Tekninen toimi Kunnallistekniikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen toimi 17.4.2015 Kunnallistekniikka"

Transkriptio

1 1 Tekninen toimi HAKEMUS JOHDON, KAAPELIN, LAITTEEN TAI RAKENTEEN SIJOITTAMISEKSI YLEISELLE ALUEELLE TAIKKA TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISELLÄ ALU- EELA Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia kunnan yleisiä alueita hallinnoi Tuusulan kunnassa tekninen toimi. Yleisellä alueella tarkoitetaan asemakaavassa katualueeksi, toriksi, virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettua kunnan toteutettavaksi tarkoitettua aluetta. Kunnan hallinnoimat julkiset rakennukset kuten koulut, päiväkodit ja terveyskeskukset eivät ole yleistä aluetta. Kunnan hallinnoimia yleisiä alueita käytetään usein yhdyskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä palvelevien johtojen, kaapelien, laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen. Lisäksi kunnan hallinnoimia yleisiä alueita käytetään ajoittain tarvikkeiden varastointiin, mainontaan, myyntitoimintaan ja yleisötilaisuuksiin. Käyttötarve voi olla pysyvä tai tilapäinen. Yleisten alueiden käyttö näihin tarkoituksiin edellyttää yleensä aina sopimusta (sijoittamissopimus eli sijoituslupa) kunnan kanssa. Sijoittamissopimuksen avulla kunta pyrkii koordinoimaan ja sovittamaan yhteen yleisille alueille sijoitettavien johtojen ja laitteiden rakentamista sekä alueen muuta käyttöä. Samalla kunta osaltaan valvoo, että uudet rakenteet tai lupaa haettava toiminta eivät vaaranna jo olemassa olevia laitteita tai rakenteita eivätkä haittaa kunnan muuta maankäyttöä alueella. Yhteensovittamisvelvoite pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä viestintämarkkinalakiin. Sijoittamissopimusta ei tarvita: vanhojen johtojen ja laitteiden saneeraustöissä alle 20 metrin pituisissa kiinteistöliittymissä silloin, kun katua ei aliteta kaapeliasennuksissa kun kaapeliputkitus on jo valmiiksi asennettu toritoimintaan (erillinen lupa kunnossapitopäälliköltä). Sijoittamissopimuksen tekeminen on maksutonta seuraavissa tapauksissa: Kyseessä on yhdyskuntaa tai kiinteistöä palveleva johto eikä johdon sijoittamista ei voida muulla tavoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin eikä sijoittamisesta ei aiheudu haittaa tai vahinkoa kunnalle. Johdon lisäksi sopimuksen maksuttomuus koskee myös kaapelia ja näihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Yleishyödyllinen toiminta. Yleishyödylliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi järjestötoiminta suunnattuna nuorille, urheilujärjestötoiminta, kansalaisjärjestötoiminta ja koulutoiminta. Maksuttomuuteen oikeuttava yleishyödyllinen toiminta tulee olla korostetusti yleishyödyllistä siten, että se on suunnattu esimerkiksi tietylle erityisryhmälle kuten lapsille, vammaisille tai nuorille. Pelkästään kaupalliseen toimintaan tähtäävä

2 2 Tekninen toimi hanke ei vielä täytä yleishyödyllisyyden määritelmää. Jos hankkeen yhteydessä näkyy liikemerkkejä, ei yleishyödyllisyyden määritelmä täyty. Lyhytaikaiset kokoontumiset, kulkueet ja niihin järjestäytymiset samoin kuin yksityisten henkilöiden järjestämät pienimuotoiset ja lyhytkestoiset tapahtumat. Yksityisten henkilöiden harjoittamasta myyntitoiminnasta yleisellä alueella voidaan myös myöntää maksuvapaus, silloin kun myyntitoiminta on pienimuotoista ja sen voidaan katsoa elävöittävän kaupunkikuvaa. Muusta kunnan hallinnassa olevan yleisen alueen käytöstä peritään kunnanvaltuuston /30 vahvistaman taksan mukainen korvaus. Taksa ja sen määräytymisperusteet ovat tämän ohjeen liitteenä. Taksa astuu voimaan Sijoittamissopimushakemus laaditaan valmiille lomakkeelle, jonka saa Tuusulan kunnan www-sivuilta. Sijoittamissopimusta hakee rakenteen omistaja tai omistajan valtakirjallaan valtuuttama taho. Rakenteen omistaja vastaa sopimusehtojen noudattamisesta. Kun kyseessä on tilaisuus tai muu tähän rinnastettava toiminta, sijoittamissopimuksen hakee tilaisuuden järjestäjä ja järjestäjä vastaa sopimusehtojen noudattamisesta. Täytetyn sopimuslomakkeen lisäksi sopimuksen hakijan tulee toimittaa: Suunnitelmakartta lupaa haettavan sijainnista. Suunnitelman pohjana tulee olla ajantasainen pohjakartta, josta käy ilmi kohteen tarkka sijainti, kiinteistöjen rajat ja kiinteistötunnukset. Jos kyseessä on maanalainen rakenne, pohjakartasta on käytävä ilmi myös suunnittelualueen vesijohdot, jätevesiviemärit, hulevesiviemärit, kaukolämpöjohdot, sähkö- ja telekaapelit sekä näihin liittyvät laiteet ja rakenteet. Pohjakarttoja saa tilata Tuusulan kunnan maankäyttö- ja karttapalveluista (p tai ). Kaavakartta suunnittelualueesta. Kaavakarttoja saa tilata Tuusulan kunnan maankäyttö- ja karttapalveluista (katso tiedot edellä). Valtakirja, jos sopimuksen hakija on muu kuin rakenteen omistaja. Ensisijaisesti sijoittamissopimushakemus tulee toimittaa sähköisenä osoitteeseen Mikäli sähköistä hakemusta ei voi toimittaa, paperiversio on toimitettava kolmena (3) kappaleena liitteineen Tuusulan kunnan tekniseen toimeen (PL 60, Tuusula, käyntiosoite Hyryläntie 16). Hakemus on toimitettava kuusi (6) viikkoa ennen rakentamiseen ryhtymistä. Sopimuksen käsittelyaika on 2 4 viikkoa riippuen lupaa haettavan laajuudesta ja luonteesta. Tarvittaessa sopimuksen käsittelijä Tuusulan kunnasta pyytää lausunnon Tuusulan kunnan vesiliikelaitokselta, kunnan puutarhurilta, Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymältä tai Keski-Uudenmaan Vesiensuojelukuntayhtymältä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Lausunnon pyyntö voi pidentää käsittelyaikaa 4 viikkoon. Myös mahdolliset täydennyspyynnöt sopimuksesta voivat pidentää käsittelyaikaa.

3 3 Tekninen toimi Kun kyseessä on pysyväisluonteisen rakenteen tai laitteen sijoittamislupahakemus, päätöksen sopimuksesta tekee kunnallistekniikan suunnittelupäällikkö sopimuksen valmistelijan esityksestä. Tilapäisistä rakenteista ja laitteista sekä toiminnasta päätöksen tekee kunnossapitopäällikkö. Päätös asetetaan nähtäville 14 päiväksi. Päätös toimitetaan tiedoksi luvan hakijalle postitse. Päätöksessä on ehdot, millä edellytyksillä johto tai muu tähän rinnastettava rakenne voidaan sijoittaa yleiselle alueelle, tai millä edellytyksillä toimintaa voidaan harjoittaa yleisellä alueella ilman, että näistä hankkeista aiheutuu haittaa tai vahinkoa kunnalle tai maankäytölle. Normaaliehtojen lisäksi päätökseen kirjataan tarvittaessa myös tapauskohtaisia erityisehtoja tai seikkoja, jotka on otettava huomioon hankkeeseen ryhdyttäessä alueella olevien muiden rakenteiden vaurioitumisen estämiseksi tai alueen muun häiriöttömän maankäytön turvaamiseksi. Lisäksi päätöksessä voi olla ehtoja useampien hankkeiden yhteensovittamiseksi. Sopimuspäätös on voimassa kaksi vuotta. Ellei hanketta ole sinä aikana toteutettu, päätös raukeaa. Maanalaisia rakenteita koskevissa sijoittamissopimuksissa on otettava huomioon, että sijoittamissopimus ei oikeuta sopimuksen toista osapuolta vielä rakentamaan johtoa tai laitetta vaan ennen rakentamista on haettava kaivulupa. Kaivulupahakemuksen käsittelyaika on 21 päivää ja kaivulupahakemukseen on liitettävä mukaan sijoittamissopimus (päätös). Lisätiedot: suunnittelija Anne Toivanen, p suunnittelija Anja Anttila, p Liite: Katujen ja muiden yleisten alueiden käytöstä perittävät maksut

4 Tekninen toimi Katujen ja muiden yleisten alueiden käytöstä perittävät maksut Liite Maankäyttö- ja rakennuslain 161 :ssä tarkoitetuista yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien johtojen, putkien ja niihin liittyvien laitteiden sekä telekaapeleiden sijoittamisesta ei peritä maksua. 1 Sijoittamissopimus pysyväisluonteiselle maanalaiselle rakenteelle ja laitteelle (kertakaikkinen maksu) - Muut kuin maankäyttö- ja rakennuslain 161 :ssä tarkoitetut johdot, putket ja kaapelit 30 /m, kuitenkin vähintään Rakennusten perustukset ja routasuojaukset, sulku- ja siirtymälaatat sekä tukimuurien anturat 30 /taso-m2, kuitenkin vähintään Tukipaalut, maa- ja kallioankkurit 30 /taso-m2 (ryhmän ääripisteiden rajaama pinta-ala), kuitenkin vähintään Maalämpökaivot 10 /taso-m2 (yksittäinen kaivo lasketaan 10 m:n levyisenä kaistana, ryhmä lasketaan ääripisteiden rajaaman pinta-alan mukaan), kuitenkin vähintään Yhdyskäytävät, alikulkutunnelit sekä suuret erikoisrakenteet 75 /taso-m2, kuitenkin vähintään Erikoiskaivot, savunpoistoluukut ja muut vastaavat 200 /kpl. 2 Sijoittamissopimus pysyväisluonteiselle maanpäälliselle rakenteelle ja laitteelle (kertakaikkinen maksu) - Rakennusten erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat maanpinnan yläpuolella olevat rakennuksen osat 30 /tasom2, kuitenkin vähintään Rakennusten maanpäälliset tekniset laitteet, portaat, luiskat ja muut vastaavat rakenteet 75 /taso-m2, kuitenkin vähintään Yksittäiset rakennukseen liittyvät muut varusteet ja erillislaitteet 200 /kpl.

5 Tekninen toimi Yleisten väestönsuojien raitisilmaputket, savunpoistoluukut ja putket sekä ilmavaihtoputkien maanpäälliset rakenteet korvauksetta. - Puistomuuntamot 1000 /kpl. - Aidat ja muurimaiset aidanteet (ylitys enintään 0,5 m) 40 /m. - Aidat ja muurimaiset aidanteet, joissa ylitys on yli 0,5 m sovelletaan maa-alueiden vuokraamisesta perittäviä korvauksia. Liite - Lujitemaamuurit, tukimuurit ja pengerrykset 75 /taso-m2 (mitattuna kiinteistön rajan ja rakenteen ulkoreunan välisen tilan mukaan), kuitenkin vähintään Kulkutiet, liittymät ja liittymien laajennukset 75 /m2, kuitenkin vähintään Sijoittamissopimus tilapäiselle rakenteelle ja laitteelle tai toiminnalle - Alueenkäyttömaksu rakennustyömaan lisätilaksi, vaihtolavalle, henkilönostimelle tai muuhun vastaavan rakennus- ja kunnossapitotoimintaan 75 /m2/vuosi tai 1,50 /m2/viikko. Lisäksi veloitetaan hakemuksen käsittely- ja valvontamaksu 100, joka sisältää tilapäisten liikennejärjestelyjen tarkastuksen kohteessa. - Muu lyhytaikaiseen ja kertaluontoiseen käyttöön tarvittava katutai muu yleinen alue, kun tarvittava aika on korkeintaan 3 vrk ja ala enintään 15 m2-1 vrk 50-2 vrk 75-3 vrk 90 Hinnat sisältävät hakemuksen käsittely- ja valvontamaksun. - Lyhytaikainen enintään 2 viikon pituinen mainonta 100 /hakemus käsittäen enintään 10 mainospaikkaa. Lisämainospaikoista peritään 50 /alkava 10 mainospaikkaa. Hinta sisältää hakemuksen käsittelyja valvontamaksun.raken - Pitkäaikainen mainonta 150 /m2/vuosi mainosta kohden. Ala määritetään mainosta tasossa kiertävän yhden metrin levyisen vyöhykkeen mukaan. Pienin laskutettava vähimmäisala on 4 m2 ja lyhyin veloitettava vähimmäisaika on puoli vuotta, vaikka todellinen

6 Tekninen toimi Liite tarve olisi pienempi. Hinta sisältää hakemuksen käsittely- ja valvontamaksun. - Torin myyntikojut ja pöydät sekä kioskit erillisen taksan mukaisesti (Kh 239/ torimaksutaksoista ja maankäyttöpäällikön päätös maankäyttöluvista ). - Pienimuotoinen kaupallinen taide- ja kulttuuritoiminta maksutta. - Vaali-informaatiopisteet maksutta. - Harrastus- ja koulutoimintaa tukeva tai yleishyödylliseksi toiminnaksi katsottava ei-kaupallinen toiminta korvauksetta. Alueiden luvattoman käytön osalta esitetyt taksat peritään kaksinkertaisina. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönneistä johtuvista tarkistuskäynneistä peritään 300 /käynti. Pysyväisluonteisten rakennelmien luvista ja maksuista päättää suunnittelupäällikkö ja tilapäisistä luvista ja maksuista päättää kunnossapitopäällikkö. Kun kyseessä on maa-alueen vuokraus, asiasta päättää maankäyttöpäällikkö erillisen taksan mukaisesti. Taksan mukaiset maksut otetaan käyttöön lähtien.

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Kokoontumislaki 530/1999 Yleisötapahtumasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle poliisille vähintään 5 vrk ennen tapahtumaa. Jos tapahtuman katsotaan

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot