3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet"

Transkriptio

1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (32) Kuva 22: Aloitusvaiheen kaava-aluerajaus Kuva 23: Aloitusvaiheen kaava-alueen havainnekuva 3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Kaavan tavoitteena on saada suunnittelualueelle oikeusvaikutteinen yleiskaava asemakaavan laadinnan perustaksi, joka mahdollistaa golf-kentän kehittämisen sekä loma- ja asuinrakentamisen läheisen sijoittamisen. Tarkoituksena on myös mahdollistaa alueen muiden palveluiden ja virkistyskäytön kehittäminen. Kokonaisuutena pyritään luomaan alueelle vetovoimainen ja tasokas matkailu- ja vapaa-ajankokonaisuus, joka tukeutuu jo oleviin palveluihin sekä hyviin liikenneyhteyksiin. 4. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 4.1 Yleisperustelu ja kuvaus Yleiskaavalla on varattu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU-2) Mäntyharjun Vola golfkenttäalue. Golfalue sijoittuu keskeisenä klubirakennuksena ja kenttäyhtiön toiminnan keskuksena kaavaillun Saarenpään tilakeskuksen ympäröiville pelto- ja metsäalueille. Kenttäalueen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien maa-ainesten ym. materiaalien varastoimisalueena toimii kaava-alueen lounaisosan erillinen VU-2 maa-

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 23 (32) alue. Alueelta on huoltotieyhteys golfkenttäalueelle valtatien varren kevytväylän kautta. Golfkentän asiakasliikenne ohjautuu valtatien suuntaiselle kevytväylälle ja klubin sekä harjoituskentän yhteyteen erilleen alueen muusta tieverkosta. Ajoyhteydet rantaasumuksille hoidetaan keskitetysti Konnesaarentien matkailupalvelualueiden kautta. Liikenteellisellä erottelulla on saatu tilakeskuksen alueet rauhoitettua läpiajoliikenteeltä golftoimintojen käyttöön. Konnesaarentien päästä on esitetty ohjeellinen uusi pääsytieyhteys Kaijanlahden loma-asunnoille ja uudelle asuinkiinteistölle. Kentän läheisyyteen on varattu kaksi matkailupalvelualuetta (RM-2), joille saa sijoittaa loma-asuntoja. Matkailupalvelualueet sijoittuvat golfalueiden lomaan valtatien melualueen 55dB / 45 db ulkopuolelle ja ulottuvat rantaan asti. Matkailupalvelualueiden rantaosuuksille sijoittuvat venevalkama-alueet (LV-1). Matkailupalvelualueelle saa sijoittaa loma-asuntoja. Tilakeskuksen asuinrakennukselle on varattu uusi paikka Kaijanlahden rannasta tilan rantasaunojen läheisyydestä (RMA). Toivola- Mynttilä Peruvesi rantaosayleiskaavan mukaiset loma-asuntoalueet (RA) on merkitty voimassa olevan kaavan mukaisesti. Loma-asuntoalueiden alueita on maanomistusrajojen puitteissa hieman laajennettu. Perusteena alojen laajennukselle on lisäalue, joka mahdollistaa loma-rakennusten vapaamman sijoittelun ja luo suojaetäisyyttä golftoimintoihin ja uuteen Konnesaarentien osuuteen. Alueen kehittämistä tukeville uusille matkailupalveluiden (RM-3 ja RM-4) on varattu lisäaluetta Suitsinlahdelta Teboilin liikenneaseman rannasta ja vastarannalta golf harjoituskentän vierestä. Alueelle on mahdollista sijoittaa huoltoasema, matkailu- ja elämyspalveluita sekä muuta liiketoimintaa. Suitsinlahden ranta-alueelle on osoitettu venevalkama-alueita (LV-1). Olemassa olevien loma-asuntojen ja uusien loma-asuntojen sekä golfkentän väliin on jätetty maa- ja metsätalousalue (M-2) suojavyöhykkeeksi. Suojavyöhykkeen kautta on johdettu ajoyhteydet loma-asunnoille ja rannan venevalkamiin. Konnesaari on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). 4.2 Osayleiskaavan rakenne Kaavan noudattaa Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen aluevarauksia ja rantamitoitusta. Lähtökohtana rantaosayleiskaavan muutoksessa rantamitoituksen osalta on, että sitä ei avata eikä rantavyöhykkeelle esitetä uusia lomaasuntoalueita. Rantavyöhykkeelle on kuitenkin ulotettu matkailupalvelujen aluevaraukset (RM-2), joilla pyritään mahdollistamaan ranta-asemakaavavaiheessa rannan yhteiskäytöllinen hyödyntäminen ns. kuivanmaan loma-asuntoyksiköille. Matkailupalvelujen ranta-alueille sijoittuu tällä hetkellä venevalkamia ja uimaranta-osuuksia. Matkailupalvelujen aluevaraukselle (RM-2) saa sijoittaa loma-asuntoja vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Suitsinlahden matkailupalveluiden alue (RM-3) Konnesaarentien ja golfkentän harjoitusalueen vieressä sijoittuu rantavyöhykkeelle ja valtatien välittömälle melualueelle, jossa melun ohje-arvot ylittyvät. Alue soveltuu matkailun ja vapaa-ajan liiketoiminnoille hyvän saavutettavuutensa, näkyvyytensä ja sijaintinsa vuoksi. Alueelle voi sijoittua myös golftoimintoja tukevia palveluita. Suitsinlahden rantaan on jätetty noin 40 metriä leveä maa- ja metsätalousalue suojakaistaksi (M-2). Rantaan sijoittuu myös venevalkamavaraus.

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 24 (32) Suitsinlahden itärannan matkailupalveluiden korttelialuetta (RM-4) on laajennettu Suitsinlahden rantaan asti Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavassa esitetylle loma-asuntoalueelle. Ratkaisulla on haluttu luopua loma-asumisesta kyseisellä paikalla ja mahdollistaa Teboil-liikenneaseman kehittäminen alueella. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi liikenneravintolatilojen avaamisen Peruveden vesistömaisemaan ja rantaterassille. Suitsinlahden rantaa sijoittuu myös venevalkamavaraus. Konnesaaren ydinalueet 5,2 ha on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alue palvelee melojia ja muita matkailijoita lähiretkikohteena. 4.3 Mitoitus Lähtökohtana on ollut noudattaa rantavyöhykkeellä Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen aluevarauksia ja rantamitoitusta. Rantamitoitusta ei avata, eikä rantavyöhykkeelle esitetä uusia loma-asuntoalueita. Rantakaavamitoituksen perustana käytetyn emätilatarkastelun perusteella rannan rakennuspaikat ovat kaava-alueen tilojen osilta käytetty; kts. liite 1: Peruveden rantaasemakaavan mitoitustarkastelu Saarenpään tilakeskuksen päärakennuksen muuttuessa golftoimintojen keskukseksi, asuinrakennuksen korvaava paikka on merkitty rantavyöhykkeelle tilan rantasaunan rakennuspaikan yhteyteen ja merkitty: Matkailupalvelujen ja asumisen alueena, (RMA). Rantavyöhykkeelle on myös ulotettu matkailupalvelujen aluevaraukset (RM-2), jolla pyritään mahdollistamaan ranta-asemakaavavaiheessa rannan yhteiskäytöllinen hyödyntäminen ns. kuivanmaan loma-asuntoyksiköille ja muille palveluille. Matkailupalvelujen alueella (RM-2) saa sijoittaa loma-asuntoja ym. vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Matkailupalvelujen alueen mitoitus ratkaistaan rantaasemakaavalla. Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle (VU-2), jolla sijaitsee tilakeskuksen rakennukset, saa sijoittaa golfkentän ja sen vaatimat rakennukset ja rakennelmat. Alueen mitoitus ratkaistaan ranta-asemakaavalla. Suitsinlahden matkailupalvelu-alueiden (RM-3 ja RM-4) mitoitus ratkaistaan myös ranta-asemakaavalla. Maa- ja metsätalousalueella (M-2) sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Konnesaaren maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU) sallitaan vain maa- ja metsätalouteen sekä kalatalouteen liittyvä rakentaminen. Kaavassa on osoitettu neljä venevalkamaa (LV-1). Yleiskaavan kokonaispinta-ala on noin 57 ha. Matkailupalvelujen aluetta (RM ja RMA) on 7,7 ha ja loma-asuntoaluetta (RA) 2,8 ha. Maa- ja metsätalousaluetta (M ja MU) on 10,7 ha sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU-2) 34,2 ha.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 25 (32) 4.4 Aluevaraukset ja merkinnät RA/1 Loma-asuntoalue Tämän yleiskaavan alueella saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen loma-asuntoalueelle ilman ranta-asemakaavaa. Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan rakentamista ohjataan rakennusjärjestyksellä. Kauttaviivalla erotettu luku osoittaa alueelle enintään sallittavien rakennuspaikkojen lukumäärän. Loma-asuntoalueita kaavassa on kaksi ja rakennuspaikkoja neljä. RM-2 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa loma-asuntoja vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta sekä elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Matkailupalvelujen alueita on kaavassa kaksi Kaijanlahden tuntumassa ja Konnesaarentien ympäristössä. RMA Matkailupalvelujen ja asumisen alue Alueelle saa sijoittaa asuinrakennuksen sekä elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää rantaasemakaavaa. Matkailupalvelujen ja asumisen alueita on kaavassa yksi Kaijanlahden tuntumassa. RM-3 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa liiketiloja, elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Matkailupalvelujen alue sijoittuu Suitsinlahden länsirannalle. RM-4 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa huoltoaseman, liiketiloja, elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää rantaasemakaavaa. Matkailupalvelujen alue sijoittuu Suitsinlahden itärannalle. VU-2 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa golfkentän ja sen vaatimat rakennukset ja rakennelmat. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Alueen toteuttamisesta vastaa maanomistaja. M-2 Maa- ja metsätalousalue Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 26 (32) maa- ja metsätalouden ja kalatalouden rakennuksia. Alueelle ei saa muodostaa rakennuspaikkoja. LV-1 Venevalkama-alue Venevalkaman toteuttamisesta vastaavat maanomistajat. Veneenpito edellyttää maanomistajan lupaa taikka yksityistielain tai kalastuslain mukaisen oikeuden perustamista. me aluerajamerkintä: MELUALUEEN RAJA Merkinnällä osoitetaan ne alueet, joiden melutaso ylittää ennustetulla liikennemäärällä valtioneuvoston meluntorjuntalain nojalla antamassaan päätöksessä annetut melutason ohjearvot. Luku merkinnän yhteydessä osoittaa alueen, jolla melutaso ylittää sallitun päivämelun ohjearvon (55dB/45dB). Alueelle ei saa sijoittaa ilman melusuojausta uusia asuinrakennuksia, loma-asuntoja tai muita toimintoja, jotka ovat herkkiä melun haittavaikutuksille. Alueelle olevia asuin- ja lomarakennuksia saa peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla. Sijoitettaessa alueelle uusia asuin- tai lomarakennuksia tulee nämä varustaa meluvallilla tai muulla ääntä eristävällä rakenteella siten, että liikennealueelta aiheutuva melutaso ei ylitä ennustetulla liikennemäärällä valtioneuvoston meluntorjuntalain nojalla antamassaan päätöksessä annettuja melutason ohjearvoja. Aluerajausmerkinnälle - me 55 db, sijoittuu matkailupalveluiden alueet RM-1 ja RM-2, golfin harjoituskenttäalue ja osa golfkeskuksen aluetta sekä loma-asuntoalue (RA/1). Aluerajausmerkinnälle me 45 db sijoittuu golfkeskus ja noin puolet kenttäalueesta. Kaavan uudet loma-asuntoalueet eivät sijoitu melualueelle. 4.5 Yleiset määräykset Rantojen metsänhoidossa noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia. Rantametsien hoidossa tulee kiinnittää erityishuomiota maisema- ja luontoarvoihin. Rakentamisessa ja rakennusten sijoittamisessa tontille tulee noudattaa kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Jätevesihuolto ja jätehuolto järjestetään asianomaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla. 4.6 Liikenne Kaava-alueen tieyhteydet ovat kaikki yksityisteitä. Uutena ohjeellisena pääsytienä kaavassa on esitetty Konnesaarentien jatke Kaijanlahteen, noin 500 metriä. 4.7 Yhdyskuntatekninen huolto Alue liitetään kunnan Pyhäkoski Koirakivi vesihuoltolinjaan Mäntymotellin kohdalla. Alueen vesihuoltoverkkoon on mahdollista liittää kaikki alueen olemassa olevat lomaasunnot sekä kaavan mukainen lisärakennusoikeus. Tämän lisäksi on vesihuollon yleissuunnitelman mitoituksessa huomioitu mahdollinen verkoston laajeneminen Peruveden kunnan rajaan asti.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 27 (32) 4.8 Erityispiirteet ja suojelukohteet rakennussuojelu, kulttuuriympäristöt ja muinaismuistot Kaavassa ei ole osoitettu merkittäviä rakennussuojelukohteita tai suojeltuja kulttuuriympäristöjä. Alueella ei sijoitu tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. luonnonympäristön suojelu Alueelta ei ole tiedossa tai havaittu luontodirektiivin liitteen IV lajeja tai uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Alueen mahdolliset liito-oravametsät (varttuneet ja varttuvat kuusikot) tarkistettiin ja niiltä etsittiin merkkejä lajista. Suunnittelualueella on kaksi suojeltua luontokohdetta: Kankaanmäen puronvarsilehto ja Kankaanmäen korpi. luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas kohde Kankaanmäen puronvarsilehto. Alueella on metsälain 10 :n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia toimia, joilla vaarannetaan kohteen luonnonarvojen säilyminen tai ominaispiirteiden muuttumisen. Alueelle kohdistuville toimenpiteille edellytetään MRL 128 :n mukaista maisematyölupaa. Kankaanmäen puronvarsilehto edustaa uhanalaista ja silmälläpidettävää luontotyyppiä. Lehto on paikallisesti arvokas kohde ja pinta-alaltaan noin 0,4 ha. luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas kohde Kankaanmäen korpi. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia toimia, joilla vaarannetaan kohteen luonnonarvojen säilyminen tai ominaispiirteiden muuttumisen. Alueelle kohdistuville toimenpiteille edellytetään MRL 128 :n mukaista maisematyölupaa. Kankaanmäen korpi on silmälläpidettävä luontotyyppi. Korpi on paikallisesti arvokas kohde ja pinta-alaltaan noin 0,4 ha. 5. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Vesistömaisemaan, ranta- ja saarialueille kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta. Golfkentälle varattu alue on tällä hetkellä pääosin metsä- ja jonkin verran peltoaluetta (82% / 13%). Golfkentästä ei rakenneta yhtenäisen vihreää ja tasalaatuista aluetta. Viheriöt ja peliväylät ovat lyhyeksi leikattua aluetta, mutta niiden väliin ja kentän reunoille jäävät ns. karheikkoalueet ovat vaihtelevan korkuista heinää ja metsää. Puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon, jotta alueen nykyinen metsäinen yleiskuva alueella säilyy mahdollisimman hyvin. Vaikutukset luonnonympäristöön Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa, koska arvokkaimmat luontokohteet on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöillä. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luontoon, vaikka kaavan toteutuessa metsäpinta-ala vähenee golf-peliväylien ja

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 28 (32) rakennusalueiden verran. Golfkentän karheikkoalueiden myötä kasvilajisto monipuolistuu verrattuna nykytilanteeseen. Tarkastelualue kuuluu Peruveden valuma-alueeseen. Tällä hetkellä alueelta laskee muutama pieni oja Peruveteen. Suurin osa pintavesistä imeytyy maapohjaan. Golfkentän kastelu tapahtuu pumppaamalla vettä peliväylille kentän sisälle rakennettavista tekolammista. Lammet toimivat veden keräilyaltaina, joihin golfkentän pintavedet ja alueen ojitus johdetaan. Sademäärien vaihtelun mukaan lampien vettä täydennetään pumppaamalla sitä Peruvedestä. Edellä mainitut golfkentän sisälle rakennettavat tekolammet ja muut kosteikkorakenteet ovat mitä parhaimpia rakenteita sade- ja huleveden imeytymisen, viiveen ja puhdistumisen varmistamiseksi. Kenttäalueelta Peruveteen johdettavat pintavedet eivät tule aiheuttamaan vesistökuormitusta. Suomen Golfliitto edellyttää golftoiminnalta mahdollisimman pientä ympäristön kuormitusta. Kenttien on toimittava lakien ja asetusten mukaisesti, ja tämän tueksi liitto laati vuonna 1995 yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa kenttiä varten ympäristöohjelman. Suomen Golfliiton ympäristöjärjestelmän käsikirjassa asetetaan mm. raja-arvot typen ja fosforin käytölle kentän eri osa-alueilla. Toteutumista valvovat golfliiton kenttäkonsultit vuotuisilla kenttäkäynneillään. Golfkentän lannoituksessa käytetään pienirakeisia ja pitkävaikutteisia lannoitteita. Viheriöillä käytetään usein myös nestelannoitteita. Nykyaikaisilla nurmikkolannoitteilla hävikki on sama kuin luonnon metsällä, joten golfkentän lannoitus ei muuta alueen luontaisia ravinnepäästöjä. Verrattuna peltoviljelyyn golfkentän kokonaislannoitemäärät ovat selvästi pienemmät. Eniten lannoitettavaa aluetta ovat viheriöt, joita 9 reikäisellä golfkentällä on yhteensä vain 0,5 ha eli alle 2 % kentän pinta-alasta. Golfkentästä suurin osa on karheikkoa, jota ei lannoiteta lainkaan. Suomessa golfkentillä käytetään hyvin vähän torjunta-aineita. 5.2 Taloudelliset ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Rantayleiskaava on maanomistajan hanke, jonka määrittämät velvoitteet tulevat myös maanomistajan kannettavaksi. Kustannuksellisia velvoitteita muodostuu maanomistajalle tieyhteyksien rakentamisesta, vesihuoltoverkon toteuttamisesta, tilakohtaisista venevalkama- ja paikoitusalueiden toteuttamisesta. Rantayleiskaavasta ei aiheudu kunnalle rakentamisvelvoitteita eikä kustannuksia. Kunnalle tulee välillisinä tuottoja verotuloina ja liittymismaksuina. Taloudellisia vaikutuksia syntyy golfkentän ja siihen liittyvän yhdyskuntatekniikan, rakennusten ja rakennelmien rakentamisesta. Toteuttamiskustannuksista vastaa pääasiassa Vola Golf Oy. Myös loma-asuntojen ja niihin liittyvän infran rakentamisesta syntyy taloudellisia vaikutuksia. Alueen matkailupalveluilla voi olla pysyvä työllistävä vaikutus alueen toimintojen täysin toteuduttua. Työllisyysvaikutukset jakautuvat Mäntyharjun ja naapurikuntien välille. 9 reikäisen golfkentän golfkenttäyhtiö on pk -yritys, joka työllistää 1 3 ympärivuotista työntekijää ja 5 10 kausityöntekijää. Lisäksi golfopetus ja ravintolatoiminta työllistävät yksityisyrittäjiä. Hyvin toteutetulla golfkentällä on suuri matkailullinen merkitys alueen kunnille ja matkailuyrittäjille. Kun vetovoimainen kenttä tuo alueelle matkailijoita, siitä hyötyvät matkailupalvelujen lisäksi kauppa ja muut palveluelinkeinot. Hyvä golfkenttä tekee aluetta tunnetuksi ja houkuttelee uusia asukkaita ja yrittäjiä.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 29 (32) Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset Yleiskaava-alue säilyy haja-asutusalueena ja pääosin loma-asutuskäytössä. Pysyvän asutuksen osuus ei kasva alueella. Loma-asutuksen lisääntyminen edellyttää keskitetyn vesihuollon järjestämistä alueelle. Matkailu- ja liikennepalveluiden lisääntyminen alueella liittyy jo olemassa olevaan toimintaan sitä vahvistaen. Matkailupalveluiden monipuolistumisella on alueen olevalle motellitoiminnalle ja muulle majoitustoiminnalle sekä kaupan liiketoiminnalle tukeva vaikutus. Matkailu- ja liikealalle syntyy suunniteltujen toimintojen toteutuessa uusia työpaikkoja. 5.3 Liikenteelliset, teknisenhuollon ja ympäristöhäiriöiden vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Alueelle johtavalla valtatien rinnakkaisella kevytväylällä liikennemäärät ovat hyvin vähäiset. Liikenteen lisääntyminen ei ole niin merkittävää, että liikenneturvallisuus vaarantuisi oleellisesti tai että kevytväylä muutoin ruuhkautuisi. Kaava-alueen rakennuspaikoille johtavat tieyhteydet on osoitettu maa- ja metsätalousalueelle sijoittuvina ohjeellisina ajoyhteyksinä. Liikennemäärät ajoyhteyksillä eivät merkittävästi lisäänny. Golfkentän asiakasliikenne ohjautuu valtatien suuntaiselta kevytväylältä golfklubin sekä harjoituskentän yhteyteen sijoittuville paikoitusalueille. Ajoyhteydet ranta-asumuksille hoidetaan keskitetysti Konnesaarentien kautta. Tällä ratkaisulla on saatu tilakeskuksen alueet rauhoitettua läpiajoliikenteeltä ja golftoimintojen käyttöön. Ajoneuvoliikenne golfkentälle painottuu aktiivisen pelikauden aikaan touko syyskuuhun. Pelikauden liikenne on vilkkaimmillaan kesä heinäkuussa. Talvikaudella alueelle liikennöivät lähinnä vain työntekijät. Golfkentällä pelaaminen tapahtuu peräkkäisinä lähtöinä, jolloin kentälle pääsee pelaamaan neljän pelaajan ryhmissä 10 minuutin välein. Tämän perusteella voidaan arvioida golfkentälle tulevan autoliikenteen olevan keskimäärin noin 20 autoa tunnissa päivän ruuhka-aikana ja noin 5 autoa tunnissa päivän hiljaisina aikoina. Kentän ruuhka-ajat ovat aamuisin klo 9 11 ja iltapäivällä klo Kesälomien aikana pelaajien määrä sijoittuu tasaisemmin koko päivän ajalle. Suitsinlahden matkailupalveluiden alueet ovat hyvin saavutettavissa valtatien eritasoliittymän kautta. Matkailupalveluille on varattu alueet liikennetoiminnoille. Teknisenhuollon vaikutukset Uusien matkailupalveluiden ja tehostetun loma-asumisen toteuttaminen alueelle edellyttää keskitetyn vesihuollon järjestämistä ja siihen liittymistä. Alueen liitetään kirkonkylän verkostoon. Olevaan verkostoon hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta eikä aiheuta sen korjaustarpeita. Vesihuoltoverkoston ulottaminen alueelle mahdollistaa olevien loma-asuntojen palvelutason kohottamisen ja kiinteistön arvonnousun. Ympäristöhäiriöiden vaikutukset Liikenteen aiheuttaman melun ja päästöjen lisäksi alueella ei ole muita ympäristöhäiriöitä. Liikennemelun ohjearvot ylittävä melu (45 db) ei ulotu uusille matkailupalvelualueille, joille sijoittuu loma-asuntoja. Suitsinlahden RA/1 lomaasuntoalue sijoittuu osittain valtatien 55 db melualueelle. Liikennemelun leviämisen vaikutus lasketaan alueen maanpinnankorkeuden mukaan. Golfkentän rakentamisen myötä maanpinnan korkeusasemat säilyvät likipitäen ennallaan, eikä näin ollen kaavan mukaisen rakentamisen vaikutuksesta synny alueen meluarvoihin muutoksia.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 30 (32) 5.4 Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistykseen Kaavassa on osoitettu alueita urheilu- ja virkistyspalveluille (golfalue) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta (Konnesaari). Virkistys- ja retkeilyalueet palveluineen lisäävät alueen viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä. Ranta-alueille jää yhteisiä venevalkama- ja uimarantaalueita. Lähimetsien jokamiehen oikeuteen perustuva käyttö rajoittuu vain kapealle rantavyöhykkeen maa- ja metsätalousalueelle. Laajemmalla metsäalueella, jolle sijoittuu golfväylästö, liikkuminen tapahtuu vain sallittuja reittejä pitkin. Matkailupalveluiden kehittyminen alueella lisää alueen vetovoimaa ja vierailijoita. Vaikutukset työpaikkoihin ja palveluihin Matkailutoimintojen laajentuminen lisää palveluita ja työpaikkoja alueella. Palvelut ovat sekä matkailijoiden ja kauttakulkuliikenteen että kuntalaisten käytettävissä. Alueen toiminnallinen luonne monipuolistuu ja vuotuinen käyttöaika pitenee. Vaikutukset nykyisille rantakiinteistöille Golfkentän rakentamisen vaikutus nykyisille rantakiinteistöille on vähäinen, koska kenttä ei ulotu rantavyöhykkeelle. Joiltakin osin kulkureitit mökeille muuttuvat, mutta niiden laatu säilyy vähintään yhtä hyvänä. Lisäksi kiinteistöjen arvo todennäköisesti nousee golfkentän läheisyyden vuoksi. Golfkenttä rakennetaan siten, että pelaamisesta ei aiheudu vaaraa loma-asukkaille ja kulkuväylillä liikkuville. Alueella liikkuvia varten pitää kenttäalueen sisääntuloreiteille asentaa kyltit, joissa esitetään sallitut kulkureitit. Golfkentän rakentamisen jälkeen kenttäalueella kulkeminen ei kesä-aikana ole turvallista muualla kuin kevyenliikenteen reiteillä. Talvella koko golfkentän alueelle voidaan toteuttaa hiihtoreittejä peliväylien reunoille ja huoltopoluille. Peliväylien lomaan voidaan helposti toteuttaa 5 km latu, jonka haastavuus on tarvittaessa kilpatasoa. Tällä hetkellä alue on pääosin metsää, jossa on mahdollisuus liikkua jokamiehen oikeudella. Golfkentän myötä tämä mahdollisuus pitkälti poistuu pelikauden aikana. Talvikaudella alueella liikkuminen on vapaampaa. Vola Golfin golfkentällä on myös positiivinen vaikutus alueen virkistystoimintaan. Golf tarjoaa monille uuden harrastusmuodon, joka sopii kaiken ikäisille ja fyysisiltä kyvyiltään hyvin erilaisille ihmisille. Golfin harrastus on jatkuvasti kasvava koko perheen virkistys- ja vapaa-ajan muoto. Golfia harrastetaan samoista motiiveista kuin liikuntaa yleensä eli terveyden ylläpitämisen ja virkistyksen vuoksi. Lisäksi siihen liittyy sosiaalinen aspekti, kuten muuhunkin yhdistystoimintaan. Laji on perusluonteeltaan rauhallinen ja kiireetön, joten se koetaan vastapainoksi kiireiselle työelämälle. Pelin vaatimalla keskittymisellä on myös virkistävä vaikutus. Golfkenttäalueen lomaan on varattu matkailupalveluiden alueet, joihin voi sijoittua loma-asumista. Alueet on sijoitettu siten, että niiltä avautuu maisemat golf-kentälle. Uusille loma-asunnoille pyritään ranta-asemakaavavaiheessa määrittämään nimikoidut yhteiskäyttörannat. Tällä toimenpiteellä ohjataan rantojen hallittua ja ristiriidatonta hyödyntämistä loma-asukkaille.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 31 (32) 5.5 Kulttuuriset vaikutukset Kaava-alueella ei ole osoitettu merkittäviä rakennussuojelukohteita tai suojeltuja kulttuuriympäristöjä eikä alueelle sijoitu tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella on mahdollisuus kehittyä vapaa-ajan ja virkistyspalvelujen leimaamaksi kulttuuri-aluekokonaisuudeksi. 5.6 Seudullisten suunnitelmien toteutuminen Yleiskaava tukee maakuntakaavassa Vihantasalmella valtatien 5 ja Pyhäkoskentien liittymäalueelle osoitettua matkailupalveluiden aluetta. Maakuntakaavassa ei ole aluevarausmerkintöjä suunnittelualueelle. Yleiskaava on jatkoa alueelle laaditulle matkailun Master Plan selvitykselle, jossa tutkittiin mm. golfmatkailun kehittämisedellytyksiä alueella. 5.7 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Toimiva aluerakenne Kaava tukee Mäntyharjun ja Peruveden kirkonkylien elinvoimaisuutta monipuolistaen alueen palveluvarustusta. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alue on maa- ja metsätalousaluetta, loma - ja matkailu- sekä liikennepalvelu-aluetta. Yleiskaavalla kehitetään alueen olemassa olevia toimintoja: lisäten loma-asumisen mahdollisuuksia, liittäen palvelurakenteeseen uusi golfkenttäkokonaisuus ja kehittämällä alueen liikenne- ja muita liiketoimintapalveluita. Toimintojen sijoittelulla ja liikenneyhteyksien järjestelyillä on pyritty minimoimaan olemassa olevalle mökkiasutukselle tuleva häiriö. Uudet alueen palvelut kohottavat elinympäristön laatua ja koituvat niin kuntalaisten kuin lähistön loma-asukkaidenkin hyödyksi. Alueet on liitettävissä keskitetyn kunnallisen vesihuollon piiriin. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa, koska arvokkaimmat luontokohteet on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöillä. Metsäalueiden virkistyskäyttö rantavyöhykkeellä ja Konnesaaressa säilyy ennallaan, mutta golfkenttäalueella virkistyskäyttö rajoittuu ohjatuille reiteille ja peliväylille. Virkistyskäyttö mahdollisuudet alueella monipuolistuvat.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 32 (32) 6. YLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Tämän yleiskaavan alueella saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen loma-asuntoalueelle ilman ranta-asemakaavaa. Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan rakentamista ohjataan rakennusjärjestyksellä. Rantayleiskaava on maanomistajan hanke, jonka määrittämät velvoitteet tulevat myös maanomistajan kannettavaksi. Rantayleiskaavasta ei aiheudu kunnalle rakentamisvelvoitteita eikä kustannuksia. Lappeenrannassa , tarkistettu Kimmo Hartikainen suunnittelupäällikkö, arkkitehti Liitteet: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon palaute

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T E LU JA T E K N II K K A MÄNTYHARJUN KUNTA TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus P17766 31.5.2013 Tarkistettu 11.6.2013 Hyväksytty: xx.xx.2012 x FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 4.2.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA

PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIKK A MÄNTYHARJUN KUNTA PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus P17766 Hyväksytty: Kvalt. xx.xx.201x xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2013 tarkistettu 11.6.2013 P17766

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA KORJATTU KAAVAEHDOTUS 10.6.2002 Kaavamerkinnät ja -määräykset KYLÄALUE Yleiskaavalla ei osoiteta alueelle uutta rakennusoikeutta. ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SU U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A MÄNTYHARJUN KUNTA TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus P17766 Hyväksytty:..2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2014 P17766 Kaavaselostus

Lisätiedot

PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA

PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A MÄNTYHARJUN KUNTA PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus P17766 Hyväksytty: Kvalt. xx.xx.2014 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.11.2013 P17766 Kaavaselostus

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

2.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet

2.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (32) Kuva 10: Kankaanmäen korpi 2.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet Tilakeskuksen eteläiset pelto-osuudet on muutettu golfin harjoitusalueeksi.

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Rautalammin kunta SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, ehdotus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään m 2.

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään m 2. RISTIINA LÖYTÖ-VITSIÄLÄ-HEIMARI OSAYLEISKAAVA Kaavaehdotus 17.2.1999 Merkintöjen selitykset: AT A KYLÄKESKUKSEN ALUE Olemassa oleva kyläasutuksen alue. ASUNTOALUE Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta 18.5.2016 Ehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus Ehdotus 699-P21549 28.11.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS Muutos koskee tilaa 407-3-30 Kouranta 11.11.2016 luonnos Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi... 1 1.2 Alueen sijainti... 1 2 KAAVA-ALUE,

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 2 1 3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20668 Kaavaselostus 1 (11) Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Old Course- golfalue

Asemakaavan muutos, Old Course- golfalue NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Asemakaavan muutos, Old Course- golfalue Kaavaselostus, luonnos 18.10.2012 Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus, luonnos I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus

RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus 1 RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus MERKINNÄT: A Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalla

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN PERUVEDEN ALUEELLE

RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN PERUVEDEN ALUEELLE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ORASMAA OY RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN PERUVEDEN ALUEELLE P17766 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.10.2012 P17766 1 (11) P17766 SV;KhH 10.10.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Seitap Oy Rovaniemi Jokilammen ranta-asemakaava. ROVANIEMEN KAUPUNKI Jokilammen ranta-asemakaava Tila

Seitap Oy Rovaniemi Jokilammen ranta-asemakaava. ROVANIEMEN KAUPUNKI Jokilammen ranta-asemakaava Tila Seitap Oy Rovaniemi 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Jokilammen ranta-asemakaava Tila 698-401-35-6 SEITAP OY 2011-2016 Seitap Oy Rovaniemi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2 TIIVISTELMÄ 5 3 LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA

KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA RISTIINAN KUNTA KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA 2.5.2003 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RANTARAKENTAMISTA, RAKENNUSPAIKAN KOKOA, RAKENNUSOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET MUODOSTUVAT VOIMASSA OLEVAN RAKENNUSJÄJESTYKSEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu

Määräysnumero Ulkoasu Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 1.00 selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KOOSTE I, II, III ja IV OSA-ALUEEN MERKINNÖISTÄ. Yleiset määräykset: Rakentamisessa on säästettävä arvokkaita kasvillisuuden

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN,

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN, S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN, TILAT 407-7-80 LEPOLA JA 410-2-219 MÖKÄRÄSAARET Kaavaselostus ehdotus 20.3.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Tekla 2.2.2017 3, liite 3 LAPINLAHDEN KUNTA ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos KVALT..201_ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30769 Kaavaselostus, luonnos 1 (11)

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, PILPPA. Kaavaselostus, luonnos

Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, PILPPA. Kaavaselostus, luonnos Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, PILPPA Kaavaselostus, luonnos FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus I Kuopio muuttaminen SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot