VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Vahvistettu Toimitus: Kati Huovinmaa, vs. intendentti Päivi Rainio, museoamanuenssi

2 Sisällys 1. JOHDANTO MUSEOTOIMINNAN PERUSTEET TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET MUSEOTOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET KOKOELMAT JA KARTUNTAPOLITIIKKA VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAT JULKINEN TAIDE KARTUNTAPOLITIIKKA JA TEOSTEN HANKKIMINEN LAHJOITUKSET JA KOKOELMIIN LIITETTÄVÄT TEOKSET DEPONOINNIT POISTOT KOKOELMISTA KOKOELMIEN DOKUMENTOINTI JA REKISTERÖINTI KOKOELMIEN LUETTELOINTI JA TAIDEHANKINTOJA KOSKEVA DOKUMENTOINTI KUVALLINEN DOKUMENTOINTI KOKOELMIEN TUTKIMUS KOKOELMIEN SÄILYTYS, HOITO JA TURVALLISUUS KOKOELMIEN KONSERVOINTI SÄILYTYSOLOSUHTEET, VARASTOINTI JA SIJAINTITIEDOT TURVALLISUUS KOKOELMIEN ESILLEPANO TALLETUSTOIMINTA NÄYTTELYTOIMINTA KOKOELMIEN LAINAAMISEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMATOIMINTA TULEVAISUUDESSA...17 LIITTEET

3 1. Johdanto Tämä vs. intendentti Kati Huovinmaan ja museoamanuenssi Päivi Rainion toimittama kokoelmapoliittinen ohjelma linjaa Vantaan taidemuseon kokoelmatoimintaa. Museolakiin kirjatussa asetuksessa (2006) valtionosuuden saaminen edellyttää museolta pitkän tähtäimen suunnitelmaa kokoelmatoiminnan osalta. Museotyön eettiset säännöt (ICOM) linjaavat, että jokaisen museon hallintoelimen tulee laatia ja julkistaa kirjallinen toimintaohje, joka koskee kokoelmien hankkimista, hoitamista ja käyttöä. Laila Pullisen veistos Ajan henki - aineen vanki (1976) Tikkurilassa on tullut vuosien varrella tutuksi kuntalaisille. Pullisen teoksen lähellä, Vantaan kaupungintalolla sijaitseva Tapani Jokelan monumenttimaalaus Vesiratas ( ) on Vantaan vanhin julkisen taiteen teos. Tuhannet ohikulkijat näkevät päivittäin Jaakko Niemelän teoksen Otherside (1996) Tikkurilan aseman alikulkutunnelissa. Vähän pohjoisempana Valkoisenlähteentien alikulkua elävöittää Tuuli Helven teos Virtapaikka (2010). Kaikki edellä mainitut teokset kuuluvat Vantaan taidemuseon karttuvaan kokoelmaan, joka näkyy eri puolilla kaupunkia. Kokoelman historia ulottuu yli 50 vuoden taakse. Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuusto teki päätöksen kuvaamataide- ja musiikkitoimikunnasta, joka samana vuonna muutettiin taideasiaintoimikunnaksi. Toimikunnan yhtenä tehtävänä oli tehdä esityksiä kuntaan hankittavista taideteoksista. Tästä sai alkunsa taidekokoelmatoiminta nykyisessä Vantaan kaupungissa. Nykyään Vantaan taidemuseo hallinnoi Vantaan kaupungin omistamia laajoja taidekokoelmia. Vantaalaisen taidemaalari, kuvanveistäjä Risto Vilhusen kokoelmalahjoituksen myötä Vantaan taidemuseo hallinnoi yli taideteosta. Vantaan taidemuseo kuuluu vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialalla kulttuuripalveluiden tulosalueeseen osana Vantaan kaupungin museoita, joista kulttuurihistoriallinen Vantaan kaupunginmuseo sijaitsee Tikkurilassa. Vantaan kaupungin museoilla on yhteinen museonjohtaja. Vantaan kaupungin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan johtosäännön mukaan kaupungin museoiden museonjohtaja tai hänen määräämänsä päättää museokokoelmien kartuttamisesta, kokoelmista tehtävistä poistoista, kokoelmien sijoittamisesta sekä museokokoelma- ja museoturvallisuuskysymyksistä. Vantaan taidemuseo on toiminut Myyrmäessä, Myyrmäkitalossa vuodesta 1994 lähtien. Tätä edelsi tiivis yksityinen ja kunnallinen galleriatoiminta, jonka kautta myös kokoelmiin hankitut teokset pääsivät esille. Vuonna 2003 Vantaan kaupunginmuseo/kuvataideasiat -nimellä toiminut museo sai nimen Vantaan taidemuseo. Vantaan taidemuseo on Suomen neljänneksi suurimman kaupungin ainoa taidemuseo ja se kuuluu valtionosuuden piiriin. Taidemuseon muuntuva ja monipuolinen näyttelytila on pinta-alaltaan 800 m². 2

4 Kokoelmapoliittinen ohjelma toimii kokoelman hoidon, profiloinnin ja kehittämisen välineenä. Se määrittää museon ja kokoelman suhteen, määrittää kokoelman painopisteen sekä museon velvoitteet kokoelmaa kohtaan käytännön tasolla. Kokoelmapoliittinen ohjelma toimii monella tapaa välineenä kokoelman hallitsemiselle. Kokoelman historian ja nykyhetken tilanteen lisäksi kokoelmapoliittinen ohjelma suuntautuu tulevaisuuteen. Millaisia tavoitteita taidemuseon hallinnoimiin kokoelmiin liittyy ja kuinka niihin pyritään? 3

5 2. Museotoiminnan perusteet 2.1 Toimintaa ohjaavat säädökset Vantaan taidemuseo toimii Suomen lakien ja asetusten, Vantaan kaupungin sääntöjen ja strategioiden sekä museotoiminnan periaatteiden mukaisesti. Taidemuseon toiminnasta on määrätty kaupunginvaltuuston hyväksymissä Vantaan kaupungin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan ja toimialan johtosäännössä. Kaikki Vantaan taidemuseon sopimusmallit ovat kaupungin lakimiesten tarkastamia. Museotoimintaa säätelee Suomen lainsäädäntö, erityisesti museolaki (729/1992) sekä museoasetus (1192/2005). Myös tekijänoikeuslaki ohjaa olennaisesti erityisesti taidemuseoiden toimintaa. Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museolakiin kirjattujen, valtionosuuden saamisen edellytysten mukaan museon toiminnalle on oltava taloudelliset edellytykset. Museota ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. 2.2 Museotoiminnan eettiset periaatteet Museoiden toimintaa ohjaavat UNESCO:n alaisen Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) määrittelemät Museotyön eettiset säännöt 1, joita Vantaan taidemuseossa noudatetaan kaikessa toiminnassa. Museoammattilaisten valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vahvistamien eettisten sääntöjen mukaan museot ovat vastuussa aineellisesta ja aineettomasta luonnon- ja kulttuuriperinnöstä. Hallintoelimet sekä museoiden strategisesta johdosta ja valvonnasta vastaavat henkilöt ovat velvollisia suojelemaan ja edistämään tätä perintöä ja siihen kohdistettuja inhimillisiä, aineellisia ja taloudellisia voimavaroja. Edelleen eettisten sääntöjen mukaan museot ylläpitävät kokoelmiaan yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi. Periaatteena on, että museoilla on velvollisuus hankkia, säilyttää ja edistää kokoelmiaan suojatakseen luonnonperintöä sekä kulttuurillista ja tieteellistä perintöä. Niiden kokoelmat muodostavat merkittävän julkisen perinnön, jolla on erityisasema lain edessä ja jota kansainvälinen lainsäädäntö suojaa. Tämän julkinen luottamus edellyttää kokoelmien oikeudenmukaista omistamis

6 ta, pysyvyyttä, dokumentointia, saavutettavuutta ja poistojen suorittamista vastuullisesti. Taidemuseolla on siis sekä juridinen että eettinen vastuu taidekokoelmistaan. 5

7 3. Kokoelmat ja kartuntapolitiikka 3.1 Vantaan taidemuseon kokoelmat Vantaan taidemuseon kokoelmaa on kartutettu vuodesta 1961 lähtien ja se on vahvasti suomalaiseen nykytaiteeseen painottuva kokoelma, jota on kautta aikojen kartutettu aikalaistaiteella. Aluksi kokoelmahankinnat painottuivat paikalliseen taiteeseen, mutta sittemmin kartuntapolitiikkaa laajennettiin koskemaan kotimaista ja pohjoismaista nykytaidetta (vapaa-ajan lautakunta sekä ). Karttuvaan taidekokoelmaan kuuluu noin teosta, muun muassa maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, installaatioita ja valokuvataidetta. Teoksia talletetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin, muun muassa kouluihin ja kirjastoihin. Myös Vantaan kaupungin tilaamat julkisen taiteen teokset kuuluvat karttuvaan taidekokoelmaan. Karttuvan taidekokoelman sisällä on lisäksi kaksi erilliskokoelmaa. Korson yhteiskoulun taiderahaston taidekokoelma sisältää 113 teosta ja Veikkauksen taidekokoelma 70 teosta. Siinä missä karttuva taidekokoelma ei ole enää alueellisesti painottunut, edustavat Vantaan taidemuseon kolme säilytyskokoelmaa vantaalaisia ja Vantaalla vaikuttaneita taiteilijoita. Vantaan kaupunki hankki vuonna vuotisjuhlarahaston varoin taidegraafikko, professori Lauri Santun ( ) laajan, kulttuurihistoriallisesti merkittävän grafiikka- ja piirustuskokoelman. Kokoelmaan kuuluu yhteensä päänumeroa. Vuonna 1992 kokoelmia täydennettiin 10-vuotisjuhlarahaston turvin taidegraafikko, professori Pentti Kaskipuron ( ) tuotantoa kattavasti esittelevällä kokoelmalla, joka käsittää yhteensä 235 grafiikanlehteä ja piirustusta. Lauri Santtu -kokoelmaa täydennettiin vuonna 2004 piirustuskansioilla sekä dokumentti- ja arkistoaineistolla. Taidemaalari, kuvanveistäjä Risto Vilhunen lahjoitti vuonna 2009 Vantaan kaupungille merkittävän kokoelman piirustuksiaan ja muita teoksiaan. Päävastuu Vantaan taidemuseon kokoelmista on taidemuseon intendentillä. Taidemuseolla on ollut vuoden 2009 alusta lähtien kokoelmista vastaavan museoamanuenssin vakituinen toimi sekä vuodesta 2012 lähtien vakituinen julkisen taiteen kuraattorin toimi. Kokoelmapuolella lisäksi vakituisella museomestarilla on museoammatillinen toimi. Museomestari työskentelee kokoelmien lisäksi näyttelyiden parissa apunaan avustava museomestari. Lisäksi kokoelmatehtävissä on työskennellyt määräaikaisesti kesätyöntekijöitä ja projektityöntekijöitä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin. Kokoelmien luettelointityö on ollut projektiluontoista ja pitkälti ulkopuolisen rahoituksen varassa. Risto Vilhusen lahjoituksen myötä Vantaan taidemuseon kokoelma-ammattilaiset hallinnoivat yli teosta. 6

8 3.2 Julkinen taide Julkisen taiteen piiriin luetaan kaupungin kiinteistöihin kiinteästi sijoitetut ja suunnitellut teokset sekä julkiset taideteokset: kaupungin puistoissa, aukioilla ja katualueilla olevat veistokset ja ympäristöteokset sekä prosenttiperiaatteella hankitut teokset. Julkiset taideteokset elävöittävät julkista tilaa ja vahvistavat kaupungin profiilia. Taidemuseon tehtäviin kuuluu vaikuttaminen siihen, että teoksia hankitaan julkiseen kaupunkitilaan. Vantaan taidemuseolle ei kuitenkaan ole budjetoitu julkisen taiteen määrärahoja. Vantaan taidemuseo edustaa kaupungin julkisen taiteen hankkeissa taideasiantuntemusta. Julkisen taiteen menettelytapoja sekä taidemuseon roolia tullaan entisestään selkiyttämään lähitulevaisuudessa. Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että julkista rakennusta suunniteltaessa varataan yksi prosentti sen rahoituksesta taiteen hankkimiseen tai taiteellisen toiminnan suunnitteluun. Prosenttiperiaate herätti keskustelua Helsingin maalaiskunnassa jo 1960-luvun lopulla. Vuonna 1988 Vantaan kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen siitä, että 0,3 % uudisrakennuksen kustannuksista varataan taideteosten hankintaan luvun alussa Vantaalla toteutettiin useita, merkittäviä taidekokonaisuuksia prosenttiperiaatteen turvin. Vuodesta 2003 prosenttiperiaate on ollut käytännössä lakkautettuna. Vuonna 2005 Vantaan kaupunginhallitus teki päätöksen pidättäytyä määräajaksi prosenttiperiaatteen toteuttamisesta kaupungin taloudellisen tilan tervehdyttämisen ajan. Kaupunginhallitus päätti , että taidehankintoihin varataan vuoden 2008 jälkeen enintään 0,3 % investointikustannuksista uudisrakennusten ja perusparantamisen osalta. Prosenttiperiaatteen elvyttäminen olisi merkittävä teko Vantaan julkisen taiteen turvaamiseksi. Julkisen taiteen hankkeita on kuitenkin suunniteltu ja toteutettu Vantaalla, kuten Leinelän uudella asuinalueella sekä Tikkurilan keskustan kehittämissuunnitelmassa. 7

9 3.3 Kartuntapolitiikka ja teosten hankkiminen Taidekokoelmien kartuttamisella tarkoitetaan taideteosten ostoja ja lahjoitusten vastaanottoa sekä kokoelmiin liitettäviä teoksia. Vuosittain taidehankintoihin on varattu taidemuseon määrärahoista euroa. 2 Myös kaupungin tilaamat julkiset taideteokset kuuluvat karttuvaan taidekokoelmaan. Prosenttiperiaate oli käytössä vuoteen 2003 saakka, mutta se on sittemmin ollut lakkautettuna. Vantaan taidemuseon kokoelmien laaja-alaista kartuttamista sekä kokoelmaprofiilin jäsentymistä rajoittaa taidehankintamäärärahojen pienuus. Estetiikan professori Arto Haapala pohtii artikkelissaan Arvot, arvostukset ja taidekokoelmien kartuttaminen 3, että Selvää kuitenkin on, että taloudelliset resurssit antavat reunaehdot kokoelmien muodostamiselle: ilman hankintavaroja systemaattista kokoelmapolitiikkaa ei voi toteuttaa. Vantaan taidemuseon intendentti vastaa taidehankinnoista ja valmistelee ne yhdessä kokoelma-amanuenssin kanssa. Taidehankinnat pohjautuvat taidemuseoammattilaisten päätöksiin. Taidehankintaesitykset hyväksytään virallisesti museonjohtajan viranhaltijanpäätöksellä. Hankintojen valintakriteerit, teosten taiteellinen merkitys sekä soveltuvuus osaksi Vantaan taidemuseon kokoelmaa perustellaan taidehankintaesityksissä. Karttuvaan taidekokoelmaan hankitaan taidehankintoihin varatulla määrärahalla Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vuonna 1993 vahvistamien kuvataidehankintojen periaatteiden mukaisesti pääasiassa kotimaista ja lisäksi mahdollisesti sitä täydentävää pohjoismaista nykytaidetta. Teoksia valittaessa otetaan huomioon vapaa-ajan lautakunnan vahvistaman periaatteen mukaisesti nykytaiteen eri muodot. Taidemuseoammattilaisten päätökset taidehankinnoista pohjautuvat aina ennen kaikkea teosten taiteelliseen tasoon. Taidehankinnat tehdään pääsääntöisesti suoraan taiteilijoilta tai gallerioista. Kotimaisen ammattitaiteen tukeminen on yksi Vantaan taidemuseon tehtävistä. 3.4 Lahjoitukset ja kokoelmiin liitettävät teokset Vantaan taidemuseon kokoelmat karttuvat myös lahjoitusten avulla. Esimerkiksi Korson yhteiskoulun taiderahaston keräämä kokoelma liitettiin osaksi karttuvaa taidekokoelmaa omine sopimusehtoineen vuonna 2008 ja Veikkaus Oy:n lahjoittama taidekokoelma vuonna Myös kaupungin virastojen ja laitoksien hankkimia tai lahjaksi saamia teoksia on liitetty kokoelmaan, mikäli ne ovat sopivia liitettäväksi Vantaan taidemuseon kokoelmiin profiililtaan ja taiteelliselta tasoltaan. 2 Vrt. Helsinki v. 2011: taidehankinnat euroa, sijoitettavien hankintaan euroa, lisäksi julkinen ja prosenttitaide. 3 Teoksessa Jyrkkiö, Liukkonen (toim.). Kokoelmalla on tekijänsä! Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus, s Valtion taidemuseo/kehys, Museologia 4,

10 Taidelahjoituksissa noudatetaan Vantaan taidemuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjä periaatteita ja Vantaan taidemuseon linjaamaa kokoelmaprofiilia. Vantaan taidemuseo siis määrittelee, mitä kokoelmiin vastaanotetaan. Taidemuseoammattilaiset käsittelevät jokaista lahjoitusta erikseen ja myös taidemuseon resurssit tulee huomioida lahjoituksia punnittaessa. Lahjoitusteokset liitetään kokoelmiin taidemuseon intendentin esityksestä ja museonjohtajan viranhaltijanpäätöksellä. Taidemuseon intendentin tulee aina olla mukana lahjoitusten valmistelussa prosessin alusta lähtien. Lahjoitukset tehdään aina kirjallisesti ja sopimusehdot tulee muotoilla viitaten taidemuseon kokoelmapoliittiseen ohjelmaan sekä museon omiin kokoelmiinsa noudattamat periaatteet huomioiden. Vantaan taidemuseolla on oma lahjoitussopimuspohjansa (liite 1). 3.5 Deponoinnit Deponointi eli talletus tarkoittaa taideteosten hallinnan siirtämistä museolle, mutta ei teosten omistusoikeuden siirtymistä. Vastuu teoksista esimerkiksi vahinkotilanteessa sekä kokoelmahallinnalliset kustannukset siirtyvät kuitenkin vastaanottajalle. Vantaan taidemuseo ei pääsääntöisesti ota vastaan deponointeja vastuu- ja kustannuskysymysten vuoksi. 3.6 Poistot kokoelmista Museotoiminnassa kokoelmia hallitaan yhteiseksi hyväksi. Museotoiminnassa ei hyväksytä kokoelmateosten myymistä tai niiden tarkoituksellista hävittämistä. Vantaan taidemuseo toimii tämän periaatteen mukaan. Teos voidaan poistaa kokoelmista ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa erityistapauksissa, kuten teoksen kadottua pysyvästi, tuhouduttua tai vaurioiduttua vakavasti. Kokoelmista voidaan tehdä poistoja ainoastaan Vantaan taidemuseon intendentin esityksestä. Asianmukaiset tiedot poistetusta teoksesta merkitään kokoelmanhallintajärjestelmään, jossa teoksen tiedot sekä inventaarionumero kuitenkin säilytetään kokoelmahistorian säilymiseksi. Tekijänoikeuslaki on otettava huomioon mahdollisten poistojen yhteydessä. 9

11 4. Kokoelmien dokumentointi ja rekisteröinti 4.1 Kokoelmien luettelointi ja taidehankintoja koskeva dokumentointi Vantaan taidemuseon kokoelmat on luetteloitu Valtion taidemuseon kehittämään ja ylläpitämään sähköiseen kokoelmanhallintajärjestelmä Muusaan. Luetteloinnista vastaa kokoelma-amanuenssi. Luettelointia ohjaa Valtion taidemuseon julkaisema Taideteosten luettelointiohje (toim. Ketonen, Helka 2010). Uudet hankinnat ja lahjoitukset dokumentoidaan ja luetteloidaan kokoelmanhallintajärjestelmään. Päätiedot teoksista merkitään myös manuaaliseen inventointikirjaan. Kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloidaan teoksen tiedot: inventaarionumero, pääluokka ja erikoisluokat, omistaja, haltija, kokoelma, taiteilija, teoksen nimi, ajoitus, hankintatiedot, tekniikka, materiaalit, mitat sekä merkinnät. Kokoelmanhallinnalliset tiedot täydennetään muun muassa sijaintitietojen osalta mahdollisimman pian. Teostietoja pyritään täydentämään mahdollisuuksien mukaan kuvadokumentilla, vähintään teoksen tunnistuskuvalla. Taidehankintoihin liittyvät keskeiset dokumentit sekä hankinta-asiakirjat arkistoidaan pysyvästi. Taidehankintaesitykseen ja -päätökseen kirjataan perustelu suoran hankintaneuvottelun perusteista sekä teosten valintakriteerit. 4.2 Kuvallinen dokumentointi Kokoelmateokset pyritään mahdollisuuksien ja resurssien mukaan kuvauttamaan hankinnan jälkeen. Kuvat pyritään luetteloimaan ja liittämään kokoelmanhallintajärjestelmään mahdollisimman pian. Suuret teoskokonaisuudet, kuten suuret kokoelmalahjotukset, pystytään taidemuseon resurssien puutteesta johtuen kuvaamaan ja liittämään Muusa-tietokantaan ainoastaan erillisen projektirahoituksen turvin. Painokelpoiset kuvadokumentit ottaa ammattivalokuvaaja, joka on luovuttanut kuvien tekijänoikeudet taidemuseolle. Teosten tunnistuskuvat voivat olla taidemuseon henkilökunnan luettelointia varten ottamia. Taideteosten talletuksista virastoihin ja laitoksiin pyritään koostamaan kuvadokumentoinnit talletuskokonaisuuden valmistuttua kohteessa. Vantaan taidemuseon kokoelmateosten diakuvat on digitoitu sähköiseen muotoon. 4.3 Kokoelmien tutkimus Vantaan taidemuseolla ei ole ollut juurikaan mahdollisuutta kokoelmatutkimukseen resurssien puutteen vuoksi. Kokoelmien tutkimus on ollut lähinnä taideteosten dokumentointia ja rekisteröintiä lukuun ottamatta kokoelmanäyttelyihin liittyvää taustatutkimusta ja kokoelmajulkaisuja. Vuoden 2001 kokoelmanäyttelyn 10

12 yhteydessä taidemuseo julkaisi kokoelmista kertovan julkaisun Kaupunki herää. Julkaisuun koottiin Vantaan taidemuseon sekä kokoelmien karttumisen historiaa. Taideteosten luettelointi ja dokumentointi on taidemuseon perustutkimustyötä, johon liittyy myös arkistotyö sekä taidemuseon käsikirjaston ylläpitäminen. Arkistoon kerätään tietoja kokoelmateoksista ja -taiteilijoista, lisäksi arkistoidaan muun muassa teosten hankintadokumentit ja muuta aineistoa. Kokoelmien tutkimukseen olennaisesti kuuluvia taustatietojen ja provenienssin eli omistushistorian selvittämistä tai teosten asiasanoittamista ja aiheenkuvailua ei nykyisillä resursseilla pystytä toteuttamaan muutoin kuin ulkopuolisen rahoituksen avulla. 11

13 5. Kokoelmien säilytys, hoito ja turvallisuus 5.1 Kokoelmien konservointi Vantaan taidemuseolla ei ole omaa konservaattoria. Konservaattorin toimenkuvaan taidemuseossa kuuluisi teosten dokumentointi, kuntokartoitus, kokoelmahallintajärjestelmän käyttö, teosten huolto ja konservointien organisoiminen, kehystämisen ja teosripustusten asiantuntijuus, teosten lähtö- ja tulotarkastukset näyttelyiden ja kokoelmalainojen osalta, teosten säilytysolosuhteista ja säilytyksestä vastaaminen. Vantaan taidemuseon kokoelmien korjaava konservointi ja muu konservoinnin asiantuntemus tilataan ostopalveluna, samoin taideteosten kehystykset. Konservointikertomukset arkistoidaan ja konservointitiedot pyritään saamaan myös kokoelmanhallintajärjestelmä Muusaan tulevaisuudessa. Noin teosta kattavien taidekokoelmien konservointiin on varattu osuus taidemuseon vuosibudjetista, euroa. Teosten lukumäärään nähden määräraha sekä henkilöstöresurssit ovat riittämättömiä. Nykyisillä resursseilla valtaosa konservoinneista jää toteuttamatta. Julkisen taiteen konservointiin ei ole lainkaan määrärahaa. Konservointimäärärahojen tilanne on haaste taidekokoelmien säilyttämisen kannalta. Tulevaisuudessa riittävien resurssien takaaminen sekä työvoiman että määrärahojen osalta on olennaista Vantaan taidemuseon kokoelmien säilymisen ja esillepanon kannalta. Konservaattorit ovat erikoisasiantuntijoita, joilla on tehtäväänsä laaja-alainen koulutus. Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperintömme säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli ennaltaehkäisevään konservointiin. 4 Vantaan taidemuseo toimii ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteiden mukaisesti. Ennaltaehkäisevällä konservoinnilla pyritään estämään kulttuuriperinnön joutuminen alttiiksi sitä vaurioittaville tekijöille. Tämän edellytyksenä on taidemuseon henkilökunnan sekä ostopalveluiden tarjoajien ammattitaitoisuus. Suurin teosten vaurioitumisriski on niitä siirrettäessä. Ennaltaehkäisevän konservoinnin mukaisesti teoksia tulee käsitellä asianmukaisesti ja kokoelmia tulee säilyttää asianmukaisissa näyttely- ja säilytystiloissa, joiden olosuhteita säädetään ja valvotaan teknisin laittein, kuten vakioilmastointikoneella ja dataloggereilla. Tulevaisuudessa vakituisen konservaattorin palkkaaminen taidemuseolle olisi tärkeää kokoelmien hoidon ja säilymisen kannalta. Sekä ennaltaehkäisevä kon

14 servointi että käytännön konservointi turvaavat kokoelmien säilymisen pitkällä tähtäimellä. Käytännön konservoinnilla korjataan teoksiin ajan myötä tulleita ja muun muassa kosteuden vaihteluista johtuvia vaurioita, mutta myös esimerkiksi ilkivallan aiheuttamia vahinkoja. Teoksen ei tarvitse olla vanha vaatiakseen konservointia, vaan muun muassa valo, lika, pöly, kosteus, kuumuus tai tuhöhyönteiset edistävät uusienkin materiaalien tuhoutumista. Väärät käsittelytavat ja väärät ripustus- ja tukimenetelmät vaurioittavat teoksia. 13

15 5.2 Säilytysolosuhteet, varastointi ja sijaintitiedot Museotyön eettisten sääntöjen mukaisesti hallintoelimen on huolehdittava siitä, että museolla on asianmukaiset toimitilat, joissa se pystyy hoitamaan tarkoitustaan vastaavat perustoiminnot. Museolain mukaan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia. Taidekokoelmien säilytystiloissa tulee olla museotasoiset olosuhteet, joita valvotaan jatkuvasti. Suhteellisen ilmankosteuden tavoitearvo on RH 50 % ± 5 % ja lämpötilan 20 ± 2. Tärkeintä on kuitenkin, että kosteus- ja lämpötila pysyvät mahdollisimman tasaisina. Olosuhteiden muutosten tuleekin tapahtua pitkällä aikavälillä ja hitaasti. Turvalliset olosuhteet ovat edellytys kokoelmien säilymiselle sekä näyttelytoiminnalle. Mikäli taidemuseo ei pysty takaamaan turvallisia olosuhteita teoksille, tuhoutuvat kokoelmat vähitellen, eikä näyttelyitä voida järjestää. Suomen ilmasto-olosuhteet vaikuttavat asetusarvoihin ja niiden säätämiseen. Taidemuseolla seurataan kosteutta ja lämpötilaa säännöllisesti dataloggereiden avulla. Säilytystilat tulee pitää siistinä ja siivota säännöllisesti. Taideteosten säilytystiloihin on rajoitettu pääsy. Teosten sijaintitietojen tulee olla ajantasaisia ja teoksia siirrettäessä niiden uusi sijainti tulisi merkitä välittömästi kokoelmanhallintajärjestelmä Muusaan. Sijaintitiedoista ja teosten varastoinnista vastaavat taidemuseon kokoelma-amanuenssi sekä museomestari. 5.3 Turvallisuus Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta on turvallisuuden ja kokoelmien turvaamisen ja säilymisen tae. Ennaltaehkäisevän konservoinnin ja teosturvallisuuden periaatteiden noudattaminen, teosten asianmukainen säilytys ja käsittely ovat kokoelmatoiminnan perusta. Henkilökunnan perehdytys ja koulutus ovat tärkeitä tekijöitä. Vantaan taidemuseon kokoelmien evakuointisuunnitelmaan tullaan sisällyttämään toimenpiteet kokoelmien osalta kriisitilanteessa. 14

16 6. Kokoelmien esillepano 6.1 Talletustoiminta Talletustoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kokoelmateosten sijoitusta kaupungin eri virastoihin ja laitoksiin. Vantaan taidemuseo tallettaa teoksia karttuvasta taidekokoelmasta resurssien mukaan. Teosten hallinta kuuluu Vantaan taidemuseolle ja taideteosten sijoituksista tehdään aina kirjallinen talletussopimus talletusehtoineen (liite 2). Talletussopimus on juridisesti pätevä ja Vantaan kaupungin lakimiesten tarkastama. Kaikkien Vantaan taidemuseon kokoelmiin kuuluvien teosten käsittelyn tulee olla taidemuseoammattilaisten käsissä. Taideteosten käsittely on oma erikoisalansa, johon taidemuseoammattilaiset on koulutettu. Taidemuseon ulkopuoliset eivät saa koskea teoksiin siksi, että riski teosten tai niiden kehysten vaurioitumiseen on suuri. Teosten sijaintipaikat eivät voi pysyä ajan tasalla, mikäli niitä siirrellään omatoimisesti uusiin paikkoihin. Käytännössä teokset siis katoavat. Teos saattaa väärän käsittelyn jälkeen näyttää olevan kunnossa, materiaalien vaurioitumista ei välttämättä heti silmämääräisesti huomaa. Talletusehtojen mukaisesti talletuskohde on velvollinen ilmoittamaan taidemuseolle teoksiin kohdistuneesta ilkivallasta, mahdollisista vaurioista sekä teoksille mahdollisesti riskejä aiheuttavista tekijöistä. Myös olosuhdemuutoksista, kuten muutoista ja remonteista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen. Taideteosten siirtäminen ja käsittely on taidemuseon vastuulla. Ainoastaan Vantaan taidemuseon työntekijät saavat siirtää ja käsitellä teoksia. Vantaan taidemuseo määrittelee teosten sijoituspaikat. Teoksia sijoitetaan Vantaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin. Vantaan kaupungin julkiset tilat ovat ensisijaisia talletuskohteita, samoin kuin remontoidut tai uudet tilat, sekä kohteet joissa ei ole ennestään taideteoksia. Yleisö- ja hallintotilat sekä vanhat talletuspyynnöt ovat etusijalla talletuskohteina. Teosten säilyminen ja teosturvallisuuden takaaminen otetaan huomioon teoksia talletettaessa. Talletuskohteen olosuhteet otetaan huomioon talletuksia suunniteltaessa. Taidemuseolla on päävastuu teoksista ja talletuskohteella osavastuu talletussopimuksessa mainittujen talletusehtojen mukaisesti. Tarvittaessa taidemuseo voi poistaa teokset talletuskohteesta. Teosten sijaintitiedot ja niiden muutokset merkitään Muusa-tietokantaan. 6.2 Näyttelytoiminta Merkittävä osa kokoelmateoksista on esillä Vantaan kaupungin julkisissa tiloissa, virastoissa ja laitoksissa. Myös Vantaan taidemuseon vaihtuvissa näyttelyissä esi- 15

17 tellään säännöllisesti sekä kokoelmateoksia että kokoelmataiteilijoiden uutta ja vanhempaa tuotantoa. Vantaan taidemuseolla ei ole erillistä näyttelytilaa kokoelmien esillepanoa varten. Vantaan taidemuseossa esitellään säännöllisesti sekä kokoelmateoksia että kokoelmataiteilijoiden uutta ja vanhempaa tuotantoa. Karttuvan kokoelman teoksia on esitelty laajemmin vuoden 2001 kokoelmanäyttelyssä Kaupunki herää sekä kokoelmien 50-vuotisjuhlavuonna 2011 näyttelyssä Tämä on totta? Näkökulmien maailma. Vantaan taidemuseon kokoelmat 50 vuotta. Vantaan taidemuseo myös lainaa taideteoksia museoammatillisesti toimiville museoille tai näyttelynjärjestäjille. 6.3 Kokoelmien lainaamiseen liittyvät käytännöt Vantaan taidemuseo lainaa taideteoksia museoammatillisesti toimiville museoille tai näyttelynjärjestäjille. Teoslainoista tehdään aina kirjallinen sopimus lainaehtoineen (liite 3). Taidemuseon intendentti päättää teoslainojen myöntämisestä. Lainaaja vastaa kaikista teoslainaan liittyvistä kuluista. Lainattavat teokset on lainaajan toimesta vakuutettava Vantaan taidemuseon ilmoittamasta arvosta kuljetusten ja näyttelylainan ajaksi. 16

18 7. Vantaan taidemuseon kokoelmatoiminta tulevaisuudessa Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus on suuntautua myös tulevaisuuteen. Millaisia tavoitteita taidemuseon hallinnoimiin kokoelmiin liittyy ja kuinka niihin pyritään? Vantaan taidemuseon nykyresurssit eivät vastaa kokoelmien kokoa. Vantaan taidemuseo hallinnoi yli teosta. Suomen neljänneksi suurimman kaupungin ainoan taidemuseon taidehankintamääräraha on euroa. Vantaan taidemuseon taidekokoelmien laajentamiseksi ja täydentämiseksi, sekä kokoelmaprofiilin ja kartuntapolitiikan kehittämiseksi tarvitaan lisää resursseja taidehankintoihin. Prosenttiperiaatteen elvyttäminen täysimääräiseksi on edellytyksenä Vantaan kaupungin julkisen taiteen, kaupunkikulttuurin ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja asuin- ja elinympäristöjen kehittämiseksi. Vantaan taidemuseon määrärahat eivät nykyisellään ole riittäviä kokoelmien hoitoon. Kokoelmien säilymisen kannalta olisi olennaista suhteuttaa konservointiin ja muuhun kokoelmanhoitoon varatut määrärahat kasvaneen kokoelman tarpeisiin. Konservointimäärärahan lisääminen on kokoelmien ammattimaisen hoidon ehdoton edellytys. Tällä hetkellä taidemuseolla on käytettävissä vuosittain euroa konservointiin ja kehystämiseen. Tällä määrärahalla valtaosa konservoinneista jää toteuttamatta. Kokoelma-ammattilaisten määrää tulisi myös lisätä taidekokoelmien ylläpitoon, sillä nykyinen henkilöstö ei ole riittävä. Yli asukkaan ja kasvavan kaupungin taidekokoelmatoimintaa on kehitettävä edelleen. Taidemuseo tarvitsee tulevaisuudessa kokoelmiin keskittyvän museomestarin, oman konservaattorin sekä vähintään kokoelma-assistentin vastaamaan muun muassa kokoelmien luetteloinnista, dokumentoinnista sekä digitoinnista, joka on kokoelmatietojen säilymisen elinehto nyt ja tulevaisuudessa. Vantaan taidemuseolle on kaavailtu uusia tiloja tulevaisuudessa. Niiden tulisi kattaa kokoelmien näkökulmasta museotasoiset ja tarpeeksi tilavat säilytystilat taidemuseon kokoelmille, työtilat taidemuseon vakituiselle konservaattorille ja muulle henkilökunnalle sekä näyttelytilat, jotka mahdollistavat sekä vaihtuvien että kokoelmia esittelevien näyttelyiden ammattitaitoisen toteuttamisen. Taidekokoelmat ja niiden aktiivinen kartuttaminen sekä julkinen taide ovat Vantaan kaupungin ja sen ainoan taidemuseon voimavara, jota tulisi nostaa esiin ja kunnioittaa sen vaatimalla tavalla. Vantaan taidemuseon jatkuvasti kehittyvä kokoelmaprofiili voisi olla myös osa Vantaan kaupungin tulevaisuuden profiilia. 17

19 Liitteet Liite 1 LAHJOITUSSOPIMUSMALLI Lahjoittaja Yhteystiedot Sopimuspäivämäärä VANTAAN TAIDEMUSEON YHTEYSHENKILÖT Museoamanuenssi Museomestari LAHJOITETTAVAT TEOKSET Tekijä Teos Ajoitus Pääluokka LISÄTIETOJA 18

20 Lahjoitussopimus on tehty edellä mainittujen teosten yht. X kpl osalta seuraavilla ehdoilla: Taiteilija XX:n ja Vantaan kaupungin museoiden Vantaan taidemuseon kesken on tehty seuraava sopimus XX:n taideteoksen lahjoittamisesta Vantaan taidemuseon karttuvan taidekokoelman osaksi, Vantaan taidemuseon hoitoon: 1 XX lahjoittaa omistamansa taideteoksen Vantaan taidemuseon taidekokoelmaan (Liite 1). 2 Vantaan kaupungin säännöt ja ohjeet, Museolaki ja Museotyön ammattieettiset säännöt (ICOM) sekä Vantaan taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma ohjaavat taidehistoriallisen kulttuuriperinnön hoitoa. Täten Vantaan taidemuseo sitoutuu vastaamaan seuraavista ehdoista: 1. Taideteos on inventoitu, luetteloitu ja dokumentoitu asianmukaisesti. 2. Taideteosta säilytetään asianmukaisesti ja turvallisesti. 3. Taideteos voidaan tallettaa Vantaan kaupungin julkisiin tiloihin, virastoihin ja laitoksiin Vantaan taidemuseon talletusehtojen mukaisesti (Liite 2). 4. Vantaan taidemuseo voi käyttää taideteosta omissa näyttelyissään. 5. Taideteos voidaan lainata ulkopuolisiin näyttelyihin Vantaan taidemuseon lainausehtojen mukaisesti (Liite 3). 6. Ehdot astuvat voimaan välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. [niiden teosten osalta, jotka on jo luovutettu museon haltuun (liite 4). Lahjoittajan hallussa on osa kokoelmasta (liite 5), jonka osalta lahjoitusehdot astuvat voimaan, kun teokset on luovutettu museon haltuun.] 7. Mikäli Vantaan taidemuseo ei suostu tämän sopimuksen ehtoja noudattamaan, on XX:llä oikeus purkaa lahjoitus. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Vantaalla kuun päivänä 20 Lahjoittaja Vantaan taidemuseon puolesta Museonjohtaja 19

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSIN KOKOELMAOHJELMA

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSIN KOKOELMAOHJELMA 1 #artsicollection VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSIN KOKOELMAOHJELMA 27.5.2016 Toimitus: Kati Huovinmaa, museon päällikkö Pauliina Kähärä, kokoelma-amanuenssi Anne Kaarna-Suomi, julkisen taiteen kuraattori Ulkoasu:

Lisätiedot

Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma

Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Taidekokoelmat Mikkelin taidemuseo 5.1.2006 1. Johdanto Mikkelin taidemuseon toiminta alkoi vuonna 1970 Johannes Haapasalon museo nimisenä. Taidemuseon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (6) 65 n taideteoslaina, EMMA 26.1.-29.5.2015 HEL 2014-012304 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Espoon modernin taiteen museo EMMA:lle. lainaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (5) 5 n taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 (5) 75 n taideteoslaina, Design-museolle 20.1.-17.5.2015 HEL 2014-014394 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Design-museolle. lainaa teokset sopimuksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 Taidemuseon taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (6) 43 n taideteoslainat, Tampereen taidemuseolle HEL 2015-009055 T 12 02 03 00 Päätös Päätöksen perustelut n johtaja päätti taidelainasta Tampereen taidemuseolle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (7) 26 n taideteoslainat Sara Hildénin taidemuseolle HEL 2015-006315 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sara Hildénin taidemuseolle. lainaa teokset

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Kokoelmahallinnon tärket

Kokoelmahallinnon tärket Kokoelmahallinnon tärket rkeät lomakkeet Tiina Paavola Maakunnallinen museopäiv ivä 2.6.2009 Luovutustodistus Juridinen asiakirja, jolla siirretää ään n lahjoitettavan materiaalin omistusoikeus museolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (8) 19 n taideteoslaina, Annantaloon 07.04.-16.06.2014 HEL 2014-003325 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Annantalolle. lainaa teokset sopimuksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Taidemuseo 22/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Taidemuseo 22/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 51 Taidemuseon taideteoslaina, Ateneum taidemuseolle 17.10.2014-22.03.2015 HEL 2014-009842 T 12 02 03 00 Päätös Taidemuseon johtaja päätti taidelainasta Ateneumin taidemuseolle.

Lisätiedot

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Kokoelmapoliittisen ohjelman ovat laatineet heinäkuussa 2007 muokattu 16.10.2008 museonjohtaja Heli Isolehto arkeologi Jari Näränen tutkija Anna-Mari Rosenlöf

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi museolain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi museolakia. Laissa tarkistettaisiin museon valtionosuuden saamisen

Lisätiedot

v v Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmapolitiikka v

v v Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmapolitiikka v v v v Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmapolitiikka Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmapolitiikka v v v Sisältö 1. Toimintaa ohjaavat säädökset sekä kokoelmatoimintaa koskevat velvoitteet, ehdot

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma Saara Ekström: Marmori, värivalokuva, 2009. Kuva: Saara Ekström, 2009. Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Hankinta vuoden 2009 Turku Biennaali -näyttelystä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne Johdanto Museolain (729/1992, 1166/1996, 644/1998, 877/2005) ja -asetuksen (1312/1992, 1192/2005) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansalaisten ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan

Lisätiedot

TAMPEREEN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1.0

TAMPEREEN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1.0 TAMPEREEN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1.0 1 Oman kokoelman profiili ja painopisteet Tampereen taidemuseon kokoelmissa on pääasiassa suomalaista taidetta 1800-luvulta nykypäiviin; maalauskokoelmien

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Saimaan kulttuurihistorialliset ja sisävesiliikenteen kokoelmat Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kokoelmat Savonlinnan maakuntamuseo Teksti: Kirsi Liimatainen Kuvat: Mikko

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (19) Taidemuseo 25/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (19) Taidemuseo 25/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (19) 56 Taidemuseon taideteoslaina, Rauman taidemuseo 03.09.2014-20.03.2015 HEL 2014-010907 T 12 02 03 00 Päätös Taidemuseon johtaja päätti taidelainasta Rauman taidemuseolle.

Lisätiedot

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Kokoelmapoliittisen ohjelman ovat laatineet heinäkuussa 2007 museonjohtaja Heli Isolehto arkeologi Jari Näränen tutkija Anna-Mari Rosenlöf päivitetty lokakuussa

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Imatran seutua kuvattiin jo 1800-luvulla maalauksin ja piirroksin, joita tekivät mm. Severin Falkman, Albert Edelfelt ja Akseli Gallen-Kallela.

Imatran seutua kuvattiin jo 1800-luvulla maalauksin ja piirroksin, joita tekivät mm. Severin Falkman, Albert Edelfelt ja Akseli Gallen-Kallela. Imatran taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma 1. Kokoelman historiaa ja taiteilijoita Imatran seutua kuvattiin jo 1800-luvulla maalauksin ja piirroksin, joita tekivät mm. Severin Falkman, Albert Edelfelt

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Kuntoinventoinnin perusteet

Kuntoinventoinnin perusteet Kuntoinventoinnin perusteet Ennaltaehkäisevä konservointi, Mobilia 20.-21.4. Anne Vesanto, Konservointikeskus, Jyväskylä Kuntoinventointi Osa suunnitelmallista kokoelmainventointia: objektin olemassaolo;

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

Salassapitosopimus 2018

Salassapitosopimus 2018 Salassapitosopimus 2018 Salassapitosopimus 2018 1 / 4 1. Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Alla mainitut sopijapuolet ovat tehneet salassapitoa koskevan sopimuksen tässä sopimuksessa sovituin ehdoin. 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 71 n taideteoslainat, Sven Harrys konstmuseum HEL 2015-013766 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sven-Harrys konstmuseumille Tukholmaan. Taidelainasta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Museolaki. 1 luku. Yleiset säännökset

Museolaki. 1 luku. Yleiset säännökset Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Museolaki 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tavoitteena on: 1) ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (18) Taidemuseo 17/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (18) Taidemuseo 17/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (18) 43 Taidemuseon taideteoslainat, Tampereen taidemuseolle HEL 2015-009055 T 12 02 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Taidemuseon johtaja päätti taidelainasta Tampereen

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) 351 Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kunniasta suomalaisuudelle päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Esa-Pekka Keskitalo 19.5.2008 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Tampereen taidemuseon. kokoelmapoliittinen ohjelma 2.0. Kuva: Jari Kuusenaho

Tampereen taidemuseon. kokoelmapoliittinen ohjelma 2.0. Kuva: Jari Kuusenaho Tampereen taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma 2.0 Kuva: Jari Kuusenaho Tampereen taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma 2.0 sisällys Esipuhe 3 1 Kokoelmien profiili ja painopisteet 5 1.1 Kokoelmien

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Taidemuseon tervehdys Asemanrannan yleinen taidekilpailu, esittelytilaisuus Taidemuseon johtaja Taina Lammassaari

Taidemuseon tervehdys Asemanrannan yleinen taidekilpailu, esittelytilaisuus Taidemuseon johtaja Taina Lammassaari Taidemuseon tervehdys Asemanrannan yleinen taidekilpailu, esittelytilaisuus 24.10.2017 Taidemuseon johtaja Taina Lammassaari Julkinen taide Hämeenlinnassa pitkä historia julkisen taiteen parissa taidemuseolla

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma

Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma Sisällysluettelo 1.Valtion taidemuseon kokoelma................................ 3 1.1 Kokoelman hallinta-, hoito- ja kartutusvastuun

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö - Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö - Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö - Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja virallinen nimi ja henkilötunnus (myös taiteilijanimi, jos käytät sitä), myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimuksen. toiminta-alue 1 (taajama) alkaen

Liittymis- ja käyttösopimuksen. toiminta-alue 1 (taajama) alkaen Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot toiminta-alue 1 (taajama) 1.7.2019 alkaen Outokummun kaupunki vesi- ja viemärilaitos 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista,

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Poliisin museotoimintaa ja tulkintoja lainsäädännöstä

Poliisin museotoimintaa ja tulkintoja lainsäädännöstä Poliisin museotoimintaa ja tulkintoja lainsäädännöstä Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Helsinki 21.11.2011 Tiina Tuulasvaara-Kaleva, tutkija, Poliisimuseo Mukailtu lainsäädäntöön liittyvin osin rikostarkastaja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS LIITTYEN HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYRAKENTEIDEN TUOTTAMISEN KILPAILUTUKSEEN VUOSILLE

PALVELUKUVAUS LIITTYEN HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYRAKENTEIDEN TUOTTAMISEN KILPAILUTUKSEEN VUOSILLE 1/5 LIITTYEN HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYRAKENTEIDEN TUOTTAMISEN KILPAILUTUKSEEN VUOSILLE 2016 2019. 1. Yleiskuva näyttelyrakenteiden valmistamisesta: Palvelun tilaaja on. Taidemuseo tilaa

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät

2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät 1 LOMAKE: YHTEISPALVELUSOPIMUS 9.2.2007; LUONNOS 1. Sopimusosapuolet 1.1. Toimeksisaaja(t) 1.2. Toimeksiantajat 1 2 3 4 5 6 2. Yhteispalveluntehtävät 2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Toivakan vesihuoltolaitos Voimassa 1.10.2018 alkaen 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot