Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat"

Transkriptio

1 M2T997-2 Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat Loppuraportti Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö Joulukuu 21 2

2 M2T997-2 Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat Loppuraportti Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö Joulukuu 21

3 VTT ENERGIA, Liikenteen energiankäyttö PL 161, 244 VTT, puh. (9) 4561, fax (9) Julkaisun tekijä(t): Juhani Laurikko Julkaisun nimí: 2 Raportin koodi: M2T997-2 Projektin tunnus: Julkaisuaika: M2T997 Joulukuu 21 Projektin nimi: Henkilöautojen energian kulutus ja pakokaasupäästöt (etenkin kylmissä olosuhteissa) ja niiden vähentämisen tekniikat Henkilöautojen pakokaasupäästöt etenkin kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat Loppuraportti Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena oli seurata henkilöautojen tekniikan kehitystä ja sen heijastumaa kylmäpäästöihin sekä arvioida erilaisten tekniikoiden potentiaalia vähentää päästöjä. Tutkimuksen puitteissa mitattiin kylmäkäynnistyspäästöt yhteensä 61:stä bensiinikäyttöisestä ja 25:stä dieselmoottorisesta henkilöautosta sekä viidestä raskaasta bensiinikäyttöisestä pakettiautosta. Henkilöautoja koskeva havaintoaineisto ei antanut tukea sille lähtöolettamukselle, että puhdistustekniikan kehittäminen entistä vähäpäästöisempään suuntaan saattaisi lieveilmiönä huonontaa suorituskykyä kylmissä olosuhteissa, ainakin alkuvaiheessa, ennen kuin kokonaisoptimointi ehditään tehdä. Päinvastoin näytti siltä, että nykyiset (EURO 3) normaalilämpötilassa tapahtuviin mittauksiin perustuvat päästörajat ohjaavat tekniikkaa siihen suuntaan, että toimintateho kylmemmässäkin käyttöympäristössä paranee. Eräänä osatekijänä lienee uusi koemenetelmä, jossa näytteenotto alkaa jo heti moottorin käynnistyttyä, eikä vasta 4 sekunnin kuluttua, mikä oli menetelmä vielä EURO 2 säännöissä. Dieselmoottoriautoissa kylmäkäynnistyksestä aiheutuvat lisäpäästöt ovat paljon vähäisemmät kuin bensiinikäyttöisissä. Esimerkiksi EU 2- ja EU 3-tasoisissa autoissa CO- ja HC-lisäpäästöt olivat vain noin 1 % vastaavien bensiinikäyttöisten autojen lisäpäästöistä. Koetuloksien mukaan typen oksidien päästöt näyttäisivät jopa vähenevän hieman, kun käynnistyslämpötila laskee. Samoin näyttäisi käyvän hiukkaspäästöille, mikä oli jossain määrin yllättävää. Raskaissa bensiinikäyttöisissä pakettiautoissa näyttävät kylmäkäynnistyspäästöt olevan vanhemmissa vuosimalleissa samaa tasoa tai vähän suurempia kuin vastaavanikäisissä henkilöautoissa, mikä suurimmaksi osaksi selittynee niiden samankaltaisella tekniikalla, mutta vähän suuremmilla moottoreilla ja painoilla. Uudemmissa pakettiautoissa (vm. 2) tilanne oli likimain sama. NOx-päästöt sen sijaan olivat pakettiautoissa kaksinkertaiset henkilöautoihin verrattuna. Päästöjä vähentävänä tekniikkana tutkittiin nyt ns. lämpöakkua, eli lämmintä jäähdytysnestettä varaavaa järjestelmää, jossa kylmäkäynnistyksessä moottoria lämmitetään tuomalla moottoriin lämmin neste kylmän tilalle. Jos lisäksi käytetään esikierrätystä noin 3 4 sekunti ennen käynnistystä, saavutetaan likimain sama lämmitysteho kuin tunnin lohkolämmitinkäytöllä (noin 6 Wh). Myös pakokaasukokeissa havaittu päästöjen vähenemät olivat verrannollisia vastaaviin lohkolämmittimellä saavutettuihin tuloksiin, eli häkäpäästöt vähenivät noin 7 % ja hiilivetypäästöt noin 2 4 %. Kenttäkäyttökokeessa lämmönvaraajan havaittiin säilyttävän riittävästi lämpönergiaa nostamaan käynnistettäessä moottorin lämpötilaa yli 3 C vaikka edellisestä ajosta oli kulunut aikaa jopa 3 vuorokautta. Julkaisija: VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö Avainsanat: Pakokaasupäästöt, kylmäkäynnistys Bensiinimoottori, dieselmoottori lämpöakku ISSN ISBN Tilausosoite: Luokitus (UDK): VTT Energia, PL VTT Kieli: Suomi Sivuja: 3 s.

4 2 Report code: M2T997-2 VTT ENERGY, Energy and Emissions in Transportation P.O.Box 161, FIN-244 VTT, FINLAND Project code: Published: tel , fax M2T997 December 21 Author(s): Juhani Laurikko Name of the publication: Project name: Energy use and exhaust emissions from passenger cars at low ambient temperatures and tecnologies to lower emissions Exhaust emissions from passenger cars at low ambient temperatures and technologies to lower emissions Final Report Abstract: The aim of the project was to follow the development of passenger car technology and its implications to cold start exhaust emissions at low ambient temperatures, and to assess different technologies to lower such emissions Cold-start emissions were measured from altogether 61 petrol-fuelled and 25 diesel-fuelled cars in this project, as well as from five heavy-weight vans. The performance data from the cars did not support the hyphothesis that the recent development of low-emission technology might as a side-effect deteriorate the emissions performance at low ambient temperature conditions, at least in the first phase, before the optimisation of the total system is done. On the contrary: the data suggests that current EURO 3 standards although based on a normal temperature test will push the technology to such a direction that performance at low ambient temperatures is also enhanced. One potential cause to this may be that the new test cycle does start the collection of exhaust sample right after the start of the engine, and not after the 4 sec idle, which was the case still in the previous generation of the EU-directives (EU2). Extra emissions due to a cold-start are in diesel-fuelled cars only marginal compared to those from petrol-fuelled cars. For example in EU2 and EU3-compliant diesel cars extra emissions of CO and HC were only some 1 % of the values recorded to their petrol-fuelled counterparts. According to the test results, the emissions of nitrogen oxides were lowering, as the ambient temperature went down. The same apllied to the PM emissions, as well, which was somewhat surprising. In the heavy-weight class vans cold-start emissions seemed to be in the older models about the same or slightly higher than the passenger cars of the same generation, which for the most part should become from their similar tehcnology, but higher engine displacement and curb wieght. In the recent model year (2) vans the situation was almost the same, but NOx emissions were about twofold compared to passenger cars. The technology for lower cold-start emissions that was evaluated was so called heat battery of thermostore, that stores hot coolant in an well-insulated flask to be used for engine (pre)heating prior to the next cold start. If the primer pump was used for 3 to 4 sec to circulate hot coolant into the engine before the start, about the same effect was obtained as when using standard block heater for about an hour (6 Wh). Even the lowering of the emissions that was recorded in the emsisions tests were about the same magnitude than with the use of an electrical block heater. Thus CO was lowered some 7 % and HC about 2 to 4 % depending upon the ambient temperature lewel. In the field test the thermostore was found to keep thermal energy stored sufficiently to raise the engine coolant temperature over 3 C even if the car had been standing for about 72 hours after the last trip. This was especially, if the last trip was longer than 3 minutes in driving time. Publisher: VTT Energy, Engine Technology and Energy in Transport Keywords: Exhaust emissions, cold-start, cars Petrol engine, diesel engine Heat battery Address for orders: VTT Energy, P.O.Box 161 ISSN ISBN Classification (UDK): 244 VTT, Finland Language: Finnish Pages: 3 p.

5 SISÄLLYS SISÄLLYS ALKULAUSE OSATEHTÄVÄ 1: PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA OSA A - MITTAUKSET UUSIMMILLA (EURO2 JA EURO3) HENKILÖAUTOILLA TAVOITTEET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Pakokaasumittaukset uusilla autoilla Tutkimuksen kohteet Mittausten suoritus KOETULOKSET JA NIIDEN VERTAILU AIKAISEMPIIN TULOKSIIN KESKIMÄÄRÄISET KYLMÄKÄYNNISTYSPÄÄSTÖT Bensiinikäyttöiset henkilöautot Dieselmoottoriset henkilöautot OSA B - MITTAUKSET RASKAILLA PAKETTIAUTOILLA OSATEHTÄVÄ 2: LÄMPÖAKUN KENTTÄKÄYTTÖKOE JOHDANTO TAVOITTEET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS TUTKIMUKSEN TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET OSATEHTÄVÄ 3: EU-TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMINEN OSATEHTÄVÄ 4: GRPE-TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

6 ALKULAUSE Henkilöautojen pakokaasupäästöjä kylmissä käyttöolosuhteissa on tutkittu VTT Energiassa jo yli kymmenen vuoden ajan. Se on ollut eräs tutkimuksen painopistealueista, sillä Suomen kannalta kylmäpäästöillä on suuri merkitys ja niiden vähentämismahdollisuuksilla on merkittävä asema. Lisäksi vastaavaa tutkimusta thedään kansainvälisesti varsin vähän, ja siksi tutkimukseen on kansallisesti panostettu varsin paljon. Tulokset aikaisemmilta vuosilta ovatkin johtaneet tietämyksen karttumiseen, ja eräänä merkittävänä saavutuksena voidaan pitää päätöstä 7 ºC kylmäkäynnistyskokeen mukaan ottamisesta EU:n henkilöautojen pakokaasupäästöjä rajoittavan direktiivin päivitykseen 98/69/EC vuonna Mainittu koe perustuu ECE15-ajosyliin, ja se tulee COja HC-raja-arvoineen voimaan uusille, bensiinikäyttöisille henkilöautotyypeille vuonna 22. Tämä raportti on projektin Henkilöautojen energian kulutus ja pakokaasupäästöt (etenkin kylmissä olosuhteissa) ja niiden vähentämisen tekniikat loppuraportti. Tutkimus oli suoraa jatkoa VTT Energian aihealueen tutkimukselle, ja on suoritettu vuosina osana MOBILE 2 tutkimuskokonaisuutta, jossa sen tunnus oli M2T997. Sen rahoittajina ovat toimineet TEKES sekä Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Projektin päällikkönä toimi erikoistutkija Juhani Laurikko, ja eri osatehtävien toteuttamiseen ovat osallistuneet tutkijat Markku Ikonen ja Tom Eklund, teknikko Erkki Virtanen ja työteknikko Reijo Mikkola, kaikki VTT Energiasta. Espoossa, 5. joulukuuta 21 Juhani Laurikko 4

7 OSATEHTÄVÄ 1: PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA OSA A - MITTAUKSET UUSIMMILLA (EURO2 JA EURO3) HENKILÖAUTOILLA 1 TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli seurata tekniikan kehitystä ja sen heijastumaa kylmäpäästöihin ja samalla arvioidaan erilaisten tekniikoiden potentiaalia vähentää päästöjä. Eräänä lähtökohtana oli, että puhdistustekniikan kehittäminen entistä vähäpäästöisempään suuntaan saattaa lieveilmiönä huonontaa suorituskykyä kylmissä olosuhteissa, ainakin alkuvaiheessa, ennen kuin kokonaisoptimointi ehditään tehdä. Toisaalta nykyiset normaalilämpötilassa mitattavat päästörajat ohjaavat nekin tekniikkaa siihen suuntaan, että toimintateho kylmemmässäkin käyttöympäristössä paranee. Tutkimuksessa pyritään säänneltyjen päästöjen lisäksi nykyistä tarkemmin karakterisoimaan kylmäkäynnistyksessä syntyviä pakokaasupäästöjä, ml. hiukkaspäästöt ja eräät ei-säännellyt kaasumaiset yhdisteet. Näiltä osin tutkimus suuntautuu EU:n 5. puiteohjelman Kasvu osuudessa toteutettavaan projektikokonaisuuteen ARTEMIS (Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems, 1999-RD.1429), jossa VTT on yksi toteuttaja. Tämä hanke jatkaa nyt raportoitavan projektin työtä. Eräänä lopputavoitteena oli, hyödyntäen aikaisempaa tutkimusaineistoa ja tässä raportoitavan projektin puitteissa saatavia uusia tuloksia, kehittää uusi myös ja parempi malli kylmäkäynnistyksen osuudelle päästöistä, jota voidaan käyttää päästöjen määriä laskettaessa. 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1 Pakokaasumittaukset uusilla autoilla Tekniikan kehityksestä on pyritty saamaan kuva mittaamalla päästöjä uusimman vuosimallin autoista, jotka jollain tavoin antavat poikkileikkauksen tämän hetkisen teknologian toimivuudesta. Mittauskampanjat on toteutettu yhteistyössä kotimaisten auto- ja moottorilehtien (Tekniikan Maailma, Tuulilasi) kanssa, jotka säännöllisesti eri testiprojektiensa puitteissa arvioivat uusia, markkinoille tulleita automalleja. Näissä pakokaasukokeissa on käytetty EU-normin mukaista koemenettelyä eli uusinta EC2-ajosykliä, josta alkuvaiheen joutokäynti on siis jätettty pois. Koelämpötilana on ollut -7 C. Mitatut päästökomponentit ovat olleet CO, HC, NO x ja CO 2., ja laskennallisesti on voitu määrittää myös polttoaineen kulutus. 2.2 Tutkimuksen kohteet Tutkimuksen kohteena olleet autot, 61 bensiinikäyttöistä ja 25 dieselmoottorista, on yksilöity tarkemmin taulukoissa 1.1 (bensiinikäyttöiset) ja 1.2 (dieselmoottoriset). 5

8 Autot olivat pääasiassa uudehkoja, ns. lehdistöautoja, ja ne lainattiin mittauksiin niiden maahantuojilta, jotka samalla vastasivat niiden kunnosta. 2.3 Mittausten suoritus Ajo-ohjelma Kaikissa tässä raportoitavissa kokeissa käytettiin EU:n vuonna 2 voimaan tulevan, e-säännön 98/69/ EC määrittämän ns. EURO 3 vaatimustason mukaisen pakokaasukokeen ajoohjelmaa ( EC2 ), jossa nykyistä EU -ajo-ohjelmaa on muutettu siten, että 4 sekunnin joutokäyntijakso ennen vaiheen 1 alkua on jätetty pois. Tämän lisäksi autoilla ajettiin vielä ylimääräinen ECE15-kaupunkiajosykli, mutta jaksojen välissä pidettiin tauko, jonka aikana moottori oli pysäytettynä. Ekoauto kokeissa tämä tauko oli 1 minuutin mittainen, ja Tekniikan Maailma lehden kanssa toteutetuissa testeissä 1 minuutti. Kuva 1.1 esittää ajosyklin ja sen jakautumisen vaiheisiin, joille on määritetty osatulokset EC2 Ajosykli (EC2+ECE15) 8 6 Vaihe 1: ECE 15 Vaihe 3: ECE Vaihe 2: EUDC 1 min tauko moottori pysäytettynä Kuva 1.1 Ajosykli ja sen vaiheet Esivalmistelu Ennen koetta autot tarkastettiin ja esivalmisteltiin tankkaamalla polttoainesäiliö täyteen ja ajamalla niillä maantielenkki, pituudeltaan noin 1 km. Koelämpötila Mittaukset tehtiin -7 ºC:n tavoitelämpötilassa vaihteluvälin ollessa ±1 º C. Autojen annettiin stabiloitua esivalmistelun jälkeen koelämpötilassa yön yli ennen koetta, jotta normivaatimukset täyttyisivät (minimi 6 tuntia, maksimi 36 tuntia) Ajovastusarvot Alustadynamometrin asetusarvot perustuivat auton omapainoon. Siitä määritettiin e-säännön 94/12/EEC mukainen vertailupaino, inertialuokka sekä sitä vastaavat ajovastuskertoimet, joita käytettiin suoraan dynamometrin asetusarvoina, vaikka joissakin yhteyksissä ohjeistetaankin lisäämään vastusarvoja 1 % mitattaessa kylmissä lämpötiloissa 6

9 Näytteenotto ja -käsittely Pakokaasunäytteen laimennus ja keräys tehtiin normin mukaisella CVS-laitteella. Näytteistä analysoitiin lainsäädännön rajoittamat pakokaasukomponentit (CO, HC ja NO X ) sekä laskennan apusuureena tarvittava CO 2. Polttoaine Polttoaineena käytettiin kauppalaatuista lyijytöntä bensiiniä ja talvilaatuista dieselöljyä (DITC), joka kaikkiin autoihin tankattiin samalta jakeluasemalta (Neste-Otaniemi) ennen edellä mainitun esivalmisteluajon suorittamista. Päästöjen laskenta Hiilivetypäästöt laskettiin e-säännön 94/12/EEC FID-analysaattorille antamien ohjeiden mukaan tiheyden arvolla.619 kg/m 3 (= C 1 H 1,85 ). Typen oksidien päästösumma (NO x ) laskettiin normin ohjeiden mukaisesti typpidioksidina (NO 2 ). 3 KOETULOKSET JA NIIDEN VERTAILU AIKAISEMPIIN TULOKSIIN Taulukoissa 1.1 (bensiinikäyttöiset autot) ja 1.2 (dieselmoottoriset autot) on esitetty autokohtaiset koetulokset (CO, HC, NO x, CO 2 ) ominaispäästöinä (g/km), sekä keskimääräiset arvot kullekin otokselle. Lisäksi on esitetty kullekin ryhmälle määritetty, keskimääräinen kylmäkäynnistyksestä aiheutuva lisäpäästö, joka on laskettu erotuksena kylmäkäynnistyksellä aloitetusta ECE15-koevaiheen tuloksesta ja samalla ajo-ohjelmalla tehdyn, mutta lämpimällä moottorilla aloitetun mittausjakson tuloksista. Useimmissa tapauksissa CO- ja HC-kylmäkäynnistyslisä on noin 99 % jakson tuloksesta, eli lämpimällä moottorilla mitattu päästötaso on vain noin 1 % kylmäkäynnistetyn jakson päästöistä. Kuvassa 1.2 on esitetty vastaavat kylmäpäästökokeiden CO-tulokset bensiinikäyttöisille ja kuvassa 1.3 dieselmoottorisille. Bensiinikäyttöisten autojen kuvaan on merkitty e-säännön 98/69/EC mukainen raja-arvo, joka on CO 15 g/km. Kuvassa 1.4 on puolestaan esitetty em. kylmäpäästökokeiden HC-tulokset bensiinikäyttöisille ja kuvassa 1.5 dieselmoottorisille. Bensiinikäyttöisten autojen kuvaan on merkitty e-säännön 98/69/EC mukainen raja-arvo, joka on HC 1,8 g/km. Vaikka näitä raja-arvoja ei vielä sovelletakaan, voidaan niitä käyttää ohjeellisina. Vuonna 1999 tutkituista autoista 4 ylitti CO-päästörajan ja samoin neljä autoa ylitti HC-raja-arvon, mutta vain kolme näistä oli sellaista, joissa molemmat ylittyivät samanaikaisesti. Vastaavasti vuosina 2-21 tulevan CO-päästörajan ylityksiä mitattiin neljä, mutta HC-raja-arvo olisi ylittynyt 12 auton kohdalla, jos niihin sitä olisi pitänyt soveltaa. Vaikka normivaatimus ei koskekaan dieselmoottorisia autoja, niitäkin on mitattu vertailun vuoksi. Kuten taulukko 1.2 sekä kuvat 1.3 ja 1.5 hyvin osoittavat, kylmäpäästöongelma ei niitä juuri kosketa, sillä päästöt ovat enimmäkseen aivan olemattomat bensiinimoottoriautoihin verrattuina, ja päästöt otoksen huonoimmalla, muista huomattavasti poikkeavalla dieselautolla samassa suuruusluokassa parhaiden bensiinikäyttöisten autojen kanssa. 7

10 Taulukko 1.1 Vuosina tutkittujen bensiinikäyttöisten autojen tiedot ja tulokset RYHMÄ MERKKI, MALLI VM REK. TM 21 Skoda Fabia Classic 2 EGJ-138 1, ,8,9,6 249 Honda Civic SYI-441 1,4 n/a 7,1,7,5 211 Chrysler PT Cruiser 2. 2 VYF-933 1, ,9 2,,3 282 Nissan A lmera OYL-474 1, ,7,6,1 282 Saab M YL-612 1, ,6 1,3,2 358 M B C 18 A ut 2 NEH-638 1, ,2 2,4,49 33 BM W 52 2 RYH-449 2,17 n/a 14,1 2,,1 361 Peugeot i 16V 2 TYI-967 2, ,9 3,5, Volv o S GEJ-32 2, ,8 1,2,7 339 Citroen Xsara Picasso M PV V 2 FET-222 1, ,2 3,, VW Passat UIU-95 1, ,5,8,3 31 A udi A FET-879 1, ,4,9, Lada 11 16V 21 KOE 1, ,7 1,3,2 257 Toyota A vensis LYK , ,8 2,3, Seat Leon CET-87 1, ,7 1,5,8 26 Ford M ondeo JEH-755 1, , 1,, M azda 323F FEK , , 1,4,9 257 Suzuki W agon R STW CEG-42 1, ,4,9,3 224 Opel Corsa LYM , ,9,8,5 229 Kesk iarvo TM Talvi 21 1, ,8 1,5,12 29 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 39,1 6,1, EKO22 Renault Twingo V 21 KPI-996 1, ,2 1,,8 191 Toy ota Yaris M EF-58 1, ,6 2,7,4 218 FIA T Punto CFI-328 1, ,5 1,4,3 215 BM W 316TI 21 M RF-24 1, ,6,7,32 34 Kesk iarvo Ek oauto 22 1, ,5 1,5, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 3,3 5,9, Kesk iarvo, k aik k i [g/k m] 61 kpl 1,1 1,4, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 34,5 5,9, ISKUT [dm3] OM A - M A SSA [kg] CO [g/km] HC [g/km] NOx [g/km] CO 2 [g/km] TM 1999 M ercedes-benz A FCU-29 1, ,5 1,3,9 232 Honda Civic 1.4i 1998 GCA -92 1, ,6 1,,9 231 M azda CCT-182 1, ,7 1,2, Nissan A lmera VIG-35 1, ,3 2,2,1 251 Rov er FCX , ,4 1,4, Toy ota Corolla LIP-233 1, ,8 1,6,13 26 Suzuki Baleno CCU-421 1, ,5 1,2, Skoda Octav ia CCT-144 1, ,9 1,8, M itsubishi Lancer CCX , ,5 2,, Volkswagen Golf XIK , ,7 1,4, Opel A stra A IX , ,2 1,6, Citroen Xsara 1.6i 1998 M IS-971 1, ,9 1,, Peugeot i 1998 FEB-299 1, ,8 1,1, Renault M egane Classic 1998 M IS-33 1, ,2 1,,2 245 Fiat M area BIZ-35 1, ,8 1,8,9 287 Ford Focus GCZ-265 1, ,5,5, Kesk iarvo TM Talvi , , 1,4,2 25 EKO 2 Opel Corsa NCU-594, , 1,4, Daihatsu Sirion CL 2 VGZ-881, ,4 1,,1 177 Toyota Yaris Hatchback OIZ-36, ,6 1,7,8 219 Renault M egane Scenic A YG-283 1, ,6 1,, M itsubishi Space Star Hatchback 1999 ZII-34 1, ,6 2,2, Opel Zafira STW HYG-731 1, ,2 1,4,2 287 Volkswagen Golf RIG-758 1, ,1 1,5, Renault M egane Hatchback 2 EIZ-724 1, ,5,8,9 256 Ford Focus Hatchback 2 RIX , ,7,6, Kesk iarvo Ek oauto 2 1, ,1 1,3, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 28,1 5,1, TM 2 Toyota A vensis GEC-196 1, ,4 2,, M azda VIH-738 1, ,4 1,7,1 264 Peugeot 462.i-16V 1999 CEG-215 1, ,7 2,2,12 35 Opel Zafira STW VIR-57 1, ,6 2,, Volkswagen Bora 2. 2 YCT-117 1, , 1,5, M azda VIH-738 1, ,4 1,3,12 24 M ercedes Benz E 24 A utom. 2 IYC-85 2, ,3 2,9, Kesk iarvo TM Talvi 2 1, ,4 1,9,25 34 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 45,6 7,8, EKO 21 Toyota Yaris Verso STW YCY-332 1, ,2 2,3,6 231 Opel Corsa 2 K M I-534, ,9,9,2 2 Fiat Punto JEH-989 1,24 n/a 7,3,8,5 23 Volvo S KYB-627 2,43 n/a 9,6 1,2,7 358 Nissan Primera YCK ,76 n/a 6,4,7,1 292 Ford M ondeo JEH-738 1,79 n/a 5,2,9, Kesk iarvo Ek oauto 21 1,6 7,3 1,1, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 29,2 4,5, Huom: Tummennetulla taustalla merkityt tulokset ylittävät vuonna 22 tulossa olevan raja-arvon. 8

11 Taulukko 1.2 Vuosina tutkittujen dieselmoottoristen autojen tiedot ja tulokset RYHMÄ MERKKI, MALLI VM REK. ISKUT [dm3] OM A- M A SSA [kg] CO [g/km] HC [g/km] NOx [g/km] CO 2 [g/km] EKO 2 Skoda Octavia Combi 1.9 (D) 2 SIT-125 1, ,64,4, Ford Focus Hatchback (D) 1999 OYB-13 1, ,11,5 1,1 235 Renault M egane Hatchback (D) 2 FEI-284 1, ,77,6 1, Keskiarvo EkoAuto 2 1, ,51,5 1,9 25 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 5,5,58 1,67 37 TM 2 Opel Zafira 2.TD 2 RIX-512 1,99 155,87,113 1, Volkswagen Bora 1.9TDI 2 CEI-152 1,9 146,365,114, Mazda TD 1999 NCK-214 2, ,869,51 1, Peugeot Turbo HDi 2 KYG-962 2, 1485,696,77 1,16 31 Mercedes Benz E27 CDI 2 AYG-84 2,7 163,459,8 1, Toyota Avensis 2.TD 2 VIV-755 2, ,45,92 1, Peugeot Turbo Hdi 2 VIV-755 2, ,387,17, Keskiarvo TM 2 2, ,15,157 1,32 33 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 4,2,44 2,68 EKO 21 VW Polo Classic 1.9 TDI 2 VYF-857 1,9 n/a,34,7, Seat Leon D 2 koe 1,9 139,42,9, MB 14 D 2 koe 1, ,18,15,56 27 Peugeot Turbo HDi 2 MYM ,17 n/a 1,94,26 1, Renault M egane 1.9 DTI 2 GEK-794 1, ,57,5, Citroen Xsara 2. HDi 2 HHF-611 1, ,61,18, VW Lupo 3L TDI 2 koe 1,2 n/a 1,26,6, Keskiarvo EkoAuto 21 1, ,5,122, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 4,1,41 1, EKO 22 Skoda Fabia Combi 1.9TDI 21 FFB-614 1, ,382,116,91 25 Peugeot HD 21 BZK-152 1, ,593,11 1, Ford Focus 1.8 TD 21 XYI-69 1, ,65,97,92 25 Citroen Xsara 2. HDI 21 MHF-576 1,4 134,971,16, VW Golf 1.9 TDI 21 UIX-858 1,89 138,464,138, SEAT Cordoba 1.9TDI 21 RMI-914 1,89 n/a,649,161, Volvo S6 2.4D 21 FFC-917 2, ,67,48 1, A udi A TDI 21 TDI-2 2,4 967,39,53 1,8 163 Keskiarvo EkoAuto 22 2, 138,95,154 1,2 252 käynnistyslisä, keskimäärin [g] 3,2,48 1,2 287 Keskiarvo, kaikki [g/km] 25 kpl 1,11,134 1, käynnistyslisä, keskimäärin [g] 4,2,48 1, CO [g/km] -7 'C , 7,1 22 CO raja-arvo 15 g/km 11,4 7,3 9,8 1,1 7,5 5 Autot Mercedes-Benz A 14 Honda Civic 1.4i Mazda Nissan Almera 1.6 Rover Toyota Corolla 1.6 Suzuki Baleno 1.6 Skoda Octavia 1.6 Mitsubishi Lancer 1.3 Volkswagen Golf 1.6 Opel Astra 1.6 Citroen Xsara 1.6i Peugeot i Renault Megane Classic Fiat Marea 1.8 Ford Focus 1.6 Keskiarvo TM Talvi 1999 Opel Corsa 1. Daihatsu Sirion CL Toyota Yaris Hatchback 1. Renault Megane Scenic 1.6 Mitsubishi Space Star Opel Zafira STW 1.8 Volkswagen Golf 1.4 Renault Megane Hatchback Ford Focus Hatchback Keskiarvo EkoAuto 2 Toyota Avensis 1.6 Mazda Peugeot 462.i-16V Opel Zafira STW 1.6 Volkswagen Bora 2. Mazda Mercedes Benz E 24 Keskiarvo TM Talvi 2 Toyota Yaris Verso STW 1.3 Opel Corsa Fiat Punto 1.2 Volvo S Nissan Primera 1.8 Ford Mondeo 1.8 Keskiarvo EkoAuto 21 Skoda Fabia Classic Honda Civic 1.4 Chrysler PT Cruiser 2. Nissan Almera 1.8 Saab MB C 18 Aut BMW 52 Peugeot i 16V Volvo S6 2.4 Citroen Xsara Picasso MPV VW Passat 2. Audi A4 2. Lada 11 16V Toyota Avensis 2. Seat Leon 1.6 Ford Mondeo 1.8 Mazda 323F 1.6 Suzuki Wagon R STW 1.3 Opel Corsa 1.2 Keskiarvo TM Talvi 21 Renault Twingo V Toyota Yaris 1.3 FIAT Punto 1.2 BMW 316TI Keskiarvo EkoAuto 22 Keskiarvo, kaikki [g/km] Kuva 1.2 Kylmäpäästö-CO -7 ºC); bensiinikäyttöiset autot vm

12 4, 3,5 <<<< vanhimmat (vm = EURO 2) (vm. 21 EURO 3) uusimmat >>> CO [g/km] -7 'C 3, 2,5 2, 1,5 1, 1,51 1,15 1,5 1,11,95,5, Autot Skoda Octavia Combi 1.9 (D) Ford Focus Hatchback (D) Renault Megane Hatchback (D) Keskiarvo EkoAuto 2 Opel Zafira 2.TD Volkswagen Bora 1.9TDI Mazda TD Peugeot Turbo HDi Mercedes Benz E27 CDI Toyota Avensis 2.TD Peugeot Turbo Hdi Keskiarvo TM 2 VW Polo Classic 1.9 TDI Seat Leon D MB 14 D Peugeot Turbo HDi Renault Megane 1.9 DTI Citroen Xsara 2. HDi VW Lupo 3L TDI Keskiarvo EkoAuto 21 Skoda Fabia Combi 1.9TDI Peugeot HD Ford Focus 1.8 TD Citroen Xsara 2. HDI VW Golf 1.9 TDI SEAT Cordoba 1.9TDI Volvo S6 2.4D Audi A2 1.2 TDI Keskiarvo EkoAuto 22 Keskiarvo, kaikki [g/km] Kuva 1.3 Kylmäpäästö-CO -7 ºC); dieselmoottoriset autot vm , 3,5 HO [g/km] -7 'C 3, 2,5 2, 1,5 1,4 22 HC raja-arvo 1,8 g/km 1,3 1,9 1,1 1,5 1,5 1,4 1,,5, Autot Mercedes-Benz A 14 Honda Civic 1.4i Mazda Nissan Almera 1.6 Rover Toyota Corolla 1.6 Suzuki Baleno 1.6 Skoda Octavia 1.6 Mitsubishi Lancer 1.3 Volkswagen Golf 1.6 Opel Astra 1.6 Citroen Xsara 1.6i Peugeot i Renault Megane Classic Fiat Marea 1.8 Ford Focus 1.6 Keskiarvo TM Talvi 1999 Opel Corsa 1. Daihatsu Sirion CL Toyota Yaris Hatchback 1. Renault Megane Scenic 1.6 Mitsubishi Space Star Opel Zafira STW 1.8 Volkswagen Golf 1.4 Renault Megane Hatchback Ford Focus Hatchback Keskiarvo EkoAuto 2 Toyota Avensis 1.6 Mazda Peugeot 462.i-16V Opel Zafira STW 1.6 Volkswagen Bora 2. Mazda Mercedes Benz E 24 Keskiarvo TM Talvi 2 Toyota Yaris Verso STW 1.3 Opel Corsa Fiat Punto 1.2 Volvo S Nissan Primera 1.8 Ford Mondeo 1.8 Keskiarvo EkoAuto 21 Skoda Fabia Classic Honda Civic 1.4 Chrysler PT Cruiser 2. Nissan Almera 1.8 Saab MB C 18 Aut BMW 52 Peugeot i 16V Volvo S6 2.4 Citroen Xsara Picasso MPV VW Passat 2. Audi A4 2. Lada 11 16V Toyota Avensis 2. Seat Leon 1.6 Ford Mondeo 1.8 Mazda 323F 1.6 Suzuki Wagon R STW 1.3 Opel Corsa 1.2 Keskiarvo TM Talvi 21 Renault Twingo V Toyota Yaris 1.3 FIAT Punto 1.2 BMW 316TI Keskiarvo EkoAuto 22 Keskiarvo, kaikki [g/km] Kuva 1.4 Kylmäpäästö-HC -7 ºC); bensiinikäyttöiset autot vm

13 ,6 <<<< vanhimmat (vm = EURO 2) (vm. 21 EURO 3) uusimmat >>>,5 HC [g/km] -7 'C,4,3,2,157,122,154,134,1,5, Autot Skoda Octavia Combi 1.9 (D) Ford Focus Hatchback (D) Renault Megane Hatchback (D) Keskiarvo EkoAuto 2 Opel Zafira 2.TD Volkswagen Bora 1.9TDI Mazda TD Peugeot Turbo HDi Mercedes Benz E27 CDI Toyota Avensis 2.TD Peugeot Turbo Hdi Keskiarvo TM 2 VW Polo Classic 1.9 TDI Seat Leon D MB 14 D Peugeot Turbo HDi Renault Megane 1.9 DTI Citroen Xsara 2. HDi VW Lupo 3L TDI Keskiarvo EkoAuto 21 Skoda Fabia Combi 1.9TDI Peugeot HD Ford Focus 1.8 TD Citroen Xsara 2. HDI VW Golf 1.9 TDI SEAT Cordoba 1.9TDI Volvo S6 2.4D Audi A2 1.2 TDI Keskiarvo EkoAuto 22 Keskiarvo, kaikki [g/km] Kuva 1.5 Kylmäpäästö-HC -7 ºC); dieselmoottoriset autot vm Kuvissa 1.6 ja 1.7 on esitetty vertailu bensiini- ja dieselautojen välillä, ja mukana on nyt myös vanhemmat, vuonna 1998 mitatut otokset. Kuvissa on esitetty erikseen bensiinikäyttöiset ja dieselmoottoriset autot, sekä kunkin otoksen keskiarvo ja vaihteluväli pienin - suurin. Lisäksi on mainittu, montako autoa ryhmässä oli (n#), ja moniko ylitti tulevat EU-raja-arvot (>n). Päästöjen keskimääräisen tason kehittymistä voidaan arvioida myös esittämällä tulokset vuosimallin funktiona ja jakamalla autot arvionvaraisesti EURO 2 ja EURO 3 tasoihin, jolloin vm ovat oletettavasti enimmäkseen EURO 2- autoja ja vuosimallit 2-21 enimmäkseen jo EURO 3-tasoisia. Näin tehdyn jaon mukaan on esitetty CO- ja HC-tulokset bensiinikäyttöisille autoille vuosimallin funktiona kuvissa 1.8 ja 1.9, joihin on yksittäisten tulosten lisäksi merkitty lineaariset kuvaajat kehitystrendille (Excel-ohjelman sovittamana). Kuvien 1.6 ja 1.8 mukaan näyttää siltä, että hiilimonoksidipäästöt olisivat olleet laskusuunnassa jo EURO 2-autojen loppuvuosina ( ). Vastaava myönteinen kehitys näyttää voimistuneen jo varsin suurella varmuudella EURO 3 -määräyksen mukaan rakennetuissa, vuosimallin 2 ja 21 autoissa, joissa tosin vuoden 2 autoissa voi olla vielä EURO 2- tasoisia autoja, koska vanhat tyyppihyväksymiset olivat voimassa vielä vuoden 2 loppuun, ja vasta vaadittiin kaikilta rekisteriin merkityiltä autoilta EURO 3 -määräyksen täyttämistä. Hiilivetypäästöjen (HC) kohdalla kehitys ei ole ollut yhtä selkeä, ja näyttäisikin siltä, että mitään selkeää trendiä ei ole havaittavissa tutkittujen vuosimallien autojen välillä, vaan taso säilyy keskimäärin tulevan EURO 3 kylmäpäästöraja-arvon 1,8 g/km tuntumassa, ja sen tason ylityksiä rekisteröitiin vielä aivan uusimmissakin, vuonna 21 mitatuissa malleissa. 11

14 (9#) EkoAuto '98 avg 11,73 (16#) TM-Talvi '99 avg 14,3 (9#) EkoAuto '99 avg 11,68 (6#) TM-Talvi ' avg 11,26 (9#) EkoAuto ' avg 7,6 (19#) TM-Talvi '1 avg 9,83 > 1 kpl (6#) EkoAuto '1 avg 7,27 (4#) EkoAuto '2 avg 7,47 EU raja-arvo 15 g/km (3#) EkoAuto '98 (D) avg 2,28 (3#) EkoAuto '99 (D) avg (6#) TM-Talvi ' (D) avg 1,7 (3#) EkoAuto ' (D) avg 1,51 (6#) EkoAuto '1 (D) avg 1,1 (8#) EkoAuto '2) (D) avg 1, CO päästö -7 C (ECE15) = 98/69/EC Kuva 1.6 Kylmäpäästö-CO tulosten -7 ºC) vertailu; bensiini- ja dieselkäyttöiset. (9#) EkoAuto '98 avg 1,13 (16#) TM-Talvi '99 avg 1,38 > 3 kpl (9#) EkoAuto '99 avg 1,44 > 3 kpl (6#) TM-Talvi ' avg 2,4 > 3 kpl (9#) EkoAuto ' avg (19#) TM-Talvi '1 avg (6#) EkoAuto '1 avg (4#) EkoAuto '2 avg (3#) EkoAuto '98 (D) avg (3#) EkoAuto '99 (D) avg,34 1,29 1,5 1,12 1,46 > 1 kpl > 6 kpl > 1 kpl > 1 kpl EU raja-arvo 1,8 g/km (6#) TM-Talvi ' (D) avg (3#) EkoAuto ' (D) avg (6#) EkoAuto '1 (D) avg,16,48,132,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 HC päästö -7 C (ECE15) = 98/69/EC Kuva 1.7 Kylmäpäästö-HC tulosten -7 ºC) vertailu; bensiini- ja dieselkäyttöiset. 12

15 3 EURO2 autot 25 EURO 3 autot Trendi, EURO 2 -autot Trendi, EURO 3 -autot CO [g/km] ECE -7 'C y = -1,846x ,9 R 2 =, CO rajaarvo 15 g/km 5 Kuva 1.8 Kylmäpäästö-CO tulosten -7 ºC) vertailu; bensiinikäyttöiset autot vm y = -3,114x R 2 =, Vuosimalli 4, EURO 2 autot 3,5 EURO 3 autot Trendi, EURO 2 -autot Trendi, EURO 3 -autot 3, HC [g/km] ECE -7 'C 2,5 2, 1,5 1, y =,275x - 539,13 R 2 =, HC rajaarvo 1,8 g/km,5 y = -,188x + 219,13 R 2 =,42, Vuosimalli Kuva 1.9 Kylmäpäästö-HC tulosten -7 ºC) vertailu; bensiinikäyttöiset autot vm

16 4 KESKIMÄÄRÄISET KYLMÄKÄYNNISTYSPÄÄSTÖT 4.1 Bensiinikäyttöiset henkilöautot Käyttäen sekä tässä tutkimuksessa mitattujen, uusimpia henkilöautoja edustavien otoksien tuloksia, että aikaisemmin tehtyjen, vähän vanhempaa tekniikkaa edustavien autojen tuloksia voidaan esittää arvio keskimääräisistä nykyisin käytössä olevien henkilöautojen kylmäkäynnistyspäästöistä lämpötilassa 7 ºC. Nämä arvot on esitetty taulukoissa 1.3 (bensiini) ja 1.4 (diesel) Taulukko 1.3: Lämpötilassa 7 ºC tehdyn kylmäkäynnistyksen aiheuttamat, keskimääräiset lisäpäästöt bensiinikäyttöisissä vm henkilöautoissa. -7 o C Bensiinikäyttöiset vm. CO [g] HC [g] NOx [g] CO 2 [g] lähde Ei-kat autot < arvio eri lähteistä Kat-autot EU1 & EU2 92-' ,5 1,6 VTT Publ. 348 EkoAuto ,4 4,4, VTT tutk.sel. ENE82414 /9 EkoAuto ,1 5,6, VTT tutk.sel. ENE92413/9 kat (EU2) 46,3 5,, EkoAuto ,1 5,1, tämä tutkimus EkoAuto ,2 4,5, tämä tutkimus EkoAuto ,3 5,9, tämä tutkimus kat keskiarvo 29,2 5,2, TM Talvi ,6 7,8 tämä tutkimus TM Talvi ,1 6,1 tämä tutkimus Taulukko 1.4: Lämpötilassa 7 ºC tehdyn kylmäkäynnistyksen aiheuttamat, keskimääräiset lisäpäästöt dieselmoottorisissa vm henkilöautoissa. -7 o C Dieselmoottoriset CO [g] HC [g] NOx [g] PM [g] CO 2 [g] lähde EkoAuto ,16,42,49,61 VTT tutk.sel. ENE82414 /98 EkoAuto ei dieselautoja (EU2) 4,2,42,49,61 EkoAuto ,53,58 1,67,48 37 tämä tutkimus EkoAuto ,14,41 1,25, tämä tutkimus EkoAuto ,17,48 1,2, tämä tutkimus keskiarvo 4,3,49 1,37, TM Talvi 2 2 4,16,44 2,68, tämä tutkimus TM Talvi ei dieselautoja Käyttäen hyväksi em. käynnistyspäästöjen arvoja, sekä vastaavien EU2/EU3 tyyppihyväksyttyjen autojen keskimääräisiä, normaalilämpötilassa mitattuja ominaispäästöarvoja, on muodostettu käynnistyslämpötilasta riippuvat funktiot, joiden avulla on mahdollista arvioida muissakin lämpötiloissa syntyvä käynnistyslisäpäästö. Tässä määrityksessä on perusteena ollut myös kylmäkäynnistystä käsitellen väitöskirjatyön (Laurikko: VTT Publications 348, 1998)) materiaali ja perusteoriat, joiden mukaan CO-päästö on likimain lineaarisesti lämpötilasta riippuva, kun taas hiilivety(hc) päästöille eksponentiaalifunktio antaa paremman korrelaation. Vanhemman tyyppisten kat-autojen kokeiden perusteella oletettiin myös, että NOx-päästöt eivät keskimäärin riipu käynnistyslämpötilasta, mutta uudemman havainto- 14

17 aineiston perusteella niilläkin näyttäisi olevan lievä käänteinen riippuvuus, eli päästöt kasvaisivat hieman käynnistyslämpötilan laskiessa Kuvissa 1.1, 1.11 ja 1.12 on esitetty tämän tarkastelun tuloksena syntyneet kylmäkäynnistyspäästöjen kuvaajat, ja niiden perusteella 2 ºC lämpötilaan ekstrapoloidut arvot. Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot CO-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km] y = -,78x + 24,35 y = -3,5134x + 94, y = -1,41x + 36, ,11 7, Lämpötila [ o C] EU & EU1 VTT Publ. 348 EU2 EU3 Vaste EU & EU1 Vaste EU2 Vaste EU3 Kuva 1.1 Kylmäkäynnistyksen CO-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset autot EU EU3. Kuten kuva 1.1 näyttää, kylmäkäynnistyksen aiheuttamissa lisä-co-päästöissä näyttäisi tapahtuneen merkittävää positiivista kehitystä, eli EU2-autoissa kylmäkäynnistyspäästöt ovat kaikissa lämpötiloissa alle puolet vanhemman sukupolven (EU & EU1) kat-autojen päästöistä ja EU3 autoissa vähenemää on tullut vielä noin 3 % lisää, eli taso on vain noin neljännes siitä, missä liikuttiin 199-luvun alkupuolen eli ns. 1. sukupolven kat-autoissa. Melkein yhtä merkittävä vähenemä on havaittavissa kuvan mukaan myös HC-lisäpäästöissä, mutta havaintoaineisto ei antanut tukea sille oletukselle, että EU3-autoissa olisi edelleen pienemmät päästöt, vaan ne lienevät samaa suuruusluokkaa kuin EU2-autoissa, eli tasoltaan uudet autot ovat vain noin 4 % 1. sukupolven kat-autoista (EU ja EU1). (Eksponentiaaliset vastefunktiot on laskettu käyttäen MS Excel-taulukkolaskentaohjelman rutiineja.) Myös NOx-päästöt ovat vähentyneet, ja ovat kuvan 1.12 mukaan kylmässäkin vain noin 3 4 % EU/EU1 tasosta. 4.2 Dieselmoottoriset henkilöautot Kuvissa 1.13, 1.14, 1.15 ja 1.16 on esitetty vastaavalla tavalla dieselmoottoristen henkilöautojen kylmäkäynnistyspäästöt kuin edellä bensiinikäyttöisistä autoista. Dieselmoottorisista autoista mittausaineistoa on kylmäkäynnistyspäätöistä etenkin vanhemman tyyppisistä 15

18 autoista niukasti, mutta nyt on uusimpia EU2 ja EU3-tasoisia autoja tämän projektin puitteissa mitattu kymmenkunta, ja siten on saatu kuitenkin sen verran tietoja, että on perusteltua esittää myös niitä koskeva tarkastelu. Mittausaineiston vähäisyyden vuoksi se on kuitenkin esitetty vain keskimääräisenä, eikä erikseen EU2/EU3 autoille, kuten bensiinikäyttöisissä autoissa. 35 Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot HC -päästö [g/käynnistys + ajo 4 km y = 4,56e -,442x y = 8,767e -,616x R 2 =, , EU & EU1 VTT Publ. 348 EU2 EU3 Vaste EU & EU1 Vaste EU2 & EU ,3 1,6 Lämpötila [ o C] Kuva 1.11 Kylmäkäynnistyksen HC-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset autot EU EU3. NOx-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 1,2,69,43 Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot y =,1x + 1,262,55 1,4 EU & VTT Publ. 348 EU2 EU 3 Vaste EU & EU1 (VTT Publ. 348) Vaste EU2 Vaste EU3 y = -,7x +,521 1,3,4 y = -,x +,399,37,37, Lämpötila [ o C] Kuva 1.12 Kylmäkäynnistyksen NOx-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset autot EU EU3. 16

19 6 Kylmäkäynnistyspäästöt - dieselmoottoriset henkilöautot CO-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km] EU2 EU3 3,18 2,21 Vaste EU2 & EU Lämpötila [ o C] Kuva 1.13 Kylmäkäynnistyksen CO-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; dieselmoottoriset autot EU2 EU3.,6 Kylmäkäynnistyspäästöt - dieselmootoriset henkilöautot HC -päästö [g/käynnistys + ajo 4 km,5,4,3,2,1,42,49,4,34 EU2 EU3 Vaste EU2 & EU Lämpötila [ o C] Kuva 1.14 Kylmäkäynnistyksen HC-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; dieselmoottoriset autot EU2 EU3. Hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen osalta on valittu lineaarinen riippuvuus kuvaamaan käynnistyslämpötilavastetta, kun mittausaineistoa ei riittävästi ole tukemaan muunlaisen funktion valitsemista. Sen sijaan typen oksidien ja hiukkaspäästöjen osalta eksponentiaalinen kuvaaja näyttäisi perustellummalta, koska lämpötilariippuvuus on niissä käänteinen, eli lisäpäästöt alenevat käynnistyslämpötilan laskiessa, jolloin lineaarinen vaste johtaisi varsin pian negatiiviseen tulokseen, mitä ei voi pitää järkevänä. Eksponentiaaliset vastefunktiot on näissäkin tapauksessa laskettu käyttäen MS Excel-taulukkolaskentaohjelman rutiineja. 17

20 Kylmäkäynnistyspäästöt - dieselmoottoriset henkilöautot 4,5 4 NOx-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1,37,49 3,89 1,99 EU2 EU 3 Vaste EU2 / EU Lämpötila [ o C] Kuva 1.15 Kylmäkäynnistyksen NOx-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; dieselmoottoriset autot EU2 EU3.,5 Kylmäkäynnistyspäästöt - dieselmootoriset henkilöautot PM -päästö [g/käynnistys + ajo 4 km],45,4,35,3,25,2,15,1 EU2 EU3 Vaste EU2 & EU3,97 y =,119e,485x,468,1761,5, Lämpötila [ o C] Kuva 1.16 Kylmäkäynnistyksen PM-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; dieselmoottoriset autot EU2 EU3. 18

21 OSA B - MITTAUKSET RASKAILLA PAKETTIAUTOILLA Kolmantena autoryhmänä, jonka kylmäkäynnistyspäästöjä projektin puitteissa on mitattu ovat raskaat, bensiinikäyttöiset pakettiautot. Niitä mitattiin 5 kpl tammikuussa 21. Toisin kuin henkilöautot, nämä tutkitut autot eivät olleet aivan uusia, vaan edustivat vuosimalleja , ja niillä oli ajettu runsaasta 4, kilometristä vajaaseen 18, km:iin. Aiemman tutkimusaineiston perusteella ajomäärällä ei kuitenkaan näyttäisi olevan kovin merkittävää vaikutusta kylmäkäynnistyspäästöihin. Taulukossa 1.5 on eritelty kokeissa mukana olleet autot Koemenetelmänä oli normaalilämpötilassa (+23 ºC) EC2-koe (ECE15+EUDC) ja matalassa, -7 ºC lämpötilassa uuden EURO3 direktiivin (98/69/EC) mukainen, eli ECE15- ajo-ohjelma. Koetulokset, jotka on esitetty taulukossa 1.6, saatettiin myös EU:n MVEG-työryhmän tietoon sen suunnitellessa uusia päästörajoituksia. Taulukko 1.5: Kylmäpäästökokeissa mukana olleet raskaat pakettiautot merkki malli vm. iskutil. vaiht. rekisteri ajokm Ref. massa Weight class VW Transporter M5 UGT II Toyota Hiace M5 VIG III VW Caravelle M5 LPG III Chrysler Voyager Aut CEG III Chrysler Grand Voyager Aut IYO III Taulukko 1.6: Pakokaasukokeiden tulokset raskaille pakettiautoille koen:o koe/lämpötila ( C) merkki malli rek.tunnu s CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CO 2 (g/km) teor (l/1km) 2117 EC2 / +23 VW Transporter UGT-858 1,56,22, , EC2 / +23 Toyota Hiace VIG-452 3,12,17, , EC2 / +23 VW Caravelle LPG-1 4,24,35, , EC2 / +23 Chrysler Voyager CEG-568 7,24,25, , 2115 EC2 / +23 Chrysler Grand Voyager IYO-77 1,6,1, , 2118 ECE15 / -7 VW Transporter UGT ,46 2,81, , ECE15 / -7 Toyota Hiace VIG ,4 2,25, ,2 212 ECE15 / -7 VW Caravelle LPG-1 3,4 2,48, , ECE15 / -7 Chrysler Voyager CEG ,37 2,61 1, , ECE15 / -7 Chrysler Grand Voyager IYO-77 17,32 1,14, ,5 Koetuloksien ja bensiinikäyttöisten henkilöautojen kanssa samanlaisten teoriaoletusten perusteella on määritetty myös näille raskaille pakettiautoille kylmäkäynnistyspäästöjen lämpötilavasteet, jotka on esitetty kuvissa 1.17, 1.18 ja

22 16 Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset pakettiautot CO-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km = ECE15] y = -2,64x + 68,717 R 2 =,862 PA vm PA vm. 2 Vaste, PA vm Vaste, PA vm. 2 y = -2,8789x + 94,969 R 2 =, Lämpötila [ o C] Kuva 1.17 Kylmäkäynnistyksen CO-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset raskaat pakettiautot vm HC-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km = ECE15] Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset pakettiautot PA vm PA vm. 2 Vaste, PA vm Vaste, PA vm. 2 y = 7,3242e -,472x R 2 =,9128 y = 4,852e -,53x R 2 =, Lämpötila [ o C] Kuva 1.18 Kylmäkäynnistyksen HC-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset raskaat pakettiautot vm

23 NOx-päästö [g/käynnistys + ajo 4 km = ECE Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset pakettiautot PA vm PA vm. 2 Vaste, PA vm Vaste, PA vm. 2 y = -,16x + 2,5268 R 2 =,3 y = -,327x + 2,8295 R 2 =, Lämpötila [ o C] Kuva 1.19 Kylmäkäynnistyksen NOx-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona; bensiinikäyttöiset raskaat pakettiautot vm Kuvien mukaan näiden raskaiden pakettiautojen kylmäkäynnistysten CO-päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin vanhempien EU/EU1 kat-henkilöautojen, ja hiilivetypäästöt vähän korkeammat kuin saman ikäkauden kat-henkilöautoissa (EURO 2). Oletettavasti lähinnä suuremmasta painosta johtuen NOx-päästöjen taso on noin kaksinkertainen samanikäisiin EURO 2-henkilöautoihin verrattuna, mutta henkilöautojen tapaan NOx-päästöjen lämpötilariippuvuus on näissäkin varsin vähäinen. 21

24 OSATEHTÄVÄ 2: LÄMPÖAKUN KENTTÄKÄYTTÖKOE 1 JOHDANTO Kylmäpäästöjä vähentävänä teknologiana on hankkeessa erikseen arvioitu käynnistyslämmön varaajaa eli lämpöakkua, joka sinänsä on automallista ja merkistä riippumaton lisävarustetuote, ja asennettavissa ainakin osaan normaaleista autoista. Kaikkiin autoihin sitä ei kuitenkaan voitane asentaa pääasiassa moottoritilan ahtauden takia. Nyt tutkimuksissa ollut akku oli ns. toisen sukupolven akku, jossa lämpöä säilötään vain pelkkään jäähdytysnesteeseen, joka pidetään tehokkaasti tyhjiöeristetyssä säiliössä, joka on tilavuudeltaan noin jäähdytysjärjestelmän normaalitilavuuden suuruinen. Siinä ei siis käytetty lainkaan ensimmäisen sukupolven akkujen latentin lämmönvaraajan ominaisuuksia, joissa bariumhydroksidisuolan olomuodon muutoksella tehostettiin lämmön talteenottoa ja luovutusta. Sellaista tutkittiin MOBILE -ohjelmassa vuonna (Laurikko, Juhani. Lämmönvaraaja kylmäkäytön pakokaasupäästöjen ja energian kulutuksen vähentäjänä. Espoo, VTT Energia, MOBILE 14T-2). Lämmönvaihtimen huonon kestävyyden ja bariumhydroksidin alumiinia syövyttävien ominaisuuksien takia konstruktiosta kuitenkin luovuttiin, vaikka se sisälsikin ikään kuin sisäänrakennettuna älykkään termostaatin, sillä suola ei alkanut sulaa ennen kuin nesteen lämpötila kohosi riittävän korkealle, noin runsaaseen 8 ºC:een. Nykykonstruktiossa tähän tarvitaan erillinen termostaattiohjattu venttiili, joka sulkee virtauksen akkuun lämmön luovutuksen jälkeen ja avautuu vasta, kun moottori pysähtyy, jolloin neste on riittävästi lämmennyt. 2 TAVOITTEET Käynnistyslämmön varaajan eli lämpöakun käyttökokeen tavoitteena oli toisaalta todentaa sen käytöllä saavutettavat päästöjen vähenemät ja toisaalta tutkia kenttäkäyttökokeessa sen varauskyvyn säilymistä normaalia käyttöä vastaavissa olosuhteissa. 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Lämpöakun toiminnan tutkimiseksi sellainen asennettiin VTT:n koeautoon (Toyota Carina E 1.8 LB), joka oli sopivasti saatavilla projektitoimintaan, ja johon akku voitiin suhteellisen helposti asentaa. Autoa käytettiin talvikautena liikenteeseen normaaliin tapaan rekisteröiden käynnistysten yhteydessä ulkolämpötila ja jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä, kun lämpöakun oli ensin annettu purkaa lämmintä nestettä jäähdytysjärjestelmään noin 4 6 sekuntia. Lisäksi tehtiin pakokaasumittauksia VTT Energian laboratoriossa koelämpötiloissa +23 ºC, ºC, -7 ºC ja 2 ºC. Kokeet suoritettiin samaan tapaan kuin Osatehtävä 1 yhteydessä. Niissä verrattiin ilman akkua mitattuihin peruspäästöihin sekä tapausta, jossa ei käytetty esikierrätystä, että sellaista toimintatapaa, jossa nesteen annettiin kiertää akkupaketissa olevan pienen sähköpumpun avulla 4 sekuntia ennen moottorin käynnistystä. Tämä aika oli kenttäkokeissa todettu useimmissa tapauksissa olevan riittävä huippulämpötilan saavuttamiseksi. 22

25 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET Talvikaudella joulu-maaliskuu 2 VTT:n Toyota Carina E autossa olleen lämpöakun käynnistyslämmitystehoja mitattiin eri seisonta-ajoilla ja eri ulkolämpötiloissa. Aineisto on analysoitu, ja yhteenveto siitä on esitetty taulukossa 2.1. Taulukko 2.1. Yhteenveto lämpöakun toiminnasta Toyota Carina E -koeautossa Koeauto Toyota Carina 1,8 LB Koeaika, alkoi päättyi Ajomatka km Keskimatka/ajojakso 39, km Keskiaika/ajojakso 67 min max 9,5 h min 5 min Keskikulutus 6,3 l/1km Käynnistysten määrä 84 kpl Ajomatka/käynnistys 18,3 km/start Keskimääräinen seisonta-aika 11,6 h max 95 h Ulkolämpötila, keskimäärin 1 C max 21 C min -2 C Neste ennen käynnistystä, ka 27 C max 44 C min 5 C Keskimääräinen "boost" 24 C max 39 C min C Muutokset päästöissä: CO g -76 % HC -521 g -48 % NOx 135 g 43 % Akun antaman lämmitysvaikutuksen todettiin olevan varsin hyvä, sillä se kykeni nostamaan noin 4 6 s esikierrätyksellä nesteen lämpötilaa 5 35 ºC.. Tämä nähdään kuvasta 2.1, jossa on esitetty jäähdytysnesteen lämpötilan nousu ennen käynnistystä ulkolämpötilan funktiona sekä kenttäkokeessa että laboratoriomittauksissa. Esilämmityksen ansiosta nesteen lämpötila ennen käynnistystä oli noin ºC lämpötila-alueella ºC, mikä nähdään kuvasta 2.2 Seisonta-aika käynnistysten välillä sai olla jopa 3 4 vrk, ja silti akusta saatiin hyötyä, jos moottori on edellisessä ajossa ajettu lämpimäksi (=ajoaika yli 3 min). Tämä voidaan nähdä kuvasta 2.3, jossa jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä on esitetty ajotapahtumien välisen seisonta-ajan funktiona. Erikseen on merkitty ne käynnistykset, joissa edellinen ajo on jäänyt kestoltaan alle 3 minuutin mittaiseksi, jolloin ei ole täyttä varmuutta siitä, että moottori on täysin lämmennyt ja lämpöakkuun varautuneen nesteen lämpötila on ollut riittävän korkea. Lämpöakun käytön ts. moottorin esilämmitysvaikutuksen - vaikutuksia pakokaasupäästöihin esittävät kuvat 2.4, 2.5 ja 2.6, joissa on esitetty erikseen CO, HC, ja NO x -päästötulokset eri koelämpötiloissa. 23

26 5 Läm m itysvaikutus [ C] Pakokaasukokeissa (laboratoriossa) y = -,25x 2 -,7262x + 28,99 R 2 =,9962 Kenttäkokeessa y = -,36x 2 -,4116x + 24,93 R 2 =,992 Lämpötilaluokka-keskiarvot Laboratoriokokeet Kaikki havainnot Poly. ( Lämpötilaluokka-keskiarvot ) Poly. ( Laboratoriokokeet ) Käynnistysläm pötila [ C] Kuva 2.1. Jäähdytysnesteen lämpötilan nousu ennen käynnistystä eri ulkolämpötiloissa. 5 Lämpöakun käytön vaikutus jäähdytysnesteen lämpötilaan käynnistyshetkellä Lämpötila esilämmityksen jälkeen [ C] y =.487x R 2 =.4768 esilämmitettynä ennen esilämmitystä Linear (esilämmitettynä ) Linear (ennen esilämmitystä) Jäähdytysnesteen lämpötila ennen esilämmitystä [ C] Kuva 2.2. Jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä eri ulkolämpötiloissa. 24

HENKILÖAUTOJEN KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT

HENKILÖAUTOJEN KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT M2T997 HENKILÖAUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT Juhani Laurikko VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö 65 MOBILE2-raporttikaavake 2 Raportointiaika

Lisätiedot

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2005) Mazda 3 1,3 48 Volkswagen Golf 1,9 59 OBD renkaat Toyota Yaris 2,1 41 Volvo V50 2,1 68 OBD Toyota Corolla Verso 2,3 73 renkaat Audi A4 2,4 71

Lisätiedot

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2007)

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2007) Julkaisuvapaa 15.3. klo 10:00 MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2007) Merkki Malli Hylkäys% Matkamittarilukema/1000 Kaikki yhteensä

Lisätiedot

Ajosuoritteeseen suhteutettu laskennallinen loukkaantumisriski

Ajosuoritteeseen suhteutettu laskennallinen loukkaantumisriski Henkilöautojen kolariturvallisuuden kehitys 2017 - automalliliite Seuraavat tarkastelut perustuvat lakisääteisestä liikennevakuutuksesta vuosina 2005-2014 korvattuihin kahden henkilöauton välisiin yhteenajoonnettomuuksiin.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa 13.3.2012 klo 10.00

Julkaisuvapaa 13.3.2012 klo 10.00 Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2008) Merkki Malli Hylkäysprosentti Matkamittarilukema/1000 Kaikki yhteensä 5,33 % 67 1 FORD KUGA 0,00% 77 2 TOYOTA LAND CRUISER 0,00% 88 3 PEUGEOT

Lisätiedot

M2T9907 HENKILÖAUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT

M2T9907 HENKILÖAUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT M2T9907 HENKILÖAUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA JA NIIDEN VÄHENTÄMISEN TEKNIIKAT Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö 61 MOBILE2-vuosiraportti 2001 Raportointiaika

Lisätiedot

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys%

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys% Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Kaikki yhteensä 3,13% 63 1 HONDA JAZZ 0,00% 37 2 TOYOTA COROLLA 0,31% 43 3 SKODA ROOMSTER 0,69% 51 4 SUZUKI SX4 0,69% 39 5 VOLKSWAGEN UP! 0,72%

Lisätiedot

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti. Yleisin syy* 2. yleisin syy* 3.

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti. Yleisin syy* 2. yleisin syy* 3. Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti Matkamittarilukema/1000 Kaikki yhteensä 3,43 % 64 1 TOYOTA URBAN CRUISER 0,00% 43 2 AUDI Q5 0,59% 72 3 VOLVO XC70

Lisätiedot

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar Audi Audi 80 2.0 E 195/65R15 180 / 180 220 / 250 200 / 220 220 / 250 Audi A4 2.0 vm.2001 205/55R16 230 / 230 270 / 270 230 / 230 270 / 270 Audi A4 1,8-95 195/65R15 200 / 200 230 / 260 240 / 240 260 / 300

Lisätiedot

Liitteet. Yleisimpien henkilöautomallien liikennevahingot vuosina

Liitteet. Yleisimpien henkilöautomallien liikennevahingot vuosina Yleisimpien henkilöautomallien liikennevahingot vuosina 2008 2011 Taulukkoihin on valittu vuosien 2008 2011 yhteenlasketun liikennevakuutuskannan perusteella henkilöautomallit ja malliryhmät joiden kolmen

Lisätiedot

MITEN KANSALLISELLA TUTKIMUKSELLA VOI TUKEA EU-LAINSÄÄDÄNTÖTYÖTÄ. Case: Kylmäkäytön pakokaasupäästöt. Lähtökohdat & ajattelumallit

MITEN KANSALLISELLA TUTKIMUKSELLA VOI TUKEA EU-LAINSÄÄDÄNTÖTYÖTÄ. Case: Kylmäkäytön pakokaasupäästöt. Lähtökohdat & ajattelumallit Juhani Laurikko - VTT Prosessit - Moottorit ja ajoneuvot MITEN KANSALLISELLA TUTKIMUKSELLA VOI TUKEA EU-LAINSÄÄDÄNTÖTYÖTÄ Case: Kylmäkäytön pakokaasupäästöt MOBILE 2 päättöseminaari 10.12.2003 Lähtökohdat

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

Erotus 1 904 Erotus 2 075 259 157

Erotus 1 904 Erotus 2 075 259 157 Renault Clio-3-ov 1,2 16V 75hv 5MT Authentique Renault Clio-3-ov 1,2 16V 75hv 5MT Authentique Volkswagen Polo -Trendline 1,2 Opel Corsa- 1.2 TWINPORT Advantage 3-ov Toyota Yaris -1,0 VVT-i Linea Terra

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2009

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2009 ENSIREKISTERÖINNIT 5/09 1(12) 2.6.2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Juhani Laurikko Principal Scientist VTT 6.6.2011 3.6.2011 2 TAUSTAT EU:n pakottavana tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä myös liikenteessä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2006

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2006 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 6/06 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2006 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2006

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2006 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 12/06 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2006 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 12/08 1(12) 5.1.2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009 ENSIREKISTERÖINNIT 12/09 1(12) 5.1.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 12/2010 1(12) 3.1.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Saksan GTÜ -katsastustilasto

Saksan GTÜ -katsastustilasto Timo Turkula 3.10.2012 Saksan GTÜ -katsastustilasto Pikkuautot 1. Toyota Yaris 13,9 2. Ford Fiesta / Fusion 18,4 3. Mazda 2 18,6 4. Opel Agila / Suzuki Splash 20,9 5. Honda Jazz 21,5 6. Mini Clubman 21,6

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 8/2011 1(12) 1.9.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

25.5.2010 Harri Kallberg Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN

25.5.2010 Harri Kallberg Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN 1 25.5.2010 Harri Kallberg Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN Sisältö Luettelon tarkoitus... 2 Alfa Romeo... 2 Audi... 2 BMW... 2 Chevrolet ja Daewoo... 3 Chrysler...

Lisätiedot

Moottorin varaosia poistohinnoin

Moottorin varaosia poistohinnoin Moottorin varaosia poistohinnoin Hinnat noudettaessa, muutoin käsittelykulut 30 euroa jos ostot alle 30 euroa. Venttiileitä TUOTENUMERO TUOTTEEN NIMI SOPIVUUS MITAT STD KPL HINTA ( /KPL) 11-1125 PAKOVENTTIILI

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/2014 1.10.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2014

Ensirekisteröinnit 9/2014 1.10.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2014 Ensirekisteröinnit 9/2014 1.10.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2014 09/2013 (%) (%) 1-09/2014 1-09/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 8 402 8 219 2,2

Lisätiedot

Testivoitot - Škoda Octavia

Testivoitot - Škoda Octavia Testivoitot - Škoda Octavia Autobild, Suomi 2/2008 Tyyliä ja tilaa - vertailussa kuusi bensiinikäyttöistä farmaria. "Skodassa on matkustajille mukavasti tilaa, ja tavaroita mahtuu mukaan runsaasti. Sehän

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 08/2015 08/2014 (%) (%) 1-08/2015 1-08/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 402 7 525 11,7 86,4

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2013

Ensirekisteröinnit 9/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2013 Ensirekisteröinnit 9/2013 1.10.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2013 09/2012 (%) (%) 1-09/2013 1-09/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 8 214 8 002 2,6

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

Kuinka turvallinen on autosi? 2015

Kuinka turvallinen on autosi? 2015 Kuinka turvallinen on autosi? 205 Turvallisin Tässä on lista autoista, jotka ovat saaneet parhaat tulokset testeistämme. Audi A4 08- Ford Tourneo Connect 3- Mercedes M-Klass - Toyota Avensis 09-5 Audi

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

TUOTENUMERO TUOTTEEN NIMI SOPIVUUS MITAT STD KPL HINTA ( /KPL)

TUOTENUMERO TUOTTEEN NIMI SOPIVUUS MITAT STD KPL HINTA ( /KPL) Moottorin varaosia poistohinnoin Hinnat noudettaessa, muutoin käsittelykulut 30 euroa jos ostot alle 30 euroa. Venttiileitä TUOTENUMERO TUOTTEEN NIMI SOPIVUUS MITAT STD KPL HINTA ( /KPL) 11-1125 PAKOVENTTIILI

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 06/2015 06/2014 (%) (%) 1-06/2015 1-06/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 976 9 209-2,5 87,4

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2015 09/2014 (%) (%) 1-09/2015 1-09/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 513 8 402 1,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 1/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 1/2013 1.2.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2013 01/2012 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 248 14 270-28,2 88,6 joista matkailuautoja 81

Lisätiedot

MUOTOVESILETKUT 1075

MUOTOVESILETKUT 1075 1075 SISÄLLYSLUETTELO 107 5 AUDI... 4 BMW... 5 CITROEN... 6 DATSUN... 7 FIAT...8-10 FORD... 11-13 LADA... 14 MAZDA... 15 MERCEDES...16-17 OPEL...18-20 PEUGEOT... 21 SAAB... 22 SKODA... 23 TALBOT... 24

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013 Ensirekisteröinnit 7/2013 1.8.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2013 07/2012 (%) (%) 1-07/2013 1-07/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 8 448 6 457 30,8

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2014 01/2013 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 12 696 10 258 23,8 91,0 joista matkailuautoja 52 81-35,8 0,4 joista muita henkilöautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2015 05/2014 (%) (%) 1-05/2015 1-05/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 114 10 114-9,9

Lisätiedot

LIIKENTEESSÄ OLEVIEN JA UUSIEN HENKILÖAUTOJEN ENERGIANKULUTUS

LIIKENTEESSÄ OLEVIEN JA UUSIEN HENKILÖAUTOJEN ENERGIANKULUTUS M2T9902 LIIKENTEESSÄ OLEVIEN JA UUSIEN HENKILÖAUTOJEN ENERGIANKULUTUS JA PÄÄSTÖT Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö 11 MOBILE2-raporttikaavake 2000 Raportointiaika

Lisätiedot

Kuinka turvallinen autosi on? Henkilöauto

Kuinka turvallinen autosi on? Henkilöauto Kuinka turvallinen autosi on? Henkilöauto - 2017 Turvallisin Tässä on lista autoista, jotka ovat saaneet parhaat tulkset testeistämme. Alfa Romeo Giulia 16- Ford C-Max 10- Jaguar XF 15- Mercedes CLA 13-

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015

Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015 Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2015 03/2014 (%) (%) 1-03/2015 1-03/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 11 097 9 626 15,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014

Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014 Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2014 11/2013 (%) (%) 1-11/2014 1-11/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 220 7 463-3,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Varustetiedot: Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Ohjaustehostin, Keskuslukitus, Sähkökäyttöiset ikkunat,

Varustetiedot: Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Ohjaustehostin, Keskuslukitus, Sähkökäyttöiset ikkunat, Automaa Espoo Sijainti kartalta www.automaa.fi Näytä autot: Merkki Malli Hinta alkaen Hinta päättyen Näytä tulokset 67» Nettiauto.com» Automaa Espoo Meiltä saat : Päivitetty 21.10.2013 Vierailijoita 37749

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 04/2014 04/2013 (%) (%) 1-04/2014 1-04/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 9 317 9 865-5,6 89,3 39 820 37 513 6,1 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014

Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014 Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2014 03/2013 (%) (%) 1-03/2014 1-03/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 9 626 9 499 1,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2015 02/2014 (%) (%) 1-02/2015 1-02/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 7 989 8 180-2,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty.

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty. 1 Autotuojat ry Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2010 2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty. AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT PAKETTIAUTOIHIN

Lisätiedot

05-96005 05-96006 05-96007 05-96008

05-96005 05-96006 05-96007 05-96008 tyhjäkäyntimoottorit 05-96005 Sop. Opel Astra F 1.8i 93-98/2.0i 95-98, Astra G 2.0 98-, Calibra 2.0i 94-97, Omega B 2.0 94-99, Vectra A 2.0i 94-95, Vectra B 1.8i/2.0i 95-00 = 90411546, 837102, 6NW009141001

Lisätiedot

10.09.2010 Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10-SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN

10.09.2010 Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10-SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN 1 10.09.2010 Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10-SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN Sisällysluettelo Luettelon tarkoitus... 2 Alfa Romeo... 3 Audi... 3 BMW... 3 Chevrolet ja Daewoo... 3 Chrysler... 3 Citroen...

Lisätiedot

Kuinka turvallinen on autosi? 2013. Kuinka turvallinen on autosi? Folksam 2013 1(26)

Kuinka turvallinen on autosi? 2013. Kuinka turvallinen on autosi? Folksam 2013 1(26) Kuinka turvallinen on autosi? 2013 Kuinka turvallinen on autosi? Folksam 2013 1(26) Sisältö Turvallisuus tiellä...3...4 Näin on tapahtunut-oikeasti...6 Kaikki 528 autoa...8 Pienet henkilöautot...9 Suuret

Lisätiedot

DirektMedia 121 LoyaltyAwards 2012 tulokset

DirektMedia 121 LoyaltyAwards 2012 tulokset DirektMedia 121 LoyaltyAwards 2012 tulokset Loyalty Awards ohjelma 23.1.2013 Klo 9.00 Tervetuloa Juha Airaksinen, Bisnode Finland Oy Klo 9.10 Vuosi 2012 ja uskolliset asiakkaat Lauri Mähönen, DirektMedia121

Lisätiedot

Huuha UA Huuha UA LMM LMM HRCF. Volkswagen 1500 S S 31,4 25,1 11,1 19,9 0,0 87,5. Volkswagen Golf P 25,9 48,4 9,9 35,9 0,0 120,2

Huuha UA Huuha UA LMM LMM HRCF. Volkswagen 1500 S S 31,4 25,1 11,1 19,9 0,0 87,5. Volkswagen Golf P 25,9 48,4 9,9 35,9 0,0 120,2 Lopputulokset Final Results Pos No Driver / 2.Driver Club Car Speed TK1 TK2 TK3 TK4 TC Total 1 414 2 411 3 409 4 407 5 415 6 408 7 410 8 412 10 413 11 405 12 402 13 404 14 401 Huuha UA Huuha UA LMM LMM

Lisätiedot

Ympäristöperusteinen ajoneuvovero

Ympäristöperusteinen ajoneuvovero Ympäristöperusteinen ajoneuvovero 1.10.2009 Tarkastaja Erno Aholammi Ajoneuvoverotus 1.10.2009 1 SISÄLTÖ Uudistuksen tavoitteet Veroperusteet ja veronmäärä CO 2 -tiedon omaavat autot Autot, joilla ei ole

Lisätiedot

X431-skanneri. Elekma Oy

X431-skanneri. Elekma Oy X431-skanneri Elekma Oy X431-esittely Laajenevassa ja monimutkaisessa autoteollisuuden tämänpäiväisissä elektroniikkajärjestelmissä täytyy olla aina yhden askeleen edellä koko ajan muuttuvaa teollisuutta.

Lisätiedot

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI SISÄLTÖ 1. Ehdokkuuden vaatimukset 2. Ehdokkaat 3. Arviointi 4.

Lisätiedot

Autoilijoiden tyytyväisyys omaan merkkiinsä, sen tarjoamiin palveluihin ja sitoutuminen merkkiin. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Autoilijoiden tyytyväisyys omaan merkkiinsä, sen tarjoamiin palveluihin ja sitoutuminen merkkiin. Vastauksia huomisen kysymyksiin Autoilijoiden tyytyväisyys omaan merkkiinsä, sen tarjoamiin palveluihin ja sitoutuminen merkkiin Vastauksia huomisen kysymyksiin Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri automerkkien omistajien tyytyväisyys

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja PAKOPUTKISTOT SPORT ALFA ROMEO Alfa 145 1.4 1/1994-12/1996 1351cm3 AR33.501 145 4syl. 66kW 89hv Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7727 Tupla 2x70 mm Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7737 Tupla 2x70 mm Alfa

Lisätiedot

Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky.

Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky. Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky. Vuokraustapahtumaraportti Rekisterinumero Merkki Malli AAB-123 PEUGEOT 406 SR HDI GW5 2000 A (Vuokrauksia: 10 Ajettu: 1107 km) 17 15.1.2005 18.1.2005 141 11 Katariina Lehto

Lisätiedot

BOSCH-AFB-ajoneuvolista 11.09.2013

BOSCH-AFB-ajoneuvolista 11.09.2013 BOSCH-AFB-ajoneuvolista 11.09.2013 Merkki Tyyppi Tuote km Vuosimalli AUDI Q7 4.2 FSI moottori, kattoluukku 50000-01/2006-06/2013 AUDI Q7 4.2 FSI moottori, kattoluukku 50000-01/2006-06/2013 AUDI Q7 3.6

Lisätiedot

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän!

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän! Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Marraskuu 2010 Marraskuussa Bonus tuplana* Bonus tuplana jopa10% Bonus S-kanava.fi/satakunta *Kaksinkertaista Bonusta saat Tuplabonus-kampanjassa mukana olevista toimipaikoista

Lisätiedot

POISTOERÄ JAKOPÄÄN SARJOJA CITROEN XSARA 1.4/1.6 97-00 VARMISTA SOPIVUUS 30,00e SARJASSA JAKOHIHNA JA KIRISTIN

POISTOERÄ JAKOPÄÄN SARJOJA CITROEN XSARA 1.4/1.6 97-00 VARMISTA SOPIVUUS 30,00e SARJASSA JAKOHIHNA JA KIRISTIN PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN LÖYTÖNURKAN TUOTTEISSA, TUOTTEITA RAJOITETUSTI, VARMISTA SOPIVUUS, HINNAT NETTO PAIKAN PÄÄLLÄ. TOIMITUSKULUT TAPAUSKOHTAISESTI. OSALLA TUOTTEISTA EI OLE PALAUTUS- TAI VAIHTO

Lisätiedot

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.

Lisätiedot

Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys

Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys Sami Peuranen Autotuojat ry 14.10.2014 1 Autotuojat ry Edustaa käytännössä 100 % Suomen uusien autojen maahantuonnin markkinoista Jäseninä merkkien viralliset

Lisätiedot

Ensiesittelyviikonloppu!

Ensiesittelyviikonloppu! Ensiesittelyviikonloppu! Tänään klo 10 15 ja huomenna klo 11 15. Uutuudet ensiesittelyssä: FordKa Honda Jazz Mitsubishi Lancer Sportback ŠkodaOctavia Lähes 2 000 vaihtoautoa www.veho.fi Tervetuloa kaupungin

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5. ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.2011 Otaniemi ReFuel a three year research project (2009-2011) goal utilize the

Lisätiedot

Henkilöautojen pakokaasupäästöt ja päästömittausten tarkkuuden parantaminen EU FP5 ARTEMIS

Henkilöautojen pakokaasupäästöt ja päästömittausten tarkkuuden parantaminen EU FP5 ARTEMIS M2T0028 Henkilöautojen pakokaasupäästöt ja päästömittausten tarkkuuden parantaminen EU FP5 ARTEMIS Juhani Laurikko VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot 97 MOBILE 2 -Vuosiraportti Raportointiaika Tammikuu

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013 Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia Showdown Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen Juhani Laurikko, VTT TransEco pähkinänkuoressa Nelisen

Lisätiedot

Taloudellisuusajo 2013

Taloudellisuusajo 2013 Taloudellisuusajo 2013 Luokattomat tulokset sija nimi auto polttoaine 6. 7. Pekka Anttila Tomi Oksanen Ariel Jalomäki Fräulein Kaapo Poikolainen Marko Tuupainen Juho Kyrönviita Otto Meskanen Pekka Pakarinen

Lisätiedot

M2T9902 LIIKENTEESSÄ OLEVIEN JA UUSIEN HENKILÖAUTOJEN ENERGIANKULUTUS JA PAKOKAASUPÄÄSTÖT

M2T9902 LIIKENTEESSÄ OLEVIEN JA UUSIEN HENKILÖAUTOJEN ENERGIANKULUTUS JA PAKOKAASUPÄÄSTÖT M2T9902 LIIKENTEESSÄ OLEVIEN JA UUSIEN HENKILÖAUTOJEN ENERGIANKULUTUS JA PAKOKAASUPÄÄSTÖT Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö 11 MOBILE2-raporttikaavake 2002 Raportointiaika

Lisätiedot

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin Tiedotustilaisuus 7.12.2010 Tekn. tri Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskus Oy SOVELTUVUUS AUTOMALLEIHIN Tietoja soveltuvuuslistasta ja autokaupalta Julkaisemme

Lisätiedot

VAG jakohihnajärjestelmän vaihtovälit. Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki

VAG jakohihnajärjestelmän vaihtovälit. Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki VAG jakojärjestelmän vaihtovälit # 020 09/11/2007 GATES-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki Viime vuosien ja kuukausien

Lisätiedot

Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt

Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt 1 Esityksen sisältö: Yleistä tietoa moottoriöljyistä ja niiden viskositeettiluokituksesta

Lisätiedot

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme.

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme. Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Helmikuu 2012 DACIA VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Arvoseteli 500 Asiakkaan nimi: Atte Autoilija Päivämäärä: 1.2.2012

Lisätiedot

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11. RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.2009 Kimmo Erkkilä SISÄLTÖ Taustat ja menetelmät Uusien ajoneuvojen energiatehokkuus

Lisätiedot

Suomen yleisimpien käytettyjen automallien turvallisuus

Suomen yleisimpien käytettyjen automallien turvallisuus Suomen Esipuhe Suomen 2 Aina autoa ostaessa tulisi hinnan, mittarilukeman ja poltto-aineenkulutuksen lisäksi yhtenä valintakriteerinä olla. Henkilöautojen turvarakenteet ja -varusteet ovat parantuneet

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt. Tampere 08.10.2004 / ea

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt. Tampere 08.10.2004 / ea Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt Tampere 08.10.2004 / ea Lynx XR500 moottorikelkan päästömittauksia Moottori: 500 cm3, 40 kw/7000rpm Mittaustapa: Vakionopeus 60km/h, vetotehot telalta 6kW ja 22kW (max).

Lisätiedot

,9 23,2 9,8 10,8 6,5 13,4 0,0 95,6 33,1 27,2 15,2 9,2 57,4 38,0 0,0 180,1. Mercedes Benz 190 E (W201)

,9 23,2 9,8 10,8 6,5 13,4 0,0 95,6 33,1 27,2 15,2 9,2 57,4 38,0 0,0 180,1. Mercedes Benz 190 E (W201) Pos No Driver / 2.Driver Car EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 AT Total 1 416 2 418 3 415 4 412 5 417 6 413 7 402 8 414 9 408 10 406 11 403 12 419 13 405 14 410 15 409 16 401 17 411 18 407 19 404 Mercedes Benz 190

Lisätiedot

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE TransEco Seminaari 3.11.2011 Jukka Nuottimäki, VTT Polttoaineen kulutus / CO 2 päästö 3.11.2011 2 LIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Moottori 1/67 96 V4 12900mk 95 V4 15050mk 96 2-t 11900mk 95 2-t 13900mk 96 Monte-Carlo 850 2-t 18000mk(60hv/5300k/min,huip.

Moottori 1/67 96 V4 12900mk 95 V4 15050mk 96 2-t 11900mk 95 2-t 13900mk 96 Monte-Carlo 850 2-t 18000mk(60hv/5300k/min,huip. HINTOJA: TM 8/62 Fiat 1500 Moottori 4/66 Saab Special 915000mk 12000mk Moottori 1/67 96 V4 12900mk 95 V4 15050mk 96 2-t 11900mk 95 2-t 13900mk 96 Monte-Carlo 850 2-t 18000mk(60hv/5300k/min,huip.nop 150km/h)

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot