3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet"

Transkriptio

1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (32) Kuva 22: Aloitusvaiheen kaava-aluerajaus Kuva 23: Aloitusvaiheen kaava-alueen havainnekuva 3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Kaavan tavoitteena on saada suunnittelualueelle oikeusvaikutteinen yleiskaava asemakaavan laadinnan perustaksi, joka mahdollistaa golf-kentän kehittämisen sekä loma- ja asuinrakentamisen läheisen sijoittamisen. Tarkoituksena on myös mahdollistaa alueen muiden palveluiden ja virkistyskäytön kehittäminen. Kokonaisuutena pyritään luomaan alueelle vetovoimainen ja tasokas matkailu- ja vapaa-ajankokonaisuus, joka tukeutuu jo oleviin palveluihin sekä hyviin liikenneyhteyksiin. 4. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 4.1 Yleisperustelu ja kuvaus Yleiskaavalla on varattu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU-2) Mäntyharjun Vola golfkenttäalue. Golfalue sijoittuu keskeisenä klubirakennuksena ja kenttäyhtiön toiminnan keskuksena kaavaillun Saarenpään tilakeskuksen ympäröiville pelto- ja metsäalueille. Kenttäalueen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien maa-ainesten ym. materiaalien varastoimisalueena toimii kaava-alueen lounaisosan erillinen VU-2 maa-

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 23 (32) alue. Alueelta on huoltotieyhteys golfkenttäalueelle valtatien varren kevytväylän kautta. Golfkentän asiakasliikenne ohjautuu valtatien suuntaiselle kevytväylälle ja klubin sekä harjoituskentän yhteyteen erilleen alueen muusta tieverkosta. Ajoyhteydet rantaasumuksille hoidetaan keskitetysti Konnesaarentien matkailupalvelualueiden kautta. Liikenteellisellä erottelulla on saatu tilakeskuksen alueet rauhoitettua läpiajoliikenteeltä golftoimintojen käyttöön. Konnesaarentien päästä on esitetty ohjeellinen uusi pääsytieyhteys Kaijanlahden loma-asunnoille ja uudelle asuinkiinteistölle. Kentän läheisyyteen on varattu kaksi matkailupalvelualuetta (RM-2), joille saa sijoittaa loma-asuntoja. Matkailupalvelualueet sijoittuvat golfalueiden lomaan valtatien melualueen 55dB / 45 db ulkopuolelle ja ulottuvat rantaan asti. Matkailupalvelualueiden rantaosuuksille sijoittuvat venevalkama-alueet (LV-1). Matkailupalvelualueelle saa sijoittaa loma-asuntoja. Tilakeskuksen asuinrakennukselle on varattu uusi paikka Kaijanlahden rannasta tilan rantasaunojen läheisyydestä (RMA). Toivola- Mynttilä Peruvesi rantaosayleiskaavan mukaiset loma-asuntoalueet (RA) on merkitty voimassa olevan kaavan mukaisesti. Loma-asuntoalueiden alueita on maanomistusrajojen puitteissa hieman laajennettu. Perusteena alojen laajennukselle on lisäalue, joka mahdollistaa loma-rakennusten vapaamman sijoittelun ja luo suojaetäisyyttä golftoimintoihin ja uuteen Konnesaarentien osuuteen. Alueen kehittämistä tukeville uusille matkailupalveluiden (RM-3 ja RM-4) on varattu lisäaluetta Suitsinlahdelta Teboilin liikenneaseman rannasta ja vastarannalta golf harjoituskentän vierestä. Alueelle on mahdollista sijoittaa huoltoasema, matkailu- ja elämyspalveluita sekä muuta liiketoimintaa. Suitsinlahden ranta-alueelle on osoitettu venevalkama-alueita (LV-1). Olemassa olevien loma-asuntojen ja uusien loma-asuntojen sekä golfkentän väliin on jätetty maa- ja metsätalousalue (M-2) suojavyöhykkeeksi. Suojavyöhykkeen kautta on johdettu ajoyhteydet loma-asunnoille ja rannan venevalkamiin. Konnesaari on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). 4.2 Osayleiskaavan rakenne Kaavan noudattaa Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen aluevarauksia ja rantamitoitusta. Lähtökohtana rantaosayleiskaavan muutoksessa rantamitoituksen osalta on, että sitä ei avata eikä rantavyöhykkeelle esitetä uusia lomaasuntoalueita. Rantavyöhykkeelle on kuitenkin ulotettu matkailupalvelujen aluevaraukset (RM-2), joilla pyritään mahdollistamaan ranta-asemakaavavaiheessa rannan yhteiskäytöllinen hyödyntäminen ns. kuivanmaan loma-asuntoyksiköille. Matkailupalvelujen ranta-alueille sijoittuu tällä hetkellä venevalkamia ja uimaranta-osuuksia. Matkailupalvelujen aluevaraukselle (RM-2) saa sijoittaa loma-asuntoja vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Suitsinlahden matkailupalveluiden alue (RM-3) Konnesaarentien ja golfkentän harjoitusalueen vieressä sijoittuu rantavyöhykkeelle ja valtatien välittömälle melualueelle, jossa melun ohje-arvot ylittyvät. Alue soveltuu matkailun ja vapaa-ajan liiketoiminnoille hyvän saavutettavuutensa, näkyvyytensä ja sijaintinsa vuoksi. Alueelle voi sijoittua myös golftoimintoja tukevia palveluita. Suitsinlahden rantaan on jätetty noin 40 metriä leveä maa- ja metsätalousalue suojakaistaksi (M-2). Rantaan sijoittuu myös venevalkamavaraus.

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 24 (32) Suitsinlahden itärannan matkailupalveluiden korttelialuetta (RM-4) on laajennettu Suitsinlahden rantaan asti Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavassa esitetylle loma-asuntoalueelle. Ratkaisulla on haluttu luopua loma-asumisesta kyseisellä paikalla ja mahdollistaa Teboil-liikenneaseman kehittäminen alueella. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi liikenneravintolatilojen avaamisen Peruveden vesistömaisemaan ja rantaterassille. Suitsinlahden rantaa sijoittuu myös venevalkamavaraus. Konnesaaren ydinalueet 5,2 ha on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alue palvelee melojia ja muita matkailijoita lähiretkikohteena. 4.3 Mitoitus Lähtökohtana on ollut noudattaa rantavyöhykkeellä Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen aluevarauksia ja rantamitoitusta. Rantamitoitusta ei avata, eikä rantavyöhykkeelle esitetä uusia loma-asuntoalueita. Rantakaavamitoituksen perustana käytetyn emätilatarkastelun perusteella rannan rakennuspaikat ovat kaava-alueen tilojen osilta käytetty; kts. liite 1: Peruveden rantaasemakaavan mitoitustarkastelu Saarenpään tilakeskuksen päärakennuksen muuttuessa golftoimintojen keskukseksi, asuinrakennuksen korvaava paikka on merkitty rantavyöhykkeelle tilan rantasaunan rakennuspaikan yhteyteen ja merkitty: Matkailupalvelujen ja asumisen alueena, (RMA). Rantavyöhykkeelle on myös ulotettu matkailupalvelujen aluevaraukset (RM-2), jolla pyritään mahdollistamaan ranta-asemakaavavaiheessa rannan yhteiskäytöllinen hyödyntäminen ns. kuivanmaan loma-asuntoyksiköille ja muille palveluille. Matkailupalvelujen alueella (RM-2) saa sijoittaa loma-asuntoja ym. vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Matkailupalvelujen alueen mitoitus ratkaistaan rantaasemakaavalla. Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle (VU-2), jolla sijaitsee tilakeskuksen rakennukset, saa sijoittaa golfkentän ja sen vaatimat rakennukset ja rakennelmat. Alueen mitoitus ratkaistaan ranta-asemakaavalla. Suitsinlahden matkailupalvelu-alueiden (RM-3 ja RM-4) mitoitus ratkaistaan myös ranta-asemakaavalla. Maa- ja metsätalousalueella (M-2) sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Konnesaaren maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU) sallitaan vain maa- ja metsätalouteen sekä kalatalouteen liittyvä rakentaminen. Kaavassa on osoitettu neljä venevalkamaa (LV-1). Yleiskaavan kokonaispinta-ala on noin 57 ha. Matkailupalvelujen aluetta (RM ja RMA) on 7,7 ha ja loma-asuntoaluetta (RA) 2,8 ha. Maa- ja metsätalousaluetta (M ja MU) on 10,7 ha sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU-2) 34,2 ha.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 25 (32) 4.4 Aluevaraukset ja merkinnät RA/1 Loma-asuntoalue Tämän yleiskaavan alueella saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen loma-asuntoalueelle ilman ranta-asemakaavaa. Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan rakentamista ohjataan rakennusjärjestyksellä. Kauttaviivalla erotettu luku osoittaa alueelle enintään sallittavien rakennuspaikkojen lukumäärän. Loma-asuntoalueita kaavassa on kaksi ja rakennuspaikkoja neljä. RM-2 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa loma-asuntoja vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta sekä elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Matkailupalvelujen alueita on kaavassa kaksi Kaijanlahden tuntumassa ja Konnesaarentien ympäristössä. RMA Matkailupalvelujen ja asumisen alue Alueelle saa sijoittaa asuinrakennuksen sekä elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää rantaasemakaavaa. Matkailupalvelujen ja asumisen alueita on kaavassa yksi Kaijanlahden tuntumassa. RM-3 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa liiketiloja, elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Matkailupalvelujen alue sijoittuu Suitsinlahden länsirannalle. RM-4 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa huoltoaseman, liiketiloja, elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää rantaasemakaavaa. Matkailupalvelujen alue sijoittuu Suitsinlahden itärannalle. VU-2 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa golfkentän ja sen vaatimat rakennukset ja rakennelmat. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Alueen toteuttamisesta vastaa maanomistaja. M-2 Maa- ja metsätalousalue Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 26 (32) maa- ja metsätalouden ja kalatalouden rakennuksia. Alueelle ei saa muodostaa rakennuspaikkoja. LV-1 Venevalkama-alue Venevalkaman toteuttamisesta vastaavat maanomistajat. Veneenpito edellyttää maanomistajan lupaa taikka yksityistielain tai kalastuslain mukaisen oikeuden perustamista. me aluerajamerkintä: MELUALUEEN RAJA Merkinnällä osoitetaan ne alueet, joiden melutaso ylittää ennustetulla liikennemäärällä valtioneuvoston meluntorjuntalain nojalla antamassaan päätöksessä annetut melutason ohjearvot. Luku merkinnän yhteydessä osoittaa alueen, jolla melutaso ylittää sallitun päivämelun ohjearvon (55dB/45dB). Alueelle ei saa sijoittaa ilman melusuojausta uusia asuinrakennuksia, loma-asuntoja tai muita toimintoja, jotka ovat herkkiä melun haittavaikutuksille. Alueelle olevia asuin- ja lomarakennuksia saa peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla. Sijoitettaessa alueelle uusia asuin- tai lomarakennuksia tulee nämä varustaa meluvallilla tai muulla ääntä eristävällä rakenteella siten, että liikennealueelta aiheutuva melutaso ei ylitä ennustetulla liikennemäärällä valtioneuvoston meluntorjuntalain nojalla antamassaan päätöksessä annettuja melutason ohjearvoja. Aluerajausmerkinnälle - me 55 db, sijoittuu matkailupalveluiden alueet RM-1 ja RM-2, golfin harjoituskenttäalue ja osa golfkeskuksen aluetta sekä loma-asuntoalue (RA/1). Aluerajausmerkinnälle me 45 db sijoittuu golfkeskus ja noin puolet kenttäalueesta. Kaavan uudet loma-asuntoalueet eivät sijoitu melualueelle. 4.5 Yleiset määräykset Rantojen metsänhoidossa noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia. Rantametsien hoidossa tulee kiinnittää erityishuomiota maisema- ja luontoarvoihin. Rakentamisessa ja rakennusten sijoittamisessa tontille tulee noudattaa kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Jätevesihuolto ja jätehuolto järjestetään asianomaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla. 4.6 Liikenne Kaava-alueen tieyhteydet ovat kaikki yksityisteitä. Uutena ohjeellisena pääsytienä kaavassa on esitetty Konnesaarentien jatke Kaijanlahteen, noin 500 metriä. 4.7 Yhdyskuntatekninen huolto Alue liitetään kunnan Pyhäkoski Koirakivi vesihuoltolinjaan Mäntymotellin kohdalla. Alueen vesihuoltoverkkoon on mahdollista liittää kaikki alueen olemassa olevat lomaasunnot sekä kaavan mukainen lisärakennusoikeus. Tämän lisäksi on vesihuollon yleissuunnitelman mitoituksessa huomioitu mahdollinen verkoston laajeneminen Peruveden kunnan rajaan asti.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 27 (32) 4.8 Erityispiirteet ja suojelukohteet rakennussuojelu, kulttuuriympäristöt ja muinaismuistot Kaavassa ei ole osoitettu merkittäviä rakennussuojelukohteita tai suojeltuja kulttuuriympäristöjä. Alueella ei sijoitu tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. luonnonympäristön suojelu Alueelta ei ole tiedossa tai havaittu luontodirektiivin liitteen IV lajeja tai uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Alueen mahdolliset liito-oravametsät (varttuneet ja varttuvat kuusikot) tarkistettiin ja niiltä etsittiin merkkejä lajista. Suunnittelualueella on kaksi suojeltua luontokohdetta: Kankaanmäen puronvarsilehto ja Kankaanmäen korpi. luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas kohde Kankaanmäen puronvarsilehto. Alueella on metsälain 10 :n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia toimia, joilla vaarannetaan kohteen luonnonarvojen säilyminen tai ominaispiirteiden muuttumisen. Alueelle kohdistuville toimenpiteille edellytetään MRL 128 :n mukaista maisematyölupaa. Kankaanmäen puronvarsilehto edustaa uhanalaista ja silmälläpidettävää luontotyyppiä. Lehto on paikallisesti arvokas kohde ja pinta-alaltaan noin 0,4 ha. luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas kohde Kankaanmäen korpi. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia toimia, joilla vaarannetaan kohteen luonnonarvojen säilyminen tai ominaispiirteiden muuttumisen. Alueelle kohdistuville toimenpiteille edellytetään MRL 128 :n mukaista maisematyölupaa. Kankaanmäen korpi on silmälläpidettävä luontotyyppi. Korpi on paikallisesti arvokas kohde ja pinta-alaltaan noin 0,4 ha. 5. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Vesistömaisemaan, ranta- ja saarialueille kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta. Golfkentälle varattu alue on tällä hetkellä pääosin metsä- ja jonkin verran peltoaluetta (82% / 13%). Golfkentästä ei rakenneta yhtenäisen vihreää ja tasalaatuista aluetta. Viheriöt ja peliväylät ovat lyhyeksi leikattua aluetta, mutta niiden väliin ja kentän reunoille jäävät ns. karheikkoalueet ovat vaihtelevan korkuista heinää ja metsää. Puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon, jotta alueen nykyinen metsäinen yleiskuva alueella säilyy mahdollisimman hyvin. Vaikutukset luonnonympäristöön Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa, koska arvokkaimmat luontokohteet on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöillä. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luontoon, vaikka kaavan toteutuessa metsäpinta-ala vähenee golf-peliväylien ja

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 28 (32) rakennusalueiden verran. Golfkentän karheikkoalueiden myötä kasvilajisto monipuolistuu verrattuna nykytilanteeseen. Tarkastelualue kuuluu Peruveden valuma-alueeseen. Tällä hetkellä alueelta laskee muutama pieni oja Peruveteen. Suurin osa pintavesistä imeytyy maapohjaan. Golfkentän kastelu tapahtuu pumppaamalla vettä peliväylille kentän sisälle rakennettavista tekolammista. Lammet toimivat veden keräilyaltaina, joihin golfkentän pintavedet ja alueen ojitus johdetaan. Sademäärien vaihtelun mukaan lampien vettä täydennetään pumppaamalla sitä Peruvedestä. Edellä mainitut golfkentän sisälle rakennettavat tekolammet ja muut kosteikkorakenteet ovat mitä parhaimpia rakenteita sade- ja huleveden imeytymisen, viiveen ja puhdistumisen varmistamiseksi. Kenttäalueelta Peruveteen johdettavat pintavedet eivät tule aiheuttamaan vesistökuormitusta. Suomen Golfliitto edellyttää golftoiminnalta mahdollisimman pientä ympäristön kuormitusta. Kenttien on toimittava lakien ja asetusten mukaisesti, ja tämän tueksi liitto laati vuonna 1995 yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa kenttiä varten ympäristöohjelman. Suomen Golfliiton ympäristöjärjestelmän käsikirjassa asetetaan mm. raja-arvot typen ja fosforin käytölle kentän eri osa-alueilla. Toteutumista valvovat golfliiton kenttäkonsultit vuotuisilla kenttäkäynneillään. Golfkentän lannoituksessa käytetään pienirakeisia ja pitkävaikutteisia lannoitteita. Viheriöillä käytetään usein myös nestelannoitteita. Nykyaikaisilla nurmikkolannoitteilla hävikki on sama kuin luonnon metsällä, joten golfkentän lannoitus ei muuta alueen luontaisia ravinnepäästöjä. Verrattuna peltoviljelyyn golfkentän kokonaislannoitemäärät ovat selvästi pienemmät. Eniten lannoitettavaa aluetta ovat viheriöt, joita 9 reikäisellä golfkentällä on yhteensä vain 0,5 ha eli alle 2 % kentän pinta-alasta. Golfkentästä suurin osa on karheikkoa, jota ei lannoiteta lainkaan. Suomessa golfkentillä käytetään hyvin vähän torjunta-aineita. 5.2 Taloudelliset ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Rantayleiskaava on maanomistajan hanke, jonka määrittämät velvoitteet tulevat myös maanomistajan kannettavaksi. Kustannuksellisia velvoitteita muodostuu maanomistajalle tieyhteyksien rakentamisesta, vesihuoltoverkon toteuttamisesta, tilakohtaisista venevalkama- ja paikoitusalueiden toteuttamisesta. Rantayleiskaavasta ei aiheudu kunnalle rakentamisvelvoitteita eikä kustannuksia. Kunnalle tulee välillisinä tuottoja verotuloina ja liittymismaksuina. Taloudellisia vaikutuksia syntyy golfkentän ja siihen liittyvän yhdyskuntatekniikan, rakennusten ja rakennelmien rakentamisesta. Toteuttamiskustannuksista vastaa pääasiassa Vola Golf Oy. Myös loma-asuntojen ja niihin liittyvän infran rakentamisesta syntyy taloudellisia vaikutuksia. Alueen matkailupalveluilla voi olla pysyvä työllistävä vaikutus alueen toimintojen täysin toteuduttua. Työllisyysvaikutukset jakautuvat Mäntyharjun ja naapurikuntien välille. 9 reikäisen golfkentän golfkenttäyhtiö on pk -yritys, joka työllistää 1 3 ympärivuotista työntekijää ja 5 10 kausityöntekijää. Lisäksi golfopetus ja ravintolatoiminta työllistävät yksityisyrittäjiä. Hyvin toteutetulla golfkentällä on suuri matkailullinen merkitys alueen kunnille ja matkailuyrittäjille. Kun vetovoimainen kenttä tuo alueelle matkailijoita, siitä hyötyvät matkailupalvelujen lisäksi kauppa ja muut palveluelinkeinot. Hyvä golfkenttä tekee aluetta tunnetuksi ja houkuttelee uusia asukkaita ja yrittäjiä.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 29 (32) Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset Yleiskaava-alue säilyy haja-asutusalueena ja pääosin loma-asutuskäytössä. Pysyvän asutuksen osuus ei kasva alueella. Loma-asutuksen lisääntyminen edellyttää keskitetyn vesihuollon järjestämistä alueelle. Matkailu- ja liikennepalveluiden lisääntyminen alueella liittyy jo olemassa olevaan toimintaan sitä vahvistaen. Matkailupalveluiden monipuolistumisella on alueen olevalle motellitoiminnalle ja muulle majoitustoiminnalle sekä kaupan liiketoiminnalle tukeva vaikutus. Matkailu- ja liikealalle syntyy suunniteltujen toimintojen toteutuessa uusia työpaikkoja. 5.3 Liikenteelliset, teknisenhuollon ja ympäristöhäiriöiden vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Alueelle johtavalla valtatien rinnakkaisella kevytväylällä liikennemäärät ovat hyvin vähäiset. Liikenteen lisääntyminen ei ole niin merkittävää, että liikenneturvallisuus vaarantuisi oleellisesti tai että kevytväylä muutoin ruuhkautuisi. Kaava-alueen rakennuspaikoille johtavat tieyhteydet on osoitettu maa- ja metsätalousalueelle sijoittuvina ohjeellisina ajoyhteyksinä. Liikennemäärät ajoyhteyksillä eivät merkittävästi lisäänny. Golfkentän asiakasliikenne ohjautuu valtatien suuntaiselta kevytväylältä golfklubin sekä harjoituskentän yhteyteen sijoittuville paikoitusalueille. Ajoyhteydet ranta-asumuksille hoidetaan keskitetysti Konnesaarentien kautta. Tällä ratkaisulla on saatu tilakeskuksen alueet rauhoitettua läpiajoliikenteeltä ja golftoimintojen käyttöön. Ajoneuvoliikenne golfkentälle painottuu aktiivisen pelikauden aikaan touko syyskuuhun. Pelikauden liikenne on vilkkaimmillaan kesä heinäkuussa. Talvikaudella alueelle liikennöivät lähinnä vain työntekijät. Golfkentällä pelaaminen tapahtuu peräkkäisinä lähtöinä, jolloin kentälle pääsee pelaamaan neljän pelaajan ryhmissä 10 minuutin välein. Tämän perusteella voidaan arvioida golfkentälle tulevan autoliikenteen olevan keskimäärin noin 20 autoa tunnissa päivän ruuhka-aikana ja noin 5 autoa tunnissa päivän hiljaisina aikoina. Kentän ruuhka-ajat ovat aamuisin klo 9 11 ja iltapäivällä klo Kesälomien aikana pelaajien määrä sijoittuu tasaisemmin koko päivän ajalle. Suitsinlahden matkailupalveluiden alueet ovat hyvin saavutettavissa valtatien eritasoliittymän kautta. Matkailupalveluille on varattu alueet liikennetoiminnoille. Teknisenhuollon vaikutukset Uusien matkailupalveluiden ja tehostetun loma-asumisen toteuttaminen alueelle edellyttää keskitetyn vesihuollon järjestämistä ja siihen liittymistä. Alueen liitetään kirkonkylän verkostoon. Olevaan verkostoon hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta eikä aiheuta sen korjaustarpeita. Vesihuoltoverkoston ulottaminen alueelle mahdollistaa olevien loma-asuntojen palvelutason kohottamisen ja kiinteistön arvonnousun. Ympäristöhäiriöiden vaikutukset Liikenteen aiheuttaman melun ja päästöjen lisäksi alueella ei ole muita ympäristöhäiriöitä. Liikennemelun ohjearvot ylittävä melu (45 db) ei ulotu uusille matkailupalvelualueille, joille sijoittuu loma-asuntoja. Suitsinlahden RA/1 lomaasuntoalue sijoittuu osittain valtatien 55 db melualueelle. Liikennemelun leviämisen vaikutus lasketaan alueen maanpinnankorkeuden mukaan. Golfkentän rakentamisen myötä maanpinnan korkeusasemat säilyvät likipitäen ennallaan, eikä näin ollen kaavan mukaisen rakentamisen vaikutuksesta synny alueen meluarvoihin muutoksia.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 30 (32) 5.4 Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistykseen Kaavassa on osoitettu alueita urheilu- ja virkistyspalveluille (golfalue) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta (Konnesaari). Virkistys- ja retkeilyalueet palveluineen lisäävät alueen viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä. Ranta-alueille jää yhteisiä venevalkama- ja uimarantaalueita. Lähimetsien jokamiehen oikeuteen perustuva käyttö rajoittuu vain kapealle rantavyöhykkeen maa- ja metsätalousalueelle. Laajemmalla metsäalueella, jolle sijoittuu golfväylästö, liikkuminen tapahtuu vain sallittuja reittejä pitkin. Matkailupalveluiden kehittyminen alueella lisää alueen vetovoimaa ja vierailijoita. Vaikutukset työpaikkoihin ja palveluihin Matkailutoimintojen laajentuminen lisää palveluita ja työpaikkoja alueella. Palvelut ovat sekä matkailijoiden ja kauttakulkuliikenteen että kuntalaisten käytettävissä. Alueen toiminnallinen luonne monipuolistuu ja vuotuinen käyttöaika pitenee. Vaikutukset nykyisille rantakiinteistöille Golfkentän rakentamisen vaikutus nykyisille rantakiinteistöille on vähäinen, koska kenttä ei ulotu rantavyöhykkeelle. Joiltakin osin kulkureitit mökeille muuttuvat, mutta niiden laatu säilyy vähintään yhtä hyvänä. Lisäksi kiinteistöjen arvo todennäköisesti nousee golfkentän läheisyyden vuoksi. Golfkenttä rakennetaan siten, että pelaamisesta ei aiheudu vaaraa loma-asukkaille ja kulkuväylillä liikkuville. Alueella liikkuvia varten pitää kenttäalueen sisääntuloreiteille asentaa kyltit, joissa esitetään sallitut kulkureitit. Golfkentän rakentamisen jälkeen kenttäalueella kulkeminen ei kesä-aikana ole turvallista muualla kuin kevyenliikenteen reiteillä. Talvella koko golfkentän alueelle voidaan toteuttaa hiihtoreittejä peliväylien reunoille ja huoltopoluille. Peliväylien lomaan voidaan helposti toteuttaa 5 km latu, jonka haastavuus on tarvittaessa kilpatasoa. Tällä hetkellä alue on pääosin metsää, jossa on mahdollisuus liikkua jokamiehen oikeudella. Golfkentän myötä tämä mahdollisuus pitkälti poistuu pelikauden aikana. Talvikaudella alueella liikkuminen on vapaampaa. Vola Golfin golfkentällä on myös positiivinen vaikutus alueen virkistystoimintaan. Golf tarjoaa monille uuden harrastusmuodon, joka sopii kaiken ikäisille ja fyysisiltä kyvyiltään hyvin erilaisille ihmisille. Golfin harrastus on jatkuvasti kasvava koko perheen virkistys- ja vapaa-ajan muoto. Golfia harrastetaan samoista motiiveista kuin liikuntaa yleensä eli terveyden ylläpitämisen ja virkistyksen vuoksi. Lisäksi siihen liittyy sosiaalinen aspekti, kuten muuhunkin yhdistystoimintaan. Laji on perusluonteeltaan rauhallinen ja kiireetön, joten se koetaan vastapainoksi kiireiselle työelämälle. Pelin vaatimalla keskittymisellä on myös virkistävä vaikutus. Golfkenttäalueen lomaan on varattu matkailupalveluiden alueet, joihin voi sijoittua loma-asumista. Alueet on sijoitettu siten, että niiltä avautuu maisemat golf-kentälle. Uusille loma-asunnoille pyritään ranta-asemakaavavaiheessa määrittämään nimikoidut yhteiskäyttörannat. Tällä toimenpiteellä ohjataan rantojen hallittua ja ristiriidatonta hyödyntämistä loma-asukkaille.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 31 (32) 5.5 Kulttuuriset vaikutukset Kaava-alueella ei ole osoitettu merkittäviä rakennussuojelukohteita tai suojeltuja kulttuuriympäristöjä eikä alueelle sijoitu tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella on mahdollisuus kehittyä vapaa-ajan ja virkistyspalvelujen leimaamaksi kulttuuri-aluekokonaisuudeksi. 5.6 Seudullisten suunnitelmien toteutuminen Yleiskaava tukee maakuntakaavassa Vihantasalmella valtatien 5 ja Pyhäkoskentien liittymäalueelle osoitettua matkailupalveluiden aluetta. Maakuntakaavassa ei ole aluevarausmerkintöjä suunnittelualueelle. Yleiskaava on jatkoa alueelle laaditulle matkailun Master Plan selvitykselle, jossa tutkittiin mm. golfmatkailun kehittämisedellytyksiä alueella. 5.7 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Toimiva aluerakenne Kaava tukee Mäntyharjun ja Peruveden kirkonkylien elinvoimaisuutta monipuolistaen alueen palveluvarustusta. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alue on maa- ja metsätalousaluetta, loma - ja matkailu- sekä liikennepalvelu-aluetta. Yleiskaavalla kehitetään alueen olemassa olevia toimintoja: lisäten loma-asumisen mahdollisuuksia, liittäen palvelurakenteeseen uusi golfkenttäkokonaisuus ja kehittämällä alueen liikenne- ja muita liiketoimintapalveluita. Toimintojen sijoittelulla ja liikenneyhteyksien järjestelyillä on pyritty minimoimaan olemassa olevalle mökkiasutukselle tuleva häiriö. Uudet alueen palvelut kohottavat elinympäristön laatua ja koituvat niin kuntalaisten kuin lähistön loma-asukkaidenkin hyödyksi. Alueet on liitettävissä keskitetyn kunnallisen vesihuollon piiriin. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa, koska arvokkaimmat luontokohteet on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöillä. Metsäalueiden virkistyskäyttö rantavyöhykkeellä ja Konnesaaressa säilyy ennallaan, mutta golfkenttäalueella virkistyskäyttö rajoittuu ohjatuille reiteille ja peliväylille. Virkistyskäyttö mahdollisuudet alueella monipuolistuvat.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 32 (32) 6. YLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Tämän yleiskaavan alueella saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen loma-asuntoalueelle ilman ranta-asemakaavaa. Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan rakentamista ohjataan rakennusjärjestyksellä. Rantayleiskaava on maanomistajan hanke, jonka määrittämät velvoitteet tulevat myös maanomistajan kannettavaksi. Rantayleiskaavasta ei aiheudu kunnalle rakentamisvelvoitteita eikä kustannuksia. Lappeenrannassa , tarkistettu Kimmo Hartikainen suunnittelupäällikkö, arkkitehti Liitteet: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon palaute

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LUONNOS 28.3.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Sisällys 1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET... 3 2 MITOITUS... 3 2.1 Emätilatarkastelu... 3 2.2 Edullisuusvyöhykkeet...

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256;

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256; LOHJAN KAUPUNKI TALPELAN KYLÄ ISOTALON TILA 1:38 RANTA-ASEMAKAAVA ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX:

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS LEPPÄVIRRAN KUNTA ORAVIKOSKI PAUKARLAHTI KOTALAHTI OSAYLEISKAAVA PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AO Erillispientalojen

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot