3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet"

Transkriptio

1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (32) Kuva 22: Aloitusvaiheen kaava-aluerajaus Kuva 23: Aloitusvaiheen kaava-alueen havainnekuva 3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Kaavan tavoitteena on saada suunnittelualueelle oikeusvaikutteinen yleiskaava asemakaavan laadinnan perustaksi, joka mahdollistaa golf-kentän kehittämisen sekä loma- ja asuinrakentamisen läheisen sijoittamisen. Tarkoituksena on myös mahdollistaa alueen muiden palveluiden ja virkistyskäytön kehittäminen. Kokonaisuutena pyritään luomaan alueelle vetovoimainen ja tasokas matkailu- ja vapaa-ajankokonaisuus, joka tukeutuu jo oleviin palveluihin sekä hyviin liikenneyhteyksiin. 4. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 4.1 Yleisperustelu ja kuvaus Yleiskaavalla on varattu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU-2) Mäntyharjun Vola golfkenttäalue. Golfalue sijoittuu keskeisenä klubirakennuksena ja kenttäyhtiön toiminnan keskuksena kaavaillun Saarenpään tilakeskuksen ympäröiville pelto- ja metsäalueille. Kenttäalueen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien maa-ainesten ym. materiaalien varastoimisalueena toimii kaava-alueen lounaisosan erillinen VU-2 maa-

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 23 (32) alue. Alueelta on huoltotieyhteys golfkenttäalueelle valtatien varren kevytväylän kautta. Golfkentän asiakasliikenne ohjautuu valtatien suuntaiselle kevytväylälle ja klubin sekä harjoituskentän yhteyteen erilleen alueen muusta tieverkosta. Ajoyhteydet rantaasumuksille hoidetaan keskitetysti Konnesaarentien matkailupalvelualueiden kautta. Liikenteellisellä erottelulla on saatu tilakeskuksen alueet rauhoitettua läpiajoliikenteeltä golftoimintojen käyttöön. Konnesaarentien päästä on esitetty ohjeellinen uusi pääsytieyhteys Kaijanlahden loma-asunnoille ja uudelle asuinkiinteistölle. Kentän läheisyyteen on varattu kaksi matkailupalvelualuetta (RM-2), joille saa sijoittaa loma-asuntoja. Matkailupalvelualueet sijoittuvat golfalueiden lomaan valtatien melualueen 55dB / 45 db ulkopuolelle ja ulottuvat rantaan asti. Matkailupalvelualueiden rantaosuuksille sijoittuvat venevalkama-alueet (LV-1). Matkailupalvelualueelle saa sijoittaa loma-asuntoja. Tilakeskuksen asuinrakennukselle on varattu uusi paikka Kaijanlahden rannasta tilan rantasaunojen läheisyydestä (RMA). Toivola- Mynttilä Peruvesi rantaosayleiskaavan mukaiset loma-asuntoalueet (RA) on merkitty voimassa olevan kaavan mukaisesti. Loma-asuntoalueiden alueita on maanomistusrajojen puitteissa hieman laajennettu. Perusteena alojen laajennukselle on lisäalue, joka mahdollistaa loma-rakennusten vapaamman sijoittelun ja luo suojaetäisyyttä golftoimintoihin ja uuteen Konnesaarentien osuuteen. Alueen kehittämistä tukeville uusille matkailupalveluiden (RM-3 ja RM-4) on varattu lisäaluetta Suitsinlahdelta Teboilin liikenneaseman rannasta ja vastarannalta golf harjoituskentän vierestä. Alueelle on mahdollista sijoittaa huoltoasema, matkailu- ja elämyspalveluita sekä muuta liiketoimintaa. Suitsinlahden ranta-alueelle on osoitettu venevalkama-alueita (LV-1). Olemassa olevien loma-asuntojen ja uusien loma-asuntojen sekä golfkentän väliin on jätetty maa- ja metsätalousalue (M-2) suojavyöhykkeeksi. Suojavyöhykkeen kautta on johdettu ajoyhteydet loma-asunnoille ja rannan venevalkamiin. Konnesaari on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). 4.2 Osayleiskaavan rakenne Kaavan noudattaa Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen aluevarauksia ja rantamitoitusta. Lähtökohtana rantaosayleiskaavan muutoksessa rantamitoituksen osalta on, että sitä ei avata eikä rantavyöhykkeelle esitetä uusia lomaasuntoalueita. Rantavyöhykkeelle on kuitenkin ulotettu matkailupalvelujen aluevaraukset (RM-2), joilla pyritään mahdollistamaan ranta-asemakaavavaiheessa rannan yhteiskäytöllinen hyödyntäminen ns. kuivanmaan loma-asuntoyksiköille. Matkailupalvelujen ranta-alueille sijoittuu tällä hetkellä venevalkamia ja uimaranta-osuuksia. Matkailupalvelujen aluevaraukselle (RM-2) saa sijoittaa loma-asuntoja vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Suitsinlahden matkailupalveluiden alue (RM-3) Konnesaarentien ja golfkentän harjoitusalueen vieressä sijoittuu rantavyöhykkeelle ja valtatien välittömälle melualueelle, jossa melun ohje-arvot ylittyvät. Alue soveltuu matkailun ja vapaa-ajan liiketoiminnoille hyvän saavutettavuutensa, näkyvyytensä ja sijaintinsa vuoksi. Alueelle voi sijoittua myös golftoimintoja tukevia palveluita. Suitsinlahden rantaan on jätetty noin 40 metriä leveä maa- ja metsätalousalue suojakaistaksi (M-2). Rantaan sijoittuu myös venevalkamavaraus.

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 24 (32) Suitsinlahden itärannan matkailupalveluiden korttelialuetta (RM-4) on laajennettu Suitsinlahden rantaan asti Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavassa esitetylle loma-asuntoalueelle. Ratkaisulla on haluttu luopua loma-asumisesta kyseisellä paikalla ja mahdollistaa Teboil-liikenneaseman kehittäminen alueella. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi liikenneravintolatilojen avaamisen Peruveden vesistömaisemaan ja rantaterassille. Suitsinlahden rantaa sijoittuu myös venevalkamavaraus. Konnesaaren ydinalueet 5,2 ha on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alue palvelee melojia ja muita matkailijoita lähiretkikohteena. 4.3 Mitoitus Lähtökohtana on ollut noudattaa rantavyöhykkeellä Toivola- Mynttilä- Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen aluevarauksia ja rantamitoitusta. Rantamitoitusta ei avata, eikä rantavyöhykkeelle esitetä uusia loma-asuntoalueita. Rantakaavamitoituksen perustana käytetyn emätilatarkastelun perusteella rannan rakennuspaikat ovat kaava-alueen tilojen osilta käytetty; kts. liite 1: Peruveden rantaasemakaavan mitoitustarkastelu Saarenpään tilakeskuksen päärakennuksen muuttuessa golftoimintojen keskukseksi, asuinrakennuksen korvaava paikka on merkitty rantavyöhykkeelle tilan rantasaunan rakennuspaikan yhteyteen ja merkitty: Matkailupalvelujen ja asumisen alueena, (RMA). Rantavyöhykkeelle on myös ulotettu matkailupalvelujen aluevaraukset (RM-2), jolla pyritään mahdollistamaan ranta-asemakaavavaiheessa rannan yhteiskäytöllinen hyödyntäminen ns. kuivanmaan loma-asuntoyksiköille ja muille palveluille. Matkailupalvelujen alueella (RM-2) saa sijoittaa loma-asuntoja ym. vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Matkailupalvelujen alueen mitoitus ratkaistaan rantaasemakaavalla. Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle (VU-2), jolla sijaitsee tilakeskuksen rakennukset, saa sijoittaa golfkentän ja sen vaatimat rakennukset ja rakennelmat. Alueen mitoitus ratkaistaan ranta-asemakaavalla. Suitsinlahden matkailupalvelu-alueiden (RM-3 ja RM-4) mitoitus ratkaistaan myös ranta-asemakaavalla. Maa- ja metsätalousalueella (M-2) sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Konnesaaren maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU) sallitaan vain maa- ja metsätalouteen sekä kalatalouteen liittyvä rakentaminen. Kaavassa on osoitettu neljä venevalkamaa (LV-1). Yleiskaavan kokonaispinta-ala on noin 57 ha. Matkailupalvelujen aluetta (RM ja RMA) on 7,7 ha ja loma-asuntoaluetta (RA) 2,8 ha. Maa- ja metsätalousaluetta (M ja MU) on 10,7 ha sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU-2) 34,2 ha.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 25 (32) 4.4 Aluevaraukset ja merkinnät RA/1 Loma-asuntoalue Tämän yleiskaavan alueella saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen loma-asuntoalueelle ilman ranta-asemakaavaa. Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan rakentamista ohjataan rakennusjärjestyksellä. Kauttaviivalla erotettu luku osoittaa alueelle enintään sallittavien rakennuspaikkojen lukumäärän. Loma-asuntoalueita kaavassa on kaksi ja rakennuspaikkoja neljä. RM-2 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa loma-asuntoja vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta sekä elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Matkailupalvelujen alueita on kaavassa kaksi Kaijanlahden tuntumassa ja Konnesaarentien ympäristössä. RMA Matkailupalvelujen ja asumisen alue Alueelle saa sijoittaa asuinrakennuksen sekä elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää rantaasemakaavaa. Matkailupalvelujen ja asumisen alueita on kaavassa yksi Kaijanlahden tuntumassa. RM-3 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa liiketiloja, elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Matkailupalvelujen alue sijoittuu Suitsinlahden länsirannalle. RM-4 Matkailupalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa huoltoaseman, liiketiloja, elämys- ja matkailupalveluita ja niiden vaatimia rakennuksia ja oheistoimintoja. Alueelle rakentaminen edellyttää rantaasemakaavaa. Matkailupalvelujen alue sijoittuu Suitsinlahden itärannalle. VU-2 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Alueelle saa sijoittaa golfkentän ja sen vaatimat rakennukset ja rakennelmat. Alueelle rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa. Alueen toteuttamisesta vastaa maanomistaja. M-2 Maa- ja metsätalousalue Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 26 (32) maa- ja metsätalouden ja kalatalouden rakennuksia. Alueelle ei saa muodostaa rakennuspaikkoja. LV-1 Venevalkama-alue Venevalkaman toteuttamisesta vastaavat maanomistajat. Veneenpito edellyttää maanomistajan lupaa taikka yksityistielain tai kalastuslain mukaisen oikeuden perustamista. me aluerajamerkintä: MELUALUEEN RAJA Merkinnällä osoitetaan ne alueet, joiden melutaso ylittää ennustetulla liikennemäärällä valtioneuvoston meluntorjuntalain nojalla antamassaan päätöksessä annetut melutason ohjearvot. Luku merkinnän yhteydessä osoittaa alueen, jolla melutaso ylittää sallitun päivämelun ohjearvon (55dB/45dB). Alueelle ei saa sijoittaa ilman melusuojausta uusia asuinrakennuksia, loma-asuntoja tai muita toimintoja, jotka ovat herkkiä melun haittavaikutuksille. Alueelle olevia asuin- ja lomarakennuksia saa peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla. Sijoitettaessa alueelle uusia asuin- tai lomarakennuksia tulee nämä varustaa meluvallilla tai muulla ääntä eristävällä rakenteella siten, että liikennealueelta aiheutuva melutaso ei ylitä ennustetulla liikennemäärällä valtioneuvoston meluntorjuntalain nojalla antamassaan päätöksessä annettuja melutason ohjearvoja. Aluerajausmerkinnälle - me 55 db, sijoittuu matkailupalveluiden alueet RM-1 ja RM-2, golfin harjoituskenttäalue ja osa golfkeskuksen aluetta sekä loma-asuntoalue (RA/1). Aluerajausmerkinnälle me 45 db sijoittuu golfkeskus ja noin puolet kenttäalueesta. Kaavan uudet loma-asuntoalueet eivät sijoitu melualueelle. 4.5 Yleiset määräykset Rantojen metsänhoidossa noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia. Rantametsien hoidossa tulee kiinnittää erityishuomiota maisema- ja luontoarvoihin. Rakentamisessa ja rakennusten sijoittamisessa tontille tulee noudattaa kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Jätevesihuolto ja jätehuolto järjestetään asianomaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla. 4.6 Liikenne Kaava-alueen tieyhteydet ovat kaikki yksityisteitä. Uutena ohjeellisena pääsytienä kaavassa on esitetty Konnesaarentien jatke Kaijanlahteen, noin 500 metriä. 4.7 Yhdyskuntatekninen huolto Alue liitetään kunnan Pyhäkoski Koirakivi vesihuoltolinjaan Mäntymotellin kohdalla. Alueen vesihuoltoverkkoon on mahdollista liittää kaikki alueen olemassa olevat lomaasunnot sekä kaavan mukainen lisärakennusoikeus. Tämän lisäksi on vesihuollon yleissuunnitelman mitoituksessa huomioitu mahdollinen verkoston laajeneminen Peruveden kunnan rajaan asti.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 27 (32) 4.8 Erityispiirteet ja suojelukohteet rakennussuojelu, kulttuuriympäristöt ja muinaismuistot Kaavassa ei ole osoitettu merkittäviä rakennussuojelukohteita tai suojeltuja kulttuuriympäristöjä. Alueella ei sijoitu tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. luonnonympäristön suojelu Alueelta ei ole tiedossa tai havaittu luontodirektiivin liitteen IV lajeja tai uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Alueen mahdolliset liito-oravametsät (varttuneet ja varttuvat kuusikot) tarkistettiin ja niiltä etsittiin merkkejä lajista. Suunnittelualueella on kaksi suojeltua luontokohdetta: Kankaanmäen puronvarsilehto ja Kankaanmäen korpi. luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas kohde Kankaanmäen puronvarsilehto. Alueella on metsälain 10 :n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia toimia, joilla vaarannetaan kohteen luonnonarvojen säilyminen tai ominaispiirteiden muuttumisen. Alueelle kohdistuville toimenpiteille edellytetään MRL 128 :n mukaista maisematyölupaa. Kankaanmäen puronvarsilehto edustaa uhanalaista ja silmälläpidettävää luontotyyppiä. Lehto on paikallisesti arvokas kohde ja pinta-alaltaan noin 0,4 ha. luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas kohde Kankaanmäen korpi. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia toimia, joilla vaarannetaan kohteen luonnonarvojen säilyminen tai ominaispiirteiden muuttumisen. Alueelle kohdistuville toimenpiteille edellytetään MRL 128 :n mukaista maisematyölupaa. Kankaanmäen korpi on silmälläpidettävä luontotyyppi. Korpi on paikallisesti arvokas kohde ja pinta-alaltaan noin 0,4 ha. 5. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Vesistömaisemaan, ranta- ja saarialueille kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta. Golfkentälle varattu alue on tällä hetkellä pääosin metsä- ja jonkin verran peltoaluetta (82% / 13%). Golfkentästä ei rakenneta yhtenäisen vihreää ja tasalaatuista aluetta. Viheriöt ja peliväylät ovat lyhyeksi leikattua aluetta, mutta niiden väliin ja kentän reunoille jäävät ns. karheikkoalueet ovat vaihtelevan korkuista heinää ja metsää. Puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon, jotta alueen nykyinen metsäinen yleiskuva alueella säilyy mahdollisimman hyvin. Vaikutukset luonnonympäristöön Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa, koska arvokkaimmat luontokohteet on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöillä. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luontoon, vaikka kaavan toteutuessa metsäpinta-ala vähenee golf-peliväylien ja

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 28 (32) rakennusalueiden verran. Golfkentän karheikkoalueiden myötä kasvilajisto monipuolistuu verrattuna nykytilanteeseen. Tarkastelualue kuuluu Peruveden valuma-alueeseen. Tällä hetkellä alueelta laskee muutama pieni oja Peruveteen. Suurin osa pintavesistä imeytyy maapohjaan. Golfkentän kastelu tapahtuu pumppaamalla vettä peliväylille kentän sisälle rakennettavista tekolammista. Lammet toimivat veden keräilyaltaina, joihin golfkentän pintavedet ja alueen ojitus johdetaan. Sademäärien vaihtelun mukaan lampien vettä täydennetään pumppaamalla sitä Peruvedestä. Edellä mainitut golfkentän sisälle rakennettavat tekolammet ja muut kosteikkorakenteet ovat mitä parhaimpia rakenteita sade- ja huleveden imeytymisen, viiveen ja puhdistumisen varmistamiseksi. Kenttäalueelta Peruveteen johdettavat pintavedet eivät tule aiheuttamaan vesistökuormitusta. Suomen Golfliitto edellyttää golftoiminnalta mahdollisimman pientä ympäristön kuormitusta. Kenttien on toimittava lakien ja asetusten mukaisesti, ja tämän tueksi liitto laati vuonna 1995 yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa kenttiä varten ympäristöohjelman. Suomen Golfliiton ympäristöjärjestelmän käsikirjassa asetetaan mm. raja-arvot typen ja fosforin käytölle kentän eri osa-alueilla. Toteutumista valvovat golfliiton kenttäkonsultit vuotuisilla kenttäkäynneillään. Golfkentän lannoituksessa käytetään pienirakeisia ja pitkävaikutteisia lannoitteita. Viheriöillä käytetään usein myös nestelannoitteita. Nykyaikaisilla nurmikkolannoitteilla hävikki on sama kuin luonnon metsällä, joten golfkentän lannoitus ei muuta alueen luontaisia ravinnepäästöjä. Verrattuna peltoviljelyyn golfkentän kokonaislannoitemäärät ovat selvästi pienemmät. Eniten lannoitettavaa aluetta ovat viheriöt, joita 9 reikäisellä golfkentällä on yhteensä vain 0,5 ha eli alle 2 % kentän pinta-alasta. Golfkentästä suurin osa on karheikkoa, jota ei lannoiteta lainkaan. Suomessa golfkentillä käytetään hyvin vähän torjunta-aineita. 5.2 Taloudelliset ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Rantayleiskaava on maanomistajan hanke, jonka määrittämät velvoitteet tulevat myös maanomistajan kannettavaksi. Kustannuksellisia velvoitteita muodostuu maanomistajalle tieyhteyksien rakentamisesta, vesihuoltoverkon toteuttamisesta, tilakohtaisista venevalkama- ja paikoitusalueiden toteuttamisesta. Rantayleiskaavasta ei aiheudu kunnalle rakentamisvelvoitteita eikä kustannuksia. Kunnalle tulee välillisinä tuottoja verotuloina ja liittymismaksuina. Taloudellisia vaikutuksia syntyy golfkentän ja siihen liittyvän yhdyskuntatekniikan, rakennusten ja rakennelmien rakentamisesta. Toteuttamiskustannuksista vastaa pääasiassa Vola Golf Oy. Myös loma-asuntojen ja niihin liittyvän infran rakentamisesta syntyy taloudellisia vaikutuksia. Alueen matkailupalveluilla voi olla pysyvä työllistävä vaikutus alueen toimintojen täysin toteuduttua. Työllisyysvaikutukset jakautuvat Mäntyharjun ja naapurikuntien välille. 9 reikäisen golfkentän golfkenttäyhtiö on pk -yritys, joka työllistää 1 3 ympärivuotista työntekijää ja 5 10 kausityöntekijää. Lisäksi golfopetus ja ravintolatoiminta työllistävät yksityisyrittäjiä. Hyvin toteutetulla golfkentällä on suuri matkailullinen merkitys alueen kunnille ja matkailuyrittäjille. Kun vetovoimainen kenttä tuo alueelle matkailijoita, siitä hyötyvät matkailupalvelujen lisäksi kauppa ja muut palveluelinkeinot. Hyvä golfkenttä tekee aluetta tunnetuksi ja houkuttelee uusia asukkaita ja yrittäjiä.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 29 (32) Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset Yleiskaava-alue säilyy haja-asutusalueena ja pääosin loma-asutuskäytössä. Pysyvän asutuksen osuus ei kasva alueella. Loma-asutuksen lisääntyminen edellyttää keskitetyn vesihuollon järjestämistä alueelle. Matkailu- ja liikennepalveluiden lisääntyminen alueella liittyy jo olemassa olevaan toimintaan sitä vahvistaen. Matkailupalveluiden monipuolistumisella on alueen olevalle motellitoiminnalle ja muulle majoitustoiminnalle sekä kaupan liiketoiminnalle tukeva vaikutus. Matkailu- ja liikealalle syntyy suunniteltujen toimintojen toteutuessa uusia työpaikkoja. 5.3 Liikenteelliset, teknisenhuollon ja ympäristöhäiriöiden vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Alueelle johtavalla valtatien rinnakkaisella kevytväylällä liikennemäärät ovat hyvin vähäiset. Liikenteen lisääntyminen ei ole niin merkittävää, että liikenneturvallisuus vaarantuisi oleellisesti tai että kevytväylä muutoin ruuhkautuisi. Kaava-alueen rakennuspaikoille johtavat tieyhteydet on osoitettu maa- ja metsätalousalueelle sijoittuvina ohjeellisina ajoyhteyksinä. Liikennemäärät ajoyhteyksillä eivät merkittävästi lisäänny. Golfkentän asiakasliikenne ohjautuu valtatien suuntaiselta kevytväylältä golfklubin sekä harjoituskentän yhteyteen sijoittuville paikoitusalueille. Ajoyhteydet ranta-asumuksille hoidetaan keskitetysti Konnesaarentien kautta. Tällä ratkaisulla on saatu tilakeskuksen alueet rauhoitettua läpiajoliikenteeltä ja golftoimintojen käyttöön. Ajoneuvoliikenne golfkentälle painottuu aktiivisen pelikauden aikaan touko syyskuuhun. Pelikauden liikenne on vilkkaimmillaan kesä heinäkuussa. Talvikaudella alueelle liikennöivät lähinnä vain työntekijät. Golfkentällä pelaaminen tapahtuu peräkkäisinä lähtöinä, jolloin kentälle pääsee pelaamaan neljän pelaajan ryhmissä 10 minuutin välein. Tämän perusteella voidaan arvioida golfkentälle tulevan autoliikenteen olevan keskimäärin noin 20 autoa tunnissa päivän ruuhka-aikana ja noin 5 autoa tunnissa päivän hiljaisina aikoina. Kentän ruuhka-ajat ovat aamuisin klo 9 11 ja iltapäivällä klo Kesälomien aikana pelaajien määrä sijoittuu tasaisemmin koko päivän ajalle. Suitsinlahden matkailupalveluiden alueet ovat hyvin saavutettavissa valtatien eritasoliittymän kautta. Matkailupalveluille on varattu alueet liikennetoiminnoille. Teknisenhuollon vaikutukset Uusien matkailupalveluiden ja tehostetun loma-asumisen toteuttaminen alueelle edellyttää keskitetyn vesihuollon järjestämistä ja siihen liittymistä. Alueen liitetään kirkonkylän verkostoon. Olevaan verkostoon hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta eikä aiheuta sen korjaustarpeita. Vesihuoltoverkoston ulottaminen alueelle mahdollistaa olevien loma-asuntojen palvelutason kohottamisen ja kiinteistön arvonnousun. Ympäristöhäiriöiden vaikutukset Liikenteen aiheuttaman melun ja päästöjen lisäksi alueella ei ole muita ympäristöhäiriöitä. Liikennemelun ohjearvot ylittävä melu (45 db) ei ulotu uusille matkailupalvelualueille, joille sijoittuu loma-asuntoja. Suitsinlahden RA/1 lomaasuntoalue sijoittuu osittain valtatien 55 db melualueelle. Liikennemelun leviämisen vaikutus lasketaan alueen maanpinnankorkeuden mukaan. Golfkentän rakentamisen myötä maanpinnan korkeusasemat säilyvät likipitäen ennallaan, eikä näin ollen kaavan mukaisen rakentamisen vaikutuksesta synny alueen meluarvoihin muutoksia.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 30 (32) 5.4 Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistykseen Kaavassa on osoitettu alueita urheilu- ja virkistyspalveluille (golfalue) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta (Konnesaari). Virkistys- ja retkeilyalueet palveluineen lisäävät alueen viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä. Ranta-alueille jää yhteisiä venevalkama- ja uimarantaalueita. Lähimetsien jokamiehen oikeuteen perustuva käyttö rajoittuu vain kapealle rantavyöhykkeen maa- ja metsätalousalueelle. Laajemmalla metsäalueella, jolle sijoittuu golfväylästö, liikkuminen tapahtuu vain sallittuja reittejä pitkin. Matkailupalveluiden kehittyminen alueella lisää alueen vetovoimaa ja vierailijoita. Vaikutukset työpaikkoihin ja palveluihin Matkailutoimintojen laajentuminen lisää palveluita ja työpaikkoja alueella. Palvelut ovat sekä matkailijoiden ja kauttakulkuliikenteen että kuntalaisten käytettävissä. Alueen toiminnallinen luonne monipuolistuu ja vuotuinen käyttöaika pitenee. Vaikutukset nykyisille rantakiinteistöille Golfkentän rakentamisen vaikutus nykyisille rantakiinteistöille on vähäinen, koska kenttä ei ulotu rantavyöhykkeelle. Joiltakin osin kulkureitit mökeille muuttuvat, mutta niiden laatu säilyy vähintään yhtä hyvänä. Lisäksi kiinteistöjen arvo todennäköisesti nousee golfkentän läheisyyden vuoksi. Golfkenttä rakennetaan siten, että pelaamisesta ei aiheudu vaaraa loma-asukkaille ja kulkuväylillä liikkuville. Alueella liikkuvia varten pitää kenttäalueen sisääntuloreiteille asentaa kyltit, joissa esitetään sallitut kulkureitit. Golfkentän rakentamisen jälkeen kenttäalueella kulkeminen ei kesä-aikana ole turvallista muualla kuin kevyenliikenteen reiteillä. Talvella koko golfkentän alueelle voidaan toteuttaa hiihtoreittejä peliväylien reunoille ja huoltopoluille. Peliväylien lomaan voidaan helposti toteuttaa 5 km latu, jonka haastavuus on tarvittaessa kilpatasoa. Tällä hetkellä alue on pääosin metsää, jossa on mahdollisuus liikkua jokamiehen oikeudella. Golfkentän myötä tämä mahdollisuus pitkälti poistuu pelikauden aikana. Talvikaudella alueella liikkuminen on vapaampaa. Vola Golfin golfkentällä on myös positiivinen vaikutus alueen virkistystoimintaan. Golf tarjoaa monille uuden harrastusmuodon, joka sopii kaiken ikäisille ja fyysisiltä kyvyiltään hyvin erilaisille ihmisille. Golfin harrastus on jatkuvasti kasvava koko perheen virkistys- ja vapaa-ajan muoto. Golfia harrastetaan samoista motiiveista kuin liikuntaa yleensä eli terveyden ylläpitämisen ja virkistyksen vuoksi. Lisäksi siihen liittyy sosiaalinen aspekti, kuten muuhunkin yhdistystoimintaan. Laji on perusluonteeltaan rauhallinen ja kiireetön, joten se koetaan vastapainoksi kiireiselle työelämälle. Pelin vaatimalla keskittymisellä on myös virkistävä vaikutus. Golfkenttäalueen lomaan on varattu matkailupalveluiden alueet, joihin voi sijoittua loma-asumista. Alueet on sijoitettu siten, että niiltä avautuu maisemat golf-kentälle. Uusille loma-asunnoille pyritään ranta-asemakaavavaiheessa määrittämään nimikoidut yhteiskäyttörannat. Tällä toimenpiteellä ohjataan rantojen hallittua ja ristiriidatonta hyödyntämistä loma-asukkaille.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 31 (32) 5.5 Kulttuuriset vaikutukset Kaava-alueella ei ole osoitettu merkittäviä rakennussuojelukohteita tai suojeltuja kulttuuriympäristöjä eikä alueelle sijoitu tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella on mahdollisuus kehittyä vapaa-ajan ja virkistyspalvelujen leimaamaksi kulttuuri-aluekokonaisuudeksi. 5.6 Seudullisten suunnitelmien toteutuminen Yleiskaava tukee maakuntakaavassa Vihantasalmella valtatien 5 ja Pyhäkoskentien liittymäalueelle osoitettua matkailupalveluiden aluetta. Maakuntakaavassa ei ole aluevarausmerkintöjä suunnittelualueelle. Yleiskaava on jatkoa alueelle laaditulle matkailun Master Plan selvitykselle, jossa tutkittiin mm. golfmatkailun kehittämisedellytyksiä alueella. 5.7 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Toimiva aluerakenne Kaava tukee Mäntyharjun ja Peruveden kirkonkylien elinvoimaisuutta monipuolistaen alueen palveluvarustusta. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alue on maa- ja metsätalousaluetta, loma - ja matkailu- sekä liikennepalvelu-aluetta. Yleiskaavalla kehitetään alueen olemassa olevia toimintoja: lisäten loma-asumisen mahdollisuuksia, liittäen palvelurakenteeseen uusi golfkenttäkokonaisuus ja kehittämällä alueen liikenne- ja muita liiketoimintapalveluita. Toimintojen sijoittelulla ja liikenneyhteyksien järjestelyillä on pyritty minimoimaan olemassa olevalle mökkiasutukselle tuleva häiriö. Uudet alueen palvelut kohottavat elinympäristön laatua ja koituvat niin kuntalaisten kuin lähistön loma-asukkaidenkin hyödyksi. Alueet on liitettävissä keskitetyn kunnallisen vesihuollon piiriin. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa, koska arvokkaimmat luontokohteet on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöillä. Metsäalueiden virkistyskäyttö rantavyöhykkeellä ja Konnesaaressa säilyy ennallaan, mutta golfkenttäalueella virkistyskäyttö rajoittuu ohjatuille reiteille ja peliväylille. Virkistyskäyttö mahdollisuudet alueella monipuolistuvat.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 32 (32) 6. YLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Tämän yleiskaavan alueella saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen loma-asuntoalueelle ilman ranta-asemakaavaa. Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan rakentamista ohjataan rakennusjärjestyksellä. Rantayleiskaava on maanomistajan hanke, jonka määrittämät velvoitteet tulevat myös maanomistajan kannettavaksi. Rantayleiskaavasta ei aiheudu kunnalle rakentamisvelvoitteita eikä kustannuksia. Lappeenrannassa , tarkistettu Kimmo Hartikainen suunnittelupäällikkö, arkkitehti Liitteet: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon palaute

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Rautalammin kunta SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, ehdotus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA

PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIKK A MÄNTYHARJUN KUNTA PERUVEDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus P17766 Hyväksytty: Kvalt. xx.xx.201x xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2013 tarkistettu 11.6.2013 P17766

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu

Määräysnumero Ulkoasu Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 1.00 selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KOOSTE I, II, III ja IV OSA-ALUEEN MERKINNÖISTÄ. Yleiset määräykset: Rakentamisessa on säästettävä arvokkaita kasvillisuuden

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS

VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS 2 VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Anttolan eteläinen yleiskaava on hyväksytty 19.6.2000. Yleiskaavan muutos käsittää Mikkelin kaupungin Nurholan kylässä

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Tekla 2.2.2017 3, liite 3 LAPINLAHDEN KUNTA ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos KVALT..201_ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30769 Kaavaselostus, luonnos 1 (11)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA. KAAVASELOSTUS luonnos 18.4.2016

SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA. KAAVASELOSTUS luonnos 18.4.2016 SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA luonnos 18.4.2016 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi ja tavoite... 1 1.2 Alueen sijainti... 1 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 Luonnos 1.6.2015 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA M K : 0 0 0 0 KAAVALUONNOS 6..203 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ALUEVARAUSMERKINNÄT : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE Alue

Lisätiedot

Metsähallitus Laatumaa

Metsähallitus Laatumaa Iso-Rommakko, Eksyneenniemi Kuhmo Hietaperä, Metsähallitus Laatumaa Asemakaavan muutos ja laajennus Selostuksen tiivistelmä 13.1.2009 Metsähallitus Laatumaa Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA LUONNOS 25.2.2014 Näkymä Kontioniemestä pohjoiseen Maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella.

1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella. 1/13 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava Siulatien ja Kirnutien varrella Pyhätunturin matkailukeskuksessa. 1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot