VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Vahvistettu Toimitus: Kati Huovinmaa, vs. intendentti Päivi Rainio, museoamanuenssi

2 Sisällys 1. JOHDANTO MUSEOTOIMINNAN PERUSTEET TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET MUSEOTOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET KOKOELMAT JA KARTUNTAPOLITIIKKA VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAT JULKINEN TAIDE KARTUNTAPOLITIIKKA JA TEOSTEN HANKKIMINEN LAHJOITUKSET JA KOKOELMIIN LIITETTÄVÄT TEOKSET DEPONOINNIT POISTOT KOKOELMISTA KOKOELMIEN DOKUMENTOINTI JA REKISTERÖINTI KOKOELMIEN LUETTELOINTI JA TAIDEHANKINTOJA KOSKEVA DOKUMENTOINTI KUVALLINEN DOKUMENTOINTI KOKOELMIEN TUTKIMUS KOKOELMIEN SÄILYTYS, HOITO JA TURVALLISUUS KOKOELMIEN KONSERVOINTI SÄILYTYSOLOSUHTEET, VARASTOINTI JA SIJAINTITIEDOT TURVALLISUUS KOKOELMIEN ESILLEPANO TALLETUSTOIMINTA NÄYTTELYTOIMINTA KOKOELMIEN LAINAAMISEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMATOIMINTA TULEVAISUUDESSA...17 LIITTEET

3 1. Johdanto Tämä vs. intendentti Kati Huovinmaan ja museoamanuenssi Päivi Rainion toimittama kokoelmapoliittinen ohjelma linjaa Vantaan taidemuseon kokoelmatoimintaa. Museolakiin kirjatussa asetuksessa (2006) valtionosuuden saaminen edellyttää museolta pitkän tähtäimen suunnitelmaa kokoelmatoiminnan osalta. Museotyön eettiset säännöt (ICOM) linjaavat, että jokaisen museon hallintoelimen tulee laatia ja julkistaa kirjallinen toimintaohje, joka koskee kokoelmien hankkimista, hoitamista ja käyttöä. Laila Pullisen veistos Ajan henki - aineen vanki (1976) Tikkurilassa on tullut vuosien varrella tutuksi kuntalaisille. Pullisen teoksen lähellä, Vantaan kaupungintalolla sijaitseva Tapani Jokelan monumenttimaalaus Vesiratas ( ) on Vantaan vanhin julkisen taiteen teos. Tuhannet ohikulkijat näkevät päivittäin Jaakko Niemelän teoksen Otherside (1996) Tikkurilan aseman alikulkutunnelissa. Vähän pohjoisempana Valkoisenlähteentien alikulkua elävöittää Tuuli Helven teos Virtapaikka (2010). Kaikki edellä mainitut teokset kuuluvat Vantaan taidemuseon karttuvaan kokoelmaan, joka näkyy eri puolilla kaupunkia. Kokoelman historia ulottuu yli 50 vuoden taakse. Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuusto teki päätöksen kuvaamataide- ja musiikkitoimikunnasta, joka samana vuonna muutettiin taideasiaintoimikunnaksi. Toimikunnan yhtenä tehtävänä oli tehdä esityksiä kuntaan hankittavista taideteoksista. Tästä sai alkunsa taidekokoelmatoiminta nykyisessä Vantaan kaupungissa. Nykyään Vantaan taidemuseo hallinnoi Vantaan kaupungin omistamia laajoja taidekokoelmia. Vantaalaisen taidemaalari, kuvanveistäjä Risto Vilhusen kokoelmalahjoituksen myötä Vantaan taidemuseo hallinnoi yli taideteosta. Vantaan taidemuseo kuuluu vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialalla kulttuuripalveluiden tulosalueeseen osana Vantaan kaupungin museoita, joista kulttuurihistoriallinen Vantaan kaupunginmuseo sijaitsee Tikkurilassa. Vantaan kaupungin museoilla on yhteinen museonjohtaja. Vantaan kaupungin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan johtosäännön mukaan kaupungin museoiden museonjohtaja tai hänen määräämänsä päättää museokokoelmien kartuttamisesta, kokoelmista tehtävistä poistoista, kokoelmien sijoittamisesta sekä museokokoelma- ja museoturvallisuuskysymyksistä. Vantaan taidemuseo on toiminut Myyrmäessä, Myyrmäkitalossa vuodesta 1994 lähtien. Tätä edelsi tiivis yksityinen ja kunnallinen galleriatoiminta, jonka kautta myös kokoelmiin hankitut teokset pääsivät esille. Vuonna 2003 Vantaan kaupunginmuseo/kuvataideasiat -nimellä toiminut museo sai nimen Vantaan taidemuseo. Vantaan taidemuseo on Suomen neljänneksi suurimman kaupungin ainoa taidemuseo ja se kuuluu valtionosuuden piiriin. Taidemuseon muuntuva ja monipuolinen näyttelytila on pinta-alaltaan 800 m². 2

4 Kokoelmapoliittinen ohjelma toimii kokoelman hoidon, profiloinnin ja kehittämisen välineenä. Se määrittää museon ja kokoelman suhteen, määrittää kokoelman painopisteen sekä museon velvoitteet kokoelmaa kohtaan käytännön tasolla. Kokoelmapoliittinen ohjelma toimii monella tapaa välineenä kokoelman hallitsemiselle. Kokoelman historian ja nykyhetken tilanteen lisäksi kokoelmapoliittinen ohjelma suuntautuu tulevaisuuteen. Millaisia tavoitteita taidemuseon hallinnoimiin kokoelmiin liittyy ja kuinka niihin pyritään? 3

5 2. Museotoiminnan perusteet 2.1 Toimintaa ohjaavat säädökset Vantaan taidemuseo toimii Suomen lakien ja asetusten, Vantaan kaupungin sääntöjen ja strategioiden sekä museotoiminnan periaatteiden mukaisesti. Taidemuseon toiminnasta on määrätty kaupunginvaltuuston hyväksymissä Vantaan kaupungin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan ja toimialan johtosäännössä. Kaikki Vantaan taidemuseon sopimusmallit ovat kaupungin lakimiesten tarkastamia. Museotoimintaa säätelee Suomen lainsäädäntö, erityisesti museolaki (729/1992) sekä museoasetus (1192/2005). Myös tekijänoikeuslaki ohjaa olennaisesti erityisesti taidemuseoiden toimintaa. Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museolakiin kirjattujen, valtionosuuden saamisen edellytysten mukaan museon toiminnalle on oltava taloudelliset edellytykset. Museota ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. 2.2 Museotoiminnan eettiset periaatteet Museoiden toimintaa ohjaavat UNESCO:n alaisen Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) määrittelemät Museotyön eettiset säännöt 1, joita Vantaan taidemuseossa noudatetaan kaikessa toiminnassa. Museoammattilaisten valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vahvistamien eettisten sääntöjen mukaan museot ovat vastuussa aineellisesta ja aineettomasta luonnon- ja kulttuuriperinnöstä. Hallintoelimet sekä museoiden strategisesta johdosta ja valvonnasta vastaavat henkilöt ovat velvollisia suojelemaan ja edistämään tätä perintöä ja siihen kohdistettuja inhimillisiä, aineellisia ja taloudellisia voimavaroja. Edelleen eettisten sääntöjen mukaan museot ylläpitävät kokoelmiaan yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi. Periaatteena on, että museoilla on velvollisuus hankkia, säilyttää ja edistää kokoelmiaan suojatakseen luonnonperintöä sekä kulttuurillista ja tieteellistä perintöä. Niiden kokoelmat muodostavat merkittävän julkisen perinnön, jolla on erityisasema lain edessä ja jota kansainvälinen lainsäädäntö suojaa. Tämän julkinen luottamus edellyttää kokoelmien oikeudenmukaista omistamis- 1 4

6 ta, pysyvyyttä, dokumentointia, saavutettavuutta ja poistojen suorittamista vastuullisesti. Taidemuseolla on siis sekä juridinen että eettinen vastuu taidekokoelmistaan. 5

7 3. Kokoelmat ja kartuntapolitiikka 3.1 Vantaan taidemuseon kokoelmat Vantaan taidemuseon kokoelmaa on kartutettu vuodesta 1961 lähtien ja se on vahvasti suomalaiseen nykytaiteeseen painottuva kokoelma, jota on kautta aikojen kartutettu aikalaistaiteella. Aluksi kokoelmahankinnat painottuivat paikalliseen taiteeseen, mutta sittemmin kartuntapolitiikkaa laajennettiin koskemaan kotimaista ja pohjoismaista nykytaidetta (vapaa-ajan lautakunta sekä ). Karttuvaan taidekokoelmaan kuuluu noin teosta, muun muassa maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, installaatioita ja valokuvataidetta. Teoksia talletetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin, muun muassa kouluihin ja kirjastoihin. Myös Vantaan kaupungin tilaamat julkisen taiteen teokset kuuluvat karttuvaan taidekokoelmaan. Karttuvan taidekokoelman sisällä on lisäksi kaksi erilliskokoelmaa. Korson yhteiskoulun taiderahaston taidekokoelma sisältää 113 teosta ja Veikkauksen taidekokoelma 70 teosta. Siinä missä karttuva taidekokoelma ei ole enää alueellisesti painottunut, edustavat Vantaan taidemuseon kolme säilytyskokoelmaa vantaalaisia ja Vantaalla vaikuttaneita taiteilijoita. Vantaan kaupunki hankki vuonna vuotisjuhlarahaston varoin taidegraafikko, professori Lauri Santun ( ) laajan, kulttuurihistoriallisesti merkittävän grafiikka- ja piirustuskokoelman. Kokoelmaan kuuluu yhteensä päänumeroa. Vuonna 1992 kokoelmia täydennettiin 10-vuotisjuhlarahaston turvin taidegraafikko, professori Pentti Kaskipuron ( ) tuotantoa kattavasti esittelevällä kokoelmalla, joka käsittää yhteensä 235 grafiikanlehteä ja piirustusta. Lauri Santtu -kokoelmaa täydennettiin vuonna 2004 piirustuskansioilla sekä dokumentti- ja arkistoaineistolla. Taidemaalari, kuvanveistäjä Risto Vilhunen lahjoitti vuonna 2009 Vantaan kaupungille merkittävän kokoelman piirustuksiaan ja muita teoksiaan. Päävastuu Vantaan taidemuseon kokoelmista on taidemuseon intendentillä. Taidemuseolla on ollut vuoden 2009 alusta lähtien kokoelmista vastaavan museoamanuenssin vakituinen toimi sekä vuodesta 2012 lähtien vakituinen julkisen taiteen kuraattorin toimi. Kokoelmapuolella lisäksi vakituisella museomestarilla on museoammatillinen toimi. Museomestari työskentelee kokoelmien lisäksi näyttelyiden parissa apunaan avustava museomestari. Lisäksi kokoelmatehtävissä on työskennellyt määräaikaisesti kesätyöntekijöitä ja projektityöntekijöitä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin. Kokoelmien luettelointityö on ollut projektiluontoista ja pitkälti ulkopuolisen rahoituksen varassa. Risto Vilhusen lahjoituksen myötä Vantaan taidemuseon kokoelma-ammattilaiset hallinnoivat yli teosta. 6

8 3.2 Julkinen taide Julkisen taiteen piiriin luetaan kaupungin kiinteistöihin kiinteästi sijoitetut ja suunnitellut teokset sekä julkiset taideteokset: kaupungin puistoissa, aukioilla ja katualueilla olevat veistokset ja ympäristöteokset sekä prosenttiperiaatteella hankitut teokset. Julkiset taideteokset elävöittävät julkista tilaa ja vahvistavat kaupungin profiilia. Taidemuseon tehtäviin kuuluu vaikuttaminen siihen, että teoksia hankitaan julkiseen kaupunkitilaan. Vantaan taidemuseolle ei kuitenkaan ole budjetoitu julkisen taiteen määrärahoja. Vantaan taidemuseo edustaa kaupungin julkisen taiteen hankkeissa taideasiantuntemusta. Julkisen taiteen menettelytapoja sekä taidemuseon roolia tullaan entisestään selkiyttämään lähitulevaisuudessa. Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että julkista rakennusta suunniteltaessa varataan yksi prosentti sen rahoituksesta taiteen hankkimiseen tai taiteellisen toiminnan suunnitteluun. Prosenttiperiaate herätti keskustelua Helsingin maalaiskunnassa jo 1960-luvun lopulla. Vuonna 1988 Vantaan kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen siitä, että 0,3 % uudisrakennuksen kustannuksista varataan taideteosten hankintaan luvun alussa Vantaalla toteutettiin useita, merkittäviä taidekokonaisuuksia prosenttiperiaatteen turvin. Vuodesta 2003 prosenttiperiaate on ollut käytännössä lakkautettuna. Vuonna 2005 Vantaan kaupunginhallitus teki päätöksen pidättäytyä määräajaksi prosenttiperiaatteen toteuttamisesta kaupungin taloudellisen tilan tervehdyttämisen ajan. Kaupunginhallitus päätti , että taidehankintoihin varataan vuoden 2008 jälkeen enintään 0,3 % investointikustannuksista uudisrakennusten ja perusparantamisen osalta. Prosenttiperiaatteen elvyttäminen olisi merkittävä teko Vantaan julkisen taiteen turvaamiseksi. Julkisen taiteen hankkeita on kuitenkin suunniteltu ja toteutettu Vantaalla, kuten Leinelän uudella asuinalueella sekä Tikkurilan keskustan kehittämissuunnitelmassa. 7

9 3.3 Kartuntapolitiikka ja teosten hankkiminen Taidekokoelmien kartuttamisella tarkoitetaan taideteosten ostoja ja lahjoitusten vastaanottoa sekä kokoelmiin liitettäviä teoksia. Vuosittain taidehankintoihin on varattu taidemuseon määrärahoista euroa. 2 Myös kaupungin tilaamat julkiset taideteokset kuuluvat karttuvaan taidekokoelmaan. Prosenttiperiaate oli käytössä vuoteen 2003 saakka, mutta se on sittemmin ollut lakkautettuna. Vantaan taidemuseon kokoelmien laaja-alaista kartuttamista sekä kokoelmaprofiilin jäsentymistä rajoittaa taidehankintamäärärahojen pienuus. Estetiikan professori Arto Haapala pohtii artikkelissaan Arvot, arvostukset ja taidekokoelmien kartuttaminen 3, että Selvää kuitenkin on, että taloudelliset resurssit antavat reunaehdot kokoelmien muodostamiselle: ilman hankintavaroja systemaattista kokoelmapolitiikkaa ei voi toteuttaa. Vantaan taidemuseon intendentti vastaa taidehankinnoista ja valmistelee ne yhdessä kokoelma-amanuenssin kanssa. Taidehankinnat pohjautuvat taidemuseoammattilaisten päätöksiin. Taidehankintaesitykset hyväksytään virallisesti museonjohtajan viranhaltijanpäätöksellä. Hankintojen valintakriteerit, teosten taiteellinen merkitys sekä soveltuvuus osaksi Vantaan taidemuseon kokoelmaa perustellaan taidehankintaesityksissä. Karttuvaan taidekokoelmaan hankitaan taidehankintoihin varatulla määrärahalla Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vuonna 1993 vahvistamien kuvataidehankintojen periaatteiden mukaisesti pääasiassa kotimaista ja lisäksi mahdollisesti sitä täydentävää pohjoismaista nykytaidetta. Teoksia valittaessa otetaan huomioon vapaa-ajan lautakunnan vahvistaman periaatteen mukaisesti nykytaiteen eri muodot. Taidemuseoammattilaisten päätökset taidehankinnoista pohjautuvat aina ennen kaikkea teosten taiteelliseen tasoon. Taidehankinnat tehdään pääsääntöisesti suoraan taiteilijoilta tai gallerioista. Kotimaisen ammattitaiteen tukeminen on yksi Vantaan taidemuseon tehtävistä. 3.4 Lahjoitukset ja kokoelmiin liitettävät teokset Vantaan taidemuseon kokoelmat karttuvat myös lahjoitusten avulla. Esimerkiksi Korson yhteiskoulun taiderahaston keräämä kokoelma liitettiin osaksi karttuvaa taidekokoelmaa omine sopimusehtoineen vuonna 2008 ja Veikkaus Oy:n lahjoittama taidekokoelma vuonna Myös kaupungin virastojen ja laitoksien hankkimia tai lahjaksi saamia teoksia on liitetty kokoelmaan, mikäli ne ovat sopivia liitettäväksi Vantaan taidemuseon kokoelmiin profiililtaan ja taiteelliselta tasoltaan. 2 Vrt. Helsinki v. 2011: taidehankinnat euroa, sijoitettavien hankintaan euroa, lisäksi julkinen ja prosenttitaide. 3 Teoksessa Jyrkkiö, Liukkonen (toim.). Kokoelmalla on tekijänsä! Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus, s Valtion taidemuseo/kehys, Museologia 4,

10 Taidelahjoituksissa noudatetaan Vantaan taidemuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjä periaatteita ja Vantaan taidemuseon linjaamaa kokoelmaprofiilia. Vantaan taidemuseo siis määrittelee, mitä kokoelmiin vastaanotetaan. Taidemuseoammattilaiset käsittelevät jokaista lahjoitusta erikseen ja myös taidemuseon resurssit tulee huomioida lahjoituksia punnittaessa. Lahjoitusteokset liitetään kokoelmiin taidemuseon intendentin esityksestä ja museonjohtajan viranhaltijanpäätöksellä. Taidemuseon intendentin tulee aina olla mukana lahjoitusten valmistelussa prosessin alusta lähtien. Lahjoitukset tehdään aina kirjallisesti ja sopimusehdot tulee muotoilla viitaten taidemuseon kokoelmapoliittiseen ohjelmaan sekä museon omiin kokoelmiinsa noudattamat periaatteet huomioiden. Vantaan taidemuseolla on oma lahjoitussopimuspohjansa (liite 1). 3.5 Deponoinnit Deponointi eli talletus tarkoittaa taideteosten hallinnan siirtämistä museolle, mutta ei teosten omistusoikeuden siirtymistä. Vastuu teoksista esimerkiksi vahinkotilanteessa sekä kokoelmahallinnalliset kustannukset siirtyvät kuitenkin vastaanottajalle. Vantaan taidemuseo ei pääsääntöisesti ota vastaan deponointeja vastuu- ja kustannuskysymysten vuoksi. 3.6 Poistot kokoelmista Museotoiminnassa kokoelmia hallitaan yhteiseksi hyväksi. Museotoiminnassa ei hyväksytä kokoelmateosten myymistä tai niiden tarkoituksellista hävittämistä. Vantaan taidemuseo toimii tämän periaatteen mukaan. Teos voidaan poistaa kokoelmista ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa erityistapauksissa, kuten teoksen kadottua pysyvästi, tuhouduttua tai vaurioiduttua vakavasti. Kokoelmista voidaan tehdä poistoja ainoastaan Vantaan taidemuseon intendentin esityksestä. Asianmukaiset tiedot poistetusta teoksesta merkitään kokoelmanhallintajärjestelmään, jossa teoksen tiedot sekä inventaarionumero kuitenkin säilytetään kokoelmahistorian säilymiseksi. Tekijänoikeuslaki on otettava huomioon mahdollisten poistojen yhteydessä. 9

11 4. Kokoelmien dokumentointi ja rekisteröinti 4.1 Kokoelmien luettelointi ja taidehankintoja koskeva dokumentointi Vantaan taidemuseon kokoelmat on luetteloitu Valtion taidemuseon kehittämään ja ylläpitämään sähköiseen kokoelmanhallintajärjestelmä Muusaan. Luetteloinnista vastaa kokoelma-amanuenssi. Luettelointia ohjaa Valtion taidemuseon julkaisema Taideteosten luettelointiohje (toim. Ketonen, Helka 2010). Uudet hankinnat ja lahjoitukset dokumentoidaan ja luetteloidaan kokoelmanhallintajärjestelmään. Päätiedot teoksista merkitään myös manuaaliseen inventointikirjaan. Kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloidaan teoksen tiedot: inventaarionumero, pääluokka ja erikoisluokat, omistaja, haltija, kokoelma, taiteilija, teoksen nimi, ajoitus, hankintatiedot, tekniikka, materiaalit, mitat sekä merkinnät. Kokoelmanhallinnalliset tiedot täydennetään muun muassa sijaintitietojen osalta mahdollisimman pian. Teostietoja pyritään täydentämään mahdollisuuksien mukaan kuvadokumentilla, vähintään teoksen tunnistuskuvalla. Taidehankintoihin liittyvät keskeiset dokumentit sekä hankinta-asiakirjat arkistoidaan pysyvästi. Taidehankintaesitykseen ja -päätökseen kirjataan perustelu suoran hankintaneuvottelun perusteista sekä teosten valintakriteerit. 4.2 Kuvallinen dokumentointi Kokoelmateokset pyritään mahdollisuuksien ja resurssien mukaan kuvauttamaan hankinnan jälkeen. Kuvat pyritään luetteloimaan ja liittämään kokoelmanhallintajärjestelmään mahdollisimman pian. Suuret teoskokonaisuudet, kuten suuret kokoelmalahjotukset, pystytään taidemuseon resurssien puutteesta johtuen kuvaamaan ja liittämään Muusa-tietokantaan ainoastaan erillisen projektirahoituksen turvin. Painokelpoiset kuvadokumentit ottaa ammattivalokuvaaja, joka on luovuttanut kuvien tekijänoikeudet taidemuseolle. Teosten tunnistuskuvat voivat olla taidemuseon henkilökunnan luettelointia varten ottamia. Taideteosten talletuksista virastoihin ja laitoksiin pyritään koostamaan kuvadokumentoinnit talletuskokonaisuuden valmistuttua kohteessa. Vantaan taidemuseon kokoelmateosten diakuvat on digitoitu sähköiseen muotoon. 4.3 Kokoelmien tutkimus Vantaan taidemuseolla ei ole ollut juurikaan mahdollisuutta kokoelmatutkimukseen resurssien puutteen vuoksi. Kokoelmien tutkimus on ollut lähinnä taideteosten dokumentointia ja rekisteröintiä lukuun ottamatta kokoelmanäyttelyihin liittyvää taustatutkimusta ja kokoelmajulkaisuja. Vuoden 2001 kokoelmanäyttelyn 10

12 yhteydessä taidemuseo julkaisi kokoelmista kertovan julkaisun Kaupunki herää. Julkaisuun koottiin Vantaan taidemuseon sekä kokoelmien karttumisen historiaa. Taideteosten luettelointi ja dokumentointi on taidemuseon perustutkimustyötä, johon liittyy myös arkistotyö sekä taidemuseon käsikirjaston ylläpitäminen. Arkistoon kerätään tietoja kokoelmateoksista ja -taiteilijoista, lisäksi arkistoidaan muun muassa teosten hankintadokumentit ja muuta aineistoa. Kokoelmien tutkimukseen olennaisesti kuuluvia taustatietojen ja provenienssin eli omistushistorian selvittämistä tai teosten asiasanoittamista ja aiheenkuvailua ei nykyisillä resursseilla pystytä toteuttamaan muutoin kuin ulkopuolisen rahoituksen avulla. 11

13 5. Kokoelmien säilytys, hoito ja turvallisuus 5.1 Kokoelmien konservointi Vantaan taidemuseolla ei ole omaa konservaattoria. Konservaattorin toimenkuvaan taidemuseossa kuuluisi teosten dokumentointi, kuntokartoitus, kokoelmahallintajärjestelmän käyttö, teosten huolto ja konservointien organisoiminen, kehystämisen ja teosripustusten asiantuntijuus, teosten lähtö- ja tulotarkastukset näyttelyiden ja kokoelmalainojen osalta, teosten säilytysolosuhteista ja säilytyksestä vastaaminen. Vantaan taidemuseon kokoelmien korjaava konservointi ja muu konservoinnin asiantuntemus tilataan ostopalveluna, samoin taideteosten kehystykset. Konservointikertomukset arkistoidaan ja konservointitiedot pyritään saamaan myös kokoelmanhallintajärjestelmä Muusaan tulevaisuudessa. Noin teosta kattavien taidekokoelmien konservointiin on varattu osuus taidemuseon vuosibudjetista, euroa. Teosten lukumäärään nähden määräraha sekä henkilöstöresurssit ovat riittämättömiä. Nykyisillä resursseilla valtaosa konservoinneista jää toteuttamatta. Julkisen taiteen konservointiin ei ole lainkaan määrärahaa. Konservointimäärärahojen tilanne on haaste taidekokoelmien säilyttämisen kannalta. Tulevaisuudessa riittävien resurssien takaaminen sekä työvoiman että määrärahojen osalta on olennaista Vantaan taidemuseon kokoelmien säilymisen ja esillepanon kannalta. Konservaattorit ovat erikoisasiantuntijoita, joilla on tehtäväänsä laaja-alainen koulutus. Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperintömme säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli ennaltaehkäisevään konservointiin. 4 Vantaan taidemuseo toimii ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteiden mukaisesti. Ennaltaehkäisevällä konservoinnilla pyritään estämään kulttuuriperinnön joutuminen alttiiksi sitä vaurioittaville tekijöille. Tämän edellytyksenä on taidemuseon henkilökunnan sekä ostopalveluiden tarjoajien ammattitaitoisuus. Suurin teosten vaurioitumisriski on niitä siirrettäessä. Ennaltaehkäisevän konservoinnin mukaisesti teoksia tulee käsitellä asianmukaisesti ja kokoelmia tulee säilyttää asianmukaisissa näyttely- ja säilytystiloissa, joiden olosuhteita säädetään ja valvotaan teknisin laittein, kuten vakioilmastointikoneella ja dataloggereilla. Tulevaisuudessa vakituisen konservaattorin palkkaaminen taidemuseolle olisi tärkeää kokoelmien hoidon ja säilymisen kannalta. Sekä ennaltaehkäisevä kon

14 servointi että käytännön konservointi turvaavat kokoelmien säilymisen pitkällä tähtäimellä. Käytännön konservoinnilla korjataan teoksiin ajan myötä tulleita ja muun muassa kosteuden vaihteluista johtuvia vaurioita, mutta myös esimerkiksi ilkivallan aiheuttamia vahinkoja. Teoksen ei tarvitse olla vanha vaatiakseen konservointia, vaan muun muassa valo, lika, pöly, kosteus, kuumuus tai tuhöhyönteiset edistävät uusienkin materiaalien tuhoutumista. Väärät käsittelytavat ja väärät ripustus- ja tukimenetelmät vaurioittavat teoksia. 13

15 5.2 Säilytysolosuhteet, varastointi ja sijaintitiedot Museotyön eettisten sääntöjen mukaisesti hallintoelimen on huolehdittava siitä, että museolla on asianmukaiset toimitilat, joissa se pystyy hoitamaan tarkoitustaan vastaavat perustoiminnot. Museolain mukaan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia. Taidekokoelmien säilytystiloissa tulee olla museotasoiset olosuhteet, joita valvotaan jatkuvasti. Suhteellisen ilmankosteuden tavoitearvo on RH 50 % ± 5 % ja lämpötilan 20 ± 2. Tärkeintä on kuitenkin, että kosteus- ja lämpötila pysyvät mahdollisimman tasaisina. Olosuhteiden muutosten tuleekin tapahtua pitkällä aikavälillä ja hitaasti. Turvalliset olosuhteet ovat edellytys kokoelmien säilymiselle sekä näyttelytoiminnalle. Mikäli taidemuseo ei pysty takaamaan turvallisia olosuhteita teoksille, tuhoutuvat kokoelmat vähitellen, eikä näyttelyitä voida järjestää. Suomen ilmasto-olosuhteet vaikuttavat asetusarvoihin ja niiden säätämiseen. Taidemuseolla seurataan kosteutta ja lämpötilaa säännöllisesti dataloggereiden avulla. Säilytystilat tulee pitää siistinä ja siivota säännöllisesti. Taideteosten säilytystiloihin on rajoitettu pääsy. Teosten sijaintitietojen tulee olla ajantasaisia ja teoksia siirrettäessä niiden uusi sijainti tulisi merkitä välittömästi kokoelmanhallintajärjestelmä Muusaan. Sijaintitiedoista ja teosten varastoinnista vastaavat taidemuseon kokoelma-amanuenssi sekä museomestari. 5.3 Turvallisuus Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta on turvallisuuden ja kokoelmien turvaamisen ja säilymisen tae. Ennaltaehkäisevän konservoinnin ja teosturvallisuuden periaatteiden noudattaminen, teosten asianmukainen säilytys ja käsittely ovat kokoelmatoiminnan perusta. Henkilökunnan perehdytys ja koulutus ovat tärkeitä tekijöitä. Vantaan taidemuseon kokoelmien evakuointisuunnitelmaan tullaan sisällyttämään toimenpiteet kokoelmien osalta kriisitilanteessa. 14

16 6. Kokoelmien esillepano 6.1 Talletustoiminta Talletustoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kokoelmateosten sijoitusta kaupungin eri virastoihin ja laitoksiin. Vantaan taidemuseo tallettaa teoksia karttuvasta taidekokoelmasta resurssien mukaan. Teosten hallinta kuuluu Vantaan taidemuseolle ja taideteosten sijoituksista tehdään aina kirjallinen talletussopimus talletusehtoineen (liite 2). Talletussopimus on juridisesti pätevä ja Vantaan kaupungin lakimiesten tarkastama. Kaikkien Vantaan taidemuseon kokoelmiin kuuluvien teosten käsittelyn tulee olla taidemuseoammattilaisten käsissä. Taideteosten käsittely on oma erikoisalansa, johon taidemuseoammattilaiset on koulutettu. Taidemuseon ulkopuoliset eivät saa koskea teoksiin siksi, että riski teosten tai niiden kehysten vaurioitumiseen on suuri. Teosten sijaintipaikat eivät voi pysyä ajan tasalla, mikäli niitä siirrellään omatoimisesti uusiin paikkoihin. Käytännössä teokset siis katoavat. Teos saattaa väärän käsittelyn jälkeen näyttää olevan kunnossa, materiaalien vaurioitumista ei välttämättä heti silmämääräisesti huomaa. Talletusehtojen mukaisesti talletuskohde on velvollinen ilmoittamaan taidemuseolle teoksiin kohdistuneesta ilkivallasta, mahdollisista vaurioista sekä teoksille mahdollisesti riskejä aiheuttavista tekijöistä. Myös olosuhdemuutoksista, kuten muutoista ja remonteista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen. Taideteosten siirtäminen ja käsittely on taidemuseon vastuulla. Ainoastaan Vantaan taidemuseon työntekijät saavat siirtää ja käsitellä teoksia. Vantaan taidemuseo määrittelee teosten sijoituspaikat. Teoksia sijoitetaan Vantaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin. Vantaan kaupungin julkiset tilat ovat ensisijaisia talletuskohteita, samoin kuin remontoidut tai uudet tilat, sekä kohteet joissa ei ole ennestään taideteoksia. Yleisö- ja hallintotilat sekä vanhat talletuspyynnöt ovat etusijalla talletuskohteina. Teosten säilyminen ja teosturvallisuuden takaaminen otetaan huomioon teoksia talletettaessa. Talletuskohteen olosuhteet otetaan huomioon talletuksia suunniteltaessa. Taidemuseolla on päävastuu teoksista ja talletuskohteella osavastuu talletussopimuksessa mainittujen talletusehtojen mukaisesti. Tarvittaessa taidemuseo voi poistaa teokset talletuskohteesta. Teosten sijaintitiedot ja niiden muutokset merkitään Muusa-tietokantaan. 6.2 Näyttelytoiminta Merkittävä osa kokoelmateoksista on esillä Vantaan kaupungin julkisissa tiloissa, virastoissa ja laitoksissa. Myös Vantaan taidemuseon vaihtuvissa näyttelyissä esi- 15

17 tellään säännöllisesti sekä kokoelmateoksia että kokoelmataiteilijoiden uutta ja vanhempaa tuotantoa. Vantaan taidemuseolla ei ole erillistä näyttelytilaa kokoelmien esillepanoa varten. Vantaan taidemuseossa esitellään säännöllisesti sekä kokoelmateoksia että kokoelmataiteilijoiden uutta ja vanhempaa tuotantoa. Karttuvan kokoelman teoksia on esitelty laajemmin vuoden 2001 kokoelmanäyttelyssä Kaupunki herää sekä kokoelmien 50-vuotisjuhlavuonna 2011 näyttelyssä Tämä on totta? Näkökulmien maailma. Vantaan taidemuseon kokoelmat 50 vuotta. Vantaan taidemuseo myös lainaa taideteoksia museoammatillisesti toimiville museoille tai näyttelynjärjestäjille. 6.3 Kokoelmien lainaamiseen liittyvät käytännöt Vantaan taidemuseo lainaa taideteoksia museoammatillisesti toimiville museoille tai näyttelynjärjestäjille. Teoslainoista tehdään aina kirjallinen sopimus lainaehtoineen (liite 3). Taidemuseon intendentti päättää teoslainojen myöntämisestä. Lainaaja vastaa kaikista teoslainaan liittyvistä kuluista. Lainattavat teokset on lainaajan toimesta vakuutettava Vantaan taidemuseon ilmoittamasta arvosta kuljetusten ja näyttelylainan ajaksi. 16

18 7. Vantaan taidemuseon kokoelmatoiminta tulevaisuudessa Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus on suuntautua myös tulevaisuuteen. Millaisia tavoitteita taidemuseon hallinnoimiin kokoelmiin liittyy ja kuinka niihin pyritään? Vantaan taidemuseon nykyresurssit eivät vastaa kokoelmien kokoa. Vantaan taidemuseo hallinnoi yli teosta. Suomen neljänneksi suurimman kaupungin ainoan taidemuseon taidehankintamääräraha on euroa. Vantaan taidemuseon taidekokoelmien laajentamiseksi ja täydentämiseksi, sekä kokoelmaprofiilin ja kartuntapolitiikan kehittämiseksi tarvitaan lisää resursseja taidehankintoihin. Prosenttiperiaatteen elvyttäminen täysimääräiseksi on edellytyksenä Vantaan kaupungin julkisen taiteen, kaupunkikulttuurin ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja asuin- ja elinympäristöjen kehittämiseksi. Vantaan taidemuseon määrärahat eivät nykyisellään ole riittäviä kokoelmien hoitoon. Kokoelmien säilymisen kannalta olisi olennaista suhteuttaa konservointiin ja muuhun kokoelmanhoitoon varatut määrärahat kasvaneen kokoelman tarpeisiin. Konservointimäärärahan lisääminen on kokoelmien ammattimaisen hoidon ehdoton edellytys. Tällä hetkellä taidemuseolla on käytettävissä vuosittain euroa konservointiin ja kehystämiseen. Tällä määrärahalla valtaosa konservoinneista jää toteuttamatta. Kokoelma-ammattilaisten määrää tulisi myös lisätä taidekokoelmien ylläpitoon, sillä nykyinen henkilöstö ei ole riittävä. Yli asukkaan ja kasvavan kaupungin taidekokoelmatoimintaa on kehitettävä edelleen. Taidemuseo tarvitsee tulevaisuudessa kokoelmiin keskittyvän museomestarin, oman konservaattorin sekä vähintään kokoelma-assistentin vastaamaan muun muassa kokoelmien luetteloinnista, dokumentoinnista sekä digitoinnista, joka on kokoelmatietojen säilymisen elinehto nyt ja tulevaisuudessa. Vantaan taidemuseolle on kaavailtu uusia tiloja tulevaisuudessa. Niiden tulisi kattaa kokoelmien näkökulmasta museotasoiset ja tarpeeksi tilavat säilytystilat taidemuseon kokoelmille, työtilat taidemuseon vakituiselle konservaattorille ja muulle henkilökunnalle sekä näyttelytilat, jotka mahdollistavat sekä vaihtuvien että kokoelmia esittelevien näyttelyiden ammattitaitoisen toteuttamisen. Taidekokoelmat ja niiden aktiivinen kartuttaminen sekä julkinen taide ovat Vantaan kaupungin ja sen ainoan taidemuseon voimavara, jota tulisi nostaa esiin ja kunnioittaa sen vaatimalla tavalla. Vantaan taidemuseon jatkuvasti kehittyvä kokoelmaprofiili voisi olla myös osa Vantaan kaupungin tulevaisuuden profiilia. 17

19 Liitteet Liite 1 LAHJOITUSSOPIMUSMALLI Lahjoittaja Yhteystiedot Sopimuspäivämäärä VANTAAN TAIDEMUSEON YHTEYSHENKILÖT Museoamanuenssi Museomestari LAHJOITETTAVAT TEOKSET Tekijä Teos Ajoitus Pääluokka LISÄTIETOJA 18

20 Lahjoitussopimus on tehty edellä mainittujen teosten yht. X kpl osalta seuraavilla ehdoilla: Taiteilija XX:n ja Vantaan kaupungin museoiden Vantaan taidemuseon kesken on tehty seuraava sopimus XX:n taideteoksen lahjoittamisesta Vantaan taidemuseon karttuvan taidekokoelman osaksi, Vantaan taidemuseon hoitoon: 1 XX lahjoittaa omistamansa taideteoksen Vantaan taidemuseon taidekokoelmaan (Liite 1). 2 Vantaan kaupungin säännöt ja ohjeet, Museolaki ja Museotyön ammattieettiset säännöt (ICOM) sekä Vantaan taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma ohjaavat taidehistoriallisen kulttuuriperinnön hoitoa. Täten Vantaan taidemuseo sitoutuu vastaamaan seuraavista ehdoista: 1. Taideteos on inventoitu, luetteloitu ja dokumentoitu asianmukaisesti. 2. Taideteosta säilytetään asianmukaisesti ja turvallisesti. 3. Taideteos voidaan tallettaa Vantaan kaupungin julkisiin tiloihin, virastoihin ja laitoksiin Vantaan taidemuseon talletusehtojen mukaisesti (Liite 2). 4. Vantaan taidemuseo voi käyttää taideteosta omissa näyttelyissään. 5. Taideteos voidaan lainata ulkopuolisiin näyttelyihin Vantaan taidemuseon lainausehtojen mukaisesti (Liite 3). 6. Ehdot astuvat voimaan välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. [niiden teosten osalta, jotka on jo luovutettu museon haltuun (liite 4). Lahjoittajan hallussa on osa kokoelmasta (liite 5), jonka osalta lahjoitusehdot astuvat voimaan, kun teokset on luovutettu museon haltuun.] 7. Mikäli Vantaan taidemuseo ei suostu tämän sopimuksen ehtoja noudattamaan, on XX:llä oikeus purkaa lahjoitus. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Vantaalla kuun päivänä 20 Lahjoittaja Vantaan taidemuseon puolesta Museonjohtaja 19

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (6) 65 n taideteoslaina, EMMA 26.1.-29.5.2015 HEL 2014-012304 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Espoon modernin taiteen museo EMMA:lle. lainaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (5) 5 n taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 Taidemuseon taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (7) 26 n taideteoslainat Sara Hildénin taidemuseolle HEL 2015-006315 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sara Hildénin taidemuseolle. lainaa teokset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (8) 19 n taideteoslaina, Annantaloon 07.04.-16.06.2014 HEL 2014-003325 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Annantalolle. lainaa teokset sopimuksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi museolain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi museolakia. Laissa tarkistettaisiin museon valtionosuuden saamisen

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 71 n taideteoslainat, Sven Harrys konstmuseum HEL 2015-013766 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sven-Harrys konstmuseumille Tukholmaan. Taidelainasta

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) 351 Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kunniasta suomalaisuudelle päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS Luonnos 2.12.2015 2 Sopijapuolet Joensuun Vesi -liikelaitos Y-tunnus 0242746-2 Muuntamontie 5 80100 Joensuu Kontiolahden

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus:

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus: Sivu 1 / 7 YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin opetusvirasto (jäljempänä opetusvirasto) Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI

Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI VUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Tmi Kalatalouspalvelu Piilola/Juha Piilola Y-tunnus: 2286975-1 Puromäentie

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot