ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003"

Transkriptio

1 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) EKP:n puheenjohtajan nimittäminen Puhemies. Esityslistalla on seuraavana keskustelu talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksesta (A5-0307/2003), joka koskee Jean-Claude Trichet'n nimittämistä Euroopan keskuspankin puheenjohtajaksi (10893/2003 C5-0332/ /0819(CNS)) (Esittelijä: Randzio-Plath) Magri, neuvosto. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet, olen tyytyväinen saadessani tänään käyttää puheenvuoron Euroopan unionin kannalta erittäin tärkeästä kysymyksestä: Euroopan keskuspankin puheenjohtajan nimittämisestä. Euroon siirtyminen on merkittävä edistysaskel Euroopan yhdentymisessä niin poliittisesti kuin käytännössäkin. Euro on vielä suhteellisen nuori valuutta, jonka menestyminen edellyttää Euroopan keskuspankin laajalti tunnustettua kokemusta. Olemme parhaillaan ensi kerran nimittämässä Euroopan keskuspankille uuden puheenjohtajan aiemman tilalle. Keskuspankin ja euron kannalta on ehdottoman tärkeätä, että puheenjohtaja Duisenbergin seuraajan valinta sujuu avoimesti ja perustuu yksinomaan EY:n perustamissopimuksessa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä määriteltyihin kriteereihin. Euroopan keskuspankin hyväksyntä on toki tärkeätä valittaessa tuohon tehtävään pätevintä ehdokasta. Nimittäessämme seuraajaa puheenjohtaja Duisenbergille meidän on annettava tunnustusta ja kiitosta hänelle siitä, kuinka erinomaisesti hän on hoitanut tehtävänsä, ja tuotava julki luottamuksemme siihen, että Euroopan keskuspankki edelleenkin hoitaa kaikki tehtävänsä yhtä menestyksekkäästi kuin tähänkin asti. Euroopan keskuspankin uuden puheenjohtajan valintamenettelyn oikeusperustoina ovat EY:n perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 122 artiklan 4 kohta sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 11 artiklan 2 kohta ja 43 artiklan 3 kohta. Ecofin-neuvosto antoi noiden säännösten mukaisesti 15. heinäkuuta tänä vuonna suosituksen Jean-Claude Trichet'n nimittämiseksi Euroopan keskuspankin puheenjohtajaksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 1. marraskuuta 2003 alkaen. Tuo suositus on toimitettu perustamissopimuksen mukaisesti sekä Euroopan keskuspankille että teille, jotta voisitte lausua siitä mielipiteenne ennen sen esittämistä valtion- ja hallitusten päämiehille lopullista ratkaisua varten. Euroopan keskuspankin neuvosto antoi oman lausuntonsa 31. heinäkuuta ja toimitti sen unionin neuvostolle ja parlamentille. Lausunnon mukaan Euroopan keskuspankin neuvosto katsoo esitetyllä ehdokkaalla olevan arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden ja pankkitoiminnan alalla, kuten perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetään. Toivon Euroopan parlamentin olevan unionin neuvoston ja Euroopan keskuspankin kanssa samaa mieltä siitä, että Trichet on erinomainen ehdokas tähän merkittävään tehtävään. Parlamentin hyväksyttyä lausuntonsa valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet voivat tehdä lopullisen päätöksen siitä, että keskuspankin uusi puheenjohtaja ottaa vastaan tehtävänsä unionin neuvoston suosituksessa määriteltynä ajankohtana Randzio-Plath (PSE), esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, talous- ja raha-asioiden valiokunnan nimissä suosittelen, että parlamentti vahvistaisi Jean-Claude Trichet'n nimittämisen soveliaaksi ehdokkaaksi Euroopan keskuspankin puheenjohtajan tehtävään. Ehdokas on toimittanut kirjallisen lausuman ja antanut suullisen selonteon valiokunnalle vahvistamismenettelyn mukaisesti. Hän on saanut valiokunnan jäsenet vakuuttuneiksi paitsi henkilökohtaisista ominaisuuksistaan ja ammattipätevyydestään myös euroalueen talous- ja rahapolitiikkaa koskevista näkemyksistään. Hän on lisäksi osoittanut suhtautuvansa avomielisesti vaatimukseen siitä, että Euroopan keskuspankki toimisi avoimemmin ja sillä olisi suurempi selontekovelvollisuus. Euroopan keskuspankki perustettiin viisi vuotta sitten, ja se on nyt vakiinnuttanut asemansa. Se on ehdottoman riippumaton niin poliittisesti, taloudellisesti, rahoituksellisesti, organisatorisesti kuin henkilöstöasioissakin, eikä tähän kajota Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimusluonnoksessa. Koska Euroopan keskuspankin asema on erittäin riippumaton, jopa suuremmassa määrin kuin Yhdysvaltain keskuspankin asema, sillä on suuri vastuu makrotaloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tämä edellyttää demokratian ja yhdentymispolitiikan nimissä mahdollisimman suurta avoimuutta. Siksi päätösten ja päätöksenteon avoimuus on keskeisen tärkeätä keskuspankin aseman kannalta. Tästä pyrkimyksestä avoimuuteen ovat osoituksena neljännesvuosittain järjestettävä keskustelu rahapolitiikasta Euroopan parlamentin kanssa, säännölliset julkaisut ja päätökset sekä raportit,

2 6 23/09/2003 konferenssit ja puolivuosittain julkaistavat inflaatioennusteet. Euroopassa on siis tapahtunut eräänlainen kulttuurivallankumous, sillä tällainen avoimuus ei aiemmin kuulunut kansallisten keskuspankkien toimintatapoihin. Avoimuus on samalla myös Euroopan keskuspankin omien etujen mukaista, sillä uutena instituutiona sille on erityisen tärkeätä lunastaa ja vahvistaa itselleen oikeutus, uskottavuus ja luotettavuus eurooppalaisena päätöksentekijänä. Lisäksi voidaan vielä todeta johtavan eurooppalaisen taloustieteilijän Josef Schumpeterin sanoin, että kansakunnan rahajärjestelmä on osoitus kaikesta siitä, mitä kansakunta pohjimmiltaan edustaa, tavoittelee ja kestää. Pohdinnan tässä vaiheessa oli mielestäni oikea teko sisällyttää Maastrichtin sopimus kokonaisuudessaan Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimusluonnokseen. Kansallisten keskuspankkien asema on niiden satojen vuosien olemassaolon aikana muuttunut perusteellisesti: aluksi ne olivat täysin yksityisiä, kunnes niiden asema alkoi muuttua Yhdysvalloissa inflaation torjunnan käsitteen ja riippumattoman emissiopankin tehtävien myötä. Nyt on ehkä vielä liian aikaista löytää ratkaisuja uusiin haasteisiin. On ensin määriteltävä keskuspankin asema globaalistuneessa maailmassa, jota hallitsevat kaupankäynti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Tämä ei merkitse ainoastaan dynaamisia markkinoita, vaan sitä, että kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuu entistä enemmän ja entistä suurempia uhkia. Millä tavoin keskuspankit siis voisivat ja kuinka niiden pitäisi toimia edistääkseen rahoitusjärjestelmän vakautta, välttääkseen rahoituskriisejä ja antaakseen taloudellista tukea? Onko EKP:llä valmiudet antaa hätärahoitusta ("lender of last resort")? Sitäkö siis haluamme? Euron kohennettua Euroopan kansainvälistä asemaa EKP:n on nyt entistä selkeämmin pyrittävä laatimaan ja toteuttamaan maailmanlaajuisen talouden kannalta sopivaa politiikkaa. Olemme huolissamme Yhdysvaltain talouden vakavasta epätasapainosta ja siitä maailman muille alueille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä mahdollisesti aiheutuvista riskeistä. Monet EKP:n tulevaan toimintapolitiikkaan liittyvät kysymykset, kuten hintatason vakauden määritteleminen ja kysymys rahapolitiikan välineistä, ovat sidoksissa sen uuden puheenjohtajan nimittämiseen. Hintatason vakauden ylläpitämisen ensisijaisuudesta huolimatta EKP:n ei pidä luopua kasvun ja työllisyyden tukemisesta. Koska rahapolitiikka ei ole neutraalia, EKP:n on makrotalouden tekijänä oltava mukana koordinoimassa alan toimia Euroopassa. Halukkuus osallistua koordinointiin jälkikäteen ei tässä riitä, vaan päätöksiä on tehtävä tuoreeltaan, ja uudelta puheenjohtajalta kaivataan aloitteellisuutta. Euroopan parlamentti edellyttää myös muita toimia avoimuuden edistämiseksi, kuten tehtyjä päätöksiä koskevia selvityksiä, joista käyvät ilmi niiden puolesta ja vastaan esitetyt mielipiteet, sekä EKP:n neuvoston (nimettömiä) äänestystuloksia. Tärkeintä on avoin ja seurattavissa oleva rahapolitiikka, jossa oikeus tutustua päätöksenteon perusteisiin on itsestäänselvyys, sillä se on meidän kaikkien etujen ja yhteisen edun mukaista. Tuleva puheenjohtaja voi hyödyntää EKP:n ensimmäisen puheenjohtajan Wim Duisenbergin ansiokkaan työn tuloksia. Euroopan parlamentin jäsenet ovat varmoja siitä, että Jean-Claude Trichet kykenee vastaaman uusiin haasteisiin ja löytämään oikeat ratkaisut. (Suosionosoituksia) Karas (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, minun ryhmälläni on kolme talous- ja rahapolitiikan kriteeriä, joiden perusteella arvioimme myös ehdotusta Euroopan keskuspankin uuden puheenjohtajan nimittämisestä. Opintopäivillämme Madridissa viime viikolla jälleen kerran täsmensimme ja vahvistimme periaatteidemme pääkohdat. Ensimmäisenä periaatteena on vakaus- ja kasvusopimuksen selkeä ja varaukseton hyväksyminen. Pidämme sitä jäsenvaltioiden budjettipolitiikan sääntelykehyksenä sekä hintatason vakauden ja siksi myös kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen edellytyksenä. Vakaus- ja kasvusopimus on uudistusten vireillepanovoima, ja sen avulla jäsenvaltioiden talousarvioiden tilasta voidaan saada avoimemmin tietoa. Se toimii myös taustatukena uusille jäseniksi liittyville valtioille, jotta niiden olisi helpompi täysin hyväksyä euro, kun ne ovat vähitellen siirtymässä yhteiseen rahaan. Toisena ydinkysymyksenä on EKP:n riippumattomuus. Sen on ilmettävä Wim Duisenbergin vakaalla kädellä ohjaaman politiikan jatkumisena sekä yleensäkin jatkuvuutena, luottamuksena, uskottavuutena, ammattimaisuutena, ryhmähenkenä, valppautena muutoksiin reagoimiseksi sekä päätöksenteon selkeytenä ja erinomaisina viestintätaitoina. Kolmanneksi ryhmämme selkeästi kannattaa yhteistä rahaa, joka on toimivien sisämarkkinoiden ja niiden kotimarkkinoiksi laajenemisen peruslähtökohta. Juuri näillä perusteilla arvioimme myös puheenjohtajaehdokasta. Kirjallisissa lausumissaan ja suullisissa vastauksissaan hän on ilmoittanut kannattavansa varauksettomasti seuraavia periaatteita: vakaus- ja kasvusopimus, hintatason vakaus, riippumattomuus ja yhteinen raha. Hän myös katsoi, että yritykset näiden periaatteiden horjuttamiseksi heikentäisivät vakaata valuuttaa, hintatason vakautta sekä kasvu- ja työllistämistoimia. Kun Trichet'ltä tiedusteltiin tärkeimpiä perusperiaatteita, hän totesi seuraavaa: "Mahdollisimman uskottava toiminta pyrittäessä säilyttämään hintojen vakaus; perustamissopimuksen mukainen riippumattomuus kaikkiin valtoihin ja vaikutusryhmiin nähden, olivatpa ne millaisia tahansa; ja lopuksi realismi ja käytännönläheisyys otettaessa huomioon uuden teknologian, taloudellisten toimijoiden käytöksessä havaittavien muutosten sekä talous- ja rahapolitiikan yleisen maailmanlaajuistumissuuntauksen vuoksi erittäin nopeasti muuttuva taloudellinen ja rahapoliittinen

3 23/09/ ympäristö." Toiseksi hän sanoi: "Hintojen vakaus on todellakin välttämätön edellytys kestävälle kasvulle ja pysyvien työpaikkojen luomiselle." Tällä hän tarkoitti selvästi, että hintatason vakaus ei yksin riitä, vaan sen ohella on harjoitettava viisasta budjettipolitiikkaa, saavutettava tuottavuudesta saatavan hyödyn ja maltillisen nimellisen palkkakehityksen tasapaino sekä toteutettava kiireellisesti tarvittavat rakenneuudistukset. Hän huomautti, että vakaus- ja kasvusopimus tarjoaa jäsenvaltioiden erilaisille talouspolitiikoille yleisperiaatteet ja yhteiset säännöt. Kaikissa vastauksissaan Trichet siis selvästi tunnusti ja vahvisti periaatteemme oikeiksi. Tästä syystä myös minun ryhmäni hyväksyy hänen nimityksensä. (Suosionosoituksia PPE-DE-ryhmältä) Goebbels (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, ryhmäni valtaenemmistö aikoo äänestää Jean-Claude Trichet'n nimittämisen puolesta. Yhtenä Maastrichtin sopimuksen laatijoista Trichet on kiistatta pätevä Euroopan keskuspankin puheenjohtajaksi. Koska hänen voidaan myös todeta olevan tavallaan yksi niistä, jotka määrittelivät Maastrichtin kriteerit, joiden mukaisesti 12 unionin jäsenvaltioista otti käyttöön euron, hän tietää muita paremmin, että nuo kriteerit, jotka olennaisilta osiltaan otettiin myös vakaussopimukseen, ovat kaikkea muuta kuin akateemisia: ne syntyivät poliittisen kompromissin tuloksena, josta näkyvät tuon aikakauden taloudelliset realiteetit ja poliittiset voimasuhteet. Vakaussopimus ei kuulu eksakteihin tieteisiin: samoin kuin kaikkia muitakin vapaaehtoisesti tehtyjä sopimuksia, sen määräyksiä on noudatettava. Tuo sopimus ei kuitenkaan ole pyhä, kuten kollega Karasta kuunnellessaan voisi kuvitella. Sitä voidaan ja sitä pitääkin kehittää edelleen. Komission jäsen Mario Monti totesikin eräässä haastattelussaan, että on jo aika tehdä älykkäästä vakaussopimuksesta vieläkin älykkäämpi vakaus- ja kasvusopimus. Ryhmämme kannattaa vakauttamispolitiikkaa. Inflaation torjuminen on erittäin tärkeätä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja vähävaraisten kansalaisten suojelemiseksi. Lisäksi kuten Italian presidentti Carlo Ciampi on huomauttanut, vakautta ei voida saavuttaa ilman kasvua eikä kasvua voi olla ilman vakautta. On siis välttämätöntä edistää tällaista kaksitahoista politiikkaa. Euroopan keskuspankin on torjuttava paitsi inflaatiota, myös taantumaa. Pankilla on käytössään objektiiviset kriteerit inflaation torjumiseksi, mutta ei lainkaan taantuman vastaisia keinoja. Sen on lisäksi tuettava unionin muita talouspolitiikkoja, ja tässä suhteessa inflaation torjuminen on ensisijaisen tärkeätä vaikkakin riittämätöntä. Euroopan on ryhdistäydyttävä. Emme voi tyytyä vain jatkuvasti vaatimaan vakautta. Meidän on myös panostettava kasvuun kohdistamalla enemmän varoja tutkimukseen ja kehittämistoimintaan, infrastruktuureihin Euroopassa sekä koulutukseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen. Toivomme Euroopan keskuspankin uuden puheenjohtajansa johdolla onnistuvan tällaisen politiikan tukemisessa tarkoituksenmukaisesti Lipietz (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Ranskan kuninkaan Ludvig XIV:n kuoltua ranskalaiset hukuttivat hänen seuraajansa Ludvig XV:n kiintymyksen tulvaan. Hyvät kollegat, yhtä lämpimin tuntein me nyt äänestämme Jean-Claude Trichet'tä, vaikkei hänen kannattamisekseen olekaan sen enempää järkisyitä kuin uskollisuuden osoittamiseen etukäteen Ludvig XV:lle. Tärkein syy innostukseemme Trichet'tä kohtaan on kyllästyminen hänen edeltäjäänsä. Koko toimikautensa ajan Duisenberg antoi meidän ymmärtää, että vaikka hänellä oli valtuudet tukea toissijaisesti unionin tavoitteita, nimittäin Lissabonissa ja Göteborgissa määriteltyjä tavoitteita eli täystyöllisyyttä ja kestävää kehitystä, hän itse katsoi ensimmäiseen tavoitteeseen eli hintatason vakauteen pyrkimisen olleen riittävää. Sen seurauksena Eurooppa on hänen 3,5 vuoden toimikautensa aikana selviytynyt huomattavasti heikommin investoinneissa ja vakauttamisessa kuin Yhdysvallat, vaikka inflaatiovauhti onkin ollut siellä sama. Toivon, ettei Jean-Claude Trichet sano: "Kestäköön sitä yhtä kauan kuin minä olen olemassa, minun jälkeeni vedenpaisumus." Abitbol (EDD). (FR) Arvoisa puhemies, vaikka minulle onkin selvitetty, ettei ole tapana äänestää omaa maanmiestänsä vastaan, aion äänestää Jean-Claude Trichet'n Euroopan keskuspankin puheenjohtajaksi nimittämistä vastaan tukenani Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmän enemmistö ja ainakin kaikki sen ranskalaisjäsenet. Me kaikki olimme sitä paitsi kuulemassa, kuinka Trichet hylkäsi kansalaisuutensa talous- ja raha-asioiden valiokunnassa huudahtamalla "I m not a Frenchman" saadakseen osakseen komission suosion, missä hän näyttääkin onnistuneen. Vastustuksemme syy on toki vakavampi. Ranskassa kaikki tietävät Jean-Claude Trichet'n kannattavan innokkaasti sellaista politiikkaa, jossa tietoisesti on uhrattu, parhaillaan uhrataan ja aiotaan edelleenkin uhrata kasvu vakauttamisen malthusilaiselle dogmille. Jo kymmenen vuoden ajan olemme joka vuosi maksaneet Euroopan keskuspankin rahapolitiikan hintana yhden kasvuyksikön, ja minua hämmästyttää, hyvä Alain Lipietz, että teistä on tullut noin innokas kuningasmielinen.

4 8 23/09/2003 Eurooppa-valmistelukunnan työskentelyn edetessä me (jäsen Katiforis ja monet muutkin, suurin osa ryhmästämme sekä vihreät) yritimme muuttaa tuota dogmia ja ehdottaa, että uudessa Euroopan perustuslaissa kasvusta tehtäisiin yhtä tärkeä tavoite kuin vakaudesta. Epäonnistuimme siinä, ja mielestäni parlamentille tai ainakin kaikille niille, jotka olivat mukana tuossa hankkeessa olisi kunniaksi äänestää tyhjää Trichet'n nimittämisestä toimitettavassa äänestyksessä, sillä hänessä henkilöityy niin voimakkaasti tämä politiikka, josta Euroopan talouselämä on kärsinyt ja kärsii edelleenkin, minkä voimme todeta joka päivä Villiers (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, äänestän tyhjää Trichet'n nimittämistä koskevassa äänestyksessä osittain siksi, että yleensä olen varovainen puhuessani tällaisista euroon liittyvistä sisäisistä järjestelykysymyksistä, sillä Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu euroalueeseen, ja osittain siksi, että Trichet'n nimittäminen herättää minussa ristiriitaisia ajatuksia. Hän on epäilemättä harvinaisen lahjakas, pätevä ja taitava keskuspankin johtaja. Minulle kuitenkin jäi valiokuntakeskustelujen jälkeen sellainen mielikuva, että näistä ansioistaan huolimatta hänellä ei juurikaan ollut uusia ajatuksia eurosta. Hänellä ei ollut esittää minkäänlaisia ratkaisuja euroalueella esiintyviin todellisiin talousongelmiin. Työttömyysluvut kasvavat Saksassa ja Ranskassa, ja näiden maiden talous on niin huonossa tilassa, ettei kumpikaan kykene noudattamaan vakaussopimuksen sääntöjä. Euroalueella on selvästikin todellisia talousongelmia, enkä ole kuullut Trichet'n esittävän mitään sellaista, mikä osoittaisi hänen kykenevän ratkaisemaan nuo ongelmat. En ollut yllättynyt siitä, että ruotsalaiset päättivät olla luopumatta kansallisesta valuutastaan. Euroalueella jatkuvat talousongelmat ovat yksi niistä monista syistä, joiden vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnankaan ei pitäisi luopua omasta valuutastaan. Näistä syistä äänestän tyhjää Trichet'n nimittämisestä äänestettäessä Berès (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, en ole sen kuningasmielisempi kuin Robert Goebbels tai Alain Lipietz, joten kannatan Trichet'n nimittämistä hänen ammatillisten ansioidensa perusteella. Käsittääkseni hänen pätevyytensä tunnustetaan yksimielisesti euroalueen keskuspankkien pääjohtajien keskuudessa. Hänellä on kaikki tarvittavat edellytykset noudattaa tiukkaa politiikkaa Euroopan keskuspankin puheenjohtajana. Tämä ei merkitse kiitettävää arvosanaa hänen edistämänsä rahapolitiikan suhteen, mutten ole vielä tavannut sellaista keskuspankin pääjohtajaa, joka suhtautuisi avoimin mielin toisenlaiseen rahapolitiikkaan. Siksi luulenkin, että meidän on odotettava euroalueen talous- ja rahapolitiikan mullistusta aivan muilta tahoilta. Haluaisin täsmentää tätä kannanottoani kolmella huomautuksella. Ensinnäkin toivon, että Trichet eikä minulla ole tällä hetkellä siitä varmuutta suhtautuisi myönteisemmin siihen, mitä kutsuttaneen talouspolitiikkojen koordinoimiseksi. Hän oli keskeisessä asemassa silloin kun Maastrichtin sopimusta allekirjoitettiin, joten hän varmasti tietää sopimuksen perustuvan kahteen pilariin: rahaliittoon ja talousliittoon. Tällainen talousliitto ei ole toimiva, elleivät hallitukset ole valmiit pitämään budjetti- ja veropolitiikkaansa yhteistä etua koskevana asiana. Keskuspankin pääjohtajan tehtävänä on nykyisin muistuttaa hallituksia tästä vastuusta, ellei hän halua jatkuvasti olla syntipukkina. Euroalueella ei ole mahdollista löytää todellista kasvupotentiaalia tutkimukseen, kehittämistoimintaan ja koulutukseen tehtävien investointien avulla, jos hallituksille sanotaan, että ne voivat jättää talouspolitiikkojen koordinoimisen ja yksinkertaisesti vain noudattaa rahapolitiikkaa, ja jos niitä kehotetaan vain tekemään rakenneuudistuksia. Toiseksi haluaisin huomauttaa, että luottamuksen palauttamiseksi me tarvitsemme talouspolitiikkojen koordinoimista emmekä vain sellaista keskuspankkia, joka soveltaa tiukasti tiettyjä kriteerejä. Lopuksi haluaisin vielä tämän aamupäivän keskustelussa todeta, kuinka tyrmistynyt ja huolestunut olen Euroopan keskuspankin eilisestä kannanotosta, jossa se vaatii, että perustuslakiluonnoksessa esitettyjen tavoitteiden joukkoon otettaisiin kasvu, joka ei edistä rahan arvon alenemista, ja hintatason vakaus. Mielestäni valmistelukunnassa tarkoin punnittu 3 artiklan sanamuoto on täysin tyydyttävä ja tässä kohdin olisi vaarallista noudattaa Euroopan keskuspankin esitystä Pex (PPE-DE). (NL) Arvoisa puhemies, kuulemistilaisuus, jossa on läsnä Euroopan keskuspankin puheenjohtaja tai sen neuvoston jäsen, jättää aina paljon toivomisen varaa, sillä asianomaisen on oltava asemansa vuoksi äärimmäisen varovainen puhuessaan julkisuudessa. Muutoin hänen asiantuntemuksensa kyllä miellytti minua. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan kyselyyn saatujen vastausten perusteella olen tullut siihen tulokseen, että Trichet on kuin Duisenbergin klooni, ja mielestäni olisi erinomaista, jos tämä vertaus tulevaisuudessa osoittautuu todenpitäväksi. Ainoa ero heidän välillään oli nimittäin siinä, mitä kieltä he halusivat käyttää. Psykologisilla tekijöillä on näet merkitystä rahapolitiikassa. Duisenberg ei koskaan puhunut hollanniksi, sillä englanti on EKP:n pääasiallinen työskentelykieli, kun taas Trichet minun mielestäni puhui tuossa tilaisuudessa liikaa ranskaa. Toivon, ettei se merkitse hänen olevan edelleenkin hieman ranskalainen toimintatavoissaan, sillä hänen soisi edistävän euron asemaa Pariisissa selvin sanoin. Euro voi olla olemassa vain, jos ihmiset uskovat valuuttaansa. Siihen pääsemiseksi on valvottava tiukasti kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjen noudattamista. Olen erittäin iloinen, että myös Trichet on tätä mieltä ja jatkaa

5 23/09/ Duisenbergin linjoilla. On erityisen tärkeätä noudattaa vakaussopimuksen sääntöjä ilman poliittista peliä ja tulkitsematta niitä omien etujemme mukaisesti. Ne, jotka kannattavat sääntöjen joustavaa tulkintaa kasvun piristämiseksi, kuten pääministeri Raffarin, kieltäytyvät ymmärtämästä, eivät todellakaan ymmärrä tai mikä on vieläkin vakavampaa eivät edes halua ymmärtää, että vakaussopimuksessa mainittuihin prosenttilukuihin sisältyy rakennetekijä, joka vaikuttaa kaikissa talouselämän käänteissä. Toivon Trichet'n jatkavan näillä linjoilla, olevan johdonmukainen sääntöjen täytäntöönpanossa ja puhuvan tästä asiasta selvin sanoin myös Pariisissa. Toivon Euroopan komission toimivan samoin ja tarvittaessa määräävän rangaistuksia jäsenvaltioille, jotka eivät noudata sääntöjä. Tiukka politiikka edistää rahaliiton uskottavuutta ja luottamusta euroon. Perinteisen taloustieteen mukaan die Massengewohnheit der Annahme (hyväksyttävyyden laaja jatkuvuus) on valuutan toimivuuden perusta. Halukkuutemme käyttää euroa Euroopan unionissa on varmistettava ja sitä on lisättävä päivittäin Santos (PSE). (PT) Arvoisa puhemies, puheenjohtaja Duisenbergin paikalle siirtyminen ei ole helppo tehtävä, sillä hän ohjaili taitavasti keskuspankkia yhteisen rahan varhaisina vuosina, ja ennen kaikkia siksi, että laajaalaisemmasta rahapolitiikasta on tulossa olennaisen tärkeätä talouskasvun kannalta. Valiokunnassa antamissaan vastauksissa Trichet korosti muun muassa realismin ja pragmatismin keskeistä asemaa arvioitaessa talous- ja rahoitusympäristöä nopeiden muutosten aikakautena. Juuri tuota realismia ja pragmatismia itse asiassa odotetaan uudelta puheenjohtajalta. Eurooppalaiset vaativat suurempaa talouskasvua ja korkeampaa työllisyysastetta. Useimmat heitä edustavista poliitikoista vaativat joustavampaa budjettipolitiikkaa ja rahatalouden parempaa tuntemusta Euroopan ollessa nyt talouskriisin kourissa. Kun olemme reagoimatta noihin tärkeisiin kysymyksiin, asiat eivät ainoastaan jää ratkaisematta, vaan edistämme samalla myös yhteisen rahan uskottavuuden romahtamista, mikä heikentää kansalaisten luottamusta talous- ja rahaliittoon. Ruotsin kansanäänestyksen tulokset ja viimeaikaiset selvitykset norjalaisten heikosta kiinnostuksesta Euroopan unioniin ovat huolestuttavia varoituksia. Emme voi enää peitellä sitä, että kansalaiset ovat alkaneet ajatella eurosta aiheutuvan Euroopalle liian korkeat kustannukset. Vakaus- ja kasvusopimus, jonka noudattamista komissio valvoo ja jota Euroopan keskuspankki innokkaasti kannattaa, on arvokas ja perustavanlaatuinen ihanne, mutta sen teksti ei ole tyydyttävä, sillä siinä ei käsitellä parhaillaan kokemamme kaltaisia kriisitilanteita. Laajojen suuntaviivojen määritteleminen julkisille menoille on tärkeämpi asia kuin alijäämän määrä. Tätä periaatetta ei oteta huomioon vakaus- ja kasvusopimuksessa. Alijäämän suosiminen verotuksen keventämiseksi, josta yksinään toteutettuna toimenpiteenä talouselämä hyötyy vain vähän ja joka aina luo vaihteluita, on yksi kysymys; alijäämän hyväksyminen sellaisten investointitoimien seurauksena, jotka todella edistävät talouden elpymistä, on aivan eri asia. On totta, että Keynesin oppien mukainen julkisten menojen lisäämisestä koituva hyöty menettää merkityksensä tietyn vaiheen jälkeen. On kuitenkin myös niin, että uusien aloitteiden tekeminen talouskasvun lisäämiseksi, mikä on ehdottoman tärkeätä elpymisen kannalta, ei missään tapauksessa ole mahdollista ilman julkisten menojen lisäämistä. On sitä paitsi hyvin erikoista, että nykyään puhutaan niin paljon talouskasvualoitteista, vaikka juuri sitä tarkoitusta varten Lissabonin strategiassa määriteltyihin uudistuksiin ja tavoitteisiin on vielä paljon matkaa. EKP:n edellytetäänkin osoittavan valitun puheenjohtajaehdokkaansa niin tärkeinä pitämiä realismia ja pragmatismia, jos tarkoituksena ei ole, että kovin työläästi ja suurin vaikeuksin luotua, yhteiseen rahaan ja yhteiseen rahapolitiikkaan perustuvaa talousjärjestelmää uhkaisi romahdus. Vastuu tästä onkin Jean-Claude Trichet'llä, joten toivotan hänelle onnea tehtävässään Radwan (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, CSU:n nimissä haluan samoin ilmaista tukeni Trichet'n valinnalle. Kannatus perustuu ensinnäkin hänen ammattipätevyyteensä ja toiseksi hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, sillä hän aikoo jatkaa Duisenbergin vakiinnuttaman perinteen noudattamista. Vaikka suuresti arvostamani kollega Villiers arvostelikin Trichet'tä siitä, ettei hänellä ole mitään uutta sanottavaa, juuri sitä me kaipasimmekin, sillä haluamme hänen edustavan jatkuvuutta EKP:n johdossa. Tämä koskee erityisesti EKP:n perustehtäviä: alhainen inflaatio, sitoutuminen EKP:n riippumattomuuteen sekä ponnistelut vakaussopimuksen noudattamisen varmistamiseksi. Tässä yhteydessä toivon erityisesti, että Trichet ranskalaisena toimisi kriittisesti kotimaansa suhteen. Toivon myös, että täällä täysistunnossa tänään läsnä olevat kaksi komission jäsentä, Solbes ja Bolkestein, tekevät kaikkensa vakaussopimuksen noudattamisen varmistamiseksi. Ruotsin tapaus näytti meille, kuinka jäsenvaltioiden vääränlainen budjettipolitiikka voi vaikuttaa äänestystulokseen. Tässä keskustelussa en kuitenkaan pidä siitä, että jatkuvasti arvostellaan EKP:tä, koska sillä katsotaan olevan vastuu Lissabonin tavoitteiden saavuttamisesta. Päävastuu siitä ei kuulu EKP:lle sen paremmin kuin komissiollekaan. Ne molemmat voivat edistää Lissabonin tavoitteiden saavuttamista, mutta päävastuu kuuluu jäsenvaltioille, ja tässä onkin tärvätty runsaasti aikaa, sillä ne eivät ole paneutuneet asiaan riittävän perusteellisesti. Pyydän kaikkia teitä, jotka säännöllisesti pidätte EKP:tä vastuullisena ja kritisoitte sitä, olemaan yhtä kriittisiä tai jopa kriittisempiä jäsenvaltioiden virheiden suhteen. Mielestäni se edistäisi asiaa paljon enemmän. (Suosionosoituksia)

6 10 23/09/ Katiforis (PSE). (EL) Arvoisa puhemies, Euroopan keskuspankin uuden puheenjohtajan nimittäminen ja sitä koskeva Euroopan parlamentin lausunto ovat tekoja, joissa on kyse Euroopan kansakuntien suvereniteetista, joten niihin on suhtauduttava vakavasti. Olisi toivottavaa, että eräänä päivänä tuon nimittämisen tekisi parlamentti yksin. Silloin nimitys olisi pätevämpi ja sillä olisi suurempi painoarvo. Nyt parlamentilla on talous- ja raha-asioiden valiokunnan vahvistama ehdotus, eikä ehdokkaan ammattipätevyydestä ole minkäänlaista epäilyä, päinvastoin. Hänen tähänastinen vaikuttava uransa antaa täydet takeet hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Näin ei kuitenkaan valitettavasti voi sanoa siitä taloudellisesta ajattelusta, jota EKP:n puheenjohtajaehdokas puolusti niin sitkeästi talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. Minun on vieläkin vaikeata ymmärtää, kuinka Trichet'n kaltainen, valtavan kokenut talousasiantuntija saattoi väittää, että julkisten menojen lisääminen pitkään jatkuneen stagnaation aikakaudella saattaisi olla haitaksi talouden elpymiselle. Trichet vetosi monenlaisiin teoreettisiin sofismeihin, vaikka ainakin vuodesta 1910 lähtien on ollut tiedossa, että julkiset urakat ovat perinteinen lääke lamaan ja työttömyyteen. Olettaisin jopa Trichet'n olevan sitä mieltä, ettei talouselämän moottoria saada uudelleen käyntiin ilman investointeja, ja kuvittelisin hänen itse panevan merkille, että yksityiset investoinnit ovat käynnistyneet kovin myöhään ja että meidän on kannustettava julkisia investointeja, kuten Chirac ja Schröder viimein ovat ymmärtäneet, vaikka se tapahtuikin kovin myöhään. Vaikka tässä ajattelutavassa pitäytyminen oli riittävä syy Trichet'n nimittämistä vastaan äänestämiseen viime viikolla, pelkään pahoin, ettei se enää ole riittävä syy, sillä tällä välin ruotsalaiset ovat torjuneet euron, minkä vuoksi meidän kaikkien on välttämätöntä asettua yhdessä tukemaan yhteisen rahan vakauden vertauskuvia. Siksi koen velvollisuudekseni ja tiedän ainakin samankaltaisia näkemyksiä kannattavien kreikkalaisten kollegojeni olevan tätä mieltä tukea esitystä ja äänestää Trichet'n nimittämisen puolesta. Toivon kuitenkin, että hän joutuu muuttamaan asennettaan ja kantaansa tilanteen kehittyessä, sillä keskuspankkien johtajat eivät voi käyttää hyväkseen asemaansa ja sanoa, kuten Lipietz aiemmin totesi, "après moi le déluge" (minun jälkeeni vedenpaisumus), eivätkä he voi myöskään sanoa "avant moi le déluge, pendant moi le déluge, et après moi Dieu nous sauve" (ennen minua vedenpaisumus, toimikauteni ajan vedenpaisumus, ja Jumala auttakoon meitä minun jälkeeni) Magri, neuvosto. (IT) Arvoisa puhemies, haluaisin kiitää parlamentin jäseniä siitä, että he ovat puheenvuoroissaan tarkastelleet tätä kysymystä niin perusteellisesti ja asiantuntevasti. Olemme ylpeitä ja tietoisia siitä, että meillä on kunnia ja etuoikeus olla mukana seuraamassa unionin laajentumista, ja tänään olemme todistamassa Euroopan vahvuuden ja vakauden kannalta erittäin tärkeätä hetkeä. Haluaisin vakuuttaa parlamentille, että vahvistaessamme unionin neuvoston kannatuksen Trichet'n ehdokkuudelle toimitan neuvostossa työskenteleville kollegoillemme kaikki täällä esitetyt, niin myönteiset kuin kielteisetkin mielipiteet. Lopuksi haluaisin lausua hyvän enteen lainaamalla Senecan teosta Sallimus, jossa hän toteaa, että vaikeimmat tehtävät määrätään urheimmille sotureille. Olen varma, että tässäkin tapauksessa käy niin Puhemies. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus Puhemies. Esityslistalla on seuraavana McCarthyn laatima oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietintö (A5-0238/2003) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (KOM(2002) 92 C5-0082/ /0047(COD)) Bolkestein, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan komission puolesta kiittää jäsen McCarthya, tämän mutkikkaan ja teknisen mutta tärkeän aiheen esittelijää, hänen erinomaisesta työskentelystään mietinnön parissa. Haluan kiittää myös kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan sekä teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan esittelijöitä, sillä heilläkin on ollut merkittävä osuus asian parissa tehdyssä parlamentin työssä. Tietokoneet ovat yhä enemmän läsnä jokapäiväisessä elämässämme: tuo laatikko on lähestulkoon kaikissa toimistoissamme ja myös melko monissa makuuhuoneissamme, mutta sen lisäksi mikrosiruja on nykyään päivittäin käyttämissämme laitteissa, kuten partakoneissa, autoissa ja mikroaaltouuneissa. Yhä tärkeämmäksi tulee kysymys siitä, miten pitäisi määritellä tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus, varsinkin kun tällaisten keksintöjen arvioidaan kattavan nykyään 15 prosenttia uusista patenttihakemuksista. Tietokoneella toteutettujen keksintöjen mahdollinen patentoitavuus on todellakin jo hyväksytty Euroopan patenttiviraston nykyisessä käytännössä. Ehdotetun direktiivin tavoitteena ei ole poistaa tätä käytäntöä eikä laajentaa sen soveltamisalaa tietokoneohjelmien patentointiin sellaisenaan, kuten monet direktiivin vastustajat ovat väittäneet. Puhtaita tietokoneohjelmia ei ole tarkoitus sisällyttää direktiivin soveltamisalaan. Monet ovat todellakin virheellisesti väittäneet, että direktiivin vaikutuksesta ohjelmistojen patentoitavuus otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

yhtenäinen euromaksualue

yhtenäinen euromaksualue yhtenäinen euromaksualue lokakuu 2010 seitsemäs seurantaraportti teoriasta käytäntöön FI YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE SEITSEMÄS SEURANTARAPORTTI TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN LOKAKUU 2010 Vuonna 2010 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta

EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta Focus Mepit äänestivät Strasbourgissa itsenäisten kuljetusyrittäjien työajoista, elintarvikemerkinnöistä ja EU-kansalaisten oikeudesta käännöksiin rikosoikeusmenettelyissä.

Lisätiedot

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi Suomen valtuuskunta Kevät 2011 Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net Maaliskuu 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot