Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys"

Transkriptio

1 Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Nykytila

2

3 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Lisätietoja: Anu Kousa, puhelin Pvm:

4 2 Sisällys Osa 1 Ilmanlaatu katubulevardeissa Lähtötiedot... 3 Katukuilumalli... 3 Katubulevardin rakenne... 4 Autoliikennetiedot... 6 Päästökertoimet... 6 Sää ja taustapitoisuudet Ilmanlaatuvaikutukset... 7 Laimenemisen esteiden vaikutus... 7 Liikennemäärän ja nopeuden vaikutus... 7 OSA II Liikenteen ilmansaasteista aiheutuvat terveyshaitat katukuiluissa Katukuilujen ominaisuuksien vaikutus terveyshaittoihin Terveyshaitat suunnitteilla olevia katubulevardeja vastaavissa katukuiluissa...11 Yhteenveto ja johtopäätökset...13 Lähdeluettelo...14

5 3 Osa 1 Ilmanlaatu katubulevardeissa Tekijät: Anu Kousa, Liisa Matilainen HSY HSY:n on arvioinut katubulevardien ilmanlaatua Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavatyötä varten vuonna Autoliikenteen vaikutuksia tutkittiin päästö- ja leviämismallien avulla. Liikenteen vaikutusta arvioitiin OSPM-katukuilumallilla, joka on kehitetty tieliikenteen päästöjen leviämisen arviointiin katukuilussa. Mallituksen avulla arvioitiin ilmanlaatuvaikutuksia erilaisissa katubulevardivaihtoehdoissa. Tässä työssä tarkasteltiin liikennemäärän, ajonopeuden ja katubulevardin leveyden vaikutuksia typpidioksidin (NO 2 ) ja pienhiukkasten (PM 2,5 ) pitoisuuksiin. 1 Lähtötiedot Katukuilumalli Tanskalainen katukuilumalli OSPM (The Operational Street Pollution Model) on kehitetty tieliikenteen päästöjen leviämisen arviointiin katukuilussa (Hertel ja Berkowicz. 1989; Berkowicz, 2000). Katukuilumaisessa ympäristössä katua ympäröivät rakennukset estävät liikenteen päästöjen leviämistä ja siten heikon laimenemisen vuoksi ilman epäpuhtauksien pitoisuudet voivat katukuilussa kohota korkeiksi. Katukuilumallilla voidaan arvioida liikennemäärän, erilaisten ajoneuvojakaumien ja ajonopeuden vaikutuksia ilmanlaatuun kadun molemmilla puolilla sekä eri korkeuksilla. Mallilla voidaan tarkastella katukuilun rakenteen, kuten rakennusten korkeuden, kadun leveyden ja rakennusmassan yhtenäisyyden ilmanlaatuvaikutuksia. Katukuilumallilla ei voi arvioida rakennusten sisäpihoille muodostuvia pitoisuuksia. Parhaiten malli soveltuu katukuiluille, joissa rakennusten korkeus on sama kuin kadun leveys. Katukuilumallilla voidaan laskea typpidioksidin, hiilimonoksidin, bentseenin, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja otsonin pitoisuudet. Malli sisältää typen oksidien, otsonin ja hapen muutunnan perusreaktiot. Myös suoran typpidioksidin osuus pakokaasuissa voidaan antaa mallin lähtötiedoissa kaikille ajoneuvotyypeille ja euroluokille erikseen. Lähtötietoina malli tarvitsee tiedot katurakenteesta, autoliikenteestä, meteorologiasta ja taustapitoisuuksista. Katurakenteesta tarvitaan tiedot rakennusten korkeuksista, kadun leveydestä, mahdollisista aukoista katurakenteessa (risteävien katujen leveys) sekä kadun ilmansuunta. Autoliikennetiedot sisältävät ajoneuvotyyppien jakauman, autoliikenteen määrän ja ajonopeuden ajalliset vaihtelut. Näiden tietojen ja päästökertoimien avulla saadaan laskettua autoliikenteen päästöt ja niiden ajallinen vaihtelu. Tarvittavat yhden vuoden tunnittaiset meteorologiset tiedot ovat tuulen nopeus ja suunta, lämpötila, suhteellinen kosteus, globaali säteily ja sekoituskerroksen korkeus. Taustapitoisuudeksi katukuilumalli tarvitsee joko mitatut tai mallinnetut kaupunkitaustapitoisuudet. Malli laskee ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia kahteen laskentapisteeseen, jotka sijaitsevat rakennusten julkisivun vieressä vastakkaisilla puolilla katua.

6 4 Katubulevardin rakenne Mallinnettujen katukuilujen rakenne on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 1. OSPM ei kykene huomioimaan katukuilun kasvillisuuden, raitiovaunujen tms. mahdollista vaikutusta. Taulukko 1. Katubulevardien rakenne. korkeus 1 korkeus 2 leveys suunta m m m Bulevardi etelä-pohjoinen Bulevardi itä-länsi Bulevardi lounas-koillinen Bulevardi kaakko-luode

7 5 Bulevardi 1 (B1) Bulevardi 2 ja 3 (B2 ja B3) Bulevardi (B4) 4 Kuva 1. Havainnekuva katubulevardeista.

8 6 Autoliikennetiedot Liikennemäärinä käytettiin keskimääräisiä arkivuorokausiliikennemääriä , ja ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Autoliikenteen ajoneuvotyyppien jakaumana oli Mäkelänkadun vuoden 2013 ajoneuvojakauma, jossa raskaan liikenteen osuus oli 5 %. Dieselkäyttöisten henkilöautojen osuus henkilöautokannasta arvioitiin olevan 35 %. Liikenteen ajallisen vaihtelun pohjana on käytetty Mäkelänkadun ajallista vaihtelua vuonna Bulevardien ajoneuvomäärät ja nopeudet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Bulevardien ajoneuvomäärät ja nopeus. keskimääräinen arkivuorokausiliikenne ajon/vrk Bulevardi Bulevardi Bulevardi Bulevardi nopeus km/h 30, 50, 60 30, 50, 60 30, 50,60 30, , 50, 60 30, 50,60 30, , Päästökertoimet Päästökertoimina pakokaasupäästöille käytettiin HBEFA:n (version 3.1) päästökertoimia (www.hbefa.net). HBEFA:ssa (The Handbook Emission Factors for Road Transport) on päästökertoimet eri ajoneuvojen euro-luokille ja myös ruuhkaiselle liikenteelle. Suoran typpidioksidin (NO 2 ) osuus typenoksidipäästöstä vaihtelee huomattavasti pakokaasujen puhdistustekniikasta ja ajoneuvoluokasta riippuen ja sillä on suuri vaikutus typpidioksidipitoisuuksiin. Katupölyn päästökertoimet perustuvat HSY-alueella tehtyihin mittauksiin ja mallituksiin. Sää ja taustapitoisuudet Mallinnuksessa on taustapitoisuuksina käytetty on HSY:n Kallion kaupunkitausta-aseman tuntipitoisuuksia vuodelta Sääaineisto on myös samalta vuodelta (Ilmatieteen laitos, 2013).

9 7 2 Ilmanlaatuvaikutukset Laimenemisen esteiden vaikutus Ilmansaasteiden pitoisuudet kasvavat huomattavasti, kun liikenneväylä muutetaan avoimesta kuilumaiseksi. Päästöjen laimeneminen voi heikentyä myös puiden tai muiden esteiden vuoksi. Kuva 2. Typpidioksidin vuosipitoisuudet avoimen väylän ja katukuilun varrella. Liikennemäärän ja nopeuden vaikutus Liikennemäärän lisääntyessä myös ilmansaasteiden päästöt ja pitoisuudet kasvavat. Liikennemäärän kasvaessa myös ruuhkaisuus lisääntyy, joka edelleen lisää päästöjä ja siten kasvattaa pitoisuuksia. Mallilaskelmien perusteella typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m 3 ) on vaarassa ylittyä katubulevardeilla, erityisesti, kun liikenteen määrä kasvaa ja liikenne ruuhkautuu. Kuva 3. Nopeuden ja liikennemäärän vaikutus typpidioksidin vuosipitoisuuksiin. Punaisella viivalla on merkitty typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m 3 ). Pienhiukkasten päästöjen arvioinnissa on suuria epävarmuuksia. Mallitetut pakokaasu- ja katupölypäästöt ovat aliarvioita ja siten myös mallitetut pitoisuudet ovat todennäköisesti aliarvioituja. HSY:n Hämeentien,

10 8 Mäkelänkadun ja Tööölöntullin katukuilumittauksissa pienhiukkasten vuosipitoisuudet olleet tasoa 12 µg/m 3. Pienhiukkasten WHO:n ohjearvo (10 µg/m 3 ) on vaarassa ylittyä suunnitelluilla katubulevardeilla. Kuva 4. Nopeuden ja liikennemäärän vaikutus pienhiukkasten vuosipitoisuuksiin. Taulukko 3. Liikenteen määrän kasvun vaikutus NO 2 -vuosipitoisuuteen. Nopeus km/h 30k ajon/vrk NO 2- pitoisuuden 45k ajon/vrk kasvu 70k ajon/vrk % + 12 % % + 11 % % + 11 % Kun liikennemäärä kasvaa ajoneuvosta ajoneuvoon, typpidioksidin pitoisuus kasvaa noin 11 %. Kun liikennemäärä kasvaa edelleen ajoneuvosta ajoneuvoon, pitoisuus kasvaa noin 11 %. Taulukko 4. Nopeuden hidastumisen prosentuaalinen vaikutus NO 2 -vuosipitoisuuteen. Liikennemäärä ajon/vrk 60 km/h NO 2- pitoisuuden 50 km/h kasvu 30 km/h % + 16 % % + 16 % % + 17 % Autoliikenteen pakokaasujen päästöt ovat alhaisimmillaan ajoneuvon optiminopeusalueella sujuvassa liikenteessä. Optiminopeusaluetta suuremmilla tai pienemmillä nopeuksilla päästöt kasvavat. Lisäksi kun ruuhkaisuus lisääntyy, päästöt kasvavat edelleen päästökerroinmallin mukaan. Kun nopeusrajoitus alenee 60 km/h:sta 50 km/h:ssa, NO 2 -pitoisuus kasvaa noin 4 % OSPM-katukuilumallilla arvioituna. Kun nopeusrajoitus alenee edelleen 50 km/h:sta 30 km/h:aan, NO 2 -pitoisuus kasvaa noin. 16 %.

11 9 OSA II Liikenteen ilmansaasteista aiheutuvat terveyshaitat katukuiluissa Tekijät: Virpi Kollanus, Timo Lanki THL Päivi Aarnio HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat vuosina selvittäneet yhteistyönä liikenteen ilmansaastepäästöistä aiheutuvaa terveysriskiä erityyppisissä tieja katuympäristöissä. Terveysriskin suuruutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on mallinnettu avoimessa ja kuilumaisessa katuympäristössä. Tässä esitetään projektin tuloksia katukuilujen osalta. Katukuilujen ominaisuuksien vaikutusta liikennepäästöistä aiheutuviin terveyshaittoihin vertaillaan ensin yleisellä tasolla. Sen jälkeen tarkastellaan terveysvaikutusten suuruusluokkaa pääkaupunkiseudulle suunniteltuja katubulevardeja vastaavissa katukuiluskenaarioissa. Tutkimushankkeessa arvioitiin liikenteen vaikutusta tien välittömässä läheisyydessä asuvien pitkäaikaiseen pienhiukkasaltistumiseen (PM 2,5, aerodynaamiselta läpimitaltaan alle 2,5 µm olevat hiukkaset). Pienhiukkasaltistumisen arviointi kuilumaisessa katuympäristössä perustui HSY:n tekemiin mallinnuksiin. Terveysvaikutusten osalta tarkasteltiin pitkäaikaisesta pienhiukkasaltistumisesta aiheutuvaa kuolleisuusriskiä (ei-tapaturmainen kuolleisuus). Arvio kuolleisuusvaikutusten suuruudesta pohjautuu laajaan Eurooppalaiseen väestötutkimukseen pienhiukkasaltistumisen ja kuolleisuuden välisestä tilastollisesta yhteydestä (Beelen ym. 2014). 1 Katukuilujen ominaisuuksien vaikutus terveyshaittoihin Kuvissa 1 ja 2 on esitetty liikenteen pienhiukkaspäästöistä aiheutuvien terveyshaittojen muutos kuilumaisessa katuympäristössä kun katukuilun liikennemäärä, nopeusrajoitus ja kuilun leveys muuttuvat. Tavoitteena on kuvata eri tekijöiden ja niiden yhteisvaikutusten suuntaa ja suhteellista merkitystä terveyshaittojen muodostumisessa. Haittojen suhteellista lisääntymistä tarkasteltaessa tulee kuitenkin muistaa, että ilmansaasteista yksilöille koituva absoluuttinen terveysriski on pieni. Nopeusrajoituksen osalta arviointiin sisältyy varsinaisen ajonopeuden lisäksi myös oletus liikenteen ruuhkautumisesta alhaisilla nopeuksilla ajettaessa.

12 10 Kuva 1. Liikennemäärän ja nopeusrajoituksen vaikutus liikenteen pienhiukkaspäästöistä aiheutuvien terveyshaittojen lisääntymiseen katukuilussa, jonka leveys on 40 metriä. Terveyshaittojen määrän lisääntymistä tarkastellaan suhteessa skenaarioon, jossa katukuilun liikennemäärä on ajoneuvoa arkivuorokaudessa ja nopeusrajoitus 55 km/h. Kuva 2. Liikennemäärän ja kuilurakenteen leveyden vaikutus liikenteen pienhiukkaspäästöistä aiheutuvien terveyshaittojen lisääntymiseen katukuilussa, jossa nopeusrajoitus on 40 km/h. Terveyshaittojen määrän lisääntymistä tarkastellaan suhteessa skenaarioon, jossa katukuilun liikennemäärä on ajoneuvoa arkivuorokaudessa ja leveys 40 m. Katukuiluissa ilmansaastepitoisuudet laimenevat korkeussuunnassa. Liikennepäästöjen pitkäaikaisaltistumisesta aiheutuvia terveyshaittoja voidaan siis vähentää myös rakentamalla katutasoon liiketiloja asuntojen sijaan. Katukuilussa, jonka varrella olevien rakennusten korkeus on 20 metriä (5 kerrosta), asukkaiden keskimääräistä altistumista ja siten myös terveysvaikutuksia voitaisiin vähentää tällä tavoin noin 10 %. Arvio perustuu mittauksiin liikenteen typenoksidipitoisuuksien (NO X ) vertikaalisesta laimenemisesta katukuilussa (SLB-analys 2013).

13 11 Ilmansaasteille altistumista voidaan vähentää myös rakennusten tuloilmanoton järkevän sijoittamisen sekä tuloilman suodatuksen avulla. Näiden tekijöiden vaikutusta ei kuitenkaan arvioitu tässä hankkeessa. 2 Terveyshaitat suunnitteilla olevia katubulevardeja vastaavissa katukuiluissa Kuolleisuusvaikutuksia tarkasteltiin erikseen neljässä katukuilussa, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan suunnitteilla olevia katubulevardeja. Kunkin katubulevardin osalta terveysvaikutuksia vertailtiin liikennemäärän ja nopeusrajoituksen osalta erilaisissa skenaarioissa. Katukuilun liikenteestä (pakokaasu- ja katupölypäästöt) asukkaille aiheutuvan pitkäaikaisen pienhiukkasaltistumisen kuolleisuusvaikutus eri bulevardeilla on esitetty kuolleisuusriskin suhteellisena lisääntymisenä (kuva 3) sekä ennenaikaisten kuolemantapausten määränä (taulukko 1). Terveysriskiä katukuilumaisessa asuinympäristössä on myös verrattu tilanteeseen, jossa asutus sijaitsisi katukuilun sijasta liikennemäärältään vastaavan mutta avoimessa ympäristössä olevan sujuvan liikenteen (nopeusrajoitus 80 km/h) väylän läheisyydessä. Avoimella tieympäristöllä tarkoitetaan tietä, jonka varrella olevat rakennukset eivät estä liikenteen ilmansaastepäästöjen laimentumista tien laitamilla, kun etäisyys tiehen kasvaa. Avoimessa tieympäristössä rakennusten etäisyys tien keskiviivasta on oletettu samaksi kuin kuilumaisessa katuympäristössä. Sekä katukuilumaisen että avoimen tieympäristön osalta kuolleisuusvaikutusten vertailukohtana on tilanne, jossa asutus ei sijaitse tien välittömässä läheisyydessä (rakennusten etäisyys tiestä vähintään 200 metriä, asukkaiden pienhiukkasaltistuminen tavanomaisella kaupunkiympäristön taustapitoisuustasolla). Avoimen tieympäristön osalta pienhiukkasaltistumisen arviointi perustuu THL:n laatimaan malliin, joka kuvaa kuinka tien liikenteestä aiheutuva hiukkasten pitkäaikaispitoisuus muuttuu, kun tien ja tarkastelupisteen välinen kohtisuora etäisyys kasvaa. Malli pohjautuu Kehä III:lla tehtyihin ilmansaastemittauksiin. Mallin rajoitus on, ettei sen avulla pystytä tarkastelemaan ajonopeuden vaikutusta liikenteestä aiheutuviin hiukkaspitoisuuksiin.

14 12 Kuva 3. Nopeusrajoituksen ja liikennemäärän vaikutus liikenteen pienhiukkaspäästöistä aiheutuvaan kuolleisuusriskiin suunnitteilla olevia katubulevardeja vastaavissa katukuilussa (ks. Osan 1 kuva 1 ja taulukko 1), sekä vertailu tilanteeseen, jossa asuinrakennukset sijaitsevat avoimessa tieympäristössä. Taulukko 1. Liikenteen pienhiukkaspäästöistä aiheutuvat ennenaikaiset kuolemat (1000 asukasta kohden 10 vuoden aikana) suunnitteilla olevia katubulevardeja vastaavissa katukuilussa, sekä vertailu tilanteeseen, jossa asuinrakennukset sijaitsevat avoimessa tieympäristössä. Bulevardi 1 Bulevardi 2 ja 3 Bulevardi 4 Tieympäristön rakenne, Liikenteen määrä (ajoneuvoa/vrk) nopeusrajoitus Katukuilu, 30 km/h Katukuilu, 50 km/h Katukuilu, 60 km/h Avoin rakenne, 80 km/h Katukuilu, 30 km/h Katukuilu, 50 km/h Katukuilu, 60 km/h Avoin rakenne, 80 km/h Katukuilu, 30 km/h Katukuilu, 50 km/h Katukuilu, 60 km/h Avoin rakenne, 80 km/h

15 13 Yhteenveto ja johtopäätökset Liikenteen ilmansaastepäästöistä aiheutuu merkittävä terveysriski vilkasliikenteisen tien läheisyydessä asuville. Avoimen väylän muuttuminen kuilumaiseksi nostaa lähiliikenteestä aiheutuvia ilmansaastepitoisuuksia huomattavasti. Siten myös asukkaiden altistuminen ilmansaasteille ja siitä aiheutuvat terveyshaitat ovat kuilumaisessa katuympäristöissä korkeampia kuin avoimessa tieympäristössä. Suunnitelmien mukaisilla katubulevardeilla terveysriskit olisivat liikenteen nopeudesta ja sujuvuudesta riippuen 2-5 kertaa korkeampia kuin avoimessa ympäristössä olevan sujuvan liikenteen (nopeusrajoitus 80 km/h) väylän läheisyydessä. Liikennemäärien kasvaessa sekä liikenteen hidastuessa ja ruuhkautuessa katukuilujen typpidioksidin (NO 2 ) ja pienhiukkasten (PM 2,5 ) pitoisuudet sekä niistä lähiympäristön asukkaille aiheutuva terveysriski kasvavat voimakkaasti. Tehokkain keino vähentää katukuilujen ilmansaasteiden pitoisuuksia onkin liikennemäärien vähentäminen. Myös liikenteen sujuvuuden varmistaminen on tärkeää. Liikenteen ilmansaasteista katukuilun asukkaille aiheutuvaa terveysriskiä voidaan alentaa myös kasvattamalla katukuilun leveyttä sekä kaavoittamalla katutasoon asuntojen sijasta liiketiloja. Lisäksi ilmansaastepitoisuuksiin voidaan vaikuttaa ajoneuvokannan muutoksilla (euroluokat, henkilöautot / pakettiautot / kuorma- ja rekka-autot / linja-autot). Liikenteen ilmansaasteista aiheutuvan terveysriskin suuruusluokan hahmottamista helpottaa riskin vertailu muihin elinympäristöstä aiheutuviin terveysriskeihin. Liikenteen päästöistä katubulevardien asukkaille aiheutuva kuolleisuusriski on esimerkiksi huomattavasti suurempi kuin tapaturmaisen liikennekuoleman riski Suomessa keskimäärin (0,4 kuolemaa / 1000 asukasta / 10 vuotta) ja jopa samaa suuruusluokkaa kuin passiivisesta tupakoinnista aiheutuva kuolleisuusriski (4 kuolemaa / 1000 altistunutta / 10 vuotta). Liikennekuoleman riski perustuu Tilastokeskuksen aineistoon vuosilta ja passiivisen tupakoinnin kuolleisuusriski tutkimukseen eri ympäristöaltisteiden tautitaakasta Suomessa (Hänninen ym. 2010). Riskivertailuihin tulee kuitenkin suhtautua varovaisesti, sillä liikennepäästöistä ja passiivisesta tupakoinnista aiheutuva riski perustuu laskennallisiin arvioihin, ja niihin liittyy epävarmuuksia. Vertailussa tulee myös huomioida, että tapaturmaisista liikennekuolemista aiheutuva elinvuosien menetys on keskimäärin korkeampi kuin ilmansaasteista aiheutuneissa kuolemissa, sillä ilmansaasteiden osalta riski kohdistuu pääasiallisesti iäkkäisiin henkilöihin. Tässä selvityksessä on esitetty liikenteen ilmansaastepäästöjen terveysvaikutuksia ainoastaan lisääntyneen kuolleisuuden osalta. Ilmansaasteista aiheutuu kuitenkin myös huomattava määrä muita terveyshaittoja, esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien pahenemista, hengityselinten sairauksia sekä keuhkosyöpätapauksia.

16 14 Lähdeluettelo Beelen R, Raaschou-Nielsen O, Stafoggia M, ym. Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project. Lancet 2014;383(9919): Berkowicz, R., OSPM - A parameterised street pollution model. Environ. Monit. and Assessment,. 65(1-2): p Hertel, O. & Berkowicz, R., Modelling Pollution from Traffic in a Street Canyon. Evaluation of Data and Model Development, National Environmental Research Institute (NERI), DMU LUFT-A129, Roskilde, Denmark, ISBN , 77 p. Hänninen O, Leino O, Kuusisto E, ym. Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja Terveys-lehti 3:2010, 41 vsk. SLB-analys. Vertikal variation av luftföroreningshalter i ett dubbelsidigt gaturum uppmätta halter av kväveoxider vid Sveavägen, Stockholm. SLB analys, Miljöförvaltningen i Stockholm, SLB 11:2013, ISSN

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Kuva: 194 x 194 mm Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 )

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) ILMANLAADUN ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASPITOISUUDET (PM 2,5 ) Birgitta Alaviippola Harri Pietarila ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT. Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén

ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT. Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT Helsinki 30.11.2011

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU

YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU Juho Kutvonen Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitos Helmikuu

Lisätiedot

REDUST. Parhaat talvikunnossapidon käytännöt hengitettävän katupölyn vähentämiseen

REDUST. Parhaat talvikunnossapidon käytännöt hengitettävän katupölyn vähentämiseen REDUST Parhaat talvikunnossapidon käytännöt hengitettävän katupölyn vähentämiseen 1 REDUST: Parhaat talvikunnossapidon käytännöt hengitettävän katupölyn vähentämiseen Tämä raportti pohjautuu REDUST (EU

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI itta : Birg ppula Kom Kuva ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 214 ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI Birgitta Komppula Pia Anttila Mika Vestenius Timo Salmi

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

TYPPIDIOKSIDIMÄÄRITYKSET 2003. Pääkaupunkiseutu. Muistio 1/2003 Marjatta Malkki YTV Ympäristötoimisto

TYPPIDIOKSIDIMÄÄRITYKSET 2003. Pääkaupunkiseutu. Muistio 1/2003 Marjatta Malkki YTV Ympäristötoimisto TYPPIDIOKSIDIMÄÄRITYKSET 2003 Pääkaupunkiseutu Muistio 1/2003 Marjatta Malkki YTV Ympäristötoimisto 2 TYPPIDIOKSIDIMÄÄRITYKSET 2003, PÄÄKAUPUNKISEUTU SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 Taustaa 4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Energiatehokkaampaan ja terveellisempään kaavoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä ilmaston terveysvaikutuksista

Energiatehokkaampaan ja terveellisempään kaavoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä ilmaston terveysvaikutuksista Energiatehokkaampaan ja terveellisempään kaavoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä ilmaston terveysvaikutuksista Juuso Suomi, Risto Väyrynen Miika Meretoja Turun yliopisto Turun kaupunki Ilmatieteen

Lisätiedot

Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä

Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 199 2013 Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti Summary: Improving Environmental Risk Assessments

Lisätiedot

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut JULIAN KAUPUNKI 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut Julian kaupunki 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit HOTR Attractive and Programmatic Infill Building Expertise in the Systems of Urban Production 2012 Tutkimusalueiden ekologiset mittarit Seppälä Tiina Aalto yliopisto 19.9.2012 Seppälä Tiina Aalto yliopisto

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA

TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA 1 TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA Helsingin seudun ympäristöpalvelut Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 00471 07 15.1.2007 Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen Irmeli Wahlgren, Kimmo Kuismanen & Lasse Makkonen 2 3 Tiivistelmä Raportissa

Lisätiedot

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.4.2013 141-P19858 Raportti 1 (19) Sippola Hannu 16.4.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt

Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2372 Nils-Olof Nylund, Kimmo Erkkilä & Tuukka Hartikka Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt Uusimman dieseltekniikan suorituskyky VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

3/2012. Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon. Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys

3/2012. Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon. Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys 3/2012 3/2012 2 4 Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys Tutkimus auttaa varautumaan ilmaston vaihteluihin ja muutokseen 41 44 Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon TransEco

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE HELSINKI 2008 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi www.visili.fi PULTTI Ajankohtaiset

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot