15 Kylmäkäynnistyksen NOx-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; dieselmoottoriset autot EU2 EU3.,5 Kylmäkäynnistyspäästöt - dieselmootoriset henkilöautot PM -päästö [g/käynnistys + ajo 4 km],45,4,35,3,25,2,15,1 EU2 EU3 Vaste EU2 & EU3,97 y =,119e,485x,468,1761,5, Lämpötila [ o C] Kuva 1.16 Kylmäkäynnistyksen PM-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; dieselmoottoriset autot EU2 EU3. 18

21 OSA B - MITTAUKSET RASKAILLA PAKETTIAUTOILLA Kolmantena autoryhmänä, jonka kylmäkäynnistyspäästöjä projektin puitteissa on mitattu ovat raskaat, bensiinikäyttöiset pakettiautot. Niitä mitattiin 5 kpl tammikuussa 21. Toisin kuin henkilöautot, nämä tutkitut autot eivät olleet aivan uusia, vaan edustivat vuosimalleja , ja niillä oli ajettu runsaasta 4, kilometristä vajaaseen 18, km:iin. Aiemman tutkimusaineiston perusteella ajomäärällä ei kuitenkaan näyttäisi olevan kovin merkittävää vaikutusta kylmäkäynnistyspäästöihin. Taulukossa 1.5 on eritelty kokeissa mukana olleet autot Koemenetelmänä oli normaalilämpötilassa (+23 ºC) EC2-koe (ECE15+EUDC) ja matalassa, -7 ºC lämpötilassa uuden EURO3 direktiivin (98/69/EC) mukainen, eli ECE15- ajo-ohjelma. Koetulokset, jotka on esitetty taulukossa 1.6, saatettiin myös EU:n MVEG-työryhmän tietoon sen suunnitellessa uusia päästörajoituksia. Taulukko 1.5: Kylmäpäästökokeissa mukana olleet raskaat pakettiautot merkki malli vm. iskutil. vaiht. rekisteri ajokm Ref. massa Weight class VW Transporter M5 UGT II Toyota Hiace M5 VIG III VW Caravelle M5 LPG III Chrysler Voyager Aut CEG III Chrysler Grand Voyager Aut IYO III Taulukko 1.6: Pakokaasukokeiden tulokset raskaille pakettiautoille koen:o koe/lämpötila ( C) merkki malli rek.tunnu s CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CO 2 (g/km) teor (l/1km) 2117 EC2 / +23 VW Transporter UGT-858 1,56,22, , EC2 / +23 Toyota Hiace VIG-452 3,12,17, , EC2 / +23 VW Caravelle LPG-1 4,24,35, , EC2 / +23 Chrysler Voyager CEG-568 7,24,25, , 2115 EC2 / +23 Chrysler Grand Voyager IYO-77 1,6,1, , 2118 ECE15 / -7 VW Transporter UGT ,46 2,81, , ECE15 / -7 Toyota Hiace VIG ,4 2,25, ,2 212 ECE15 / -7 VW Caravelle LPG-1 3,4 2,48, , ECE15 / -7 Chrysler Voyager CEG ,37 2,61 1, , ECE15 / -7 Chrysler Grand Voyager IYO-77 17,32 1,14, ,5 Koetuloksien ja bensiinikäyttöisten henkilöautojen kanssa samanlaisten teoriaoletusten perusteella on määritetty myös näille raskaille pakettiautoille kylmäkäynnistyspäästöjen lämpötilavasteet, jotka on esitetty kuvissa 1.17, 1.18 ja

22 16 Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset pakettiautot CO-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km = ECE15] y = -2,64x + 68,717 R 2 =,862 PA vm PA vm. 2 Vaste, PA vm Vaste, PA vm. 2 y = -2,8789x + 94,969 R 2 =, Lämpötila [ o C] Kuva 1.17 Kylmäkäynnistyksen CO-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset raskaat pakettiautot vm HC-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km = ECE15] Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset pakettiautot PA vm PA vm. 2 Vaste, PA vm Vaste, PA vm. 2 y = 7,3242e -,472x R 2 =,9128 y = 4,852e -,53x R 2 =, Lämpötila [ o C] Kuva 1.18 Kylmäkäynnistyksen HC-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset raskaat pakettiautot vm

23 NOx-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km = ECE Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset pakettiautot PA vm PA vm. 2 Vaste, PA vm Vaste, PA vm. 2 y = -,16x + 2,5268 R 2 =,3 y = -,327x + 2,8295 R 2 =, Lämpötila [ o C] Kuva 1.19 Kylmäkäynnistyksen NOx-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset raskaat pakettiautot vm Kuvien mukaan näiden raskaiden pakettiautojen kylmäkäynnistysten CO-päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin vanhempien EU/EU1 kat-henkilöautojen, ja hiilivetypäästöt vähän korkeammat kuin saman ikäkauden kat-henkilöautoissa (EURO 2). Oletettavasti lähinnä suuremmasta painosta johtuen NOx-päästöjen taso on noin kaksinkertainen samanikäisiin EURO 2-henkilöautoihin verrattuna, mutta henkilöautojen tapaan NOx-päästöjen lämpötilariippuvuus on näissäkin varsin vähäinen. 21

24 OSATEHTÄVÄ 2: LÄMPÖAKUN KENTTÄKÄYTTÖKOE 1 JOHDANTO Kylmäpäästöjä vähentävänä teknologiana on hankkeessa erikseen arvioitu käynnistyslämmön varaajaa eli lämpöakkua, joka sinänsä on automallista ja merkistä riippumaton lisävarustetuote, ja asennettavissa ainakin osaan normaaleista autoista. Kaikkiin autoihin sitä ei kuitenkaan voitane asentaa pääasiassa moottoritilan ahtauden takia. Nyt tutkimuksissa ollut akku oli ns. toisen sukupolven akku, jossa lämpöä säilötään vain pelkkään jäähdytysnesteeseen, joka pidetään tehokkaasti tyhjiöeristetyssä säiliössä, joka on tilavuudeltaan noin jäähdytysjärjestelmän normaalitilavuuden suuruinen. Siinä ei siis käytetty lainkaan ensimmäisen sukupolven akkujen latentin lämmönvaraajan ominaisuuksia, joissa bariumhydroksidisuolan olomuodon muutoksella tehostettiin lämmön talteenottoa ja luovutusta. Sellaista tutkittiin MOBILE -ohjelmassa vuonna (Laurikko, Juhani. Lämmönvaraaja kylmäkäytön pakokaasupäästöjen ja energian kulutuksen vähentäjänä. Espoo, VTT Energia, MOBILE 14T-2). Lämmönvaihtimen huonon kestävyyden ja bariumhydroksidin alumiinia syövyttävien ominaisuuksien takia konstruktiosta kuitenkin luovuttiin, vaikka se sisälsikin ikään kuin sisäänrakennettuna älykkään termostaatin, sillä suola ei alkanut sulaa ennen kuin nesteen lämpötila kohosi riittävän korkealle, noin runsaaseen 8 ºC:een. Nykykonstruktiossa tähän tarvitaan erillinen termostaattiohjattu venttiili, joka sulkee virtauksen akkuun lämmön luovutuksen jälkeen ja avautuu vasta, kun moottori pysähtyy, jolloin neste on riittävästi lämmennyt. 2 TAVOITTEET Käynnistyslämmön varaajan eli lämpöakun käyttökokeen tavoitteena oli toisaalta todentaa sen käytöllä saavutettavat päästöjen vähenemät ja toisaalta tutkia kenttäkäyttökokeessa sen varauskyvyn säilymistä normaalia käyttöä vastaavissa olosuhteissa. 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Lämpöakun toiminnan tutkimiseksi sellainen asennettiin VTT:n koeautoon (Toyota Carina E 1.8 LB), joka oli sopivasti saatavilla projektitoimintaan, ja johon akku voitiin suhteellisen helposti asentaa. Autoa käytettiin talvikautena liikenteeseen normaaliin tapaan rekisteröiden käynnistysten yhteydessä ulkolämpötila ja jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä, kun lämpöakun oli ensin annettu purkaa lämmintä nestettä jäähdytysjärjestelmään noin 4 6 sekuntia. Lisäksi tehtiin pakokaasumittauksia VTT Energian laboratoriossa koelämpötiloissa +23 ºC, ºC, -7 ºC ja 2 ºC. Kokeet suoritettiin samaan tapaan kuin Osatehtävä 1 yhteydessä. Niissä verrattiin ilman akkua mitattuihin peruspäästöihin sekä tapausta, jossa ei käytetty esikierrätystä, että sellaista toimintatapaa, jossa nesteen annettiin kiertää akkupaketissa olevan pienen sähköpumpun avulla 4 sekuntia ennen moottorin käynnistystä. Tämä aika oli kenttäkokeissa todettu useimmissa tapauksissa olevan riittävä huippulämpötilan saavuttamiseksi. 22

25 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET Talvikaudella joulu-maaliskuu 2 VTT:n Toyota Carina E autossa olleen lämpöakun käynnistyslämmitystehoja mitattiin eri seisonta-ajoilla ja eri ulkolämpötiloissa. Aineisto on analysoitu, ja yhteenveto siitä on esitetty taulukossa 2.1. Taulukko 2.1. Yhteenveto lämpöakun toiminnasta Toyota Carina E -koeautossa Koeauto Toyota Carina 1,8 LB Koeaika, alkoi päättyi Ajomatka km Keskimatka/ajojakso 39, km Keskiaika/ajojakso 67 min max 9,5 h min 5 min Keskikulutus 6,3 l/1km Käynnistysten määrä 84 kpl Ajomatka/käynnistys 18,3 km/start Keskimääräinen seisonta-aika 11,6 h max 95 h Ulkolämpötila, keskimäärin 1 C max 21 C min -2 C Neste ennen käynnistystä, ka 27 C max 44 C min 5 C Keskimääräinen "boost" 24 C max 39 C min C Muutokset päästöissä: CO g -76 % HC -521 g -48 % NOx 135 g 43 % Akun antaman lämmitysvaikutuksen todettiin olevan varsin hyvä, sillä se kykeni nostamaan noin 4 6 s esikierrätyksellä nesteen lämpötilaa 5 35 ºC.. Tämä nähdään kuvasta 2.1, jossa on esitetty jäähdytysnesteen lämpötilan nousu ennen käynnistystä ulkolämpötilan funktiona sekä kenttäkokeessa että laboratoriomittauksissa. Esilämmityksen ansiosta nesteen lämpötila ennen käynnistystä oli noin ºC lämpötila-alueella ºC, mikä nähdään kuvasta 2.2 Seisonta-aika käynnistysten välillä sai olla jopa 3 4 vrk, ja silti akusta saatiin hyötyä, jos moottori on edellisessä ajossa ajettu lämpimäksi (=ajoaika yli 3 min). Tämä voidaan nähdä kuvasta 2.3, jossa jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä on esitetty ajotapahtumien välisen seisonta-ajan funktiona. Erikseen on merkitty ne käynnistykset, joissa edellinen ajo on jäänyt kestoltaan alle 3 minuutin mittaiseksi, jolloin ei ole täyttä varmuutta siitä, että moottori on täysin lämmennyt ja lämpöakkuun varautuneen nesteen lämpötila on ollut riittävän korkea. Lämpöakun käytön ts. moottorin esilämmitysvaikutuksen - vaikutuksia pakokaasupäästöihin esittävät kuvat 2.4, 2.5 ja 2.6, joissa on esitetty erikseen CO, HC, ja NO x -päästötulokset eri koelämpötiloissa. 23

26 5 Läm m itysvaikutus [ C] Pakokaasukokeissa (laboratoriossa) y = -,25x 2 -,7262x + 28,99 R 2 =,9962 Kenttäkokeessa y = -,36x 2 -,4116x + 24,93 R 2 =,992 Lämpötilaluokka-keskiarvot Laboratoriokokeet Kaikki havainnot Poly. ( Lämpötilaluokka-keskiarvot ) Poly. ( Laboratoriokokeet ) Käynnistysläm pötila [ C] Kuva 2.1. Jäähdytysnesteen lämpötilan nousu ennen käynnistystä eri ulkolämpötiloissa. 5 Lämpöakun käytön vaikutus jäähdytysnesteen lämpötilaan käynnistyshetkellä Lämpötila esilämmityksen jälkeen [ C] y =.487x R 2 =.4768 esilämmitettynä ennen esilämmitystä Linear (esilämmitettynä ) Linear (ennen esilämmitystä) Jäähdytysnesteen lämpötila ennen esilämmitystä [ C] Kuva 2.2. Jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä eri ulkolämpötiloissa. 24

HENKILÖAUTOJEN KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT

HENKILÖAUTOJEN KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT M2T997 HENKILÖAUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT Juhani Laurikko VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö 65 MOBILE2-raporttikaavake 2 Raportointiaika

Lisätiedot

M2T9907 HENKILÖAUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT

M2T9907 HENKILÖAUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT M2T9907 HENKILÖAUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö 61 MOBILE2-vuosiraportti 2001 Raportointiaika

Lisätiedot

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2007)

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2007) Julkaisuvapaa 15.3. klo 10:00 MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2007) Merkki Malli Hylkäys% Matkamittarilukema/1000 Kaikki yhteensä

Lisätiedot

Julkaisuvapaa 13.3.2012 klo 10.00

Julkaisuvapaa 13.3.2012 klo 10.00 Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2008) Merkki Malli Hylkäysprosentti Matkamittarilukema/1000 Kaikki yhteensä 5,33 % 67 1 FORD KUGA 0,00% 77 2 TOYOTA LAND CRUISER 0,00% 88 3 PEUGEOT

Lisätiedot

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar Audi Audi 80 2.0 E 195/65R15 180 / 180 220 / 250 200 / 220 220 / 250 Audi A4 2.0 vm.2001 205/55R16 230 / 230 270 / 270 230 / 230 270 / 270 Audi A4 1,8-95 195/65R15 200 / 200 230 / 260 240 / 240 260 / 300

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

Erotus 1 904 Erotus 2 075 259 157

Erotus 1 904 Erotus 2 075 259 157 Renault Clio-3-ov 1,2 16V 75hv 5MT Authentique Renault Clio-3-ov 1,2 16V 75hv 5MT Authentique Volkswagen Polo -Trendline 1,2 Opel Corsa- 1.2 TWINPORT Advantage 3-ov Toyota Yaris -1,0 VVT-i Linea Terra

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009 ENSIREKISTERÖINNIT 12/09 1(12) 5.1.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Juhani Laurikko Principal Scientist VTT 6.6.2011 3.6.2011 2 TAUSTAT EU:n pakottavana tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä myös liikenteessä

Lisätiedot

Saksan GTÜ -katsastustilasto

Saksan GTÜ -katsastustilasto Timo Turkula 3.10.2012 Saksan GTÜ -katsastustilasto Pikkuautot 1. Toyota Yaris 13,9 2. Ford Fiesta / Fusion 18,4 3. Mazda 2 18,6 4. Opel Agila / Suzuki Splash 20,9 5. Honda Jazz 21,5 6. Mini Clubman 21,6

Lisätiedot

Moottorin varaosia poistohinnoin

Moottorin varaosia poistohinnoin Moottorin varaosia poistohinnoin Hinnat noudettaessa, muutoin käsittelykulut 30 euroa jos ostot alle 30 euroa. Venttiileitä TUOTENUMERO TUOTTEEN NIMI SOPIVUUS MITAT STD KPL HINTA ( /KPL) 11-1125 PAKOVENTTIILI

Lisätiedot

25.5.2010 Harri Kallberg Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN

25.5.2010 Harri Kallberg Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN 1 25.5.2010 Harri Kallberg Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN Sisältö Luettelon tarkoitus... 2 Alfa Romeo... 2 Audi... 2 BMW... 2 Chevrolet ja Daewoo... 3 Chrysler...

Lisätiedot

Testivoitot - Škoda Octavia

Testivoitot - Škoda Octavia Testivoitot - Škoda Octavia Autobild, Suomi 2/2008 Tyyliä ja tilaa - vertailussa kuusi bensiinikäyttöistä farmaria. "Skodassa on matkustajille mukavasti tilaa, ja tavaroita mahtuu mukaan runsaasti. Sehän

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/2014 1.10.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2014

Ensirekisteröinnit 9/2014 1.10.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2014 Ensirekisteröinnit 9/2014 1.10.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2014 09/2013 (%) (%) 1-09/2014 1-09/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 8 402 8 219 2,2

Lisätiedot

Kuinka turvallinen on autosi? 2015

Kuinka turvallinen on autosi? 2015 Kuinka turvallinen on autosi? 205 Turvallisin Tässä on lista autoista, jotka ovat saaneet parhaat tulokset testeistämme. Audi A4 08- Ford Tourneo Connect 3- Mercedes M-Klass - Toyota Avensis 09-5 Audi

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 08/2015 08/2014 (%) (%) 1-08/2015 1-08/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 402 7 525 11,7 86,4

Lisätiedot

MUOTOVESILETKUT 1075

MUOTOVESILETKUT 1075 1075 SISÄLLYSLUETTELO 107 5 AUDI... 4 BMW... 5 CITROEN... 6 DATSUN... 7 FIAT...8-10 FORD... 11-13 LADA... 14 MAZDA... 15 MERCEDES...16-17 OPEL...18-20 PEUGEOT... 21 SAAB... 22 SKODA... 23 TALBOT... 24

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 06/2015 06/2014 (%) (%) 1-06/2015 1-06/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 976 9 209-2,5 87,4

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2015 05/2014 (%) (%) 1-05/2015 1-05/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 114 10 114-9,9

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015

Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015 Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2015 03/2014 (%) (%) 1-03/2015 1-03/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 11 097 9 626 15,3

Lisätiedot

Varustetiedot: Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Ohjaustehostin, Keskuslukitus, Sähkökäyttöiset ikkunat,

Varustetiedot: Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Ohjaustehostin, Keskuslukitus, Sähkökäyttöiset ikkunat, Automaa Espoo Sijainti kartalta www.automaa.fi Näytä autot: Merkki Malli Hinta alkaen Hinta päättyen Näytä tulokset 67» Nettiauto.com» Automaa Espoo Meiltä saat : Päivitetty 21.10.2013 Vierailijoita 37749

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014

Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014 Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2014 11/2013 (%) (%) 1-11/2014 1-11/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 220 7 463-3,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

05-96005 05-96006 05-96007 05-96008

05-96005 05-96006 05-96007 05-96008 tyhjäkäyntimoottorit 05-96005 Sop. Opel Astra F 1.8i 93-98/2.0i 95-98, Astra G 2.0 98-, Calibra 2.0i 94-97, Omega B 2.0 94-99, Vectra A 2.0i 94-95, Vectra B 1.8i/2.0i 95-00 = 90411546, 837102, 6NW009141001

Lisätiedot

10.09.2010 Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10-SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN

10.09.2010 Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10-SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN 1 10.09.2010 Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10-SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN Sisällysluettelo Luettelon tarkoitus... 2 Alfa Romeo... 3 Audi... 3 BMW... 3 Chevrolet ja Daewoo... 3 Chrysler... 3 Citroen...

Lisätiedot

Kuinka turvallinen on autosi? 2013. Kuinka turvallinen on autosi? Folksam 2013 1(26)

Kuinka turvallinen on autosi? 2013. Kuinka turvallinen on autosi? Folksam 2013 1(26) Kuinka turvallinen on autosi? 2013 Kuinka turvallinen on autosi? Folksam 2013 1(26) Sisältö Turvallisuus tiellä...3...4 Näin on tapahtunut-oikeasti...6 Kaikki 528 autoa...8 Pienet henkilöautot...9 Suuret

Lisätiedot

DirektMedia 121 LoyaltyAwards 2012 tulokset

DirektMedia 121 LoyaltyAwards 2012 tulokset DirektMedia 121 LoyaltyAwards 2012 tulokset Loyalty Awards ohjelma 23.1.2013 Klo 9.00 Tervetuloa Juha Airaksinen, Bisnode Finland Oy Klo 9.10 Vuosi 2012 ja uskolliset asiakkaat Lauri Mähönen, DirektMedia121

Lisätiedot

X431-skanneri. Elekma Oy

X431-skanneri. Elekma Oy X431-skanneri Elekma Oy X431-esittely Laajenevassa ja monimutkaisessa autoteollisuuden tämänpäiväisissä elektroniikkajärjestelmissä täytyy olla aina yhden askeleen edellä koko ajan muuttuvaa teollisuutta.

Lisätiedot

Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky.

Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky. Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky. Vuokraustapahtumaraportti Rekisterinumero Merkki Malli AAB-123 PEUGEOT 406 SR HDI GW5 2000 A (Vuokrauksia: 10 Ajettu: 1107 km) 17 15.1.2005 18.1.2005 141 11 Katariina Lehto

Lisätiedot

Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys

Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys Sami Peuranen Autotuojat ry 14.10.2014 1 Autotuojat ry Edustaa käytännössä 100 % Suomen uusien autojen maahantuonnin markkinoista Jäseninä merkkien viralliset

Lisätiedot

BOSCH-AFB-ajoneuvolista 11.09.2013

BOSCH-AFB-ajoneuvolista 11.09.2013 BOSCH-AFB-ajoneuvolista 11.09.2013 Merkki Tyyppi Tuote km Vuosimalli AUDI Q7 4.2 FSI moottori, kattoluukku 50000-01/2006-06/2013 AUDI Q7 4.2 FSI moottori, kattoluukku 50000-01/2006-06/2013 AUDI Q7 3.6

Lisätiedot

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän!

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän! Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Marraskuu 2010 Marraskuussa Bonus tuplana* Bonus tuplana jopa10% Bonus S-kanava.fi/satakunta *Kaksinkertaista Bonusta saat Tuplabonus-kampanjassa mukana olevista toimipaikoista

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

POISTOERÄ JAKOPÄÄN SARJOJA CITROEN XSARA 1.4/1.6 97-00 VARMISTA SOPIVUUS 30,00e SARJASSA JAKOHIHNA JA KIRISTIN

POISTOERÄ JAKOPÄÄN SARJOJA CITROEN XSARA 1.4/1.6 97-00 VARMISTA SOPIVUUS 30,00e SARJASSA JAKOHIHNA JA KIRISTIN PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN LÖYTÖNURKAN TUOTTEISSA, TUOTTEITA RAJOITETUSTI, VARMISTA SOPIVUUS, HINNAT NETTO PAIKAN PÄÄLLÄ. TOIMITUSKULUT TAPAUSKOHTAISESTI. OSALLA TUOTTEISTA EI OLE PALAUTUS- TAI VAIHTO

Lisätiedot

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI SISÄLTÖ 1. Ehdokkuuden vaatimukset 2. Ehdokkaat 3. Arviointi 4.

Lisätiedot

Taloudellisuusajo 2013

Taloudellisuusajo 2013 Taloudellisuusajo 2013 Luokattomat tulokset sija nimi auto polttoaine 6. 7. Pekka Anttila Tomi Oksanen Ariel Jalomäki Fräulein Kaapo Poikolainen Marko Tuupainen Juho Kyrönviita Otto Meskanen Pekka Pakarinen

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme.

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme. Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Helmikuu 2012 DACIA VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Arvoseteli 500 Asiakkaan nimi: Atte Autoilija Päivämäärä: 1.2.2012

Lisätiedot

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.

Lisätiedot

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin Tiedotustilaisuus 7.12.2010 Tekn. tri Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskus Oy SOVELTUVUUS AUTOMALLEIHIN Tietoja soveltuvuuslistasta ja autokaupalta Julkaisemme

Lisätiedot

VAG jakohihnajärjestelmän vaihtovälit. Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki

VAG jakohihnajärjestelmän vaihtovälit. Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki VAG jakojärjestelmän vaihtovälit # 020 09/11/2007 GATES-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki Viime vuosien ja kuukausien

Lisätiedot

AKL:n 44. Autokauppiaspäivät. 21.3.2014, klo 8.30 9.30, Lehdistötilaisuus tj. Pekka Rissa

AKL:n 44. Autokauppiaspäivät. 21.3.2014, klo 8.30 9.30, Lehdistötilaisuus tj. Pekka Rissa AKL:n 44. Autokauppiaspäivät 21.3.2014, klo 8.30 9.30, Lehdistötilaisuus tj. Pekka Rissa Kilpailykyky Mediakäyttäytyminen Mukavuudenhalu Kuluttajakäyttäytyminen MURROS Digitalisoituminen Työllisyys Kannattavuus

Lisätiedot

Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt

Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt 1 Esityksen sisältö: Yleistä tietoa moottoriöljyistä ja niiden viskositeettiluokituksesta

Lisätiedot

Suomen yleisimpien käytettyjen automallien turvallisuus

Suomen yleisimpien käytettyjen automallien turvallisuus Suomen Esipuhe Suomen 2 Aina autoa ostaessa tulisi hinnan, mittarilukeman ja poltto-aineenkulutuksen lisäksi yhtenä valintakriteerinä olla. Henkilöautojen turvarakenteet ja -varusteet ovat parantuneet

Lisätiedot

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11. RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.2009 Kimmo Erkkilä SISÄLTÖ Taustat ja menetelmät Uusien ajoneuvojen energiatehokkuus

Lisätiedot

Ryhmä 14-06 Helsinki 1009

Ryhmä 14-06 Helsinki 1009 Ryhmä 14-06 Helsinki 1009 Korikiinnikkeet Sisältö Aakkosellinen hakemisto Sivu Erikoispeltiruuvit...5 Erikoisruuvit...3 Johdinsideankkurit...31 Johdinsiteet...33 Johdonpidin...29 Kaapelipitimet...30 Kaapelipitimet,

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013 Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia Showdown Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen Juhani Laurikko, VTT TransEco pähkinänkuoressa Nelisen

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015 ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 12 KK 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Viro Ruotsi Liettua Norja Latvia Suomi Viimeisin kuukausi 1/2013 2/2013

Lisätiedot

NIVELRISTIT NIVELRISTIT

NIVELRISTIT NIVELRISTIT NIVELRISTIT Hakemisto Kuvahakemisto 2-3 Yleistietoa 4 Mittajärjestys 5-9 Tuotemerkkijärjestys 10-14 Ajoneuvojärjestys - raskas kalusto 15-16 Ajoneuvoerittely 17-19 Nivelakselin valmistus 20 1 1 2 3 4

Lisätiedot

Huutokauppa tuoteluettelo 17.5.2015

Huutokauppa tuoteluettelo 17.5.2015 Huutokauppa tuoteluettelo 17.5.2015 Tuote Lisätietoja 1. TVG-738 Fiat Stilo -05 82 tkm, seuraava kats 1/2016, ilmastointi, jakohihna vaihdettu 3/2015 2. Vesisäiliö teräskehikolla 3. Vesisäiliö teräskehikolla

Lisätiedot

Ryhmä 9-01 Helsinki 0214. Sisätilan lisävarusteet

Ryhmä 9-01 Helsinki 0214. Sisätilan lisävarusteet Helsinki 0214 Sisätilan lisävarusteet Sisältö Sisätilan lisävarusteet Sivu Aurinkosuojat...26-27 Automallikohtaiset kumimattosarjat...3-4 Automatot...5-15 Ilmanraikastimet...39-40 Istuinpäälliset...16-22

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA

POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA PROJEKTIRAPORTTI PRO3/P5115/04 04.02.2004 POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA Kirjoittajat Timo Murtonen Julkisuus: Julkinen VTT PROSESSIT Suorittajaorganisaatio

Lisätiedot

VAIHDA NYT - SAAT 1. HUOLLON ILMAISEKSI*

VAIHDA NYT - SAAT 1. HUOLLON ILMAISEKSI* Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Lokakuu 2010 VAIHDA NYT - SAAT 1. HUOLLON ILMAISEKSI* *Annamme 300 euron arvoisen lahjakortin S-Etuhuoltoon kaikkiin lokakuussa tehtyihin yli 6.000 euron arvoisiin vaihtoautokauppoihin.

Lisätiedot

Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja 17.11.2010 Jouni Röksä, koulutus ja tutkimuspäällikkö

Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja 17.11.2010 Jouni Röksä, koulutus ja tutkimuspäällikkö Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja 17.11.2010 Jouni Röksä, koulutus ja tutkimuspäällikkö Verohallitus Akava LUONTOISETUPÄÄTÖKSEN VALMISTELU VUODELLE 2011, Lausunto verohallinnon luonnoksesta luontoisetujen

Lisätiedot

Testaus- ja arvosteluprotokolla Versio 2.0

Testaus- ja arvosteluprotokolla Versio 2.0 Testaus- ja arvosteluprotokolla Versio 2.0 Projektipäällikkö DI (FH) Sonja Schmidt ADAC Technik Zentrum Sivu 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Testausprotokolla 3 2.1 Uusi eurooppalainen testisykli (New European

Lisätiedot

Arctic Power akut. www.motoral.fi

Arctic Power akut. www.motoral.fi Arctic Power akut B A T T E R Y www.motoral.fi 2 SÄILYTÄ JA KÄYTÄ ARCTIC POWER AKKUASI OIKEIN Vaikka akulla on 2 vuoden takuu, niin se koskee vain oikein käytettyä ja varastoitua akkua. Suurin osa akkujen

Lisätiedot

M+ akut. www.motoral.fi

M+ akut. www.motoral.fi M+ akut www.motoral.fi 2 SÄILYTÄ JA KÄYTÄ M+ AKKUASI OIKEIN Vaikka akulla on 2 vuoden takuu, niin se koskee vain oikein käytettyä ja varastoitua akkua. Suurin osa akkujen ongelmista johtuu niiden väärästä

Lisätiedot

RELEET. - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit.

RELEET. - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit. 2003 2004 RELEET - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit luettelo 2009 Sisällysluettelo kytkentäreleet...1-2 vaihtokärkireleet...2-3

Lisätiedot

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty.

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty. 1 Autotuojat ry Alkuperäinen julkaisupäivä 26.05.2010 Tämä lista päivitetty 05.01.2011 2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty. AUTOMALLIKOHTAISET

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

www.apt.fi Alkuperäistuonti Oy Korinosat OVH

www.apt.fi Alkuperäistuonti Oy Korinosat OVH 85172 PUHALLIN FORD FIESTA 1,25/1,4/1,6 1995-90,70 85177 PUHALLIN OPEL ASTRA F 1,8/2,0 1992-98, 117,00 85185 PUHALLIN OPEL ASTRA G 1,4/1,6/1,8/2,0/ 0,00 85192 PUHALLIN OPEL CORSA B 1,2i/1,4i,TIGRA A 139,20

Lisätiedot

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus n lämmön kulutus 700 680 660 640 MWh 620 600 580 560 540 2002 2003 vuosi energia Lämpöenergian kulutus lla v. 2003 100 90 80 70 60 MWh 50 40 30 20 10 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

3 Mazda 323 F vm. 1993 ml. 340 458 km

3 Mazda 323 F vm. 1993 ml. 340 458 km Nuijamaan tullihuutokauppa 22.11.2013 klo: 12:00 Luettelo myytävistä ajoneuvoista ja muista tavaroista. 1 Kuva Merkki ja malli Audi 4 D Sedan vm. 1984 ml. 388 816 km YAI-452 2 Citroen Jumper Fourgon vm.

Lisätiedot

MOBILE-8. Vuosikirja 2000. Tammikuu 2001. Liikenteen ja kuljetusten ympäristövaikutukset ja energiankäyttö

MOBILE-8. Vuosikirja 2000. Tammikuu 2001. Liikenteen ja kuljetusten ympäristövaikutukset ja energiankäyttö MOBILE-8 Vuosikirja 2000 Tammikuu 2001 2 Liikenteen ja kuljetusten ympäristövaikutukset ja energiankäyttö MOBILE 2 Liikenteen ja kuljetusten ympäristövaikutukset ja energiankäyttö MOBILE-8 Vuosikirja

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 25.8.2010. Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no. 1 1 erä Pumppukärryromua

MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 25.8.2010. Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no. 1 1 erä Pumppukärryromua MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 25.8.2010 1/(14) Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no 1 1 erä Pumppukärryromua 2 1 kpl Pumppukärry, romu 3 1 erä Pumppukärryromua 4 1 kpl Pumppukärry,

Lisätiedot

Uuden auton kulutustiedot. EKOAKE Huhtikuu 2002

Uuden auton kulutustiedot. EKOAKE Huhtikuu 2002 Uuden auton tiedot EKOAKE Huhtikuu 2002 1 Uuden auton tiedot EKOAKE Lokakuu 2002 1 Kulutustiedot Phoebum misit jokaisesta ab Ake uudesta autosta Kuluttat saavat nykyään entistä helpommin paremmin tietoa

Lisätiedot

Huhtikuun ETU: 300 euron. AutoPalinilta. Sokos lahjakortit. yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin PARHAISSA MERKEISSÄ

Huhtikuun ETU: 300 euron. AutoPalinilta. Sokos lahjakortit. yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin PARHAISSA MERKEISSÄ Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Huhtikuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT Huhtikuun ETU: AutoPalinilta 300 euron Sokos lahjakortit yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin Annamme kaikkiin

Lisätiedot

2008 MOTORAL TECHNICAL GUIDE 20/3 2008

2008 MOTORAL TECHNICAL GUIDE 20/3 2008 2008 MOTORAL TECHNICAL GUIDE 20/3 2008 1. 2. 3. 4.. 5. 6. 7. 8. 9.. HENKILжAUTOT KAIKKI MALLIT FIAT Fiat Brava / Bravo / Coupe 16" / Croma -96 / Marea / Multipla 15" Punto / Tempra / Tipo / Uno / Palio

Lisätiedot

Turvalliset tarkastetut vaihtoautot

Turvalliset tarkastetut vaihtoautot Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Syyskuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT Turvalliset tarkastetut vaihtoautot Kaikki VaihtoPalin- ja takuuvaihtoautomme on tarkastettu laajan kuntotarkastusohjelman

Lisätiedot

Ryhmä 18-05 Tuotekoodi 1118-CUB

Ryhmä 18-05 Tuotekoodi 1118-CUB Ryhmä 18-05 Tuotekoodi 1118-CUB Helsinki 0615 One sensor for all Mikä on TPMS-sensori? Vuoden 2014 marraskuun 1. päivän jälkeen rekisteröidyissä uusissa henkilöautoissa tulee olla rengaspaineen varoitusmittausjärjestelmä,

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Moottori 1/67 96 V4 12900mk 95 V4 15050mk 96 2-t 11900mk 95 2-t 13900mk 96 Monte-Carlo 850 2-t 18000mk(60hv/5300k/min,huip.

Moottori 1/67 96 V4 12900mk 95 V4 15050mk 96 2-t 11900mk 95 2-t 13900mk 96 Monte-Carlo 850 2-t 18000mk(60hv/5300k/min,huip. HINTOJA: TM 8/62 Fiat 1500 Moottori 4/66 Saab Special 915000mk 12000mk Moottori 1/67 96 V4 12900mk 95 V4 15050mk 96 2-t 11900mk 95 2-t 13900mk 96 Monte-Carlo 850 2-t 18000mk(60hv/5300k/min,huip.nop 150km/h)

Lisätiedot

Pujottelukisa 21.2.2013

Pujottelukisa 21.2.2013 Pujottelukisa 21.2.2013 Yleiskisa sija nimi auto väri aika 1. Tuure Lilja VW Passat Syncro Mus 48.35 2. Pekka Pakarinen Saab 9-3 1.8t Pun 51.38 3. Teemu Södergård Saab 9000 2.3t Hop 53.03 4. Juho Kyrönviita

Lisätiedot

Uutuudet näyttelyssä viikonloppuna!

Uutuudet näyttelyssä viikonloppuna! Uutuudet näyttelyssä viikonloppuna! Tänään klo 10 15 ja huomenna klo 11 15. Ensiesittelyssä Ensiesittelyssä Uusi Mercedes-Benz E-sarja Yli 2 000 vaihtoautoa www.veho.fi Uusi Citroën C3 Picasso Tervetuloa

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Autoliiton Automatkailututkimuksen tulokset 2007

Autoliiton Automatkailututkimuksen tulokset 2007 Autoliiton Automatkailututkimuksen tulokset 2007 Tutkimukseen vastanneiden erittely ajoneuvon perusteella. Erittely ajoneuvon %-osuus mukaan Henkilöautot 64 Matkailuautot 15 Moottoripyörät 14 Ha ja matkailuv.

Lisätiedot

power Automatic Transmission Service Automaattivaihteiston huoltokone WORLDWIDE PARTNER OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY www.bluechem.fi

power Automatic Transmission Service Automaattivaihteiston huoltokone WORLDWIDE PARTNER OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY www.bluechem.fi WORLDWIDE PARTNER OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY www.bluechem.fi Automatic Transmission Service Automaattivaihteiston huoltokone power www.pro-tec-worldwide.com Automaattivaihteiston puhdistus Miksi? Riippuen

Lisätiedot

Apexi paneelisuodatin 503-N101, 65, 30 sopivuus: lähes kaikki RB, SR ja VQ-moottoriset Nissanit ja GC8 sekä GDA / GDB Imprezat. Jäljellä 4 kpl.

Apexi paneelisuodatin 503-N101, 65, 30 sopivuus: lähes kaikki RB, SR ja VQ-moottoriset Nissanit ja GC8 sekä GDA / GDB Imprezat. Jäljellä 4 kpl. Mamasan tarjouslista 28.10.2015 Kaikkia tuotteita 1 kpl, ellei toisin mainita. Ei varauksia, noudot myymälästä etusijalla. Tilaukset sähköpostilla asiakaspalvelu@mamasan.fi tai 010 325 3155 LISTAN TUOTTEILLA

Lisätiedot

20-napainen Mini ISO-liitin. 20-napainen Mini ISO-liitin. 20-napainen Mini ISO-liitin. 20-napainen Mini ISO-liitin. 20-napainen Mini ISO-liitin

20-napainen Mini ISO-liitin. 20-napainen Mini ISO-liitin. 20-napainen Mini ISO-liitin. 20-napainen Mini ISO-liitin. 20-napainen Mini ISO-liitin ALFA ROMEO 4.3. 147 2000-> Mid/High APF-S101AR 147 2003-> APF-S103AR 79,90 156 2000-> Mid/High APF-S101AR 159 159 Blue & me Breda Breda Blue & me Giulietta 2010-2014 Giulietta 2010-2014 Blue & me APF-S102AR

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Talvivarusteet Kattokotelot

Talvivarusteet Kattokotelot Ryhmä 9-07 Helsinki 1014 Talvivarusteet Kattokotelot SARJA Ryhmä 9-07 Sisältö Talvivarusteet Kattokotelot Sivu Sivu Ajastinkello... 18 Akkuhappomittari... 38 Akkukengän/tuulilasinpyyhkijän varren ulosvedin...

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

LEVYPYÖRÄHINNASTO 1.7.2010

LEVYPYÖRÄHINNASTO 1.7.2010 LEVYPYÖRÄHINNASTO 1.7.2010 Bridgestone Finland Oy Levypyörähinnasto_2010.indd 1 4.6.2010 15:37:30 ALFA ROMEO 147 1.01-6½Jx15 5/98/41.5/58 84,55 104,00 9440 404797 156 2.5 V6 24V 10.97-6½Jx15 5/98/41.5/58

Lisätiedot

Ryhmä 9-05 Helsinki 0913. Korin lisävarusteet

Ryhmä 9-05 Helsinki 0913. Korin lisävarusteet Ryhmä 9-05 Helsinki 0913 Korin lisävarusteet Sisältö Korin lisävarusteet Sivu Aisakiinnike... 49 Kattokotelot...3-6 Kattokoteloiden nostolaite, varaosat kattokoteloihin...7-9 Kattoluukut... 42 Kolhusuojat...

Lisätiedot

YLEINEN: TULOKSET LUOKITTAIN TULOS

YLEINEN: TULOKSET LUOKITTAIN TULOS ST YLISTARO SPRINT 06.0.205 ETELÄ-POHJANMAAN URHEILUAUTOILIJAT ry YLEINEN: aika: LUOKKA ( 3) Joni Nikko LaihUa Mitsubishi 2.44,67 2.44,67 2.46,04 2 2 Kristian Kiviniemi ParkUA Mitsubishi Lancer Evo X 2.50,66

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle. Sivu. Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle... 2. Pienoisreleet...

Sisällysluettelo. Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle. Sivu. Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle... 2. Pienoisreleet... Sisällysluettelo Sivu Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle... 2 Pienoisreleet... 3-4 Tehoreleet... 5 Piirikorttireleet... 5 Mikroreleet... 5 Vilkkureleet... 6-7 Vilkku-/hätävilkkureleet... 8 Impulssireleet...

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan! PORI: Itäkeskuksenkaari 1 RAUMA: Metallitie 2 RAUMA: Lukkovahe 3

Tervetuloa tutustumaan! PORI: Itäkeskuksenkaari 1 RAUMA: Metallitie 2 RAUMA: Lukkovahe 3 DACIA Vaiht VaihtoPalin Autolehti Lokakuu 2013 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL Palin CHEVROLET PEUGEOT HYUNDAI Lokakuu AutoPalinin Vaihtoautokuu! Talo täynnä tarjouksia koko lokakuun! Yhteensä yli 400 vaihtoauton

Lisätiedot

RATTIKAUKOSÄÄTIMET 15.4.2013

RATTIKAUKOSÄÄTIMET 15.4.2013 RATTIKAUKOSÄÄTIMET.4.203 ALFA ROMEO 9 2007--> Brera 2007--> Spider 2007--> ALP-AR46 47 2000-200 6 2000--> GT (Typ 937) 2004-200 3 APF-S0AR Blaupunkt Mid / High 9 (Typ 939) 200-20 Brera (Typ 939) 200-200

Lisätiedot

Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta

Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta LIVE-tilaisuus, Tampere, 17.4.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ 1.Auton hankinta 2.Taloudellinen ajotapa Nyrkkisääntöjä auton hankintaa helpottamaan

Lisätiedot

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Taustaa Topten-Suomi henkilöautot listan laatimisperiaatteet kategoriat tietosisältö

Lisätiedot

TAKUUVAIHTOAUTO. Luotettava, laadukas ja turvallinen auto juuri Sinulle

TAKUUVAIHTOAUTO. Luotettava, laadukas ja turvallinen auto juuri Sinulle Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Helmikuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT TAKUUVAIHTOAUTO Luotettava, laadukas ja turvallinen auto juuri Sinulle Turvallinen tapa ostaa käytetty auto 12

Lisätiedot

KOMPRESSORIT CLIMATE PARTS. Lisätty uusia ominaisuuksia THE WIDEST PRODUCT RANGE

KOMPRESSORIT CLIMATE PARTS. Lisätty uusia ominaisuuksia THE WIDEST PRODUCT RANGE KOMPRESSORIT Lisätty uusia ominaisuuksia CLIMATE PARTS THE WIDEST PRODUCT RANGE RADIATORS INTERCOOLERS CONDENSERS COMPRESSORS DRYERS EVAPORATORS OIL COOLERS HEATERS FANS Miksi kompressori on tärkeä? Kompressori

Lisätiedot

Mittaus- ja asennustyökalut ammattimaiseen hihnan vaihtoon

Mittaus- ja asennustyökalut ammattimaiseen hihnan vaihtoon Mittaus- ja asennustyökalut ammattimaiseen hihnan vaihtoon 2 Power Transmission Group Sisältö Sivu 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 26 28 Aihe Mittaus- ja asennustyökalut BTT Hz -taajuusmittari TOOL BOX

Lisätiedot